Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1: Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1: Förhandsbesked för nybyggnad av häststall, Munkaskog 1: Bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik, Stora Kärr 8: Förhandsbesked för nybyggnad av garage/maskinhall, Fagerhult 1: Bygglov för nybyggnad av uthus, Bränninge 2: Internkontrollplan Delegationsordning Redovisning av delegationsbeslut

2 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Tokeryds Herrgård Onsdagen den 12 december 2012 kl. 13:45-15:15 Zaine Andersson (M), ordförande Lars-Åke Johansson (S), vice ordförande Mats Lindén (S) Jonas Sjögren (KD) Brita Erlandsson (M) Björn Åstrand (M) Mats Lerjefors (C) Leif Bloom (KD) Svante Modén, teknisk chef Emma Svärd, plan- och byggchef Jessica Leremar, bygglovsingenjör Nermin Avdic, bygglovsingenjör Sara Rosengren, nämndsekreterare Utses att justera Jonas Sjögren Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Underskrift

3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1 Dnr BN11/299 Beslut beslutar att lämna positivt förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med garage på del av fastighet Mossen 1:1. Sökanden Christer Liljegren, Tunnbindargatan 13, Habo. Ärendebeskrivning I september 2011 inlämnade sökanden en ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av ett enbostadshus med tillhörande garage på fastighet Mossen 1:1. lämnade negativt förhandsbesked för åtgärden, då platsen för byggnationen ansågs ligga för nära ett område som i den fördjupade översiktsplanen för Habo tätort var utpekat som industri- och serviceområde. Beslutet överklagades av sökanden till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att platsen för sökt åtgärd ligger utanför det område som utpekats i den fördjupade översiktsplanen och att det i närheten av platsen idag finns bostäder och en skola. Redan utifrån dagens förutsättningar så krävs särskild hänsyn vid en framtida planläggning av industri- och serviceområdet. Länsstyrelsen gör bedömningen att sökandens enskildes intresse i detta ärende väger tyngre än det samhälleliga intresset och att åtgärdens placering uppfyller de allmänna lämplighetskraven i 2 kap. plan- och bygglagen. Det föreligger enligt länsstyrelsen inte skäl att lämna ett negativt förhandsbesked och ärendet återförvisas därför till byggnadsnämnden för förnyad handläggning. Bedömning gör med hänvisning till länsstyrelsens motivering bedömningen att ett positivt förhandsbesked kan lämnas för åtgärden.

4 forts. 106 Villkor och giltighetstid Detta förhandsbesked avser byggnation av ett enbostadshus och ett garage på del av fastighet Mossen 1:1 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov söks för åtgärden inom två år från dess att detta beslut vinner laga kraft. Förhandsbesked innebär att åtgärden inte får påbörjas förrän en bygglovsansökan inkommit och beviljats av byggnadsnämnden. Avgift Avgiften som är beräknad utifrån 2011 års taxa uppgår till kronor. Från detta dras 800 kronor då detta redan är betalt. Den slutgiltiga avgiften blir efter avdraget kronor. Avgiften faktureras i separat brev. --- Beslutet skickas: Sökanden Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

5 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264 Dnr BN12/391 Beslut beslutar att enligt 9 kap. 33 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, från industri till föreningslokal, på del av fastighet Gunnarsbo 1:264. Bygglovet gäller till den 12 december Sökanden Spinnet i Habo AB, Tidaholmsvägen 14A, Habo. Ärendebeskrivning Fastigheten Gunnarsbo 1:264 är bebyggd med ett antal äldre industribyggnader som gemensamt kallas Spinnet. Vissa av lokalerna används bland annat för samlingslokaler, butiker och kontor medan andra lokaler står oanvända. Någon industriverksamhet pågår inte längre på fastigheten. Fastighetsägaren vill nu kunna hyra ut en av lokalerna till en taekwondoförening. Träningslokalens yta ska uppgå till 355 kvm och ska placeras på byggnadens nedre plan. Huvudentrén ska förläggas till planet ovanför där omklädningsrum om cirka 186 kvm ska finnas tillgängligt för verksamheten. Enligt fastighetsägaren finns det goda möjligheter att tillgänglighetsanpassa lokalerna med bland annat ramp och HWC. Av ekonomiska skäl önskar dock fastighetsägaren att dessa åtgärder inte behöver utföras i dagsläget. Räddningstjänsten har tagit del av ansökan och önskar se brandskyddsdokumentation utförd av sakkunnig samt en medverkan vid det tekniska samrådet. Eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan har berörda grannar fått ta del av ansökan, men inga yttranden har inkommit. Detaljplan och lagstiftning Över området gäller en detaljplan som antogs år 1992, och enligt denna plan ska byggnaderna på Spinnet användas för lättare industriändamål. Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan är påbörjat och enligt gällande förslag ska även centrumändamål, såsom butiker och föreningslokaler, tillåtas på platsen.

6 forts. 107 Enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är det bygglovspliktigt att väsentligt ändra användning av en del av byggnad. Om en åtgärd strider mot gällande detaljplan kan byggnadsnämnden bevilja ett tidsbegränsat bygglov i fem år vilket kan förlängas med högst fem år. Bedömning Den detaljplan som nu är under upprättande föreslår att fastigheten ska kunna användas för centrumändamål, vilket en föreningslokal anses rymmas inom. Fastighetsägaren har visat att det finns möjlighet att tillgänglighetsanpassa lokalerna, men med tanke på vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna den närmsta tiden bedöms det ej som skäligt att kräva denna anpassning i dagsläget. Fastighetsägaren ska dock vara medveten om att tillgänglighetskrav kan komma att ställas i framtiden om verksamheten så kräver eller vid kommunens tillsyn över enkelt avhjälpta hinder. Eftersom användningssättet strider mot gällande detaljplan och då tillgänglighetskraven i ett första skede inte kommer att uppfyllas, kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas. Bygglovsavgift och giltighetstid Bygglovsavgiften om kronor är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Detta bygglov är tidsbegränsat och gäller till den 12 december Upplysningar till fastighetsägaren Kontrollansvarig och kontrollplan Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras. Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen ska byggherren ha kontrollansvarig Alf Andersson till sin hjälp. Startbesked och slutbesked Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas när byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar. Innan taekwondoverksamheten får ta lokalerna i bruk, ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 21.

7 forts Beslutet skickas: Sökanden Kontrollansvarig Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

8 Dnr BN12/ Förhandsbesked för nybyggnad av häststall, Munkaskog 1:29 Beslut beslutar att lämna ett negativt förhandsbesked för uppförande av häststall på fastigheten Munkaskog 1:29. Sökanden Sökanden tillika ägare till fastigheten Munkaskog 1:29; John Höglund, Munkaskog 8, Habo. Motivering Fastighetsägaren har ansökt om förhandsbesked avseende uppförande av ett häststall på fastigheten Munkaskog 1:29. Platsen där stallet ska uppföras ligger inom ett område som i den fördjupade översiktplanen för Habo tätort är utpekad som bostadsområde. Enligt den fördjupade översiktsplanen är det också lämpligt att i framtiden placera en skolbyggnad i området. anser att den fördjupade översiktsplanen är ett viktigt vägledande dokument som ska ligga till grund för en strategisk och långsiktig samhällsplanering i kommunen. När man placerar ett stall i närheten av ett bostadshus och skolbyggnader ska man vara medveten om de problem detta kan innebära, bland annat risk för luftburen allergi och olägenheter i form av lukt. Ett häststall på vald plats skulle begränsa och försvåra möjligheterna till detaljplaneläggning av området såsom den fördjupade översiktplanen anger. Området kring Munkaskog anses med dess närhet till tätorten och Vättern vara mycket attraktivt och byggnadsnämnden anser att en exploatering av området skulle locka många invånare vilket i ett vidare perspektiv är till nytta för hela kommunen. anser därför att det allmänna intresset, det vill säga möjlighet till exploatering av området för bostadsändamål, i detta fall väger tyngre än den enskildes intresse. En stallbyggnad kan därför inte tillåtas på platsen. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren har inlämnat en ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av ett stall på fastigheten Munkskog 1:29. Sökanden är medveten om att den plats där stallet ska placeras är utpekad som mark för bostadsbebyggelse i den fördjupade översiktplanen för Habo tätort. Sökanden menar dock att stallet placeras i utkanten av detta utpekade område och det finns i närheten flera befintliga hästgårdar.

9 forts. 108 Vidare anser sökanden att det är osäkert när eller ens om en exploatering av Munkaskog kommer att ske, eftersom det på andra ställen i Habo tätort redan finns områden som är förberedda för utbyggnad samt då det utvidgade strandskyddet eventuellt kommer att kvarstå. Sökanden anger att han förvärvade Munkaskog 1:29 just för att det är en jordbruksfastighet som möjliggör hästhållning av fritidskaraktär. Han uppger att det vid ett samrådsmöte under planarbetet framgick att stallbyggnation inte skulle hindras av en exploatering enligt den fördjupade översiktplanen. Sökanden poängterar att byggnadsnämnden vid prövning av ett förhandsbesked måste göra en avvägning mellan den enskildes intresse och kommunens intresse. Han menar vidare att en översiktplan endast ger information om kommunens principiella uppfattning om markanvändningen och att ett ärende gällande förhandsbesked inte kan avgöras mot riktlinjer i översiktsplanen. En prövning ska däremot göras av byggherrens önskemål och om platsens lämplighet för ändamålet. Sökanden menar sammanfattningsvis att ett stall är lämpligt i den aktuella miljön och att han av byggnadsnämnden tidigare fått en strandskyddsdispens beviljad för åtgärden. Han säger också att han kan tänka sig att bygga om stallet till garage eller liknande om kommande detaljplanering så skulle kräva. Yttrande från sakägare Med anledning av att förhandsbeskedet avser en åtgärd som ska utföras utanför detaljplanelagt område har berörda grannar fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skriftliga synpunkter har inkommit, men en anonym person har per telefon uttryckt sin oro för att ett stall kan ha negativt inverkan på de enskilda dricksvattenbrunnarna i området. Remissinstanser Miljöförvaltningen har fått ta del av ansökan men har inte yttrat sig i ärendet. Vägledande dokument Den 24 februari 2011 antog kommunfullmäktige i Habo kommun den fördjupade översiktsplanen Framtidsplan för Habo tätort. Denna plan fokuserar på att fastlägga behovet av mark för bebyggelse och övergripande trafikleder, i första hand för perioden fram till år Nya bostäder föreslås genom utbyggnad i sydlig riktning från tätorten samt öster om länsväg 195, det vill säga Munkaskog och Sjogarp. Att bygga fler bostäder i Munkaskog med dess vattenkontakt och gynnsamma klimat är en naturlig utveckling enligt den gällande fördjupade översiktsplanen. Planen anger även att det i Munkaskog är lämpligt att placera en skola om behovet av fler barnomsorgsplatser skulle uppkomma.

10 forts. 108 Under framtagandet av den fördjupade översiktsplanen uttryckte boende i Munkaskog oro över att deras mark i framtiden inte kunde användas till hästhållning. Planförfattarna konstaterar att hästhållning i närhet till bostäder kan innebära problem, bland annat för dem som är allergiska, men att det saknades underlag för bedömning av detta i samband med framtagande av översiktsplanen. Behandling av frågan hänvisas till programarbetet för detaljplanering av området. I den fördjupade översiktsplanen konstateras att det råder strandskydd inom ett avstånd av 300 meter från Vätterns strand, och det föreslås att strandskyddet släcks vid kommande detaljplaneläggning. Vid stora delar av Munkaskog är möjligheten till att släcka strandskyddet stort eftersom befintlig bebyggelse redan finns nära sjön. Lagstiftning Kapitel 2 i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) behandlar avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen vid prövning av frågor enligt denna lag. Det framgår här att prövning av planläggning, bygglov och förhandsbesked ska syfta till att markområden används till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Mark får tas i anspråk för byggnation endast om det ur allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett lämpligt sätt i förhållande till bland annat intresset av en god helhetsverkan och behov av framtida förändringar och kompletteringar. Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan i vilken man anger inriktningen för den långsiktigt utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge en vägledning vid beslut om hur markområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas. En översiktplan är inte bindande. Enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden, om den som avser att utföra en bygglovspliktig åtgärd så begär det, lämna ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på platsen. Om en åtgärd ska utföras utanför detaljplanelagt område ska bygglov beviljas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt de krav som ställs på en byggnad i 8 kap. plan- och bygglagen avseende bland annat utformning och tekniska egenskaper.

11 forts. 108 Bedömning börjar med att konstatera att byggnation av ett stall för hästhållning av fritidskaraktär är en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen. Åtgärden kan alltså inte härledas till en ekonomibyggnad som enligt 9 kap. 3 är undantaget bygglovsplikt. Den fördjupade översiktsplanen som antogs så sent som år 2011 illustrerar kommunens viljeinriktning gällande hur man vill att tätorten ska växa. Det bedöms av byggnadsnämnden som viktigt att man med översiktsplanen som grund gör strategiska bedömningar i samhällsplaneringen, även när det gäller enskilda ärenden rörande bygglov och förhandsbesked. Den fördjupade översiktsplanen anger att stora delar av Munkaskogsområdet är lämplig för bostadsbebyggelse och det är också kommunens vilja att tätorten ska växa åt det hållet. Sökanden ställer sig frågande till när en exploatering av området kommer att ske, och naturligtvis är det svårt för någon att ange en exakt tidpunkt för detta. Inte minst påverkar det ekonomiska läget hur snabbt tätorten behöver växa, men att en exploatering av Munkaskog kommer att ske innan år 2020 anses inte orealistiskt. Det tar tid att exploatera ett område, bland annat ska detaljplaneläggning och projektering av infrastruktur ske innan byggnationen kan starta. Även om det som sökanden säger finns annan tomtmark i tätorten som är förberedd för bostadsbebyggelse, så måste kommunen inom en snar framtid börja programarbetet för Munkaskog för att möta behovet av ökad bostadsbebyggelse. Området kring Munkaskog anses med dess närhet till både tätorten och Vättern vara mycket attraktivt och byggnadsnämnden anser att en exploatering av området skulle locka många invånare vilket i ett vidare perspektiv är till nytta för hela kommunen. I den fördjupade översiktplanen omnämns problemet med att ha hästhållning i direkt anslutning till bostäder och av erfarenhet vet man att sådan verksamhet kan skapa problem avseende bland risk för allergier och olägenhet i form av lukt. Om ett stall skulle uppföras mitt i ett område som bedömts som lämpligt för bostadsändamål skulle detta begränsa möjlighet till detaljplaneläggning i området. Även möjlighet för placering av en eventuellt kommande skolbyggnad skulle försvåras om hänsyn skulle behöva tas till en stallbyggnad. Sökanden anger att det under ett samrådsmöte gavs ett muntligt löfte om att exploatering enligt den fördjupade översiktsplanen inte skulle hindra möjlighet till byggnation av stall. kan i dagsläget endast hänvisa till det som står i översiktsplanen och tolkar det som att det i kommande detaljplaneläggning måste utredas hur befintlig stallbebyggelse ska hanteras.

12 forts. 108 Sökanden anger också att det utökade strandskyddet på 300 meter kan begränsa möjligheterna för kommunen att detaljplanelägga Munkaskog. anser dock, vilket också konstateras i den fördjupade översiktplanen, att det kan finnas möjlighet att släcka strandskyddet på vissa platser i Munkaskog. Likaså kommer Habo kommun vid länsstyrelsens översyn av det utökade strandskyddet starkt utrycka sitt önskemål om att det strandskyddade området begränsas till 100 meter från Vättern. Som fastighetsägaren anger så sökte han och blev beviljad strandskyddsdispens för åtgärden tidigare i år. En sådan ansökan behandlas utifrån miljöbalken och en bedömning utifrån plan- och bygglagen görs inte i detta sammanhang. Detta besked fick sökanden muntligt i kontakt med plan- och byggenheten innan ansökan inlämnades, och i beslutet om strandskyddsdispensen upplyste byggnadsnämnden sökanden om att det som den fördjupade översiktplanen anger kan ha betydelse för möjlighet att få bygglov beviljat för åtgärden. Tänkt placering av stallet är visserligen som sökanden anger lämplig för dess ändamål och skulle passa väl in i den befintliga miljön. anser dock att det allmänna intresset, det vill säga möjlighet till exploatering av området för bostadsändamål, i detta fall väger tyngre än den enskildes intresse. Om byggnadsnämnden i detta ärende skulle bortse från den strategiska viljeinriktningen och godkänna byggnation av stall på platsen, kan det bli svårt att utifrån den fördjupade översiktsplanen hantera eventuellt andra bygglovsansökningar avseende liknande åtgärder i området. Med hänvisning till ovanstående resonemang beslutar byggnadsnämnden därför att lämna ett negativt förhandsbesked för åtgärden. Avgift för förhandsbesked I ärendet utgår en avgift om kronor, vilken faktureras i separat brev. --- Beslutet delges: Sökanden Beslutet kungörs: PoIT

13 Dnr BN12/ Bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik, Stora Kärr 8:101 Beslut beslutar att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik på fastigheten Stora Kärr 8:101. Sökanden KF Göta, Box 1224, 351 Växjö. Ärendebeskrivning En ansökan om nybyggnation av livsmedelsbutik på fastigheten Stora Kärr 8:101 har inkommit till byggnadsnämnden. Ansökan gäller en livsmedelsbutik på 2760 m². Parkeringsplats för cirka 100 bilar kommer att anläggas utanför butiken. Fasaden ska utföras med sandwichelement av stålplåt och taket i plåt. Bestämmelser Fastigheten ligger inom ett område med detaljplan där gällande plan antogs den 29 januari Remissinstanser Miljönämnden skriver att verksamheten inte får orsaka olägenheter för människors hälsa, till exempel genom buller och nedskräpning. Registrering av livsmedelsanläggning butik ska skickas in till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Anläggningen ska registreras hos miljönämnden enligt EG-förordning 852/2004 innan den tas i bruk. Tekniska kontorets Gatu/ VA enhet skriver i sitt yttrande att trafiklösningen inte är optimal, detta eftersom transportfordon behöver korsa den kommunala gatan då den ska nå livsmedelsbutikens varuhantering. Motsvarande trafiklösningar finns dock redan vid några av de befintliga verksamheterna längs med gatan och problemet anses inte så stort att det ska hindra ett bygglov. Räddningstjänsten har inte utfört någon teknisk granskning av brandskyddet i detta skede utan önskar se brandskyddsdokumentation och medverka vid det tekniska samrådet. I övrigt har räddningstjänsten inget att erinra.

14 forts. 109 Bedömning Den planerade byggnationen ska ske i närheten av Team Sportia vid östra infarten till Habo. Den bebyggelse som finns i närheten består i huvudsak av industribyggnader och byggnader som är avsedda för handelsändamål. anser att det finns förutsättningar att tillåta byggnation enligt ansökan på angiven plats. Byggnaden ansökan avser anses med dess placering och utformning lämplig i den miljö där den ska uppföras. Sökt åtgärd stämmer överens med planen och anses vara lämplig utseendemässigt. Bygglov kan därför beviljas. Bygglovsavgift Bygglovsavgiften om kronor är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Kostnad för utsättning tillkommer. Om det visar sig att ärendet kräver mer åtgärder av byggnadsnämnden än vad som nämnts ovan, har byggnadsnämnden rätt att ta ut ytterligare avgift. Beslutets giltighet Beviljat bygglov upphör att gälla om inte arbetet påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från dagen för beslut. Viktig information till sökanden Kontrollansvarig och kontrollplan Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras. Kontrollplanen ska inlämnas till byggnadsnämnden senast vid det tekniska samrådet och fastställas i startbeskedet (se nedan). Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen av byggnadsarbetena ska byggherren till sin hjälp ha en kontrollansvarig. I detta ärende godkänns Stig Wendel som kontrollansvarig. Tekniskt samråd Innan startbesked lämnas ska ett tekniskt samråd hållas, där byggherren och kontrollansvarig ska deltaga. Under det tekniska samrådet behandlas arbetets planering och organisation, tekniska frågor, tillgänglighet, barnsäkerhet, rutiner för utsättning etc.

15 forts. 109 Startbesked Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas först efter att det tekniska samrådet är utfört och byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar. Om åtgärden påbörjas innan ett startbesked är lämnat, ska byggnadsnämnden påföra sökanden en byggsanktionsavgift enligt planoch byggförordningen 9 kap. 20. Arbetsplatsbesök och slutsamråd Under byggarbetets gång ska någon representant från byggnadsnämnden träffa byggherren och kontrollansvarig vid flera arbetsplatsbesök. Då arbetet är slutfört ska ett slutsamråd hållas. De som deltagit under det tekniska samrådet ska även delta på slutsamrådet. Slutbesked Innan byggnaden får tas i bruk ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. För att ett slutbesked ska utfärdas ska byggherren intyga att byggnationen är utförd enligt bygglovshandlingarna. De handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden innan ett slutbesked kan utfärdas definieras på det tekniska samrådet. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 9 kap Beslutet skickas till: Sökanden Kontrollansvarig Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

16 Förhandsbesked för nybyggnad av garage/maskinhall, Fagerhult 1:4 Dnr BN12/357 Beslut beslutar att lämna ett positivt förhandsbesked avseende uppförande av maskinhall/garage på fastighet Fagerhult 1:4. Sökanden Sökanden tillika ägare till fastigheten Fagerhult 1:4; Karl-Axel Forsgård, Fagerhults gård 1, Habo. Ärendebeskrivning Sökanden bedriver på sin fastighet Fagerhult 1:4 en småskalig jordbruksverksamhet med åkermark och djur. Han bedriver också en åkeriverksamhet på Stora Kärrs industriområde i Habo tätort. De lokaler som åkeriet har idag är enligt sökanden inte helt ändamålsenliga och sökanden har dessutom behov av en byggnad för verkstad, tvätt- och förvaringsutrymmen till sina jordbruksmaskiner. Enligt ansökan ska dessa verksamheters behov kombineras i en cirka 800 kvm stor byggnad med placering på fastigheten Fagerhult 1:4. Fastighetssägaren avser att koppla på byggnaden till kommunalt VA-nät. Sökanden anger att åkeriverksamheten idag har fem stycken lastbilar och man kör till Fagerhult varje dag under varierande tider på dygnet. Platsen som är tänkt för byggnation är delvis uppgrusad redan idag och används för parkering av lastbilar. Trafikverket, dåvarande Vägverket, beviljade år 2000 tillstånd för fastighetsägaren att anlägga enskild väg från platsen ut till länsväg 195. Remissinstanser och berörda sakägare Tekniska kontorets gata/va-enhet menar att det finns möjlighet att ansluta byggnaden till det kommunala vatten- och avloppsnätet, men att detta skulle innebära höga kostnader för fastighetsägaren. Vidare beskrivs att spillvatten från byggnaden inte kan renas i kommunens reningsverk, det kommer därför ställas krav på att spillvattnet renas innan det släpps ut på det kommunala nätet. Det är kommunens allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens VA-anläggning (ABVA) med tillhörande riktlinjer som anger gränsvärden för vad som får släppas ut till reningsverken, och dessa riktlinjer måste följas av verksamhetsutövaren. Gata/VA-enheten poängterar att ett länsövergripande arbete pågår med att ta fram gemensamma regler för anslutning till spillvattennätet. Dessa regler kan komma att ersätta ABVA:n och de kan innebära en skärpning av nuvarande riktvärden.

17 forts. 110 Miljönämnden förutsätter att avloppet i byggnaden kommer att kopplas till det kommunala spillvattennätet och erinrar om att utsläpp måste följa de riktvärden som Habo kommuns ABVA anger, alternativt följa de eventuellt kommande länsövergripande reglerna. Trafikverket har inget att erinra mot ansökan, men poängterar att byggnaden inte får läggas närmre länsväg 195 än 30 meter. Räddningstjänsten har valt att inte yttra sig i detta skede utan väntar till en eventuell bygglovsansökan har inkommit. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter, men inga skriftliga yttranden har inkommit. Dock har det till plan- och byggenheten inkommit ett anonymt telefonsamtal, genom vilket byggnadsnämnden uppmanades att noggrant överväga hur en byggnation kan påverka utsiktsläget för de boende i Fagerhults tätort. Vägledande dokument Fagerhult 1:4 ligger söder om Fagerhults tätort, utanför detaljplanelagt område. År 2002 antogs en fördjupad översiktsplan för Fagerhult tätort vilken bland annat syftar till att säkerställa en god bebyggd miljö och föreslå en lämplig placering för eventuellt nya mindre företag på orten. Vid framtagandet av planen inkom synpunkter på att eventuell industrietablering öster om länsväg 195 inte borde tillåtas eftersom vätterutsikten från planerade bostadsområden väster om vägen skulle försämras. Som svar på detta hänvisades till att all framtida industriexploatering skulle slås ihop och lokaliseras till norra delen av tätorten. I planen konstateras att det öster om samhället finns fagra ängar med inslag av skog med vacker utsikt över Vättern. Kring Fagerhult, men på behörigt avstånd från tätortens expansionsområden, finns tre stycken områden som är utpekande i en ängs- och hagmarksinventering. Aktuell plats på Fagerhult 1:4 ligger inte inom något av dessa områden. Lagstiftning Enligt 2 kap. plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen då en prövning av ärenden sker enlig denna lag. Vidare framgår att byggnader ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med avseende på bland annat grundförhållanden, möjlighet att ordna trafik och risker för olyckor. Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn taget till bland annat landskapsbild och naturvärden. Plan- och bygglagens åttonde kapitel berör vilka krav som kan ställas på byggnaders och tomters utformning och egenskaper. Bland annat ska byggnadens lämplighet och yttre utformning bedömas, likaså ska möjlighet till transporter och parkering etc. beaktas.

18 forts. 110 Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd ska om den begär det få ett förhandsbesked av byggnadsnämnden om huruvida en åtgärd kan tillåtas på den tänkta platsen (9 kap. 17, plan- och bygglagen). Förhandsbeskedet är bindande vid en kommande prövning om bygglovsansökan inlämnas inom två år. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov beviljas för en åtgärd utanför detaljplanelagt område, om åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Bedömning vill börja med att konstatera att den byggnad som sökanden avser att uppföra är en bygglovspliktig byggnad enligt 9 kap. 1 plan- och bygglagen. Den kan inte ses som en ekonomibyggnad enligt 9 kap. 2 eftersom byggnaden inte endast ska användas för jordbrukets näring. Den fördjupade översiktsplanen för Fagerhults tätort anger att eventuellt kommande industrietableringar i Fagerhult ska förläggas norr om tätorten, vilket sökt åtgärd strider emot. Under fördjupade översiktsplanens framtagande har frågan om etablering på östra sidan av länsväg 195 lyfts, då i samband med diskussion om utsikt mot Vättern. Att styra utvecklingen i tätorten på det sätt som den fördjupade översiktsplanen anger ligger i det samhälleliga intresset och ur denna synvinkel borde sökt åtgärd på Fagerhult 1:4 inte tillåtas. anser dock att det privata intresset väger tyngre i detta fall då fastighetsägaren äger marken som ska bebyggas och att den till viss del är förberedd för åtgärden. Inga närboende har haft några synpunkter på ansökan och remissinstanserna har inget heller att erinra mot placeringen i stort. anser inte att en enstaka byggnad av den karaktär som nu avses har sådan inverkan på vätterutsikten från befintlig bebyggelse att det skulle innebära avsevärd olägenhet för någon. Vätterutsikten från eventuellt kommande bostadsbebyggelse sydväst om tätorten anses inte heller menligt påverkas av sökt åtgärd. anser sammanfattningsvis att byggnation av garage/maskinhall kan tillåtas på platsen, ett positivt förhandsbesked lämnas därför. Vid en kommande bygglovsansökan ska uppfyllande av miljönämndens, gata/va:s och Trafikverkets krav säkerställas och placeringen och utformning av byggnaden ska väljas så vätterutsikten från tätorten påverkas så lite som möjligt.

19 forts. 110 Giltighetstid och villkor 1. Detta förhandsbesked gäller endast om bygglov söks för åtgärden inom två år från dess att detta beslut vinner laga kraft 2. Detta förhandsbesked innebär att åtgärden inte får påbörjas förrän en bygglovsansökan inkommit och beviljats av byggnadsnämnden 3. För att ett bygglov ska kunna beviljas för åtgärden ska följande krav uppfyllas: - verksamheten ska uppfylla de krav som vid tidpunkten gäller avseende utsläpp till spillvattennätet - byggnadens höjd, placering och yttre utformning ska väljas så vätterutsikten från tätorten påverkas så lite som möjligt - byggnaden får inte placeras närmre landsväg än 30 meter Avgift I ärendet utgår en avgift om 3520 kronor vilken är uträknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften faktureras i separat brev. --- Beslutet skickas till: Sökanden Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

20 Bygglov för nybyggnad av uthus, Bränninge 2:202 Beslut beslutar att avslå bygglovsansökan avseende byggnation av uthus på fastighet Bränninge 2:202. Sökanden Dnr BN12/375 Sökanden tillika ägare till fastigheten Bränninge 2:202; Henrik Tenggren, Långgatan 38, Habo. Motivering För berörd fastighet gäller en detaljplan antagen år 1974 och denna plan anger att byggnadsarea för gårdshus får uppgå till 40 kvm. På fastigheten finns idag ett garage vars byggnadsarea uppgår till 52 kvm, och det uthus som sökanden avser uppföra uppgår till 19 kvm. Efter sökt åtgärd skulle byggnadsarean överskridas med 77 % i förhållande till tillåten byggnadsarea. anser att överträdelsen av tillåten byggnadsarea inte kan anses som en liten avvikelse mot detaljplanen och därför avslås bygglovsansökan. Ärendebeskrivning Sökanden har idag ett enfamiljshus med fristående garage på fastighet Bränninge 2:202. Byggnadsarean uppgår till 197 kvm respektive 52 kvm, bygglov beviljades för dessa åtgärder år Familjen har enligt sökanden behov av ett uthus som ska fungera som gäststuga, sökanden avser även att använda byggnaden för kontor. Uthuset ska enligt ansökan uppgå till 19 kvm och ha en byggnadshöjd om 2,4 kvm. Eftersom sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan har berörda grannar fått ta del av ansökan, men inga synpunkter har inkommit. Gällande detaljplan och lagstiftning Fastigheten ligger i ett område där en detaljplan från år 1974 gäller. Enligt denna plan får bostadshus på fastigheten uppgå till 175 kvm och gårdshus till 40 kvm. Enligt plan- och bygglagen är det bygglovspliktigt att uppföra en ny byggnad och bygglov ska beviljas i de fall åtgärden följer bestämmelser i gällande detaljplan. Enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen får bygglov beviljas om åtgärden avviker från gällande plan om avvikelsen bedöms som liten och att den inte strider mot planens syfte.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer