Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftföreskrifter Luleå Hamn AB"

Transkript

1 Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: i

2 Innehåll 1 Allmänna föreskrifter Övergripande Tillämpningsområde Kännedom Riskhantering Avvikelser Kontakt Allmänt Avfallslämning Bunkring Dykning och undervattensarbeten Farligt gods anmälan Fartygsanmälan Färskvattenbeställning Inpasseringstillstånd Övrigt VHF-kanaler Miljö Miljöansvar Fast, flytande och farligt avfall Avlämning av maskinrumsavfall Säkerhetsregler gällande avlämning av maskinrumsavfall Innan maskinrumsavfallsavlämning påbörjas Under pågående maskinrumsavfallsavlämning Efter avslutad maskinrumsavfallsavlämning Vid händelse av slangbrott, överpumpning eller annat som orsakat spill Avlämning utav rester av skadliga ämnen i förpackad form Avlälmning utav toalettavfall och gråvatten Avlämning utav fast avfall Spill och läckage av olja eller kemikalie Produktutsläpp vid Uddebo Oljehamn Säkerhet Tillträde Skyddsansvar Kameraövervakning Skyddsstängsel Fordonstrafik Parkering Skyddsutrustning och klädsel Uddebo Oljehamn samt arbete med olja, gas eller kemikalier Elektronisk utrustning Fotografering Snöröjning och sandning Brandskydd och åtgärder vid brand Brand ombord eget fartyg Brand iland eller på närliggande fartyg Permanent/Tillfälligt boende ii

3 3.12 Målningsarbeten Arbetsmiljö Ansvar Riskanalyser Rökning, alkohol och droger Reparationer och hetarbeten Anläggningsarbete Dykning och undervattensarbeten Farligt damm Farlig ånga eller gas Syreunderskott Krispärm för Luleå Hamn AB Larm Larmadress Möt utryckningsfordonen Larminstruktion för fartyg vid kaj Uddebo Oljehamn Insatsplan Efter olyckans inträffande Fartygsanmälan Fartygsanmälan Turordning Uppgifter i anmälan Förhandsanmälan farligt gods För sjöledes ankommande farligt gods i förpackad form För landvägen ankommande farligt gods i förpackad form För sjöledes avgående farligt gods i bulk Märkning och förpackning av farligt gods Undantag från anmälningsplikt Farligt gods Definitioner Allmänt Tillstånd trafik med farligt gods Ansvarig person Brandskyddsåtgärder vid transport, hantering och förvaring utav farligt gods Vakthållning med brandpersonal Nödåtgärder Larmanordningar Fartygs anlöp, avgång och vistelse i Luleå Hamn AB Kombinationsfartyg Bogsering Nödbogsering Förflyttning för egen maskin vid nödfall Inspektion Tillträde till fartyg Besättning iii

4 8.8 Anlöp Förtöjning Landgång/fallrep Kommunikation Bunkring Vakthållning ombord Rökutveckling, rundkörnming, ångpannerengöring med mera Radar Rengöring utav lastrum eller tank Proviantering Fartygs avgång Fartyg i Uddebo Oljehamn Internationella certifikat Utventilering utav gaser Gnistsläckare Skada på hamnanläggning Bunkring Innan bunkring påbörjas Under pågående bunkring Efter avslutad pumpning Victoriahamnen Lastning, lossning, uppläggning av gods och transport Hantering av farligt gods i förpackad form Förvaring i land av farligt gods i förpackad form Uddebo Oljehamn Föreskrifter för Lossning/Lastning Uddebo Oljehamn Innan lossning eller lastning påbörjas Under pågående lastning och lossning Efter avslutad lossning eller lastning Lossning eller lastning från järnvägsvang eller fordon Ballastning av olje-gas och kemikaliefartyg iv

5 1 Allmänna föreskrifter Samtliga berörda parter av föreskrifterna har skyldighet att känna till innehållet utav Luleå Hamn ABs driftföreskrifter. Driftföreskrifterna förebådar hur vi i Luleå Hamn AB arbetar och även vill hur våra kunder skall agera vid ankommande. 1.1 Övergripande Övergripande bestämmelser för verksamheten i Luleå Hamn AB finns i lagar, förordningar, kungörelser och allmänna råd som utfärdats utav myndigheter samt i dokumentet Hamnordning för Luleå Hamn AB. 1.2 Tillämpningsområde Dessa föreskrifter med eventuella bilagor gäller inom Luleå Hamn ABs hamnområde. Detta hamnområde omfattar: Markområden tillhörande Luleå Hamn AB. Vattenområdet som begränsas av Bergnäsbron, Skurholmskanalens mynning i Gråsjälsfjärden, Sandskärens SO udde Altappens SW udde, yttersta stenarmarna i Klubbnäskanalen, Lulnäsets NE udde Finsandlåudden Hamnområdet omfattar inte de inom ovan nämnt område befintliga fritidsbåtshamnarna. 1.3 Kännedom Samtlig personal som arbetar och vistas inom dessa områden som nämns ovan, liksom alla utomstående besökare som vistas inom oljehamnsområdet, ska informeras om detta regelverk och är skyldiga att följa dessa föreskrifter. För fartyg som anlöper till Luleå Hamn AB är det obligatoriskt att alltid ha den senaste utgåvan av Driftföreskrifterna ombord i antingen tryckt eller elektronisk form. Dessa föreskrifter skall även finnas tillgängliga på engelska. 1.4 Riskhantering Inom Luleå Hamn AB arbetar vi aktivt med riskhantering. De riskanalyser utgår från ett miljö-, arbetsmiljö- och kvalitets-tänkande för att täcka samtliga möjliga händelser. 1.5 Avvikelser Skador, tillbud och nära händelser skall rapporteras som avvikelser till Luleå Hamn ABs kvalitetschef. Dessa avvikelser kommer sedan att hanteras antingen genom Luleå Hamn ABs system för personskador, Luleå Hamn ABs system för tillbud eller genom Luleå Hamn ABs avvikelsehanteringssystem. 1.6 Kontakt Allmänt Växel

6 1.6.2 Avfallslämning Beredskapschef Bunkring Beredskapschef Dykning och undervattensarbeten Beredskapschef Farligt gods anmälan Beredskapschef Fartygsanmälan Växel Färskvattenbeställning Beredskapschef Inpasseringstillstånd Växel Övrigt Växel VHF-kanaler Växel

7 2 Miljö 2.1 Miljöansvar Luleå Hamn AB innehar tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Norrbottens län. Lagring och hantering av material vid samtliga kajer medför risk för utsläpp och påverkan på omgivningen och Luleå Hamn AB arbetar för att motverka detta genom sin verksamhetspolicy. Luleå Hamn ABs verksamhet innefattar såväl operativa uppgifter inom hamn- och stuveri, som ren myndighetsutövning för hamnrelaterade frågor. Hamnen är en kritisk del i våra kunders värdekedja och därför blir också vår förmåga att kontinuerligt leverera tjänster i rätt tid och till rätt pris helt avgörande för våra kunders konkurrenskraft. Detta skall vi göra genom att arbeta utefter följande mål: Mer än 75 % av personalen ska ha färre än 8 sjukdagar/år. Total sjukfrånvaro ska understiga 4,5 % av total arbetstid/år. Antalet kundreklamationer skall vara < 1 per 10 MSEK omsättning/år. Demurrage får ej överstiga 1 krav per 20 miljoner omsättning/år Vi arbetar aktivt för att vår organisation kontinuerligt ska kunna leva upp till våra verksamhetsåtagandens genom: Engagerade och kunniga medarbetare som förstår kundens krav och förväntningar Effektiva processer som bidrar till tydliga krav och säkerställer uppföljning av verksamheten Kontinuerlig förbättring av metoder och processer Lastning/Lossning ska ske enligt den utsatta tiden Hamnverksamhet innebär till sin natur en riskfylld verksamhet med ett flertal i sig farliga arbetsmoment. Vi tror att förmågan att garantera god kvalitet och nöjda kunder förutsätter, inte bara bra strukturer och tydliga rutiner, utan också en trygg och säker arbetsmiljö där vi tar ett gemensamt ansvar för såväl vårt eget, som våra kollegors välbefinnande. Detta skall vi garantera genom: Standardiserade rutiner Konkreta riskanalyser Tillhandahålla skyddsutrustning Förebyggande åtgärder Den enskilde medarbetaren i Luleå Hamn AB har alltid ett ansvar för att i sin dagliga situation följa upp, analysera och om behov finns vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa vår förmåga att nå upp till våra kunders förväntningar. Det gods som vi hanterar innehar i vissa fall en inverkan på miljön omkring oss samtidigt som vi internt i verksamheten hanterar kemikalier och transportmedel. Inom Luleå Hamn AB skall vi därför verka mot att minska vår omvärldspåverkan genom ett aktivt miljöarbete för att bidra till en förbättrad miljö. Detta skall vi göra genom: 3

8 Minskad bränsleåtgång Minskad energianvändning Förebygga föroreningar Ta hand om avfall på miljövänliga tillvägagångssätt Använda kemikalier som kan hanteras och kasseras ur ett miljövänligt perspektiv Ständigt arbeta med miljöförbättringar över hela verksamheten. Eftersom att hamnverksamhet är riskfylld till sin natur är vi noga med säkerheten genom inhägnade områden för att säkerställa att obehöriga ej har tillträde, säkerhetsutrustning och varselkläder till samtliga anställda och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för alla aktörer på våra kajer. 2.2 Fast, flytande och farligt avfall Avfall skall hanteras i enlighet med Luleå Hamn ABs avfallsplan. Detta innebär bland annat att allt avfall skall källsorteras på vår Miljöstation för vidare hantering utav Luleå Renhållning AB. Maskinrumsgenererat avfall skall tas emot utav extern part som mellanlagrar detta i Uddebo och sedan för detta vidare till godkänd destruktionsanläggning. Begäran att lämna avfall skall anmälas vid anlöpsanmälan till mäklare. Mäklare beställer sedan tömning och hantering utav fartygsavfall utav Stena Recycling AB Avlämning av maskinrumsavfall Oljerester och avfall som uppstår i fartygs maskinrum och som ej får släppas ut till sjöss mottas kostnadsfritt i Luleå Hamn AB upp till 10m 3. Detta avfall skall ha uppstått vid fartygets normala drift och avfallsmängden skall stå i proportion till fartygets storlek. Anmälan om avlämningsbehov skall göras senast 24 timmar innan avlämningen avses utföras. Beställningen skall innehålla uppgifter om kvantitet, huruvida avfallet är pumpbart eller ej, typ av oljerester och eventuella inblandningar (smörj-/brännolja med/utan lösningsmedel, emulgeringsmedel och dylikt) samt vilken slags koppling som erfordras. Likaså måste blanketten deklaration för maskinrumsavfall lämnas ifylld och undertecknad till avfallsmottagaren. Fartygets anslutning av maskinrumsavfall är utförd enligt internationell standard med uttag på däck. Trycket i ledningen mellan fartyget och mottagningsanordningen iland får ej överstiga 0,6MPa (6kp/cm 2 ) och avlämningskapaciteten får ej understiga 5m 3 per timme. Då avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning (exempelvis slamsugningsbil) görs detta under hamnens ordinarie arbetstid vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00. Väntetiden för slamsugningsbil eller annat fordon får ej överstiga 15 minuter inklusive tid för slanganslutning. 4

9 Avfallet skall bestå av vatten, petroleumkolväten och sådana additiv som normalt ingår i avfall från eldnings- och smörjoljor. Avfallet skall således vara fritt från artfrämmande substanser såsom PCB, klor, lösningsmedel och detergenter. Det avlämnande fartyget skall tillhandahålla en vakt som övervakar säkerheten samt att läckage ej sker under hela tiden avlämning fortgår. Det avlämnande fartyget tillhandahåller personal för koppling och lösgöring ombord av slangen mellan fartyget och mottagningsanordning. Då avfall lämnas i fat genom är det fartygets ansvar att dessa uppställes på plats som anvisas utav Luleå Hamn AB. Dessa fat skall vara tätslutande, felfria samt varaktigt märkta med innehåll och fartygets namn. Fartyg eller rederi ansvarar för de merkostnader som kan komma att uppstå om inte ovanstående föreskrifter efterlevs och Luleå Hamn AB förbehåller sig att fakturera eventeulla merkostnader som uppstår Säkerhetsregler gällande avlämning av maskinrumsavfall Föraren på mottagande fordon respektive befälhavaren på mottagande fartyg är ansvarig för maskinrumsavfallsmottagning och skall utse en säkerhetsvakt som, då så erfordras, kan beordra att pumpningen avbryts. Den som på avlämnande fartyg är ansvarig för maskinrumsavfallslämning och befälhavare på fartyg eller förare utav fordon som tar emot maskinrumsavfall är skyldiga att inom respektive verksamhetsområde vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder till förhindrande av att maskinrumsavfall kommer löst på vattnet eller på land. Vid inträffande rapporteras detta till Luleå Hamn ABs Beredskapschef omedelbart Innan maskinrumsavfallsavlämning påbörjas Samtliga spygatt på fartyg som mottager maskinrumsavfall och som berörs av mottagningen skall tätas. Tankarnas avluftningar (svanhalsar) påfartyg som mottager maskinrumsavfall skall förses med lämpliga överfyllnadsskydd. Befälhavare på fartyg eller förare utav fordon som tar emot maskinrumsavfall skall underätta avlämnande förtyg om dels det högsta pumptrycket varmed maskinrumsavfallet kan mottas och dels den kvantitet som skall fyllas i varje tank. Slang för avlämning av maskinrumsavfall skall säkert kopplas till anslutningen ombord på avlämnande fartyg och mottagande fartyg eller fordom samt riggas på ett sådang sätt att den ej kan skadas av kajkranar eller av fartygets eller egna rörelser. Endast godkänd slang som provats under den senaste 12-månadersperioden får användas. Kontroll skall göras av att samtliga brukvarande ventiler på mottagande fartyg eller fordon är ställda så at fyllning sker till rätt tank. Säker kommunikation, vilken företrädesvis bör ske med helst radio, skall upprättas mellan avlämnande fartyg och maskinrumsavfallsmottagare. Denna kommunikation skall vidmakthållas intill dess avlämningen avslutas och slang losskopplats Under pågående maskinrumsavfallsavlämning Slanganslutningar skall kontinuerligt kontrolleras avseende läckage. 5

10 Under hela avlälmningsoperationen skall det finnas en med mottagande farty eller fordon väl förtrogen säkerhetsvakt tillträdes. Denna skall uppehålla sig på sådan plats att han omedelbart kan beordra pumpningens avbrytande i händelse av överfyllning eller annat som påkallar detta. Nivån i mottagarens tank/tankar skall passas noga Efter avslutad maskinrumsavfallsavlämning Slang skall lösgöras på sådant sätt att maskinrumsavfall ej spills. Spillback skall användas. Slang som ej är försedd med avstängningsventil skall förses med blindfläns före ilandföring till mottagande fordon eller återföring till mottagande eller avlämnande fartyg Vid händelse av slangbrott, överpumpning eller annat som orsakat spill Vid ett sådant inträffande skall följande åtgärder omedelbart vidtas Pumpningen avbryts Ventiler stängs omedelbart på avlämnande fartyg och mottagande fordon Hamnens trafikinformationscentral och räddningstjänsten i Luleå larmas Avlämning utav rester av skadliga ämnen i förpackad form Skadliga ämnen i förpackad form mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Avfallet uppstått under fartygets resa från föregående hamn Anmälan om avlämningsbehov gjort senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 Väntetid för sådan särskilt anordnad mottagningsanordning ej överstiger 15 minuter De skadliga ämnena avlämnas i hela, tätslutande förpakcningar, tydligt och varaktigt märkta enligt anvisningarna i IMDG-koden De uppgifter om innehållet som i övrigt erfordras vid anmodan lämnas till Luleå Hamn AB eller den som Luleå Hamn AB anvisar Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för Avlälmning utav toalettavfall och gråvatten Toalettavfall som ej får släppas ut till sjöss mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Anmälan om avlämningsbehov gjort senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 6

11 Väntetid för sådan särskilt anordnad mottagningsanordning ej överstiger 15 minuter Trycket i ledningen mellan fartyget och mottagningsanordningen iland får ej överstiga 0,6MPa (6kp/cm 2 ) Fartygets anslutning av maskinrumsavfall är utförd enligt internationell standard med uttag på däck. Fartyget vid pumpning till fast anläggning iland till förekommande av läckage eller spill tillhandahåller vakt ombord under hela tiden avlämning fortgår. Fartyget skall tillhandahålla personal för koppling och lösgöring ombord av slangen mellan fartyget och mottagningsanordningen Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för Avlämning utav fast avfall Fast avfall om ej får släppas ut till sjöss mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Avfallet uppstått vid fartygets normala drift Avfallet är sorterat enligt följande sorteringsbegrepp - brännbart, icke miljöfarligt avfall inkluderande matavfall - icke brännbart icke miljöfarligt avfall - milöfarligt avfall - medecinrester och avfall som kan sprida smitta Vid mindre kvantiteter avfall som ej medför eldfara eller utgör annan säkerhetsrisk genom detta fartygets försorg lämnas på av Luleå Hamn AB anvisad plats. Vid större kvantiteter avfall eller avfall som kan medföra eldfara eller utgör annan säkerhetsrisk skall en anmälan om avlämningsbehov göras senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Att matavfall är väl emballerat så att spridning av smitta, orenlighet och dålig lukt i görligaste mån förhindras Miljöfarligt avfall skall lämnas i tätslutande för avfallet lämpade, tydligt och varaktigt märkta förpackningar Avlämningen sker under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 Väntetid för speciellt anordnag mottagningsanordning inte överstiger 15 minuter Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för. 2.3 Spill och läckage av olja eller kemikalie På plats där spill och läckage kan förekomma och där permanent anordning för uppsamling av löskommen vätska ej finns skall spillkärl användas. 7

12 Ej anslutna manifolderventiler, lastslangar och dylikt skall vara blindflänsade. Förutom blindlock skall packning och fullt antal, väl dragna bultar därvid användas. Ventil, tappkran eller liknande anordning för provtagning, vattendragning eller dylikt skall vara blindflänsad. Vid spill skall Miljöchef på Luleå Hamn AB meddelas omedelbart samt att spillet skall tas hand om snarast möjligt. 2.4 Produktutsläpp vid Uddebo Oljehamn Vid händelse som orsakar större produktutsläpp skall följande åtgärder omedelbart vidtas: Eventuell pågående pumpning avbryts Ventiler ombord och i land stängs Om brandfarlig gas, brandfarlig vätska eller vara som avger farliga ånger läckor ut, skall med fartygets siren ges larmsignal. Fartyg i närheten skall då avbryta lossning eller lastning samt vidta erforderliga säkerhetsåtgärder Räddningstjänsten och Luleå Hamn ABs trafikinromationscentral larmas Vid händelse utav gasutsträmning skall följande åtgärder omedelbart vidtas: Eventuell pågående pumpning avbryts Ventiler ombord och i land stängs Fartyget avger larmsignal med siren. Fartyg i närheten skall då avbryta lossning eller lastning samt vidta erforderliga säkerhetsåtgärder Räddningstjänsten och Luleå Hamn ABs trafikinromationscentral larmas Tank från vilken gasutströmningen sker, närliggande tankar och närliggande område och utrustning kyls med till buds stående medel 8

13 3 Säkerhet 3.1 Tillträde Endast personal som är involverad i verksamheten samt personal som är utsedd utav behörig myndighet äger tillträde till hamnens landområden där lastning, lossning eller annan verksamhet försiggår. Särskild behörighet krävs för att få tillgång till låsta lokaler. Beställarens kontaktperson lämnar tillstånd vid behov. Inpassering på hamnområde sker med hjälp av magnetkort alternativt en tagg. Leverantörskort utlämnas av beställarens kontaktman efter behov. Vid avslutat arbete skall samtliga kort återlämnas. Trafik till och från entreprenörsområde får endast ske på markerade körvägar Fordon som används för färd till och från arbetet får inte utan särskilt tillstånd införas på området utan skall uppställas på beställarens personalparkering utanför grindarna. Vid borttappat kort tas kontakt omgående med Luleå Hamn AB för att spärra kortet. För ansökan att få tillträde på området besöks antingen Luleå Hamn AB för erhållande utav dokument eller mejla till Luleå Hamn ABs allmänna e-postadress. Obehörig person äger icke tillträde till plats där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras. Vid behov ska transportväg, hanteringsplats eller förvaringsplats särskilt spärras av för att förhindra tillträde av obehörig. 3.2 Skyddsansvar Samtlig personal som verkar, tillfälligt eller permanent skall uppfylla Luleå Hamn ABs skyddsregler gällande säkerhet samt tillträde. Leverantören är skyldig att följa de regler som utfärdats av beställaren beträffande in- och utpassering samt godstransporter. 3.3 Kameraövervakning Delar utav hamnområdet är TV-övervakat. Använd alltid, då tillämpligt, uppmålade vägar vid färd genom hamnområdet och gå ej in bland lastenheter med mera då detta kan utlösa larm samt vålla skada för person eller last. Vid en incident kommer inspelat material granskas. Fackliga representanter skall kallas till granskningen. 3.4 Skyddsstängsel Luleå Hamn AB innehar ett skalskydd i form utav skyddsstängsel runt sina anläggningar för att hålla obehöriga utanför samt då Luleå Hamn AB är ett Hamnskyddsområde. Till Strömören har allmänheten tillgång till under en bestämd tidpunkt på dagen. Samtliga grindar för inpassering på Luleå Hamn ABs område är bevakade och i vissa fall bemannade vid specifika tider på dygnet. 9

14 Skador som upptäcks skall omedelbart rapporteras till Luleå Hamn ABs anläggningsavdelning. Samtliga järnvägsgrindar skall alltid hållas stängda och enbart öppnas vid in- och utkärning av lok och vagnar. Vid tillfällen då grindar måste hållas öppna skall fullgod bevakning vara anordnad. 3.5 Fordonstrafik Hastigheten inom Victoriahamnens område är begränsad till 30 km/h och i Uddebo Oljehamn är hastigheten begränsad till 20 km/h. Oftast är det lämpligt att köra försiktigare än så i områden där arbetsmaskiner opererar. Detta därför att dessa kan ha begränsad sikt på grund utav att de hanterar laster. Blinkfyr eller fordonets varselljus skall aktiveras vid framfört inom terminalområde. Närmaste lämplig, säker och tillåtlig körväg skall alltid väljas. Motorfordon får ej framföras eller parkeras inom brandfarlighetsklassade zoner utan särskiltgodkännande ifrån Driftchef för anläggningen. Inom Uddebo Oljehamn får ej bränsledrivna motorvärmare användas. Elektriska motoroch kupévärmare skall vara av godkänd typ och får endast användas på av räddningstjänsten i Luleå godkänd plats. I övrigt gäller särskilda bestämmelser för trafiken inom enskilda hamnområden samt av myndigheter utfärdade allmänna och lokala trafikföreskrifter Parkering Parkering och uppställning av fordon får endast ske på härför särskilt anordnade och utmärkta platser. Då parkering på annan plats är nödvändig krävs ett godkännande från Driftchef för detta. 3.6 Skyddsutrustning och klädsel Vid arbete och vistelse vid kaj, kran, ficka eller fordon samt inom Uddebo Oljehamn skall: Skyddshjälm alltid bäras Skyddsglasögon eller visir skall alltid finnas lätt tillgägnliga och skall alltid bäras i riskfyllda miljöer Heltäckande klädsel samt skydsskor skall bäras utav personal, tillfälligt som permanent Klädsel skall vara Varselklädsel med klass 3. Denna kan vara antingen heltäckande eller i form utav väst. För personer som arbetar med el och/eller mek/underhållsarbete skall använda heltäckande klädsel som är flamskyddad. Besökare skall använda varselklädsel samt skyddshjälm. Vid kaj skall alltid flytväst användas Detta gäller för samtliga som vistas inom Luleå Hamn ABs område. 10

15 3.6.1 Uddebo Oljehamn samt arbete med olja, gas eller kemikalier Vid arbete inom Uddebo Oljehamn samt vid hantering utav olja, gas eller kemikalier krävs ytterligare personlig skyddsutrustning än vad som nämns ovan. Företag som råder över arbetsstället skall använda och ha skyddsutrustning tillgänglig i den omfattning som anvisas av myndigheter eller som rekommenderas i produktblad/msds. 3.7 Elektronisk utrustning Elektronisk utrustning skall uppfylla kraven i utav behörig myndighet utfärdad klassningsbestämmelse. Anslutning utav elektrisk utrutning får endast ske via godkända uttag. Inom kajytor Uddebo Oljehamnsamt inom annat område där farligt, brandfarligt eller explosivt gods eller gas transporteras, hanteras eller är uppställt får enbart explosionssäkrad elektronisk utrustning användas. På platser eller i utrymmen såväl iland som ombord på fartyg där brandfarliga eller explosiva gaser eller damm kan uppträda ska elektrisk utrustning vara explosionssäkert utförd. Elektriska förlängningskablar får inte användas på dessa platser. 3.8 Fotografering Generellt förbud mot fotografering, filmning och videoinspelning råder inom Luleå Hamn ABs landområden. Tillstånd kan i vissa fall lämnas utav Luleå Hamn AB. 3.9 Snöröjning och sandning Behov utav snöröjning och sandning anmäls till hamnens trafikavdelning Brandskydd och åtgärder vid brand Det åligger Anläggningschef att tillse att anläggningens brandsläckningsutrustning befinner sig i fullgott skick. Fartygs brandskyddsutrustning skall befinna sig i fullgott skick och skall vara klart att omedelbart tas i bruk. Besättningen skall vara utbildad i och väl förtrogen med dess handhavande Brand ombord eget fartyg Vid brand ombord eget fartyg i Victoriahamen skall förljande åtgärder vidtas: Larmsignal med fartygets siren avges Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas All lasthantering stoppas Åtgärder för att bekämpa branden vidtas Fartygets eventuella förhalning förbereds För Uddebo Oljehamn gäller: Larmsignal med fartygets siren avges Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas 11

16 All lasthantering stoppas Alla produktventiler stängs Alla tank- och pejlluckor stängs Åtgärder för at bekämpa branden vidtas Losskoppling av lastslangar/-armar förbereds Fartygets eventuella förhalning förbereds Brand iland eller på närliggande fartyg Vid brand iland eller ombord på annat fartyg i närheten i Victoriahamnen skall följande åtgärder vidtas: Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas All lasthantering stoppas Brandbekämpningsberedskap intas Fartygets eventuella förhaling förbereds För Uddebo Oljehamn gäller: Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas Brandbekämpningsberedskap intas All lasthantering stoppas Alla produktventiler stängs Losskoppling utav lastslangar/armar förbereds Fartygets eventuella förhaling förbereds 3.11 Permanent/Tillfälligt boende Det är inte tillåtet att bo inom hamnområdet utan särskilt medgivande från Luleå Hamn AB Målningsarbeten All målning utav fartyg är förbjudet hos Luleå Hamn AB. Färgrester och klotter kan saneras på fartygets bekostnad. 12

17 4 Arbetsmiljö 4.1 Ansvar Luleå Hamn AB ansvarar för arbetsmiljön för egen personal. Varje anställd i arbetsledande ställning inom Luleå Hamn AB skall se till att underställd personal, egen och/eller inhyrd personal följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade. Arbete skall bedrivas så att olycks- och skaderisken minimeras för samtliga som vistas på kaj. Leverantör är ansvarig för underentreprenörers personal på samma sätt som egen personal. Leverantören skall före arbetets påbörjande lämna en lista till beställarens kontaktman med namnuppgifter på egen såväl som underentreprenörers personal. 4.2 Riskanalyser Inom Luleå Hamn AB upprättas riskanalyser för det vardagliga arbetet för att kunna garantera en så säker arbetsplats som möjligt för samtliga anställda. Dessa riskanalyser upprättas i samråd med underställd personal och skyddsombud. Dessa skall revideras med max två års mellanrum för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö. För varje specifikt arbete som ligger utanför ramarna för det vardagliga arbetet skall riskanalyser genomföras i samråd mellan arbetsledare och skyddsombud. 4.3 Rökning, alkohol och droger Personal som vistas där hamnarbete pågår får ej vara påverkad av vare sig alkohol eller alkohol. Rökning inom Uddebo Oljehamn samt inom annat område och fartyg där farligt gods transporteras, hanteras eller är uppställt är det strikt förbjudet att röka då det innebär en risk för samtliga närvarande personers liv. Befälhavare skall anvisa lämpligt utrymme för detta. Dörrar och ventiler skall hållas stängda till utrymern där rökning är tillåten. Anslag om rökförbud skall finnas väl synliga ombord. Rökning får ej ske inomhus eller i fordon. Rökare skall hänvisas till utpekade rökplatser där askfat finns uppställda. 4.4 Reparationer och hetarbeten Hetarbeten definieras som arbete med öppen eld, heta ytor, gnistbildande verktyg och liknande får ej företas inom Luleå Hamn ABs område där farligt gods hanteras, transporteras eller förvaras utan Luleå Hamn ABs skriftliga tillstånd. I Uddebo Oljehamn gäller att räddningstjänsten utfärdar tillstånd för ett sådant arbete. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gäller i Uddebo Oljehamn och det ställs särskilda krav förknippade med tillståndet. Detta gäller även för fartyg. Utfärdade arbetstillstånd gäller endast under en begränsad tid och skall innehålla krav på omedelbart tillgänglig brandsläckningsutrustning samt vakthållning mot brand. Kontakta Brandförsvaret samt Oljehamnschef i god tid för planering utav arbetet. Tillstånd för hetarbeten lämnas utav Luleå Hamn AB, alternativt Räddningstjänsten i Luleå. 13

18 När utrustning för svetsning används skall denna vara fullgod och ge betryggande säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid användande utomhus skall förvaring av gassvetsaggregat skall ske på anvisad plats. Heta arbeten får utföras vid särskilt anordnade svetsplatser i verkstäder. Arbetsgivare skall säkerställa att arbetstagare som arbetar med heta arbeten har tillräckliga kunskaper för att utföra detta. De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som behövs för detta arbete skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Vid heta arbeten inom hamnområdet skall försäkringsbolagens Allmänna försäkringsvillkor och Svenska Brandförsvarsföreningens (SBFs) rekommendationer iaktagas. Den som utför heta arbeten utom på fasta svetsplatser i verkstäder med mera skall ha ett giltligt certifikat utfärdat utav Svenska Brandförsvarsförbundet eller motsvarande. Där svetsning eller skärning utförs skall behovet utav släckutrustning bedömas. Särskild svetsvakt skall också finnas om det behövs. Arbetsplatsen skall vara rengjort och fri från brännbart material Man skall täcka och hålla uppsikt över platser som kan utsättas för gnistor Man skall hålla uppsikt över platser dit värme kan ledas Svetsaggregat skall vara komplett utrustat med flasknycklar, handskar, bakslagsskydd med mera. Svetsbrännare skall vid svetsning och skärning ha backventil mellan svetshandtag och slang för såvär bränngas som syrgas Svetsaggregat skall ställas upp så att det lätt kan föras i säkerhet. Slangar skall dras så att de inte skadas eller kläms. Svetsstället skall bevakas efter avslutat arbete innan brandberedskapen bryts. Vid misstanke om brand, tillkalla brandförsvaret. De har värmekameror och annan utrustning för att spåra dolda bränder. Allt arbete i slutna tankar och liknande utrymmer kräver gasfrihetsförklaring. Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till respektive chef samt Luleå Hamn ABs beredskapschef. Reparationsarbeten får ej igångsättas på fartyg som lastar, lossar eller har farligt gods ombord utan tillstånd från Luleå Hamn AB. Undantagna är dock mindre reparationer där endast icke gnistbildande handverktyg används under förutsättning att: Öppen eld, het yta eller gnistbildande verktyg inte används Fartyget med kort varsel kan förflyttas för egen maskin. Begäran om tillstånd för reparationer ställs till Beredskapschef. 4.5 Anläggningsarbete För bygg och anläggningsarbeten skall en Arbetsmiljöplan upprättas. 14

19 4.6 Dykning och undervattensarbeten För att utföra dykningar och undervattensarbeten krävs tillstånd utav Luleå Hamn AB. Under hela opperationen skall samband upprätthållas med Luleå Hamn AB. Dykplatsen skall markeras med dykflagga. 4.7 Farligt damm Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farligt damm samt för att skydda personal mot sådant damm. 4.8 Farlig ånga eller gas Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farlig ånga eller gas samt för att skydda personal mot sådan ånga eller gas. Då fast farligt gods i bulk, som kan avge farlig ånga eller gas hanteras ska utrustning för att mäta koncentrationen ånga eller gas finnas omedelbart tillgänglig. Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme eller område där giftig eller brandfarlig ånga eller gas kan uppträda. Innan tillträde medges till slutet utrymme där hälsofarlig gas eller syrebrist kan förekomma ska arbetsledare iland respektive befälhavare ombord inom sina respektive ansvarsområden försäkra sig om att så kan ske utan risk. Innan tillträde medges till utrymme iland eller ombord, som desinficerats eller rökts med hälsofarligt ämne ska särskilt certifikat om att tillträdet kan ske utan risk ha utfärdats av behörig person. 4.9 Syreunderskott Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme där syreunderskott kan finnas. 15

20 5 Krispärm för Luleå Hamn AB Krispärm skall finnas som en instruktion i våra gater samt på administrationen. 5.1 Larm Brandlarm, räddningslarm och ambulanslarm skall gå via 112. Kommentar: Larmoperatören intervjuar enligt ett styrdokument. Det kan tyckas ta lång tid, men under tiden intervjun pågår larmas fordonen ut. Det räcker med att skriva 112 i mobiltelefonen för att bli kopplad till närmaste larmcentral. Uppstår brand skall första person oavsett om han själv kan anses vållande till branden eller inte, omedelbart ingripa för att släcka elden. Han är även skyldig att varsko den som är i fara samt vid behov larma brandförsvar via larmnummer 112 och därefter kontaktman. 5.2 Larmadress Larma alltid med terminalnamn (Exempel: Victoriahamnen). 5.3 Möt utryckningsfordonen Utryckningsfordonen skall mötas vid gaten. Visa vägen till skadestället. Informera om eventuella risker såsom el, farligt gods, halka med mera samt vilka förberedelser som gjorts. Vid olycksfall efter att gaten är stängd skall Beredskapschef larmas. Beredskapschefen säkerställer att personal möter och låser upp för utryckningsfordonen. 5.4 Larminstruktion för fartyg vid kaj Fartyget larmar Beredskapschef via telefon eller VHF och dessa larmar i sin tur 112 och ger rätt larmuppgifter. Fartyget vidtar åtgärder för att bekämpa branden enligt sin safety plan all lasthantering skall stoppas och fartyget förbereds för eventull förhalning. 5.5 Uddebo Oljehamn Insatsplan För Uddebo Oljehamn finns en speciellt framtagen Insatsplan som räddningstjänsten har tillgång till. 5.6 Efter olyckans inträffande Samtliga brandsläckare som använts skall lämnas in för påfyllnad samt kontroll. Samtliga olyckor skall rapporteras till Luleå Hamn AB. 16

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Reviderad av: Anna Josefsson Godkänd utav: Henrik Vuorinen Senast reviderad: 2015-09-09 i Innehåll 1 Allmänna föreskrifter... 1 1.1 Övergripande...

Läs mer

Dessa föreskrifter med bilagor gäller för Uddevalla Hamnterminal AB:s verksamhetsområde.

Dessa föreskrifter med bilagor gäller för Uddevalla Hamnterminal AB:s verksamhetsområde. DRIFTSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA HAMN 1. Övergripande regler Övergripande bestämmelser för verksamheten i Uddevalla Hamn finns i författningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndigheter

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Ystads kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Gällande från och med 2011-02-01 Ystad Hamn Logistik AB Hamntorget 2 271 39 Ystad Tel: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se

Läs mer

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-12, 5 Gäller från och med 2009-03-01 Oskarshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U /2.$/$25'1,1*62&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5)g5c+86+$01,.5,67,$167$'6.20081 )g5(6.5,)7(59,'/2661,1*2&+/$671,1*$92/-$,c+86+$01.5,67,$167$'6.20081

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun.

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (4) Hamnordning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. Härnösands kommun föreskriver följande

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Föreskrift 1996-04-15, 44

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB Framtaget av: Claes Molldén Mikael Martinsson Stefan Johansson Fastställd av: Anders Jonsson Utgåva: 2 Sida 1 av 23 Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB Utgåva nr: Ändring: 1 Ny driftföreskrift 2 Tagit

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar Säkerhets- & ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar 1 Vid akut behov av hjälp: Ring 112 2 Innehåll 1 Behörighet Sid 4 2 Anmälan Sid 6 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

Säkerhetsregler Gävle Hamn

Säkerhetsregler Gävle Hamn 2012-07-01 Säkerhetsregler Gävle Hamn Innehållsförteckning Terminalkarta 3 Samordningsansvaret 4 5 Allmänna säkerhetsregler 6 Trafikregler 7 Vid arbeten i Gävle Hamn 8 9 Behörighet och passerkort 10 11

Läs mer

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB 1/21 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1. ALLMÄNT... 5 1.1 KONTAKTINFORMATION... 5 1.2 TILLÄMPNING... 5 1.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖRESKRIFTERNA... 5 1.4 RISKHANTERING... 5 1.5 SÄKERHET...

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FALKENBERGS HAMN OCH GLOMMENS HAMN antagna av kommunfullmäktige 2006-09-28 116 Gäller fr. o. m. 2006-10-31 Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012

Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012 HAMNORDNING för HELSINGBORGS STAD Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012 HAMNORDNING FÖR HELSINGBORGS STAD Inledande bestämmelser 1 För de

Läs mer

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå

Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Adress Org.nr Telefon Web adress Box 716 556643 1911 +46-911-23 2100 piteahamn.se 94128 Piteå Förslag Hamntaxa 2015 1 Styrelsen för Piteå Hamn AB (org nr 556643-1911) har fastställt följande hamntaxa.

Läs mer

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING Gällande från 2011-01-01 1 Oxelösunds hamn (Hamnen) drivs av Oxelösunds Hamn AB (Hamnbolaget) som ägs av Oxelösunds kommun och SSAB Oxelösund

Läs mer

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat 1 av 5 015-01-01 14-1-31 5. BRANDSKYDDSREGLER 5.1. Generella brandskyddsregler Regler för att förebygga brands uppkomst Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler

Läs mer

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer:

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Instruktion, säkerhetsvakter malmö oljehamn (07.600.00.075SE) Säkerhetsvakter Malmö oljehamn allmänna riktlinjer Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Säkerhetsvakt skall

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Lagstiftningsområde:

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015

2014-12-16. Taxa Luleå Hamn 2015 Taxa Luleå Hamn 2015 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2015 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar: Fiskehamnen, Hotellbryggan, Kroksbryggan och Brandbryggan i Dalarö

Ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar: Fiskehamnen, Hotellbryggan, Kroksbryggan och Brandbryggan i Dalarö Ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar: Fiskehamnen, Hotellbryggan, Kroksbryggan och Brandbryggan i Dalarö Föreskrifterna är beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-11 208. Träder i kraft

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN

HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN HAMNTAXOR FÖR TROLLHÄTTANS STADS HAMN Gällande från och med den. A HAMNAVGIFT FÖR FARTYG 1. Allmänna bestämmelser 1.1 Fartygsavgift på i hamnarna lossat och lastads gods per ton 2,40 kr 1.2 Avgift för

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Sprängämnesinspektionens författningssamling

Sprängämnesinspektionens författningssamling TANKFORDON, FARTYG Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1990:2) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel med ändringar i SÄIFS 1995:4 Sprängämnesinspektionens

Läs mer

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn

Beredskapsplan. Malmö Oljehamn 1 Beredskapsplan Malmö Oljehamn Anläggningsbeskrivning sid. 2 Produktutsläpp sid. 3-4 Åtgärder vid annat läge inkl. sabotage och intrång sid. 5 Telefonlista sid. 6-7 Information sid. 8 Utrymningsplan sid.

Läs mer

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter STRÖMSTADS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN Hamnordning och säkerhetsföreskrifter Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14. Reviderad 2002-02-14 3, 2002-12-13 22 och 2006-06-19 68 STROMSTADS KOMMUN I I I l HAMNORDNING

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S Sida 1(9) -chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen efterlevs

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Ändrad 2015-03-16 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering

A M A M Rötkammare Skumning Instabil process. Utsläpp av råvara till 2 1 1 Vattenlås kontrolleras vid rondering Bilaga 6. Riskidentifiering för Rena Hav s produktionsanläggning för biogas i Kungshamn Sid 1 (4) Transport till, från Krock med lastbil, Mötande trafik Personskada 3 1 1 2 1 Väl planerade logistikflöden.

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1551 Länsstyrelsens i Jönköpings län föreskrifter m.m. om skydd för ytvattentäkt i Vallsjön inom Sävsjö och Nässjö kommuner 1 ; 06 FS 1993:3

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och Karlstads universitet Fakulteten för teknikoch naturvetenskap SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap Följande föreskrifter gäller för såväl anställda,

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER STYRDOKUMENT Dnr V 2016/294 REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc.

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Tillämpningsområde Dessa anvisningar är tillämpliga vid hantering av gasol

Läs mer

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort...

Referens Tel. Postnr Postadress. Avfallsbenämning. Ort... TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL 1 (4) Piteå Renhållning & Vattens ex AVSÄNDARUPPGIFTER IFYLLES AV TYP AV FARLIGT AVFALL IFYLLES AV Avfallsol Kemikalier Annat farligt avfall Avfallet mottages vid fölnde av

Läs mer

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester 2003:058 Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester LL (2003:58) om fartygsgenererat

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND

PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND DRIFTFÖRESKRIFTER PITEÅ OLJEHAMN HARAHOLMEN FARTYG LAND Innehållsförteckning 1. Allmänt 1.1 Övergripande regler 1.2 Tillämpningsområde 1.3 Kännedom om föreskrifterna 1.4 Riskhantering 2. Fartygsanmälan

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Hamnordning Luleå Hamn AB

Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Hamnordning Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-01-07 Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 1 Sida 1 av 13 Hamnordning för Luleå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Samordning av hetarbeten Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Göteborgs hamn, Oljehamnarna. Nordens huvudhamn för import och export av raffinerade produkter samt lagring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods

Brott mot lagen (2006: 263) om transport av farligt gods lagen (2006: 263) om transport av farligt gods Med avses de föreskrifter som reglerar transport av farligt gods. De framgår av bilagorna A, B och S till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn

Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Hamnregler för verksamheten i Gävle hamn Antagna den 27 oktober 2003 och gällande från den 1 november 2003 (Reviderad 111101, 120620, 121008) Styrelsen för Gävle Hamn AB (Hamnbolaget) har med stöd av Hamnordningen

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy ÅSELE TAXISAMORDNING AB Trafiksäkerhetspolicy Syfte Åsele taxisamordning AB skall verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom verksamheten. Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning:

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder. Innehållsförteckning: Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöregler för AB Ekerö Bostäder Innehållsförteckning: 1. Ordnings- och skyddsregler på arbetsområdet 2. Transporter 3. Miljö 4. Arbete med särskild risk 5. Personlig skyddsutrustning

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012.

TSFS 2012:5. 1 kap. beslutade den 18 januari 2012. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjöavtalet); TSFS 2012:5 Utkom från trycket

Läs mer

Taxa Luleå Hamn 2017

Taxa Luleå Hamn 2017 Taxa Luleå Hamn 2017 HAMNTAXA Gäller från och med 1 januari 2017 och tills vidare. FARTYG 1. Avgiftsberäkning Varje anlöp (ankomst och avgång) debiteras per enhet av bruttodräktigheten (GT). I fartygsavgiften

Läs mer

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare

Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare Taxa Gävle Hamn AB Gäller från 1 januari 2015 och tills vidare 1. Fartygsavgifter Hamnavgift för fartyg utgår, där inte annat sägs, varje gång ett fartyg anlöper Gävle hamn. Avgiften beräknas i kronor

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Klass vätska (total volym)

Klass vätska (total volym) Handledning miljöplan Detta är en handledning till Maskinentreprenörernas mall Miljöplan. Observera att detta är en mall för miljöplan och inte hanterar arbetsmiljöfrågor (se istället AMP-guiden). Detta

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HAMNAR

CHECKLISTA FÖR HAMNAR Telefon 08-402 02 20 CHECKLISTA FÖR HAMNAR Containerhantering ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer