Bokslut för Sala kommun 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut för Sala kommun 2011"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum ~: F: s 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Beredning Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget i 2012 års driftsanslag Bilaga KS 2012/74/3, begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2011 Bilaga KS 2012/74/4, indikatorsammanställning Bilaga KS 2012/74/5, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2011 Bilaga KS 2012/74/6, protokoll Bilaga KS 2012/74/7, bolagens årsredovisningar Bilaga KS 2012/74/8, utdelat material bokslutsberedningen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 70 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 72 Dnr 2012/74 Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/10, Hälsobokslut 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 90 Handling inkommer, Reviderad Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/11, Alliansens förslag till Bokslut 2011(även nämnd Bilaga 2} Per-Olov Rapp (S) föredrar Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011, Bilaga 1. Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Bokslut 2011, Bilaga 2. Lennart Björk. Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dock med följande tilläggsyrkanden att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till 2012, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 1~\;~ ~!"~'gr ~SALA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum (34) forts att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till 2012, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Per-Olov Rapp (S), Erik Åberg (V) och Hanna Westman (S BÄ) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen, samt bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning om Lärkan samt investering i tillagningskök. Proposition Ordföranden ställer Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011 (Bilaga 1) mot avslag och finner detsamma bifallet. Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen mot avslag och finner desamma avslagna. Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning avseende Lärkan samt investering i tillagningskök mot avslag och finner desamma bifallna. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 27 (34) sammanträdesdatum forts att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för 20l Reservation Carola Gunnarsson (C), Elisabeth Pettersson (C), Lars Alderfors (FP), Allan Westin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Gunnarssons yrkanden. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre övriga förvaltningar och nämnder kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande 0~

4 SALA KOMMUN l(s) KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Bilaga 1 Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 Arets ekonomiska resultat för Sala kommun uppgår till 12,5 mkr. I överskottett ingår realisationsvinster på totalt 10,6 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 1, 9 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet men resultatet ligger klart under det budgeterade på 10,9 mkr. Nämnderna redovisar liksom föregående år ett sammanlagt budgetöverskott på 3,4 mkr. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden visar dock underskott medan kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett stort överskott. Den totala investeringsbudgeten på 164,3 mkr lämnar ett överskott med 84,6 mkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet och gatuprogram. När reviderad budget antogs av fullmäktige i dec 2010 var den svenska ekonomin på väg in i en mycket stark tillväxtfas. Skatteunderlagsprognosen visade en förbättring med 12,1 mkr. Det ledde till extra satsningar i reviderad budget på bl. a förskola och gymnasieskola. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppfyllde balanskravet. Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10, 1 mkr. Uppbromsningen av ekonomin under andra halvan av 2011 blev dock påtaglig. Turbulens på de finansiella marknaderna samt en oväntad svag statistik från USA medförde en halvering av tillväxten. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Trots avmattningen i ekonomin visade den ekonomiska uppföljningen i nov 2011 ett resultat på drygt 26 mkr och ca 15 mkr efter balanskravutredning. Siffrorna i bokslut 2011 avviker starkt från prognosen i november Skälen härtill kan tillskrivas huvudsakligen tre faktorer: 1. Pensionerna. Utfallet från från KPA var 6 mkr högre än beräknad prognos. Resultatpåverkan: -6 mkr. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1. Växel: fax: SO Per-Olov Rapp Ordförande

5 2 (S) Kommunstyrelsen 2, Investeringarna, Investeringsbudgeten lämnade ett överskott på ca 85 mkr, Det innebär att de direkta avskrivningarna blev 5 mkr lägre än budget. Samtidigt minskade de interna intäkterna till finansförvaltningen, kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning + internränta) med 11 mkr. Resultatpåverkan: -6 mkr, 3, PO-pålägg, Debiterat PO-pålägg och därmed intäkten till finansförvaltningen blev 13 mkr lägre än budgeterat dels beroende på att procentsatsen för PO-pålägget sänktes sedan budgeten gjordes, dels beroende på att den budgeterade lönesumman var för hög, Antalet anställda har minskat och lönepåslagen blev inte så stora som budgeterats, De faktiska personalförsäkringsavgifterna blev 3 mkr lägre än budgeterat beroende på den sänkta procentsatsen, Resultatpåverkan: -10 mkr, För framtiden måste bättre instrument utarbetas för att kunna följa utvecklingen av interna finansiella poster, Nämnderna fick under året utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mkr, bl. a vårdoch omsorgsnämnden tillfördes 5 mkr, Delårsrapporten 2011 visade att nämnderna sammantaget överskred beslutad ram med 15,5 mkr, Så sent som i nov, 2011 redovisade nämnderna ett fortsatt underskott, nästan 9 mkr. Först i bokslutet framträdde ett positivt resultat, 3,4 mkr, Det är naturligtvis otillfredsställande ur ekonomisk styrsynpunkt att prognos och resultat skiljer sig åt så kraftigt, Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten, Årets resultat innebär att inga underskott behöver belasta 2012 års budgetar, Tekniska nämndens underskott på 3,5 mkr beror huvudsakligen på att entreprenadavtalet för renhållning inte var anpassat för kärlhämtning samt att VA-verksamheten haft problem med engångskostnad för filteranläggning samt att reningsverkets åsamkats extra kostnader för kvittblivning av rötslam, Skolnämndens underskott på 2 mkr härrör från måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar netto - 4,7 mkr. Stora negativa poster är institutionsplaceringar, försörjningsstöd samt personlig assistans. Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Inom grundskolan har andelen elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska ökat kraftigt, Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med en anpassning av strategisk plan till EU 2020-strategin, Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk hushållning och nettokostnadsökningen är numera inte större än ökningen av skatteinkomster, statsbidrag och utjämning, Glädjande fortsätter kostnaderna för kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2009 och 2010, Sala kommunen fortsätter visa positiva hälsoresultat. Sjukfrånvaron ligger sedan några år tillbaka stabilt under 5 % jämfört med 12,25% år 2004, Det är naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro.

6 3 (S) Kommunstyrelsen Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 43 %. Sjukfrånvaron för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,7 % (4,5 %), för män 3,2 % (2,7%). Sjukfrånvaron för män och kvinnor har sänkts med ca 50 % på fem år vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare år och 50 år och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan Fortfarande är sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 38 % av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under Befolkningsutvecklingen var positiv även under Nettoökning var 33 personer. Sala kommun har därmed vid årets slut invånare. Kommunen uppvisar 2011 ett oförändrat födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto. Under året föddes 248 personer, antalet personer som avled blev 236 personer. Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 023, och antalet utflyttande var personer. Det innebär att den ekonomiska basen stärks för den kommunala verksamheten men också att Sala får del av de inflyttades kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2011 I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP2011 skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Under hösten 2011 inträffade en kraftig uppbromsning i den svenska ekonomin innebärande en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Framställningar om tilläggsbudgetar har därför varit modesta och prövas restriktivt. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 270 tkr 270 tkr för färdigställande av Kulturhusutredning Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 275 tkr 275 tkr e-tjänster Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1098 tkr 1098 tkr cykelvägar landsbygden Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 196 tkr 116 tkr för fordonsreparationer och 80 t kr utryckningskläder

7 4(5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen/totalförsvar 767 tkr 666 tkr för kompetensutveckling av krisledningsnämnd och stab, 100 tkr vidareutveckling krisinformation Kultur- och fritidsnämnd 875 tkr Investeringsbidrag till samlingslokaler Begäran om överföring av investeringsanslag Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1000 tkr Utredning resecentrum samt planskild korsning Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 1100 tkr Totalförsvar Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 180 tkr Träningsredskap, deltidsstationer Tekniska nämnden tkr 4597 tkr överförs till 2012 avseende gatuprogram, parkprogram tkr, gruvans vattensystem 1478 tkr, lokalprogram t kr, VA-kollektivprogram t kr, re nhållning 86 tkr Kultur- och fritidsnämnd 950 tkr Återlämningsautomat bibliotek Utöver de äskanden som nämnderna gjort om tilläggsbudget för 2012 utifrån bokslut 2011 tillförs för 2012 följande investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnd 325 tkr Kultur- och fritidsnämnden äskar 325 tkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun

8 e -- SALA KOMMUN SIS) Kommunstyrelsen dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

9 ~SAlA Reviderad Bilaga KS 2012/74/9 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Bilaga 1 SALA KUlVlMUN Kommunslyreisrms förvaltning Ink Diarlenr do\;l l 2 Aklbilaga \l 1 (5) Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 Årets ekonomiska resultat för Sala kommun uppgår till 12,5 mkr. I överskottett ingår realisationsvinster på totalt 10,6 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 1, 9 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet men resultatet ligger klart under det budgeterade på 10,9 mkr. Nämnderna redovisar liksom föregående år ett sammanlagt budgetöverskott på 3,4 mkr. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden visar dock underskott medan kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett stort överskott. Den totala investeringsbudgeten på 164,3 mkr lämnar ett överskott med 84,6 mkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet och gatuprogram. När reviderad budget antogs av fullmäktige i dec 2010 var den svenska ekonomin på väg in i en mycket stark tillväxtfas. Skatteunderlagsprognosen visade en förbättring med 12,1 mkr. Det ledde till extra satsningar i reviderad budget på bl. a förskola och gymnasieskola. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppfyllde balanskravet. Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10,1 mkr. Uppbromsningen av ekonomin under andra halvan av 2011 blev dock påtaglig. Turbulens på de finansiella marknaderna samt en oväntad svag statistik från USA medförde en halvering av tillväxten. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Trots avmattningen i ekonomin visade den ekonomiska uppföljningen i nov 2011 ett resultat på drygt 26 mkr och ca 15 mkr efter balanskravutredning. Siffrorna i bokslut 2011 avviker starkt från prognosen i november Skälen härtill kan tillskrivas huvudsakligen tre faktorer: 1. Pensionerna. Utfallet från från KPA var 6 mkr högre än beräknad prognos. Resultatpåverkan: -6 mkr. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget l Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande

10 2 (5) Kommunstyrelsen 2. Investeringarna. Investeringsbudgeten lämnade ett överskott på ca 85 mkr. Det innebär att de direkta avskrivningarna blev 5 mkr lägre än budget. Samtidigt minskade de interna intäkterna till finansförvaltningen, kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning + internränta) med 11 mkr. Resultatpåverkan: -6 mkr. 3. PO-pålägg. Debiterat PO-pålägg och därmed intäkten till finansförvaltningen blev 13 mkr lägre än budgeterat dels beroende på att procentsatsen för PO-pålägget sänktes sedan budgeten gjordes, dels beroende på att den budgeterade lönesumman var för hög. Antalet anställda har minskat och lönepåslagen blev inte så stora som budgeterats. De faktiska personalförsäkringsavgifterna blev 3 mkr lägre än budgeterat beroende på den sänkta procentsatsen. Resultatpåverkan: -10 mkr. För framtiden måste bättre instrument utarbetas för att kunna följa utvecklingen av interna finansiella poster. Nämnderna fick under året utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mkr, bl. a vårdoch omsorgsnämnden tillfördes 5 mkr. Delårsrapporten 2011 visade att nämnderna sammantaget överskred beslutad ram med 15,5 mkr. Så sent som i nov redovisade nämnderna ett fortsatt underskott, nästan 9 mkr. Först i bokslutet framträdde ett positivt resultat, 3,4 mkr. Det är naturligtvis otillfredsställande ur ekonomisk styrsynpunkt att prognos och resultat skiljer sig åt så kraftigt. Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten. Årets resultat innebär att inga underskott behöver belasta 2012 års budgetar. Tekniska nämndens underskott på 3,5 mkr beror huvudsakligen på att entreprenadavtalet för renhållning inte var anpassat för kärlhämtning samt att VA-verksamheten haft problem med engångskostnad för filteranläggning samt att reningsverkets åsamkats extra kostnader för kvittblivning av rötslam. Skolnämndens underskott på 2 mkr härrör från måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar netto - 4,7 mkr. Stora negativa poster är institutionsplaceringar, försörjningsstöd samt personlig assistans. Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Inom grundskolan har andelen elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska ökat kraftigt. Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med en anpassning av strategisk plan till EU 2020-strategin. Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk hushållning och nettokostnadsökningen är numera inte större än ökningen av skatteinkomster, statsbidrag och utjämning. Glädjande fortsätter kostnaderna för kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2009 och Sala kommunen fortsätter visa positiva hälsoresultat. Sjukfrånvaron ligger sedan några år tillbaka stabilt under 5 % jämfört med 12,25% år Det är naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro.

11 Mi SALA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 43 %. Sjukfrånvaron för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,7 % (4,5 %), för män 3,2 % (2,7 %). Sjukfrånvaron för män och kvinnor har sänkts med ca 50 % på fem år vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare år och 50 år och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan Fortfarande är sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 38 % av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under Befolkningsutvecklingen var positiv även under Nettoökning var 33 personer. Sala kommun har därmed vid årets slut invånare. Kommunen uppvisar 2011 ett oförändrat födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto. Under året föddes 248 personer, antalet personer som avled blev 236 personer. Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 023, och antalet utflyttande var personer. Det innebär att den ekonomiska basen stärks för den kommunala verksamheten men också att Sala får del av de inflyttades kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2011 I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP2011 skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Under hösten 2011 inträffade en kraftig uppbromsning i den svenska ekonomin innebärande en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Framställningar om tilläggsbudgetar har därför varit modesta och prövas restriktivt. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 270 tkr 270 tkr för färdigställande av Kulturhusutredning Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 275 tkr 275 tkr e-tjänster Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1098 tkr 1098 tkr cykelvägar landsbygden Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 196 tkr 116 tkr för fordonsreparationer och 80 t kr utryckningskläder

12 ~SALA ~ KOMMUN 4 (5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen/totalförsvar 767 tkr 666 tkr för kompetensutveckling av krisledningsnämnd och stab, 100 tkr vidareutveckling krisinformation Kultur- och fritidsnämnd 875 tkr Investeringsbidrag till samlingslokaler Begäran om överföring av investeringsanslag Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1000 tkr Utredning resecentrum samt planskild korsning Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 1100 tkr Totalförsvar Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 180 tkr Träningsredskap, deltidsstationer Tekniska nämnden tkr tkr överförs till 2012 avseende gatuprogram, parkprogram tkr, gruvans vattensystem 1478 tkr, lokalprogram t kr, VA-kollektivprogram t kr, renhållning 86 tkr Kultur- och fritidsnämnd 950 tkr Äterlämningsautomat bibliotek Utöver de äskanden som nämnderna gjort om tilläggsbudget för 2012 utifrån bokslut 2011 tillförs för 2012 föliande investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnd 325 tkr Kultur- och fritidsnämnden äskar 325 tkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun

13 ~SALA.,., KOMMUN 5{5} Kommunstyrelsen dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

14 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna Bilaga KS 2012/74/11 SALA KOMMUN. Kommunstvrelsens förvaltning lok, Bokslut 2011 Den nya majoriteten har presenterat sitt första bokslut. Det är ett bokslut som väcker många tankar och oro inför Sala kommuns styrning och ledning samt ekonomiska situation framöver. Årets resultat efter balanskravsutredning blev 1,9 miljoner kr. Det är det sämsta resultatet sedan 2002, då resultatet var 0,5 miljoner kr. Resultat ligger betydligt under det budgeterade resultatet. Speciellt oroande är också den dåliga överensstämmelsen mellan de prognoser som tagits fram under året och det faktiska resultatet. Erfarenheterna från 2011 ställer krav på återhållsamhet men också på noggrann uppföljning av verksamhet och ekonomi. Vi förutsätter att den nya majoriteten är beredd att lägga kraft och energi på detta och förväntar oss också att arbetet med den kommunala ekonomin sker i en anda av öppenhet och transparens. Först då kan alla förtroendevalda politiker i Sala kommun få möjlighet att bidra i arbetet. Det är alltid svårt att överblicka vad som händer i omvärlden. Ännu svårare är det att förutspå vad som kommer att ske. Vi har alla i färskt minne den djupa och långvariga lågkonjunktur som med kraft drabbade stora delar av världen, och även Sveriges kommuner och landsting, under Den orsakade stora påfrestningar på den kommunala ekonomin under 2009 och delvis även under Trots svårigheterna att förutspå vad som kommer att hända måste man planera långsiktigt för den kommunala verksamheten och de kommunala investeringarna. Annars tappar man alla möjligheter att leda utvecklingen. Det gläder oss därför att den nya majoriteten fortsatt vårt påbörjade arbete med att bygga nytt vård- och omsorgsboende. Däremot oroas vi över att utvecklingen av Vision lärkan tycks ha avstannat efter att den av oss påbörjade och genomförda investeringen i konstgräsplan och friidrottsanläggning stod klara. Finansieringsfrågorna för utvecklingen av lärkan förefaller idag också mer oklara, bland annat på grund av att förutsättningarna för den av oss utlovade satsningen på lärkan med medel från Silvervallens försäljning radikalt förändrats genom den nya majoritetens ställningstagande. En plan för fortsatt utveckling av lärkan behöver snarast presenteras för att ge besked till idrottsföreningar, allmänhet och skolor om förutsättningarna för fortsatt verksamhet på området. Likaså behövs en plan för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Vi känner stor oro inför verksamheten 2012, dels mot bakgrund av det svaga bokslut som uppvisats för 2011 och dels på grund av förestående förändringar av den politiska

15 organisationen och förvaltningsorganisationen. Den 1 juli ska en ny nämndorganisation träda ikraft. Fortfarande råder en rad oklarheter då bl a inga förslag till reglementen ännu presenterats. Likaså ska en ny förvaltningsorganisation med stora förändringar träda i kraft vid samma datum. Detta utan att några förslag till organisation ännu presenterats. Risker finns alltid i samband med stora omorganisationer som till varje pris ska genomdrivas snabbt för att visa handlingskraft. Inte minst finns stora risker för att medarbetare tappar motivation och arbetsglädje, trots sin professionalitet, på grund av att otrygghet och oro skapas. Detta ställer stora krav på ett tydligt ledarskap. Genom ett långsiktigt och metodiskt arbetsmiljöarbete har den totala sjukfrånvaron minskat varje år från 12,3% år 2004 till 4,1 % år ökar återigen sjukfrånvaron. Visserligen endast med 0,2 procentenheter men det finns trots detta anledning att vara uppmärksam. Kommunens verksamhet är personalintensiv och helt beroende av goda medarbetare som mår bra och känner att de kan utvecklas i sitt arbete. Vi noterar att man från nämnderna varit återhållsamma vad gäller att begära tilläggsanslag utifrån bokslut Det uppskattar vi och tolkar som att det finns en insikt bland nämndernas ledamöter om den prekära ekonomiska situationen för kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har biträtt nämndernas äskanden och vi delar den uppfattningen från Alliansens sida. När det gäller överföring av investeringsmedel vill vi fästa uppmärksamhet på följande; Tekniska nämnden har äskat att tkr avsedd för kulvert Ösby Naturbruksgymnasium ska överföras till Den nya majoriteten har i beslutet i KSAU tagit bort denna överföring. Vi tycker att det är djupt oroande att den nya majoriteten på punkt efter punkt uttrycker tvivel om Ösby naturbruksgymnasiums fortsatta utveckling. Nu föreslår man att investeringen i kulverten tas bort. Tidigare har man satt stopp för nybyggnation av tillagningskök på Ösby. Mycket tyder på att den nya majoriteten vill lägga Ösby i malpåse istället för att ta vara på dess utvecklingspotential. Vi anser att Sala kommun i Ösby Naturbruksgymnasium har en resurs som på alla sätt bör tas till vara och utvecklas. Ansökningarna till utbildningar på Ösby är i år högre än på mycket länge. Dessutom ser vi i Ösby en potential för att utveckla ett Kompetenscentrum för de gröna näringarna till nytta för utbildningsverksamheten inom gymnasieskolan men också för fort- och vidareutbildning av aktiva företagare och andra intresserade. Vi yrkar därför på att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till Tekniska nämnden väljer också att återlämna tkr som var avsedda för renovering av lärkans simhall och tkr som var avsedda för Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling. När det gäller lärkans simhall behöver förnyad utredning göras för att se över en

16 möjlig lösning inom given budgetram. När det gäller Kulturkvarteret Täljstenen finns ett stort behov av att gå vidare med utvecklingsarbetet bl a genom förbättrad ventilation och fuktkontroll för museet. Vi yrkar därför på att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till Vi noterar att inga överföringar av medel görs för fortsatt satsning på tillagningskök. Detta tycker vi är djupt olyckligt eftersom tillagningskök i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra gruppboenden är en grundläggande förutsättning för fortsatt arbete med att förbättra matkvaliteten i Sala kommun. En plan behöver tas fram för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag innebärande att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1 att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun med följande tilläggsattsatser att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till 2012 samt att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till Vi yrkar vidare i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att kommunstyrelsen för egen del beslutar att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 med följande tilläggsattsatser att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför

17 arbetet med den Strategiska planen för efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Carola Gunnarsson ( C ) Oppositionsledare

18 Bilaga KS 2012/74/10 1 (6) RAPPORT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink O 2 Hälsobokslut 2011 Sala kommun SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Jane AJIansson Personalchef Personalkontoret Direkt:

19 2 (6) Kommunstyrelsens förvaltning Sjukfrånvaro som måste redovisas Redovisning av sjukfrånvaro är lagstadgad i lagen om kommunal redovisning. Siffrorna är därmed jämförbara mellan kommuner. De nyckeltaljhälsotal som, enligt lagen, ska redovisas kallas Obligatoriskt redovisad sjukfrånvaro och påvisar följande: Total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)/total sjukfrånvarotid Summa sjukfrånvarotid för kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor Summa sjukfrånvarotid för män/sammanlagd ordinarie arbetstid för män Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre/sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år/sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre/sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre

20 3 (6) Kommunstyrelsens förvaltning Sjukfrånvaro totalt Tid i procent av totalt antal arbetstimmar som anställda inte är på arbetet på grund av sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro o i 111Sjukfrånvaro, total I-II, i ,6 4,1 4,3 Uppföljning av sjukfrånvaro visar totalt en ökning av ohälsotalen motsvarande 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Sett över en femårsperiod har dock sjukfrånvaron mer än halverats. År 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 procent. Sannolikt har både hälsofrämjande åtgärder och den skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna påverkat utvecklingen. Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. Friska medarbetare Ur lönesystemets statistik kan man utläsa att 37 % av Sala kommuns medarbetare inte har haft någon sjukfrånvaro alls. För att kvalitets säkra och undvika missvisande statistik är vårt regelsystem baserat på att all sjukfrånvaro anmäls och registreras i lönesystemet.

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-12. Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.15. Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 2012-04-12. Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.15. Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.15 1 (34) Beslutande Ledamöter Se deltagarlista Tjänstgörande ersättare Se dejtagarlista Närvarande ersättare

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-19

Sammanträdesdatum 2012-06-19 ,y ""V,','" \ ".",", m~~~~ Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.50 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman(SBÄ)

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014.

Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks/2013-0512 Revisionsberättelse för 2014 - ansvarsfrihet för nämnder och styrelser för år 2014. Förslag

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2013 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar STRÖMSTADS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33 (41) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-02-16 Kf Ks 23 Au 45 KS/2011-0298 Policy för hälsa och arbetsmiljö i Strömstads kommun Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

Revisorernas redogörelse 2007

Revisorernas redogörelse 2007 Till Kommunfullmäktige Revisorernas redogörelse 2007 För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer