Sten Gromark; Chalmers Arkitektur,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sten Gromark; Chalmers Arkitektur, sgromark@chalmers.se; +46703088338"

Transkript

1 Arkitekturprojektet som Kunskaps- och Innovationsstrategi: Forskning om arkitektur och hållbart samhällsbyggande; kunskapsöversikt, forskningsfront och lägesbeskrivning Sten Gromark; Chalmers Arkitektur,

2 Sammanfattning Denna kunskapssammanställning pekar på en forskning som inriktas på att undersöka hur och i vilken utsträckning människor eftersträvar frihet att fritt forma sitt boende och försöker visa att utvecklingen i samhället lett till en potential för ökad diversifiering på bostadsmarknaden. Som förutsättning anges att byggindustrin förmår att lösa detta ekonomiskt och tekniskt. Fler arkitekter i byggandet som entreprenörer/aktivister utpekas som en tänkbar innovationsstrategi. I studien görs inget samlat försök att kvantifiera potentialen för en sådan strategi. Koppling till stadsbyggnad och landskapsarkitektur antyds. Forskningsöversikten är inte heltäckande. /PMS

3 Eller: Boende som en kulturellt betingad behovsstruktur och marknadens oförmåga att möta denna. /PMS

4 Eller: Har bostadskonsumenterna lärt sig att vara goda konsumenter så att staten kan dra sig undan och låta marknaden sköta detta? (Fritt efter Gunnar Wetterberg på en arkitekturdag för 10 år sen) /PMS

5 The integrative, projective nature of design research has enormous potential to facilitate complex transdisciplinary engagements that are increasingly necessary to solve many of the challenges we face in the world today. In order to contribute to these challenges, design research in architecture needs to offer a much clearer account of what it has to offer. (Murray 2013: 97)

6 en lägesbeskrivning av den akademiska forskningens bidrag till att underbygga och orientera fältets innovationsinsatser och potential för innovation.

7 Vi kan tala om arkitekturforskningens olika ansikten; den forskning som bedrivs för arkitekturprojektet, den som bedrivs i arkitekturprojektet och den som bedrivs om arkitekturprojektet. Se Christopher Frayling, for, through ; into, about ; (Frayling 1993/94; Fraser 2013: 5; Murray 2013: 95-96)

8 Arkitekturakademin ser det som särskilt angeläget att medverka i en innovationsstrategi som kan omsätta forskningsrön och nyttiggöra kunskap om arkitektur i förverkligad byggd och hållbar livsmiljö med förnyad kvalitet och ny välfärd.

9 Utredningens inriktning bostadsutveckling som ett särskilt angeläget innovationsfält och testfall för att identifiera insatser ge ett internationellt sammanhang åt den svenska situationen de vidare forskningsfält som stadsbyggande och landskapsplanering omfattar kommer att beskrivas i tillkommande, bilagda dokument

10 Exempel Ett belysande aktuellt exempel på hur urban bostadsutveckling och bostadens kvaliteter ställts i fokus och getts ett särskilt försteg i en övergripande lokal innovationsstrategi på stadsbyggnadsnivå för nya bostäder - CUB Communauté Urbaine de Bordeaux - och motsvarande tillskott av grönytor, är staden Bordeaux som gav sina deltagande konsulterade arkitekter i uppdrag att först formulera en vision om vilka kvaliteter de nya bostäderna skulle tillgodose för att sedan kunna bygga en stad.

11 Bois-le-Prêtre i Paris Samtidigt utför franska staten genomgripande omvandling i stor skala av förortsområden med upprätthållen princip om kvarboende som en vidareutveckling av det framgångsrika innovationskoncept som arkitekterna Druot, Lacaton & Vassal gjort omtalat och prisbelönt i fallet med ombyggnadsprojektet Bois-le-Prêtre i Paris 2013.

12 Alternativ stadsbyggnadsstrategi Frédéric Druot har samtidigt haft huvuduppdraget för samma kommun (Bourdeaux) att med utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv och en annorlunda och alternativ stadsbyggnadsstrategi noggrant granska alla tänkbara övergivna impediment och potentiella exploateringsytor i stadsregionen för att på sikt tillföra mindre tillskott; bit för bit, i en strategi för en form av urban akupunktur med hållbarhetsprofil, för att optimalt utnyttja och bygga på all befintlig infrastruktur.

13 Arkitekturprojektet som innovationsstrategi i sig kulturellt redskap för radikal samhällsförändring och förnyelse. spränga alla gränser och avantgardistiska projekt. inbyggd strävan till förändring. att föra det till synes omöjliga eller otänkbara inom möjligheternas horisonter och gränser. ett redskap att utforska den mänskliga kulturens oanade möjligheter ett kraftfullt och raffinerat redskap för att härska och styra

14 Arkitekturens egenart Om vetenskapen i stort utreder (förklarar); om konsten uttrycker så är arkitektur en verksamhet i både vetenskaplig och professionell mening som utforskar. (Lee 2011: 12) One can envisage a future in which our main interest in both science and design will lie in what they teach us about the world and not in what they allow us to do to the world. Design like science is a tool for understanding as well as for acting. Dr Herbert A. Simon, Psykolog; Nobel Prize Winner in Economics 1978, The Sciences of the Artificial, 1996 [1966], quoted in (Lee 2011: 20) se för en diskussion om arkitektur som en artificiell vetenskap : (Fraser 2013: 36)

15 Slutsats 1 Ur ett samhälleligt innovationsperspektiv är arkitekturprojektet därför att betrakta som ett forsknings- och utvecklingsfält med stor innovationspotential, med betydande möjligheter till såväl betydande ekonomiska, ekologiska, sociala som kulturella välfärdsvinster ur ett strikt samhällsekonomiskt perspektiv såväl som ur hälso- och livskvalitetshänseende.

16 Arkitektur som kunskapsstrategi Arkitekturprojektet är därför ett redskap att nå kunskap om oss själva, den byggda bilden av oss själva, ett kunskapsprojekt, som kan bidra med svar på frågor om vilka vi är och vilka vi kanske skulle kunna vara och kanske till och med vilka vi aldrig kommer att kunna bli.

17 Metod 1 Ett trans-disciplinärt förhållningsätt innebär att forskning och praktik i samverkan leder till innovativ implementering, nyttiggörande, omsättning av forskningsrön i en konstruktiv och gestaltande dialog mellan samhälle, akademi och företag utvecklad i en process av forskningsunderbyggd experimentell projektering.

18 Exempel Riksbyggens bostadsprojekt för 120 bostäder med hög hållbarhetsprofil, Positive Footprint Housing, som kommer att uppföras på Chalmers campusområde i Göteborg

19 Metod 2 Arkitekturforskning är och måste vara multidisciplinär till sin natur, i det att den söker all tillgänglig och relevant kunskap i det komplexa och totala fält som den byggda livsmiljön omfattar såväl i det begränsade lokala sammanhanget som i det mer sammansatta och övergripande urbana fältet.

20 Fakta Evidensbaserad design, har under de senaste decennierna med inriktning mot sjukvård- och hälsosektorns byggverksamhet utvecklats i snabb takt och kunnat belägga de betydande ekonomiska värden, samhällsvärden och egenvärden i form av förhöjd livskvalitet för både patienter och personal av mycket påtaglig karaktär som kan utvinnas i en vetenskapligt underbyggd adekvat byggnadsutformning.

21 Exempel En erfaren miljöpsykologisk forskare som Roger S. Ulrich har i sin forskning för en helande och läkande arkitektur kunnat belägga dagsljusets och den naturnära relationens betydelse inte bara för välbefinnandet utan i själva det förbättrade kroppsliga eller påskyndade andliga tillfrisknandet i vårdmiljöer. (Ulrich et al. 2010; Ulrich 2012). Bekräftas av erfarna praktiker som nått samma resultat intuitivt. Stefan Lundin, White Arkitekter i Göteborg och Östra Sjukhusets nya Psykiatriska klinik en forskning i arkitekturprojektet.

22 Slutsats 2 Att åstadkomma gynnsamma villkor och ny grogrund för önskvärda innovationer i en bransch som rymmer betydande och strikta konservativa drag, med stora kapitalinsatser på spel och med betydande intressekonflikter mellan centrala aktörer är en krävande men nödvändig utmaning att anta.

23 Kritisk hållning Den har på senare tid ställts i förgrunden av en grupp inflytelserika brittiska forskare som framhåller att det kritiska perspektivet är svårt att upprätthålla när man arbetar på en beställares uppdrag som ställer upp villkoren och gränserna för vad som är möjligt att realisera och som samtidigt upprätthåller den ekonomiska kontrollen. (Rendell et al. 2007)

24 Exempel på arkitektonisk innovation 1 Forskarparet Schneider och Till står för en fundamentalt grundläggande, arkitektonisk och strukturell analys av värdet av alteritet, av flexibilitet och långsiktig föränderlighet i den byggda miljön med särskild bäring på bostadsutformning, också ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. (Schneider and Till 2007)

25 Innovationsexempel 2 Inom ramen för det som betraktas som material culture; gestaltningen av vår byggda livsmiljö och de rum och föremål vi vistas i och omger oss med får en allt mer kritisk vikt i vår personliga identitetsutveckling och i den sociala och kulturella förmedlingen av värden och föreställningar människor emellan. Ref. Den dubbla rörelsen pioneer & researcher Forskning för, i projektet och om projektet Christopher Frayling (Fraser : 5)

26 Förslag till inriktning boendets verklighet som ett typexempel på ett fält där många hävdar att utvecklingen står helt stilla trots att den potentiella efterfrågan av nya och radikalt annorlunda lösningar är betydande enligt många rön, men undertryckt och så gott som helt oartikulerad i normalproduktionen annat än i några undantagsfall. Ref. Urbana Villor respektive Bergkrantz radhus byggt i egen regi. Föreningen Byggande Arkitekter

27 Problem 1: Bristande passform på bostadsmarknaden Vi kan tala om den bristande passformen mellan marknadens utbud och den egentliga efterfrågan i en situation då grundläggande demografiska transformationer föder helt nya hushållskonstellationer och bostadsmönster i radikal och snabb förändring. (Sten Gromark sid 9.)

28 Problem 2: Saknas billiga hyreslägenheter skriande efterfrågan på billiga hyreslägenheter som insteg på marknaden för unga hushåll sedan den sociala bostadspolitiken under lång tid helt övergivits av statsmakten

29 Problem 3: Få bostadsvaneundersökningar Sedan bostadsvaneundersökningar genom SCB inte längre genomförs finns mycket lite kunskap hur vi faktiskt bor och lever och hur vi faktiskt utnyttjar våra bostäder. Ett aktuellt undantag belyser nutida bostadspreferenser när branschen själv tar ansvar för att täppa till kunskapsluckor som ger underlag för korrigerad konsumentorientering. Från ett västsvenskt perspektiv belyser forskarna Bragé, Wahlström och Eneskjöld, verksamma inom konsultföretaget Tyréns, detta i en rapport med titeln Botrender. En studie av framtidens bostäder. (2012)

30 Kvalitativa studier En dansk antropologisk forskare, Marie Stender, genomförde inträngande analyser och tolkningar på grundval av intervjumaterial av vad den totala exponerande transparensen i nya bostadsprojekt innebär för de boende och för passerande utomstående. frågan om vem det är som driver på denna utveckling: arkitekter, byggherrar eller konsumenters efterfrågan att få bo på modernt vis med total öppenhet mot omvärlden? (Stender 2006; Welling et al. 2006; Willén 2012; Stender 2014)

31 Empiriska studier: Post occupancy Som ett slående exempel på annorlunda, spontant realiserade bostadsanpassningar för häpnadsväckande andra livsmönster, står forskarnas upptäckt av delad vårdnadslägenheten. (Nylander 1999; Nylander and Braide Eriksson 2011; Nylander 2012, 2013, 2014)

32 Långsiktiga utvecklingslinjer föränderlighet och flexibilitet i bostaden som ett kriterium för långsiktig hållbarhet (Braide 2013) (Manum 2006) Exempel KOD kv Böljan i Hammarby sjöstad.

33 Fransk forskning Granskning av Cité de Mulhouse; det kanske viktigaste och mest långtgående och radikala bostadsexperimentet under 90-tal (i likhet med Nemausus i Nîmes och St Ouen i Paris under 80- talet). Bägge projektens exceptionella innovationsprofil tillskrivs legendaren i fransk arkitektur Jean Nouvel och skall ses i ljuset av franska planmyndigheters långt drivna stöd till innovationer inom ramen för socialt bostadsbyggande. (Guth, Léger and Trivière 2013)

34 Innovationsstrategi En schweizisk forskare, Roderick Lawrence, har nyligen publicerat ett kollektivt arbete med flera europeiska forskare som prövar frågan hur forskningsrön kan tillämpas och omsättas i bostadsbyggande där Ola Nylander redovisar ett svensk fall. (Nylander 2014)

35 Kvalitativ diversifiering Antti Pirinen ger en inträngande belysning av behovet av innovation och förnyelse i bostadsproduktionen på den finska marknaden, av kvalitativ diversifiering. Ref. projektet Tekes, i form av intervjuer med bostadskonsumenter och företrädare för byggherrar med ansvar för utvecklingsfrågor.

36 I vilken utsträckning kan marknaden tillgodose individuella önskemål? Pirinen pekar på det påträngande kravet som ofta ställs till bostadsproducenter att utveckla nya bostadsformer i en situation där den grundläggande kvalitén är i regel tillfredställande men präglad av i hög utsträckning konventionella och standardiserade lösningar. De dominerande tendenser i kulturlivet i moderna samhällen som pekar mot en tilltagande individualisering, en fragmentarisering i kulturmönster och en allt starkare strävan till att söka identitet i sin relation till den urbana bostaden ger inget adekvat avtryck i det som erbjuds på marknaden. (Är det sant?) Problemet består i hur marknaden skall kunna tillgodose och möta dessa alltmer unika önskemål och månghövdade begär inom rimliga ekonomiska och tekniska ramar. (Är det problemet?) + den potentiella förlust i förlorad livskvalitet som detta kan innebära

37 Slutsats Pirinens slutsats:.. bostadssituationen alltmer är på väg att bli en avancerad sammansatt komplex vara och konsumentobjekt en form av symbolisk bostadskonsumtion predestinerad för framtiden att tvingas erbjuda alltmer av immateriella värden

38 där konsumenten förhoppningsvis får mer att säga till om just det!

39 Utvärdering av bostadsinnovation i Frankrike Enligt den franska psykologen och bostadsforskaren Monique Eleb-Vidal så består den moderna bostadens dilemma i att den måste tillgodose två skilda behov som ofta står i skarp konflikt gentemot varandra. Den måste säkerställa och bevara lika mycket som den måste kunna bidra till befrielse och personlig expansion - den måste kunna underbygga och bereda situationer där du kan vara helt allena för dig själv och samtidigt i nästa ögonblick kunna vara tillsammans med många andra i en bred gemenskap. (Eleb and Simon 2013: 27)

40 Snart en majoritet Confronted with all evident transformations of ways of habitation, one simple notion comes up: multiply the offer, expand on diversity. Some inhabitants, even if not yet in majority, seem to be ready to adapt to residential spaces malleable in time, that are flexible and alterable (55% i Lacaton Vassals projekt), rather than in flats where all rooms are already strictly predesignated for specific purposes, something which brings forth a challenge, so often forgotten concerning responses to demands of residents changing practices and usages. (Eleb and Simon 2013: 278)

41 Omdefiniering av ändamål pågår En anmärkningsvärd iakttagelse som beskrivs i boken, och som bekräftar de omfattande pågående transformationer och permutationer som sker dagens nya bostadsmönster, är att även om rum bibehåller sina beteckningar avsedda för ett bestämt nyttjande såväl som strukturell form så omdefinieras deras ändamål löpande i takt med att nya situationer och udda tillfällen uppstår i vardagslivets biorytmiska kortvariga förlopp som en form av transiens.

42 Arkitekturforskningens roll Arkitekturforskningens teoretiska orientering fick under slutet på 90-talet en nyorientering med inspiration i mycket hämtat från den franska urbana sociologin och filosofin under 70-talet med profiler som Lefebvre, Baudrillard och Foucault samt Deleuze. (Neil Leach 1997) Dessa ansatser kom att bilda en viktig grundval för de unika starka forskningsmiljöer som etablerades i ett samarbete mellan fyra arkitekturskolor i Sverige med stöd från Formas

43 Research by Design Initierades under slutet på 90-talet och blev ett betydelsefullt begrepp efter startpunkten vid en konferens i Delft 2000 (Nieuwenhuis and Ouwerkerk 2000, 2001). (Nilsson 2004; Dunin-Woyseth and Nilsson 2012) (Hensel 2012)(Bryan Lawson 2002: But perhaps we are ahead of the game.)

44 Arkitekturforskningens självständighet Murray Fraser har samlat en rad inflytelserika forskare i fältet för att tydligare markera arkitekturforskningen självständighet och mognad även om den vuxit fram under en kort tidsrymd. Framställningen rymmer flera exempel på radikala innovations- och forskningsstrategier särskilt vad beträffar bostadsutveckling i det australiska sammanhanget, från vilket mycket av den banbrytande utvecklingen inom design research in architecture härstammar, och sammanfattar på ett tydligt sätt den avgörande förändring som skett i bilden av arkitekturforskning som ett vitalt instrument för förnyelse med hög innovationspotential.

45 Är praktiken en form av forskning? Fraser citerar vidare David Leatherbarrow som vill hävda att design och research inte står i motsats till varandra utan kan betraktas som projective undertakings equally rooted in uncertainty and contingency

46 Rummets betydelse The Ageing of Aquarius, ett forskningsprojekt genomfört som på grundval av omfattande förstudier syftat till att finna ändamålsenliga bostadslösningar för den särskilda grupp av befolkningen som närmar sig pensionsåldern. Shane Murray, MADA i Melbourne, Australien: New ways of using dwellings, and diverse and changing household structures, suggested that alternative spatial relationships within new forms of housing and reconsidered relationships to the exteriors - might better meet the needs of contemporary and future retirement households. (Murray 2013: 97)

47 Design, quite literally, involves the spatialisation and reconfiguration of different inputs for the creation of a new entity, which in itself is a new kind of knowledge. (Murray 2013: 109)

48 Arkitekter som entreprenörer What is proposed instead is a notion of practice flexible enough to engage the complexity of the real, yet sufficiently secure in its own technical and conceptual bases to go beyond the simple reflection of the real as given. (Allen 2000: 16) Kommentar: Betyder detta att byggande arkitekter kan tillföra en kompetens att ompröva boendelösningar utifrån ett behärskande av genomförandet? Premissen är i så fall att arkitekter faktiskt vågar ta risken att göra annorlunda därför att de har större kunskap än bostadsmarknaden normalt, men stämmer det?

49 Exempel Steinstrasse, Berlin. Bostads för en akrobatfamilj producerad som Byggemenskap med arkitekt som projektledare. Tila bostadsprojekt på Arabiastranden i Helsinki av Pia Ilonen. Neo-loft living 10x10x5 m for the complete adaptation of clients own ideas of how to arrange their apartment. B0100, Malmö 1991 av Ivo Waldhör, MKB. Positive Footprint Housing, Riksbyggen Göteborg. Bois-le-Prêtre, Paris Diversifiering med kvarboende. 55% valde ny lgh. 37% billigare än nyproduktion och socialt hållbart. Lacaton & Vassal. (Social innovation som nu omsätts i större projekt i bla Bordeaux, 500 lgh)

50 Slutsats: medskapande It seems even that this demanding and exhausting procedure getting to know the unknown user of every one of the hundred apartments and their relevant needs and desires could be conceived as the key condition for the great success of this unique refurbishment project at least as measured in professional and public recognition. (Ruby, Ruby and Schmal 2012; Gromark 2013c) Anne Lacaton:...an apartment is the first step...we are convinced that the question of urban planning should be totally changed and that architecture should be the first step in urban planning... Frédéric Druot is also quite expressive when he in a recent discussion summarises this perspective in the drastically formulated principle of...urbanism begins in the bedroom... (Paadam 2013: 11)

51 Exempel, France The CUB Urban Prospective Commission, new apartments in Bordeaux that start with qualities. Habiter le Grand Paris. The intention is to produce 70,000 housing units per year in Ile-de- France in order to reach a territorial balance of habitation and work and to make housing a tool for urban development and territorial equalities. Radikal stadsutveckling från det lilla till det stora; Doina Petrescu s Atelier Autogéré Paris

52 Exempel, Sverige Frihamnen; Göteborg Bananpiren, Göteborg Gullbergsvass, Göteborg Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

53 Forskningsprogram SRE Architecture in Effect Re-Thinking the Social in Architecture To rethink architectural effects and implications, i.e. how architectural approaches, as projects and ideas, contribute critically in these areas, is an urgent challenge for the architectural profession and its research community today (Petrescu 2007a). This concerns not only spatial solutions, but also recognises architecture's capacity to instigate social and political change. SRE Architecture in the Making Making is central to architecture as a profession and the way architects think, work and generate knowledge. As a specific scholarly field developed from within its practice, architecture has been described as a making discipline concerned with a specific making knowledge (Dunin- Woyseth & Michl 2001).

54 Forskningsprogram forts. SRE-AIDAH ny stark forskningsmiljö Formas Integrerade former för boende, åldrande SRE-CRUSH Ny Stark Forskningsmiljö Formas CRUSH brings together researchers from Göteborg, Uppsala, Lund and Malmö who draw on critical theory to make sense of the contemporary city and in particular its housing condition.

55 Forskningsprogram forts. Mistra Urban Futures: utvecklar stadsbyggnadsforskning på nationell nivå i ett internationellt samarbetsprojekt och i direkt relation till och i samarbete med många kommunala och regionala planeringsorgan. Prof Lars Marcus: Principles of Social-Ecological Urbanism (Barthel et al. 2013) IBF Uppsala/Gävle: belyser bostadsutveckling och bostadsfrågan i ett vidare sammanhang med samhällsvetenskaplig forskning.

56 Urbanism Spatial modeling: analysis of aggregated levels of urban systems (Batty 2005) Urban morphology There is therefore agreement that knowledge on how to model, what can be called the cognitive level of urban space, that is, the level where people in the street experience the city, is underdeveloped. Urban geographers (Talen 2003), spatial analysts (Kwan et al. 2003) and urban morphologists (Hillier 2006), independently point out the lack of knowledge on this scale of urban space.

57 Space Syntax Space syntax can be described as an approach that draws from both of the traditions introduced above (i.e. spatial modeling and urban morphology). Sustaining the system perspective of spatial modeling but adding more imaginative geometric description from urban morphology, it merges both traditions into an analytical urban morphology, focusing on space. - strong correlations between integration and pedestrian movement as well as many other aspects such as retail, rent, crimes and segregation.

58 Spatial Morphology Spatial Capital (Marcus 2010): three fundamental geometric variables of spatial form and techniques for their measurements have been identified and tested: distance, density and diversity. Spacematrix (Berghauser Pont and Haupt 2011): integrating different measures of density and demonstrating the inherent relation between such combined measures and frequent building typologies.

59 New research fields: Distance First, distance, i.e., the possibility of structuring the street network in cities whereby buildings and public spaces (not least green areas) are set in particular relations to each other, which creates variations in accessibility between different locations in an urban system.

60 Density in new combinations Adding accessibility measures to the equation and using the axial line to measure distance, we have shown, allows to measure what can be called perceived density (Berghauser Pont and Marcus 2014), capturing in a generalised form the cognitive experience of a subject moving through urban space and the associated experience of its variations in density and corresponding variations in urban form.

61 Diversity of institutions An area with comparatively many plots seems to have the potential to carry a higher amount of such actors (institutions) and thereby a higher amount of diversity among these strategies (Marcus 2010). Such a diversity of strategies can in extension be said to represent a capacity to accommodate various contents and uses.

62 Stadskvalitet Alexander Ståhle, Spacescape, om stadskvalitet som påverkar borättspriser (tillsammans med Evidensgruppen): Närhet till city, Närhet till spårstation, Tillgång till gånggatunät, Tillgång till urbana verksamheter, Närhet till vatten, Kvartersform och Tillgång till park.

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects.

We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. We are very practical, says Hans Murman about Swedish architects. Hans Murman, CEO of Murman Arkitekter, has made himself known for an architecture in which national tradition is blended with international

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Stadskvaliteter efterfrågas

Stadskvaliteter efterfrågas Stadskvaliteter efterfrågas Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad SKAGEN Dagen 16 okt 2012 Vad händer i världens bästa städer? Världens bästa städer 1. New York 2. London 3. Toronto 4. Paris 5. Stockholm

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Stadskvaliteter efterfrågas. Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad

Stadskvaliteter efterfrågas. Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad Stadskvaliteter efterfrågas Alexander Ståhle Tekn dr stadsbyggnad Världens bästa städer 1. New York 2. London 3. Toronto 4. Paris 5. Stockholm 6. San Francisco 7. Singapore 8. Hong Kong 9. Chicago 10.

Läs mer

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE?

HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? HUR? - SKA VI SKAPA EN STAD SOM ÄR NÄRA OCH NYSKAPANDE? ANSVARSFULLT OCH HÅLLBART MOD, KREATIVTET & INNOVATION TILLSAMMANS I SAMSPEL VÄLKOMNANDE UNDER TIDEN TACTICAL URBANISM Tillvaratagande

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Ledarskap Coaching. "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv

Ledarskap Coaching. Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv Ledarskap Coaching "Coaching av unge utøvere i et langtidsperspektiv 1 Utveckling av unga utövare Coaching Talang Coachens roll Arbetssätt - Coaching filosofi - Kierkegaard Coachens utveckling Coachingens

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Grafisk manual Nordea Private Banking. Luxemburg Luxemburg

Grafisk manual Nordea Private Banking. Luxemburg Luxemburg Grafisk manual Nordea Private Banking Luxemburg Luxemburg färger PB Gul PB Grå PB Grå dagspress Text/logotyp/ram/signatur CMYK: C=0% C=5% C=7% C=0% m=22% m=2% m=4% m=0% Y=100% Y=3% Y=5% Y=0% k=14% k=80%

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder

NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder NCC Housing en stor byggares, byggherres och utvecklares syn på möjligheterna att bygga bostäder Lillieborg (Norway) 2011-04-18 NCC AB Market presence Housing development Aug-12 to Sep 13: ~4 100 Privately

Läs mer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer

Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Meta-analys av fysiska faktorers betydelse för cykling i städer Kerstin Robertson, VTI, Sebastian Bamberg, University of Bielefeld, John Parkin, London South Bank University, Aslak Fyhri, TØI Bakgrund

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?

DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA? 23:e Nordiska statistikermötet Åbo 18. 21.8.2004 DEN OFFICIELLA STATISTIKEN INFÖR DEN DIGITALA REVOLUTIONEN: - ALLT STÖRRE LEGITIMITET OCH SAMHÄLLELIG NYTTA?, Statistikcentralen Inledning Vad är statistikens

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer