Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB Org nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654"

Transkript

1 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB Org nr

2 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare 11 Aktiedata 12 Styrelse, revisor och ledning 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning koncernen 18 Balansräkning koncernen 19 Kassaflödesanalys koncernen 21 Resultaträkning moderföretaget 23 Balansräkning moderföretaget 24 Kassaflödesanalys moderföretaget 26 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 28 Noter 31 Revisionsberättelse 35 Finansiell info Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North. Avanza är Certified Adviser. Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfinns på Årsstämma Tid Årsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ), org.nr , äger rum den 11 maj 2015 kl Plats Cinnober Financial Technology AB, Kungsgatan 36, Stockholm Rätt att deltaga För att ha rösträtt på årsstämman måste aktieägare vara införd i aktieboken den 5 maj Registrering i aktieboken För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, och som vill delta, måste därför tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Registreringen måste vara verkställd senast den 5 maj 2015, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Finansiell kalender Delårsrapport för : 7 maj Årsstämma 2015: 11 maj Delårsrapport för : 20 augusti Delårsrapport för : 5 november Bokslutskommuniké : 25 februari Finansiella definitioner EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning vid periodens slut Kassalikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av omsättningen Nettoskuld/Nettokassa Räntebärande kort- och långfristiga skulder inklusive pensionsskulder med avdrag för likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital för de senaste tolv månaderna Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen 2 Cinnober årsredovisning 13/14

3 Cinnober i korthet Cinnober är världsledande och oberoende leverantör av finansiell teknologi. Vi verkar på en global marknad med kunder som representerar några av världens främsta finansaktörer, och som har extrema krav på kvalitet och prestanda. Till våra prioriteringar hör därför att genom ständig innovation och utveckling säkerställa att våra kunder alltid ligger steget före sina konkurrenter. Cinnober har, allt sedan starten 1998, bedrivit framgångsrika projekt och installationer. Idag har vi en ledande position som leverantör av trading- och clearinglösningar till stora branschaktörer, med etablerade kundsamarbeten i merparten av världens finansmetropoler. Finansiell teknologi samt logiken bakom handel och clearing är Cinnobers grundspecialitet. Vår passion handlar till stor del om att verka för allt bättre och säkrare finansmarknader, genom gedigen affärsförståelse och applicerandet av modern teknologi. Cinnober har ett heltäckande erbjudande som bland annat består av prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, clearing och marknadsövervakning. Vi arbetar med såväl affärskritiska systemlösningar för stora finansiella aktörer, som med helt nya banbrytande satsningar. Bland våra kunder återfinns väletablerade branschnamn som Australian Securities Exchange (ASX), BM&FBOVESPA, Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX), Euronext, Johannesburg Stock Exchange (JSE), New York Stock Exchange (NYSE), London Metal Exchange (LME) samt Stock Exchange of Thailand (SET). I vår långsiktiga strategi ingår att bredda kundbasen även till nya målgrupper och då i första hand större banker och mäklarhus. Under året som gått har vi brutit ny mark även inom detta område. Inte minst när det gäller förvärvet av London-baserade rapporteringstjänsten Boat Ltd, som erbjuder sina kunder att rapportera in OTC-affärer i enlighet med pan-europeiska regelverk. Cinnober är ett visionärt och snabbfotat kunskapsföretag, med innovation som en stark drivkraft. Vi levererar kraftfulla och sofistikerade systemlösningar med hög tillförlitlighet. Basen i våra erbjudanden är den egenutvecklade plattformen TRADExpress. Den utgör en robust och skalbar teknisk infrastruktur som, i kombination med snabbhet och effektivitet, ger en god hävstång på investeringar avseende utveckling. Fler viktiga hörnstenar, som i hög grad bidragit till vår positiva utveckling, är gedigen kompetens och erfarenhet, avancerad finansiell spjutspetsteknologi samt inte minst vårt oberoende. Engagemang, flexibilitet och agila arbetsmetoder är andra ingredienser som också medfört att vi alltid klarat av att leverera på utsatt tid, enligt avtalade kravspecifikationer och kostnadsramar.

4 VD har ordet Efter ett antal år med låga nivåer av handlade volymer på världens börser och en allmänt låg investeringsvilja, börjar vi nu se en vändning på vår traditionella marknad gällande teknologi till börser och clearinghus. Vi har noterat ett uppdämt globalt investeringsbehov som Cinnober står väl rustat att möta både som organisation samt i kraft av vår moderna och gedigna produktportfölj. Under verksamhetsåret har vi inom Cinnobers traditionella segment både vidareutvecklat befintliga kundrelationer och etablerat elva nya samarbeten, vilket stärkt vår marknadsposition och kompenserar för de två kunder som under de senaste tolv månaderna av olika skäl valt att lägga ned sina satsningar. Prestigeaffär i Australien Innan jag tar upp de händelser som präglat verksamheten under året, vill jag nämna den prestigeaffär vi tog hem efter räkenskapsårets slut. Den australiensiska börsen ASX, en av världens tio största marknadsplatser, har valt Cinnober till ny leverantör på tradingsidan. Affären innebär att börsens två befintliga aktie- och derivatsystem ersätts med en gemensam lösning baserad på Cinnobers TRADExpress-teknologi. Det nya samarbetet är en mycket betydelsefull referens och stärker vår position i Asien- och Stillahavsområdet, som är en stor tillväxtregion. En viktig milstolpe för oss, en prestigeaffär i branschen samt ett projekt och en utmaning som passar oss perfekt. Enda leverantör inom realtidsclearing Realtidsclearing är ett område som fått stor uppmärksamhet de senaste åren, och som garanterar att alla som handlar har rätt ställda säkerheter vid varje givet tillfälle. Här har Cinnober en unik position som världens enda systemleverantör och under hösten genomförde vi produktionssättningar hos två av våra största och mest välrenommerade kunder brasilianska BM&FBOVESPA samt brittiska LME Clear. Under 2014 tecknade vi också avtal med Johannesburg Stock Exchange (JSE). En affär som omfattar ny clearingplattform för samtliga tillgångsslag handlade på den sydafrikanska börsen, och med leverans planerad till senare delen av Därutöver valde den europeiska börsgruppen Euronext Cinnober till ny teknologipartner, för en satsning på effektiviserad derivathandel med bland annat förbättrad riskhantering och clearing. Den nya tjänsten är planerad att lanseras under första halvåret Nya innovativa kundsamarbeten Vi fortsätter också att erbjuda teknologi som en tjänst på abonnemangsbasis. Under årets sista kvartal vann vi en affär gällande en ännu ej namngiven marknadsplats som verkar inom ett expanderande segment i finansbranschen. Helhetslösningen inkluderar såväl handels- och clearingsystem som övervakning och systemdrift. Inom produkt- och tjänsteområdet kring övervakningsteknologi har vi under verksamhetsåret vunnit fem nya affärer. Däribland har en av världens mest kända börser, New York Stock Exchange (NYSE), beslutat att låta Cinnober leverera ny övervakningsteknologi till börsens fem helägda marknadsplatser. Vidgat erbjudande till banker och mäklarhus Cinnober har en långsiktig strategi att bredda kundbasen till nya segment, och då i första hand större banker och mäklarhus. Till skillnad mot vår traditionella marknad, som består av börser och clearinghus där vi har en erkänt stark ställning, är det här för oss obruten mark men som rätt bearbetad kan ge mycket god utväxling. Sommaren 2014 förvärvade vi rapporteringstjänsten Boat av Markit. Boat erbjuder sina kunder, som består av just banker och mäklarhus, att rapportera in OTC-affärer i enlighet med pan-europeiska regelverk. Cinnober har levererat teknologin bakom denna tjänst alltsedan starten 2007, och genom förvärvet skapat en bra bas för det fortsatta arbetet med att bearbeta detta för oss nya segment. Övertagandet innebär att vi både behållit befintliga kunder och kontrakterat nya. Under det kommande året är ambitionen att expandera tjänsteerbjudandet baserat på vår existerande produktportfölj. Efter räkenskapsårets slut offentliggjorde den europeiska kommissionen att Cinnober i stenhård konkurrens valts ut som deltagare i ett finansieringsprogram, med målet att främja europeiska innovationer. Av totalt 580 projektförslag valde EU-kommissionen slutligen ut 78 projekt varav sex svenska som var och ett erhåller delfinansiering om drygt 2 MEUR. Målsättningen är att anpassa vår banbrytande teknologi för realtidsclearing till internationella banker. Mångfald en framgångsfaktor Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på Umeå-regionen. Både när det gäller initiativet till skapandet av ett finansiellt IT-kluster, och vår egen verksamhet. Vår uppskattade traineesatsning cincube, den enda i sitt slag inom finansiell IT, går nu in på sitt tredje år. Vi har också introducerat Cinnober Labs, där våra medarbetare har möjlighet att kreera idéer som kan leda till nya innovativa lösningar. Det är intressant att se hur Cinnobers kontinuerliga satsning på mångfald är en framgångsfaktor att räkna med. Vår kundlista är ett utmärkt exempel på mångfald i termer av global spridning, affärsområden och bakgrund. Därutöver har vi också internt en tydlig ambition att arbeta utifrån ett 4 Cinnober årsredovisning 13/14

5 mångfaldsperspektiv. Med över 30 nationaliteter, ett brett åldersspann och en god fördelning mellan kvinnor och män, är vi inte en typisk representant för vår bransch. På Cinnober strävar vi ständigt efter att höja attraktionsvärdet hos befintliga och potentiella medarbetare. Därför är jag mycket nöjd med att vi för andra året i följd placerat oss på listorna över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare respektive 100 bästa karriärföretag. Intäktsmodell Vi har delvis ändrat vår affärsmodell under de senaste åren från att ha stora initiala engångsintäkter i form av förutbetalda licenser till att istället sälja våra produkter och tjänster enligt en prismodell som ger oss mer återkommande intäkter. Effekten av denna förändring medför en något lägre omsättning under en övergångsperiod eftersom våra licensintäkter fördelas över en längre tidsperiod, men i det längre perspektivet får vi en jämnare intäktsström som jag bedömer som mycket positivt för bolaget. Som ett led i att öka lönsamheten genomför vi nu ett kostnadsbesparingsprogram. Cinnober har alltid värnat om en stark finansiell ställning, vilket i denna årsredovisning accentueras av en nettokassa på 54 MSEK. Därutöver bedömer vi oss ha en väl balanserad produkt- och tjänsteportfölj. Allt detta sammantaget gör att jag ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta vår framgångsrika resa. Veronica Augustsson April 2015 Under året har vi även bytt marknadsplats för vår aktie och sedan slutet av september är vi noterade på Nasdaq First North. Global investeringsvilja Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har en stark global position som ledande leverantör av innovativ teknologi till börser och clearinghus. Omvärlden präglas allt mer av optimism som genererar investeringsvilja i system inom vår nisch. På clearingsidan driver även regulatoriska förändringar på investeringstakten. Vår strategiska satsning att bredda målgruppen har också fått en mycket intressant och lovande injektion, bland annat genom förvärvet av Boat. Koncernen intäkter och resultat För räkenskapsåret 2013/2014, som omfattade arton månader, uppgick nettoomsättningen till 408,4 mkr och årets resultat till 2,5 mkr. Omräknat till att avse tolv månader, för att möjliggöra en relevant jämförelse mot tidigare år, motsvarar det en omsättning på 272,3 mkr (295,8), en minskning med 8 %, samt ett resultat efter skatt på 1,6 mkr (16,8), en minskning med 90 %. Detta är inte tillfredsställande nivåer. Den lägre omsättningen och det svagare resultatet beror till stor del på att vi tappat kundintäkter förorsakat av de senaste årens finanskris samtidigt som en ändrad intäktsmodell avseende licensintäkter, som beskrivs mer i detalj ovan, också bidragit till den lägre omsättningen under året. Merparten av de nya affärer som vi gjorde under räkenskapsåret skedde relativt sent under perioden, och har därmed inte fått fullt utslag i resultatet för 2013/2014. Under perioden har vi intensifierat arbetet med att effektivisera verksamheten, däribland genom olika insatser som syftar till att öka lönsamheten i kundprojekten. Vi har också fortsatt med produktutveckling, främst av vår clearinglösning. Denna investering har belastat resultatet, då Cinnober valt att inte aktivera kostnader för produktutveckling som en tillgång i balansräkningen. För att förbättra resultatet strävar bolaget aktivt efter att kunna sänka sina kostnader och vi har bl a minskat vårt utnyttjande av externa konsulter. Vår strävan inför 2015 är att öka omsättningen med bibehållen eller lägre kostnadsmassa. Cinnober årsredovisning 13/14 5

6 Marknad och kunder Cinnober verkar på en global marknad, där våra kunder till största delen är stora etablerade branschaktörer. Gemensamt för dem alla, är att de påverkas och styrs av såväl marknadsmässiga krav och möjligheter, som nationella regleringar och myndighetskrav. De lösningar vi levererar är oftast oerhört affärskritiska och utgör en betydande del av kundernas kärnverksamhet, vilket ofta medför extrema krav på prestanda och tillförlitlighet. Vår traditionella marknad Cinnobers traditionella marknad består av börser och clearinghus, där vi tillhandahåller trading- och clearingsystem, liksom kompletterande lösningar för exempelvis övervakning, distribution av marknadsdata och indexberäkningar. Långsiktighet är ett nyckelord som avspeglas i såväl säljprocesser som kundrelationer. Säljprocesserna kan sträcka sig över flera år och våra kundrelationer i tiotals år. Under det gångna året har vi både vidareutvecklat befintliga samarbeten och etablerat nya globala relationer, vilket ytterligare förstärkt en god position inom vår traditionella marknad. Världens största clearingprojekt i produktion Realtidsclering är ett begrepp som fått stor uppmärksamhet på senare tid. I branschen talas det om ett paradigmskifte och Cinnober, som är världens enda systemleverantör inom området, har haft stor framgång med lyckade produktionssättningar hos välrenommerade branschaktörer. Däribland brittiska LME Clear, som lanserat Europas mest moderna clearinghus, och brasilianska BM&FBOVESPA, som ska migrera börsens fyra clearinghus till en gemensam teknikplattform. Redan genom den första fasen som nu lanserats, beräknar man att det frigjorts över 60 miljarder SEK på den brasilianska marknaden tack vare den nya tekniklösningen och den mycket effektivare hanteringen av ställda säkerheter. Bland våra befintliga kunder är det flera som visat imponerande volymtillväxt under året. Inte minst Stock Exchange of Thailand (SET) som, efter lanseringen av Cinnobers teknologi för derivathandel, slog rekord redan första handelsdagen. Detsamma gäller Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) som, sedan lanseringen av sin nya trading- och clearingplattform, löpande redovisat nya volymrekord. Innovativa produktområden Under 2014 har vi inlett nya kundsamarbeten med aktörer inom olika produktområden. Däribland New York Stock Exchange (NYSE), en av börsvärldens giganter, som valt att låta Cinnober leverera ny övervakningsteknologi till börsens fem helägda marknadsplatser. Cinnobers erbjudande omfattar till största delen licensaffärer med fysiska installationer. Därutöver finns möjlighet för branschaktörer att lösa sitt teknologibehov, genom att inhandla detta som en helhetslösning på abonnemangsbasis. Detta tjänsteupplägg ger kunden möjlighet att fokusera på den egna verksamheten och samtidigt dra fördel av Cinnobers gedigna erfarenhet och väl beprövade teknologi. Ett aktuellt exempel är den marknadsplats som verkar inom ett expanderande branschområde, och där Cinnober tillhandahåller såväl handels- och clearingsystem som övervakning och systemdrift. På begäran hålls kundens namn konfidentiellt tills vidare. Ny satsning gentemot banksektorn Cinnober har en långsiktig strategisk plan att vidga verksamheten och erbjuda våra befintliga tjänster till större banker och mäklarhus. I fjol förvärvade vi rapporteringstjänsten Boat från Markit. Boat erbjuder sina kunder, bestående av just banker och mäklarhus, att rapportera in OTC-affärer i enlighet med pan-europeiska regelverk. Cinnober har tillhandahållit teknologin bakom denna tjänst, alltsedan Boat grundades 2007, och har i och med förvärvet skapat en bra grund inför den fortsatta bearbetningen av detta nya segment. Vår långsiktiga satsning på banksektorn gynnas också av EU-kommissionens offentliggörande nyligen, att Cinnober valts ut att delta i ett stort finansieringsprogram. Syftet är att främja innovationer och målsättningen att anpassa Cinnobers teknologi för realtidsclearing till internationella bankers client clearing-verksamhet. 6 Cinnober årsredovisning 13/14

7 Aktuella affärer och projekt Cinnober har sedan starten haft en internationell målgrupp och har numera kunder världen över. Bland aktuella affärer och projekt återfinns bland annat: Australian Securities Exchange (ASX) För Cinnobers vidkommande fick 2015 en riktig drömstart, när vi tog hem ett av börsvärldens mest åtråvärda tradingkontrakt. I februari tillkännagavs att australiensiska ASX, en av världens tio största marknadsplatser, valt Cinnober som ny teknikleverantör. Affären innebär att börsens två befintliga system för aktie- respektive derivathandel ersätts med en ny gemensam lösning för att hantera samtliga handlade tillgångsklasser och en mängd olika valutor. I valet av ny teknologi har ASX lagt stor vikt vid systemets flexibilitet, skalbarhet och inbyggda funktionsrikedom, samt därutöver även faktorer som kostnadseffektivitet och förkortade ledtider vid införandet av framtida produkter och tjänster. ASX tillhör världens främsta börsgrupper, med ett heltäckande tjänsteerbjudande som inkluderar notering, handel, clearing och settlement. World Economic Forum rankar Australien som femma av de världsledande kapitalmarknaderna. Den nationella aktiemarknaden är den näst största, och derivatmarknaden den största, i hela Asien- och Stillahavsområdet. Euronext Den europeiska börsgruppen Euronext, som står bakom börserna i Paris, Amsterdam, Bryssel och Lissabon, är ytterligare en stor aktör som valt Cinnober till ny teknologipartner. Satsningen är inriktad på en effektiviserad derivathandel, med bland annat förbättrad riskhantering och clearing. Den nya tjänsten, initialt avseende aktiederivat, är planerad att lanseras under första halvan av Här kommer man att kunna erbjuda en förädlad derivathandel, bland annat genom att investerare erbjuds att rapportera bilateralt överenskomna affärer (OTC) med vissa flexibla parametrar till Euronext, där transaktionerna slutligen clearas via börsens centrala motpart. Johannesburg Stock Exchange (JSE) I april 2014 skrev vi avtal med Johannesburg Stock Exchange gällande utvecklingen av en ny clearingplattform för samtliga tillgångsslag som handlas på den sydafrikanska börsen. Affären är vår första på den afrikanska kontinenten, med den regionalt klart dominerande aktören och inom det strategiskt viktiga clearingområdet. JSE en av världens tjugo största börser har tidigare använt sig av olika clearinglösningar för olika tillgångsslag, men har ett uttalat strategiskt fokus att förbättra erbjudandet genom en integrerad clearing- och settlement-modell. Projektet är i full gång, med leverans planerad till senare delen av Cinnober årsredovisning 13/14 7

8 Vårt erbjudande Vårt vinnande koncept är en teknisk plattform i världsklass Basen i Cinnobers erbjudanden är vår egenutvecklade plattform TRADExpress. Den utgör en robust och skalbar teknisk infrastruktur, på vilken vi levererar kraftfulla och sofistikerade systemlösningar med hög tillförlitlighet. Genom att basera alla produktlösningar och kundleveranser på en beprövad plattform som vi ständigt vidareutvecklar, möjliggörs korta ledtider, kostnadseffektiv support samt långsiktigt hållbara och högkvalitativa lösningar. Listan med affärskritiska systemlösningar baserade på TRADExpress som levererats i tid, inom budgetramar och i enlighet med mycket höga kundkrav är lång och en stor fördel i vårt säljarbete. TRADExpress står för en oberoende och flexibel teknologi, vilket är en styrka i dagens föränderliga värld och gör att våra lösningar snabbt kan anpassas efter nya behov och krav. Den är baserad på programmeringsspråket Java och därmed är vi inte låsta till specifika märken på tredjepartsprodukter såsom hårdvaruplattformar och operativsystem. Tvärtom kan vi använda de som vi bedömer vara marknadens för tillfället bästa och mest kostnadseffektiva. TRADExpress behöver vidare betydligt mindre hårdvara än konkurrerande system, och kan hanteras av en relativt slimmad driftorganisation vilket ger en mycket konkurrenskraftig totalkostnad för kunden. Skiktad arkitektur och trygga leveranser Med TRADExpress Platform som grund har Cinnobers erbjudanden, enkelt uttryckt, en skiktad och modulär arkitektur vilket ger en god hävstång på de investeringar som kontinuerligt görs i plattformen. På den tekniska plattformen placeras affärslogiken som utgör Cinnobers olika produkter. Vi har ett omfattande bibliotek med affärslogik som kan kombineras och konfigureras utifrån olika behov. Dessutom kan kundanpassningar placeras i ett lager ovanpå detta, vilket ofta görs i form av kundunika funktioner och kopplingar till kringliggande system. För att säkerställa kostnadseffektiva lösningar och framgångsrika leveransprojekt arbetar vi med en agil projektmetod och testdriven utveckling med kvalitetsfokus från start till mål. Kunden mottar delleveranser under projektets gång och kan tidigt bekanta sig med systemet och verifiera krav. Det underlättar även kommunikationen mellan kunden och Cinnober och säkerställer att rätt prioriteringar görs. Tack vare denna arkitektur och våra arbetsmetoder kan vi använda vår teknologi och vårt affärskunnande för att stödja unika affärsmodeller inom i princip vilken typ av handel som helst, med vilka finansiella instrument som helst, utifrån en och samma plattform. Vi kan dessutom snabbt utveckla nya produkter, och vidareutveckla våra existerande, genom att addera ny affärslogik. På detta område anser vi oss vara unika som leverantör i vår bransch. Kundanpassning Affärslogik 8 Cinnober årsredovisning 13/14

9 Anpassningsbara produkter Cinnober erbjuder säkra och effektiva produktlösningar som täcker alla väsentliga funktioner på en finansiell handelsplats, hela vägen från orderbok till clearing. Handelssystemet TRADExpress Trading System och clearingsystemet TRADExpress RealTime Clearing är de två mest omfattande produkterna i vår portfölj. Dessa två system utgör kärnan, eller hjärtat, på en börs respektive ett clearinghus och är absolut affärskritiska för våra kunder. Utöver dessa erbjuder Cinnober ett antal system för kringliggande funktioner såsom indexberäkningar, distribution av marknadsdata, riskhantering och marknadsövervakning. TRADExpress Trading System används för handel med exempelvis värdepapper och derivatkontrakt. Med sin snabbhet och prestanda uppfyller systemet behoven hos världens mest krävande börser. Vidare är det mycket flexibelt, rikt på funktionalitet, och används för ett brett spektrum av tillgångsslag inklusive såväl underliggande aktier, råvaror, valuta, ränteprodukter och aktielån som olika derivat på dessa. TRADExpress RealTime Clearing möjliggör clearing och riskhantering i realtid. Detta innebär effektivare och mer precis riskhantering än vad som tidigare har kunnat erbjudas på denna marknad. Systemets förmåga att integrera ett clearinghus samtliga marknader (aktier, derivat, ränteprodukter etc), inklusive affärer som görs upp utanför en börs (OTC), möjliggör stora effektiviseringar samt en mer komplett bild av kundernas nettorisk. Vi säljer våra system dels genom traditionella licensavtal, tillsammans med anpassning och implementering, och dels genom tjänsteavtal. I våra tjänsteavtal erbjuds systemen i standardutförande, med begränsad möjlighet till kundunika anpassningar, paketerade med drift och hårdvara. Våra licenskunder kan välja till drifttjänster (managed services) separat. Cinnober årsredovisning 13/14 9

10 Effektiva lösningar för banker Vi ser ett stort behov hos banker av nya och effektivare system, delvis drivet av de olika regelverk som är under införande på världens finansmarknader, som ställer nya krav på banker och deras system. Banker är därför en naturlig utvidgning av Cinnobers målgrupp med behov av samma lösningar, med vissa anpassningar, som vi redan levererar till börser och clearinghus. Client Clearing Baserat på vårt framgångsrika clearing-system har Cinnober påbörjat utveckling av ett system anpassat för bankers riskhantering och backoffice-verksamhet: TRADExpress Client Clearing. Målgruppen är banker som agerar mellanhand mellan aktörer på finansmarknaden och clearinghus, som har behov av att effektivisera riskhantering och hanteringen av stora flöden av kundaffärer i olika tillgångsslag, uppgjorda på eller utanför en börs. Cinnober har beviljats EU-finansiering på upp till 2,2 MEUR för detta projekt inom Horizon 2020 programmet som ska främja forskning och innovation inom EU. Boat Services I och med köpet av Londonbaserade Boat Services Ltd har vi skapat en plattform från vilken vi kommer att utöka vårt erbjudande av mjukvarutjänster för banker. Managed services Som en framgångsrik IT-partner inom vår marknadsnisch vill vi leverera mer än enbart pålitlig teknik. Av lika stor vikt är att säkerställa en smidig övergång till de system vi levererar samt framgångsrik systemdrift genom väl fungerande processer. Cinnobers förmåga att leverera vältestade systemlösningar med korta ledtider är en viktig bidragande faktor till våra produkters och tjänsters mycket höga kvalitet. Cinnober erbjuder även ett komplett åtagande inom systemdrift, från dimensionering av hårdvara och nätverk samt installation till löpande drift och systemövervakning dygnet runt alla dagar i veckan. Genom att ta totalansvar för infrastruktur, drift och levererad systemlösning har vi möjlighet att både förenkla kundens situation samt bättre säkerställa kvaliteten i de system vi levererar gällande prestanda och pålitlighet. Vi erbjuder olika grad av förvaltningstjänster, anpassat till kunders olika behov och förutsättningar, från rena mjukvarutjänster till drift av våra kundanpassade licensaffärer i olika servicenivåer. Utöver dagens rapporteringstjänst för OTC-affärer med europeiska aktier, planerar Cinnober att via Boat erbjuda möjlighet att abonnera på systemtjänster för funktioner såsom handelsövervakning, internmatchning och realtidsriskberäkningar. 10 Cinnober årsredovisning 13/14

11 Våra medarbetare Cinnober är ett innovativt kunskapsföretag som verkar i en ständigt föränderlig bransch. Det innebär såväl möjligheter som utmaningar, och präglar i högsta grad vår företagskultur. Vår kundlista innehåller några av de största och mest krävande aktörerna på den internationella finansmarknaden, vilket ställer stora krav på en flexibel, transparent och nytänkande organisation. På våra kontor i Stockholm, Umeå, London och New York arbetar närmare 250 personer. Många av oss i projekt som drivs i nära kundsamarbete och enligt agila projektmetoder. En väl distribuerad ansvarsfördelning med korta beslutsvägar gör oss också snabbrörliga och engagerade. På Cinnober strävar vi ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare, både hos befintliga och potentiella medarbetare. Därför är det också mycket inspirerande att vi, för andra året i rad och i stor konkurrens placerat oss på listorna över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare respektive 100 bästa karriärföretag. De allra flesta av Cinnobers medarbetare har akademisk bakgrund och många har dessutom lång branscherfarenhet. Därutöver har vi en tydlig ambition att arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv vilket är en stor fördel, både för oss själva och för våra kunder. Mångfaldsaspekten kännetecknas bland annat av en medarbetarstab som består av över 30 nationaliteter, med ett brett åldersspann och en god fördelning mellan kvinnor och män. Våra medarbetares specialistkunskaper, erfarenheter och drivkrafter är av största betydelse, och vi arbetar aktivt med att erbjuda ett gott arbetsklimat med utmanande arbets- uppgifter för att rekrytera och behålla toppkrafter, samt erbjuda goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi är stolta över vår mix av talangfulla medarbetare och har alltid en dörr öppen för nya ambitiösa förmågor, med en stark vilja att ge sig i kast med spännande utmaningar. I Umeå har vi tidigare, tillsammans med näringsliv, kommun och högskola, inlett en långsiktig satsning på ett finansiellt IT-kluster en framtida investering som bedöms vara mycket viktig för Cinnobers utveckling och rekrytering. Samarbetet med andra lokala aktörer har också resulterat i en ny, unik inriktning inom finansiell IT vid Umeå universitet. Flera andra framtidsorienterade aktiviteter är förlagda till Cinnobers umeåverksamhet. Vårt traineeprogram cincube går nu in på sitt tredje år. Vi har även introducerat Cinnober Labs, där vår personal har möjlighet att kreera idéer som kan leda till nya innovativa lösningar. Sedan många år tillbaka erbjuder Cinnober även s.k. internships där högpresterande studenter under sitt examensår kan kombinera studierna med deltidsarbete hos oss. Detta har ytterligare förbättrat våra möjligheter att rekrytera de bästa medarbetarna direkt från högskolor och universitet. Under verksamhetsåret har rekryteringar genomförts med intentionen att anställa såväl personer med lång relevant erfarenhet som nyutexaminerade civilingenjörer. Personalstyrkan har under året varit i stort sett oförändrad till antalet och vid verksamhetsårets utgång hade koncernen 249 medarbetare. Cinnober årsredovisning 13/14 11

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 54,0 37,7 54,1 37,7 54,0. Räntabilitet på eget kapital (%) 2,1-0,3 1,2 13,8 2,1

Nettokassa (+)/nettoskuld (-) (MSEK) 54,0 37,7 54,1 37,7 54,0. Räntabilitet på eget kapital (%) 2,1-0,3 1,2 13,8 2,1 Delårsrapport Perioden 2015-01-01 2015-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 65,4 MSEK (66,4 MSEK). Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Kv 4 Kv 4 12 mån 12 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13

Kv 4 Kv 4 12 mån 12 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13 Delårsrapport Cinnober Financial Technology AB (publ) Org nr 556548-9654 Perioden 2013-07-01 2014-06-30 Nettoomsättning för perioden uppgick till 278,4 MSEK (295,8 MSEK) Resultat före skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2012-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2012-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2012-07-01 2012-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 65,1 MSEK (44,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2015-01-01 2015-06-30. Finansiell översikt. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2015-01-01 2015-06-30. Finansiell översikt. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2015-01-01 2015-06-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,8 MSEK (140,0 MSEK). Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2012-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 181,0 MSEK (166,2 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13

Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13 Delårsrapport Perioden 2013-07-01 2014-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 204,7 MSEK (216,5 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2012-07-01 2013-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,5 MSEK (181,0 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 december 2015 Perioden 1 september 2015 31 december 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr

Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr Delårsrapport Perioden 2009-07-01 2009-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 56,3 MSEK (46,2 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till -6 712, (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen. Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnohälsan genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Pepins Group AB (publ)

Pepins Group AB (publ) 1 Delårsrapport januari december 2016 för Pepins Group AB (publ) siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år Koncernens intäkter för perioden januari-december uppgår till 19.194 (1.211) TSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer