Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1: Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1: Förhandsbesked för nybyggnad av häststall, Munkaskog 1: Bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik, Stora Kärr 8: Förhandsbesked för nybyggnad av garage/maskinhall, Fagerhult 1: Bygglov för nybyggnad av uthus, Bränninge 2: Internkontrollplan Delegationsordning Redovisning av delegationsbeslut

2 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga närvarande Tokeryds Herrgård Onsdagen den 12 december 2012 kl. 13:45-15:15 Zaine Andersson (M), ordförande Lars-Åke Johansson (S), vice ordförande Mats Lindén (S) Jonas Sjögren (KD) Brita Erlandsson (M) Björn Åstrand (M) Mats Lerjefors (C) Leif Bloom (KD) Svante Modén, teknisk chef Emma Svärd, plan- och byggchef Jessica Leremar, bygglovsingenjör Nermin Avdic, bygglovsingenjör Sara Rosengren, nämndsekreterare Utses att justera Jonas Sjögren Paragrafer: Ordförande Justerande Sekreterare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollet förvaras på Underskrift

3 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1 Dnr BN11/299 Beslut beslutar att lämna positivt förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med garage på del av fastighet Mossen 1:1. Sökanden Christer Liljegren, Tunnbindargatan 13, Habo. Ärendebeskrivning I september 2011 inlämnade sökanden en ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av ett enbostadshus med tillhörande garage på fastighet Mossen 1:1. lämnade negativt förhandsbesked för åtgärden, då platsen för byggnationen ansågs ligga för nära ett område som i den fördjupade översiktsplanen för Habo tätort var utpekat som industri- och serviceområde. Beslutet överklagades av sökanden till Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att platsen för sökt åtgärd ligger utanför det område som utpekats i den fördjupade översiktsplanen och att det i närheten av platsen idag finns bostäder och en skola. Redan utifrån dagens förutsättningar så krävs särskild hänsyn vid en framtida planläggning av industri- och serviceområdet. Länsstyrelsen gör bedömningen att sökandens enskildes intresse i detta ärende väger tyngre än det samhälleliga intresset och att åtgärdens placering uppfyller de allmänna lämplighetskraven i 2 kap. plan- och bygglagen. Det föreligger enligt länsstyrelsen inte skäl att lämna ett negativt förhandsbesked och ärendet återförvisas därför till byggnadsnämnden för förnyad handläggning. Bedömning gör med hänvisning till länsstyrelsens motivering bedömningen att ett positivt förhandsbesked kan lämnas för åtgärden.

4 forts. 106 Villkor och giltighetstid Detta förhandsbesked avser byggnation av ett enbostadshus och ett garage på del av fastighet Mossen 1:1 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov söks för åtgärden inom två år från dess att detta beslut vinner laga kraft. Förhandsbesked innebär att åtgärden inte får påbörjas förrän en bygglovsansökan inkommit och beviljats av byggnadsnämnden. Avgift Avgiften som är beräknad utifrån 2011 års taxa uppgår till kronor. Från detta dras 800 kronor då detta redan är betalt. Den slutgiltiga avgiften blir efter avdraget kronor. Avgiften faktureras i separat brev. --- Beslutet skickas: Sökanden Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

5 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264 Dnr BN12/391 Beslut beslutar att enligt 9 kap. 33 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) bevilja tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, från industri till föreningslokal, på del av fastighet Gunnarsbo 1:264. Bygglovet gäller till den 12 december Sökanden Spinnet i Habo AB, Tidaholmsvägen 14A, Habo. Ärendebeskrivning Fastigheten Gunnarsbo 1:264 är bebyggd med ett antal äldre industribyggnader som gemensamt kallas Spinnet. Vissa av lokalerna används bland annat för samlingslokaler, butiker och kontor medan andra lokaler står oanvända. Någon industriverksamhet pågår inte längre på fastigheten. Fastighetsägaren vill nu kunna hyra ut en av lokalerna till en taekwondoförening. Träningslokalens yta ska uppgå till 355 kvm och ska placeras på byggnadens nedre plan. Huvudentrén ska förläggas till planet ovanför där omklädningsrum om cirka 186 kvm ska finnas tillgängligt för verksamheten. Enligt fastighetsägaren finns det goda möjligheter att tillgänglighetsanpassa lokalerna med bland annat ramp och HWC. Av ekonomiska skäl önskar dock fastighetsägaren att dessa åtgärder inte behöver utföras i dagsläget. Räddningstjänsten har tagit del av ansökan och önskar se brandskyddsdokumentation utförd av sakkunnig samt en medverkan vid det tekniska samrådet. Eftersom åtgärden strider mot gällande detaljplan har berörda grannar fått ta del av ansökan, men inga yttranden har inkommit. Detaljplan och lagstiftning Över området gäller en detaljplan som antogs år 1992, och enligt denna plan ska byggnaderna på Spinnet användas för lättare industriändamål. Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan är påbörjat och enligt gällande förslag ska även centrumändamål, såsom butiker och föreningslokaler, tillåtas på platsen.

6 forts. 107 Enligt 2 kap. 9 plan- och bygglagen (SFS 2010:900) är det bygglovspliktigt att väsentligt ändra användning av en del av byggnad. Om en åtgärd strider mot gällande detaljplan kan byggnadsnämnden bevilja ett tidsbegränsat bygglov i fem år vilket kan förlängas med högst fem år. Bedömning Den detaljplan som nu är under upprättande föreslår att fastigheten ska kunna användas för centrumändamål, vilket en föreningslokal anses rymmas inom. Fastighetsägaren har visat att det finns möjlighet att tillgänglighetsanpassa lokalerna, men med tanke på vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalerna den närmsta tiden bedöms det ej som skäligt att kräva denna anpassning i dagsläget. Fastighetsägaren ska dock vara medveten om att tillgänglighetskrav kan komma att ställas i framtiden om verksamheten så kräver eller vid kommunens tillsyn över enkelt avhjälpta hinder. Eftersom användningssättet strider mot gällande detaljplan och då tillgänglighetskraven i ett första skede inte kommer att uppfyllas, kan ett tidsbegränsat bygglov beviljas. Bygglovsavgift och giltighetstid Bygglovsavgiften om kronor är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Detta bygglov är tidsbegränsat och gäller till den 12 december Upplysningar till fastighetsägaren Kontrollansvarig och kontrollplan Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras. Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen ska byggherren ha kontrollansvarig Alf Andersson till sin hjälp. Startbesked och slutbesked Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas när byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar. Innan taekwondoverksamheten får ta lokalerna i bruk, ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 9 kap. 21.

7 forts Beslutet skickas: Sökanden Kontrollansvarig Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

8 Dnr BN12/ Förhandsbesked för nybyggnad av häststall, Munkaskog 1:29 Beslut beslutar att lämna ett negativt förhandsbesked för uppförande av häststall på fastigheten Munkaskog 1:29. Sökanden Sökanden tillika ägare till fastigheten Munkaskog 1:29; John Höglund, Munkaskog 8, Habo. Motivering Fastighetsägaren har ansökt om förhandsbesked avseende uppförande av ett häststall på fastigheten Munkaskog 1:29. Platsen där stallet ska uppföras ligger inom ett område som i den fördjupade översiktplanen för Habo tätort är utpekad som bostadsområde. Enligt den fördjupade översiktsplanen är det också lämpligt att i framtiden placera en skolbyggnad i området. anser att den fördjupade översiktsplanen är ett viktigt vägledande dokument som ska ligga till grund för en strategisk och långsiktig samhällsplanering i kommunen. När man placerar ett stall i närheten av ett bostadshus och skolbyggnader ska man vara medveten om de problem detta kan innebära, bland annat risk för luftburen allergi och olägenheter i form av lukt. Ett häststall på vald plats skulle begränsa och försvåra möjligheterna till detaljplaneläggning av området såsom den fördjupade översiktplanen anger. Området kring Munkaskog anses med dess närhet till tätorten och Vättern vara mycket attraktivt och byggnadsnämnden anser att en exploatering av området skulle locka många invånare vilket i ett vidare perspektiv är till nytta för hela kommunen. anser därför att det allmänna intresset, det vill säga möjlighet till exploatering av området för bostadsändamål, i detta fall väger tyngre än den enskildes intresse. En stallbyggnad kan därför inte tillåtas på platsen. Ärendebeskrivning Fastighetsägaren har inlämnat en ansökan om förhandsbesked avseende uppförande av ett stall på fastigheten Munkskog 1:29. Sökanden är medveten om att den plats där stallet ska placeras är utpekad som mark för bostadsbebyggelse i den fördjupade översiktplanen för Habo tätort. Sökanden menar dock att stallet placeras i utkanten av detta utpekade område och det finns i närheten flera befintliga hästgårdar.

9 forts. 108 Vidare anser sökanden att det är osäkert när eller ens om en exploatering av Munkaskog kommer att ske, eftersom det på andra ställen i Habo tätort redan finns områden som är förberedda för utbyggnad samt då det utvidgade strandskyddet eventuellt kommer att kvarstå. Sökanden anger att han förvärvade Munkaskog 1:29 just för att det är en jordbruksfastighet som möjliggör hästhållning av fritidskaraktär. Han uppger att det vid ett samrådsmöte under planarbetet framgick att stallbyggnation inte skulle hindras av en exploatering enligt den fördjupade översiktplanen. Sökanden poängterar att byggnadsnämnden vid prövning av ett förhandsbesked måste göra en avvägning mellan den enskildes intresse och kommunens intresse. Han menar vidare att en översiktplan endast ger information om kommunens principiella uppfattning om markanvändningen och att ett ärende gällande förhandsbesked inte kan avgöras mot riktlinjer i översiktsplanen. En prövning ska däremot göras av byggherrens önskemål och om platsens lämplighet för ändamålet. Sökanden menar sammanfattningsvis att ett stall är lämpligt i den aktuella miljön och att han av byggnadsnämnden tidigare fått en strandskyddsdispens beviljad för åtgärden. Han säger också att han kan tänka sig att bygga om stallet till garage eller liknande om kommande detaljplanering så skulle kräva. Yttrande från sakägare Med anledning av att förhandsbeskedet avser en åtgärd som ska utföras utanför detaljplanelagt område har berörda grannar fått möjlighet att yttra sig över ansökan. Inga skriftliga synpunkter har inkommit, men en anonym person har per telefon uttryckt sin oro för att ett stall kan ha negativt inverkan på de enskilda dricksvattenbrunnarna i området. Remissinstanser Miljöförvaltningen har fått ta del av ansökan men har inte yttrat sig i ärendet. Vägledande dokument Den 24 februari 2011 antog kommunfullmäktige i Habo kommun den fördjupade översiktsplanen Framtidsplan för Habo tätort. Denna plan fokuserar på att fastlägga behovet av mark för bebyggelse och övergripande trafikleder, i första hand för perioden fram till år Nya bostäder föreslås genom utbyggnad i sydlig riktning från tätorten samt öster om länsväg 195, det vill säga Munkaskog och Sjogarp. Att bygga fler bostäder i Munkaskog med dess vattenkontakt och gynnsamma klimat är en naturlig utveckling enligt den gällande fördjupade översiktsplanen. Planen anger även att det i Munkaskog är lämpligt att placera en skola om behovet av fler barnomsorgsplatser skulle uppkomma.

10 forts. 108 Under framtagandet av den fördjupade översiktsplanen uttryckte boende i Munkaskog oro över att deras mark i framtiden inte kunde användas till hästhållning. Planförfattarna konstaterar att hästhållning i närhet till bostäder kan innebära problem, bland annat för dem som är allergiska, men att det saknades underlag för bedömning av detta i samband med framtagande av översiktsplanen. Behandling av frågan hänvisas till programarbetet för detaljplanering av området. I den fördjupade översiktsplanen konstateras att det råder strandskydd inom ett avstånd av 300 meter från Vätterns strand, och det föreslås att strandskyddet släcks vid kommande detaljplaneläggning. Vid stora delar av Munkaskog är möjligheten till att släcka strandskyddet stort eftersom befintlig bebyggelse redan finns nära sjön. Lagstiftning Kapitel 2 i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) behandlar avvägningen mellan enskilda och allmänna intressen vid prövning av frågor enligt denna lag. Det framgår här att prövning av planläggning, bygglov och förhandsbesked ska syfta till att markområden används till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Mark får tas i anspråk för byggnation endast om det ur allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett lämpligt sätt i förhållande till bland annat intresset av en god helhetsverkan och behov av framtida förändringar och kompletteringar. Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan i vilken man anger inriktningen för den långsiktigt utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge en vägledning vid beslut om hur markområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas. En översiktplan är inte bindande. Enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden, om den som avser att utföra en bygglovspliktig åtgärd så begär det, lämna ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på platsen. Om en åtgärd ska utföras utanför detaljplanelagt område ska bygglov beviljas om åtgärden uppfyller kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt de krav som ställs på en byggnad i 8 kap. plan- och bygglagen avseende bland annat utformning och tekniska egenskaper.

11 forts. 108 Bedömning börjar med att konstatera att byggnation av ett stall för hästhållning av fritidskaraktär är en bygglovspliktig åtgärd enligt 9 kap. 2 plan- och bygglagen. Åtgärden kan alltså inte härledas till en ekonomibyggnad som enligt 9 kap. 3 är undantaget bygglovsplikt. Den fördjupade översiktsplanen som antogs så sent som år 2011 illustrerar kommunens viljeinriktning gällande hur man vill att tätorten ska växa. Det bedöms av byggnadsnämnden som viktigt att man med översiktsplanen som grund gör strategiska bedömningar i samhällsplaneringen, även när det gäller enskilda ärenden rörande bygglov och förhandsbesked. Den fördjupade översiktsplanen anger att stora delar av Munkaskogsområdet är lämplig för bostadsbebyggelse och det är också kommunens vilja att tätorten ska växa åt det hållet. Sökanden ställer sig frågande till när en exploatering av området kommer att ske, och naturligtvis är det svårt för någon att ange en exakt tidpunkt för detta. Inte minst påverkar det ekonomiska läget hur snabbt tätorten behöver växa, men att en exploatering av Munkaskog kommer att ske innan år 2020 anses inte orealistiskt. Det tar tid att exploatera ett område, bland annat ska detaljplaneläggning och projektering av infrastruktur ske innan byggnationen kan starta. Även om det som sökanden säger finns annan tomtmark i tätorten som är förberedd för bostadsbebyggelse, så måste kommunen inom en snar framtid börja programarbetet för Munkaskog för att möta behovet av ökad bostadsbebyggelse. Området kring Munkaskog anses med dess närhet till både tätorten och Vättern vara mycket attraktivt och byggnadsnämnden anser att en exploatering av området skulle locka många invånare vilket i ett vidare perspektiv är till nytta för hela kommunen. I den fördjupade översiktplanen omnämns problemet med att ha hästhållning i direkt anslutning till bostäder och av erfarenhet vet man att sådan verksamhet kan skapa problem avseende bland risk för allergier och olägenhet i form av lukt. Om ett stall skulle uppföras mitt i ett område som bedömts som lämpligt för bostadsändamål skulle detta begränsa möjlighet till detaljplaneläggning i området. Även möjlighet för placering av en eventuellt kommande skolbyggnad skulle försvåras om hänsyn skulle behöva tas till en stallbyggnad. Sökanden anger att det under ett samrådsmöte gavs ett muntligt löfte om att exploatering enligt den fördjupade översiktsplanen inte skulle hindra möjlighet till byggnation av stall. kan i dagsläget endast hänvisa till det som står i översiktsplanen och tolkar det som att det i kommande detaljplaneläggning måste utredas hur befintlig stallbebyggelse ska hanteras.

12 forts. 108 Sökanden anger också att det utökade strandskyddet på 300 meter kan begränsa möjligheterna för kommunen att detaljplanelägga Munkaskog. anser dock, vilket också konstateras i den fördjupade översiktplanen, att det kan finnas möjlighet att släcka strandskyddet på vissa platser i Munkaskog. Likaså kommer Habo kommun vid länsstyrelsens översyn av det utökade strandskyddet starkt utrycka sitt önskemål om att det strandskyddade området begränsas till 100 meter från Vättern. Som fastighetsägaren anger så sökte han och blev beviljad strandskyddsdispens för åtgärden tidigare i år. En sådan ansökan behandlas utifrån miljöbalken och en bedömning utifrån plan- och bygglagen görs inte i detta sammanhang. Detta besked fick sökanden muntligt i kontakt med plan- och byggenheten innan ansökan inlämnades, och i beslutet om strandskyddsdispensen upplyste byggnadsnämnden sökanden om att det som den fördjupade översiktplanen anger kan ha betydelse för möjlighet att få bygglov beviljat för åtgärden. Tänkt placering av stallet är visserligen som sökanden anger lämplig för dess ändamål och skulle passa väl in i den befintliga miljön. anser dock att det allmänna intresset, det vill säga möjlighet till exploatering av området för bostadsändamål, i detta fall väger tyngre än den enskildes intresse. Om byggnadsnämnden i detta ärende skulle bortse från den strategiska viljeinriktningen och godkänna byggnation av stall på platsen, kan det bli svårt att utifrån den fördjupade översiktsplanen hantera eventuellt andra bygglovsansökningar avseende liknande åtgärder i området. Med hänvisning till ovanstående resonemang beslutar byggnadsnämnden därför att lämna ett negativt förhandsbesked för åtgärden. Avgift för förhandsbesked I ärendet utgår en avgift om kronor, vilken faktureras i separat brev. --- Beslutet delges: Sökanden Beslutet kungörs: PoIT

13 Dnr BN12/ Bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik, Stora Kärr 8:101 Beslut beslutar att med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen bevilja bygglov för nybyggnad av livsmedelsbutik på fastigheten Stora Kärr 8:101. Sökanden KF Göta, Box 1224, 351 Växjö. Ärendebeskrivning En ansökan om nybyggnation av livsmedelsbutik på fastigheten Stora Kärr 8:101 har inkommit till byggnadsnämnden. Ansökan gäller en livsmedelsbutik på 2760 m². Parkeringsplats för cirka 100 bilar kommer att anläggas utanför butiken. Fasaden ska utföras med sandwichelement av stålplåt och taket i plåt. Bestämmelser Fastigheten ligger inom ett område med detaljplan där gällande plan antogs den 29 januari Remissinstanser Miljönämnden skriver att verksamheten inte får orsaka olägenheter för människors hälsa, till exempel genom buller och nedskräpning. Registrering av livsmedelsanläggning butik ska skickas in till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner. Anläggningen ska registreras hos miljönämnden enligt EG-förordning 852/2004 innan den tas i bruk. Tekniska kontorets Gatu/ VA enhet skriver i sitt yttrande att trafiklösningen inte är optimal, detta eftersom transportfordon behöver korsa den kommunala gatan då den ska nå livsmedelsbutikens varuhantering. Motsvarande trafiklösningar finns dock redan vid några av de befintliga verksamheterna längs med gatan och problemet anses inte så stort att det ska hindra ett bygglov. Räddningstjänsten har inte utfört någon teknisk granskning av brandskyddet i detta skede utan önskar se brandskyddsdokumentation och medverka vid det tekniska samrådet. I övrigt har räddningstjänsten inget att erinra.

14 forts. 109 Bedömning Den planerade byggnationen ska ske i närheten av Team Sportia vid östra infarten till Habo. Den bebyggelse som finns i närheten består i huvudsak av industribyggnader och byggnader som är avsedda för handelsändamål. anser att det finns förutsättningar att tillåta byggnation enligt ansökan på angiven plats. Byggnaden ansökan avser anses med dess placering och utformning lämplig i den miljö där den ska uppföras. Sökt åtgärd stämmer överens med planen och anses vara lämplig utseendemässigt. Bygglov kan därför beviljas. Bygglovsavgift Bygglovsavgiften om kronor är beräknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och faktureras i separat brev. Kostnad för utsättning tillkommer. Om det visar sig att ärendet kräver mer åtgärder av byggnadsnämnden än vad som nämnts ovan, har byggnadsnämnden rätt att ta ut ytterligare avgift. Beslutets giltighet Beviljat bygglov upphör att gälla om inte arbetet påbörjats inom två år och slutförts inom fem år från dagen för beslut. Viktig information till sökanden Kontrollansvarig och kontrollplan Byggherren är ansvarig för att byggnadsåtgärden utförs enligt de krav som ställs i lagar, förordningar och beslut som meddelats med stöd av plan- och bygglagen. Byggherren är även ansvarig för upprättandet av en kontrollplan utifrån vilken byggnadsarbetena ska kontrolleras. Kontrollplanen ska inlämnas till byggnadsnämnden senast vid det tekniska samrådet och fastställas i startbeskedet (se nedan). Vid upprättandet av kontrollplanen och under kontrollen av byggnadsarbetena ska byggherren till sin hjälp ha en kontrollansvarig. I detta ärende godkänns Stig Wendel som kontrollansvarig. Tekniskt samråd Innan startbesked lämnas ska ett tekniskt samråd hållas, där byggherren och kontrollansvarig ska deltaga. Under det tekniska samrådet behandlas arbetets planering och organisation, tekniska frågor, tillgänglighet, barnsäkerhet, rutiner för utsättning etc.

15 forts. 109 Startbesked Detta bygglov ger inte byggherren rätt att påbörja åtgärden förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Startbeskedet lämnas först efter att det tekniska samrådet är utfört och byggnadsnämnden anser att åtgärden kan komma att uppfylla de krav som ställs i lagar, regler och förordningar. Om åtgärden påbörjas innan ett startbesked är lämnat, ska byggnadsnämnden påföra sökanden en byggsanktionsavgift enligt planoch byggförordningen 9 kap. 20. Arbetsplatsbesök och slutsamråd Under byggarbetets gång ska någon representant från byggnadsnämnden träffa byggherren och kontrollansvarig vid flera arbetsplatsbesök. Då arbetet är slutfört ska ett slutsamråd hållas. De som deltagit under det tekniska samrådet ska även delta på slutsamrådet. Slutbesked Innan byggnaden får tas i bruk ska byggnadsnämnden utfärda ett slutbesked. För att ett slutbesked ska utfärdas ska byggherren intyga att byggnationen är utförd enligt bygglovshandlingarna. De handlingar som ska inlämnas till byggnadsnämnden innan ett slutbesked kan utfärdas definieras på det tekniska samrådet. Om byggnaden tas i bruk innan slutbesked lämnats, ska byggnadsnämnden påföra byggherren en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen 9 kap Beslutet skickas till: Sökanden Kontrollansvarig Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

16 Förhandsbesked för nybyggnad av garage/maskinhall, Fagerhult 1:4 Dnr BN12/357 Beslut beslutar att lämna ett positivt förhandsbesked avseende uppförande av maskinhall/garage på fastighet Fagerhult 1:4. Sökanden Sökanden tillika ägare till fastigheten Fagerhult 1:4; Karl-Axel Forsgård, Fagerhults gård 1, Habo. Ärendebeskrivning Sökanden bedriver på sin fastighet Fagerhult 1:4 en småskalig jordbruksverksamhet med åkermark och djur. Han bedriver också en åkeriverksamhet på Stora Kärrs industriområde i Habo tätort. De lokaler som åkeriet har idag är enligt sökanden inte helt ändamålsenliga och sökanden har dessutom behov av en byggnad för verkstad, tvätt- och förvaringsutrymmen till sina jordbruksmaskiner. Enligt ansökan ska dessa verksamheters behov kombineras i en cirka 800 kvm stor byggnad med placering på fastigheten Fagerhult 1:4. Fastighetssägaren avser att koppla på byggnaden till kommunalt VA-nät. Sökanden anger att åkeriverksamheten idag har fem stycken lastbilar och man kör till Fagerhult varje dag under varierande tider på dygnet. Platsen som är tänkt för byggnation är delvis uppgrusad redan idag och används för parkering av lastbilar. Trafikverket, dåvarande Vägverket, beviljade år 2000 tillstånd för fastighetsägaren att anlägga enskild väg från platsen ut till länsväg 195. Remissinstanser och berörda sakägare Tekniska kontorets gata/va-enhet menar att det finns möjlighet att ansluta byggnaden till det kommunala vatten- och avloppsnätet, men att detta skulle innebära höga kostnader för fastighetsägaren. Vidare beskrivs att spillvatten från byggnaden inte kan renas i kommunens reningsverk, det kommer därför ställas krav på att spillvattnet renas innan det släpps ut på det kommunala nätet. Det är kommunens allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens VA-anläggning (ABVA) med tillhörande riktlinjer som anger gränsvärden för vad som får släppas ut till reningsverken, och dessa riktlinjer måste följas av verksamhetsutövaren. Gata/VA-enheten poängterar att ett länsövergripande arbete pågår med att ta fram gemensamma regler för anslutning till spillvattennätet. Dessa regler kan komma att ersätta ABVA:n och de kan innebära en skärpning av nuvarande riktvärden.

17 forts. 110 Miljönämnden förutsätter att avloppet i byggnaden kommer att kopplas till det kommunala spillvattennätet och erinrar om att utsläpp måste följa de riktvärden som Habo kommuns ABVA anger, alternativt följa de eventuellt kommande länsövergripande reglerna. Trafikverket har inget att erinra mot ansökan, men poängterar att byggnaden inte får läggas närmre länsväg 195 än 30 meter. Räddningstjänsten har valt att inte yttra sig i detta skede utan väntar till en eventuell bygglovsansökan har inkommit. Berörda grannar har fått möjlighet att lämna synpunkter, men inga skriftliga yttranden har inkommit. Dock har det till plan- och byggenheten inkommit ett anonymt telefonsamtal, genom vilket byggnadsnämnden uppmanades att noggrant överväga hur en byggnation kan påverka utsiktsläget för de boende i Fagerhults tätort. Vägledande dokument Fagerhult 1:4 ligger söder om Fagerhults tätort, utanför detaljplanelagt område. År 2002 antogs en fördjupad översiktsplan för Fagerhult tätort vilken bland annat syftar till att säkerställa en god bebyggd miljö och föreslå en lämplig placering för eventuellt nya mindre företag på orten. Vid framtagandet av planen inkom synpunkter på att eventuell industrietablering öster om länsväg 195 inte borde tillåtas eftersom vätterutsikten från planerade bostadsområden väster om vägen skulle försämras. Som svar på detta hänvisades till att all framtida industriexploatering skulle slås ihop och lokaliseras till norra delen av tätorten. I planen konstateras att det öster om samhället finns fagra ängar med inslag av skog med vacker utsikt över Vättern. Kring Fagerhult, men på behörigt avstånd från tätortens expansionsområden, finns tre stycken områden som är utpekande i en ängs- och hagmarksinventering. Aktuell plats på Fagerhult 1:4 ligger inte inom något av dessa områden. Lagstiftning Enligt 2 kap. plan- och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen då en prövning av ärenden sker enlig denna lag. Vidare framgår att byggnader ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med avseende på bland annat grundförhållanden, möjlighet att ordna trafik och risker för olyckor. Byggnader ska utformas och placeras med hänsyn taget till bland annat landskapsbild och naturvärden. Plan- och bygglagens åttonde kapitel berör vilka krav som kan ställas på byggnaders och tomters utformning och egenskaper. Bland annat ska byggnadens lämplighet och yttre utformning bedömas, likaså ska möjlighet till transporter och parkering etc. beaktas.

18 forts. 110 Den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd ska om den begär det få ett förhandsbesked av byggnadsnämnden om huruvida en åtgärd kan tillåtas på den tänkta platsen (9 kap. 17, plan- och bygglagen). Förhandsbeskedet är bindande vid en kommande prövning om bygglovsansökan inlämnas inom två år. Enligt 9 kap. 31 plan- och bygglagen ska bygglov beviljas för en åtgärd utanför detaljplanelagt område, om åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. Bedömning vill börja med att konstatera att den byggnad som sökanden avser att uppföra är en bygglovspliktig byggnad enligt 9 kap. 1 plan- och bygglagen. Den kan inte ses som en ekonomibyggnad enligt 9 kap. 2 eftersom byggnaden inte endast ska användas för jordbrukets näring. Den fördjupade översiktsplanen för Fagerhults tätort anger att eventuellt kommande industrietableringar i Fagerhult ska förläggas norr om tätorten, vilket sökt åtgärd strider emot. Under fördjupade översiktsplanens framtagande har frågan om etablering på östra sidan av länsväg 195 lyfts, då i samband med diskussion om utsikt mot Vättern. Att styra utvecklingen i tätorten på det sätt som den fördjupade översiktsplanen anger ligger i det samhälleliga intresset och ur denna synvinkel borde sökt åtgärd på Fagerhult 1:4 inte tillåtas. anser dock att det privata intresset väger tyngre i detta fall då fastighetsägaren äger marken som ska bebyggas och att den till viss del är förberedd för åtgärden. Inga närboende har haft några synpunkter på ansökan och remissinstanserna har inget heller att erinra mot placeringen i stort. anser inte att en enstaka byggnad av den karaktär som nu avses har sådan inverkan på vätterutsikten från befintlig bebyggelse att det skulle innebära avsevärd olägenhet för någon. Vätterutsikten från eventuellt kommande bostadsbebyggelse sydväst om tätorten anses inte heller menligt påverkas av sökt åtgärd. anser sammanfattningsvis att byggnation av garage/maskinhall kan tillåtas på platsen, ett positivt förhandsbesked lämnas därför. Vid en kommande bygglovsansökan ska uppfyllande av miljönämndens, gata/va:s och Trafikverkets krav säkerställas och placeringen och utformning av byggnaden ska väljas så vätterutsikten från tätorten påverkas så lite som möjligt.

19 forts. 110 Giltighetstid och villkor 1. Detta förhandsbesked gäller endast om bygglov söks för åtgärden inom två år från dess att detta beslut vinner laga kraft 2. Detta förhandsbesked innebär att åtgärden inte får påbörjas förrän en bygglovsansökan inkommit och beviljats av byggnadsnämnden 3. För att ett bygglov ska kunna beviljas för åtgärden ska följande krav uppfyllas: - verksamheten ska uppfylla de krav som vid tidpunkten gäller avseende utsläpp till spillvattennätet - byggnadens höjd, placering och yttre utformning ska väljas så vätterutsikten från tätorten påverkas så lite som möjligt - byggnaden får inte placeras närmre landsväg än 30 meter Avgift I ärendet utgår en avgift om 3520 kronor vilken är uträknad utifrån en av kommunfullmäktige fastställd taxa. Avgiften faktureras i separat brev. --- Beslutet skickas till: Sökanden Beslutet kungörs: PoIT Beslutet meddelas: Berörda sakägare

20 Bygglov för nybyggnad av uthus, Bränninge 2:202 Beslut beslutar att avslå bygglovsansökan avseende byggnation av uthus på fastighet Bränninge 2:202. Sökanden Dnr BN12/375 Sökanden tillika ägare till fastigheten Bränninge 2:202; Henrik Tenggren, Långgatan 38, Habo. Motivering För berörd fastighet gäller en detaljplan antagen år 1974 och denna plan anger att byggnadsarea för gårdshus får uppgå till 40 kvm. På fastigheten finns idag ett garage vars byggnadsarea uppgår till 52 kvm, och det uthus som sökanden avser uppföra uppgår till 19 kvm. Efter sökt åtgärd skulle byggnadsarean överskridas med 77 % i förhållande till tillåten byggnadsarea. anser att överträdelsen av tillåten byggnadsarea inte kan anses som en liten avvikelse mot detaljplanen och därför avslås bygglovsansökan. Ärendebeskrivning Sökanden har idag ett enfamiljshus med fristående garage på fastighet Bränninge 2:202. Byggnadsarean uppgår till 197 kvm respektive 52 kvm, bygglov beviljades för dessa åtgärder år Familjen har enligt sökanden behov av ett uthus som ska fungera som gäststuga, sökanden avser även att använda byggnaden för kontor. Uthuset ska enligt ansökan uppgå till 19 kvm och ha en byggnadshöjd om 2,4 kvm. Eftersom sökt åtgärd strider mot gällande detaljplan har berörda grannar fått ta del av ansökan, men inga synpunkter har inkommit. Gällande detaljplan och lagstiftning Fastigheten ligger i ett område där en detaljplan från år 1974 gäller. Enligt denna plan får bostadshus på fastigheten uppgå till 175 kvm och gårdshus till 40 kvm. Enligt plan- och bygglagen är det bygglovspliktigt att uppföra en ny byggnad och bygglov ska beviljas i de fall åtgärden följer bestämmelser i gällande detaljplan. Enligt 9 kap. 31 b plan- och bygglagen får bygglov beviljas om åtgärden avviker från gällande plan om avvikelsen bedöms som liten och att den inte strider mot planens syfte.

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 125 Redovisning av delegationsbeslut... 224 126 Förhandsbesked för nybyggnad av... verkstad/maskinhall/lager Äspåsen 1:4... 225 127 Bygglov för ändrad användning X... 227 128 Förhandsbesked

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-09-12 Innehållsförteckning Ärende 76 Ny detaljplan för Bränninge 3:192 med flera (beslut om samråd)... 167 77 Ny detaljplan för Bränninge S:4 med flera (beslut om samråd)... 168 78 Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Innehållsförteckning Ärende 64 Återtagande av ansökan om utdömande av vite avseende fastighet X, Habo kommun... 106 65 Godkännande av ny detaljplan, Domsand Fiskebäckstomt

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Innehållsförteckning Ärende 63 Antagande av detaljplan för Bränninge 8:8... 141 64 Samråd avseende detaljplan för Fiskebäck 3:76 m fl.... 142 65 Åtgärdsföreläggande om

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 08:30 12:25 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun

Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Juli 2011 Att bygga i Norrtälje kommun Information om bygglov, förhandsbesked, marklov, rivningslov, anmälan enligt plan- och bygglagen (PBL) och strandskyddsdispens norrtalje.se Bygg- och miljökontoret

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-09-12 Innehållsförteckning Ärende Sida 74 Budget 2013 - tertialavstämning 2... 164 75 Budget 2014... 165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 68-77 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1 kl 13.00 15.00. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande

Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, kl. 13:00 16:15 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar)

Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) SIMSJÖOMRÅDET Information i samband med ansökan om bygglov och installation av vatten och avlopp m m (bygganvisningar) Plan, Bygg och Lantmäteriförvaltningen Tekniska förvaltningen Miljöförvaltningen Östra

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 01. Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 01. Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17) Nr 01 Byggnadsnämnden 2015-01-28 1(17) Tid och plats Onsdagen den 28 januari 2015, klockan 13.00 17.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2015-04-13

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2015-04-13 Tid och plats 2015-04-13, Åsasalen, 13:00 14.00 Tjänstgörande Ledamöter Tommy Andersson (M) ordförande Lisa Karlsson (S) vice ordförande Elijah Hamilton (KD) Harald Takvam (KD) Jonny Nilsson (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-24 1 (10) Plats och tid: Brandstationen, Kisa 13.30 16.20

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-24 1 (10) Plats och tid: Brandstationen, Kisa 13.30 16.20 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2012-01-24 1 (10) Plats och tid: Brandstationen, Kisa 13.30 16.20 ande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Claes Brandén (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer