Reviderad budget och Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad budget och Verksamhetsplan"

Transkript

1 Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen

2 Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll 1. Bakgrund Övergripande mål Organisation Verksamhetsbeskrivning Personal Budget Bilaga: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen

3 1. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i juni 2010 om förutsättningarna för budget Utgångspunkten för budget 2011 är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger prioriterade målområden, inriktningsmål och ekonomiska ramar för nämnderna. De fyra prioriterade målområdena är ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg, kunskap och livslångt lärande. Till dessa målområden har kopplats inriktningsmål. Inriktningsmålen anger den inriktning som staden ska sträva efter att uppnå och har sin utgångspunkt i visioner, policys och program. Den budgetprocess som är fastlagd för staden innebär att nämnderna under hösten ska utarbeta verksamhetsbudgetar och målsättningar utifrån kommunstyrelsens inriktning och ramar. I junibeslutet uppdrog därför kommunstyrelsen åt nämnder och styrelser att utarbeta verksamhetsbudget anpassad till föreslagna ramar för driftbudgeten och förslag till anslag för investeringar, samt att nämnder och styrelser, utifrån inriktningsmålen, utarbetar nämndspecifika mål. Nämnderna ska också utarbeta effektmål/nyckeltal, som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Detta gäller givetvis även för Kommunstyrelsens egen del. I kommunstyrelsens budget för 2011 redovisas därför de övergripande målen/uppdragen, de prioriterade frågorna för förvaltningen med utgångspunkt i de fyra målområdena, samt givetvis en redovisning av hur budgetramen fördelas mellan olika verksamheter. Samtliga nämnder kommer att redovisa sina budgetar till kommunstyrelsen i oktober månad och i november kommer kommunstyrelsen ta fram ett slutligt förslag för staden som helhet med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition samt den nya befolkningsprognosen. Kommunfullmäktige fastställer i november de ekonomiska ramarna, finansiella och verksamhetsanknutna mål samt skattesatsen för kommande år. Denna budget och verksamhetsplan är reviderad utifrån fullmäktiges beslut i november om ny ekonomisk ram för Kommunstyrelsen. 3

4 2. Övergripande mål I Solna stads budget för 2011 läggs ett antal prioriterade målområden och inriktningsmål fast för Solna stad. Dessa prioriterade målområden och inriktningsmål utgår från visionen om det hållbara Solna, som förenar en stark ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn och god social utveckling. Visionen har preciserats i fyra prioriterade målområden; ekonomisk tillväxt, livsmiljö, trygghet och omsorg samt kunskap och lärande. För varje målområde finns ett antal inriktningsmål som uttrycker den inriktning för ett prioriterat område som staden ska sträva efter att uppnå. Stadsledningsförvaltningen bidrar, genom sitt uppdrag, till att uppfylla inriktningsmålen på flera olika sätt. Genom näringslivs- och exploateringsarbete bidrar förvaltningen till att uppfylla inriktningsmålen inom målområdet ekonomisk tillväxt. Det handlar dels om målet att vara en attraktiv stad för boende och skapa goda förutsättningar för en växande befolkning, dels om målen att vara Sveriges mest företagsvänliga kommun och erbjuda goda förutsättningar för ett växande näringsliv. Genom näringslivsarbetet skapas också förutsättningar för att uppnå målet om att Solnaborna ska kunna trygga sin försörjning genom eget arbete inom målområdet trygghet och omsorg. Stadsledningsförvaltningen bidrar vidare, genom sitt uppdrag, att biträda kommunstyrelsen med styrning, ledning och samordning av staden stadens angelägenheter, till att stadens övriga verksamheter ska kunna uppnå inriktningsmålen. Exempelvis bidrar förvaltningen genom sitt arbete inom områdena ekonomi och finans, upphandling, IT, kommunikation och ärendehantering till att stödja stadens verksamheter i deras arbete att uppnå inriktningsmålen. Det gäller exempelvis inriktningsmålet att Solna stads verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet, kostnadseffektivitet, mångfald och tillgänglighet. Utifrån Solna stads inriktningsmål har följande inriktningsmål och effektmål formulerats för kommunstyrelsen: Inriktningsmål: Solna ska ha ett gott företagsklimat med goda förutsättningar för företag att starta, etablera och växa. Effektmål: Solna stad ska behålla sin placering som Sveriges mest företagsvänliga kommun i Svenskt Näringslivs ranking. (År 2010 placering 1) Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till NKI 74 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning till år (År 2009 NKI 68) Inriktningsmål: Stadsledningsförvaltningen ska tillhandahålla en god service till stadens förvaltningar, som kännetecknas av hög effektivitet, god tillgänglighet och gott bemötande. 4

5 Effektmål: Stadsledningsförvaltning ska uppfylla de serviceåtaganden som har gjorts gentemot fackförvaltningarna. Inriktningsmål: Solna ska vara en bra stad att bo och verka i samt erbjuda goda förutsättningar för en växande befolkning. Effektmål: Andelen medborgarna, som upplever att det är tryggt i deras närområde, ska öka i nästa medborgarundersökning. Andelen medborgare, som upplever att Solna är en bra stad att bo och verka i, ska öka i nästa medborgarundersökning. Stadens verksamhet ska i ökande grad analyseras utifrån ett likabehandlingsperspektiv. Inriktningsmål: Solna stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Effektmål: Medarbetarnas nöjdhet med Solna stad som arbetsplats ska öka i nästa medarbetsundersökning. ( År 2010 NMI 62 av 100) Medarbetarnas nöjdhet med Solna stads ledare ska öka i nästa medarbetsundersökning. (År 2010 NMI 62 av 100) Andelen sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i Solna stad ska minska år 2011 jämfört med år (År ,6 procent) Överförmyndarnämnden har följande inriktningsmål: Inriktningsmål: Solnabor som genom beslut inte själva förvaltar sin egendom ska känna sig trygga med att stadens tillsyn ger dem skydd mot rättsförluster. Stadsledningsförvaltningen har följande effektmål: Effektmål: Inom tre månader ska utredning och beslut fattas om begäran om god man. Före juli månads utgång 2011 ska 90 procent av alla årsräkningar vara granskade. 5

6 3. Organisation Politisk verksamhet I kommunstyrelsens budgetram innefattas ett antal politiska verksamheter. Det är budgeten för: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen, med ett antal beredningar/kommittéer/råd som arvodeskommitté, kommunala handikapprådet, jämställdhetskommitté, internationell kommitté Kontant partistöd Partistöd i form av resurser som politiska sekreterare Utöver dessa politiska verksamheter så omfattar kommunstyrelsens budgetram också medel för Valnämndens och Överförmyndarnämndens verksamheter i de delar som inte avser personalkostnader. Kostnader för personal som stöder de politiska verksamheterna finns i sin helhet inom stadsledningsförvaltningen. Stadsledningsförvaltningen Stadsledningsförvaltningen leds av stadsdirektören. Det är en samlad förvaltning men med tre olika enheter; kommunstyrelsens utvecklingsavdelning, kommunstyrelsens kansli och kommunstyrelsens kontor. Den samlade förvaltningen innebär att flera olika personer från olika enheter kan arbeta med samma frågeställningar med utgångspunkt i sina olika kompetensområden. Uppgifterna omfattar såväl centrala styr- samordnings- som stödfunktioner. Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning ansvarar huvudsakligen för stadens näringslivsarbete, turismfrågorna, de internationella frågorna, informations- och kommunikationsfrågorna, och utvecklingsprojekt (t.ex. förnyelseprojektet). Kommunstyrelsens kansli ansvarar huvudsakligen för administrationen av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, valnämndens och överförmyndarnämndens verksamheter, beredskaps- och säkerhetsfrågorna inklusive försäkringsfrågor, stadens juristfunktion, stadens äldreombudsman och handikappkonsulent, samt centralarkivet. Kommunstyrelsens kontor ansvarar huvudsakligen för stadens centrala hantering av ekonomi-, finans-, IT-, personal-, löne-, förhandlings- samt upphandlingsfrågor. Inom ramen för stadsledningsförvaltningens budgetram inryms också kostnader för den centrala fackliga verksamheten enligt avtal med de fackliga organisationerna. 6

7 4. Verksamhetsbeskrivning Stadsledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen i framtagandet av underlag för beslut om styrning och ledning, samt verkställer de politiska beslut och den inriktning som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån detta huvuduppdrag bedrivs verksamheten inom fem verksamhetsområden; Styrning och ledning, Stöd och samverkan, Trygghet och säkerhet, Myndighetsutövning och Marknadsutveckling. Styrning och ledning Stadens övergripande styrning och ledning utgår från de uppdrag som ges av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige fattar beslut i alla frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det gäller ärenden om verksamhetens mål och inriktning, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, folkomröstning i kommunen, samt i ärenden enligt särskild lag. Kommunfullmäktige beslutar också om val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av revisorer och grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, samt fastställer årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och kommunala företags verksamheter. Styrelsen har ett särskilt ansvar för att handha den ekonomiska förvaltningen, att bereda alla ärenden till kommunfullmäktige (utom valärenden), är kommunens personalorgan och har skyldighet att hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs. Kommunstyrelsen utser de beredningar, kommittéer och råd som behövs för att följa verksamheterna och samråda i frågor som rör kommunens verksamheter. Under 2011 finns behov av att förstärka stadsledningsförvaltningens roll i att biträda kommunstyrelsen i styrningen och ledningen av staden. Bakgrunden är att genomförandet av de stora utbyggnadsprojekten ställer staden inför nya utmaningar. Staden behöver kunna hantera genomförandet på ett smidigt sätt och hitta bra och kostnadseffektiva lösningar. Detta arbete kommer att ställa krav på tydliga strategier för Solnas fortsatta tillväxt och utbyggnad. I detta avseende är samordningen inom staden och med aktörer utanför staden central. Även trafikfrågorna är viktiga för att staden ska kunna fortsätta växa. För att kunna skapa bra beslutunderlag för hantering av denna typ av frågor behöver stadens övergripande analysarbete förstärkas. Det handlar både om analyser av befolkningsutveckling och utbyggnad, men även av verksamheter, ekonomi och personal. Det finns idag många goda exempel inom stadens förvaltningar på analysarbete. Detta utvecklingsarbete, som kommer att vara en viktig förvaltningsövergripande fråga under 2011, handlar om att återanvända och sprida dessa, men även om att utveckla nya och stadsövergripande gemensamma underlag och verktyg. 7

8 Parallellt med denna utbyggnad ökar medborgarnas förväntningar på stadens tjänster och service. Denna utveckling ställer krav på staden att utvecklar nya arbetssätt, som har ett tydligt medborgar/brukarfokus. I detta syfte har stadsledningsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen drivit ett förvaltningsövergripande förnyelse- och utvecklingsarbete. Arbetet har fokuserat på att utveckla en samlad ekonomioch verksamhetsstyrning för staden, kvalitets- och verksamhetsutveckling, tillgänglighet och IT samt stadens attraktivitet som arbetsgivare. Under 2011 är inriktningen att fortsätta att driva det strategiska förnyelse- och utvecklingsarbetet inom dessa områden i nära samarbete med övriga fackförvaltningar i staden. Inom ramen för arbetet med att utveckla och implementera en samlad ekonomioch verksamhetsstyrning ska både målsättningar och uppföljningsmetoder fortsätta att utvecklas för att förstärka kopplingen mellan insatta resurser och presterat resultat. Under de kommande åren ska även ekonomi- och verksamhetsstyrningen av Solna stads företag utvecklas. De utgör en viktig del i Solna stad och i arbetet för att staden ska kunna fullgöra sitt uppdrag i förhållande till kommuninvånarna. En samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning lägger även grunden för ett systematiskt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Genom tydliga mål och prioriteringar från de politiska församlingarna, som sedan omsätts i kvalitetsdeklarationer och strukturerade arbetssätt i verksamheterna, ska tydliggöras vad medborgarna kan förvänta sig av stadens service utifrån befintliga resurser. Under 2011 ska också fokus läggas på att utveckla det internationella arbetet som metod för kvalitets- och verksamhetsutveckling. Även integrations- och jämställdhetsarbetet ska utvecklas i denna riktning. Inom ramen för arbetet med attraktiv arbetsgivare ska ny plattform för stadens HRarbete arbetas fram, som utgår ifrån att säkerställa att staden i framtiden kan leva upp till medborgarnas nya och ökade krav på den offentligt finansierade servicen. I detta arbete ingår att utveckla stadens HR-arbete för att säkerställa att Solna stad är en attraktiv arbetsgivare, som gör att staden både kan behålla medarbetare som idag arbetar i organisationen och rekrytera nya medarbetare. I detta arbete ingår en översyn och utveckling av samtliga verktyg inom personalområdet. Inom området tillgänglighet och IT har fokus under 2010 legat på att utveckla e- tjänster, etablera ett ramverk för e-förvaltning samt att utveckla både ITverksamheten och IT-miljön. Under 2011 ska kopplingen mellan IT och verksamhetsutveckling förstärkas och utvecklas. Medborgarna ska på flera sätt enkelt kunna få upplysningar, vägledning och råd i frågor samt kunna utföra ärenden inom stadens ansvarsområden. Det ska vara enkelt och gå snabbt för brukarna att komma i kontakt med staden via olika kanaler och att följa och utföra sina ärenden. Stadsledningsförvaltningens roll är att utveckla och implementera denna typ av lösningar och arbetssätt i Solna stad. 8

9 Myndighetsutövning Stadsledningsförvaltningen bedriver verksamheter som kan liknas vid myndighetsutövning. Det är löpande tillsynsverksamhet inom ramen för föräldrabalkens regler om överförmyndare. I Solna finns en Överförmyndarnämnd. När det genomförs val eller folkomröstningar, så är Valnämnden ansvarig. Under de år som det genomförs val organiserar stadsledningsförvaltningen ett valkansli. Överförmyndarkansliet Det är tingsrätten som beslutar vem som har behov av och som initialt utser gode män och förvaltare. Oftast bygger det på ett förslag från Överförmyndarkansliet. Den ökande befolkningen medför även ett ökat behov av nya gode män och förvaltare. Kansliet ska därför under året ägna särskild uppmärksamhet åt rekryteringen av nya gode män och förvaltare. Om antalet ensamkommande barn skulle komma att öka genom att socialförvaltningen öppnar fler boenden i kommunen, måste frågan om finansiering och resursförstärkning för Överförmyndarkansliet tas upp på nytt. Valkansliet Valkansliet biträder Valnämnden i deras arbete att organisera valen. Inga ordinarie val genomförs Trygghet och säkerhet Trygghet Solna stad vill skapa en tryggare och säkrare miljö för de som bor, arbetar eller vistas i Solna, genom att förebygga förekomsten av skador och brott i Solna, att trygghetsskapande insatser inom staden och hos externa aktörer samordnas, samt att öka kunskapen om trygghetsskapande insatser i den egna närmiljön. Grunderna för trygghetsarbetet finns fastställda i den trygghetspolicy som kommunfullmäktige har antagit. Stadens nämnder och förvaltningar samverkar därför tillsammans med polisen, SL, Solna centrum, landstinget och brandförsvaret i Solna stads trygghetsråd. Rådet följer trygghetsarbetet i stadens nämnder och förvaltningar och ser till att stadens verksamheter och externa aktörer samarbetar om trygghet och säkerhet. Stadsledningsförvaltningen samordnar detta arbete, men respektive part i arbetet svarar för sina specifika insatser. Några frågor som kommer att vara särskilt viktiga under 2011 är vilka trygghetsprojekt som ska prioriteras, samt vilken roll som trygghetsrådet ska ha under mandatperioden, vilket i sin tur styr hur arbetet bör organiseras och hur/om en ny trygghetspolicy ska antas. En konkret del av trygghetsarbetet omfattar möjligheten för medborgare (och anhöriga) att direkt kunna kontakta stadens äldreombudsman/handikappkonsulent. Medborgaren ska på detta sätt kunna ha en person som man kan kontakta för frågor, synpunkter och klagomål, som man samtidigt vet är neutral i förhållande till de 9

10 formella beslutsinstanserna. En annan viktig funktion för äldreombudsmannen/handikappkonsulenten är att staden, genom denna mer neutrala funktion, kan ge saklig information om rättigheter och skyldigheter för enskilda. Säkerhet och beredskap Betydelsen av säkerhetsfrågorna ökar. Det fysiska säkerhetsarbetet blir alltmer integrerat med informations- och IT-säkerhetsarbetet. Det kommer att riktas särskild uppmärksamhet åt informationssäkerhetsfrågor. Förvaltningen kommer under 2011 fortsätta arbetet med riskanalyser, men även om att utveckla och följa uppställda rutiner kring hantering av information samt kring hantering av IT- och fysiska miljöer. Ramen för beredskapsarbetet kommer 2011 att fastställas för mandatperioden, med syftet att förbereda insatser och övningar för de som då ingår i krisorganisationen. Avsikten är att under 2011 fastställa en plan för krisövningsverksamheten för hela mandatperioden, för att därigenom få en kontinuitet i övningsverksamheten över längre tid. En fråga som aktualiseras och samordnas av Länsstyrelsen är prioriteringen av el till olika verksamheter i Solna om eller när det skulle uppkomma en bristsituation. Projektet Styrel är därför en fråga som staden, inom ramen för säkerhet och beredskap, kommer att ha särskilt fokus på under Säkerhetsarbetet är intimt kopplat till försäkringsfrågorna, där t.ex. premien är beroende av stadens förebyggande arbete främst när det gäller att skydda egendom (i huvudsak fastigheter). Stöd och samordning Området är mycket omfattande och innefattar stöd- och samordningsarbetet inom bl.a. stadsledningsförvaltningens följande verksamhetsdelar: Kommunikation och tillgänglighet (personligt möte, telefoni, webb, arkiv) Ekonomi, upphandling och inköp Lön och personal IT Juridik Ärendehantering Statistik och analys Politisk verksamhet Förutom dessa områden finns många gränsytor mot övriga delar av stadsledningsförvaltningen och övriga förvaltningar. I princip samtliga delar av stadsledningsförvaltningen har uppdrag som direkt eller indirekt omfattas av området. I stöd- och samordningsrollen handlar det om att kunna erbjuda biträda de intentioner och behov som ovan beskrivits i avsnitten om Styrning och ledning. Solna stads främsta uppdrag är att erbjuda solnaborna en god och kostnadseffektiv service för sina skattepengar. Det ställer krav på ett ständigt arbete med att utveckla 10

11 och förbättra verksamheterna. Samordnade och strukturerade arbetssätt samt en kontinuerlig verksamhetsutveckling även inom stöd och samordning bidrar starkt till en bättre verksamhet. Effektivisering genom samverkan med bl.a. närliggande kommuner att öka i framtiden inte minst då utvecklingen kräver mer specialistkunskaper. En kontinuerlig uppgift att löpande söka samarbets- och samverkansområden med andra kommuner. Utformningen av stadens framtida styrsystem och verksamhetsprocesser kommer att ställa krav på effektiva stödprocesser och stödsystem. Vid sidan av de administrativa stödprocesserna avser området också att utveckla förvaltningen övergripande arbete i form av samordningsrollen. Den rollen innefattar t.ex. moment som utbildning, rådgivning, mallar, planer, riktlinjer och rutiner samt uppföljning. Fokus under 2011 blir att utifrån ställningstaganden kring uppdrag och ambitionsnivå skapa servicedeklarationer samt att utveckla och prioritera stadsledningsförvaltningens stöd och samordning i riktning mot att uppfylla dessa målsättningar. Utvecklingen handlar om process, kompetens och stödsystem. Nedan återfinns en kort beskrivning av utgångsläget inom stöd och samordning, där området är beskrivet i tre underområden. Ekonomi, upphandling, inköp, lön, personal Under 2010 har ett antal utvecklingsinsatser initierats som berör den prioriterade frågan Effektivare stödprocesser. Detta arbete kommer att intensifieras under En aktivitet är behovet av förnyelse av stadens administrativa stödprocesser inom stadsledningsförvaltningen och efterföljande förändringar av stadens olika administrativa stödsystem. I första hand handlar det om ekonomi-, inköps-, löne- och personaladministrativa processerna samt givetvis även de IT-system som stödjer dessa processer. En utveckling i syfte att uppnår en djupare integrering av dessa processer, arbetssätt och uppdrag skulle bidra till effektivare stöd och samordning, som skulle underlätta samarbetet med förvaltningar och entreprenörer. Kommunikation och tillgänglighet (personligt möte, telefoni, webb, ärendehantering) Stadsledningsförvaltningen ansvarar för Solna stads externa och interna kommunikation. I detta arbete ingår att utveckla och samordna kommunikationsarbetet i staden och stödja stadens förvaltningar i informations- och kommunikationsfrågor. I detta arbete ingår viss produktion av broschyrer, pressmeddelanden, annonser, och affischer, ansvaret för webbplatsen solna.se, intranätet och för genomförande av vissa av evenemang. Under 2011 ligger fokus på att fortsätta arbetet med att implementera stadens kommunikationsplattform och att utveckla kanalerna för stadens kommunikation. Inom ramen för kanalarbetet ska också arbetet med att revidera intranätet genomföras. I stadens förnyelse- och utvecklingsarbete är modern teknik och e-förvaltning viktiga verktyg. Medborgarna ska på flera sätt enkelt kunna få upplysningar, vägledning och råd i frågor samt kunna utföra ärenden inom stadens ansvarsområden. Det ska 11

12 vara enkelt och gå snabbt för brukarna att komma i kontakt med staden via olika kanaler (telefoni, e-post, möte m fl.) och att följa och utföra sina ärenden. Vid kontakter med staden ska medborgarna/brukarna uppleva att de får ett bra och positivt bemötande. Medarbetarna ska också uppleva att de har moderna arbetsverktyg som så långt möjligt underlättar deras arbete. Stadsledningsförvaltningens roll är att stödja och samordna förvaltningarna i detta utvecklingsarbete samt att utveckla och implementera denna typ av lösningar och arbetssätt i Solna stad. För att ovanstående ska fungera ändamålsenligt behövs givetvis ett antal ytterligare stödfunktioner, t.ex. IT-samordning samt dokument- och ärendehantering. stadsledningsförvaltningen samordnar drift, förvaltning samt utveckling av stadens ITmiljö utifrån verksamheternas behov och framtida inriktning. Inom dokument- och ärendehanteringen i Solna står arkivhanteringen inför stora utmaningar då det gäller att bevara den digitala samtiden i framtiden. En förutsättning för effektiva stödprocesser och stödsystem är bl.a. att det finns en bra lösning för stadens elektroniska arkivering. En fungerande modell för arkivering är en utgångspunkt för en utveckling och upphandling av ovan stödprocesser och system. Detta är av stor vikt för hur stadsledningsförvaltningen kommunicera inom staden samt med förtroendevalda, medborgare och brukare. Stöd till den politiska organisationen Stadsledningsförvaltningen biträder löpande den politiska verksamheten i olika former, där de mest omfattande givetvis är den rena administrationen och formalia kring beslutsfattandet i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, samt styrningen och uppföljningen av verksamheterna. Utöver detta biträder stadsledningsförvaltningen den löpande servicen till råd, kommittéer och beredningar (KHR, internationell kommitté, jämställdhetskommitté, kommunstyrelsens beredning). Sekretariatet inom kommunstyrelsen kansli administrerar ärenden från registrering till expediering och slutligen arkivering. Stöd och service åt kommittéer, råd och beredningar fördelas på alla tre enheterna inom stadsledningsförvaltningen. En fråga som särskilt kommer att lyftas fram under 2011 är utbildningen av nya förtroendevalda. I början av varje mandatperiod sker omfattande utbildningsinsatser för förtroendevalda inom de politiska partierna, i nämnder och en allmänt övergripande utbildningsinsats som stadsledningsförvaltningen ansvarar för. En ytterligare fråga är att pröva och tydliggöra de uppgifter som stadens olika kommittéer, råd och beredningar har. Stöd och samordning inom i form av specialistfunktioner Vid sidan av ovan beskrivna större och angränsande områden/processer finns också motsvarande roller på många andra områden. Det handlar bl.a. om juridisk, statistisk och IT-kompetens för att bistå stadens ledning och förvaltningar. Det kan även handla om olika stödjande och samordnade insatser inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. En djup och bred kompetens inom dessa områden behövs för att säkerställa stadens behov, speciellt inom den expansiva fas som har inletts. 12

13 Marknadsutveckling Marknadsarbetet har till uppgift att utveckla och marknadsföra Solna som etableringsort för företag och som destination för besökare. Inom näringslivsarbetet ligger fokus på att utveckla Solna stads kontakter med näringslivet, att utveckla stadens näringslivsservice, att bidra till fortsatt utveckling av Solna som företagsplats och att främja etableringar och investeringar i Solna. Besöksnärings- och turismarbetet ska medverka till att öka privat- och affärsresandet till Solna och till att tillhandahålla turistservice. Under 2011 ligger fokus på att fördjupa och vidareutveckla kontakterna med näringslivet i Solna genom företagsbesök, nyhetsbrev, frukostmöten och andra företagsmöten. Under året fortsätter också arbetet med att förbättra Solna stads service till företag. En ny serviceundersökning kommer att genomföras inom ramen för kommunsamarbetet Stockholm Business Alliance, som kommer att bli en viktig utgångspunkt i förbättringsarbetet. Vidare fortsätter arbetet med att utveckla Solna som företagsplats. Det är också centralt att fördjupa samarbetet med viktiga samarbetspartners inom strategiska branschområden såsom exempelvis Arenastaden, Karolinska Institutet och Stiftelsen Vetenskapsstaden. Inom ramen för besöksnärings- och turismarbetet är inriktningen för 2011 att bygga vidare på Solnas ställning som besöksdestination med evenemangsstaden, filmstaden och kungliga nationalstadsparken. Under året fortsätter också arbetet med att utveckla turistservicen. 13

14 5. Personal Antalet tillsvidareanställda på stadsledningsförvaltningen är 56 personer, varav 35 på kontoret, 13 på kansliet och 8 på utvecklingsavdelningen. Fördelningen är 14 män och 42 kvinnor. Medelåldern inom förvaltningen är ca 50 år. Medarbetarna är en viktig resurs när det gäller att uppnå stadsledningsförvaltningens mål. Det är därför viktigt att förvaltningen upplevs som en attraktiv arbetsplats och modern arbetsgivare, som ger alla medarbetare möjlighet att utvecklas. Arbetsklimatet ska präglas av öppenhet och delaktighet. I detta perspektiv är utveckling av den interna kommunikationen viktig. Den interna informationen är en viktig del för att uppleva sig delaktig i verksamheten. Stadsledningsförvaltningen har som målsättning att bli Solna stads bästa arbetsplats. I förvaltningens framtagna handlingsplan identifierades följande åtgärdsområden: Förstärkning av helhetsperspektivet och bättre målbeskrivning/måluppföljning Samsyn om kvalitetsarbete, tillvarata idéer, effektivisering av arbetsrutiner Jämnare arbetsfördelning, ökat erfarenhetsutbyte och bättre samverkan Bättre interninformation Ökad delaktighet Personlig arbetssituation Under 2010 och 2011 har all verksamhet och ledningskommunikation genomsyrats av bl.a. ovan områden. Stadsledningsförvaltningens övergripande styrning, personalmöten och kommunikation ska bl.a. kännetecknas av helhetsperspektiv, delaktighet, verksamhetsutveckling samt tydliga uppdrag. Ett antal aktiviteter genomförs kontinuerligt för att både höja kvaliteten i verksamheten samt skapa mer nöjda och delaktiga medarbetare. Det fortsatta arbetet under 2011 kommer dessutom att kunna baseras på resultaten i medarbetarundersökningen under hösten Parallellt med detta intensifieras och utvecklas stadens arbete med att bli en än mer attraktiv arbetsgivare. 14

15 6. Budget Den totala budgetramen för Kommunstyrelsen är snarlik ramen för 2010 med hänsyn tagen till en antal engångsposter under Därför har budgetarbetet präglats av att budgetposterna per område i princip är detsamma som förra året. Effekten blir därmed att effektiviseringskraven i samband med fördyringar (löneöversyn och ev. andra kostnadsökningar) fördelas per verksamhetsområde. Den politiska verksamheten inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen domineras av arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Planeringen utgår ifrån att antalet möten blir oförändrade jämfört med tidigare år, dvs. elva under ett år. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att frysa politikerarvodena under Det finns ännu inga beslut om hur arvodena ska utvecklas under De diskussioner som förts i arvodeskommittén innebär en ökning av arvodena på ca tre procent, men inget förslag har ännu lagts fram. Med anledning av att besked saknas i denna del, så budgeteras arvodena i samma nivå som föregående år Inom tjänstemannaorganisationen på stadsledningsförvaltningen ligger fokus under 2011 på att öka samarbetet inom förvaltningen och med sakförvaltningarna. Genom ett ökat samarbete ska resurserna kunna användas effektivare och synergier mellan funktioner/avdelningar kunna tas tillvara på ett bättre sätt. I samband med höstens planeringsarbete kommer det finnas goda möjligheter till att göra tydliga prioriteringar. Budget -11 Budget -10 Politisk verksamhet Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Övriga politiska organ Kommunala handikapprådet Jämställdhetskommittén Internationella kommittén Allmänna val (Valnämnden) Gemensam verksamhet, kommunstyrelsen Stöd till partierna

16 Stadsledningsförvaltningen Budget -11 Budget -10 Stadsdirektören Stadsdirektörens kansli Kapitalkostnader Kommunstyrelsens utvecklingsavdelning Kommunstyrelsens kansli Kommunstyrelsens kansli Överförmyndarnämnden Kommunstyrelsens kontor Kommunstyrelsens kontor Företagshälsovård Facklig verksamhet Sommarjobb Skakis Generell kompensation Arbetsmarknad/konjunktur Modern teknik Medelsreserv TOTALT/Budgetram INVESTERINGSBUDGET Stadsdirektören: Projekt Stadsövergripande IT (Infrastruktur, e-förvaltning, e-tjänster, verksamhetssystem) KS kontor: Övriga IT-investeringar, systemstöd m.m Totala investeringar

17 Bilaga: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Process (System/rutin etc.) Kontrollmål/ kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ tidpunkt Metod Rapportering till Säkerhet: IT-säkerhet Säkerhet: Informationssäkerhet Att styrdokument efterlevs Att styrdokument efterlevs IT-funktionen Årligen Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Förvaltningschefer SLF Årligen Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Förvaltningschef KS Kontor Förvaltningschefer SLF Säkerhet: Fysisk säkerhet KF Ärendehantering Konkurrensutsättning, policy och riktlinjer Uppföljning av entreprenader Att styrdokument efterlevs Rutiner för kommunstyrelsens ärendehantering Att lagstiftning och styrdokument efterlevs Följa upp driftentreprenörernas ekonomiska ställning Säkerhetsansvarig Årligen Uppföljning av riktlinjer och anvisningar genom stickprov Stadssekreterare Årligen Uppföljning/revidering av rutiner Upphandlingsfunktionen Årligen Ekonomifunktionen 2 ggr/år Uppföljning i form av stickprov Granska ekonomiska nyckeltal samt göra en övergripande riskbedömning Förvaltningschef KS kansli Förvaltningschef KS kansli Förvaltningschef KS Kontor KF Process (System/rutin etc.) Kontrollmål/ kontrollmoment Kontrollansvarig Frekvens/ tidpunkt Metod Rapportering till Finansverksamheten Rutiner och funktioner i PA-systemet Systematiskt arbetsmiljöarbete Ägarstyrning Löneöversyn Verksamhetsstyrning Att finanspolicyn följs. Redovisa finansiella resultatet Att säkerställa att rutinerna fungerar effektivt vid anställning och anställningsändring. Att säkerställa att arbetsmiljöarbetet sker enligt lagar och förordningar Ändamålsenlig verksamhet enligt ägardirektiv Att säkerställa att löneöversynen sker enligt respektive löneavtal Kontroll av SLF:s verksamhetsmål Förvaltningschef KS kontor Personalchef och Chef för förhandlings- och lönefunktionen Månatligen Årligen Finansrapport enligt mallar Uppföljning i form av stickprov Personalchefen Årligen Uppföljning i form av stickprov Stadsdirektören Årligen Årsredovisning KF Förhandlingschefen Årligen Framtagande av underlag för genomförande av löneöversynen Förvaltningschefer SLF Tertial Analys, riskbedömning, handlingsplan KS Au (månad) KS (tertial) KF (årligen) Förvaltningschef KS Kontor KS AU Förvaltningschef KS Kontor Stadsdirektören 17

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning

Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning, strategiskt personalarbete, information/kommunikation samt koncernstyrning Revisionsrapport december 2009 Mats Carlström Sofie Arvidsson Komrev Sammanfattning

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontorets uppdrag Stadsledningskontorets uppdrag KS är vår uppdragsgivare Vi utgör ett professionellt stöd till den politiska ledningen Vi är beredningsorgan till KS Vi verkställer och för ut politiska beslut Vi leder samordnar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser

Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisor i regionens stiftelser Förtroendevald revisors uppgifter i regionens stiftelser Några särskilda arbetsuppgifter för den förtroendevalde revisorn vid granskningen av stiftelser är

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN

SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN Köping2000, v3.2, 2011-07-04 1 (8) Drätselkontoret Jan Häggkvist 0221-251 11 jan.haggkvist@koping.se SÄKERHETSPOLICY FÖR KÖPINGS KOMMUN 1. Målsättning Målsättning för säkerhetsarbetet är att ett säkerhetsarbete

Läs mer

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Vad är kommunal revision? Den revision som bedrivs i kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Den här bildserien informerar om vad den kommunala revisionen är och hur den fungerar. Bilderna kan

Läs mer

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER

ALTERNATIVA DRIFTSFORMER PROGRAM FÖR ALTERNATIVA DRIFTSFORMER (KONKURRENSPROGRAM) Utkast INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 Bakgrund 3 Nulägesbeskrivning 3 Mål och syfte 4 Omfattning 4 Befintlig / ny verksamhet 4 Interna bud 4 Principer

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling

Ledningssystem. politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling Ledningssystem politisk målstyrning och systematiskt kvalitetsarbete för hållbar utveckling 1 Innehåll Inledning...3 Vårt ledningssystem...4 Kommunens uppdrag...5 Vår gemensamma vision...6 Vår gemensamma

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015. med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för 2016 2017 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016 2017 1. Bakgrund... 3 2. Övergripande mål och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer