Bilaga 2 Rapporter mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Rapporter mm"

Transkript

1 Arbetsdokument Bilaga 2 Rapporter mm Planperiod Miiiuiyiiiiillllliliiiliiii ÄMjU^ l^ l ljmjmä

2 2(3) Rapporter mm framtagna Nedan listas ett antal rapporter, utredningar och annat material som tagits fram under delmålsperioden En del är framtaget i egen regi, annat är framtaget av andra aktörer men tas ändå med då de har haft betydelse för arbetet under planperioden och även för framtagningen av de nya delmålen. Alla dokument nedan finns samlade på avfallsplanens hemsida under fliken Rapporter. 1. NOLLMÄTNINGAR/UPPFÖLJNINGSMÄTNINGAR Plockanalys 2009 Plockanalys 2012 Besöksintervjuer ÅVC 2009 Besöksintervjuer ÅVC 2011 Telefonintervjuer 2010 Telefonintervjuer 2012 (inkl metodstudie, webbenkät mars 2012) 2. ÖVRIGT Rapport om upphandling av matavfall, februari 2010 PM Undersökning insamlingssystem SÖRAB, december 2010 BO A samt fördjupning Riskklassning av nedlagda deponier, 2011 Kommunikationsplan SÖRAB, 2009 "Hushållens syn på det optimala avfallssystemet i framtiden - kvalitativ studie för SÖRAB:s räkning via 13 personliga intervjuer" K Ahne, mars 2012 Utredning kring avfallshantering och arbetsmiljö, KommunAkuten, mars 2011 Rapport sopsug, slutrapport om "tredje röret", december 2012 Sammanfattning av nio SÖRAB-kommuners insamlingssystem för Trädgårdsavfall (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna), augusti EXAMENSARBETEN Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun - för miljömässiga, hälsomässiga och ekonomiska vinster, Malin Söderlund Stockholms universitet 2012 Varför upplevs tvekan inför en anslutning till matavfallsinsamling i Solna? - En kvalitativ studie ur ett fastighetsägarperspektiv, Linnéa Thunberg, Stockholms universitet. Insamling och behandling av utsorterat matavfall från hushåll i flerbostadshus i Solna Stad, Klara Gunnarsson, Lunds tekniska högskola, 2011 Hur kan handeln med begagnade varor öka? - En enkätstudie utifrån secondhandbutikernas perspektiv, Nils Johansson, ÖVRIGT, EXTERNA IVL Miljöpåverkan från avfall Profu Avfallsminimering

3 3(3) Samarbete åvc i länet, Sweco rapport Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av kälisorterat matavfall (Waste Refinery, Avfall Sverige m fl) Boverket Avfallshandboken, maj 2012 Boverket - Regelsamling för hushållning, planering och byggande, 2011 Avfall Sveriges GUIDE # 5, Fastighetsägares efterlevnad av avfallsföreskrifternas krav: Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av hushållsavfall i relation till bistånd och stöd från socialnämnden, januari ARBETSGRUPPERNA Arbctsmiljökartläggning Workshop plannätverket Sammanställning av avtal och insamlingssystem i kommunerna Sorteringshjälp Sophia och One Planet Rapport om försök med mobil insamling i Sundbyberg Redogörelse från Grimstaskolan för arbetet under EMA-veckan 2010 EMA-akti viteter Utvärdering EMA 2012, Avfall Sverige Förslag till lönsamhetsanalys av den svenska marknaden för blandad fraktion Erfarenhetsbank matavfall Biogastank Hagby Mobil ÅVC Statistik SÖRAB-kommunema, 2008, 2009, 2010, 2011, FRAMTAGNA BROSCHYRER "Nu sorterar vi mer", antagna mål och delmål 2012 "Sortera ännu mera", förslag delmål 2016 "Bli biogastronom" - inkl dekaler, sorteringsguide, A4-blad om matavfallsinsamling samt en rollup för exv kommunmässor "Byggavfallsbroschyren" - på svenska, engelska, polska samt ryska Apoteksbroschyren "Har du farligt avfall hemma?" "Råd för kompostering av hushållsavfall" (nytryckning) 7. RAPPORTER/FILMER PÅ GÅNG Grovavfall, K Ahne Handbok för avfallsutrymmen anpassad för Vallentuna kommun "Plats för avfall - den tillgängliga behållaren", film

4 Arbetsdokument Bilaga 3 Samråds- och utställningsredogörelse Planperiod

5 2(10) Innehåll 1. SAMRÅD 3 2. UTSTÄLLNING 7 3. SAMMANFATTNING 10

6 3(10) 1. SAMRÅD Förslagen till nya delmål innebär inga ändringar av redan antagna mål för avfallsplanerna. Målen är satta för att fokusera på vissa frågor, starta upp arbete som tar längre tid att få effekt av samt för att förflytta oss framåt med avfallsminimering, avgiftning och sortering med återvinning så att vi kan nå målen satta av kommunerna till år Nedan redovisas de samråd som har skett genom möte av SÖRAB med Länsstyrelsen, Föipacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) och Stockholms stad. Inbjudan att få lämna synpunkter på utställningsmaterialet har skickats till Naturskyddsföreningen i Stockliolms län, Friluftsfrämjandet i Stockholms län, Hyresgästföreningen region Stockholm, Villaägarnas riksförbund region ABC, Fastighetsägarna i Stockholm, SABO, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Uppsala vatten, LRF Mälardalen, Kommunförbundet i Stockholms län, Handikappförbunden samt SRV återvinning. Samråd har även skett i respektive kommun genom remitterande av förslagen till berörda nämnder och förvaltningar. Nedan redovisas inkomna synpunkter på delmål Organisation Synpunkter Åtgärd Länsstyrelsen Målens koppling till de nationella miljömålen och nationella avfallsplanen ska göras och redovisas. Redovisas i bilaga 4. Förpacknings- och tidningsinsamlingen Stockholms stad/trafikkontoret Bra med kg i stället för procentsatser. Vikt ska redovisas med korrigerad vikt. Vad tydlig vid enkäter med vad som menas med insamlingssystem för hushållsavfall. Bra att arbeta med plan & bygg. Inga synpunkter på målen om förpackningar och tidningar i restavfallet. Vill vara remissinstans när hela planen ska förnyas. Stockholm stad har tuffare mål för matavfall till år Ingen ändring av mål förslagen. Finns redan med i planerat arbete. Hänskjuts till det arbetet som beräknas påbörjas Ingen ändring av mål förslagen. Utsatt tid bedöms nödvändig för att nå uppsatt mål. Håll Sverige rent Stockholm har satt mål för byggavfall. Förslag att nedskräpning lyfts in som prioriterat område i dc kommunala Frågan hänskjuts till nästa planpcriod. I förslagen har frågan lyfts in med fokus

7 4(10) Dandeiyd Byggnadsnämnden Danderyd Kultur- och fritidsnämnden Danderyd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dandeiyd Bam- och utbildningsnämnden Danderyd produktionsstyrelsen Järfälla Kultur- och fritidsförvaltningen avfallsplanerna och att mål sätts. Nämnden överlämnar Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag. Miljö- och stadsbyggnadskontoret ställer sig bakom avfallsplanen med tillhörande delmål. Påpekar vikten av att det ska finnas tillräckligt antal återvinningscentraler samt ökad tömnings- och städningsfrekvens. Ställer sig positiva till planen men har inget att erinra i ärendet. Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänstutlåtande. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen till mål och identifierar vilka mål som faller inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område. Nämnden beslutar inte ha någon erinran i ärendet. Nämnden fastställer produktionskontorets förslag till yttrande. Produktionskontoret ser positivt på förslagen till nya delmål. Påpekar att det är viktigt att framtida beslut beaktar dc förutsättningar som är nödvändiga för att produktionens verksamheter ska kunna bidra positivt till avfallsplanens förvekligande. Bra att flera kommuner gör en plan tillsammans Lättfattlighet och lättförståelighet behövs om hur man ska sortera. Gör sorteringsstationerna med attraktiva. Förenkla att bli av med grovavfall och farligt avfall. på allmänna insamlingsplatser. Mätbart mål satt. Påpekandet om fler stationer och städning hänskjuts till handlingsplanerna för perioden. Synpunkterna tas tillvara i kommunikationsplan och fortsatt utveckling av insamlingssystemet omhändertas genom de årliga handlingsplanerna.

8 5(10) Sollentuna Miljö- och byggnadsnämnd Solna Bam- och ungdomsförvaltningen Solna Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Informationskampanj om matsvinn. Få med livsmedelsbutiker. Krav på förpackningsindustrin för färre och mindre förpackningar. Förslag till omformulering av delmål 2:1. År 2016 ska antalet klagomål på nedskräpning på de allmänna insamlingsplatscrna ha minskat. Antalet inkomna klagomål ska mätas och tid som går från det att klagomålet inkommit, tills åtgärden är utförd ska också mätas. Sex delmål berör barnoch utbildningsförvaltningen och Solnas skolor och förskolor. Förvaltningen föreslår, och medverkar gärna i, en bred informationsinsats riktad till den kommunala och fristående verksamheten inom förskola och skola inom staden. Delat eller eget målansvar gäller för mål 1.1,4.2, 4.4, 5.1 samt 8.1. Förvaltningen bedömer det möjligt att inrymma detta i den ordinarie tillsynen samt deltagande i SÖRAB:s kontaktmannagrupp. Ingen ändring av mål förslaget. Endast Sollentuna har föreslagit mätning av klagomål istället för invånarnas uppfattning av nedskräpningen. I samråd med förvaltningarna föreslås att den föreslagna nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts som tidigare föreslagits med att därtill denna fråga hanteras genom att tillägg görs i periodens handlingsplan och redovisas årligen i kommunen. Målet om minskad nedskräpning kan på så sätt redovisas tillsammans med redovisning av klagomål. Omhändertas via kommunikationsplanen och de årliga handlingsplanerna. Samarbete organiseras via de årliga handlingsplanerna.

9 6(10) Väsbyhem Upplands Väsby Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vallentuna Miljö- och samhällsbyggnadsnämndcn Vallentuna Barn- och ungdomsnämnden Vallentuna Utbildningsnämnden Företaget efterlyser hjälp med bortsortering av icke brännbart avfall. Kommer kommunen att svara för informationsinsatser eller förväntas Väsbyhem att delta? Förslag till ny formulering av delmål 4.4. Tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ska ha skett vid ca 20 byggoch rivningsobjekt i kommunen. Hur många beror på antalet inkomna bygg- och rivningslov. Ursprungligt förslag :... ska ha skett vid minst 20 bygg- och rivningsobjekt... Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom föreslagna delmål för Ingen erinran mot förslaget till nya delmål. Arbete pågår med att mäta matsvinn. Smidigare hantering efterlyses och genomgång av utrymmen för separering främst inom förskolorna. Ingen ändring av målförslagen Frågan är inte upptagen som mål under perioden och far därför anstå till kommande period. SÖRAB och kommunerna kommer att gemensamt svara för informationsinsatserna genom kommunikationsplanen. Samarbete kommer dock att sökas med olika parter för alt nå ett bra resultat. Alla kommuners ambition att nå målet bör vara lika. Samarbete och stöd vid tillsynen kan underlätta projektet. Förslag omhändertas i de årliga handlingsplanerna.

10 7(10) 2. UTSTÄLLNING Utställning av avfallsplan med förslag till delmål har skett enligt följande: Danderyds kommun: 17 oktober - 23 november Info-möte 30 oktober, 7 november och 13 november Järfälla kommun: 15 oktober - 18 november Lidingö stad: 5 november - 2 december Sollentuna kommun: 5 november - 7 december Samråd 30 november Solna stad: 26 oktober - 23 november Samråd 22 november Sundbybergs stad: 1 november - 10 december Samråd 21 och 23 november Täby kommun: 1 oktober - 7 november Upplands Väsby kommun: 10 december - 8 januari 2012 Vallentuna kommun: 15 oktober - 15 november Inkomna synpunkter från utställningarna: Namn Synpunkter Förslag Privatperson, Danderyd Saknar att det inte finns redovisat hur planen ska förverkligas. Förordar Förverkligandet av planen den s.k. Lundamodellcn med fastighetsnära insamling hanteras i årliga handlingsplaner. i 8 fraktioner. Rektor Ekebyskolan, Danderyd Minnesanteckningar från informationsmöten i Danderyd Önskar att skolor och förskolor ska få ta del av samma service som hushållen. Vill sortera med barnen och med hjälp av olika kärl. Helst utan kostnad. 30 oktober: Inga besökare. 7 november: Öka sophämtning sommartid av matavfallskärlcn. Slopa producentansvaret. Inför fastighetsnära hämtning. Fråga om man far slänga pantburkar i återvinningsstationerna. Inför fruktinsamlingsbil under äppclsäsongen. Bra intervall på Farliga avfallsbilen och Grovis. Dela ut avfallsplanen till besökare vid dessa bilar. Det är nedskräpat i Danderyd. Mer information om avfallets omhändertagande Hänsyn ska tas till denna synpunkt vid utformningen av de årliga handlingsplanerna. Ingen ändring av målförslagcn. Förslagen som framkommit vid informationsmötet hanteras i de årliga handlingsplanerna och tas till vara i utvecklingsarbete av avfallshanteringen i Danderyd av kommunen.

11 8(10) Privatperson, Solna Privatperson, Solna DHR Sundbybergsavdelningen Privatperson, Sundbyberg Ormsta Södra samfällighet, Vallentuna och behandling efterfrågas. Bättre information om avfallssortering till barn efterfrågas. Hur fa bättre sortering hos invånare? Diskussion om insamling av matavfall från Brageskolan. Solna bör ställa större krav på utformningen av soprum och antalet soprum i nybyggda hus. Förbjud "en och en förpackningar" för mediciner. Förbjud onödiga hårdplastförpackningar. Sälj masklådor för kompostering i lägenheter. Föreningen anser att förslaget till mål inte tar hänsyn till FNkonventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Man anser att alla inom kommunen ska kunna slänga avfall på ett sätt som fungerar för alla. Fler små stationer för glas och tidningar efterlyses. De står för glest idag. Kommunen ska ha ansvar för alla insamlingsplatser. Efterlyser hur målen ska förverkligas och kostnader. Särskilda problem för samfalligheter bör utredas. Omhändertas i mål 1.1 och 1.3 Målförslagen fokuserar under perioden på minskning av matsvinn och i övrigt sortering av återvinningsbart material. Fokus är också på insamling av matavfall för åter för ing av biogödsel och produktion av biogas. Det långsiktiga målet om att avfallshanteringen utgår från människors behov och ska vara anpassad till både de som lämnar och den som hämtar avfallet gäller för hela planperioden. Hänsyn ska tas till denna synpunkt vid utformningen av de årliga handlingsplanerna. Frågan tas med till de årliga handlingsplanerna och bevakas under perioden genom mål 1.1, 1.2,6.1 och 6.2. Frågan har omhändertagits i remissvar till den pågående avfallsutredningen. Strategi hanteras i årliga handlingsplaner. Översiktliga kostnader har redovisat i den långsiktiga avfallspla-

12 9(10) BRF Tegelbacken, Vallentuna Ställer frågor om mätning av mål. Mål om återkoppling till hushåll bör vara uppfyllt långt före Vag formulering om återvinningsmöjligheter för grovavfall. Nya system efterlyses. Anser nivån på kundtillfredsställelse angående nedskräpning vid allmänna uppsamlingsplatser vara för låg. Efterlyser också bättre estetik för platser och behållare. Föreslår designtävling. Att 50 % av restauranger och, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen ska kunna visa hur de aktivt arbetar med mat- nen via särskild utredning. Samfälligheternas särskilda problem tas med i 2014 års handlingsplan. Mätning sker som tidigare genom enkäter. Återkoppling kommer i någon form att ske redan 2013, men metod för hur återkoppling bäst sker ska vara klar Enkät om invånarnas behov för insamling av grovavfall utreds just nu. Kompletteringar med nya metoder kan bli aktuellt. En avfallsutredning har under hösten föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för förpackningsoch tidningsinsamling från producenterna. SÖRAB har i remissyttrande bifallit förslaget. Med en ansvarsförändring kan kommunerna utforma platserna eller helt ändra insamlingssystemet så att nedskräpningsproblematiken kan förändras och förbättras. I ett yttrande från Sollentuna har föreslagits ett alternativt system för att mäta kundtillfredsställelse med krav på att nedskräpningen ska minska, och att klagomål ska registreras liksom att tid för åtgärdande av problemen ska registreras. Om metoden visar sig bra kommer den att kunna användas av samtliga SÖRAB-kommuner för att under perioden mäta resultat och förbättringar. Vi bedömer att det utan tvingande lagstiftning är svårt att nå längre under planpcrioden.

13 10(10) svinnet anses som på tok för lågt. Brf Kastanjen, Vallentuna Utbildning av boende i kommunen efterlyses. Fler returstationer önskas. Hanteras i kommunikationsplanen. Handlingsplanerna hanterar strategi och åtgärder som möjliggör att återvinningsmål kan nås. 3. SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunicerade förslag till delmål för perioden som en del i antagen plan för avfallshanteringen i ett hållbart samhälle har mottagits mycket positivt. Dc flesta synpunkterna kan hanteras i samband med de årliga handlingsplanerna och att därför ursprungliga förslag till delmål ligger fast. Miljö- och byggnämndens i Sollentuna förslag på annan formulering av målet avseende nedskräpning kommer att hanteras av Sollentuna genom att den föreslagna nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts för alla kommuner enligt det förslag som remitterats, men att därtill denna fråga i Sollentuna hanteras genom att tillägg görs i periodens handlingsplan och redovisas årligen i kommunen. Målet om minskad nedskräpning kan på så sätt redovisas tillsammans med redovisning av klagomålet föreslagna målet.

14 Ah Arbetsdokument Avfallsplan Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod lllUlllllllllllllllilllli imiubuwiiiiuuiii^

15 2(7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Hushållsavfall Resurshushållning i livsmedelskedjan och hantering av matavfall Avfallsbchandling 5 3. SAMSTÄMMIGHET MED DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN Avfallsrelaterade miljökvalitetsmål Etappmål 6

16 3(7) 1. SAMMANFATTNING EU:s ramdirektiv med avfallshierarkin är styrande och det är också därifrån som de nationella arbetena utgår ifrån. Avfallsplan med sina tre planperioder följer i sin tur den nationella avfallsplanen. Av uppsatta delmål följer de prioriteringar och mål som Sverige och EU har beslutat. Därför är samstämmigheten mellan avfallsplan, den nationella avfallsplanens och nationella miljökvalitetsnormer god. 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN I Sveriges nationella avfallsplan poängteras vikten av strävan efter ett resurseffektivt samhälle, där störst vikt ligger på satsningar inom minskning av mängden avfall och dess farlighet samt minska spridning av farliga ämnen. Återvinning och materialåtervinning ska öka. De nationellt prioriterade målen för avfallshantering är följande: Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Hushållens avfall Resurshushållning i livsmedelskedjan Avfallsbehandling Illegal export av avfall Avfallsplanen sträcker sig från Arbetet med avfallsplanen är uppdelad i tre planperioder. Under planperioden är de prioriterade områden inom avfallshantering; matavfallsinsamling, avfallsminimering, materialåtervinning och farligt avfall. Under kommande planperiod prioriteras inte upphandlingsfrågor, textilavfall och byggavfall. Prioritering är gjord för att kommunerna ska kunna uppnå de uppsatta målen i sin helhet fram till år Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Enligt den nationella avfallsplanen ska senast år 2020 förberedandet för återvinning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent. Följande delmål inom planperiodcn för byggoch anläggningsavfall finns i avfallsplanen: Delmål Delmål 4.4 Delmål 5.1 År 2016 ska tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen. År 2016 ska hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

17 4(7) 2.2. Hushållsavfall Hushållens avfall ska prioriteras enligt Nationella avfallsplanen på grund av cn betydande potential att minska miljöpåverkan. Huvudmålet är att återvinning av hushållens avfall ska öka. Konsumtionsflödcn gällande textilier, el-avfall samt nedskräpning ska tas i beaktande i de mål som sätts upp. SÖRAB arbetar mot målen gällande hushållsavfall genom ett flertal delmål: Delmål Delmål 1.3 År 2016 ska minst 80 % av hushållen anse sig ha tillgång till tillfredställande insamlingssystem för hushållsavfall. Delmål 1.4 Delmål 1.5 År 2016 ska metoder vara etablerade för fortlöpande återkoppling till hushåll rörande resultat av insamling samt dess miljönytta. År 2016 ska återvinningsmöjligheterna för grovavfall vara bättre jämfört med år Delmål 2.1 Delmål 4.1 Delmål 4.3 Delmål 5.2 Delmål 5.3 Delmål 5.4 Delmål 6.1 Delmål 6.2 Delmål 6.5 År 2016 ska 80 % av kommunens invånare uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade. År 2016 ska minst 90 % av hushållen anse sig ha tillgång till ett tillfredställande insamlingssystem för farligt avfall, el-avfall och grovavfall. År 2016 far inget farligt avfall eller el-avfall finnas i säck- och kärlavfallet. År 2016 ska det finnas återbruksverksamhet på alla återvinningscentraler. År 2016 ska det finnas etablerad återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna. År 2016 ska det finnas lättillgänglig information om återbruksmöjlighcter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga. År 2016 ska minst 45 % av hushållsavfallet materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall. År 2016 ska högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år finnas i säck- och kärlavfallet. År 2016 ska materialåtcrvinningsmöjlighetema för grovavfall vara bättre jämfört med år Enligt de uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts. Textilier har inte prioriterats under delmålsperioden

18 5(7) 2.3. Resurshushållning i livsmedelskedjan och hantering av matavfall Enligt målet i Sveriges nationella avfallsplan ska matavfallet minska samt återvinning av växtnäring och energi från matavfall ska öka. En ökad hushållning med resurser i livsmedelskedjan bidrar med både samhällsekonomiska och miljömässiga vinster. SÖRAB arbetar mot målen gällande resurshushållning i livsmedelskedjan genom ett flertal delmål: Delmål Delmål 2.2 År 2016 ska insamlat matavfall hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring. Delmål 3.1 År 2016 ska matsvinnet ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med Delmål 3.2 År 2016 ska minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden. Delmål 6.3 År 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in. Delmål 6.4 Delmål 7.1 År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att biogas kan produceras. Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel i Uppsala Vattens rötkammare. För att optimera transportenia omlastas matavfallet i en särskild linje på Hagby som vi byggde och tog i bruk under Energin i det matavfall som en genomsnittlig familj slänger under en vecka motsvarar 0,16 1 diesel. Av biogödseln kan vi spara 6 g kväve och 1,5 g fosfor per kg avfall. Framställning av mer biogas är en fråga som fatt stort utrymme såväl inom politiken som i massmedia under året. Sex av våra ägarkommuner har på allvar kommit igång med matavfallsinsamling. Enligt de uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts Avfallsbehandling Enligt Sveriges nationella avfallsplan ska avfallsbehandling skäipas. Fokusområden är bilskrotning, avfallsförbränning, bränder i avfallslager samt deponier. För deponier gäller att risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. SÖRAB har ett delmål som berör nedlagda deponier: Delmål Delmål 8.1 År 2016 ska det finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier med klass 1 och 2 ska hanteras. Enligt dc uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts men inte fokus på avfallsförbränning och bränder i avfallslager.

19 6(7) 3. SAMSTÄMMIGHET MED DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅ LEN 3.1. Avfallsrelaterade miljökvalitetsmål Avfall är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö siktas på att minska mängden hushållsavfall, öka materialåtervinningen samt minska deponering av avfall. Åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap och bidrar även till att nå vissa delar av generationsmålet. Närmare innehåller miljökvalitetsmålen följande huvudmål gällande avfallshantering: Att minska mängden deponerat avfall Att öka mängden hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inklusive biologisk behandling Att öka mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling Att öka mängden matavfall från livsmedelsindustrier med mera som återvinns genom biologisk behandling I avfallsplan är materialåtervinningen bland de fyra prioriterade områdena. Deponering av avfall skall fungera som sista utväg om avfallet inte kan behandlas på något annat sätt. Hushållsavfallet minimeras genom åtgärder för ökad matavfallsinsamling, avfallsminimering samt materialåtervinning. För insamling av matavfall finns flera delmål uppsatta. Ett av delmålen är att senast år 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas och användas som växtnäring. Mängden farligt avfall i hushållsavfall ska minska genom strategiskt kommunikationsarbete om rätt hantering av farligt avfall. Mängden farligt avfall hos t.ex. miljöfarliga verksamheter ska minska genom tillsynsarbete Etappmål Regeringen har även fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan Ökad resurshushållning i byggsektorn Enligt etappmålet Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan ska insatser vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. I

20 7(7) SÖRAB har satt upp ett flertal delmål för att arbeta mot måluppfyllelse gällande ökad resurshushållning i livsmedelskedjan: Delmål Delmål 2.2 Delmål 3.1 Delmål 3.2 Delmål 6.3 Delmål 6.4 Delmål 7.1 År 2016 ska insamlat matavfall hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring. År 2016 ska matsvinnet ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med År 2016 ska minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden. År 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att biogas kan produceras. Etappmålet Ökad resurshushållning i byggsektorn om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år Inom avfallsplan har byggavfallet inte prioriterats planperioden Dock finns det två delmål uppsatta: År 2016 ska tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen. År 2016 ska hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2014

Gemensam handlingsplan 2014 Gemensam handlingsplan 2014 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning 2013-2017 Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Strategier och mål Gagnefs kommun Beslutad i kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts.

Sammanfattning Avfall Sverige välkomnar den övergång från delmål till etappmål som har gjorts. Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2011/1516/Ma Malmö den 31 augusti 2011 REMISSVAR: Miljömålsberedningens betänkande Etappmål i miljömålssystemet (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport Miljömålen

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Avfallsplan för Västerviks kommun

Avfallsplan för Västerviks kommun 2015-2020 Avfallsplan för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning Avfallsplan och Lokala föreskrifter för avfallshantering utgör tillsammans Renhållningsordningen för Västerviks

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin

Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Så ska avfallet lyfta i avfallshierarkin Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program - vad är på gång? Christina Jonsson 22 februari 2012 1 Jag kommer att ta upp: Den kommande nationella avfallsplanen

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Rimbo TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Mattias Andersson, Avfallsutredare Telefon: 0176-71355 E-post: mattias.andersson@norrtalje.se Dnr: KLML 15-359 Till Teknik och klimat nämnden Insamlingssystem för fastighetsnära

Läs mer

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun

Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Kommunal Avfallsplan Hudiksvall kommun Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Strategier och mål Antagen i kommunfullmäktige 2015-02-23 Förord För

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-12

Kommunfullmäktige 2013-11-12 Renhållningsordning för Kristianstads kommun Avfallsplan Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2013-11-12 Sida 1 (22 ) Avfallsplan mål och handlingsplan Inledning Varje kommun ska enligt miljöbalken

Läs mer

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29

BORLÄNGE KOMMUN ÅTGÄRDSPROGRAM. Bilaga till avfallsplan. Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 BORÄNE KOMMUN ÅTÄRDSPRORAM Bilaga till avfallsplan Beslutat i Kommunfullmäktige, 2007-03 - 29 Innehållsförteckning 1 Inledning och anvisningar 1 2 emensamma åtgärder i Dalarna 1 2.1 Farligt avfall från

Läs mer

Förslag till 2013-2020

Förslag till 2013-2020 Förslag till ny Avfallsplan 2013-2020 Förord Avfallsplanen är vår kompass Det är i vår avfallsplan som KSRR sätter sina ambitioner. Här anger vi våra målområden och vad vi vill uppnå. Vi gör det gemensamt

Läs mer

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad

Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad 1(7) Tekniska nämnden Upphandlingsdirektiv för upphandling av renhållningsentreprenad Ärendet ska på tekniska nämndens uppdrag genomföra upphandling av insamlingstjänster för hushållsavfall och därmed

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14

Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfal splan 20 14 Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, 14SPN/0326 Avfallsplan 2014 Innehåll Inledning 3 Avfallspolitik 4 Vision, mål, aktivitet och uppföljning 5 Miljöbedömning 8 Fakta om Värmdös avfall 9 Handlingsplan

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-09-03. Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 ii sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 17 (24) 212 Renhållningsordning för Västerås stad 2013-2018 Dnr 2013/293 INLEDNING Sala kommun har erbjudits möjlighet

Läs mer

Avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 2015-2025

Avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 2015-2025 Avfallsplan 2015-2025 1 (21) Avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 2015-2025 Fastställd av Kommunfullmäktige Hultsfred 2014-11-17 och Kommunfullmäktige Högsby 2014-11-03 Avfallsplan 2015-2025

Läs mer

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun

PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun PM Mölndal 2014-12-04 PM - Klimatutvärdering av fyrfacksystem i Lysekils kommun Inledning RAMBO har under de senaste åren undersökt förutsättningarna att införa fastighetsnärainsamling av hushållens förpackningar,

Läs mer

Grundavgifter och rörliga avgifter

Grundavgifter och rörliga avgifter Förslag till avfallstaxa för Danderyds kommun Följande dokument presenterar förslag till ny avfallstaxa för Danderyds kommun. Tekniska kontorets förslag är att den nya taxan skall träda i kraft 1 april

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB

ANSLAG Avesta Vatten och Avfall AB Plats och tid Prästgatan 50, kl 13:15-16:30 Beslutande Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Gunnar Månsson (M), ersättare för Mia Bergkvist (S) Mikael Karlsson (KL) Christer Bergkvist (C),

Läs mer

Avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 2015-2025

Avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 2015-2025 Avfallsplan 2015-2025 1 (21) Avfallsplan för Hultsfreds och Högsby kommuner 2015-2025 Fastställd av Kommunfullmäktige Hultsfred 2014-XX-XX och Kommunfullmäktige Högsby 2014-XX-XX Avfallsplan 2015-2025

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken

Renhållarträffen. Funktionsupphandling i praktiken. Innovation genom samarbete. Miljöambitioner i praktiken Renhållarträffen Funktionsupphandling i praktiken Innovation genom samarbete Miljöambitioner i praktiken Fredrik Karlsson, Avfallschef Upplands Väsby kommun Väsby vågar och gör! I Väsby finns en stark

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning. Sveriges avfallsplan 2012 2017

Från avfallshantering till resurshushållning. Sveriges avfallsplan 2012 2017 Från avfallshantering till resurshushållning Sveriges avfallsplan 2012 2017 RAPPORT 6502 maj 2012 Från avfallshantering till resurshushållning Sveriges avfallsplan 2012 2017 Rapport 6502 maj 2012 NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling

Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling Avfallsplan Lekebergs kommun 2013-2020 Antagandehandling 1 (17) FÖRORD Denna plan utgör Lekebergs kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter

Ny kommunal avfallstaxa. för flerfamiljshus och verksamheter Ny kommunal avfallstaxa för flerfamiljshus och verksamheter 1 Varsågod Ny avfallstaxa gäller från 1 april 2012. Här kommer information till dig som fastighetsägare om den nya avfallstaxan som gäller för

Läs mer

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

AVFALLSPLAN 2011-2015

AVFALLSPLAN 2011-2015 AVFALLSPLAN 2011-2015 FÖR MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN 1 AV FA L L S P L A N 2011-2015 Förord Välkommen till avfallsplan 2011 2015 för Malmö stad och Burlövs kommun. Denna avfallsplan är resultatet av

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28

Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-28 1 FÖRORD Denna plan utgör Eskilstuna kommuns avfallsplan enligt 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan (NFS

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 12 1(8) Sammanställning av samrådsyttranden Samråd har genomförts i två skeden under ärendets gång. Under hösten 2008 hölls ett antal möten med olika intressenter. I februari sammanställdes materialet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 7 Ordlista Bilaga 7 Ordlista Avfall Avfall Sverige Avfallsfraktioner Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avfallsslag BAT Bioavfall Biogas Biologisk behandling Biologiskt avfall Bortskaffande

Läs mer

SAKAB AllFa Plockanalys

SAKAB AllFa Plockanalys SAKAB AllFa Plockanalys Rapport SÖRAB-kommunerna Veckorna 16-21 2012 Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 1 3. Syfte... 1 4.

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen

Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen Rapport Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen Nollmätning/kvantitativ studie för SÖRAB:s räkning via 1.350 telefonintervjuer Januari 2010 KERSTIN AHNE MARKET

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010

Kartläggning. Soptaxor 2009 2010 Kartläggning Soptaxor 2009 2010 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 1. Inledning 4 1.1. Fakta om kommunal avfallshantering 5 2. Hushållens möjlighet att påverka renhållningsavgiften 6 2.1. Kommuner som

Läs mer

Avfallsplan. Luleå kommun

Avfallsplan. Luleå kommun Avfallsplan Luleå kommun Gäller 2013-2016 1 Förord Det är viktigt att det finns fungerande system för hanteringen av avfall och det är viktigt att vi alla förstår systemen och använder dem rätt. Rätt hanterat

Läs mer

Avfallsplan 2020. Gäller från och med 2014-01-01.

Avfallsplan 2020. Gäller från och med 2014-01-01. splan 2020 Gäller från och med 2014-01-01. splan 2020 Vision år 2020 I Nacka år 2020 har ordet avfallsminimering blivit ett begrepp i var mans mun. Vi lämnar oönskade, men fullt fungerande produkter till

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005

För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning. Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 2005 För Sigtuna kommun Stadsbyggnadskontoret, Renhållning Kundenkät om avfallshantering i Sigtuna 00 Sammanställning av resultat 00-- Jörgen Leander Bilaga 00--9 Redovisning av avgivna svar på respektive fråga

Läs mer

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus

Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkät om framtidens avfallshantering för dig som bor i ett flerfamiljshus Enkäten utförs som en del av arbetet med att ta fram en avfallsplan för kommunerna Degerfors, Filipstad, Gullspång, Karlskoga,

Läs mer

Renhållningsordning för Stockholms kommun

Renhållningsordning för Stockholms kommun Renhållningsordning för Stockholms kommun Föreskrifter Avfallsplan 2008 2012 Antagen av Stockholms Kommunfullmäktige 11 december 2007. Gäller from 1 januari 2008. FÖRORD Kommunfullmäktige antog den 11

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Företag. Förslag till Avfallsplan 2016-2020

Företag. Förslag till Avfallsplan 2016-2020 Företag 42 Företag Saker som vi tog ställning till när vi formulerade målen 43 Viktiga frågor Viktiga frågor Flera aspekter har varit viktiga vid formulering av mål och åtgärder. Några frågor och områden

Läs mer

Bilaga 1 Mål och Aktiviteter

Bilaga 1 Mål och Aktiviteter Bilaga 1 Mål och er INNEHÅLL 1 Inledning och läshänvisning 2 Sammanställning mål och aktiviteter 3 Effektmål 1.1 4 Effektmål 1.2 5 Effektmål 1.3 6 Effektmål 2.1 7 Effektmål 2.2 8 Effektmål 2.3 9 Effektmål

Läs mer

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 1 Nulägesbeskrivning och prognoser

Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020. Bilaga 1 Nulägesbeskrivning och prognoser Avfallsplan för Österåkers kommun 2012-2020 Bilaga 1 Nulägesbeskrivning och prognoser Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. HUSHÅLLSAVFALL... 5 1.1 Österåkers kommun... 5 1.2 Avfallshanteringen i Österåkers

Läs mer

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun

Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Avfallsplan 2007-2010 Österåkers kommun Antagen av kommunfullmäktige den 2006-12-18, 132 Förord I miljöbalken och avfallsförordningen fastslås att varje kommun skall besluta om en renhållningsordning som

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala

Matavfallsutredningen Bilaga 1. vad som krävs för att införa matavfallsinsamling i stor skala Matavfallsutredningen Bilaga 1 Inledning Vid nämndsammanträdet 2010-10-20 gav tekniska nämnden uppdrag åt förvaltningen att utreda möjligheterna för insamling av hushållens matavfall för biogasproduktion.

Läs mer

Nulägesbeskrivning 2012

Nulägesbeskrivning 2012 Renhållningsordning Bilaga 2 Nulägesbeskrivning 2012 Uppföljning av mål i avfallsplan från 2006, omvärldsanalys och prioriteringar inför ny avfallsplan Dolores Öhman, Hässleholm Miljö AB Emma Krantz, Hässleholm

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Information från Ystads kommun

Information från Ystads kommun Här hittar du information om hur sophanteringen ser ut och fungerar i Ystads kommun Tveka inte! Öppna broschyren och låt dig inspireras och informeras Hälsningar/Avfallsenheten Information från Ystads

Läs mer

Boverket. Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen

Boverket. Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Boverket Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Boverket maj 2007 Titel: Utvärdering av stödet till investeringar

Läs mer

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion!

Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Hässleholm 2020 är Skånes Vintage centrum Mer retro, mindre skräp och förnuftig konsumtion! Resursoptimeringsplan (del 2 av kommunens Renhållningsordning) Detta dokument är del 2 av Hässleholms kommuns

Läs mer

Avfallsplan. BåstadS Kommun 2013-2016

Avfallsplan. BåstadS Kommun 2013-2016 Avfallsplan BåstadS Kommun 2013-2016 Sammanfattning Alla kommuner måste enligt 15 kap. Miljöbalken ta fram en renhållningsordning med en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder

Läs mer

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1

Hållbar konsumtion. Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Hållbar konsumtion Hans Wrådhe Naturvårdsverket 17 september 2014 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-09-17 1 Växthusgaser utsläpp av svensk konsumtion 1993-2010 Naturvårdsverket

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Omvärldsbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Omvärldsbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Omvärldsbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Miljömål 3 Lagkrav 3 NATIONELLA, REGIONALA OCH LOKALA

Läs mer

Svenskarnas syn på återvinning

Svenskarnas syn på återvinning Svenskarnas syn på återvinning med tidningar i fokus PappersKretsen Förord Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar. Över 90 procent av alla använda tidningar, tidskrifter,

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Miljökonsekvensbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Miljökonsekvensbeskrivning A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Miljökonsekvensbeskrivning A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Syfte 3 Mål och konsekvenser 4 INLEDNING 5 Syfte

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Statistik är en mycket viktig branschfråga.

Statistik är en mycket viktig branschfråga. Avfall Web för din skull! Introduktion till Avfall Sveriges statistikverktyg Statistik är en mycket viktig branschfråga. God statistik skapar trovärdighet och är grunden för en långsiktig utveckling av

Läs mer

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092

RAPPORT U2010:09. Avfallsavgifter 2009. Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 RAPPORT U2010:09 Avfallsavgifter 2009 Insamling och behandling av hushållsavfall - former och utförande ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige har sammanställt kommunernas avfallsavgifter 2009. Undersökningen

Läs mer

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr.

3.5. Den totala avgiften. verksamheter. Då gäller att: vecka. en gång per. Förutsättningar för. år: Avgift. 390 kr 290 kr 330 kr. 25 (35) 3.5 Verksamheter Den totala avgiften består av grundavgift t och abonnemangsavgift. I abonnemangsavgifter ingår kostnader enligt kapitel 2.6. Eventuell tilläggsavgift för gångavstånd tillkommer

Läs mer

Kommunal avfallsplan 2013-2017

Kommunal avfallsplan 2013-2017 Styrdokument Kommunal avfallsplan 2013-2017 Giltighetstid Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (29) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 218 Ändring av kommunfullmäktige Ägare 1 Kommunfullmäktige

Läs mer

Bild: Erik Yngvesson. A2020. Avfallsplan för Göteborgsregionen. En sammanfattning

Bild: Erik Yngvesson. A2020. Avfallsplan för Göteborgsregionen. En sammanfattning Bild: Erik Yngvesson. A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen En sammanfattning 1 Innehåll Gemensam plan för en hållbar avfallshantering--------------- 4 Detta är våra mål-----------------------------------------------------

Läs mer

AVFALLSPLAN UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR

AVFALLSPLAN UTSTÄLLNINGSEXEMPLAR AVFALLSPLAN UTSTÄLLNINGSEEMPLAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte 4 1.3 Läsanvisning 4 1.4 Metod och avgränsning 5 1.5 Revidering och uppföljning 5 2 AVFALLSPLANERING 7 2.1 Så

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

REMISSVERSION BJUVS KOMMUN

REMISSVERSION BJUVS KOMMUN REMISSVERSION BJUVS KOMMUN Avfallsplan 2015-2018 SAMMANFATTNING Alla kommuner måste enligt 15 kap. Miljöbalken ta fram en renhållningsordning med en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla

Läs mer

AVFALLSPLAN 2013-2020

AVFALLSPLAN 2013-2020 AVFALLSPLAN 2013-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 25 mars 2013 Sammanfattning Syftet med en avfallsplan är att: Uppnå nationella och avfallsrelaterade miljökvalitetsmål. Tydliggöra kommunens ambitioner

Läs mer

Avfallsplan 2016-2020 Ystads kommun - BILAGOR. Bilagor. Ystads kommun Avfallsplan 2016-2020 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX

Avfallsplan 2016-2020 Ystads kommun - BILAGOR. Bilagor. Ystads kommun Avfallsplan 2016-2020 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX Bilagor Ystads kommun Avfallsplan 2016-2020 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX 1 FRAMTAGANDET AV YSTADS KOMMUNS AVFALLSPLAN... 1 2 DAGENS AVFALLSHANTERING I YSTADS KOMMUN... 2 2.1 Bakgrundsfakta om

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer