Regler och rekommendationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler och rekommendationer"

Transkript

1 Regler och rekommendationer Allmänt Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels kommunens rekommendationer vid prövning av förfrågningar om bygglov och förhandsbesked utanför detaljplanelagda områden. Översiktsplanens rekommendationer utgör också en grund för andra myndigheters prövning om tillstånd enligt plan- och bygglagen och annan lagstiftning. Kartan Regler och rekommendationer tillhör och kompletterar denna beskrivande text. Rekommendationerna är redovisade områdesvis. Rekommendationsområdena 1 27 är landområden och är vattenområden. Regler enligt plan- och bygglagen PBL Områden med antagen detaljplan eller där arbete med detaljplan pågår Enligt plan- och bygglagen 5 kap. 1 ska prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan för ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse, eller för bebyggelse som ska bevaras eller förändras om regleringen behöver ske i ett sammanhang. Övervägande delen av kommunens tätbebyggda områden omfattas av detaljplaner. Detaljplaner är juridiskt bindande dokument fastställda av länsstyrelsen (före år 1987) eller antagna av kommunen. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner. Förutsättningarna för byggande anges på plankartor med tillhörande bestämmelser för de olika planerna. Detaljplaner har en angiven genomförandetid som är högst 15 år. Efter genomförandetidens utgång kan detaljplanerna ändras utan att krav på ersättning för rättigheter som inte utnyttjats kan ställas. Detaljplanearbete för nybyggnad av bostäder och verksamheter pågår i olika delar av kommunen. Aktuella detaljplaner som tillgodoser värdena i den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen finns upprättade för flera områden. Områden med antagna områdesbestämmelser Enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 16 kan områdesbestämmelser upprättas för att säkerställa att syftet med översiktplanen uppnås. Områdesbestämmelser finns upprättade för ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Smundstorp. ÖP 06 Antagandehandling 133

2 Områden med samlad bebyggelse Detta är grupper av bebyggda fastigheter (ofta på landsbygden) som gränsar eller ligger nära varandra, men där detaljplan saknas. Kommunen har i beslut tolkat vilka områden som utgör samlad bebyggelse. I dessa gäller samma bygglovplikt som inom detaljplan, dvs. att komplementbyggnader och andra nybyggnader samt tillbyggnader kräver bygglov. Områdena redovisas inte på kartan. Upplysningar om i vilka fall bygglov krävs lämnas av samhällsbyggnadskontoret. Prövning av bygglov utanför detaljplan och samlad bebyggelse Utanför områden med detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse (oftast på landsbygden) gäller enligt plan- och bygglagen 8 kap. 4 vissa lättnader i bygglovsskyldigheten för en- och tvåbostadshus. Således krävs inte bygglov för mindre tillbyggnader av bostadshuset samt fristående komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar närhet till bostadshuset under förutsättning att åtgärderna inte utförs närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger det kan åtgärderna utföras närmare gränsen än 4,5 meter utan att bygglov krävs. En mindre tillbyggnad får för att få uppföras utan bygglov enligt kommunens bedömning inte uppta större byggnadsyta än 50 % av den befintliga byggnadens, dock aldrig mer än 30 m 2 och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. En komplementbyggnad ska för att få uppföras utan bygglov enligt kommunens bedömning uppföras fristående på ett minsta avstånd från tomtgräns än 4,5 meter, men i anslutning till befintlig huvudbyggnad och med en största byggnadsyta av 40 m 2. För ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring krävs inte bygglov. Förändrad användning av ekonomibyggnaderna liksom uppförande av nya bostadshus på jordbruksfastighet är dock åtgärder som kräver bygglov. Byggnader ska för att få uppföras utan bygglov vara direkt förknippade med den näring som bedrivs på fastigheten. Enbart det faktum att fastigheten är taxerad som en jordbruks- eller skogsbruksfastighet berättigar inte till bygglovsbefrielse. 134 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

3 Regler enligt miljöbalken MB Naturreservat (7 kap 4-8 MB) Samtliga naturreservat i kommunen har beslutats av länsstyrelsen. Naturreservat beslutade före år 1997 utgjordes av antingen naturreservat eller naturvårdsområden. Enligt miljöbalken finns endast skyddsinstrumentet naturreservat. Varje reservat omfattas av ett beslut om förordnande som innehåller avgränsningar av området samt föreskrifter om skötsel och vilka åtgärder som är förbjudna att vidta inom respektive område. Länsstyrelsen får meddela dispens från en del av föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Se vidare kapitlet Naturvård för förteckning av kommunens naturreservat Naturminne (7 kap 10 MB) Föreskrifterna för naturreservat gäller också naturminnen. (Se kapitlet Naturvård) Biotopskydd (7 kap 11 MB) Inom biotopskyddat område får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Skydd för landskapsbilden, gamla 19 NVL Förordnande om skydd för landskapsbilden utfärdades med den gamla naturvårdslagen som grund. Begreppet finns inte i miljöbalken, men de av länsstyrelsen utfärdade föreskrifterna för områdena gäller fortfarande. Länsstyrelsen kan meddela tillstånd för åtgärder som är uppräknade i föreskrifterna. Två områden finns: Byn Jordhammar och Huveröd. Strandskyddsområde, (13-18 miljöbalken) Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att skydda växt- och djurliv på land och i vatten. Strandskyddet omfattar vatten- och landområden upp till 300 m från strandlinjen enligt särskilda av länsstyrelsen beslutade avgränsningar. Också sjöar och en del vattendrag omfattas av strandskydd. Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya byggnader, eller att ändra byggnaders användningssätt till annat ändamål eller utföra andra anläggningar som kan hindra allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle haft fritt tillträde. Det är också förbjudet att utföra grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för ny bebyggelse eller anläggningar. Kommunen eller i vissa fall länsstyrelsen får meddela dispens från bestämmelserna i lagen om det finns särskilda skäl. Den som lämnar dispensen ska bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt. Stenungsunds kommun är restriktiv mot byggande inom strandskyddsområde och dispens från strandskyddsbestämmelserna beviljas endast undantagsvis. ÖP 06 Antagandehandling 135

4 Natura områden Enligt miljöbalken, 7 kap 28 a, krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som är utpekat enligt EU:s habitatdirektiv (Natura 2000). Innebörden av bestämmelserna är att också verksamheter som bedrivs utanför Natura området och som medför en betydande påverkan på naturområdet omfattas av bestämmelsen om tillstånd. Södra Stenungsundskusten och Halsefjorden är vatten- och strandområden som omfattas av direktivet. Inom vattenområdenas tillrinningsområden kan därför krävas tillstånd för åtgärder som innebär betydande miljöpåverkan. Ranebolund och delar av Svartedalen med sjö- och skogsområden omfattas också av direktivet. Länsstyrelsen har upprättat bevarandeplaner för Natura områdena i länet. Avsikten är att naturvårdsplanerna ska visa på vilket sätt som gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas inom områdena. För att undvika påverkan på ett Natura område kan t ex ställas skärpta krav på hantering av dagvatten till ett sådant område. Vidare föreskriver kommunen nollutsläpp, dvs. inga nya enskilda avloppsanläggningar med utsläpp till recipienten tillåts. Regler och bestämmelser enligt annan lagstiftning och som inte redovisas på kartan Vägar med skyddszon Enligt 47 väglagen råder ett allmänt förbud att utefter allmänna vägar utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar som kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett område av 12 m från vägområdet. Utefter väg E6 är förbudet utökat till 50 m, och för vägarna 160, 170, 574, 650 och 770 är detta förbud utsträckt till 30 m från vägområdets gräns. Länsstyrelsen kan efter samråd med väghållaren bestämma om tillstånd och undantag från förbudet. Förbudet gäller inte inom områden med detaljplan eller då det gäller åtgärder som kräver bygglov. I dessa fall prövar tekniska myndighetsnämnden åtgärdens tillåtlighet efter samråd med väghållningsmyndigheten. Vid ändring av anslutning eller vid ny anslutning till allmän väg krävs enligt 39 väglagen ett tillstånd från väghållningsmyndigheten. Vid behandling av en fråga om tillstånd ska väghållningsmyndigheten pröva om åtgärden är lämplig med tanke på trafiksäkerheten samt också föreskriva var och hur anslutningen ska utföras. På de vägar där farligt gods transporteras, finns en skyddszon om 100 m på ömse sidor om vägområdet. De vägar som detta gäller är väg E6, väg 653, väg 770, väg 170 (Industrivägen) och väg 160 mot Tjörn. 136 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

5 Skyddsområde runt järnväg Banverket rekommenderar ett minsta avstånd mellan ny bebyggelse och järnväg på 30 m som riktlinje vid planering. Riskanalys ska föregå detaljplanearbete utefter järnväg. I riskanalysen ska beskrivas vad som får byggas, och vilka skyddsavstånd och andra skyddsåtgärder som krävs beroende på typ av etablering. Mer detaljerade riktlinjer framgår av skriften Buller och riktlinjer från spårbunden trafik. (BUPO ) och Riskhantering i detaljplaneprocessen Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, september Luftfarten Byggnadsverk med en höjd av 20 m och högre utanför tätort och 45 meter och högre inom tätort, ska anmälas till Luftfartsstyrelsen i enlighet med Bestämmelser för Civil Luftfart - Flygplatser (BCL F). Byggnadsverken ska hindermarkeras i enlighet med Luftfartsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av byggnader, master och andra föremål (LFS 2008:47). Områden och byggnader med skydd enligt kulturminneslagen Inom kommunen finns en mängd fasta fornlämningar som är skyddade enligt 2 kap, fornminnen 1-25, lagen om kulturminnen. Fornlämningsmiljöer av större betydelse i kommunen har markerats och beskrivits under kapitlet Kulturmiljövård med tillhörande sektorskarta. Enstaka fornlämningar har inte markerats på kartan. Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen (länsantikvarien) och Bohusläns Museum bevakar skyddet och vården av fasta fornlämningar. Till fast fornlämning räknas oftast inte bara fornlämningen utan också ett område runt lämningen. Skeppsvrak som är mer än 100 år gamla räknas som fast fornlämning och lyder under samma lagstiftning som fornlämningar på land. Fast fornlämning får inte skadas, förändras eller grävas bort utan tillstånd från länsstyrelsen. Markägaren eller exploatören kan bli skyldig att bekosta arkeologisk undersökning och utgrävning av fornlämningar vid förändrad markanvändning. Länsstyrelsen beslutar i sådana fall att så får ske. Mariagården i Stenungsund och Smedseröds tingsplats och gästgiveri i Ucklum är skyddade som byggnadsminnen enligt 2 kap 3 i lagen om kulturminnen. ÖP 06 Antagandehandling 137

6 Rekommendationer för markanvändningen Generella rekommendationer för nybyggnad För att mark ska få användas för bebyggelse ska den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov och förhandsbesked. (Enligt plan- och bygglagen 1 kap 6 ) Området väster om väg E6 ingår i det område som omfattas av bestämmelserna i miljöbalkens 4 kap, särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Enligt 1 är området i sin helhet med hänsyn till natur- och kulturvärdena av riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv. Enligt 4 får ingen ny fritidsbebyggelse tillkomma annat än som komplettering till befintlig. Inom kommunens kustzon (dvs. inom det område som begränsas av reglerna i miljöbalkens 4:e kapitel) råder ett stort bebyggelsetryck och stor efterfrågan på mark, vilket innebär som grundregel att lämpligheten för all ny bebyggelse i första hand ska prövas i detaljplan inom detta område. Enskilda helårsbostäder kan få uppföras utan detaljplan om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan t ex vara generationsväxling i jordbruket, eller bebyggande av en lucktomt som lämplig komplettering i en befintlig bebyggelsegrupp utan detaljplan. Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnaderna ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämpliga för byggnaderna som sådana och ge en god helhetsverkan. Vidare ska enligt plan- och bygglagens 3 kap 2 byggnader placeras och utformas så att de eller deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked i områden utanför detaljplan gör tekniska myndighetsnämnden en lämplighetsprövning av lokaliseringen. Vid bedömningen ska således hänsyn tas inte bara till vilka övriga markanvändningsintressen som finns i området, utan också till frågor som berör utfarters lösning, anpassning till terräng och landskap, grundförhållanden och risk för bergras/ blocknedfall, solförhållanden, vatten- och avloppsfrågornas lösning etc. Vid ansökningar om bygglov och förhandsbesked i anslutning till Bohusbanan ska särskild hänsyn tas till ett framtida nytt spår så att det inte tillkommer bebyggelse eller anläggningar som kan förhindra en lämplig utbyggnad. Vid prövning av nya bostadshus utanför detaljplan ska hänsyn tas så att de angivna riktvärdena för vägtrafikbuller och industribuller inte överskrids. Bullerutredning kan komma att krävas inför prövningar i områden som kan befaras vara bullerstörda. (Se vidare under Miljöskydd, hälsa och säkerhet). 138 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

7 Utbyggnadsområde för tätort Rekommendationen omfattar de områden som i översiktsplanen föreslagits bli reserverade som utbyggnadsområden för bostäder, service och verksamheter, och som redovisats på den översiktliga markanvändningskartan och på delområdeskartorna. All sammanhängande nybebyggelse inom områdena kräver detaljplan. Anslutning till kommunal vatten- och avloppsanläggning krävs. Fördjupade studier av områdenas förutsättningar för utbyggnad ska föregå beslut om planläggning. Planprogram krävs. Samråd ska ske med Banverket i samband med ändring eller nya detaljplaner i närheten av järnvägen Områdesvisa rekommendationer för landområden 1. Stenungsunds tätort med Hallerna och Fråstorp Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund. Fördjupad översiktsplan gäller för del av området. Norra delen av området är utlagt som utredningsområde. Se vidare under kapitlet Miljöskydd hälsa och säkerhet samt under beskrivningen av delområde Stenungsund. Inom utredningsområdet ska sådana förändringar i mark- och vattenanvändningen som medför ytterligare boende, handel eller besöks-och personalintensiva verksamheter prövas restriktivt innan slutsatser och rekommendationer i utredningen/ en ny fördjupad översiktsplan föreligger. Övervägande delen av de tätbebyggda områdena omfattas av detaljplaner, utom Kåkenäs väster om Hallerna, Västergård i Stenungsund samt Strandnorums gamla by i Norumsåns dalgång. All nytillkommande bebyggelse ska prövas i detaljplan. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. Detaljplan ska upprättas för Kåkenäs och för delar av Västergårdsområdet när förutsättningarna för områdenas användning klarlagts. Översyn av detaljplanernas innehåll ska göras inom de områden i industrins närhet, där handel och besöks/ personalintensiv verksamhet på grund av riskerna inte får äga rum. 2. Området för tung petrokemisk industri Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund Den västra delen omfattas av detaljplaner för industriändamål. Planerna medger utveckling och utökning av befintlig tung industri och annan industri med anknytning till denna. Gällande detaljplaner kan behöva förnyas vid förändringar eller utökning av verksamheterna. Prövning enligt miljöbalken av tillstånd och villkor krävs i allmänhet. Den östra delen av området saknar detaljplan. Området är avsatt för utveckling av tung petrokemisk industri eller annan tung industri med anknytning till den petrokemiska. I området ingår skyddsområden runt industrin. ÖP 06 Antagandehandling 139

8 Alla nya industrianläggningar ska föregås av prövning i detaljplan. Särskild prövning enligt miljöbalken av nya anläggningar krävs. Ingen ny bebyggelse bör tillåtas utom industri. Pågående markanvändning kan fortsätta till dess att förändringar sker. 3. Stenungsön Områdesbeskrivning: Se delområde Stenungsund. Norra Stenungsön ligger inom föreslaget utredningsområde, där fördjupad översiktsplan ska tas fram. (Se ovan). Inom utredningsområdet ska sådana förändringar i mark- och vattenanvändningen som medför ytterligare boende, handel eller besöks-och personalintensiva verksamheter prövas restriktivt innan utredningen/ en ny fördjupad översiktsplan föreligger. Sydvästra Stenungsön är ett viktigt frilufts- och närrekreationsområde för Stenungsund. Södra Stenungsöns strandområden omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder runt öns norra, västra, södra och sydöstra stränder. Kommunalt naturreservat ska inrättas för den sydvästra delen av ön. Fördjupad översiktsplan gäller. Aktuell detaljplan med särskilda bevarandehänsyn finns upprättad för bebyggelsen norr om väg Stora Höga Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Höga med Spekeröd All tät bebyggelse i Stora Höga omfattas av detaljplaner. Strandområdet omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder för hela strandområdet utom vid Getskärs hamn. Vattenområdet i Hakefjorden är känsligt för övergödning. Utanför detaljplanelagda bebyggelseområden bör lämplighetsprövning av ny enstaka bebyggelse ske utifrån ett restriktivt synsätt. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp utan utsläpp i recipient, till det öppna kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. 5. Jörlanda Områdesbeskrivning: Se delområde Jörlanda. Fördjupad översiktsplan gäller. Övervägande delen av de tätbebyggda områdena omfattas av detaljplaner. De kustnära områdena i norr är av riksintresse för naturvården. Strandområdet omfattas av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Reservatet ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Strandskydd råder för hela strandområdet. 140 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

9 Ingen ny bebyggelse ska tillkomma i de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp utan utsläpp i recipient, till det öppna kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Stor hänsyn ska tas till natur-, kultur- och friluftsvärden vid planläggning av områdena. Hänsyn till ett framtida nytt spår på Bohusbanan ska tas då områden i anslutning till järnvägen planläggs. 6. Sävelycke Timmervik Områdesbeskrivning: Se delområde Jörlanda. Områdena är ursprungligen fritidshusområden, som successivt övergått till helårsbostäder. Sanitär upprustning av vatten- och avloppssituationen i Timmervik har genomförts. Aktuella detaljplaner finns upprättade. I övriga områden utanför detaljplan ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till möjligheten att lösa vatten- och avlopp, kulturlandskapets värden och övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte förhindras. 7. Ödsmål Områdesbeskrivning: Se delområde Ödsmål De utbyggda bebyggelseområdena i Ödsmål omfattas av i huvudsak aktuella detaljplaner. Strandområdet omfattas av strandskydd. Ingen ny bebyggelse ska tillkomma i de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. Detaljplaner i de föreslagna utbyggnadsområdena ska föregås av planprogram. Stor hänsyn ska tas till natur- och friluftsvärden vid planläggning av områdena. Krontoftaområdet kan kompletteras med ytterligare bebyggelse efter prövning i detaljplan och efter att vatten- och avloppsfrågan lösts. Den öppna nord - sydliga dalgången bör hållas öppen i den norra delen. I dalgångens södra del vid Ödsmåls kyrka föreslås bebyggelse i syfte att knyta samman kyrkan/ekenässkolan med Näs- och Bergområdena. 8. Spekeröd med området utefter gamla E6 Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Höga med Spekeröd Spekerödsområdet är i planen reserverat för utbyggnad på längre sikt. Inga åtgärder som kan försvåra en lämplig planläggning av området bör genomföras. ÖP 06 Antagandehandling 141

10 Området runt Spekeröd kyrka och prästgård utgör en värdefull kulturmiljö. Särskilda hänsyn ska tas till kulturmiljön vid förändringar i miljöns närområde. Anråse ås dalgång är av riksintresse för naturvård. Området utefter väg 650 (gamla E6) har ett strategiskt läge som på sikt kan utvecklas med bebyggelse innehållande bostäder med inslag av verksamheter som inte är störande. En översiktlig studie och prövning i detaljplan bör föregå nybyggande i området. Bullerutredning kan komma att krävas. Stor restriktivitet ska iakttas mot ytterligare bebyggelse som kan förhindra ett lämpligt framtida användande av markområdet. Efter lämplighetsprövning kan enstaka kompletteringar och förtätningar av befintliga bebyggelsegrupper tillåtas. 9. Jordhammar Råön Ödsmålsåns dalgång och mynningsområde innefattar Jordhammar, Råön och Galterön. Den öppna öst-västliga dalgången bör bevaras obebyggd som en avgränsning och skyddszon mellan den tunga industrin och bebyggelsen i Ödsmål. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma i området. Området söder om Jordhammar är planlagt som skyddsområde för verksamheter som kan bli aktuella i SKAB- området. Pågående markanvändning får fortsätta. Strandområdet närmast norr om industrin är planlagt för bland annat kontors- och forskningsanläggning för Akzo. Projektet saknar aktualitet. Pågående markanvändning ska fortsätta. Strandskyddsförordnande gäller inom hela det aktuella området. Strandskydd råder på ömse sidor Ödsmålsån och utefter kusten. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och bör skyddas mot åtgärder som kan skada vattenområdet. 10. Norumsån Norumsåns dalgång och mynningsområde ska bevaras som avgränsning mellan Stenungsund och områdena söder därom. Delar av dalgången är bullerstörd av väg E6. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma. Norumsån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandskydd råder vid kusten och kring ån. Mynningsområdets stränder är skyddade av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. 11. Anråse å Det öppna och relativt obebyggda kulturlandskapet i Anråse ås dalgång och mynningsområde utgör en viktig avgränsning mellan samhällena Stora Höga och Jörlanda, och bör huvudsakligen bevaras obebyggt som ett jordbruks och naturområde. Ingen ytterligare bebyggelse bör tillkomma i området. Anråse ås dalgång är av riksintresse för naturvård. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild 142 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

11 hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandskydd råder vid kusten och kring ån, där ett utökat strandskydd på ca 150 m på varje sida gäller. Mynningsområdets stränder är skyddade av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Mynningsområdet med jordbruksbebyggelse och omgivande kulturlandskap är av riksintresse för kulturmiljövården. Områdesbestämmelser bör upprättas för att säkerställa bebyggelsen i den riksintressanta kulturmiljön. 12. Jörlandaån Det öppna kulturlandskapet utefter Jörlandaåns dalgång och mynningsområde bör bevaras obebyggt som ett jordbruks och naturområde. Ingen ytterligare bebyggelse bör tillkomma i området. Åns mynningsområde är av riksintresse för naturvården. Ån är ett ekologiskt känsligt vattendrag och ett viktigt reproduktionsområde för havsöring. Särskild hänsyn ska tas till vattendragets status vid prövning av förändringar inom åns närområde. Strandområdet vid havet är skyddat av naturreservat, med särskilda föreskrifter. Det ingår också i Natura området Stenungsundskusten. Utökat strandskydd gäller på 150 m på ömse sidor ån och utefter havsstranden. 13. Viddesgärde - Hällesdalen Området omfattar Ödsmålsdalgångens norra del på ömse sidor väg 770 vid Röd och Viddesgärde, kustområdet från Strandholmen till gränsen mot Uddevalla kommun i norr samt de glest bebyggda skogsområdena väster om väg E6. En framtida broförbindelse med Orust med anslutning till väg E6 planeras i områdets norra del. I kommunens kustområden råder stor efterfrågan på mark. Stor försiktighet ska därför iakttas mot ny bebyggelse i zonen närmast kusten utan föregående prövning i detaljplan eller planutredning. Restriktivitet mot ny bebyggelse ska också iakttas i områdets norra del till dess att läge för bro och väg till Orust klarlagts ytterligare. I övriga området kan efter lämplighetsbedömning enstaka bostadshus eller mindre grupper av hus prövas i anslutning och som komplettering till befintliga bebyggelsegrupper. En detaljplan bör tas fram för området vid färjeläget och småbåtshamnen i Kolhättan. Kommunens målsättning att färjetrafiken på sikt ska avvecklas och ersättas med en fast broförbindelse ska beaktas. ÖP 06 Antagandehandling 143

12 14. Stora Askerön Områdesbeskrivning: Se delområde Stora Askerön. För strandområdet gäller strandskyddsförordnande. Halsefjordens vattenområde i norr är Natura område. Kommunal vatten- och avloppsförsörjning saknas. Stor restriktivitet mot ny bebyggelse bör iakttas. Ingen ytterligare bebyggelse annat än för jord- och skogsbrukets behov bör därför tillkomma i området. 15. Ramsön Hela Ramsön med Keholmen omfattas av naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. 16. Ucklum Områdesbeskrivning: Se delområde Ucklum. Befintlig tät bebyggelse regleras av detaljplaner. Strandskydd gäller utefter strandområdet och i vattnet. Stora Hällungen med omgivande närområde har ett skydd som vattentäkt. Skyddsplan för ytvatten och grundvattentäkt upprättad Särskilda föreskrifter gäller i skyddsområdet. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma inom eller närmast utanför de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till kulturlandskapets värden och övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte försvåras. Kompletterande bebyggelse kan också prövas på lucktomter eller i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper med lokaliseringsprövning utan detaljplan. 17. Svenshögen Områdesbeskrivning: Se delområde Svenshögen Befintlig bebyggelse regleras av detaljplaner. Strandskydd gäller utefter strandområdet och i vattnet. Ingen ny bebyggelse bör tillkomma inom eller närmast utanför de utpekade utbyggnadsområdena utan föregående prövning i detaljplan. I övriga områden ska vid prövning av lämpligheten av ny enstaka bebyggelse särskild hänsyn tas till kulturlandskapets värden och till övriga natur- kultur- och friluftsvärden, samt till att en framtida lämplig bebyggelseutveckling i området inte försvåras. Kompletterande bebyggelse kan också prövas på lucktomter eller i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper med lokaliseringsprövning utan detaljplan. 144 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

13 18. Käderöd - Panneröd Området utgörs av ett varierat dalgångs- och skogslandskap där bebyggelsen huvudsakligen ligger i de öppna dalgångarna utefter vägarna 656 och 657 och skogsområdena är glesare bebyggda. Områdets norra del mot gränsen till Uddevalla kommun kan komma att beröras av en framtida vägsträckning mellan Orust och Lilla Edet. Området innehåller i övrigt inga starka konkurrerande intressen. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. 19. Bratteforsån Området utgörs av Bratteforsåns dalgång med Lilla Hällungen. Bratteforsån och Lilla Hällungen är av riksintresse för naturvård. Bratteforsåns nedre delar i Uddevalla kommun är Natura område. Området kan komma att beröras av en framtida vägsträckning mellan Orust och Lilla Edet. Stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse eller andra åtgärder som riskerar att skada åns naturvärden. En samverkan bör ske med Uddevalla kommun då planering för att säkerställa åns värden ska genomföras. Området kring Rinnela bör utredas med avseende på markföroreningar och ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området innan föroreningarnas utbredning är känd. 20. Stora Hällungens närområde Stora delar av området utgörs av Hällungens tillrinningsområde. Sjön med omgivande närområde har ett skydd som vattentäkt. Skyddsplan för ytvatten och grundvattentäkt upprättad 2001/2002. Särskilda föreskrifter gäller i skyddsområdet. Ett utökat skyddsområde med nya skyddsföreskrifter för vattentäkten som omfattar hela tillrinningsområdet ska tas fram för beslut. Strandskydd gäller för sjöns stränder. Börs Flåg är beslutat som naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller i reservatet. Ingen ytterligare bebyggelse utanför detaljplan bör tillkomma i området. Inga nya avloppsutsläpp till Stora Hällungen eller till de vattendrag som har utlopp i sjön tillåts. Risken för skadliga utsläpp från jord- och skogsbruk samt från farligt gods på Bohusbanan ska särskilt uppmärksammas. ÖP 06 Antagandehandling 145

14 21. Stubberöd Tosteröd Området avgränsas av väg 650 (gamla E6) i väster och utgörs av relativt glest bebyggda skogsområden i kommunens nordöstra del mot gränsen till Lilla Edet. Den norra delen kan komma att beröras av en ny vägsträckning från Orust till Lilla Edet. Stora delar av området i gränsen mot Lilla Edet är av Energimyndigheten utlagda som riksintresse för vindkraft. Markanvändningen i området ska prövas i kommunens vindbruksplan. Inom riksintresseområdet för vindkraft bör ingen ny bebyggelse tillkomma innan underlag i vindbruksplanen föreligger. I övriga områden kan nya enstaka bostadshus tillkomma efter lokaliseringsprövning. Särskild hänsyn ska tas till möjligheten att anordna avlopp inom Stora Hällungens tillrinningsområde (nollutsläpp). Kommunen anser att nya tillstånd för grustäktverksamhet inte bör medges inom Hällungens tillrinningsområde. 22. Järnklätt Daffinseröd Området omfattas dels av bergs- och skogsområden öster om väg E6 vid Stenungsund, dels av dalgången på ömse sidor om väg 650 söder om Ucklum. Stora markområden i områdets norra del har i tidigare planering varit avsatta som reservområden för petrokemisk industri. Inom detta område ska prövas om annan typ av industri kan utvecklas. (Se karta delområde Stenungsund) All utbyggnad av industriverksamheter ska efter utredning och planprogram prövas i detaljplan. Området kring Stripplekärrstippen bör utredas med avseende på markföroreningar och ingen ny bebyggelse bör tillåtas i området innan föroreningarnas utbredning är känd. I övriga delar av området planeras inga förändringar. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. 23. Furufjäll Området är avsett för närrekreation för Stenungsunds tätort. Ingen ytterligare bebyggelse eller andra anläggningar bör tillkomma i området utom sådan som är kopplad till områdets funktion som friluftsområde. Detaljplan bör upprättas för att säkerställa markanvändningen kring befintlig motorbana. 24. Saxeröd Rämma Området utgörs av de öst - västliga dalgångarna vid vägarna 634 (Jörlandaåns dalgång) 635 och 636 mellan väg E6 och Svartedalen, och de skogsklädda bergspartierna däremellan. Strandskydd gäller för Jörlandaåns vattendrag och strandområden. Pågående markanvändning ska bibehållas. Nya enstaka bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning. Särskilt stor restriktivitet ska iakttas mot 146 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

15 ny bebyggelse i Jörlandaåns närområde. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åns vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemet). Bullerutredning kan komma att krävas vid prövningar av ansökningar i närheten av väg E Dalgången runt Anråse å Området utgörs av Anråse Ås dalgång och vattensystem. Området är av riksintresse för naturvård. Den öppna dalgången är ett värdefullt odlingslandskap. Strandskydd gäller för vattendraget och strandområdena runt detta. Ingen förändrad markanvändning planeras. Uppförande av enstaka bostadshus kan ske efter lämplighetsprövning. Stor hänsyn ska tas till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskilt stor restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse i åns närområde. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åns vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemet). 26. Toröd Mellby Lunden Området omfattas av kommunens inre relativt glest bebyggda delar med skogs- och jordbruk. Ingen förändrad mark- och vattenanvändning planeras. Delar av området är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Anråse å samt andra ekologiskt känsliga vattendrag rinner genom området. Området ingår i ett större sammanhängande relativt opåverkat område. Nya enstaka och mindre grupper av bostadshus kan tillkomma efter lokaliseringsprövning inom delar av området. Stor hänsyn ska tas till landskapets karaktär och särdrag vid val av tomtplats. Särskild restriktivitet ska iakttas mot ny bebyggelse i de ekologiskt känsliga vattendragens närområden. Inga nya avloppsutsläpp får tillkomma som innebär att åarnas vattenkvalitet och övriga värden skadas. (Nollutsläpp till vattensystemen). 27. Svartedalen Området ska bevaras som ett friluftsområde med pågående jord- och skogsbruk. Hela området är av riksintresse för friluftslivet, och delar av området är av riksintresse för naturvården. Området ingår i ett större sammanhängande relativt opåverkat område. Den östra delen mot Kungälv är Natura område. Naturreservat gäller för den östra delen samt för Stora Holmevattnet. Strandskydd gäller runt sjöar och vattendrag Ingen ny bebyggelse bör tillkomma annat än sådan som kan erfordras för friluftslivets samt för jord- och skogsbrukets behov. ÖP 06 Antagandehandling 147

16 28 30 Områdesvisa rekommendationer för vattenområden 28. Halsefjorden - Svanesund Halsefjordens vattenområde är utpekat som natura område mellan Stora Askerön och Orust. Tillstånd kan krävas för förändringar på land och i vattnet som kan påverka vattenområdets miljö. Länsstyrelsen har fastställt en bevarandeplan för området. Strandskydd gäller för vattenområdet 300 m från land utefter hela kuststräckan. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Farleden är av riksintresse. Utbyggnad av befintliga småbåtshamnar kan komma att bli aktuellt. Särskilda studier ska göras om utbyggnaden berör grundområden. Nya detaljplaner/ och eller ändring av gällande detaljplaner och prövning enligt miljöbalken ska föregå utbyggnad. Åtgärder i de grundområden som är särskilt känsliga för påverkan kommer inte att tillåtas. 29. Askeröfjorden Vattenområdet är påverkat av hamnverksamhet och andra anläggningar för den petrokemiska industrins behov och i huvudsak ianspråktaget för sjöfart. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Strandskydd råder i vattnet 300 m från land utom i anslutning till industrins hamnverksamhet. Sådan förändring av området som är föranledd av industrins behov av hamnutbyggnad ska prioriteras. Alla förändringar i vattenområdet ska föregås av prövning enligt miljöbalken och i detaljplan. 30. Hakefjorden Hela området omfattas av förordnande om naturreservat enligt 7 kap MB. Särskilda föreskrifter gäller. Området är också ett Natura område. För strandområdena och vattenområdet gäller strandskydd. Delar av området berörs av detaljplaner. Tillstånd kan krävas för förändringar på land och i vattnet som kan påverka vattenområdets miljö. Länsstyrelsen har fastställt en bevarandeplan för området. Genom området passerar farleden till Uddevalla hamn. Farleden är av riksintresse. Alla förändringar i vattenområdet ska föregås av prövning enligt miljöbalken och i detaljplan. 148 ÖP 06 Översiktsplan för Stenungsunds kommun

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

REGLER OCH REKOMMENDATIONER

REGLER OCH REKOMMENDATIONER REGLER OCH REKOMMENDATIONER Allmänt Detta avsnitt behandlar dels de regler som gäller för bebyggelse och anläggningars tillkomst, förändring eller bevarande och var dessa gäller, dels kommunens rekommendationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Jörlanda. Delområde Jörlanda. Bakgrund

Jörlanda. Delområde Jörlanda. Bakgrund Jörlanda Bakgrund Jörlandaområdet har ett gynnsamt läge utmed kusten mellan Göteborg och Stenungsund. Det kustnära läget skapar förutsättningar för attraktiva boendeoch fritidsmiljöer. Det goda kommunikationsläget

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Strandskydd - ett områdesskydd

Strandskydd - ett områdesskydd Strandskydd - ett områdesskydd Det generella strandskyddet 7 kap. 14 Strandskyddets syfte, 7 kap 13 Strandskyddet syftar till att långsiktigt: trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

BRASTAD OCH BRODALEN

BRASTAD OCH BRODALEN BRASTAD OCH BRODALEN Bakgrund Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbetstillfällen och den ökade befolkningen

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014

Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli. Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna på en kvart Eveline Savik och Johanna Ersborg Jurister på Strandskyddsdelegationens kansli Arenakonferens den 12 juni 2014 Strandskyddsreglerna i korthet 7 kap. miljöbalken Historik

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 1 (5) Jan Eric Vilén Primusgatan 94 112 67 Stockholm Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av småbåtshamn Fastighet RÄVSNÄS S:6 Beslut Bygg- och miljönämnden beslutar: att med stöd av 7 kap 18

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 1998:839 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Praxis?

Praxis? Praxis? http://www.markochmiljooverdomstolen.se/avgoranden-fran-mark--ochmiljooverdomstolen/ http://www.strandskyddsdomar.se/ Fastighetsbildning De särskilda skäl som enligt 7 kap 18c miljöbalken får

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Miljödepartementet STOCKHOLM

Miljödepartementet STOCKHOLM Centrum för biologisk mångfald (CBM) YTTRANDE 2002-10-15 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport 5185 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Kartläggning m.m. av strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Strandskydd och dispens

Strandskydd och dispens Strandskydd och dispens Strandskydd och dispens 1 Om Strandskyddsdelegationen Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna.

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön

PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM Ingela Isaksson 08-731 30 05 2015-01-09 PM om detaljplanering och strandskydd på Västra Bosön Detta PM är upprättat i samband med att detaljplanläggning har inletts för

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE ÖVERSIKTSPLAN 2011 FÖR SUNNE KOMMUN ANTAGEN 2011-11-28 LAGA KRAFT 2013-05-23 BILAGA 10 SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE Samhällets krav på bygglov varierar beroende på byggnadens användning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN OB 21 (handling 2) Planenheten Dnr ONB 44/2001 213 B E S K R I V N I N G Områdesbestämmelser för södra Boo, del av Backeböl i Nacka kommun. Område N, Boo strandväg m.fl. och område P Dalvägen

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun

Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 40 Yttrande över Länsstyrelsens remiss om utvidgat strandskydd i Luleå kommun Dnr SBK 2013.34 20 Byggnadsnämndens beslut Byggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

I N V E N T E R I N G

I N V E N T E R I N G Svedala kommun ligger i den sydöstra delen av Skåne och gränsar till Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Lund och Dalby kommuner. I N V E N T E R I N G Svedala kommun i Skåne 73 Historia Området kring

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar

Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen, Miljöbalken och förordningen om Miljökonsekvensbeskrivningar BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB Detaljplan för del av Arentorp 5:1, Björnvik, Sankt Anna, Söderköpings kommun, Östergötlands län Upprättad 2009-11-30 rev 2009-12-09 Dnr:2009/103

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne

Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne. 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Hushållning med jordbruksmark i den kommunala planeringen exempel Skåne 4 okt 2016 / Elisabet Weber, Länsarkitekt Länsstyrelsen Skåne Skåne i korthet! 33 kommuner 12 x 12 mil i kvadrat 1, 2 miljoner inv,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

6. REKOMMENDATIONER FÖR BYGGANDET M M

6. REKOMMENDATIONER FÖR BYGGANDET M M BYGGANDET MM 6. REKOMMENDATIONER FÖR Rekommendationskartan Översiktsplanens rekommendationer redovisar allmänna intressen i olika områden och kommunens syn på planläggning och tillståndsgivning. De vänder

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund

PLANBESKRIVNING. Dnr 0716/09. Antagandehandling Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Dnr 0716/09 Antagandehandling 2010-04-28 PLANBESKRIVNING Upphävande av byggnadsplan Dyrtorp 1:1 m.fl Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Enkelt Planförfarande 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer