ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)"

Transkript

1 ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av: TCH Version: 3 Godkänt av: VD Sign: Giltigt fr.o.m

2 1 FÖRESKRIFTERNAS TILLÄMPNING ÖVERGRIPANDE REGLER TILLÄMPNING TILLHANDAHÅLLANDE ARBETSMILJÖANSVAR LASTNING/LOSSNING AV SYRA I BULKHAMNEN LASTNING/LOSSNING AV PELLETS SAMORDNINGSANSVAR SAMORDNINGSANSVAR MELLAN HAMN OCH FARTYG INSTRUKTIONER SAMORDNINGSANSVAR I BULKHAMNEN LASTNING/LOSSNING AV SYRA I BULKHAMNEN ANSLAG OM SAMORDNINGSANSVAR ARBETSMILJÖPLAN ALLMÄNNA SKYDDSREGLER I HAMNEN TILLTRÄDE KAMERAÖVERVAKNING FORDONSTRAFIK PARKERING KLÄDSEL FAST OCH FLYTANDE AVFALL FARLIGT AVFALL FOTOGRAFERING DYKNING OCH UNDERVATTENSARBETEN ALKOHOL/DROGER RÖKNING ELEKTRISK UTRUSTNING MÅLNINGSARBETEN SKADERAPPORTERING LARMPLAN FÖR HELSINGBORGS HAMN LARM LARMADRESS MÖT UTRYCKNINGSFORDONEN LARMINSTRUKTION FÖR FARTYG VID KAJ HETARBETEN FARTYG OLJETERMINALEN BYGGNADER M.M FASTA SVETSPLATSER GENERELLA REGLER FÖR HETARBETEN KONTAKTPERSONER FÖR HETARBETEN ENTREPRENÖRER INOM TERMINALOMRÅDE SAMORDNINGSANSVAR ARBETSGIVARANSVAR Sid 2 av 36

3 7.3 SÄKERHET OCH SKYDD IN- OCH UTPASSERING SÄKERHETSINFORMATION TILLTRÄDE TILL HAMNANLÄGGNING PERSONKONTROLL OCH BEHÖRIGHETSSYSTEM PROCEDUR FÖR ATT UTFÄRDA ETT ID/NYCKELKORT PROCEDUR FÖR ATT UTFÄRDA TILLFÄLLIGA KORT FÖRKOMMET KORT BEHÖRIGHET FÖR FARTYGSBESÄTTNINGAR BESÄTTNINGSBYTE KORTTIDSBESÖKARE (=HÖGST EN DAG) EXTERNA PERSONER MED REGELBUNDEN VERKSAMHET I HAMNOMRÅDET KORT TILL MYNDIGHETER BESÖKARE BESÖKSGRUPPER I TERMINALOMRÅDEN BESÖKARE I HAMNKONTORET BESÖKSGRUPPER I HAMNKONTORET FARTYGSANMÄLAN ANLÖPS/AVGÅNGSANMÄLAN TILLTRÄDE TILL FARTYG FÖRANMÄLAN AV BESÖK INSPEKTION BOGSERING LANDGÅNG/FALLREP BRANDSKYDD REPARATIONER OMBORD RÖKUTVECKLING, RUNDKÖRNING, ÅNGPANNERENGÖRING M.M RADAR SKYDDSBESIKTNING SKADA PÅ HAMNANLÄGGNING LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M.M ALLMÄNT LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS, M.M ÖVRIGT FARLIGT GODS ALLMÄNT FÖRHANDSANMÄLAN UPPGIFTER I FÖRHANDSANMÄLAN FARLIGT GODS HANTERING I HAMNANLÄGGNING SÄKERHETSRÅDGIVARE FARLIGT GODS FARTYGSGENERERAT AVFALL ÖSTERSJÖSTRATEGIN AVFALLSKATEGORIER MARPOL 73/78-KONVENTIONEN AVFALL OCH EU SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD (SJÖFS 2001:12) OM Sid 3 av 36

4 MOTTAGNING AV AVFALL FRÅN FARTYG AVFALLSPLAN UNDANTAG FRÅN OBLIGATORISK ILANDLÄMNING AV SLUDGE UNDANTAG FRÅN OBLIGATORISK ILANDLÄMNING AV AVFALL SÄRSKILD DEKLARATION AV MASKINRUMSAVFALL BUNKRING ANMÄLAN ANSVARSFÖRDELNING INNAN BUNKRING PÅBÖRJAS UNDER PÅGÅENDE BUNKRING EFTER AVSLUTAD PUMPNING ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV OLJESPILL SÄKERHETSCHECKLISTA FÖRE BUNKRING SÄRSKILDA REGLER FÖR OLJETERMINALEN RÖKFÖRBUD OCH ÖPPEN ELD MOBILTELEFONER OCH RADIO- KOMMUNIKATIONSAPPARATER SPILL OCH LÄCKAGE AV OLJA ELLER KEMIKALIE KLÄDSEL NÖDÅTGÄRDER OMBORD PÅ FARTYG I HELSINGBORGS HAMN VID BRAND ELLER PRODUKTUTSLÄPP PERSONSKADA / AKUT SJUKDOM KONTAKTUPPGIFTER BILAGOR SÄKERHET I HELSINGBORGS HAMN SAMORDNINGSANSVAR EN KARTA ÖVER BULKHAMNEN Sid 4 av 36

5 1 FÖRESKRIFTERNAS TILLÄMPNING 1.1 Övergripande regler Övergripande bestämmelser för verksamheten i Helsingborgs Hamn finns i lagar, förordningar, kungörelser och allmänna råd som utfärdas av myndigheter samt i HAMNORDNING FÖR HELSINGBORGS STAD. 1.2 Tillämpning Dessa föreskrifter med bilagor gäller inom Helsingborgs hamnområde. Med undantag av vissa särskilt angivna terminaler har Helsingborgs Hamn AB samordningsansvaret inom hamnområdet 1.3 Tillhandahållande Varje nyttjare av terminalerna skall ha kännedom om dessa föreskrifter, samt se till att underställd eller inhyrd personal delges och följer dem. Sid 5 av 36

6 2 ARBETSMILJÖANSVAR HHAB svarar för arbetsmiljön för egen personal. Företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå genom avtal med Hälsoborgen. Varje anställd i arbetsledande ställning inom HHAB skall se till att underställd personal, egen och/eller inhyrd personal, följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade. 2.1 Lastning/lossning av syra i Bulkhamnen Lastning och lossning av syra i Bulkhamnen är ett arbete som även kräver nära samordning med Kemiras produktionsanläggning samt speciell produktkännedom. HHAB och Kemira Kemi AB (i fortsättningen förkortat KKAB) är därför överens om att en arbetsledare från KKAB leder arbetet vid lastning och lossning av syra i Bulkhamnen och att HHAB tillhandahåller personal som är underställd arbetsledaren när arbetsuppgiften utförs. Arbetsledaren från KKAB skall därför tillse att underställd personal från HHAB följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade och har arbetsmiljöansvar för lastning och lossning av syra. KKAB ansvarar för att personal från HHAB, som används vid lastning och lossning av syra, får nödvändig utbildning. HHAB ställer personalen till förfogande den tid som behövs för relevant utbildning utöver den tid som används till lastning och lossning av syra. Omfattning och behov av utbildning för HHAB: s personal fastställs löpande vid regelbundna styrgruppsmöten som parterna genomför. 2.2 Lastning/lossning av pellets Lastning och lossning av pellets är ett arbete som även kräver nära samordning med ÖPAB. ÖPAB är beställare av lastning och lossning, samt ansvariga för lagringen av pellets. HHAB tillhandahåller personal, inklusive arbetsledare, för stuveriverksamheten. Arbetsledaren från HHAB skall därför tillse att underställd personal följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade. Sid 6 av 36

7 3 SAMORDNINGSANSVAR arbetet med att förebygga risker för ohälsa eller olycksfall samordnas på det gemensamma arbetsstället, arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället, allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas, ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten klargörs, och personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning. Om fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, har den som råder över arbetsstället samordningsansvar. När ett fartyg är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter är redaren ansvarig för samordning av åtgärder mot ohälsa och olycksfall. Ansvaret för samordning av skyddsåtgärder som beror på att ett fartyg är under lastning eller lossning ligger på HHAB. Ansvaret för samordningen kan, i fråga om lastning och lossning av ett fartyg i Helsingborgs hamn, överlåtas på det rederi som har verksamhet på terminalen. Den som har samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen skall se till att övriga arbetsgivare och de som arbetar på det gemensamma arbetsstället skall följa de anvisningar som den samordningsansvarige lämnar. Nedan redogörs för vem som har samordningsansvar där HHAB bedriver verksamhet. DFDS terminal HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom DFDS terminal. HH-Ferries terminal HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom HH-Ferries terminal. Norra hamnen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Norra hamnen. Oceanhamnen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Oceanhamnen. Oljeterminalen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Oljeterminalen. Se särskilda regler för Oljeterminalen Scandlines terminal Scandlines är själv samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Scandlines terminal. Skåneterminalen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Skåneterminalen. Sundsbussarnas terminal Sundsbussarna är själv samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Sundsbussarnas terminal. Sid 7 av 36

8 Västhamnen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Västhamnen. 3.1 Samordningsansvar mellan Hamn och Fartyg HHAB är samordningsansvarig för fartyg som är under lastning eller lossning i Helsingborgs hamn. Bestämmelserna skall inte tillämpas på örlogsfartyg. 3.2 Instruktioner Vid arbete ombord på fartyg skall arbetsledare från land samarbeta med fartygets företrädare för att åstadkomma samordning mellan ombord- och landanställdas arbete. Inför arbete på fartyg skall HHAB överlämna skriftliga instruktioner till fartygets företrädare. De skall beskriva säkerhetsreglerna som gäller vid hamnbesöket. Driftföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter överlämnas i första hand via fartygets agenter, i andra hand av Hamnstyrman omedelbart efter anlöpet. 3.3 Samordningsansvar i Bulkhamnen HHAB är genom avtal med Kemira Kemi AB samordningsansvarig för allt last- och lossningsarbete som sker mellan fartyg och kaj inom Bulkhamnen. Arbetsområde inom Bulkhamnen, där HHAB är samordningsansvarig, är definierat på en karta inkluderat i avtalet mellan parterna. Samordningsansvaret innebär att även andra arbeten än lastoch lossning av fartyg inom avtalat område skall samordnas av HHAB. Anslag är uppsatta inom arbetsområdet i Bulkhamnen där samordningsansvaret framgår. Anslagen inkluderar karta över område med samordningsansvar. Kartan redovisas även i bilaga till driftföreskrifterna [se driftföreskrifterna sid 36]. 3.4 Lastning/lossning av syra i Bulkhamnen Lastning och lossning av syra utförs på kajplats belägen inom det område i Bulkhamnen där HHAB genom avtal har samordningsansvar. När lastning eller lossning av syra skall ske avgränsar HHAB ett tillfälligt arbetsområde inom detta område, kaj och närliggande arbetsområde, med en särskild varselutmärkning. Arbetsområdet avgränsas med betong grisar, avspärrningsband och röda lampor. Minst två grisar förses med skylt där det framgår att KKAB är samordningsansvarig innanför avgränsningen samt att det pågår lastning och lossning av syra. Samordningsansvaret inkluderar även arbete ombord fartyget. 3.5 Anslag om samordningsansvar För samtliga arbetsområden där HHAB är samordningsansvarig finns anslag uppsatta. 3.6 Arbetsmiljöplan För vissa bygg- och anläggningsarbeten skall en Arbetsmiljöplan upprättas. En sådan plan utarbetas för de tillfällen en sådan behövs. Sid 8 av 36

9 HHAB har ett avtal gällande arbetsmiljöplan och företagshälsovård med Hälsoborgen. Avtalet är ett ramavtal där HHAB årligen tillsammans med Hälsoborgen fastställer ett handlingsprogram för vilka prestationer som önskar avropas. Hälsoborgen medverkar regelbundet vid möten i skyddskommittén. Sid 9 av 36

10 4 ALLMÄNNA SKYDDSREGLER I HAMNEN 4.1 Tillträde Hamnens terminalområden är skyddsområde enligt Lag om sjöfartsskydd och ISPS koden. Alla som vistas i hamnen skall bära ID-kort eller Besökskort synligt. Alla som inte har kort skall avvisas från terminalområdet. Endast personer med tjänsteärende har tillträde. 4.2 Kameraövervakning Hela hamnområdet är TV-övervakat och flera kameror är försedda med rörelsesensorer. Använd alltid uppmålade vägar vid färd genom hamnområdet, gå inte in bland lastenheter m.m. eftersom det utlöser larm. Samtliga kameror spelas in. Vid en incident kommer inspelat material granskas. Fackliga representanter skall kallas till granskningen. 4.3 Fordonstrafik Max 30 km/tim gäller inom terminalområdet. Oftast är det lämpligt att köra betydligt försiktigare i områden där arbetsmaskiner opererar. Dessa har begränsad sikt pga. att de hanterar laster. Blinkfyr eller fordonets varselljus skall aktiveras när man kör i terminalområde. Anvisad körbana är inom målade linjer. I övrigt gäller särskilda bestämmelser för trafiken inom enskilda hamnområden samt av myndigheter utfärdade allmänna och lokala trafikföreskrifter. 4.4 Parkering Uppställning och parkering får endast ske på särskilt anordnade och utmärkta platser. Uppställt fordon skall ha individuellt utfärdat bilkort. Egna arbetsfordon och inhyrda entreprenörers arbetsfordon undantas. De parkeras på anvisad plats eller anvisat arbetsställe. 4.5 Klädsel Personer som vistas på arbetsytor för kranar, truckar och dragfordon skall bära skyddshjälm samt kläder med varselfärger. Fordon i hamnen arbetar med begränsad sikt och den viktigaste skyddsfaktorn är att synas för att undvika olyckor. Besökare tilldelas hjälm och varselväst vid inpassering. 4.6 Fast och flytande avfall Avfall hanteras enligt Helsingborgs Hamn AB: s Avfallsplan. Det innebär bl. a att allt avfall källsorteras på vår återvinningsgård för vidare hantering av NSR. Maskinrumsgenererat avfall tas emot i vår sludgeanläggning i Oljeterminalen för vidare transport till godkänd destruktionsanläggning. Fartyg skall vid anlöpsanmälan anmäla att man avser lämna avfall och sludge till vår Trafikcentral. Den beställer fram en vagn med sorteringskärl eller tankbil för sludge. Samma uppgifter med samma framförhållning som idag skall förhandsanmälas till mottagande hamn enligt SJÖFS (2005:8) bilaga 3, dvs skall rapporteras till FRS av fartyget innan anlöp. 4.7 Farligt avfall Endast företag som innehar tillstånd utfärdat av vederbörlig myndighet får omhänderta och Sid 10 av 36

11 transportera farligt avfall. 4.8 Fotografering Generellt förbud mot fotografering, filmning och videoinspelning råder inom Helsingborgs Hamn AB:s inhägnande områden. Tillstånd kan i vissa fall lämnas av Stuverichefen eller Trafikchefen i Helsingborgs Hamn AB. 4.9 Dykning och undervattensarbeten Dykning och undervattensarbeten får endast ske inom Helsingborgs hamnområde om Helsingborgs Hamn AB dessförinnan lämnat tillstånd därtill. Tillstånd söks hos Helsingborgs Hamn AB, Trafikavdelningen. Under hela operationen skall samband upprätthållas med Trafikcentralen. Dykplatsen skall markeras med dykflagga Alkohol/droger Den som vistas där hamnarbete pågår får inte vara påverkad av alkohol eller droger Rökning Rökning är tillåten på särskilt anordnade platser. Rökning är förbjuden såväl inom- som utomhus och i fordon i hela Oljeterminalen samt område där farligt gods hanteras Elektrisk utrustning Elektrisk utrustning skall uppfylla kraven i av behörig myndighet utfärdad klassningsbestämmelse. Anslutning av elektrisk utrustning får endast ske vid godkänt uttag Målningsarbeten All målning av fartyg är förbjudet vid Helsingörskajen. Målningsarbete är tillåtet på övriga kajer, men färgrester och klotter kan saneras på fartygets bekostnad Skaderapportering Samtliga tillbud och olyckor skall rapporteras till HHAB via en för varje avdelning utsedd registrator eller direkt till ansvarig avdelningschef. Rapporteringen omfattar även spill och olyckor som kan påverka miljön även om ingen personskada uppstår. Även brott mot ISPS skall registreras på samma sätt. Sid 11 av 36

12 5 LARMPLAN FÖR HELSINGBORGS HAMN. Larmplanen finns som en instruktion i alla ambulanser och räddningsfordon, hos SOSAB samt i våra gater och reception. 5.1 Larm Brandlarm, räddningslarm och ambulanslarm skall gå via 112. Kommentar: Larmoperatören intervjuar enligt ett styrdokument. Det kan tyckas ta lång tid, men under tiden intervjun pågår larmas fordonen ut. Det räcker med 112 mobiltelefonen för att bli kopplad till rätt SOS-central i hela landet. 5.2 Larmadress Larma alltid med terminalnamn och kajplatsnummer. (Exempel: Skåneterminalen kajplats 709). Eftersom både SOS-centralen, Helsingborgs Larmcentral och utryckningsfordonen har HHAB LARMPLAN kan de hitta adressen. 5.3 Möt Utryckningsfordonen Utryckningsfordon skall mötas vid gaten. Visa vägen till skadestället. Informera om ev. risker t.ex. om el, farligt gods, halka eller andra risker finns samt vilka förberedelser som gjorts (t.ex. lyftburar). Vid olycksfall efter att gaten är stängd skall Trafikcentralen larmas. Hamnstyrman möter och låser upp för utryckningsfordonen 5.4 Larminstruktion för fartyg vid kaj Fartyget larmar hamnstyrman via tfn eller VHF och de larmar i sin tur 112 och ger rätt larmuppgifter [se även NÖDÅTGÄRDER OMBORD PÅ FARTYG I HELSINGBORGS HAMN sid 33]. Fartyget vidtar åtgärder för att bekämpa branden enligt sin safety plan, - all lasthantering stoppas; och fartygets förbereds för eventuell förhalning. Sid 12 av 36

13 6 HETARBETEN Hetarbeten definieras som arbete med öppen eld, heta ytor, gnistbildande verktyg och liknande får inte företas inom Helsingborgs hamnområde utan att skriftligt tillstånd lämnats av Helsingborgs Hamn AB. Brand och explosion till följd av svetsning och skärning skall förebyggas. Innan svetsning eller skärning påbörjas i eller på behållare, rörledning eller liknande som innehållit brandfarligt ämne skall det klarläggas att risk för brand eller explosion är förebyggd. 6.1 Fartyg Dispens från det allmänna förbudet kan lämnas efter anmälan till Trafikcentralen (VTS Helsingborg). Fartygets befälhavare får efter ansökan genomföra hetarbeten på eget ansvar. Det kan finnas skäl för avslag, t.ex. närliggande lastnings- och lossningsoperationer, bunkring m.m. 6.2 Oljeterminalen För Oljeterminalen gäller att endast Helsingborgs Brandförsvar lämnar sådant tillstånd efter besiktning av arbetsstället. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gäller i terminalen och det ställs särskilda krav förknippade med tillståndet. Detta gäller även fartyg i Oljeterminalen. Kontakta alltid Brandförsvaret och depåansvarig i god tid för planering av arbetet. 6.3 Byggnader m.m. Tillstånd för hetarbeten i byggnader lämnas av Tekniska avdelningens fastighetsansvarige. 6.4 Fasta svetsplatser Det finns särskilt anordnade svetsplatser i verkstäder där hetarbeten är tillåtna. 6.5 Generella regler för Hetarbeten Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning har tillräckliga kunskaper för arbetet. De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som behövs för arbete skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Den som utför heta arbeten, utom på fasta svetsplatser i verkstäder m.m. skall ha ett giltigt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsförbundet eller motsvarande. 1. Där svetsning eller skärning utförs skall behovet av släckutrustning bedömas. Särskild svetsvakt skall också finnas om det behövs. 2. Arbetsplatsen skall vara rengjord och fri från brännbart material 3. Man skall täcka och hålla uppsikt över platser som kan utsättas för gnistor. 4. Man skall hålla uppsikt över platser dit värme kan ledas 5. Svetsaggregat skall vara komplett utrustat med flasknycklar, handskar, bakslagsskydd m.m. Svetsbrännare skall vid svetsning och skärning ha backventil mellan svetshandtag och slang för såväl bränngas som syrgas 6. Svetsaggregat skall ställas upp så att det lätt kan föras i säkerhet. Slangar skall dras så att de inte skadas eller kläms. Sid 13 av 36

14 7. Svetsstället skall bevakas efter avslutat arbete innan brandberedskapen bryts. 8. Vid misstanke om brand tillkalla brandförsvaret. De har värmekameror och annan utrustning för att spåra dolda bränder. 9. Allt arbete i slutna tankar och liknande utrymmen kräver gasfrihetsförklaring. 10. Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till Trafikchefen via terminalansvarig. 6.6 Kontaktpersoner för hetarbeten Helsingborgs Hamn har följande kontaktpersoner för beviljande av hetarbetstillstånd: Trafikcentralen Tjg Hamnstyrman Tekniska avd Per Jeppsson Brandförsvaret Tillsynsavdeln Oljedepåförest Kaj Davidsson Sid 14 av 36

15 7 ENTREPRENÖRER INOM TERMINALOMRÅDE. 7.1 Samordningsansvar HHAB har, om inte särskild överenskommelse träffats om annat, samordningsansvaret för skyddsåtgärder enligt arbetsmiljölagen. Leverantören skall före arbetets påbörjande, till beställaren, lämna uppgifter om vem som har det direkta arbetsmiljöansvaret hos leverantören. 7.2 Arbetsgivaransvar Leverantören är ansvarig för underentreprenörers personal på samma sätt som för egen personal. Leverantören skall före arbetets påbörjande lämna en lista till beställarens kontaktman med namnuppgifter på egen såväl som underentreprenörers personal. Beställaren har rätt att få nödvändig information om leverantörens underentreprenörer. Beställaren har rätt att avvisa varje entreprenör som inte uppfyller beställarens krav. Samma krav ställes på och gäller för såväl leverantör som underentreprenör. 7.3 Säkerhet och skydd Arbetet skall bedrivas på sådant sätt att det inte utgör fara för skada på person eller egendom. Leverantören är skyldig att följa de föreskrifter som beställaren meddelar ibland annat olycksförebyggande syfte. Skyddshjälm och varselkläder skall användas inom hamnområdet. Om leverantören iakttar något förhållande utanför hans ansvarsområde som enligt hans mening är otillfredsställande från arbetsmiljö- eller säkerhetssynpunkt är han skyldig att omedelbart meddela beställarens kontaktman. Leverantören håller själv sina anställda med den personliga skyddsutrustning som verksamheten kräver samt sjukvårdsutrustning, t ex första förband m.m. Föreskriven utrustning såsom livlinor, säkerhetsbälten, skyddshjälmar m.m. skall användas. Vid användning av beställaren tillhöriga hissar, korgar och traverser som generellt eller tillfälligt upplåtits för brukande skall noggrant iakttas för anordningen meddelade föreskrifter om tillåtna belastningar och besiktningar. Vid heta arbeten inom hamnområdet är leverantör skyldig att iaktta försäkringsbolagens Allmänna försäkringsvillkor, Svenska Brandförsvarsföreningens (SBFs) rekommendationer samt de av beställaren utfärdade bestämmelser för förhindrande av brand, Instruktion Brandfarliga heta arbeten. Det övergripande funktionella ansvaret för brandskyddet har beställarens risk manager. Uppstår brand är leverantören, oavsett om han själv kan anses vållande till branden eller inte, skyldig att omedelbart ingripa för att släcka elden. Han är även skyldig att varsko den som är i fara samt vid behov larma brandförsvar via larmnummer 112 och därefter beställarens kontaktman. Efter kl är beställarens kontaktman tjänstgörande produktionsledare i Västhamnen, tfn För erforderliga brandredskap svarar leverantören. Utlöst brandsläckare skall omgående lämnas för omladdning. Brandposter och andra anordningar för brandsläckning får inte täckas över eller på annat sätt göras oåtkomliga. Sid 15 av 36

16 Tobaksrökning är förbjuden inom vissa områden, i lokaler och i maskiner. Leverantören är skyldig att skaffa sig kännedom om de platser där rökförbud råder samt bevaka efterlevnaden. Utrustning som används vid svetsning skall vara fullgod och ge betryggande säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Förvaring av gassvetsaggregat skall ske på anvisad plats utomhus. Elektriska svetsaggregat och andra elektriska apparater skall kopplas loss från vägguttag. I undantagsfall, efter överenskommelse med beställarens kontaktman, kan annat överenskommas. 7.4 In- och utpassering Leverantören är skyldig att följa de regler som utfärdats av beställaren beträffande in- och utpassering samt godstransporter. Särskild behörighet krävs för att få tillgång till låsta lokaler. Beställarens kontaktman lämnar tillstånd vid behov. Inpassering på hamnområde sker med hjälp av magnetkort. Leverantörskort utlämnas av beställarens kontaktman efter behov. Vid avslutat arbete skall samtliga kort återlämnas. Trafik till och från entreprenörsområde får endast ske på markerade körvägar Fordon som används för färd till och från arbetet får inte utan särskilt tillstånd införas på området utan skall uppställas på beställarens personalparkering utanför grindarna. 7.5 Säkerhetsinformation Alla som skall vistas inom Helsingborgs Hamns terminalområden är skyldiga att ta del av informationen i Säkerhet i Helsingborgs Hamn Sid 16 av 36

17 8 TILLTRÄDE TILL HAMNANLÄGGNING 8.1 Personkontroll och Behörighetssystem Endast personal som är involverad i verksamhet samt personal som är utsedd av berörd myndighet äger tillträde till hamnens landområden där lastning, lossning eller annan verksamhet försiggår. Lag om fartygsskydd samt ISPS-koden ställer tydliga krav på identifiering av personer som vistas inom ett hamnområde: Alla skall kunna identifiera sig när som helst, vilket innebär IDkortet bärs synligt. 8.2 Procedur för att utfärda ett ID/nyckelkort 1. Ansökan fylls i och lämnas i receptionen Hamnkontoret, Oceangatan 3. Fotografering sker samtidigt. 2. Berörd avdelningschef fattar beslut om vilken behörighet som tilldelas. 3. Beslutet fastställs då ansökan signerats av avdelningschefen. Blanketten innehåller regler och ansvar. 4. Underlaget skickas till Receptionen, Hamnkontoret. 5. Receptionen sammanställer digitalfoto och kortunderlag. 6. Receptionen framställer ett kort med kodad magnetremsa i egen skrivare 7. Receptionen låter den sökande kvittera ut sitt ID/nyckelkort på den ansökan som avdelningschefen signerat. 8.3 Procedur för att utfärda tillfälliga kort Tillfälliga kort kan behövas när ordinarie kort är förkommet, för tillfällig extrapersonal, entreprenörer, fartygsbesättningar och gäster. Trafikcentralen kan låna ut tillfälliga passerkort utan foto under jourtid. Tillfälliga kort får utfärdas för högst 48 tim eller den liggetid som är planerad för aktuellt fartyg. 8.4 Förkommet kort Om ett kort förkommer skall det omedelbart spärranmälas till receptionen kontorstid eller trafikcentralen under jourtid så att det kan spärras omgående. Nytt kort utfärdas av receptionen med enligt avdelningschefens arkiverade beslut. Om ett kort skadas eller är så slitet att det fungerar dåligt skall det ersättas av receptionen. 8.5 Behörighet för fartygsbesättningar Besättningar är berättigade till passage genom hamnområdet för att uträtta sina ärenden iland. För inpassering via våra gater kommer att krävas: alt a) alt b) alt c) Nyckelkort med magnetremsa utkvitterat i gaten eller hos vår VTS (vid obemannad gate) Föranmäld besättning får passera in genom gaten mot ID-handling t.ex. pass, körkort, rederi-id eller internationellt ID-kort enligt ILO -konceptet. Ansvarigt befäl från fartyget kommer till gaten, identifierar och ledsagar personen till fartyget. Även besättningsmedlemmar som vistas inom hamnområdet skall bära synlig ID-handling. Sid 17 av 36

18 8.6 Besättningsbyte Besättningsmedlemmar skall vara föranmälda i samband med anlöpsanmälan. Föranmäld besättning får passera in genom gaten mot ID-handling t.ex. pass, körkort, rederi-id eller internationellt ID-kort enligt ILO -konceptet. 8.7 Korttidsbesökare (=högst en dag) Korttidsbesökare vänder sig till respektive gate. Där legitimerar han sig och signerar en besökslista där även ärende och värd anges. Mot detta får han ett besökskort med texten BESÖKARE/VISITOR. Magnetremsan ger ingen behörighet i nyckelsystemet. Besöksgrupper beledsagas av en behörig person som bär ID-handling och signerar besökslistan. Han/hon ansvarar för att gruppen hålls samman under besöket. 8.8 Externa personer med regelbunden verksamhet i hamnområdet. Denna kategori omfattas av agenter, entreprenörer m fl. som har anledning att vistas i hamnanläggningen regelbundet. Permanent ID/nyckelkort utfärdas av receptionen. Beslut om behörighet och giltighetstid tas av respektive avdelningschef. 8.9 Kort till myndigheter Tullverkets, polisens och räddningstjänstens personal m fl. har individuella SIS-kort som tjänstelegitimation. Sådant foto ID gäller för inpassering vid tjänsteärende Besökare Besökare skall legitimera sig samt signera besökslistan i gaten, vilket även är en kvittens på att han mottagit ett besökskort. Tjänsteärendet skall anmälas/kontrolleras hos den person som besöket avser. Ett besöksort utan nyckelbehörighet tilldelas. Kortet är numrerat och märkt VISITOR Besöksgrupper i terminalområden Besöksgrupper skall föranmälas till resp. gate. Föranmälan skall innehålla uppgift om ansvarig besöksledare, antal personer mm. Besöksledaren skriver in sitt namn och antal besökare i besökslistan. Besöksledaren ansvarar för att gruppen står under uppsikt under hela vistelsen. Besöksledaren skall bära sitt ID/nyckelkort synligt Besökare i Hamnkontoret Två kriterier skall vara uppfyllda för att en person skall beviljas inträde till HK: 1. Godkänd legitimation 2. Tjänsteärende 1 Vi hälsar alla besökare välkomna men vill att nedanstående rutiner tillämpas: Alla besökare skall uppge vilken person och vilket företag som skall besökas. Gästboken fylls i av besökaren. Receptionen kontrollerar via telefon att besöket är avtalat. 1 Egen personal kan beviljas inpassage utan tjänsteärende. Sid 18 av 36

19 Om besöksmottagaren bekräftar besöket tilldelas besöksbricka som skall bäras synlig. Om besöket inte är föranmält skall besöksmottagaren komma ner till receptionen och möta besökaren annars tillåts inte besöket. Om receptionen är obemannad när besökaren lämnar Hamnkontoret skall besöksmottagaren återlämna besöksbrickan och signera gästboken i receptionen Besöksgrupper i Hamnkontoret Besöksledaren skriver in sitt namn och antal besökare i besökslistan. Besöksledaren ansvarar för att gruppen står under uppsikt under hela vistelsen. Sid 19 av 36

20 9 FARTYGSANMÄLAN 1 Fartygets namn 2 Fartygskategori (enligt SCB kodbilaga 4) 3 Signalbokstäver 4 Hemort, Flagg (SCB kodbil. 1) 5 Bruttotonnage (enligt intl. mätbrev) 6 L.o.a. x B max 5a Tankfartygens tonnage för ev. undantagna utrymmen 7 Beräknad ankomst/eta (år, mån, dag & klockslag) 8 Beräknad avgång/etd 9 Max djupgående vid Ank. (om överstigande 6,0 m) 11 a Ursprungshamn (om annan än 11 b.) För punkterna 11a.-13, se kodbil. 2 & 3 12 Via hamn (senast besökta om annan än i 11b) 13 Avgår till (nästa hamn) 14 Skäl för anlöp Lossning Varuslag: 15 Annat skäl för anlöp 10 Önskad kajplats: 11 b Senaste hamn (som angjorts för lastning/ lossning till Helsingborg, om annan än 11 a) Lastning Varuslag: 16 Avlastare/Mottagare 17 Farligt gods (gäller även gods i transit) 18 Mäklare och Linje ja nej Om ja ska särskild förhandsanmälan om farligt gods inlämnas till Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen senast 24 timmar före godsets ankomst till hamnen. 19 Kopia av internationellt mätbrev inlämnat dagen efter. 20 Fartyget önskar vatten* bunkra* avlämna avfall** annat (spec.)* 21 Resenr. In Resenr. Ut 22 Övriga upplysningar ja nej Om nej ska kopia av mätbrev inlämnas till Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen omgående efter fartygets ankomst, dock senast kl * Särskild anmälan till Trafikcentralen ** Särskild anmälan skall göras till Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen senast 24 timmar innan avlämningen avses äga rum 23 Typ av fart inrikes utrikes komb. utrikes 24 Antal passagerare ankommande avgående Sid 20 av 36

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Priser och villkor 2015

Priser och villkor 2015 Priser och villkor 2015 Stockholms Hamnar Version 201502 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 ALLMÄNNA VILLKOR 4 KONTAKT 4 ALLMÄNNA VILLKOR 4 FAKTURERINGSPRINCIPER 5 KARTA ÖVER STOCKHOLMS ALLMÄNNA HAMNOMRÅDE

Läs mer

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Presentationsmaterial från informationsträffarna angående ny lag om brandfarliga och explosiva varor Lagen och förordningen 1 Lisa Svensson Myndighetsjurist

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning

Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Brandskydd på byggarbetsplats - Vägledning Staffan Bengtson, Torkel Dittmer, Per Rohlén Brandskyddslaget Birgit Östman SP Rapport 2012:11,rev 2 Brandskydd på byggarbetsplats

Läs mer

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen

Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Manual oljeskyddsplan En handbok för att upprätta en oljeskyddsplan för kommunen Sidan 1 av 31 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 3 2 Läshänvisning 4 3 Oljeskyddsberedskap inom den egna kommunen

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Inledning. Syfte och Målsättning

Inledning. Syfte och Målsättning SÄKERHETS pärm Inledning Det mesta som vi människor gör är förenat med någon form av risk. Risker är en del av vår vardag. Somliga hör ihop med vår livsstil, andra med det samhälle som omger oss. En del

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014

Djurtransporter. Handbok för. Version 3-2014 Handbok för Djurtransporter Version 3-2014 1 Förord 2 Allmänt om djurtransporter 3 Planering 4 Befordran 5 Djurarter 6 Arbetsmiljö 7 Definitioner 8 Blanketter Projektansvarig: Håkan Hammarström, TYA Produktion:

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer