Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet"

Transkript

1 Utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturområdet Anteckningar från möte 23 november i Tändstickspalatset, Stockholm Inledning. Alla hälsades välkomna, deltagarna presenterade sig och berättade om sina förväntningar inför dagen. Processutvärdering. Dagens inbjudna föreläsare var Christina Johannesson, processledare och utvärderare på Kontigo AB. Hon har i 20 års tid arbetat med lärande utvärdering, men det är först på senare tid som kulturområdet har blivit aktuellt. Hennes föreläsningsbilder återfinns på Reglabs webbsida under namnet C Johannesson om processutvärdering. Enligt Christina Johannesson är vitsen med att utvärdera processer att man lär sig något av det man gjorde. Processutvärdering handlar om faktisk handling i förhållande till indikatorer, Road maps (strategier, vägvalet) och Back-casting (mitt i processen; funkade det?) Kriterier och kritiska faktorer Lärande syfte I processutvärdering dokumenterar och diskuterar man det man gör i förhållande till uppsatta mål. Det är påverkande och ger möjlighet till förändringar under projektets gång. Efter ett tag kan man identifiera vilka kritiska faktorer som är viktiga för lärandet; det som hindrar eller främjar processen. Vilka kan då de kritiska faktorer vara som hindrar processer? Tiden, aktörernas motivation, otydliga mål i regionerna, olika aktörers förväntningar, pengar, mod samt diversiteten kan vara kritiska faktorer. Genom att sortera dessa handlar det om aktörerna eller något annat? kan man ta reda på vilka hindren är och försöka åtgärda dessa inför nästa kulturplan. Christina Johannesson menade, liksom Evert Vedung vid det föregående mötet, att utvärdering måste följas av konkret handling. Det finns inget lärande om man inte implementerar processen. Som processledare måste man våga vara modig för att våga vara transparent. Genom att plocka fram de kritiska faktorerna och diskutera hur man ska förändra dessa sker en ständig processutvärdering. Christina presenterade olika modeller för analys, där grundmodell 1 ställer frågan Hur? medan grundmodell 2 tar med Varför? (input), Process (vem, när, hur) och Resultat (vad). När både process och mål är otydliga befinner sig utvärderaren i en 1

2 svår situation. Man måste klara ut input- och outputsidorna, varför man sätter igång en process och vad man ska uppnå. Grundmodell 3 tar upp ett tredelat resultat, nämligen omedelbara prestationer, effekter och nytta (samhälls-). Översatt till arbetet med de regionala kulturplanerna blir de olika leden: Input = kulturpolitik, kulturanalys Process = dialog Resultat = kulturplan Effekt = kulturpolitisk måluppfyllelse. Östsam nämnde att under arbetet med kulturplanen har samverkansmodellen kommit att bli allt viktigare. Västmanland berättade att ett resultat är att man vill ha kommunala kulturplaner. Lokala politiker har gett kommunala tjänstemän i uppdrag att sätta igång lokala samverkansprocesser. Ytterligare en output från arbetet är nya mötesstrukturer; det har skett ett demokratiskt bygge. Någon påtalade att andra regionala områden intresserat sig för samverkansmodellen, som t ex hälsa och sjukvård. Christina Johannesson nämnde att det inte längre handlar om fördelningspolitik utan utvecklingspolitik. Triple Helix kom i slutet av talet, dvs betydelsen av samverkan mellan näringsliv, offentligt och akademi för innovationer och tillväxt. Det som därefter har utvecklats är mötena och processerna. Processen är en förutsättning för att det ska hända något. Men den måste också kunna utvärderas. Det är en betydande skillnad mellan om man betraktar kulturplanen som en resursfördelningsmodell eller en retning av systemet. Hur har den kulturdialog som har förts tagit hand om resultaten? Fanns det någon analys av vilka aktörer som var viktigast att ha med för att få den outcome man ville ha? Man måste analysera intressenterna - vilka intressenter har störst anledning att stoppa eller hindra processen? Aktörerna måste kartläggas. Frågan är vilken nivå man lägger sig på eftersom det inte kan finnas med personnummer? Det är viktigt att inte bli inriktad på konkreta mål för tidigt, innan man har fått fram indikatorer. Kriterierna bör vara klara innan prioriteringar görs. Om vi klarar av att formulera kriterier blir det mer transparent. Det står i många kulturplaner att man ska göra prioriteringar, men hur då? Vad betyder det att prioritera barn och unga? Ekonomiskt? Ska de vara med i beslutsprocessen? osv. För att våga ta obekväma beslut måste man ha kriterier. Kriterier vägleder en i arbetet med att göra förändringar. Att mäta det omätbara. Mikael Palo, Lena Adem och Anna Lindqvist gav en sammanfattande presentation av Andrew McIntyre s föreläsning vid SKL:s kulturkonferens på Gotland. Föreläsningsbilderna återfinns under länken Andrew McIntyre, Measuring the un-measurable på Reglabs webbsida. 2

3 Frågan är: Vilken kunskap har vi om våra kulturbesökare och om dem som inte tar del av kulturutbudet? McIntyre visade i sin föreläsning att vi snävar in perspektivet; vi arbetar mot dem som är våra besökare men missar de potentiella besökarna vilket är många fler. Han visade också att det finns för lite kunskap om varför man besöker kulturinstitutioner. Alla delades in i grupper om fyra för att diskutera följande frågor: - Ser vi något behov av att veta hur våra kulturbesökare ser ut, deras potential, vad som styr deras preferenser och behov? - Kan vi använda kunskaperna i vårt arbete med kultursamverkansmodellen? I diskussionen framkom att det är självklart att man måste veta mer om besökarna för att kunna föra en utveckling. Genom att undersöka vilka som är kulturbesökare ser man också vilka som inte var där. Det är också stor skillnad mellan en besökare och en användare. En besökare kan gå in på museet för att enbart använda toaletten. Så fort man tar fram siffror måste man veta varför man gör det. Hur ska man förhålla sig till resultatet? Leder det till att man förändrar något? Om man gör en enkät är det viktigaste den öppna frågan i slutet av enkäten, den kan ge mycket mer viktig information än de bundna svarsalternativen. Alla kulturplaner innehåller skrivningar om ökad delaktighet, men frågan är hur pass mycket delaktighet man vill ha? Region Skåne. Jan Stenfell presenterade utvärderingsarbetet i Region Skåne. Dialogerna har utvärderats med en enkel enkät, dvs hur de som deltagit har uppfattat mötesformen, lokalen etc. Civilsamhällets organisationer visade sig mer kritiska till hur regionen har skött samverkansdialogerna, än kommunernas representanter. Jan och hans kolleger gör en del av analyserna själva, men lämnar annat till experterna. De samarbetar t ex med Lunds universitet. En svårighet är att hitta riktiga definitioner. Kulturrådets resultat har inte alltid stämt p g a att människor uppgett olika saker. Det handlar om att fånga rätt saker. Inte för mycket, men rätt. Långa tidsserier kräver någorlunda permanens. Arbetet med kulturplanen är indelat i tre olika tidsperioder. I feb-maj fångar man upp och analyserar, i juni-okt sker utveckling och samråd samt i okt-jan revidering och finansiering. 3

4 Region Skåne håller på att köra igång en regional databas för sin statistikhantering och har fått i uppdrag av Kulturrådet att göra en förstudie kring hur det ska kunna användas av andra regioner. Förstudien ska redovisas den 2 dec. I anslutning till nästa lärprocessmöte, i slutet av januari, kommer region Skåne att presentera hur databasen är uppbyggd samt vad det skulle kosta för övriga regioner att delta. Det kommer att gå ut en separat inbjudan till detta möte. Gruppövning utifrån kulturplanerna. De regionala kulturplanerna innehåller alla avsnitt som rör möten/mötesplatser och metoder för utvärdering. Skrivningarna är ambitiösa men frågan är vad som ska följas upp och utvärderas? En sammanställning av dessa avsnitt finns i bilagorna Klipp ur kulturplanerna : Möten samt Klipp ur kulturplanerna : Utvärdering på Reglabs webbsida. Med utgångspunkt från dessa avsnitt fick grupperna i uppgift att välja ut en konkret aktivitet/process och arbeta igenom den enligt Christina Johannessons grundmodell 3. Vid redovisningen hade en grupp funderingar om tidsaspekten. Samhällsförändringar tar lång tid för att få genomslag, år, men det måste ändå gå att plocka bort en del onyttiga saker efter kortare tid, som ett år. Vad är det man ska utvärdera? Ska man utvärdera de små sakerna? Om resultatet är en förstudie behöver man kanske inte utvärdera denna. En annan grupp nämnde att de regioner som samarbetar kring en gemensam aktivitet måste få in denna i kultursamverkansmodellen. Ett kulturting genomförs i mars i samarbete mellan tre län och Mälardalsrådet. Dess fokus är barn och unga och syftet är att det ska ge inspiration och leda till fler mötesplatser. En effekt kan bli en mer en aktiv kulturpolitik. Kritiska faktorer är: för många kockar och olika styrsystem i olika organisationer. Den tredje gruppen nämnde att i fråga om ungdomsdialoger är det viktigt att syftet att skapa ett större inflytande för ungdomar blir synligt i den reviderade kulturplanen. Det måste vara utvärderingsbart från start. Ett problem är tidsaspekten: det tar tid innan man ser effekter på kulturplanen. Den fjärde gruppen diskuterade internationella nätverk och nätverksträffar samt hur dessa kan utvärderas. Ett nätverk är en aktivitet där träffar, gemensamma ansökningar m m kan utvärderas, dvs i små mätbara snitt. Reglabs nya webbsida. Deltagarna fick se Reglabs nya webbsida och hur det är tänkt att deltagare i denna lärprocess ska kunna få glädje av den. Ni kommer alla 4

5 att få inloggningsuppgifter från Eva Moe. Du bestämmer själv vilka uppgifter du vill lägga ut som titel, kontaktuppgifter osv. Exempelsidan är ett forum för diskussion av egnas och andras exempel. Nästa gång. Vid mötet den 31 januari föreläser Ove Karlsson Vestman, prof emeritus i pedagogik och erfaren utvärderare. I somras gav han ut boken Utvärderandets konst. Efter mötet kommer Region Skåne att presentera databasen. Skicka ett mejl till Pernilla om du inte kan komma nästa gång. Vid datorn Christina Rådelius Kommande möten. Tisdag 31 jan kl , med kaffe från 9.30, på SKL i Stockholm. De avslutande dagarna 29 feb-1 mars hålls på Vår Gård i Saltsjöbaden. 5

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn

Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn 1 (14) Slutrapport: Förstudie för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn Sammanfattning Förstudien för bildandet av samverkansråd för den idéburna och offentliga sektorn (nedan

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativet VIA NOVA FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram

KrAftfull samverkan. Utvärdering av KrAftverk Halland. ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram KrAftfull samverkan Utvärdering av KrAftverk Halland ett projekt med stöd av Växtkraft Mål 3 i Halland och KK-stiftelsens kraftprogram Kjell Eriksson, Idétext feb 2004 2 (32) Utvärdering av kraftverk Halland

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer