Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen"

Transkript

1 Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Styrelsen har ordet Nyhetsbrev - on-line september Styrelsemöte i Nice den 23 mars 2002 Vid mötet närvarade Pontus Lindfelt, Katarina Bennet, Massimo Caiazza, Alexander Foerster, Annika Arvidsson, Per Runeland och Katarina Goulet. Katarina Bennet redogjorde för avdelningens ekonomiska läge. Utlandsavdelningen kommer inte att få något bidrag från Sandströmska fonden för år Avdelningens verksamhet för år 2002 måste åt därför finansieras med enbart medlemsavgifter. Det diskuterades att antalet styrelsemöten med personlig närvaro skulle reduceras till två eller maximalt tre möten under året samt att övriga möten skulle ske i form av telefonmöten. Det beslutades vidare att styrelsen skulle föreslå årsmötet att höja Utlandsavdelningens medlemsavgift till SEK för år Styrelsen beslutade att förslaget till nya ansökningsformulär för sökande med utländsk juristexamen skulle godtagas med några små ändringar.

2 2 Vidare diskuterades redovisningen i Katarina Bennet rapporterade om matrikeln av advokatbyråer och bitr. jurister Utlandsavdelningens ekonomiska läge. verksamma utomlands. För närvarande Endast 28 medlemmar av Utlandsavdelningen har betalat avgifter redovisas endast svenska advokatbyråer till verksamma i utlandet fullständigt. Advokat Kent Karlsson har framfört till styrelsen att även utländska byråer borde ha rätt att redovisa sina svenska advokater och bitr. jurister under firmanamnet. Frågan diskuterades av styrelsen som konstaterade att den ställer sig bakom Kent Karlssons förslag. Styrelsen anser likaså att de svenska biträdande jurister som arbetar vid en utländsk byrå för vilka denna byrå betalar avgifter till samfundet bör stå med i matrikeln. Pontus Lindfelt uppdrogs att diskutera frågan vidare med General- sekreteraren. styrelsemöte (telefonmöte) planeras till juni. Styrelsemöte (telefonmöte) den 26 juni Vid mötet närvarade Pontus Lindfelt, Alexander Foerster, Massimo Caiazza, Katarina Goulet och Katarina Bennet. Advokatsamfundet för Pontus Lindfelt uppdrogs att kontakta samfundet för att klarlägga varför så få medlemsavgifter inbetalats. Det noterades vidare att Utlandsavdelningens ekonomi är relativt ansträngd, vilket beror på det uteblivna bidraget från Sandströmska fonden för år 2002 och på det låga antalet inbetalda medlemsavgifter. styrelsemöte äger rum den 28 september i München. Rapporter från medlemmarna Nya EU-regler medför billigare kontantuttag utomlands Den 1 juli 2002 trädde en ny förordning om gränsöverskridande betalningar i kraft inom hela EU. Bankkunder behöver inte

3 kommer nu regleras av de vanliga EU- reglerna var det sex länder som bildade kol- och stålunionen, idag har antalet medlemsländer vuxit till 15 och om två år kan de vara 25. För att fira att 50 år har gått sedan EUs första fördrag kom till avser kommissionen att anordna olika evenemang såsom konserter, utställningar och konferenser. längre betala mer för att ta ut euro i bankomater eller för att göra betalningar med kort i andra medlemsländer, än vad de skulle ha betalat för samma tjänster i det medlemsland där de bor. Från och med den 1 juli 2003 kommer samma princip om lika avgifter för nationella och gränsöverskridande trans- aktioner i euro också gälla för överföringar mellan bankkonton. Katarina Goulet, Advokatfirman Vinge, Bryssel Katarina Goulet, Advokatfirman Vinge, Bryssel 3 Fördraget om kol- och stålunionen upphör att gälla EUs första fördrag som skapade kol- och stålunionen upphörde att gälla den 23 juni 2002, 50 år efter dess ikraftträdande. Fördraget har idag ersatts av nya EUfördrag men grundtanken med kol- och stålunionen om att binda ihop länderna ekonomiskt för att undvika militära konflikter står enligt kommissionen fortfarande kvar. Kol- och stålsektorerna Squeeze-out i Tyskland Liksom i Sverige är det sedan den 1 januari 2002 möjligt i Tyskland för en majoritets- aktieägare att lösa ut minoritetsaktieägare i ett aktiebolag mot en skälig ekonomisk ersättning (s.k. squeeze-out). I Sverige kan en majoritetsägare lösa ut en minoritet om ägaren innehar 90 % av andelarna och 90 % av rösterna. I de nya tyska reglerna är förutsättningen att

4 4 majoritetsaktieägaren innehar aktier stämmobeslutet hos bolaget som ämnar motsvarande 95% av aktiebolagets genomföra tvångsinlösen. Redan under nominella kapital. Förfarandet regleras i första kvartalet 2002 har tre bolagsstämmor för börsnoterade bolag 327 a 327 f i Aktiengesetz. Samtliga (KM Europa Metal AG, PKV Vermögens- verwaltung AG och MHM Mode Holding AG) fattat beslut om tvångsinlösen av minoritetsägares aktier. Nu sköljer en våg minoritetsägare, även proffstyckarna (s.k. Berufsopponenten), kan uteslutas ur bolget och kommer därmed inte längre att stå i vägen för eventuellt nödvändiga strukturanpassningsprogram. p g Eftersom möjligheten jg att lösa ut minioritetsägare har funnits i Sverige under en längre tid, så har problemet med proffstyckarna inte varit lika akut i Sverige. I Tyskland däremot används termen nedsättande för att känneteckna de minoritetsägare som genom sitt minioritetsinnehav använder sig av bolagsordningen och aktiebolagsstiftningen för att sabotera alla försökök till förnyelse av rörelsen oaktat t detta skulle vara befogat eller inte. Med möjligheterna för en squeeze-out minskar kostnaderna för vad som annars lätt kunnat utvecklas till tidsödande stämmor och rapporter beaktligt. Fördelarna med squeeze-outs är uppenbara. I centrum för det tyska squeeze-out-förfarandet står av squeeze-out-förfaranden över Tyskland. Ofta är utländska majoritetsägare inblandade i förfarandet. Under förberedelserna till de ovan nämnda stämmorna hade styrelsen för respektive majoritetsägare (SMI S.p.A., Philips GmbH och Hucke AG) med hjälp av sina rådgivare tagit fram omfattande rapporter som behandlade squeeze-out-förfarandet och särskilt befattade sig med den erbjudna ersättningen. Dessutom hade en av domstol tillförordnad sakkunnig, i alla tre fall en namnkunnig, auktoriserad revisions- firma, bekräftat rimligheten i de av aktieägarmajoriteten föreslagna lösenbeloppet.

5 5 Före stämmorna hade även omfattande offentliggjort, träder minoritetsägarna fråge- och svarslistor tagits fram, så att automatiskt ut ur bolaget. Detta torde ske minoritetsaktieägarnas frågor, särskilt mellan sex och åtta veckor efter gällande kontantersättningen kunde bolagsstämman. Proffstyckarna har redan besvaras utan dröjsmål. Därutöver, vilket framstår som välmotiverat, uttalade sig en representant för majoritetsägarna om squeeze-out-förfarandet och ersättningsbeloppets storlek på själva stämman. Om bolagsstämman förbereds noggrant och efter konstens alla regler, kan minioritetsaktieägarna inte göra några framgångsrika invändningar. Ett beslut kan t ex inte angripas med argumentet att majoritetsägarna gynnas på ett oskäligt vis eller att en överenskommelse om ersättningens storlek inte skulle vara rimlig. I det senare fallet står rättsliga medel (Spruchstellenverfahren) till förfogande för en prövning av ersättningens storlek. Ett sådant förfarande, som i praktiken ofta tar flera år, har dock ingen inverkan på squeeze-out-beslutet. Så snart squeeze-out-beslutet är infört i det tyska handelsregistret och blivit reagerat på avsaknaden av en möjlighet att angripa ett squeeze-out-beslut. De hävdade på stämmorna att de tyska rättsreglerna om squeeze-out stred mot den tyska grundlagen. g Denna uppfattning delas dock inte av någon av bolagsrättsjuristerna. Dessutom har Bundesverfassungsgericht i Karlsruhe i MotoMeter-målet (BVerfG NJW 2001, 279), klart och tydligt slagit fast att en uteslutning av minoritetsaktieägare mot deras vilja är förenlig med grundlagen, så länge en rimlig ersättning kan garanteras. Detta har lagstiftaren säkerställt genom det föreskrivna förfarandet (möjligheten till ett Spruchstellenverfahren) vid en squeeze- out. Det första avgörandet i frågan kommer från Landgericht Osnabrück, där klagandens talan i ett förfarande som grundade sig på att squeeze-outs är

6 6 författningsvidriga g avvisades med GLOBALISERING PÅ REGERINGSNIVÅ motiveringen att den inte kunde anses vara framgångsrik (LG Osnabrück, AG-Report Advokat Jan E. Frydman har nyligen 2002, 303). Inte heller i Sverige kan ett företrätt Europeiska Kommissionen i beslut om inlösen av minoritetsägarnas förhandlingar med den amerikanska aktier ogiltigförklaras. I Sverige förutsätts de potentiella konflikterna mellan majoritets- och minioritetsägarna i första hand röra den ekonomiska ersättningen. Införandet av möjligheten till squeeze-out i den tyska rättsordningen är ett viktigt steg för en förbättring av grundförutsättningarna för Tyskland som huvudsäte för koncerner. Efter uteslutningen tningen av minoritetsägare är det möjligt att genomföra nödvändiga strukturanpassningar inom en koncern, t ex fusioner av dotterbolag, utan att riskera att besluten angrips och fördröjs. De nya reglerna innebär också att förfarandet kan ske under starkt förenklade former. Squeeze-out kommer därför troligtvis att etablera sig i Tyskland som ett effektivt medel för förberedelser till omstruktureringar av koncerner. Dr. Ralf Ek, Hölters & Elsing Rechtsanwälte, Berlin. regeringen angående utarbetande t av riktlinjer om frivilligt samarbete på regleringsområdet mellan de båda handelsblocken. Tanken är, i korthet, att Kommissionen i och motsvarande amerikanska federala myndigheter som förbereder nya regler för varor (t ex regler om bilsäkerhet, livsmedel, m m) som kan ha handelspåverkan informellt ska samråda om lämpliga lösningar, utbyta information och erfarenheter i syfte att uppnå bättre regler och samtidigt minimera onödiga handelshinder. Det kan också röra sig om samarbete för att undanröja omotiverade skillnader i existerande regel verk. Riktlinjerna presenterades inför toppmötet t mellan EU och USA den 2 maj i år. Nedan följer en artikel som summariskt behandlar frågan. Kollegor som företräder

7 7 klienter inom EU eller i USA vars handel initiative launched in 1998 to expand försvåras genom skillnader i produktlagstiftningen på var sida om Atlanten kan The Guidelines are non-binding and mutual cooperation on commercial issues. föreslå att samarbete inleds mellan berörda voluntary. They are intended to promote a myndigheter i syfte att undanröja eller more systematic dialogue between minimera skillnaderna. Commission and US government regulators. This should enable them to A first: Guidelines for transatlantic discharge more effectively their public regulatory cooperation. The European Commission and US authorities have concluded work on guidelines, which will ensure more effective regulatory cooperation and a more positive commercial agenda between the world s two largest trading partners. Increased regulatory cooperation between authorities in Europe and the U.S. helps to reduce trade barriers and increase access to markets. This is all the more important against the background of globalisation and the volume of trade that travels daily across the Atlantic. The Guidelines on Regulatory Cooperation and Transparency were settled under the Transatlantic Economic Partnership (TEP), an EU-US trade responsibility for health, safety, the environment and consumer protection, to facilitate trade in goods and to minimise commercial friction. Cooperation in this area is, typically, an informal process during which those involved in different jurisdictions consult with each other at different stages of the regulatory process. By exchanging information and drawing on each other s experiences, misunderstandings can be more easily avoided, unintended trade effects identified and harmonised, and equivalent or compatible solutions pursued whenever appropriate. The Guidelines

8 stress that transparency is a necessary The US Government and the EU element to promote more effective Commission are now working to identify cooperation and better quality regulation. initial projects to pursue under the The emphasis on transparency is in line Guidelines. with the Commission s s wider emphasis on the need for close consultation with civil society and all interested parties and for improved dialogue with governmental and non-governmental actors in third countries. Dokumentet är tillgängligt på Internet: Europa.eu.int/comm./enterprise/enterprise policy/gov relations/regulcooptransat Among transparency elements highlighted in the Guidelines are public announcements of draft texts, meaningful opportunities for interested parties to submit their comments, and clear Regulatory cooperation can also lead to the mutual recognition of equivalance regulations. This already occurs in a number of sectors, such as telecommunications equipment, electrical safety, recreational craft, pharmaceutical and medical devices. Jan Frydman, Europeiska kommissionen, Bryssel Nya medlemmar Vi lämnar även en närmare presentation av Karl Woschnagg som blev medlem i Utlandsavdelningen d l hösten Karl är född och uppvuxen i Ludvika. Juridikstudier skedde i Tübingen och München. Därefter blev det tingstjänstgöring (Referendariat) i Nürnberg, Düsseldorf och Stockholm. Karl började sedan (1990) som Rechtsanwalt 8

9 hos Wicker Huber Hanf i Frankfurt där han fortfarande är verksam. Firman har 10 Rechtsanwälte, varav tre samtidigt är tyska Notare. Firman sysslar med affärsjuridik samt alla frågor i samband med fastigheter och byggnader (inklusive byggnads-, hyres-, köp-, avtals-, arvs- och skatterätt). Marika jobbar huvudsakligen med securities/capital markets transaktioner. Marika är medlem i The Law Society of England and Wales. Nya medlemmar är även Ulla Hjalmarsson-Clark och Lisa Göransson. Marika Dimming är ny medlem i Utlandsavdelningen sedan juni Marika arbetar sedan november 2000 på White & Case i London. Innan dess arbetade Marika på Clifford Chance, också det i London. 9 Nyhetsbrevet har sammanställts av : Katarina Goulet, Advokatfirman Vinge Tel , fax

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen

Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Utlandsavdelningen Nyhetsbrev - on-line Nummer 2 (juni 2001) Styrelsen har ordet Styrelsen önskar alla en riktigt trevlig sommar! Rapporter från medlemmar Engelska konkurrensmyndigheten

Läs mer

Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund. Innehåll

Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund. Innehåll Utlandsavdelningen Sveriges Advokatsamfund Nyhetsbrev juni 2008 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SEKRETERARENS RAPPORT: YOU VE GOT MAIL MEDLEMSENKÄT ÙTLANDSAVDELNINGENS INSTÄLLNING AVSEENDE DISPENS FÖR BYRÅER ATT

Läs mer

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth

EUROPABOLAG. Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Handelsrätt C. Uppsats HT 2006. Författare: Lisa Linderoth Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats HT 2006 EUROPABOLAG Varför har associationsformen haft svårt att etablera sig? Författare: Lisa Linderoth Handledare: Bo

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden

Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse. Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt genom avtal/överenskommelse Delrapport inom projektet Tillsyn efterbehandling av förorenade områden RAPPORT 5490 APRIL 2006 Delfinansiering av efterbehandlingsobjekt

Läs mer

Borgenärsskyddet i ABL

Borgenärsskyddet i ABL JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Borgenärsskyddet i ABL - Konkurrenskraftiga regler? Sanna Domenie Examensarbete i Bolagsrätt, 30 hp Examinator: Lars Pehrson Stockholm, Vårterminen 2013 Sammanfattning

Läs mer

Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd

Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd MITTUNIVERSITETET Campus Östersund Institutionen för samhällsvetenskap Linn Mårtensson/Maria Hjalmarsson Rättsvetenskap C - Examensarbete 15 hp HT 2009 Sms-lån Kreditgivning med bristande konsumentskydd

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #2/2014 3 Överföring av rörelse från bolag i likvidation Leif Malmborg 5 Nästa steg i utvecklingen av EPSAS Caroline Aggestam-Pontoppidan 10 Ansvarsgenombrott finns det principer om så kallat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 30 december 2013 T 2938-12 KLAGANDE Dickson & Co. AB, 556612-9234 Fiskmyrevägen 12 134 63 Ingarö Ombud: Advokat TD och jur.kand. ER MOTPARTER

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar

Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar Mellanbanksavgifter i systemet för kortbetalningar En undersökning av gränsöverskridande handel för kortbetalningar och dess konkurrensbegränsande effekt Ida Boman Blomgren Kandidatuppsats i handelsrätt

Läs mer

DEN OFFENTLIGA MARKNADENS FUNKTIONALITET 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN

DEN OFFENTLIGA MARKNADENS FUNKTIONALITET 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN TO WHOM IT MAY CONCERN 1 ETT WHITE PAPER MED OPEN SOURCE METOD FÖR ATT DEFINIERA DEN OFFENTLIGA MARKNADEN THE FUNCTIONALITY OF THE PUBLIC MARKET WHITE PAPER WITH AN OPEN SOURCE METHOD TO DEFINE THE PUBLIC

Läs mer

EN REVISION UTAN PLIKT

EN REVISION UTAN PLIKT EN REVISION UTAN PLIKT UR FÖRETAGARNAS PERSPEKTIV Magisteruppsats i Företagsekonomi Sofia Svensson Therese Andersson VT 2009:MF33 Svensk titel: En revision utan plikt- ur företagarnas perspektiv. Engelsk

Läs mer

Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverkets ärendenummer: NV-01515-10 Omslag: Foton Båtskroten Sverige AB Innehåll INNEHÅLL 4 SAMMANFATTNING 6 SUMMARY 8 1. UPPDRAG, SYFTE

Läs mer

Stabilitetsfonden. Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26

Stabilitetsfonden. Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26 Gör den skäl för namnet? RiR 2011:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk

Läs mer

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna

Bakgrund till ersättningsföreskrifterna Rapportnummer PTS-ER-2013:24 Datum 2013-12-11 Bakgrund till ersättningsföreskrifterna PTSFS 2013:5 Utlämning av lagrade uppgifter enligt 6 kap. 16 e Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Utlämning

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Tillsynen över värdepappersmarknaden

Tillsynen över värdepappersmarknaden Tillsynen över värdepappersmarknaden 12 MARS 2015 12 mars 2015 Dnr 15-2426 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 5 Målsättningen för FI:s arbete på värdepappersmarknaden 5 Utvecklingen

Läs mer

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan

Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2008 Minoritetsägares möjlighet till skadeståndstalan en studie i ABL:s skadeståndsregler Författare: Markus Åberg Handledare:

Läs mer

Slopandet av revisionsplikten - Konsekvenser för intressenterna

Slopandet av revisionsplikten - Konsekvenser för intressenterna Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Slopandet av revisionsplikten - Konsekvenser för intressenterna Removal of mandatory auditing

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna")

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (Takeover-reglerna) Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna") (2003-09-01) 1 1 Vissa redaktionella ändringar har gjorts 2004-03-18. Reglerna har per den 1 januari 2006 anpassats till den nya aktiebolagslagen

Läs mer

REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10

REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi. Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10 REDOVISNING I K1 HUR UPPLEVS DE NYA FÖRENKLADE REDOVISNINGSREGLERNA? Magisteruppsats i Företagsekonomi Lina Alexandersson Annika Ohlson VT 2008:MF10 Svensk titel: Redovisning i K1 - Hur upplevs de nya

Läs mer

Europeisk kvarstad på bankmedel

Europeisk kvarstad på bankmedel Europeisk kvarstad på bankmedel Betänkande av Utredningen om europeisk kvarstad på bankmedel Stockholm 2015 SOU 2015:54 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET) Magisterprogrammet Bank och Revision Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital En studie ur revisorns perspektiv Magisteruppsats

Läs mer