ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)"

Transkript

1 ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av: TCH Version: 3 Godkänt av: VD Sign: Giltigt fr.o.m

2 1 FÖRESKRIFTERNAS TILLÄMPNING ÖVERGRIPANDE REGLER TILLÄMPNING TILLHANDAHÅLLANDE ARBETSMILJÖANSVAR LASTNING/LOSSNING AV SYRA I BULKHAMNEN LASTNING/LOSSNING AV PELLETS SAMORDNINGSANSVAR SAMORDNINGSANSVAR MELLAN HAMN OCH FARTYG INSTRUKTIONER SAMORDNINGSANSVAR I BULKHAMNEN LASTNING/LOSSNING AV SYRA I BULKHAMNEN ANSLAG OM SAMORDNINGSANSVAR ARBETSMILJÖPLAN ALLMÄNNA SKYDDSREGLER I HAMNEN TILLTRÄDE KAMERAÖVERVAKNING FORDONSTRAFIK PARKERING KLÄDSEL FAST OCH FLYTANDE AVFALL FARLIGT AVFALL FOTOGRAFERING DYKNING OCH UNDERVATTENSARBETEN ALKOHOL/DROGER RÖKNING ELEKTRISK UTRUSTNING MÅLNINGSARBETEN SKADERAPPORTERING LARMPLAN FÖR HELSINGBORGS HAMN LARM LARMADRESS MÖT UTRYCKNINGSFORDONEN LARMINSTRUKTION FÖR FARTYG VID KAJ HETARBETEN FARTYG OLJETERMINALEN BYGGNADER M.M FASTA SVETSPLATSER GENERELLA REGLER FÖR HETARBETEN KONTAKTPERSONER FÖR HETARBETEN ENTREPRENÖRER INOM TERMINALOMRÅDE SAMORDNINGSANSVAR ARBETSGIVARANSVAR Sid 2 av 36

3 7.3 SÄKERHET OCH SKYDD IN- OCH UTPASSERING SÄKERHETSINFORMATION TILLTRÄDE TILL HAMNANLÄGGNING PERSONKONTROLL OCH BEHÖRIGHETSSYSTEM PROCEDUR FÖR ATT UTFÄRDA ETT ID/NYCKELKORT PROCEDUR FÖR ATT UTFÄRDA TILLFÄLLIGA KORT FÖRKOMMET KORT BEHÖRIGHET FÖR FARTYGSBESÄTTNINGAR BESÄTTNINGSBYTE KORTTIDSBESÖKARE (=HÖGST EN DAG) EXTERNA PERSONER MED REGELBUNDEN VERKSAMHET I HAMNOMRÅDET KORT TILL MYNDIGHETER BESÖKARE BESÖKSGRUPPER I TERMINALOMRÅDEN BESÖKARE I HAMNKONTORET BESÖKSGRUPPER I HAMNKONTORET FARTYGSANMÄLAN ANLÖPS/AVGÅNGSANMÄLAN TILLTRÄDE TILL FARTYG FÖRANMÄLAN AV BESÖK INSPEKTION BOGSERING LANDGÅNG/FALLREP BRANDSKYDD REPARATIONER OMBORD RÖKUTVECKLING, RUNDKÖRNING, ÅNGPANNERENGÖRING M.M RADAR SKYDDSBESIKTNING SKADA PÅ HAMNANLÄGGNING LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M.M ALLMÄNT LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS, M.M ÖVRIGT FARLIGT GODS ALLMÄNT FÖRHANDSANMÄLAN UPPGIFTER I FÖRHANDSANMÄLAN FARLIGT GODS HANTERING I HAMNANLÄGGNING SÄKERHETSRÅDGIVARE FARLIGT GODS FARTYGSGENERERAT AVFALL ÖSTERSJÖSTRATEGIN AVFALLSKATEGORIER MARPOL 73/78-KONVENTIONEN AVFALL OCH EU SJÖFARTSVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD (SJÖFS 2001:12) OM Sid 3 av 36

4 MOTTAGNING AV AVFALL FRÅN FARTYG AVFALLSPLAN UNDANTAG FRÅN OBLIGATORISK ILANDLÄMNING AV SLUDGE UNDANTAG FRÅN OBLIGATORISK ILANDLÄMNING AV AVFALL SÄRSKILD DEKLARATION AV MASKINRUMSAVFALL BUNKRING ANMÄLAN ANSVARSFÖRDELNING INNAN BUNKRING PÅBÖRJAS UNDER PÅGÅENDE BUNKRING EFTER AVSLUTAD PUMPNING ÅTGÄRDER I HÄNDELSE AV OLJESPILL SÄKERHETSCHECKLISTA FÖRE BUNKRING SÄRSKILDA REGLER FÖR OLJETERMINALEN RÖKFÖRBUD OCH ÖPPEN ELD MOBILTELEFONER OCH RADIO- KOMMUNIKATIONSAPPARATER SPILL OCH LÄCKAGE AV OLJA ELLER KEMIKALIE KLÄDSEL NÖDÅTGÄRDER OMBORD PÅ FARTYG I HELSINGBORGS HAMN VID BRAND ELLER PRODUKTUTSLÄPP PERSONSKADA / AKUT SJUKDOM KONTAKTUPPGIFTER BILAGOR SÄKERHET I HELSINGBORGS HAMN SAMORDNINGSANSVAR EN KARTA ÖVER BULKHAMNEN Sid 4 av 36

5 1 FÖRESKRIFTERNAS TILLÄMPNING 1.1 Övergripande regler Övergripande bestämmelser för verksamheten i Helsingborgs Hamn finns i lagar, förordningar, kungörelser och allmänna råd som utfärdas av myndigheter samt i HAMNORDNING FÖR HELSINGBORGS STAD. 1.2 Tillämpning Dessa föreskrifter med bilagor gäller inom Helsingborgs hamnområde. Med undantag av vissa särskilt angivna terminaler har Helsingborgs Hamn AB samordningsansvaret inom hamnområdet 1.3 Tillhandahållande Varje nyttjare av terminalerna skall ha kännedom om dessa föreskrifter, samt se till att underställd eller inhyrd personal delges och följer dem. Sid 5 av 36

6 2 ARBETSMILJÖANSVAR HHAB svarar för arbetsmiljön för egen personal. Företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå genom avtal med Hälsoborgen. Varje anställd i arbetsledande ställning inom HHAB skall se till att underställd personal, egen och/eller inhyrd personal, följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade. 2.1 Lastning/lossning av syra i Bulkhamnen Lastning och lossning av syra i Bulkhamnen är ett arbete som även kräver nära samordning med Kemiras produktionsanläggning samt speciell produktkännedom. HHAB och Kemira Kemi AB (i fortsättningen förkortat KKAB) är därför överens om att en arbetsledare från KKAB leder arbetet vid lastning och lossning av syra i Bulkhamnen och att HHAB tillhandahåller personal som är underställd arbetsledaren när arbetsuppgiften utförs. Arbetsledaren från KKAB skall därför tillse att underställd personal från HHAB följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade och har arbetsmiljöansvar för lastning och lossning av syra. KKAB ansvarar för att personal från HHAB, som används vid lastning och lossning av syra, får nödvändig utbildning. HHAB ställer personalen till förfogande den tid som behövs för relevant utbildning utöver den tid som används till lastning och lossning av syra. Omfattning och behov av utbildning för HHAB: s personal fastställs löpande vid regelbundna styrgruppsmöten som parterna genomför. 2.2 Lastning/lossning av pellets Lastning och lossning av pellets är ett arbete som även kräver nära samordning med ÖPAB. ÖPAB är beställare av lastning och lossning, samt ansvariga för lagringen av pellets. HHAB tillhandahåller personal, inklusive arbetsledare, för stuveriverksamheten. Arbetsledaren från HHAB skall därför tillse att underställd personal följer de ordnings- och skyddsregler som är utfärdade. Sid 6 av 36

7 3 SAMORDNINGSANSVAR arbetet med att förebygga risker för ohälsa eller olycksfall samordnas på det gemensamma arbetsstället, arbete tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället, allmänna skyddsanordningar inrättas och underhålls och allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas, ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten klargörs, och personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning. Om fast driftsställe är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter, har den som råder över arbetsstället samordningsansvar. När ett fartyg är gemensamt arbetsställe för flera verksamheter är redaren ansvarig för samordning av åtgärder mot ohälsa och olycksfall. Ansvaret för samordning av skyddsåtgärder som beror på att ett fartyg är under lastning eller lossning ligger på HHAB. Ansvaret för samordningen kan, i fråga om lastning och lossning av ett fartyg i Helsingborgs hamn, överlåtas på det rederi som har verksamhet på terminalen. Den som har samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen skall se till att övriga arbetsgivare och de som arbetar på det gemensamma arbetsstället skall följa de anvisningar som den samordningsansvarige lämnar. Nedan redogörs för vem som har samordningsansvar där HHAB bedriver verksamhet. DFDS terminal HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom DFDS terminal. HH-Ferries terminal HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom HH-Ferries terminal. Norra hamnen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Norra hamnen. Oceanhamnen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Oceanhamnen. Oljeterminalen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Oljeterminalen. Se särskilda regler för Oljeterminalen Scandlines terminal Scandlines är själv samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Scandlines terminal. Skåneterminalen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Skåneterminalen. Sundsbussarnas terminal Sundsbussarna är själv samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Sundsbussarnas terminal. Sid 7 av 36

8 Västhamnen HHAB är samordningsansvarig för allt arbete som bedrivs inom Västhamnen. 3.1 Samordningsansvar mellan Hamn och Fartyg HHAB är samordningsansvarig för fartyg som är under lastning eller lossning i Helsingborgs hamn. Bestämmelserna skall inte tillämpas på örlogsfartyg. 3.2 Instruktioner Vid arbete ombord på fartyg skall arbetsledare från land samarbeta med fartygets företrädare för att åstadkomma samordning mellan ombord- och landanställdas arbete. Inför arbete på fartyg skall HHAB överlämna skriftliga instruktioner till fartygets företrädare. De skall beskriva säkerhetsreglerna som gäller vid hamnbesöket. Driftföreskrifter och andra säkerhetsföreskrifter överlämnas i första hand via fartygets agenter, i andra hand av Hamnstyrman omedelbart efter anlöpet. 3.3 Samordningsansvar i Bulkhamnen HHAB är genom avtal med Kemira Kemi AB samordningsansvarig för allt last- och lossningsarbete som sker mellan fartyg och kaj inom Bulkhamnen. Arbetsområde inom Bulkhamnen, där HHAB är samordningsansvarig, är definierat på en karta inkluderat i avtalet mellan parterna. Samordningsansvaret innebär att även andra arbeten än lastoch lossning av fartyg inom avtalat område skall samordnas av HHAB. Anslag är uppsatta inom arbetsområdet i Bulkhamnen där samordningsansvaret framgår. Anslagen inkluderar karta över område med samordningsansvar. Kartan redovisas även i bilaga till driftföreskrifterna [se driftföreskrifterna sid 36]. 3.4 Lastning/lossning av syra i Bulkhamnen Lastning och lossning av syra utförs på kajplats belägen inom det område i Bulkhamnen där HHAB genom avtal har samordningsansvar. När lastning eller lossning av syra skall ske avgränsar HHAB ett tillfälligt arbetsområde inom detta område, kaj och närliggande arbetsområde, med en särskild varselutmärkning. Arbetsområdet avgränsas med betong grisar, avspärrningsband och röda lampor. Minst två grisar förses med skylt där det framgår att KKAB är samordningsansvarig innanför avgränsningen samt att det pågår lastning och lossning av syra. Samordningsansvaret inkluderar även arbete ombord fartyget. 3.5 Anslag om samordningsansvar För samtliga arbetsområden där HHAB är samordningsansvarig finns anslag uppsatta. 3.6 Arbetsmiljöplan För vissa bygg- och anläggningsarbeten skall en Arbetsmiljöplan upprättas. En sådan plan utarbetas för de tillfällen en sådan behövs. Sid 8 av 36

9 HHAB har ett avtal gällande arbetsmiljöplan och företagshälsovård med Hälsoborgen. Avtalet är ett ramavtal där HHAB årligen tillsammans med Hälsoborgen fastställer ett handlingsprogram för vilka prestationer som önskar avropas. Hälsoborgen medverkar regelbundet vid möten i skyddskommittén. Sid 9 av 36

10 4 ALLMÄNNA SKYDDSREGLER I HAMNEN 4.1 Tillträde Hamnens terminalområden är skyddsområde enligt Lag om sjöfartsskydd och ISPS koden. Alla som vistas i hamnen skall bära ID-kort eller Besökskort synligt. Alla som inte har kort skall avvisas från terminalområdet. Endast personer med tjänsteärende har tillträde. 4.2 Kameraövervakning Hela hamnområdet är TV-övervakat och flera kameror är försedda med rörelsesensorer. Använd alltid uppmålade vägar vid färd genom hamnområdet, gå inte in bland lastenheter m.m. eftersom det utlöser larm. Samtliga kameror spelas in. Vid en incident kommer inspelat material granskas. Fackliga representanter skall kallas till granskningen. 4.3 Fordonstrafik Max 30 km/tim gäller inom terminalområdet. Oftast är det lämpligt att köra betydligt försiktigare i områden där arbetsmaskiner opererar. Dessa har begränsad sikt pga. att de hanterar laster. Blinkfyr eller fordonets varselljus skall aktiveras när man kör i terminalområde. Anvisad körbana är inom målade linjer. I övrigt gäller särskilda bestämmelser för trafiken inom enskilda hamnområden samt av myndigheter utfärdade allmänna och lokala trafikföreskrifter. 4.4 Parkering Uppställning och parkering får endast ske på särskilt anordnade och utmärkta platser. Uppställt fordon skall ha individuellt utfärdat bilkort. Egna arbetsfordon och inhyrda entreprenörers arbetsfordon undantas. De parkeras på anvisad plats eller anvisat arbetsställe. 4.5 Klädsel Personer som vistas på arbetsytor för kranar, truckar och dragfordon skall bära skyddshjälm samt kläder med varselfärger. Fordon i hamnen arbetar med begränsad sikt och den viktigaste skyddsfaktorn är att synas för att undvika olyckor. Besökare tilldelas hjälm och varselväst vid inpassering. 4.6 Fast och flytande avfall Avfall hanteras enligt Helsingborgs Hamn AB: s Avfallsplan. Det innebär bl. a att allt avfall källsorteras på vår återvinningsgård för vidare hantering av NSR. Maskinrumsgenererat avfall tas emot i vår sludgeanläggning i Oljeterminalen för vidare transport till godkänd destruktionsanläggning. Fartyg skall vid anlöpsanmälan anmäla att man avser lämna avfall och sludge till vår Trafikcentral. Den beställer fram en vagn med sorteringskärl eller tankbil för sludge. Samma uppgifter med samma framförhållning som idag skall förhandsanmälas till mottagande hamn enligt SJÖFS (2005:8) bilaga 3, dvs skall rapporteras till FRS av fartyget innan anlöp. 4.7 Farligt avfall Endast företag som innehar tillstånd utfärdat av vederbörlig myndighet får omhänderta och Sid 10 av 36

11 transportera farligt avfall. 4.8 Fotografering Generellt förbud mot fotografering, filmning och videoinspelning råder inom Helsingborgs Hamn AB:s inhägnande områden. Tillstånd kan i vissa fall lämnas av Stuverichefen eller Trafikchefen i Helsingborgs Hamn AB. 4.9 Dykning och undervattensarbeten Dykning och undervattensarbeten får endast ske inom Helsingborgs hamnområde om Helsingborgs Hamn AB dessförinnan lämnat tillstånd därtill. Tillstånd söks hos Helsingborgs Hamn AB, Trafikavdelningen. Under hela operationen skall samband upprätthållas med Trafikcentralen. Dykplatsen skall markeras med dykflagga Alkohol/droger Den som vistas där hamnarbete pågår får inte vara påverkad av alkohol eller droger Rökning Rökning är tillåten på särskilt anordnade platser. Rökning är förbjuden såväl inom- som utomhus och i fordon i hela Oljeterminalen samt område där farligt gods hanteras Elektrisk utrustning Elektrisk utrustning skall uppfylla kraven i av behörig myndighet utfärdad klassningsbestämmelse. Anslutning av elektrisk utrustning får endast ske vid godkänt uttag Målningsarbeten All målning av fartyg är förbjudet vid Helsingörskajen. Målningsarbete är tillåtet på övriga kajer, men färgrester och klotter kan saneras på fartygets bekostnad Skaderapportering Samtliga tillbud och olyckor skall rapporteras till HHAB via en för varje avdelning utsedd registrator eller direkt till ansvarig avdelningschef. Rapporteringen omfattar även spill och olyckor som kan påverka miljön även om ingen personskada uppstår. Även brott mot ISPS skall registreras på samma sätt. Sid 11 av 36

12 5 LARMPLAN FÖR HELSINGBORGS HAMN. Larmplanen finns som en instruktion i alla ambulanser och räddningsfordon, hos SOSAB samt i våra gater och reception. 5.1 Larm Brandlarm, räddningslarm och ambulanslarm skall gå via 112. Kommentar: Larmoperatören intervjuar enligt ett styrdokument. Det kan tyckas ta lång tid, men under tiden intervjun pågår larmas fordonen ut. Det räcker med 112 mobiltelefonen för att bli kopplad till rätt SOS-central i hela landet. 5.2 Larmadress Larma alltid med terminalnamn och kajplatsnummer. (Exempel: Skåneterminalen kajplats 709). Eftersom både SOS-centralen, Helsingborgs Larmcentral och utryckningsfordonen har HHAB LARMPLAN kan de hitta adressen. 5.3 Möt Utryckningsfordonen Utryckningsfordon skall mötas vid gaten. Visa vägen till skadestället. Informera om ev. risker t.ex. om el, farligt gods, halka eller andra risker finns samt vilka förberedelser som gjorts (t.ex. lyftburar). Vid olycksfall efter att gaten är stängd skall Trafikcentralen larmas. Hamnstyrman möter och låser upp för utryckningsfordonen 5.4 Larminstruktion för fartyg vid kaj Fartyget larmar hamnstyrman via tfn eller VHF och de larmar i sin tur 112 och ger rätt larmuppgifter [se även NÖDÅTGÄRDER OMBORD PÅ FARTYG I HELSINGBORGS HAMN sid 33]. Fartyget vidtar åtgärder för att bekämpa branden enligt sin safety plan, - all lasthantering stoppas; och fartygets förbereds för eventuell förhalning. Sid 12 av 36

13 6 HETARBETEN Hetarbeten definieras som arbete med öppen eld, heta ytor, gnistbildande verktyg och liknande får inte företas inom Helsingborgs hamnområde utan att skriftligt tillstånd lämnats av Helsingborgs Hamn AB. Brand och explosion till följd av svetsning och skärning skall förebyggas. Innan svetsning eller skärning påbörjas i eller på behållare, rörledning eller liknande som innehållit brandfarligt ämne skall det klarläggas att risk för brand eller explosion är förebyggd. 6.1 Fartyg Dispens från det allmänna förbudet kan lämnas efter anmälan till Trafikcentralen (VTS Helsingborg). Fartygets befälhavare får efter ansökan genomföra hetarbeten på eget ansvar. Det kan finnas skäl för avslag, t.ex. närliggande lastnings- och lossningsoperationer, bunkring m.m. 6.2 Oljeterminalen För Oljeterminalen gäller att endast Helsingborgs Brandförsvar lämnar sådant tillstånd efter besiktning av arbetsstället. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) gäller i terminalen och det ställs särskilda krav förknippade med tillståndet. Detta gäller även fartyg i Oljeterminalen. Kontakta alltid Brandförsvaret och depåansvarig i god tid för planering av arbetet. 6.3 Byggnader m.m. Tillstånd för hetarbeten i byggnader lämnas av Tekniska avdelningens fastighetsansvarige. 6.4 Fasta svetsplatser Det finns särskilt anordnade svetsplatser i verkstäder där hetarbeten är tillåtna. 6.5 Generella regler för Hetarbeten Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som arbetar med svetsning eller skärning har tillräckliga kunskaper för arbetet. De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifterna som behövs för arbete skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Den som utför heta arbeten, utom på fasta svetsplatser i verkstäder m.m. skall ha ett giltigt certifikat utfärdat av Svenska Brandförsvarsförbundet eller motsvarande. 1. Där svetsning eller skärning utförs skall behovet av släckutrustning bedömas. Särskild svetsvakt skall också finnas om det behövs. 2. Arbetsplatsen skall vara rengjord och fri från brännbart material 3. Man skall täcka och hålla uppsikt över platser som kan utsättas för gnistor. 4. Man skall hålla uppsikt över platser dit värme kan ledas 5. Svetsaggregat skall vara komplett utrustat med flasknycklar, handskar, bakslagsskydd m.m. Svetsbrännare skall vid svetsning och skärning ha backventil mellan svetshandtag och slang för såväl bränngas som syrgas 6. Svetsaggregat skall ställas upp så att det lätt kan föras i säkerhet. Slangar skall dras så att de inte skadas eller kläms. Sid 13 av 36

14 7. Svetsstället skall bevakas efter avslutat arbete innan brandberedskapen bryts. 8. Vid misstanke om brand tillkalla brandförsvaret. De har värmekameror och annan utrustning för att spåra dolda bränder. 9. Allt arbete i slutna tankar och liknande utrymmen kräver gasfrihetsförklaring. 10. Alla olyckor och tillbud skall rapporteras till Trafikchefen via terminalansvarig. 6.6 Kontaktpersoner för hetarbeten Helsingborgs Hamn har följande kontaktpersoner för beviljande av hetarbetstillstånd: Trafikcentralen Tjg Hamnstyrman Tekniska avd Per Jeppsson Brandförsvaret Tillsynsavdeln Oljedepåförest Kaj Davidsson Sid 14 av 36

15 7 ENTREPRENÖRER INOM TERMINALOMRÅDE. 7.1 Samordningsansvar HHAB har, om inte särskild överenskommelse träffats om annat, samordningsansvaret för skyddsåtgärder enligt arbetsmiljölagen. Leverantören skall före arbetets påbörjande, till beställaren, lämna uppgifter om vem som har det direkta arbetsmiljöansvaret hos leverantören. 7.2 Arbetsgivaransvar Leverantören är ansvarig för underentreprenörers personal på samma sätt som för egen personal. Leverantören skall före arbetets påbörjande lämna en lista till beställarens kontaktman med namnuppgifter på egen såväl som underentreprenörers personal. Beställaren har rätt att få nödvändig information om leverantörens underentreprenörer. Beställaren har rätt att avvisa varje entreprenör som inte uppfyller beställarens krav. Samma krav ställes på och gäller för såväl leverantör som underentreprenör. 7.3 Säkerhet och skydd Arbetet skall bedrivas på sådant sätt att det inte utgör fara för skada på person eller egendom. Leverantören är skyldig att följa de föreskrifter som beställaren meddelar ibland annat olycksförebyggande syfte. Skyddshjälm och varselkläder skall användas inom hamnområdet. Om leverantören iakttar något förhållande utanför hans ansvarsområde som enligt hans mening är otillfredsställande från arbetsmiljö- eller säkerhetssynpunkt är han skyldig att omedelbart meddela beställarens kontaktman. Leverantören håller själv sina anställda med den personliga skyddsutrustning som verksamheten kräver samt sjukvårdsutrustning, t ex första förband m.m. Föreskriven utrustning såsom livlinor, säkerhetsbälten, skyddshjälmar m.m. skall användas. Vid användning av beställaren tillhöriga hissar, korgar och traverser som generellt eller tillfälligt upplåtits för brukande skall noggrant iakttas för anordningen meddelade föreskrifter om tillåtna belastningar och besiktningar. Vid heta arbeten inom hamnområdet är leverantör skyldig att iaktta försäkringsbolagens Allmänna försäkringsvillkor, Svenska Brandförsvarsföreningens (SBFs) rekommendationer samt de av beställaren utfärdade bestämmelser för förhindrande av brand, Instruktion Brandfarliga heta arbeten. Det övergripande funktionella ansvaret för brandskyddet har beställarens risk manager. Uppstår brand är leverantören, oavsett om han själv kan anses vållande till branden eller inte, skyldig att omedelbart ingripa för att släcka elden. Han är även skyldig att varsko den som är i fara samt vid behov larma brandförsvar via larmnummer 112 och därefter beställarens kontaktman. Efter kl är beställarens kontaktman tjänstgörande produktionsledare i Västhamnen, tfn För erforderliga brandredskap svarar leverantören. Utlöst brandsläckare skall omgående lämnas för omladdning. Brandposter och andra anordningar för brandsläckning får inte täckas över eller på annat sätt göras oåtkomliga. Sid 15 av 36

16 Tobaksrökning är förbjuden inom vissa områden, i lokaler och i maskiner. Leverantören är skyldig att skaffa sig kännedom om de platser där rökförbud råder samt bevaka efterlevnaden. Utrustning som används vid svetsning skall vara fullgod och ge betryggande säkerhet ur brandskyddssynpunkt. Förvaring av gassvetsaggregat skall ske på anvisad plats utomhus. Elektriska svetsaggregat och andra elektriska apparater skall kopplas loss från vägguttag. I undantagsfall, efter överenskommelse med beställarens kontaktman, kan annat överenskommas. 7.4 In- och utpassering Leverantören är skyldig att följa de regler som utfärdats av beställaren beträffande in- och utpassering samt godstransporter. Särskild behörighet krävs för att få tillgång till låsta lokaler. Beställarens kontaktman lämnar tillstånd vid behov. Inpassering på hamnområde sker med hjälp av magnetkort. Leverantörskort utlämnas av beställarens kontaktman efter behov. Vid avslutat arbete skall samtliga kort återlämnas. Trafik till och från entreprenörsområde får endast ske på markerade körvägar Fordon som används för färd till och från arbetet får inte utan särskilt tillstånd införas på området utan skall uppställas på beställarens personalparkering utanför grindarna. 7.5 Säkerhetsinformation Alla som skall vistas inom Helsingborgs Hamns terminalområden är skyldiga att ta del av informationen i Säkerhet i Helsingborgs Hamn Sid 16 av 36

17 8 TILLTRÄDE TILL HAMNANLÄGGNING 8.1 Personkontroll och Behörighetssystem Endast personal som är involverad i verksamhet samt personal som är utsedd av berörd myndighet äger tillträde till hamnens landområden där lastning, lossning eller annan verksamhet försiggår. Lag om fartygsskydd samt ISPS-koden ställer tydliga krav på identifiering av personer som vistas inom ett hamnområde: Alla skall kunna identifiera sig när som helst, vilket innebär IDkortet bärs synligt. 8.2 Procedur för att utfärda ett ID/nyckelkort 1. Ansökan fylls i och lämnas i receptionen Hamnkontoret, Oceangatan 3. Fotografering sker samtidigt. 2. Berörd avdelningschef fattar beslut om vilken behörighet som tilldelas. 3. Beslutet fastställs då ansökan signerats av avdelningschefen. Blanketten innehåller regler och ansvar. 4. Underlaget skickas till Receptionen, Hamnkontoret. 5. Receptionen sammanställer digitalfoto och kortunderlag. 6. Receptionen framställer ett kort med kodad magnetremsa i egen skrivare 7. Receptionen låter den sökande kvittera ut sitt ID/nyckelkort på den ansökan som avdelningschefen signerat. 8.3 Procedur för att utfärda tillfälliga kort Tillfälliga kort kan behövas när ordinarie kort är förkommet, för tillfällig extrapersonal, entreprenörer, fartygsbesättningar och gäster. Trafikcentralen kan låna ut tillfälliga passerkort utan foto under jourtid. Tillfälliga kort får utfärdas för högst 48 tim eller den liggetid som är planerad för aktuellt fartyg. 8.4 Förkommet kort Om ett kort förkommer skall det omedelbart spärranmälas till receptionen kontorstid eller trafikcentralen under jourtid så att det kan spärras omgående. Nytt kort utfärdas av receptionen med enligt avdelningschefens arkiverade beslut. Om ett kort skadas eller är så slitet att det fungerar dåligt skall det ersättas av receptionen. 8.5 Behörighet för fartygsbesättningar Besättningar är berättigade till passage genom hamnområdet för att uträtta sina ärenden iland. För inpassering via våra gater kommer att krävas: alt a) alt b) alt c) Nyckelkort med magnetremsa utkvitterat i gaten eller hos vår VTS (vid obemannad gate) Föranmäld besättning får passera in genom gaten mot ID-handling t.ex. pass, körkort, rederi-id eller internationellt ID-kort enligt ILO -konceptet. Ansvarigt befäl från fartyget kommer till gaten, identifierar och ledsagar personen till fartyget. Även besättningsmedlemmar som vistas inom hamnområdet skall bära synlig ID-handling. Sid 17 av 36

18 8.6 Besättningsbyte Besättningsmedlemmar skall vara föranmälda i samband med anlöpsanmälan. Föranmäld besättning får passera in genom gaten mot ID-handling t.ex. pass, körkort, rederi-id eller internationellt ID-kort enligt ILO -konceptet. 8.7 Korttidsbesökare (=högst en dag) Korttidsbesökare vänder sig till respektive gate. Där legitimerar han sig och signerar en besökslista där även ärende och värd anges. Mot detta får han ett besökskort med texten BESÖKARE/VISITOR. Magnetremsan ger ingen behörighet i nyckelsystemet. Besöksgrupper beledsagas av en behörig person som bär ID-handling och signerar besökslistan. Han/hon ansvarar för att gruppen hålls samman under besöket. 8.8 Externa personer med regelbunden verksamhet i hamnområdet. Denna kategori omfattas av agenter, entreprenörer m fl. som har anledning att vistas i hamnanläggningen regelbundet. Permanent ID/nyckelkort utfärdas av receptionen. Beslut om behörighet och giltighetstid tas av respektive avdelningschef. 8.9 Kort till myndigheter Tullverkets, polisens och räddningstjänstens personal m fl. har individuella SIS-kort som tjänstelegitimation. Sådant foto ID gäller för inpassering vid tjänsteärende Besökare Besökare skall legitimera sig samt signera besökslistan i gaten, vilket även är en kvittens på att han mottagit ett besökskort. Tjänsteärendet skall anmälas/kontrolleras hos den person som besöket avser. Ett besöksort utan nyckelbehörighet tilldelas. Kortet är numrerat och märkt VISITOR Besöksgrupper i terminalområden Besöksgrupper skall föranmälas till resp. gate. Föranmälan skall innehålla uppgift om ansvarig besöksledare, antal personer mm. Besöksledaren skriver in sitt namn och antal besökare i besökslistan. Besöksledaren ansvarar för att gruppen står under uppsikt under hela vistelsen. Besöksledaren skall bära sitt ID/nyckelkort synligt Besökare i Hamnkontoret Två kriterier skall vara uppfyllda för att en person skall beviljas inträde till HK: 1. Godkänd legitimation 2. Tjänsteärende 1 Vi hälsar alla besökare välkomna men vill att nedanstående rutiner tillämpas: Alla besökare skall uppge vilken person och vilket företag som skall besökas. Gästboken fylls i av besökaren. Receptionen kontrollerar via telefon att besöket är avtalat. 1 Egen personal kan beviljas inpassage utan tjänsteärende. Sid 18 av 36

19 Om besöksmottagaren bekräftar besöket tilldelas besöksbricka som skall bäras synlig. Om besöket inte är föranmält skall besöksmottagaren komma ner till receptionen och möta besökaren annars tillåts inte besöket. Om receptionen är obemannad när besökaren lämnar Hamnkontoret skall besöksmottagaren återlämna besöksbrickan och signera gästboken i receptionen Besöksgrupper i Hamnkontoret Besöksledaren skriver in sitt namn och antal besökare i besökslistan. Besöksledaren ansvarar för att gruppen står under uppsikt under hela vistelsen. Sid 19 av 36

20 9 FARTYGSANMÄLAN 1 Fartygets namn 2 Fartygskategori (enligt SCB kodbilaga 4) 3 Signalbokstäver 4 Hemort, Flagg (SCB kodbil. 1) 5 Bruttotonnage (enligt intl. mätbrev) 6 L.o.a. x B max 5a Tankfartygens tonnage för ev. undantagna utrymmen 7 Beräknad ankomst/eta (år, mån, dag & klockslag) 8 Beräknad avgång/etd 9 Max djupgående vid Ank. (om överstigande 6,0 m) 11 a Ursprungshamn (om annan än 11 b.) För punkterna 11a.-13, se kodbil. 2 & 3 12 Via hamn (senast besökta om annan än i 11b) 13 Avgår till (nästa hamn) 14 Skäl för anlöp Lossning Varuslag: 15 Annat skäl för anlöp 10 Önskad kajplats: 11 b Senaste hamn (som angjorts för lastning/ lossning till Helsingborg, om annan än 11 a) Lastning Varuslag: 16 Avlastare/Mottagare 17 Farligt gods (gäller även gods i transit) 18 Mäklare och Linje ja nej Om ja ska särskild förhandsanmälan om farligt gods inlämnas till Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen senast 24 timmar före godsets ankomst till hamnen. 19 Kopia av internationellt mätbrev inlämnat dagen efter. 20 Fartyget önskar vatten* bunkra* avlämna avfall** annat (spec.)* 21 Resenr. In Resenr. Ut 22 Övriga upplysningar ja nej Om nej ska kopia av mätbrev inlämnas till Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen omgående efter fartygets ankomst, dock senast kl * Särskild anmälan till Trafikcentralen ** Särskild anmälan skall göras till Helsingborgs Hamn AB, Trafikcentralen senast 24 timmar innan avlämningen avses äga rum 23 Typ av fart inrikes utrikes komb. utrikes 24 Antal passagerare ankommande avgående Sid 20 av 36

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Ystads kommun Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Ystad Hamn Gällande från och med 2011-02-01 Ystad Hamn Logistik AB Hamntorget 2 271 39 Ystad Tel: 0411-180 80 Fax: 0411-749 50 www.port.ystad.se

Läs mer

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN LOKALA DRIFT- OCH ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Lokala drifts- och ordningsföreskrifter för Sölvesborgs handelshamn Utöver vad som anges i Hamnordningen för Sölvesborgs Handelshamn gäller

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Reviderad av: Anna Josefsson Godkänd utav: Henrik Vuorinen Senast reviderad: 2015-09-09 i Innehåll 1 Allmänna föreskrifter... 1 1.1 Övergripande...

Läs mer

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Fartyg- varje föremål som används för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten. Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Norrköpings Hamn At your service! 16,5 m Beslutade av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun den 2013-08-26 och ändrad 2015-03-30 46 avseende definitionen trossföringstjänster

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

Dessa föreskrifter med bilagor gäller för Uddevalla Hamnterminal AB:s verksamhetsområde.

Dessa föreskrifter med bilagor gäller för Uddevalla Hamnterminal AB:s verksamhetsområde. DRIFTSFÖRESKRIFTER FÖR UDDEVALLA HAMN 1. Övergripande regler Övergripande bestämmelser för verksamheten i Uddevalla Hamn finns i författningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats av myndigheter

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun.

Hamnordning. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120. Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (4) Hamnordning Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-30, 120 Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Härnösands hamn, Härnösands kommun. Härnösands kommun föreskriver följande

Läs mer

Hamnordning för Kalmar hamn

Hamnordning för Kalmar hamn Hamnordning för Kalmar hamn Antagen av kommunfullmäktige den 20 november1995, 153, med ändring den 29 januari 2007, 7 och den 31 oktober 2011, 207. Kalmar kommun föreskriver följande, med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Säkerhetsregler Gävle Hamn

Säkerhetsregler Gävle Hamn 2012-07-01 Säkerhetsregler Gävle Hamn Innehållsförteckning Terminalkarta 3 Samordningsansvaret 4 5 Allmänna säkerhetsregler 6 Trafikregler 7 Vid arbeten i Gävle Hamn 8 9 Behörighet och passerkort 10 11

Läs mer

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ

.RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ .RPPXQDOI UIDWWQLQJVVDPOLQJ 8WJLYHQDY6WDGVNDQVOLHWL.ULVWLDQVWDG 1U /2.$/$25'1,1*62&+6b.(5+(76)g5(6.5,)7(5)g5c+86+$01,.5,67,$167$'6.20081 )g5(6.5,)7(59,'/2661,1*2&+/$671,1*$92/-$,c+86+$01.5,67,$167$'6.20081

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014

ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 ARBETSMILJÖANSVAR I ENTREPRENÖRSFÖRHÅLLANDEN REGIONTRÄFFARNA VÅREN 2014 Ansvar enligt Arbetsmiljölagen - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens ansvar - Rådighetsansvar och ansvar för inhyrda - Samordningsansvar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012

Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012 HAMNORDNING för HELSINGBORGS STAD Antagen av kommunfullmäktige den 24 oktober 2012, 154 Fastställd av länsstyrelsen den 26 november 2012 HAMNORDNING FÖR HELSINGBORGS STAD Inledande bestämmelser 1 För de

Läs mer

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB

Författningssamling. Hamnordning för Smålandshamnar AB Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige 2009-01-12, 5 Gäller från och med 2009-03-01 Oskarshamns kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR HAMNAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Trollhättans Stad föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser

Läs mer

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR

SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR SÄKERHETS- & ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VISTELSE OCH ARBETE I STADENS LEDNINGSTUNNLAR INNEHÅLL 1 BEHÖRIGHET SID 1 VID AKUT BEHOV AV HJÄLP: RING 112 2 ANMÄLAN SID 3 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS 1.2 FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR FALKENBERGS HAMN OCH GLOMMENS HAMN antagna av kommunfullmäktige 2006-09-28 116 Gäller fr. o. m. 2006-10-31 Falkenbergs kommun föreskriver följande med stöd

Läs mer

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER

LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER LOKALA HAMNFÖRESKRIFTER Beslutad av kommunfullmäktige den 23 november 1995, 143. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Denna hamnföreskrift gäller för Halmstads hamn. Den skall tillämpas inom det område som markerats

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2008:934 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 20 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar

DRI-103 Entreprenörsarbete i Käppalaförbundets anläggningar Syfte med dokumentet Detta dokument fastställer de arbets- och miljökrav som en entreprenör/leverantör och underleverantör (kallad E) som arbetar på uppdrag av Käppalaförbundet skall känna till. Det gäller

Läs mer

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar

Säkerhets- & ordningsföreskrifter. för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar Säkerhets- & ordningsföreskrifter för vistelse och arbete i stadens ledningstunnlar 1 Vid akut behov av hjälp: Ring 112 2 Innehåll 1 Behörighet Sid 4 2 Anmälan Sid 6 2.1 Innan arbete påbörjas 2.2 Avanmälan

Läs mer

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler

Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Bilaga 1.4 Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler (dat.2013-12-18) Gemensamma Ordnings- och arbetsmiljöregler Gemensamma ordnings- och arbetsmiljöregler för Omlastningsterminalen i Skalleby, Torsby

Läs mer

Ordnings & Skyddsregler 1

Ordnings & Skyddsregler 1 Ordnings & Skyddsregler 1 För under- och sidoentreprenörer på arbetsställen där Leif Andersson har samordningsansvar 1. Syfte Dessa regler avser att belysa skydds- och ordningsregler som gäller för relationen

Läs mer

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring

LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring THE PORT OF SCANDINAVIA LNG-driftsföreskrifter inklusive LNG-bunkring ENERGIHAMNEN I GÖTEBORG 2015-07-01 57 42 N 11 56 E INNEHÅLL INLEDNING...3 1. ALLMÄNT...3 2. LNG-BUNKERDRIFTFÖRESKRIFTER...4 2.1 Allmänt...4

Läs mer

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-06-12 i Innehåll 1 Allmänna föreskrifter... 1 1.1 Övergripande...

Läs mer

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten

Arbetstillstånd. Säkerhetsregler för högriskarbeten Arbete på pumpar, rör eller cisternpåfyllningen (både gas- och vätskefas) samt hetarbeten utgör så kallade högriskarbeten. På grund av de risker som är förknippade med dessa arbeten ska du iaktta följande

Läs mer

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig

HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB. Giltig HAMNTAXA Helsingborgs Hamn AB Giltig 2016-01-01 2016-12-31 Innehåll 1. Fartygshamnavgift... 2 2. Miljörelaterade rabatter... 5 3. Avfalls- och miljöavgifter... 6 4. Pumpningsavgift... 8 5. Varuhamnavgift...

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01

Säkerhetsföreskrifter Gäller från och med 2014-10-01 1 (6) Gäller från och med 2014-10-01 INNEHÅLL SID 1 Allmänt... 2 1.1 Omfattning... 2 1.2 Informationsskyldighet... 2 1.3 Giltighet... 2 2 Informationssäkerhet... 2 2.1 Sekretess... 2 2.2 Hanteringsregler...

Läs mer

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB Framtaget av: Claes Molldén Mikael Martinsson Stefan Johansson Fastställd av: Anders Jonsson Utgåva: 2 Sida 1 av 23 Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB Utgåva nr: Ändring: 1 Ny driftföreskrift 2 Tagit

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Piteå Hamn Föreskrift 1996-04-15, 44

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST

SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST SÄKERHETSINFORMATION FÖR HYRESGÄST Version: 2013-02-27 2(6) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer. För

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning

Ansvarsregler och Ansvarsfördelning Ansvarsregler och Ansvarsfördelning SveMin-seminarium i Luleå 2015-11-18 Maria Hagberg Forss Hagberg Forss Juridik AB 1 Arbetsmiljölagens regler om ansvar - Arbetsgivarens huvudansvar - Arbetstagarens

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01

HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING FÖR OXELÖSUNDS HAMN GÄLLER FRÅN 2011-01-01 HAMNORDNING Gällande från 2011-01-01 1 Oxelösunds hamn (Hamnen) drivs av Oxelösunds Hamn AB (Hamnbolaget) som ägs av Oxelösunds kommun och SSAB Oxelösund

Läs mer

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer:

Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Instruktion, säkerhetsvakter malmö oljehamn (07.600.00.075SE) Säkerhetsvakter Malmö oljehamn allmänna riktlinjer Angående säkerhetsvakt i Malmö oljehamn gäller nedanstående riktlinjer: Säkerhetsvakt skall

Läs mer

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN

REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN REGLER Dnr F V 2013/651 REGLER FÖR ARBETSMILJÖANSVAR FÖR GEMENSAMMA ARBETSSTÄLLEN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Håkan Berg Personalenheten Beslutsdatum

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007

Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Avfall från fartyg Nordisk konferans, Färöarna 7-8 nov 2007 Helgi Jensson Forstöðumaður framkv.- og eftirlitssviðs November 2007 Innehåll Lagar och regler Syfte Definitioner Tillämpning Situationen i Island

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Ändrad 2015-03-16 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver 1 följande

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo

Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo Instruktion 31298/26.0 Företagsintern 1 av 8 Författare Datum Arkiveringstid Sandeck, Annika 2017-04-06 10 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lankinen, Timo 2017-03-31 2020-03-31 Vägtrafik och

Läs mer

Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB

Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB Avfallshanteringsplan för Ystad Hamn Logistik AB 1/9 Innehåll 1. Administrativa uppgifter... 3 2. Fartygslinjer som reguljärt trafikerar hamnen... 4 3. Uppskattat antal fartygsanlöp per år... 4 4. Mängd

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i gästhamnar Räddningstjänst och

Läs mer

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid.

Jernhusen AB (publ) Hagalunds depå. Instruktion 1 (10) 2015-03-06. John Boldt-Christmas. Stefan Halldén Tfn: 08-4100 3263. Sid. Dokumenttyp Verksamhetsområde Instruktion 1 (10) Upprättad av Ansvarig utgivare Giltig från Stefan Halldén Tfn: 08-4100 26 John Boldt-Christmas 2015-0-06 2 (10) 1. Inledning Hagalund är Sveriges största

Läs mer

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB

Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB Driftföreskrifter Oskarshamns Hamn AB 1/21 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1. ALLMÄNT... 5 1.1 KONTAKTINFORMATION... 5 1.2 TILLÄMPNING... 5 1.3 FASTSTÄLLANDE AV FÖRESKRIFTERNA... 5 1.4 RISKHANTERING... 5 1.5 SÄKERHET...

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 SRVFS Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods Lagstiftningsområde:

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2005:19 SFH 4.1 Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet i vissa fall Innehåll Tillämpningsområde...3

Läs mer

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S

SMAK. Processägare Gäller from Upprättad SMAK-chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15. Fastställd av Sign Utgåva Ersätter VD, Håkan Schede T S Sida 1(9) -chef, Mikael Lekbeck 2013-02-28 2010-11-15 Syfte Att inga anställda eller entreprenörer som arbetar på Sims ska skada sig själva, vår egendom eller den yttre miljö. Ansvar För att rutinen efterlevs

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49); SFS 2001:875 Utkom från trycket den 4 december 2001 utfärdad den 22 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i

Läs mer

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER

REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER STYRDOKUMENT Dnr V 2016/294 REGLER OCH HANDLÄGGNINGSORDNING RÖRANDE NATTARBETE, ENSAMARBETE SAMT ÖVERNATTNING I GÖTEBORGS UNIVERSITETS LOKALER Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion Beslutsdatum Giltighetstid

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN =======================================

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN ======================================= KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN ======================================= LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRE- SKRIFTER FÖR RONNEBY HAMN I RONNEBY KOMMUN fastställda av kommunfullmäktige 1995-11-27,

Läs mer

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Samordning av hetarbeten Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Göteborgs hamn, Oljehamnarna. Nordens huvudhamn för import och export av raffinerade produkter samt lagring

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Säkerhet och ordning

Säkerhet och ordning Säkerhet och ordning För våra entreprenörer och deras anställda. Berörd personal som utför arbete i Oxelösunds Hamn, ska känna till innehållet i denna folder och vid anmodan kvittera mottagandet. Personalutgåva

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Riktlinjer. Distansarbete

Riktlinjer. Distansarbete Riktlinjer Distansarbete Förord Med denna riktlinje vill Luleå kommun skapa tydliga regler kring möjligheten att distansarbeta. Luleå 2010-12-15 Anne Karlenius Kommunchef Inledning Luleå kommun har tagit

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 28 maj 2015 Myndigheten

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter

Hamnordning och säkerhetsföreskrifter STRÖMSTADS KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN Hamnordning och säkerhetsföreskrifter Antaget av Kommunfullmäktige 1995-12-14. Reviderad 2002-02-14 3, 2002-12-13 22 och 2006-06-19 68 STROMSTADS KOMMUN I I I l HAMNORDNING

Läs mer

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat

1 av 5 BRF Klockarbacken 8. Skapat 1 av 5 015-01-01 14-1-31 5. BRANDSKYDDSREGLER 5.1. Generella brandskyddsregler Regler för att förebygga brands uppkomst Intyg för "heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler

Läs mer

Förord. För vår uppföljning av att samtliga tagit del av rutinerna så kommer samtliga anställda att få kvittera dessa.

Förord. För vår uppföljning av att samtliga tagit del av rutinerna så kommer samtliga anställda att få kvittera dessa. September 2012 Förord Vår verksamhet är komplex och innehåller situationer där samordningen mellan många aktörer måste fungera för en säker arbetsmiljö. Särskilt mötet mellan människa och maskin i vår

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni 2004. Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd.

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Sekretessmärkning. Företagsintern 1 av 10. Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören år

Sekretessmärkning. Företagsintern 1 av 10. Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören år Instruktion 109631/9.0 Företagsintern 1 av 10 Författare Datum Arkiveringstid Hultman, Sören 2017-04-05 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Branteryd, Kristina 2017-03-31 2020-03-31 Arbetstillstånd

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för kameraövervakning i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2009-10-28, 145 1 Bakgrund och syfte Olika former av skadegörelse orsakar årligen kommunen stora kostnader. Förutom att

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Building och Infrastructure i Sverige och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-02 Behörighetshandlingar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON... 2 Tillståndshandlingar... 2 Flygsidan... 2 Manöverområdet (orange)... 2 Flygledningstornet (blått)...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12

Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn 2015-05-12 THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Allmänna hamnföreskrifter för Göteborgs Hamn INNEHÅLL 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER... sid 3 2 KONTAKTUPPGIFTER... sid 4 2.1 Hamnmyndigheten i Göteborg 3 FÖRHANDSANMÄLAN...

Läs mer

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Hamnordning för Sölvesborgs Handelshamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för handelshamnen i Sölvesborgs kommun Inledande bestämmelser 1 Grundläggande

Läs mer

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan

Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012. Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan Sigtuna kommun Drift och underhåll Offentlig belysning 2012 Förfrågningsunderlag 2011-10-28 Utkast till arbetsmiljöplan 2 (11) Innehållsförteckning REVISIONSHISTORIK 3 UPPGIFTER OM PROJEKTNAMN 4 ADRESS

Läs mer

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall

Mottagningsanordningar. fartygsgenererat avfall Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester 2003:058 Landskapslag (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester LL (2003:58) om fartygsgenererat

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160); SFS 2003:365 Utkom från trycket den 17 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om arbetsmiljölagen

Läs mer

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå

Arbetsmiljö. Med fokus på BAS-P BAS-U. Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Arbetsmiljö Med fokus på BAS-P BAS-U Jonas Wahlbom, Gärde Wesslau advokatbyrå Dagens upplägg - Arbetsmiljörättsligt regelverk - Övergripande genomgång - Bygg- och anläggningsentreprenader - Arbetsmiljö

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare

Göteborgs Hamn. Hamntaxa för. Gäller från 1 januari 2015 tills vidare THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Göteborgs Hamn Hamntaxa för Gäller från 1 januari 2015 tills vidare VERSION 1, 2015 INNEHÅLL 1. Sammanställning av detaljerade villkor 2. Avgifter 2.1 TANKFARTYG

Läs mer