Bokslut för Sala kommun 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut för Sala kommun 2011"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum ~: F: s 25 (34) 88 Bokslut för Sala kommun 2011 Beredning Bilaga KS 2012/74/1, årsredovisning 2011 Bilaga KS 2012/74/2, begäran om tilläggsbudget i 2012 års driftsanslag Bilaga KS 2012/74/3, begäran om tilläggsanslag, investeringar från verksamhetsåret 2011 Bilaga KS 2012/74/4, indikatorsammanställning Bilaga KS 2012/74/5, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll2011 Bilaga KS 2012/74/6, protokoll Bilaga KS 2012/74/7, bolagens årsredovisningar Bilaga KS 2012/74/8, utdelat material bokslutsberedningen Kommunstyrelsens arbetsutskott , 70 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 72 Dnr 2012/74 Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/10, Hälsobokslut 2011 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 90 Handling inkommer, Reviderad Bilaga KS 2012/74/9, Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 (även nämnd Bilaga 1) Bilaga KS 2012/74/11, Alliansens förslag till Bokslut 2011(även nämnd Bilaga 2} Per-Olov Rapp (S) föredrar Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011, Bilaga 1. Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Bokslut 2011, Bilaga 2. Lennart Björk. Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, dock med följande tilläggsyrkanden att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till 2012, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 1~\;~ ~!"~'gr ~SALA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum (34) forts att tkr i tekniska nämndens investeringsbudget avseende Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling överförs till 2012, dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för Per-Olov Rapp (S), Erik Åberg (V) och Hanna Westman (S BÄ) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen, samt bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning om Lärkan samt investering i tillagningskök. Proposition Ordföranden ställer Framtid Salas reviderade förslag till Bokslut 2011 (Bilaga 1) mot avslag och finner detsamma bifallet. Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om Ösby Naturbruksgymnasium och Kulturkvarteret Täljstenen mot avslag och finner desamma avslagna. Ordföranden ställer därefter Carola Gunnarssons tilläggsyrkanden om uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning avseende Lärkan samt investering i tillagningskök mot avslag och finner desamma bifallna. BESLUT Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget i enlighet med Bilaga 1, att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun, dels beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011, att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen att presentera en plan för fortsatt utveckling av Lärkan inför arbetet med den Strategiska planen för , efter avstämning och diskussion med representanter för kommunens föreningsliv, samt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 27 (34) sammanträdesdatum forts att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att i samarbete med den tekniska förvaltningen presentera en plan för fortsatt investering i tillagningskök med tidplan och indikativ investeringsram inför arbetet med den strategiska planen för 20l Reservation Carola Gunnarsson (C), Elisabeth Pettersson (C), Lars Alderfors (FP), Allan Westin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carola Gunnarssons yrkanden. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla Stahre övriga förvaltningar och nämnder kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande 0~

4 SALA KOMMUN l(s) KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Bilaga 1 Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 Arets ekonomiska resultat för Sala kommun uppgår till 12,5 mkr. I överskottett ingår realisationsvinster på totalt 10,6 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 1, 9 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet men resultatet ligger klart under det budgeterade på 10,9 mkr. Nämnderna redovisar liksom föregående år ett sammanlagt budgetöverskott på 3,4 mkr. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden visar dock underskott medan kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett stort överskott. Den totala investeringsbudgeten på 164,3 mkr lämnar ett överskott med 84,6 mkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet och gatuprogram. När reviderad budget antogs av fullmäktige i dec 2010 var den svenska ekonomin på väg in i en mycket stark tillväxtfas. Skatteunderlagsprognosen visade en förbättring med 12,1 mkr. Det ledde till extra satsningar i reviderad budget på bl. a förskola och gymnasieskola. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppfyllde balanskravet. Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10, 1 mkr. Uppbromsningen av ekonomin under andra halvan av 2011 blev dock påtaglig. Turbulens på de finansiella marknaderna samt en oväntad svag statistik från USA medförde en halvering av tillväxten. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Trots avmattningen i ekonomin visade den ekonomiska uppföljningen i nov 2011 ett resultat på drygt 26 mkr och ca 15 mkr efter balanskravutredning. Siffrorna i bokslut 2011 avviker starkt från prognosen i november Skälen härtill kan tillskrivas huvudsakligen tre faktorer: 1. Pensionerna. Utfallet från från KPA var 6 mkr högre än beräknad prognos. Resultatpåverkan: -6 mkr. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1. Växel: fax: SO Per-Olov Rapp Ordförande

5 2 (S) Kommunstyrelsen 2, Investeringarna, Investeringsbudgeten lämnade ett överskott på ca 85 mkr, Det innebär att de direkta avskrivningarna blev 5 mkr lägre än budget. Samtidigt minskade de interna intäkterna till finansförvaltningen, kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning + internränta) med 11 mkr. Resultatpåverkan: -6 mkr, 3, PO-pålägg, Debiterat PO-pålägg och därmed intäkten till finansförvaltningen blev 13 mkr lägre än budgeterat dels beroende på att procentsatsen för PO-pålägget sänktes sedan budgeten gjordes, dels beroende på att den budgeterade lönesumman var för hög, Antalet anställda har minskat och lönepåslagen blev inte så stora som budgeterats, De faktiska personalförsäkringsavgifterna blev 3 mkr lägre än budgeterat beroende på den sänkta procentsatsen, Resultatpåverkan: -10 mkr, För framtiden måste bättre instrument utarbetas för att kunna följa utvecklingen av interna finansiella poster, Nämnderna fick under året utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mkr, bl. a vårdoch omsorgsnämnden tillfördes 5 mkr, Delårsrapporten 2011 visade att nämnderna sammantaget överskred beslutad ram med 15,5 mkr, Så sent som i nov, 2011 redovisade nämnderna ett fortsatt underskott, nästan 9 mkr. Först i bokslutet framträdde ett positivt resultat, 3,4 mkr, Det är naturligtvis otillfredsställande ur ekonomisk styrsynpunkt att prognos och resultat skiljer sig åt så kraftigt, Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten, Årets resultat innebär att inga underskott behöver belasta 2012 års budgetar, Tekniska nämndens underskott på 3,5 mkr beror huvudsakligen på att entreprenadavtalet för renhållning inte var anpassat för kärlhämtning samt att VA-verksamheten haft problem med engångskostnad för filteranläggning samt att reningsverkets åsamkats extra kostnader för kvittblivning av rötslam, Skolnämndens underskott på 2 mkr härrör från måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar netto - 4,7 mkr. Stora negativa poster är institutionsplaceringar, försörjningsstöd samt personlig assistans. Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Inom grundskolan har andelen elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska ökat kraftigt, Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med en anpassning av strategisk plan till EU 2020-strategin, Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk hushållning och nettokostnadsökningen är numera inte större än ökningen av skatteinkomster, statsbidrag och utjämning, Glädjande fortsätter kostnaderna för kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2009 och 2010, Sala kommunen fortsätter visa positiva hälsoresultat. Sjukfrånvaron ligger sedan några år tillbaka stabilt under 5 % jämfört med 12,25% år 2004, Det är naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro.

6 3 (S) Kommunstyrelsen Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 43 %. Sjukfrånvaron för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,7 % (4,5 %), för män 3,2 % (2,7%). Sjukfrånvaron för män och kvinnor har sänkts med ca 50 % på fem år vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare år och 50 år och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan Fortfarande är sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 38 % av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under Befolkningsutvecklingen var positiv även under Nettoökning var 33 personer. Sala kommun har därmed vid årets slut invånare. Kommunen uppvisar 2011 ett oförändrat födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto. Under året föddes 248 personer, antalet personer som avled blev 236 personer. Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 023, och antalet utflyttande var personer. Det innebär att den ekonomiska basen stärks för den kommunala verksamheten men också att Sala får del av de inflyttades kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2011 I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP2011 skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Under hösten 2011 inträffade en kraftig uppbromsning i den svenska ekonomin innebärande en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Framställningar om tilläggsbudgetar har därför varit modesta och prövas restriktivt. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 270 tkr 270 tkr för färdigställande av Kulturhusutredning Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 275 tkr 275 tkr e-tjänster Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1098 tkr 1098 tkr cykelvägar landsbygden Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 196 tkr 116 tkr för fordonsreparationer och 80 t kr utryckningskläder

7 4(5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen/totalförsvar 767 tkr 666 tkr för kompetensutveckling av krisledningsnämnd och stab, 100 tkr vidareutveckling krisinformation Kultur- och fritidsnämnd 875 tkr Investeringsbidrag till samlingslokaler Begäran om överföring av investeringsanslag Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1000 tkr Utredning resecentrum samt planskild korsning Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 1100 tkr Totalförsvar Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 180 tkr Träningsredskap, deltidsstationer Tekniska nämnden tkr 4597 tkr överförs till 2012 avseende gatuprogram, parkprogram tkr, gruvans vattensystem 1478 tkr, lokalprogram t kr, VA-kollektivprogram t kr, re nhållning 86 tkr Kultur- och fritidsnämnd 950 tkr Återlämningsautomat bibliotek Utöver de äskanden som nämnderna gjort om tilläggsbudget för 2012 utifrån bokslut 2011 tillförs för 2012 följande investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnd 325 tkr Kultur- och fritidsnämnden äskar 325 tkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun

8 e -- SALA KOMMUN SIS) Kommunstyrelsen dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

9 ~SAlA Reviderad Bilaga KS 2012/74/9 ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Bilaga 1 SALA KUlVlMUN Kommunslyreisrms förvaltning Ink Diarlenr do\;l l 2 Aklbilaga \l 1 (5) Framtid Salas förslag till Bokslut 2011 Årets ekonomiska resultat för Sala kommun uppgår till 12,5 mkr. I överskottett ingår realisationsvinster på totalt 10,6 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 1, 9 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet men resultatet ligger klart under det budgeterade på 10,9 mkr. Nämnderna redovisar liksom föregående år ett sammanlagt budgetöverskott på 3,4 mkr. Bygg- och miljönämnden, Tekniska nämnden, Skolnämnden och Vård- och omsorgsnämnden visar dock underskott medan kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett stort överskott. Den totala investeringsbudgeten på 164,3 mkr lämnar ett överskott med 84,6 mkr, vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska nämndens lokalprogram, program för VA-kollektivet och gatuprogram. När reviderad budget antogs av fullmäktige i dec 2010 var den svenska ekonomin på väg in i en mycket stark tillväxtfas. Skatteunderlagsprognosen visade en förbättring med 12,1 mkr. Det ledde till extra satsningar i reviderad budget på bl. a förskola och gymnasieskola. Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 juli 2011 uppfyllde balanskravet. Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 21 mkr. Efter realisationsvinstbeskattning prognostiseras det justerade resultatet till 10,1 mkr. Uppbromsningen av ekonomin under andra halvan av 2011 blev dock påtaglig. Turbulens på de finansiella marknaderna samt en oväntad svag statistik från USA medförde en halvering av tillväxten. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer. Trots avmattningen i ekonomin visade den ekonomiska uppföljningen i nov 2011 ett resultat på drygt 26 mkr och ca 15 mkr efter balanskravutredning. Siffrorna i bokslut 2011 avviker starkt från prognosen i november Skälen härtill kan tillskrivas huvudsakligen tre faktorer: 1. Pensionerna. Utfallet från från KPA var 6 mkr högre än beräknad prognos. Resultatpåverkan: -6 mkr. SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget l Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande

10 2 (5) Kommunstyrelsen 2. Investeringarna. Investeringsbudgeten lämnade ett överskott på ca 85 mkr. Det innebär att de direkta avskrivningarna blev 5 mkr lägre än budget. Samtidigt minskade de interna intäkterna till finansförvaltningen, kapitaltjänstkostnaderna (avskrivning + internränta) med 11 mkr. Resultatpåverkan: -6 mkr. 3. PO-pålägg. Debiterat PO-pålägg och därmed intäkten till finansförvaltningen blev 13 mkr lägre än budgeterat dels beroende på att procentsatsen för PO-pålägget sänktes sedan budgeten gjordes, dels beroende på att den budgeterade lönesumman var för hög. Antalet anställda har minskat och lönepåslagen blev inte så stora som budgeterats. De faktiska personalförsäkringsavgifterna blev 3 mkr lägre än budgeterat beroende på den sänkta procentsatsen. Resultatpåverkan: -10 mkr. För framtiden måste bättre instrument utarbetas för att kunna följa utvecklingen av interna finansiella poster. Nämnderna fick under året utökade anslag i tilläggsbudget med 8,2 mkr, bl. a vårdoch omsorgsnämnden tillfördes 5 mkr. Delårsrapporten 2011 visade att nämnderna sammantaget överskred beslutad ram med 15,5 mkr. Så sent som i nov redovisade nämnderna ett fortsatt underskott, nästan 9 mkr. Först i bokslutet framträdde ett positivt resultat, 3,4 mkr. Det är naturligtvis otillfredsställande ur ekonomisk styrsynpunkt att prognos och resultat skiljer sig åt så kraftigt. Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten. Årets resultat innebär att inga underskott behöver belasta 2012 års budgetar. Tekniska nämndens underskott på 3,5 mkr beror huvudsakligen på att entreprenadavtalet för renhållning inte var anpassat för kärlhämtning samt att VA-verksamheten haft problem med engångskostnad för filteranläggning samt att reningsverkets åsamkats extra kostnader för kvittblivning av rötslam. Skolnämndens underskott på 2 mkr härrör från måltidsverksamheten. Vård- och omsorgsnämnden redovisar netto - 4,7 mkr. Stora negativa poster är institutionsplaceringar, försörjningsstöd samt personlig assistans. Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Inom grundskolan har andelen elever i åk. 9 med minst godkänt i svenska, matematik och engelska ökat kraftigt. Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med en anpassning av strategisk plan till EU 2020-strategin. Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk hushållning och nettokostnadsökningen är numera inte större än ökningen av skatteinkomster, statsbidrag och utjämning. Glädjande fortsätter kostnaderna för kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2009 och Sala kommunen fortsätter visa positiva hälsoresultat. Sjukfrånvaron ligger sedan några år tillbaka stabilt under 5 % jämfört med 12,25% år Det är naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg sjukfrånvaro.

11 Mi SALA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 43 %. Sjukfrånvaron för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,7 % (4,5 %), för män 3,2 % (2,7 %). Sjukfrånvaron för män och kvinnor har sänkts med ca 50 % på fem år vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare år och 50 år och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan Fortfarande är sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 38 % av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under Befolkningsutvecklingen var positiv även under Nettoökning var 33 personer. Sala kommun har därmed vid årets slut invånare. Kommunen uppvisar 2011 ett oförändrat födelseöverskott och ett positivt inflyttningsnetto. Under året föddes 248 personer, antalet personer som avled blev 236 personer. Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 023, och antalet utflyttande var personer. Det innebär att den ekonomiska basen stärks för den kommunala verksamheten men också att Sala får del av de inflyttades kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2011 I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP2011 skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Under hösten 2011 inträffade en kraftig uppbromsning i den svenska ekonomin innebärande en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Framställningar om tilläggsbudgetar har därför varit modesta och prövas restriktivt. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 270 tkr 270 tkr för färdigställande av Kulturhusutredning Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 275 tkr 275 tkr e-tjänster Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1098 tkr 1098 tkr cykelvägar landsbygden Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 196 tkr 116 tkr för fordonsreparationer och 80 t kr utryckningskläder

12 ~SALA ~ KOMMUN 4 (5) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen/totalförsvar 767 tkr 666 tkr för kompetensutveckling av krisledningsnämnd och stab, 100 tkr vidareutveckling krisinformation Kultur- och fritidsnämnd 875 tkr Investeringsbidrag till samlingslokaler Begäran om överföring av investeringsanslag Kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning 1000 tkr Utredning resecentrum samt planskild korsning Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 1100 tkr Totalförsvar Kommunstyrelsen/räddningstjänsten 180 tkr Träningsredskap, deltidsstationer Tekniska nämnden tkr tkr överförs till 2012 avseende gatuprogram, parkprogram tkr, gruvans vattensystem 1478 tkr, lokalprogram t kr, VA-kollektivprogram t kr, renhållning 86 tkr Kultur- och fritidsnämnd 950 tkr Äterlämningsautomat bibliotek Utöver de äskanden som nämnderna gjort om tilläggsbudget för 2012 utifrån bokslut 2011 tillförs för 2012 föliande investeringsmedel Kultur- och fritidsnämnd 325 tkr Kultur- och fritidsnämnden äskar 325 tkr från kommunfullmäktige i investeringsmedel för täckande av extra kostnader för inköp av återlämningsautomat under Jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för i enlighet med Bilaga 1, samt att fastställa Hälsobokslut 2011 för Sala kommun

13 ~SALA.,., KOMMUN 5{5} Kommunstyrelsen dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2011 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

14 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet Liberalerna Bilaga KS 2012/74/11 SALA KOMMUN. Kommunstvrelsens förvaltning lok, Bokslut 2011 Den nya majoriteten har presenterat sitt första bokslut. Det är ett bokslut som väcker många tankar och oro inför Sala kommuns styrning och ledning samt ekonomiska situation framöver. Årets resultat efter balanskravsutredning blev 1,9 miljoner kr. Det är det sämsta resultatet sedan 2002, då resultatet var 0,5 miljoner kr. Resultat ligger betydligt under det budgeterade resultatet. Speciellt oroande är också den dåliga överensstämmelsen mellan de prognoser som tagits fram under året och det faktiska resultatet. Erfarenheterna från 2011 ställer krav på återhållsamhet men också på noggrann uppföljning av verksamhet och ekonomi. Vi förutsätter att den nya majoriteten är beredd att lägga kraft och energi på detta och förväntar oss också att arbetet med den kommunala ekonomin sker i en anda av öppenhet och transparens. Först då kan alla förtroendevalda politiker i Sala kommun få möjlighet att bidra i arbetet. Det är alltid svårt att överblicka vad som händer i omvärlden. Ännu svårare är det att förutspå vad som kommer att ske. Vi har alla i färskt minne den djupa och långvariga lågkonjunktur som med kraft drabbade stora delar av världen, och även Sveriges kommuner och landsting, under Den orsakade stora påfrestningar på den kommunala ekonomin under 2009 och delvis även under Trots svårigheterna att förutspå vad som kommer att hända måste man planera långsiktigt för den kommunala verksamheten och de kommunala investeringarna. Annars tappar man alla möjligheter att leda utvecklingen. Det gläder oss därför att den nya majoriteten fortsatt vårt påbörjade arbete med att bygga nytt vård- och omsorgsboende. Däremot oroas vi över att utvecklingen av Vision lärkan tycks ha avstannat efter att den av oss påbörjade och genomförda investeringen i konstgräsplan och friidrottsanläggning stod klara. Finansieringsfrågorna för utvecklingen av lärkan förefaller idag också mer oklara, bland annat på grund av att förutsättningarna för den av oss utlovade satsningen på lärkan med medel från Silvervallens försäljning radikalt förändrats genom den nya majoritetens ställningstagande. En plan för fortsatt utveckling av lärkan behöver snarast presenteras för att ge besked till idrottsföreningar, allmänhet och skolor om förutsättningarna för fortsatt verksamhet på området. Likaså behövs en plan för att kunna fatta långsiktiga investeringsbeslut. Vi känner stor oro inför verksamheten 2012, dels mot bakgrund av det svaga bokslut som uppvisats för 2011 och dels på grund av förestående förändringar av den politiska

15 organisationen och förvaltningsorganisationen. Den 1 juli ska en ny nämndorganisation träda ikraft. Fortfarande råder en rad oklarheter då bl a inga förslag till reglementen ännu presenterats. Likaså ska en ny förvaltningsorganisation med stora förändringar träda i kraft vid samma datum. Detta utan att några förslag till organisation ännu presenterats. Risker finns alltid i samband med stora omorganisationer som till varje pris ska genomdrivas snabbt för att visa handlingskraft. Inte minst finns stora risker för att medarbetare tappar motivation och arbetsglädje, trots sin professionalitet, på grund av att otrygghet och oro skapas. Detta ställer stora krav på ett tydligt ledarskap. Genom ett långsiktigt och metodiskt arbetsmiljöarbete har den totala sjukfrånvaron minskat varje år från 12,3% år 2004 till 4,1 % år ökar återigen sjukfrånvaron. Visserligen endast med 0,2 procentenheter men det finns trots detta anledning att vara uppmärksam. Kommunens verksamhet är personalintensiv och helt beroende av goda medarbetare som mår bra och känner att de kan utvecklas i sitt arbete. Vi noterar att man från nämnderna varit återhållsamma vad gäller att begära tilläggsanslag utifrån bokslut Det uppskattar vi och tolkar som att det finns en insikt bland nämndernas ledamöter om den prekära ekonomiska situationen för kommunen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har biträtt nämndernas äskanden och vi delar den uppfattningen från Alliansens sida. När det gäller överföring av investeringsmedel vill vi fästa uppmärksamhet på följande; Tekniska nämnden har äskat att tkr avsedd för kulvert Ösby Naturbruksgymnasium ska överföras till Den nya majoriteten har i beslutet i KSAU tagit bort denna överföring. Vi tycker att det är djupt oroande att den nya majoriteten på punkt efter punkt uttrycker tvivel om Ösby naturbruksgymnasiums fortsatta utveckling. Nu föreslår man att investeringen i kulverten tas bort. Tidigare har man satt stopp för nybyggnation av tillagningskök på Ösby. Mycket tyder på att den nya majoriteten vill lägga Ösby i malpåse istället för att ta vara på dess utvecklingspotential. Vi anser att Sala kommun i Ösby Naturbruksgymnasium har en resurs som på alla sätt bör tas till vara och utvecklas. Ansökningarna till utbildningar på Ösby är i år högre än på mycket länge. Dessutom ser vi i Ösby en potential för att utveckla ett Kompetenscentrum för de gröna näringarna till nytta för utbildningsverksamheten inom gymnasieskolan men också för fort- och vidareutbildning av aktiva företagare och andra intresserade. Vi yrkar därför på att tkr i Tekniska nämndens investeringsbudget avseende kulvert Ösby Naturbruksgymnasium överförs till Tekniska nämnden väljer också att återlämna tkr som var avsedda för renovering av lärkans simhall och tkr som var avsedda för Kulturkvarteret Täljstenens fortsatta utveckling. När det gäller lärkans simhall behöver förnyad utredning göras för att se över en

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15 ... 1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 41 (43) Dnr 2014/484 102 Bokslut 2013 för Sala kommun Beredning Bilaga KS 2014/57 fl, Årsredovisning 2013 Bilaga KS

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Reviderad strategisk plan 2012-2014

Reviderad strategisk plan 2012-2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-11-17 KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, 2011 18 (24) 230 Reviderad strategisk plan 2012-2014 Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 18 Sammanträdesdatum 2013-04-02 78 Bokslut för Sala kommun 2012 Dnr 2013/151 Beredning Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sala kommun

Årsredovisning 2013. Sala kommun Årsredovisning 2013 Sala kommun Sala kommunkoncern, organisationsschema Beredning för samhällsbyggnad och hållbar utveckling kommunfullmäktige valnämnd Beredning för folkhäsa, Barn och ungdom överförmyndare

Läs mer

Delårsrapport 2011-07-31

Delårsrapport 2011-07-31 SALA Bilaga KS 1011/163/1 SALA KoivluN Kammlinsivrels8ns förvaltning KOMMUN Ink 20H -08-3 I Akt~ilaga Delårsrapport 2011-07-31 3 (82) Delårsrapport 2011-07-31 INNEHÅLL INLEDNING "'''''.'''."., Kommunstyrelsens

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2013-06-04. Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun D SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-06-04 I< F: s NR 71 2013 16 (40) 163 Strategisk plan 2014-2016 för Sala kommun Dnr 2013/219 Beredning Ledningsutskottets beslut

Läs mer

Delå rsråpport 2013-08-31

Delå rsråpport 2013-08-31 Delå rsråpport 2013-08-31 3 (82) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 Viktiga händelser... 7 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder .I......"."...\;. ~ R " :: ",.:~"", SALA KOMMUN e v i d e r a d KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande Bilaga KS 2012/141/1 112) 2012-06-19 SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2012-08- 2 O Dlarienr ) I.'

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Bokenäs Bygdegård KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 8 april 2015 Bokenäs Bygdegård Meddelande l (l) 2015-03-30 D nr: Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon 0522-69 6048 annica.aberg@uddevalla.se Tillledamöter

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 1 2015 januari - april

Delårsrapport 1 2015 januari - april Delårsrapport 1 2015 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 140731

Delårsrapport Orsa kommun 140731 Delårsrapport Orsa kommun 14731 1 2 Delårsrapport 214 3 4 Delårsrapport 214 De första sju månaderna 6 Kommunens bolag 7 Kommentar till delårsresultat och prognos 8 Kommentarer till balansräkningen och

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer