Regler och rekommendationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och rekommendationer"

Transkript

1 Regler och rekommendationer Allmänt Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels kommunens rekommendationer vid prövning av förfrågningar om bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagda områden. Översiktsplanens rekommendationer utgör också en grund för andra myndigheters prövning om tillstånd enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Kartan Regler och rekommendationer tillhör och kompletterar denna beskrivande text. Rekommendationerna är redovisade områdesvis. Rekommendationsområdena 1 27 är landområden och är vattenområden. Regler enligt plan- och bygglagen PBL Områden med antagen detaljplan eller där arbete med detaljplan pågår Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 1 ska prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, eller för bebyggelse som ska bevaras eller förändras om regleringen behöver ske i ett sammanhang. Övervägande delen av kommunens tätbebyggda områden omfattas av detaljplaner. Detaljplaner är juridiskt bindande dokument fastställda av länsstyrelsen (före år 1987) eller antagna av kommunen. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner. Förutsättningarna för byggande anges på plankartor med tillhörande bestämmelser för de olika planerna. Detaljplaner har en angiven genomförandetid som är högst 15 år. Efter genomförandetidens utgång kan detaljplanerna ändras utan att krav på ersättning för rättigheter som inte utnyttjats kan ställas. Detaljplanearbete för nybyggnad av bostäder och verksamheter pågår i olika delar av kommunen. Aktuella detaljplaner som tillgodoser värdena i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen finns upprättade för flera områden. Områden med antagna områdesbestämmelser Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 16 kan områdesbestämmelser upprättas för att säkerställa att syftet med översiktplanen uppnås. Områdesbestämmelser finns upprättade för ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Smundstorp. ÖP 06 Antagandehandling 133

2 Områden med samlad bebyggelse Detta är grupper av bebyggda fastigheter (ofta på landsbygden) som gränsar eller ligger nära varandra, men där detaljplan saknas. Kommunen har i beslut tolkat vilka områden som utgör samlad bebyggelse. I dessa gäller samma bygglovplikt som inom detaljplan, dvs. att komplementbyggnader och andra nybyggnader samt tillbyggnader kräver bygglov. Områdena redovisas inte på kartan. Upplysningar om i vilka fall bygglov krävs lämnas av samhällsbyggnadskontoret. Prövning av bygglov utanför detaljplan och samlad bebyggelse Utanför områden med detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse (oftast på landsbygden) gäller enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 vissa lättnader i bygglovsskyldigheten för en- och tvåbostadshus. Således krävs inte bygglov för mindre tillbyggnader av bostadshuset samt fristående komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset under förutsättning att åtgärderna inte utförs närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger det kan åtgärderna utföras närmare gränsen än 4,5 meter utan att bygglov krävs. En mindre tillbyggnad får för att få uppföras utan bygglov enligt kommunens bedömning inte uppta större byggnadsyta än 50 % av den befintliga byggnadens, dock aldrig mer än 30 m 2 och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. En komplementbyggnad ska för att få uppföras utan bygglov enligt kommunens bedömning uppföras fristående på ett minsta avstånd från tomtgräns än 4,5 meter, men i anslutning till befintlig huvudbyggnad och med en största byggnadsyta av 40 m 2. För ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring krävs inte bygglov. Förändrad användning av ekonomibyggnaderna liksom uppförande av nya bostadshus på jordbruksfastighet är dock åtgärder som kräver bygglov. Byggnader ska för att få uppföras utan bygglov vara direkt förknippade med den näring som bedrivs på fastigheten. Enbart det faktum att fastigheten är taxerad som en jordbruks- eller skogsbruksfastighet berättigar inte till bygglovsbefrielse. 134 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

3 Regler enligt miljöbalken MB Naturreservat (7 kap 4-8 MB) Samtliga naturreservat i kommunen har beslutats av länsstyrelsen. Naturreservat beslutade före år 1997 utgjordes av antingen naturreservat eller naturvårdsområden. Enligt miljöbalken finns endast skyddsinstrumentet naturreservat. Varje reservat omfattas av ett beslut om förordnande som innehåller avgränsningar av området samt föreskrifter om skötsel och vilka åtgärder som är förbjudna att vidta inom respektive område. Länsstyrelsen får meddela dispens från en del av föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Se vidare kapitlet Naturvård för förteckning av kommunens naturreservat Naturminne (7 kap 10 MB) Föreskrifterna för naturreservat gäller också naturminnen. (Se kapitlet Naturvård) Biotopskydd (7 kap 11 MB) Inom biotopskyddat område får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Skydd för landskapsbilden, gamla 19 NVL Förordnande om skydd för landskapsbilden utfärdades med den gamla naturvårdslagen som grund. Begreppet finns inte i miljöbalken, men de av länsstyrelsen utfärdade föreskrifterna för områdena gäller fortfarande. Länsstyrelsen kan meddela tillstånd för åtgärder som är uppräknade i föreskrifterna. Två områden finns: Byn Jordhammar och Huveröd. Strandskyddsområde, (13-18 miljöbalken) Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att skydda växt- och djurliv på land och i vatten. Strandskyddet omfattar vatten- och landområden upp till 300 m från strandlinjen enligt särskilda av länsstyrelsen beslutade avgränsningar. Också sjöar och en del vattendrag omfattas av strandskydd. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya byggnader, eller att ändra byggnaders användningssätt till annat ändamål eller utföra andra anläggningar som kan hindra allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle haft fritt tillträde. Det är också förbjudet att utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för ny bebyggelse eller anläggningar. Kommunen eller i vissa fall länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i lagen om det finns särskilda skäl. Den som lämnar dispensen ska bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Stenungsunds kommun är restriktiv mot byggande inom strandskyddsområde och dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljas endast undantagsvis. ÖP 06 Antagandehandling 135

4 Natura områden Enligt miljöbalken, 7 kap 28 a, krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som är utpekat enligt EU:s habitatdirektiv (Natura 2000). Innebörden av bestämmelserna är att också verksamheter som bedrivs utanför Natura området och som medför en betydande påverkan på naturområdet omfattas av bestämmelsen om tillstånd. Södra Stenungsundskusten och Halsefjorden är vatten- och strandområden som omfattas av direktivet. Inom vattenområdenas tillrinningsområden kan därför krävas tillstånd för åtgärder som innebär betydande miljöpåverkan. Ranebolund och delar av Svartedalen med sjö- och skogsområden omfattas också av direktivet. Länsstyrelsen har upprättat bevarandeplaner för Natura områdena i länet. Avsikten är att naturvårdsplanerna ska visa på vilket sätt som gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas inom områdena. För att undvika påverkan på ett Natura område kan t ex ställas skärpta krav på hantering av dagvatten till ett sådant område. Vidare föreskriver kommunen nollutsläpp, dvs. inga nya enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till recipienten tillåts. Regler och bestämmelser enligt annan lagstiftning och som inte redovisas på kartan Vägar med skyddszon Enligt 47 väglagen råder ett allmänt förbud att utefter allmänna vägar utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar som kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett område av 12 m från vägområdet. Utefter väg E6 är förbudet utökat till 50 m, och för vägarna 160, 170, 574, 650 och 770 är detta förbud utsträckt till 30 m från vägområdets gräns. Länsstyrelsen kan efter samråd med väghållaren bestämma om tillstånd och undantag från förbudet. Förbudet gäller inte inom områden med detaljplan eller då det gäller åtgärder som kräver bygglov. I dessa fall prövar tekniska myndighetsnämnden åtgärdens tillåtlighet efter samråd med väghållningsmyndigheten. Vid ändring av anslutning eller vid ny anslutning till allmän väg krävs enligt 39 väglagen ett tillstånd från väghållningsmyndigheten. Vid behandling av en fråga om tillstånd ska väghållningsmyndigheten pröva om åtgärden är lämplig med tanke på trafiksäkerheten samt också föreskriva var och hur anslutningen ska utföras. På de vägar där farligt gods transporteras, finns en skyddszon om 100 m på ömse sidor om vägområdet. De vägar som detta gäller är väg E6, väg 653, väg 770, väg 170 (Industrivägen) och väg 160 mot Tjörn. 136 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

5 Skyddsområde runt järnväg Banverket rekommenderar ett minsta avstånd mellan ny bebyggelse och järnväg på 30 m som riktlinje vid planering. Riskanalys ska föregå detaljplanearbete utefter järnväg. I riskanalysen ska beskrivas vad som får byggas, och vilka skyddsavstånd och andra skyddsåtgärder som krävs beroende på typ av etablering. Mer detaljerade riktlinjer framgår av skriften Buller och riktlinjer från spårbunden trafik. (BUPO ) och Riskhantering i detaljplaneprocessen Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, september Luftfarten Byggnadsverk med en höjd av 20 m och högre utanför tätort och 45 meter och högre inom tätort, ska anmälas till Luftfartsstyrelsen i enlighet med Bestämmelser för Civil Luftfart - Flygplatser (BCL F). Byggnadsverken ska hindermarkeras i enlighet med Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47). Områden och byggnader med skydd enligt kulturminneslagen Inom kommunen finns en mängd fasta fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap, fornminnen 1-25, lagen om kulturminnen. Fornlämningsmiljöer av större betydelse i kommunen har markerats och beskrivits under kapitlet Kulturmiljövård med tillhörande sektorskarta. Enstaka fornlämningar har inte markerats på kartan. Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen (länsantikvarien) och Bohusläns Museum bevakar skyddet och vården av fasta fornlämningar. Till fast fornlämning räknas oftast inte bara fornlämningen utan också ett område runt lämningen. Skeppsvrak som är mer än 100 år gamla räknas som fast fornlämning och lyder under samma lagstiftning som fornlämningar på land. Fast fornlämning får inte skadas, förändras eller grävas bort utan tillstånd från länsstyrelsen. Markägaren eller exploatören kan bli skyldig att bekosta arkeologisk undersökning och utgrävning av fornlämningar vid förändrad markanvändning. Länsstyrelsen beslutar i sådana fall att så får ske. Mariagården i Stenungsund och Smedseröds tingsplats och gästgiveri i Ucklum är skyddade som byggnadsminnen enligt 2 kap 3 i lagen om kulturminnen. ÖP 06 Antagandehandling 137

6 Rekommendationer för markanvändningen Generella rekommendationer för nybyggnad För att mark ska få användas för bebyggelse ska den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov och förhandsbesked. (Enligt plan- och bygglagen 1 kap 6 ) Området väster om väg E6 ingår i det område som omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap, särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Enligt 1 är området i sin helhet med hänsyn till natur- och kulturvärdena av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv. Enligt 4 får ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma annat än som komplettering till befintlig. Inom kommunens kustzon (dvs. inom det område som begränsas av reglerna i miljöbalkens 4:e kapitel) råder ett stort bebyggelsetryck och stor efterfrågan på mark, vilket innebär som grundregel att lämpligheten för all ny bebyggelse i första hand ska prövas i detaljplan inom detta område. Enskilda helårsbostäder kan få uppföras utan detaljplan om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t ex vara generationsväxling i jordbruket, eller bebyggande av en lucktomt som lämplig komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp utan detaljplan. Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga för byggnaderna som sådana och ge en god helhetsverkan. Vidare ska enligt plan- och bygglagens 3 kap 2 byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked i områden utanför detaljplan gör tekniska myndighetsnämnden en lämplighetsprövning av lokaliseringen. Vid bedömningen ska således hänsyn tas inte bara till vilka övriga markanvändningsintressen som finns i området, utan också till frågor som berör utfarters lösning, anpassning till terräng och landskap, grundförhållanden och risk för bergras/ blocknedfall, solförhållanden, vatten- och avloppsfrågornas lösning etc. Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked i anslutning till Bohusbanan ska särskild hänsyn tas till ett framtida nytt spår så att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som kan förhindra en lämplig utbyggnad. Vid prövning av nya bostadshus utanför detaljplan ska hänsyn tas så att de angivna riktvärdena för vägtrafikbuller och industribuller inte överskrids. Bullerutredning kan komma att krävas inför prövningar i områden som kan befaras vara bullerstörda. (Se vidare under Miljöskydd, hälsa och säkerhet). 138 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

7 Utbyggnadsområde för tätort Rekommendationen omfattar de områden som i översiktsplanen föreslagits bli reserverade som utbyggnadsområden för bostäder, service och verksamheter, och som redovisats på den översiktliga markanvändningskartan och på delområdeskartorna. All sammanhängande nybebyggelse inom områdena kräver detaljplan. Anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning krävs. Fördjupade studier av områdenas förutsättningar för utbyggnad ska föregå beslut om planläggning. Planprogram krävs. Samråd ska ske med Banverket i samband med ändring eller nya detaljplaner i närheten av järnvägen Områdesvisa rekommendationer för landområden 1. Stenungsunds tätort med Hallerna och Fråstorp Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund. Fördjupad översiktsplan gäller för del av området. Norra delen av området är utlagt som utredningsområde. Se vidare under kapitlet Miljöskydd hälsa och säkerhet samt under beskrivningen av delområde Stenungsund. Inom utredningsområdet ska sådana förändringar i mark- och vattenanvändningen som medför ytterligare boende, handel eller besöks-och personalintensiva verksamheter prövas restriktivt innan slutsatser och rekommendationer i utredningen/ en ny fördjupad översiktsplan föreligger. Övervägande delen av de tätbebyggda områdena omfattas av detaljplaner, utom Kåkenäs väster om Hallerna, Västergård i Stenungsund samt Strandnorums gamla by i Norumsåns dalgång. All nytillkommande bebyggelse ska prövas i detaljplan. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. Detaljplan ska upprättas för Kåkenäs och för delar av Västergårdsområdet när förutsättningarna för områdenas användning klarlagts. Översyn av detaljplanernas innehåll ska göras inom de områden i industrins närhet, där handel och besöks/ personalintensiv verksamhet på grund av riskerna inte får äga rum. 2. Området för tung petrokemisk industri Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund Den västra delen omfattas av detaljplaner för industriändamål. Planerna medger utveckling och utökning av befintlig tung industri och annan industri med anknytning till denna. Gällande detaljplaner kan behöva förnyas vid förändringar eller utökning av verksamheterna. Prövning enligt miljöbalken av tillstånd och villkor krävs i allmänhet. Den östra delen av området saknar detaljplan. Området är avsatt för utveckling av tung petrokemisk industri eller annan tung industri med anknytning till den petrokemiska. I området ingår skyddsområden runt industrin. ÖP 06 Antagandehandling 139

8 Alla nya industrianläggningar ska föregås av prövning i detaljplan. Särskild prövning enligt miljöbalken av nya anläggningar krävs. Ingen ny bebyggelse bör tillåtas utom industri. Pågående markanvändning kan fortsätta till dess att förändringar sker. 3. Stenungsön Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund. Norra Stenungsön ligger inom föreslaget utredningsområde, där fördjupad översiktsplan ska tas fram. (Se ovan). Inom utredningsområdet ska sådana förändringar i mark- och vattenanvändningen som medför ytterligare boende, handel eller besöks-och personalintensiva verksamheter prövas restriktivt innan utredningen/ en ny fördjupad översiktsplan föreligger. Sydvästra Stenungsön är ett viktigt frilufts- och närrekreationsområde för Stenungsund. Södra Stenungsöns strandområden omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder runt öns norra, västra, södra och sydöstra stränder. Kommunalt naturreservat ska inrättas för den sydvästra delen av ön. Fördjupad översiktsplan gäller. Aktuell detaljplan med särskilda bevarandehänsyn finns upprättad för bebyggelsen norr om väg Stora Höga Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Höga med Spekeröd All tät bebyggelse i Stora Höga omfattas av detaljplaner. Strandområdet omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder för hela strandområdet utom vid Getskärs hamn. Vattenområdet i Hakefjorden är känsligt för övergödning. Utanför detaljplanelagda bebyggelseområden bör lämplighetsprövning av ny enstaka bebyggelse ske utifrån ett restriktivt synsätt. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp utan utsläpp i recipient, till det öppna kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. 5. Jörlanda Områdesbeskrivning: Se delområde Jörlanda. Fördjupad översiktsplan gäller. Övervägande delen av de tätbebyggda områdena omfattas av detaljplaner. De kustnära områdena i norr är av riksintresse för naturvården. Strandområdet omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder för hela strandområdet. 140 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

9 Ingen ny bebyggelse ska tillkomma i de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp utan utsläpp i recipient, till det öppna kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Stor hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden vid planläggning av områdena. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. 6. Sävelycke Timmervik Områdesbeskrivning: Se delområde Jörlanda. Områdena är ursprungligen fritidshusområden, som successivt övergått till helårsbostäder. Sanitär upprustning av vatten- och avloppssituationen i Timmervik har genomförts. Aktuella detaljplaner finns upprättade. I övriga områden utanför detaljplan ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp, kulturlandskapets värden och övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. 7. Ödsmål Områdesbeskrivning: Se delområde Ödsmål De utbyggda bebyggelseområdena i Ödsmål omfattas av i huvudsak aktuella detaljplaner. Strandområdet omfattas av strandskydd. Ingen ny bebyggelse ska tillkomma i de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Stor hänsyn ska tas till natur- och friluftsvärden vid planläggning av områdena. Krontoftaområdet kan kompletteras med ytterligare bebyggelse efter prövning i detaljplan och efter att vatten- och avloppsfrågan lösts. Den öppna nord - sydliga dalgången bör hållas öppen i den norra delen. I dalgångens södra del vid Ödsmåls kyrka föreslås bebyggelse i syfte att knyta samman kyrkan/ekenässkolan med Näs- och Bergområdena. 8. Spekeröd med området utefter gamla E6 Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Höga med Spekeröd Spekerödsområdet är i planen reserverat för utbyggnad på längre sikt. Inga åtgärder som kan försvåra en lämplig planläggning av området bör genomföras. ÖP 06 Antagandehandling 141

10 Området runt Spekeröd kyrka och prästgård utgör en värdefull kulturmiljö. Särskilda hänsyn ska tas till kulturmiljön vid förändringar i miljöns närområde. Anråse ås dalgång är av riksintresse för naturvård. Området utefter väg 650 (gamla E6) har ett strategiskt läge som på sikt kan utvecklas med bebyggelse innehållande bostäder med inslag av verksamheter som inte är störande. En översiktlig studie och prövning i detaljplan bör föregå nybyggande i området. Bullerutredning kan komma att krävas. Stor restriktivitet ska iakttas mot ytterligare bebyggelse som kan förhindra ett lämpligt framtida användande av markområdet. Efter lämplighetsprövning kan enstaka kompletteringar och förtätningar av befintliga bebyggelsegrupper tillåtas. 9. Jordhammar Råön Ödsmålsåns dalgång och mynningsområde innefattar Jordhammar, Råön och Galterön. Den öppna öst-västliga dalgången bör bevaras obebyggd som en avgränsning och skyddszon mellan den tunga industrin och bebyggelsen i Ödsmål. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma i området. Området söder om Jordhammar är planlagt som skyddsområde för verksamheter som kan bli aktuella i SKAB- området. Pågående markanvändning får fortsätta. Strandområdet närmast norr om industrin är planlagt för bland annat kontors- och forskningsanläggning för Akzo. Projektet saknar aktualitet. Pågående markanvändning ska fortsätta. Strandskyddsförordnande gäller inom hela det aktuella området. Strandskydd råder på ömse sidor Ödsmålsån och utefter kusten. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och bör skyddas mot åtgärder som kan skada vattenområdet. 10. Norumsån Norumsåns dalgång och mynningsområde ska bevaras som avgränsning mellan Stenungsund och områdena söder därom. Delar av dalgången är bullerstörd av väg E6. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Norumsån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandskydd råder vid kusten och kring ån. Mynningsområdets stränder är skyddade av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. 11. Anråse å Det öppna och relativt obebyggda kulturlandskapet i Anråse ås dalgång och mynningsområde utgör en viktig avgränsning mellan samhällena Stora Höga och Jörlanda, och bör huvudsakligen bevaras obebyggt som ett jordbruks och naturområde. Ingen ytterligare bebyggelse bör tillkomma i området. Anråse ås dalgång är av riksintresse för naturvård. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild 142 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

11 hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandskydd råder vid kusten och kring ån, där ett utökat strandskydd på ca 150 m på varje sida gäller. Mynningsområdets stränder är skyddade av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Mynningsområdet med jordbruksbebyggelse och omgivande kulturlandskap är av riksintresse för kulturmiljövården. Områdesbestämmelser bör upprättas för att säkerställa bebyggelsen i den riksintressanta kulturmiljön. 12. Jörlandaån Det öppna kulturlandskapet utefter Jörlandaåns dalgång och mynningsområde bör bevaras obebyggt som ett jordbruks och naturområde. Ingen ytterligare bebyggelse bör tillkomma i området. Åns mynningsområde är av riksintresse för naturvården. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandområdet vid havet är skyddat av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Utökat strandskydd gäller på 150 m på ömse sidor ån och utefter havsstranden. 13. Viddesgärde - Hällesdalen Området omfattar Ödsmålsdalgångens norra del på ömse sidor väg 770 vid Röd och Viddesgärde, kustområdet från Strandholmen till gränsen mot Uddevalla kommun i norr samt de glest bebyggda skogsområdena väster om väg E6. En framtida broförbindelse med Orust med anslutning till väg E6 planeras i områdets norra del. I kommunens kustområden råder stor efterfrågan på mark. Stor försiktighet ska därför iakttas mot ny bebyggelse i zonen närmast kusten utan föregående prövning i detaljplan eller planutredning. Restriktivitet mot ny bebyggelse ska också iakttas i områdets norra del till dess att läge för bro och väg till Orust klarlagts ytterligare. I övriga området kan efter lämplighetsbedömning enstaka bostadshus eller mindre grupper av hus prövas i anslutning och som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. En detaljplan bör tas fram för området vid färjeläget och småbåtshamnen i Kolhättan. Kommunens målsättning att färjetrafiken på sikt ska avvecklas och ersättas med en fast broförbindelse ska beaktas. ÖP 06 Antagandehandling 143

12 14. Stora Askerön Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Askerön. För strandområdet gäller strandskyddsförordnande. Halsefjordens vattenområde i norr är Natura område. Kommunal vatten- och avloppsförsörjning saknas. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse bör iakttas. Ingen ytterligare bebyggelse annat än för jord- och skogsbrukets behov bör därför tillkomma i området. 15. Ramsön Hela Ramsön med Keholmen omfattas av naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. 16. Ucklum Områdesbeskrivning: Se delområde Ucklum. Befintlig tät bebyggelse regleras av detaljplaner. Strandskydd gäller utefter strandområdet och i vattnet. Stora Hällungen med omgivande närområde har ett skydd som vattentäkt. Skyddsplan för ytvatten och grundvattentäkt upprättad Särskilda föreskrifter gäller i skyddsområdet. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma inom eller närmast utanför de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till kulturlandskapets värden och övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte försvåras. Kompletterande bebyggelse kan också prövas på lucktomter eller i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper med lokaliseringsprövning utan detaljplan. 17. Svenshögen Områdesbeskrivning: Se delområde Svenshögen Befintlig bebyggelse regleras av detaljplaner. Strandskydd gäller utefter strandområdet och i vattnet. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma inom eller närmast utanför de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte försvåras. Kompletterande bebyggelse kan också prövas på lucktomter eller i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper med lokaliseringsprövning utan detaljplan. 144 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

13 18. Käderöd - Panneröd Området utgörs av ett varierat dalgångs- och skogslandskap där bebyggelsen huvudsakligen ligger i de öppna dalgångarna utefter vägarna 656 och 657 och skogsområdena är glesare bebyggda. Områdets norra del mot gränsen till Uddevalla kommun kan komma att beröras av en framtida vägsträckning mellan Orust och Lilla Edet. Området innehåller i övrigt inga starka konkurrerande intressen. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. 19. Bratteforsån Området utgörs av Bratteforsåns dalgång med Lilla Hällungen. Bratteforsån och Lilla Hällungen är av riksintresse för naturvård. Bratteforsåns nedre delar i Uddevalla kommun är Natura område. Området kan komma att beröras av en framtida vägsträckning mellan Orust och Lilla Edet. Stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse eller andra åtgärder som riskerar att skada åns naturvärden. En samverkan bör ske med Uddevalla kommun då planering för att säkerställa åns värden ska genomföras. Området kring Rinnela bör utredas med avseende på markföroreningar och ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området innan föroreningarnas utbredning är känd. 20. Stora Hällungens närområde Stora delar av området utgörs av Hällungens tillrinningsområde. Sjön med omgivande närområde har ett skydd som vattentäkt. Skyddsplan för ytvatten och grundvattentäkt upprättad 2001/2002. Särskilda föreskrifter gäller i skyddsområdet. Ett utökat skyddsområde med nya skyddsföreskrifter för vattentäkten som omfattar hela tillrinningsområdet ska tas fram för beslut. Strandskydd gäller för sjöns stränder. Börs Flåg är beslutat som naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller i reservatet. Ingen ytterligare bebyggelse utanför detaljplan bör tillkomma i området. Inga nya avloppsutsläpp till Stora Hällungen eller till de vattendrag som har utlopp i sjön tillåts. Risken för skadliga utsläpp från jord- och skogsbruk samt från farligt gods på Bohusbanan ska särskilt uppmärksammas. ÖP 06 Antagandehandling 145

14 21. Stubberöd Tosteröd Området avgränsas av väg 650 (gamla E6) i väster och utgörs av relativt glest bebyggda skogsområden i kommunens nordöstra del mot gränsen till Lilla Edet. Den norra delen kan komma att beröras av en ny vägsträckning från Orust till Lilla Edet. Stora delar av området i gränsen mot Lilla Edet är av Energimyndigheten utlagda som riksintresse för vindkraft. Markanvändningen i området ska prövas i kommunens vindbruksplan. Inom riksintresseområdet för vindkraft bör ingen ny bebyggelse tillkomma innan underlag i vindbruksplanen föreligger. I övriga områden kan nya enstaka bostadshus tillkomma efter lokaliseringsprövning. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten att anordna avlopp inom Stora Hällungens tillrinningsområde (nollutsläpp). Kommunen anser att nya tillstånd för grustäktverksamhet inte bör medges inom Hällungens tillrinningsområde. 22. Järnklätt Daffinseröd Området omfattas dels av bergs- och skogsområden öster om väg E6 vid Stenungsund, dels av dalgången på ömse sidor om väg 650 söder om Ucklum. Stora markområden i områdets norra del har i tidigare planering varit avsatta som reservområden för petrokemisk industri. Inom detta område ska prövas om annan typ av industri kan utvecklas. (Se karta delområde Stenungsund) All utbyggnad av industriverksamheter ska efter utredning och planprogram prövas i detaljplan. Området kring Stripplekärrstippen bör utredas med avseende på markföroreningar och ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området innan föroreningarnas utbredning är känd. I övriga delar av området planeras inga förändringar. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. 23. Furufjäll Området är avsett för närrekreation för Stenungsunds tätort. Ingen ytterligare bebyggelse eller andra anläggningar bör tillkomma i området utom sådan som är kopplad till områdets funktion som friluftsområde. Detaljplan bör upprättas för att säkerställa markanvändningen kring befintlig motorbana. 24. Saxeröd Rämma Området utgörs av de öst - västliga dalgångarna vid vägarna 634 (Jörlandaåns dalgång) 635 och 636 mellan väg E6 och Svartedalen, och de skogsklädda bergspartierna däremellan. Strandskydd gäller för Jörlandaåns vattendrag och strandområden. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. Särskilt stor restriktivitet ska iakttas mot 146 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

15 ny bebyggelse i Jörlandaåns närområde. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åns vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemet). Bullerutredning kan komma att krävas vid prövningar av ansökningar i närheten av väg E Dalgången runt Anråse å Området utgörs av Anråse Ås dalgång och vattensystem. Området är av riksintresse för naturvård. Den öppna dalgången är ett värdefullt odlingslandskap. Strandskydd gäller för vattendraget och strandområdena runt detta. Ingen förändrad markanvändning planeras. Uppförande av enstaka bostadshus kan ske efter lämplighetsprövning. Stor hänsyn ska tas till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskilt stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse i åns närområde. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åns vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemet). 26. Toröd Mellby Lunden Området omfattas av kommunens inre relativt glest bebyggda delar med skogs- och jordbruk. Ingen förändrad mark- och vattenanvändning planeras. Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Anråse å samt andra ekologiskt känsliga vattendrag rinner genom området. Området ingår i ett större sammanhängande relativt opåverkat område. Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning inom delar av området. Stor hänsyn ska tas till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskild restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse i de ekologiskt känsliga vattendragens närområden. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åarnas vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemen). 27. Svartedalen Området ska bevaras som ett friluftsområde med pågående jord- och skogsbruk. Hela området är av riksintresse för friluftslivet, och delar av området är av riksintresse för naturvården. Området ingår i ett större sammanhängande relativt opåverkat område. Den östra delen mot Kungälv är Natura område. Naturreservat gäller för den östra delen samt för Stora Holmevattnet. Strandskydd gäller runt sjöar och vattendrag Ingen ny bebyggelse bör tillkomma annat än sådan som kan erfordras för friluftslivets samt för jord- och skogsbrukets behov. ÖP 06 Antagandehandling 147

16 28 30 Områdesvisa rekommendationer för vattenområden 28. Halsefjorden - Svanesund Halsefjordens vattenområde är utpekat som natura område mellan Stora Askerön och Orust. Tillstånd kan krävas för förändringar på land och i vattnet som kan påverka vattenområdets miljö. Länsstyrelsen har fastställt en bevarandeplan för området. Strandskydd gäller för vattenområdet 300 m från land utefter hela kuststräckan. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Farleden är av riksintresse. Utbyggnad av befintliga småbåtshamnar kan komma att bli aktuellt. Särskilda studier ska göras om utbyggnaden berör grundområden. Nya detaljplaner/ och eller ändring av gällande detaljplaner och prövning enligt miljöbalken ska föregå utbyggnad. Åtgärder i de grundområden som är särskilt känsliga för påverkan kommer inte att tillåtas. 29. Askeröfjorden Vattenområdet är påverkat av hamnverksamhet och andra anläggningar för den petrokemiska industrins behov och i huvudsak ianspråktaget för sjöfart. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Strandskydd råder i vattnet 300 m från land utom i anslutning till industrins hamnverksamhet. Sådan förändring av området som är föranledd av industrins behov av hamnutbyggnad ska prioriteras. Alla förändringar i vattenområdet ska föregås av prövning enligt miljöbalken och i detaljplan. 30. Hakefjorden Hela området omfattas av förordnande om naturreservat enligt 7 kap MB. Särskilda föreskrifter gäller. Området är också ett Natura område. För strandområdena och vattenområdet gäller strandskydd. Delar av området berörs av detaljplaner. Tillstånd kan krävas för förändringar på land och i vattnet som kan påverka vattenområdets miljö. Länsstyrelsen har fastställt en bevarandeplan för området. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Farleden är av riksintresse. Alla förändringar i vattenområdet ska föregås av prövning enligt miljöbalken och i detaljplan. 148 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

REGLER OCH REKOMMENDATIONER

REGLER OCH REKOMMENDATIONER REGLER OCH REKOMMENDATIONER Allmänt Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels kommunens rekommendationer

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR

Upprättade av Miljö och Stadsbyggnad den 1 november 2005 Reviderade den 27 januari 2006 HANDLINGAR Områdesbestämmelserna är antagna av miljö och stadsbyggnadsnämnden DR 105 den 18 maj 2006 170. Detta beslut vann laga kraft den 15 juni 2006. UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Områdesbestämmelser

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan

Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder utanför detaljplan Foto, Copyright Daniel Kulander Förord Vad ska ses som sammanhållen bebyggelse och bygglovsbefriade åtgärder på landsbyggden eller

Läs mer

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 1 INNEHÅLL Inledning Lokalisering av nya hus på landsbygden 1. Generella riktlinjer 2. Generella krav enligt Plan- och bygglagen 3. Reglering genom detaljplan

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www

BESLUT 1(9) Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro/Bankgiro E-post www BESLUT 1(9) Kontaktperson Miljöavdelningen Josefine Andersson 010-224 16 30 josefine.andersson@lansstyrelsen.se Idériket AB Box 296 240 40 Tjörnarp Beslut om strandskyddsdispens samt tillstånd enligt landskapsbildsskyddet

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2011-03-03 1 Plats och tid Kommunhuset, Rådmansö-salen 2011-03-03 kl 09.00-10.10 Beslutande Mats Hultin (m) ordf 54-73

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Generella rekommendationer för bygglovsprövningen

Generella rekommendationer för bygglovsprövningen Kapitel 20. Generella rekommendationer för bygglovsprövning Generella rekommendationer för byggande gäller i hela kommunen i enlighet med plan och bygglagen såväl inom detaljplanelagda områden, i områden

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS. Riktlinjer för stadsbyggnadsnämndens verksamhet

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS. Riktlinjer för stadsbyggnadsnämndens verksamhet Landsbygdsutveckling i strandnära lägen LIS Riktlinjer för stadsbyggnadsnämndens verksamhet Stadsbyggnadsnämnden Februari 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Strandskyddet i den kommunala planeringen...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vad säger lagen? Plan- och bygglagen

Vad säger lagen? Plan- och bygglagen Kapitel 7 PBL 1987:10 PBL 1 kap. 3, 4 kap. PBL 5 kap. Vad säger lagen? Översiktsplanen styrs framförallt av plan- och bygglagen, men även av andra viktiga lagar som miljöbalken, väglagen och lagen om kulturminnen.

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun

Utställning av fördjupad översiktsplan för Svarte tätort i Ystads kommun asdf GRANSKNINGSYTTRANDE 1(6) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Björn 040-25 23 15 asa.bjorn@m.lst.se Miljö- och byggnadsnämnden Nya Rådhuset 271 80 Ystad Utställning av fördjupad översiktsplan

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv.

- ge riktlinjer så att sjöbodsplaner och sjöbodars karaktär och användningssätt bevaras och utvecklas i ett långsiktigt hållbart perspektiv. 1. Syfte Sjöbodspolicy Antagen i SBN 2012-02-29, 37. Sjöbodarna är en viktig del av det öländska landskapet och utgör karaktäristiska inslag i kommunens kultur- och kustmiljö. Miljöerna kring sjöbodar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2015. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Redovisningen 4 Uppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer