PEFC Skogscertifiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEFC Skogscertifiering"

Transkript

1 PEFC Skogscertifiering Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild Arbetar för ett hållbart skogsbruk

2 Skogen förser oss med mycket. Förnybart material att bygga hus eller göra papper av till exempel. Och förnybart bränsle som kan ersätta fossila bränslen. Den växande skogen binder också koldioxid och hjälper oss att stabilisera klimatförändringar. Kort sagt, skogen ger oss - och kan fortsätta att ge - mycket av det samhället just nu vill ha för en mer hållbar utveckling. Det förutsätter förstås att våra skogar brukas på ett sätt som är långsiktigt uthålligt. I Sverige ställs det idag höga krav på skogsbruket. Den svenska skogspolitiken och skogsvårdslagen jämställer sedan början av 1990-talet målet om en god skogsproduktion med målet om god miljöhänsyn liksom hänsyn till kulturmiljö- och sociala värden. Certifiering av skogsbruk och märkning av skogsprodukter är marknadens sätt att visa konsumenter att de producerar produkter av skogsråvara som kommer från hållbart brukade skogar. I den här broschyren berättar vi hur svensk PEFC skogscertifiering fungerar och vad PEFCmärkningen står för. Vill du veta mer är du välkommen att besöka Svenska PEFC på

3 Foto: Jesper Andersson/Södra PEFC arbetar för ett hållbart skogsbruk PEFC certifierar skogsbruk enligt definierade krav för hänsyn till natur- och kulturmiljö, sociala villkor och skogsskötsel. PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt dessa krav. En garanti för hållbart skogsbruk Vi är allt fler som vill veta att de produkter vi köper är tillverkade på ett miljövänligt sätt och under bra sociala förhållanden. Därför ser vi också allt fler varor med olika typer av miljömärkningar i butikerna. Som konsumenter får vi en garanti för att en vara uppfyller definierade krav enligt en certifieringsstandard. PEFC är en global och fristående organisation för certifiering av hållbart skogsbruk. PEFC-märkningen, som exemplet nedan, på en träbaserad produkt är en garanti för att den är tillverkad av skogsråvara som kommer från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav. Svensk PEFC certifieringsstandard Svenska PEFC bildades år 2000 i syfte att utveckla en standard för hållbart skogsbruk i Sverige utifrån det småskaliga familjeskogsbrukets förutsättningar. Den första svenska PEFC standaren godkändes av internationella PEFC i juli samma år. Sedan dess har standarden reviderats två gånger för att ta hänsyn till ny kunskap och nya behov. I Sverige garanteras en effektiv kontroll av PEFC certifierad skog, entreprenörer och företag genom revision av tredjeparts certifierare som är godkända av det oberoende ackrediteringsorganet Swedac. Uthålligt skogsbruk - en definition PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification och fungerar som en paraplyorganisation för att utvärdera och godkänna olika länders nationella PEFC certifieringsstandarder. Med uthålligt skogsbruk menas förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark på ett sådant sätt, och i en sådan takt att dess biologiska mångfald, produktivitet, föryngringskapacitet, vitalitet och förmåga att både nu och i framtiden fylla viktiga ekologiska, ekonomiska och sociala funktioner på lokal, nationell och global nivå bevaras, utan att andra ekosystem skadas. Forest Europe: 1

4 Svenska PEFC certifieringssystem PEFC-certifiering bygger på oberoende kontroll och granskning av tredje part av att kraven följs. Så här är det svenska certifieringssystemet uppbyggt. PEFC Skogsstandard omfattar tre delar Certifiering innebär att någon garanterar att en produkt eller tjänst utförs enligt vissa specifika kvalitetskrav, en standard. Svensk PEFC Skogscertifiering utgår från PEFC Skogsstandard. Den omfattar tre delar: - Skogsskötselstandard - Social standard - Miljöstandard Certifieringsorganisationer certifierar Certifieringsorganisationer certifierar och utfärdar certifikat för större skogsägare, skogsenterprenörer och avverkningsorganisationer. De utfärdar också certifikat för paraplyorganisationer. Certifieringsorganisationer kontrollerar löpande att PEFC-kraven följs genom revisioner av certifierade verksamheter. Gruppcertifiering genom paraplyer Paraplyorganisationer utför certifiering i grupp av skogsägare, entreprenörer och avverkningsorganisationer. De kontrollerar löpande gruppcertifierade medlemmar så att PEFC-kraven följs. Oberoende kontroll och godkännande Swedac är den officiella ackrediteringsorganisationen i Sverige. Swedac ackrediterar (det vill säga godkänner och kontrollerar) certifieringsorganisationerna. Svenska modellen för PEFC-certifiering 2

5 PEFC Skogsskötselstandard Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild Den grundläggande principen för skogsskötselstandarden är att skogen ska skötas aktivt och uthålligt i enlighet med skogsvårdslagen, skogspolitiska mål och annan relevant lagstiftning. Certifieringsstandarden ställer i vissa avseenden högre krav än lagstiftningen. Beprövade skötselmetoder Skogsskötseln baseras på vetenskapligt beprövade metoder som är anpassade till den ståndort där skogen växer. Skogens hälsa upprätthålls Åtgärder för att minska risken för skador på skogen till följd av till exempel frost, torka, storm, svampar och insekter har hög prioritet. Minimum av kemiska medel Användning av kemiska medel för bekämpning av skadegörare minimeras och används bara när inget annat finns att tillgå. Balanserade viltstammar Skogsägare verkar för en bra balans mellan storleken på viltstammarna och skogen som föda för viltet. Främmande trädslag används försiktigt Trädslag som inte naturligt växer i Sverige kan av olika skäl vara ett bra komplement i skogsbruket. Främmande trädslag används dock med försiktighet och i begränsad omfattning. Hänsyn till rennäringen I områden med renbetesrätt tas hänsyn till rennäringen till exempel genom anpassade skötselmetoder i områden som är rika på marklav och hänglav. 3

6 PEFC Social standard Foto: Björn Svensson/SKOGENbild Skogen är inte bara en värdefull naturmiljö eller en fantastisk miljö för rekreation och friluftsliv. Den är också arbetsmiljö för de som jobbar i skogen. En grundläggande princip för den sociala standarden är att lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden ska följas vid arbete i skogen. En god arbetsmiljö PEFC-certifierade företag verkar för en god och säker arbetsmiljö inom ramen för lagstiftning och god branschpraxis. Systematisk kompetensutveckling av anställda ingår i det certifierade företagets personalpolitik. Samverkan med rennäringen Relationerna mellan skogsbruket och rennäringen bygger på ömsesidig respekt för olika behov av markanvändning. Certifierade skogsägare följer PEFCs policy för balans mellan skogsbruks- och rennärinsgsintressen. Klara avtalsförhållanden Certifierade företag upprättar skriftliga avtal mellan arbetsgivare och anställd eller uppdragstagare. Avtalen följer gällande lagstiftning och det svenska kollektivavtalets bestämmelser. Utveckling av landsbygden PEFC stödjer principen om en bärkraftig landsbygdsutveckling i hela Sverige. Certifierade skogsägare och företag strävar efter att behålla och utveckla arbetstillfällen, konkurrenskraft och lönsamhet i sin verksamhet. Allemansrätten värnas Svenska PEFC värnar förstås allemansrätten som ger medborgarna möjlighet att röra sig fritt i skog och mark. Det är dock viktigt att skogsägaren inte lider någon ekonomisk skada av detta eller hindras från att nyttja sin mark. Skogsbruk viktigt för levande landsbygd Lönsamma och livskraftiga företag på landsbygden är en förutsättning för en levande landsbygd. Både småskaligt och storskaligt skogsbruk, liksom turism baserad på natur- och kulturmiljövärden, är viktiga plattformar för landsbygdsutveckling.

7 PEFC Miljöstandard Miljöstandarden är en del av en bredare strategi för naturvård i Sverige. Den innefattar bland annat formellt skydd av skogsmark som naturreservat, biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal men också skogsägarnas frivilliga avsättningar av skogsmark. I grunden ligger den svenska modellen att sköta skog, som innebär en generell naturhänsyn på all produktiv skogsmark. Fem procent sparas Inom en certifierad fastighet avsätts som regel minst fem procent av den produktiva skogsmarken för naturvårdsändamål. I första hand sparas skogsområden klassade som nyckelbiotoper. I andra hand väljs områden med höga naturvärden och områden som kan utveckla sådana värden med tiden. Fornlämningar skyddas I skogslandskapet möter det moderna skogsbruket arvet från tidigare generationers liv och arbete. Det kan vara fornlämningar och kulturlämningar av olika slag, men också biologiska kulturarv. Miljöstandarden ställer krav på att respektera och skydda kulturminnen och dess särskilda naturvärden. Kant- och skyddszoner skapas Skogsmiljöer som gränsar till vatten eller andra naturtyper är särskilt viktiga för vattenkvalitet och biologisk mångfald. Därför skapas och sparas kant- och skyddszoner mot till exempel sjöar, vattendrag och våtmarker vid gallring och föryngringsavverkning. Naturvärdesträd sparas Träd som har speciella naturvärden och som avviker från det övriga skogsbeståndet kallas naturvärdesträd. I regel handlar det om gamla, grova och stora träd. Sådana träd lämnas vid gallring och föryngringsavverkning för att så småningom dö och brytas ner på sin plats i skogen. Mindre skogsägare lämnar i snitt 10 naturvärdesträd per hektar medan större skogsägare (över 5000 hektar skogsmark) lämnar alla naturvärdesträd. Nyckelbiotoper sparas En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter. Foto: Lisa Holmgren Lövträd gynnas Lövträd i skogsbestånden är viktiga både för biologisk mångfald och för kulturmiljön. Därför gynnas lövträd i skogsbruket på marker som är lämpliga för detta. Död ved skapas Död ved i skogen är viktig för biologisk mångfald. Därför ska mängden död ved ökas. Från gallring till dess att ett skogsbestånd avverkas skapas grov död ved av minst tre färska högstubbar, stockar, liggande eller ringbarkade träd per hektar.

8 Så här kan det se ut i den certifierade skogen Naturvärdesträd Död ved och vindfällen Lövdominerat bestånd Kantzon mot vattendrag Kantzon mot betesmark Odlingsröse med lövträd F.d. betesmark, skötsel för naturvård och friluftsliv Lämningar av gammal torparmiljö

9 Nyckelbiotop Skyddszon runt nyckelbiotop Kantzon mot vatten, lövträd och buskar sparas Kolbotten Högstubbar Föryngringsavverkning utan körskador Certifierad entreprenör Certifierat virke Illustration: Lisa Holmgren

10 Så går PEFC skogscertifiering till Foto: Stefan Örtenblad/SKOGENbild En enskild skogsägare som vill certifiera sitt skogsbruk enligt PEFC ansöker hos någon av de organisationer som har bildat paraplyer för PEFC skogsbrukscertifiering i grupp. Ansökan granskas Paraplyorganisationerna har fastlagda rutiner för att hantera ansökningar. Förenklat går det till så att paraplyet tillsammans med den sökande går igenom vad som gäller för att ansluta sig till ett PEFC gruppcertifikat för skogsbrukscertifiering. Till exempel ska en skogsbruksplan som är anpassad till certifieringskraven upprättas för skogsinnehavet inom fem år från certifieringsdatumet. Avtal tecknas och bevis utfärdas Om PEFCs krav för skogsbrukscertifiering är uppfyllda så tecknas ett avtal mellan den sökande och paraplyorganisationen om anslutning till paraplyorganisationens PEFC gruppcertifikat. När avtal har tecknats så utfärdar paraplyorganisationen ett bevis om gruppcertifiering till den sökande. Löpande kontroller av att standarden följs Paraplyorganisationen kontrollerar sedan löpande, genom interna revisioner, att kraven i PEFCs Skogsstandard följs. Oberoende certifieringsorganisationer kontrollerar i sin tur att paraplyorganisationen följer PEFC-standarden. Certifieringsorganisationerna kontrolleras och godkänns av Swedac, den officiella ackrediteringsorganisationen i Sverige. Certifering av större skogsägare Skosgägare med större skogsinnehav, som skogsbolag, certifieras inte via en paraplyorganisation. Istället certifieras de direkt genom någon av de certifieringsorganisationer som är godkända av Swedac att certifiera enligt PEFCs standard. 8

11 Skogsbruksplanen - basen för certifiering Ett hållbart brukande av skogen kräver långsiktig planering. Svenska PEFCsystemet bygger på att certifierade skogsägare har en certifieringsanpassad skogsbruksplan för sin fastighet. Detaljerad beskrivning av fastigheten En skogsbruksplan är en detaljerad beskrivning av skogsfastigheten och dess olika avdelningar. Här beskrivs till exempel trädålder, trädslagsfördelning, markens bördighet och behov av skötsel. Av den certifieringsanpassade planen framgår det tydligt vilka områden som har avsatts för natur- eller kulturmiljövård. Målklasser styr skötseln Varje avdelning på skogsfastigheten tilldelas en målklass som anger målet för skogsskötseln. Målklasserna är råd till skogsägaren om hur olika avdelningar på fastigheten kan och bör utvecklas långsiktigt. Syftet är att uppnå en god skogsproduktion och hänsyn till natur- och kulturmiljö på fastigheten som helhet. Foto: Lisa Holmgren Fyra målklasser styr den långsiktiga skogsskötseln PG = Produktion med generell hänsyn Produktionsmålet styr skötseln. Generell naturhänsyn tas genom att till exempel hänsynsytor, trädgrupper och naturvärdesträd lämnas. K/PF = Kombinerat mål/produktionsmål med Förstärkt naturhänsyn Produktionsmålet styr huvudinriktningen på skötseln medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. NS = Naturvård - Skötsel Naturvårdsmålet styr skötseln som bara utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl. NO = Naturvårdsmål - Orört Naturvårdsmålet styr genom att avdelningen lämnas till fri utveckling.

12 PEFC certifierar skogsentreprenörer Foto: Morgan Karlsson/SKOGENbild Skogsentreprenörer utför en stor del av jobbet i skogen. PEFCs certifiering av entreprenörer är en hjälp för skogsägare att följa PEFCs Skogsstandard. Entreprenörer har en nyckelroll Det är den certifierade skogsägaren som är ansvarig för att se till att PEFCs Skogsstandard följs. Men, en stor del av skötselåtgärderna i skogen - som gallring och slutavverkning - görs inte av skogsägarna själva utan av anlitade skogsentreprenörer. Entreprenörer har alltså ofta en nyckelroll när det gäller att se till att PEFCs krav uppfylls. Det är därför PEFC har utvecklat en standard för att certifiera entreprenörer. Det underlättar för certifierade skogsägare. Hon eller han kan anlita en PEFC-certifierad entreprenör och på så sätt vara säker på att det arbete som görs på skogsfastigheten uppfyller PEFCs standard. PEFCs Entreprenörsstandard På en PEFC-certifierad skogsentreprenör ställs ett antal baskrav som gäller till exempel kompetensnivå, användning av miljögodkända drivmedel, avfallshantering och nödlägesrutiner. PEFC-certifierade entreprenörer måste till exempel: Följa svensk lagstiftning och svenskt kollektivavtal Följa tillämpliga delar av PEFCs Skogsstandard vid arbete på certifierade skogsägares mark Se till att skogsmaskinernas motorer uppfyller kraven i EU:s emissionslagstiftning Använda miljögodkända hydrauloljor och sågkedjeoljor Lämna sitt avfall till godkänd miljöstation Se till att eventuella underentreprenörer också följer PEFCs krav Utöver det måste den certifierade entreprenören uppfylla tillämpliga delar av Svensk PEFC Skogsstandard.

13 Från skogen till PEFC-märkt produkt Företag som vill sälja sina träbaserade produkter som PEFC-certifierade måste kunna visa att skogsråvaran kommer från PEFC-certifierat skogsbruk. Det görs genom PEFC spårbarhetscertifiering. PEFC Spårbarhetsstandard För att en träbaserad produkt som brädor, papper eller möbler ska få märkas med PEFCs logotyp måste alla leverantörer och tillverkare från skogen fram till färdig produkt vara certifierade enligt PEFCs spårbarhetsstandard. Spårbarhetscertifiering (på engelska Chain of Custody, förkortat CoC) innebär krav på att varje organisation från råvaran i skogen till den slutliga produkten ska visa att man har rutiner som kan ange hur stor andel av den inköpta varan från föregående led som är certifierad. Standarden ställer också krav på certifierade företag när det gäller arbetsvillkor för anställda. PEFCs spårbarhetsstandard är internationell och alltså gemensam för alla PEFCs nationella certifieringssystem. Att följa den certifierade skogsråvaran Två olika metoder används för att kunna följa skogsråvaran genom förädlingskedjan från skogen till slutkund. Den ena går ut på att det spårbarhetscertifierade företaget skiljer certifierad råvara och produkter från icke-certifierad genom att den till exempel lagras på olika ställen. Den andra innebär att företaget istället beräknar procentandel certifierad råvara eller produkter i ett inköpt parti. Trä - en förnybar resurs Hållbart och ansvarsfullt brukade skogar kan fortsätta ge oss träråvara under överskådlig tid. PEFC-märkningen på en träprodukt visar att den är tillverkad av råvara som kommer från hållbart och ansvarsfullt brukade skogar enligt den bästa kunskapen vi har idag. Certifierad råvara ska kunna spåras genom hela kedjan från skogen till slutlig kund 11

14 PEFC-märkningen PEFCs varumärke har internationell trovärdighet och hjälper företag, konsumenter, skogsägare och andra intressenter att identifiera och marknadsföra hållbart producerade skogsprodukter. Företag som tar miljöansvar efterfrågas Vi lever i hög grad i ett konsumtionsdrivet samhälle. Eftersom produktionen av varor och tjänster som vi köper påverkar vår omgivande miljö blir det viktigt vilka val vi gör som konsumenter. Vi kan göra medvetna val, till exempel genom att välja miljömärkta produkter, och på så sätt påverka utbudet i en hållbar riktning. Märkningen står för hållbart skogsbruk PEFC-märkningen på en produkt visar att produkten är tillverkad av skogsråvara som kommer från skogar som är brukade enligt PEFCs standard för skogsskötsel, hänsyn till natur- och kulturmiljö och sociala hänsyn. Den visar också att: Certifierad skogsråvara efterfrågas Trä och träbaserade produkter har ett antal egenskaper som gör att de har en given plats i ett hållbart samhälle. Förutsatt att de kommer från hållbart brukade skogar förstås. Efterfrågan på certifierad råvara från skogen har också ökat stadigt under senare år. Allt fler företag vill kunna visa konsumenter att deras träbaserade produkter tillverkas på ett hållbart sätt. - Skogsråvaran går att spåra tillbaka till sitt ursprung i den certifierade skogen - Produkten innehåller minst 70% PEFCcertifierad råvara - Oberoende revisorer kontrollerar att reglerna följs Foto: Andreas Lindholm/Södra Trä - ett hållbart material Trä är ett hållbart byggmaterial i dubbel bemärkelse. Dels för att trä har stor bärförmåga i förhållande till sin vikt och kan användas till många saker samtidigt som det är lätt att hantera och bearbeta. Dels för att trä har mycket stora miljöfördelar jämfört med andra byggmaterial som stål, betong och aluminium. De grundläggande fördelarna är att trä utvinns med en relativt sett liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen binder koldioxid när skogen växer. Det gör trä till ett energieffektivt material.

15 För mer information om PEFC skogscertifiering och det svenska skogsbruket: Svenska PEFC Internationella PEFC Swedac Skogsstyrelsen Skogssverige Svenska PEFC, juni, 2011 Broschyren är tryckt av EO Grafiska på PEFC-certifierat papper Text och layout: Lisa Holmgren, Sorbus Intermedia

16 Det här är PEFC PEFC är en global fristående paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella skogsstandarder som verkar för uthålligt skogsbruk genom oberoende tredjeparts certifiering. PEFC står för Programme for the Endorsement of Forest Certification. PEFC garanterar inför kunder och allmänhet att PEFC-certifierade skogar sköts enligt definierade krav för skogsskötsel, miljöhänsyn och sociala hänsyn. Internationellt har PEFC idag 34 medlemsländer och en certifierad skogmarkssareal på drygt 230 miljoner hektar. I Sverige certifieras skog enligt Svensk PEFC Skogsstandard. Drygt 8,5 miljoner hektar skogsmark är certifierad enligt denna standard i Sverige år PEFC-märkningen på en produkt visar att den är tillverkad av skogsråvara från hållbart brukade skogar enligt PEFCs krav. Läs mer på

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden

Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Om skogsindustrins arbete för att bevara den biologiska mångfalden Innehåll Så bevarar vi artrikedomen i skogen - 2 Utmaningen - 4 Det svenska skogsbruket - 8 De politiska målen - 14 Miljömålen - 16 SKOGSINDUSTRINS

Läs mer

Hänsyn vid avverkningar

Hänsyn vid avverkningar Hänsyn vid avverkningar Kontraktsbilaga för avverkningsuppdrag och leveransvirke inom Södra Certifiering Texten i broschyren bygger på standardkraven inom FSC och PEFC. PEFC/05-22-11 Främjande av uthålligt

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Krav vid Gruppcertifiering

Krav vid Gruppcertifiering Svenska PEFC ek för Krav vid Gruppcertifiering PEFC SWE 004:3 Innehåll 1. Introduktion... 3 2 Omfattning... 4 3 Skogsbrukscertifiering i grupp... 4 3.1 Paraplyorganisation för skogsbrukscertifiering i

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla

Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Som man ropar i skogen vägval som berör oss alla Innehåll Inledning 7 Ingrid Petersson Fakta om den svenska skogen 15 Hållbarhetsbegreppets intåg i skogen 27 Erland Mårald En arena för konflikter 37 Karin

Läs mer

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15

SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 SKRIVMALL 2014-06-26 Nr NV-01846-14 SKRIVMALL för redovisning av miljökvalitetsmål i FU15 Miljökvalitetsmål: Levande skogar Datum: 20150114 Status (utkast eller slutlig): REMISSVERSION utkast Ansvarig

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

DEN FANTASTISKA SKOGEN

DEN FANTASTISKA SKOGEN DEN FANTASTISKA SKOGEN Massor av skog Som ett grönt täcke bäddar skogen in oss. Bortsett från kalfjällen och de större jordbruksbygderna så finns det skog överallt i vårt land. Skogen är till nytta på

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige

Bilaga 5. Ett hållbart Sverige Bilaga 5 Ett hållbart Sverige . Ett hållbart Sverige 1. Samanfattning Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Den ekologiska hållbarheten kan

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin

TRÄ MED OMTANKE. Spårbarhetscertifiering för träindustrin TRÄ MED OMTANKE Spårbarhetscertifiering för träindustrin BEHOV AV DOKUMENTATION Skogs- och träindustrin ställs i allt större utsträckning inför krav på dokumentation som garanterar att olika träprodukters

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer