Inbjudan till teckning av aktier i Nordea Bank AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i Nordea Bank AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i Nordea Bank AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Nordea Markets 16 mars 2009

2 INFORMATION TILL INVESTERARE I samband med Företrädesrättsemissionen och upptagandet till handel av de Nya Aktierna på NASDAQ OMX Stockholm, NASDAQ OMX Helsinki och NASDAQ OMX Copenhagen har Nordea upprättat ett prospekt på svenska och en engelsk översättning därav. Teckningsrätterna och de Nya Aktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act of 1933 i gällande lydelse ( Securities Act ) eller hos någon värdepappersmyndighet i någon delstat i USA eller annan jurisdiktion som tillhör USA och får inte erbjudas eller säljas i USA, utom genom transaktioner som är undantagna från registrering enligt Securities Act. Teckningsrätterna och de Nya Aktierna erbjuds och säljs utanför USA i enlighet med Regulation S i Securities Act. Detta prospekt utgör varken ett erbjudande att överlåta eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva andra värdepapper än de Nya Aktierna. I ett flertal länder, särskilt i USA, Kanada, Japan, Hong Kong och Australien, är distribution av detta prospekt, teckning av de Nya Aktierna med stöd av Teckningsrätter, erbjudandet att teckna de Nya Aktierna samt försäljningen av de Nya Aktierna föremål för restriktioner i lag (avseende registrering, tillstånd eller andra regleringar). Med vissa undantag gäller erbjudandet att teckna de Nya Aktierna inte personer som är bosatta i USA, Kanada, Japan, Hong Kong och Australien eller någon annan jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara förbjudet. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Nordea, Merrill Lynch International ( Merrill Lynch ), J.P. Morgan Securities Ltd. ( J.P. Morgan och, tillsammans med Merrill Lynch, Emissionsgaranterna ) eller Nordea Markets ( Nordea Markets och, tillsammans med Emissionsgaranterna, Joint Bookrunners ) i syfte att tillåta innehav eller distribution av detta prospekt (eller något annat erbjudande- eller marknadsföringsmaterial eller några anmälningssedlar hänförliga till Teckningsrätter eller de Nya Aktierna) i någon jurisdiktion i vilken sådan distribution annars skulle kunna strida mot lagar eller regler. Följaktligen får varken detta prospekt eller marknadsföringsmaterial eller övrigt till Företrädesrättsemissionen hänförligt material distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion om inte detta sker i enlighet med gällande lagar och regler. Envar som kan komma att inneha detta prospekt är skyldig att informera sig om och följa sådana restriktioner och särskilt att inte publicera eller distribuera prospektet i strid med tillämpliga värdepappersrättsliga lagar och regler. Varje handlande i strid med sådana restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig lagstiftning. Detta prospekt utgör varken ett erbjudande att överlåta Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna till någon person i en jurisdiktion i vilken det är olagligt att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller en inbjudan till ett erbjudande att förvärva Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna från någon person i en jurisdiktion i vilken det är olagligt att göra en sådan inbjudan. Ingen person är eller har varit behörig att tillhandahålla någon information eller att göra någon utfästelse avseende Företrädesrättsemissionen annat än vad som framgår av detta prospekt och, om så ändå sker, ska sådan information eller utfästelse inte förlitas på såsom behörigen godkänd. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Joint Bookrunners avseende riktigheten, fullständigheten eller verifikationen av informationen i detta prospekt och innehållet i detta prospekt varken utgör eller ska förlitas på som ett löfte eller en utfästelse från Joint Bookrunners i detta avseende, varken historiskt eller vad avser framtiden. Joint Bookrunners påtar sig inget ansvar för detta prospekts riktighet, fullständighet eller verifikation och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning under tillämplig lag allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, som de annars skulle kunna ha avseende information som tillhandahållits i detta prospekt eller annorledes. Uppgifter som tillhandahållits eller utfästelser som gjorts i samband med Företrädesrättsemissionen samt teckning eller försäljning av Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna som inte överensstämmer med vad som anges i detta prospekt är ogiltiga. Investerare bekräftar att (i) de inte har förlitat sig på Joint Bookrunners, eller någon person som är närstående till Joint Bookrunners, i samband med granskningen av riktigheten av informationen i detta prospekt eller i samband med deras investeringsbeslut, och (ii) de endast har förlitat sig på informationen i detta prospekt och att ingen person har bemyndigats att ge någon information eller göra några utfästelser om Nordea, Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna (om inte annat framgår av detta prospekt) och om sådan information eller sådana utfästelser har gjorts ska de inte förlitas på som om de har godkänts av Nordea eller Joint Bookrunners. Distributionen av detta prospekt innebär inte att uppgifterna i prospektet är aktuella vid någon annan tidpunkt än per datumet för detta prospekt. I synnerhet innebär varken distributionen av detta prospekt eller erbjudandet, försäljningen eller leveransen av Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna att några negativa förändringar inte har skett eller händelser inte har inträffat vilka kan eller skulle kunna leda till en negativ påverkan på Nordeas verksamhet, finansiella ställning eller rörelseresultat. Varje investerare som fattar ett investeringsbeslut måste förlita sig på egna undersökningar, analyser och utredningar av Nordea och villkoren för Företrädesrättsemissionen, inklusive möjligheter och risker. Varken Nordea eller någon av Joint Bookrunners eller någon av dessas representanter ger några utfästelser till dem som erbjudandet riktar sig till eller till tecknare eller förvärvare av Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna avseende lagligheten i en investering i Teckningsrätter eller Nya Aktier enligt den lagstiftning som är tillämplig för dem som erbjudandet riktar sig till eller för tecknare eller förvärvare. Varje investerare bör innan teckning eller förvärv av de Nya Aktierna sker konsultera sina egna rådgivare. Investerare måste göra självständiga bedömningar av de legala, skattemässiga, affärsmässiga, finansiella och övriga konsekvenserna som teckning eller förvärv av Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna medför. Investerare måste även göra sin egen självständiga bedömning avseende de risker som är förknippade med teckning eller förvärv av Teckningsrätterna eller de Nya Aktierna. Joint Bookrunners agerar uteslutande för Nordeas och ingen annans räkning i samband med Företrädesrättsemissionen. De kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta prospekt eller ej) som deras respektive klient i förhållande till Företrädesrättsemissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Nordea för att tillhandahålla det skydd som bereds till deras respektive klienter eller för råd i samband med Företrädesrättsemissionen eller någon transaktion eller uppgörelse som det refereras till i detta prospekt. I samband med Företrädesrättsemissionen kan var och en av Emissionsgaranterna och deras respektive närstående företag, när de agerar som investerare för sin egen räkning, förvärva Teckningsrätter eller Nya Aktier i Företrädesrättsemissionen och i den egenskapen för sin egen räkning behålla, köpa eller sälja sådana värdepapper, Teckningsrätter eller Nya Aktier eller liknande investeringar och får erbjuda eller sälja sådana aktier eller investeringar på annat sätt än i samband med denna Företrädesrättsemission. Således ska alla referenser i detta prospekt till att aktier erbjuds förstås som att det innefattar alla erbjudanden av Teckningsrätter eller Nya Aktier till någon av Emissionsgaranterna eller några av deras respektive närstående företag när de agerar i sådan egenskap. Ingen av Emissionsgaranterna avser att avslöja omfattningen av någon sådan investering eller transaktion, såvida det inte krävs enligt lag eller reglering. i

3 Detta prospekt har upprättats med anledning av en nyemission av högst nya stamaktier (de Nya Aktierna ) i Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ) tecknade med stöd av överlåtbara teckningsrätter ( Teckningsrätterna ) som tilldelas innehavare av stamaktier i Nordea per den 17 mars 2009 ( Avstämningsdagen ) eller tecknade på annat sätt enligt vad som anges i detta prospekt ( Företrädesrättsemissionen ). Innehavare av stamaktier kommer att erhålla 11 Teckningsrätter för varje stamaktie som innehas på Avstämningsdagen. 20 Teckningsrätter kommer att berättiga innehavaren att teckna 1 Ny Aktie till teckningskursen 1,81 euro, alternativt, vid teckning med stöd av Teckningsrätter registrerade i det svenska kontoföringssystemet 20,75 svenska kronor eller, vid teckning med stöd av Teckningsrätter registrerade i det danska kontoföringssystemet 13,49 danska kronor per Ny Aktie ( Teckningskursen ) under tiden från och med den 20 mars 2009 till och med den 3 april 2009 ( Teckningsperioden ). Detta prospekt har godkänts och registrerats av den svenska Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering av den svenska Finansinspektionen innebär inte att den svenska Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Nordea vidtar inte några åtgärder för att tillåta ett publikt erbjudande av de Nya Aktierna i Företrädesrättsemissionen (genom utnyttjande av Teckningsrätter eller på annat sätt) i några andra jurisdiktioner än Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Tyskland, Storbritannien och Sverige. Se avsnittet Restriktioner rörande försäljning och överlåtelse av Teckningsrätter och Nya Aktier. Tvist rörande eller med anledning av Företrädesrättsemissionen, innehållet i detta prospekt eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras exklusivt enligt svensk lag och av svensk domstol. Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Detta prospekt finns tillgängligt på Nordeas hemsida, samt på den svenska Finansinspektionens hemsida, Informationen på Nordeas hemsida är inte införlivad i detta prospekt och utgör inte en del av detta prospekt. Handel med Teckningsrätterna förväntas ske på NASDAQ OMX Stockholm under benämningen NDA TR, på NASDAQ OMX Helsinki under benämningen NDA1VU0109 och på NASDAQ OMX Copenhagen under benämningen NDA TR. Teckningsperioden kan komma att förlängas av Nordeas styrelse. Teckningsrätter som inte utnyttjas inom Teckningsperioden förfaller och förlorar sitt värde. INDIKATIV TIDSPLAN FÖR FÖRETRÄDESRÄTTSEMISSIONEN Handel med stamaktier exklusive Teckningsrätter inleds... 13mars 2009 Avstämningsdag... 17mars 2009 Teckningsperiod... 20mars 3 april 2009 Handel med Teckningsrätter: På NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Copenhagen mars 2009 På NASDAQ OMX Helsinki mars 2009 Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds... 20mars 2009 TIDPUNKTER FÖR FINANSIELL INFORMATION OCH ÅRSSTÄMMA Nordeas årsstämma... 2april 2009 Delårsrapport, januari mars april 2009 Delårsrapport, januari juni juli 2009 Delårsrapport, januari september oktober 2009 ii

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 1 Översikt... 1 Styrkor... 1 Strategi... 2 Bakgrund och motiv till Företrädesrättsemissionen... 4 Emissionslikvidens användning... 5 Övrigt... 5 Företrädesrättsemissionen i sammandrag... 6 Sammanfattning av riskfaktorer Sammanfattning av utvald finansiell och annan information Riskfaktorer Risker relaterade till de rådande makroekonomiska förhållandena Risker relaterade till Nordeas kreditportfölj Risker relaterade till exponering mot marknadsrisk Risker relaterade till likviditet och kapitaltäckning Andra risker hänförliga till Nordeas verksamhet Risker relaterade till de legala och regulatoriska miljöer där Nordea bedriver verksamhet Risker relaterade till Företrädesrättsemissionen och de Nya Aktierna Framåtriktade uttalanden och presentation av finansiell och annan information Framåtriktade uttalanden Finansiell information Marknadsandel och annan information Inbjudan att teckna Nya Aktier i Nordea Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till Företrädesrättsemissionen Emissionslikvidens användning Villkor och anvisningar Villkor och anvisningar Nya Aktier som ska registreras hos Euroclear Sweden och handlas på NASDAQ OMX Stockholm Villkor och anvisningar Nya Aktier som ska registeras hos Euroclear finland och handlas på NASDAQ OMX Helsinki Villkor och anvisningar Nya Aktier som ska registreras hos VP Securities och handlas på NASDAQ OMX Copenhagen Villkor för Företrädesrättsemissionen Investerare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner Verksamhet Översikt Historia och utveckling Styrkor Strategi Nordeas verksamhetsmodell Nordeas kunder och verksamhet Konkurrens och marknader Informationsteknik Medarbetare Ytterligare information om Nordea Utvald finansiell och annan information Resultaträkning för koncernen Balansräkning för koncernen Nyckeltal för koncernen Nyckeltalsdefinitioner Resultaträkning på segmentnivå Balansräkning på segmentnivå Kommentarer till den finansiella utvecklingen Översikt Väsentliga faktorer som påverkar verksamhetens resultat Konsoliderat verksamhetsresultat för 2006, 2007 och Konsoliderad balansräkning för 2006, 2007 och Kapitaltillskott till dotterbolag Åtaganden utanför balansräkningen Verksamhetsresultatet för 2006, 2007 och 2008 Analys per kundområde Verksamhetsresultatet för 2006, 2007 och 2008 Analys per produktområde Utsikter och senaste tidens utveckling Finansiella mål och kapitalpolicy Kapitaltäckning Likviditet och kapitalresurser Kreditbetyg Kassaflöde Viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar Utvald statistik och annan information Genomsnittliga balanser och räntesatser iii

5 Analys av förändringar i ränteintäkter och räntekostnader Värdepappersportfölj Typer av lån Utestående lån per jurisdiktion och bransch Förfallostruktur för lån Osäkra fordringar Analys av reservering för kreditförluster Fördelning av reserver för kreditförluster Kortfristig upplåning Inlåning Räntabilitet på eget kapital och totalt kapital Risk-, likviditets- och kapitalhantering Översikt Hanteringsprinciper och kontroll Riskhantering Likviditetshantering Kapitalhantering Aktiekapital och ägarförhållanden Information om aktien Aktiekapital Handel i Nordeas aktier Större aktieägare Aktieägande bland anställda Omvandling till europabolag Historisk kursutveckling för aktien Utdelning och utdelningspolicy Utdelningspolicy Vinstutdelning enligt svensk rätt Utbetalning av utdelning Kapitalisering och skuldsättning Kapitalisering Nettofinansiell skuldsättning Övervakning och tillsyn av banker Regleringen av bank- och finansieringsrörelse samt ägar- och ledningsprövning Statliga stabiliseringsplaner Styrelse, koncernledning och revisorer Styrelse Koncernledningen Ersättning till Styrelsen och koncernledningen Annan information om Styrelsen och koncernledningen Nomineringsprocess Styrelseutskott Revisorer Skattefrågor Skattefrågor i Sverige Skattefrågor i Danmark Skattefrågor i Finland Skattefrågor i Norge Vissa federala inkomstskattekonsekvenser i USA Restriktioner gällande försäljning och överlåtelse av Teckningsrätter och Nya Aktier Teckningsrätter och nya aktier USA Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Restriktioner rörande försäljning i vissa andra jurisdiktioner Bolagsordning Legala frågor och kompletterande information Avtal om teckning av Nya Aktier Väsentliga avtal Avtal med närstående Försäkringar Investeringar Fastigheter Koncernstruktur Immateriella rättigheter Rättsliga förfaranden Handlingar tillgängliga för granskning Information om växelkurser och lagreglering Information om växelkurser Lagreglering om valutakontroll Vissa definitioner Finansiella rapporter innehåll... F-1 iv

6 SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen är avsedd som en introduktion till prospektet och lyfter fram information som presenteras mer detaljerat på annan plats i prospektet. Sammanfattningen är inte fullständig och innehåller inte all information som du bör överväga innan du investerar i Teckningsrätter och/eller Nya Aktier. Innan du fattar ett investeringsbeslut bör du läsa igenom hela prospektet noggrant, inklusive avsnitten Riskfaktorer, Kommentarer till den finansiella utvecklingen, Verksamhet samt de finansiella rapporter som ingår i detta prospekt. För definitioner av vissa uttryck som används i prospektet, se avsnittet Vissa definitioner. En person kan enbart hållas ansvarig för information som ingår i den här sammanfattningen om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller motsägande i förhållande till de andra delarna av prospektet. Enligt nationell lag i de enskilda medlemsstaterna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ( EES ) kan en kärande som väcker talan rörande informationen i detta prospekt tvingas att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan rättegången inleds. ÖVERSIKT Nordea är den största finanskoncernen i Norden (Danmark, Finland, Norge och Sverige) mätt i totala intäkter och är verksamt även i Baltikum, Polen och Ryssland, som Nordea benämner New European Markets, i Luxemburg samt via en rad andra internationellt baserade kontor. Nordea anser sig ha den största kundbasen av alla finanskoncerner i Norden med cirka 10 miljoner kunder per den ember 2008, spridda över de marknader där Nordea är verksamt, varav cirka 7,5 miljoner privatkunder i fördelsprogrammet och cirka 0,7 miljoner aktiva företagskunder. Vid samma tid uppgick Nordeas totala balansomslutning till 474 md euro och primärkapitalet till 15,8 md euro, och Nordea var den största kapitalförvaltaren baserad i Norden med 126 md euro i förvaltat kapital. För räkenskapsåret 2008 uppgick Nordeas rörelseintäkter till 8,2 md euro, varav 76,7 procent härrörde från Nordic Banking (22,0 procent, 21,8 procent, 20,6 procent och 11,6 procent i Danmark, Sverige, Finland respektive Norge), 5,7 procent härrörde från New European Markets och 17,6 procent genererades av Nordeas övriga verksamhet som inkluderar dess International Private Banking-verksamhet och verksamheten inom sektorerna Financial Institutions och Shipping & Oil Services. STYRKOR Stor, diversifierad kundbas och ett väl utbyggt distributionsnät Nordeas unika nordiska kundbas består av cirka 6,8 miljoner privatkunder och cirka 0,6 miljoner företagskunder. Kunderna betjänas via det mest omfattande distributionsnätet i Norden, bestående av cirka kontor kombinerat med kundcenter och en Internetbank med 5,2 miljoner anslutna internetkunder. Nordeas ledande position på de nordiska bankmarknaderna kompletteras med en långsiktig tillväxtplattform i Baltikum, Polen och Ryssland, där Nordea har cirka 0,7 miljoner privatkunder i sitt fördelsprogram, cirka företagskunder och över 260 kontor. Inget enskilt land står för mer än en fjärdedel av Nordeas intäkter, och verksamheten är balanserad mellan företagssektorn och privatkundsektorn. Nordeas höga diversifiering tillsammans med dess storlek och marknadsledande ställning skapar goda förutsättningar för stabilitet och långsiktig lönsamhet genom konjunkturcykeln. Tydlig strategi för organisk tillväxt med en skalbar affärs- och verksamhetsmodell Nordea tillämpar en strategi för organisk tillväxt som fokuserar på att göra mer affärer med befintliga kunder och attrahera nya lönsamma kunder genom att proaktivt arbeta för att skapa starka relationer med kunderna. Grundfilosofin i strategin är indelningen av kunderna i olika segment och en tydlig differentiering av såväl bankens erbjudanden som resursfördelning mellan dessa kundsegment. Denna affärsmodell är tydlig och överblickbar för både medarbetare och kunder och har resulterat i såväl ökad kundlojalitet som ökade möjligheter till merförsäljning inom den befintliga kundbasen. Genomförandet av strategin förenklas av Nordeas gemensamma, integrerade verksamhetsmodell, vilken är utformad för att säkerställa operativ effektivitet och höja kvaliteten i kundrelationerna. Konceptet med en gemensam affärsmodell och en integrerad verksamhetsmodell har visat på hög skalbarhet genom dess framgångsrika implementering i Baltikum, Polen och Ryssland. Nordea använder sig av ett antal prestationsindikatorer för att mäta hur dess organiska tillväxtstrategi framskrider och för att hantera kostnader, risker och kapital. 1

7 Nordea utvärderar fortlöpande möjliga tilläggsförvärv inom sina kärnverksamheter och upprätthåller en beredskap att medverka i en nordisk eller europeisk konsolidering av finansbranschen. Stark balansräkning och betydande skalfördelar Nordeas riskvägda tillgångar, efter övergångsregler enligt Basel II, uppgår till 213 md euro, vilket är mer än någon annan bank i Norden. Denna unikt starka balansräkning ger Nordea goda förutsättningar att tillgodose sina kunders finansieringsbehov, även under utmanande perioder. Balansräkningens storlek tillsammans med den ansenliga kundbasen och kundverksamheten ger också betydande skalfördelar. Nordeas storlek gör det möjligt för banken att spara kostnader genom centralisering av investeringar på områden som produktutveckling, informationsteknik eller legala eller regelverksrelaterade initiativ. Väl avvägd riskhantering, solid upplåningsposition och god kreditrating En väl avvägd riskhantering är en integrerad del i Nordeas organisation och kultur. Nordea har ett enhetligt system för riskhantering i alla verksamheter och på alla geografiska marknader med strikt central uppföljning. Nordeas konsekventa fokus på arbete med riskhantering har resulterat i en historik av jämförelsevis låga kreditförluster och en stabil kvalitet i tillgångarna understött av en väl diversifierad låneportfölj. Nordea har bibehållit sitt fokus på traditionella tjänster för privatkunder och företag och därmed lyckats undgå större förluster förorsakade av strukturerade kreditinstrument och investeringsbolag. Vidare har Nordea en solid och väldiversifierad upplåningsbas genom att cirka hälften av upplåningen (cirka 150 md euro) utgörs av inlåning från allmänheten. I sin upplåning på finansmarknaderna gynnas Nordea av sin tillgång till de stora och välutvecklade svenska och danska marknaderna för inhemska säkerställda obligationer. Denna upplåningsbas, tillsammans med Nordeas kreditbetyg avseende motparter (AA- (stabila utsikter), Aa1 (stabila utsikter) och AA- (stabila utsikter) från S&P, Moody s respektive Fitch) är viktiga faktorer bidragande till bankens förmåga att ta upp lån på marknaden till konkurrenskraftiga villkor. Under 2008 var kreditderivatspreaden för Nordeas krediter en av de lägsta bland Europas större banker. STRATEGI Efter en period med fokus på stabilitet och lönsamhet lanserade Nordea för två år sedan en tydligt definierad strategi för organisk tillväxt i Norden och de nya europeiska marknaderna (Baltikum, Polen och Ryssland). Denna nya strategiska inriktning ligger fast, trots det betydligt mer utmanande makroekonomiska läget. Däremot har genomförandetakten anpassats till det rådande marknadsläget. Nordeas strategi för lönsam organisk tillväxt består av följande tre komponenter: Göra fler affärer med befintliga kunder i Norden samt värva nya kunder Den första och viktigaste komponenten i tillväxtstrategin är att göra mer affärer med befintliga privat- och företagskunder i Norden samt fokusera på att värva nya lönsamma kunder med god kreditvärdighet genom en proaktiv relationsbankstrategi. Nordea har en konkurrensfördel i det svåra marknadsläget, eftersom kunderna uppfattar banken som ett starkt finansinstitut. Resurserna prioriteras på de kunder som erbjuder de bästa möjligheterna. Privatkunderna delas upp i fyra segment (private banking-, förmåns-, PLUS- och baskunder) beroende på antal och typ av affärer med Nordea. För varje segment finns ett erbjudande som specificerar kontakt- och servicenivå, prissättning och produktlösningar. Grundfilosofin i denna strategi är att erbjuda bäst service och rådgivning samt de bästa produktlösningarna och mest förmånliga priserna, till de kunder som genererar mest affärer och intäkter. Priserna för förmåns-, PLUS- och baskunder redovisas öppet och är generellt sett inte förhandlingsbara. Kontakten med dessa kunder är proaktiv, och kunderna erbjuds produkter från hela Nordeas produktportfölj. På kortare sikt är strategin avseende privatkunder att stärka relationerna med kunderna i de översta segmenten (private banking- och förmånskunder), att identifiera och flytta kunder till dessa segment samt att betjäna PLUS- och baskunderna på ett effektivare sätt. Stora förändringsprogram har satts igång i kontorsrörelsen med syftet att frigöra resurser som istället kan användas för fler kundmöten samt för att effektivisera försäljningen genom en strukturerad säljprocess. Initiativen väntas leda till färre anställda i de traditionella kassaoch back office-tjänsterna. 2

8 Relationsbanksstrategin gentemot privatkunder stöds av en fokuserad produktstrategi. Nordea har ett brett produktsortiment och ett väl utbyggt distributionsnät. I rådande marknadsläge satsar Nordea på ett flexibelt urval av produkter och fokuserar på enkla sparprodukter och produkter som kräver låga kapitalinsatser snarare än komplexa och svårgenomskådliga produkter. Nordeas sparprodukter tar hänsyn till olika variabler som kundernas förmögenhet, grad av engagemang i den egna finansiella planeringen och livsfas, i kombination med deras riskvillighet. Företagskunderna delas in i fyra segment utifrån hur stora intäkter de genererar och deras affärspotential för Nordea: Corporate Merchant Banking ( CMB ), stora, medelstora och små företag. För varje segment finns ett erbjudande som innefattar kontakt- och servicenivå samt produktlösningar. Relationsstrategin för företagskunder syftar till att göra Nordea till deras husbank och ta hand om en så stor del av deras dagliga och händelsestyrda bankärenden som möjligt. Kundansvariga, som har en helhetssyn på kunders verksamhet och finanser, ansvarar för Nordeas relation till företagskunderna. I rådande marknadsläge ser Nordea det som viktigare än någonsin att vara proaktiv och hålla sig nära de befintliga kunderna. Nya kunder väljs ut med omsorg och måste ha ett högt internt tilldelat kreditbetyg. I alla företagssegment läggs stor vikt vid att hålla kontroll över hur de riskvägda tillgångarna utvecklas och vid att marginalerna speglar risknivån och upplåningskostnaden. Nordea har också, som en del av sitt proaktiva tillvägagångssätt, etablerat särskilda team för hantering av problemkrediter på alla marknader. Genom sin produktstrategi gentemot företagskunder arbetar Nordea också för att riskhanteringsprodukter och kapitalmarknadstransaktioner ska bli en del av grunderbjudandet till stora och medelstora företag. Försäljningen av riskhanteringsprodukter har bidragit till ökningen av nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde under 2007 och 2008, såväl inom företagskundsegmentet som bland institutionella kunder. Nordea kommer att fortsätta utveckla equity- och corporate finance-funktionerna. Tjänsterna inom likviditetshantering kommer att vidareutvecklas för samtliga företagskunder, eftersom dessa tjänster är nyckeln till kundernas dagliga verksamhet och till att bibehålla en stark kundrelation. För små företag kommer en ny rådgivarprofil och ett nytt servicekoncept att utvecklas och införas för att hantera dessa kunders kombinerade behov av privatkundtjänster och företagskundtjänster. I Norden kompletteras satsningen på organisk tillväxt med utvalda förvärv inom retail banking. Exempel på detta är förvärvet av 68 kontor från Svensk Kassaservice sommaren 2008 samt förvärvet av nio kontor från danska Roskilde Bank hösten Den nordiska tillväxten kompletteras med investeringar i de nya europeiska marknaderna Nordea benämner Baltikum, Polen och Ryssland de nya europeiska marknaderna. Nordea inledde verksamheten i denna region för att i första hand betjäna nordiska företagskunder med verksamhet i dessa länder. I Ryssland slutfördes förvärvet av en majoritetspost i JSB Orgresbank i mars 2007 (den återstående minoritetsposten förvärvades 2008, och förutsätter delvis godkännande från myndighet), samtidigt som Nordea sålde sin minoritetspost i en annan, större rysk bank. Den ursprungliga strategin har successivt utvecklats till att även omfatta lokala kunder och i dag inriktar sig Nordea, förutom på sina nordiska kunder, på de övre privatkundsegmenten och på medelstora företagskunder i Baltikum och Polen. I Ryssland utgörs den primära målgruppen av mycket stora företagskunder. Strategin har genomförts genom en utbyggnad av kontorsnätet som inleddes i slutet av 2006 i Baltikum och framför allt i Polen. Parallellt med utbyggnaden av sin distributionskapacitet utökar Nordea sitt produktsortiment och höjer servicenivån på de nya europeiska marknaderna. Den långsiktiga strategiska inriktningen på de nya europeiska marknaderna är att fortsätta med den lönsamma tillväxtstrategin och utveckla verksamheten till en diversifierad fullsortimentsbank som är integrerad med den övriga Nordeakoncernen. Kundsegmenteringen och erbjudandena som används i Norden införs för närvarande i Polen och Baltikum, varefter Ryssland står på tur. Riskhanteringen följer överlag samma rutiner som i övriga koncernen, och affärsverksamheten anpassas steg för steg efter koncernens integrerade verksamhetsmodell. Till följd av de extrema finansiella och makroekonomiska förhållandena samt den stora osäkerheten och riskerna på de nya europeiska marknaderna har Nordea dock dragit ner på expansionstakten på dessa marknader. Utbyggnaden av kontorsnätet i Ryssland och Baltikum har avbrutits och bromsats upp markant i Polen. 3

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008

Inbjudan till teckning av preferensaktier i. Swedbank AB:s nyemission 2008 18NOV200812490184 Inbjudan till teckning av preferensaktier i Swedbank AB:s nyemission 2008 Joint Bookrunners J.P. Morgan Merrill Lynch International Swedbank Markets 1 december 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB

Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Erbjudande om teckning av aktier i Skandinaviska Enskilda Banken AB Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Goldman Sachs International Morgan Stanley SEB Enskilda UBS Investment Bank Co-Managers

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ENIRO AB (publ) Teckningsrelation: En (1) befintlig Aktie berättigar aktieägarna till en (1) Teckningsrätt. En (1) Teckningsrätt berättigar till teckning av trettio (30)

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hoist Finance AB (publ) JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS JOINT BOOKRUNNER VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i CDON Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Du kommer som aktieägare i CDON Group att erhålla Teckningsrätter. Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Finansiell rådgivare Viktig information Med Midsona eller Bolaget avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, Midsona AB (publ), ett eller flera

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I ENIRO AB (PUBL) VISSA DEFINITIONER Referenser till Eniro, Bolaget eller Koncernen i detta prospekt avser Eniro AB (publ), organisationsnummer 556588-0936, och

Läs mer

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram

GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram GRUNDPROSPEKT avseende Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) Certifikat- och Warrantprogram ARRANGÖR SEB 2015-07-17 Viktig Information Detta prospekt ( Grundprospektet ) avser Skandinaviska Enskilda

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. i Opus Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier. i Opus Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Opus Group AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Joint Bookrunners. Finansiell rådgivare

Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Joint Bookrunners. Finansiell rådgivare Inbjudan till förvärv av aktier i Capio AB (publ) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint Bookrunners Finansiell rådgivare VIKTIG INFORMATION Information till investerare Detta prospekt (

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OPUS GROUP AB (PUBL) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTER KAN HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners.

Inbjudan. till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010. Joint Global Coordinators. Joint Lead Managers och Joint Bookrunners. Inbjudan till teckning av aktier i SAS AB:s nyemission 2010 Joint Global Coordinators Joint Lead Managers och Joint Bookrunners Co-Lead Manager Företrädesemissionen i korthet Med SAS eller Bolaget avses

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna skall gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CDON GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CDON GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CDON GROUP AB (PUBL) (under namnändring till Qliro Group AB (publ)) Du kommer som aktieägare i CDON Group att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i KappAhl AB (publ) Observera att Teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt värde. För att inte värdet av Teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Viktig information Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av ADDvise Lab Solutions AB ( ADDvise eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen: Utnyttja de erhållna teckningsrätterna och teckna nya

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015. Karo Bio Prospekt 2015 1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KARO BIO AB (PUBL) JUNI 2015 Karo Bio Prospekt 2015 1 VIKTIG INFORMATION DEFINITIONER Detta Prospekt ( Prospekt ) har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Volati AB (publ)

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Volati AB (publ) Inbjudan till teckning av preferensaktier i Volati AB (publ) Sole Manager and Bookrunner Retail Selling Agent 3 Viktig information Med Volati eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ) Volati

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Collector AB (publ) Global Coordinator och Bookrunner Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Delårsrapport för första kvartalet 2008

Delårsrapport för första kvartalet 2008 Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 29 april 2008 Delårsrapport för första kvartalet 2008 Tillväxtstrategin levererar fortsatt intäktstillväxt och ökat resultat före kreditförluster Intäkterna steg

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/10 2008

NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/10 2008 Detta grundprospekt har publicerats 7/10 2008 NORDEA BANK AB (publ) Emissionsprogram för Warranter och Certifikat 6/10 2008 Inom ramen för detta grundprospekt ( Grundprospekt ) avser Nordea Bank AB (publ)

Läs mer