Aktiviteter i Forsmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiviteter i Forsmark"

Transkript

1 Aktiviteter i Forsmark AKTIVITETER I FORSMARK

2 Aktiviteter i Forsmark AKTIVITETER I FORSMARK

3 ISBN Recitera webb & reklam AB, mars 2013 Tryckeri: Arkitektkopia AB Omslagsbild: Sigyn på väg att lägga till i Forsmarks hamn. Foto: Lasse Modin Fotografer/illustratörer: Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, Elina Meuller, Anders Hedlund, Håkan Karlsson, Micke Borgiel, Patrik Lundin, Sven Tideman, Per Collinder, Niklas Heneryd, Geosigma och SKB:s arkiv. 3 AKTIVITETER I FORSMARK

4 Innehåll SKB i Forsmark... 5 Anläggningen SFR... 9 SFR Utbyggnad... 9 Den dagliga driften...12 Projekt Kärnbränsleförvaret...15 Ansökan och samråd...15 Monitering i skog och mark...19 Byggförberedande undersökningar Miljöåtgärder Projektering Det händer Kommunikation Mervärdesprogrammet Ordförklaringar AKTIVITETER I FORSMARK

5 3 AKTIVITETER I FORSMARK

6 SKB i Forsmark 2002 inledde SKB platsundersökningarna i Forsmark. I sex år undersökte vi förutsättningarna för att anlägga ett slutförvar för använt kärnbränsle i det forsmarkska urberget. Vi borrade i berget, kartlade vattnets flöden och kemiska sammansättning både över och under jord, och inventerade växter och djur. Det finns nog få platser i världen som är så satt under lupp som området kring Söderviken och Stora Asphällan. Under de här åren gav vi ut en årlig rapport för att redovisa vad vi hade för oss i markerna och berätta om våra resultat. Öppenhet har alltid varit och är fortfarande viktigt för oss. Av erfarenhet vet vi att det är en förutsättning för att vi ska få opinionen med oss och nå samförstånd med boende och beslutsfattare i Östhammars kommun om de anläggningar vi planerar. Nu, fem år senare, plockar vi upp tråden igen. Tiden är mogen för att återigen berätta om vad som händer inom Projekt Kärnbränsleförvaret och vår anläggning SFR. Men först några milstolpar på vägen dit... AKTIVITETER I FORSMARK

7 Sex år av förberedelser Utifrån sett kan det ha verkat som att SKB:s aktiviteter i Forsmark avstannade när platsundersökningarna satte punkt. Men så var det inte. Vi har under hela tiden fortsatt att hålla ett öga på området. De data som vi kontinuerligt samlar in ska vi ha som jämförelse när bygget av Kärnbränsleförvaret väl sätter i gång bjöd vi in grannländerna runt Östersjön till samråd om det planerade Slutförvaret för använt kärnbränsle. En sådan inbjudan regleras av Esbokonventionen, som säger att om en verksamhet kan ha gränsöverskridande miljöpåverkan måste man samråda med grannländerna. Fem länder tackade ja till att vara med: Finland, Ryssland, Polen, Litauen och Tyskland. Via Naturvårdsverket (som ansvarar för samråd enligt Esbokonventionen) har den första delen av ett skriftligt samråd genomförts. Ett år senare, 2008, inledde vi det så kallade gestaltningsprogrammet för att ta reda på var exakt ovanjordsanläggningen till slutförvaret skulle kunna ligga och hur den skulle kunna se ut. Samma år påbörjade vi också platsundersökningarna för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, och vi köpte 625 hektar skog av Sveaskog för att få rådighet över den mark som berörs av Kärnbränsleförvaret. Efter flera års undersökningar och forskning var det så 2009 dags för det stora beslutet: Vilken plats uppfyllde de högt ställda säkerhetskraven, Forsmark eller Oskarshamn? All tillgänglig information från undersökningar och analyser pekade entydigt mot Forsmark. Berget har talat, sa vår dåvarande vd Claes Thegerström inför den församlade pressen. På våren före platsvalet undertecknade SKB och de båda platsvalskommunerna Oskarshamn och Östhammar det så kallade mervärdesavtalet. Avtalet omfattar mervärdessatsningar för totalt två miljarder kronor i kommunerna. I och med platsvalet började vi bygga upp en organisation i Forsmark och Östhammar får Kärnbränsleprojektet en ny chef, Stefan Romedahl. Vi bygger också ett nytt kontor ute på Stora Asphällan, Vega. Det står klart och invigs under sommaren Samma år inleder vi de byggförberedande undersökningarna av industriområdet Söderviken för att ta reda på hur vi ska bygga ovan jord. Och i Östhammars tätort öppnar SKB Näringslivsutveckling (SKB Nu) ett kontor. SKB Nu stödjer nu på olika sätt utvecklingen av mindre och medelstora företag i regionen. 63 AKTIVITETER I FORSMARK

8 Stefan Romedahl, chef för Projekt Kärnbränsleförvaret, smäller ballonger på invigningen av nya Vegakontoret i juni Och så är vi framme vid 2011, där den här rapporten egentligen har sitt avstamp. Den 16 mars det året var en särskilt stor dag för SKB. Efter åratal av forskning och teknikutveckling var det dags att lämna in ansökningshandlingarna på totalt cirka sidor till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun. Nu pågår myndigheternas granskning. Under tiden fortsätter vi med våra förberedelser. De senaste två åren har inneburit en ökad takt i SKB:s etablering i Östhammars kommun. Det är ju här som vi kommer att genomföra två av våra stora projekt Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR (Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall) och det är här som tyngdpunkten i vår verksamhet kommer att ligga i framtiden, om myndigheternas och kommunens beslut går vår väg växte SKB:s organisation i Östhammars kommun med 21 personer. I dag har 67 SKB:are sin arbetsplats här. Och fler ska vi bli. Det är skälet till att vi våren 2012 tecknade avtal med kommunen om att köpa gamla stadshotellet i Östhammar och omvandla det till kontor med 40 arbetsplatser. Vi på SKB ser fram emot invigningen, som är planerad till sommaren/hösten AKTIVITETER I FORSMARK

9 103 AKTIVITETER I FORSMARK

10 Anläggning SFR I Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark förvaras låg- och medelaktivt driftavfall från de svenska kärnkraftverken och från sjukvården, industrin och forskningen. I framtiden ska SFR också ta hand om rivningsavfall (till exempel metallskrot och byggnadsmaterial) från nedlagda svenska kärnkraftverk. Det måste isoleras från människa och miljö på samma sätt som driftavfallet. För det ändamålet planerar SKB för en utbyggnad av SFR i Forsmark. Projektet går under namnet SFR Utbyggnad. Byggstart förväntas ske vid årsskiftet SFR Utbyggnad Under 2014 ska SKB lämna in sin ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) om att få bygga ut SFR. Det är samma process som när det gäller Kärnbränsleförvaret. Nu pågår ett intensivt arbete med att ta fram alla dokument som ska fogas till ansökan. De är många, men det är viktigt att myndigheterna får all den information de behöver för sin granskning. AKTIVITETER I FORSMARK

11 Befintlig SFR-anläggning (ljusgrå) och aktuella planer för utbyggnaden (blå). Observera att den slutgiltiga utformningen av utbyggnaden inte är fastställd. Miljökonsekvensutredningar I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) måste SKB visa vilken påverkan utbyggnaden kommer att ha på omgivningen och vilka åtgärder vi planerar för att minska den. Under 2012 har vi gjort en rad olika utredningar som ska ingå i den slutliga MKB:n. Vi har utrett hur transporterna till och från bygget kommer att påverka trafikflödet på det allmänna vägnätet. Vi har också undersökt möjligheterna att i stället för lastbil använda pråmtransporter, och gjort bullermätningar i området för att kartlägga eventuell påverkan på boendemiljön. Vi har kartlagt vilka miljörisker som bygge, drift och avveckling av anläggningen kommer att föra med sig och gjort en naturmiljöinventering på Stora Asphällan för att identifiera särskilda naturvärden i området kring den nya tunneln till anläggningen. Två samråd med allmänheten Ett viktigt syfte med samråden är att ta till vara den lokalkännedom som närboende och lokala organisationer har och fånga upp frågeställningar som starkt engagerar dem. Samråden regleras i miljöbalken och är en viktig del i MKB-processen. Den 22 november 2011 hölls ett första öppet samråd i Missionskyrkan i Östhammar. Alla som vill engagera sig i frågan ska ha tillfälle att göra det. Därför skickar vi ut samrådsunderlaget till alla berörda och publicerar det på vår webbplats. 103 AKTIVITETER I FORSMARK

12 Lokalpolitikern Barbro Andersson Öhrn (S) deltar ivrigt i diskussionen på samrådet i november Samrådsunderlaget 2011 innehöll en översiktlig beskrivning av nuvarande SFR och de planer som finns för utbyggnaden. I underlaget redovisades även preliminärt förväntade miljökonsekvenser och vad som kommer att utredas innan ansökningarna lämnas in. Efter SKB:s inledande presentation av projektet fick deltagarna möjlighet att ställa frågor. Frågorna handlade om lokaliseringsarbetet, transporterna i närområdet och de sammanlagda effekter som kommer att uppstå när Kärnbränsleförvaret byggs samtidigt. Ett önskemål som fördes fram var att SKB skulle hålla fler samråd. Därför hölls ett nytt samrådsmöte den 26 november 2012, även det i Missionskyrkan i Östhammar. Den här gången innehöll underlaget en översiktlig beskrivning av lokaliseringsarbetet, information om avfallet och aktuell utformning av utbyggnaden, preliminära resultat från utredningar samt tänkt struktur på MKB-dokumentet. På mötet berättade SKB bland annat att planen nu är att lägga förvaret på 120 meters djup i stället för som tidigare tänkt på 60 meters djup. Skälet är att berget på det djupet är torrare och har färre vattenförande strukturer. En annan anpassning av den ursprungliga planen är att bygga ytterligare en tunnel ner i förvaret. Den behövs för att få ner reaktortankarna som kan mäta ända upp till sju meter i diameter och tjugo meter i längd. Även den här gången framfördes önskemål om att SKB ska hålla fler samråd. Ett sådant har utlovats till efter sommaren Illustration av bergsal för reaktortankar. Salen planeras bli cirka 210 meter lång. AKTIVITETER I FORSMARK

13 Den dagliga driften Under 2011 och 2012 har driften av SFR varit normal med få avbrott och störningar. Totalt tog anläggningen emot 62 transportbehållare med avfall, eller 951 m 3 avfall. Det betyder att förvarets totala volym nu är fylld till 57 procent. Underhållsarbeten Parallellt med ordinarie underhåll har vi gjort flera förbättringar och moderniseringsarbeten i SFR. Anläggningen planeras att vara i drift i ytterligare cirka 60 år och det kräver ständig kontroll och underhåll. I huvudsak är det fem områden som bevakas extra noga: el, mekanik, bygg, vvs och brand. Ett exempel på förbättringar är att det har monterats tunneldukar i några av förvarsutrymmena under jord. Orsaken är att vi vill leda bort vattnet som kommer från berget ned i dränagesystemet för att det inte ska komma i kontakt med installerad utrustning. På så sätt minskas risken för korrosion. Investeringen har gett gott resultat i form av en bättre miljö under jord. Så här såg det ut i bergsal BMA (bergsal för medelaktivt avfall) innan tunnelduken installerades och så här ser det ut i dag. Tunnelduken hindrar vatten från berget att rinna ner och skapa korrosion på utrustningen. 123 AKTIVITETER I FORSMARK

14 Även i silon har man monterat tunnelduk. Här syns överdelen av silon med locken och traversen som används vid deponering. Andra moderniseringsarbeten värda att nämna är att vi renoverat elcentraler, kontrollerat statusen på brandvattensystemet och förstärkt brandskyddet i driftbyggnaden under jord. Genrep inför granskning 2011 blev SKB medlem i WANO, World Association of Nuclear Operators. Det var en stor och viktig händelse. WANO bildades 1989 med syftet att öka säkerheten på medlemmarnas kärntekniska anläggningar. Det innebär att man granskar varandras anläggningar och föreslår förbättringar som ska öka säkerheten. Under första kvartalet 2013 är SFR föremål för en WANO-granskning. Som genrep inför den utfördes 2012 en så kallad TSM (Technical Support Mission) på SFR. Det är ett förberedande besök av WANOgruppen för att få ett första intryck av anläggningen, men också för att ge anläggningen råd om vad som måste ses över före den stora granskningen. Förändringar i organisationen I september 2011 fick SFR två nya chefer, Håkan Andreasson, anläggningschef, och Bengt Vällfors, driftchef. Håkan har tidigare varit driftchef på SKB:s anläggning Clab i Oskarshamn, och Bengt har sedan 1977 varit anställd på Forsmarks Kraftgrupp AB. Därutöver har arbetsstyrkan utökats med fyra tjänster. I dag sysselsätter SFR totalt 30 personer. Det är också värt att nämna att SKB är inne i en process att successivt etablera fler tjänster i Östhammars kommun. Mestadels handlar det om nyrekryteringar, men det kommer också att kunna vara en mindre andel omlokaliseringar, främst från Stockholm. AKTIVITETER I FORSMARK

15 Så här tänkte vi oss Kärnbränsleförvaret ovan jord Sedan dess har detaljer i layouten förändrats, men bilden ger ändå en uppfattning om hur området kommer att se ut. 3 AKTIVITETER I FORSMARK

16 Projekt Kärnbränsleförvaret 500 meter ner i det relativt sett torra och sprickfattiga urberget i Forsmark planerar SKB att bygga Kärnbränsleförvaret. Fullt utbyggt kommer det att bestå av nästan sju mil tunnlar med plats för kopparkapslar eller ton med använt kärnbränsle. Byggstart beräknas till 2019, och först runt 2025 kan den första kapseln deponeras. Ansökan och samråd I maj 2010 avslutades samråden om Kärnbränsleförvaret och den 16 mars 2011 lämnade SKB in ansökningar enligt miljöbalken och kärntekniklagen om att få bygga och driva ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning intill Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Metoden för slutförvaring av det använda kärnbränslet och platsen för förvaret har valts för att de bäst uppfyller kraven på säkerhet, strålskydd och miljöskydd. AKTIVITETER I FORSMARK

17 Det är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Mark- och miljödomstolen (MMD) i Stockholm som prövar SKB:s ansökningar. Strålsäkerhetsmyndigheten tar ställning till kärnsäkerheten och strålskyddet i anläggningarna enligt kärntekniklagen. Mark- och miljödomstolens prövning sker utifrån miljöbalken. Det slutgiltiga beslutet om Kärnbränsleförvaret ligger i regeringens hand, men först ska Östhammars respektive Oskarshamns kommuner ha sagt ja eller nej. Ansökningarna ute på remiss Mark- och miljödomstolen har presenterat sin tidsplan för handläggningen av vår ansökan enligt miljöbalken och har skickat den på remiss till myndigheter och olika organisationer för att höra om de har behov av kompletteringar. De flesta av remissinstanserna lämnade sina svar före sommaren 2012, och SSM och Kärnavfallsrådet kom med sina yttranden i slutet av oktober. Huvudförhandlingen beräknas tidigast kunna äga rum efter sommaren 2014, varefter MMD:s yttrande kan lämnas till regeringen tidigast i början av år frågeställningar De olika remissinstanserna som lämnade sina yttranden till MMD i juni 2012 har tillsammans lyft över 300 frågeställningar rörande bland annat påverkan på grundvatten och grundvattensänkning, kopparkorrosion, ökade bullernivåer, avsaknad av konkreta förslag på tillståndsvillkor, val av plats och metod, behovet av strategi för informationsbevarande efter förslutning samt den juridiska processen. Från ett antal remissinstanser har det framförts att redovisningen av alternativa metoder, särskilt vad gäller konceptet djupa borrhål, behöver kompletteras. SKB planerar att lämna in svar och kompletteringarna i april Cirka sidor ansökningshandlingar paketerade i fyra boxar. 163 AKTIVITETER I FORSMARK

18 Helene Åhsberg leder arbetet med tillståndsprövningen på SKB. SSM efterfrågar kompletteringar SSM har skickat SKB:s ansökningar för inkapslingsanläggningen i Oskarshamns kommun och Kärnbränsleförvaret i Östhammars kommun på remiss för att få in synpunkter. I slutet av oktober 2012 offentliggjorde de granskningsrapporterna från sin inledande granskning. Rapporterna innehåller drygt 140 kompletteringsbegäranden för inkapslingsanläggningen i Oskarshamn och cirka 90 kompletteringsbegäranden för Kärnbränsleförvaret och MKB-dokumentet. SSM har meddelat att de i dagsläget bedömer att vissa delar av tillståndsansökningarna är tillräckligt kompletta och av tillräckligt hög kvalitet för att kunna gå in i huvudfasen av sakgranskningen, medan de kommer att avvakta med att gå vidare med granskning av andra delar till dess SKB lämnat in de efterfrågade kompletteringarna. AKTIVITETER I FORSMARK

19 Då det gäller Kärnbränsleförvaret, både för drift och uppförande, efterfrågar SSM mer detaljerade beskrivningar av hur vi tänker oss att arbeta för att fastställa initialtillståndet*. Beträffande långsiktig säkerhet är det främst frågor om kapselns hållbarhet. SSM vill också se en utökning av MKB:n med tydligare redogörelser kring alternativa metoder och val av plats. Många av de kompletteringar som efterfrågas arbetar vi redan med inom pågående och planerade forsknings- och utvecklingsprojekt, dock kan besvarandet av kompletteringsbegäranden innebära att vissa omprioriteringar behöver göras i arbetet på SKB. Oberoende internationell granskning Regeringen begärde också att en oberoende internationell granskning av ansökningarna skulle ske. Den utfördes av en expertgrupp från OECD:s kärnenergibyrå NEA (Nuclear Energy Agency). I juni 2012 presenterade gruppen sin slutrapport. De har granskat analysen av säkerheten efter förslutning och vårt val av metod och plats. SKB:s ansökan fick bra betyg. Enligt expertgruppen uppfyller programmet, inklusive ansökan om Kärnbränsleförvaret, alla viktiga krav på säkerhet, och kan därför fortsätta. De anser också att vi har goda argument för vår metod, som är baserade på tillgänglig vetenskap. Expertgruppen från OECD:s kärnenergibyrå NEA presenterade resultatet av sin granskning på ett seminarium i Gimo. Från vänster: John Kessler, Cladio Pescatore och gruppens ordförande Michael Sailer. 183 AKTIVITETER I FORSMARK

20 Vad händer framåt? När Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen är klara med sina granskningar föreslår de regeringen att antingen bevilja eller avslå ansökningarna. I det läget kommer regeringen att tillfråga de berörda kommunerna, som har vetorätt i frågan; Östhammars kommun när det gäller Kärnbränsleförvaret och Oskarshamns kommun om inkapslingsanläggningen. Om regeringen beviljar ansökningarna och kommunerna säger ja, går frågan tillbaka till myndigheterna som ställer villkor för verksamheterna. Då är det också upp till kommunerna att besluta om bygglov enligt plan- och bygglagen. Tillståndsprocessen beräknas ta flera år i anspråk. Men även om det blir ett ja från regeringen är processen inte avslutad för det. Det finns flera kontrollstationer på vägen. SKB måste få ytterligare godkännande från myndigheterna vid byggstart, provdrift och rutinmässig drift av anläggningarna. Monitering i skog och mark SKB:s övervakning av Forsmark har fortsatt efter platsundersökningarna. Vi kallar arbetet monitering. Med det menar vi kontinuerliga eller återkommande mätningar under lång tid av ett antal geovetenskapliga och ekologiska parametrar. Moniteringen är viktig för att vi bättre ska kunna förstå naturens ofta komplexa skeenden och vartefter kunna förfina och förbättra vår platsmodell av området, både med avseende på Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. De långa mätserier, i storleksordningen 15 år, som vi får ger oss en god uppfattning om hur Forsmarksområdet fungerar, det vill säga hur olika värden varierar med tiden under ostörda förhållanden, baseline på fackspråk. Det är värdefull information att ha när bygget av Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR väl sätter i gång, för att påvisa den eventuella påverkan de har på omgivningen, men också för den långsiktiga driften av SFR. Moniteringsverksamheten spänner över flera olika geovetenskapliga och ekologiska områden. På följande sidor kan du läsa om de aktiviteter som pågått under 2011 och * Med initialtillstånd menas bränslets, barriärernas, bergets och biosfärens tillstånd precis efter förslutning av en deponeringstunnel, det vill säga de förutsättningar som gäller då man börjar räkna på och analysera utvecklingen i förvaret i säkerhetsanalysen. AKTIVITETER I FORSMARK

21 Provtagning av vatten från en av sjöarna i området under en dag med spegelblank is. Meteorologi Väderförhållandena i Forsmark spelar en viktig roll i SKB:s säkerhetsanalys för Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. Vädret påverkar vattenbalansen i området och sedan flera år har vi en meteorologisk mätstation som mäter vindhastighet och -riktning, nederbörd, lufttemperatur och -tryck, ja, allt som har med meteorologi att göra. Under hösten 2012 sattes ytterligare en mätstation upp. Den nya kommer under en tid att användas parallellt med den gamla, men kommer sedan att ersätta den helt. Bert-Ove Vidmark sköter SKB:s nya väderstation i Forsmark. Till höger om masten står nederbördsmätaren, som måste ses över några gånger om året och rensas från löv, barr och annat skräp. 203 AKTIVITETER I FORSMARK

22 Diagrammet nedan visar månadsvärden för nederbörden i Forsmark (regn och snö) under perioden , som ett exempel på de meteorologiska mätningar som pågått under lång tid och kommer att fortsätta under många år framöver. Det som visas i diagrammet är verklig nederbörd, det vill säga nederbörden är korrigerad för bland annat vindförluster, som innebär att den uppmätta nederbörden alltid är lägre än den verkliga. Nederbördens årsmedelvärde för perioden uppgick till cirka 620 mm, vilket är något högre än det långsiktiga årsmedelvärdet på cirka 560 mm för den så kallade referensnormalperioden Den nederbördsrikaste månaden under perioden var augusti 2008, som också var det nederbördsrikaste året hittills sedan SKB påbörjade sina mätningar i Forsmark. Under denna månad regnade det hela 200 mm, vilket alltså motsvarar nästan en tredjedel av den normala årsnederbörden. Nederbörd i millimeter per månad AKTIVITETER I FORSMARK

23 Vattenföringsstation strax uppströms inloppet till sjön Bolundsfjärden. Ytvattenavrinning Vattnets flöden är en annan viktig parameter i SKB:s säkerhetsanalyser. Vi mäter kontinuerligt vattenföringen i fyra vattendrag i Forsmark gjordes en övergripande översyn av vattenföringsstationernas status, eftersom mätdammar och instrument slits med tiden och behöver underhållas. Underhållsåtgärderna kommer att genomföras under 2013 och Bilden ovan visar den vattenföringsstation som är installerad i det största vattendraget i området, strax uppströms inloppet till sjön Bolundsfjärden. Vattenföringen mäts i två så kallade mätrännor vid stationen, dels en liten mätränna för små flöden (närmast i bilden), dels en stor ränna som klarar att mäta stora flöden. 223 AKTIVITETER I FORSMARK

24 Under perioden var medelvattenföringen drygt 30 liter per sekund, med en högsta uppmätt vattenföring på cirka 300 liter per sekund (april 2010). Grundvatten i berg Loggning av grundvattentryck i de djupa borrhålen i Forsmark fortsätter på samma sätt som under platsundersökningarna. Kärnborrhålen är borrade till mellan 500 och meters djup. Hammarborrhålen är generellt grundare. Kärnborrhålen är borrade med en teleskopisk del de översta 100 meterna. Denna del är 200 mm i diameter och innehåller mätutrustning. Hammarborrhålen är 140 mm i diameter. John Olausson på Geosigma monterar mätutrustning i ett kärnborrhål. Den övre teleskopdelen innehåller mätutrustning för grundvattentryck samt slangar för provtagning av vatten. Slangarna förbinder vatten från sprickor på olika djup med mätutrustning i teleskopdelen. Borrhålet är avdelat i sektioner med hjälp av manschetter för att det ska vara möjligt att mäta grundvattentrycken från olika sprickor i berget. AKTIVITETER I FORSMARK

25 I den så kallade Llentabhallen vid SFR pågick under platsundersökningarna ständigt geologisk kartering av borrkärnor, som i sina borrkärnelådor låg uppradade i längder om flera hundra meter. Här granskar Peter Dahlin och Eva Samuelsson, båda från Geosigma, borrkärnor från Singözonen. 243 AKTIVITETER I FORSMARK

26 Monitering av grundvattentryck i berggrunden kan göras i öppna borrhål, med en tryckgivare och en logger. Men metoden har nackdelen att vatten från olika sprickor och spricksystem blandas och mätningarna ger endast ett totalt tryck i hela borrhålet. I Forsmark har vi i stället valt en annan metod där vi med hjälp av manschetter i borrhålet avskärmar de sprickor vi vill mäta. På så sätt kan vi mäta upp till tio sektioner i ett kärnborrhål. Berggrunden i Forsmark är dock sprickfattig på större djup och de flesta kärnborrhål har endast avskärmats i fem sex sektioner. De uppmätta grundvattentrycken räknas om till grundvattennivåer och lagras i våra databaser för vidare användning i modeller och säkerhetsanalyser. I samband med byggundersökningarna har det 2011 tillkommit några nya grundare borrhål. De loggas tills vidare som öppna borrhål. Grundvattnet uppvisar inga stora variationer eftersom vi i nuläget inte genomför några arbeten som påverkar vattennivåerna i berget. Denna kunskap är också viktig för framtiden. När vi börjar bygga Kärnbränsleförvaret är det oundvikligt att grundvattennivåerna kommer att påverkas lokalt i berget. Då är det bra att vi vet hur de naturliga variationerna ser ut så att vi kan jämföra förändringarna. Grundvatten i jord SKB har ända sedan 2003 kontinuerligt mätt grundvattennivån i jord. Under 2011 och 2012 har vi i samband med geotekniska undersökningar av det som ska bli Kärnbränsleförvarets inre driftområde installerat nya jordrör. För den planerade utbyggnaden av SFR har vi också installerat ett antal nya grundvattenrör i jord. Från och med 2010 kontrollerar vi även att de grundvatten- och pegelrör (rör som mäter vattennivån i vattendrag) som vi placerat ut i sjöar och våtmarker inte har flyttats av isläggning och islossning. Det har hänt att rör förts bort av isen och behövt ersättas med nya. Även små lägesförflyttningar av rören kan medföra felaktiga tolkningar av grundvattenflödets riktning. Grundvattnets kemi En till två gånger om året tar vi prover och analyserar grundvattnets kemiska sammansättning i kärn- och hammarborrhål. Totalt omfattas 39 borrhålssektioner i 30 borrhål i Forsmarksområdet. Vattenanalyserna inkluderar de flesta vanliga bestämningar i vatten och många mer speciella, som till exempel ett flertal isotoper. Provtagningens och analysernas omfattning har förändrats något under årens lopp, beroende på de frågeställningar som dykt upp. AKTIVITETER I FORSMARK

27 Installation av grundvatten- och pegelrör på Eckarfjärden i mars Slutresultatet av installationen ovan. Rören har extra stöd av att de står i en trekant med ett extra rör och är förbundna med påsvetsade armeringsjärn. Vattnets sammansättning och isotopförhållandena i de grundvattenprov som samlas in berättar om grundvattnets tidigare historia. Grundvatten är alltid en blandning av vatten med olika ursprung och omsättningstider. I Forsmarksområdet är inblandningen av vatten med tolkat ursprung från Littorinahavet* och/eller från senaste istiden (glacialt smältvatten) tydlig ner till djup på mellan 400 och 600 meter. Djupare ner dominerar ett gammalt och salt icke-marint vatten. Den förväntade trenden är att salthalten ska öka mot djupet, men i borrhålen vid SFR finns flera exempel på det omvända förhållandet. * Ett tidigare utvecklingsstadium av Östersjön (cirka 4500 f.kr.) som täckte hela Forsmarksområdet. 263 AKTIVITETER I FORSMARK

28 Ett äldre grundvatten med en stor andel glacialt smältvatten och en oväntat låg salthalt (i några fall lägre än havet utanför Forsmark) har observerats på djup ner till meter i mindre sprickor/spricksystem i annars tätt berg med låg vattengenomsläpplighet. Större flacka sprickzoner högre upp innehåller däremot ett yngre och saltare grundvatten med en stor andel vatten från Littorinahavet. Årligen tas cirka 400 vattenprover för olika kemiska analyser inom övervakningsprogrammet. Varje prov består av ett antal flaskor som är olika till form och volym, allt för att ge bästa möjliga förutsättningar att få representativa analyser av olika ämnen och isotoper. Cecilia Berg förbereder för vattenprovtagning i borrhål KFM08A. Vattnet som pumpas upp från borrhålssektionen ska av miljöhänsyn samlas upp, vilket görs genom att leda ut det till en tank. I borrhålen från befintligt SFR har grundvattensammansättningen kunnat följas sedan bygget under 1980-talet. Den tryckavsänkning som orsakas av förvaret har medfört att vattensammansättningen har förändrats i vissa delar av berggrunden medan grundvattnet i andra avsnitt av berget knappast har påverkats alls. Modernt Östersjövatten har tagit sig samma vägar som Littorinavattnet tog långt tidigare och trängt ner i de större vertikala sprickzonerna för att successivt späda ut grundvattnet av Littorinatyp. Fortfarande finns det dock kvar ett fåtal provpunkter som har behållit sin Littorinakaraktär. Den förändrade tryckbilden har också ökat omblandningen och vatten med ett blandat marint-/icke-marint ursprung har blivit vanligare. Vissa provpunkter, som för ett äldre vatten utan tydlig marin prägel men med ett stort inslag av glacialt smältvatten, finns i bergvolymer med extremt låg vattenomsättning och har bibehållit en i stort sett oförändrad vattenkemi under de mer än tjugo år som gått. AKTIVITETER I FORSMARK

29 Diagrammet visar isotopen syre-18 mot kloridhalt för grundvattenprov från SFR och Forsmark. Olika grundvattentyper i SFR har definierats med hjälp av den kemiska sammansättningen i grundvattenproven. SFR-data jämförs med data från platsundersökningen i Forsmark (kryss). De senare uppvisar en betydligt större variation i kloridhalt, dels på grund av prov från större djup som därmed är saltare, dels för att vi har inblandning av färskvatten från nederbörd i de övre delarna av borrhålen och inte havsvatten som i SFR. Den årliga moniteringen av grundvattnet i borrhålen ska skapa en god kontroll över de hydrogeokemiska förhållandena i berggrunden fram till byggstart. Med det som utgångspunkt kan vi sedan följa de förändringar som bygget orsakar. Den geometriska och tidsmässiga fördelningen av förändringarna ger värdefull information om hur bygget påverkar grundvattensystemet hydrauliskt och om vilka flödesvägar som är viktiga. Analyser av ytvatten Ett av de övervakningsprogram som pågått längst i området är mätningar i och analyser av ytvatten (vattendrag, sjöar och hav) och i grundvattenrör i jord. Varje månad tar vi prover från vattendragen och en gång per kvartal från vatten i sjöar, hav och utvalda grundvattenrör. Sommar som vinter, i sol och regn likväl som i djup snö, kämpar sig våra provtagare fram till provpunkterna för att samla in vattenprov till alla analyser som ska genomföras i det omfattande analysprogrammet, som bland annat inkluderar miljömetaller och näringsämnen. Även nederbörd har vi under de gångna åren samlat in för analyser. Här står uppsamlingskärl ute och samlar kontinuerligt in allt som kommer ner från skyn i form av snö och regn. Dessa kärl tömmer vi sedan varannan vecka och efter två månader skickar vi in ett samlingsprov för den aktuella perioden. 283 AKTIVITETER I FORSMARK

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid

Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Samråd med temat: Metod, lokalisering, framtid Datum: 12 augusti, 2006, kl. 10.00 12.00. Plats: Öppet hus på Strandhotellet, Öregrund. Målgrupp: Allmänheten, speciellt fritidsboende. Inbjudan: En inbjudan

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2015 1 (5) 2014-11-03 Dnr 36/2014 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2015 1. Utgångspunkter för Kärnavfallsrådets verksamhet och

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten

Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB. Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten 1 Innehåll Kort om Svensk Kärnbränslehantering AB Bakgrund och behov av stödverktyg för projektverksamheten SKB:s projektkontors resa från resursplanering till portföljhantering Ägarna Samarbetspartners

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Foto: Magnus Nyman Januari 2006 Rapport 01-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Simlångsdalen Vrå 2006, Sv. Natutförvaltning

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 8 januari 9 av SKOP Lucie Riad, Regionförbundet Uppsala län,

Läs mer

Slutförvarsanläggningen och dess

Slutförvarsanläggningen och dess Slutförvarsanläggningen och dess bergtekniska utmaningar Olle Olsson, Eva Widing, Rolf Christiansson Platsundersökningar Flygmätning Inventering av flora Kulturinventeringar Bergkartering Borrhål Forsmark

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2010-03-10. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se

Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning. Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Grundvatten i Sverige och på Gotland Sveriges geologiska undersökning Emil Vikberg emil.vikberg@sgu.se Mark och grundvatten Vår uppgift är att verka för en giftfri miljö och ett hållbart nyttjande av grundvatten.

Läs mer

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm

2009-05-05. Till: Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB 106 58 Stockholm Naturskyddsföreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Box 4625, 116 91 Stockholm Box 7005, 402 31 Göteborg Telefon: 08-702 65 00 Telefon: 031-711 00 92 Hemsida: www.naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3

Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand. Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Sidan 1 av 11 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Mål nr M7062-14 Avdelning 3 Yttrande över behov av komplettering, utökad verksamhet vid anläggningen för slutförvaring

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg

Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Välkommen till samråd Vi behöver göra plats för fler tunnelbanetåg Tunnelbanan i Stockholm byggs ut och behovet av uppställnings- och underhållsplatser, så kallade depåer, ökar i takt med att antalet tåg

Läs mer

SKB: Kaj Ahlbom, Saida Laârouchi Engström, Gerd Nirvin, Erik Setzman, Claes Thegerström och Sofie Tunbrant (sekreterare).

SKB: Kaj Ahlbom, Saida Laârouchi Engström, Gerd Nirvin, Erik Setzman, Claes Thegerström och Sofie Tunbrant (sekreterare). Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 23 maj 2008, klockan 09.00 13.00. Plats: Kommunkontoret i Östhammar. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan annonserades

Läs mer

Olika perspektiv på för mycket och för lite

Olika perspektiv på för mycket och för lite 1 Olika perspektiv på för mycket och för lite Hur ser man på vattnet i landskapet? Olika aktörer har olika syn på vattnet Samma aktör har olika syn på vattnet i olika situationer Är vattnet ett kvittblivningsproblem?

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 Samråd enligt miljöbalken Sammanställning 2006 ISBN 978-91-976141-7-7 EnaInfo/Edita April 2007 Foto: Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, SKB:s arkiv. Innehåll

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001

R-01-10. Platsundersökningar. Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2001 R-01-10 Platsundersökningar Undersökningsmetoder och generellt genomförandeprogram Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2001 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co

Läs mer

Datum: 1 oktober 2004, klockan 13.00 16.00. Plats: Stora konferensrummet, SFR, Forsmark.

Datum: 1 oktober 2004, klockan 13.00 16.00. Plats: Stora konferensrummet, SFR, Forsmark. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 1 oktober 2004, klockan 13.00 16.00. Plats: Stora konferensrummet, SFR, Forsmark. Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Ulf Henricsson (ordförande) och

Läs mer

- Det finns inte något land som förordar deponering i djupa borrhål som förstahandsalternativ för att ta hand om använt kärnbränsle.

- Det finns inte något land som förordar deponering i djupa borrhål som förstahandsalternativ för att ta hand om använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1409455 Ärende Handläggare Lars Birgersson Er referens SSM2011-2426/SSM2011-3656 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Godkänd av Helene

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Platsundersökning Forsmark

Platsundersökning Forsmark Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 Platsundersökning Forsmark Årsrapport 2004 ISBN 91-974708-6-4 EnaInfo/Edita Februari 2005 Fotografer Curt-Robert Lindqvist, Lasse Modin, Alf Sevastik, SKB arkiv

Läs mer

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen

Nova FoU Status. 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen Nova FoU Status 36 forsknings- och utvecklingsprojekt är knutna till plattformen 17 projekt är godkända och engagerar ca 60 projektmedlemmar, varav flertalet är forskare Totalvärdet för pågående projekt

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA SAMRÅDSUNDERLAG FÖR ENERGISYSTEM BASERAT PÅ GRUNDVATTEN I LOMMA Tillståndsansökan avseende vattenverksamhet, Lomma centrum Samrådsunderlag Malmö SWECO Environment AB Mats Åkesson Uppdragsnummer 1240476

Läs mer

Nova FoU. en väg till forskning och utveckling

Nova FoU. en väg till forskning och utveckling Nova FoU en väg till forskning och utveckling Geologi Hydrogeologi Biologi Hydrogeokemi Miljöteknik Energiteknik Samhällsvetenskap Teknikutveckling Forskarutbildning Miljö och vattenfrågor 1 Bengt Karlsson,

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Fud-program 2004 Svensk Kärnbränslehantering AB

Fud-program 2004 Svensk Kärnbränslehantering AB Fud-program 2004 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall, inklusive samhällsforskning Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Samråd Samråd hösten hösten 2012 Tänd ett lager: ID 2012 P, 1350142 R eller TR. Utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark Underlag för samråd enligt miljöbalken, inför

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

Naturskyddsföreningen i Uppsala län 05-06-16

Naturskyddsföreningen i Uppsala län 05-06-16 Naturskyddsföreningen i Uppsala län 05-06-16 Till: SKB Att.: Saida Laârouchi Engström Box 5864 102 40 Stockholm Frågor från Naturskyddsföreningen i Uppsala län med anledning av samråd arrangerat 2005-05-04

Läs mer

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB

P-13-01. Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall. Svensk Kärnbränslehantering AB. Januari 2013. Svensk Kärnbränslehantering AB P-13-01 Plats för slutförvaring av kortlivat rivningsavfall Svensk Kärnbränslehantering AB Januari 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co Box 250, SE-101 24 Stockholm

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 långsiktig säkerhet, haverier och global utblick Stockholm, 6 mars 2012 Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan

Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Hur kommer Kärnavfallsrådet arbeta med slutförvarsansökan Peter Andersson, kanslisekreterare Kärnavfallsrådet Kärnavfallsrådet är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet Målgrupper Huvudmålgrupp

Läs mer

(Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11, Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011-1137)

(Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11, Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011-1137) Marie Berggren Datum Sid 2012-05-15 Dnr 2011KS111 1 (3) 2011KS112 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Yttrande avseende kompletteringsbehov

Läs mer

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd

Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Samråd med temat: Säkerhet och strålskydd Datum: Maj juni 2007 Plats: Skriftligt samråd Målgrupp: Berörda myndigheter och verk, berörda kommuner samt organisationer som får medel från Kärnavfallsfonden

Läs mer

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden

Problem med de konstgjorda barriärerna i KBS-metoden YTTRANDE 2008-10-30 Till: Regeringen Miljödepartementet, 103 33 Stockholm Till: Miljödepartementet, Enheten för miljökvalitet Dnr: M2008/2833/Mk Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 18 november 2005, klockan 09.30 13.00. Plats: Olandsgården, Alunda, Östhammars kommun. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare. Inbjudan

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN

KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN KÄRNAVFALL DEN OLÖSTA MILJÖFRÅGAN Innehåll 4 Ett livsfarligt avfall El från kärnkraft ger upphov till ett av de mest miljöfarliga avfall som hittills skapats. 5 Kärnavfallets tidsperspektiv Att lösa slutförvarsfrågan

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall

Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall Fud-program 2007 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall September 2007 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona

NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRUTSÄTTNINGAR GEO- ENERGI Rapport 2015-01-15 Upprättad av: Kristoffer Rönnback och Malva Ahlkrona NORRA ROSENDAL FÖRSTUDIE FÖRUTSÄTTNINGAR GEOENERGI KUND Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20

PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 PM-UTREDNING AV BERGBRUNN INOM FASTIGHETEN MELLANSJÖ 1:20 SWECO VIAK AB Geologi och grundvatten Anders Berzell Uppdragsnummer 1154521000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan.

SKB anger i det följande när svar på delfrågorna 1-4 kommer att lämnas. För delfråga 5 ges svar i form av kompletterande information till ansökan. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1385067 Ärende Handläggare Patrik Sellin Er referens SSM2011-2426-81 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Godkänd av

Läs mer

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 Presentation på vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 0 Box 7005, vilka 402 alternativ 31 Göteborg, för metod Tel: och 031-711 plats bör redovisas?, 00 92, Fax:

Läs mer

Mycket nederbörd och hög tillrinning

Mycket nederbörd och hög tillrinning Mycket nederbörd och hög tillrinning Sverker Hellström, Anna Eklund & Åsa Johnsen, SMHI År 212 var ett ovanligt nederbördsrikt år och stora mängder snö gav en rejäl vårflod i landets norra delar. Därefter

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Nya mätmetoder inom hydrologin fokus på Vattenföring och flöden Nils Sjödin SMHI Utveckling av mätmetoder Fokus på I går - i dag - i morgon 1) Hur ser vanliga mätproblem ut? 2) Vilka metoder finns? Hur

Läs mer

Långsiktig säkerhet. 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig strålsäkerhet

Långsiktig säkerhet. 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och drift med avseende på långsiktig strålsäkerhet Sida 1 (168) Preliminär rapport Datum: 2015-06-24 Handläggare: Lena Sonnerfelt Diarienr: Långsiktig säkerhet Innehållsförteckning 3 Slutförvarets initialtillstånd och genomförbarhet för uppförande och

Läs mer

Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark. Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser

Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark. Förberedelser, genomförande, resultat och slutsatser Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1440379 Författare Version 1.0 Kent Werner, EmpTec Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Helene Åhsberg Godkänd av Martin Sjölund Status Godkänt Reg nr Datum 2014-06-18

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar

Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Sid 1/3 Protokoll fört vid sammanträde med Lokala säkerhetsnämnden vid Studsviks kärntekniska anläggningar Tid: Fredagen den 18 september 2009 kl. 09.00 11.00 Plats: Brandstationen Kungsgatan 2, sammanträdesrum

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 1 (5)

PRESSMEDDELANDE 1 (5) PRESSMEDDELANDE 1 (5) Positivt för rödspoven på Öland Den vackra, karakteristiska rödspoven har blivit en symbol för arbetet med att förbättra livsmiljöer för vadarfåglarna på Öland. För några år sedan

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning

Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Handledning 2012 Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Definitioner... 3 Sveriges geologiska undersökning, SGU... 4 Övrigt...

Läs mer

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd

Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1 (6) Planerad ansökan om bergtäkt på Naverstad-Sögård 1:5, Tanums kommun underlag för samråd 1. Administrativa uppgifter: 2011-10-02 Sökande: Kontaktperson hos sökande: Konsult, kontaktperson för ärendet

Läs mer

Informationsblad - Värmepumpar

Informationsblad - Värmepumpar Informationsblad - Värmepumpar Regler För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan/ansökan görs till Miljö-, bygg-

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

1(5) 2013-08-26 33-890/2013 2013-05-13 M 1333-11. Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand

1(5) 2013-08-26 33-890/2013 2013-05-13 M 1333-11. Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26 Nacka Strand Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2013-08-26 33-890/2013 Ert datum/your date Er beteckning/your reference 2013-05-13 M 1333-11 Nacka tingsrätt Miljödomstolen, Avdelning 3 Box 1104 131 26

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 24 augusti 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 24 augusti 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 24 augusti 2015 kl 13:00 16:00 Plats: Oskarshamnssalen, Stadshuset Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Örskär, Kommunkontoret, Östhammar, kl. 8.15 11.00 Beslutande Bertil Alm (C), ordförande Inger Arvidsson (V) Sune Berglund (BOA) Reinhold Delwall (M) Sanne

Läs mer

Information om anmälan av värmepumpsanläggning

Information om anmälan av värmepumpsanläggning Bygg- och miljönämnden Information om anmälan av värmepumpsanläggning Om du ska installera en värmepump måste du göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Anmälan ska göras minst 6 veckor innan du gräver

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer