Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering"

Transkript

1 Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering Stefan Pettersson & Lars Johannesson Mårdh, Viktoriainstitutet Prolog FFI-parterna har sedan 2010 drivit ett gemensamt projekt med syfte att identifiera och formulera strategiskt viktiga och forsknings- och utvecklingsbehov för svenska aktörer inom Electromobilityområdet, se Electromobilityrojektets hemsida. Under 2010 identifierades flera teknikområden som speciellt viktiga för svensk fordonsindustri och arbetet med att förfina frågeställningarna fortsatte under Resultatet av detta arbete finns att tillgå på projektets hemsida. Som en del av aktiviteterna inom årets upplaga av Electromobilityprojektet, så har varje teknikteam på sig att bidra till omvärldsbevakningen inom respektive område. Energistyrning (Energy Management brukar det benämnas på engelska) är ett av de utpekade prioriterade områdena, och denna skrift ger ett perspektiv. Författarna står själva för sina åsikter, även om övriga i teamet samt Electromobilityprojektets styrgrupp haft chansen att tycka till om innehållet. Bakgrund Anledningen till att energistyrningsområdet är högintressant är att intåget av hybridfordonen innebär en extra frihetsgrad i och med att flera energikällor (exempelvis en förbränningsmotor som drivs av bensin eller diesel i kombination med ett batteri och en elmaskin) kan generera önskad dragkraft i ett fordon. Energistyrningsproblemet finns även på hjälpsystemsidan där termiska, elektriska och pneumatiska buffertar kan koordineras för att minska bränsleförbrukningen. För enkelhetens skull läggs fokus på drivlinorna i det följande. Utmaningen med energistyrningen är att det gäller att göra valet på ett sådant sätt att fordonet får önskad dragkraft och att livslängden på fordonet inte äventyras. Med hybridfordon finns en god potential att minska bränsleförbrukningen med bibehållen eller ökad fordonsprestanda. Hur stor minskningen blir beror på ett antal faktorer till exempel hur fordonet körs, hur stor buffert (exempelvis batteri) som finns i fordonet och hur energistyrningen är konstruerad. Förutom att energistyrningen är viktig så påverkar designen även körbarheten hos fordonet, vilket är viktiga egenskaper för fordonen och ger konkurrensfördelar (eller nackdelar om det görs fel). Energistyrningen måste samverka med övriga fordonssystem som exempelvis alla aktiva säkerhetssystem som numera finns och utvecklas. Komplexiteten i hela styrsystemet, som i dagsläget består av flera tiotals styrenheter, blir stort och det gäller att hålla tungan rätt i munnen i utvecklingen. Detta ställer stora krav på ett systematiskt arbetssätt för att minska designtiden och verifieringsarbetet så att nya fordon med olika drivlinevarianter och aktiva säkerhetssystem snabbt kommer ut på marknaden, till fördel för såväl enskilda fordonstillverkare, människor som nyttjar fordonen och samhället i övrigt i form av minskade utsläpp. 1

2 En drivlina kan se ut på en mängd olika sätt. I fallet med enbart en drivkälla är vi kanske mest vana vid en bränsletank och förbränningsmotor som via en växellåda driver hjulen och fordonet. Alternativet med ett rent elfordon så byts bränsletanken mot exempelvis ett batteri, förbränningsmotorn byts mot en elmaskin och växellådan tas bort eller förenklas eftersom elmaskinen kan designas för ett större varvtalsområde med hög verkningsgrad jämfört med förbränningsmotorn. Introduceras flera drivkällor ökar möjligheten till olika drivlinearkitekturer, och det finns varianter som parallell-hybrider, seriehybrider, splithybrider etc. Tyvärr är ingen drivlina bäst (läs bränslesnålast, mest prestanda, billigast i drift etc.) i samtliga kör- eller transportuppdrag, utan det gäller att välja rätt konfiguration för ändamålet, vilket ger fordonstillverkarna intressanta utmaningar. Varje drivlinearkitektur med olika komponentvarianter måste styras på rätt sätt, vilket inte minskar utmaningen. State-of-the art Vad är då state-of-the art inom energistyrningen? Denna fråga är inte helt enkelt att besvara eftersom det som görs inom industrin inte är allmänt tillgängligt, även om en del arbete görs tillsammans med akademin och forskningsinstituten. Vad som kan konstateras är att det görs en hel del inom akademin med en massa publiceringar som följd, dels inom nya möjliga drivlinekonfigurationer med nya komponenter, och dels inom styrningen av dessa. Eftersom akademins uppgift bl.a. är metodutveckling så läggs det mycket tid på att ta fram arbetssätt och metodik för energistyrningsproblemen. På grund av att hybriddrivlinor bl.a. införs för att minska bränsleförbrukningen, så är det för dessa, liksom traditionella drivlinor, alltid intressant att finna bästa lösningen ur möjliga alternativ. Optimering kommer därför in som ett naturligt element när energistyrningsproblem studeras i akademin. Uppkomna optimeringsproblem består ofta av formuleringar att minimera bränsleförbrukningen, med bivillkor som t.ex. att uppfylla önskad dragkraftsbegäran och att hålla sig inom giltiga komponentområden. Utvecklade optimeringstekniker skall inte enbart ses som ett verktyg för att finna bästa lösningen; de är dessutom grunden för att systematiskt hantera den komplexitetsökning som tillkommer i hybriddrivlinor med ökade frihetsgrader vilket, förutom att spara bränsle, sparar utvecklingstid/resurser. Ett litet bekymmer inom energistyrningsproblematiken är att minimal bränsleåtgång för given körsträcka beror på framtida körning. Detta är inte svårt att inse; en nedväxling (uppväxling) i god tid inför en uppförsbacke (nerförsbacke) sparar bränsle. För hybridfordon ökar besparingspotentialen med storleken på bufferten (ex. batteri). Ju mer information om framtida körning desto större potential att spara bränsle. Med detta öppnar sig massor av forskningsmöjligheter hur framtida körprofil kan skattas, till exempel så kan historiska kördata lagras och användas (lämpligt ex. för busslinjer). De kördata som behöver skattas är framtida höjdprofil och hastighet, varav den senare kan variera mycket beroende på trafikintensitet. Olika skattningar/antaganden om framtida körning ger olika förbrukning vilket förändrar såväl komplexiteten i uppkomna optimeringsproblem som reell bränsleförbrukning. När vi ändå är inne på ämnet, så är beräkningskomplexiteten i allmänhet ett bekymmer vid energistyrningsdesign. I allmänhet är uppkomna optimeringsproblem olinjära och ett resultat av styrning av dynamiska system (dvs. system som ändras i tiden). För dessa problem finns i allmänhet ingen annan lösning än att diskretisera både tiden och tillståndsrummet i små delar och göra massiva (i och för sig elementära) beräkningar, vilket tar tid. Ju finare indelning, desto längre tid tar problemet att lösa och ganska snabbt så tar beräkningarna längre tid än tiden som problemet skall 2

3 lösas över. Effektiva algoritmer för detta problemområde blir förstås intressant forskning, vilket ger upphov till olika förslag på lösningar. Förenklingar, approximationer mm. kan förenkla problemet och resultera i ett optimeringsproblem som går lösa betydligt snabbare. På Signaler och System på Chalmers och på Viktoriainstitutet studeras hur framsteg inom konvex optimering/modellering kan användas till att ta fram metoder som på ett bra sätt kan inkludera batterislitagemodeller samt klara de höga krav på modularitet som ställs från den tunga sidan. Sammanfattningsvis kan sägas att den akademiska state-of-the art forskningen fokuserar i dagsläget på att göra effektivare beräkningsalgoritmer för energihanteringsproblematiken, för såväl olika drivlinekonfigurationer som andra buffertsystem i fordonet. Möjligheterna är stora och variationerna närmast oändliga så det finns inget som pekar på att framstegen kommer minska i området. Vad som förstås är intressant är att få akademin och industrin att närma sig varandra, så systematisk metodutveckling kan kombineras med relevanta industriproblem. Besök ETH-Zürich För att få andras perspektiv på relevant forskning inom energistyrnings- och drivlineområdet så har ett besök på ETH-Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule) i Zürich genomförts den 13 september 2012 av författarna samt Nikolce Murgovski som är post doc på Mekatronik på Chalmers. Avsikten med besöket var att utbyta kunskaper högskolorna/instituten emellan. Från början var tanken att bl.a. intervjua Professor Lino Guzzella (han var talare på SHC-dagen förra året) som är framstående inom energistyrning- och drivlinedesignområdet med massor av publikationer. Lino är dock numera rektor på ETH-Zürich och lämnade med varm hand över intervjun till sin högra hand Dr. Christopher Onder, som tillsammans med Lino drivit ETHs forskning inom området. Dagen började med att Christopher Onder berättade om ETH-Zürich, som är ett institut under den Schweiziske staten som bedriver utbildning och forskning; systerinstitut är bl.a. EPF-Lausanne (École polytechnique fédérale de Lausanne, som är ett tekniskt universitet som också bedriver utbildning och forskning), PSI (Paul Scherrer Institute, som är Schweitz största center för natur- och teknikvetenskap och bedriver forskning inom Materia och material, energi och miljö samt människors hälsa) och EMPA (som är en tvärvetenskaplig forskningsinstitution för materialvetenskap och teknik). ETH-Zürich är välrenommerat och ett av världens ledande universitet inom teknik och naturvetenskap. Universitetet har fler än studenter, över 7500 anställda och över 400 professurer. Vi besökte Institute for Dynamic Systems and Control (IDSC), vilket är en del av Department of Mechanical and Process Engineering. Guzzella och Onders grupp består av 15 doktorander och teknisk personal, förutom de själva. Christofer själv säger att det generella temat för gruppen är thermotronics, och huvudfokus är fordonsdrivlinor. Modellbaserad reglering, analys och syntes (optimering) är centrala verktyg som tillämpas i de projekt som genomförs, där samhällsnyttan är bättre miljö och ekonomi. Specifikt ligger forskningsfokus på emissioner (A/F styrning, cylinderindividuell styrning och katalysatormodellering och styrning), modellbaserad ECUkalibrering (innehållande bl.a. automatisk reglerdesign, modellbaserad systemanalys och effektiv och robust styrimplementation), effektivitet (downsizing och överladdning, elektriska hybriddrivlinor och pneumatiska hybriddrivlinor) och fordonsdynamik (aktiv säkerhet och optimal manövrering i nödsituationer). Vi fick chansen att titta runt i laboratoriet och alla de riggar som finns till förfogande. Den övergripande känslan är att det finns mer resurser till förfogande än på de svenska universiteten bl.a. 3

4 tack vare ett närgående samarbete med fordonsindustrin. Grupperingen vi besökte har samarbete med bl.a. Robert Bosch GmbH, Daimler, VW, Ford, Umicore m.fl. Dessutom är finansieringsbyråkratin mindre, vilket ger mer tid åt forskningen. Det senare innebär fler projekt och bättre utnyttjande av befintliga resurser. Fast detta är en annan historia Intervju Inför besöket på ETH-Zürich och intervjun förbereddes ett flertal frågor för att få lite struktur. En del av de förberedda frågorna besvarades redan i tidigare presentation av ETH. Teknikteamet inom energistyrning fick chansen att bidra med frågor; förutom författarna så har Volvo Cars & Chalmers bidragit till frågeställningarna. Frågeställningarna delgavs inte Christofer Onder innan intervjun för att få till spontanare svar. Förutom författarna deltog ETH doktoranderna, Philipp Elbert och Tobias Nüesch. Intervjun genomfördes på engelska, och återges även på detta språk för att minimera risken för felöversättning. Vi har tagit oss friheten att ibland stöpa om ordningen på frågorna, för att få bättre läsbarhet. Dessutom har intervjun kortats ner. Vi började intervjun med att förklara avsikten med den; dels att ge oss värdefull input till arbetet inom Teknikteamet Energistyrning men även att materialet eventuellt kommer publiceras i ett svenskt nyhetsbrev med en begränsad läsekrets. Background question Question: What is your personal background? Answer Christopher: My background is mechanical engineering, and I did my Ph.D. degree in control of engines, so actually I am coming from the engine side so that explains why my hart still is pounding for engines with liquid fuels. And then we did a lot of research in engine control, engine modelling and then we started opening up the field going into engine systems, first auxiliaries, then very soon we came into all electric motors, batteries, so we worked on hybrid powertrains. We did quite a lot of work in hybrid powertrains the last ten years I would say, and then we saw also the problems with hybrid powertrains that we still have. This is the reason why we also took the special path to pneumatic hybrids as maybe is an interesting option. Questions on Energy Management Question: Are there any open challenges for algorithm method development for energy management or is it already done in academia? Answer Christopher: I think for the component sizing, all the DP (dynamic programming)-stuff that we discussed this morning, gives you all very good solutions. Of course, the step going into implementable strategies is more difficult. Integrating the different degree of amount of information on your way to go, I think there still is a lot of work to do. Public transportation is a kind of a very good first step, because there you actually know where to go. You even have a certain time schedule. But I also think this will evolve into say individual mobility. Question: We also see algorithm development towards model based energy management that can include better prediction models of the battery wear. The idea would be to minimize a trade of between fuel consumption and battery wear. 4

5 Answer Christopher: Battery models are a big issue. I mean thermal and aging, state of health etc. There are still a lot to do. I can imagine that, actually for the sizing of components, rather simple models are sufficient. But if you want to do state of charge estimation, state of health estimation on line that is a big issue. Answer Christopher: Yea, but for sizing you can probably stick to simple models. Because you do not have to observe it, you actually have your model how state-of-health develops, and then you know it. That is the easier case. But on-line estimation and state of health prediction, I mean, whenever you wants drive as we discussed at minus 20 degrees that hurts your battery. Question: What is your opinion of industrial collaboration? How close are the OEMs at picking up methods like for instance the well-established ECMS (Equivalent Consumption Minimization Strategy)? Has ECMS, spread to your industrial contacts or is it still mostly used in academia? Answer Tobias: What I have seen is that is has not spread so much yet. There are always some people who pick up the ideas and try to implement them, but the people that are on the responsible chairs do not recognize the chances yet. Maybe the reason is that the people that are responsible now come from conventional cars 20 years ago and have a different mind-set. They always think they can come up with a solution by just thinking, with rule base thinking, and the time has come when it does not work anymore. People seem to underestimate the problem complexity and the strength of systematic algorithms. People often think they can handle the problem themselves by just thinking. Answer Christopher: We have seen that over hundred years, cars where you have a torque demand. If it is positive, you have the thermal engine; if it is negative you brake. It is much more complicated now. As a control engineer, it is a chance. The real difficulty of this is not recognized very well. Question: Will the industry ever understand the complexity? Answer Christopher: Even the industry can evolve. They have to. The engineers that have worked together with us, they actually see it in the way as we do it, but they are not yet at the point where they can decide on projects. In ten years or so, they can. But there is also another point. If you have researched in university, and you have a nice result, from the point you get this nice result into an ECU it takes you at least 5 years. Because there are so many problems, you have to implement it in a decent way, it has to be fast, it has to be robust, the parameterization has to work, all these problems that usually researchers in academia do not bother with. You have to solve them. Industry is at a certain point sceptical and they are right to be sceptical, because there is a lot of work to implement the stuff. Follow up question: Can university and institutes do something to speed up this process? Answer Christopher: Yea, we can always try to include these issues in our problem solving. This is why we like to cooperate very closely to our industrial partners so we can see their problems. We have our equations, our boundary conditions in mind when we solve our problem, but we do not see the problems of the application engineers in industry who have to put these nice algorithms into the ECU, and keep it to work for km over fifteen years. We have to support these engineers in solving this problem. 5

6 Question: You are working with optimization, algorithms and so on and you apply it to energy management on vehicles and you also do it for the smart houses. Do you think and see how you can use the same tools for controlling the grid? If you introduce a lot of electrical vehicles in the grid you will also have a control problem. Do you think that problem ends up in an optimization problem where you can use the same tools? Answer Christopher: Yes, I am convinced. It is really the same thing. We have our buildings group that are using the exact same tools. I would say a smart house is a vehicle without wheels. Even in terms of power. The air condition power is very similar to the air condition power in the house. Questions on energy efficient powertrain concepts future trends and development Question: What do you say about this subject? Answer Christopher: Everything goes with the prize of energy. If the prize of energy is what we have now it is very difficult to introduce any electrification. I mean, you can see it at many OEMs; they worked on hybrid systems, they introduce it in the top level where it is a kind of prestige question. If it comes down to the models where customers say that If I pay this amount more do I get the money back? they realises that they will not get it back. So, this will work for cars costing 50 thousand and upwards, maybe 40, but it will not work for cars costing 10 to 20 thousand, because people simply cannot afford it. As we said before, the diesel engines are the one thing, because batteries still are too expensive and they are too heavy. Question: Will this be the case in ten or twenty years as well? Answer Christopher: In ten years yes and in twenty years most probably. Answer Philipp: In this regard I also think about the system complexity which makes the system more prone to errors. Even todays engine complexity has increased dramatically in the last twenty years. And as you all know, no one of you will probably try to fix something on your engine, as you could do for ten years ago. If you add electrical components this is just going to be worse. It is also an aspect of reliability. You always hear about these electric cars, for example, I don t know if it was a Tesla or a car from Fisker-Karma, a car that burned down because of some issues of reliability. Answer Christopher: Batteries, accidents with batteries, is a big issue. We do not know enough yet about batteries and long-time behaviour. Very often people promoting electric vehicles and say well, we have learned now hundred years with gasoline, now we have to switch to electric, let s also give electric attends. That s fine, but then they should stick to the numbers where gasoline cars evolved hundred years ago. Hundred years ago you had one, ten, hundreds, maybe thousand cars; this is about what we have now in electric cars. Then we had a long time to collect experience, type of mobility and fuels etc. We simply not yet have the knowledge of the batteries how they behave. Question: Can we do something as control and system engineers to improve the batteries? Answer Christopher: I think at the moment it is basic research on the battery, materials, chemistry etc. that is the most important. Trying to push electric vehicles now might even be contra productive, because people will make bad experience. It is like diesel engines in the US. In the beginning of the 80s they introduced diesel engines, very bad diesel engines, and now they have decades to kind of 6

7 get rid of those prejudiced. We have to avoid this with electric mobility. At some point, hopefully, batteries are at a much better level and then it is time. Question: How do you see fuel cell development regarding how they meet emission laws? Answer Christopher: I don t see a problem with emission with fuel cells. With fuel cells it is more a cost problem and a reliability problem. It might be problems in the production of hydrogen. Question: How do you see the fuel cell development and how they meet the standard life length demands compared to gasoline, diesel and CNG-based fuels? Answer Christopher: It is a much less robust system. In fuel cells you always have problems of distributing your air, hydrogen and water into these very small channels, so we have high sensitivity to clogging etc. Question: How much do you think the production cost of the combustion engine can decrease if it is operated as an "Auxiliary Power Unit" in a Range Extender Hybrid? Answer Christopher: Not very much cheaper. Of course it is a size, if you have an auxiliary power engine you can size it exactly to the power demand you need in average. In a normal car you have to size the engine for acceleration, km/h in about 8-10 seconds or whatever the customer wants, and having an average power of maybe 5 kw. This is the problem; part load efficiency is what we dealing every day with. You might not need variable valve timing etc., because you run it in one operating point. But nowadays it is not such a big issue. Of course you can go smaller and that makes you cheaper. Question: What is the most interesting development within the combustion engine technology? Answer Christopher: That is a very wide question. What I think is very interesting is that, if we go into the direction of synthetic fuels then we can tailor the fuel to the combustion process and vice versa, so we can optimise the fuel and the combustion process to have a very high efficiency and have more or less what we exactly want from our engine. What you saw in the morning with the CNG hybrid powertrain goes in this direction (see https://clever.empa.ch/). You do a good hybridization and then on your engine your best operating point and then you kind of tweak this operating point to be more efficient. I think this is one very promising direction we should go. Hybridization gives you the opportunity to get rid of operating points which are very disadvantages in this certain combination of the fuel and combustion process you have decided, but it is unnecessary to run the engine there because you have hybridization. But of course it is a question of money in the end again. Question: How about a pneumatic solution? Answer Christopher: The point is of course that you don t need an expensive battery (see neumatic_powertrain) Question: What is the most common powertrain in India/China within 10/20 years? 7

8 Answer Christopher: A cost effective one; small gasoline engines; hopefully with three-way catalytic converters. If you look at these Tug-Tugs, the three-wheel vehicles, they have hundred thousands of them within the city. It s a nightmare. Question: What do you think about waste-heat recovery? What techniques are most interesting and in which applications? Answer Christopher: So you are thinking about thermoelectric generators. I actually like the idea of thermoelectric generators, because they have no moving parts and there is a good chance that you can produce them in a cost-effective way. There is still some research to be done on thermoelectric generators. Question: Are there something you would like to add? Answer Christopher: There is still a lot to do on gasoline engines. There is still a lot to prove, so we have still quite some work to do, which is worth doing. Question: Is it more difficult to get funding for engine research these days? Answer Christopher: Now it is actually easier again. But say three years ago due to that push from the government, spending a lot of money in electromobility, it was very difficult to get a project running which dealt with combustion and all kind of old fashion engineering. Question: Why has that change lately? Answer Christopher: Because now the subsidiaries went down and the companies again went back to the work they could sell, because they couldn t get the subsidiaries anymore, and then focusing more on what they really need. If you give money and you tell that the money should be used for electromobility, of course people will take the money and they will do something on electromobility. But the interesting thing is, what they will do when they don t get the money anymore, will they continue or will they wrap down. And obviously, they wrapped down. This is what we see. Question: What do you think about hybrid vehicles and plugin-hybrid vehicles? What is your opinion; will there be hybrids or plugin-hybrids? Answer Christopher: I think if we have hybrids it will be sooner or later plugins. Because it is only a slightly change of energy management, whether you deplete your battery yes or no. It is a question of the prize, how large is the battery and how large is the distance you can drive. Market development Question: What is the quickest way to increase the market penetration of driven electrified kilometres? Answer Christopher: Increase the fuel price! Question: How should the vehicles/products be developed to create attractive customer properties? Answer Christopher: Again, electric ones. Make a reasonable range. This is a big issue. Everyone knows that day-by-day driving is maybe 50, 60 or 70 kilometres but not more, but at the weekend you might want to do more and again it is a financial question, if you can t afford to have a second 8

9 and a third and a forth car. Then your third car might be an electric one and you use it for commuting and at the weekend you take the second or the first one which are diesel or gasoline, liquid fuels cars. But, if we are talking about the Chinese and Indian markets where hundreds of millions vehicles are expected into the next years, we are talking about a first car, a first and only car. Question: What powertrain configurations will be on the market within ten years, hybrids, plug-inhybrids, pneumatic, hydraulic, flywheel? Answer Christopher: More or less what we see now. The shares of the alternative ones will increase. But I am convinced that diversity will increase. We will see much more different concepts Question: What subsidiaries/incentives/laws are effective in the conversion to electrified vehicles? Answer Christopher: You should not promote the path to the goal, you should promote the goal. Question: What are the main driving forces for the development of electrified vehicles, climate changes or less oil? Answer Christopher: Of course it is CO2, it is climate, it is kind of the fear of this strong dependence on certain countries, but anyway even if you switch to electric systems you have this dependency. Then the countries which have a lot of electric power to sell and other ones who will deliver the power, if they produces it in that way that you would like, it is a different question. Sometimes I have the feeling that people who are promoting electric vehicles they do not really see all the consequences and all the advantages that combustion engines have. I mean producing electric energy also produces CO2. Many politicians forget about that. Leading universities/institutes/industry Question: Who, university/group, is leading the area of Energy Management in the world? Answer Christopher, Philipp, Tobias: It is hard to say who is leading, but we have Ohio state University, Ann Arbour was active before, University of Michigan is still doing quite much. Then of course the Swedish Universities, you are doing a lot of good work, at Chalmers and Linköping University but also at KTH etc. Also, the guys from Netherland, ETH, Eindhoven University, IFP in Paris and also Politech in Milano. The Germans they don t publishing in international journals, so I wouldn t say that they counts to the world leading energy management. I also get the feeling that they are a little bit running behind. A lot of people there are really good engineers and know what is going on, but it seems like they don t have this policy of publishing so much. Don t underestimate the Germans. At Karlsburg and Stuttgart they have very good control engineers even if they do not publish they do a lot of good work. Question: Who is the leader in the vehicle industry in the energy management area? Answer Christopher: We cannot tell because we don t know in detail what they do. Question: But if you look at the products that are out now, can you say something about that by looking at for instance the fuel consumption? Can you figure it out that way? Answer Christopher, Philipp, Tobias: Toyota of course, they have a lot of experience, it is very clear. The problem is it might be dangerous to say well this and this company has not the knowledge to do 9

10 energy management, because they simply saw the market, they saw the goal and they decided not to go in that direction. That does not mean that in a very short time they wouldn t be able to acquire all this knowledge and go on running. Answer: What you see in the market is maybe not representative for what state of the art the energy management is in, because that is not what people want. People want a car with good performances; you don t care about how much the energy consumption of the vehicle is. For example BMW they make now the same thing as Tesla, they produce electric cars that have high performance. BMW efficient dynamics is also more driving performance. Answer Christopher: It is kind of improvement performance, but at the same time reducing fuel consumption. The companies have to make money, so they have to sell their cars. If you don t sell your electric cars you are dead. Electrified roads Question: What do you think about electrified roads? Do you think it will happen? Answer Christopher: I might happen but not in the next twenty years. If we are talking about CO2, one very interesting option is natural gas. If you switch from gasoline or diesel to natural gas you immediately get a CO2 advantage of 20-25%. And that is really proven technology. So the problem is an infrastructure having the CNG-refuelling stations. This is a much smaller problem than electrifying the roads. Slutkommentar Intervjun som genomfördes var lång men intressant och svepte över en massa intressanta frågeställningar. Professor Christofer Onder har en tydlig åsikt att vi inte skall styra mot en viss tekniklösning, utan det är målet som skall lyftas fram. Detta brukar även falla våra svenska politiker på läppen, men i nästa andetag säger vissa att vi bör satsa mer på elektrifierade fordon. Enligt Christofer så finns stor potential kvar hos förbränningsmotor, som tillsammans med naturgas och syntetbränslen kan minska koldioxidutsläppen ganska mycket till låg kostnad. Jag tolkar inte Christofer som att han är mot elfordon, men det är riskabelt ur flera synvinklar att satsa på en lösning som vi vet så lite om. Hybridisering av olika slag är ett mer naturligt sätt att närma sig fordonselektrifieringen, och det blir avgörande att systematiskt arbeta med energihanteringsproblematiken. Detta gör sig bäst i nära samarbete med akademin/instituten och industrin, vilket vi även i Sverige glädjande nog inser. 10

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB 1 Scania och gasmotorer Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB Agenda Bakgrund kring Scania Drivkrafter för hållbara transporter Biodrivmedel CNG/LNG Transportutrustning Lastbilar och Bussar

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna.

Kiruna 2012 10 14 Ellen Bergström, gick utbildningen på Ingesund 2007 2010 och nu verksam vid kulturskolan i Kiruna. Loreen Pogrzeba, doktorand vid Högskolan för Teknik och vetenskap i Dresden samt Freibergs Tekniska Universitet berättade alltså om sitt doktorandprojekt. Det handlar om att utveckla ett rörelseanalysverktyg

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle

Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle Elbilens utveckling En betraktelse ut ett innovationsperspektiv Bo Normark Senior Consultant, Power Circle Elbilen vision och verklighet 2014-01-23 Forskning / Innovation Forskning: Omsätter pengar till

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Biostatistics in bachelor program 2011

Biostatistics in bachelor program 2011 Biostatistics in bachelor program 2011 Antal erhållna enkätsvar: 9 1. To what extent do you think you have achieved the stated course goals? (1) Very small 2 22,2% (2) Small 0 0% (3) Fairly small 0 0%

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET

Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET Fuel for thought energi, transporter och nollutsläpp 2050 LARS J. NILSSON - MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM, LUNDS UNIVERSITET The two-degree target, is it possible? Resources: Technologies: Economically: Yes

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

Photometric Diagnosis of Road Lighting

Photometric Diagnosis of Road Lighting Photometric Diagnosis of Road Lighting Do You know if Your Road Lighting fullfill the EUnorms according to CEN/TR 13201? -We can check it! Why Photometric diagnosis? Our principles in 4 steps Preparation

Läs mer