Reviderad budget och Verksamhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad budget och Verksamhetsplan"

Transkript

1 Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen

2 Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll 1. Bakgrund Övergripande mål Organisation Verksamhetsbeskrivning Personal Budget Bilaga: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen

3 1. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i juni 2010 om förutsättningarna för budget Utgångspunkten för budget 2011 är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. De fyra prioriterade målområdena är ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg, kunskap och livslångt lärande. Till dessa målområden har kopplats inriktningsmål. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i visioner, policys och program. Den budgetprocess som är fastlagd för staden innebär att nämnderna under hösten ska utarbeta verksamhetsbudgetar och målsättningar utifrån kommunstyrelsens inriktning och ramar. I junibeslutet uppdrog därför kommunstyrelsen åt nämnder och styrelser att utarbeta verksamhetsbudget anpassad till föreslagna ramar för driftbudgeten och förslag till anslag för investeringar, samt att nämnder och styrelser, utifrån inriktningsmålen, utarbetar nämndspecifika mål. Nämnderna ska också utarbeta effektmål/nyckeltal, som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Detta gäller givetvis även för Kommunstyrelsens egen del. I kommunstyrelsens budget för 2011 redovisas därför de övergripande målen/uppdragen, de prioriterade frågorna för förvaltningen med utgångspunkt i de fyra målområdena, samt givetvis en redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Samtliga nämnder kommer att redovisa sina budgetar till kommunstyrelsen i oktober månad och i november kommer kommunstyrelsen ta fram ett slutligt förslag för staden som helhet med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition samt den nya befolkningsprognosen. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år. Denna budget och verksamhetsplan är reviderad utifrån fullmäktiges beslut i november om ny ekonomisk ram för Kommunstyrelsen. 3

4 2. Övergripande mål I Solna stads budget för 2011 läggs ett antal prioriterade målområden och inriktningsmål fast för Solna stad. Dessa prioriterade målområden och inriktningsmål utgår från visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Visionen har preciserats i fyra prioriterade målområden; ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och lärande. För varje målområde finns ett antal inriktningsmål som uttrycker den inriktning för ett prioriterat område som staden ska sträva efter att uppnå. Stadsledningsförvaltningen bidrar, genom sitt uppdrag, till att uppfylla inriktningsmålen på flera olika sätt. Genom näringslivs- och exploateringsarbete bidrar förvaltningen till att uppfylla inriktningsmålen inom målområdet ekonomisk tillväxt. Det handlar dels om målet att vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning, dels om målen att vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Genom näringslivsarbetet skapas också förutsättningar för att uppnå målet om att Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete inom målområdet trygghet och omsorg. Stadsledningsförvaltningen bidrar vidare, genom sitt uppdrag, att biträda kommunstyrelsen med styrning, ledning och samordning av staden stadens angelägenheter, till att stadens övriga verksamheter ska kunna uppnå inriktningsmålen. Exempelvis bidrar förvaltningen genom sitt arbete inom områdena ekonomi och finans, upphandling, IT, kommunikation och ärendehantering till att stödja stadens verksamheter i deras arbete att uppnå inriktningsmålen. Det gäller exempelvis inriktningsmålet att Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande inriktningsmål och effektmål formulerats för kommunstyrelsen: Inriktningsmål: Solna ska ha ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för företag att starta, etablera och växa. Effektmål: Solna stad ska behålla sin placering som Sveriges mest företagsvänliga kommun i Svenskt Näringslivs ranking. (År 2010 placering 1) Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till NKI 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning till år (År 2009 NKI 68) Inriktningsmål: Stadsledningsförvaltningen ska tillhandahålla en god service till stadens förvaltningar, som kännetecknas av hög effektivitet, god tillgänglighet och gott bemötande. 4

5 Effektmål: Stadsledningsförvaltning ska uppfylla de serviceåtaganden som har gjorts gentemot fackförvaltningarna. Inriktningsmål: Solna ska vara en bra stad att bo och verka i samt erbjuda goda förutsättningar för en växande befolkning. Effektmål: Andelen medborgarna, som upplever att det är tryggt i deras närområde, ska öka i nästa medborgarundersökning. Andelen medborgare, som upplever att Solna är en bra stad att bo och verka i, ska öka i nästa medborgarundersökning. Stadens verksamhet ska i ökande grad analyseras utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Inriktningsmål: Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Effektmål: Medarbetarnas nöjdhet med Solna stad som arbetsplats ska öka i nästa medarbetsundersökning. ( År 2010 NMI 62 av 100) Medarbetarnas nöjdhet med Solna stads ledare ska öka i nästa medarbetsundersökning. (År 2010 NMI 62 av 100) Andelen sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i Solna stad ska minska år 2011 jämfört med år (År ,6 procent) Överförmyndarnämnden har följande inriktningsmål: Inriktningsmål: Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster. Stadsledningsförvaltningen har följande effektmål: Effektmål: Inom tre månader ska utredning och beslut fattas om begäran om god man. Före juli månads utgång 2011 ska 90 procent av alla årsräkningar vara granskade. 5

6 3. Organisation Politisk verksamhet I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd som arvodeskommitté, kommunala handikapprådet, jämställdhetskommitté, internationell kommitté Kontant partistöd Partistöd i form av resurser som politiska sekreterare Utöver dessa politiska verksamheter så omfattar kommunstyrelsens budgetram också medel för Valnämndens och Överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Kostnader för personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom stadsledningsförvaltningen. Stadsledningsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören. Det är en samlad förvaltning men med tre olika enheter; kommunstyrelsens utvecklingsavdelning, kommunstyrelsens kansli och kommunstyrelsens kontor. Den samlade förvaltningen innebär att flera olika personer från olika enheter kan arbeta med samma frågeställningar med utgångspunkt i sina olika kompetensområden. Uppgifterna omfattar såväl centrala styr- samordnings- som stödfunktioner. Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning ansvarar huvudsakligen för stadens näringslivsarbete, turismfrågorna, de internationella frågorna, informations- och kommunikationsfrågorna, och utvecklingsprojekt (t.ex. förnyelseprojektet). Kommunstyrelsens kansli ansvarar huvudsakligen för administrationen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter, beredskaps- och säkerhetsfrågorna inklusive försäkringsfrågor, stadens juristfunktion, stadens äldreombudsman och handikappkonsulent, samt centralarkivet. Kommunstyrelsens kontor ansvarar huvudsakligen för stadens centrala hantering av ekonomi-, finans-, IT-, personal-, löne-, förhandlings- samt upphandlingsfrågor. Inom ramen för stadsledningsförvaltningens budgetram inryms också kostnader för den centrala fackliga verksamheten enligt avtal med de fackliga organisationerna. 6

7 4. Verksamhetsbeskrivning Stadsledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i framtagandet av underlag för beslut om styrning och ledning, samt verkställer de politiska beslut och den inriktning som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån detta huvuduppdrag bedrivs verksamheten inom fem verksamhetsområden; Styrning och ledning, Stöd och samverkan, Trygghet och säkerhet, Myndighetsutövning och Marknadsutveckling. Styrning och ledning Stadens övergripande styrning och ledning utgår från de uppdrag som ges av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslut i alla frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det gäller ärenden om verksamhetens mål och inriktning, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, folkomröstning i kommunen, samt i ärenden enligt särskild lag. Kommunfullmäktige beslutar också om val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer och grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, samt fastställer årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och kommunala företags verksamheter. Styrelsen har ett särskilt ansvar för att handha den ekonomiska förvaltningen, att bereda alla ärenden till kommunfullmäktige (utom valärenden), är kommunens personalorgan och har skyldighet att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Kommunstyrelsen utser de beredningar, kommittéer och råd som behövs för att följa verksamheterna och samråda i frågor som rör kommunens verksamheter. Under 2011 finns behov av att förstärka stadsledningsförvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen och ledningen av staden. Bakgrunden är att genomförandet av de stora utbyggnadsprojekten ställer staden inför nya utmaningar. Staden behöver kunna hantera genomförandet på ett smidigt sätt och hitta bra och kostnadseffektiva lösningar. Detta arbete kommer att ställa krav på tydliga strategier för Solnas fortsatta tillväxt och utbyggnad. I detta avseende är samordningen inom staden och med aktörer utanför staden central. Även trafikfrågorna är viktiga för att staden ska kunna fortsätta växa. För att kunna skapa bra beslutunderlag för hantering av denna typ av frågor behöver stadens övergripande analysarbete förstärkas. Det handlar både om analyser av befolkningsutveckling och utbyggnad, men även av verksamheter, ekonomi och personal. Det finns idag många goda exempel inom stadens förvaltningar på analysarbete. Detta utvecklingsarbete, som kommer att vara en viktig förvaltningsövergripande fråga under 2011, handlar om att återanvända och sprida dessa, men även om att utveckla nya och stadsövergripande gemensamma underlag och verktyg. 7

8 Parallellt med denna utbyggnad ökar medborgarnas förväntningar på stadens tjänster och service. Denna utveckling ställer krav på staden att utvecklar nya arbetssätt, som har ett tydligt medborgar/brukarfokus. I detta syfte har stadsledningsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen drivit ett förvaltningsövergripande förnyelse- och utvecklingsarbete. Arbetet har fokuserat på att utveckla en samlad ekonomioch verksamhetsstyrning för staden, kvalitets- och verksamhetsutveckling, tillgänglighet och IT samt stadens attraktivitet som arbetsgivare. Under 2011 är inriktningen att fortsätta att driva det strategiska förnyelse- och utvecklingsarbetet inom dessa områden i nära samarbete med övriga fackförvaltningar i staden. Inom ramen för arbetet med att utveckla och implementera en samlad ekonomioch verksamhetsstyrning ska både målsättningar och uppföljningsmetoder fortsätta att utvecklas för att förstärka kopplingen mellan insatta resurser och presterat resultat. Under de kommande åren ska även ekonomi- och verksamhetsstyrningen av Solna stads företag utvecklas. De utgör en viktig del i Solna stad och i arbetet för att staden ska kunna fullgöra sitt uppdrag i förhållande till kommuninvånarna. En samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning lägger även grunden för ett systematiskt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Genom tydliga mål och prioriteringar från de politiska församlingarna, som sedan omsätts i kvalitetsdeklarationer och strukturerade arbetssätt i verksamheterna, ska tydliggöras vad medborgarna kan förvänta sig av stadens service utifrån befintliga resurser. Under 2011 ska också fokus läggas på att utveckla det internationella arbetet som metod för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Även integrations- och jämställdhetsarbetet ska utvecklas i denna riktning. Inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare ska ny plattform för stadens HRarbete arbetas fram, som utgår ifrån att säkerställa att staden i framtiden kan leva upp till medborgarnas nya och ökade krav på den offentligt finansierade servicen. I detta arbete ingår att utveckla stadens HR-arbete för att säkerställa att Solna stad är en attraktiv arbetsgivare, som gör att staden både kan behålla medarbetare som idag arbetar i organisationen och rekrytera nya medarbetare. I detta arbete ingår en översyn och utveckling av samtliga verktyg inom personalområdet. Inom området tillgänglighet och IT har fokus under 2010 legat på att utveckla e- tjänster, etablera ett ramverk för e-förvaltning samt att utveckla både ITverksamheten och IT-miljön. Under 2011 ska kopplingen mellan IT och verksamhetsutveckling förstärkas och utvecklas. Medborgarna ska på flera sätt enkelt kunna få upplysningar, vägledning och råd i frågor samt kunna utföra ärenden inom stadens ansvarsområden. Det ska vara enkelt och gå snabbt för brukarna att komma i kontakt med staden via olika kanaler och att följa och utföra sina ärenden. Stadsledningsförvaltningens roll är att utveckla och implementera denna typ av lösningar och arbetssätt i Solna stad. 8

9 Myndighetsutövning Stadsledningsförvaltningen bedriver verksamheter som kan liknas vid myndighetsutövning. Det är löpande tillsynsverksamhet inom ramen för föräldrabalkens regler om överförmyndare. I Solna finns en Överförmyndarnämnd. När det genomförs val eller folkomröstningar, så är Valnämnden ansvarig. Under de år som det genomförs val organiserar stadsledningsförvaltningen ett valkansli. Överförmyndarkansliet Det är tingsrätten som beslutar vem som har behov av och som initialt utser gode män och förvaltare. Oftast bygger det på ett förslag från Överförmyndarkansliet. Den ökande befolkningen medför även ett ökat behov av nya gode män och förvaltare. Kansliet ska därför under året ägna särskild uppmärksamhet åt rekryteringen av nya gode män och förvaltare. Om antalet ensamkommande barn skulle komma att öka genom att socialförvaltningen öppnar fler boenden i kommunen, måste frågan om finansiering och resursförstärkning för Överförmyndarkansliet tas upp på nytt. Valkansliet Valkansliet biträder Valnämnden i deras arbete att organisera valen. Inga ordinarie val genomförs Trygghet och säkerhet Trygghet Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för de som bor, arbetar eller vistas i Solna, genom att förebygga förekomsten av skador och brott i Solna, att trygghetsskapande insatser inom staden och hos externa aktörer samordnas, samt att öka kunskapen om trygghetsskapande insatser i den egna närmiljön. Grunderna för trygghetsarbetet finns fastställda i den trygghetspolicy som kommunfullmäktige har antagit. Stadens nämnder och förvaltningar samverkar därför tillsammans med polisen, SL, Solna centrum, landstinget och brandförsvaret i Solna stads trygghetsråd. Rådet följer trygghetsarbetet i stadens nämnder och förvaltningar och ser till att stadens verksamheter och externa aktörer samarbetar om trygghet och säkerhet. Stadsledningsförvaltningen samordnar detta arbete, men respektive part i arbetet svarar för sina specifika insatser. Några frågor som kommer att vara särskilt viktiga under 2011 är vilka trygghetsprojekt som ska prioriteras, samt vilken roll som trygghetsrådet ska ha under mandatperioden, vilket i sin tur styr hur arbetet bör organiseras och hur/om en ny trygghetspolicy ska antas. En konkret del av trygghetsarbetet omfattar möjligheten för medborgare (och anhöriga) att direkt kunna kontakta stadens äldreombudsman/handikappkonsulent. Medborgaren ska på detta sätt kunna ha en person som man kan kontakta för frågor, synpunkter och klagomål, som man samtidigt vet är neutral i förhållande till de 9

10 formella beslutsinstanserna. En annan viktig funktion för äldreombudsmannen/handikappkonsulenten är att staden, genom denna mer neutrala funktion, kan ge saklig information om rättigheter och skyldigheter för enskilda. Säkerhet och beredskap Betydelsen av säkerhetsfrågorna ökar. Det fysiska säkerhetsarbetet blir alltmer integrerat med informations- och IT-säkerhetsarbetet. Det kommer att riktas särskild uppmärksamhet åt informationssäkerhetsfrågor. Förvaltningen kommer under 2011 fortsätta arbetet med riskanalyser, men även om att utveckla och följa uppställda rutiner kring hantering av information samt kring hantering av IT- och fysiska miljöer. Ramen för beredskapsarbetet kommer 2011 att fastställas för mandatperioden, med syftet att förbereda insatser och övningar för de som då ingår i krisorganisationen. Avsikten är att under 2011 fastställa en plan för krisövningsverksamheten för hela mandatperioden, för att därigenom få en kontinuitet i övningsverksamheten över längre tid. En fråga som aktualiseras och samordnas av Länsstyrelsen är prioriteringen av el till olika verksamheter i Solna om eller när det skulle uppkomma en bristsituation. Projektet Styrel är därför en fråga som staden, inom ramen för säkerhet och beredskap, kommer att ha särskilt fokus på under Säkerhetsarbetet är intimt kopplat till försäkringsfrågorna, där t.ex. premien är beroende av stadens förebyggande arbete främst när det gäller att skydda egendom (i huvudsak fastigheter). Stöd och samordning Området är mycket omfattande och innefattar stöd- och samordningsarbetet inom bl.a. stadsledningsförvaltningens följande verksamhetsdelar: Kommunikation och tillgänglighet (personligt möte, telefoni, webb, arkiv) Ekonomi, upphandling och inköp Lön och personal IT Juridik Ärendehantering Statistik och analys Politisk verksamhet Förutom dessa områden finns många gränsytor mot övriga delar av stadsledningsförvaltningen och övriga förvaltningar. I princip samtliga delar av stadsledningsförvaltningen har uppdrag som direkt eller indirekt omfattas av området. I stöd- och samordningsrollen handlar det om att kunna erbjuda biträda de intentioner och behov som ovan beskrivits i avsnitten om Styrning och ledning. Solna stads främsta uppdrag är att erbjuda solnaborna en god och kostnadseffektiv service för sina skattepengar. Det ställer krav på ett ständigt arbete med att utveckla 10

11 och förbättra verksamheterna. Samordnade och strukturerade arbetssätt samt en kontinuerlig verksamhetsutveckling även inom stöd och samordning bidrar starkt till en bättre verksamhet. Effektivisering genom samverkan med bl.a. närliggande kommuner att öka i framtiden inte minst då utvecklingen kräver mer specialistkunskaper. En kontinuerlig uppgift att löpande söka samarbets- och samverkansområden med andra kommuner. Utformningen av stadens framtida styrsystem och verksamhetsprocesser kommer att ställa krav på effektiva stödprocesser och stödsystem. Vid sidan av de administrativa stödprocesserna avser området också att utveckla förvaltningen övergripande arbete i form av samordningsrollen. Den rollen innefattar t.ex. moment som utbildning, rådgivning, mallar, planer, riktlinjer och rutiner samt uppföljning. Fokus under 2011 blir att utifrån ställningstaganden kring uppdrag och ambitionsnivå skapa servicedeklarationer samt att utveckla och prioritera stadsledningsförvaltningens stöd och samordning i riktning mot att uppfylla dessa målsättningar. Utvecklingen handlar om process, kompetens och stödsystem. Nedan återfinns en kort beskrivning av utgångsläget inom stöd och samordning, där området är beskrivet i tre underområden. Ekonomi, upphandling, inköp, lön, personal Under 2010 har ett antal utvecklingsinsatser initierats som berör den prioriterade frågan Effektivare stödprocesser. Detta arbete kommer att intensifieras under En aktivitet är behovet av förnyelse av stadens administrativa stödprocesser inom stadsledningsförvaltningen och efterföljande förändringar av stadens olika administrativa stödsystem. I första hand handlar det om ekonomi-, inköps-, löne- och personaladministrativa processerna samt givetvis även de IT-system som stödjer dessa processer. En utveckling i syfte att uppnår en djupare integrering av dessa processer, arbetssätt och uppdrag skulle bidra till effektivare stöd och samordning, som skulle underlätta samarbetet med förvaltningar och entreprenörer. Kommunikation och tillgänglighet (personligt möte, telefoni, webb, ärendehantering) Stadsledningsförvaltningen ansvarar för Solna stads externa och interna kommunikation. I detta arbete ingår att utveckla och samordna kommunikationsarbetet i staden och stödja stadens förvaltningar i informations- och kommunikationsfrågor. I detta arbete ingår viss produktion av broschyrer, pressmeddelanden, annonser, och affischer, ansvaret för webbplatsen solna.se, intranätet och för genomförande av vissa av evenemang. Under 2011 ligger fokus på att fortsätta arbetet med att implementera stadens kommunikationsplattform och att utveckla kanalerna för stadens kommunikation. Inom ramen för kanalarbetet ska också arbetet med att revidera intranätet genomföras. I stadens förnyelse- och utvecklingsarbete är modern teknik och e-förvaltning viktiga verktyg. Medborgarna ska på flera sätt enkelt kunna få upplysningar, vägledning och råd i frågor samt kunna utföra ärenden inom stadens ansvarsområden. Det ska 11

12 vara enkelt och gå snabbt för brukarna att komma i kontakt med staden via olika kanaler (telefoni, e-post, möte m fl.) och att följa och utföra sina ärenden. Vid kontakter med staden ska medborgarna/brukarna uppleva att de får ett bra och positivt bemötande. Medarbetarna ska också uppleva att de har moderna arbetsverktyg som så långt möjligt underlättar deras arbete. Stadsledningsförvaltningens roll är att stödja och samordna förvaltningarna i detta utvecklingsarbete samt att utveckla och implementera denna typ av lösningar och arbetssätt i Solna stad. För att ovanstående ska fungera ändamålsenligt behövs givetvis ett antal ytterligare stödfunktioner, t.ex. IT-samordning samt dokument- och ärendehantering. stadsledningsförvaltningen samordnar drift, förvaltning samt utveckling av stadens ITmiljö utifrån verksamheternas behov och framtida inriktning. Inom dokument- och ärendehanteringen i Solna står arkivhanteringen inför stora utmaningar då det gäller att bevara den digitala samtiden i framtiden. En förutsättning för effektiva stödprocesser och stödsystem är bl.a. att det finns en bra lösning för stadens elektroniska arkivering. En fungerande modell för arkivering är en utgångspunkt för en utveckling och upphandling av ovan stödprocesser och system. Detta är av stor vikt för hur stadsledningsförvaltningen kommunicera inom staden samt med förtroendevalda, medborgare och brukare. Stöd till den politiska organisationen Stadsledningsförvaltningen biträder löpande den politiska verksamheten i olika former, där de mest omfattande givetvis är den rena administrationen och formalia kring beslutsfattandet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt styrningen och uppföljningen av verksamheterna. Utöver detta biträder stadsledningsförvaltningen den löpande servicen till råd, kommittéer och beredningar (KHR, internationell kommitté, jämställdhetskommitté, kommunstyrelsens beredning). Sekretariatet inom kommunstyrelsen kansli administrerar ärenden från registrering till expediering och slutligen arkivering. Stöd och service åt kommittéer, råd och beredningar fördelas på alla tre enheterna inom stadsledningsförvaltningen. En fråga som särskilt kommer att lyftas fram under 2011 är utbildningen av nya förtroendevalda. I början av varje mandatperiod sker omfattande utbildningsinsatser för förtroendevalda inom de politiska partierna, i nämnder och en allmänt övergripande utbildningsinsats som stadsledningsförvaltningen ansvarar för. En ytterligare fråga är att pröva och tydliggöra de uppgifter som stadens olika kommittéer, råd och beredningar har. Stöd och samordning inom i form av specialistfunktioner Vid sidan av ovan beskrivna större och angränsande områden/processer finns också motsvarande roller på många andra områden. Det handlar bl.a. om juridisk, statistisk och IT-kompetens för att bistå stadens ledning och förvaltningar. Det kan även handla om olika stödjande och samordnade insatser inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. En djup och bred kompetens inom dessa områden behövs för att säkerställa stadens behov, speciellt inom den expansiva fas som har inletts. 12

13 Marknadsutveckling Marknadsarbetet har till uppgift att utveckla och marknadsföra Solna som etableringsort för företag och som destination för besökare. Inom näringslivsarbetet ligger fokus på att utveckla Solna stads kontakter med näringslivet, att utveckla stadens näringslivsservice, att bidra till fortsatt utveckling av Solna som företagsplats och att främja etableringar och investeringar i Solna. Besöksnärings- och turismarbetet ska medverka till att öka privat- och affärsresandet till Solna och till att tillhandahålla turistservice. Under 2011 ligger fokus på att fördjupa och vidareutveckla kontakterna med näringslivet i Solna genom företagsbesök, nyhetsbrev, frukostmöten och andra företagsmöten. Under året fortsätter också arbetet med att förbättra Solna stads service till företag. En ny serviceundersökning kommer att genomföras inom ramen för kommunsamarbetet Stockholm Business Alliance, som kommer att bli en viktig utgångspunkt i förbättringsarbetet. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla Solna som företagsplats. Det är också centralt att fördjupa samarbetet med viktiga samarbetspartners inom strategiska branschområden såsom exempelvis Arenastaden, Karolinska Institutet och Stiftelsen Vetenskapsstaden. Inom ramen för besöksnärings- och turismarbetet är inriktningen för 2011 att bygga vidare på Solnas ställning som besöksdestination med evenemangsstaden, filmstaden och kungliga nationalstadsparken. Under året fortsätter också arbetet med att utveckla turistservicen. 13

14 5. Personal Antalet tillsvidareanställda på stadsledningsförvaltningen är 56 personer, varav 35 på kontoret, 13 på kansliet och 8 på utvecklingsavdelningen. Fördelningen är 14 män och 42 kvinnor. Medelåldern inom förvaltningen är ca 50 år. Medarbetarna är en viktig resurs när det gäller att uppnå stadsledningsförvaltningens mål. Det är därför viktigt att förvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsplats och modern arbetsgivare, som ger alla medarbetare möjlighet att utvecklas. Arbetsklimatet ska präglas av öppenhet och delaktighet. I detta perspektiv är utveckling av den interna kommunikationen viktig. Den interna informationen är en viktig del för att uppleva sig delaktig i verksamheten. Stadsledningsförvaltningen har som målsättning att bli Solna stads bästa arbetsplats. I förvaltningens framtagna handlingsplan identifierades följande åtgärdsområden: Förstärkning av helhetsperspektivet och bättre målbeskrivning/måluppföljning Samsyn om kvalitetsarbete, tillvarata idéer, effektivisering av arbetsrutiner Jämnare arbetsfördelning, ökat erfarenhetsutbyte och bättre samverkan Bättre interninformation Ökad delaktighet Personlig arbetssituation Under 2010 och 2011 har all verksamhet och ledningskommunikation genomsyrats av bl.a. ovan områden. Stadsledningsförvaltningens övergripande styrning, personalmöten och kommunikation ska bl.a. kännetecknas av helhetsperspektiv, delaktighet, verksamhetsutveckling samt tydliga uppdrag. Ett antal aktiviteter genomförs kontinuerligt för att både höja kvaliteten i verksamheten samt skapa mer nöjda och delaktiga medarbetare. Det fortsatta arbetet under 2011 kommer dessutom att kunna baseras på resultaten i medarbetarundersökningen under hösten Parallellt med detta intensifieras och utvecklas stadens arbete med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. 14

15 6. Budget Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen är snarlik ramen för 2010 med hänsyn tagen till en antal engångsposter under Därför har budgetarbetet präglats av att budgetposterna per område i princip är detsamma som förra året. Effekten blir därmed att effektiviseringskraven i samband med fördyringar (löneöversyn och ev. andra kostnadsökningar) fördelas per verksamhetsområde. Den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Planeringen utgår ifrån att antalet möten blir oförändrade jämfört med tidigare år, dvs. elva under ett år. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att frysa politikerarvodena under Det finns ännu inga beslut om hur arvodena ska utvecklas under De diskussioner som förts i arvodeskommittén innebär en ökning av arvodena på ca tre procent, men inget förslag har ännu lagts fram. Med anledning av att besked saknas i denna del, så budgeteras arvodena i samma nivå som föregående år Inom tjänstemannaorganisationen på stadsledningsförvaltningen ligger fokus under 2011 på att öka samarbetet inom förvaltningen och med sakförvaltningarna. Genom ett ökat samarbete ska resurserna kunna användas effektivare och synergier mellan funktioner/avdelningar kunna tas tillvara på ett bättre sätt. I samband med höstens planeringsarbete kommer det finnas goda möjligheter till att göra tydliga prioriteringar. Budget -11 Budget -10 Politisk verksamhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Övriga politiska organ Kommunala handikapprådet Jämställdhetskommittén Internationella kommittén Allmänna val (Valnämnden) Gemensam verksamhet, kommunstyrelsen Stöd till partierna

16 Stadsledningsförvaltningen Budget -11 Budget -10 Stadsdirektören Stadsdirektörens kansli Kapitalkostnader Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens kontor Företagshälsovård Facklig verksamhet Sommarjobb Skakis Generell kompensation Arbetsmarknad/konjunktur Modern teknik Medelsreserv TOTALT/Budgetram INVESTERINGSBUDGET Stadsdirektören: Projekt Stadsövergripande IT (Infrastruktur, e-förvaltning, e-tjänster, verksamhetssystem) KS kontor: Övriga IT-investeringar, systemstöd m.m Totala investeringar

17 Bilaga: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Process (System/rutin etc.) Kontrollmål/ kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ tidpunkt Metod Rapportering till Säkerhet: IT-säkerhet Säkerhet: Informationssäkerhet Att styrdokument efterlevs Att styrdokument efterlevs IT-funktionen Årligen Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Förvaltningschefer SLF Årligen Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Förvaltningschef KS Kontor Förvaltningschefer SLF Säkerhet: Fysisk säkerhet KF Ärendehantering Konkurrensutsättning, policy och riktlinjer Uppföljning av entreprenader Att styrdokument efterlevs Rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering Att lagstiftning och styrdokument efterlevs Följa upp driftentreprenörernas ekonomiska ställning Säkerhetsansvarig Årligen Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Stadssekreterare Årligen Uppföljning/revidering av rutiner Upphandlingsfunktionen Årligen Ekonomifunktionen 2 ggr/år Uppföljning i form av stickprov Granska ekonomiska nyckeltal samt göra en övergripande riskbedömning Förvaltningschef KS kansli Förvaltningschef KS kansli Förvaltningschef KS Kontor KF Process (System/rutin etc.) Kontrollmål/ kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ tidpunkt Metod Rapportering till Finansverksamheten Rutiner och funktioner i PA-systemet Systematiskt arbetsmiljöarbete Ägarstyrning Löneöversyn Verksamhetsstyrning Att finanspolicyn följs. Redovisa finansiella resultatet Att säkerställa att rutinerna fungerar effektivt vid anställning och anställningsändring. Att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker enligt lagar och förordningar Ändamålsenlig verksamhet enligt ägardirektiv Att säkerställa att löneöversynen sker enligt respektive löneavtal Kontroll av SLF:s verksamhetsmål Förvaltningschef KS kontor Personalchef och Chef för förhandlings- och lönefunktionen Månatligen Årligen Finansrapport enligt mallar Uppföljning i form av stickprov Personalchefen Årligen Uppföljning i form av stickprov Stadsdirektören Årligen Årsredovisning KF Förhandlingschefen Årligen Framtagande av underlag för genomförande av löneöversynen Förvaltningschefer SLF Tertial Analys, riskbedömning, handlingsplan KS Au (månad) KS (tertial) KF (årligen) Förvaltningschef KS Kontor KS AU Förvaltningschef KS Kontor Stadsdirektören 17

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun

Datum IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering av anvisningar för säkerhetsarbetet i Uppsala kommun KS 5 23 MAJ 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlström Anders Datum 2012-05-09 Diarienummer KSN-2012-0673 Kommunstyrelsen IT-policy, riktlinjer för styrning av IT i Uppsala kommun samt revidering

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-10 AU 7:13 Dnr. KS 2014/223-750 Revidering av Arbetsmiljöpolicy Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017

Nämndplan Överförmyndarnämnden 2017 Nämndplan 2017 Överförmyndarnämnden 2017 Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 3 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 4 3 Prioriteringar för 2017... 6 4 Mål för nämnden... 7 5

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

1 Kommunstyrelsen 2013

1 Kommunstyrelsen 2013 1 Kommunstyrelsen 2013 SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2012-10-15 110 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2013 - med inriktning för 2014 och 2015 (KS/2012:335) Sammanfattning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Policy Arbetsmiljöpolicy

Policy Arbetsmiljöpolicy Policy Arbetsmiljöpolicy Fastställd av: KF 182 2016-11-22 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Policy Arbetsmiljöpolicy... 3 Omfattning... 3 Vem omfattas av policyn... 3 Definition av arbetsmiljö i denna

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SÄKERHETSPOLICY I FÖR FALKÖPINGS KOMMUN Syfte med säkerhetsarbetet Syftet med säkerhetsarbetet är att: Verka för en säker och trygg kommun genom att förebygga och hantera förluster, störningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren

Ulrika Wenn Susanne Eriksson Maria Walther Rosenberg 43. Bo Lindgren. Ulrika Wenn. Bo Lindgren Protokoll 1 (12) Plats och tid: Guldsmeden. hörnrummet 9.00-10:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Alf Norberg (V) Bo Lindgren (S) Eva Cronberg (C) Lena Lindström (S) Eva Hallander (S) Övriga

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro

Nämndplan Overförmyndarnämnden , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. 7c2. Orgnr Postgiro , ENKÖPINGS; KOMMUN 1 (6) ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Nämndplan 2016.. Overförmyndarnämnden 7c2 Postadress Enköpings kommun 745 80 ENKÖPING Besöksadress Kungsgatan 42 Telefon, växel 0171-62 50 00 Telefax 0171-365

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39 Reglemente för kommunstyrelsen Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2016-06-13, 39 2 av 7 Innehåll 1 Kompletterande bestämmelser...3 Styrelsens uppgifter...3 2 Allmänt om styrelsens uppgifter...3

Läs mer