Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654"

Transkript

1 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB Org nr

2 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare 11 Aktiedata 12 Styrelse, revisor och ledning 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning koncernen 18 Balansräkning koncernen 19 Kassaflödesanalys koncernen 21 Resultaträkning moderföretaget 23 Balansräkning moderföretaget 24 Kassaflödesanalys moderföretaget 26 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 28 Noter 31 Revisionsberättelse 35 Finansiell info Cinnoberaktien är noterad på Nasdaq First North. Avanza är Certified Adviser. Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfinns på Årsstämma Tid Årsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ), org.nr , äger rum den 11 maj 2015 kl Plats Cinnober Financial Technology AB, Kungsgatan 36, Stockholm Rätt att deltaga För att ha rösträtt på årsstämman måste aktieägare vara införd i aktieboken den 5 maj Registrering i aktieboken För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, och som vill delta, måste därför tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Registreringen måste vara verkställd senast den 5 maj 2015, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Finansiell kalender Delårsrapport för : 7 maj Årsstämma 2015: 11 maj Delårsrapport för : 20 augusti Delårsrapport för : 5 november Bokslutskommuniké : 25 februari Finansiella definitioner EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning vid periodens slut Kassalikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av omsättningen Nettoskuld/Nettokassa Räntebärande kort- och långfristiga skulder inklusive pensionsskulder med avdrag för likvida medel, kortfristiga placeringar och räntebärande kort- och långfristiga fordringar Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital för de senaste tolv månaderna Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen 2 Cinnober årsredovisning 13/14

3 Cinnober i korthet Cinnober är världsledande och oberoende leverantör av finansiell teknologi. Vi verkar på en global marknad med kunder som representerar några av världens främsta finansaktörer, och som har extrema krav på kvalitet och prestanda. Till våra prioriteringar hör därför att genom ständig innovation och utveckling säkerställa att våra kunder alltid ligger steget före sina konkurrenter. Cinnober har, allt sedan starten 1998, bedrivit framgångsrika projekt och installationer. Idag har vi en ledande position som leverantör av trading- och clearinglösningar till stora branschaktörer, med etablerade kundsamarbeten i merparten av världens finansmetropoler. Finansiell teknologi samt logiken bakom handel och clearing är Cinnobers grundspecialitet. Vår passion handlar till stor del om att verka för allt bättre och säkrare finansmarknader, genom gedigen affärsförståelse och applicerandet av modern teknologi. Cinnober har ett heltäckande erbjudande som bland annat består av prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, clearing och marknadsövervakning. Vi arbetar med såväl affärskritiska systemlösningar för stora finansiella aktörer, som med helt nya banbrytande satsningar. Bland våra kunder återfinns väletablerade branschnamn som Australian Securities Exchange (ASX), BM&FBOVESPA, Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX), Euronext, Johannesburg Stock Exchange (JSE), New York Stock Exchange (NYSE), London Metal Exchange (LME) samt Stock Exchange of Thailand (SET). I vår långsiktiga strategi ingår att bredda kundbasen även till nya målgrupper och då i första hand större banker och mäklarhus. Under året som gått har vi brutit ny mark även inom detta område. Inte minst när det gäller förvärvet av London-baserade rapporteringstjänsten Boat Ltd, som erbjuder sina kunder att rapportera in OTC-affärer i enlighet med pan-europeiska regelverk. Cinnober är ett visionärt och snabbfotat kunskapsföretag, med innovation som en stark drivkraft. Vi levererar kraftfulla och sofistikerade systemlösningar med hög tillförlitlighet. Basen i våra erbjudanden är den egenutvecklade plattformen TRADExpress. Den utgör en robust och skalbar teknisk infrastruktur som, i kombination med snabbhet och effektivitet, ger en god hävstång på investeringar avseende utveckling. Fler viktiga hörnstenar, som i hög grad bidragit till vår positiva utveckling, är gedigen kompetens och erfarenhet, avancerad finansiell spjutspetsteknologi samt inte minst vårt oberoende. Engagemang, flexibilitet och agila arbetsmetoder är andra ingredienser som också medfört att vi alltid klarat av att leverera på utsatt tid, enligt avtalade kravspecifikationer och kostnadsramar.

4 VD har ordet Efter ett antal år med låga nivåer av handlade volymer på världens börser och en allmänt låg investeringsvilja, börjar vi nu se en vändning på vår traditionella marknad gällande teknologi till börser och clearinghus. Vi har noterat ett uppdämt globalt investeringsbehov som Cinnober står väl rustat att möta både som organisation samt i kraft av vår moderna och gedigna produktportfölj. Under verksamhetsåret har vi inom Cinnobers traditionella segment både vidareutvecklat befintliga kundrelationer och etablerat elva nya samarbeten, vilket stärkt vår marknadsposition och kompenserar för de två kunder som under de senaste tolv månaderna av olika skäl valt att lägga ned sina satsningar. Prestigeaffär i Australien Innan jag tar upp de händelser som präglat verksamheten under året, vill jag nämna den prestigeaffär vi tog hem efter räkenskapsårets slut. Den australiensiska börsen ASX, en av världens tio största marknadsplatser, har valt Cinnober till ny leverantör på tradingsidan. Affären innebär att börsens två befintliga aktie- och derivatsystem ersätts med en gemensam lösning baserad på Cinnobers TRADExpress-teknologi. Det nya samarbetet är en mycket betydelsefull referens och stärker vår position i Asien- och Stillahavsområdet, som är en stor tillväxtregion. En viktig milstolpe för oss, en prestigeaffär i branschen samt ett projekt och en utmaning som passar oss perfekt. Enda leverantör inom realtidsclearing Realtidsclearing är ett område som fått stor uppmärksamhet de senaste åren, och som garanterar att alla som handlar har rätt ställda säkerheter vid varje givet tillfälle. Här har Cinnober en unik position som världens enda systemleverantör och under hösten genomförde vi produktionssättningar hos två av våra största och mest välrenommerade kunder brasilianska BM&FBOVESPA samt brittiska LME Clear. Under 2014 tecknade vi också avtal med Johannesburg Stock Exchange (JSE). En affär som omfattar ny clearingplattform för samtliga tillgångsslag handlade på den sydafrikanska börsen, och med leverans planerad till senare delen av Därutöver valde den europeiska börsgruppen Euronext Cinnober till ny teknologipartner, för en satsning på effektiviserad derivathandel med bland annat förbättrad riskhantering och clearing. Den nya tjänsten är planerad att lanseras under första halvåret Nya innovativa kundsamarbeten Vi fortsätter också att erbjuda teknologi som en tjänst på abonnemangsbasis. Under årets sista kvartal vann vi en affär gällande en ännu ej namngiven marknadsplats som verkar inom ett expanderande segment i finansbranschen. Helhetslösningen inkluderar såväl handels- och clearingsystem som övervakning och systemdrift. Inom produkt- och tjänsteområdet kring övervakningsteknologi har vi under verksamhetsåret vunnit fem nya affärer. Däribland har en av världens mest kända börser, New York Stock Exchange (NYSE), beslutat att låta Cinnober leverera ny övervakningsteknologi till börsens fem helägda marknadsplatser. Vidgat erbjudande till banker och mäklarhus Cinnober har en långsiktig strategi att bredda kundbasen till nya segment, och då i första hand större banker och mäklarhus. Till skillnad mot vår traditionella marknad, som består av börser och clearinghus där vi har en erkänt stark ställning, är det här för oss obruten mark men som rätt bearbetad kan ge mycket god utväxling. Sommaren 2014 förvärvade vi rapporteringstjänsten Boat av Markit. Boat erbjuder sina kunder, som består av just banker och mäklarhus, att rapportera in OTC-affärer i enlighet med pan-europeiska regelverk. Cinnober har levererat teknologin bakom denna tjänst alltsedan starten 2007, och genom förvärvet skapat en bra bas för det fortsatta arbetet med att bearbeta detta för oss nya segment. Övertagandet innebär att vi både behållit befintliga kunder och kontrakterat nya. Under det kommande året är ambitionen att expandera tjänsteerbjudandet baserat på vår existerande produktportfölj. Efter räkenskapsårets slut offentliggjorde den europeiska kommissionen att Cinnober i stenhård konkurrens valts ut som deltagare i ett finansieringsprogram, med målet att främja europeiska innovationer. Av totalt 580 projektförslag valde EU-kommissionen slutligen ut 78 projekt varav sex svenska som var och ett erhåller delfinansiering om drygt 2 MEUR. Målsättningen är att anpassa vår banbrytande teknologi för realtidsclearing till internationella banker. Mångfald en framgångsfaktor Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på Umeå-regionen. Både när det gäller initiativet till skapandet av ett finansiellt IT-kluster, och vår egen verksamhet. Vår uppskattade traineesatsning cincube, den enda i sitt slag inom finansiell IT, går nu in på sitt tredje år. Vi har också introducerat Cinnober Labs, där våra medarbetare har möjlighet att kreera idéer som kan leda till nya innovativa lösningar. Det är intressant att se hur Cinnobers kontinuerliga satsning på mångfald är en framgångsfaktor att räkna med. Vår kundlista är ett utmärkt exempel på mångfald i termer av global spridning, affärsområden och bakgrund. Därutöver har vi också internt en tydlig ambition att arbeta utifrån ett 4 Cinnober årsredovisning 13/14

5 mångfaldsperspektiv. Med över 30 nationaliteter, ett brett åldersspann och en god fördelning mellan kvinnor och män, är vi inte en typisk representant för vår bransch. På Cinnober strävar vi ständigt efter att höja attraktionsvärdet hos befintliga och potentiella medarbetare. Därför är jag mycket nöjd med att vi för andra året i följd placerat oss på listorna över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare respektive 100 bästa karriärföretag. Intäktsmodell Vi har delvis ändrat vår affärsmodell under de senaste åren från att ha stora initiala engångsintäkter i form av förutbetalda licenser till att istället sälja våra produkter och tjänster enligt en prismodell som ger oss mer återkommande intäkter. Effekten av denna förändring medför en något lägre omsättning under en övergångsperiod eftersom våra licensintäkter fördelas över en längre tidsperiod, men i det längre perspektivet får vi en jämnare intäktsström som jag bedömer som mycket positivt för bolaget. Som ett led i att öka lönsamheten genomför vi nu ett kostnadsbesparingsprogram. Cinnober har alltid värnat om en stark finansiell ställning, vilket i denna årsredovisning accentueras av en nettokassa på 54 MSEK. Därutöver bedömer vi oss ha en väl balanserad produkt- och tjänsteportfölj. Allt detta sammantaget gör att jag ser med stor tillförsikt fram emot att fortsätta vår framgångsrika resa. Veronica Augustsson April 2015 Under året har vi även bytt marknadsplats för vår aktie och sedan slutet av september är vi noterade på Nasdaq First North. Global investeringsvilja Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har en stark global position som ledande leverantör av innovativ teknologi till börser och clearinghus. Omvärlden präglas allt mer av optimism som genererar investeringsvilja i system inom vår nisch. På clearingsidan driver även regulatoriska förändringar på investeringstakten. Vår strategiska satsning att bredda målgruppen har också fått en mycket intressant och lovande injektion, bland annat genom förvärvet av Boat. Koncernen intäkter och resultat För räkenskapsåret 2013/2014, som omfattade arton månader, uppgick nettoomsättningen till 408,4 mkr och årets resultat till 2,5 mkr. Omräknat till att avse tolv månader, för att möjliggöra en relevant jämförelse mot tidigare år, motsvarar det en omsättning på 272,3 mkr (295,8), en minskning med 8 %, samt ett resultat efter skatt på 1,6 mkr (16,8), en minskning med 90 %. Detta är inte tillfredsställande nivåer. Den lägre omsättningen och det svagare resultatet beror till stor del på att vi tappat kundintäkter förorsakat av de senaste årens finanskris samtidigt som en ändrad intäktsmodell avseende licensintäkter, som beskrivs mer i detalj ovan, också bidragit till den lägre omsättningen under året. Merparten av de nya affärer som vi gjorde under räkenskapsåret skedde relativt sent under perioden, och har därmed inte fått fullt utslag i resultatet för 2013/2014. Under perioden har vi intensifierat arbetet med att effektivisera verksamheten, däribland genom olika insatser som syftar till att öka lönsamheten i kundprojekten. Vi har också fortsatt med produktutveckling, främst av vår clearinglösning. Denna investering har belastat resultatet, då Cinnober valt att inte aktivera kostnader för produktutveckling som en tillgång i balansräkningen. För att förbättra resultatet strävar bolaget aktivt efter att kunna sänka sina kostnader och vi har bl a minskat vårt utnyttjande av externa konsulter. Vår strävan inför 2015 är att öka omsättningen med bibehållen eller lägre kostnadsmassa. Cinnober årsredovisning 13/14 5

6 Marknad och kunder Cinnober verkar på en global marknad, där våra kunder till största delen är stora etablerade branschaktörer. Gemensamt för dem alla, är att de påverkas och styrs av såväl marknadsmässiga krav och möjligheter, som nationella regleringar och myndighetskrav. De lösningar vi levererar är oftast oerhört affärskritiska och utgör en betydande del av kundernas kärnverksamhet, vilket ofta medför extrema krav på prestanda och tillförlitlighet. Vår traditionella marknad Cinnobers traditionella marknad består av börser och clearinghus, där vi tillhandahåller trading- och clearingsystem, liksom kompletterande lösningar för exempelvis övervakning, distribution av marknadsdata och indexberäkningar. Långsiktighet är ett nyckelord som avspeglas i såväl säljprocesser som kundrelationer. Säljprocesserna kan sträcka sig över flera år och våra kundrelationer i tiotals år. Under det gångna året har vi både vidareutvecklat befintliga samarbeten och etablerat nya globala relationer, vilket ytterligare förstärkt en god position inom vår traditionella marknad. Världens största clearingprojekt i produktion Realtidsclering är ett begrepp som fått stor uppmärksamhet på senare tid. I branschen talas det om ett paradigmskifte och Cinnober, som är världens enda systemleverantör inom området, har haft stor framgång med lyckade produktionssättningar hos välrenommerade branschaktörer. Däribland brittiska LME Clear, som lanserat Europas mest moderna clearinghus, och brasilianska BM&FBOVESPA, som ska migrera börsens fyra clearinghus till en gemensam teknikplattform. Redan genom den första fasen som nu lanserats, beräknar man att det frigjorts över 60 miljarder SEK på den brasilianska marknaden tack vare den nya tekniklösningen och den mycket effektivare hanteringen av ställda säkerheter. Bland våra befintliga kunder är det flera som visat imponerande volymtillväxt under året. Inte minst Stock Exchange of Thailand (SET) som, efter lanseringen av Cinnobers teknologi för derivathandel, slog rekord redan första handelsdagen. Detsamma gäller Dubai Gold & Commodities Exchange (DGCX) som, sedan lanseringen av sin nya trading- och clearingplattform, löpande redovisat nya volymrekord. Innovativa produktområden Under 2014 har vi inlett nya kundsamarbeten med aktörer inom olika produktområden. Däribland New York Stock Exchange (NYSE), en av börsvärldens giganter, som valt att låta Cinnober leverera ny övervakningsteknologi till börsens fem helägda marknadsplatser. Cinnobers erbjudande omfattar till största delen licensaffärer med fysiska installationer. Därutöver finns möjlighet för branschaktörer att lösa sitt teknologibehov, genom att inhandla detta som en helhetslösning på abonnemangsbasis. Detta tjänsteupplägg ger kunden möjlighet att fokusera på den egna verksamheten och samtidigt dra fördel av Cinnobers gedigna erfarenhet och väl beprövade teknologi. Ett aktuellt exempel är den marknadsplats som verkar inom ett expanderande branschområde, och där Cinnober tillhandahåller såväl handels- och clearingsystem som övervakning och systemdrift. På begäran hålls kundens namn konfidentiellt tills vidare. Ny satsning gentemot banksektorn Cinnober har en långsiktig strategisk plan att vidga verksamheten och erbjuda våra befintliga tjänster till större banker och mäklarhus. I fjol förvärvade vi rapporteringstjänsten Boat från Markit. Boat erbjuder sina kunder, bestående av just banker och mäklarhus, att rapportera in OTC-affärer i enlighet med pan-europeiska regelverk. Cinnober har tillhandahållit teknologin bakom denna tjänst, alltsedan Boat grundades 2007, och har i och med förvärvet skapat en bra grund inför den fortsatta bearbetningen av detta nya segment. Vår långsiktiga satsning på banksektorn gynnas också av EU-kommissionens offentliggörande nyligen, att Cinnober valts ut att delta i ett stort finansieringsprogram. Syftet är att främja innovationer och målsättningen att anpassa Cinnobers teknologi för realtidsclearing till internationella bankers client clearing-verksamhet. 6 Cinnober årsredovisning 13/14

7 Aktuella affärer och projekt Cinnober har sedan starten haft en internationell målgrupp och har numera kunder världen över. Bland aktuella affärer och projekt återfinns bland annat: Australian Securities Exchange (ASX) För Cinnobers vidkommande fick 2015 en riktig drömstart, när vi tog hem ett av börsvärldens mest åtråvärda tradingkontrakt. I februari tillkännagavs att australiensiska ASX, en av världens tio största marknadsplatser, valt Cinnober som ny teknikleverantör. Affären innebär att börsens två befintliga system för aktie- respektive derivathandel ersätts med en ny gemensam lösning för att hantera samtliga handlade tillgångsklasser och en mängd olika valutor. I valet av ny teknologi har ASX lagt stor vikt vid systemets flexibilitet, skalbarhet och inbyggda funktionsrikedom, samt därutöver även faktorer som kostnadseffektivitet och förkortade ledtider vid införandet av framtida produkter och tjänster. ASX tillhör världens främsta börsgrupper, med ett heltäckande tjänsteerbjudande som inkluderar notering, handel, clearing och settlement. World Economic Forum rankar Australien som femma av de världsledande kapitalmarknaderna. Den nationella aktiemarknaden är den näst största, och derivatmarknaden den största, i hela Asien- och Stillahavsområdet. Euronext Den europeiska börsgruppen Euronext, som står bakom börserna i Paris, Amsterdam, Bryssel och Lissabon, är ytterligare en stor aktör som valt Cinnober till ny teknologipartner. Satsningen är inriktad på en effektiviserad derivathandel, med bland annat förbättrad riskhantering och clearing. Den nya tjänsten, initialt avseende aktiederivat, är planerad att lanseras under första halvan av Här kommer man att kunna erbjuda en förädlad derivathandel, bland annat genom att investerare erbjuds att rapportera bilateralt överenskomna affärer (OTC) med vissa flexibla parametrar till Euronext, där transaktionerna slutligen clearas via börsens centrala motpart. Johannesburg Stock Exchange (JSE) I april 2014 skrev vi avtal med Johannesburg Stock Exchange gällande utvecklingen av en ny clearingplattform för samtliga tillgångsslag som handlas på den sydafrikanska börsen. Affären är vår första på den afrikanska kontinenten, med den regionalt klart dominerande aktören och inom det strategiskt viktiga clearingområdet. JSE en av världens tjugo största börser har tidigare använt sig av olika clearinglösningar för olika tillgångsslag, men har ett uttalat strategiskt fokus att förbättra erbjudandet genom en integrerad clearing- och settlement-modell. Projektet är i full gång, med leverans planerad till senare delen av Cinnober årsredovisning 13/14 7

8 Vårt erbjudande Vårt vinnande koncept är en teknisk plattform i världsklass Basen i Cinnobers erbjudanden är vår egenutvecklade plattform TRADExpress. Den utgör en robust och skalbar teknisk infrastruktur, på vilken vi levererar kraftfulla och sofistikerade systemlösningar med hög tillförlitlighet. Genom att basera alla produktlösningar och kundleveranser på en beprövad plattform som vi ständigt vidareutvecklar, möjliggörs korta ledtider, kostnadseffektiv support samt långsiktigt hållbara och högkvalitativa lösningar. Listan med affärskritiska systemlösningar baserade på TRADExpress som levererats i tid, inom budgetramar och i enlighet med mycket höga kundkrav är lång och en stor fördel i vårt säljarbete. TRADExpress står för en oberoende och flexibel teknologi, vilket är en styrka i dagens föränderliga värld och gör att våra lösningar snabbt kan anpassas efter nya behov och krav. Den är baserad på programmeringsspråket Java och därmed är vi inte låsta till specifika märken på tredjepartsprodukter såsom hårdvaruplattformar och operativsystem. Tvärtom kan vi använda de som vi bedömer vara marknadens för tillfället bästa och mest kostnadseffektiva. TRADExpress behöver vidare betydligt mindre hårdvara än konkurrerande system, och kan hanteras av en relativt slimmad driftorganisation vilket ger en mycket konkurrenskraftig totalkostnad för kunden. Skiktad arkitektur och trygga leveranser Med TRADExpress Platform som grund har Cinnobers erbjudanden, enkelt uttryckt, en skiktad och modulär arkitektur vilket ger en god hävstång på de investeringar som kontinuerligt görs i plattformen. På den tekniska plattformen placeras affärslogiken som utgör Cinnobers olika produkter. Vi har ett omfattande bibliotek med affärslogik som kan kombineras och konfigureras utifrån olika behov. Dessutom kan kundanpassningar placeras i ett lager ovanpå detta, vilket ofta görs i form av kundunika funktioner och kopplingar till kringliggande system. För att säkerställa kostnadseffektiva lösningar och framgångsrika leveransprojekt arbetar vi med en agil projektmetod och testdriven utveckling med kvalitetsfokus från start till mål. Kunden mottar delleveranser under projektets gång och kan tidigt bekanta sig med systemet och verifiera krav. Det underlättar även kommunikationen mellan kunden och Cinnober och säkerställer att rätt prioriteringar görs. Tack vare denna arkitektur och våra arbetsmetoder kan vi använda vår teknologi och vårt affärskunnande för att stödja unika affärsmodeller inom i princip vilken typ av handel som helst, med vilka finansiella instrument som helst, utifrån en och samma plattform. Vi kan dessutom snabbt utveckla nya produkter, och vidareutveckla våra existerande, genom att addera ny affärslogik. På detta område anser vi oss vara unika som leverantör i vår bransch. Kundanpassning Affärslogik 8 Cinnober årsredovisning 13/14

9 Anpassningsbara produkter Cinnober erbjuder säkra och effektiva produktlösningar som täcker alla väsentliga funktioner på en finansiell handelsplats, hela vägen från orderbok till clearing. Handelssystemet TRADExpress Trading System och clearingsystemet TRADExpress RealTime Clearing är de två mest omfattande produkterna i vår portfölj. Dessa två system utgör kärnan, eller hjärtat, på en börs respektive ett clearinghus och är absolut affärskritiska för våra kunder. Utöver dessa erbjuder Cinnober ett antal system för kringliggande funktioner såsom indexberäkningar, distribution av marknadsdata, riskhantering och marknadsövervakning. TRADExpress Trading System används för handel med exempelvis värdepapper och derivatkontrakt. Med sin snabbhet och prestanda uppfyller systemet behoven hos världens mest krävande börser. Vidare är det mycket flexibelt, rikt på funktionalitet, och används för ett brett spektrum av tillgångsslag inklusive såväl underliggande aktier, råvaror, valuta, ränteprodukter och aktielån som olika derivat på dessa. TRADExpress RealTime Clearing möjliggör clearing och riskhantering i realtid. Detta innebär effektivare och mer precis riskhantering än vad som tidigare har kunnat erbjudas på denna marknad. Systemets förmåga att integrera ett clearinghus samtliga marknader (aktier, derivat, ränteprodukter etc), inklusive affärer som görs upp utanför en börs (OTC), möjliggör stora effektiviseringar samt en mer komplett bild av kundernas nettorisk. Vi säljer våra system dels genom traditionella licensavtal, tillsammans med anpassning och implementering, och dels genom tjänsteavtal. I våra tjänsteavtal erbjuds systemen i standardutförande, med begränsad möjlighet till kundunika anpassningar, paketerade med drift och hårdvara. Våra licenskunder kan välja till drifttjänster (managed services) separat. Cinnober årsredovisning 13/14 9

10 Effektiva lösningar för banker Vi ser ett stort behov hos banker av nya och effektivare system, delvis drivet av de olika regelverk som är under införande på världens finansmarknader, som ställer nya krav på banker och deras system. Banker är därför en naturlig utvidgning av Cinnobers målgrupp med behov av samma lösningar, med vissa anpassningar, som vi redan levererar till börser och clearinghus. Client Clearing Baserat på vårt framgångsrika clearing-system har Cinnober påbörjat utveckling av ett system anpassat för bankers riskhantering och backoffice-verksamhet: TRADExpress Client Clearing. Målgruppen är banker som agerar mellanhand mellan aktörer på finansmarknaden och clearinghus, som har behov av att effektivisera riskhantering och hanteringen av stora flöden av kundaffärer i olika tillgångsslag, uppgjorda på eller utanför en börs. Cinnober har beviljats EU-finansiering på upp till 2,2 MEUR för detta projekt inom Horizon 2020 programmet som ska främja forskning och innovation inom EU. Boat Services I och med köpet av Londonbaserade Boat Services Ltd har vi skapat en plattform från vilken vi kommer att utöka vårt erbjudande av mjukvarutjänster för banker. Managed services Som en framgångsrik IT-partner inom vår marknadsnisch vill vi leverera mer än enbart pålitlig teknik. Av lika stor vikt är att säkerställa en smidig övergång till de system vi levererar samt framgångsrik systemdrift genom väl fungerande processer. Cinnobers förmåga att leverera vältestade systemlösningar med korta ledtider är en viktig bidragande faktor till våra produkters och tjänsters mycket höga kvalitet. Cinnober erbjuder även ett komplett åtagande inom systemdrift, från dimensionering av hårdvara och nätverk samt installation till löpande drift och systemövervakning dygnet runt alla dagar i veckan. Genom att ta totalansvar för infrastruktur, drift och levererad systemlösning har vi möjlighet att både förenkla kundens situation samt bättre säkerställa kvaliteten i de system vi levererar gällande prestanda och pålitlighet. Vi erbjuder olika grad av förvaltningstjänster, anpassat till kunders olika behov och förutsättningar, från rena mjukvarutjänster till drift av våra kundanpassade licensaffärer i olika servicenivåer. Utöver dagens rapporteringstjänst för OTC-affärer med europeiska aktier, planerar Cinnober att via Boat erbjuda möjlighet att abonnera på systemtjänster för funktioner såsom handelsövervakning, internmatchning och realtidsriskberäkningar. 10 Cinnober årsredovisning 13/14

11 Våra medarbetare Cinnober är ett innovativt kunskapsföretag som verkar i en ständigt föränderlig bransch. Det innebär såväl möjligheter som utmaningar, och präglar i högsta grad vår företagskultur. Vår kundlista innehåller några av de största och mest krävande aktörerna på den internationella finansmarknaden, vilket ställer stora krav på en flexibel, transparent och nytänkande organisation. På våra kontor i Stockholm, Umeå, London och New York arbetar närmare 250 personer. Många av oss i projekt som drivs i nära kundsamarbete och enligt agila projektmetoder. En väl distribuerad ansvarsfördelning med korta beslutsvägar gör oss också snabbrörliga och engagerade. På Cinnober strävar vi ständigt efter att vara en attraktiv arbetsgivare, både hos befintliga och potentiella medarbetare. Därför är det också mycket inspirerande att vi, för andra året i rad och i stor konkurrens placerat oss på listorna över Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare respektive 100 bästa karriärföretag. De allra flesta av Cinnobers medarbetare har akademisk bakgrund och många har dessutom lång branscherfarenhet. Därutöver har vi en tydlig ambition att arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv vilket är en stor fördel, både för oss själva och för våra kunder. Mångfaldsaspekten kännetecknas bland annat av en medarbetarstab som består av över 30 nationaliteter, med ett brett åldersspann och en god fördelning mellan kvinnor och män. Våra medarbetares specialistkunskaper, erfarenheter och drivkrafter är av största betydelse, och vi arbetar aktivt med att erbjuda ett gott arbetsklimat med utmanande arbets- uppgifter för att rekrytera och behålla toppkrafter, samt erbjuda goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Vi är stolta över vår mix av talangfulla medarbetare och har alltid en dörr öppen för nya ambitiösa förmågor, med en stark vilja att ge sig i kast med spännande utmaningar. I Umeå har vi tidigare, tillsammans med näringsliv, kommun och högskola, inlett en långsiktig satsning på ett finansiellt IT-kluster en framtida investering som bedöms vara mycket viktig för Cinnobers utveckling och rekrytering. Samarbetet med andra lokala aktörer har också resulterat i en ny, unik inriktning inom finansiell IT vid Umeå universitet. Flera andra framtidsorienterade aktiviteter är förlagda till Cinnobers umeåverksamhet. Vårt traineeprogram cincube går nu in på sitt tredje år. Vi har även introducerat Cinnober Labs, där vår personal har möjlighet att kreera idéer som kan leda till nya innovativa lösningar. Sedan många år tillbaka erbjuder Cinnober även s.k. internships där högpresterande studenter under sitt examensår kan kombinera studierna med deltidsarbete hos oss. Detta har ytterligare förbättrat våra möjligheter att rekrytera de bästa medarbetarna direkt från högskolor och universitet. Under verksamhetsåret har rekryteringar genomförts med intentionen att anställa såväl personer med lång relevant erfarenhet som nyutexaminerade civilingenjörer. Personalstyrkan har under året varit i stort sett oförändrad till antalet och vid verksamhetsårets utgång hade koncernen 249 medarbetare. Cinnober årsredovisning 13/14 11

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351

14.173 ÅRSREDOVISNING 2009 13.166 11.351 14.173 11.351 2007 13.166 2008 ÅRSREDOVISNING 2009 Modern Times Group MTG AB Innehållsförteckning VD har ordet 1 Finanschefen har ordet 4 Styrelse 6 Verkställande ledning 9 Fem år med MTG 13 Modernt ansvarstagande

Läs mer

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014

CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 CHERRY ÅRSREDOVISNING 2014 Del 1 Om Cherry 3 Cherry i korthet, året som gått 4 VD har ordet 6 Marknaden 8 Medarbetarna på Cherry 10 Cherrys vision och affärsområden 12 Nätspel 14 Affiliate och white label

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Flygresor med stor valfrihet

Flygresor med stor valfrihet Flygresor med stor valfrihet SAS koncernens Årsredovisning & Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll Snabbguide till viktiga fakta SAS koncernen 1 SAS koncernen i korthet 2 Bolagen i korthet 3 Viktiga händelser,

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning

Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning 42 Värdeskapande och förtroende genom värderingsbaserad bolagsstyrning Vår bolagsstyrning syftar till en sund och effektiv företagskultur som främjar förtroende, kund- och aktieägarvärde. Styrningen bygger

Läs mer

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008

Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv. Årsredovisning 2008 Biovitrum utvecklar och säljer specialistläkemedel som ger människor ett bättre liv Årsredovisning 2008 02 VD har ordet ett år av spännande förändringar 04 Detta är Biovitrum 05 Sammanfattning av verksamhetsåret

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer