Bilaga 2 Rapporter mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Rapporter mm"

Transkript

1 Arbetsdokument Bilaga 2 Rapporter mm Planperiod Miiiuiyiiiiillllliliiiliiii ÄMjU^ l^ l ljmjmä

2 2(3) Rapporter mm framtagna Nedan listas ett antal rapporter, utredningar och annat material som tagits fram under delmålsperioden En del är framtaget i egen regi, annat är framtaget av andra aktörer men tas ändå med då de har haft betydelse för arbetet under planperioden och även för framtagningen av de nya delmålen. Alla dokument nedan finns samlade på avfallsplanens hemsida under fliken Rapporter. 1. NOLLMÄTNINGAR/UPPFÖLJNINGSMÄTNINGAR Plockanalys 2009 Plockanalys 2012 Besöksintervjuer ÅVC 2009 Besöksintervjuer ÅVC 2011 Telefonintervjuer 2010 Telefonintervjuer 2012 (inkl metodstudie, webbenkät mars 2012) 2. ÖVRIGT Rapport om upphandling av matavfall, februari 2010 PM Undersökning insamlingssystem SÖRAB, december 2010 BO A samt fördjupning Riskklassning av nedlagda deponier, 2011 Kommunikationsplan SÖRAB, 2009 "Hushållens syn på det optimala avfallssystemet i framtiden - kvalitativ studie för SÖRAB:s räkning via 13 personliga intervjuer" K Ahne, mars 2012 Utredning kring avfallshantering och arbetsmiljö, KommunAkuten, mars 2011 Rapport sopsug, slutrapport om "tredje röret", december 2012 Sammanfattning av nio SÖRAB-kommuners insamlingssystem för Trädgårdsavfall (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna), augusti EXAMENSARBETEN Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun - för miljömässiga, hälsomässiga och ekonomiska vinster, Malin Söderlund Stockholms universitet 2012 Varför upplevs tvekan inför en anslutning till matavfallsinsamling i Solna? - En kvalitativ studie ur ett fastighetsägarperspektiv, Linnéa Thunberg, Stockholms universitet. Insamling och behandling av utsorterat matavfall från hushåll i flerbostadshus i Solna Stad, Klara Gunnarsson, Lunds tekniska högskola, 2011 Hur kan handeln med begagnade varor öka? - En enkätstudie utifrån secondhandbutikernas perspektiv, Nils Johansson, ÖVRIGT, EXTERNA IVL Miljöpåverkan från avfall Profu Avfallsminimering

3 3(3) Samarbete åvc i länet, Sweco rapport Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av kälisorterat matavfall (Waste Refinery, Avfall Sverige m fl) Boverket Avfallshandboken, maj 2012 Boverket - Regelsamling för hushållning, planering och byggande, 2011 Avfall Sveriges GUIDE # 5, Fastighetsägares efterlevnad av avfallsföreskrifternas krav: Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av hushållsavfall i relation till bistånd och stöd från socialnämnden, januari ARBETSGRUPPERNA Arbctsmiljökartläggning Workshop plannätverket Sammanställning av avtal och insamlingssystem i kommunerna Sorteringshjälp Sophia och One Planet Rapport om försök med mobil insamling i Sundbyberg Redogörelse från Grimstaskolan för arbetet under EMA-veckan 2010 EMA-akti viteter Utvärdering EMA 2012, Avfall Sverige Förslag till lönsamhetsanalys av den svenska marknaden för blandad fraktion Erfarenhetsbank matavfall Biogastank Hagby Mobil ÅVC Statistik SÖRAB-kommunema, 2008, 2009, 2010, 2011, FRAMTAGNA BROSCHYRER "Nu sorterar vi mer", antagna mål och delmål 2012 "Sortera ännu mera", förslag delmål 2016 "Bli biogastronom" - inkl dekaler, sorteringsguide, A4-blad om matavfallsinsamling samt en rollup för exv kommunmässor "Byggavfallsbroschyren" - på svenska, engelska, polska samt ryska Apoteksbroschyren "Har du farligt avfall hemma?" "Råd för kompostering av hushållsavfall" (nytryckning) 7. RAPPORTER/FILMER PÅ GÅNG Grovavfall, K Ahne Handbok för avfallsutrymmen anpassad för Vallentuna kommun "Plats för avfall - den tillgängliga behållaren", film

4 Arbetsdokument Bilaga 3 Samråds- och utställningsredogörelse Planperiod

5 2(10) Innehåll 1. SAMRÅD 3 2. UTSTÄLLNING 7 3. SAMMANFATTNING 10

6 3(10) 1. SAMRÅD Förslagen till nya delmål innebär inga ändringar av redan antagna mål för avfallsplanerna. Målen är satta för att fokusera på vissa frågor, starta upp arbete som tar längre tid att få effekt av samt för att förflytta oss framåt med avfallsminimering, avgiftning och sortering med återvinning så att vi kan nå målen satta av kommunerna till år Nedan redovisas de samråd som har skett genom möte av SÖRAB med Länsstyrelsen, Föipacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) och Stockholms stad. Inbjudan att få lämna synpunkter på utställningsmaterialet har skickats till Naturskyddsföreningen i Stockliolms län, Friluftsfrämjandet i Stockholms län, Hyresgästföreningen region Stockholm, Villaägarnas riksförbund region ABC, Fastighetsägarna i Stockholm, SABO, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Uppsala vatten, LRF Mälardalen, Kommunförbundet i Stockholms län, Handikappförbunden samt SRV återvinning. Samråd har även skett i respektive kommun genom remitterande av förslagen till berörda nämnder och förvaltningar. Nedan redovisas inkomna synpunkter på delmål Organisation Synpunkter Åtgärd Länsstyrelsen Målens koppling till de nationella miljömålen och nationella avfallsplanen ska göras och redovisas. Redovisas i bilaga 4. Förpacknings- och tidningsinsamlingen Stockholms stad/trafikkontoret Bra med kg i stället för procentsatser. Vikt ska redovisas med korrigerad vikt. Vad tydlig vid enkäter med vad som menas med insamlingssystem för hushållsavfall. Bra att arbeta med plan & bygg. Inga synpunkter på målen om förpackningar och tidningar i restavfallet. Vill vara remissinstans när hela planen ska förnyas. Stockholm stad har tuffare mål för matavfall till år Ingen ändring av mål förslagen. Finns redan med i planerat arbete. Hänskjuts till det arbetet som beräknas påbörjas Ingen ändring av mål förslagen. Utsatt tid bedöms nödvändig för att nå uppsatt mål. Håll Sverige rent Stockholm har satt mål för byggavfall. Förslag att nedskräpning lyfts in som prioriterat område i dc kommunala Frågan hänskjuts till nästa planpcriod. I förslagen har frågan lyfts in med fokus

7 4(10) Dandeiyd Byggnadsnämnden Danderyd Kultur- och fritidsnämnden Danderyd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dandeiyd Bam- och utbildningsnämnden Danderyd produktionsstyrelsen Järfälla Kultur- och fritidsförvaltningen avfallsplanerna och att mål sätts. Nämnden överlämnar Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag. Miljö- och stadsbyggnadskontoret ställer sig bakom avfallsplanen med tillhörande delmål. Påpekar vikten av att det ska finnas tillräckligt antal återvinningscentraler samt ökad tömnings- och städningsfrekvens. Ställer sig positiva till planen men har inget att erinra i ärendet. Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänstutlåtande. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen till mål och identifierar vilka mål som faller inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område. Nämnden beslutar inte ha någon erinran i ärendet. Nämnden fastställer produktionskontorets förslag till yttrande. Produktionskontoret ser positivt på förslagen till nya delmål. Påpekar att det är viktigt att framtida beslut beaktar dc förutsättningar som är nödvändiga för att produktionens verksamheter ska kunna bidra positivt till avfallsplanens förvekligande. Bra att flera kommuner gör en plan tillsammans Lättfattlighet och lättförståelighet behövs om hur man ska sortera. Gör sorteringsstationerna med attraktiva. Förenkla att bli av med grovavfall och farligt avfall. på allmänna insamlingsplatser. Mätbart mål satt. Påpekandet om fler stationer och städning hänskjuts till handlingsplanerna för perioden. Synpunkterna tas tillvara i kommunikationsplan och fortsatt utveckling av insamlingssystemet omhändertas genom de årliga handlingsplanerna.

8 5(10) Sollentuna Miljö- och byggnadsnämnd Solna Bam- och ungdomsförvaltningen Solna Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Informationskampanj om matsvinn. Få med livsmedelsbutiker. Krav på förpackningsindustrin för färre och mindre förpackningar. Förslag till omformulering av delmål 2:1. År 2016 ska antalet klagomål på nedskräpning på de allmänna insamlingsplatscrna ha minskat. Antalet inkomna klagomål ska mätas och tid som går från det att klagomålet inkommit, tills åtgärden är utförd ska också mätas. Sex delmål berör barnoch utbildningsförvaltningen och Solnas skolor och förskolor. Förvaltningen föreslår, och medverkar gärna i, en bred informationsinsats riktad till den kommunala och fristående verksamheten inom förskola och skola inom staden. Delat eller eget målansvar gäller för mål 1.1,4.2, 4.4, 5.1 samt 8.1. Förvaltningen bedömer det möjligt att inrymma detta i den ordinarie tillsynen samt deltagande i SÖRAB:s kontaktmannagrupp. Ingen ändring av mål förslaget. Endast Sollentuna har föreslagit mätning av klagomål istället för invånarnas uppfattning av nedskräpningen. I samråd med förvaltningarna föreslås att den föreslagna nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts som tidigare föreslagits med att därtill denna fråga hanteras genom att tillägg görs i periodens handlingsplan och redovisas årligen i kommunen. Målet om minskad nedskräpning kan på så sätt redovisas tillsammans med redovisning av klagomål. Omhändertas via kommunikationsplanen och de årliga handlingsplanerna. Samarbete organiseras via de årliga handlingsplanerna.

9 6(10) Väsbyhem Upplands Väsby Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vallentuna Miljö- och samhällsbyggnadsnämndcn Vallentuna Barn- och ungdomsnämnden Vallentuna Utbildningsnämnden Företaget efterlyser hjälp med bortsortering av icke brännbart avfall. Kommer kommunen att svara för informationsinsatser eller förväntas Väsbyhem att delta? Förslag till ny formulering av delmål 4.4. Tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ska ha skett vid ca 20 byggoch rivningsobjekt i kommunen. Hur många beror på antalet inkomna bygg- och rivningslov. Ursprungligt förslag :... ska ha skett vid minst 20 bygg- och rivningsobjekt... Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom föreslagna delmål för Ingen erinran mot förslaget till nya delmål. Arbete pågår med att mäta matsvinn. Smidigare hantering efterlyses och genomgång av utrymmen för separering främst inom förskolorna. Ingen ändring av målförslagen Frågan är inte upptagen som mål under perioden och far därför anstå till kommande period. SÖRAB och kommunerna kommer att gemensamt svara för informationsinsatserna genom kommunikationsplanen. Samarbete kommer dock att sökas med olika parter för alt nå ett bra resultat. Alla kommuners ambition att nå målet bör vara lika. Samarbete och stöd vid tillsynen kan underlätta projektet. Förslag omhändertas i de årliga handlingsplanerna.

10 7(10) 2. UTSTÄLLNING Utställning av avfallsplan med förslag till delmål har skett enligt följande: Danderyds kommun: 17 oktober - 23 november Info-möte 30 oktober, 7 november och 13 november Järfälla kommun: 15 oktober - 18 november Lidingö stad: 5 november - 2 december Sollentuna kommun: 5 november - 7 december Samråd 30 november Solna stad: 26 oktober - 23 november Samråd 22 november Sundbybergs stad: 1 november - 10 december Samråd 21 och 23 november Täby kommun: 1 oktober - 7 november Upplands Väsby kommun: 10 december - 8 januari 2012 Vallentuna kommun: 15 oktober - 15 november Inkomna synpunkter från utställningarna: Namn Synpunkter Förslag Privatperson, Danderyd Saknar att det inte finns redovisat hur planen ska förverkligas. Förordar Förverkligandet av planen den s.k. Lundamodellcn med fastighetsnära insamling hanteras i årliga handlingsplaner. i 8 fraktioner. Rektor Ekebyskolan, Danderyd Minnesanteckningar från informationsmöten i Danderyd Önskar att skolor och förskolor ska få ta del av samma service som hushållen. Vill sortera med barnen och med hjälp av olika kärl. Helst utan kostnad. 30 oktober: Inga besökare. 7 november: Öka sophämtning sommartid av matavfallskärlcn. Slopa producentansvaret. Inför fastighetsnära hämtning. Fråga om man far slänga pantburkar i återvinningsstationerna. Inför fruktinsamlingsbil under äppclsäsongen. Bra intervall på Farliga avfallsbilen och Grovis. Dela ut avfallsplanen till besökare vid dessa bilar. Det är nedskräpat i Danderyd. Mer information om avfallets omhändertagande Hänsyn ska tas till denna synpunkt vid utformningen av de årliga handlingsplanerna. Ingen ändring av målförslagcn. Förslagen som framkommit vid informationsmötet hanteras i de årliga handlingsplanerna och tas till vara i utvecklingsarbete av avfallshanteringen i Danderyd av kommunen.

11 8(10) Privatperson, Solna Privatperson, Solna DHR Sundbybergsavdelningen Privatperson, Sundbyberg Ormsta Södra samfällighet, Vallentuna och behandling efterfrågas. Bättre information om avfallssortering till barn efterfrågas. Hur fa bättre sortering hos invånare? Diskussion om insamling av matavfall från Brageskolan. Solna bör ställa större krav på utformningen av soprum och antalet soprum i nybyggda hus. Förbjud "en och en förpackningar" för mediciner. Förbjud onödiga hårdplastförpackningar. Sälj masklådor för kompostering i lägenheter. Föreningen anser att förslaget till mål inte tar hänsyn till FNkonventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Man anser att alla inom kommunen ska kunna slänga avfall på ett sätt som fungerar för alla. Fler små stationer för glas och tidningar efterlyses. De står för glest idag. Kommunen ska ha ansvar för alla insamlingsplatser. Efterlyser hur målen ska förverkligas och kostnader. Särskilda problem för samfalligheter bör utredas. Omhändertas i mål 1.1 och 1.3 Målförslagen fokuserar under perioden på minskning av matsvinn och i övrigt sortering av återvinningsbart material. Fokus är också på insamling av matavfall för åter för ing av biogödsel och produktion av biogas. Det långsiktiga målet om att avfallshanteringen utgår från människors behov och ska vara anpassad till både de som lämnar och den som hämtar avfallet gäller för hela planperioden. Hänsyn ska tas till denna synpunkt vid utformningen av de årliga handlingsplanerna. Frågan tas med till de årliga handlingsplanerna och bevakas under perioden genom mål 1.1, 1.2,6.1 och 6.2. Frågan har omhändertagits i remissvar till den pågående avfallsutredningen. Strategi hanteras i årliga handlingsplaner. Översiktliga kostnader har redovisat i den långsiktiga avfallspla-

12 9(10) BRF Tegelbacken, Vallentuna Ställer frågor om mätning av mål. Mål om återkoppling till hushåll bör vara uppfyllt långt före Vag formulering om återvinningsmöjligheter för grovavfall. Nya system efterlyses. Anser nivån på kundtillfredsställelse angående nedskräpning vid allmänna uppsamlingsplatser vara för låg. Efterlyser också bättre estetik för platser och behållare. Föreslår designtävling. Att 50 % av restauranger och, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen ska kunna visa hur de aktivt arbetar med mat- nen via särskild utredning. Samfälligheternas särskilda problem tas med i 2014 års handlingsplan. Mätning sker som tidigare genom enkäter. Återkoppling kommer i någon form att ske redan 2013, men metod för hur återkoppling bäst sker ska vara klar Enkät om invånarnas behov för insamling av grovavfall utreds just nu. Kompletteringar med nya metoder kan bli aktuellt. En avfallsutredning har under hösten föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för förpackningsoch tidningsinsamling från producenterna. SÖRAB har i remissyttrande bifallit förslaget. Med en ansvarsförändring kan kommunerna utforma platserna eller helt ändra insamlingssystemet så att nedskräpningsproblematiken kan förändras och förbättras. I ett yttrande från Sollentuna har föreslagits ett alternativt system för att mäta kundtillfredsställelse med krav på att nedskräpningen ska minska, och att klagomål ska registreras liksom att tid för åtgärdande av problemen ska registreras. Om metoden visar sig bra kommer den att kunna användas av samtliga SÖRAB-kommuner för att under perioden mäta resultat och förbättringar. Vi bedömer att det utan tvingande lagstiftning är svårt att nå längre under planpcrioden.

13 10(10) svinnet anses som på tok för lågt. Brf Kastanjen, Vallentuna Utbildning av boende i kommunen efterlyses. Fler returstationer önskas. Hanteras i kommunikationsplanen. Handlingsplanerna hanterar strategi och åtgärder som möjliggör att återvinningsmål kan nås. 3. SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunicerade förslag till delmål för perioden som en del i antagen plan för avfallshanteringen i ett hållbart samhälle har mottagits mycket positivt. Dc flesta synpunkterna kan hanteras i samband med de årliga handlingsplanerna och att därför ursprungliga förslag till delmål ligger fast. Miljö- och byggnämndens i Sollentuna förslag på annan formulering av målet avseende nedskräpning kommer att hanteras av Sollentuna genom att den föreslagna nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts för alla kommuner enligt det förslag som remitterats, men att därtill denna fråga i Sollentuna hanteras genom att tillägg görs i periodens handlingsplan och redovisas årligen i kommunen. Målet om minskad nedskräpning kan på så sätt redovisas tillsammans med redovisning av klagomålet föreslagna målet.

14 Ah Arbetsdokument Avfallsplan Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod lllUlllllllllllllllilllli imiubuwiiiiuuiii^

15 2(7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Hushållsavfall Resurshushållning i livsmedelskedjan och hantering av matavfall Avfallsbchandling 5 3. SAMSTÄMMIGHET MED DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN Avfallsrelaterade miljökvalitetsmål Etappmål 6

16 3(7) 1. SAMMANFATTNING EU:s ramdirektiv med avfallshierarkin är styrande och det är också därifrån som de nationella arbetena utgår ifrån. Avfallsplan med sina tre planperioder följer i sin tur den nationella avfallsplanen. Av uppsatta delmål följer de prioriteringar och mål som Sverige och EU har beslutat. Därför är samstämmigheten mellan avfallsplan, den nationella avfallsplanens och nationella miljökvalitetsnormer god. 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN I Sveriges nationella avfallsplan poängteras vikten av strävan efter ett resurseffektivt samhälle, där störst vikt ligger på satsningar inom minskning av mängden avfall och dess farlighet samt minska spridning av farliga ämnen. Återvinning och materialåtervinning ska öka. De nationellt prioriterade målen för avfallshantering är följande: Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Hushållens avfall Resurshushållning i livsmedelskedjan Avfallsbehandling Illegal export av avfall Avfallsplanen sträcker sig från Arbetet med avfallsplanen är uppdelad i tre planperioder. Under planperioden är de prioriterade områden inom avfallshantering; matavfallsinsamling, avfallsminimering, materialåtervinning och farligt avfall. Under kommande planperiod prioriteras inte upphandlingsfrågor, textilavfall och byggavfall. Prioritering är gjord för att kommunerna ska kunna uppnå de uppsatta målen i sin helhet fram till år Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Enligt den nationella avfallsplanen ska senast år 2020 förberedandet för återvinning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent. Följande delmål inom planperiodcn för byggoch anläggningsavfall finns i avfallsplanen: Delmål Delmål 4.4 Delmål 5.1 År 2016 ska tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen. År 2016 ska hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

17 4(7) 2.2. Hushållsavfall Hushållens avfall ska prioriteras enligt Nationella avfallsplanen på grund av cn betydande potential att minska miljöpåverkan. Huvudmålet är att återvinning av hushållens avfall ska öka. Konsumtionsflödcn gällande textilier, el-avfall samt nedskräpning ska tas i beaktande i de mål som sätts upp. SÖRAB arbetar mot målen gällande hushållsavfall genom ett flertal delmål: Delmål Delmål 1.3 År 2016 ska minst 80 % av hushållen anse sig ha tillgång till tillfredställande insamlingssystem för hushållsavfall. Delmål 1.4 Delmål 1.5 År 2016 ska metoder vara etablerade för fortlöpande återkoppling till hushåll rörande resultat av insamling samt dess miljönytta. År 2016 ska återvinningsmöjligheterna för grovavfall vara bättre jämfört med år Delmål 2.1 Delmål 4.1 Delmål 4.3 Delmål 5.2 Delmål 5.3 Delmål 5.4 Delmål 6.1 Delmål 6.2 Delmål 6.5 År 2016 ska 80 % av kommunens invånare uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade. År 2016 ska minst 90 % av hushållen anse sig ha tillgång till ett tillfredställande insamlingssystem för farligt avfall, el-avfall och grovavfall. År 2016 far inget farligt avfall eller el-avfall finnas i säck- och kärlavfallet. År 2016 ska det finnas återbruksverksamhet på alla återvinningscentraler. År 2016 ska det finnas etablerad återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna. År 2016 ska det finnas lättillgänglig information om återbruksmöjlighcter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga. År 2016 ska minst 45 % av hushållsavfallet materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall. År 2016 ska högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år finnas i säck- och kärlavfallet. År 2016 ska materialåtcrvinningsmöjlighetema för grovavfall vara bättre jämfört med år Enligt de uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts. Textilier har inte prioriterats under delmålsperioden

18 5(7) 2.3. Resurshushållning i livsmedelskedjan och hantering av matavfall Enligt målet i Sveriges nationella avfallsplan ska matavfallet minska samt återvinning av växtnäring och energi från matavfall ska öka. En ökad hushållning med resurser i livsmedelskedjan bidrar med både samhällsekonomiska och miljömässiga vinster. SÖRAB arbetar mot målen gällande resurshushållning i livsmedelskedjan genom ett flertal delmål: Delmål Delmål 2.2 År 2016 ska insamlat matavfall hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring. Delmål 3.1 År 2016 ska matsvinnet ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med Delmål 3.2 År 2016 ska minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden. Delmål 6.3 År 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in. Delmål 6.4 Delmål 7.1 År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att biogas kan produceras. Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel i Uppsala Vattens rötkammare. För att optimera transportenia omlastas matavfallet i en särskild linje på Hagby som vi byggde och tog i bruk under Energin i det matavfall som en genomsnittlig familj slänger under en vecka motsvarar 0,16 1 diesel. Av biogödseln kan vi spara 6 g kväve och 1,5 g fosfor per kg avfall. Framställning av mer biogas är en fråga som fatt stort utrymme såväl inom politiken som i massmedia under året. Sex av våra ägarkommuner har på allvar kommit igång med matavfallsinsamling. Enligt de uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts Avfallsbehandling Enligt Sveriges nationella avfallsplan ska avfallsbehandling skäipas. Fokusområden är bilskrotning, avfallsförbränning, bränder i avfallslager samt deponier. För deponier gäller att risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. SÖRAB har ett delmål som berör nedlagda deponier: Delmål Delmål 8.1 År 2016 ska det finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier med klass 1 och 2 ska hanteras. Enligt dc uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts men inte fokus på avfallsförbränning och bränder i avfallslager.

19 6(7) 3. SAMSTÄMMIGHET MED DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅ LEN 3.1. Avfallsrelaterade miljökvalitetsmål Avfall är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö siktas på att minska mängden hushållsavfall, öka materialåtervinningen samt minska deponering av avfall. Åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap och bidrar även till att nå vissa delar av generationsmålet. Närmare innehåller miljökvalitetsmålen följande huvudmål gällande avfallshantering: Att minska mängden deponerat avfall Att öka mängden hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inklusive biologisk behandling Att öka mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling Att öka mängden matavfall från livsmedelsindustrier med mera som återvinns genom biologisk behandling I avfallsplan är materialåtervinningen bland de fyra prioriterade områdena. Deponering av avfall skall fungera som sista utväg om avfallet inte kan behandlas på något annat sätt. Hushållsavfallet minimeras genom åtgärder för ökad matavfallsinsamling, avfallsminimering samt materialåtervinning. För insamling av matavfall finns flera delmål uppsatta. Ett av delmålen är att senast år 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas och användas som växtnäring. Mängden farligt avfall i hushållsavfall ska minska genom strategiskt kommunikationsarbete om rätt hantering av farligt avfall. Mängden farligt avfall hos t.ex. miljöfarliga verksamheter ska minska genom tillsynsarbete Etappmål Regeringen har även fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan Ökad resurshushållning i byggsektorn Enligt etappmålet Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan ska insatser vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. I

20 7(7) SÖRAB har satt upp ett flertal delmål för att arbeta mot måluppfyllelse gällande ökad resurshushållning i livsmedelskedjan: Delmål Delmål 2.2 Delmål 3.1 Delmål 3.2 Delmål 6.3 Delmål 6.4 Delmål 7.1 År 2016 ska insamlat matavfall hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring. År 2016 ska matsvinnet ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med År 2016 ska minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden. År 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att biogas kan produceras. Etappmålet Ökad resurshushållning i byggsektorn om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år Inom avfallsplan har byggavfallet inte prioriterats planperioden Dock finns det två delmål uppsatta: År 2016 ska tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen. År 2016 ska hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

Arbetsdokument Bilaga 3 Samråds- och utställningsredogörelse

Arbetsdokument Bilaga 3 Samråds- och utställningsredogörelse Arbetsdokument 2013-03-01 Bilaga 3 Samråds- och utställningsredogörelse Planperiod 2013-2016 2 (10) Innehåll 1. SAMRÅD... 3 2. UTSTÄLLNING... 7 3. SAMMANFATTNING... 10 3 (10) 1. SAMRÅD Förslagen till nya

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan

Sortera ännu mera? Förslaget utgår från EUs avfallshierarki avfallstrappan Sortera ännu mera? Förslag till nya delmål för den gemensamma avfallsplanen för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall

Budget 2016 med plan 2017-2018. Avfall Budget 2016 med plan 2017-2018 Avfall Innehållsförteckning 1 Avfall... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Ekonomi (budget)... 6 1.4 Förslag till budget 2016... 7 1.5 Utmaningar inför framtiden... 7

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012

Arbetsdokument 2013-03-01. Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 Arbetsdokument 2013-03-01 Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 2(32) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. MÅL 2020 3 3. DELMÅL 2009-2012.. 4 3.1. Gemensam uppföljning, SÖRAB och kommunerna 4 3.2. Danderyds

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Samrådsredogörelse Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Samrådsredogörelse Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Samrådsredogörelse Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle avseende SÖRAB samt Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Avesta Kommun SAMRÅD 2012-06-20 FÖRORD För varje

Läs mer

Budget 2017 med plan Avfall

Budget 2017 med plan Avfall 2017 med plan 2018-2019 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål... 3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Ingrid Olsson Miljö- och utvecklingschef SÖRAB

Ingrid Olsson Miljö- och utvecklingschef SÖRAB FÖRORD Är avfallshantering en viktig fråga? Kanske inte den allra viktigaste, men den engagerar många och har också betydelse i såväl klimatdebatten som för samhällets infrastruktur. Den är också så viktig

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan Bilaga 4. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 Sammanfattning Norrtälje kommun har tagit fram en ny avfallsplan för 2016-2019. Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad,

Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till regional avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby kommun och

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning Bilaga 4 Mål, strategier och lagstiftning INTRODUKTION I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i lagstiftningen under år 2011 och en sammanställning av de viktigaste lagarna, målen och

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Bilaga 6 Miljökonsekvenser av avfallsplanen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1 Miljöbedömning av avfallsplaner... 5 1.2 Samråd om miljöbedömning av avfallsplanen... 5 2 Avfallsplanens syfte

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning

Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Avfallsplan för Eskilstuna kommun 24 augusti 2012 Bilaga 6 Nationella mål, strategier och lagstiftning Remisshandling 2012-08-24 1 1 INLEDNING I denna bilaga beskrivs några förändringar som har skett i

Läs mer

Förslag. 2. Mål och åtgärder. 2. Mål och åtgärder

Förslag. 2. Mål och åtgärder. 2. Mål och åtgärder 2. Mål och åtgärder 2.1 Bakgrund till mål och åtgärder I följande avsnitt beskrivs bakgrunden till de mål, strategier och åtgärder som ska vara styrande för utvecklingen av avfallshanteringen inom KSRR

Läs mer

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017

AVFALLSPLAN. Härjedalens kommun 2014-2017 AVFALLSPLAN Härjedalens kommun 2014-2017 Vision Härjedalens kommun skall vara ett föredöme och ligga i framkant när det gäller avfallshantering generellt och våra gäster skall märka detta och vilja vara

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn

Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Dnr 2014-265 Version 2014-05-16 Kommunstyrelsen 160315 53 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning av aktivitetslista till handlingsplan 2009

Bilaga 1 Uppföljning av aktivitetslista till handlingsplan 2009 Bilaga 1 Uppföljning av aktivitetslista till handlingsplan 2009 Aktiviteter markerade med vit bakgrund är gemensamma, aktiviteter markerade med färgbakrund är specifika för respektive enligt följande:

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24

BILAGA 1. Sammanställning av åtaganden. Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun. Remisshandling 2012-08-24 BILAGA 1 Sammanställning av åtaganden Avfallsplan 2013 Eskilstuna Kommun Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 Bilaga 1 Sammanställning

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Bilaga 14 1(5) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 14 1(5) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 14 1(5) Sammanställning av utställningsyttranden Utställningen har genomförts under tiden 29 juni till 3 augusti på biblioteket i Kristinehamn och 30 juni till 7 september på framtidsrummet. Från

Läs mer

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt

Datum 2013-02-27. Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att sortera rätt KS 14 10 APRIL 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Oltner Jenny Datum 2013-02-27 Diarienummer KSN-2012-0953 Kommunstyrelsen Motion av Erik Pelling och Bedo Kaplan (båda S) om att göra det lätt att

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Nya Renhållningsföreskrifter 2016

Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Nya Renhållningsföreskrifter 2016 Lofsdalen 2016-06-08 Lina Eklund - renhållningschef Mathias Wiberg - enhetschef ÅVC Ida Dahl - eko-/renhållningsingenjör Mikael Holmström - näringslivsutvecklare Renhållningsordning

Läs mer

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun

Avfallsplan. Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen. Karlskoga kommun Avfallsplan Bilaga 7 Synpunkter under framtagandet av avfallsplanen Karlskoga kommun Politisk referensgrupp Samtliga partier, som är representerade i kommunfullmäktige, har anmält en representant till

Läs mer

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun

Datum. Antagen av kommunfullmäktige Dokumentnamn: Strategi för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Datum för avfallshantering i Örnsköldsviks kommun Utgör del av kommunens renhållningsordning (avfallsplan och renhållningsföreskrifter) enligt 15 kap, 11 MB Antagen av: Kommunfullmäktige 268 2016-12-19

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) Sammanträdesprotokoll 6 (13) Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2013-11-13 87 Svar på motion (S) om kretsloppspark (KS 2012.448) Beslut Teknik- och fastighetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Renhållningsordning Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-03-17 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL

Läs mer

Gemensamma delar hanterar enbart avfall under kommunalt ansvar. Avfall under verksamhetsansvar hanteras lokalt eller via regionala miljömål.

Gemensamma delar hanterar enbart avfall under kommunalt ansvar. Avfall under verksamhetsansvar hanteras lokalt eller via regionala miljömål. Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet DalaAvfall har Dalarnas samtliga kommuner i samarbete med länsstyrelsen

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland.

Avfallsplan. Söderhamns kommun 2015-2030. Del 1 Strategier och mål. Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Avfallsplan Söderhamns kommun 2015-2030 Framtagen i samarbete mellan samtliga kommuner i Hälsingland. Del 1 Strategier och mål Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 Förord För varje kommun ska det enligt

Läs mer

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS

Avfallsplan. för Karlskoga kommun. Fastställd av: KF Diarienummer: KS Avfallsplan för Fastställd av: KF 96 2016-05-17 Diarienummer: KS. 2016.0099 Framtagen av: 29 2016-04-12 Diarienummer:. 2014.0080 Innehåll Innehåll... 1 Varför en avfallsplan?... 2 Utmaningar inom avfallsområdet...

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan LUDVIKA KOMMUN Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram UTSTÄLLNINGS- OCH REMISSVERSION

Läs mer

BILAGA 1. Mål, strategier och lagstiftning

BILAGA 1. Mål, strategier och lagstiftning BILAGA 1 Mål, strategier och lagstiftning Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Aktuellt inom avfallsområdet... 3 3 Miljömål inom EU... 6 4 Nationella mål... 8 5 Regionala miljömål... 11 6 Lokala miljömål...

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11

Avfallsplan Svedala kommun. antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Avfallsplan Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2011-01-11 Denna Avfallsplan bildar tillsammans med en bilagsdel samt dokumentet Föreskrifter om avfallshantering - renhållningsordning för Svedala

Läs mer

Dnr TFN/2014: Bilaga 4. Lagar och mål

Dnr TFN/2014: Bilaga 4. Lagar och mål Dnr TFN/2014:82-003 Bilaga 4 Lagar och mål Innehåll 1 Inledning... 2 2 Aktuellt inom avfallsområdet... 2 3 Miljömål inom EU... 5 4 Nationella mål... 6 5 Regionala miljömål... 8 6 Lokala miljömål... 9 7

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen EMELIE HALLIN SID 1/4 UTREDARE/T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Anslut all kommunal verksamhet till Gröna linjen Förslag

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun

Avfallsplan för Tierps kommun 15 maj 2012. Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun Bilaga 5 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplan för Tierps kommun ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING En ny avfallsplan för Tierps kommun har tagits fram. När en kommun upprättar en avfallsplan ska kommunen

Läs mer