Aktiviteter i Forsmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter i Forsmark"

Transkript

1 Aktiviteter i Forsmark AKTIVITETER I FORSMARK

2 Aktiviteter i Forsmark AKTIVITETER I FORSMARK

3 ISBN Recitera webb & reklam AB, mars 2013 Tryckeri: Arkitektkopia AB Omslagsbild: Sigyn på väg att lägga till i Forsmarks hamn. Foto: Lasse Modin Fotografer/illustratörer: Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, Elina Meuller, Anders Hedlund, Håkan Karlsson, Micke Borgiel, Patrik Lundin, Sven Tideman, Per Collinder, Niklas Heneryd, Geosigma och SKB:s arkiv. 3 AKTIVITETER I FORSMARK

4 Innehåll SKB i Forsmark... 5 Anläggningen SFR... 9 SFR Utbyggnad... 9 Den dagliga driften...12 Projekt Kärnbränsleförvaret...15 Ansökan och samråd...15 Monitering i skog och mark...19 Byggförberedande undersökningar Miljöåtgärder Projektering Det händer Kommunikation Mervärdesprogrammet Ordförklaringar AKTIVITETER I FORSMARK

5 3 AKTIVITETER I FORSMARK

6 SKB i Forsmark 2002 inledde SKB platsundersökningarna i Forsmark. I sex år undersökte vi förutsättningarna för att anlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle i det forsmarkska urberget. Vi borrade i berget, kartlade vattnets flöden och kemiska sammansättning både över och under jord, och inventerade växter och djur. Det finns nog få platser i världen som är så satt under lupp som området kring Söderviken och Stora Asphällan. Under de här åren gav vi ut en årlig rapport för att redovisa vad vi hade för oss i markerna och berätta om våra resultat. Öppenhet har alltid varit och är fortfarande viktigt för oss. Av erfarenhet vet vi att det är en förutsättning för att vi ska få opinionen med oss och nå samförstånd med boende och beslutsfattare i Östhammars kommun om de anläggningar vi planerar. Nu, fem år senare, plockar vi upp tråden igen. Tiden är mogen för att återigen berätta om vad som händer inom Projekt Kärnbränsleförvaret och vår anläggning SFR. Men först några milstolpar på vägen dit... AKTIVITETER I FORSMARK

7 Sex år av förberedelser Utifrån sett kan det ha verkat som att SKB:s aktiviteter i Forsmark avstannade när platsundersökningarna satte punkt. Men så var det inte. Vi har under hela tiden fortsatt att hålla ett öga på området. De data som vi kontinuerligt samlar in ska vi ha som jämförelse när bygget av Kärnbränsleförvaret väl sätter i gång bjöd vi in grannländerna runt Östersjön till samråd om det planerade Slutförvaret för använt kärnbränsle. En sådan inbjudan regleras av Esbokonventionen, som säger att om en verksamhet kan ha gränsöverskridande miljöpåverkan måste man samråda med grannländerna. Fem länder tackade ja till att vara med: Finland, Ryssland, Polen, Litauen och Tyskland. Via Naturvårdsverket (som ansvarar för samråd enligt Esbokonventionen) har den första delen av ett skriftligt samråd genomförts. Ett år senare, 2008, inledde vi det så kallade gestaltningsprogrammet för att ta reda på var exakt ovanjordsanläggningen till slutförvaret skulle kunna ligga och hur den skulle kunna se ut. Samma år påbörjade vi också platsundersökningarna för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och vi köpte 625 hektar skog av Sveaskog för att få rådighet över den mark som berörs av Kärnbränsleförvaret. Efter flera års undersökningar och forskning var det så 2009 dags för det stora beslutet: Vilken plats uppfyllde de högt ställda säkerhetskraven, Forsmark eller Oskarshamn? All tillgänglig information från undersökningar och analyser pekade entydigt mot Forsmark. Berget har talat, sa vår dåvarande vd Claes Thegerström inför den församlade pressen. På våren före platsvalet undertecknade SKB och de båda platsvalskommunerna Oskarshamn och Östhammar det så kallade mervärdesavtalet. Avtalet omfattar mervärdessatsningar för totalt två miljarder kronor i kommunerna. I och med platsvalet började vi bygga upp en organisation i Forsmark och Östhammar får Kärnbränsleprojektet en ny chef, Stefan Romedahl. Vi bygger också ett nytt kontor ute på Stora Asphällan, Vega. Det står klart och invigs under sommaren Samma år inleder vi de byggförberedande undersökningarna av industriområdet Söderviken för att ta reda på hur vi ska bygga ovan jord. Och i Östhammars tätort öppnar SKB Näringslivsutveckling (SKB Nu) ett kontor. SKB Nu stödjer nu på olika sätt utvecklingen av mindre och medelstora företag i regionen. 63 AKTIVITETER I FORSMARK

8 Stefan Romedahl, chef för Projekt Kärnbränsleförvaret, smäller ballonger på invigningen av nya Vegakontoret i juni Och så är vi framme vid 2011, där den här rapporten egentligen har sitt avstamp. Den 16 mars det året var en särskilt stor dag för SKB. Efter åratal av forskning och teknikutveckling var det dags att lämna in ansökningshandlingarna på totalt cirka sidor till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun. Nu pågår myndigheternas granskning. Under tiden fortsätter vi med våra förberedelser. De senaste två åren har inneburit en ökad takt i SKB:s etablering i Östhammars kommun. Det är ju här som vi kommer att genomföra två av våra stora projekt Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall) och det är här som tyngdpunkten i vår verksamhet kommer att ligga i framtiden, om myndigheternas och kommunens beslut går vår väg växte SKB:s organisation i Östhammars kommun med 21 personer. I dag har 67 SKB:are sin arbetsplats här. Och fler ska vi bli. Det är skälet till att vi våren 2012 tecknade avtal med kommunen om att köpa gamla stadshotellet i Östhammar och omvandla det till kontor med 40 arbetsplatser. Vi på SKB ser fram emot invigningen, som är planerad till sommaren/hösten AKTIVITETER I FORSMARK

9 103 AKTIVITETER I FORSMARK

10 Anläggning SFR I Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark förvaras låg- och medelaktivt driftavfall från de svenska kärnkraftverken och från sjukvården, industrin och forskningen. I framtiden ska SFR också ta hand om rivningsavfall (till exempel metallskrot och byggnadsmaterial) från nedlagda svenska kärnkraftverk. Det måste isoleras från människa och miljö på samma sätt som driftavfallet. För det ändamålet planerar SKB för en utbyggnad av SFR i Forsmark. Projektet går under namnet SFR Utbyggnad. Byggstart förväntas ske vid årsskiftet SFR Utbyggnad Under 2014 ska SKB lämna in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) om att få bygga ut SFR. Det är samma process som när det gäller Kärnbränsleförvaret. Nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram alla dokument som ska fogas till ansökan. De är många, men det är viktigt att myndigheterna får all den information de behöver för sin granskning. AKTIVITETER I FORSMARK

11 Befintlig SFR-anläggning (ljusgrå) och aktuella planer för utbyggnaden (blå). Observera att den slutgiltiga utformningen av utbyggnaden inte är fastställd. Miljökonsekvensutredningar I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) måste SKB visa vilken påverkan utbyggnaden kommer att ha på omgivningen och vilka åtgärder vi planerar för att minska den. Under 2012 har vi gjort en rad olika utredningar som ska ingå i den slutliga MKB:n. Vi har utrett hur transporterna till och från bygget kommer att påverka trafikflödet på det allmänna vägnätet. Vi har också undersökt möjligheterna att i stället för lastbil använda pråmtransporter, och gjort bullermätningar i området för att kartlägga eventuell påverkan på boendemiljön. Vi har kartlagt vilka miljörisker som bygge, drift och avveckling av anläggningen kommer att föra med sig och gjort en naturmiljöinventering på Stora Asphällan för att identifiera särskilda naturvärden i området kring den nya tunneln till anläggningen. Två samråd med allmänheten Ett viktigt syfte med samråden är att ta till vara den lokalkännedom som närboende och lokala organisationer har och fånga upp frågeställningar som starkt engagerar dem. Samråden regleras i miljöbalken och är en viktig del i MKB-processen. Den 22 november 2011 hölls ett första öppet samråd i Missionskyrkan i Östhammar. Alla som vill engagera sig i frågan ska ha tillfälle att göra det. Därför skickar vi ut samrådsunderlaget till alla berörda och publicerar det på vår webbplats. 103 AKTIVITETER I FORSMARK

12 Lokalpolitikern Barbro Andersson Öhrn (S) deltar ivrigt i diskussionen på samrådet i november Samrådsunderlaget 2011 innehöll en översiktlig beskrivning av nuvarande SFR och de planer som finns för utbyggnaden. I underlaget redovisades även preliminärt förväntade miljökonsekvenser och vad som kommer att utredas innan ansökningarna lämnas in. Efter SKB:s inledande presentation av projektet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor. Frågorna handlade om lokaliseringsarbetet, transporterna i närområdet och de sammanlagda effekter som kommer att uppstå när Kärnbränsleförvaret byggs samtidigt. Ett önskemål som fördes fram var att SKB skulle hålla fler samråd. Därför hölls ett nytt samrådsmöte den 26 november 2012, även det i Missionskyrkan i Östhammar. Den här gången innehöll underlaget en översiktlig beskrivning av lokaliseringsarbetet, information om avfallet och aktuell utformning av utbyggnaden, preliminära resultat från utredningar samt tänkt struktur på MKB-dokumentet. På mötet berättade SKB bland annat att planen nu är att lägga förvaret på 120 meters djup i stället för som tidigare tänkt på 60 meters djup. Skälet är att berget på det djupet är torrare och har färre vattenförande strukturer. En annan anpassning av den ursprungliga planen är att bygga ytterligare en tunnel ner i förvaret. Den behövs för att få ner reaktortankarna som kan mäta ända upp till sju meter i diameter och tjugo meter i längd. Även den här gången framfördes önskemål om att SKB ska hålla fler samråd. Ett sådant har utlovats till efter sommaren Illustration av bergsal för reaktortankar. Salen planeras bli cirka 210 meter lång. AKTIVITETER I FORSMARK

13 Den dagliga driften Under 2011 och 2012 har driften av SFR varit normal med få avbrott och störningar. Totalt tog anläggningen emot 62 transportbehållare med avfall, eller 951 m 3 avfall. Det betyder att förvarets totala volym nu är fylld till 57 procent. Underhållsarbeten Parallellt med ordinarie underhåll har vi gjort flera förbättringar och moderniseringsarbeten i SFR. Anläggningen planeras att vara i drift i ytterligare cirka 60 år och det kräver ständig kontroll och underhåll. I huvudsak är det fem områden som bevakas extra noga: el, mekanik, bygg, vvs och brand. Ett exempel på förbättringar är att det har monterats tunneldukar i några av förvarsutrymmena under jord. Orsaken är att vi vill leda bort vattnet som kommer från berget ned i dränagesystemet för att det inte ska komma i kontakt med installerad utrustning. På så sätt minskas risken för korrosion. Investeringen har gett gott resultat i form av en bättre miljö under jord. Så här såg det ut i bergsal BMA (bergsal för medelaktivt avfall) innan tunnelduken installerades och så här ser det ut i dag. Tunnelduken hindrar vatten från berget att rinna ner och skapa korrosion på utrustningen. 123 AKTIVITETER I FORSMARK

14 Även i silon har man monterat tunnelduk. Här syns överdelen av silon med locken och traversen som används vid deponering. Andra moderniseringsarbeten värda att nämna är att vi renoverat elcentraler, kontrollerat statusen på brandvattensystemet och förstärkt brandskyddet i driftbyggnaden under jord. Genrep inför granskning 2011 blev SKB medlem i WANO, World Association of Nuclear Operators. Det var en stor och viktig händelse. WANO bildades 1989 med syftet att öka säkerheten på medlemmarnas kärntekniska anläggningar. Det innebär att man granskar varandras anläggningar och föreslår förbättringar som ska öka säkerheten. Under första kvartalet 2013 är SFR föremål för en WANO-granskning. Som genrep inför den utfördes 2012 en så kallad TSM (Technical Support Mission) på SFR. Det är ett förberedande besök av WANOgruppen för att få ett första intryck av anläggningen, men också för att ge anläggningen råd om vad som måste ses över före den stora granskningen. Förändringar i organisationen I september 2011 fick SFR två nya chefer, Håkan Andreasson, anläggningschef, och Bengt Vällfors, driftchef. Håkan har tidigare varit driftchef på SKB:s anläggning Clab i Oskarshamn, och Bengt har sedan 1977 varit anställd på Forsmarks Kraftgrupp AB. Därutöver har arbetsstyrkan utökats med fyra tjänster. I dag sysselsätter SFR totalt 30 personer. Det är också värt att nämna att SKB är inne i en process att successivt etablera fler tjänster i Östhammars kommun. Mestadels handlar det om nyrekryteringar, men det kommer också att kunna vara en mindre andel omlokaliseringar, främst från Stockholm. AKTIVITETER I FORSMARK

15 Så här tänkte vi oss Kärnbränsleförvaret ovan jord Sedan dess har detaljer i layouten förändrats, men bilden ger ändå en uppfattning om hur området kommer att se ut. 3 AKTIVITETER I FORSMARK

16 Projekt Kärnbränsleförvaret 500 meter ner i det relativt sett torra och sprickfattiga urberget i Forsmark planerar SKB att bygga Kärnbränsleförvaret. Fullt utbyggt kommer det att bestå av nästan sju mil tunnlar med plats för kopparkapslar eller ton med använt kärnbränsle. Byggstart beräknas till 2019, och först runt 2025 kan den första kapseln deponeras. Ansökan och samråd I maj 2010 avslutades samråden om Kärnbränsleförvaret och den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga och driva ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning intill Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Metoden för slutförvaring av det använda kärnbränslet och platsen för förvaret har valts för att de bäst uppfyller kraven på säkerhet, strålskydd och miljöskydd. AKTIVITETER I FORSMARK

17 Det är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) i Stockholm som prövar SKB:s ansökningar. Strålsäkerhetsmyndigheten tar ställning till kärnsäkerheten och strålskyddet i anläggningarna enligt kärntekniklagen. Mark- och miljödomstolens prövning sker utifrån miljöbalken. Det slutgiltiga beslutet om Kärnbränsleförvaret ligger i regeringens hand, men först ska Östhammars respektive Oskarshamns kommuner ha sagt ja eller nej. Ansökningarna ute på remiss Mark- och miljödomstolen har presenterat sin tidsplan för handläggningen av vår ansökan enligt miljöbalken och har skickat den på remiss till myndigheter och olika organisationer för att höra om de har behov av kompletteringar. De flesta av remissinstanserna lämnade sina svar före sommaren 2012, och SSM och Kärnavfallsrådet kom med sina yttranden i slutet av oktober. Huvudförhandlingen beräknas tidigast kunna äga rum efter sommaren 2014, varefter MMD:s yttrande kan lämnas till regeringen tidigast i början av år frågeställningar De olika remissinstanserna som lämnade sina yttranden till MMD i juni 2012 har tillsammans lyft över 300 frågeställningar rörande bland annat påverkan på grundvatten och grundvattensänkning, kopparkorrosion, ökade bullernivåer, avsaknad av konkreta förslag på tillståndsvillkor, val av plats och metod, behovet av strategi för informationsbevarande efter förslutning samt den juridiska processen. Från ett antal remissinstanser har det framförts att redovisningen av alternativa metoder, särskilt vad gäller konceptet djupa borrhål, behöver kompletteras. SKB planerar att lämna in svar och kompletteringarna i april Cirka sidor ansökningshandlingar paketerade i fyra boxar. 163 AKTIVITETER I FORSMARK

18 Helene Åhsberg leder arbetet med tillståndsprövningen på SKB. SSM efterfrågar kompletteringar SSM har skickat SKB:s ansökningar för inkapslingsanläggningen i Oskarshamns kommun och Kärnbränsleförvaret i Östhammars kommun på remiss för att få in synpunkter. I slutet av oktober 2012 offentliggjorde de granskningsrapporterna från sin inledande granskning. Rapporterna innehåller drygt 140 kompletteringsbegäranden för inkapslingsanläggningen i Oskarshamn och cirka 90 kompletteringsbegäranden för Kärnbränsleförvaret och MKB-dokumentet. SSM har meddelat att de i dagsläget bedömer att vissa delar av tillståndsansökningarna är tillräckligt kompletta och av tillräckligt hög kvalitet för att kunna gå in i huvudfasen av sakgranskningen, medan de kommer att avvakta med att gå vidare med granskning av andra delar till dess SKB lämnat in de efterfrågade kompletteringarna. AKTIVITETER I FORSMARK

19 Då det gäller Kärnbränsleförvaret, både för drift och uppförande, efterfrågar SSM mer detaljerade beskrivningar av hur vi tänker oss att arbeta för att fastställa initialtillståndet*. Beträffande långsiktig säkerhet är det främst frågor om kapselns hållbarhet. SSM vill också se en utökning av MKB:n med tydligare redogörelser kring alternativa metoder och val av plats. Många av de kompletteringar som efterfrågas arbetar vi redan med inom pågående och planerade forsknings- och utvecklingsprojekt, dock kan besvarandet av kompletteringsbegäranden innebära att vissa omprioriteringar behöver göras i arbetet på SKB. Oberoende internationell granskning Regeringen begärde också att en oberoende internationell granskning av ansökningarna skulle ske. Den utfördes av en expertgrupp från OECD:s kärnenergibyrå NEA (Nuclear Energy Agency). I juni 2012 presenterade gruppen sin slutrapport. De har granskat analysen av säkerheten efter förslutning och vårt val av metod och plats. SKB:s ansökan fick bra betyg. Enligt expertgruppen uppfyller programmet, inklusive ansökan om Kärnbränsleförvaret, alla viktiga krav på säkerhet, och kan därför fortsätta. De anser också att vi har goda argument för vår metod, som är baserade på tillgänglig vetenskap. Expertgruppen från OECD:s kärnenergibyrå NEA presenterade resultatet av sin granskning på ett seminarium i Gimo. Från vänster: John Kessler, Cladio Pescatore och gruppens ordförande Michael Sailer. 183 AKTIVITETER I FORSMARK

20 Vad händer framåt? När Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen är klara med sina granskningar föreslår de regeringen att antingen bevilja eller avslå ansökningarna. I det läget kommer regeringen att tillfråga de berörda kommunerna, som har vetorätt i frågan; Östhammars kommun när det gäller Kärnbränsleförvaret och Oskarshamns kommun om inkapslingsanläggningen. Om regeringen beviljar ansökningarna och kommunerna säger ja, går frågan tillbaka till myndigheterna som ställer villkor för verksamheterna. Då är det också upp till kommunerna att besluta om bygglov enligt plan- och bygglagen. Tillståndsprocessen beräknas ta flera år i anspråk. Men även om det blir ett ja från regeringen är processen inte avslutad för det. Det finns flera kontrollstationer på vägen. SKB måste få ytterligare godkännande från myndigheterna vid byggstart, provdrift och rutinmässig drift av anläggningarna. Monitering i skog och mark SKB:s övervakning av Forsmark har fortsatt efter platsundersökningarna. Vi kallar arbetet monitering. Med det menar vi kontinuerliga eller återkommande mätningar under lång tid av ett antal geovetenskapliga och ekologiska parametrar. Moniteringen är viktig för att vi bättre ska kunna förstå naturens ofta komplexa skeenden och vartefter kunna förfina och förbättra vår platsmodell av området, både med avseende på Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. De långa mätserier, i storleksordningen 15 år, som vi får ger oss en god uppfattning om hur Forsmarksområdet fungerar, det vill säga hur olika värden varierar med tiden under ostörda förhållanden, baseline på fackspråk. Det är värdefull information att ha när bygget av Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR väl sätter i gång, för att påvisa den eventuella påverkan de har på omgivningen, men också för den långsiktiga driften av SFR. Moniteringsverksamheten spänner över flera olika geovetenskapliga och ekologiska områden. På följande sidor kan du läsa om de aktiviteter som pågått under 2011 och * Med initialtillstånd menas bränslets, barriärernas, bergets och biosfärens tillstånd precis efter förslutning av en deponeringstunnel, det vill säga de förutsättningar som gäller då man börjar räkna på och analysera utvecklingen i förvaret i säkerhetsanalysen. AKTIVITETER I FORSMARK

21 Provtagning av vatten från en av sjöarna i området under en dag med spegelblank is. Meteorologi Väderförhållandena i Forsmark spelar en viktig roll i SKB:s säkerhetsanalys för Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. Vädret påverkar vattenbalansen i området och sedan flera år har vi en meteorologisk mätstation som mäter vindhastighet och -riktning, nederbörd, lufttemperatur och -tryck, ja, allt som har med meteorologi att göra. Under hösten 2012 sattes ytterligare en mätstation upp. Den nya kommer under en tid att användas parallellt med den gamla, men kommer sedan att ersätta den helt. Bert-Ove Vidmark sköter SKB:s nya väderstation i Forsmark. Till höger om masten står nederbördsmätaren, som måste ses över några gånger om året och rensas från löv, barr och annat skräp. 203 AKTIVITETER I FORSMARK

22 Diagrammet nedan visar månadsvärden för nederbörden i Forsmark (regn och snö) under perioden , som ett exempel på de meteorologiska mätningar som pågått under lång tid och kommer att fortsätta under många år framöver. Det som visas i diagrammet är verklig nederbörd, det vill säga nederbörden är korrigerad för bland annat vindförluster, som innebär att den uppmätta nederbörden alltid är lägre än den verkliga. Nederbördens årsmedelvärde för perioden uppgick till cirka 620 mm, vilket är något högre än det långsiktiga årsmedelvärdet på cirka 560 mm för den så kallade referensnormalperioden Den nederbördsrikaste månaden under perioden var augusti 2008, som också var det nederbördsrikaste året hittills sedan SKB påbörjade sina mätningar i Forsmark. Under denna månad regnade det hela 200 mm, vilket alltså motsvarar nästan en tredjedel av den normala årsnederbörden. Nederbörd i millimeter per månad AKTIVITETER I FORSMARK

23 Vattenföringsstation strax uppströms inloppet till sjön Bolundsfjärden. Ytvattenavrinning Vattnets flöden är en annan viktig parameter i SKB:s säkerhetsanalyser. Vi mäter kontinuerligt vattenföringen i fyra vattendrag i Forsmark gjordes en övergripande översyn av vattenföringsstationernas status, eftersom mätdammar och instrument slits med tiden och behöver underhållas. Underhållsåtgärderna kommer att genomföras under 2013 och Bilden ovan visar den vattenföringsstation som är installerad i det största vattendraget i området, strax uppströms inloppet till sjön Bolundsfjärden. Vattenföringen mäts i två så kallade mätrännor vid stationen, dels en liten mätränna för små flöden (närmast i bilden), dels en stor ränna som klarar att mäta stora flöden. 223 AKTIVITETER I FORSMARK

24 Under perioden var medelvattenföringen drygt 30 liter per sekund, med en högsta uppmätt vattenföring på cirka 300 liter per sekund (april 2010). Grundvatten i berg Loggning av grundvattentryck i de djupa borrhålen i Forsmark fortsätter på samma sätt som under platsundersökningarna. Kärnborrhålen är borrade till mellan 500 och meters djup. Hammarborrhålen är generellt grundare. Kärnborrhålen är borrade med en teleskopisk del de översta 100 meterna. Denna del är 200 mm i diameter och innehåller mätutrustning. Hammarborrhålen är 140 mm i diameter. John Olausson på Geosigma monterar mätutrustning i ett kärnborrhål. Den övre teleskopdelen innehåller mätutrustning för grundvattentryck samt slangar för provtagning av vatten. Slangarna förbinder vatten från sprickor på olika djup med mätutrustning i teleskopdelen. Borrhålet är avdelat i sektioner med hjälp av manschetter för att det ska vara möjligt att mäta grundvattentrycken från olika sprickor i berget. AKTIVITETER I FORSMARK

25 I den så kallade Llentabhallen vid SFR pågick under platsundersökningarna ständigt geologisk kartering av borrkärnor, som i sina borrkärnelådor låg uppradade i längder om flera hundra meter. Här granskar Peter Dahlin och Eva Samuelsson, båda från Geosigma, borrkärnor från Singözonen. 243 AKTIVITETER I FORSMARK

26 Monitering av grundvattentryck i berggrunden kan göras i öppna borrhål, med en tryckgivare och en logger. Men metoden har nackdelen att vatten från olika sprickor och spricksystem blandas och mätningarna ger endast ett totalt tryck i hela borrhålet. I Forsmark har vi i stället valt en annan metod där vi med hjälp av manschetter i borrhålet avskärmar de sprickor vi vill mäta. På så sätt kan vi mäta upp till tio sektioner i ett kärnborrhål. Berggrunden i Forsmark är dock sprickfattig på större djup och de flesta kärnborrhål har endast avskärmats i fem sex sektioner. De uppmätta grundvattentrycken räknas om till grundvattennivåer och lagras i våra databaser för vidare användning i modeller och säkerhetsanalyser. I samband med byggundersökningarna har det 2011 tillkommit några nya grundare borrhål. De loggas tills vidare som öppna borrhål. Grundvattnet uppvisar inga stora variationer eftersom vi i nuläget inte genomför några arbeten som påverkar vattennivåerna i berget. Denna kunskap är också viktig för framtiden. När vi börjar bygga Kärnbränsleförvaret är det oundvikligt att grundvattennivåerna kommer att påverkas lokalt i berget. Då är det bra att vi vet hur de naturliga variationerna ser ut så att vi kan jämföra förändringarna. Grundvatten i jord SKB har ända sedan 2003 kontinuerligt mätt grundvattennivån i jord. Under 2011 och 2012 har vi i samband med geotekniska undersökningar av det som ska bli Kärnbränsleförvarets inre driftområde installerat nya jordrör. För den planerade utbyggnaden av SFR har vi också installerat ett antal nya grundvattenrör i jord. Från och med 2010 kontrollerar vi även att de grundvatten- och pegelrör (rör som mäter vattennivån i vattendrag) som vi placerat ut i sjöar och våtmarker inte har flyttats av isläggning och islossning. Det har hänt att rör förts bort av isen och behövt ersättas med nya. Även små lägesförflyttningar av rören kan medföra felaktiga tolkningar av grundvattenflödets riktning. Grundvattnets kemi En till två gånger om året tar vi prover och analyserar grundvattnets kemiska sammansättning i kärn- och hammarborrhål. Totalt omfattas 39 borrhålssektioner i 30 borrhål i Forsmarksområdet. Vattenanalyserna inkluderar de flesta vanliga bestämningar i vatten och många mer speciella, som till exempel ett flertal isotoper. Provtagningens och analysernas omfattning har förändrats något under årens lopp, beroende på de frågeställningar som dykt upp. AKTIVITETER I FORSMARK

27 Installation av grundvatten- och pegelrör på Eckarfjärden i mars Slutresultatet av installationen ovan. Rören har extra stöd av att de står i en trekant med ett extra rör och är förbundna med påsvetsade armeringsjärn. Vattnets sammansättning och isotopförhållandena i de grundvattenprov som samlas in berättar om grundvattnets tidigare historia. Grundvatten är alltid en blandning av vatten med olika ursprung och omsättningstider. I Forsmarksområdet är inblandningen av vatten med tolkat ursprung från Littorinahavet* och/eller från senaste istiden (glacialt smältvatten) tydlig ner till djup på mellan 400 och 600 meter. Djupare ner dominerar ett gammalt och salt icke-marint vatten. Den förväntade trenden är att salthalten ska öka mot djupet, men i borrhålen vid SFR finns flera exempel på det omvända förhållandet. * Ett tidigare utvecklingsstadium av Östersjön (cirka 4500 f.kr.) som täckte hela Forsmarksområdet. 263 AKTIVITETER I FORSMARK

28 Ett äldre grundvatten med en stor andel glacialt smältvatten och en oväntat låg salthalt (i några fall lägre än havet utanför Forsmark) har observerats på djup ner till meter i mindre sprickor/spricksystem i annars tätt berg med låg vattengenomsläpplighet. Större flacka sprickzoner högre upp innehåller däremot ett yngre och saltare grundvatten med en stor andel vatten från Littorinahavet. Årligen tas cirka 400 vattenprover för olika kemiska analyser inom övervakningsprogrammet. Varje prov består av ett antal flaskor som är olika till form och volym, allt för att ge bästa möjliga förutsättningar att få representativa analyser av olika ämnen och isotoper. Cecilia Berg förbereder för vattenprovtagning i borrhål KFM08A. Vattnet som pumpas upp från borrhålssektionen ska av miljöhänsyn samlas upp, vilket görs genom att leda ut det till en tank. I borrhålen från befintligt SFR har grundvattensammansättningen kunnat följas sedan bygget under 1980-talet. Den tryckavsänkning som orsakas av förvaret har medfört att vattensammansättningen har förändrats i vissa delar av berggrunden medan grundvattnet i andra avsnitt av berget knappast har påverkats alls. Modernt Östersjövatten har tagit sig samma vägar som Littorinavattnet tog långt tidigare och trängt ner i de större vertikala sprickzonerna för att successivt späda ut grundvattnet av Littorinatyp. Fortfarande finns det dock kvar ett fåtal provpunkter som har behållit sin Littorinakaraktär. Den förändrade tryckbilden har också ökat omblandningen och vatten med ett blandat marint-/icke-marint ursprung har blivit vanligare. Vissa provpunkter, som för ett äldre vatten utan tydlig marin prägel men med ett stort inslag av glacialt smältvatten, finns i bergvolymer med extremt låg vattenomsättning och har bibehållit en i stort sett oförändrad vattenkemi under de mer än tjugo år som gått. AKTIVITETER I FORSMARK

29 Diagrammet visar isotopen syre-18 mot kloridhalt för grundvattenprov från SFR och Forsmark. Olika grundvattentyper i SFR har definierats med hjälp av den kemiska sammansättningen i grundvattenproven. SFR-data jämförs med data från platsundersökningen i Forsmark (kryss). De senare uppvisar en betydligt större variation i kloridhalt, dels på grund av prov från större djup som därmed är saltare, dels för att vi har inblandning av färskvatten från nederbörd i de övre delarna av borrhålen och inte havsvatten som i SFR. Den årliga moniteringen av grundvattnet i borrhålen ska skapa en god kontroll över de hydrogeokemiska förhållandena i berggrunden fram till byggstart. Med det som utgångspunkt kan vi sedan följa de förändringar som bygget orsakar. Den geometriska och tidsmässiga fördelningen av förändringarna ger värdefull information om hur bygget påverkar grundvattensystemet hydrauliskt och om vilka flödesvägar som är viktiga. Analyser av ytvatten Ett av de övervakningsprogram som pågått längst i området är mätningar i och analyser av ytvatten (vattendrag, sjöar och hav) och i grundvattenrör i jord. Varje månad tar vi prover från vattendragen och en gång per kvartal från vatten i sjöar, hav och utvalda grundvattenrör. Sommar som vinter, i sol och regn likväl som i djup snö, kämpar sig våra provtagare fram till provpunkterna för att samla in vattenprov till alla analyser som ska genomföras i det omfattande analysprogrammet, som bland annat inkluderar miljömetaller och näringsämnen. Även nederbörd har vi under de gångna åren samlat in för analyser. Här står uppsamlingskärl ute och samlar kontinuerligt in allt som kommer ner från skyn i form av snö och regn. Dessa kärl tömmer vi sedan varannan vecka och efter två månader skickar vi in ett samlingsprov för den aktuella perioden. 283 AKTIVITETER I FORSMARK

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Sidan 1 av 5 Strategienheten Anders Bergman Datum Sid 2015-01-19 Dnr 2015KS004 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Underrättelse enligt 17 kap. 5 miljöbalken samt hemställan om tillåtlighetsprövning

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se

2011-12-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar. sfr.samrad@skb.se 2011-12-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Stora Asphällan 8 742 94 Östhammar sfr.samrad@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2017-03-17 Handläggning i parternas utevaro Mål nr M 1333-11 Aktbilaga 508 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m

NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: MÅLNR: M AKTBIL: 435. Presentation MMD m NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 Presentation MMD m INKOM: 2016-11-02 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 435 2016-11-02 1 Befintliga och planerade verksamheter i Forsmark Plats för Kärnbränsleförvaret Forsmarks kärnkraftverk

Läs mer

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser

Johann Helgason Dreamstime.com. Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Johann Helgason Dreamstime.com Kärnavfall - ett ansvar över generationsgränser Kärnavfall avger farlig strålning i 100 000 år Kärnavfall ska hanteras på ett sätt som inte pålägger framtida generationer

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet

SKB har uppdraget. att ta hand om det svenska kärnavfallet SKB har uppdraget att ta hand om det svenska kärnavfallet Att skydda män niskor och miljö I Sverige finns radioaktivt avfall. Det är SKB:s uppdrag att ta hand om detta avfall och skydda människor och miljön,

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen

SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen 1570625, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-12-01 Anders Ingman 1(6) SKB:s syn på behov av samordning av SKB:s mål hos mark- och miljödomstolen I målet om ansökan om tillstånd

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Hamnverksamhet i Forsmarks hamn 1550936, (1.0 Godkänt) Reg nr Dokumenttyp Promemoria (PM) Författare 2016-07-13 1(10) Underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken för tillståndsprövning enligt miljöbalken Juli 2016 LEGAL#13945830v3 Figur

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Äspölaboratoriet. En unik plats för experiment och forskning

Äspölaboratoriet. En unik plats för experiment och forskning Äspölaboratoriet En unik plats för experiment och forskning Berget i Äspölaboratoriet är ett tämligen vanligt granitiskt berg med både täta och vattenförande partier. Vi har djup kunskap om bergets egenskaper

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau,

SKRIVELSE Eventuella frågor besvaras av rådman Anders Lillienau, NACKA TINGSRÄTT SKRIVELSE 2016-11-22 Aktbilaga 442 Mål nr M 1333-11 Avdelning 4 Anges vid kontakt med domstolen Svensk Kärnbränslehantering AB angående tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda.

Måndagen den 14:e november anordnade kärnavfallsbolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ett möte i Alunda. 2005-12-02 Till: SKB AB Attn: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) med anledning av mötet arrangerad 2005-11-14 av kärnavfallsbolaget

Läs mer

Slutförvar i Forsmark? Värdefull natur på spel

Slutförvar i Forsmark? Värdefull natur på spel Slutförvar i Forsmark? Värdefull natur på spel Kärnavfallsbolaget SKB har ansökt om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle strax söder om kärnkraftverket i Forsmark. Den flacka kusten i norra

Läs mer

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson

PROTOKOLL Handläggning i parternas utevaro. RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson 1 NACKA TINGSRÄTT PROTOKOLL 2016-11-22 Handläggning i parternas utevaro Aktbilaga 441 Mål nr M 1333-11 RÄTTEN Rådmannen Anders Lillienau, även protokollförare, och tekniska rådet Jan-Olof Arvidsson SÖKANDE

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 0 Prövningsprocessen för slutförvaret och Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Box 7005,

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning

Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning Säker slutförvaring av det högaktiva kärnavfallet hur går vi från forskning/teknikutveckling till industriell tillämpning IVA, torsdagen den 2 april 2009 Claes Thegerström Svensk Kärnbränslehantering AB

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Utökad mellanlagring 1

Utökad mellanlagring 1 Utökad mellanlagring 1 SVAFO SVAFO:s uppgift är att på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar, ta hand om kärnavfall från den tidiga svenska kärnforskningen samt

Läs mer

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2010: Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Kommentarer från Aktionsgruppen för ett atomkraftsfritt Åland och Ålands natur

Läs mer

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn

Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Sidan 1 av 14 Välkomna! Bedrivande av hamnverksamhet i Forsmarks hamn Samrådsmöte Östhammar, 24 augusti 2016 Förslag till dagordning Presentationer Inledning Erik Setzman, miljöhandläggare Verksamhet och

Läs mer

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Datum: 12 augusti, 2006, kl. 10.00 12.00. Plats: Öppet hus på Strandhotellet, Öregrund. Målgrupp: Allmänheten, speciellt fritidsboende. Inbjudan: En inbjudan

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... I den här broschyren har vi antagit ett filosofiskt perspektiv på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Du kan läsa den rätt upp och ner och själv fundera

Läs mer

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk)

Synpunkter på mål nr M (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) 2006-02-02 Till: Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, rotel 10 Box 81 351 03 Växjö Synpunkter på mål nr M3171-04 (OKG AB:s ansökan om tillstånd till verksamheten vid Oskarshamns kärnkraftverk) Miljöorganisationernas

Läs mer

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM

YTTRANDE 1 (4) Dnr Miljödepartementet STOCKHOLM YTTRANDE 1 (4) Mats Lindman Tel: 070 66 12 413 även 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Se sändlista Miljödepartementets remiss angående forum vid prövning

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

R-02-16. Brunnsinventering i Tierp Norra. Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB. Januari 2002

R-02-16. Brunnsinventering i Tierp Norra. Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB. Januari 2002 R-02-16 Brunnsinventering i Tierp Norra Jan-Erik Ludvigson GEOSIGMA AB Januari 2002 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 5864 SE-102 40 Stockholm Sweden Tel 08-459

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

Rapport 2010-02-28. Granskning av. MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009. Hans Roos Konsult 2010-02-28

Rapport 2010-02-28. Granskning av. MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009. Hans Roos Konsult 2010-02-28 Rapport 2010-02-28 Granskning av MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle, preliminär version december 2009 Hans Roos Konsult 2010-02-28 Hans Roos Granskning av MKB för slutförvaring av använt kärnbränsle,

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg Strålsäkerhetsmyndigheten Ny myndighet från och med 1/7-2008 SKI SSI SSM

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Foto: Magnus Nyman Januari 2006 Rapport 01-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Simlångsdalen Vrå 2006, Sv. Natutförvaltning

Läs mer

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007

Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan 3 december 2007 Tal Inledning Jag har ju växt upp i skuggan av Barsebäck kan man ju säga. Under några år satt jag tillsammans med Torsten Carlsson även i Sydkrafts

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan

Samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken angående sanering av Järnsågen 3 Halvorstorp i Trollhättan 1(3) Handläggning Håkan Falck Direkttelefon 0520-49 79 65 E-post hakan.falck@trollhattan.se Datum 2014-05-23 Dnr KS 2012/321 Närboende till fastigheten Järnsågen 3 och 4 Halvorstorp Samråd enligt 6 kap.

Läs mer

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning

Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning 1(5) Stockholms ström, CityLink, planerad ny 400 kv ledning Ärendet Svenska Kraftnät har till kommunen översänt ett samrådsunderlag rörande tunnelförläggningen av en ny 400 kv ledning mellan transformatorstationen

Läs mer

Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige.

Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige. Sammanfattning av presentationer som Clifford Voss höll på seminarier den 6-8:e december 2005 vid sitt besök i Sverige. Titel på föredraget: Recharge-Area repository in Sweden Safer than a Coastal Site?

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:1 Frågor och svar per remissinstans Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Bilaga SFR-U K:6 Redovisning av alternativa utformningar

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde

Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde Älgstammens täthet och sammansättning i Holmen Delsbo Älgskötselområde Mars 2007 Arbetet är beställt av Holmen Skog AB Rapport 04-2007 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund På många

Läs mer

SKI arbetar för säkerhet

SKI arbetar för säkerhet Säkerheten i fokus SKI arbetar för säkerhet Arbetet med att utveckla och använda kärnkraft har pågått i mer än 50 år. Det snabbt växande industrisamhället krävde energi. Ökad boendestandard skapade ökade

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (8) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Slutförvarsanläggningen och dess

Slutförvarsanläggningen och dess Slutförvarsanläggningen och dess bergtekniska utmaningar Olle Olsson, Eva Widing, Rolf Christiansson Platsundersökningar Flygmätning Inventering av flora Kulturinventeringar Bergkartering Borrhål Forsmark

Läs mer

Ansökningarnas struktur

Ansökningarnas struktur MKB Pia Ottosson 1 Ansökningarnas struktur KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) Toppdokument MILJÖBALKEN (MB) Toppdokument Huvudrapport Långsiktig säkerhet GEMENSAMMA BILAGOR Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Samrådsredogörelse

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM

2013-12-04. Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM 2013-12-04 Strålsäkerhetsmyndigheten Solna Strandväg 96 171 16 STOCKHOLM Yttrande över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) Fud-program 2013. Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder

Läs mer

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet?

Bergmaterialrådet 12 mars, Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten. Vattenverksamhet? Bergmaterialrådet 12 mars, 2014 Björn Holgersson och Kajsa Bovin SGU Enheten för Grundvatten Vattenverksamhet? Bergtäkt = Vattenverksamhet? Ja! Väldigt ofta! Men, är vattenverksamheten tillståndspliktig?

Läs mer

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys

Fud Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys Fud 2010 Peter Wikberg Forskning för långsiktig säkerhetsanalys SKB:s forsknings- och utvecklingsprogram har pågått under lång tid Fud - 89 Studie av WP-cave metoden Studie av tunnlar under Östersjön Ny

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Erik Lindgren 2014-11-27 1 Innehåll Projekt Kärnbränsleförvaret Projektstatus 2014 SKB:s strategi för Projekt Kärnbränsleförvaret

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik

Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Årsta, Uppsala kommun www.bjerking.se Sida 2 (6) Översiktligt Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Årsta Uppsala kommun Årsta Torg Midroc Property Development

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn

Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn Älgstammens täthet och sammansättning i området kring Oskarshamn April 2007 Arbetet är beställt av: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Rapport 11-2007 Svensk Naturförvaltning AB www.naturförvaltning.se

Läs mer

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB

GEOSIGMA. Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun. Grap 08277. Christian Carlsson Geosigma AB Grap Tellstedt i Göteborg AB Översiktlig radonriskundersökning, detaljplan Landvetters Backa, Härryda kommun Christian Carlsson Geosigma AB Göteborg, november 2008 Sammanfattning På uppdrag av Tellstedt

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-04-27 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, SR Ormön, Östhammar, kl. 08.15-09:30 Beslutande Sune Berglund Ingrid Gustavsson Christina Haaga Lisa Landberg Sune Pettersson Övriga deltagande Johanna Yngve

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box Nacka Strand. Mål nr M Avdelning 4 Sidan 1 av 9 Strategienheten Anders Bergman Datum Dnr Sid 2016-05-24 KS-2011-111 1 (9) Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M1333-11 Avdelning 4 Yttrande över Svensk

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Datum: 2015-05-12 Diarienr: SSM2015-1640-8 Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30 Plats: City Conference

Läs mer

Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle

Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle Omfattning, avgränsningar och utredningar för miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för inkapslingsanläggning och slutförvar för använt kärnbränsle Version 0 underlag för utökat samråd i Forsmark Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Detta beslut får inte överklagas.

Detta beslut får inte överklagas. BESLUT 1 (9) Mats Lindman Tel: 018-19 52 73 Fax: 018-19 52 01 E-post: mali@c.lst.se Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6

Läs mer

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 -

Exploration Report. Prospekteringsmetoder. 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning 2006-06-14-1 - Exploration Report 2006-06-14-1 - Prospekteringsmetoder 1 Blockletning och berggrundsgeologisk kartläggning I prospekteringsarbetet ingår blockletning och geologisk kartläggning av berggrunden ofta som

Läs mer

Deltagare: Christina Lilja (SKB) Peter Wikberg (SKB) Jan Linder (SSM) Josefin Päiviö Jonsson (SSM) Bo Strömberg (SSM)

Deltagare: Christina Lilja (SKB) Peter Wikberg (SKB) Jan Linder (SSM) Josefin Päiviö Jonsson (SSM) Bo Strömberg (SSM) Sida: 1/5 MINNESANTCKNINGAR Datum: 2010-06-28 Vår referens: Jan Linder Författare: Bo Strömberg Fastställd: Jan Linder Minnesanteckningar Möte om kvalitetsgranskning korrosionsförsök LOT och Innehåller

Läs mer

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström.

Gravarne 3:1 och 3:6. Projekterings-PM/Geoteknik. Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan BOHUSGEO AB. Uppdragsansvarig: Henrik Lundström. BOHUSGEO AB Kungshamn, Sotenäs Kommun Detaljplan Projekterings- Uppdragsansvarig: Henrik Lundström Handläggare: Granskning: Henrik Lundström Tobias Thorén Uppdragsnr. 15096 Datum 2015-08-05 Revision 2015-11-06,

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se

2014-01-19. Ärendenr: NV-04556-14. Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 2014-01-19 Ärendenr: NV-04556-14 Till: Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter på Plan and strategic environmental impact assessment

Läs mer