Riskvärdering av växtskadegörare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskvärdering av växtskadegörare"

Transkript

1 Riskvärdering av växtskadegörare Skogsstyrelsens workshop i Visby den 7 maj 2014

2 Regeringsuppdrag till Jordbruksverket och SLU Utdrag: Jordbruksverket ska, tillsammans med SLU i relevanta delar, utreda på vilket sätt det går att säkerställa att Jordbruksverket, i egenskap av nationell myndighet för riskhantering avseende växtskadegörare, får tillgång till ändamålsenlig riskvärdering som underlag för beslut inom området. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Skogsstyrelsen och övriga berörda myndigheter. Jordbruksverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 30 april Projektgrupp SJV: Lars Bollmark, Kristof Capieau, Karin Nordin, Anders Emmerman SLU: Åke Lindelöw, Birgitta Rämert, Jonathan Yuen, Lars Andersson OBS! Reglerade skadegörare = främmande, karantänsskadegörare

3 Riskvärdering Problemformulering Datainsamling Analys Rekommendationer Riskspaning Omvärldsbevakning Inventeringar Generell övervakning Importkontroll EU-kontroll Anmälningar Riskhantering Reglera skadegöraren Handelsrestriktion er Skyddad zon EU-initiativ Bekämpning Riskmedvetande

4 Varför riskvärdering? Riskvärdering är ett av de verktyg som behövs för effektivt skydd av resursen växter. Fler allvarliga växtskadegörare förväntas föras in och spridas inom EU. Ökad global handel och förändrat klimat. Riskvärderingar behövs för att anpassa förebyggande åtgärder, lagstiftning efter nya förutsättningar, Grund för en effektiv riskhantering. Rätt åtgärder i ett tidigt skede är avgörande för ett framgångsrikt växtskyddsarbete. Fel åtgärder och för sent ökar kostnaderna, och möjligheten att utrota skadegöraren kan gå förlorad. Inom riskhanteringen görs val av förebyggande åtgärder som att intensifiera kontroller och inventeringar eller att lagstifta om handelsregler för att förhindra introduktion av skadegöraren. Valen kan också handla om bekämpningsåtgärder som att försöka utrota skadegöraren, att inrikta sig på att begränsa dess skada eller att helt avstå från åtgärder.

5 Dagsläget inom riskvärdering I Sverige finns för närvarande inte någon funktion med ansvar för oberoende riskvärdering avseende växtskadegörare. Organisation för riskvärdering finns i Norge, Finland och Danmark. Organisation för riskvärdering finns bland övriga tillfrågade länder i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Det finns inte i Polen, Estland och Lettland. Sverige har organisation för riskvärdering på angränsande områden - djursjukdomar och livsmedel.

6 Utredningens förslag Utredningen föreslår att en funktion för riskvärdering av främmande växtskadegörare inrättas. Den ska understödja Jordbruksverkets riskhantering. Placering på SLU. Två fasta tjänster samt möjlighet att anlita kompletterande expertkompetens. Inriktning på snabb riskvärdering, samt understöd till riskhanteringen. Möjlighet till fullständig riskvärdering. Inriktning på samverkan med andra länder, Norden, Europa. Främmande, allvarliga växtskadegörare. Jordbruk, trädgård, skogsbruk, grönområden, trädgårdar, parker. Ska täcka insekter, kvalster, nematoder, svampar, bakterier och virus. Invasiva växter kan också ingå. Ska täcka konsekvenser för ekonomi, ekosystemtjänster, biodiversitet.

7 Nytta av riskvärdering Krav på att riskvärderingar utförs o Den internationella växtskyddskonventionen, IPPC o WTO:s SPS-avtal o Gällande växtskyddsdirektiv 2000/29 o SANCO-paketet - ny EU-förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (beslut ca 2015, tillämpas efter 3 år) Annan nytta av riskvärderingar o Riskindex o Inventeringar/övervakning o Bekämpning o Export o Skyddade zoner o Riskmedvetande

8 Ekonomisk nytta av riskvärdering Undvika kostnader och förluster. Rätt val leder till lägre framtida kostnader. En uttömmande samhällsekonomisk analys av riskvärderingens kostnader och nytta är svår att genomföra. Många arter. Data saknas. Potentiella förlusten pga växtskadegörare i potatis är 75 %, och efter växtskyddsåtgärder 24 % i nordvästra Europa. Kostnaderna för bekämpning av potatisbladmögel motsvarar 15 % av skördens värde i N och V Europa.. Almsjuka på Gotland sedan träd per år smittas, i slutändan återstår endast 10 % av almarna, bekämpningskostnader ca 5 miljoner kr/år. Smaragdgrön asksmalpraktbagge. I Michigan, Ohio samt Indiana har 53 miljoner askar dött av angrepp. Efter upptäckten i Moskva 2005 beräknas åtminstone 1 miljon askar ha dött där. Västlig barrkantskinnbagge. Skador i svenska barrfröplantager kan uppskattas till drygt 3 miljoner kr/år. Tallvedsnematod. Svårbedömda skador 0-14 miljarder. Malörtsambrosia. Ungern: 45-50% skördeminskning i majs. Beräknade sjukvårdskostnader 110 miljoner euro per år. Inventering SE 2 milj kr /år, bekämpning EU 7 milj kr/år.

9 Riskvärdering 1 tekniskt Innehåll o Initiering o Riskvärdering o Riskhantering o Riskkommunikation Standarder o ISPM o EPPO o Snabb-PRA (rapid PRA, express PRA) o Screening, commodity Kompetenser (forts.)

10 Riskvärdering 2 kompetensbehov Omvärldsbevakning Taxonomi Biologi, spridningsbiologi, population, epidemi Värdväxterna Status skadegörare (inventering) Handel, spridningsvägar, ändamålet Bedöma risk för introduktion och spridning Bedöma risk för miljö, biodiversitet, ekosystemtjänster Ekonomi Kontrollåtgärder Lagstiftning

11 Institutioner med kompetens Naturhistoriska riksmuseet Lunds universitet Entomologiska museum Växtskyddscentralerna Uppsala Universitet Umeå Universitet Sveriges Lantbruksuniversitet Skogsstyrelsen Skogforsk Norwegian University of Life Sciences Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research Köpenhamns universitet Institut för Livsmedel och Bioteknik Helsinki universitet Göteborgs Universitet Aarhus universitet AgriFood

12 Aspekter på riskvärderingsfunktionen Oberoende/samverkan mellan riskvärdering och riskhantering Placering Organisationsform Riskvärderarens incitament Kritisk massa Långsiktighet i t ex kompetensutveckling Sårbarhet Avgränsningarna: ekonomi, invasiva växter, ekosystemtjänster och biodiversitet, sociala aspekter Typ av riskvärdering som ska kunna utföras i Sverige samverkan med andra länder Dimensionering Kostnader

13 Riskhantering i korthet Gemensamma regler inom EU Regionalisering - Skyddad zon Import (tredje land) Förbud Särskilda villkor områdesfrihet, behandling Importkontroll Riskstyrning. Varor med hög risk är reglerade, Kontrollfrekvens. Resenärers bagage Icke-varor. Träemballage ISPM 15. Förflyttning inom EU Marknadskontroll Slumpmässig, riktad vid indikation Vid angrepp Utrotning/inneslutning med stöd av växtskyddslagen

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner:

Läs mer

Hur mycket får PRRS-bekämpning kosta?

Hur mycket får PRRS-bekämpning kosta? Hur mycket får PRRS-bekämpning kosta? en veterinärmedicinsk och samhällsekonomisk analys Grissjukdomen PRRS skulle innebära stora kostnader för lantbruket och förädlingsleden om den skulle sprida sig till

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och

Läs mer

Villkoren för veterinär verksamhet

Villkoren för veterinär verksamhet Rapport 2002/03: 4 Villkoren för veterinär verksamhet RIKSDAGENS REVISORER 100 12 STOCKHOLM TEL 08-786 40 00 FAX 08-786 61 88 www.riksdagen.se/rr Förord Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning

PM 2003:05. Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning PM 2003:05 Konsumtion och Etik om företagens sociala ansvar och etisk märkning Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 4 2. Sammanfattning... 5 3. Bakgrund... 8 3.1 Problembeskrivning... 8 3.2 Etisk märkning

Läs mer

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN November 2014 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Forskningsöversikt... 4

Läs mer

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet

Nr 2, 2014. Redaktören har ordet Nr 2, 2014 I detta nummer: Ledare Ordföranden har ordet SIS-Standard om trädvård SM i trädklättring Trädplaner - vilka delar ska vara med? Trädföreningens konferens i Falun Varför är trädsjukdomar så svåra

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2015/7177 2015-06-11

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2015/7177 2015-06-11 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2015/7177 2015-06-11 Ert dnr N2015/2191/J n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över Konkurrenskraftsutredningens slutbetänkande SOU 2015:15 Lantbrukarnas Riksförbunds

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF. Foto: Mikhail Bistrov UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Sverige och Nagoyamålen Naturskyddsföreningen / Världsnaturfonden WWF Foto: Mikhail Bistrov 2 SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN SVERIGE OCH NAGOYAMÅLEN 3 Förord 2010 beslutade världens

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-05-16

Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Växtinspektionen informerar 2007-05-16 Skadegörare på hästkastanj (Aesculus hippocastanum L.) Kastanjemalen och bakteriesjukdomen bloedingsziekte på hästkastanj är två mycket allvarliga skadegörare på

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer