LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring"

Transkript

1 THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG N E

2 INNEHÅLL INLEDNING ALLMÄNT LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER Allmänt Bunkerfartygskriterier Kriterier för mottagande fartyg Terminalkriterier Gällande föreskrifter Riskområde och säkerhetszon Säkerhetszon vid LNG-bunkring från bunkerfartyg Väderkrav Särskilda föreskrifter för bunkring av gas- och petroleumprodukter LNG-tankbil Bunkringsförfaranden och -krav LNG-bunkerchecklista FÖRDELNING AV ANSVAR Fartyg Terminal LNG-DRIFTSFÖRESKRIFTER

3 INLEDNING ALLMÄNT Denna publikation är Göteborgs Hamns föreskrifter om LNG-lasthantering och LNG-bunkring i Göteborgs hamn och angränsande ankringsplatser. Dessa föreskrifter gäller i kombination med Göteborgs Hamns allmänna hamnföreskrifter. DEFINITIONER Riskområde zon 0,1 och 2 där en explosiv gasblandning förväntas förekomma under normal hantering enligt IEC och IEC Säkerhetszon ett område som upprättas runt LNG-bunkringsstationen/faciliteterna för att kontrollera antändningskällor och säkerställa att endast nödvändig personal och verksamhet är tillåtna i området som kan utsättas för brandfarlig gas vid oavsiktligt utsläpp av eller annan incident med LNG eller naturgas under bunkring. IGF-kod IMO:s internationella säkerhetskod för gasdrivna fartyg och andra bränslen med låg flampunkt. IMO-resolution MSC.285(86) interim riktlinjer gällande säkerheten för naturgasdriven motorinstallation i fartyg till dess IGF-koden träder i kraft. IGC den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar flytande gaser i bulk. ISO TC 67 WG 10 standardiseringskommitté som ansvarar för att utveckla tekniska standarder för flytande naturgasinstallationer (LNG), hantering och utrustning. KONTAKTPERSON ANGÅENDE DENNA PUBLIKATION Kapten, Dan-Erik Andersson Vice President Operations / COO of Energy Port Operations, Göteborgs Hamn E-post: 1 ALLMÄNT Alla föreskrifter förblir oförändrade vare sig LNG-bunkerfartyget eller LNG-fartyget är tomt eller inte, om det är helt eller delvis lastat eller närmar sig eller lämnar hamnen. LNG-fartygstrafik i hamnen omfattas av Göteborgs Hamns hamnordning, hamnföreskrifter och nationella föreskrifter. 3 LNG-DRIFTSFÖRESKRIFTER

4 2 LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER 2.1 ALLMÄNT All bunkringshantering i Göteborgs Hamns hamnområde omfattas av Göteborgs Hamns hamnordning och de allmänna hamnföreskrifterna. För att utföra ett fartyg till fartyg-bunkring måste följande villkor uppfyllas: Bunkerfartyg måste ha ackreditering från Göteborgs Hamn (se 2.1.1). Det mottagande fartyget måste uppfylla interim riktlinjer från IMO MSC 285(86). Terminalen måste ha ett av Göteborgs Hamns godkända säkerhetssystem och rutiner för att tillåta bunkerhantering vid sidan av terminalkajer med eller utan samtidig lastverksamhet (se 2.1.3). Alla bunkringar måste godkännas av Göteborgs Hamn Bunkerfartygskriterier Bunkerfartyget måste: vara byggt enligt IGC-koden. vara inspekterat och godkänt enligt det gröna bunkringskonceptet. uppvisa bevis på utbildning och certifiering enligt STCW och interimistiska riktlinjerna MSC 285(86) Kriterier för mottagande fartyg Mottagande fartyg måste fullt ut överensstämma med de interimistiska riktlinjerna från IMO MSC 285(86) och IGF-koden när den träder i kraft samt ha säkra bunkringsförfaranden som utförs enligt den godkända ISM-manualen ombord Terminalkriterier Terminalen måste ha säkra bunkringsförfaranden som utförs enligt den godkända säkerhetsmanualen. 2.2 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Nationella föreskrifter. Interim riktlinjer från IMO MSC 285(86). Göteborgs Hamns hamnordning. Allmän hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn. Driftsföreskrifter för Energihamnen i Göteborgs Hamn. 4 LNG-DRIFTSFÖRESKRIFTER

5 2 LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER 2.3 RISKOMRÅDE OCH SÄKERHETSZON Klassificering av riskområde för bunkringsstation i enlighet med SRFVS 2004:7 och där angiven standard IEC samt för fartyg standard IEC , är obligatoriska. Förutom aktuella riskområde måste en säkerhetszon etableras runt bunkringsstationen före alla LNG-bunkringar. Säkerhetszonen är ett område som måste upprättas runt LNG-bunkerstationen/faciliteterna för att övervaka antändningskällor och se till att endast nödvändig personal och nödvändiga aktiviteter tillåts i området som kan utsättas för brandfarlig gas vid oavsiktliga utsläpp av eller annan incident med LNG eller naturgas under bunkring. Innan man fastställer en specifik säkerhetszon på en terminal, bör man beräkna ångspridningsdata för största trovärdiga läcka på basen av en riskbedömning. Säkerhetszonen bör aldrig vara mindre än det riskområdeavståndet som uppgivits för det mottagande fartyget, bunkerfartyg, terminalanläggning eller tankbil. Avstånd för säkerhetszoner i Göteborgs Hamn: FARTYGSTYP SJÖSIDA BUNKERSTATION TERMINAL LNG / LPG / Tankfartyg 25 meter 25 meter 25 meter Container / Bulk 25 meter 15 meter 15 meter Roro 25 meter 25 meter 15 meter Färjor 25 meter 25 meter 25 meter Den vertikala säkerhetszonen är vanligtvis 15 meter ovanför eller under det angivna riskområdet. 2.4 SÄKERHETSZON VID LNG-BUNKRING FRÅN BUNKERFARTYG Säkerhetszonen på sjösidan är satt till 25 meter. LNG-bunkringen måste stoppas om ett fartyg eller farkost kommer närmare än säkerhetszonen. Dessutom för LoLo-fartyg, om någon container på fartyget stör säkerhetszonen, måste hela containerraden ingå i säkerhetszonen. 2.5 VÄDERKRAV Ingen bunkring med bunkerfartyg tillåts i Göteborgs Hamn när vindstyrkan överstiger 20 m/s. Aktuell vindhastighet kan erhållas från VTS Göteborg på VH kanal SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR BUNKRING AV GAS- OCH PETROLEUMPRODUKTER LNG- och FO/DO-manifold ombord och på land bör separeras i oberoende manifoldrar och spilltråg för respektive ändamål. Oljebunkring till LNG-drivna fartyg är tillåtet samtidigt som LNG-bunkring. Oljebunkring till LNG-fartyg under lasthantering av LNG är inte tillåtet. 5 LNG-DRIFTSFÖRESKRIFTER

6 2 LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER 2.7 LNG-TANKBIL Bunkring från tankbil till fartyg är jämförbar med en bunkeraktivitet mellan ett bunkerfartyg och ett fartyg och därmed gäller samma föreskrifter och samma checklista måste fyllas i. För att få köra ett LNG-tankbil för bunkring i Göteborgs hamn, måste chauffören på begäran uppvisa en godkänd ADR-utbildning och kunskap om terminalens säkerhetsföreskrifter och gällande LNG-bunkringsförfarande. 2.8 BUNKRINGSFÖRFARANDEN OCH -KRAV Maximalt tryck och pumphastighet för bunkring grundar sig på terminalens och det mottagande fartygets mottagningskapacitet. Dessa siffror ska anges i bunkerchecklistan. Om en nödsituation uppstår på terminalen, som inte påverkar fartygets verksamhet, kommer terminalen att informera fartyget, bunkerfartyget och/eller LNG-tankbilen över VHF-radio eller annat överenskommet kommunikationssätt. Om en nödsituation uppstår i terminalen som påverkar fartyget, bunkerfartyget och/eller LNG-tankbilens verksamhet, tas beslutet att överge fartyget eller lämna kajen av befälhavarna eller hamnkaptenen. Ett LNG-bunkerfartyg får ej ligga utanpå ett annat bunkerfartyg som ligger utanpå ett mottagande fartyg. LNG-bunkringsfartyg och mottagande fartyg som avser att lasta eller bunkra måste vara medvetna om aktuell terminals driftsföreskrifter. All terminalbelysning och kablar som finns inom upprättad säkerhetszon måste kopplas bort på ett sådant sätt att lamporna är helt strömlösa. Detta gäller inte om utrustningen är EX-säker. Utrustning såsom roro-ramper, landgångar, hydrauliska/pneumatiska verktyg/utrustningar som kan orsaka gnistor/värme under rörelser eller fel får inte användas inom säkerhetszonen. Passagerare ska informeras om pågående LNG-bunkring i form av varningsskyltar (rökning förbjuden, ingen öppen låga m.m.) och begränsning av åtkomst till väderdäck på den fartygssida där LNG-bunkring utförs. 2.9 LNG-BUNKERCHECKLISTA I Göteborgs Hamn används en dedikerad LNG-bunkerchecklista för att säkerställa bunkringsprocessen steg för steg. Den fartygsspecifika LNG-bunkerchecklista ska vara ifylld på ett sådant sätt att alla risker i det mottagande fartygets lasthantering, inklusive passagerarhantering, har beaktats och säkerställts. 6 LNG-DRIFTSFÖRESKRIFTER

7 3 FÖRDELNING AV ANSVAR 3.1 FARTYG Ansvar för säker verksamhet medan ett fartyg tar emot bunker från ett bunkerfartyg eller tankbil, delas gemensamt mellan befälhavare på det mottagande fartyget, bunkerfartyget och tankbilschauffören. Alla parterna förblir ansvariga för att stoppa operationen för att förebygga eller begränsa tillbud och olyckor oberoende av orsaken till åtgärden. Befälhavaren på det mottagande fartyget är ansvarig för alla aktiviteter som styrs och övervakas från fartyget, befälhavaren på bunkerfartyget är ansvarig för alla aktiviteter som styrs och övervakas från bunkerfartyget och tankbilschauffören är ansvarig för alla aktiviteter som styrs från tankbilen. 3.2 TERMINAL Terminalen måste ha rutiner för en säker bunkrings- och lasthantering. Terminalrepresentanten ansvarar för att fastställa en övergripande handlingsplan vid nödsituation som involverar LNG. Terminalrepresentanten ska säkerställa att ingen från land överträder den fastställda och överenskomna säkerhetszonen vid terminalen och på sjösidan. Terminalrepresentanten bör också säkerställa att LNG-tankbilen (om tillämpligt) är parkerad korrekt och inte har blockerats av något fordon. LNG-tankbilen måste parkeras på ett sådant sätt att man kan köra iväg omedelbart utan manövrering. Representanten från terminalen bör kontrollera att alla säkerhetsåtgärder har gjorts enligt terminalens föreskrifter. 7 LNG-DRIFTSFÖRESKRIFTER

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:30 SFH 1.2.1.8 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar för fartyg som inte omfattas av 1974 års

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 5 februari 2015) 1 Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC

TSFS 2014:87 LUFTFART. Serie SEC LUFTFART Serie SEC Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:18) om säkerhetsprövning, kompetenskrav samt certifiering av instruktörer och validerare luftfartsskydd

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter; LVFS 2003:11 Utkom från trycket den 23

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Provning med över- eller undertryck

Provning med över- eller undertryck AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck Arbetsmiljöverkets föreskrifter om provning med övereller undertryck och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Securitas Värderingar och Etik

Securitas Värderingar och Etik Securitas Värderingar och Etik 1 2 Meddelande från VD Varje dag och på alla platser där vi verkar kan alla medarbetare i Securitas bidra till vårt goda anseende och främja långsiktig hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av Utkom från trycket brandfarliga vätskor; den 23 januari

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer