Delårsrapport. Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport. Perioden 2012-07-01 2013-03-31. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654"

Transkript

1 Delårsrapport Perioden Cinnober Financial Technology AB Org nr Nettoomsättning för perioden uppgick till 216,5 MSEK (181,0 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick till 21,7 MSEK (23,8 MSEK) Resultat per aktie för perioden uppgick till 7,29 SEK (7,90 SEK) Order för uppbyggnad av nytt clearinghus för London Metal Exchange Avtal med amerikanska MarkitSERV gällande riskhantering av OTC-affärer Produktionsstarter för DGCX och Stock Exchange of Thailand Nytt tjänsteerbjudande gentemot banker och mäklarhus

2 Innehållsförteckning Sammanfattning - VD-ord 3 Sammanfattning - nyckeltal 4 Sammanfattning - perioden juli mars 5 Sammanfattning - finansiell översikt 5 Resultaträkning - koncernen 6 Balansräkning - koncernen 7 Kassaflödesanalys - koncernen 9 Resultaträkning - moderföretaget 10 Balansräkning - moderföretaget 11 Kassaflödesanalys - moderföretaget 13 Cinnobers ekonomiska information publiceras på svenska och engelska. Delårsrapporter och årsredovisningar återfinns på 2 Cinnober delårsrapport

3 Sammanfattning VD-ord Cinnober visar fortsatt styrka på en svårbedömd och turbulent marknad. Jag konstaterar att vi fortsätter ta marknadsandelar och har ett mycket stort inflöde av intresse- och offertförfrågningar. Under perioden har vi såväl tecknat nya kundavtal som i många fall fördjupat samarbeten med befintliga kunder. Under den djupa finanskrisen har Cinnober både vuxit och fortsatt tjäna pengar. Vi visar idag upp ett resultat på 7,8% marginal samtidigt som vi genomfört omfattande produktutveckling i vår clearingprodukt, drivet av fyra parallella kundprojekt. Historiskt har liknande satsningar på produktutveckling inom Cinnober gett bra hävstång över tiden. Jämfört med samma period förra året har vi ökat omsättningen med 20%, trots att vi genom vårt stora exportberoende påverkats kraftigt negativt av den starka svenska kronan. Cirka 60% av årets intäkter kommer från nya kunder, något som vi är väldigt stolta över givet förutsättningarna som finanskrisen gett. Ett aktivt breddande av vår produkt- och tjänsteportfölj har stärkt oss och bidragit till att vi vunnit flera nya kunder. I början av perioden offentliggjordes en stor prestigeorder från London Metal Exchange (LME), en kund vi redan samarbetat med sedan tidigt 2000-tal inom trading-sidan. LME valde i juli Cinnober till teknologipartner i uppbyggandet av ett helt nytt clearinghus; LME Clear. Beskedet följde efter en mycket omfattande och noggrann urvalsprocess, där samtliga potentiella leverantörer av clearingsystem på den globala marknaden utvärderades. Det är ett stort nöje att arbeta med LME och vara med i uppbyggandet av Europas modernaste clearinghus. Cinnober arbetar i skrivande stund med de sista utvecklingsfaserna innan vi går in i en omfattande förberedelseperiod inför migreringen från LCH.Clearnet till LME Clear. Vår marknad påverkas dessutom i hög grad av nya och framväxande regleringar, som exempelvis MiFID II i Europa och Dodd-Frank i USA. Vi ser dessa förändringar an med stor tillförsikt, exempelvis nya clearingkrav av s.k. OTC-affärer. De öppnar nya affärsmöjligheter för en innovativ teknikleverantör som Cinnober, som har en lång och stark tradition i att utveckla erbjudanden och lösningar utifrån förändrade eller nya marknadsbehov. Ett tydligt exempel på ovanstående utveckling är vår nya kund MarkitSERV, som med tjänsten Credit Centre nyligen lanserat en unik kontrollfunktion för den amerikanska OTChandeln. Cinnober står bakom såväl teknik som den omfattande driftshanteringen av lösningen, som är ett svar på nya regulatoriska krav och effektiviserar riskhanteringen inom så kallad pre-trade risk management. Den amerikanska marknaden ligger i täten inom denna utveckling, där EU inom kort följer med liknande regleringar. Dessa kommer att ha mycket stor påverkan på såväl nationell som internationell nivå för bl.a. OTC-handeln. Vårt omfattande clearingprojekt tillsammans med brasilianska BM&FBOVESPA fortlöper enligt plan. Efter rapportperiodens utgång uppnåddes en milstope i och med kundens acceptans av projektets första fas. Denna första fas, avseende derivat, planeras att produktionssättas i slutet av kalenderåret. Under 2014 följer sedan driftsättning av aktiedelen. Ytterligare en viktig milstolpe passerades i mitten av mars, då ett annat av våra stora prestigeprojekt, DGCX, driftsatte helt ny teknologilösning. Råvarubörsen i Dubai utsåg i fjol Cinnober till ny samarbetspartner och den omfattande helhetslösningen avser såväl handels-, som clearing- och övervakningssystem. New York-baserade BEN (Binary Event Network) lanserade i mitten av januari bolagets första tjänst, TradeSports. Baserad på Cinnobers teknologi, har en plattform för handel av finansiella och icke-finansiella event lanserats, intitialt inriktad på stora amerikanska sportevenemang som baseball och basket. Cinnober delårsrapport

4 I början av perioden genomförde vi även en lyckad produktionssättning hos Stock Exchange of Thailand. Cinnober är utsedd till partner för den thailändska börsens omfattande projekt att byta ut hela sin teknologi för både aktie- och derivathandel, marknadsövervakning, indexberäkningar och distribution av marknadsdata. Produktionssättningen av alla system relaterade till aktiehandeln skedde i början av september. Projektet fortsätter nu enligt plan med att ersätta deras nuvarande derivatsystem från en konkurrerande leverantör med Cinnobers TRADExpress. Ett av de senaste tillskotten i vårt erbjudande är TESS Connect & Go. Detta är ett tjänsteerbjudande baserat på vår väletablerade börs- och tradingteknologi, paketerad för att bland annat möta nya regleringskrav som ställs på banker och mäklarhus. Under perioden har vi utökat den här marknadssatsningen, helt i linje med den trend vi ser hos denna målgrupp gällande att köpa tjänster istället för att utveckla själva. Vi har nyligen kopplat på den första kunden för TESS en ledande nordeuropeisk bank och vi ser stora möjligheter i vidgandet av vårt erbjudande mot denna specifika målgrupp. Sammanfattningsvis kan vi för Cinnobers del konstatera en stabil och positiv utveckling. Noterbart är att vi börjat se vissa tecken på att volymerna hos våra befintliga och potentiella kunder har börjat öka igen. Det är för tidigt att säga om marknaden nu börjar vända uppåt efter många års nedåtgående trend. Vår tidigare bedömning att branschen kan stå inför en fortsatt konsolidering av olika marknadsplatser kvarstår dock och vi har under perioden sett två sådana exempel som påverkat våra kunder. Under rapportperioden har det kanadensiska konsortiet Maple förvärvat den framgångsrika utmanaren Alpha Exchange samt Torontobörsen (TMX), vilka man nu tänker migrera. På den nordiska marknaden har Oslo Börs samtidigt meddelat att man förvärvar vår kund Burgundy. Vi har långa kontrakt med dessa kunder, men som ett direkt resultat av dessa sammanslagningar kommer de båda framöver sannolikt övergå till andra operativa teknologilösningar. Värt att uppmärksamma, är givetvis även det faktum att Cinnober för tredje året i rad placerat sig bland de tio bästa svenska företagen i undersökningen Great Place to Work. Denna gång blev det en tiondeplacering i kategorin medelstora bolag, vilket tillkännagavs på en gala i Stockholm i slutet av mars. Jämfört med de två föregående åren, fick vi nu högre resultat inom det s.k. förtroendeindex, som grundar sig på medarbetarnas omdömen om bolaget, vilket känns mycket positivt. Avslutningsvis konstaterar jag att integrationen av den under 2012 förvärvade verksamheten i Umeå, Cinnober Financial Technology North AB, fortskridit på ett mycket tillfredsställande vis. Umeåkontoret är drivande och starkt bidragande inom ett antal av våra största kund- och produktutvecklingsprojekt. Stockholm den 30 april 2013 Veronica Augustsson Verkställande direktör Nyckeltal - nio månader Omsättning (MSEK) 216,5 181,0 166, ,5 237,8 Rörelseresultat (MSEK) 17,0 22,9 13,1 1 18,1 50,1 Resultat före skatt (MSEK) 21,7 23,8 12,1 1 20,2 43,3 Periodens resultat (MSEK) 17,5 17,2 8,8 1 14,6 30,4 Rörelsemarginal (%) 7,8% 12,6% 7,9% 1 10,6% 21,1% Nettomarginal (%) 8,1% 9,5% 5,3% 1 8,6% 12,8% Eget kapital (MSEK) 130,9 140,0 135,7 138,3 127,1 Soliditet (%) 59,5% 77,0% 79,5% 72,1% 62,8% Kassalikviditet (%) 206,6% 301,7% 454,7% 364,6% 264,2% 1 I omsättningen för perioden ingår en positiv engångseffekt om 21,0 MSEK samt 12,4 MSEK i rörelseresultatet. 4 Cinnober delårsrapport

5 Perioden juli 2012 mars 2013 Denna ekonomiska rapport avser de första nio månaderna under räkenskapsåret 2012/2013 och avser koncernen och moderbolaget. Koncernens omsättning för de första nio månaderna 2012/2013 ökade med 19,7%, i jämförelse med samma period förra räkenskapsåret, till 216,5 MSEK (181,0 MSEK). Periodens resultat minskade till 21,7 MSEK (23,8 MSEK) före skatt. Kassaflödet under perioden var negativt och uppgick till -61,6 MSEK (-52,6 MSEK) och de likvida medlen uppgick till 19,1 MSEK (40,9 MSEK) vid periodens slut. Investeringar Cinnober är marknadsledande och för att säkerställa ett långsiktigt ledarskap, fortsätter vi att investera betydande resurser i att kontinuerligt utveckla vår befintliga produktfamilj, men satsar även på utveckling av nya produkter. Aktiedata Bolagets aktiekapital består per av totalt aktier, samtliga B-aktier. enligt terminskurs när de infaller. Per rapportdatum föreligger en orealiserad valutakursvinst om 1,0 MSEK (2,8 MSEK) i terminsportföljen, främst till följd av att balansdagskursen för USD/SEK understiger genomsnittliga terminskurser i flödessäkringen. Styrelse och ledning Styrelsen består av Nils-Robert Persson, Helena Westin, Peter Lenti, Staffan Persson, Cecilia Lager och Pär Bertilsson. Nils- Robert Persson är styrelsens ordförande. Ytterligaren information om styrelsen finns under bolagets hemsida med adress Veronica Augustsson tillträdde som VD i september Veronica inledde sin karriär på Cinnober för över 10 år sedan och har under åren innehaft ett antal positioner inom bolaget. Hon kommer senast från tjänsten som försäljningschef. Stockholm den 30 april 2013 I december 2012 övergick Cinnober till månadsvis handel av aktien hos Alternativa Aktiemarknaden. Anledningen till förändringen är att främst underlätta handel och uppnå en mer marknadsbaserad kurssättning. Därutöver är förhoppningen att en månatlig handel ska vara ett steg mot ökad likviditet i aktien. Under det senaste kvartalet omsattes aktier och kursen senast betalt var 200 kr. Nils-Robert Persson Styrelseordförande Cecilia Lager Staffan Persson Pär Bertilsson Peter Lenti Helena Westin Redovisningsprinciper Cinnober valutasäkrar löpande sin flödesexponering i utländska valutor på upp till 12 månaders sikt. Kundfordringar och andra fordringar i utländsk valuta redovisas till avtalade terminskurser och avtalade, samt förväntade framtida försäljningsintäkter i utländsk valuta, som avräknas För ytterligare information kontakta Veronica Augustsson, verkställande direktör Telefon Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Finansiell översikt juli - mars 2013 januari - mars 2013 juli- mars 2012 januari - mars 2012 april mars månader 3 månader 9 månader 3 månader 12 månader rullande Intäkter Externa kostnader Personalkostnad Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Cinnober delårsrapport

6 Resultaträkning - koncernen Belopp i KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Cinnober delårsrapport

7 Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Cinnober delårsrapport

8 Balansräkning - koncernen Belopp i KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Negativ goodwill Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder - 84 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Spärrade medel på bankkonto avseende bankgaranti Spärrade medel på bankkonto avseende terminskontrakt Ansvarsförbindelser Inga Inga 8 Cinnober delårsrapport

9 Kassaflödesanalys - koncernen Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna optionspremier Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Cinnober delårsrapport

10 Resultaträkning - moderföretaget Belopp i KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Cinnober delårsrapport

11 Balansräkning - moderföretaget Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Cinnober delårsrapport

12 Balansräkning - moderföretaget Belopp i KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st. aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder - 86 Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter och säkerheter Spärrade medel på bankkonto avseende bankgaranti Spärrade medel på bankkonto avseende terminskontrakt Ansvarsförbindelser Inga Inga 12 Cinnober delårsrapport

13 Kassaflödesanalys - moderföretaget Belopp i KSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna optionspremier Utbetalda utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Cinnober delårsrapport

14 Huvudkontor Kungsgatan Stockholm V. Norrlandsg Umeå Tel

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 12/13. Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 12/13 Cinnober Financial Technology AB 2012-07-01 2013-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt erbjudande 9 Vårt erbjudande -

Läs mer

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 11/12. Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 11/12 Cinnober Financial Technology AB 2011-07-01 2012-06-30 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning 2 Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Våra kunder 6 Vårt

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål.

Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Pressmeddelande 2015-01- 16 Hexatronic Group AB (publ), orgnr 556168-6360 Kvartalsrapport 1 (1 september 2014-30 november 2014) Integration av Proximion och uppfyllda finansiella mål. Samtliga finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE

INNOVATIVA IDÉER UPPGIFT VARIT ATT MED HÖG TEKNISK KOMPETENS SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. OCH INNOVATIVA LÖSNINGAR INNOVATIONSTAKT SNABBARE Delårsrapport januari - juni Västerås, 16 juli SEDAN TIDERNAS BEGYNNELSE ÄR DET INNOVATIVA IDÉER SOM UTVECKLAT VÄRLDEN. I ETT GLOBALT SAMHÄLLE KRÄVS EN INNOVATIONSTAKT SNABBARE ÄN NÅGONSIN FÖR ATT SÄKRA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 SolTech Energy Sweden AB (publ) Stark omsättningsökning Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3 1 ) MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer