Regler och rekommendationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och rekommendationer"

Transkript

1 Regler och rekommendationer Allmänt Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels kommunens rekommendationer vid prövning av förfrågningar om bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagda områden. Översiktsplanens rekommendationer utgör också en grund för andra myndigheters prövning om tillstånd enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Kartan Regler och rekommendationer tillhör och kompletterar denna beskrivande text. Rekommendationerna är redovisade områdesvis. Rekommendationsområdena 1 27 är landområden och är vattenområden. Regler enligt plan- och bygglagen PBL Områden med antagen detaljplan eller där arbete med detaljplan pågår Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 1 ska prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, eller för bebyggelse som ska bevaras eller förändras om regleringen behöver ske i ett sammanhang. Övervägande delen av kommunens tätbebyggda områden omfattas av detaljplaner. Detaljplaner är juridiskt bindande dokument fastställda av länsstyrelsen (före år 1987) eller antagna av kommunen. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner. Förutsättningarna för byggande anges på plankartor med tillhörande bestämmelser för de olika planerna. Detaljplaner har en angiven genomförandetid som är högst 15 år. Efter genomförandetidens utgång kan detaljplanerna ändras utan att krav på ersättning för rättigheter som inte utnyttjats kan ställas. Detaljplanearbete för nybyggnad av bostäder och verksamheter pågår i olika delar av kommunen. Aktuella detaljplaner som tillgodoser värdena i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen finns upprättade för flera områden. Områden med antagna områdesbestämmelser Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 16 kan områdesbestämmelser upprättas för att säkerställa att syftet med översiktplanen uppnås. Områdesbestämmelser finns upprättade för ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Smundstorp. ÖP 06 Antagandehandling 133

2 Områden med samlad bebyggelse Detta är grupper av bebyggda fastigheter (ofta på landsbygden) som gränsar eller ligger nära varandra, men där detaljplan saknas. Kommunen har i beslut tolkat vilka områden som utgör samlad bebyggelse. I dessa gäller samma bygglovplikt som inom detaljplan, dvs. att komplementbyggnader och andra nybyggnader samt tillbyggnader kräver bygglov. Områdena redovisas inte på kartan. Upplysningar om i vilka fall bygglov krävs lämnas av samhällsbyggnadskontoret. Prövning av bygglov utanför detaljplan och samlad bebyggelse Utanför områden med detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse (oftast på landsbygden) gäller enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 vissa lättnader i bygglovsskyldigheten för en- och tvåbostadshus. Således krävs inte bygglov för mindre tillbyggnader av bostadshuset samt fristående komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset under förutsättning att åtgärderna inte utförs närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger det kan åtgärderna utföras närmare gränsen än 4,5 meter utan att bygglov krävs. En mindre tillbyggnad får för att få uppföras utan bygglov enligt kommunens bedömning inte uppta större byggnadsyta än 50 % av den befintliga byggnadens, dock aldrig mer än 30 m 2 och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. En komplementbyggnad ska för att få uppföras utan bygglov enligt kommunens bedömning uppföras fristående på ett minsta avstånd från tomtgräns än 4,5 meter, men i anslutning till befintlig huvudbyggnad och med en största byggnadsyta av 40 m 2. För ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring krävs inte bygglov. Förändrad användning av ekonomibyggnaderna liksom uppförande av nya bostadshus på jordbruksfastighet är dock åtgärder som kräver bygglov. Byggnader ska för att få uppföras utan bygglov vara direkt förknippade med den näring som bedrivs på fastigheten. Enbart det faktum att fastigheten är taxerad som en jordbruks- eller skogsbruksfastighet berättigar inte till bygglovsbefrielse. 134 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

3 Regler enligt miljöbalken MB Naturreservat (7 kap 4-8 MB) Samtliga naturreservat i kommunen har beslutats av länsstyrelsen. Naturreservat beslutade före år 1997 utgjordes av antingen naturreservat eller naturvårdsområden. Enligt miljöbalken finns endast skyddsinstrumentet naturreservat. Varje reservat omfattas av ett beslut om förordnande som innehåller avgränsningar av området samt föreskrifter om skötsel och vilka åtgärder som är förbjudna att vidta inom respektive område. Länsstyrelsen får meddela dispens från en del av föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Se vidare kapitlet Naturvård för förteckning av kommunens naturreservat Naturminne (7 kap 10 MB) Föreskrifterna för naturreservat gäller också naturminnen. (Se kapitlet Naturvård) Biotopskydd (7 kap 11 MB) Inom biotopskyddat område får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Skydd för landskapsbilden, gamla 19 NVL Förordnande om skydd för landskapsbilden utfärdades med den gamla naturvårdslagen som grund. Begreppet finns inte i miljöbalken, men de av länsstyrelsen utfärdade föreskrifterna för områdena gäller fortfarande. Länsstyrelsen kan meddela tillstånd för åtgärder som är uppräknade i föreskrifterna. Två områden finns: Byn Jordhammar och Huveröd. Strandskyddsområde, (13-18 miljöbalken) Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att skydda växt- och djurliv på land och i vatten. Strandskyddet omfattar vatten- och landområden upp till 300 m från strandlinjen enligt särskilda av länsstyrelsen beslutade avgränsningar. Också sjöar och en del vattendrag omfattas av strandskydd. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya byggnader, eller att ändra byggnaders användningssätt till annat ändamål eller utföra andra anläggningar som kan hindra allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle haft fritt tillträde. Det är också förbjudet att utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för ny bebyggelse eller anläggningar. Kommunen eller i vissa fall länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i lagen om det finns särskilda skäl. Den som lämnar dispensen ska bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Stenungsunds kommun är restriktiv mot byggande inom strandskyddsområde och dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljas endast undantagsvis. ÖP 06 Antagandehandling 135

4 Natura områden Enligt miljöbalken, 7 kap 28 a, krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som är utpekat enligt EU:s habitatdirektiv (Natura 2000). Innebörden av bestämmelserna är att också verksamheter som bedrivs utanför Natura området och som medför en betydande påverkan på naturområdet omfattas av bestämmelsen om tillstånd. Södra Stenungsundskusten och Halsefjorden är vatten- och strandområden som omfattas av direktivet. Inom vattenområdenas tillrinningsområden kan därför krävas tillstånd för åtgärder som innebär betydande miljöpåverkan. Ranebolund och delar av Svartedalen med sjö- och skogsområden omfattas också av direktivet. Länsstyrelsen har upprättat bevarandeplaner för Natura områdena i länet. Avsikten är att naturvårdsplanerna ska visa på vilket sätt som gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas inom områdena. För att undvika påverkan på ett Natura område kan t ex ställas skärpta krav på hantering av dagvatten till ett sådant område. Vidare föreskriver kommunen nollutsläpp, dvs. inga nya enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till recipienten tillåts. Regler och bestämmelser enligt annan lagstiftning och som inte redovisas på kartan Vägar med skyddszon Enligt 47 väglagen råder ett allmänt förbud att utefter allmänna vägar utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar som kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett område av 12 m från vägområdet. Utefter väg E6 är förbudet utökat till 50 m, och för vägarna 160, 170, 574, 650 och 770 är detta förbud utsträckt till 30 m från vägområdets gräns. Länsstyrelsen kan efter samråd med väghållaren bestämma om tillstånd och undantag från förbudet. Förbudet gäller inte inom områden med detaljplan eller då det gäller åtgärder som kräver bygglov. I dessa fall prövar tekniska myndighetsnämnden åtgärdens tillåtlighet efter samråd med väghållningsmyndigheten. Vid ändring av anslutning eller vid ny anslutning till allmän väg krävs enligt 39 väglagen ett tillstånd från väghållningsmyndigheten. Vid behandling av en fråga om tillstånd ska väghållningsmyndigheten pröva om åtgärden är lämplig med tanke på trafiksäkerheten samt också föreskriva var och hur anslutningen ska utföras. På de vägar där farligt gods transporteras, finns en skyddszon om 100 m på ömse sidor om vägområdet. De vägar som detta gäller är väg E6, väg 653, väg 770, väg 170 (Industrivägen) och väg 160 mot Tjörn. 136 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

5 Skyddsområde runt järnväg Banverket rekommenderar ett minsta avstånd mellan ny bebyggelse och järnväg på 30 m som riktlinje vid planering. Riskanalys ska föregå detaljplanearbete utefter järnväg. I riskanalysen ska beskrivas vad som får byggas, och vilka skyddsavstånd och andra skyddsåtgärder som krävs beroende på typ av etablering. Mer detaljerade riktlinjer framgår av skriften Buller och riktlinjer från spårbunden trafik. (BUPO ) och Riskhantering i detaljplaneprocessen Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, september Luftfarten Byggnadsverk med en höjd av 20 m och högre utanför tätort och 45 meter och högre inom tätort, ska anmälas till Luftfartsstyrelsen i enlighet med Bestämmelser för Civil Luftfart - Flygplatser (BCL F). Byggnadsverken ska hindermarkeras i enlighet med Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47). Områden och byggnader med skydd enligt kulturminneslagen Inom kommunen finns en mängd fasta fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap, fornminnen 1-25, lagen om kulturminnen. Fornlämningsmiljöer av större betydelse i kommunen har markerats och beskrivits under kapitlet Kulturmiljövård med tillhörande sektorskarta. Enstaka fornlämningar har inte markerats på kartan. Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen (länsantikvarien) och Bohusläns Museum bevakar skyddet och vården av fasta fornlämningar. Till fast fornlämning räknas oftast inte bara fornlämningen utan också ett område runt lämningen. Skeppsvrak som är mer än 100 år gamla räknas som fast fornlämning och lyder under samma lagstiftning som fornlämningar på land. Fast fornlämning får inte skadas, förändras eller grävas bort utan tillstånd från länsstyrelsen. Markägaren eller exploatören kan bli skyldig att bekosta arkeologisk undersökning och utgrävning av fornlämningar vid förändrad markanvändning. Länsstyrelsen beslutar i sådana fall att så får ske. Mariagården i Stenungsund och Smedseröds tingsplats och gästgiveri i Ucklum är skyddade som byggnadsminnen enligt 2 kap 3 i lagen om kulturminnen. ÖP 06 Antagandehandling 137

6 Rekommendationer för markanvändningen Generella rekommendationer för nybyggnad För att mark ska få användas för bebyggelse ska den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov och förhandsbesked. (Enligt plan- och bygglagen 1 kap 6 ) Området väster om väg E6 ingår i det område som omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap, särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Enligt 1 är området i sin helhet med hänsyn till natur- och kulturvärdena av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv. Enligt 4 får ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma annat än som komplettering till befintlig. Inom kommunens kustzon (dvs. inom det område som begränsas av reglerna i miljöbalkens 4:e kapitel) råder ett stort bebyggelsetryck och stor efterfrågan på mark, vilket innebär som grundregel att lämpligheten för all ny bebyggelse i första hand ska prövas i detaljplan inom detta område. Enskilda helårsbostäder kan få uppföras utan detaljplan om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t ex vara generationsväxling i jordbruket, eller bebyggande av en lucktomt som lämplig komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp utan detaljplan. Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga för byggnaderna som sådana och ge en god helhetsverkan. Vidare ska enligt plan- och bygglagens 3 kap 2 byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked i områden utanför detaljplan gör tekniska myndighetsnämnden en lämplighetsprövning av lokaliseringen. Vid bedömningen ska således hänsyn tas inte bara till vilka övriga markanvändningsintressen som finns i området, utan också till frågor som berör utfarters lösning, anpassning till terräng och landskap, grundförhållanden och risk för bergras/ blocknedfall, solförhållanden, vatten- och avloppsfrågornas lösning etc. Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked i anslutning till Bohusbanan ska särskild hänsyn tas till ett framtida nytt spår så att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som kan förhindra en lämplig utbyggnad. Vid prövning av nya bostadshus utanför detaljplan ska hänsyn tas så att de angivna riktvärdena för vägtrafikbuller och industribuller inte överskrids. Bullerutredning kan komma att krävas inför prövningar i områden som kan befaras vara bullerstörda. (Se vidare under Miljöskydd, hälsa och säkerhet). 138 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

7 Utbyggnadsområde för tätort Rekommendationen omfattar de områden som i översiktsplanen föreslagits bli reserverade som utbyggnadsområden för bostäder, service och verksamheter, och som redovisats på den översiktliga markanvändningskartan och på delområdeskartorna. All sammanhängande nybebyggelse inom områdena kräver detaljplan. Anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning krävs. Fördjupade studier av områdenas förutsättningar för utbyggnad ska föregå beslut om planläggning. Planprogram krävs. Samråd ska ske med Banverket i samband med ändring eller nya detaljplaner i närheten av järnvägen Områdesvisa rekommendationer för landområden 1. Stenungsunds tätort med Hallerna och Fråstorp Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund. Fördjupad översiktsplan gäller för del av området. Norra delen av området är utlagt som utredningsområde. Se vidare under kapitlet Miljöskydd hälsa och säkerhet samt under beskrivningen av delområde Stenungsund. Inom utredningsområdet ska sådana förändringar i mark- och vattenanvändningen som medför ytterligare boende, handel eller besöks-och personalintensiva verksamheter prövas restriktivt innan slutsatser och rekommendationer i utredningen/ en ny fördjupad översiktsplan föreligger. Övervägande delen av de tätbebyggda områdena omfattas av detaljplaner, utom Kåkenäs väster om Hallerna, Västergård i Stenungsund samt Strandnorums gamla by i Norumsåns dalgång. All nytillkommande bebyggelse ska prövas i detaljplan. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. Detaljplan ska upprättas för Kåkenäs och för delar av Västergårdsområdet när förutsättningarna för områdenas användning klarlagts. Översyn av detaljplanernas innehåll ska göras inom de områden i industrins närhet, där handel och besöks/ personalintensiv verksamhet på grund av riskerna inte får äga rum. 2. Området för tung petrokemisk industri Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund Den västra delen omfattas av detaljplaner för industriändamål. Planerna medger utveckling och utökning av befintlig tung industri och annan industri med anknytning till denna. Gällande detaljplaner kan behöva förnyas vid förändringar eller utökning av verksamheterna. Prövning enligt miljöbalken av tillstånd och villkor krävs i allmänhet. Den östra delen av området saknar detaljplan. Området är avsatt för utveckling av tung petrokemisk industri eller annan tung industri med anknytning till den petrokemiska. I området ingår skyddsområden runt industrin. ÖP 06 Antagandehandling 139

8 Alla nya industrianläggningar ska föregås av prövning i detaljplan. Särskild prövning enligt miljöbalken av nya anläggningar krävs. Ingen ny bebyggelse bör tillåtas utom industri. Pågående markanvändning kan fortsätta till dess att förändringar sker. 3. Stenungsön Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund. Norra Stenungsön ligger inom föreslaget utredningsområde, där fördjupad översiktsplan ska tas fram. (Se ovan). Inom utredningsområdet ska sådana förändringar i mark- och vattenanvändningen som medför ytterligare boende, handel eller besöks-och personalintensiva verksamheter prövas restriktivt innan utredningen/ en ny fördjupad översiktsplan föreligger. Sydvästra Stenungsön är ett viktigt frilufts- och närrekreationsområde för Stenungsund. Södra Stenungsöns strandområden omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder runt öns norra, västra, södra och sydöstra stränder. Kommunalt naturreservat ska inrättas för den sydvästra delen av ön. Fördjupad översiktsplan gäller. Aktuell detaljplan med särskilda bevarandehänsyn finns upprättad för bebyggelsen norr om väg Stora Höga Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Höga med Spekeröd All tät bebyggelse i Stora Höga omfattas av detaljplaner. Strandområdet omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder för hela strandområdet utom vid Getskärs hamn. Vattenområdet i Hakefjorden är känsligt för övergödning. Utanför detaljplanelagda bebyggelseområden bör lämplighetsprövning av ny enstaka bebyggelse ske utifrån ett restriktivt synsätt. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp utan utsläpp i recipient, till det öppna kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. 5. Jörlanda Områdesbeskrivning: Se delområde Jörlanda. Fördjupad översiktsplan gäller. Övervägande delen av de tätbebyggda områdena omfattas av detaljplaner. De kustnära områdena i norr är av riksintresse för naturvården. Strandområdet omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder för hela strandområdet. 140 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

9 Ingen ny bebyggelse ska tillkomma i de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp utan utsläpp i recipient, till det öppna kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Stor hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden vid planläggning av områdena. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. 6. Sävelycke Timmervik Områdesbeskrivning: Se delområde Jörlanda. Områdena är ursprungligen fritidshusområden, som successivt övergått till helårsbostäder. Sanitär upprustning av vatten- och avloppssituationen i Timmervik har genomförts. Aktuella detaljplaner finns upprättade. I övriga områden utanför detaljplan ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp, kulturlandskapets värden och övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. 7. Ödsmål Områdesbeskrivning: Se delområde Ödsmål De utbyggda bebyggelseområdena i Ödsmål omfattas av i huvudsak aktuella detaljplaner. Strandområdet omfattas av strandskydd. Ingen ny bebyggelse ska tillkomma i de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Stor hänsyn ska tas till natur- och friluftsvärden vid planläggning av områdena. Krontoftaområdet kan kompletteras med ytterligare bebyggelse efter prövning i detaljplan och efter att vatten- och avloppsfrågan lösts. Den öppna nord - sydliga dalgången bör hållas öppen i den norra delen. I dalgångens södra del vid Ödsmåls kyrka föreslås bebyggelse i syfte att knyta samman kyrkan/ekenässkolan med Näs- och Bergområdena. 8. Spekeröd med området utefter gamla E6 Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Höga med Spekeröd Spekerödsområdet är i planen reserverat för utbyggnad på längre sikt. Inga åtgärder som kan försvåra en lämplig planläggning av området bör genomföras. ÖP 06 Antagandehandling 141

10 Området runt Spekeröd kyrka och prästgård utgör en värdefull kulturmiljö. Särskilda hänsyn ska tas till kulturmiljön vid förändringar i miljöns närområde. Anråse ås dalgång är av riksintresse för naturvård. Området utefter väg 650 (gamla E6) har ett strategiskt läge som på sikt kan utvecklas med bebyggelse innehållande bostäder med inslag av verksamheter som inte är störande. En översiktlig studie och prövning i detaljplan bör föregå nybyggande i området. Bullerutredning kan komma att krävas. Stor restriktivitet ska iakttas mot ytterligare bebyggelse som kan förhindra ett lämpligt framtida användande av markområdet. Efter lämplighetsprövning kan enstaka kompletteringar och förtätningar av befintliga bebyggelsegrupper tillåtas. 9. Jordhammar Råön Ödsmålsåns dalgång och mynningsområde innefattar Jordhammar, Råön och Galterön. Den öppna öst-västliga dalgången bör bevaras obebyggd som en avgränsning och skyddszon mellan den tunga industrin och bebyggelsen i Ödsmål. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma i området. Området söder om Jordhammar är planlagt som skyddsområde för verksamheter som kan bli aktuella i SKAB- området. Pågående markanvändning får fortsätta. Strandområdet närmast norr om industrin är planlagt för bland annat kontors- och forskningsanläggning för Akzo. Projektet saknar aktualitet. Pågående markanvändning ska fortsätta. Strandskyddsförordnande gäller inom hela det aktuella området. Strandskydd råder på ömse sidor Ödsmålsån och utefter kusten. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och bör skyddas mot åtgärder som kan skada vattenområdet. 10. Norumsån Norumsåns dalgång och mynningsområde ska bevaras som avgränsning mellan Stenungsund och områdena söder därom. Delar av dalgången är bullerstörd av väg E6. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Norumsån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandskydd råder vid kusten och kring ån. Mynningsområdets stränder är skyddade av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. 11. Anråse å Det öppna och relativt obebyggda kulturlandskapet i Anråse ås dalgång och mynningsområde utgör en viktig avgränsning mellan samhällena Stora Höga och Jörlanda, och bör huvudsakligen bevaras obebyggt som ett jordbruks och naturområde. Ingen ytterligare bebyggelse bör tillkomma i området. Anråse ås dalgång är av riksintresse för naturvård. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild 142 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

11 hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandskydd råder vid kusten och kring ån, där ett utökat strandskydd på ca 150 m på varje sida gäller. Mynningsområdets stränder är skyddade av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Mynningsområdet med jordbruksbebyggelse och omgivande kulturlandskap är av riksintresse för kulturmiljövården. Områdesbestämmelser bör upprättas för att säkerställa bebyggelsen i den riksintressanta kulturmiljön. 12. Jörlandaån Det öppna kulturlandskapet utefter Jörlandaåns dalgång och mynningsområde bör bevaras obebyggt som ett jordbruks och naturområde. Ingen ytterligare bebyggelse bör tillkomma i området. Åns mynningsområde är av riksintresse för naturvården. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandområdet vid havet är skyddat av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Utökat strandskydd gäller på 150 m på ömse sidor ån och utefter havsstranden. 13. Viddesgärde - Hällesdalen Området omfattar Ödsmålsdalgångens norra del på ömse sidor väg 770 vid Röd och Viddesgärde, kustområdet från Strandholmen till gränsen mot Uddevalla kommun i norr samt de glest bebyggda skogsområdena väster om väg E6. En framtida broförbindelse med Orust med anslutning till väg E6 planeras i områdets norra del. I kommunens kustområden råder stor efterfrågan på mark. Stor försiktighet ska därför iakttas mot ny bebyggelse i zonen närmast kusten utan föregående prövning i detaljplan eller planutredning. Restriktivitet mot ny bebyggelse ska också iakttas i områdets norra del till dess att läge för bro och väg till Orust klarlagts ytterligare. I övriga området kan efter lämplighetsbedömning enstaka bostadshus eller mindre grupper av hus prövas i anslutning och som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. En detaljplan bör tas fram för området vid färjeläget och småbåtshamnen i Kolhättan. Kommunens målsättning att färjetrafiken på sikt ska avvecklas och ersättas med en fast broförbindelse ska beaktas. ÖP 06 Antagandehandling 143

12 14. Stora Askerön Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Askerön. För strandområdet gäller strandskyddsförordnande. Halsefjordens vattenområde i norr är Natura område. Kommunal vatten- och avloppsförsörjning saknas. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse bör iakttas. Ingen ytterligare bebyggelse annat än för jord- och skogsbrukets behov bör därför tillkomma i området. 15. Ramsön Hela Ramsön med Keholmen omfattas av naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. 16. Ucklum Områdesbeskrivning: Se delområde Ucklum. Befintlig tät bebyggelse regleras av detaljplaner. Strandskydd gäller utefter strandområdet och i vattnet. Stora Hällungen med omgivande närområde har ett skydd som vattentäkt. Skyddsplan för ytvatten och grundvattentäkt upprättad Särskilda föreskrifter gäller i skyddsområdet. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma inom eller närmast utanför de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till kulturlandskapets värden och övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte försvåras. Kompletterande bebyggelse kan också prövas på lucktomter eller i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper med lokaliseringsprövning utan detaljplan. 17. Svenshögen Områdesbeskrivning: Se delområde Svenshögen Befintlig bebyggelse regleras av detaljplaner. Strandskydd gäller utefter strandområdet och i vattnet. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma inom eller närmast utanför de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte försvåras. Kompletterande bebyggelse kan också prövas på lucktomter eller i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper med lokaliseringsprövning utan detaljplan. 144 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

13 18. Käderöd - Panneröd Området utgörs av ett varierat dalgångs- och skogslandskap där bebyggelsen huvudsakligen ligger i de öppna dalgångarna utefter vägarna 656 och 657 och skogsområdena är glesare bebyggda. Områdets norra del mot gränsen till Uddevalla kommun kan komma att beröras av en framtida vägsträckning mellan Orust och Lilla Edet. Området innehåller i övrigt inga starka konkurrerande intressen. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. 19. Bratteforsån Området utgörs av Bratteforsåns dalgång med Lilla Hällungen. Bratteforsån och Lilla Hällungen är av riksintresse för naturvård. Bratteforsåns nedre delar i Uddevalla kommun är Natura område. Området kan komma att beröras av en framtida vägsträckning mellan Orust och Lilla Edet. Stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse eller andra åtgärder som riskerar att skada åns naturvärden. En samverkan bör ske med Uddevalla kommun då planering för att säkerställa åns värden ska genomföras. Området kring Rinnela bör utredas med avseende på markföroreningar och ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området innan föroreningarnas utbredning är känd. 20. Stora Hällungens närområde Stora delar av området utgörs av Hällungens tillrinningsområde. Sjön med omgivande närområde har ett skydd som vattentäkt. Skyddsplan för ytvatten och grundvattentäkt upprättad 2001/2002. Särskilda föreskrifter gäller i skyddsområdet. Ett utökat skyddsområde med nya skyddsföreskrifter för vattentäkten som omfattar hela tillrinningsområdet ska tas fram för beslut. Strandskydd gäller för sjöns stränder. Börs Flåg är beslutat som naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller i reservatet. Ingen ytterligare bebyggelse utanför detaljplan bör tillkomma i området. Inga nya avloppsutsläpp till Stora Hällungen eller till de vattendrag som har utlopp i sjön tillåts. Risken för skadliga utsläpp från jord- och skogsbruk samt från farligt gods på Bohusbanan ska särskilt uppmärksammas. ÖP 06 Antagandehandling 145

14 21. Stubberöd Tosteröd Området avgränsas av väg 650 (gamla E6) i väster och utgörs av relativt glest bebyggda skogsområden i kommunens nordöstra del mot gränsen till Lilla Edet. Den norra delen kan komma att beröras av en ny vägsträckning från Orust till Lilla Edet. Stora delar av området i gränsen mot Lilla Edet är av Energimyndigheten utlagda som riksintresse för vindkraft. Markanvändningen i området ska prövas i kommunens vindbruksplan. Inom riksintresseområdet för vindkraft bör ingen ny bebyggelse tillkomma innan underlag i vindbruksplanen föreligger. I övriga områden kan nya enstaka bostadshus tillkomma efter lokaliseringsprövning. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten att anordna avlopp inom Stora Hällungens tillrinningsområde (nollutsläpp). Kommunen anser att nya tillstånd för grustäktverksamhet inte bör medges inom Hällungens tillrinningsområde. 22. Järnklätt Daffinseröd Området omfattas dels av bergs- och skogsområden öster om väg E6 vid Stenungsund, dels av dalgången på ömse sidor om väg 650 söder om Ucklum. Stora markområden i områdets norra del har i tidigare planering varit avsatta som reservområden för petrokemisk industri. Inom detta område ska prövas om annan typ av industri kan utvecklas. (Se karta delområde Stenungsund) All utbyggnad av industriverksamheter ska efter utredning och planprogram prövas i detaljplan. Området kring Stripplekärrstippen bör utredas med avseende på markföroreningar och ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området innan föroreningarnas utbredning är känd. I övriga delar av området planeras inga förändringar. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. 23. Furufjäll Området är avsett för närrekreation för Stenungsunds tätort. Ingen ytterligare bebyggelse eller andra anläggningar bör tillkomma i området utom sådan som är kopplad till områdets funktion som friluftsområde. Detaljplan bör upprättas för att säkerställa markanvändningen kring befintlig motorbana. 24. Saxeröd Rämma Området utgörs av de öst - västliga dalgångarna vid vägarna 634 (Jörlandaåns dalgång) 635 och 636 mellan väg E6 och Svartedalen, och de skogsklädda bergspartierna däremellan. Strandskydd gäller för Jörlandaåns vattendrag och strandområden. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. Särskilt stor restriktivitet ska iakttas mot 146 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

15 ny bebyggelse i Jörlandaåns närområde. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åns vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemet). Bullerutredning kan komma att krävas vid prövningar av ansökningar i närheten av väg E Dalgången runt Anråse å Området utgörs av Anråse Ås dalgång och vattensystem. Området är av riksintresse för naturvård. Den öppna dalgången är ett värdefullt odlingslandskap. Strandskydd gäller för vattendraget och strandområdena runt detta. Ingen förändrad markanvändning planeras. Uppförande av enstaka bostadshus kan ske efter lämplighetsprövning. Stor hänsyn ska tas till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskilt stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse i åns närområde. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åns vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemet). 26. Toröd Mellby Lunden Området omfattas av kommunens inre relativt glest bebyggda delar med skogs- och jordbruk. Ingen förändrad mark- och vattenanvändning planeras. Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Anråse å samt andra ekologiskt känsliga vattendrag rinner genom området. Området ingår i ett större sammanhängande relativt opåverkat område. Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning inom delar av området. Stor hänsyn ska tas till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskild restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse i de ekologiskt känsliga vattendragens närområden. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åarnas vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemen). 27. Svartedalen Området ska bevaras som ett friluftsområde med pågående jord- och skogsbruk. Hela området är av riksintresse för friluftslivet, och delar av området är av riksintresse för naturvården. Området ingår i ett större sammanhängande relativt opåverkat område. Den östra delen mot Kungälv är Natura område. Naturreservat gäller för den östra delen samt för Stora Holmevattnet. Strandskydd gäller runt sjöar och vattendrag Ingen ny bebyggelse bör tillkomma annat än sådan som kan erfordras för friluftslivets samt för jord- och skogsbrukets behov. ÖP 06 Antagandehandling 147

16 28 30 Områdesvisa rekommendationer för vattenområden 28. Halsefjorden - Svanesund Halsefjordens vattenområde är utpekat som natura område mellan Stora Askerön och Orust. Tillstånd kan krävas för förändringar på land och i vattnet som kan påverka vattenområdets miljö. Länsstyrelsen har fastställt en bevarandeplan för området. Strandskydd gäller för vattenområdet 300 m från land utefter hela kuststräckan. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Farleden är av riksintresse. Utbyggnad av befintliga småbåtshamnar kan komma att bli aktuellt. Särskilda studier ska göras om utbyggnaden berör grundområden. Nya detaljplaner/ och eller ändring av gällande detaljplaner och prövning enligt miljöbalken ska föregå utbyggnad. Åtgärder i de grundområden som är särskilt känsliga för påverkan kommer inte att tillåtas. 29. Askeröfjorden Vattenområdet är påverkat av hamnverksamhet och andra anläggningar för den petrokemiska industrins behov och i huvudsak ianspråktaget för sjöfart. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Strandskydd råder i vattnet 300 m från land utom i anslutning till industrins hamnverksamhet. Sådan förändring av området som är föranledd av industrins behov av hamnutbyggnad ska prioriteras. Alla förändringar i vattenområdet ska föregås av prövning enligt miljöbalken och i detaljplan. 30. Hakefjorden Hela området omfattas av förordnande om naturreservat enligt 7 kap MB. Särskilda föreskrifter gäller. Området är också ett Natura område. För strandområdena och vattenområdet gäller strandskydd. Delar av området berörs av detaljplaner. Tillstånd kan krävas för förändringar på land och i vattnet som kan påverka vattenområdets miljö. Länsstyrelsen har fastställt en bevarandeplan för området. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Farleden är av riksintresse. Alla förändringar i vattenområdet ska föregås av prövning enligt miljöbalken och i detaljplan. 148 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER

KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER KAPITEL 5 INTRESSEKONFLIKTER I detta kapitel behandlas intressekonflikter och större frågor i kommunen. Problemområdena tas upp var för sig. Efter en faktaredogörelse i ämnet följer under rubriken "lösning"

Läs mer

Befolkning, bostäder, näringsliv och service

Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning, bostäder, näringsliv och service Befolkning Kommunens folkmängd är idag drygt 23 000 invånare, dvs ungefär fyra gånger så stor som innan storindustrins

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009

ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 SAMRÅDSHANDLING 1 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Översiktsplanens handlingar... 3 1.2 Översiktsplanens allmänna

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län dnr KS 12/389 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län 2014-04-22 Kartor Illustrationer, foton & layout Beställare Konsult Ida Persson,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING

VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING VÄRLDSARVENS SKYDD I SVENSK LAGSTIFTNING Rättsutredning omfattande miljöbalken (1998:808) samt plan- och bygglagen (2010:900) Diana Zetterberg Rogers samt Annika Andersson SAMMANFATTNING Rättsutredningen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Ekonomisk konsekvensanalys av förslag om lättnad i strandskyddet vid små sjöar och vattendrag 2014-10-17 IVL Svenska Miljöinstitutet 1 1 Inledning Strandskyddslagstiftningen sträcker sig tillbaka till

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Översiktsplan Simrishamns kommun

Översiktsplan Simrishamns kommun Översiktsplan Simrishamns kommun Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2001-05-28 Förord Detta är den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun, upprättad enligt Plan- och bygglagens bestämmelser.

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand

Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand Väg 168 Gång- och cykelväg Mittsund Marstrand KUNGÄLVS KOMMUN Kungälvs kommun Miljökonsekvensbeskrivning Godkännandehandling 2009-08-26 Beställare Kungälvs kommun Projektledare: Johan Pihlgren Mark och

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna Redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 5185 april 2002 KARTLÄGGNING M.M. AV STRANDSKYDDSBESTÄMMELSERNA Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer