Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013"

Transkript

1 1 1 (12) Dokumentet upprättat Beteckning Tjänsteställe, handläggare Södra Skog/Miljöavdelningen Gustaf Aulén Senast uppdaterat Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar samt skogsrevision av PEFC och FSC-certifierade fastigheter 2013 G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g Resultat i korthet 152 trakter om totalt 447 ha besöktes. Trakter 87 % av trakterna var godkända vilket är en liten förbättring jämfört med 2012 då antalet godkända trakter var 84 %. Vi når dock inte vårt nyckeltal om 90% godkända trakter. Huvudfunktioner Under 2011 nådde vi stora förbättringar på flera av huvudfunktionerna och låg kvar på samma nivå För 2013 ser vi ytterligare förbättringar på följande funktioner; Trädgrupp 98% (88%), Impediment 95% (75%), Torrträd 90% (86%), Nya högstubbar 86% (74%) och Markpåverkan 91% (84%). Hänsyn till Underväxt vid förröjning 84% (89%) och Hänsynsbiotoper 89% (92%) fick något lägre värden än året innan medan övriga funktioner låg i stort sett på samma nivå som Antal sparade träd Vi sparade i snitt 4.4 naturvärdesträd (3.8), 16.9 utvecklingsträd (18.6), 5.8 torrträd (5.5) och gjorde 4 nya högstubbar/ha. Vi sparar nu dubbelt så många naturvärdesträd jämfört med 2010 då vi började registrera dem. Kanske har vi blivit bättre på att identifiera och klassa naturvärdesträden. Det är också noterbart att vi för första gången sedan mätningarna började 1997 har ett genomsnitt på 4 nya högstubbar/ha. Uppdragsrutiner Huvudfunktionen Uppdragsrutiner visar på en liten försämring med 76% godkända trakter jämfört med 78% Något lägre värden noteras för delfunktionerna grön plan, naturvärdesbedömning, grönt körkort och traktdirektiv medan delfunktionen Återrapportering från maskinlaget har förbättrats från 71% till 86%

2 2 Samlad redovisning grönt bokslut-slutavverkning Totalt 152 trakter på tillsammans 447 ha har reviderats. Det är 11 fler objekt än Fördelningen av besökta trakter per region var enligt följande: Region Väst 58, region Syd 50 och region Öst 44 trakter. Trakterna Som framgår av figur 1 så blev 87 % av trakterna godkända jämfört med 84% Andelen trakter med betyg 2 är lägre, men det är också noterbart att betyg 4 står för den största ökningen. Däremot når vi inte vårt nyckeltal om 90 % godkända trakter.

3 3 Huvudfunktionerna Under 2011 nådde vi stora förbättringar på flera av huvudfunktionerna och låg kvar på samma nivå För 2013 ser vi ytterligare förbättringar på följande funktioner (siffrorna från 2012 inom parentes); Trädgrupp 98% (88%), Impediment 95% (75%), Torrträd 90% (86%), Nya högstubbar 86% (74%) och Markpåverkan 91% (84%). Hänsyn till Underväxt vid förröjning 84% (89%) och Hänsynsbiotoper 89% (92%) fick något lägre värden än året innan medan övriga funktioner låg i stort sett på samma nivå som Delbetyg Varje funktion kan förekomma flera gånger på en avverkningstrakt. Det kan finnas flera hänsynsbiotoper, kantzoner, trädgrupper, platser med markskador etc. På var och en av dessa sätts ett delbetyg. Det är sedan de samlade delbetygen inom respektive funktion som ligger till grund för det samlade huvudbetyget (se fig 2). Men vi redovisar även delbetygens fördelning (fig 3a och 3b) I figur 3a ser vi att det blivit bättre utfall för de flesta delfunktionerna, tydligast på Markpåverkan med 90 % godkända (83%-2012). Betyg 4 har tydligt ökat för funktionerna Hänsynsbiotoper, Upplevelse och Markpåverkan. Delfunktionerna Underväxt och Kulturmiljöer visar på något sämre resultat än året innan. Hänsynen till Naturvärdesträd och Utvecklingsträd (fig 3b) ligger på samma nivå som Delfunktionerna Torrträd och Nya högstubbar visar en förbättring

4 4

5 5 Lämnade naturvårdsarealer Den sparade naturvårdsarealen ligger över 6 % i likhet med föregående år. Av de sex åren som jämförs nedan har nivå 6% eller mer nåtts vid fyra tillfällen. Siffrorna mellan olika år är dock svåra att jämföra då de beror på hur mycket av hänsynsytor som fanns på objekten. Sammanställningen ger ändå en bild av hur mycket som har sparats under olika år. (Tabell 1) Tab 1 Grönt bokslut vid slutavverkningar, Södra 2013 Lämnade naturvårdsarealer på produktiv skogsmark i % av avverkad areal 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 Funktion Hänsynsbiotop 3,0% 1,3% 2,3% 1,4% 2,1% 2,5% Kantzon 1,9% 2,1% 1,8% 1,5% 2,4% 2,4% Trädgrupp 1,1% 0,9% 2,0% 1,0% 1,5% 1,5% Totalt 6,0% 4,4% 6,1% 3,9% 6,6% 6,4% Lämnade naturvårdssortiment i form av volym Den samlande volymen sparade träd/ha är så gott som identisk med föregående år och de senaste fyra åren har volymen årligen legat på minst 10 m3sk/ha (Tabell 2a) Tab 2a Grönt bokslut vid slutavverkningar, Södra 2013 Lämnade naturvårdssortiment i volym i m 3 sk/ha 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 Funktion Gröna träd 7,7 6,6 11,1 7,8 9,1 8,9 Torra träd 1,4 2,4 1,8 1,6 1,9 1,9 Nya högstubbar 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 Totalt 9,5 9,2 13,5 10,0 11,7 11,5

6 6 Lämnade naturvårdssortiment i form av antal träd Som framgår av tabell 2 b har vi sparat 21.3 gröna träd/ha vilket innebär att vi med god marginal, i likhet med föregående sex år, klarar bokslutskraven om minst 10 gröna träd/ha. Av träden var 4.4 klassade som naturvärdesträd vilket är dubbelt så många naturvärdesträd jämfört med 2010 då vi började registrera dem. Kanske har vi blivit bättre på att identifiera och klassa naturvärdesträden. Det är också noterbart att vi för första gången sedan mätningarna började 1997 har ett genomsnitt på 4 nya högstubbar/ha Tab 2b Grönt bokslut vid slutavverkningar, Södra 2013 Lämnade naturvårdssortiment i antal stammar/ha 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013 Funktion Gröna träd - totalt 17,6 16,7 26,0 18,8 22,4 21,3 varav naturvärdesträd - - 2,0 2,5 3,8 4,4 varav utvecklingsträd ,0 16,0 18,6 16,9 Torra träd - totalt 4,3 6,6 5,0 5,0 5,5 5,8 varav hela torrträd 1,2 3,0 1,5 1,1 1,8 1,5 varav naturliga högstubbar 1,7 1,9 2,0 1,8 1,9 2,3 varav lågor 1,4 1,7 1,5 1,7 1,8 2 Nya högstubbar 1,8 2,6 3,1 2,6 3,3 4 Totalt 23,7 25,9 34,1 26,5 31,2 31,1 Uppdragsfunktioner - våra arbetsrutiner I Huvudfunktionen uppdragsrutiner ingår kontroll av om skogsinspektorn har dokumenterat att objektet är klassat som PG i en grön skogsbruksplan eller (då en grön skogsbruksplan saknas) om det har gjorts en korrekt naturvärdesbedömning enligt våra rutiner i miljöhandboken. Skälet till detta är att undvika PG-avverkning i objekt med högre naturvärdesklass. Revisorerna kontrollerar även om de personer som utför avverkningen har entreprenörscertifiering enligt PEFC samt hur våra traktdirektiv ser ut. Huvudfunktionen Uppdragsrutiner visar på en liten försämring med 76% godkända trakter jämfört med 78% (2012). Något lägre värden noteras för delfunktionerna grön plan, naturvärdesbedömning, grönt körkort och traktdirektiv medan delfunktionen Återrapportering från maskinlaget har förbättrats från 71% till 86%

7 7 G r ö n t b o k s l u t g a l l r i n g Resultat i korthet 167 trakter om totalt 797 ha besöktes. Trakter 83 % av trakterna var godkända vilket är sämre än 2012 då antalet godkända trakter var 90 %. Det är dock något större andel trakter med högsta betyg (fyra) under 2013än året innan, 46% (42%). Huvudfunktioner Utfallet liknar 2012 för de flesta funktionerna. Hänsynen till Underväxt vid förröjning visar dock på försämring 70% (81%). Även funktionerna Kulturmiljöer 90 % (96%) och Markpåverkan 93% (97%) visar på något lägre andel godkänt än 2012 Delfunktioner Funktionerna Lövandel, Kantzoner och Trädgrupp visar i stort på samma värden som 2012, så även Markpåverkan men där har andelen högsta betyg minskat. Hänsynen till Underväxt har fått sämre resultat 71% (81%), liksom Kulturmiljöer 82% (96%). Uppdragsrutiner För Grön plan och Grönt körkort är resultatet likvärdigt mellan de bägge åren, medan vi fått försämringar vad gäller Naturvärdesbedömning och Traktdirektiv. Samlad redovisning grönt bokslut-gallring Inledning översyn av inventeringsrutiner Södras gröna bokslut efter gallringar återupptogs under säsongen Skogsrevisorerna som utför boksluten arbetar efter en fältmanual och en fältblankett som täcker in såväl slutavverknings- som gallringsbokslutet. De senaste två årens fälterfarenheter har dock visat att det behövts justeringar i uppföljningsrutinerna efter gallring. Några av huvudfunktionerna är inte relevanta att bedöma och uppgifter om volym och antal lämnade träd är svåra och osäkra att mäta med rimlig arbetsinsats. I samband med erfarenhetsmötet med skogsrevisorerna beslöt vi därför att förenkla uppföljningsrutinerna för gallringsbokslutet inför 2013 års revision. Det skedde i följande tre steg. 1. Framtagande av förenklingsförslag 2. Kalibreringsövning i fält med skogsrevisorer, SML och stabspersonal från Södra skogs miljöavd. En gallringstrakt och en slutavverkningstrakt besöktes i Landsbro Framtagande av stöddokument för gallringsbokslut som komplement till befintlig manual. Klart och kommunicerat till skogsrevisorerna

8 8 Trakterna Årets gallringsbokslut omfattar 167 trakter om totalt 797 ha. Av dessa var 90 förstagallringar och 77 andragallringar Fördelningen av besökta trakter per region var enligt följande: Region Väst 57, region Syd 66 och region Öst 43 trakter. 83 % av trakterna var godkända vilket är sämre än 2012 då antalet godkända trakter var 90 % Det är dock något större andel trakter med högsta betyg (fyra) under 2013 än året innan, 46% (42%). Huvudfunktioner Utfallet liknar 2012 för de flesta funktionerna. Hänsynen till Underväxt vid förröjning visar dock på försämring 70% (81%). Även funktionerna Kulturmiljöer 90 % (96%) och Markpåverkan 93% (97%) visar på något lägre andel godkänt än Funktionen Nya högstubbar är endast ett krav för andragallringar och under 2013 har vi skiljt ut dessa i redovisningen i fig 2. Det visar att 75% var godkända.

9 9 Delbetyg Varje funktion kan förekomma flera gånger på en avverkningstrakt. Det kan finnas flera hänsynsbiotoper, kantzoner, trädgrupper, platser med markskador etc. På var och en av dessa sätts ett delbetyg. Det är sedan de samlade delbetygen inom respektive funktion som ligger till grund för det samlade huvudbetyget (fig 2). Men vi redovisar även delbetygens fördelning (fig 3). Funktionerna Lövandel, Kantzoner och Trädgrupp visar i stort på samma värden som 2012, så även Markpåverkan men där har andelen högsta betyg minskat. Hänsynen till Underväxt har fått sämre resultat 71% (81%), liksom Kulturmiljöer 82% (96%)

10 10 Uppdragsfunktioner - våra arbetsrutiner I figur 4 visas utfallet av uppföljningsrutiner baserat på delfunktioner för varje rutin. För Grön plan och Grönt körkort är resultatet likvärdigt mellan de bägge åren, medan vi fått försämringar vad gäller Naturvärdesbedömning och Traktdirektiv. Tack till årets skogsrevisorer och regionala samordnare! Det är ett omfattande arbete av Södras interna skogsrevisorer och regionala samordnare som ligger bakom denna rapport. Utan deras insatser inga gröna bokslut eller skogsrevisioner. Följande personer har varit verksamma under 2013, ett stort tack till alla dessa! Skogsrevisorer Reg. Väst Lars-Åke Carlzon Lars-Anders Johnsson (extern konsult) Björn Larsson (extern konsult) Reg. Öst: Stefan Olheden (extern konsult) Fredrik Melakari Reg. Syd: Lars-Anders Johnsson (extern konsult) Carl-Axel Gard (endast grönt bokslut för gallring) (extern konsult) Regionala samordnare (Skötsel- och miljöledare) Reg. Väst Tomas Rahm Reg. Öst Ylva Thorn-Andersen Reg. Syd Henrik Holmberg

11 11 Revision av skogscertifierade fastigheter 2013 Inledning Sedan 2001 har Södra genomfört en årlig internrevision, kallad skogsrevision, av PEFC-certifierade fastigheter. Revisionen genomförs av skogsrevisorer som är utbildade enligt rutin i Södra Skogs miljöhandbok. Till sin hjälp vid revisionen används en revisionsmanual och fältblankett Checklista för skogsrevision. Då Södra under 2009 blev paraplyorganisation även för FSC har revisionsrutinerna uppdaterats för att gälla såväl PEFC- som FSC-certifierade fastigheter. Under 2010 testades dessa rutiner i full skala i fält och från och med 2011 är de nya rutinerna implementerade i våra uppföljningssystem. Resultat och kommentar Totalt genomfördes 173 revisioner varvid det noterades 11 allvarliga och 330 mindre avvikelser. Det ger tillsammans 341 avvikelser vilket är i nivå med resultatet från 2012 (Tab. 1). Andelen skogsägare (räknat på antalet besökta fastigheter) som har en grön plan är på runt 96% vilket är klart mer än tidigare år. Kravet på Grön plan gäller för fastigheter över 20 ha. Tabell 2 visar de olika avvikelserna grupperade i fallande ordning. För de tre funktioner som fått flest avvikelser är det likartade värden jämfört med utfallet från Brister i certifieringsavtalet (Baskrav 12) 30 %. Dokumentation (B10) 19% och avvikelser i Grön skogsbruksplan (B1) 17 %. Våra revisorer kollar inte bara upp om det finns en grön skogsbruksplan utan reviderar även hur den lever upp till certifieringskraven samt om den är aktuell. Förbättringar jämfört med 2012 noteras bl.a för Generell naturhänsyn (D4) 5% (7%) och Aktivt skogsbruk (C1), 3.5% (6%). Försämring märks bl.a på kravet att anlitade entreprenörer skall ha grönt körkort, 8% (3.5%). De flesta avvikelserna berör baskraven,78% vilket är samma nivå som Avvikelser mot den sociala standarden uppgår till 2 % vilket är mer än tidigare (under perioden från 2006 har det legat på 0 eller < 1%) Tabell 1 Intern Skogsrevision Regionvis resultat i jämförelse med 2012 Region Antal rev. fastigheter Andel som har grön skogsbruksplan (avser fastighet> 20 ha) Allvarlig avvikelse Mindre avvikelse Totalt antal avvikelser Syd % Syd % Öst % Öst Uppgift saknas Väst % Väst % Tot % Tot (2 regioner) 79%

12 12 Tabell 2 Skogsrevision Översikt av antal avvikelser i fallande ordning Antal avvik. % av tot Jfr 2012 % av tot Funktion Allvarlig Mindre % % Avtal (B12) % % Dokumentation (B10) % % Grön skogsbruksplan (B1) * % % Cert. entreprenörer och grönt körkort (B4) % 17 5% Områden med Höga Naturvärden (D1) % 25 7 % Generell naturhänsyn (D4) % 8 2 % Skogsskötsel val av trädslag och ståndorter (C2) % 22 6 % Aktivt skogsbruk (C1) % 4 1 % Traktdirektiv (B6) % 4 1 % Krav på själverksamma/egna anställda (B5) % - - Grundkompetens (E4) % 4 1 % Naturvärdesbedömning (B2) % - - Kompetensutvecklings (E5) 2 1 < 0.5 % 4 1 % Lagstiftning (B7) 1 1 < 0.5 % - - Arbetsmiljö/organisation (E3) 1 1 < 0.5 % 1 < 0.5 % Rekreation och allemansrätt (E6) 1 1 < 0.5 % - - Generell Kulturhänsyn (D5) 1 1 < 0.5 % % Skogsskötsel bekämpning av skogsskador (C3) % Skogsskötsel - brukningsmetoder (C4) 1 < 0.5 % Planering och skötsel på landskapsnivå (D3) 1 < 0.5 % Lagar och arbetsmarknadsvillkor (E1) 1 < 0.5 % Offentlighet (B9) 1 <0.5% Revisioner acceptans för att blir reviderad (B11) * I de flesta fall beror troligen avvikelserna för grön skogsbruksplan på att nya certifieringskrav har tillkommit under planperioden som inneburit att planen inte längre uppfyllt kraven.vid leveransen har dock då gällande krav sannolikt varit uppfyllda Tabell 3. Årsvis jämförelse över avvikelserna fördelade på baskrav och delstandarder i % av totalt. Anm. Baskraven 2010 är utökade jämfört med åren innan i och med att FSC tillkom så värdena är inte helt jämförbara Standard Baskraven 49% 47% 42% 32% 50% 56 % 77 % 78% - antal avvikelser Skogsbruksstandard 31% 34% 26% 31% 23% 21 % 10% 9 % - antal avvikelser Miljöstandard 19% 19% 31% 35% 27% 22 % 13% 11 % - antal avvikelser Social standard <1% 0% <1% 0% 0% < 1 % <1% 2% - antal avvikelser Totalt antal avvikelser

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

PEFC Skogscertifiering

PEFC Skogscertifiering PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart

Läs mer

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 Revisionskriterium:

Läs mer

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh

RAPPORT 5 2013. Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh RAPPORT 5 2013 Elisabet Andersson, Malin Andersson, Ylva Birkne, Svante Claesson, Oskar Forsberg, Göran Lundh Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Sammanfattning av de olika kapitlen 3 1. Bakgrund 5 Genomförande

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport

Miljongranskningen. Resultat av etapp 2 och slutrapport Miljongranskningen Resultat av November 2008 Innehållsförteckning Contents 1. Sammanfattning 4 2. Bakgrund 7 3. Syfte 8 4. Mål 9 5. Inför etapp 2 9 5.1 Val av tillsynsmetod 9 5.2 Val av 200 arbetsgivare

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige

PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige PROMEMORIA Datum 2013-10-25 FI Dnr 13-11430 Författare Maria Wallin Fredholm PM 3 Analys av hushållens nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden i Sverige Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

AD 263/2013. Årsredovisning 2012

AD 263/2013. Årsredovisning 2012 AD 263/2013 Årsredovisning 2012 1 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 2 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 2 1.2 Bolagsverkets organisation 5 2 Resultatredovisning... 6 2.1 Bolagsverkets

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325)

Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) 1[12] Referens Lina Karlberg Mottagare Kultur- och fritidsnämnden Brukarenkäter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter 2010 (KF/2010:325) Sammanfattning genomför vartannat år en brukarundersökning

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Granskning av ungdomsorganisationer

Granskning av ungdomsorganisationer www.pwc.se Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av ungdomsorganisationer Region Skåne Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 1 1.1. Metod...

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2013 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2013 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET 6 1.1 Verksamhetsområden 6 1.2 Organisation 6 1.3

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer