Bilaga 2 Rapporter mm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Rapporter mm"

Transkript

1 Arbetsdokument Bilaga 2 Rapporter mm Planperiod Miiiuiyiiiiillllliliiiliiii ÄMjU^ l^ l ljmjmä

2 2(3) Rapporter mm framtagna Nedan listas ett antal rapporter, utredningar och annat material som tagits fram under delmålsperioden En del är framtaget i egen regi, annat är framtaget av andra aktörer men tas ändå med då de har haft betydelse för arbetet under planperioden och även för framtagningen av de nya delmålen. Alla dokument nedan finns samlade på avfallsplanens hemsida under fliken Rapporter. 1. NOLLMÄTNINGAR/UPPFÖLJNINGSMÄTNINGAR Plockanalys 2009 Plockanalys 2012 Besöksintervjuer ÅVC 2009 Besöksintervjuer ÅVC 2011 Telefonintervjuer 2010 Telefonintervjuer 2012 (inkl metodstudie, webbenkät mars 2012) 2. ÖVRIGT Rapport om upphandling av matavfall, februari 2010 PM Undersökning insamlingssystem SÖRAB, december 2010 BO A samt fördjupning Riskklassning av nedlagda deponier, 2011 Kommunikationsplan SÖRAB, 2009 "Hushållens syn på det optimala avfallssystemet i framtiden - kvalitativ studie för SÖRAB:s räkning via 13 personliga intervjuer" K Ahne, mars 2012 Utredning kring avfallshantering och arbetsmiljö, KommunAkuten, mars 2011 Rapport sopsug, slutrapport om "tredje röret", december 2012 Sammanfattning av nio SÖRAB-kommuners insamlingssystem för Trädgårdsavfall (Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna), augusti EXAMENSARBETEN Mot minskat matsvinn i Sollentuna kommun - för miljömässiga, hälsomässiga och ekonomiska vinster, Malin Söderlund Stockholms universitet 2012 Varför upplevs tvekan inför en anslutning till matavfallsinsamling i Solna? - En kvalitativ studie ur ett fastighetsägarperspektiv, Linnéa Thunberg, Stockholms universitet. Insamling och behandling av utsorterat matavfall från hushåll i flerbostadshus i Solna Stad, Klara Gunnarsson, Lunds tekniska högskola, 2011 Hur kan handeln med begagnade varor öka? - En enkätstudie utifrån secondhandbutikernas perspektiv, Nils Johansson, ÖVRIGT, EXTERNA IVL Miljöpåverkan från avfall Profu Avfallsminimering

3 3(3) Samarbete åvc i länet, Sweco rapport Hjälpmedel för introduktion av system för insamling av kälisorterat matavfall (Waste Refinery, Avfall Sverige m fl) Boverket Avfallshandboken, maj 2012 Boverket - Regelsamling för hushållning, planering och byggande, 2011 Avfall Sveriges GUIDE # 5, Fastighetsägares efterlevnad av avfallsföreskrifternas krav: Gränserna för det kommunala ansvaret för hämtning av hushållsavfall i relation till bistånd och stöd från socialnämnden, januari ARBETSGRUPPERNA Arbctsmiljökartläggning Workshop plannätverket Sammanställning av avtal och insamlingssystem i kommunerna Sorteringshjälp Sophia och One Planet Rapport om försök med mobil insamling i Sundbyberg Redogörelse från Grimstaskolan för arbetet under EMA-veckan 2010 EMA-akti viteter Utvärdering EMA 2012, Avfall Sverige Förslag till lönsamhetsanalys av den svenska marknaden för blandad fraktion Erfarenhetsbank matavfall Biogastank Hagby Mobil ÅVC Statistik SÖRAB-kommunema, 2008, 2009, 2010, 2011, FRAMTAGNA BROSCHYRER "Nu sorterar vi mer", antagna mål och delmål 2012 "Sortera ännu mera", förslag delmål 2016 "Bli biogastronom" - inkl dekaler, sorteringsguide, A4-blad om matavfallsinsamling samt en rollup för exv kommunmässor "Byggavfallsbroschyren" - på svenska, engelska, polska samt ryska Apoteksbroschyren "Har du farligt avfall hemma?" "Råd för kompostering av hushållsavfall" (nytryckning) 7. RAPPORTER/FILMER PÅ GÅNG Grovavfall, K Ahne Handbok för avfallsutrymmen anpassad för Vallentuna kommun "Plats för avfall - den tillgängliga behållaren", film

4 Arbetsdokument Bilaga 3 Samråds- och utställningsredogörelse Planperiod

5 2(10) Innehåll 1. SAMRÅD 3 2. UTSTÄLLNING 7 3. SAMMANFATTNING 10

6 3(10) 1. SAMRÅD Förslagen till nya delmål innebär inga ändringar av redan antagna mål för avfallsplanerna. Målen är satta för att fokusera på vissa frågor, starta upp arbete som tar längre tid att få effekt av samt för att förflytta oss framåt med avfallsminimering, avgiftning och sortering med återvinning så att vi kan nå målen satta av kommunerna till år Nedan redovisas de samråd som har skett genom möte av SÖRAB med Länsstyrelsen, Föipacknings- och tidningsinsamlingen (FTIAB) och Stockholms stad. Inbjudan att få lämna synpunkter på utställningsmaterialet har skickats till Naturskyddsföreningen i Stockliolms län, Friluftsfrämjandet i Stockholms län, Hyresgästföreningen region Stockholm, Villaägarnas riksförbund region ABC, Fastighetsägarna i Stockholm, SABO, Käppalaförbundet, Stockholm Vatten, Uppsala vatten, LRF Mälardalen, Kommunförbundet i Stockholms län, Handikappförbunden samt SRV återvinning. Samråd har även skett i respektive kommun genom remitterande av förslagen till berörda nämnder och förvaltningar. Nedan redovisas inkomna synpunkter på delmål Organisation Synpunkter Åtgärd Länsstyrelsen Målens koppling till de nationella miljömålen och nationella avfallsplanen ska göras och redovisas. Redovisas i bilaga 4. Förpacknings- och tidningsinsamlingen Stockholms stad/trafikkontoret Bra med kg i stället för procentsatser. Vikt ska redovisas med korrigerad vikt. Vad tydlig vid enkäter med vad som menas med insamlingssystem för hushållsavfall. Bra att arbeta med plan & bygg. Inga synpunkter på målen om förpackningar och tidningar i restavfallet. Vill vara remissinstans när hela planen ska förnyas. Stockholm stad har tuffare mål för matavfall till år Ingen ändring av mål förslagen. Finns redan med i planerat arbete. Hänskjuts till det arbetet som beräknas påbörjas Ingen ändring av mål förslagen. Utsatt tid bedöms nödvändig för att nå uppsatt mål. Håll Sverige rent Stockholm har satt mål för byggavfall. Förslag att nedskräpning lyfts in som prioriterat område i dc kommunala Frågan hänskjuts till nästa planpcriod. I förslagen har frågan lyfts in med fokus

7 4(10) Dandeiyd Byggnadsnämnden Danderyd Kultur- och fritidsnämnden Danderyd Miljö- och hälsoskyddsnämnden Dandeiyd Bam- och utbildningsnämnden Danderyd produktionsstyrelsen Järfälla Kultur- och fritidsförvaltningen avfallsplanerna och att mål sätts. Nämnden överlämnar Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag. Miljö- och stadsbyggnadskontoret ställer sig bakom avfallsplanen med tillhörande delmål. Påpekar vikten av att det ska finnas tillräckligt antal återvinningscentraler samt ökad tömnings- och städningsfrekvens. Ställer sig positiva till planen men har inget att erinra i ärendet. Nämnden beslutar att överlämna förvaltningens tjänstutlåtande. Förvaltningen ställer sig bakom förslagen till mål och identifierar vilka mål som faller inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område. Nämnden beslutar inte ha någon erinran i ärendet. Nämnden fastställer produktionskontorets förslag till yttrande. Produktionskontoret ser positivt på förslagen till nya delmål. Påpekar att det är viktigt att framtida beslut beaktar dc förutsättningar som är nödvändiga för att produktionens verksamheter ska kunna bidra positivt till avfallsplanens förvekligande. Bra att flera kommuner gör en plan tillsammans Lättfattlighet och lättförståelighet behövs om hur man ska sortera. Gör sorteringsstationerna med attraktiva. Förenkla att bli av med grovavfall och farligt avfall. på allmänna insamlingsplatser. Mätbart mål satt. Påpekandet om fler stationer och städning hänskjuts till handlingsplanerna för perioden. Synpunkterna tas tillvara i kommunikationsplan och fortsatt utveckling av insamlingssystemet omhändertas genom de årliga handlingsplanerna.

8 5(10) Sollentuna Miljö- och byggnadsnämnd Solna Bam- och ungdomsförvaltningen Solna Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Informationskampanj om matsvinn. Få med livsmedelsbutiker. Krav på förpackningsindustrin för färre och mindre förpackningar. Förslag till omformulering av delmål 2:1. År 2016 ska antalet klagomål på nedskräpning på de allmänna insamlingsplatscrna ha minskat. Antalet inkomna klagomål ska mätas och tid som går från det att klagomålet inkommit, tills åtgärden är utförd ska också mätas. Sex delmål berör barnoch utbildningsförvaltningen och Solnas skolor och förskolor. Förvaltningen föreslår, och medverkar gärna i, en bred informationsinsats riktad till den kommunala och fristående verksamheten inom förskola och skola inom staden. Delat eller eget målansvar gäller för mål 1.1,4.2, 4.4, 5.1 samt 8.1. Förvaltningen bedömer det möjligt att inrymma detta i den ordinarie tillsynen samt deltagande i SÖRAB:s kontaktmannagrupp. Ingen ändring av mål förslaget. Endast Sollentuna har föreslagit mätning av klagomål istället för invånarnas uppfattning av nedskräpningen. I samråd med förvaltningarna föreslås att den föreslagna nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts som tidigare föreslagits med att därtill denna fråga hanteras genom att tillägg görs i periodens handlingsplan och redovisas årligen i kommunen. Målet om minskad nedskräpning kan på så sätt redovisas tillsammans med redovisning av klagomål. Omhändertas via kommunikationsplanen och de årliga handlingsplanerna. Samarbete organiseras via de årliga handlingsplanerna.

9 6(10) Väsbyhem Upplands Väsby Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vallentuna Miljö- och samhällsbyggnadsnämndcn Vallentuna Barn- och ungdomsnämnden Vallentuna Utbildningsnämnden Företaget efterlyser hjälp med bortsortering av icke brännbart avfall. Kommer kommunen att svara för informationsinsatser eller förväntas Väsbyhem att delta? Förslag till ny formulering av delmål 4.4. Tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ska ha skett vid ca 20 byggoch rivningsobjekt i kommunen. Hur många beror på antalet inkomna bygg- och rivningslov. Ursprungligt förslag :... ska ha skett vid minst 20 bygg- och rivningsobjekt... Beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom föreslagna delmål för Ingen erinran mot förslaget till nya delmål. Arbete pågår med att mäta matsvinn. Smidigare hantering efterlyses och genomgång av utrymmen för separering främst inom förskolorna. Ingen ändring av målförslagen Frågan är inte upptagen som mål under perioden och far därför anstå till kommande period. SÖRAB och kommunerna kommer att gemensamt svara för informationsinsatserna genom kommunikationsplanen. Samarbete kommer dock att sökas med olika parter för alt nå ett bra resultat. Alla kommuners ambition att nå målet bör vara lika. Samarbete och stöd vid tillsynen kan underlätta projektet. Förslag omhändertas i de årliga handlingsplanerna.

10 7(10) 2. UTSTÄLLNING Utställning av avfallsplan med förslag till delmål har skett enligt följande: Danderyds kommun: 17 oktober - 23 november Info-möte 30 oktober, 7 november och 13 november Järfälla kommun: 15 oktober - 18 november Lidingö stad: 5 november - 2 december Sollentuna kommun: 5 november - 7 december Samråd 30 november Solna stad: 26 oktober - 23 november Samråd 22 november Sundbybergs stad: 1 november - 10 december Samråd 21 och 23 november Täby kommun: 1 oktober - 7 november Upplands Väsby kommun: 10 december - 8 januari 2012 Vallentuna kommun: 15 oktober - 15 november Inkomna synpunkter från utställningarna: Namn Synpunkter Förslag Privatperson, Danderyd Saknar att det inte finns redovisat hur planen ska förverkligas. Förordar Förverkligandet av planen den s.k. Lundamodellcn med fastighetsnära insamling hanteras i årliga handlingsplaner. i 8 fraktioner. Rektor Ekebyskolan, Danderyd Minnesanteckningar från informationsmöten i Danderyd Önskar att skolor och förskolor ska få ta del av samma service som hushållen. Vill sortera med barnen och med hjälp av olika kärl. Helst utan kostnad. 30 oktober: Inga besökare. 7 november: Öka sophämtning sommartid av matavfallskärlcn. Slopa producentansvaret. Inför fastighetsnära hämtning. Fråga om man far slänga pantburkar i återvinningsstationerna. Inför fruktinsamlingsbil under äppclsäsongen. Bra intervall på Farliga avfallsbilen och Grovis. Dela ut avfallsplanen till besökare vid dessa bilar. Det är nedskräpat i Danderyd. Mer information om avfallets omhändertagande Hänsyn ska tas till denna synpunkt vid utformningen av de årliga handlingsplanerna. Ingen ändring av målförslagcn. Förslagen som framkommit vid informationsmötet hanteras i de årliga handlingsplanerna och tas till vara i utvecklingsarbete av avfallshanteringen i Danderyd av kommunen.

11 8(10) Privatperson, Solna Privatperson, Solna DHR Sundbybergsavdelningen Privatperson, Sundbyberg Ormsta Södra samfällighet, Vallentuna och behandling efterfrågas. Bättre information om avfallssortering till barn efterfrågas. Hur fa bättre sortering hos invånare? Diskussion om insamling av matavfall från Brageskolan. Solna bör ställa större krav på utformningen av soprum och antalet soprum i nybyggda hus. Förbjud "en och en förpackningar" för mediciner. Förbjud onödiga hårdplastförpackningar. Sälj masklådor för kompostering i lägenheter. Föreningen anser att förslaget till mål inte tar hänsyn till FNkonventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Man anser att alla inom kommunen ska kunna slänga avfall på ett sätt som fungerar för alla. Fler små stationer för glas och tidningar efterlyses. De står för glest idag. Kommunen ska ha ansvar för alla insamlingsplatser. Efterlyser hur målen ska förverkligas och kostnader. Särskilda problem för samfalligheter bör utredas. Omhändertas i mål 1.1 och 1.3 Målförslagen fokuserar under perioden på minskning av matsvinn och i övrigt sortering av återvinningsbart material. Fokus är också på insamling av matavfall för åter för ing av biogödsel och produktion av biogas. Det långsiktiga målet om att avfallshanteringen utgår från människors behov och ska vara anpassad till både de som lämnar och den som hämtar avfallet gäller för hela planperioden. Hänsyn ska tas till denna synpunkt vid utformningen av de årliga handlingsplanerna. Frågan tas med till de årliga handlingsplanerna och bevakas under perioden genom mål 1.1, 1.2,6.1 och 6.2. Frågan har omhändertagits i remissvar till den pågående avfallsutredningen. Strategi hanteras i årliga handlingsplaner. Översiktliga kostnader har redovisat i den långsiktiga avfallspla-

12 9(10) BRF Tegelbacken, Vallentuna Ställer frågor om mätning av mål. Mål om återkoppling till hushåll bör vara uppfyllt långt före Vag formulering om återvinningsmöjligheter för grovavfall. Nya system efterlyses. Anser nivån på kundtillfredsställelse angående nedskräpning vid allmänna uppsamlingsplatser vara för låg. Efterlyser också bättre estetik för platser och behållare. Föreslår designtävling. Att 50 % av restauranger och, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen ska kunna visa hur de aktivt arbetar med mat- nen via särskild utredning. Samfälligheternas särskilda problem tas med i 2014 års handlingsplan. Mätning sker som tidigare genom enkäter. Återkoppling kommer i någon form att ske redan 2013, men metod för hur återkoppling bäst sker ska vara klar Enkät om invånarnas behov för insamling av grovavfall utreds just nu. Kompletteringar med nya metoder kan bli aktuellt. En avfallsutredning har under hösten föreslagit att kommunerna ska ta över ansvaret för förpackningsoch tidningsinsamling från producenterna. SÖRAB har i remissyttrande bifallit förslaget. Med en ansvarsförändring kan kommunerna utforma platserna eller helt ändra insamlingssystemet så att nedskräpningsproblematiken kan förändras och förbättras. I ett yttrande från Sollentuna har föreslagits ett alternativt system för att mäta kundtillfredsställelse med krav på att nedskräpningen ska minska, och att klagomål ska registreras liksom att tid för åtgärdande av problemen ska registreras. Om metoden visar sig bra kommer den att kunna användas av samtliga SÖRAB-kommuner för att under perioden mäta resultat och förbättringar. Vi bedömer att det utan tvingande lagstiftning är svårt att nå längre under planpcrioden.

13 10(10) svinnet anses som på tok för lågt. Brf Kastanjen, Vallentuna Utbildning av boende i kommunen efterlyses. Fler returstationer önskas. Hanteras i kommunikationsplanen. Handlingsplanerna hanterar strategi och åtgärder som möjliggör att återvinningsmål kan nås. 3. SAMMANFATTNING Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunicerade förslag till delmål för perioden som en del i antagen plan för avfallshanteringen i ett hållbart samhälle har mottagits mycket positivt. Dc flesta synpunkterna kan hanteras i samband med de årliga handlingsplanerna och att därför ursprungliga förslag till delmål ligger fast. Miljö- och byggnämndens i Sollentuna förslag på annan formulering av målet avseende nedskräpning kommer att hanteras av Sollentuna genom att den föreslagna nivån som mäts i kundtillfredsställelse mäts för alla kommuner enligt det förslag som remitterats, men att därtill denna fråga i Sollentuna hanteras genom att tillägg görs i periodens handlingsplan och redovisas årligen i kommunen. Målet om minskad nedskräpning kan på så sätt redovisas tillsammans med redovisning av klagomålet föreslagna målet.

14 Ah Arbetsdokument Avfallsplan Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod lllUlllllllllllllllilllli imiubuwiiiiuuiii^

15 2(7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Hushållsavfall Resurshushållning i livsmedelskedjan och hantering av matavfall Avfallsbchandling 5 3. SAMSTÄMMIGHET MED DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN Avfallsrelaterade miljökvalitetsmål Etappmål 6

16 3(7) 1. SAMMANFATTNING EU:s ramdirektiv med avfallshierarkin är styrande och det är också därifrån som de nationella arbetena utgår ifrån. Avfallsplan med sina tre planperioder följer i sin tur den nationella avfallsplanen. Av uppsatta delmål följer de prioriteringar och mål som Sverige och EU har beslutat. Därför är samstämmigheten mellan avfallsplan, den nationella avfallsplanens och nationella miljökvalitetsnormer god. 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN I Sveriges nationella avfallsplan poängteras vikten av strävan efter ett resurseffektivt samhälle, där störst vikt ligger på satsningar inom minskning av mängden avfall och dess farlighet samt minska spridning av farliga ämnen. Återvinning och materialåtervinning ska öka. De nationellt prioriterade målen för avfallshantering är följande: Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Hushållens avfall Resurshushållning i livsmedelskedjan Avfallsbehandling Illegal export av avfall Avfallsplanen sträcker sig från Arbetet med avfallsplanen är uppdelad i tre planperioder. Under planperioden är de prioriterade områden inom avfallshantering; matavfallsinsamling, avfallsminimering, materialåtervinning och farligt avfall. Under kommande planperiod prioriteras inte upphandlingsfrågor, textilavfall och byggavfall. Prioritering är gjord för att kommunerna ska kunna uppnå de uppsatta målen i sin helhet fram till år Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn Enligt den nationella avfallsplanen ska senast år 2020 förberedandet för återvinning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke farligt byggnads- och rivningsavfall vara minst 70 viktprocent. Följande delmål inom planperiodcn för byggoch anläggningsavfall finns i avfallsplanen: Delmål Delmål 4.4 Delmål 5.1 År 2016 ska tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen. År 2016 ska hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

17 4(7) 2.2. Hushållsavfall Hushållens avfall ska prioriteras enligt Nationella avfallsplanen på grund av cn betydande potential att minska miljöpåverkan. Huvudmålet är att återvinning av hushållens avfall ska öka. Konsumtionsflödcn gällande textilier, el-avfall samt nedskräpning ska tas i beaktande i de mål som sätts upp. SÖRAB arbetar mot målen gällande hushållsavfall genom ett flertal delmål: Delmål Delmål 1.3 År 2016 ska minst 80 % av hushållen anse sig ha tillgång till tillfredställande insamlingssystem för hushållsavfall. Delmål 1.4 Delmål 1.5 År 2016 ska metoder vara etablerade för fortlöpande återkoppling till hushåll rörande resultat av insamling samt dess miljönytta. År 2016 ska återvinningsmöjligheterna för grovavfall vara bättre jämfört med år Delmål 2.1 Delmål 4.1 Delmål 4.3 Delmål 5.2 Delmål 5.3 Delmål 5.4 Delmål 6.1 Delmål 6.2 Delmål 6.5 År 2016 ska 80 % av kommunens invånare uppleva att allmänna insamlingsplatser inte är nedskräpade. År 2016 ska minst 90 % av hushållen anse sig ha tillgång till ett tillfredställande insamlingssystem för farligt avfall, el-avfall och grovavfall. År 2016 far inget farligt avfall eller el-avfall finnas i säck- och kärlavfallet. År 2016 ska det finnas återbruksverksamhet på alla återvinningscentraler. År 2016 ska det finnas etablerad återbruksverksamhet för de kommunala verksamheterna. År 2016 ska det finnas lättillgänglig information om återbruksmöjlighcter och återbruksvinster, såväl ekonomiska som miljömässiga. År 2016 ska minst 45 % av hushållsavfallet materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall. År 2016 ska högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år finnas i säck- och kärlavfallet. År 2016 ska materialåtcrvinningsmöjlighetema för grovavfall vara bättre jämfört med år Enligt de uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts. Textilier har inte prioriterats under delmålsperioden

18 5(7) 2.3. Resurshushållning i livsmedelskedjan och hantering av matavfall Enligt målet i Sveriges nationella avfallsplan ska matavfallet minska samt återvinning av växtnäring och energi från matavfall ska öka. En ökad hushållning med resurser i livsmedelskedjan bidrar med både samhällsekonomiska och miljömässiga vinster. SÖRAB arbetar mot målen gällande resurshushållning i livsmedelskedjan genom ett flertal delmål: Delmål Delmål 2.2 År 2016 ska insamlat matavfall hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring. Delmål 3.1 År 2016 ska matsvinnet ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med Delmål 3.2 År 2016 ska minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden. Delmål 6.3 År 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in. Delmål 6.4 Delmål 7.1 År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att biogas kan produceras. Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel i Uppsala Vattens rötkammare. För att optimera transportenia omlastas matavfallet i en särskild linje på Hagby som vi byggde och tog i bruk under Energin i det matavfall som en genomsnittlig familj slänger under en vecka motsvarar 0,16 1 diesel. Av biogödseln kan vi spara 6 g kväve och 1,5 g fosfor per kg avfall. Framställning av mer biogas är en fråga som fatt stort utrymme såväl inom politiken som i massmedia under året. Sex av våra ägarkommuner har på allvar kommit igång med matavfallsinsamling. Enligt de uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts Avfallsbehandling Enligt Sveriges nationella avfallsplan ska avfallsbehandling skäipas. Fokusområden är bilskrotning, avfallsförbränning, bränder i avfallslager samt deponier. För deponier gäller att risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda deponier ska minska. SÖRAB har ett delmål som berör nedlagda deponier: Delmål Delmål 8.1 År 2016 ska det finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier med klass 1 och 2 ska hanteras. Enligt dc uppsatta delmålen i avfallsplanen har kraven för hantering av hushållsavfallet prioriterats och bemötts men inte fokus på avfallsförbränning och bränder i avfallslager.

19 6(7) 3. SAMSTÄMMIGHET MED DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅ LEN 3.1. Avfallsrelaterade miljökvalitetsmål Avfall är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Inom miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö siktas på att minska mängden hushållsavfall, öka materialåtervinningen samt minska deponering av avfall. Åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap och bidrar även till att nå vissa delar av generationsmålet. Närmare innehåller miljökvalitetsmålen följande huvudmål gällande avfallshantering: Att minska mängden deponerat avfall Att öka mängden hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning inklusive biologisk behandling Att öka mängden matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling Att öka mängden matavfall från livsmedelsindustrier med mera som återvinns genom biologisk behandling I avfallsplan är materialåtervinningen bland de fyra prioriterade områdena. Deponering av avfall skall fungera som sista utväg om avfallet inte kan behandlas på något annat sätt. Hushållsavfallet minimeras genom åtgärder för ökad matavfallsinsamling, avfallsminimering samt materialåtervinning. För insamling av matavfall finns flera delmål uppsatta. Ett av delmålen är att senast år 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas och användas som växtnäring. Mängden farligt avfall i hushållsavfall ska minska genom strategiskt kommunikationsarbete om rätt hantering av farligt avfall. Mängden farligt avfall hos t.ex. miljöfarliga verksamheter ska minska genom tillsynsarbete Etappmål Regeringen har även fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet: Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan Ökad resurshushållning i byggsektorn Enligt etappmålet Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan ska insatser vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 % av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara. I

20 7(7) SÖRAB har satt upp ett flertal delmål för att arbeta mot måluppfyllelse gällande ökad resurshushållning i livsmedelskedjan: Delmål Delmål 2.2 Delmål 3.1 Delmål 3.2 Delmål 6.3 Delmål 6.4 Delmål 7.1 År 2016 ska insamlat matavfall hålla sådan hög kvalitet så att materialet kan användas som växtnäring. År 2016 ska matsvinnet ha minskat med 10 kg per invånare jämfört med År 2016 ska minst 50 % av restauranger, storkök och livsmedelsbutiker i kommunen kunna redovisa att och hur de aktivt arbetar med att minska avfallsmängden. År 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara. År 2016 ska allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att biogas kan produceras. Etappmålet Ökad resurshushållning i byggsektorn om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år Inom avfallsplan har byggavfallet inte prioriterats planperioden Dock finns det två delmål uppsatta: År 2016 ska tillsyn på avfallshanteringen avseende farligt avfall ha skett vid minst 20 bygg- eller rivningsprojekt i kommunen. År 2016 ska hanteringen av schaktmassor och liknande vara kartlagt samt förbättringsåtgärder föreslagna.

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Förslag till etappmål

Förslag till etappmål NV-00336-13 Förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall 2 Förord Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för budgetåret 2013 fått i uppdrag att föreslå

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning

Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Renhållningsordning Bilaga 1 Projekt- och arbetsbeskrivning gällande ny renhållningsordning Beskrivning av den deltagande process som bedrevs år 2012-2013 för att ta fram det nya förslaget på renhållningsordning

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en

TRELLEBORGS KOMMUN Tekn i ska n ä m n d en Protokoll 1 (18) Innehåll 74. M edborga rf örslag Avlastning av trafiken på väg 511, 2011/160 75. System för insamling av avfall 76. Vattenfontän i Flaningen 77. Revisionsrapport granskning av tekniska

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer