Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftföreskrifter Luleå Hamn AB"

Transkript

1 Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: i

2 Innehåll 1 Allmänna föreskrifter Övergripande Tillämpningsområde Kännedom Riskhantering Avvikelser Kontakt Allmänt Avfallslämning Bunkring Dykning och undervattensarbeten Farligt gods anmälan Fartygsanmälan Färskvattenbeställning Inpasseringstillstånd Övrigt VHF-kanaler Miljö Miljöansvar Fast, flytande och farligt avfall Avlämning av maskinrumsavfall Säkerhetsregler gällande avlämning av maskinrumsavfall Innan maskinrumsavfallsavlämning påbörjas Under pågående maskinrumsavfallsavlämning Efter avslutad maskinrumsavfallsavlämning Vid händelse av slangbrott, överpumpning eller annat som orsakat spill Avlämning utav rester av skadliga ämnen i förpackad form Avlälmning utav toalettavfall och gråvatten Avlämning utav fast avfall Spill och läckage av olja eller kemikalie Produktutsläpp vid Uddebo Oljehamn Säkerhet Tillträde Skyddsansvar Kameraövervakning Skyddsstängsel Fordonstrafik Parkering Skyddsutrustning och klädsel Uddebo Oljehamn samt arbete med olja, gas eller kemikalier Elektronisk utrustning Fotografering Snöröjning och sandning Brandskydd och åtgärder vid brand Brand ombord eget fartyg Brand iland eller på närliggande fartyg Permanent/Tillfälligt boende ii

3 3.12 Målningsarbeten Arbetsmiljö Ansvar Riskanalyser Rökning, alkohol och droger Reparationer och hetarbeten Anläggningsarbete Dykning och undervattensarbeten Farligt damm Farlig ånga eller gas Syreunderskott Krispärm för Luleå Hamn AB Larm Larmadress Möt utryckningsfordonen Larminstruktion för fartyg vid kaj Uddebo Oljehamn Insatsplan Efter olyckans inträffande Fartygsanmälan Fartygsanmälan Turordning Uppgifter i anmälan Förhandsanmälan farligt gods För sjöledes ankommande farligt gods i förpackad form För landvägen ankommande farligt gods i förpackad form För sjöledes avgående farligt gods i bulk Märkning och förpackning av farligt gods Undantag från anmälningsplikt Farligt gods Definitioner Allmänt Tillstånd trafik med farligt gods Ansvarig person Brandskyddsåtgärder vid transport, hantering och förvaring utav farligt gods Vakthållning med brandpersonal Nödåtgärder Larmanordningar Fartygs anlöp, avgång och vistelse i Luleå Hamn AB Kombinationsfartyg Bogsering Nödbogsering Förflyttning för egen maskin vid nödfall Inspektion Tillträde till fartyg Besättning iii

4 8.8 Anlöp Förtöjning Landgång/fallrep Kommunikation Bunkring Vakthållning ombord Rökutveckling, rundkörnming, ångpannerengöring med mera Radar Rengöring utav lastrum eller tank Proviantering Fartygs avgång Fartyg i Uddebo Oljehamn Internationella certifikat Utventilering utav gaser Gnistsläckare Skada på hamnanläggning Bunkring Innan bunkring påbörjas Under pågående bunkring Efter avslutad pumpning Victoriahamnen Lastning, lossning, uppläggning av gods och transport Hantering av farligt gods i förpackad form Förvaring i land av farligt gods i förpackad form Uddebo Oljehamn Föreskrifter för Lossning/Lastning Uddebo Oljehamn Innan lossning eller lastning påbörjas Under pågående lastning och lossning Efter avslutad lossning eller lastning Lossning eller lastning från järnvägsvang eller fordon Ballastning av olje-gas och kemikaliefartyg iv

5 1 Allmänna föreskrifter Samtliga berörda parter av föreskrifterna har skyldighet att känna till innehållet utav Luleå Hamn ABs driftföreskrifter. Driftföreskrifterna förebådar hur vi i Luleå Hamn AB arbetar och även vill hur våra kunder skall agera vid ankommande. 1.1 Övergripande Övergripande bestämmelser för verksamheten i Luleå Hamn AB finns i lagar, förordningar, kungörelser och allmänna råd som utfärdats utav myndigheter samt i dokumentet Hamnordning för Luleå Hamn AB. 1.2 Tillämpningsområde Dessa föreskrifter med eventuella bilagor gäller inom Luleå Hamn ABs hamnområde. Detta hamnområde omfattar: Markområden tillhörande Luleå Hamn AB. Vattenområdet som begränsas av Bergnäsbron, Skurholmskanalens mynning i Gråsjälsfjärden, Sandskärens SO udde Altappens SW udde, yttersta stenarmarna i Klubbnäskanalen, Lulnäsets NE udde Finsandlåudden Hamnområdet omfattar inte de inom ovan nämnt område befintliga fritidsbåtshamnarna. 1.3 Kännedom Samtlig personal som arbetar och vistas inom dessa områden som nämns ovan, liksom alla utomstående besökare som vistas inom oljehamnsområdet, ska informeras om detta regelverk och är skyldiga att följa dessa föreskrifter. För fartyg som anlöper till Luleå Hamn AB är det obligatoriskt att alltid ha den senaste utgåvan av Driftföreskrifterna ombord i antingen tryckt eller elektronisk form. Dessa föreskrifter skall även finnas tillgängliga på engelska. 1.4 Riskhantering Inom Luleå Hamn AB arbetar vi aktivt med riskhantering. De riskanalyser utgår från ett miljö-, arbetsmiljö- och kvalitets-tänkande för att täcka samtliga möjliga händelser. 1.5 Avvikelser Skador, tillbud och nära händelser skall rapporteras som avvikelser till Luleå Hamn ABs kvalitetschef. Dessa avvikelser kommer sedan att hanteras antingen genom Luleå Hamn ABs system för personskador, Luleå Hamn ABs system för tillbud eller genom Luleå Hamn ABs avvikelsehanteringssystem. 1.6 Kontakt Allmänt Växel

6 1.6.2 Avfallslämning Beredskapschef Bunkring Beredskapschef Dykning och undervattensarbeten Beredskapschef Farligt gods anmälan Beredskapschef Fartygsanmälan Växel Färskvattenbeställning Beredskapschef Inpasseringstillstånd Växel Övrigt Växel VHF-kanaler Växel

7 2 Miljö 2.1 Miljöansvar Luleå Hamn AB innehar tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Norrbottens län. Lagring och hantering av material vid samtliga kajer medför risk för utsläpp och påverkan på omgivningen och Luleå Hamn AB arbetar för att motverka detta genom sin verksamhetspolicy. Luleå Hamn ABs verksamhet innefattar såväl operativa uppgifter inom hamn- och stuveri, som ren myndighetsutövning för hamnrelaterade frågor. Hamnen är en kritisk del i våra kunders värdekedja och därför blir också vår förmåga att kontinuerligt leverera tjänster i rätt tid och till rätt pris helt avgörande för våra kunders konkurrenskraft. Detta skall vi göra genom att arbeta utefter följande mål: Mer än 75 % av personalen ska ha färre än 8 sjukdagar/år. Total sjukfrånvaro ska understiga 4,5 % av total arbetstid/år. Antalet kundreklamationer skall vara < 1 per 10 MSEK omsättning/år. Demurrage får ej överstiga 1 krav per 20 miljoner omsättning/år Vi arbetar aktivt för att vår organisation kontinuerligt ska kunna leva upp till våra verksamhetsåtagandens genom: Engagerade och kunniga medarbetare som förstår kundens krav och förväntningar Effektiva processer som bidrar till tydliga krav och säkerställer uppföljning av verksamheten Kontinuerlig förbättring av metoder och processer Lastning/Lossning ska ske enligt den utsatta tiden Hamnverksamhet innebär till sin natur en riskfylld verksamhet med ett flertal i sig farliga arbetsmoment. Vi tror att förmågan att garantera god kvalitet och nöjda kunder förutsätter, inte bara bra strukturer och tydliga rutiner, utan också en trygg och säker arbetsmiljö där vi tar ett gemensamt ansvar för såväl vårt eget, som våra kollegors välbefinnande. Detta skall vi garantera genom: Standardiserade rutiner Konkreta riskanalyser Tillhandahålla skyddsutrustning Förebyggande åtgärder Den enskilde medarbetaren i Luleå Hamn AB har alltid ett ansvar för att i sin dagliga situation följa upp, analysera och om behov finns vidta korrigerande åtgärder för att säkerställa vår förmåga att nå upp till våra kunders förväntningar. Det gods som vi hanterar innehar i vissa fall en inverkan på miljön omkring oss samtidigt som vi internt i verksamheten hanterar kemikalier och transportmedel. Inom Luleå Hamn AB skall vi därför verka mot att minska vår omvärldspåverkan genom ett aktivt miljöarbete för att bidra till en förbättrad miljö. Detta skall vi göra genom: 3

8 Minskad bränsleåtgång Minskad energianvändning Förebygga föroreningar Ta hand om avfall på miljövänliga tillvägagångssätt Använda kemikalier som kan hanteras och kasseras ur ett miljövänligt perspektiv Ständigt arbeta med miljöförbättringar över hela verksamheten. Eftersom att hamnverksamhet är riskfylld till sin natur är vi noga med säkerheten genom inhägnade områden för att säkerställa att obehöriga ej har tillträde, säkerhetsutrustning och varselkläder till samtliga anställda och förebyggande åtgärder för att minska riskerna för alla aktörer på våra kajer. 2.2 Fast, flytande och farligt avfall Avfall skall hanteras i enlighet med Luleå Hamn ABs avfallsplan. Detta innebär bland annat att allt avfall skall källsorteras på vår Miljöstation för vidare hantering utav Luleå Renhållning AB. Maskinrumsgenererat avfall skall tas emot utav extern part som mellanlagrar detta i Uddebo och sedan för detta vidare till godkänd destruktionsanläggning. Begäran att lämna avfall skall anmälas vid anlöpsanmälan till mäklare. Mäklare beställer sedan tömning och hantering utav fartygsavfall utav Stena Recycling AB Avlämning av maskinrumsavfall Oljerester och avfall som uppstår i fartygs maskinrum och som ej får släppas ut till sjöss mottas kostnadsfritt i Luleå Hamn AB upp till 10m 3. Detta avfall skall ha uppstått vid fartygets normala drift och avfallsmängden skall stå i proportion till fartygets storlek. Anmälan om avlämningsbehov skall göras senast 24 timmar innan avlämningen avses utföras. Beställningen skall innehålla uppgifter om kvantitet, huruvida avfallet är pumpbart eller ej, typ av oljerester och eventuella inblandningar (smörj-/brännolja med/utan lösningsmedel, emulgeringsmedel och dylikt) samt vilken slags koppling som erfordras. Likaså måste blanketten deklaration för maskinrumsavfall lämnas ifylld och undertecknad till avfallsmottagaren. Fartygets anslutning av maskinrumsavfall är utförd enligt internationell standard med uttag på däck. Trycket i ledningen mellan fartyget och mottagningsanordningen iland får ej överstiga 0,6MPa (6kp/cm 2 ) och avlämningskapaciteten får ej understiga 5m 3 per timme. Då avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning (exempelvis slamsugningsbil) görs detta under hamnens ordinarie arbetstid vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00. Väntetiden för slamsugningsbil eller annat fordon får ej överstiga 15 minuter inklusive tid för slanganslutning. 4

9 Avfallet skall bestå av vatten, petroleumkolväten och sådana additiv som normalt ingår i avfall från eldnings- och smörjoljor. Avfallet skall således vara fritt från artfrämmande substanser såsom PCB, klor, lösningsmedel och detergenter. Det avlämnande fartyget skall tillhandahålla en vakt som övervakar säkerheten samt att läckage ej sker under hela tiden avlämning fortgår. Det avlämnande fartyget tillhandahåller personal för koppling och lösgöring ombord av slangen mellan fartyget och mottagningsanordning. Då avfall lämnas i fat genom är det fartygets ansvar att dessa uppställes på plats som anvisas utav Luleå Hamn AB. Dessa fat skall vara tätslutande, felfria samt varaktigt märkta med innehåll och fartygets namn. Fartyg eller rederi ansvarar för de merkostnader som kan komma att uppstå om inte ovanstående föreskrifter efterlevs och Luleå Hamn AB förbehåller sig att fakturera eventeulla merkostnader som uppstår Säkerhetsregler gällande avlämning av maskinrumsavfall Föraren på mottagande fordon respektive befälhavaren på mottagande fartyg är ansvarig för maskinrumsavfallsmottagning och skall utse en säkerhetsvakt som, då så erfordras, kan beordra att pumpningen avbryts. Den som på avlämnande fartyg är ansvarig för maskinrumsavfallslämning och befälhavare på fartyg eller förare utav fordon som tar emot maskinrumsavfall är skyldiga att inom respektive verksamhetsområde vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder till förhindrande av att maskinrumsavfall kommer löst på vattnet eller på land. Vid inträffande rapporteras detta till Luleå Hamn ABs Beredskapschef omedelbart Innan maskinrumsavfallsavlämning påbörjas Samtliga spygatt på fartyg som mottager maskinrumsavfall och som berörs av mottagningen skall tätas. Tankarnas avluftningar (svanhalsar) påfartyg som mottager maskinrumsavfall skall förses med lämpliga överfyllnadsskydd. Befälhavare på fartyg eller förare utav fordon som tar emot maskinrumsavfall skall underätta avlämnande förtyg om dels det högsta pumptrycket varmed maskinrumsavfallet kan mottas och dels den kvantitet som skall fyllas i varje tank. Slang för avlämning av maskinrumsavfall skall säkert kopplas till anslutningen ombord på avlämnande fartyg och mottagande fartyg eller fordom samt riggas på ett sådang sätt att den ej kan skadas av kajkranar eller av fartygets eller egna rörelser. Endast godkänd slang som provats under den senaste 12-månadersperioden får användas. Kontroll skall göras av att samtliga brukvarande ventiler på mottagande fartyg eller fordon är ställda så at fyllning sker till rätt tank. Säker kommunikation, vilken företrädesvis bör ske med helst radio, skall upprättas mellan avlämnande fartyg och maskinrumsavfallsmottagare. Denna kommunikation skall vidmakthållas intill dess avlämningen avslutas och slang losskopplats Under pågående maskinrumsavfallsavlämning Slanganslutningar skall kontinuerligt kontrolleras avseende läckage. 5

10 Under hela avlälmningsoperationen skall det finnas en med mottagande farty eller fordon väl förtrogen säkerhetsvakt tillträdes. Denna skall uppehålla sig på sådan plats att han omedelbart kan beordra pumpningens avbrytande i händelse av överfyllning eller annat som påkallar detta. Nivån i mottagarens tank/tankar skall passas noga Efter avslutad maskinrumsavfallsavlämning Slang skall lösgöras på sådant sätt att maskinrumsavfall ej spills. Spillback skall användas. Slang som ej är försedd med avstängningsventil skall förses med blindfläns före ilandföring till mottagande fordon eller återföring till mottagande eller avlämnande fartyg Vid händelse av slangbrott, överpumpning eller annat som orsakat spill Vid ett sådant inträffande skall följande åtgärder omedelbart vidtas Pumpningen avbryts Ventiler stängs omedelbart på avlämnande fartyg och mottagande fordon Hamnens trafikinformationscentral och räddningstjänsten i Luleå larmas Avlämning utav rester av skadliga ämnen i förpackad form Skadliga ämnen i förpackad form mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Avfallet uppstått under fartygets resa från föregående hamn Anmälan om avlämningsbehov gjort senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 Väntetid för sådan särskilt anordnad mottagningsanordning ej överstiger 15 minuter De skadliga ämnena avlämnas i hela, tätslutande förpakcningar, tydligt och varaktigt märkta enligt anvisningarna i IMDG-koden De uppgifter om innehållet som i övrigt erfordras vid anmodan lämnas till Luleå Hamn AB eller den som Luleå Hamn AB anvisar Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för Avlälmning utav toalettavfall och gråvatten Toalettavfall som ej får släppas ut till sjöss mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Anmälan om avlämningsbehov gjort senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Avlämningen sker till särskilt anordnad mottagningsanordning under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 6

11 Väntetid för sådan särskilt anordnad mottagningsanordning ej överstiger 15 minuter Trycket i ledningen mellan fartyget och mottagningsanordningen iland får ej överstiga 0,6MPa (6kp/cm 2 ) Fartygets anslutning av maskinrumsavfall är utförd enligt internationell standard med uttag på däck. Fartyget vid pumpning till fast anläggning iland till förekommande av läckage eller spill tillhandahåller vakt ombord under hela tiden avlämning fortgår. Fartyget skall tillhandahålla personal för koppling och lösgöring ombord av slangen mellan fartyget och mottagningsanordningen Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för Avlämning utav fast avfall Fast avfall om ej får släppas ut till sjöss mottages kostnadsfritt från fartyg i Luleå Hamn AB under följande förutsättningar: Avfallet uppstått vid fartygets normala drift Avfallet är sorterat enligt följande sorteringsbegrepp - brännbart, icke miljöfarligt avfall inkluderande matavfall - icke brännbart icke miljöfarligt avfall - milöfarligt avfall - medecinrester och avfall som kan sprida smitta Vid mindre kvantiteter avfall som ej medför eldfara eller utgör annan säkerhetsrisk genom detta fartygets försorg lämnas på av Luleå Hamn AB anvisad plats. Vid större kvantiteter avfall eller avfall som kan medföra eldfara eller utgör annan säkerhetsrisk skall en anmälan om avlämningsbehov göras senast 24 timmar innan avlämning avses utföras Att matavfall är väl emballerat så att spridning av smitta, orenlighet och dålig lukt i görligaste mån förhindras Miljöfarligt avfall skall lämnas i tätslutande för avfallet lämpade, tydligt och varaktigt märkta förpackningar Avlämningen sker under Luleå Hamn ABs ordinarie arbetstid på vardagar mellan klockan 07:00 till 16:00 Väntetid för speciellt anordnag mottagningsanordning inte överstiger 15 minuter Eventuella merkostnader som uppkommer om inte ovanstående villkor efterlevs svarar fartyget för. 2.3 Spill och läckage av olja eller kemikalie På plats där spill och läckage kan förekomma och där permanent anordning för uppsamling av löskommen vätska ej finns skall spillkärl användas. 7

12 Ej anslutna manifolderventiler, lastslangar och dylikt skall vara blindflänsade. Förutom blindlock skall packning och fullt antal, väl dragna bultar därvid användas. Ventil, tappkran eller liknande anordning för provtagning, vattendragning eller dylikt skall vara blindflänsad. Vid spill skall Miljöchef på Luleå Hamn AB meddelas omedelbart samt att spillet skall tas hand om snarast möjligt. 2.4 Produktutsläpp vid Uddebo Oljehamn Vid händelse som orsakar större produktutsläpp skall följande åtgärder omedelbart vidtas: Eventuell pågående pumpning avbryts Ventiler ombord och i land stängs Om brandfarlig gas, brandfarlig vätska eller vara som avger farliga ånger läckor ut, skall med fartygets siren ges larmsignal. Fartyg i närheten skall då avbryta lossning eller lastning samt vidta erforderliga säkerhetsåtgärder Räddningstjänsten och Luleå Hamn ABs trafikinromationscentral larmas Vid händelse utav gasutsträmning skall följande åtgärder omedelbart vidtas: Eventuell pågående pumpning avbryts Ventiler ombord och i land stängs Fartyget avger larmsignal med siren. Fartyg i närheten skall då avbryta lossning eller lastning samt vidta erforderliga säkerhetsåtgärder Räddningstjänsten och Luleå Hamn ABs trafikinromationscentral larmas Tank från vilken gasutströmningen sker, närliggande tankar och närliggande område och utrustning kyls med till buds stående medel 8

13 3 Säkerhet 3.1 Tillträde Endast personal som är involverad i verksamheten samt personal som är utsedd utav behörig myndighet äger tillträde till hamnens landområden där lastning, lossning eller annan verksamhet försiggår. Särskild behörighet krävs för att få tillgång till låsta lokaler. Beställarens kontaktperson lämnar tillstånd vid behov. Inpassering på hamnområde sker med hjälp av magnetkort alternativt en tagg. Leverantörskort utlämnas av beställarens kontaktman efter behov. Vid avslutat arbete skall samtliga kort återlämnas. Trafik till och från entreprenörsområde får endast ske på markerade körvägar Fordon som används för färd till och från arbetet får inte utan särskilt tillstånd införas på området utan skall uppställas på beställarens personalparkering utanför grindarna. Vid borttappat kort tas kontakt omgående med Luleå Hamn AB för att spärra kortet. För ansökan att få tillträde på området besöks antingen Luleå Hamn AB för erhållande utav dokument eller mejla till Luleå Hamn ABs allmänna e-postadress. Obehörig person äger icke tillträde till plats där farligt gods transporteras, hanteras eller förvaras. Vid behov ska transportväg, hanteringsplats eller förvaringsplats särskilt spärras av för att förhindra tillträde av obehörig. 3.2 Skyddsansvar Samtlig personal som verkar, tillfälligt eller permanent skall uppfylla Luleå Hamn ABs skyddsregler gällande säkerhet samt tillträde. Leverantören är skyldig att följa de regler som utfärdats av beställaren beträffande in- och utpassering samt godstransporter. 3.3 Kameraövervakning Delar utav hamnområdet är TV-övervakat. Använd alltid, då tillämpligt, uppmålade vägar vid färd genom hamnområdet och gå ej in bland lastenheter med mera då detta kan utlösa larm samt vålla skada för person eller last. Vid en incident kommer inspelat material granskas. Fackliga representanter skall kallas till granskningen. 3.4 Skyddsstängsel Luleå Hamn AB innehar ett skalskydd i form utav skyddsstängsel runt sina anläggningar för att hålla obehöriga utanför samt då Luleå Hamn AB är ett Hamnskyddsområde. Till Strömören har allmänheten tillgång till under en bestämd tidpunkt på dagen. Samtliga grindar för inpassering på Luleå Hamn ABs område är bevakade och i vissa fall bemannade vid specifika tider på dygnet. 9

14 Skador som upptäcks skall omedelbart rapporteras till Luleå Hamn ABs anläggningsavdelning. Samtliga järnvägsgrindar skall alltid hållas stängda och enbart öppnas vid in- och utkärning av lok och vagnar. Vid tillfällen då grindar måste hållas öppna skall fullgod bevakning vara anordnad. 3.5 Fordonstrafik Hastigheten inom Victoriahamnens område är begränsad till 30 km/h och i Uddebo Oljehamn är hastigheten begränsad till 20 km/h. Oftast är det lämpligt att köra försiktigare än så i områden där arbetsmaskiner opererar. Detta därför att dessa kan ha begränsad sikt på grund utav att de hanterar laster. Blinkfyr eller fordonets varselljus skall aktiveras vid framfört inom terminalområde. Närmaste lämplig, säker och tillåtlig körväg skall alltid väljas. Motorfordon får ej framföras eller parkeras inom brandfarlighetsklassade zoner utan särskiltgodkännande ifrån Driftchef för anläggningen. Inom Uddebo Oljehamn får ej bränsledrivna motorvärmare användas. Elektriska motoroch kupévärmare skall vara av godkänd typ och får endast användas på av räddningstjänsten i Luleå godkänd plats. I övrigt gäller särskilda bestämmelser för trafiken inom enskilda hamnområden samt av myndigheter utfärdade allmänna och lokala trafikföreskrifter Parkering Parkering och uppställning av fordon får endast ske på härför särskilt anordnade och utmärkta platser. Då parkering på annan plats är nödvändig krävs ett godkännande från Driftchef för detta. 3.6 Skyddsutrustning och klädsel Vid arbete och vistelse vid kaj, kran, ficka eller fordon samt inom Uddebo Oljehamn skall: Skyddshjälm alltid bäras Skyddsglasögon eller visir skall alltid finnas lätt tillgägnliga och skall alltid bäras i riskfyllda miljöer Heltäckande klädsel samt skydsskor skall bäras utav personal, tillfälligt som permanent Klädsel skall vara Varselklädsel med klass 3. Denna kan vara antingen heltäckande eller i form utav väst. För personer som arbetar med el och/eller mek/underhållsarbete skall använda heltäckande klädsel som är flamskyddad. Besökare skall använda varselklädsel samt skyddshjälm. Vid kaj skall alltid flytväst användas Detta gäller för samtliga som vistas inom Luleå Hamn ABs område. 10

15 3.6.1 Uddebo Oljehamn samt arbete med olja, gas eller kemikalier Vid arbete inom Uddebo Oljehamn samt vid hantering utav olja, gas eller kemikalier krävs ytterligare personlig skyddsutrustning än vad som nämns ovan. Företag som råder över arbetsstället skall använda och ha skyddsutrustning tillgänglig i den omfattning som anvisas av myndigheter eller som rekommenderas i produktblad/msds. 3.7 Elektronisk utrustning Elektronisk utrustning skall uppfylla kraven i utav behörig myndighet utfärdad klassningsbestämmelse. Anslutning utav elektrisk utrutning får endast ske via godkända uttag. Inom kajytor Uddebo Oljehamnsamt inom annat område där farligt, brandfarligt eller explosivt gods eller gas transporteras, hanteras eller är uppställt får enbart explosionssäkrad elektronisk utrustning användas. På platser eller i utrymmen såväl iland som ombord på fartyg där brandfarliga eller explosiva gaser eller damm kan uppträda ska elektrisk utrustning vara explosionssäkert utförd. Elektriska förlängningskablar får inte användas på dessa platser. 3.8 Fotografering Generellt förbud mot fotografering, filmning och videoinspelning råder inom Luleå Hamn ABs landområden. Tillstånd kan i vissa fall lämnas utav Luleå Hamn AB. 3.9 Snöröjning och sandning Behov utav snöröjning och sandning anmäls till hamnens trafikavdelning Brandskydd och åtgärder vid brand Det åligger Anläggningschef att tillse att anläggningens brandsläckningsutrustning befinner sig i fullgott skick. Fartygs brandskyddsutrustning skall befinna sig i fullgott skick och skall vara klart att omedelbart tas i bruk. Besättningen skall vara utbildad i och väl förtrogen med dess handhavande Brand ombord eget fartyg Vid brand ombord eget fartyg i Victoriahamen skall förljande åtgärder vidtas: Larmsignal med fartygets siren avges Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas All lasthantering stoppas Åtgärder för att bekämpa branden vidtas Fartygets eventuella förhalning förbereds För Uddebo Oljehamn gäller: Larmsignal med fartygets siren avges Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas 11

16 All lasthantering stoppas Alla produktventiler stängs Alla tank- och pejlluckor stängs Åtgärder för at bekämpa branden vidtas Losskoppling av lastslangar/-armar förbereds Fartygets eventuella förhalning förbereds Brand iland eller på närliggande fartyg Vid brand iland eller ombord på annat fartyg i närheten i Victoriahamnen skall följande åtgärder vidtas: Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas All lasthantering stoppas Brandbekämpningsberedskap intas Fartygets eventuella förhaling förbereds För Uddebo Oljehamn gäller: Räddningstjänsten och hamnens trafikinformationscentral larmas Brandbekämpningsberedskap intas All lasthantering stoppas Alla produktventiler stängs Losskoppling utav lastslangar/armar förbereds Fartygets eventuella förhaling förbereds 3.11 Permanent/Tillfälligt boende Det är inte tillåtet att bo inom hamnområdet utan särskilt medgivande från Luleå Hamn AB Målningsarbeten All målning utav fartyg är förbjudet hos Luleå Hamn AB. Färgrester och klotter kan saneras på fartygets bekostnad. 12

17 4 Arbetsmiljö 4.1 Ansvar Luleå Hamn AB ansvarar för arbetsmiljön för egen personal. Varje anställd i arbetsledande ställning inom Luleå Hamn AB skall se till att underställd personal, egen och/eller inhyrd personal följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade. Arbete skall bedrivas så att olycks- och skaderisken minimeras för samtliga som vistas på kaj. Leverantör är ansvarig för underentreprenörers personal på samma sätt som egen personal. Leverantören skall före arbetets påbörjande lämna en lista till beställarens kontaktman med namnuppgifter på egen såväl som underentreprenörers personal. 4.2 Riskanalyser Inom Luleå Hamn AB upprättas riskanalyser för det vardagliga arbetet för att kunna garantera en så säker arbetsplats som möjligt för samtliga anställda. Dessa riskanalyser upprättas i samråd med underställd personal och skyddsombud. Dessa skall revideras med max två års mellanrum för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö. För varje specifikt arbete som ligger utanför ramarna för det vardagliga arbetet skall riskanalyser genomföras i samråd mellan arbetsledare och skyddsombud. 4.3 Rökning, alkohol och droger Personal som vistas där hamnarbete pågår får ej vara påverkad av vare sig alkohol eller alkohol. Rökning inom Uddebo Oljehamn samt inom annat område och fartyg där farligt gods transporteras, hanteras eller är uppställt är det strikt förbjudet att röka då det innebär en risk för samtliga närvarande personers liv. Befälhavare skall anvisa lämpligt utrymme för detta. Dörrar och ventiler skall hållas stängda till utrymern där rökning är tillåten. Anslag om rökförbud skall finnas väl synliga ombord. Rökning får ej ske inomhus eller i fordon. Rökare skall hänvisas till utpekade rökplatser där askfat finns uppställda. 4.4 Reparationer och hetarbeten Hetarbeten definieras som arbete med öppen eld, heta ytor, gnistbildande verktyg och liknande får ej företas inom Luleå Hamn ABs område där farligt gods hanteras, transporteras eller förvaras utan Luleå Hamn ABs skriftliga tillstånd. I Uddebo Oljehamn gäller att räddningstjänsten utfärdar tillstånd för ett sådant arbete. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gäller i Uddebo Oljehamn och det ställs särskilda krav förknippade med tillståndet. Detta gäller även för fartyg. Utfärdade arbetstillstånd gäller endast under en begränsad tid och skall innehålla krav på omedelbart tillgänglig brandsläckningsutrustning samt vakthållning mot brand. Kontakta Brandförsvaret samt Oljehamnschef i god tid för planering utav arbetet. Tillstånd för hetarbeten lämnas utav Luleå Hamn AB, alternativt Räddningstjänsten i Luleå. 13

18 När utrustning för svetsning används skall denna vara fullgod och ge betryggande säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Vid användande utomhus skall förvaring av gassvetsaggregat skall ske på anvisad plats. Heta arbeten får utföras vid särskilt anordnade svetsplatser i verkstäder. Arbetsgivare skall säkerställa att arbetstagare som arbetar med heta arbeten har tillräckliga kunskaper för att utföra detta. De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som behövs för detta arbete skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Vid heta arbeten inom hamnområdet skall försäkringsbolagens Allmänna försäkringsvillkor och Svenska Brandförsvarsföreningens (SBFs) rekommendationer iaktagas. Den som utför heta arbeten utom på fasta svetsplatser i verkstäder med mera skall ha ett giltligt certifikat utfärdat utav Svenska Brandförsvarsförbundet eller motsvarande. Där svetsning eller skärning utförs skall behovet utav släckutrustning bedömas. Särskild svetsvakt skall också finnas om det behövs. Arbetsplatsen skall vara rengjort och fri från brännbart material Man skall täcka och hålla uppsikt över platser som kan utsättas för gnistor Man skall hålla uppsikt över platser dit värme kan ledas Svetsaggregat skall vara komplett utrustat med flasknycklar, handskar, bakslagsskydd med mera. Svetsbrännare skall vid svetsning och skärning ha backventil mellan svetshandtag och slang för såvär bränngas som syrgas Svetsaggregat skall ställas upp så att det lätt kan föras i säkerhet. Slangar skall dras så att de inte skadas eller kläms. Svetsstället skall bevakas efter avslutat arbete innan brandberedskapen bryts. Vid misstanke om brand, tillkalla brandförsvaret. De har värmekameror och annan utrustning för att spåra dolda bränder. Allt arbete i slutna tankar och liknande utrymmer kräver gasfrihetsförklaring. Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till respektive chef samt Luleå Hamn ABs beredskapschef. Reparationsarbeten får ej igångsättas på fartyg som lastar, lossar eller har farligt gods ombord utan tillstånd från Luleå Hamn AB. Undantagna är dock mindre reparationer där endast icke gnistbildande handverktyg används under förutsättning att: Öppen eld, het yta eller gnistbildande verktyg inte används Fartyget med kort varsel kan förflyttas för egen maskin. Begäran om tillstånd för reparationer ställs till Beredskapschef. 4.5 Anläggningsarbete För bygg och anläggningsarbeten skall en Arbetsmiljöplan upprättas. 14

19 4.6 Dykning och undervattensarbeten För att utföra dykningar och undervattensarbeten krävs tillstånd utav Luleå Hamn AB. Under hela opperationen skall samband upprätthållas med Luleå Hamn AB. Dykplatsen skall markeras med dykflagga. 4.7 Farligt damm Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farligt damm samt för att skydda personal mot sådant damm. 4.8 Farlig ånga eller gas Alla mått och steg ska vidtas för att förhindra eller minimera uppkomst och spridning av farlig ånga eller gas samt för att skydda personal mot sådan ånga eller gas. Då fast farligt gods i bulk, som kan avge farlig ånga eller gas hanteras ska utrustning för att mäta koncentrationen ånga eller gas finnas omedelbart tillgänglig. Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme eller område där giftig eller brandfarlig ånga eller gas kan uppträda. Innan tillträde medges till slutet utrymme där hälsofarlig gas eller syrebrist kan förekomma ska arbetsledare iland respektive befälhavare ombord inom sina respektive ansvarsområden försäkra sig om att så kan ske utan risk. Innan tillträde medges till utrymme iland eller ombord, som desinficerats eller rökts med hälsofarligt ämne ska särskilt certifikat om att tillträdet kan ske utan risk ha utfärdats av behörig person. 4.9 Syreunderskott Oskyddad personal ska inte tillåtas beträda utrymme där syreunderskott kan finnas. 15

20 5 Krispärm för Luleå Hamn AB Krispärm skall finnas som en instruktion i våra gater samt på administrationen. 5.1 Larm Brandlarm, räddningslarm och ambulanslarm skall gå via 112. Kommentar: Larmoperatören intervjuar enligt ett styrdokument. Det kan tyckas ta lång tid, men under tiden intervjun pågår larmas fordonen ut. Det räcker med att skriva 112 i mobiltelefonen för att bli kopplad till närmaste larmcentral. Uppstår brand skall första person oavsett om han själv kan anses vållande till branden eller inte, omedelbart ingripa för att släcka elden. Han är även skyldig att varsko den som är i fara samt vid behov larma brandförsvar via larmnummer 112 och därefter kontaktman. 5.2 Larmadress Larma alltid med terminalnamn (Exempel: Victoriahamnen). 5.3 Möt utryckningsfordonen Utryckningsfordonen skall mötas vid gaten. Visa vägen till skadestället. Informera om eventuella risker såsom el, farligt gods, halka med mera samt vilka förberedelser som gjorts. Vid olycksfall efter att gaten är stängd skall Beredskapschef larmas. Beredskapschefen säkerställer att personal möter och låser upp för utryckningsfordonen. 5.4 Larminstruktion för fartyg vid kaj Fartyget larmar Beredskapschef via telefon eller VHF och dessa larmar i sin tur 112 och ger rätt larmuppgifter. Fartyget vidtar åtgärder för att bekämpa branden enligt sin safety plan all lasthantering skall stoppas och fartyget förbereds för eventull förhalning. 5.5 Uddebo Oljehamn Insatsplan För Uddebo Oljehamn finns en speciellt framtagen Insatsplan som räddningstjänsten har tillgång till. 5.6 Efter olyckans inträffande Samtliga brandsläckare som använts skall lämnas in för påfyllnad samt kontroll. Samtliga olyckor skall rapporteras till Luleå Hamn AB. 16

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring

Läs mer

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010

Transport av farligt gods. Väg och järnväg 2009-2010 Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-2010 Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt av de allmänna bestämmelserna.

Läs mer

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet

JONATHAN SVENSSON JESPER EINARSSON. Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet Anlöpsinformation för ett ankommande fartyg till Energihamnen i Göteborg Analys samt utvärdering av hur anlöpsinformationen ser ut för ett anlöpande tankfartyg Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet JONATHAN

Läs mer

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5

Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Transport av farligt gods Transport av farligt gods... 5 Vad är farligt gods?...5 Vad är transport?...5 Lagstiftning... 6 Regelverk för transport av farligt gods...8 Indelning och innehåll i ADR-S och

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Översättning: Stefan Stenberg Fotografierna: Harri Halme och Arto Sinikannas Layout:

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Transportstyrelsens författningssamling

Transportstyrelsens författningssamling Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2009:91 SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Band 1 Transportstyrelsens föreskrifter om transport

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön; beslutade den xx xxxx 2005. SJÖFS 2005:XX Utkom från

Läs mer

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Bilaga C 20101124 Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer