Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13"

Transkript

1 Delårsrapport Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr Nettoomsättning för perioden uppgick till 204,7 MSEK (216,5 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,1 MSEK (21,7 MSEK) Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,12 SEK (8,03 SEK) Sex nya affärer under perioden, samt två efter periodens utgång. Av dessa åtta affärer är en större, två medelstora samt fem mindre. Efter periodens utgång tecknat avtal gällande stort clearingprojekt med Johannesburg Stock Exchange. Finansiell översikt Kv 3 Kv 3 9 mån 9 mån 12 mån Helåret 13/14 12/13 13/14 12/13 rullande 12/13 Rörelsens intäkter (MSEK) 74,0 75,6 212,4 216,5 291,7 295,8 EBITDA 0,4 5,1 1,8 17,8 3,2 19,2 EBITDA marginal (%) 0,5 6,8 0,8 8,2 1,1 6,5 Rörelseresultat (MSEK) 0,0 4,9 0,4 17,0 1,4 18,0 Rörelsemarginal (%) -0,1 6,5 0,2 7,8 0,5 6,1 Periodens resultat (MSEK) -0,8 3,1 0,3 17,5-0,4 16,8 Nettomarginal (%) -1,1 4,1 0,1 8,1-0,1 5,7 Resultat per aktie före/efter utspädn. (SEK) -0,39/-0,35 1,41/1,22 0,12/0,11 8,03/6,92 0,19/-0,17 7,72/6,65 Kassaflöde från löpande verksamheten (MSEK) 29,3-12,9 16,0-60,3 37,8-38,4 Räntabilitet på eget kapital (%) -0,3 13,6-0,3 13,6-0,3 13,8

2 Innehållsförteckning Kommentar av Veronica Augustsson, vd 3 Verksamhetsöversikt 5 Investeringar 5 Redovisningsprinciper 5 Terminssäkring 5 Risker 5 Medarbetare 5 Aktiedata 6 Femårsöversikt - nio månader 6 Finansiell översikt 7 Resultaträkning koncernen 7 Balansräkning koncernen 8 Kassaflödesanalys koncernen 10 Resultaträkning moderbolaget 11 Balansräkning moderbolaget 12 Kassaflödesanalys moderbolaget 14 Övrig information 15 Kort om Cinnober 15 Finansiell info 15 Publicering 15 Finansiella definitioner 15 2 Cinnober delårsrapport

3 Kommentar av Veronica Augustsson, vd Som tidigare konstaterats har räkenskapsåret hittills kännetecknats av viss ambivalens. Framtidstron på den marknad som Cinnober är verksam inom är generellt stark. Vi har aldrig tidigare i bolagets historia varit involverade i sådan mängd pågående upphandlingar och säljprocesser som i skrivande stund. Samtidigt verkar vi på en svårbedömd och alltjämt lätt avvaktande global marknad, där beslutsprocesserna tenderar att dra ut på tiden. Exempelvis är den absoluta lejonparten av de försäljningsprocesser vi var involverade i under räkenskapsperiodens början är alltjämt levande. Denna osäkerhet ställer oss inför utmaningen att planera för ett tämligen brett spektra av framtidsscenarier. Sedan februari arbetar vi aktivt med kostnadsanalyser och åtgärder för att förbättra bolagets lönsamhet. Denna har påverkats negativt genom ett antal faktorer, inkluderande en alltför svag orderingång såväl som en långsiktigt sund förändring av bolagets intäktsmodell med fokus på jämnare kassaflöden och ökad grad av återkommande intäkter. Bolagets beläggning är fortsatt god och pågående kundprojekt löper samtliga enligt plan. Men givetvis gör det stor skillnad i vårt dagliga arbete såväl som för bolagets resultat om osäkerheten fortsätter eller om investeringsbeslut verkligen fattas i de upphandlingar vi är involverade i. Med bakgrund i detta är det mycket glädjande att vi nyligen skrev avtal med Johannesburg Stock Exchange (JSE) gällande utvecklingen av en ny clearingplattform för samtliga tillgångsslag handlade på den sydafrikanska börsen. JSE är en av världens tjugo största börser och har tidigare använt sig av olika clearinglösningar för olika tillgångsslag. Affären är vår första på den afrikanska kontinenten, med den regionalt klart ledande aktören och inom det strategiskt viktiga clearing-området, där vi nu befäster en globalt ledande position. Projektet med JSE är i skrivande stund i full gång, med leverans planerad till första halvåret 2015, och enligt de under förra året införda redovisningsprinciperna periodiseras licensintäkten över fem år. Nya regleringar såsom Dodd-Frank i USA och MiFID II i Europa, vilka är flera år försenade men uppkommit som ett resultat av brister på de internationella finansmarknaderna, påverkar samtidigt vår marknad på ett positivt vis. Dessa förändringar öppnar upp en mängd intressanta affärsmöjligheter för en snabbfotad och innovativ aktör som Cinnober. Vi har en lång och stark tradition i att utveckla nya och banbrytande lösningar utifrån just förändrade eller nyuppkomna behov på marknaden. Under vintern resulterade detta i uppdraget att leverera teknologin till en ny satsning hos en befintlig kund. Vi skall leverera en lösning för s.k. equity repo till amerikanska Quadriserv, till vilka vi redan är teknikpartner för deras erbjudande inom aktielån. Ny reglering kommer att sätta press på stora aktörer att flytta sin handel inom equity repo till en ny form av marknadsplats, för att erbjuda ökad likviditet och transparens samt förbättrad riskhantering och clearing. Ytterligare ett resultat av ovanstående drivkraft är leveransen till MarkitSERV, som med tjänsten Credit Centre lanserat en unik kontrollfunktion för den amerikanska OTC-handeln (Over The Counter). Hela denna marknad genomgår i skrivande stund en omvälvande förändring genom införandet av nytt regelverk. Lanseringen av Credit Centre är ett svar på krav gällande förbättrad s.k. pre-trade risk management och har alla förutsättningar att inneha en absolut huvudroll på den framtida amerikanska finansmarknaden. Tjänsten, till vilken Cinnober är leverantör av såväl teknik som omfattande driftshantering, återstår att bevisa sig men har redan utsetts till årets mest innovativa datatjänst i finansbranschen av den ansedda tidningen Financial News. Gällande internationella utmärkelser bör även vår kund Dubai Gold & Commodities Exchange omnämnas. För drygt 12 månader sedan produktionssattes nya lösningar, levererade av Cinnober, för handel, clearing samt övervakning hos denna regionalt ledande derivatbörs. Volymerna har sedan dess utvecklats mycket positivt och kunden rapporterar löpande nya handelsrekord. Internationellt har denna utveckling och nya teknologi uppmärksammats genom bl.a. tilldelandet av branschorganisationen FOW:s priser Best Technlogy Innovation by an Exchange samt Emerging Exchange of the Year. Cinnober delårsrapport

4 Samtliga stora pågående kundprojekt fortlöper enligt plan. Exempelvis har de internationellt välrenommerade clearingprojekten med brasilianska BM&FBOVESPA och brittiska LME Clear nått ett antal viktiga milstolpar med olika leveransacceptanser från båda kundernas sida. Gällande LME så har vi under perioden även såväl mottagit kompletterande order som levererat lösning för s.k. trade reporting, vilken kunden kallar LME Wire och som produktionssattes i februari. De båda vitt omfattande brasilianska och engelska clearingprojekten genomgår nu än mer testintensiva faser och produktionssättning kommer troligen ske under sommaren respektive hösten Inom produkt- och tjänsteområdet kring övervakningsteknologi har vi under innevarande räkenskapsår tagit fyra nya affärer. Två av dessa affärer, tillika bakgrunder till kundernas existens över huvud taget, är resultatet av just nya regleringar som berörts ovan och den tillhörande framväxten av en ny typ av marknadsplatser i USA, s.k. SEFs (Swaps Execution Facilities). Därutöver har vi även slutit avtal med den österrikiska tillsynsmyndigheten E-Control gällande leverans av ett övervakningssystem för energihandel samt fått uppdraget från en, ännu icke namngiven, europeisk nationell börs att ersätta deras befintliga övervakningsteknologi. Med stor stolthet kunde vi i december också motta FOW:s pris för bästa nya övervakningsteknologi i form av tjänsteerbjudandet Cinteg. Engman har axlat vd-rollen för Cinnober North och vi har gått in som uppmärksammad partner till Umeå IK i ett led att såväl stärka vår lokala närvaro som att via samarbetet stärka vår interna ledarskapsutbildning. Cinnober bearbetar ständigt nya kunder och dessa säljprocesser kan sträcka sig över mycket lång tid. Vi börjar skönja effekterna av att börser inte investerat nämnvärt i teknologi sedan Detta samtidigt som många signalerar investeringsvilja i system inom post-trade, bland annat på grund av regulatoriska förändringar. Sammanfattningsvis ser vi, trots ett försvagat resultat, bolagets utveckling an med tillförsikt och bedömer oss ha en väl balanserad produkt- och tjänsteportfölj med en bra position när marknaden tar fart igen. Stockholm den 30 april 2014 Veronica Augustsson Verkställande direktör Sammanfattningsvis har vi genom ett på senare år breddat erbjudande skapat en stark position som helhetsleverantör på global basis till börser och clearinghus. Vi har på senare tid kompletterat detta med ett nytt tjänsteerbjudande, direkt anpassat till större banker och mäklarhus. Efter en lyckad initial lansering tar vi nu detta koncept vidare med en fördjupad internationell satsning. Under vintern ledde detta till en ny affär med det Londonbaserade mäklarhuset Autilla. Tjänsten, som i detta fall avser uppsättandet och driften av en helt ny marknadsplats för den internationella handeln med ädelmetaller såsom guld, silver, platinum och palladium. Även här anses nyinförda samt kommande regleringar vara starka drivkrafter för att skapa en elektronisk marknadsplats med central clearing och bättre övervakade transaktioner. Vi har fortsatt vår långsiktiga satsning på Umeå, såväl gällande den egna verksamheten som för initiativet till skapandet av ett finansiellt IT-kluster i regionen. Under räkenskapsperioden har det exempelvis presenterats ett mer anpassat högskoleprogram för civilingenjörer med inriktning på finansiell IT, vårt egna ettåriga traineeprogram, cincube, har tagit in två omgångar nyutexaminerade talanger, Jonas 4 Cinnober delårsrapport

5 Verksamhetsöversikt Denna ekonomiska rapport avser det första halvåret under räkenskapsåret 2013/2014 och avser koncernen och moderbolaget. Koncernens omsättning för de första sex månaderna 2013/2014 minskade med 1,9%, i jämförelse med samma period förra räkenskapsåret, till 212,4 MSEK (216,5 MSEK). Periodens resultat före skatt minskade till 0,3 MSEK (17,5 MSEK). I rörelseresultatet ingick föregående år en upplösning av negativ goodwill med 7,4 MSEK som allokerades mot personalkostnader och påverkade resultatet positivt. Under perioden uppgick valutakursförluster till -0,3 MSEK (valutakursvinst 3,9 MSEK). Kassaflödet under perioden var negativt och uppgick till -0,01 MSEK (-61,6 MSEK) och de likvida medlen uppgick till 37,7 MSEK (19,1 MSEK) vid periodens slut. Investeringar Cinnober är en marknadsledande leverantör till börser och clearinghus. För att säkerställa en långsiktigt ledande position fortsätter vi att investera betydande resurser i att kontinuerligt utveckla vår produkt- och tjänsteportfölj. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Terminssäkring Cinnober valutasäkrar löpande sin flödesexponering i utländska valutor på upp till 12 månaders sikt. Kundfordringar och andra fordringar i utländsk valuta redovisas till avtalade terminskurser och avtalade, samt förväntade framtida försäljningsintäkter i utländsk valuta, som avräknas enligt terminskurs när de infaller. Per rapportdatum föreligger en oredovisad orealiserad valutakursförlust om 0,2 MSEK (valutakursvinst 1,0 MSEK) i terminsportföljen, främst till följd av att balansdagskursen för EUR/SEK överstiger genomsnittliga terminskursen i flödessäkringen. Risker Cinnobers verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom bolagets kontroll medan andra ligger utanför. För ett IT-inriktat bolag som Cinnober påverkas verksamheten av bland annat verksamhetsrelaterade risker såsom projektrisker, konkurrens, rekrytering, våra större kunders utveckling samt kundförluster. Marknadsrelaterade risker inkluderar konjunkturrisker. Finansiella risker inkluderar valutakursrisker och ränterisker. Medarbetare Vid rapportperiodens utgång hade koncernen 250 (234) anställda och sysselsatte 15 (19) konsulter. Cinnober delårsrapport

6 Aktiedata Bolagets aktiekapital består per av totalt aktier, samtliga B-aktier. Aktien handlas månadsvis hos Alternativa Aktiemarknaden. Under det senaste kvartalet omsattes aktier och kursen senast betalt under kvartalet var 170 kr. Stockholm den 30 april 2014 Cinnober Financial Technology AB Nils-Robert Persson Styrelseordförande Cecilia Lager Helena Westin Peter Lenti Pär Bertilsson Staffan Persson Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Veronica Augustsson, verkställande direktör Telefon , Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Femårsöversikt - nio månader Koncernen Nettoomsättning (MSEK) 204,7 216,5 181,0 166, ,5 Rörelseresultat (MSEK) 0,4 17,0 1 22,9 13,1 2 18,1 Resultat före skatt (MSEK) 0,1 21,7 1 23,8 12,1 2 20,2 Periodens resultat (MSEK) 0,3 17,5 1 17,2 8,8 2 14,6 Rörelsemarginal (%) 0,2 7,8 1 12,6 7,9 2 10,6 Nettomarginal (%) 0,1 8,1 1 9,5 5,3 2 8,6 Eget kapital (MSEK) 115,9 130,9 140,0 135,7 138,3 Eget kapital per aktie (SEK) 53,1 60,0 64,1 62,2 64,6 Soliditet (%) 60,3 59,5 77,0 79,5 62,8 Kassalikviditet (%) 198,4 206,6 301,7 454,7 264,2 1 I rörelseresultatet för perioden ingår en upplösning av negativ goodwill som har påverkat rörelseresultatet positivt med 7,4 mkr. 2 I omsättningen för perioden ingår en positiv engångseffekt om 21,0 MSEK samt 12,4 MSEK i rörelseresultatet. 6 Cinnober delårsrapport

7 Finansiell översikt Resultaträkning - koncernen Belopp i KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Cinnober delårsrapport

8 Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Cinnober delårsrapport

9 Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Negativ goodwill Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Spärrade medel på bankkonto avseende bankgaranti Spärrade medel på bankkonto avseende terminskontrakt Ansvarsförbindelser 208 Inga Cinnober delårsrapport

10 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - 30 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna optionspremier Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Cinnober delårsrapport

11 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Cinnober delårsrapport

12 Balansräkning - moderföretaget Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Cinnober delårsrapport

13 Balansräkning - moderföretaget Belopp i KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Spärrade medel på bankkonto avseende bankgaranti Spärrade medel på bankkonto avseende terminskontrakt Ansvarsförbindelser 208 Inga Cinnober delårsrapport

14 Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar - 26 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna optionspremier Utbetalda utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Cinnober delårsrapport

15 Övrig information Kort om Cinnober Utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus Grundades 1998, har i dagsläget 250 medarbetare i Stockholm och Umeå (exklusive konsulter) representerande 29 nationaliteter Erbjuder lösningar inom prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning Cinnoberaktien är registrerad på Alternativa Aktiemarknaden (månadsvis handel) Finansiell info Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfinns på Finansiella definitioner EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar EBITDA-marginal EBITDA i procent av nettoomsättningen Eget kapital per aktie Eget kapital dividerat med antal aktier före utspädning vid periodens slut Kassalikviditet Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning Nettomarginal Resultat efter skatt i procent av omsättningen Resultat per aktie Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier före respektive efter utspädning Räntabilitet på eget kapital Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna i procent av genomsnittligt eget kapital för de senaste tolv månaderna Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Publicering Denna finansiella rapport publicerades den 30 april 2014 klockan 14:30. Cinnober delårsrapport

16 Huvudkontor Kungsgatan Stockholm V. Norrlandsg Umeå Tel

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2012-07-01 2013-03-31 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,5 MSEK (181,0 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 12/13 Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande 9 Vårt erbjudande -

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer