Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftföreskrifter Luleå Hamn AB"

Transkript

1 Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: i

2 Innehåll 1 Allmänna föreskrifter Övergripande Tillämpningsområde Kännedom Riskhantering Avvikelser Kontakt Allmänt Avfallslämning Bunkring Dykning och undervattensarbeten Farligt gods anmälan Fartygsanmälan Färskvattenbeställning Inpasseringstillstånd Övrigt VHF-kanaler Miljö Miljöansvar Fast, flytande och farligt avfall Avlämning av maskinrumsavfall Säkerhetsregler gällande avlämning av maskinrumsavfall Innan maskinrumsavfallsavlämning påbörjas Under pågående maskinrumsavfallsavlämning Efter avslutad maskinrumsavfallsavlämning Vid händelse av slangbrott, överpumpning eller annat som orsakat spill Avlämning utav rester av skadliga ämnen i förpackad form Avlälmning utav toalettavfall och gråvatten Avlämning utav fast avfall Spill och läckage av olja eller kemikalie Produktutsläpp vid Uddebo Oljehamn Säkerhet Tillträde Skyddsansvar Kameraövervakning Skyddsstängsel Fordonstrafik Parkering Skyddsutrustning och klädsel Uddebo Oljehamn samt arbete med olja, gas eller kemikalier Elektronisk utrustning Fotografering Snöröjning och sandning Brandskydd och åtgärder vid brand Brand ombord eget fartyg Brand iland eller på närliggande fartyg Permanent/Tillfälligt boende ii

3 3.12 Målningsarbeten Arbetsmiljö Ansvar Riskanalyser Rökning, alkohol och droger Reparationer och hetarbeten Anläggningsarbete Dykning och undervattensarbeten Farligt damm Farlig ånga eller gas Syreunderskott Krispärm för Luleå Hamn AB Larm Larmadress Möt utryckningsfordonen Larminstruktion för fartyg vid kaj Uddebo Oljehamn Insatsplan Efter olyckans inträffande Fartygsanmälan Fartygsanmälan Turordning Uppgifter i anmälan Förhandsanmälan farligt gods För sjöledes ankommande farligt gods i förpackad form För landvägen ankommande farligt gods i förpackad form För sjöledes avgående farligt gods i bulk Märkning och förpackning av farligt gods Undantag från anmälningsplikt Farligt gods Definitioner Allmänt Tillstånd trafik med farligt gods Ansvarig person Brandskyddsåtgärder vid transport, hantering och förvaring utav farligt gods Vakthållning med brandpersonal Nödåtgärder Larmanordningar Fartygs anlöp, avgång och vistelse i Luleå Hamn AB Kombinationsfartyg Bogsering Nödbogsering Förflyttning för egen maskin vid nödfall Inspektion Tillträde till fartyg Besättning iii

4 8.8 Anlöp Förtöjning Landgång/fallrep Kommunikation Bunkring Vakthållning ombord Rökutveckling, rundkörnming, ångpannerengöring med mera Radar Rengöring utav lastrum eller tank Proviantering Fartygs avgång Fartyg i Uddebo Oljehamn Internationella certifikat Utventilering utav gaser Gnistsläckare Skada på hamnanläggning Bunkring Innan bunkring påbörjas Under pågående bunkring Efter avslutad pumpning Victoriahamnen Lastning, lossning, uppläggning av gods och transport Hantering av farligt gods i förpackad form Förvaring i land av farligt gods i förpackad form Uddebo Oljehamn Föreskrifter för Lossning/Lastning Uddebo Oljehamn Innan lossning eller lastning påbörjas Under pågående lastning och lossning Efter avslutad lossning eller lastning Lossning eller lastning från järnvägsvang eller fordon Ballastning av olje-gas och kemikaliefartyg iv

5 1 Allmänna föreskrifter Samtliga berörda parter av föreskrifterna har skyldighet att känna till innehållet utav Luleå Hamn ABs driftföreskrifter. Driftföreskrifterna förebådar hur vi i Luleå Hamn AB arbetar och även vill hur våra kunder skall agera vid ankommande. 1.1 Övergripande Övergripande bestämmelser för verksamheten i Luleå Hamn AB finns i lagar, förordningar, kungörelser och allmänna råd som utfärdats utav myndigheter samt i dokumentet Hamnordning för Luleå Hamn AB. 1.2 Tillämpningsområde Dessa föreskrifter med eventuella bilagor gäller inom Luleå Hamn ABs hamnområde. Detta hamnområde omfattar: Markområden tillhörande Luleå Hamn AB. Vattenområdet som begränsas av Bergnäsbron, Skurholmskanalens mynning i Gråsjälsfjärden, Sandskärens SO udde Altappens SW udde, yttersta stenarmarna i Klubbnäskanalen, Lulnäsets NE udde Finsandlåudden Hamnområdet omfattar inte de inom ovan nämnt område befintliga fritidsbåtshamnarna. 1.3 Kännedom Samtlig personal som arbetar och vistas inom dessa områden som nämns ovan, liksom alla utomstående besökare som vistas inom oljehamnsområdet, ska informeras om detta regelverk och är skyldiga att följa dessa föreskrifter. För fartyg som anlöper till Luleå Hamn AB är det obligatoriskt att alltid ha den senaste utgåvan av Driftföreskrifterna ombord i antingen tryckt eller elektronisk form. Dessa föreskrifter skall även finnas tillgängliga på engelska. 1.4 Riskhantering Inom Luleå Hamn AB arbetar vi aktivt med riskhantering. De riskanalyser utgår från ett miljö-, arbetsmiljö- och kvalitets-tänkande för att täcka samtliga möjliga händelser. 1.5 Avvikelser Skador, tillbud och nära händelser skall rapporteras som avvikelser till Luleå Hamn ABs kvalitetschef. Dessa avvikelser kommer sedan att hanteras antingen genom Luleå Hamn ABs system för personskador, Luleå Hamn ABs system för tillbud eller genom Luleå Hamn ABs avvikelsehanteringssystem. 1.6 Kontakt Allmänt Växel

6 1.6.2 Avfallslämning Beredskapschef Bunkring Beredskapschef Dykning och undervattensarbeten Beredskapschef Farligt gods anmälan Beredskapschef Fartygsanmälan Växel Färskvattenbeställning Beredskapschef Inpasseringstillstånd Växel Övrigt Växel VHF-kanaler Växel

7 2 Miljö 2.1 Miljöansvar Luleå Hamn AB innehar tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Norrbottens län. Lagring och hantering av material vid samtliga kajer medför risk för utsläpp och påverkan på omgivningen och Luleå Hamn AB arbetar för att motverka detta genom sin verksamhetspolicy. Luleå Hamn ABs verksamhet innefattar såväl operativa uppgifter inom hamn- och stuveri, som ren myndighetsutövning för hamnrelaterade frågor. Hamnen är en kritisk del i våra kunders värdekedja och därför blir också vår förmåga att kontinuerligt leverera tjänster i rätt tid och till rätt pris helt avgörande för våra kunders konkurrenskraft. Detta skall vi göra genom att arbeta utefter följande mål: Mer än 75 % av personalen ska ha färre än 8 sjukdagar/år. Total sjukfrånvaro ska understiga 4,5 % av total arbetstid/år. Antalet kundreklamationer skall vara < 1 per 10 MSEK omsättning/år. Demurrage får ej överstiga 1 krav per 20 miljoner omsättning/år Vi arbetar aktivt för att vår organisation kontinuerligt ska kunna leva upp till våra verksamhetsåtagandens genom: Engagerade och kunniga medarbetare som förstår kundens krav och förväntningar Effektiva processer som bidrar till tydliga krav och säkerställer uppföljning av verksamheten Kontinuerlig förbättring av metoder och processer Lastning/Lossning ska ske enligt den utsatta tiden Hamnverksamhet innebär till sin natur en riskfylld verksamhet med ett flertal i sig farliga arbetsmoment. Vi tror att förmågan att garantera god kvalitet och nöjda kunder förutsätter, inte bara bra strukturer och tydliga rutiner, utan också en trygg och säker arbetsmiljö där vi tar ett gemensamt ansvar för såväl vårt eget, som våra kollegors välbefinnande. Detta skall vi garantera genom: Standardiserade rutiner Konkreta riskanalyser Tillhandahålla skyddsutrustning Förebyggande åtgärder Den enskilde medarbetaren i Luleå Hamn AB har alltid ett ansvar för att i sin dagliga situation följa upp, analysera och om behov finns vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa vår förmåga att nå upp till våra kunders förväntningar. Det gods som vi hanterar innehar i vissa fall en inverkan på miljön omkring oss samtidigt som vi internt i verksamheten hanterar kemikalier och transportmedel. Inom Luleå Hamn AB skall vi därför verka mot att minska vår omvärldspåverkan genom ett aktivt miljöarbete för att bidra till en förbättrad miljö. Detta skall vi göra genom: 3

8 Minskad bränsleåtgång Minskad energianvändning Förebygga föroreningar Ta hand om avfall på miljövänliga tillvägagångssätt Använda kemikalier som kan hanteras och kasseras ur ett miljövänligt perspektiv Ständigt arbeta med miljöförbättringar över hela verksamheten. Eftersom att hamnverksamhet är riskfylld till sin natur är vi noga med säkerheten genom inhägnade områden för att säkerställa att obehöriga ej har tillträde, säkerhetsutrustning och varselkläder till samtliga anställda och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för alla aktörer på våra kajer. 2.2 Fast, flytande och farligt avfall Avfall skall hanteras i enlighet med Luleå Hamn ABs avfallsplan. Detta innebär bland annat att allt avfall skall källsorteras på vår Miljöstation för vidare hantering utav Luleå Renhållning AB. Maskinrumsgenererat avfall skall tas emot utav extern part som mellanlagrar detta i Uddebo och sedan för detta vidare till godkänd destruktionsanläggning. Begäran att lämna avfall skall anmälas vid anlöpsanmälan till mäklare. Mäklare beställer sedan tömning och hantering utav fartygsavfall utav Stena Recycling AB Avlämning av maskinrumsavfall Oljerester och avfall som uppstår i fartygs maskinrum och som ej får släppas ut till sjöss mottas kostnadsfritt i Luleå Hamn AB upp till 10m 3. Detta avfall skall ha uppstått vid fartygets normala drift och avfallsmängden skall stå i proportion till fartygets storlek. Anmälan om avlämningsbehov skall göras senast 24 timmar innan avlämningen avses utföras. Beställningen skall innehålla uppgifter om kvantitet, huruvida avfallet är pumpbart eller ej, typ av oljerester och eventuella inblandningar (smörj-/brännolja med/utan lösningsmedel, emulgeringsmedel och dylikt) samt vilken slags koppling som erfordras. Likaså måste blanketten deklaration för maskinrumsavfall lämnas ifylld och undertecknad till avfallsmottagaren. Fartygets anslutning av maskinrumsavfall är utförd enligt internationell standard med uttag på däck. Trycket i ledningen mellan fartyget och mottagningsanordningen iland får ej överstiga 0,6MPa (6kp/cm 2 ) och avlämningskapaciteten får ej understiga 5m 3 per timme. Då avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning (exempelvis slamsugningsbil) görs detta under hamnens ordinarie arbetstid vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00. Väntetiden för slamsugningsbil eller annat fordon får ej överstiga 15 minuter inklusive tid för slanganslutning. 4

9 Avfallet skall bestå av vatten, petroleumkolväten och sådana additiv som normalt ingår i avfall från eldnings- och smörjoljor. Avfallet skall således vara fritt från artfrämmande substanser såsom PCB, klor, lösningsmedel och detergenter. Det avlämnande fartyget skall tillhandahålla en vakt som övervakar säkerheten samt att läckage ej sker under hela tiden avlämning fortgår. Det avlämnande fartyget tillhandahåller personal för koppling och lösgöring ombord av slangen mellan fartyget och mottagningsanordning. Då avfall lämnas i fat genom är det fartygets ansvar att dessa uppställes på plats som anvisas utav Luleå Hamn AB. Dessa fat skall vara tätslutande, felfria samt varaktigt märkta med innehåll och fartygets namn. Fartyg eller rederi ansvarar för de merkostnader som kan komma att uppstå om inte ovanstående föreskrifter efterlevs och Luleå Hamn AB förbehåller sig att fakturera eventeulla merkostnader som uppstår Säkerhetsregler gällande avlämning av maskinrumsavfall Föraren på mottagande fordon respektive befälhavaren på mottagande fartyg är ansvarig för maskinrumsavfallsmottagning och skall utse en säkerhetsvakt som, då så erfordras, kan beordra att pumpningen avbryts. Den som på avlämnande fartyg är ansvarig för maskinrumsavfallslämning och befälhavare på fartyg eller förare utav fordon som tar emot maskinrumsavfall är skyldiga att inom respektive verksamhetsområde vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder till förhindrande av att maskinrumsavfall kommer löst på vattnet eller på land. Vid inträffande rapporteras detta till Luleå Hamn ABs Beredskapschef omedelbart Innan maskinrumsavfallsavlämning påbörjas Samtliga spygatt på fartyg som mottager maskinrumsavfall och som berörs av mottagningen skall tätas. Tankarnas avluftningar (svanhalsar) påfartyg som mottager maskinrumsavfall skall förses med lämpliga överfyllnadsskydd. Befälhavare på fartyg eller förare utav fordon som tar emot maskinrumsavfall skall underätta avlämnande förtyg om dels det högsta pumptrycket varmed maskinrumsavfallet kan mottas och dels den kvantitet som skall fyllas i varje tank. Slang för avlämning av maskinrumsavfall skall säkert kopplas till anslutningen ombord på avlämnande fartyg och mottagande fartyg eller fordom samt riggas på ett sådang sätt att den ej kan skadas av kajkranar eller av fartygets eller egna rörelser. Endast godkänd slang som provats under den senaste 12-månadersperioden får användas. Kontroll skall göras av att samtliga brukvarande ventiler på mottagande fartyg eller fordon är ställda så at fyllning sker till rätt tank. Säker kommunikation, vilken företrädesvis bör ske med helst radio, skall upprättas mellan avlämnande fartyg och maskinrumsavfallsmottagare. Denna kommunikation skall vidmakthållas intill dess avlämningen avslutas och slang losskopplats Under pågående maskinrumsavfallsavlämning Slanganslutningar skall kontinuerligt kontrolleras avseende läckage. 5

10 Under hela avlälmningsoperationen skall det finnas en med mottagande farty eller fordon väl förtrogen säkerhetsvakt tillträdes. Denna skall uppehålla sig på sådan plats att han omedelbart kan beordra pumpningens avbrytande i händelse av överfyllning eller annat som påkallar detta. Nivån i mottagarens tank/tankar skall passas noga Efter avslutad maskinrumsavfallsavlämning Slang skall lösgöras på sådant sätt att maskinrumsavfall ej spills. Spillback skall användas. Slang som ej är försedd med avstängningsventil skall förses med blindfläns före ilandföring till mottagande fordon eller återföring till mottagande eller avlämnande fartyg Vid händelse av slangbrott, överpumpning eller annat som orsakat spill Vid ett sådant inträffande skall följande åtgärder omedelbart vidtas Pumpningen avbryts Ventiler stängs omedelbart på avlämnande fartyg och mottagande fordon Hamnens trafikinformationscentral och räddningstjänsten i Luleå larmas Avlämning utav rester av skadliga ämnen i förpackad form Skadliga ämnen i förpackad form mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Avfallet uppstått under fartygets resa från föregående hamn Anmälan om avlämningsbehov gjort senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 Väntetid för sådan särskilt anordnad mottagningsanordning ej överstiger 15 minuter De skadliga ämnena avlämnas i hela, tätslutande förpakcningar, tydligt och varaktigt märkta enligt anvisningarna i IMDG-koden De uppgifter om innehållet som i övrigt erfordras vid anmodan lämnas till Luleå Hamn AB eller den som Luleå Hamn AB anvisar Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för Avlälmning utav toalettavfall och gråvatten Toalettavfall som ej får släppas ut till sjöss mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Anmälan om avlämningsbehov gjort senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 6

11 Väntetid för sådan särskilt anordnad mottagningsanordning ej överstiger 15 minuter Trycket i ledningen mellan fartyget och mottagningsanordningen iland får ej överstiga 0,6MPa (6kp/cm 2 ) Fartygets anslutning av maskinrumsavfall är utförd enligt internationell standard med uttag på däck. Fartyget vid pumpning till fast anläggning iland till förekommande av läckage eller spill tillhandahåller vakt ombord under hela tiden avlämning fortgår. Fartyget skall tillhandahålla personal för koppling och lösgöring ombord av slangen mellan fartyget och mottagningsanordningen Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för Avlämning utav fast avfall Fast avfall om ej får släppas ut till sjöss mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Avfallet uppstått vid fartygets normala drift Avfallet är sorterat enligt följande sorteringsbegrepp - brännbart, icke miljöfarligt avfall inkluderande matavfall - icke brännbart icke miljöfarligt avfall - milöfarligt avfall - medecinrester och avfall som kan sprida smitta Vid mindre kvantiteter avfall som ej medför eldfara eller utgör annan säkerhetsrisk genom detta fartygets försorg lämnas på av Luleå Hamn AB anvisad plats. Vid större kvantiteter avfall eller avfall som kan medföra eldfara eller utgör annan säkerhetsrisk skall en anmälan om avlämningsbehov göras senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Att matavfall är väl emballerat så att spridning av smitta, orenlighet och dålig lukt i görligaste mån förhindras Miljöfarligt avfall skall lämnas i tätslutande för avfallet lämpade, tydligt och varaktigt märkta förpackningar Avlämningen sker under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 Väntetid för speciellt anordnag mottagningsanordning inte överstiger 15 minuter Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för. 2.3 Spill och läckage av olja eller kemikalie På plats där spill och läckage kan förekomma och där permanent anordning för uppsamling av löskommen vätska ej finns skall spillkärl användas. 7

12 Ej anslutna manifolderventiler, lastslangar och dylikt skall vara blindflänsade. Förutom blindlock skall packning och fullt antal, väl dragna bultar därvid användas. Ventil, tappkran eller liknande anordning för provtagning, vattendragning eller dylikt skall vara blindflänsad. Vid spill skall Miljöchef på Luleå Hamn AB meddelas omedelbart samt att spillet skall tas hand om snarast möjligt. 2.4 Produktutsläpp vid Uddebo Oljehamn Vid händelse som orsakar större produktutsläpp skall följande åtgärder omedelbart vidtas: Eventuell pågående pumpning avbryts Ventiler ombord och i land stängs Om brandfarlig gas, brandfarlig vätska eller vara som avger farliga ånger läckor ut, skall med fartygets siren ges larmsignal. Fartyg i närheten skall då avbryta lossning eller lastning samt vidta erforderliga säkerhetsåtgärder Räddningstjänsten och Luleå Hamn ABs trafikinromationscentral larmas Vid händelse utav gasutsträmning skall följande åtgärder omedelbart vidtas: Eventuell pågående pumpning avbryts Ventiler ombord och i land stängs Fartyget avger larmsignal med siren. Fartyg i närheten skall då avbryta lossning eller lastning samt vidta erforderliga säkerhetsåtgärder Räddningstjänsten och Luleå Hamn ABs trafikinromationscentral larmas Tank från vilken gasutströmningen sker, närliggande tankar och närliggande område och utrustning kyls med till buds stående medel 8

13 3 Säkerhet 3.1 Tillträde Endast personal som är involverad i verksamheten samt personal som är utsedd utav behörig myndighet äger tillträde till hamnens landområden där lastning, lossning eller annan verksamhet försiggår. Särskild behörighet krävs för att få tillgång till låsta lokaler. Beställarens kontaktperson lämnar tillstånd vid behov. Inpassering på hamnområde sker med hjälp av magnetkort alternativt en tagg. Leverantörskort utlämnas av beställarens kontaktman efter behov. Vid avslutat arbete skall samtliga kort återlämnas. Trafik till och från entreprenörsområde får endast ske på markerade körvägar Fordon som används för färd till och från arbetet får inte utan särskilt tillstånd införas på området utan skall uppställas på beställarens personalparkering utanför grindarna. Vid borttappat kort tas kontakt omgående med Luleå Hamn AB för att spärra kortet. För ansökan att få tillträde på området besöks antingen Luleå Hamn AB för erhållande utav dokument eller mejla till Luleå Hamn ABs allmänna e-postadress. Obehörig person äger icke tillträde till plats där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras. Vid behov ska transportväg, hanteringsplats eller förvaringsplats särskilt spärras av för att förhindra tillträde av obehörig. 3.2 Skyddsansvar Samtlig personal som verkar, tillfälligt eller permanent skall uppfylla Luleå Hamn ABs skyddsregler gällande säkerhet samt tillträde. Leverantören är skyldig att följa de regler som utfärdats av beställaren beträffande in- och utpassering samt godstransporter. 3.3 Kameraövervakning Delar utav hamnområdet är TV-övervakat. Använd alltid, då tillämpligt, uppmålade vägar vid färd genom hamnområdet och gå ej in bland lastenheter med mera då detta kan utlösa larm samt vålla skada för person eller last. Vid en incident kommer inspelat material granskas. Fackliga representanter skall kallas till granskningen. 3.4 Skyddsstängsel Luleå Hamn AB innehar ett skalskydd i form utav skyddsstängsel runt sina anläggningar för att hålla obehöriga utanför samt då Luleå Hamn AB är ett Hamnskyddsområde. Till Strömören har allmänheten tillgång till under en bestämd tidpunkt på dagen. Samtliga grindar för inpassering på Luleå Hamn ABs område är bevakade och i vissa fall bemannade vid specifika tider på dygnet. 9

14 Skador som upptäcks skall omedelbart rapporteras till Luleå Hamn ABs anläggningsavdelning. Samtliga järnvägsgrindar skall alltid hållas stängda och enbart öppnas vid in- och utkärning av lok och vagnar. Vid tillfällen då grindar måste hållas öppna skall fullgod bevakning vara anordnad. 3.5 Fordonstrafik Hastigheten inom Victoriahamnens område är begränsad till 30 km/h och i Uddebo Oljehamn är hastigheten begränsad till 20 km/h. Oftast är det lämpligt att köra försiktigare än så i områden där arbetsmaskiner opererar. Detta därför att dessa kan ha begränsad sikt på grund utav att de hanterar laster. Blinkfyr eller fordonets varselljus skall aktiveras vid framfört inom terminalområde. Närmaste lämplig, säker och tillåtlig körväg skall alltid väljas. Motorfordon får ej framföras eller parkeras inom brandfarlighetsklassade zoner utan särskiltgodkännande ifrån Driftchef för anläggningen. Inom Uddebo Oljehamn får ej bränsledrivna motorvärmare användas. Elektriska motoroch kupévärmare skall vara av godkänd typ och får endast användas på av räddningstjänsten i Luleå godkänd plats. I övrigt gäller särskilda bestämmelser för trafiken inom enskilda hamnområden samt av myndigheter utfärdade allmänna och lokala trafikföreskrifter Parkering Parkering och uppställning av fordon får endast ske på härför särskilt anordnade och utmärkta platser. Då parkering på annan plats är nödvändig krävs ett godkännande från Driftchef för detta. 3.6 Skyddsutrustning och klädsel Vid arbete och vistelse vid kaj, kran, ficka eller fordon samt inom Uddebo Oljehamn skall: Skyddshjälm alltid bäras Skyddsglasögon eller visir skall alltid finnas lätt tillgägnliga och skall alltid bäras i riskfyllda miljöer Heltäckande klädsel samt skydsskor skall bäras utav personal, tillfälligt som permanent Klädsel skall vara Varselklädsel med klass 3. Denna kan vara antingen heltäckande eller i form utav väst. För personer som arbetar med el och/eller mek/underhållsarbete skall använda heltäckande klädsel som är flamskyddad. Besökare skall använda varselklädsel samt skyddshjälm. Vid kaj skall alltid flytväst användas Detta gäller för samtliga som vistas inom Luleå Hamn ABs område. 10

15 3.6.1 Uddebo Oljehamn samt arbete med olja, gas eller kemikalier Vid arbete inom Uddebo Oljehamn samt vid hantering utav olja, gas eller kemikalier krävs ytterligare personlig skyddsutrustning än vad som nämns ovan. Företag som råder över arbetsstället skall använda och ha skyddsutrustning tillgänglig i den omfattning som anvisas av myndigheter eller som rekommenderas i produktblad/msds. 3.7 Elektronisk utrustning Elektronisk utrustning skall uppfylla kraven i utav behörig myndighet utfärdad klassningsbestämmelse. Anslutning utav elektrisk utrutning får endast ske via godkända uttag. Inom kajytor Uddebo Oljehamnsamt inom annat område där farligt, brandfarligt eller explosivt gods eller gas transporteras, hanteras eller är uppställt får enbart explosionssäkrad elektronisk utrustning användas. På platser eller i utrymmen såväl iland som ombord på fartyg där brandfarliga eller explosiva gaser eller damm kan uppträda ska elektrisk utrustning vara explosionssäkert utförd. Elektriska förlängningskablar får inte användas på dessa platser. 3.8 Fotografering Generellt förbud mot fotografering, filmning och videoinspelning råder inom Luleå Hamn ABs landområden. Tillstånd kan i vissa fall lämnas utav Luleå Hamn AB. 3.9 Snöröjning och sandning Behov utav snöröjning och sandning anmäls till hamnens trafikavdelning Brandskydd och åtgärder vid brand Det åligger Anläggningschef att tillse att anläggningens brandsläckningsutrustning befinner sig i fullgott skick. Fartygs brandskyddsutrustning skall befinna sig i fullgott skick och skall vara klart att omedelbart tas i bruk. Besättningen skall vara utbildad i och väl förtrogen med dess handhavande Brand ombord eget fartyg Vid brand ombord eget fartyg i Victoriahamen skall förljande åtgärder vidtas: Larmsignal med fartygets siren avges Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas All lasthantering stoppas Åtgärder för att bekämpa branden vidtas Fartygets eventuella förhalning förbereds För Uddebo Oljehamn gäller: Larmsignal med fartygets siren avges Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas 11

16 All lasthantering stoppas Alla produktventiler stängs Alla tank- och pejlluckor stängs Åtgärder för at bekämpa branden vidtas Losskoppling av lastslangar/-armar förbereds Fartygets eventuella förhalning förbereds Brand iland eller på närliggande fartyg Vid brand iland eller ombord på annat fartyg i närheten i Victoriahamnen skall följande åtgärder vidtas: Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas All lasthantering stoppas Brandbekämpningsberedskap intas Fartygets eventuella förhaling förbereds För Uddebo Oljehamn gäller: Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas Brandbekämpningsberedskap intas All lasthantering stoppas Alla produktventiler stängs Losskoppling utav lastslangar/armar förbereds Fartygets eventuella förhaling förbereds 3.11 Permanent/Tillfälligt boende Det är inte tillåtet att bo inom hamnområdet utan särskilt medgivande från Luleå Hamn AB Målningsarbeten All målning utav fartyg är förbjudet hos Luleå Hamn AB. Färgrester och klotter kan saneras på fartygets bekostnad. 12

17 4 Arbetsmiljö 4.1 Ansvar Luleå Hamn AB ansvarar för arbetsmiljön för egen personal. Varje anställd i arbetsledande ställning inom Luleå Hamn AB skall se till att underställd personal, egen och/eller inhyrd personal följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade. Arbete skall bedrivas så att olycks- och skaderisken minimeras för samtliga som vistas på kaj. Leverantör är ansvarig för underentreprenörers personal på samma sätt som egen personal. Leverantören skall före arbetets påbörjande lämna en lista till beställarens kontaktman med namnuppgifter på egen såväl som underentreprenörers personal. 4.2 Riskanalyser Inom Luleå Hamn AB upprättas riskanalyser för det vardagliga arbetet för att kunna garantera en så säker arbetsplats som möjligt för samtliga anställda. Dessa riskanalyser upprättas i samråd med underställd personal och skyddsombud. Dessa skall revideras med max två års mellanrum för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö. För varje specifikt arbete som ligger utanför ramarna för det vardagliga arbetet skall riskanalyser genomföras i samråd mellan arbetsledare och skyddsombud. 4.3 Rökning, alkohol och droger Personal som vistas där hamnarbete pågår får ej vara påverkad av vare sig alkohol eller alkohol. Rökning inom Uddebo Oljehamn samt inom annat område och fartyg där farligt gods transporteras, hanteras eller är uppställt är det strikt förbjudet att röka då det innebär en risk för samtliga närvarande personers liv. Befälhavare skall anvisa lämpligt utrymme för detta. Dörrar och ventiler skall hållas stängda till utrymern där rökning är tillåten. Anslag om rökförbud skall finnas väl synliga ombord. Rökning får ej ske inomhus eller i fordon. Rökare skall hänvisas till utpekade rökplatser där askfat finns uppställda. 4.4 Reparationer och hetarbeten Hetarbeten definieras som arbete med öppen eld, heta ytor, gnistbildande verktyg och liknande får ej företas inom Luleå Hamn ABs område där farligt gods hanteras, transporteras eller förvaras utan Luleå Hamn ABs skriftliga tillstånd. I Uddebo Oljehamn gäller att räddningstjänsten utfärdar tillstånd för ett sådant arbete. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gäller i Uddebo Oljehamn och det ställs särskilda krav förknippade med tillståndet. Detta gäller även för fartyg. Utfärdade arbetstillstånd gäller endast under en begränsad tid och skall innehålla krav på omedelbart tillgänglig brandsläckningsutrustning samt vakthållning mot brand. Kontakta Brandförsvaret samt Oljehamnschef i god tid för planering utav arbetet. Tillstånd för hetarbeten lämnas utav Luleå Hamn AB, alternativt Räddningstjänsten i Luleå. 13

18 När utrustning för svetsning används skall denna vara fullgod och ge betryggande säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid användande utomhus skall förvaring av gassvetsaggregat skall ske på anvisad plats. Heta arbeten får utföras vid särskilt anordnade svetsplatser i verkstäder. Arbetsgivare skall säkerställa att arbetstagare som arbetar med heta arbeten har tillräckliga kunskaper för att utföra detta. De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som behövs för detta arbete skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Vid heta arbeten inom hamnområdet skall försäkringsbolagens Allmänna försäkringsvillkor och Svenska Brandförsvarsföreningens (SBFs) rekommendationer iaktagas. Den som utför heta arbeten utom på fasta svetsplatser i verkstäder med mera skall ha ett giltligt certifikat utfärdat utav Svenska Brandförsvarsförbundet eller motsvarande. Där svetsning eller skärning utförs skall behovet utav släckutrustning bedömas. Särskild svetsvakt skall också finnas om det behövs. Arbetsplatsen skall vara rengjort och fri från brännbart material Man skall täcka och hålla uppsikt över platser som kan utsättas för gnistor Man skall hålla uppsikt över platser dit värme kan ledas Svetsaggregat skall vara komplett utrustat med flasknycklar, handskar, bakslagsskydd med mera. Svetsbrännare skall vid svetsning och skärning ha backventil mellan svetshandtag och slang för såvär bränngas som syrgas Svetsaggregat skall ställas upp så att det lätt kan föras i säkerhet. Slangar skall dras så att de inte skadas eller kläms. Svetsstället skall bevakas efter avslutat arbete innan brandberedskapen bryts. Vid misstanke om brand, tillkalla brandförsvaret. De har värmekameror och annan utrustning för att spåra dolda bränder. Allt arbete i slutna tankar och liknande utrymmer kräver gasfrihetsförklaring. Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till respektive chef samt Luleå Hamn ABs beredskapschef. Reparationsarbeten får ej igångsättas på fartyg som lastar, lossar eller har farligt gods ombord utan tillstånd från Luleå Hamn AB. Undantagna är dock mindre reparationer där endast icke gnistbildande handverktyg används under förutsättning att: Öppen eld, het yta eller gnistbildande verktyg inte används Fartyget med kort varsel kan förflyttas för egen maskin. Begäran om tillstånd för reparationer ställs till Beredskapschef. 4.5 Anläggningsarbete För bygg och anläggningsarbeten skall en Arbetsmiljöplan upprättas. 14

19 4.6 Dykning och undervattensarbeten För att utföra dykningar och undervattensarbeten krävs tillstånd utav Luleå Hamn AB. Under hela opperationen skall samband upprätthållas med Luleå Hamn AB. Dykplatsen skall markeras med dykflagga. 4.7 Farligt damm Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farligt damm samt för att skydda personal mot sådant damm. 4.8 Farlig ånga eller gas Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farlig ånga eller gas samt för att skydda personal mot sådan ånga eller gas. Då fast farligt gods i bulk, som kan avge farlig ånga eller gas hanteras ska utrustning för att mäta koncentrationen ånga eller gas finnas omedelbart tillgänglig. Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme eller område där giftig eller brandfarlig ånga eller gas kan uppträda. Innan tillträde medges till slutet utrymme där hälsofarlig gas eller syrebrist kan förekomma ska arbetsledare iland respektive befälhavare ombord inom sina respektive ansvarsområden försäkra sig om att så kan ske utan risk. Innan tillträde medges till utrymme iland eller ombord, som desinficerats eller rökts med hälsofarligt ämne ska särskilt certifikat om att tillträdet kan ske utan risk ha utfärdats av behörig person. 4.9 Syreunderskott Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme där syreunderskott kan finnas. 15

20 5 Krispärm för Luleå Hamn AB Krispärm skall finnas som en instruktion i våra gater samt på administrationen. 5.1 Larm Brandlarm, räddningslarm och ambulanslarm skall gå via 112. Kommentar: Larmoperatören intervjuar enligt ett styrdokument. Det kan tyckas ta lång tid, men under tiden intervjun pågår larmas fordonen ut. Det räcker med att skriva 112 i mobiltelefonen för att bli kopplad till närmaste larmcentral. Uppstår brand skall första person oavsett om han själv kan anses vållande till branden eller inte, omedelbart ingripa för att släcka elden. Han är även skyldig att varsko den som är i fara samt vid behov larma brandförsvar via larmnummer 112 och därefter kontaktman. 5.2 Larmadress Larma alltid med terminalnamn (Exempel: Victoriahamnen). 5.3 Möt utryckningsfordonen Utryckningsfordonen skall mötas vid gaten. Visa vägen till skadestället. Informera om eventuella risker såsom el, farligt gods, halka med mera samt vilka förberedelser som gjorts. Vid olycksfall efter att gaten är stängd skall Beredskapschef larmas. Beredskapschefen säkerställer att personal möter och låser upp för utryckningsfordonen. 5.4 Larminstruktion för fartyg vid kaj Fartyget larmar Beredskapschef via telefon eller VHF och dessa larmar i sin tur 112 och ger rätt larmuppgifter. Fartyget vidtar åtgärder för att bekämpa branden enligt sin safety plan all lasthantering skall stoppas och fartyget förbereds för eventull förhalning. 5.5 Uddebo Oljehamn Insatsplan För Uddebo Oljehamn finns en speciellt framtagen Insatsplan som räddningstjänsten har tillgång till. 5.6 Efter olyckans inträffande Samtliga brandsläckare som använts skall lämnas in för påfyllnad samt kontroll. Samtliga olyckor skall rapporteras till Luleå Hamn AB. 16

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

Hamnordning Luleå Hamn AB

Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-01-07 Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 1 Sida 1 av 13 Hamnordning för Luleå

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND

PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND DRIFTFÖRESKRIFTER PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Övergripande regler 1.2 Tillämpningsområde 1.3 Kännedom om föreskrifterna 1.4 Riskhantering 2. Fartygsanmälan

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Samordning av hetarbeten Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Göteborgs hamn, Oljehamnarna. Nordens huvudhamn för import och export av raffinerade produkter samt lagring

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

DRIFTFÖRESKRIFTER GÄVLE OLJEHAMNAR FARTYG - LAND. 2013-12-06 Rev 1.6

DRIFTFÖRESKRIFTER GÄVLE OLJEHAMNAR FARTYG - LAND. 2013-12-06 Rev 1.6 DRIFTFÖRESKRIFTER GÄVLE OLJEHAMNAR FARTYG - LAND 2 Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Övergripande regler 1.2 Tillämpningsområde 1.3 Kännedom om föreskrifterna 1.4 Riskhantering 2. Fartygsanmälan 2.1

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12 THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn INNEHÅLL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... sid 3 2 KONTAKTUPPGIFTER... sid 4 2.1 Hamnmyndigheten i Göteborg 3 FÖRHANDSANMÄLAN...

Läs mer

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE

HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE HAMNTAXA FÖR GÖTEBORGS HAMN GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2012 TILLS VIDARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt skrov 3 Nedsättning för fartyg med inbyggd

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö

Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö Information angående vårt fortlöpande arbete med hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet för såväl samarbetspartners som personal I Åhus Hamn gäller följande: Tomgångskörning

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs hamn Mars 2012, SE 556008-2553 Marknadskommunikation/SCP GÖTEBORG Göteborgs Hamn, 403 38 Göteborg. Tel 031-368 75 00, www.goteborgshamn.se INNEHÅLL 1 INTRODUKTION...4

Läs mer

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb BR-01 1(5) Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb Bakgrund Enligt 2 kap 2 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 är alla anläggningsägare skyldiga att vidta

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus)

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Life-Saving Rules Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Peter Kemi 2012-12-05 1 Introduktion Våra Life-Saving Rules är åtta grundläggande säkerhetsregler som kommer att vara obligatoriska

Läs mer

Säkerhetsrådgivaren informerar

Säkerhetsrådgivaren informerar sid: 1 Regelverk & olycksstatistik Nytt regelverk Till årsskiftet kom ett nytt uppdaterat regelverk, ADR-S 2015. Nedan punkter belyser vissa förändringar. Mer information kan ni läsa i konsekvensutredningen

Läs mer

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM

STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM Sorterargatan 16 Tel. 08-761 22 80 162 50 Vällingby Fax.08-795 78 58 1723-KLPL 8 sidor. STOCKHOLMS HAMNAR AB OLJEHAMNEN VÄRTAN STOCKHOLM KLASSNINGSPLAN ÖVER EXPLOSIONSFARLIGA RISKOMRÅDEN Senast ändrad:

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

PM BRANDFARLIGA VAROR.

PM BRANDFARLIGA VAROR. 1 PM BRANDFARLIGA VAROR. En information från miljönämnden och räddningstjänsten i Strömstads kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt

HAGA BÅTKLUBB. Klubbens miljöregler och miljöarbete. Handlingsplan. Miljöpolicy. Miljöregler. Avfallsplan. Bottenmålning och tvätt HAGA BÅTKLUBB Klubbens miljöregler och miljöarbete Handlingsplan Miljöpolicy Miljöregler Avfallsplan Bottenmålning och tvätt Båtklubbens unika och attraktiva läge vid Brunnsvikens västra sida gör att Haga

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare

Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 5 6 E Hamntaxa för Göteborgs Hamn Gäller från 1 januari 2013 tills vidare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FARTYGSHAMNAVGIFTER 3 1.1 TANKFARTYG 3 Avgift för fartyg med dubbelt

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg;

Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; Transportstyrelsens föreskrifter om bevakning ombord på svenskt fartyg; beslutade den 27 maj 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 förordningen (2013:284) om bevakning ombord på svenskt

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt.

MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009. De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. MASERfraktSKOLAN KURSKATALOG FÖR 2009 De kurser som presenteras i katalogen tillhandahålls eller förmedlas genom MaserFrakt. I katalogen framgår om kursen är en kravkurs och till vilka den vänder sig.

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13

Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 1(8) Gabriela Balodis, AV 2005-02-23 Revidering av föreskrifterna om asbest, AFS 1996:13 Förklaringar: överstruken text upphävd röd text i kursiv nytt text med gul bakgrund anpassning till Europaparlamentets

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 d Brand, el, damm, gaser m m 1!! Brand Brandrisk finns vid heta arbeten t ex svetsning, skärning med rondell, slipning med vinkelslip, arbete med tigersåg 2 1

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17

Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 Säkerhetsföreskrifter Gäller från 2008-03-17 INNEHÅLL SID 1 ALLMÄNT...2 1.1 Omfattning...2 1.2 Informationsskyldighet...2 1.3 Giltighet...2 2 CERTIFIERING...2 2.1 Utbildningens innehåll...3 2.2 Certifikat...3

Läs mer

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f.

Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. 2 Farligt gods Allm. anm. Om kontroller vid transporter på väg och inre vattenvägar, se [3551] o.f. Farligt gods [3161] Lag (2006:263) om transport av farligt gods Inledande bestämmelser 1 [3161] Syftet

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget

SÄKERHETSDATABLAD. 1. Namnet på produkten och företaget Utgåva 2, 2011-01-10 Sid 1(5) 1. Namnet på produkten och företaget 1.1 Produktidentifiering. är avsedd för brandsläckning av bränder klass A, B, C och E med vattenbaserad skumhinna. 1.2 Företagsinformation.

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation

Policy. 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 2014-06-16 1 (7) 1 Telias policy för utfärdande av ID-kort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som krävs för utfärdandet av Telias e-legitimationer på ID-kort till privatpersoner

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare

HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN. ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA OCH AVGIFTER FÖR VARBERGS HAMN ÅR 2015 och tills vidare HAMNTAXA Gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer till hamntaxans avgifter Beslutad av Kommunfullmäktige

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer