Sten Gromark; Chalmers Arkitektur,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sten Gromark; Chalmers Arkitektur, sgromark@chalmers.se; +46703088338"

Transkript

1 Arkitekturprojektet som Kunskaps- och Innovationsstrategi: Forskning om arkitektur och hållbart samhällsbyggande; kunskapsöversikt, forskningsfront och lägesbeskrivning Sten Gromark; Chalmers Arkitektur,

2 Sammanfattning Denna kunskapssammanställning pekar på en forskning som inriktas på att undersöka hur och i vilken utsträckning människor eftersträvar frihet att fritt forma sitt boende och försöker visa att utvecklingen i samhället lett till en potential för ökad diversifiering på bostadsmarknaden. Som förutsättning anges att byggindustrin förmår att lösa detta ekonomiskt och tekniskt. Fler arkitekter i byggandet som entreprenörer/aktivister utpekas som en tänkbar innovationsstrategi. I studien görs inget samlat försök att kvantifiera potentialen för en sådan strategi. Koppling till stadsbyggnad och landskapsarkitektur antyds. Forskningsöversikten är inte heltäckande. /PMS

3 Eller: Boende som en kulturellt betingad behovsstruktur och marknadens oförmåga att möta denna. /PMS

4 Eller: Har bostadskonsumenterna lärt sig att vara goda konsumenter så att staten kan dra sig undan och låta marknaden sköta detta? (Fritt efter Gunnar Wetterberg på en arkitekturdag för 10 år sen) /PMS

5 The integrative, projective nature of design research has enormous potential to facilitate complex transdisciplinary engagements that are increasingly necessary to solve many of the challenges we face in the world today. In order to contribute to these challenges, design research in architecture needs to offer a much clearer account of what it has to offer. (Murray 2013: 97)

6 en lägesbeskrivning av den akademiska forskningens bidrag till att underbygga och orientera fältets innovationsinsatser och potential för innovation.

7 Vi kan tala om arkitekturforskningens olika ansikten; den forskning som bedrivs för arkitekturprojektet, den som bedrivs i arkitekturprojektet och den som bedrivs om arkitekturprojektet. Se Christopher Frayling, for, through ; into, about ; (Frayling 1993/94; Fraser 2013: 5; Murray 2013: 95-96)

8 Arkitekturakademin ser det som särskilt angeläget att medverka i en innovationsstrategi som kan omsätta forskningsrön och nyttiggöra kunskap om arkitektur i förverkligad byggd och hållbar livsmiljö med förnyad kvalitet och ny välfärd.

9 Utredningens inriktning bostadsutveckling som ett särskilt angeläget innovationsfält och testfall för att identifiera insatser ge ett internationellt sammanhang åt den svenska situationen de vidare forskningsfält som stadsbyggande och landskapsplanering omfattar kommer att beskrivas i tillkommande, bilagda dokument

10 Exempel Ett belysande aktuellt exempel på hur urban bostadsutveckling och bostadens kvaliteter ställts i fokus och getts ett särskilt försteg i en övergripande lokal innovationsstrategi på stadsbyggnadsnivå för nya bostäder - CUB Communauté Urbaine de Bordeaux - och motsvarande tillskott av grönytor, är staden Bordeaux som gav sina deltagande konsulterade arkitekter i uppdrag att först formulera en vision om vilka kvaliteter de nya bostäderna skulle tillgodose för att sedan kunna bygga en stad.

11 Bois-le-Prêtre i Paris Samtidigt utför franska staten genomgripande omvandling i stor skala av förortsområden med upprätthållen princip om kvarboende som en vidareutveckling av det framgångsrika innovationskoncept som arkitekterna Druot, Lacaton & Vassal gjort omtalat och prisbelönt i fallet med ombyggnadsprojektet Bois-le-Prêtre i Paris 2013.

12 Alternativ stadsbyggnadsstrategi Frédéric Druot har samtidigt haft huvuduppdraget för samma kommun (Bourdeaux) att med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv och en annorlunda och alternativ stadsbyggnadsstrategi noggrant granska alla tänkbara övergivna impediment och potentiella exploateringsytor i stadsregionen för att på sikt tillföra mindre tillskott; bit för bit, i en strategi för en form av urban akupunktur med hållbarhetsprofil, för att optimalt utnyttja och bygga på all befintlig infrastruktur.

13 Arkitekturprojektet som innovationsstrategi i sig kulturellt redskap för radikal samhällsförändring och förnyelse. spränga alla gränser och avantgardistiska projekt. inbyggd strävan till förändring. att föra det till synes omöjliga eller otänkbara inom möjligheternas horisonter och gränser. ett redskap att utforska den mänskliga kulturens oanade möjligheter ett kraftfullt och raffinerat redskap för att härska och styra

14 Arkitekturens egenart Om vetenskapen i stort utreder (förklarar); om konsten uttrycker så är arkitektur en verksamhet i både vetenskaplig och professionell mening som utforskar. (Lee 2011: 12) One can envisage a future in which our main interest in both science and design will lie in what they teach us about the world and not in what they allow us to do to the world. Design like science is a tool for understanding as well as for acting. Dr Herbert A. Simon, Psykolog; Nobel Prize Winner in Economics 1978, The Sciences of the Artificial, 1996 [1966], quoted in (Lee 2011: 20) se för en diskussion om arkitektur som en artificiell vetenskap : (Fraser 2013: 36)

15 Slutsats 1 Ur ett samhälleligt innovationsperspektiv är arkitekturprojektet därför att betrakta som ett forsknings- och utvecklingsfält med stor innovationspotential, med betydande möjligheter till såväl betydande ekonomiska, ekologiska, sociala som kulturella välfärdsvinster ur ett strikt samhällsekonomiskt perspektiv såväl som ur hälso- och livskvalitetshänseende.

16 Arkitektur som kunskapsstrategi Arkitekturprojektet är därför ett redskap att nå kunskap om oss själva, den byggda bilden av oss själva, ett kunskapsprojekt, som kan bidra med svar på frågor om vilka vi är och vilka vi kanske skulle kunna vara och kanske till och med vilka vi aldrig kommer att kunna bli.

17 Metod 1 Ett trans-disciplinärt förhållningsätt innebär att forskning och praktik i samverkan leder till innovativ implementering, nyttiggörande, omsättning av forskningsrön i en konstruktiv och gestaltande dialog mellan samhälle, akademi och företag utvecklad i en process av forskningsunderbyggd experimentell projektering.

18 Exempel Riksbyggens bostadsprojekt för 120 bostäder med hög hållbarhetsprofil, Positive Footprint Housing, som kommer att uppföras på Chalmers campusområde i Göteborg

19 Metod 2 Arkitekturforskning är och måste vara multidisciplinär till sin natur, i det att den söker all tillgänglig och relevant kunskap i det komplexa och totala fält som den byggda livsmiljön omfattar såväl i det begränsade lokala sammanhanget som i det mer sammansatta och övergripande urbana fältet.

20 Fakta Evidensbaserad design, har under de senaste decennierna med inriktning mot sjukvård- och hälsosektorns byggverksamhet utvecklats i snabb takt och kunnat belägga de betydande ekonomiska värden, samhällsvärden och egenvärden i form av förhöjd livskvalitet för både patienter och personal av mycket påtaglig karaktär som kan utvinnas i en vetenskapligt underbyggd adekvat byggnadsutformning.

21 Exempel En erfaren miljöpsykologisk forskare som Roger S. Ulrich har i sin forskning för en helande och läkande arkitektur kunnat belägga dagsljusets och den naturnära relationens betydelse inte bara för välbefinnandet utan i själva det förbättrade kroppsliga eller påskyndade andliga tillfrisknandet i vårdmiljöer. (Ulrich et al. 2010; Ulrich 2012). Bekräftas av erfarna praktiker som nått samma resultat intuitivt. Stefan Lundin, White Arkitekter i Göteborg och Östra Sjukhusets nya Psykiatriska klinik en forskning i arkitekturprojektet.

22 Slutsats 2 Att åstadkomma gynnsamma villkor och ny grogrund för önskvärda innovationer i en bransch som rymmer betydande och strikta konservativa drag, med stora kapitalinsatser på spel och med betydande intressekonflikter mellan centrala aktörer är en krävande men nödvändig utmaning att anta.

23 Kritisk hållning Den har på senare tid ställts i förgrunden av en grupp inflytelserika brittiska forskare som framhåller att det kritiska perspektivet är svårt att upprätthålla när man arbetar på en beställares uppdrag som ställer upp villkoren och gränserna för vad som är möjligt att realisera och som samtidigt upprätthåller den ekonomiska kontrollen. (Rendell et al. 2007)

24 Exempel på arkitektonisk innovation 1 Forskarparet Schneider och Till står för en fundamentalt grundläggande, arkitektonisk och strukturell analys av värdet av alteritet, av flexibilitet och långsiktig föränderlighet i den byggda miljön med särskild bäring på bostadsutformning, också ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. (Schneider and Till 2007)

25 Innovationsexempel 2 Inom ramen för det som betraktas som material culture; gestaltningen av vår byggda livsmiljö och de rum och föremål vi vistas i och omger oss med får en allt mer kritisk vikt i vår personliga identitetsutveckling och i den sociala och kulturella förmedlingen av värden och föreställningar människor emellan. Ref. Den dubbla rörelsen pioneer & researcher Forskning för, i projektet och om projektet Christopher Frayling (Fraser : 5)

26 Förslag till inriktning boendets verklighet som ett typexempel på ett fält där många hävdar att utvecklingen står helt stilla trots att den potentiella efterfrågan av nya och radikalt annorlunda lösningar är betydande enligt många rön, men undertryckt och så gott som helt oartikulerad i normalproduktionen annat än i några undantagsfall. Ref. Urbana Villor respektive Bergkrantz radhus byggt i egen regi. Föreningen Byggande Arkitekter

27 Problem 1: Bristande passform på bostadsmarknaden Vi kan tala om den bristande passformen mellan marknadens utbud och den egentliga efterfrågan i en situation då grundläggande demografiska transformationer föder helt nya hushållskonstellationer och bostadsmönster i radikal och snabb förändring. (Sten Gromark sid 9.)

28 Problem 2: Saknas billiga hyreslägenheter skriande efterfrågan på billiga hyreslägenheter som insteg på marknaden för unga hushåll sedan den sociala bostadspolitiken under lång tid helt övergivits av statsmakten

29 Problem 3: Få bostadsvaneundersökningar Sedan bostadsvaneundersökningar genom SCB inte längre genomförs finns mycket lite kunskap hur vi faktiskt bor och lever och hur vi faktiskt utnyttjar våra bostäder. Ett aktuellt undantag belyser nutida bostadspreferenser när branschen själv tar ansvar för att täppa till kunskapsluckor som ger underlag för korrigerad konsumentorientering. Från ett västsvenskt perspektiv belyser forskarna Bragé, Wahlström och Eneskjöld, verksamma inom konsultföretaget Tyréns, detta i en rapport med titeln Botrender. En studie av framtidens bostäder. (2012)

30 Kvalitativa studier En dansk antropologisk forskare, Marie Stender, genomförde inträngande analyser och tolkningar på grundval av intervjumaterial av vad den totala exponerande transparensen i nya bostadsprojekt innebär för de boende och för passerande utomstående. frågan om vem det är som driver på denna utveckling: arkitekter, byggherrar eller konsumenters efterfrågan att få bo på modernt vis med total öppenhet mot omvärlden? (Stender 2006; Welling et al. 2006; Willén 2012; Stender 2014)

31 Empiriska studier: Post occupancy Som ett slående exempel på annorlunda, spontant realiserade bostadsanpassningar för häpnadsväckande andra livsmönster, står forskarnas upptäckt av delad vårdnadslägenheten. (Nylander 1999; Nylander and Braide Eriksson 2011; Nylander 2012, 2013, 2014)

32 Långsiktiga utvecklingslinjer föränderlighet och flexibilitet i bostaden som ett kriterium för långsiktig hållbarhet (Braide 2013) (Manum 2006) Exempel KOD kv Böljan i Hammarby sjöstad.

33 Fransk forskning Granskning av Cité de Mulhouse; det kanske viktigaste och mest långtgående och radikala bostadsexperimentet under 90-tal (i likhet med Nemausus i Nîmes och St Ouen i Paris under 80- talet). Bägge projektens exceptionella innovationsprofil tillskrivs legendaren i fransk arkitektur Jean Nouvel och skall ses i ljuset av franska planmyndigheters långt drivna stöd till innovationer inom ramen för socialt bostadsbyggande. (Guth, Léger and Trivière 2013)

34 Innovationsstrategi En schweizisk forskare, Roderick Lawrence, har nyligen publicerat ett kollektivt arbete med flera europeiska forskare som prövar frågan hur forskningsrön kan tillämpas och omsättas i bostadsbyggande där Ola Nylander redovisar ett svensk fall. (Nylander 2014)

35 Kvalitativ diversifiering Antti Pirinen ger en inträngande belysning av behovet av innovation och förnyelse i bostadsproduktionen på den finska marknaden, av kvalitativ diversifiering. Ref. projektet Tekes, i form av intervjuer med bostadskonsumenter och företrädare för byggherrar med ansvar för utvecklingsfrågor.

36 I vilken utsträckning kan marknaden tillgodose individuella önskemål? Pirinen pekar på det påträngande kravet som ofta ställs till bostadsproducenter att utveckla nya bostadsformer i en situation där den grundläggande kvalitén är i regel tillfredställande men präglad av i hög utsträckning konventionella och standardiserade lösningar. De dominerande tendenser i kulturlivet i moderna samhällen som pekar mot en tilltagande individualisering, en fragmentarisering i kulturmönster och en allt starkare strävan till att söka identitet i sin relation till den urbana bostaden ger inget adekvat avtryck i det som erbjuds på marknaden. (Är det sant?) Problemet består i hur marknaden skall kunna tillgodose och möta dessa alltmer unika önskemål och månghövdade begär inom rimliga ekonomiska och tekniska ramar. (Är det problemet?) + den potentiella förlust i förlorad livskvalitet som detta kan innebära

37 Slutsats Pirinens slutsats:.. bostadssituationen alltmer är på väg att bli en avancerad sammansatt komplex vara och konsumentobjekt en form av symbolisk bostadskonsumtion predestinerad för framtiden att tvingas erbjuda alltmer av immateriella värden

38 där konsumenten förhoppningsvis får mer att säga till om just det!

39 Utvärdering av bostadsinnovation i Frankrike Enligt den franska psykologen och bostadsforskaren Monique Eleb-Vidal så består den moderna bostadens dilemma i att den måste tillgodose två skilda behov som ofta står i skarp konflikt gentemot varandra. Den måste säkerställa och bevara lika mycket som den måste kunna bidra till befrielse och personlig expansion - den måste kunna underbygga och bereda situationer där du kan vara helt allena för dig själv och samtidigt i nästa ögonblick kunna vara tillsammans med många andra i en bred gemenskap. (Eleb and Simon 2013: 27)

40 Snart en majoritet Confronted with all evident transformations of ways of habitation, one simple notion comes up: multiply the offer, expand on diversity. Some inhabitants, even if not yet in majority, seem to be ready to adapt to residential spaces malleable in time, that are flexible and alterable (55% i Lacaton Vassals projekt), rather than in flats where all rooms are already strictly predesignated for specific purposes, something which brings forth a challenge, so often forgotten concerning responses to demands of residents changing practices and usages. (Eleb and Simon 2013: 278)

41 Omdefiniering av ändamål pågår En anmärkningsvärd iakttagelse som beskrivs i boken, och som bekräftar de omfattande pågående transformationer och permutationer som sker dagens nya bostadsmönster, är att även om rum bibehåller sina beteckningar avsedda för ett bestämt nyttjande såväl som strukturell form så omdefinieras deras ändamål löpande i takt med att nya situationer och udda tillfällen uppstår i vardagslivets biorytmiska kortvariga förlopp som en form av transiens.

42 Arkitekturforskningens roll Arkitekturforskningens teoretiska orientering fick under slutet på 90-talet en nyorientering med inspiration i mycket hämtat från den franska urbana sociologin och filosofin under 70-talet med profiler som Lefebvre, Baudrillard och Foucault samt Deleuze. (Neil Leach 1997) Dessa ansatser kom att bilda en viktig grundval för de unika starka forskningsmiljöer som etablerades i ett samarbete mellan fyra arkitekturskolor i Sverige med stöd från Formas

43 Research by Design Initierades under slutet på 90-talet och blev ett betydelsefullt begrepp efter startpunkten vid en konferens i Delft 2000 (Nieuwenhuis and Ouwerkerk 2000, 2001). (Nilsson 2004; Dunin-Woyseth and Nilsson 2012) (Hensel 2012)(Bryan Lawson 2002: But perhaps we are ahead of the game.)

44 Arkitekturforskningens självständighet Murray Fraser har samlat en rad inflytelserika forskare i fältet för att tydligare markera arkitekturforskningen självständighet och mognad även om den vuxit fram under en kort tidsrymd. Framställningen rymmer flera exempel på radikala innovations- och forskningsstrategier särskilt vad beträffar bostadsutveckling i det australiska sammanhanget, från vilket mycket av den banbrytande utvecklingen inom design research in architecture härstammar, och sammanfattar på ett tydligt sätt den avgörande förändring som skett i bilden av arkitekturforskning som ett vitalt instrument för förnyelse med hög innovationspotential.

45 Är praktiken en form av forskning? Fraser citerar vidare David Leatherbarrow som vill hävda att design och research inte står i motsats till varandra utan kan betraktas som projective undertakings equally rooted in uncertainty and contingency

46 Rummets betydelse The Ageing of Aquarius, ett forskningsprojekt genomfört som på grundval av omfattande förstudier syftat till att finna ändamålsenliga bostadslösningar för den särskilda grupp av befolkningen som närmar sig pensionsåldern. Shane Murray, MADA i Melbourne, Australien: New ways of using dwellings, and diverse and changing household structures, suggested that alternative spatial relationships within new forms of housing and reconsidered relationships to the exteriors - might better meet the needs of contemporary and future retirement households. (Murray 2013: 97)

47 Design, quite literally, involves the spatialisation and reconfiguration of different inputs for the creation of a new entity, which in itself is a new kind of knowledge. (Murray 2013: 109)

48 Arkitekter som entreprenörer What is proposed instead is a notion of practice flexible enough to engage the complexity of the real, yet sufficiently secure in its own technical and conceptual bases to go beyond the simple reflection of the real as given. (Allen 2000: 16) Kommentar: Betyder detta att byggande arkitekter kan tillföra en kompetens att ompröva boendelösningar utifrån ett behärskande av genomförandet? Premissen är i så fall att arkitekter faktiskt vågar ta risken att göra annorlunda därför att de har större kunskap än bostadsmarknaden normalt, men stämmer det?

49 Exempel Steinstrasse, Berlin. Bostads för en akrobatfamilj producerad som Byggemenskap med arkitekt som projektledare. Tila bostadsprojekt på Arabiastranden i Helsinki av Pia Ilonen. Neo-loft living 10x10x5 m for the complete adaptation of clients own ideas of how to arrange their apartment. B0100, Malmö 1991 av Ivo Waldhör, MKB. Positive Footprint Housing, Riksbyggen Göteborg. Bois-le-Prêtre, Paris Diversifiering med kvarboende. 55% valde ny lgh. 37% billigare än nyproduktion och socialt hållbart. Lacaton & Vassal. (Social innovation som nu omsätts i större projekt i bla Bordeaux, 500 lgh)

50 Slutsats: medskapande It seems even that this demanding and exhausting procedure getting to know the unknown user of every one of the hundred apartments and their relevant needs and desires could be conceived as the key condition for the great success of this unique refurbishment project at least as measured in professional and public recognition. (Ruby, Ruby and Schmal 2012; Gromark 2013c) Anne Lacaton:...an apartment is the first step...we are convinced that the question of urban planning should be totally changed and that architecture should be the first step in urban planning... Frédéric Druot is also quite expressive when he in a recent discussion summarises this perspective in the drastically formulated principle of...urbanism begins in the bedroom... (Paadam 2013: 11)

51 Exempel, France The CUB Urban Prospective Commission, new apartments in Bordeaux that start with qualities. Habiter le Grand Paris. The intention is to produce 70,000 housing units per year in Ile-de- France in order to reach a territorial balance of habitation and work and to make housing a tool for urban development and territorial equalities. Radikal stadsutveckling från det lilla till det stora; Doina Petrescu s Atelier Autogéré Paris

52 Exempel, Sverige Frihamnen; Göteborg Bananpiren, Göteborg Gullbergsvass, Göteborg Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

53 Forskningsprogram SRE Architecture in Effect Re-Thinking the Social in Architecture To rethink architectural effects and implications, i.e. how architectural approaches, as projects and ideas, contribute critically in these areas, is an urgent challenge for the architectural profession and its research community today (Petrescu 2007a). This concerns not only spatial solutions, but also recognises architecture's capacity to instigate social and political change. SRE Architecture in the Making Making is central to architecture as a profession and the way architects think, work and generate knowledge. As a specific scholarly field developed from within its practice, architecture has been described as a making discipline concerned with a specific making knowledge (Dunin- Woyseth & Michl 2001).

54 Forskningsprogram forts. SRE-AIDAH ny stark forskningsmiljö Formas Integrerade former för boende, åldrande SRE-CRUSH Ny Stark Forskningsmiljö Formas CRUSH brings together researchers from Göteborg, Uppsala, Lund and Malmö who draw on critical theory to make sense of the contemporary city and in particular its housing condition.

55 Forskningsprogram forts. Mistra Urban Futures: utvecklar stadsbyggnadsforskning på nationell nivå i ett internationellt samarbetsprojekt och i direkt relation till och i samarbete med många kommunala och regionala planeringsorgan. Prof Lars Marcus: Principles of Social-Ecological Urbanism (Barthel et al. 2013) IBF Uppsala/Gävle: belyser bostadsutveckling och bostadsfrågan i ett vidare sammanhang med samhällsvetenskaplig forskning.

56 Urbanism Spatial modeling: analysis of aggregated levels of urban systems (Batty 2005) Urban morphology There is therefore agreement that knowledge on how to model, what can be called the cognitive level of urban space, that is, the level where people in the street experience the city, is underdeveloped. Urban geographers (Talen 2003), spatial analysts (Kwan et al. 2003) and urban morphologists (Hillier 2006), independently point out the lack of knowledge on this scale of urban space.

57 Space Syntax Space syntax can be described as an approach that draws from both of the traditions introduced above (i.e. spatial modeling and urban morphology). Sustaining the system perspective of spatial modeling but adding more imaginative geometric description from urban morphology, it merges both traditions into an analytical urban morphology, focusing on space. - strong correlations between integration and pedestrian movement as well as many other aspects such as retail, rent, crimes and segregation.

58 Spatial Morphology Spatial Capital (Marcus 2010): three fundamental geometric variables of spatial form and techniques for their measurements have been identified and tested: distance, density and diversity. Spacematrix (Berghauser Pont and Haupt 2011): integrating different measures of density and demonstrating the inherent relation between such combined measures and frequent building typologies.

59 New research fields: Distance First, distance, i.e., the possibility of structuring the street network in cities whereby buildings and public spaces (not least green areas) are set in particular relations to each other, which creates variations in accessibility between different locations in an urban system.

60 Density in new combinations Adding accessibility measures to the equation and using the axial line to measure distance, we have shown, allows to measure what can be called perceived density (Berghauser Pont and Marcus 2014), capturing in a generalised form the cognitive experience of a subject moving through urban space and the associated experience of its variations in density and corresponding variations in urban form.

61 Diversity of institutions An area with comparatively many plots seems to have the potential to carry a higher amount of such actors (institutions) and thereby a higher amount of diversity among these strategies (Marcus 2010). Such a diversity of strategies can in extension be said to represent a capacity to accommodate various contents and uses.

62 Stadskvalitet Alexander Ståhle, Spacescape, om stadskvalitet som påverkar borättspriser (tillsammans med Evidensgruppen): Närhet till city, Närhet till spårstation, Tillgång till gånggatunät, Tillgång till urbana verksamheter, Närhet till vatten, Kvartersform och Tillgång till park.

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE

CONNECTING ÖREBRO. Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN SPACESCAPE CONNECTING ÖREBRO Tobias Nordström, Partner and planning architect UBC conference in Örebro 140519 ǀ URBAN RESEARCH & DESIGN IS A RESEARCH BASED COMPANY THAT SUPPORT THE DEVELOPMENT OF MORE LIVEABLE CITIES,

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT

Eyvind Bergström KATALOGHUS ARKITEKTUR och OBJEKT Därför kataloghus Konsumtionsobjektet Jag tror att dagens människor är vana och kompetenta konsumenter av varor och prylar, däremot har de nog svårare med abstrakta tjänster och koncept. För många känns

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

1 million 2 million / year

1 million 2 million / year OKK+FRIENDS 1 million 2 million + 20 000 / year STOCKHOLM - ONE OF THE FASTEST GROWING CITIES IN EUROPE, SIX TIMES FASTER THAN LONDON OR PARIS. 140,000 NEW HOMES ARE PLANNED UNTIL YEAR 2030.. OKK+ STOCKHOLM

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Stadsbornas Kreativa Skrifliga Uttryck: En Undersökning av Metod inom Arkitekturforskning

Stadsbornas Kreativa Skrifliga Uttryck: En Undersökning av Metod inom Arkitekturforskning Stadsbornas Kreativa Skrifliga Uttryck: En Undersökning av Metod inom Arkitekturforskning Carley Friesen och Amanda Frövenholt www.carleyfriesen.com / carleyfriesen@gmail.com www.amandafrovenholt.se /

Läs mer

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden

vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden Centrala Älvstaden vision och strategi Bo Aronsson projektledare Centrala Älvstaden RiverCity Gothenburg Illustration: West 8, juni 2011 Bidrag från delegationen till: Arrangemang av större internationell

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Peter Fröst, adj professor

Peter Fröst, adj professor Peter Fröst, adj professor Plattform Fastighetsrådet Avsiktsförklaring om ett plattformsbidrag från landstingen och regionerna. Ca 1 miljon kronor per år i 5 år Fortsätta bygga upp CVA och dess infrastruktur.

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING

OPEN NETWORKED LEARNING OPEN NETWORKED LEARNING Internationell kurs och arena för gränsöverskridande samarbete Lars Uhlin (Karolinska institutet) Maria Kvarnström (KI), Lotta Åbjörnsson, Maria Hedberg & Kenneth Johansson (LU),

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Voksenåsen Oslo

Voksenåsen Oslo 3 Voksenåsen 2017-05-23 Oslo Syfte Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ägare Karlstad kommun, 25 procent Region

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos

Helping people learn. Martyn Sloman Carmel Kostos Helping people learn Martyn Sloman Chartered Institute of Personnel and Development Carmel Kostos Zest for Learning i d k/ t ti www.cipd.co.uk/presentations www.cipd.co.uk/helpingpeoplelearn Some propositions

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner

Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll. Gustaf Boström. Supervisor. Examiner Skola i Mariehäll Public School - Mariehäll Gustaf Boström Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Carl Wärn Ibb Berglund Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar

Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar Vad ska en idrottslärare kunna? En analys av lärandemål på svenska idrottslärarutbildningar Karlstad 16 november Erik Backman, FD utbildningsvetenskap Håkan Larsson, professor idrott Gymnastik och idrottshögskolan

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

Staden idag, imorgon. Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES Staden idag, imorgon Mia Wahlström, KTH/Tyréns AB 2015-05-28 Urbaniseringen.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet Christer Gunnarsson } Ekonomisk tillväxt } Industrialisering } Demokratisering } Global integration enorm ökning av globala arbetsstyrkan } Levnadsstandarden ökar i världen Fattigdomsminskning Livslängd

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer