Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.12.2014"

Transkript

1 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Tid 16:15-18:25 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Hämäläinen, Nora Mickelsson, Annukka Sjöberg, Lena Talvitie, Ulla-Britta ordförande vice ordförande anlände kl. 17:10 under behandlingen av 78 anlände kl. 16:25 under behandlingen av 78 avlägsnade sig kl efter behandlingen av 79 avlägsnade sig kl. 18:00 efter behandlingen av 79 ersättare anlände kl. 16:35 under behandlingen av 78 Övriga Månsson, Björn Grönholm, Niclas Rönnholm, Niclas Holm-Dellringer, Ann stadsstyrelsens företrädare avlägsnade sig kl. 18:10 under behandlingen av 82 undervisningschef översättare-informatör Ordförande Johan Ekman Niclas Rönnholm 76-77, undervisningschef 78

2 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Protokollförare Ann Holm-Dellringer översättare-informatör 76-83

3 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Ärende 76 RPKL/1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare 77 RPKL/2 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde 78 RPKL/3 Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen 79 RPKL/4 Val av rektor vid Grundskolan Norsen från RPKL/5 Loven och arbetstiderna vid vuxenstudielinjen i Tölö specialiseringsgymnasium 81 RPKL/6 Justering av det maximala antalet platser för antagning till årskurs 1 läsåret , Cygnaeus lågstadieskola 82 RPKL/7 Dimensioneringen av den dagvårdsservice som skaffas genom köpavtal RPKL/8 Granskning av servicenätet för svensk dagvård och utbildning - förslag för fortsatt utredning

4 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/1 76 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare Beslut konstaterade att sammanträdet är lagligt och beslutfört och valde ledamöterna Lena Sjöberg och Annukka Mickelsson att justera protokollet från detta sammanträde. Beslutsförslag beslutar konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört och välja ledamöterna Bernt Nordman (Peter Stadius) och Annukka Mickelsson (Timo Nurmiluoto) att justera protokollet från detta sammanträde.

5 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/2 77 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde Beslut beslutade att de beslut som fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat. Beslutsförslag Beslutet stämmer överens med förslaget.

6 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 78 Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL T Beslut Behandling Ärendet återremitterades. Under diskussionen föreslog Veronica Hertzberg understödd av Ted Apter att ärendet återremitteras för ny beredning enligt följande: Förslaget återremiteras så att det nya förslaget består av ett alternativ som presenteras för direktionerna. Utgångspunkten är att stadens svenska skolor skall ha ett så brett och genomförbart språkprogram som möjligt och att finskan börjar redan i åk 2. Eleverna skall också ha möjlighet att byta skola över upptagningsområdets gränser ifall det språk de vill studera inte erbjuds i inom det egna området. Vilka skolor som skulle erbjuda annat än engelska som A2 och hur eleverna lättare kunde ta del av stadens språkutbud borde ingå i det nya förslaget Beslutet fattades efter omröstning där föredragningen fick fyra (4) röster (Mickelsson, Nordman, Sjöberg, Talvitie) och Hertzbergs återremitteringsförslag fick fem (5) röster (Apter, Ekman, Helander, Hertzberg, Hämäläinen). Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar Bakgrund Svenska sektionen beslutar att begära direktionernas utlåtanden om de två förslag till språkprogram för den svenska grundläggande utbildningen i Helsingfors vilka beskrivs i beredningen. På nationell nivå pågår för närvarande arbetet med att formulera en ny läroplan och timfördelning för den grundläggande utbildningen. Enligt statsrådets beslut ska man från början av höstterminen 2016 övergå till

7 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 undervisning enligt den nya timfördelningen och läroplanen, vilket innebär att de lokala läroplanerna ska vara klara och godkända före Som en del av detta arbete granskas även språkprogrammet i de svenska skolorna i Helsingfors. De svenska rektorerna har i olika sammanhang diskuterat såväl de utmaningar det nuvarande språkprogrammets förverkligande medför, som förslag på framtida förändringar i språkprogrammet. Kommentarer och synpunkter har insamlats via gemensamma tillfällen för samtliga rektorer, och från varje område genom att respektive områdesrektor sammanställt kommentarer från rektorerna i området. Gemensamma teman som kommenterats är svårigheten i att i praktiken förverkliga det språkprogram som för närvarande gäller, betydelsen av att stödja såväl modersmålet svenska som finskan i den starkt finska omvärld Helsingfors utgör. Att för barn och unga i de svenska skolorna erbjuda ett språkprogram som är möjligt att förverkliga är det gemensamma målet för samtliga som hörts i processen. Det nuvarande språkprogrammet i korthet A1-språk från åk3: finska i samtliga skolor A2-språk från åk 4 eller 5: engelska i samtliga skolor + franska i två områden (södra, västra) och tyska i tre områden (Tölö, östra, norra) B1-språk från åk 7: latin i en skola B2-språk från åk 8: engelska, tyska, franska i alla områden + ryska i ett område Förverkligat språkprogram innevarande läsår (A2 utöver engelskan som läses i samtliga skolor): Hoplaxskolan: Franska, 14 elever, årskurs 4 Franska, 17 elever, årskurs 5 Franska, 14 elever, årskurs 6 Franska, 20 elever, årskurs 7 Franska, 9 elever, årskurs 8 Franska, 11 elever, årskurs 9 Norra området: Tyska, 8 elever, årskurs 9 (elever i musikklass som flyttat till Åshöjdens grundskola från Hs Lönkan)

8 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 Södra området: Franska, 10 elever, årskurs 4 Franska, 17 elever, årskurs 5 Tyska, 9 elever, årskurs 5 Franska, 10 elever, årskurs 7 Tyska, 10 elever, årskurs 9 Östra området: Tyska, 11 elever, årskurs 4 Tyska, 6 elever, årskurs 5 Tyska, 5 elever, årskurs 6 Tyska, 10 elever, årskurs 7 Tyska, 8 elever, årskurs 8 Tyska, 16 elever, årskurs 9 Enligt det nuvarande språkprogrammet är det möjligt för eleven att inom det egna området byta skola i samband med att studier i A2- språket inleds, eller att inte byta skola men för de lektionerna färdas till den skola där det valda A2-språket erbjuds. Denna valmöjlighet har i praktiken inte utnyttjats av elever och vårdnadshavare. Detta har resulterat i att det nuvarande språkprogrammet inte har förverkligats då ett tillräckligt elevantal i området inte valt det andra A2-språket, och undervisningsgrupper därför inte har bildats. För att en grupp skall bildas krävs att minst tio elever i området väljer det andra A2-språket. Det nya språkprogrammet för den finska grundläggande utbildningen lägger denna gräns på elever. Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen Olika möjligheter att stärka språkprogrammet har föreslagits och diskuterats av tjänstemännen på linjen för svensk dagvård och utbildning och skolornas rektorer. De möjliga lösningarna, förslagen som diskuterats, skiljer sig från varandra endast i fråga om A2-språket. I fråga om A1 och B2-språken är rektorerna och tjänstemännen eniga om att de förslag som presenterats är lämpliga för deras skola, området de arbetar i och det svenska skolnätet som helhet. Det som diskuterats är om A2-språket i samtliga skolor skall vara enbart engelska eller om även ett annat, alternativt A2-språk skall erbjudas. Vidare har det diskuterats i vilken ålder eleverna skall inleda sina studier i A2-språket, och huruvida eleverna endast för de lektionerna skall färdas till den skola i området som erbjuder

9 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 undervisning i det andra A2-språket, eller om eleven i samband med språkvalet byter skola. I det följande de två förslag som i diskussionerna av rektorerna setts som de starkaste. Rektorerna har tagit ställning till ett hurdant språkprogram som enligt deras mening skulle vara det lämpligaste för den skola och det område de arbetar i. Förslag 1 sågs som det bästa alternativet i östra, norra och södra området, medan förslag 2 sågs vara det bästa för Hoplaxskolan och Zacharias Topeliusskolan, vars elever i årskurserna 7-9 tillhör Hoplaxskolans elevupptagningsområde. Förslag 1 Finskundervisningen (A1) stärks genom en tidigareläggning, och inleds redan i årskurs 2. I årskurserna 1 6 erbjuds endast engelska (A2) i samtliga skolor från och med årskurs 3, och övriga språk (B2) erbjuds från årskurs 7. B2-språket stärks genom att det inleds ett år tidigare, och med ett två timmar högre timantal jämfört med det nationella minimiantalet för ämnet. Dessa två timmar tas från timfördelningens valbara timmar. Förslag på B2-språk har i diskussioner som förts varit spanska, ryska, kinesiska, latin, tyska och franska. Förslag 2 Finskundervisningen (A1) stärks genom en tidigareläggning, och inleds redan i årskurs 2. I årskurserna 1 6 erbjuds i samtliga skolor engelska (A2) från och med årskurs 5, men i varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2-språk. Det andra A2-språket undervisas i första hand i områdets sammanhållna grundskola, eller alternativt i en på området på förhand utsedd skola med undervisning i årskurserna 1-6. Skolan där denna möjlighet erbjuds måste vara tillräckligt stor för att kunna förväntas kunna erbjuda det andra A2-språket med grupper som i första hand består av den egna skolans elever. Undervisning i det andra A2-språket ges, om möjligt, av ämneslärare. Detta skulle säkra bästa möjliga introduktion till, och inledning av, studier i det nya språket. Eleverna byter i samband med val av språk vid behov skola då de börjar i årkurs 5. Eleverna färdas inte, såsom i det nuvarande språkprogrammet, till annan skola endast för lektioner i A2-språket. Eleverna kan inte byta skola till ett annat område, endast till sitt eget områdes skolor. Detta på grund av att det bör finnas en kontinuitet, en enhetlig lärostig, i språkundervisningen inom området, och eleverna måste ha möjlighet att fortsätta sina språkstudier i det egna området även i årskurserna 7 9.

10 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 Sammanfattning Vilket annat A2-språk som förutom engelskan erbjuds diskuteras i respektive område, och besluts därefter i utbildningsnämndens svenska sektion. Övriga språk (B2) erbjuds, såsom i förslag 1, från årskurs 7. B2-språket stärks genom att det inleds ett år tidigare, och med ett två timmar högre timantal jämfört med det nationella minimiantalet för ämnet. Dessa två timmar tas från timfördelningens valbara timmar. Förslag på B2-språk är i detta förslag de samma som i förslag 1. Bägge förslagen stöder i och med den tidigarelagda finskundervisningen de tvåspråkiga barnens språkliga utveckling med målet att bidra till en levande tvåspråkighet. Skillnaden mellan förslag 1 och 2 finns i A2-språket. Alternativ 2 ligger närmare det nuvarande språkprogrammet, och ger fler val än alternativ 1. Skillnaden till det nuvarande språkprogrammet är, att eleverna enligt förslag 2 inte som nu längre skulle färdas till en annan skola för de lektioner eleven studerar det andra A2-språket, utan i stället konkret vid behov byter skola i och med val av språk. Förslagens B2-språk, spanska, ryska, kinesiska, latin, tyska och franska, ger eleverna en god grund för fortsatta språkstudier. Nämnda språk kan sannolikt erbjudas även i gymnasierna, men i vilken grad är beroende av från vilken stad de studerande som antas kommer, hur de studerande väljer kurser och i viken mån gymnasierna för läsåret har ekonomiska möjligheter att erbjuda kurser i språken. I diskussionerna kring språkprogrammet har skolornas rektorer framfört vikten av att även framdeles som en del av läroplanen ha en för den svenska grundläggande utbildningen specifik språkstrategi med syftet att stödja det svenska språket. En sådan strategi kommer att nedtecknas, och den kommer att ingå i skolornas läroplaner då dessa godkänns i sektionen. Innan beslut om språkprogram för den grundläggande utbildningen fattas bör såväl vårdnadshavare som elever höras i ärendet. n föreslår därför att sektionen besluter att begära direktionernas utlåtanden om de två förslag till språkprogram som ingår i beredningen, och att ärendet bereds för beslut i svenska sektionen under våren Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi

11 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 79 Val av rektor vid Grundskolan Norsen från HEL T Beslut beslutade att välja pedagogie magister Ann-Britt Bonns till rektorstjänsten (tjänstesignum 202) vid Grundskolan Norsen från Om den som väljs inte tidigare varit anställd vid Helsingfors stad beslutar utbildningsnämndens svenska sektion ytterligare att valet är villkorligt tills den som valts till tjänsten uppvisat ett av företagshälsovården godkänt intyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Intyget över hälsotillstånd och straffregisterutdrag ska uppvisas 30 dagar efter delgivningen. En prövotid om sex (6) månader fastställs för den som utses till tjänsten. Upplysningar Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: tanja.mellin(a)hel.fi Bilagor 1 Sökande i alfabetisk ordning.pdf 2 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HSn.pdf 3 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HsLö.pdf Utdrag Utdrag Utdrag till Till kännedom Bilagor till utdrag Förslagstext Omprövning, utbildningsnämnden Förslagstext Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget.

12 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 Enligt stadsfullmäktiges beslut sammanslås Högstadiskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan Eftersom ingendera skolan har en ordinarieanställd rektor ledigförklarades rektorstjänsten, som är placerad vid Grundskolan Norsen, i stadens officiella annonsorgan och på stadens webbplats. När ansökningstiden gått ut hade fyra personer sökt tjänsten. Samtliga sökande är formellt behöriga för tjänsten Enligt 20 i instruktionen för Helsingfors stads utbildningsväsen är det sektionen som anställer rektorer i grundskolor och gymnasier sedan direktionen har gett ett utlåtande. Behörighetsvillkoren för en rektor ingår i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom utbildningsväsendet (986/1998, ändrad 865/2005). Enligt dessa villkor är den behörig som har högre högskoleexamen, behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga, tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter samt examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Ett sammandrag av sökandenas ansökningar i alfabetisk ordning finns som bilaga till ärendet. Sökandena har getts möjlighet att komplettera sin ansökan enligt förvaltningslagen, 22. Ansökningshandlingarna finns i sin helhet till påseende under mötet och före mötet i linjesekreterare Mariella Michelssons rum (527, 5 vån. Utbildningsverket). Utgående från ansökningshandlingarna med uppgifter om sökandenas examina och andra studier, arbetserfarenhet och erfarenhet av ledarskap valdes tre personer för en intervju. I intervjuerna deltog sektionens ordförande Johan Ekman, sektionens vice ordförande Bernt Nordman,, undervisningschef Niclas Rönnholm, personalplanerare Tanja Mellin samt Högstadiet Svenska normallyceums direktions viceordförande Veronica Idström och Högstadiekolan Lönkans direktionsordförande Jessika Ljungberg. ********** I det följande sökande A är pedagogie magister med ämneslärarbehörighet i textilslöjd. Hon har avlagt sin examen vid Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten Sin examen i

13 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 utbildningsförvaltning har hon avlagt vid Svenska social och kommunalhögskolan Behörighet som studiehandledare har hon fått Sökande A har jobbat som ordinarie lektor i textilslöjd vid Högstadieskolan Svenska normallyceum sedan Hon har jobbat 1 år som vikarierande rektor och två år som t.f. rektor vid Högstadieskolan Svenska normallyceum. För tillfället arbetar hon som t.f. rektor vid Högstadieskolan Lönkan. Utöver detta har hon skött uppdraget som biträdande rektor vid Högstadieskolan Svenska normallyceum under åren och ********** I det följande sökande B är pedagogie magister och behörig klasslärare. Sin pedagogie magisterexamen har hon avlagt vid Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten Hon har avlagt sin examen i utbildningsförvaltning vid Helsingfors universitet Sökande B har jobbat som ordinarie klasslärare i Topelius lågstadieskola sedan År 1994 blev hon föreståndare för samma skola och 2006 fick hon tjänsten som rektor i Zacharias Topeliusskolan. År 2013 sammanslogs den dåvarande sjukhuseneheten, Ulfåsaskolan, med Zacharias Topeliusskolan. Sökande B har deltagit i ledarskapsutbildningen JoVa (johtajavalmennus) som arrangerades av Helsingfors stad Hon har också deltagit i en JET utbildning arrangerad av Jyväskylä universitet. ********** I det följande sökande C är filosofie magister med ämneslärarbehörighet i historia. Han har avlagt sin filosofie magisterexamen år 2002 vid Åbo Akademi. Han har också avlagt examen i utbildningsledarskap vid Åbo Akademi Under åren arbetade han som lektor i historia och samhällslära vid Grankulla stad för årskurserna 5 till 9. Åren verkade han som lektor i historia och samhällslära i Lojo. Sedan år 2008 har han verkat som rektor för Ekenäs högstadieskola i Raseborg. Före sitt rektorskap har han verkat som vicerektor i 1,5 år. n konstaterar att alla som intervjuats är formellt behöriga för tjänsten och har erfarenhet av skolledaruppgifter: Sökande A 3,5 år, sökande B 20 år och sökande C 6,5 år som grundskolerektorer. Sökande A har verkat som biträdande rektor i 7 år och sökande C i 1,5 år. Endast sökande B har deltagit i ledarskapsutbildning utöver den obligatoriska kursen i utbildningsförvaltning. Samtliga har lång erfarenhet av undervisning: Sökande A och B har undervisat i över 20 år och sökande C i över 15 år. Sökandena A och B har jobbat som rektorer i Helsingfors och har på så sätt redan bekantat sig med både skolorna och Helsingfors stads svenska utbildningsväsende som arbetsmiljö. Sökande A har dessutom verkat som rektor i de båda skolor som nu sammanlås till Grundskolan Norsen. Sökande C har ingen erfarenhet av Helsingfors stad som arbetsgivare.

14 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 n konstaterar vidare att Grundskolan Norsen kommer att vara en enhet med årskurserna 7-9 och den blivande rektorn kommer enligt tjänstekollektivavtalet UKTA, DEL B 9, att ha 6-8 undervisningstimmar inom ämnesundervisningen. n konstaterar att sökande B är behörig för en rektorstjänst i grundskolan men hon kan inte undervisa i årskurserna 7-9 som kräver ämneslärarbehörighet. n bedömer att sökande A som har den kortaste rektorserfarenheten, men ändå flera års erfarenhet av biträdande rektors uppgifter, en lång karriär som ämneslärare och dessutom behörighet i studiehandledning, skulle med sin kunskap om bägge skolor ha en större beredskap än de övriga kandidaterna att skapa en trygg grogrund för den nybildade skolan. Sökande A har aktivt deltagit i sammanslagningsprocessen och visat att hon är ansvarsfull och har förmåga att samarbeta med andra för att utveckla skolornas verksamhet. Även utlåtandet från Högstadieskolan Svenska normallyceums och Högstadieskolan Lönkans direktioner styrker denna bedömning. n föreslår därför att sökande A utses till rektor för Grundskolan Norsen Upplysningar Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: tanja.mellin(a)hel.fi Bilagor 1 Sökande i alfabetisk ordning.pdf 2 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HSn.pdf 3 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HsLö.pdf Utdrag Utdrag Utdrag till Till kännedom Bilagor till utdrag Förslagstext Omprövning, utbildningsnämnden Förslagstext För kännedom Utdrag till Till kännedom

15 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/5 80 Loven och arbetstiderna vid vuxenstudielinjen i Tölö specialiseringsgymnasium HEL T Beslut Svenska sektionen fastställde loven och arbetstiderna vid linjen för vuxenstudier i Tölö specialiseringsgymnasium läsåret enligt följande: Höstterminen (mån) (ons) Höstlovet (tors) (fre) Jullovet (tors) (ons) Vårterminen (tors) (fre) Sportlovet (mån) (fre Lovdagar (tors) (fre) Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Det är utbildningsnämndens sektioner som, om något annat inte har bestämts, för respektive språkgrupps del fastställer loven och arbetstiderna i skolorna (instruktionen för utbildningsväsendet, 5, moment 1, punkt 6). I gymnasielagen och gymnasieförordningen, vilka också gäller vuxengymnasierna, stadgas inte om lov och arbetstider, utan det är den som ordnar utbildningen som bestämmer om arbetstiderna. Upplysningar

16 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/5 Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi

17 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/6 81 Justering av det maximala antalet platser för antagning till årskurs 1 läsåret , Cygnaeus lågstadieskola HEL T Beslut beslutade att justera det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 i Cygnaeus lågstadieskola inför läsåret Maxplatserna för Cygnaeus lågstadieskola slås fast till 44. Upplysningar Karin Lassenius, planerare, telefon: karin.lassenius(a)hel.fi Utdrag Utdrag Utdrag till Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Svenska sektionen beslutade om det maximala antalet platser för antagning till årskurs 1 i respektive skola och slog då fast antalet 35 för Cygnaeus lågstadieskola. Av befolkningsregistret framgår att det hösten 2014 finns 44 stycken svenskspråkigt registrerade 6-åringar inom skolans upptagningsområde som blir läropliktiga hösten Medan det 2015 finns 35 stycken svenskspråkigt registrerade 6-åringar inom skolans upptagningsområde som blir läropliktiga hösten n föreslår därför antalet platser för Cygnaeus lågstadieskolas del justeras från 35 till 44. Alla elever som bor inom skolans upptagningsområde har rätt att börja i sin närskola.

18 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/6 Upplysningar Karin Lassenius, planerare, telefon: karin.lassenius(a)hel.fi Utdrag Utdrag Utdrag till

19 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/7 82 Dimensioneringen av den dagvårdsservice som skaffas genom köpavtal HEL T Beslut beslutade att den dagvårdsservice som skaffas genomköpavtal dimensioneras enligt följande under tiden Det totala behovet av köpavtalstjänster är 269,5 dagvårdsplatser. Behovet finns inom södra, västra och norra området, där servicen köpts av Barnavårdsföreningen i Finland (södra, västra och norra området) och Contextia Oy (södra området, specialdagvård). Däremot finns det inte behov av att köpa dagvårdsservice i östra området, utan där ordnas dagvården i stadens eget daghem Landbo från och med Att utnyttja optionen på köpavtalsdagvården skulle kosta ca 2,9 miljoner euro på årsbasis. Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Nina Fabricius, dagvårdschef, telefon: nin.fabricius(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Utbildningsnämnden beslutade , 61 att svensk dagvårdsservice köps av Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Contextia Oy och Föreningen Folkhälsan i Östersundom r.f. under tiden Utbildningsnämnden berättigade samtidigt en vid linjen för svensk dagvård och utbildning att inom ramen för tillbudsstående anslag årligen skaffa de tilläggsplatser som behövs av dessa leverantörer.

20 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/7 Totalt skaffades 267,5 dagvårdsplatser och i slutet av avtalsperioden är sammanlagt 269,5 stycken besatta. Avtalet slöts för tre år och det började och slutar Offerten och avtalet omfattade en optionsreservering på högst två år. Ser man till områdena har behovet av dagvårdsservice minskat i Östersundomområdet och linjen för svensk dagvård och utbildning anser därför att det inte finns behov av att utnyttja optionen i östra området. Ett av stadens daghem, Landbo, verkar i området och det klarar av det behov av service som eventuellt uppstår efter Behovet av tilläggsplatser inom dagvården är störst i södra och norra området och de platser som tidigare köptes i östra området styrs nu till dessa områden. Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Nina Fabricius, dagvårdschef, telefon: nin.fabricius(a)hel.fi

21 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/8 83 Granskning av servicenätet för svensk dagvård och utbildning - förslag för fortsatt utredning HEL T Beslut beslutade att uppmana linjen för svensk dagvård och utbildning att granska servicenätet i staden med tonvikt på följande områden: - Södra området (dagvård och grundläggande utbildning) - Norra området (dagvård och grundläggande utbildning) Samtliga dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen i områdena ingår i utredningen. Upplysningar Karin Lassenius, planerare, telefon: karin.lassenius(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar En tillbakablick Beslutet stämmer överens med förslaget. Enligt utbildningsnämndens beslut ses servicenätet regelbundet över. Målet är att de lokaler som utbildningsverket har till sitt förfogande i staden ska användas kostnadseffektivt, och därför krävs det att linjen för svensk dagvård och utbildning ser över behovet och användingen. Efter en översyn av servicenätet åren fattade svenska sektionen beslut om en rätt omfattande revidering av servicenätet Revideringen bestod av en helhet som utöver sektions beslut krävde beslut också av utbildningsnämnden och stadsfullmäktige. Den del av revideringen som föll under sektionens befogenhet ( , 24) Gränsen mellan Tölö distrikt och Södra distriktet slopas och i stället bildas ett nytt Södra distrikt.

22 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/8 Gränsen mellan Västra distriktet och det nya Södra distriktet justeras så att Zacharias Topeliusskolans upptagningsområde överförs till Västra distriktet, dvs. till Munksnäs högstadieskolas elevupptagningsområde, från läsåret Gränsen mellan elevupptagningsområdet för Drumsö lågstadieskolas och Munksnäs lågstadieskola justeras så att eleverna från Svedjeholmen överförs till Munksnäs lågstadieskolas upptagningsområde och således blir en del av Västra distriktet från och med hösten En del av specialklasserna i Minervaskolan flyttas till Botby grundskola från och med Specialklasserna i Högstadieskolan Lönkan flyttar till den nybildade skolan vid Unionsgatan 2. Flexklassen flyttas från Åshöjdens grundskola till Unionsgatan 2. Stadens musikundervisning till vilken eleverna antas genom lämplighetstest i årskurserna 3 9 flyttar administrativt till Åshöjdens grundskola och fortsätter att vid behov utnyttja musiklokalerna vid Sandelsgatan 3. Minst en förskolegrupp flyttas in i Cygnaeus lågstadieskolas utrymmen från och med hösten Gymnasiet Lärkan och Brändö gymnasium utvidgas till enheter på minst 400 studerande. En del av revideringen för under utbildningsnämndens befogenhet ( , 109) En dagvårdsenhet (63 platser) inleder sin verksamhet i Minervaskolans utrymmen efter renoveringen En del av revideringen föll under fullmäktiges befogenhet ( , 378) Sjukhusskolan Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum slås samman till en administrativ från och med läsåret Verkställigheten i praktiken Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan sammanslogs

23 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/8 Fortsatt revidering Nuläget Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan slås samman och bildar Grundskolan Norsen. Skolan har hela det nya södra området som sitt elevupptagningsområde. Läsåret verkar skolan i tillfälliga lokaler i Haga på grund av renoveringar och flyttar till skolhuset vis Unionsgatan 2 inför läsåret Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum slås samman och bildar Tölö gymnasium, som omfattar både specialiseringslinjer och allmän gymnasieutbildning. Gymnasiet svenska normallyceum flyttar till skolhuset vid Tölö torg. Vuxenstudielinjen fortsätter som en del av den sammanslagna enheten. Översynen av servicenätet åren omfattade också Västra distriktet, där ett administrativt pilotprojekt pågick. På förslag av svenska sektionen ( ) och utbildningsnämnden ( ) beslutade stadsfullmäktige , 365, att slå ihop de svenska skolorna Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola i västra distriktet till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1 9 och förskola räknat från Skolorna slogs samman och bildar den enhetliga grundskolan Hoplaxskolan med verksamheten på fem adresser. Fastigheten på Solnavägen är skolans huvudadress och hela västra distriktet dess upptagningsområde. I en kort sammanfattning är läget i stadens fyra svenska områden följande: - Södra området (dagvård och grundläggande utbildning). Antalet barn och elever i daghemmen och de lägre klasserna stiger i hela området de kommande åren och dagvården och skolorna är i behov av mera utrymme. - Norra området (dagvård och grundläggande utbildning). Antalet barn och elever i daghemmen och de lägre klasserna stiger i hela området de kommande åren och dagvården och skolorna är i behov av mera utrymme. - Västra området (dagvård och grundläggande). Antalet barn och elever hålls stabilt i Västra området.

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2015 1 (9) 7 Begäran om direktionernas utlåtanden om förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL 2014-014319 T 12 00 01 Beslut Behandling Svenska sektionen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015

Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 01.10.2015 Helsingfors stad Protokoll 7/2015 Tid 16:15-16:45 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas Hämäläinen, Nora Sjöberg-Tuominen,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stad Protokoll 1/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion Helsingfors stad Protokoll 1/2015 Tid 16:15-17:55 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hämäläinen, Nora Sjöberg-Tuominen, Lena Weckman, Sofi

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1 (5) Utbildningsverket Linjen för svensk dagvård och utbildning Dagvårdschef

Helsingfors stad Protokoll 1 (5) Utbildningsverket Linjen för svensk dagvård och utbildning Dagvårdschef Helsingfors stad Protokoll 1 (5) 30 Stängning av förskolor, daghem och gruppfamiljedaghem HEL 2016-012546 T 05 01 00 Beslut en beslutade stänga följande förskolor, daghem och gruppfamiljedaghem: 5.12.2016:

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 3/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stad Protokoll 3/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion Helsingfors stad Protokoll 3/2014 Tid 16:15-18:10 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Hämäläinen, Nora Mickelsson, Annukka

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 2/ (9) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 2/2013 1 (9) 12 Servicenätet i Västra Distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Föredragande Bakgrunden beslutade att be om utlåtande av direktionen för skolorna i Västra

Läs mer

Granskningen av servicenätet 2015

Granskningen av servicenätet 2015 Granskningen av servicenätet 2015 Utgångspunkterna Granskningen baserar sig på de beslut som utbildningsnämndens svenska sektion, utbildningsnämnden och stadsstyrelsen har fattat om mål och riktlinjer

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 5/2012 Utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stad Protokoll 5/2012 Utbildningsnämndens svenska sektion Helsingfors stad Protokoll 5/2012 Tid 16:15-17:50 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Nordman, Bernt Björnberg-Enckell, Maria Anttila, Tuomas Boldt, Hildur Buttler, Pekka Ellenberg, Benjamin Wiklund,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015

Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 19.11.2015 Helsingfors stad Protokoll 6/2015 Tid 17:00-18:05, avbrutet 18:04-18:05 Plats Arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors Närvarande Ledamöter Stormbom, Peter von Martens, Christel Tiusanen, Pekka Työrinoja,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/ (6) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 1/ (6) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 1/2013 1 (6) 8 Brev från svenskspråkiga familjer i Kasberget HEL 2013-000632 T 00 01 01 Beslut Behandling Bakgrund beslutade att sända ett svar till föräldrarna i Kasberget med

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/ (16) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 4/ (16) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 4/2013 1 (16) 23 Servicenätet i Västra distriktet HEL 2013-002831 T 00 01 01 Beslut Behandling beslutade föreslå utbildningsnämnden att den föreslår stadsstyrelsen och vidare

Läs mer

Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området

Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området Mötet för kommuninvånare om servicenätet i södra området 3.3.2016 Varför görs detta? Varje barn ska erbjudas samma möjlighet. Helsingfors utsatta mål. Att erbjuda elever den bästa miljön för lärande Att

Läs mer

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter

Servicenätet i södra området. Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Servicenätet i södra området Två förslag framlagda för kommentarer och synpunkter Alternativ 1 Avsikten är att förändringarna genomförs när Busholmsskolan beräknas bli klar år 2019. Grundskolan Norsen

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2013 Utbildningsnämndens svenska sektion

Helsingfors stad Protokoll 1/2013 Utbildningsnämndens svenska sektion Helsingfors stad Protokoll 1/2013 Tid 16:15-18:30 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Mickelsson, Annukka Reuter, Martina

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion FÖREDRAGNINGSLISTA

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion FÖREDRAGNINGSLISTA Helsingfors stad Föredragningslista 5/2016 UTBILDNINGSNÄMNDENS SVENSKA SEKTION FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2016 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Ärenden Ekogatan 2 C Enligt denna föredragningslista

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 11 november 2005 Nr 864 865 INNEHÅLL Nr Sidan 864 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption tjänstemän i

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 5/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Helsingfors stad Protokoll 5/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet Helsingfors stad Protokoll 5/2015 Tid 17:00-18:15 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Närvarande Ledamöter Rantala, Marcus vonmartens, Christel Eloranta, Eppie Itälehto-Supponen, Marja- Leena Niekka,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian

Info om övergången till sjuan. Läsåret Från sjuan till nian Info om övergången till sjuan Läsåret 2018 2019 Från sjuan till nian Innehåll 4 5 Viktiga datum 6 7 Hur sker övergången till årskurs 7? 8 9 Vad är nytt i skolan i årskurserna 7 9? 10 11 Språkstudier 2

Läs mer

Barn och elevantal under perioden

Barn och elevantal under perioden Bilaga 1 Barn och elevantal under perioden 2011 2021 Enligt faktacentralens uppgifter kommer antalet svenskspråkiga barn i grundskolan (7 15- åringar) att öka med 338 barn mellan åren 2011 2021 (från 2

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/2017 Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Helsingfors stad Protokoll 2/2017 Direktionen för svenska arbetarinstitutet Helsingfors stad Protokoll 2/2017 Tid 16:30-17:16 Plats Sturegatan 2, 00510 Helsingfors Närvarande Ledamöter Rantala, Marcus vonmartens, Christel Eloranta, Eppie Itälehto-Supponen, Marja-Leena Stormbom,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11)

SKOLNÄMNDEN möte 4/2015 1(11) 1(11) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 11.06.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Brändö grundskola Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion 12.05.2016

Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion 12.05.2016 Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Tid 17:00-18:40 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas ordförande vice ordförande

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.06.2015

Helsingfors stad Protokoll 4/2015 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.06.2015 Helsingfors stad Protokoll 4/2015 Tid 16:15-18:28 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Nordman, Bernt ordförande Apter, Ted anlände 16:20 Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica frånvarande: 25 Weckman,

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/ (20) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Protokoll 4/ (20) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Protokoll 4/2015 1 (20) 28 Förslag till revidering av det svenska servicenätet i södra området HEL 2015-006772 T 12 00 01 Beslut Behandling Svenska sektionen antecknade för kännedom utbildningsverkets

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 145 09.05.2016 Stadsstyrelsen 176 06.06.2016 Stadsfullmäktige 39 29.06.2016 Stadsstyrelsen 217 08.08.2016 Stadsstyrelsen 247 22.08.2016 Stadsfullmäktige 52 31.08.2016 TJÄNSTEN SOM BILDNINGSDIREKTÖR

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 3 09 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska respektive svenska sektion

Läs mer

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser

(Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) Kapitel I Allmänna bestämmelser 1/10 (Översättning. Om tolkningskonflikter uppstår gäller den finska originaltexten.) 1 Tillämpningsområde Kapitel I Allmänna bestämmelser Detta reglemente tillämpas vid val av studentrepresentanter i

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades.

Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.4.2011 Styrelsemöte 7/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 17.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa Karin Holmberg Anita

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 17.3.2014 Nr 2 Tid Måndagen den 17.3.2014 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 12 Mötets laglighet och beslutförhet 3 13 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012

Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/4 10.05.2012 Helsingfors stad Protokoll 4/2012 1 (8) 25 Utbildningsväsendets förslag till budget för år 2013 och ekonomiplan för åren 2013-2015 HEL 2012-006788 T 02 02 00 Beslut Med stöd av 5, punkt 12 i instruktionen

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00

KALLELSE 26.5.2015. Tisdagen den 26.5.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 3 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 13 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 14 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 15 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET ANONYMISERAD BESLUT 05.07.2016 Dnr OKV/1308/1/2015 1/5 ÄRENDE Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET Klaganden har i sitt klagomål 16.9.2015

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (13) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (13) Utbildningsnämndens svenska sektion RPKL/ Helsingfors stad Föredragningslista 3/2016 1 (13) 6 Revidering av det svenska servicenätet i södra området HEL 2015-006772 T 12 00 01 Beslutsförslag beslutar att gällande servicenätet i södra området föreslå

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn

STST Beredning och tilläggsuppgifter: personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn Stadsstyrelsen 144 09.05.2016 Stadsstyrelsen 175 06.06.2016 Stadsstyrelsen 203 20.06.2016 Stadsfullmäktige 38 29.06.2016 TJÄNSTEN SOM BITRÄDANDE STADSDIREKTÖR STST 09.05.2016 144 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

De svenska gymnasierna i Huvudstadsregionen Ole Norrback. Gymnasiekonferensen Kommunernas hus

De svenska gymnasierna i Huvudstadsregionen Ole Norrback. Gymnasiekonferensen Kommunernas hus De svenska gymnasierna i Huvudstadsregionen Ole Norrback Gymnasiekonferensen 24.5.2012 Kommunernas hus De svenska gymnasierna enligt antalet studerande Nio gymnasier med ca 2450 studerande Över 500: Mattlidens

Läs mer

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 Kommunstyrelsen 386 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.11.2015 godkänt kommunens budget för år 2016. Befattningsändringarna

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Välkommen till skolan! Läsåret 2014 2015 Information för föräldrarna till blivande ettor 1 Välkommen till skolan! Innehåll Närskolan i bostadsområdet... 4 Anmälningen till skolan... 5 Eftermiddagsverksamhet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den

Kommunkansliet i Kimito den 2/2010 PROTOKOLL 1 Sammanträdestid: kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats: Pjånkis daghem, Rundvandring 18.00-18.30 Beslutande: Bjarne Wretdal Gunilla Åkerberg Margita Hangelin Gita Lindgren Dan Nervander

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 2/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Helsingfors stad Protokoll 2/2015 Direktionen för svenska arbetarinstitutet Helsingfors stad Protokoll 2/2015 Tid 17:00-18:18 Plats Helsingfors arbis Närvarande Ledamöter Torvalds, Nils Itälehto-Supponen, Marja- Leena Tiusanen, Pekka Työrinoja, Pirjo Woitsch, Erwin Cowell, Maria-Elena

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET ANVISNING ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen i religion och livsåskådningskunskap

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 57/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen om samarbete mellan Finland och Sverige på utlandsundervisningens område och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 1911/08.01.01/2014 39 Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller avgiftsfri skolskjuts Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel.

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8

Esbo stad Protokoll 50. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 8 Nämnden Svenska rum 26.05.2016 Sida 1 / 8 759/2016 12.01.00.00 50 Utlåtande om fullmäktigemotionen om ett regionalt språkförsök i Esbo Beredning och upplysningar: Outi Saloranta-Eriksson, tel. 09 816 52345

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Tid 17.09.2015 kl. 17:30-17:53 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Apila, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2015 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Tvåspråkiga fristående pedagogiska studier för

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2015-03-11 16:00 Möteskallelse Onsdag 11.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer