Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Utbildningsnämndens svenska sektion 11.12.2014"

Transkript

1 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Tid 16:15-18:25 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Ekman, Johan Nordman, Bernt Apter, Ted Helander, Elisabeth Hertzberg, Veronica Hämäläinen, Nora Mickelsson, Annukka Sjöberg, Lena Talvitie, Ulla-Britta ordförande vice ordförande anlände kl. 17:10 under behandlingen av 78 anlände kl. 16:25 under behandlingen av 78 avlägsnade sig kl efter behandlingen av 79 avlägsnade sig kl. 18:00 efter behandlingen av 79 ersättare anlände kl. 16:35 under behandlingen av 78 Övriga Månsson, Björn Grönholm, Niclas Rönnholm, Niclas Holm-Dellringer, Ann stadsstyrelsens företrädare avlägsnade sig kl. 18:10 under behandlingen av 82 undervisningschef översättare-informatör Ordförande Johan Ekman Niclas Rönnholm 76-77, undervisningschef 78

2 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Protokollförare Ann Holm-Dellringer översättare-informatör 76-83

3 Helsingfors stad Protokoll 9/2014 Ärende 76 RPKL/1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare 77 RPKL/2 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde 78 RPKL/3 Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen 79 RPKL/4 Val av rektor vid Grundskolan Norsen från RPKL/5 Loven och arbetstiderna vid vuxenstudielinjen i Tölö specialiseringsgymnasium 81 RPKL/6 Justering av det maximala antalet platser för antagning till årskurs 1 läsåret , Cygnaeus lågstadieskola 82 RPKL/7 Dimensioneringen av den dagvårdsservice som skaffas genom köpavtal RPKL/8 Granskning av servicenätet för svensk dagvård och utbildning - förslag för fortsatt utredning

4 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/1 76 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare Beslut konstaterade att sammanträdet är lagligt och beslutfört och valde ledamöterna Lena Sjöberg och Annukka Mickelsson att justera protokollet från detta sammanträde. Beslutsförslag beslutar konstatera att sammanträdet är lagligt och beslutfört och välja ledamöterna Bernt Nordman (Peter Stadius) och Annukka Mickelsson (Timo Nurmiluoto) att justera protokollet från detta sammanträde.

5 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/2 77 Verkställighet av besluten vid detta sammanträde Beslut beslutade att de beslut som fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat. Beslutsförslag Beslutet stämmer överens med förslaget.

6 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 78 Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen HEL T Beslut Behandling Ärendet återremitterades. Under diskussionen föreslog Veronica Hertzberg understödd av Ted Apter att ärendet återremitteras för ny beredning enligt följande: Förslaget återremiteras så att det nya förslaget består av ett alternativ som presenteras för direktionerna. Utgångspunkten är att stadens svenska skolor skall ha ett så brett och genomförbart språkprogram som möjligt och att finskan börjar redan i åk 2. Eleverna skall också ha möjlighet att byta skola över upptagningsområdets gränser ifall det språk de vill studera inte erbjuds i inom det egna området. Vilka skolor som skulle erbjuda annat än engelska som A2 och hur eleverna lättare kunde ta del av stadens språkutbud borde ingå i det nya förslaget Beslutet fattades efter omröstning där föredragningen fick fyra (4) röster (Mickelsson, Nordman, Sjöberg, Talvitie) och Hertzbergs återremitteringsförslag fick fem (5) röster (Apter, Ekman, Helander, Hertzberg, Hämäläinen). Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar Bakgrund Svenska sektionen beslutar att begära direktionernas utlåtanden om de två förslag till språkprogram för den svenska grundläggande utbildningen i Helsingfors vilka beskrivs i beredningen. På nationell nivå pågår för närvarande arbetet med att formulera en ny läroplan och timfördelning för den grundläggande utbildningen. Enligt statsrådets beslut ska man från början av höstterminen 2016 övergå till

7 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 undervisning enligt den nya timfördelningen och läroplanen, vilket innebär att de lokala läroplanerna ska vara klara och godkända före Som en del av detta arbete granskas även språkprogrammet i de svenska skolorna i Helsingfors. De svenska rektorerna har i olika sammanhang diskuterat såväl de utmaningar det nuvarande språkprogrammets förverkligande medför, som förslag på framtida förändringar i språkprogrammet. Kommentarer och synpunkter har insamlats via gemensamma tillfällen för samtliga rektorer, och från varje område genom att respektive områdesrektor sammanställt kommentarer från rektorerna i området. Gemensamma teman som kommenterats är svårigheten i att i praktiken förverkliga det språkprogram som för närvarande gäller, betydelsen av att stödja såväl modersmålet svenska som finskan i den starkt finska omvärld Helsingfors utgör. Att för barn och unga i de svenska skolorna erbjuda ett språkprogram som är möjligt att förverkliga är det gemensamma målet för samtliga som hörts i processen. Det nuvarande språkprogrammet i korthet A1-språk från åk3: finska i samtliga skolor A2-språk från åk 4 eller 5: engelska i samtliga skolor + franska i två områden (södra, västra) och tyska i tre områden (Tölö, östra, norra) B1-språk från åk 7: latin i en skola B2-språk från åk 8: engelska, tyska, franska i alla områden + ryska i ett område Förverkligat språkprogram innevarande läsår (A2 utöver engelskan som läses i samtliga skolor): Hoplaxskolan: Franska, 14 elever, årskurs 4 Franska, 17 elever, årskurs 5 Franska, 14 elever, årskurs 6 Franska, 20 elever, årskurs 7 Franska, 9 elever, årskurs 8 Franska, 11 elever, årskurs 9 Norra området: Tyska, 8 elever, årskurs 9 (elever i musikklass som flyttat till Åshöjdens grundskola från Hs Lönkan)

8 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 Södra området: Franska, 10 elever, årskurs 4 Franska, 17 elever, årskurs 5 Tyska, 9 elever, årskurs 5 Franska, 10 elever, årskurs 7 Tyska, 10 elever, årskurs 9 Östra området: Tyska, 11 elever, årskurs 4 Tyska, 6 elever, årskurs 5 Tyska, 5 elever, årskurs 6 Tyska, 10 elever, årskurs 7 Tyska, 8 elever, årskurs 8 Tyska, 16 elever, årskurs 9 Enligt det nuvarande språkprogrammet är det möjligt för eleven att inom det egna området byta skola i samband med att studier i A2- språket inleds, eller att inte byta skola men för de lektionerna färdas till den skola där det valda A2-språket erbjuds. Denna valmöjlighet har i praktiken inte utnyttjats av elever och vårdnadshavare. Detta har resulterat i att det nuvarande språkprogrammet inte har förverkligats då ett tillräckligt elevantal i området inte valt det andra A2-språket, och undervisningsgrupper därför inte har bildats. För att en grupp skall bildas krävs att minst tio elever i området väljer det andra A2-språket. Det nya språkprogrammet för den finska grundläggande utbildningen lägger denna gräns på elever. Förslag till språkprogram för den grundläggande utbildningen Olika möjligheter att stärka språkprogrammet har föreslagits och diskuterats av tjänstemännen på linjen för svensk dagvård och utbildning och skolornas rektorer. De möjliga lösningarna, förslagen som diskuterats, skiljer sig från varandra endast i fråga om A2-språket. I fråga om A1 och B2-språken är rektorerna och tjänstemännen eniga om att de förslag som presenterats är lämpliga för deras skola, området de arbetar i och det svenska skolnätet som helhet. Det som diskuterats är om A2-språket i samtliga skolor skall vara enbart engelska eller om även ett annat, alternativt A2-språk skall erbjudas. Vidare har det diskuterats i vilken ålder eleverna skall inleda sina studier i A2-språket, och huruvida eleverna endast för de lektionerna skall färdas till den skola i området som erbjuder

9 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 undervisning i det andra A2-språket, eller om eleven i samband med språkvalet byter skola. I det följande de två förslag som i diskussionerna av rektorerna setts som de starkaste. Rektorerna har tagit ställning till ett hurdant språkprogram som enligt deras mening skulle vara det lämpligaste för den skola och det område de arbetar i. Förslag 1 sågs som det bästa alternativet i östra, norra och södra området, medan förslag 2 sågs vara det bästa för Hoplaxskolan och Zacharias Topeliusskolan, vars elever i årskurserna 7-9 tillhör Hoplaxskolans elevupptagningsområde. Förslag 1 Finskundervisningen (A1) stärks genom en tidigareläggning, och inleds redan i årskurs 2. I årskurserna 1 6 erbjuds endast engelska (A2) i samtliga skolor från och med årskurs 3, och övriga språk (B2) erbjuds från årskurs 7. B2-språket stärks genom att det inleds ett år tidigare, och med ett två timmar högre timantal jämfört med det nationella minimiantalet för ämnet. Dessa två timmar tas från timfördelningens valbara timmar. Förslag på B2-språk har i diskussioner som förts varit spanska, ryska, kinesiska, latin, tyska och franska. Förslag 2 Finskundervisningen (A1) stärks genom en tidigareläggning, och inleds redan i årskurs 2. I årskurserna 1 6 erbjuds i samtliga skolor engelska (A2) från och med årskurs 5, men i varje område finns möjlighet att läsa ett annat A2-språk. Det andra A2-språket undervisas i första hand i områdets sammanhållna grundskola, eller alternativt i en på området på förhand utsedd skola med undervisning i årskurserna 1-6. Skolan där denna möjlighet erbjuds måste vara tillräckligt stor för att kunna förväntas kunna erbjuda det andra A2-språket med grupper som i första hand består av den egna skolans elever. Undervisning i det andra A2-språket ges, om möjligt, av ämneslärare. Detta skulle säkra bästa möjliga introduktion till, och inledning av, studier i det nya språket. Eleverna byter i samband med val av språk vid behov skola då de börjar i årkurs 5. Eleverna färdas inte, såsom i det nuvarande språkprogrammet, till annan skola endast för lektioner i A2-språket. Eleverna kan inte byta skola till ett annat område, endast till sitt eget områdes skolor. Detta på grund av att det bör finnas en kontinuitet, en enhetlig lärostig, i språkundervisningen inom området, och eleverna måste ha möjlighet att fortsätta sina språkstudier i det egna området även i årskurserna 7 9.

10 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/3 Sammanfattning Vilket annat A2-språk som förutom engelskan erbjuds diskuteras i respektive område, och besluts därefter i utbildningsnämndens svenska sektion. Övriga språk (B2) erbjuds, såsom i förslag 1, från årskurs 7. B2-språket stärks genom att det inleds ett år tidigare, och med ett två timmar högre timantal jämfört med det nationella minimiantalet för ämnet. Dessa två timmar tas från timfördelningens valbara timmar. Förslag på B2-språk är i detta förslag de samma som i förslag 1. Bägge förslagen stöder i och med den tidigarelagda finskundervisningen de tvåspråkiga barnens språkliga utveckling med målet att bidra till en levande tvåspråkighet. Skillnaden mellan förslag 1 och 2 finns i A2-språket. Alternativ 2 ligger närmare det nuvarande språkprogrammet, och ger fler val än alternativ 1. Skillnaden till det nuvarande språkprogrammet är, att eleverna enligt förslag 2 inte som nu längre skulle färdas till en annan skola för de lektioner eleven studerar det andra A2-språket, utan i stället konkret vid behov byter skola i och med val av språk. Förslagens B2-språk, spanska, ryska, kinesiska, latin, tyska och franska, ger eleverna en god grund för fortsatta språkstudier. Nämnda språk kan sannolikt erbjudas även i gymnasierna, men i vilken grad är beroende av från vilken stad de studerande som antas kommer, hur de studerande väljer kurser och i viken mån gymnasierna för läsåret har ekonomiska möjligheter att erbjuda kurser i språken. I diskussionerna kring språkprogrammet har skolornas rektorer framfört vikten av att även framdeles som en del av läroplanen ha en för den svenska grundläggande utbildningen specifik språkstrategi med syftet att stödja det svenska språket. En sådan strategi kommer att nedtecknas, och den kommer att ingå i skolornas läroplaner då dessa godkänns i sektionen. Innan beslut om språkprogram för den grundläggande utbildningen fattas bör såväl vårdnadshavare som elever höras i ärendet. n föreslår därför att sektionen besluter att begära direktionernas utlåtanden om de två förslag till språkprogram som ingår i beredningen, och att ärendet bereds för beslut i svenska sektionen under våren Upplysningar undervisningschef Niclas Rönnholm Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: niclas.ronnholm(a)hel.fi

11 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 79 Val av rektor vid Grundskolan Norsen från HEL T Beslut beslutade att välja pedagogie magister Ann-Britt Bonns till rektorstjänsten (tjänstesignum 202) vid Grundskolan Norsen från Om den som väljs inte tidigare varit anställd vid Helsingfors stad beslutar utbildningsnämndens svenska sektion ytterligare att valet är villkorligt tills den som valts till tjänsten uppvisat ett av företagshälsovården godkänt intyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Intyget över hälsotillstånd och straffregisterutdrag ska uppvisas 30 dagar efter delgivningen. En prövotid om sex (6) månader fastställs för den som utses till tjänsten. Upplysningar Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: tanja.mellin(a)hel.fi Bilagor 1 Sökande i alfabetisk ordning.pdf 2 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HSn.pdf 3 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HsLö.pdf Utdrag Utdrag Utdrag till Till kännedom Bilagor till utdrag Förslagstext Omprövning, utbildningsnämnden Förslagstext Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget.

12 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 Enligt stadsfullmäktiges beslut sammanslås Högstadiskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan Eftersom ingendera skolan har en ordinarieanställd rektor ledigförklarades rektorstjänsten, som är placerad vid Grundskolan Norsen, i stadens officiella annonsorgan och på stadens webbplats. När ansökningstiden gått ut hade fyra personer sökt tjänsten. Samtliga sökande är formellt behöriga för tjänsten Enligt 20 i instruktionen för Helsingfors stads utbildningsväsen är det sektionen som anställer rektorer i grundskolor och gymnasier sedan direktionen har gett ett utlåtande. Behörighetsvillkoren för en rektor ingår i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom utbildningsväsendet (986/1998, ändrad 865/2005). Enligt dessa villkor är den behörig som har högre högskoleexamen, behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga, tillräcklig arbetserfarenhet av läraruppgifter samt examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller har på annat sätt inhämtad tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. Vid val av tjänsteinnehavare bör man utöver behörighetsvillkoren ta i betraktande de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster som enligt 125 i Finlands grundlag är skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Ett sammandrag av sökandenas ansökningar i alfabetisk ordning finns som bilaga till ärendet. Sökandena har getts möjlighet att komplettera sin ansökan enligt förvaltningslagen, 22. Ansökningshandlingarna finns i sin helhet till påseende under mötet och före mötet i linjesekreterare Mariella Michelssons rum (527, 5 vån. Utbildningsverket). Utgående från ansökningshandlingarna med uppgifter om sökandenas examina och andra studier, arbetserfarenhet och erfarenhet av ledarskap valdes tre personer för en intervju. I intervjuerna deltog sektionens ordförande Johan Ekman, sektionens vice ordförande Bernt Nordman,, undervisningschef Niclas Rönnholm, personalplanerare Tanja Mellin samt Högstadiet Svenska normallyceums direktions viceordförande Veronica Idström och Högstadiekolan Lönkans direktionsordförande Jessika Ljungberg. ********** I det följande sökande A är pedagogie magister med ämneslärarbehörighet i textilslöjd. Hon har avlagt sin examen vid Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten Sin examen i

13 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 utbildningsförvaltning har hon avlagt vid Svenska social och kommunalhögskolan Behörighet som studiehandledare har hon fått Sökande A har jobbat som ordinarie lektor i textilslöjd vid Högstadieskolan Svenska normallyceum sedan Hon har jobbat 1 år som vikarierande rektor och två år som t.f. rektor vid Högstadieskolan Svenska normallyceum. För tillfället arbetar hon som t.f. rektor vid Högstadieskolan Lönkan. Utöver detta har hon skött uppdraget som biträdande rektor vid Högstadieskolan Svenska normallyceum under åren och ********** I det följande sökande B är pedagogie magister och behörig klasslärare. Sin pedagogie magisterexamen har hon avlagt vid Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten Hon har avlagt sin examen i utbildningsförvaltning vid Helsingfors universitet Sökande B har jobbat som ordinarie klasslärare i Topelius lågstadieskola sedan År 1994 blev hon föreståndare för samma skola och 2006 fick hon tjänsten som rektor i Zacharias Topeliusskolan. År 2013 sammanslogs den dåvarande sjukhuseneheten, Ulfåsaskolan, med Zacharias Topeliusskolan. Sökande B har deltagit i ledarskapsutbildningen JoVa (johtajavalmennus) som arrangerades av Helsingfors stad Hon har också deltagit i en JET utbildning arrangerad av Jyväskylä universitet. ********** I det följande sökande C är filosofie magister med ämneslärarbehörighet i historia. Han har avlagt sin filosofie magisterexamen år 2002 vid Åbo Akademi. Han har också avlagt examen i utbildningsledarskap vid Åbo Akademi Under åren arbetade han som lektor i historia och samhällslära vid Grankulla stad för årskurserna 5 till 9. Åren verkade han som lektor i historia och samhällslära i Lojo. Sedan år 2008 har han verkat som rektor för Ekenäs högstadieskola i Raseborg. Före sitt rektorskap har han verkat som vicerektor i 1,5 år. n konstaterar att alla som intervjuats är formellt behöriga för tjänsten och har erfarenhet av skolledaruppgifter: Sökande A 3,5 år, sökande B 20 år och sökande C 6,5 år som grundskolerektorer. Sökande A har verkat som biträdande rektor i 7 år och sökande C i 1,5 år. Endast sökande B har deltagit i ledarskapsutbildning utöver den obligatoriska kursen i utbildningsförvaltning. Samtliga har lång erfarenhet av undervisning: Sökande A och B har undervisat i över 20 år och sökande C i över 15 år. Sökandena A och B har jobbat som rektorer i Helsingfors och har på så sätt redan bekantat sig med både skolorna och Helsingfors stads svenska utbildningsväsende som arbetsmiljö. Sökande A har dessutom verkat som rektor i de båda skolor som nu sammanlås till Grundskolan Norsen. Sökande C har ingen erfarenhet av Helsingfors stad som arbetsgivare.

14 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/4 n konstaterar vidare att Grundskolan Norsen kommer att vara en enhet med årskurserna 7-9 och den blivande rektorn kommer enligt tjänstekollektivavtalet UKTA, DEL B 9, att ha 6-8 undervisningstimmar inom ämnesundervisningen. n konstaterar att sökande B är behörig för en rektorstjänst i grundskolan men hon kan inte undervisa i årskurserna 7-9 som kräver ämneslärarbehörighet. n bedömer att sökande A som har den kortaste rektorserfarenheten, men ändå flera års erfarenhet av biträdande rektors uppgifter, en lång karriär som ämneslärare och dessutom behörighet i studiehandledning, skulle med sin kunskap om bägge skolor ha en större beredskap än de övriga kandidaterna att skapa en trygg grogrund för den nybildade skolan. Sökande A har aktivt deltagit i sammanslagningsprocessen och visat att hon är ansvarsfull och har förmåga att samarbeta med andra för att utveckla skolornas verksamhet. Även utlåtandet från Högstadieskolan Svenska normallyceums och Högstadieskolan Lönkans direktioner styrker denna bedömning. n föreslår därför att sökande A utses till rektor för Grundskolan Norsen Upplysningar Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: tanja.mellin(a)hel.fi Bilagor 1 Sökande i alfabetisk ordning.pdf 2 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HSn.pdf 3 Utdrag ur protokoll, Direktionen vid HsLö.pdf Utdrag Utdrag Utdrag till Till kännedom Bilagor till utdrag Förslagstext Omprövning, utbildningsnämnden Förslagstext För kännedom Utdrag till Till kännedom

15 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/5 80 Loven och arbetstiderna vid vuxenstudielinjen i Tölö specialiseringsgymnasium HEL T Beslut Svenska sektionen fastställde loven och arbetstiderna vid linjen för vuxenstudier i Tölö specialiseringsgymnasium läsåret enligt följande: Höstterminen (mån) (ons) Höstlovet (tors) (fre) Jullovet (tors) (ons) Vårterminen (tors) (fre) Sportlovet (mån) (fre Lovdagar (tors) (fre) Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Det är utbildningsnämndens sektioner som, om något annat inte har bestämts, för respektive språkgrupps del fastställer loven och arbetstiderna i skolorna (instruktionen för utbildningsväsendet, 5, moment 1, punkt 6). I gymnasielagen och gymnasieförordningen, vilka också gäller vuxengymnasierna, stadgas inte om lov och arbetstider, utan det är den som ordnar utbildningen som bestämmer om arbetstiderna. Upplysningar

16 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/5 Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi

17 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/6 81 Justering av det maximala antalet platser för antagning till årskurs 1 läsåret , Cygnaeus lågstadieskola HEL T Beslut beslutade att justera det maximala antalet platser för antagningen till årskurs 1 i Cygnaeus lågstadieskola inför läsåret Maxplatserna för Cygnaeus lågstadieskola slås fast till 44. Upplysningar Karin Lassenius, planerare, telefon: karin.lassenius(a)hel.fi Utdrag Utdrag Utdrag till Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Svenska sektionen beslutade om det maximala antalet platser för antagning till årskurs 1 i respektive skola och slog då fast antalet 35 för Cygnaeus lågstadieskola. Av befolkningsregistret framgår att det hösten 2014 finns 44 stycken svenskspråkigt registrerade 6-åringar inom skolans upptagningsområde som blir läropliktiga hösten Medan det 2015 finns 35 stycken svenskspråkigt registrerade 6-åringar inom skolans upptagningsområde som blir läropliktiga hösten n föreslår därför antalet platser för Cygnaeus lågstadieskolas del justeras från 35 till 44. Alla elever som bor inom skolans upptagningsområde har rätt att börja i sin närskola.

18 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/6 Upplysningar Karin Lassenius, planerare, telefon: karin.lassenius(a)hel.fi Utdrag Utdrag Utdrag till

19 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/7 82 Dimensioneringen av den dagvårdsservice som skaffas genom köpavtal HEL T Beslut beslutade att den dagvårdsservice som skaffas genomköpavtal dimensioneras enligt följande under tiden Det totala behovet av köpavtalstjänster är 269,5 dagvårdsplatser. Behovet finns inom södra, västra och norra området, där servicen köpts av Barnavårdsföreningen i Finland (södra, västra och norra området) och Contextia Oy (södra området, specialdagvård). Däremot finns det inte behov av att köpa dagvårdsservice i östra området, utan där ordnas dagvården i stadens eget daghem Landbo från och med Att utnyttja optionen på köpavtalsdagvården skulle kosta ca 2,9 miljoner euro på årsbasis. Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Nina Fabricius, dagvårdschef, telefon: nin.fabricius(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar Beslutet stämmer överens med förslaget. Utbildningsnämnden beslutade , 61 att svensk dagvårdsservice köps av Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Contextia Oy och Föreningen Folkhälsan i Östersundom r.f. under tiden Utbildningsnämnden berättigade samtidigt en vid linjen för svensk dagvård och utbildning att inom ramen för tillbudsstående anslag årligen skaffa de tilläggsplatser som behövs av dessa leverantörer.

20 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/7 Totalt skaffades 267,5 dagvårdsplatser och i slutet av avtalsperioden är sammanlagt 269,5 stycken besatta. Avtalet slöts för tre år och det började och slutar Offerten och avtalet omfattade en optionsreservering på högst två år. Ser man till områdena har behovet av dagvårdsservice minskat i Östersundomområdet och linjen för svensk dagvård och utbildning anser därför att det inte finns behov av att utnyttja optionen i östra området. Ett av stadens daghem, Landbo, verkar i området och det klarar av det behov av service som eventuellt uppstår efter Behovet av tilläggsplatser inom dagvården är störst i södra och norra området och de platser som tidigare köptes i östra området styrs nu till dessa områden. Upplysningar Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: ann.holm-dellringer(a)hel.fi Nina Fabricius, dagvårdschef, telefon: nin.fabricius(a)hel.fi

21 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/8 83 Granskning av servicenätet för svensk dagvård och utbildning - förslag för fortsatt utredning HEL T Beslut beslutade att uppmana linjen för svensk dagvård och utbildning att granska servicenätet i staden med tonvikt på följande områden: - Södra området (dagvård och grundläggande utbildning) - Norra området (dagvård och grundläggande utbildning) Samtliga dagvårdsenheter och skolor inom den grundläggande utbildningen i områdena ingår i utredningen. Upplysningar Karin Lassenius, planerare, telefon: karin.lassenius(a)hel.fi Beslutsförslag ns motiveringar En tillbakablick Beslutet stämmer överens med förslaget. Enligt utbildningsnämndens beslut ses servicenätet regelbundet över. Målet är att de lokaler som utbildningsverket har till sitt förfogande i staden ska användas kostnadseffektivt, och därför krävs det att linjen för svensk dagvård och utbildning ser över behovet och användingen. Efter en översyn av servicenätet åren fattade svenska sektionen beslut om en rätt omfattande revidering av servicenätet Revideringen bestod av en helhet som utöver sektions beslut krävde beslut också av utbildningsnämnden och stadsfullmäktige. Den del av revideringen som föll under sektionens befogenhet ( , 24) Gränsen mellan Tölö distrikt och Södra distriktet slopas och i stället bildas ett nytt Södra distrikt.

22 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/8 Gränsen mellan Västra distriktet och det nya Södra distriktet justeras så att Zacharias Topeliusskolans upptagningsområde överförs till Västra distriktet, dvs. till Munksnäs högstadieskolas elevupptagningsområde, från läsåret Gränsen mellan elevupptagningsområdet för Drumsö lågstadieskolas och Munksnäs lågstadieskola justeras så att eleverna från Svedjeholmen överförs till Munksnäs lågstadieskolas upptagningsområde och således blir en del av Västra distriktet från och med hösten En del av specialklasserna i Minervaskolan flyttas till Botby grundskola från och med Specialklasserna i Högstadieskolan Lönkan flyttar till den nybildade skolan vid Unionsgatan 2. Flexklassen flyttas från Åshöjdens grundskola till Unionsgatan 2. Stadens musikundervisning till vilken eleverna antas genom lämplighetstest i årskurserna 3 9 flyttar administrativt till Åshöjdens grundskola och fortsätter att vid behov utnyttja musiklokalerna vid Sandelsgatan 3. Minst en förskolegrupp flyttas in i Cygnaeus lågstadieskolas utrymmen från och med hösten Gymnasiet Lärkan och Brändö gymnasium utvidgas till enheter på minst 400 studerande. En del av revideringen för under utbildningsnämndens befogenhet ( , 109) En dagvårdsenhet (63 platser) inleder sin verksamhet i Minervaskolans utrymmen efter renoveringen En del av revideringen föll under fullmäktiges befogenhet ( , 378) Sjukhusskolan Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan slås samman till en administrativ enhet från och med läsåret Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum slås samman till en administrativ från och med läsåret Verkställigheten i praktiken Ulfåsaskolan och Zacharias Topeliusskolan sammanslogs

23 Helsingfors stad Protokoll 9/ (24) RPKL/8 Fortsatt revidering Nuläget Högstadieskolan Svenska normallyceum och Högstadieskolan Lönkan slås samman och bildar Grundskolan Norsen. Skolan har hela det nya södra området som sitt elevupptagningsområde. Läsåret verkar skolan i tillfälliga lokaler i Haga på grund av renoveringar och flyttar till skolhuset vis Unionsgatan 2 inför läsåret Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum slås samman och bildar Tölö gymnasium, som omfattar både specialiseringslinjer och allmän gymnasieutbildning. Gymnasiet svenska normallyceum flyttar till skolhuset vid Tölö torg. Vuxenstudielinjen fortsätter som en del av den sammanslagna enheten. Översynen av servicenätet åren omfattade också Västra distriktet, där ett administrativt pilotprojekt pågick. På förslag av svenska sektionen ( ) och utbildningsnämnden ( ) beslutade stadsfullmäktige , 365, att slå ihop de svenska skolorna Haga lågstadieskola, Kårböle lågstadieskola, Munksnäs lågstadieskola, Sockenbacka lågstadieskola och Munksnäs högstadieskola i västra distriktet till en enhetlig grundskola som omfattar årskurserna 1 9 och förskola räknat från Skolorna slogs samman och bildar den enhetliga grundskolan Hoplaxskolan med verksamheten på fem adresser. Fastigheten på Solnavägen är skolans huvudadress och hela västra distriktet dess upptagningsområde. I en kort sammanfattning är läget i stadens fyra svenska områden följande: - Södra området (dagvård och grundläggande utbildning). Antalet barn och elever i daghemmen och de lägre klasserna stiger i hela området de kommande åren och dagvården och skolorna är i behov av mera utrymme. - Norra området (dagvård och grundläggande utbildning). Antalet barn och elever i daghemmen och de lägre klasserna stiger i hela området de kommande åren och dagvården och skolorna är i behov av mera utrymme. - Västra området (dagvård och grundläggande). Antalet barn och elever hålls stabilt i Västra området.

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 16.6.2011 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad som i

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades

Beslut: Förslaget omfattades PROTOKOLL 8.12.2011 Styrelsemöte 18/2011 Plats Ålands hotell- och restaurangskola Tid 18.00 21.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Pernilla Söderlund Ulf-Peter

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till.

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till. Eftisverksamheten Läsåret 2014 2015 Eftermiddagsverksamhet i de svenska skolorna Ansökningstiden är 29.1 17.4.2014. Beslutet om eftermiddagsplatsen skickas till vårdnadshavarna senast 4.7.2014. Avgifter

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

CYGNAEUS DIREKTIONS UTLÅTANDE OM TVÅ FÖRSLAG TILL EN REVIDERING AV NÄTET AV DAGHEM OCH SKOLOR I SÖDRA OMRÅDET I HELSINGFORS

CYGNAEUS DIREKTIONS UTLÅTANDE OM TVÅ FÖRSLAG TILL EN REVIDERING AV NÄTET AV DAGHEM OCH SKOLOR I SÖDRA OMRÅDET I HELSINGFORS Utbildningsnämndens svenska sektion Ann Holm-Dellringer (ann.holm-dellringer@hel.fi) Utbildningsverket PB 3000 00099 Helsingfors stad CYGNAEUS DIREKTIONS UTLÅTANDE OM TVÅ FÖRSLAG TILL EN REVIDERING AV

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till.

Eftisverksamheten. Ansökan lämnas in inom utsatt tid till den eftisplats man söker till. Eftisverksamheten Läsåret 2015 2016 Eftermiddagsverksamhet i de svenska skolorna Ansökningstiden är 28.1 30.4.2015. Beslutet om eftermiddagsplatsen skickas till vårdnadshavarna senast 3.7.2015. Avgifter

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGS-[ OCH FRITIDS]CENTRALEN [Stadganden finns i instruktion för bildnings- och fritidscentralen]

INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGS-[ OCH FRITIDS]CENTRALEN [Stadganden finns i instruktion för bildnings- och fritidscentralen] 1 Ändring godkänd av stge 18.6.2002 Ändring godkänd av stge 9.9.2004 Ändring godkänd av stge 13.1.2005 Ändring godkänd av stge 28.6.2006 Ändring godkänd av stge 18.5.2009 INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGS-[

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014

Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 03 2014 PROTOKOLL 06.05.2014 Styrelsen 06.05.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2014 Tid: 06.05.2014 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente

REGLEMENTE. Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE Barn- och utbildningsnämndens reglemente REGLEMENTE antas av kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer reglemente och överlämnar därmed åt nämnderna att ansvara för skilda verksamhetsområden,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20

26.5.2011. Styrelsemöte 9/2011. Paf:s lokaler. Tid 16.00 18.20 ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.5.2011 Styrelsemöte 9/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 16.00 18.20 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Folke Engblom, ersättare för Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Victoria

Läs mer

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011

Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Karleby svenska församling FÖRSAMLINGSRÅDET Möte 4/2011 Tid Tisdagen den 24 maj 2011 kl. 19 Plats Mikaelsalens kafé, Västra Kyrkogatan 15 Närvarande Kankkonen, Peter - ordförande Ahola, Ann-Charlotte Björkgren,

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Vålbergsskolan Nors skolområde 660 50 Vålberg 2010-05-26 1 (8) Dnr: 40-2009:1853 Karlstad kommun 651 84 Karlstad Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Skola; Vålbergsskolan

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn

Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning ISBN 978-952-213-427-1 www.kommunarbetsgivarna.fi Anställningshandbok för chefer inom undervisningssektorn

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS

ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 ERKÄNNANDE AV LÄRARBEHÖRIGHET SOM SKAFFATS UTOMLANDS Guider och handböcker 2010:1 Utbildningsstyrelsen Guider och handböcker

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

Martin Nilsson Marcus Koskinen-Hagman. 169 Inledning Ordförande Christina von Hertzen hälsade alla välkomna till mötet.

Martin Nilsson Marcus Koskinen-Hagman. 169 Inledning Ordförande Christina von Hertzen hälsade alla välkomna till mötet. 1 PROTOKOLL 2.12.2013 Styrelsemöte 12/2013 Plats Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.25 Närvarande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström Stig Grönlund Annika Karlsson Cia Numelin Studeranderepresentant

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer