BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUT 2013 AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % OMSÄTTNING"

Transkript

1 METSÄ GROUPS BOKSLUT

2 BOKSLUT 2013 OMSÄTTNING MILJ. EURO RÖRELSERESULTAT EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, MILJ. EURO AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL EXKL. POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR, % INVESTERINGAR MILJ. EURO KASSAFLÖDE FRÅN RÖRELSEN MILJ. EURO RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD MILJ. EURO NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD % SOLIDITET % PEFC/ UTGIVARE Metsä Group Koncernkommunikation PB METSÄ Publikationen finns i PDF-format på webbplatsen Bokslutet finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Omslag: Carta Integra 210 g/m 2 Insats: Galerie Art Silk 115 g/m 2 OMSÄTTNING PER MARKNADSOMRÅDE % Övriga Europa 30 Finland 19 Tyskland 13 Storbritannien 10 Kina 7 Italien 5 Sverige 5 Nordamerika 4 Övriga Asien 4 Övriga länder 3

3 2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 10 STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION KONCERNEN 11 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 12 BALANSRÄKNING 13 RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 14 RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 15 NOTER TILL BOKSLUTET MODERFÖRETAGET 70 RESULTATRÄKNING 71 BALANSRÄKNING 72 FINANSIERINGSANALYS 74 NOTER TILL BOKSLUTET 83 FÖRVALTNINGSRÅDETS UTLÅTANDE 84 REVISIONSBERÄTTELSE 85 KVARTALSJÄMFÖRELSER 86 FEM ÅR I SIFFROR FÖRVALTNING 87 UTREDNING OM FÖRETAGSSTYRNINGSSYSTEMET 93 UTREDNING OM LÖNER OCH ARVODEN 96 METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS FULLMÄKTIGE, FÖRVALTNINGSRÅD OCH STYRELSE 99 METSÄ GROUPS LEDNINGSGRUPP

4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE OMSÄTTNING OCH RESULTAT För år 2013 redovisar Metsä Group en omsättning på 4 931,6 miljoner euro (2012: 5 001,0 och 2011: 5 345,8). Till följd av de enheter som lagts ned och som omorganiserats minskade koncernens omsättning med cirka 76 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 342,3 miljoner euro (2012: 255,7 och 2011: 314,5), dvs. 6,9 procent av omsättningen (2012: 5,1 och 2011: 5,9). Rörelseresultatet förbättrades tack vare ökade leveransmängder för falskartong och vittop kraftliner samt prisökningar för massa och CTMP-massa. För barr- och lövmassa var marknadspriserna i utländsk valuta i genomsnitt drygt 5 procent högre jämfört med Priserna i euro var i genomsnitt 2 procent högre jämfört med Det ökade rörelseresultatet för mjuk- och matlagningspapper berodde dels på ökad försäljning, dels på minskade fasta kostnader och bättre produktionseffektivitet. Koncernens fasta kostnader var cirka 5 procent lägre än Förlusterna i de enheter som lagts ned och som omorganiserats minskade med cirka 9 miljoner jämfört med föregående år. Posterna av engångskaraktär var netto -7,9 miljoner euro (2012: -14,2 och 2011: -285,3). Av de mest betydande positiva posterna hänförde sig 5,3 miljoner euro till försäljning av markområden, 4,6 miljoner euro till försäljningen av Alizay, 2,5 miljoner euro till försäljningen av den gamla pappersmaskinen i Äänekoski och 3,2 miljoner till återföringar av tidigare kostnadsavsättningar. Avskrivningarna och nedskrivningarna i Kaskö och Suolahti uppgick till 8,5 miljoner euro och de övriga posterna anknutna till träproduktindustrins effektiviseringsprogram till 8,8 miljoner euro. Kostnadsavsättningen för landskapsgestaltningen för den nedlagda avstjälpningsplatsen vid bruket i Husum i Sverige var 6,6 miljoner euro. Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 334,4 miljoner euro (2012: 241,5 och 2011: 29,2). Andelen i intresseföretagens resultat var 9,7 miljoner euro (2012: 4,8 och 2011: 4,2), de finansiella intäkterna var 8,3 miljoner euro (2012: 15,3 och 2011: 8,7), de finansiella kursdifferenserna -4,6 miljoner euro (2012: 2,4 och 2011: 2,3) och de finansiella kostnaderna 124,1 miljoner euro (2012: 130,8 och 2011: 142,0). I de finansiella kostnaderna ingår en tilläggsränta på cirka 8 miljoner euro, som hänför sig till tidigarelagd återbetalning av ett USD-lån i förtid i mars. I de finansiella intäkterna för jämförelseåret ingår en utdelning på 7,6 miljoner euro från Pohjolan Voima Oy. Räkenskapsperiodens resultat före skatt var 223,7 miljoner euro (2012: 133,2 och 2011: -97,7) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till 35,1 miljoner euro (2012: 31,8 och 2011: 58,9). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 188,7 miljoner euro (2012: 101,4 och 2011: -156,6). Avkastningen på koncernens sysselsatta kapital exklusive poster av engångskaraktär var 9,1 procent (2012: 7,1 och 2011: 8,5) och avkastningen på eget kapital 10,3 procent (2012: 6,9 och 2011: 8,6). Avkastningen på sysselsatt kapital inklusive poster av engångskaraktär var 8,9 procent (2012: 6,7 och 2011: 1,1) och avkastningen på eget kapital 9,9 procent (2012: 6,1 och 2011: -9,9). BALANS OCH FINANSIERING Metsä Groups likviditet är god. Den totala likviditeten var 1 188,4 miljoner euro i slutet av december (2012: 1 167,8 och 2011: 854,9). Av detta var 452,7 miljoner euro (2012: 518,5 och 2011: 330,4) likvida medel och placeringar och 735,7 miljoner euro (2012: 649,3 och 2011: 524,5) bindande kreditfaciliteter redovisade utanför balansräkningen. Koncernens likviditetsreserv kompletteras av icke-bindande företagscertifikatprogram och kreditlimiter till ett värde av 174,7 miljoner euro (2012: 526,5 och 2011: 524,1). Antalet tillgängliga företagscertifikatprogram har omdimensionerats under 2013 så att de motsvarar koncernens storlek och behov. I slutet av december var koncernens soliditet 38,1 procent och nettoskuldsättningsgrad 76 procent (2012: 34,8 och 86 samt 2011: 28,1 och 132). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 1 486,1 miljoner euro (2012: 1 590,0 och 2011: 1 953,4). Nettokassaflödet från rörelsen var 313,5 miljoner euro (2012: 257,1 och 2011: 323,0). Under året ökade rörelsekapitalet med 47,6 miljoner euro (2012: frigjordes 82,1 och 2011: frigjordes 74,4). Förändringen i det verkliga värdet för de finansiella tillgångar som kan säljas var -57,9 miljoner euro, främst beroende på att det verkliga värdet på aktierna i Pohjolan Voima Oy sjönk till följd av förändringen i futurpriserna för el. I slutet av året var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 62,3 procent och nettoskuldsättningsgraden 16 procent (2012: 61,0 och 21 samt 2011: 60,7 och 41). Medlemmarnas insatser i Metsäliitto Osuuskuntas andelskapital ökade under året med totalt 61,8 miljoner euro (45,4). Det ordinarie andelskapitalet ökade med 2,7 miljoner euro (2,4). A-insatserna i tillläggsandelskapitalet ökade med 38,9 miljoner euro (28,9) och B-insatserna med totalt 34,6 miljoner euro (14,2). I ökningen av B-tilläggsandelskapitalet ingår en andel på 14,4 miljoner euro som överförts från C-tilläggsandelskapitalet. Enligt de meddelanden som mottagits före utgången av 2013 förfaller 26,4 miljoner euro (28,7) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning den 1 juli I början av april betalade Metsä Board det återstående beloppet på 450 miljoner euro av ett masskuldebrevslån på 500 miljoner euro och tog ut 500 miljoner euro av det syndikerade kreditlånet som undertecknades i maj I december betalade Metsä Board i förtid en låneandel på 150 miljoner euro, som hänförde sig till ett syndikerat kreditlån som togs ut i april. Den ursprungliga förfallodagen för låneandelen skulle varit den 30 juni Metsä Board har samtidigt tagit ut ett arbetspensionslån på 75 miljoner euro samt ett banklån på 50 miljoner lån. Moody s Investors Service höjde Metsä Boards kreditvärdering från nivån B3 till B2 i maj. Värderingsutsikten höjdes i december från stabil till positiv. Standard & Poor s Rating Services höjde Metsä Boards kreditvärdering i augusti från nivån B- till B och i december från nivån B till B+. Värderingsutsikterna är stabila. Höjningen av kreditvärderingarna påverkade inte Metsä Boards nuvarande finansiella kostnader. 2 BOKSLUT 2013 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Metsä Tissue undertecknade i april ett syndikerat låneavtal på 200 miljoner euro. Genom lånet återfinansierades det syndikatlån som skulle förfalla i september Metsäliitto Osuuskunta undertecknade ett syndikerat låneavtal på 400 miljoner euro i december. Genom lånet återfinansieras det syndikatlån som förfaller i april. Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Board enades den 30 september 2013 om ägararrangemang där Metsä Group Treasury Oy (tidigare Metsä Group Financial Services Oy), som verkar som den interna finansieringsenheten, i sin helhet övergick i Metsäliitto Osuuskuntas ägo. Arrangemanget påverkade inte Metsä Groups nyckeltal. PERSONAL Under 2013 sysselsatte Metsä Group i medeltal personer (2012: och 2011: ). I slutet av december var antalet koncernanställda (2012: och 2011: ), av vilka arbetade i Finland (2012: och 2011: 5 660) och utomlands (2012: och 2011: 6 865). Personalomsättningen under räkenskapsperioden var 9,5 procent (2012: 20,0 och 2011: 7,8) och anställningens medellängd var 16,7 år (2012: 16,3 och 2011:15,6). Utbetalade löner och arvoden till Metsä Groups personal uppgick till 466,7 miljoner euro (2012: 469,3 och 2011: 598,6). I slutet av december sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta personer (2012: och 2011: 2 723). Moderbolaget utbetalade 105,3 miljoner euro (2012: 97,1 och 2011: 99,7) i löner och arvoden. Metsä Group främjar god ledarskapspraxis genom att utbilda direktörer, chefer och personal så att de förstår och följer koncernens uppförandekod och gemensamma principer. Metsä Groups målsättning är att genom utbildning säkerställa att hela personalen är medveten om de krav som uppförandekoden ställer. Utbildningarna startade hösten 2011 och före utgången av 2013 hade cirka 84 procent av tjänstemännen (2012: 75) genomgått utbildningen. Koncernens personaladministration och affärsverksamheter har startat förberedelserna för den kommande pensioneringsvågen genom kompetensutveckling av nuvarande personal och förberedelser för kommande rekryteringsbehov. Metsä Group deltog även i Skogsindustrins skolkampanj och Dialogprojektet för yrkesskolor med syfte att kartlägga framtida arbetstagares förväntningar på arbetslivet. Säkerheten i arbetet är mycket viktig för Metsä Group, och vi anser att säkerhetsnivån återspeglar den generella kvaliteten på koncernens verksamheter. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra säkerheten i arbetet, och vårt mål är att minska antalet arbetsolyckor som leder till minst en dags frånvaro med tio procent per år. Det långsiktiga målet är noll arbetsolyckor. År 2013 minskade antalet olyckor som medförde frånvaro med 16 procent till 13,2 procent (2012: 15,7 och 2011: 18,3). Under räkenskapsperioden inträffade en arbetsolycka med dödlig utgång i produktionen (2012: 1 och 2011: 1). Sjukfrånvaron inom koncernen var 4,0 procent (2012: 4,1 och 2011: 4,4) av den regelbundna arbetstiden. Under året genomfördes även en enkät om arbetstillfredsställelse bland personalen, där frågor om arbetshälsa och säkerhet i arbetet stod i särskilt fokus. Enkätresultaten hjälper till att utveckla personalens arbetstillfredsställelse, men även affärsverksamheterna att uppnå sina strategiska mål. På skalan 4 10 i enkäten Fungerande arbetsgemenskap uppnåddes resultatet 8,3 på koncernnivå. MEDLEMMAR Vid periodens slut hade Metsäliitto Osuuskunta medlemmar (2012: och 2011: ). Under året har nya medlemmar anslutit sig till andelslaget och medlemmar avgått. INVESTERINGAR Metsä Groups investeringar i anläggningstillgångar uppgick under 2013 till totalt 206,6 miljoner euro (2012: 204,5 och 2011: 227,1). Dessutom förband sig Metsä Board att teckna aktier i Pohjolan Voima Oy för cirka 6 miljoner euro och Metsä Fibre för cirka 2 miljoner euro. Metsä Tissues investering på 55 miljoner euro vid bruket i Krapkowice i Polen blev klar. Investeringen omfattar två moderna mjukpappersmaskiner, en förädlingslinje för storkonsumentprodukter samt en ny förädlings- och logistikcentral. För att öka andelen förnybar energi startade Metsä Tissue och samriskföretaget Katrinefors Kraftvärme AB, som till hälften ägs av det lokala energibolaget VänerEnergi AB, ett byggprojekt för nytt biokraftverk i anslutning till Metsä Tissues bruk i Mariestad. Genom biokraftverket kommer oljeförbrukningen vid bruket i Mariestad att minska med 90 procent och koldioxidutsläppen med ton. Metsä Tissues andel av den totala biokraftverksinvesteringen på 30 miljoner euro är 50 procent. Biokraftverket tas i drift före utgången av Metsä Tissue bygger även en ny förädlingslinje på cirka 10 miljoner euro vid bruket i Mariestad. Linjen kommer att tas i drift sommaren I Tyskland moderniserades pappersmaskin 1 vid bruket i Raubach och i Ryssland invigde Metsä Tissue en ny förädlings- och logistikenhet. Omläggningen av produktionsprocessen vid Metsä Fibres bruk i Joutseno till polysulfidkokning blev klar i maj. Under sommaren lanserade Metsä Fibre den nya barrmassan Botnia Nordic Plus, vars nya papperstekniska egenskaper kunderna kan utnyttja för att utveckla sin egen process. I juni fattades beslut om att förnya bottnen på sodapannan och modernisera luftsystemet vid bruket i Joutseno. Förnyelsen av bottnen på sodapannan säkerställer brukets driftsäkerhet och pannans säkerhet. Moderniseringen av luftsystemet minskar kvävedioxidutsläppen i rökgaserna. I augusti fattades även beslut om modernisering av flissilot och effektivisering av behandlingssystemet för flissilots luktgaser vid bruket i Joutseno. Med investeringarna ökar driftsäkerheten vid bruket och minskar luktgasutsläppen från bruket. Investeringarna tas i bruk i juni STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOKSLUT

6 Moderniseringen av automationssystemet vid massabruket i Kemi har påbörjats, och hela investeringsprojektet blir klart före Den nya sågmatningen, såglinjen och linjerna för hantering av färskt virke startades upp i september vid Metsä Woods sågverk i Vilppula. Investeringen på cirka 30 miljoner euro vid sågverket i Vilppula ger bättre produktionseffektivitet och flexibilitet att tillgodose kundernas olika behov. FÖRETAGSARRANGEMANG I januari 2013 sålde Metsä Board fabriksområdet i Alizay med befintliga anläggningar och byggnader till det statliga företaget Conseil General de l Eurelle för 22 miljoner euro. Metsä Wood sålde i april hela aktiestocken i Metsä Wood Merk GmbH till den tyska koncernen Ed. Züblin AG, som ingår i Strabagkoncernen. Metsä Wood stängde den franska sågen Casteljaloux inklusive dess förädlings- och distributionsenhet. I slutet av året lades också Metsä Woods förädlings- och distributionsenhet i Kaskö ned. I maj köpte Metsäliitto Osuuskunta Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varmas aktier i Metsä Tissue Oyj, vilka utgjorde totalt 8,38 procent av bolagets aktiekapital. I januari 2014 ökade Metsäliitto Osuuskunta sin ägarandel i Metsä Tissue genom att köpa aktier av Jozef Antošík, vilka representerade 6 procent av bolagets aktiekapital. Efter affären äger Metsäliitto Osuuskunta 91 procent och Jozef Antošík 9 procent av Metsä Tissues aktiekapital. AFFÄRSOMRÅDEN VIRKESANSKAFFNING OCH SKOGSTJÄNSTER Metsä Forest redovisade en omsättning på 1 561,0 miljoner euro (2012: 1 515,4) och rörelseresultatet var 27,8 miljoner euro (20,2). I rörelseresultatet ingår inga poster av engångskaraktär. I Finland var virkeshandeln under året bättre än i genomsnitt. Virkeshandeln var trög under sommaren, men ökade efter semestrarna till samma nivå som föregående år. Metsä Forest köpte aktivt alla virkesslag både som rotköp och som leveransköp. På hösten var efterfrågan störst på stockdominerade föryngringsobjekt, sommargallringar och energived. Anskaffningen av skogsenergi utvecklades gynnsamt och försäljningen av skogsvårdstjänster fortsatte öka. Metsä Forest levererade cirka 30 miljoner kubikmeter (30) virke till sina kunder. Cirka 83 procent gick till industrin i Finland. I Finland köptes huvuddelen av virket av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Inköpsvolymen från finska privatskogar var större än planerat. Exportlicenssystemet för runt barrvirke i Ryssland fungerade bättre under sommaren, även om byråkratin fortfarande störde exporten. Utbudet på virke var stor och prisnivån var fortsatt stabil. I Baltikum var det överskott på massaved, men sågverken hade brist på timmer. I Sverige var det brist på virke från privatskogar, men de företags- och statsägda skogarna levererade virke som normalt till marknaden. För Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar anordnades olika evenemang under året, bland annat Huvudstadsregionens skogsdag som lockade drygt besökare. På våren infördes en ny tjänst för ägarmedlemmarna, Taimiturva, som är marknadens mest omfattande tjänst för skogsföryngring. Med Taimiturva-tjänsten kan skogsägaren köpa sig ett etablerat plantbestånd med måltäthet och med en genomsnittlig höjd på 1,3 meter. Utvecklingen av webbtjänsten Skogen på nätet fortsatte genom att man lade till nya funktioner. I december inleddes samarbetsförhandlingarna om den preliminära planen på effektivisering av den operativa styrningen och förändringen av Metsä Forests struktur. Förhandlingarna gällde hela personalen i Finland med undantag av skogsarbetare samt landsbolagen inom den internationella virkesanskaffningen. Förhandlingarna avslutades den 15 januari 2014 och den nya organisationen börjar gälla den 1 april TRÄPRODUKTER Metsä Wood redovisade en omsättning på 897,0 miljoner euro (2012: 904,2) och ett rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om 15,1 miljoner euro (18,6). Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -2,1 miljoner euro (16,3). Omsättningen och lönsamheten för första halvåret låg på samma nivå som föregående år, men under det andra halvåret var den ekonomiska utvecklingen sämre än under jämförelseperioden. Osäkerheten och den begränsade tillgången till finansiering för byggprojekten försvagade marknaden för byggverksamheten i vissa delar av Europa. I Storbritannien började ekonomin och byggverksamheten dock långsamt återhämta sig. Efterfrågan utanför Europa ökade, framför allt i Asien. Metsä Woods starka ställning inom träbyggandet stödde försäljningen av Kerto och andra byggprodukter. Mot slutet av året stabiliserades efterfrågan så att den följde den normala säsongsvariationen. Plywoodprodukternas industriella användning ökade på huvudmarknaden och lönsamheten utvecklades gynnsamt tack vare produktivitetshöjande åtgärder. Marknadsbalansen för sågade trävaror var relativt bra hela året. Den svaga positiva prisutvecklingen för sågade trävaror räckte inte till för att kompensera effekten av det samtidigt ökade priset på råvara. Produktionsstoppet vid sågverket i Vilppula på sommaren med anledning av moderniseringen av sågverket minskade leveransvolymerna för sågade trävaror. Den industriella användningen av Metsä Woods produkter främjades under året. Transport- och logistikföretaget DB Schenker valde Metsä Woods träkonstruktioner till utbyggnaden av sin landtrafikscentral i Vinikby i Vanda med cirka kvadratmeter. Metsä Woods leveranser omfattar stommen, taket och ytterväggarna till utbyggnaden färdigmonterade. Byggarbetena inleddes i maj Metsä Wood Merk GmbH:s hela aktiestock såldes i april till den tyska koncernen Ed. Züblin AG, som ingår i Strabag-koncernen. Arrangemanget stöder Metsä Woods fokusering på träbyggandets system- och produktdelslösningar på den centraleuropeiska marknaden. Samtidigt avtalade parterna om långsiktigt samarbete där båda företagen säljer varandras produkter. Metsä Wood informerade i april om en omstrukturering av sina verksamheter och inledde ett effektiviseringsprogram för att förbättra bolagets konkurrenskraft och lönsamhet. I och med effektiviseringsprogrammet inledde bolaget förhandlingar om personalminskningar. Förhandlingarna ledde till att bolagets personal minskade med 73 personer i Finland och med 135 personer i Storbritannien. Till följd av nedläggningen av den franska sågverks- och vidareförädlingsenheten Casteljaloux sades 31 personer upp i slutet av året. Metsä Wood tillkännagav i augusti sina planer på att lägga ned förädlings- och distributionsenheten i Kaskö. Under förhandlingarna om 4 BOKSLUT 2013 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

7 nedläggningen kunde man inte finna företagsekonomiska förutsättningar för att fortsätta med verksamheten. Verksamheten i enheten lades ned i slutet av året och personalminskningen blev totalt 51 personer. MASSA Metsä Fiber redovisade en omsättning på 1 313,8 miljoner euro (2012: 1 273,9). Också lönsamheten förbättrades jämfört med föregående år. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 196,6 miljoner euro (148,1). Omsättningen och rörelseresultatet förbättrades, framför allt till följd av höjda massapriser och ökade försäljningsvolymer. Marknaden visade en uppgång under första kvartalet, och den måttliga uppgången fortsatte under hela året. Efterfrågan på blekt avsalumassa ökade i Kina med cirka nio procent jämfört med Marknaden för barrmassa var i balans. Den nya kapaciteten ökade utbudet på kortfibrig massa något. Massaprisutvecklingen var gynnsam hela året, framför allt för barrmassa, där priset steg med 100 dollar under året och slutade på 910 dollar per ton. Metsä Fibres leveransvolym för massa var ton ( ). Av leveranserna gick ton till delägare ( ) och ton till marknadskunder ( ). Vid Metsä Fibres massabruk slogs ett nytt årsproduktionsrekord, dvs ton (2012: ). De nya årsproduktionsrekorden slogs vid bruken i Kemi och Raumo. Även Metsä Svirs sågverk i Ryssland slog ett nytt årsproduktionsrekord. Metsä Fibres totala virkesförbrukning under 2013 var 12,5 miljoner kubikmeter (12,2), varav 82 procent var barrved. Av virket kom 87 procent från certifierade skogar, varav merparten var certifierad enligt PEFC-standarden i Finland. Ombyggnaden av produktionsprocessen vid bruket i Joutseno till polysulfidkokning blev klar under året. Dessutom fattade man beslut om att förnya bottnen på sodapannan och modernisera luftsystemet vid bruket i Joutseno samt att modernisera flissilot och effektivisera behandlingssystemet för luktgaser. Moderniseringen av automationssystemet vid massabruket i Kemi påbörjades. Det viktigaste forsknings- och utvecklingsprojektet under 2013 var stödet till lanseringen av polysulfidmassan. Dessutom utreddes bland annat möjligheterna till minskad vattenförbrukning i massaprocessen. Det gemensamma projektet, som utreder förutsättningar för en investering i ett raffinaderi för biogasverk i Joutseno med Helsingfors Energi och Gasum, fortsatte med en miljökonsekvensbedömning. Myndighetsutlåtandet blev klart i december. KARTONG OCH PAPPER Metsä Board redovisade en omsättning på 2 019,3 miljoner euro (2012: 2 107,6) och ett rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om 104,4 miljoner euro (74,9). De redovisade posterna av engångskaraktär i rörelseresultatet var +9,2 miljoner euro (+146,2) netto. Rörelseresultatet förbättrades tack vare kraftigt ökade leveransmängder för falskartong och vit kraftliner, minskade förluster i de enheter som lagts ned och som ska omstruktureras samt av prisökningar för massa och CTMP-massa. Priset på vittop kraftliner var något högre än föregående år, men det genomsnittliga försäljningspriset på falskartong och papper var något lägre. Rörelseresultatet försämrades även av att det brittiska pundet och den amerikanska dollarn försvagades mot euron och att den svenska kronan förstärktes mot euron. Rörelseresultatet för Metsä Board inklusive poster av engångskaraktär var 113,6 miljoner euro (221,1). Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 54,7 miljoner euro (52,3) och de finansiella kursdifferenserna -1,1 miljoner euro (5,0). De högre finansiella kostnaderna jämfört med jämförelseperioden berodde huvudsakligen på tidigarelagd återbetalning av ett USD-lån. Pohjolan Voima Oy betalade dessutom en utdelning på 5,5 miljoner under jämförelseperioden. Resultatet exklusive poster av engångskaraktär före skatt var 48,6 miljoner euro (27,7), resultatet per aktie 0,17 euro (0,13) och avkastningen på sysselsatt kapital 6,4 procent (4,8). Resultatet inklusive poster av engångskaraktär före skatt var 57,8 miljoner euro (173,9), resultatet per aktie 0,19 euro (0,52) och avkastningen på sysselsatt kapital 7,0 procent (12,4). I slutet av december var Metsä Boards soliditet 40,7 procent och nettoskuldsättningsgraden 70 procent (33,2 och 73). Försäljningen av Metsä Group Treasury Oy till Metsäliitto Osuuskunta i slutet av september minskade klart Metsä Boards räntebärande lån och likvida medel, men effekten på den räntebärande nettoskulden var ringa. Arrangemanget resulterade i att Metsä Boards soliditet förbättrades med cirka 5 procentenheter och avkastningen på sysselsatt kapital med cirka 1 procentenhet. Metsä Board tillkännagav i november sina planer på att förnya sin ledarskaps- och rapporteringsstruktur för att ännu bättre motsvara bolagets strategi och skapa bättre förutsättningar för en ökning av falskartong- och kraftlinerverksamheterna. Metsä Boards egentliga affärsverksamhet uppdelas i två affärsområden, dvs. Cartonboard och Linerboard and Paper. Dessa utgör även Metsä Boards rapporteringssegment från och med början av MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER Metsä Tissue redovisade en omsättning på 1 000,1 miljoner euro (2012: 981,5). Försäljningen av egna produktmärken var fortsatt stabil i Finland och Skandinavien. Försäljningen av egna produktmärken ökade jämförelsevis mest i Ryssland och i centrala Östeuropa. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 54,5 miljoner euro (41,9). Förbättringen berodde dels på ökad försäljning, dels på minskade fasta kostnader till följd av omorganisationen samt av förbättrad produktionseffektivitet. Metsä Tissues investeringsprogram på 55 miljoner euro i Krapkowice i Polen slutfördes enligt planerna. Investeringen omfattade bland annat två nya mjukpappersmaskiner, en förädlingslinje för storkonsumentprodukter samt en ny logistikcentral. Efter moderniseringarna är bruket i Krapkowice en av Europas modernaste mjukpappersbruk. I våras togs den nya förädlings- och logistikenheten i Vorsino i Ryssland i bruk. Enheten ska möta de växande behoven på mjukpappersmarknaden i Moskva, S:t Petersburg och andra storstäder. Samriskföretaget Katrinefors Kraftvärme AB, som till hälften ägs av Metsä Tissue, informerade om sina planer att i anslutning till Metsä Tissues fabrik i Mariestad i Sverige bygga ett biokraftverk. Dessutom bygger Metsä Tissue en ny förädlingslinje vid bruket i Mariestad. År 2013 lanserade Metsä Tissue flera nya produkter för konsumentbruk och storhushåll. Toalettpapper med fyra skikt lanserades i höstas på marknaden i Finland, Skandinavien, Baltikum och Ryssland. I Skandinavien kom även ett starkare hushållspapper till affärerna, som är speciellt avsett för användning i köket. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOKSLUT

8 FORSKNING OCH UTVECKLING Metsä Groups forsknings- och utvecklingskostnader var 17,7 miljoner euro (2012: 19,6 och 2011: 19,4), dvs. 0,4 procent (2012: 0,4 och 2011: 0,3) av rörelsekostnaderna. Inom forskning och utveckling fokuserar Metsä Group på att förbättra process- och resurseffektiviteten, utnyttja förnybara råvaror som konkurrensfördel och erbjuda kunderna mervärdesprodukter och -tjänster. Fokusområden inom process- och resurseffektiviteten är bland annat ökat utbyte av produktionen, energieffektivitet och optimal användning av biprodukterna. Vi utvecklar produkterna och tjänsterna i nära samarbete med våra kunder. Genom att aktivt deltaga i planeringen och styrningen av FIBIC Oy:s (Finlands bioekonomiklusters) forskningsprogram har den grundläggande forskningen riktats in på att både främja målen för den befintliga affärsverksamheten och kartläggningen av nya affärsmöjligheter. I slutet av 2012 deltog Metsä Group i bildandet av den europeiska biobaserade industrins konsortium Bio-based Industries Consortium, som har som mål att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Genom detta konsortium deltog vi i bildandet av ett innovationspartnerskap mellan den offentliga och privata sektorn under Europeiska kommissionen. Projektet var en del av genomförandet av ramprogrammet Horisont Innovationspartnerskapet strävar efter att accelerera kommersialiseringen av forskningsresultaten. Inom virkesanskaffning och skogstjänster hänförde sig projekten till utveckling av medlemstjänsterna, produktiviteten inom drivning, transport och skogstjänsterna samt av datasystemen som stöder dessa. En ny tjänst, Taimiturva, infördes för ägarmedlemmarna, och webbtjänsten Skogen på nätet fick nya funktioner. För att förbättra produktiviteten inom transporter utnyttjade man möjligheten enligt den nya lagstiftningen att använda större virkesbilar samt införde ett nytt operativt planerings- och styrsystem för transporter. Som en del av styrsystemet finns företagarsystemet LogForce, som kan användas för att skapa standardsystem inom branschen för multiföretagande. Inom träproduktindustrin låg fokus på utvecklingen av konstruktionslösningar för byggande och mervärdesprodukter samt på den ständiga utvecklingen av plywoodprodukter för industrin enligt kundernas krav. Vi vidareutvecklade stomlösningar samt tak- och mellanbjälklagselement för byggande av affärslokaler och även brand-, fukt- och mögelskydd för plywoodprodukter samt behandlingar som förlänger hållbarheten på lång sikt. Den flexibla bearbetningen av produkterna på den ombyggda såglinjen vid sågverket i Vilppula var en betydande förändring. Sågverkets moderna produktionsteknik med mångsidiga sågmallar ger ännu bättre möjligheter att tillverka produkter som är anpassade efter kundernas behov och därmed en kundorienterad produktutveckling. Inom forskning och utveckling på Metsä Fibre låg fokus på att köra igång den nya polysulfidprocessen vid bruket i Joutseno och att hjälpa kunderna vid införandet av den nya massan. Dessutom undersökte Metsä Fibre fossilfria alternativ för ett massabrukskoncept och minskad vattenförbrukning i massaprocesserna. Det gemensamma projektet, som utreder investering i ett biogasverk för produktion av biogas i Joutseno med Helsingfors Energi och Gasum, fortsatte med en miljökonsekvensbedömning. Myndighetsutlåtandet blev klart i december Huvudmålet för forskning och utveckling inom kartong- och pappersindustrin är att i framtiden tillverka allt lättare kartonger utan att ge avkall på deras slutliga användningsegenskaper. Man söker även aktivt efter nya slutanvändningsområden för produkterna. Verksamheten utgår från kundernas behov och produktions- och resurseffektivitet. År 2013 lanserades de nya lättare falskartongerna, som har högre prestanda och bättre tryckegenskaper. Produktförnyelserna syftar till att främja tillväxten inom falskartongförsäljningen. Inom ökningen av kraftlinerverksamheten togs ett stort steg våren 2013, när produktionen av helblekt lätt kraftliner startade vid bruket i Husum. Under 2014 kommer kraftlinerproduktionens andel i Husum att öka ytterligare. Inom affärsverksamheten Papper strävar man efter att ytterligare förenkla produktsortimentet. Samtliga bruk gjorde stora besparingar i de rörliga kostnaderna under räkenskapsperioden. Besparingsåtgärderna fortsätter under Metsä Board strävar aktivt efter att stärka sin position som kvalitetsledare och även utveckla sina tjänster inom leveranskedjan till toppennivå. Projektet Lean SCM, som syftar till att effektivisera leveranskedjans processer och verktyg, framskred som planerat under Målsättningen är att slutföra projektet för kartongverksamheten under Målsättningen för produktutvecklingen inom mjuk- och matlagningspapper är att tillgodose kundernas och slutanvändarnas behov genom att skapa optimala koncept och lösningar i samarbete med dem och att förbättra kundgruppernas användarupplevelser och öka deras värde. Under året lanserade Metsä Tissue flera nya och förnyade produkter på marknaden. HÅLLBAR UTVECKLING Metsä Group har förbundit sig att främja hållbar utveckling, kontinuerligt förbättra sin egen verksamhet och bedriva ansvarsfull affärsverksamhet. Verksamheten styrs av koncernens uppförandekod och av principer för hållbar utveckling samt ett brett sortiment av policyer som styr olika områden. Metsä Group stödjer ansvarsfullt skogsbruk enligt principen för hållbar utveckling. Vi kan spåra det virke vi använder till hundra procent. Det kommer alltid från skogar som har skötts enligt principen om hållbar utveckling. Målsättningen är att andelen certifierat virke i verksamheten ska vara över 80 procent. Under räkenskapsperioden kom 82 procent (2012: 82 och 2011: 81) av det virke som virkesanskaffningen köpte från certifierade skogar. Kraven i EU:s Timmerförordning, som trädde i kraft våren 2013, har inkluderats i den praxis som Metsä Groups virkesanskaffning tillämpar. Metsä Group strävar efter att i sin verksamhet dämpa klimatförändringen. Vårt mål är att fram till 2020 minska de fossila CO 2 -utsläppen i produktionen med 30 procent per producerad ton jämfört med nivån år Till följd av viktiga investeringar uppnåddes målet redan 2013 i och med att koldioxidutsläppen minskade med 32 procent från jämförelseåret. Av de bränslen som används består redan idag 85 procent av träbaserade biobränslen (2012: 83 och 2011: 80), mestadels av koncernens egna biprodukter, såsom bark och svartlut. Huvuddelen, 83 procent, av den anskaffade totalenergin, är koldioxidneutral (2012: 82 och 2011: 80). Metsä Groups energieffektivitet har förbättrats med fem procent sedan Målsättningen är att förbättra energieffektiviteten med tio procent fram till Att förbättra energieffektiviteten är en väsentlig del av alla investeringar i produktionen. Metsä Group söker ständigt efter metoder att minska vattenförbrukningen i sin produktion bland annat genom effektiv återanvändning av vattnet i processerna. År 2013 var den totala vattenförbrukningen BOKSLUT 2013 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp

innehåll 93 Utredning om löner och arvoden 96 Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, förvaltningsråd och styrelse 100 Metsä Groups ledningsgrupp Metsä group Bokslut 2014 innehåll 2 Styrelsens verksamhetsberättelse 9 Förslag till vinstdisposition KONCERNEN 10 Rapport över totalresultat 11 Balansräkning 12 Rapport över förändringar i eget kapital

Läs mer

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Metsä Group bokslutskommuniké 2014 5.2.2015 kl. 12 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Metsä Group bokslutskommuniké 2014 Sida 1/27 METSÄ GROUP BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 :00 Sida 2/27 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 418 MILJONER EURO ÅR 2014 RÖRELSERESULTATET

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2014 Pressmeddelande 1 (31) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 105 miljoner euro under januari mars Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ

Metsä Group Delårsrapport Januari Mars 2015. Sida 1/25 METSÄ Sida 1/25 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Sida 2/25 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTATT EXKLUSIVE POSTER AV EN- GÅNGSKARAKTÄR 129 MILJONER EURO FÖR JANUARI MARS RESULTATET FÖR JANUARI MARS Omsättningen

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Lönsam tillväxt som målsättning

Lönsam tillväxt som målsättning Årsredovisning 2010 Lönsam tillväxt som målsättning De långsiktiga ekonomiska målen och utdelningspolitiken stöder vår strategi för lönsam tillväxt. Lönsamhet Tillväxt % 14 12 10 8 6 4 2 0 06 07 08 09

Läs mer

Sanitec Abp Årsredovisning 2014

Sanitec Abp Årsredovisning 2014 Sanitec Abp Årsredovisning STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsens verksamhetsberättelse I KORTHET Nettoomsättningen för uppgick till 689,4 miljoner euro (701,8). Jämförbar nettoomsättning för året

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar

Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar STORA ENSO DELÅRSRAPPORT 21 juli 2015 kl. 13.00 EET Stora Enso delårsrapport januari juni 2015 Transformationen fortsätter med starkt kassaflöde trots vissa driftstörningar Q2/2015 (jämfört med Q2/2014)

Läs mer

Innehåll. Kalendarium

Innehåll. Kalendarium Årsredovisning 2014 Innehåll 01 Förvaltningsberättelse 04 Riskhantering och resultatpåverkande faktorer 06 Resultaträkning för koncernen 06 Rapport över totalresultat 07 Balansräkning för koncernen 08

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

2014-04-23 kl. 13.00 EET

2014-04-23 kl. 13.00 EET Börsmeddelande 2014-04-23 kl. 13.00 EET STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2014-04-23 kl. 13.00 EET Stora Enso första kvartalet 2014 Betydligt högre operativt rörelseresultat till följd av lägre kostnader Q1/2014

Läs mer

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014

STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 STOCKMANN Oyj Abp BOKSLUT 31.12.2014 BOKSLUT 31.12.2014 sidan Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Aktier och aktiekapital 10 Nyckeltal 12 Koncernens resultaträkning 15 Koncernbalansräkning 16 Koncernens

Läs mer

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen

Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Stora Enso delårsrapport januari mars 2015 Stabilt kvartal med stöd av valutautvecklingen Q1/2015 (jämfört med Q1/2014) Omsättning: 2 491 MEUR (2 568), en minskning med 3,0 %. Omsättningen exklusive en

Läs mer

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

bokslut 2012 skapar glädje och löser vardagens problem bokslut 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernbokslut, IFRS Koncernens resultaträkning och rapport över totalresultat

Läs mer

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut

Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003. Bokslut Gediget kunnande i 170 år. Årsredovisning 2003 Bokslut Innehåll Bokslut 2003 3 Femårsöversikt 4 Formler för nyckeltal 5 Hantering av finansiella risker 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 2003 14 Koncernbokslut

Läs mer

delårsrapport andra kvartalet

delårsrapport andra kvartalet delårsrapport andra kvartalet januari juni 2010 Stora Enso i sammandrag Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och träproduktföretag med tillverkning av tidnings- och bokpapper, journalpapper,

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014

Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Wärtsilä Oyj Abp Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 Bra utveckling trots utmanande marknadsläge Affärsverksamheten inom tvåtaktsmotorer rapporteras som avvecklade verksamheter från och med tredje

Läs mer

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd

Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Bokslutskommuniké 2014 2 STOCKMANNS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 STOCKMANN Oyj Abp, Bokslutskommuniké 13.2.2015 kl. 8.00 EET Ett svårt år bakom oss ny riktning fastställd Oktober december 2014: Koncernens omsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid

ÅRSREDOVISNING 2014. Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid ÅRSREDOVISNING 2014 Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid Detta är BillerudKorsnäs BillerudKorsnäs är en av världens ledande leverantörer av högkvalita tiva förpackningsmaterial

Läs mer

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011

Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Finnairkoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Omsättningen ökade med 10,8 procent, rörelseresultatet försämrades på grund av bränsleprishöjningar och katastrofen i Japan Nyckeltal Q1/2011 Q1/2010 Förändring

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer