Bokslut för Sala kommun 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut för Sala kommun 2011"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum ~: F: s 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Beredning Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget i 2012 års driftsanslag Bilaga KS 2012/74/3, begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2011 Bilaga KS 2012/74/4, indikatorsammanställning Bilaga KS 2012/74/5, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2011 Bilaga KS 2012/74/6, protokoll Bilaga KS 2012/74/7, bolagens årsredovisningar Bilaga KS 2012/74/8, utdelat material bokslutsberedningen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 70 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 72 Dnr 2012/74 Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/10, Hälsobokslut 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 90 Handling inkommer, Reviderad Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/11, Alliansens förslag till Bokslut 2011(även nämnd Bilaga 2} Per-Olov Rapp (S) föredrar Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011, Bilaga 1. Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Bokslut 2011, Bilaga 2. Lennart Björk. Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dock med följande tilläggsyrkanden att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till 2012, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 1~\;~ ~!"~'gr ~SALA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum (34) forts att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till 2012, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Per-Olov Rapp (S), Erik Åberg (V) och Hanna Westman (S BÄ) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen, samt bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning om Lärkan samt investering i tillagningskök. Proposition Ordföranden ställer Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011 (Bilaga 1) mot avslag och finner detsamma bifallet. Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen mot avslag och finner desamma avslagna. Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning avseende Lärkan samt investering i tillagningskök mot avslag och finner desamma bifallna. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 27 (34) sammanträdesdatum forts att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för 20l Reservation Carola Gunnarsson (C), Elisabeth Pettersson (C), Lars Alderfors (FP), Allan Westin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Gunnarssons yrkanden. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre övriga förvaltningar och nämnder kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande 0~

4 SALA KOMMUN l(s) KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Bilaga 1 Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 Arets ekonomiska resultat för Sala kommun uppgår till 12,5 mkr. I överskottett ingår realisationsvinster på totalt 10,6 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 1, 9 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet men resultatet ligger klart under det budgeterade på 10,9 mkr. Nämnderna redovisar liksom föregående år ett sammanlagt budgetöverskott på 3,4 mkr. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden visar dock underskott medan kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett stort överskott. Den totala investeringsbudgeten på 164,3 mkr lämnar ett överskott med 84,6 mkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet och gatuprogram. När reviderad budget antogs av fullmäktige i dec 2010 var den svenska ekonomin på väg in i en mycket stark tillväxtfas. Skatteunderlagsprognosen visade en förbättring med 12,1 mkr. Det ledde till extra satsningar i reviderad budget på bl. a förskola och gymnasieskola. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppfyllde balanskravet. Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10, 1 mkr. Uppbromsningen av ekonomin under andra halvan av 2011 blev dock påtaglig. Turbulens på de finansiella marknaderna samt en oväntad svag statistik från USA medförde en halvering av tillväxten. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Trots avmattningen i ekonomin visade den ekonomiska uppföljningen i nov 2011 ett resultat på drygt 26 mkr och ca 15 mkr efter balanskravutredning. Siffrorna i bokslut 2011 avviker starkt från prognosen i november Skälen härtill kan tillskrivas huvudsakligen tre faktorer: 1. Pensionerna. Utfallet från från KPA var 6 mkr högre än beräknad prognos. Resultatpåverkan: -6 mkr. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1. Växel: fax: SO Per-Olov Rapp Ordförande

5 2 (S) Kommunstyrelsen 2, Investeringarna, Investeringsbudgeten lämnade ett överskott på ca 85 mkr, Det innebär att de direkta avskrivningarna blev 5 mkr lägre än budget. Samtidigt minskade de interna intäkterna till finansförvaltningen, kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning + internränta) med 11 mkr. Resultatpåverkan: -6 mkr, 3, PO-pålägg, Debiterat PO-pålägg och därmed intäkten till finansförvaltningen blev 13 mkr lägre än budgeterat dels beroende på att procentsatsen för PO-pålägget sänktes sedan budgeten gjordes, dels beroende på att den budgeterade lönesumman var för hög, Antalet anställda har minskat och lönepåslagen blev inte så stora som budgeterats, De faktiska personalförsäkringsavgifterna blev 3 mkr lägre än budgeterat beroende på den sänkta procentsatsen, Resultatpåverkan: -10 mkr, För framtiden måste bättre instrument utarbetas för att kunna följa utvecklingen av interna finansiella poster, Nämnderna fick under året utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mkr, bl. a vårdoch omsorgsnämnden tillfördes 5 mkr, Delårsrapporten 2011 visade att nämnderna sammantaget överskred beslutad ram med 15,5 mkr, Så sent som i nov, 2011 redovisade nämnderna ett fortsatt underskott, nästan 9 mkr. Först i bokslutet framträdde ett positivt resultat, 3,4 mkr, Det är naturligtvis otillfredsställande ur ekonomisk styrsynpunkt att prognos och resultat skiljer sig åt så kraftigt, Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten, Årets resultat innebär att inga underskott behöver belasta 2012 års budgetar, Tekniska nämndens underskott på 3,5 mkr beror huvudsakligen på att entreprenadavtalet för renhållning inte var anpassat för kärlhämtning samt att VA-verksamheten haft problem med engångskostnad för filteranläggning samt att reningsverkets åsamkats extra kostnader för kvittblivning av rötslam, Skolnämndens underskott på 2 mkr härrör från måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar netto - 4,7 mkr. Stora negativa poster är institutionsplaceringar, försörjningsstöd samt personlig assistans. Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Inom grundskolan har andelen elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska ökat kraftigt, Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med en anpassning av strategisk plan till EU 2020-strategin, Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk hushållning och nettokostnadsökningen är numera inte större än ökningen av skatteinkomster, statsbidrag och utjämning, Glädjande fortsätter kostnaderna för kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2009 och 2010, Sala kommunen fortsätter visa positiva hälsoresultat. Sjukfrånvaron ligger sedan några år tillbaka stabilt under 5 % jämfört med 12,25% år 2004, Det är naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro.

6 3 (S) Kommunstyrelsen Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 43 %. Sjukfrånvaron för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,7 % (4,5 %), för män 3,2 % (2,7%). Sjukfrånvaron för män och kvinnor har sänkts med ca 50 % på fem år vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare år och 50 år och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan Fortfarande är sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 38 % av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under Befolkningsutvecklingen var positiv även under Nettoökning var 33 personer. Sala kommun har därmed vid årets slut invånare. Kommunen uppvisar 2011 ett oförändrat födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto. Under året föddes 248 personer, antalet personer som avled blev 236 personer. Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 023, och antalet utflyttande var personer. Det innebär att den ekonomiska basen stärks för den kommunala verksamheten men också att Sala får del av de inflyttades kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2011 I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP2011 skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Under hösten 2011 inträffade en kraftig uppbromsning i den svenska ekonomin innebärande en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Framställningar om tilläggsbudgetar har därför varit modesta och prövas restriktivt. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 270 tkr 270 tkr för färdigställande av Kulturhusutredning Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 275 tkr 275 tkr e-tjänster Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1098 tkr 1098 tkr cykelvägar landsbygden Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 196 tkr 116 tkr för fordonsreparationer och 80 t kr utryckningskläder

7 4(5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen/totalförsvar 767 tkr 666 tkr för kompetensutveckling av krisledningsnämnd och stab, 100 tkr vidareutveckling krisinformation Kultur- och fritidsnämnd 875 tkr Investeringsbidrag till samlingslokaler Begäran om överföring av investeringsanslag Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1000 tkr Utredning resecentrum samt planskild korsning Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 1100 tkr Totalförsvar Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 180 tkr Träningsredskap, deltidsstationer Tekniska nämnden tkr 4597 tkr överförs till 2012 avseende gatuprogram, parkprogram tkr, gruvans vattensystem 1478 tkr, lokalprogram t kr, VA-kollektivprogram t kr, re nhållning 86 tkr Kultur- och fritidsnämnd 950 tkr Återlämningsautomat bibliotek Utöver de äskanden som nämnderna gjort om tilläggsbudget för 2012 utifrån bokslut 2011 tillförs för 2012 följande investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnd 325 tkr Kultur- och fritidsnämnden äskar 325 tkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun

8 e -- SALA KOMMUN SIS) Kommunstyrelsen dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

9 ~SAlA Reviderad Bilaga KS 2012/74/9 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Bilaga 1 SALA KUlVlMUN Kommunslyreisrms förvaltning Ink Diarlenr do\;l l 2 Aklbilaga \l 1 (5) Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 Årets ekonomiska resultat för Sala kommun uppgår till 12,5 mkr. I överskottett ingår realisationsvinster på totalt 10,6 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 1, 9 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet men resultatet ligger klart under det budgeterade på 10,9 mkr. Nämnderna redovisar liksom föregående år ett sammanlagt budgetöverskott på 3,4 mkr. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden visar dock underskott medan kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett stort överskott. Den totala investeringsbudgeten på 164,3 mkr lämnar ett överskott med 84,6 mkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet och gatuprogram. När reviderad budget antogs av fullmäktige i dec 2010 var den svenska ekonomin på väg in i en mycket stark tillväxtfas. Skatteunderlagsprognosen visade en förbättring med 12,1 mkr. Det ledde till extra satsningar i reviderad budget på bl. a förskola och gymnasieskola. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppfyllde balanskravet. Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10,1 mkr. Uppbromsningen av ekonomin under andra halvan av 2011 blev dock påtaglig. Turbulens på de finansiella marknaderna samt en oväntad svag statistik från USA medförde en halvering av tillväxten. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Trots avmattningen i ekonomin visade den ekonomiska uppföljningen i nov 2011 ett resultat på drygt 26 mkr och ca 15 mkr efter balanskravutredning. Siffrorna i bokslut 2011 avviker starkt från prognosen i november Skälen härtill kan tillskrivas huvudsakligen tre faktorer: 1. Pensionerna. Utfallet från från KPA var 6 mkr högre än beräknad prognos. Resultatpåverkan: -6 mkr. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget l Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande

10 2 (5) Kommunstyrelsen 2. Investeringarna. Investeringsbudgeten lämnade ett överskott på ca 85 mkr. Det innebär att de direkta avskrivningarna blev 5 mkr lägre än budget. Samtidigt minskade de interna intäkterna till finansförvaltningen, kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning + internränta) med 11 mkr. Resultatpåverkan: -6 mkr. 3. PO-pålägg. Debiterat PO-pålägg och därmed intäkten till finansförvaltningen blev 13 mkr lägre än budgeterat dels beroende på att procentsatsen för PO-pålägget sänktes sedan budgeten gjordes, dels beroende på att den budgeterade lönesumman var för hög. Antalet anställda har minskat och lönepåslagen blev inte så stora som budgeterats. De faktiska personalförsäkringsavgifterna blev 3 mkr lägre än budgeterat beroende på den sänkta procentsatsen. Resultatpåverkan: -10 mkr. För framtiden måste bättre instrument utarbetas för att kunna följa utvecklingen av interna finansiella poster. Nämnderna fick under året utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mkr, bl. a vårdoch omsorgsnämnden tillfördes 5 mkr. Delårsrapporten 2011 visade att nämnderna sammantaget överskred beslutad ram med 15,5 mkr. Så sent som i nov redovisade nämnderna ett fortsatt underskott, nästan 9 mkr. Först i bokslutet framträdde ett positivt resultat, 3,4 mkr. Det är naturligtvis otillfredsställande ur ekonomisk styrsynpunkt att prognos och resultat skiljer sig åt så kraftigt. Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten. Årets resultat innebär att inga underskott behöver belasta 2012 års budgetar. Tekniska nämndens underskott på 3,5 mkr beror huvudsakligen på att entreprenadavtalet för renhållning inte var anpassat för kärlhämtning samt att VA-verksamheten haft problem med engångskostnad för filteranläggning samt att reningsverkets åsamkats extra kostnader för kvittblivning av rötslam. Skolnämndens underskott på 2 mkr härrör från måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar netto - 4,7 mkr. Stora negativa poster är institutionsplaceringar, försörjningsstöd samt personlig assistans. Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Inom grundskolan har andelen elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska ökat kraftigt. Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med en anpassning av strategisk plan till EU 2020-strategin. Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk hushållning och nettokostnadsökningen är numera inte större än ökningen av skatteinkomster, statsbidrag och utjämning. Glädjande fortsätter kostnaderna för kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2009 och Sala kommunen fortsätter visa positiva hälsoresultat. Sjukfrånvaron ligger sedan några år tillbaka stabilt under 5 % jämfört med 12,25% år Det är naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro.

11 Mi SALA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 43 %. Sjukfrånvaron för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,7 % (4,5 %), för män 3,2 % (2,7 %). Sjukfrånvaron för män och kvinnor har sänkts med ca 50 % på fem år vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare år och 50 år och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan Fortfarande är sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 38 % av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under Befolkningsutvecklingen var positiv även under Nettoökning var 33 personer. Sala kommun har därmed vid årets slut invånare. Kommunen uppvisar 2011 ett oförändrat födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto. Under året föddes 248 personer, antalet personer som avled blev 236 personer. Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 023, och antalet utflyttande var personer. Det innebär att den ekonomiska basen stärks för den kommunala verksamheten men också att Sala får del av de inflyttades kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2011 I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP2011 skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Under hösten 2011 inträffade en kraftig uppbromsning i den svenska ekonomin innebärande en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Framställningar om tilläggsbudgetar har därför varit modesta och prövas restriktivt. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 270 tkr 270 tkr för färdigställande av Kulturhusutredning Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 275 tkr 275 tkr e-tjänster Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1098 tkr 1098 tkr cykelvägar landsbygden Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 196 tkr 116 tkr för fordonsreparationer och 80 t kr utryckningskläder

12 ~SALA ~ KOMMUN 4 (5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen/totalförsvar 767 tkr 666 tkr för kompetensutveckling av krisledningsnämnd och stab, 100 tkr vidareutveckling krisinformation Kultur- och fritidsnämnd 875 tkr Investeringsbidrag till samlingslokaler Begäran om överföring av investeringsanslag Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1000 tkr Utredning resecentrum samt planskild korsning Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 1100 tkr Totalförsvar Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 180 tkr Träningsredskap, deltidsstationer Tekniska nämnden tkr tkr överförs till 2012 avseende gatuprogram, parkprogram tkr, gruvans vattensystem 1478 tkr, lokalprogram t kr, VA-kollektivprogram t kr, renhållning 86 tkr Kultur- och fritidsnämnd 950 tkr Äterlämningsautomat bibliotek Utöver de äskanden som nämnderna gjort om tilläggsbudget för 2012 utifrån bokslut 2011 tillförs för 2012 föliande investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnd 325 tkr Kultur- och fritidsnämnden äskar 325 tkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun

13 ~SALA.,., KOMMUN 5{5} Kommunstyrelsen dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

14 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna Bilaga KS 2012/74/11 SALA KOMMUN. Kommunstvrelsens förvaltning lok, Bokslut 2011 Den nya majoriteten har presenterat sitt första bokslut. Det är ett bokslut som väcker många tankar och oro inför Sala kommuns styrning och ledning samt ekonomiska situation framöver. Årets resultat efter balanskravsutredning blev 1,9 miljoner kr. Det är det sämsta resultatet sedan 2002, då resultatet var 0,5 miljoner kr. Resultat ligger betydligt under det budgeterade resultatet. Speciellt oroande är också den dåliga överensstämmelsen mellan de prognoser som tagits fram under året och det faktiska resultatet. Erfarenheterna från 2011 ställer krav på återhållsamhet men också på noggrann uppföljning av verksamhet och ekonomi. Vi förutsätter att den nya majoriteten är beredd att lägga kraft och energi på detta och förväntar oss också att arbetet med den kommunala ekonomin sker i en anda av öppenhet och transparens. Först då kan alla förtroendevalda politiker i Sala kommun få möjlighet att bidra i arbetet. Det är alltid svårt att överblicka vad som händer i omvärlden. Ännu svårare är det att förutspå vad som kommer att ske. Vi har alla i färskt minne den djupa och långvariga lågkonjunktur som med kraft drabbade stora delar av världen, och även Sveriges kommuner och landsting, under Den orsakade stora påfrestningar på den kommunala ekonomin under 2009 och delvis även under Trots svårigheterna att förutspå vad som kommer att hända måste man planera långsiktigt för den kommunala verksamheten och de kommunala investeringarna. Annars tappar man alla möjligheter att leda utvecklingen. Det gläder oss därför att den nya majoriteten fortsatt vårt påbörjade arbete med att bygga nytt vård- och omsorgsboende. Däremot oroas vi över att utvecklingen av Vision lärkan tycks ha avstannat efter att den av oss påbörjade och genomförda investeringen i konstgräsplan och friidrottsanläggning stod klara. Finansieringsfrågorna för utvecklingen av lärkan förefaller idag också mer oklara, bland annat på grund av att förutsättningarna för den av oss utlovade satsningen på lärkan med medel från Silvervallens försäljning radikalt förändrats genom den nya majoritetens ställningstagande. En plan för fortsatt utveckling av lärkan behöver snarast presenteras för att ge besked till idrottsföreningar, allmänhet och skolor om förutsättningarna för fortsatt verksamhet på området. Likaså behövs en plan för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Vi känner stor oro inför verksamheten 2012, dels mot bakgrund av det svaga bokslut som uppvisats för 2011 och dels på grund av förestående förändringar av den politiska

15 organisationen och förvaltningsorganisationen. Den 1 juli ska en ny nämndorganisation träda ikraft. Fortfarande råder en rad oklarheter då bl a inga förslag till reglementen ännu presenterats. Likaså ska en ny förvaltningsorganisation med stora förändringar träda i kraft vid samma datum. Detta utan att några förslag till organisation ännu presenterats. Risker finns alltid i samband med stora omorganisationer som till varje pris ska genomdrivas snabbt för att visa handlingskraft. Inte minst finns stora risker för att medarbetare tappar motivation och arbetsglädje, trots sin professionalitet, på grund av att otrygghet och oro skapas. Detta ställer stora krav på ett tydligt ledarskap. Genom ett långsiktigt och metodiskt arbetsmiljöarbete har den totala sjukfrånvaron minskat varje år från 12,3% år 2004 till 4,1 % år ökar återigen sjukfrånvaron. Visserligen endast med 0,2 procentenheter men det finns trots detta anledning att vara uppmärksam. Kommunens verksamhet är personalintensiv och helt beroende av goda medarbetare som mår bra och känner att de kan utvecklas i sitt arbete. Vi noterar att man från nämnderna varit återhållsamma vad gäller att begära tilläggsanslag utifrån bokslut Det uppskattar vi och tolkar som att det finns en insikt bland nämndernas ledamöter om den prekära ekonomiska situationen för kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har biträtt nämndernas äskanden och vi delar den uppfattningen från Alliansens sida. När det gäller överföring av investeringsmedel vill vi fästa uppmärksamhet på följande; Tekniska nämnden har äskat att tkr avsedd för kulvert Ösby Naturbruksgymnasium ska överföras till Den nya majoriteten har i beslutet i KSAU tagit bort denna överföring. Vi tycker att det är djupt oroande att den nya majoriteten på punkt efter punkt uttrycker tvivel om Ösby naturbruksgymnasiums fortsatta utveckling. Nu föreslår man att investeringen i kulverten tas bort. Tidigare har man satt stopp för nybyggnation av tillagningskök på Ösby. Mycket tyder på att den nya majoriteten vill lägga Ösby i malpåse istället för att ta vara på dess utvecklingspotential. Vi anser att Sala kommun i Ösby Naturbruksgymnasium har en resurs som på alla sätt bör tas till vara och utvecklas. Ansökningarna till utbildningar på Ösby är i år högre än på mycket länge. Dessutom ser vi i Ösby en potential för att utveckla ett Kompetenscentrum för de gröna näringarna till nytta för utbildningsverksamheten inom gymnasieskolan men också för fort- och vidareutbildning av aktiva företagare och andra intresserade. Vi yrkar därför på att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till Tekniska nämnden väljer också att återlämna tkr som var avsedda för renovering av lärkans simhall och tkr som var avsedda för Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling. När det gäller lärkans simhall behöver förnyad utredning göras för att se över en

16 möjlig lösning inom given budgetram. När det gäller Kulturkvarteret Täljstenen finns ett stort behov av att gå vidare med utvecklingsarbetet bl a genom förbättrad ventilation och fuktkontroll för museet. Vi yrkar därför på att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till Vi noterar att inga överföringar av medel görs för fortsatt satsning på tillagningskök. Detta tycker vi är djupt olyckligt eftersom tillagningskök i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra gruppboenden är en grundläggande förutsättning för fortsatt arbete med att förbättra matkvaliteten i Sala kommun. En plan behöver tas fram för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag innebärande att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1 att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun med följande tilläggsattsatser att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till 2012 samt att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till Vi yrkar vidare i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att kommunstyrelsen för egen del beslutar att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 med följande tilläggsattsatser att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför

17 arbetet med den Strategiska planen för efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Carola Gunnarsson ( C ) Oppositionsledare

18 Bilaga KS 2012/74/10 1 (6) RAPPORT KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Personalkontoret Jane Allansson SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink O 2 Hälsobokslut 2011 Sala kommun SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Jane AJIansson Personalchef Personalkontoret Direkt:

19 2 (6) Kommunstyrelsens förvaltning Sjukfrånvaro som måste redovisas Redovisning av sjukfrånvaro är lagstadgad i lagen om kommunal redovisning. Siffrorna är därmed jämförbara mellan kommuner. De nyckeltaljhälsotal som, enligt lagen, ska redovisas kallas Obligatoriskt redovisad sjukfrånvaro och påvisar följande: Total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid Summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)/total sjukfrånvarotid Summa sjukfrånvarotid för kvinnor/sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor Summa sjukfrånvarotid för män/sammanlagd ordinarie arbetstid för män Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre/sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen år/sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen år Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre/sammanlagd ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre

20 3 (6) Kommunstyrelsens förvaltning Sjukfrånvaro totalt Tid i procent av totalt antal arbetstimmar som anställda inte är på arbetet på grund av sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro o i 111Sjukfrånvaro, total I-II, i ,6 4,1 4,3 Uppföljning av sjukfrånvaro visar totalt en ökning av ohälsotalen motsvarande 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Sett över en femårsperiod har dock sjukfrånvaron mer än halverats. År 2004 var den totala sjukfrånvaron 12,3 procent. Sannolikt har både hälsofrämjande åtgärder och den skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna påverkat utvecklingen. Vi betraktar en total sjukfrånvaro under fem procent som ett gott resultat. Friska medarbetare Ur lönesystemets statistik kan man utläsa att 37 % av Sala kommuns medarbetare inte har haft någon sjukfrånvaro alls. För att kvalitets säkra och undvika missvisande statistik är vårt regelsystem baserat på att all sjukfrånvaro anmäls och registreras i lönesystemet.

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Medelpads räddningstjänstförbund Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Granskning av delårsrapport augusti 2015 Granskningsrapport Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsrapport augusti 2015 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä

Revisionsrapport. Delårsrapport 2010. Oxelösunds kommun 2010-09-29. Matti Leskelä Revisionsrapport Oxelösunds kommun 2010-09-29 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 1.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Delårsrapport Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2010-10-19 Granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-19

Sammanträdesdatum 2012-06-19 ,y ""V,','" \ ".",", m~~~~ Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.50 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman(SBÄ)

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-12. Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.15. Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum 2012-04-12. Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.15. Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustaf Adolfssalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.15 1 (34) Beslutande Ledamöter Se deltagarlista Tjänstgörande ersättare Se dejtagarlista Närvarande ersättare

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer