Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län"

Transkript

1 Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

2 Innehållsförteckning Sid 1. Bakgrund Utveckling av rese- och turistnäringen i Västerbottens län Strategiplan för länsturistorganisationen 5 2. Vision 6 3. Profil 6 4. Kultur, normer och värderingar 7 5. Marknader, målgrupper och utbud Marknadsföringsprocessen Produktprocessen Geografiska marknader Målgrupper Roller, ansvar och samverkan Intressenters roller och ansvar De framtida kontaktytorna Intern marknadsföring och information Finansiering 14 Bilagor 1. Deltagande destinationer, processledare och samordningsgrupper Länssamordningsgruppen sammansättning Läns-SWOT 21 2

3 1. Bakgrund 1.1 UTVECKLINGEN AV RESE- OCH TURISTNÄRINGEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Turismen är världens största och snabbast växande näring. FN:s världsturistorganisation, World Tourism Organisation (WTO), räknar med en global ökningstakt på 4 5 % per år och att turismens årliga bidrag till bruttoglobalprodukten motsvarar ca 12%. I Europa beräknas det årliga bidraget från turismen till ca 6 % och i Sverige till ca 2,7 %. Turismen i Sverige omsatte år 2001, 148 miljarder och gav underlag för årsverken. Turismen är en väsentlig del av den totala ekonomin och även med sin utvecklingstakt, en viktig framtidsnäring för Västerbottens län. Turism definieras enligt WTO som människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. I Västerbottens län har ambitionerna i turistiska verksamheter och i turistprojekten alltmer inriktats på de grundläggande förutsättningarna för näringens utveckling. Exempel är bl a insatserna för kompetens-, produkt- och destinationsutveckling, och ambitionerna att skapa förutsättningar för en mer strukturerad samverkan mellan näringens olika aktörer. I flera projekt i länet är också de grundläggande målen att utveckla funktionella destinationer med allt vad det innebär i form av krav på effektiv samverkan. Därigenom kommer turistföretagen framöver att få en tydligare roll i sin destination och en bättre och tydligare arbetsfördelning kommer att utvecklas inom destinationer, mellan destinationer och mellan destinationer och länet som helhet. För att understödja och påskynda denna utveckling, och samtidigt att ge destinationer och organisationer i Västerbottens län en bra plattform och ett verktyg för sitt arbete, tog VästerbottensTurism 2001 initiativ till en utvecklingsprocess som genomförts i projektet AC United. Bakgrunden är det uppdrag som Västerbottens läns landsting gav till VästerbottensTurism år 2000 då handlingsplanen för organisationen fastställdes. I planen framgick att VästerbottensTurism under sin första period, , skulle genomföra ett förankringsarbete i länet så att verksamheten därefter skulle bygga på en gemensam syn på hur uppdraget för den regionala turistorganisationen skulle utformas. VästerbottensTurism har i samverkan med länets destinationer genomfört detta arbete under och resultatet är denna länsstrategiplan som beskriver den gemensamma synen på hur utvecklingen av rese- och turistnäringen i Västerbottens län ska genomföras. Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet är att stärka turistföretagens, destinationernas och länets konkurrens- och attraktionskraft genom ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för den framtida utvecklingen. Den gemensamma uppfattningen är att detta sker genom ett arbete som börjar på destinationsnivå och som sammanfattas på länsnivå. Den gemensamma uppfattningen är också att reell samverkan, när det gäller kunskapsinhämtning, strategiutveckling, implementering, genomförande mm, är det mest effektiva tillvägagångssättet för att nå framgång. 3

4 De destinationer (samarbetsområden bilaga 1) som deltagit i arbetet är de områden i länet inom vilka det under de senaste åren utvecklats ett samarbete som har sin grund i en geografisk och/eller tematisk samhörighet: Ammarnäs Tärnafjällen Sorsele Byske Laxdal Guldriket Lappmarken UmeåRegionen Figur 1 Destinationerna i länet som deltagit i utvecklingsprocessen i projektet AC United Arbetet i destinationerna har letts av processledare och samordningsgrupper, bestående av lokala aktörer och intressenter i rese- och turistnäringen (bilaga 1). För arbetet med att ta fram länsstrategiplanen bildades hösten 2002 en speciell länssamordningsgrupp. Den har bestått av destinationernas processledare, VästerbottensTurisms styrgrupp och företrädare för länsövergripande turistprojekt och andra viktiga intressenter i näringen (se bilaga 2). Som verktyg i utvecklingsarbetet har den s k KraftProcessen använts. Den innehåller följande huvuddelar: Initiering. Intervjuundersökning. SWOT-analys. Strategiplan. Implementering. Utvärdering. Det viktigaste dokumentet från länssamordningsgruppens arbete är denna länsstrategiplan. Den beskriver den gemensamma uppfattningen om vilka frågor som i dagsläget bedöms vara hörnpelare i det framtida gemensamma arbetet. ska i det fortsatta arbetet ständigt utvecklas utifrån den kunskap som successivt kommer till. Den blir därmed ett levande dokument som i sin tur ska ligga som underlag för de konkreta aktiviteter som gemensamt ska genomföras för att nå gemensamma mål. 4

5 Utgångspunkt för strategiarbetet är den kultur och de normer och värderingar som finns i de olika destinationerna och som kommit fram i intervjuerna av destinationernas aktörer och intressenter. Dessa intervjuer har sedan resulterat i destinationernas SWOT-analyser som sedan sammanfattats i en SWOT-analys på länsnivå (bilaga 3). Som underlag i arbetet ingår också tillgänglig statistik, kundundersökningar, trendanalyser mm. I strategiplanearbetet ingår ett antal viktiga steg, där starten sker i vision och profil och där resultaten från varje steg ger ingångsvärden för nästa steg. Extern marknadsföring Vision och profil Intern Marknadsföring Personal och kompetens Kultur, normer och värderingar Marknader och målgrupper Utbud, produkter och tjänster Finans och ekonomi Ledning och styrning Organisation, ansvar och samverkan Figur 2 Strategiarbetets innehåll Resultatet av detta stegvisa arbete redovisas i det följande i denna länsstrategiplan Det samarbete som inletts i projektet AC United fortsätter genom det gemensamma ansvarstagande för turismens utveckling som länsturistorganisationen och destinationernas företrädare i utvecklingsarbetet kommit överens om och som beskrivs i kapitel 6, Roller, ansvar och samverkan. 5

6 1.2 STRATEGIPLAN FÖR LÄNSTURISTORGANISATIONEN Målet för denna länsstrategiplan är att den ska ligga till grund för alla intressenters insatser för att stärka rese- och turistnäringen i länet. De intressenter som är särskilt viktiga i detta arbete är: Turistföretagen. Kommunerna och deras turistorganisationer. Destinationerna. Landstinget/VästerbottensTurism. Länsstyrelsen. ALMI och liknande organisationer. För länets turistföretag, kommuner och deras turistorganisationer, destinationer och länsturistorganisationen m fl, är det viktigt att anpassa sitt agerande så att det stöder länsstrategiplanen och att de samlade insatserna därmed ger avsedda effekter. Alla intressenter i rese- och turistnäringen har vissa grundläggande förutsättningar för sitt arbete. Dessa avgör på vilket sätt man agerar för att stödja näringens utveckling. Att tydliggöra intressenternas förutsättningar och roller är viktigt för att skapa effektivitet i arbetet. För intressenter vars agerande styrs av lagar, regler, förordningar etc, ligger möjligheterna till anpassning av verksamheterna i att man anammar och ansluter sig till länsstrategiplanens intentioner och att planen därmed får bli vägledande för framtida beslut. När det gäller den övergripande rollfördelningen mellan turistföretagen och övriga intressenter, är det viktigt att turistföretagen ges möjlighet att förtydliga sina behov av tjänster från övriga intressenter. För kommunerna och deras turistorganisationer, destinationerna, länsturistorganisationen, länsstyrelsen, ALMI m fl är det lika viktigt att definiera vilka tjänster de kan erbjuda i relation till företagens uttalade behov. I underlaget till denna länsstrategiplan har turistföretagen i destinationerna preciserat en mängd sådana behov. Det fortsatta arbetet kommer att komplettera denna lista. Länsturistorganisationen i Västerbotten är processägare för denna länsstrategiplan. Länsturistorganisationen ska implementera, hävda, genomföra och revidera den i sitt arbete. 2. Vision Om alla intressenter i rese- och turistnäringen i bestämmer sig för vart de vill, och hur de ska ta sig dit, har grunden lagts för en utveckling som gagnar alla. Visionen är ledstjärnan ett tydligt ställningstagande om hur den gemensamma framtiden ska se ut. Detta är den gemensamma visionen den starka önskan och viljan om framtiden: Vårt gemensamma arbete i Västerbottens län är en ledstjärna för utvecklingen av svensk rese- och turistnäring. Destinationerna i länet är de självklara valen för den guldkantade Sverigeresan. 6

7 3. Profil Om man saknar mål spelar det inte någon roll vilken väg man tar. Om man arbetar mot olika mål och går helt olika vägar blir man otydlig. Ett områdes lys- och konkurrenskraft kommer till stor del fram genom en tydlig och gemensam profil. Den skall klargöra för gästen och länets intressenter vad besöksmål i Västerbottens län skall kännetecknas av. Den skall vara vägledande för allt som görs för att utveckla befintliga och nya produkter och tjänster, för service och sättet att ta hand om gästerna. Den gemensamma profilen visar, tillsammans med destinationernas profiler, de hörnstenar som framtiden skall byggas på. Visionerna och profilerna ska ge kraft och impulser i vardagen och i det långsiktiga utvecklingsarbetet: Destinationerna i Västerbottens län står för kontraster och tidlöshet, med timing i tempot och rum för ro och reflektion. Vi arbetar med krydda i produkterna, kärlek i bemötandet och omsorg om vår natur. 4. Kultur, normer och värderingar Kultur, normer och värderingar styr vårt dagliga agerande, bl a i mötet med gästerna. I SWOT-analysen har det tagits fram faktorer som påverkar agerandet i positiv riktning, men också sådana som påverkar agerandet negativt. Vilket agerande - attityder och värderingar - vill vi förknippas med i framtiden och hur ska vi arbeta med våra svagheter för att nå den övergripande visionen? Hur ska länets aktörer generellt bli stolta kulturbärare och därmed förstärka länets och destinationernas identitet? Utgångspunkten för länsturistorganisationen och destinationernas gemensamma arbete är att med utgångspunkt från profilen - Kärlek i Bemötandet ge de verksamma i turistföretagen, turistorganisationerna, övriga företag och organisationer, samt länets befolkning en insikt om att bemötandet av gästerna har en avgörande betydelse för den totala upplevelsen och om gästerna väljer att återkomma. Förslag till aktiviteter Lyft fram de svagheter som identifieras i SWOT-analysen. Lyft fram goda förebilder och stolta kulturbärare med stark identitet. Samlad strategisk satsning i Vinnande värdskap som kompetensområde. Syftet med aktiviteterna är att skapa ett gott självförtroende, god kunskap om oss själva och vår kultur samt ett professionellt agerande som har som mål att länsborna i gemen ska betraktas som Kärleksfulla fixare! 5. Marknader, målgrupper och utbud Principerna för hur länsturistorganisationens framtida marknadsföringsarbete ska genomföras har preciserats i utvecklingsarbetet. Två övergripande processer har tydliggjorts, dels på vilket sätt ett bättre underlag för marknadsföringsarbetet ska skapas, hur detta ska ligga som underlag för val av marknader och målgrupper och på vilket sätt de ska bearbetas (marknadsföringsprocessen), och dels hur urvalet av produkter från länet ska ske och hur 7

8 framtida produkter ska utvecklas (produktprocessen). De specifika marknader och målgrupper som anges här är de som i utvecklingsarbetet bedömts som mest intressanta. Ytterligare kunskap måste tas fram som underlag för beslutet om mot vilka marknader och målgrupper som den framtida marknadsföringen ska riktas. 5.1 MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN Syftet med länsturistorganisationens marknadsföringsarbete är ytterst att skapa förutsättningar för affärer genom att producenter, produkter och paket förs samman med försäljningsled och konsumenter. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs att två roller eller uppgifter hanteras av länsturistorganisationen, Kunskaparen och Tillgängliggöraren. Kunskaparen Rollen som Kunskapare har en intern riktning. Den ska ge samtliga intressenter ett bra underlag så att besluten i marknadsföringsarbetet baseras på kunskap om marknadernas och målgruppernas behov. Målet för länsturistorganisationens roll som Kunskapare är att: Tillhandahålla en aktuell länskunskapsbas som innehåller resultat från kundattitydmätningar och konkurrentanalyser, omvärldsanalyser, visar på trender mm. Utveckla grundkriterier för hur destinationerna och övriga intressenter kan samla och bidra till att fylla länskunskapsbasen med fakta. Tolka, sammanställa och distribuera användbar kunskap. Prioritera marknader och målgrupper utifrån ett företagsekonomiskt lönsamhetsperspektiv, på kort och lång sikt. Ta fram en för alla intressenter gemensam länsövergripande marknadsplan. Tillgängliggöraren Rollen som Tillgängliggörare har en extern riktning. Den ska skapa bättre möjligheter till försäljning av turistföretagens produkter. Vision och profil och de principer som utvecklas i övrigt ska vara vägledande för prioriteringar i arbetet. Målet för länsturistorganisationens roll som Tillgängliggörare är att: Hjälpa destinationer och övriga intressenter att etablera och upprätthålla nätverk och kontakter med försäljningsledet. Vara en tydlig Scenmästare för möten mellan turistföretag, destinationer och försäljningsled, framför allt på fjärr- och utlandsmarknader. Samverka med destinationer och företag som redan är etablerade på fjärr- och utlandsmarknader PRODUKTPROCESSEN Vision, profil och marknadskunskap är utgångspunkter för utvecklingen av företag och produkter i länet. Länsturistorganisationens uppgift är att tillsammans med destinationerna utveckla gemensamma urvalskriterier för företag, produkter och paket mot bakgrund av de krav som marknader och målgrupper ställer. Uppgiften för länsturistorganisationen i samarbete med länets destinationer är sedan att löpande värdera det utbud som ska representera länet i marknadsföringsaktiviteterna. Marknadernas och målgruppernas behov styr de kriterier som avgör om företag, produkter och paket kan förväntas uppfylla behoven. 8

9 Företag, produkter och paket delas in i tre grupper, de som idag kan betraktas som leveransklara, de som efter vissa utvecklingsinsatser kan uppfylla kriterierna samt de som inte har förutsättningar eller ambitioner att nå upp till dessa krav. De två första är målgrupper för olika typer av utvecklingsinsatser enligt följande figur. Figur 3 Beskrivning av produktprocessen där företag, produkter och paket bedöms med utgångspunkt från de kriterier som gäller för dessa enheter. De kriterier som används i produktprocessen berör bl a: Viljan finns drivkraften hos företaget/produkten/paketet att utvecklas, hur ser framtidsplanerna ut? Finns naturliga förutsättningar? Finns ekonomiska förutsättningar och kompetens? Tillgänglighet är företaget/produkten tillgänglig och möjlig att köpa idag? Svarar den mot målgruppens behov och förväntningar, har den god kvalitet? Är den möjlig att leverera på affärsmässiga grunder? Företag som klarar kraven och bedöms ha leveransklara produkter grön process Länsturistorganisationen erbjuder, i sin roll som Kunskapare, kompetens och stöd för produktutveckling, dels till destinationer och dels till företag som levererar tydliga tematiska produkter. De företag, produkter och paket som bedöms vara leveransklara hanteras av länsturistorganisationen i rollen som Tillgängliggörare. 9

10 Företag som inte idag klarar kraven men som har ambitioner att i framtiden kunna erbjuda leveransklara produkter gul process I det längre perspektivet genomförs under länsturistorganisationens ledning och i organisationens roll som Kunskapare, ett strategiskt arbete för att utveckla framtidens utbud. För de behov och den efterfrågan som identifierats som lönsam på längre sikt skapas förutsättningar för framtidens produkter genom: Inspiration. Utveckling av kompetens, entreprenörskap mm. Utveckling av grundläggande förutsättningar. Kvalitetsarbete. Företag som inte klarar kraven och som inte har ambitioner att i framtiden kunna erbjuda leveransklara produkter röd process De företag, produkter och paket, eller projekt- och produktidéer, som inte har täckning i marknadens behov, och som inte svarar mot vision och profil eller uppställda kriterier i övrigt, ska inte hanteras av länsturistorganisationen med gemensamma resurser. Kvalité Kvalité i bemötande, och i de produkter, paket och upplevelser i övrigt som länets gäster erbjuds, är av avgörande betydelse för om gästen väljer att komma tillbaka och för det budskap som gästen sprider. Länsturistorganisationen och destinationerna måste som ett led i produktprocessen utveckla särskilda kvalitetskriterier med utgångspunkt i vision och profil. Kriterierna ska gälla som krav som ställs på de enheter som ska finnas med marknadsföringsaktiviteter och som utmaningar för de företag som på sikt vill delta. Personal och kompetens Goda medarbetare är en förutsättning för framgångsrika företag och för att rese- och turistnäringen i länet ska lyckas och för att den gemensamma visionen ska nås. Attityden till kompetensutveckling är en kärnfråga. Det gäller att identifiera behov och skapa förståelse hos företagen att kompetensutveckling är en investering och inte en kostnad. Utgångspunkten för utveckling av personal och kompetens är visionen - Ett guldkantat besök. De övergripande riktlinjerna för aktiviteterna är länsstrategiplanen samt de kvalitetskriterier som löper som en röd tråd i produktprocessen. 5.3 GEOGRAFISKA MARKNADER Vid prioriteringar av marknader, målgrupper mm i länsturistorganisationens marknadsföringsarbete är vision, profil, marknadens behov, produktvärderingen, bedömningen av utbudets omfattning och övriga delar i produktprocessen, avgörande faktorer. De geografiska marknader som kan vara mål för extern marknadsföring har delats upp på följande sätt; Hemmamarknaden, Sverigemarknaden och Utlandsmarknaderna. 10

11 Hemmamarknaden Västerbottens län Västerbottens län som marknad bearbetas av enskilda aktörer och/eller destinationer och är inte ett ansvar för länsturistorganisationen. Sverigemarknaden Inom Sverige är länsturistorganisationens marknadsföringsarbete riktat till privatresenärer och affärsresenärer med tydliga erbjudanden. De definierade marknaderna är i nuläget: Privatresor sommarsäsong: Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Privatresor vintersäsong: Norrbottens och Västernorrlands län. Affärsresenärer: Mälardalsområdet. Utlandsmarknaderna Länets viktigaste utlandsmarknader är i nuläget närområdena i Norge och Finland. På dessa marknader är länsturistorganisationens marknadsföringsarbete direkt riktat till konsumenter. De marknader som definierats i utvecklingsarbetet är: Sommar: Nordlands fylke och norrut i Norge, samt Österbotten i Finland. Vinter: Nordlands fylke i Norge samt Österbotten i Finland. På övriga utlandsmarknader bearbetas försäljningsledet, med tydliga tematiska produkter och paket. Samarbete i marknadsföringsaktiviteterna bör ske med ex vis Sveriges Rese- och Turistråd, med grannlänen m fl. 5.4 MÅLGRUPPER Urvalet av målgrupper baseras primärt på länets vision och profil och är resultatet av länsturistorganisationens roll som Kunskapare. Målgrupperna prioriteras utifrån faktorerna livsstil, värderingar och intressen. 6. Roller, ansvar och samverkan 6.1 INTRESSENTERS ROLLER OCH ANSVAR Länsturistorganisationen Länsturistorganisationen är processägare och ansvarig för att länsstrategiplanen genomförs och utvecklas. Länsturistorganisationens och destinationernas gemensamma uppgift är att skapa och upprätthålla samarbetet i ett gemensamt forum (Länssamordningsgrupp) och därmed också strategiplanerna på destinations- och länsnivå. Länsturistorganisationen etablerar en Länssamordningsgrupp som ska o vara ansvarig och drivande i implementeringen av länsstrategiplanen o revidera länsstrategiplanen och hålla den levande o återkommande bryta ner planen i handlingsplaner, mål och fokuserade satsningsområden för länet o tygliggöra roller och ansvar i genomförandet o utvärdera aktiviteter och kommunicera resultat till alla intressenter. 11

12 Länssamordningsgruppen består av länsturistorganisationen, destinationernas företrädare och länsövergripande projekt. Länsturistorganisationen etablerar ett regionalt partnerskap runt den länsstrategiska planen med de intressenter som i sitt arbete påverkar rese- och turistnäringens utveckling. De aktörer som ingår i partnerskapet utmärks av att de har ett offentligt uppdrag och offentliga resurser. Utvalda organisationer är Landstinget/Länsturistorganisationen m fl. Det regionala partnerskapet ska bestå av en liten effektiv grupp där medlemmarna har mandat i egen organisation och förtroende i partnerskapet. Gruppen ska o vara forum för resursallokering för rese- och turistnäringen med länsstrategiplanen som styrdokument o fungera som förberedande grupp för respektive organisations framtida beslut o ledas av länsturistorganisationen med länsturistchefen som ordförande och sammankallande o genomföra arbetsmöten 2 4 gånger per år. Länsturistorganisationen ska därutöver genomföra det uppdrag som huvudmannen beslutar att ge. Destinationerna Destinationerna är processägare på lokal nivå och ansvariga för att destinationernas strategiplaner genomförs och utvecklas. Destinationerna ska vara en samlande och samordnande kraft för turistföretagen, kommunerna och deras turistorganisationer, och lokala projekt, samt leda processen med gemensamma strategier mot gemensamma mål. Tydliggöra destinationens profil och varumärke tillsammans med aktörerna. I samverkan med övriga destinationer tydliggöra och utveckla Västerbottens attraktionskraft i linje med länets vision och profil. Vara bollplank och stöd för destinationernas aktörer i rese- och turistnäringen, och utgöra kittet mellan dem och övrig lokal näring. I samarbete med länsturistorganisationen verka för paketering, produktutveckling och skapande av försäljningskanaler för det lokala utbudet. Skapa kunskap och beslutsunderlag genom lokala marknadsundersökningar och kundattitydmätningar. I samverkan med kommunerna och deras turistorganisationer ansvara för intern och extern information och kommunikation. Skapa bättre grundläggande förutsättningar genom att utveckla miljön inom vilken aktörerna verkar fysiskt, politiskt och kulturellt. Kommunerna Medverka i processen för att nå destinationernas och länets gemensamma mål. Skapa bättre grundläggande förutsättningar genom att utveckla miljön inom vilken aktörerna verkar fysiskt, politiskt och kulturellt. Ge den lokala turistorganisationen ett tydligt uppdrag. Turistföretagen De gemensamma förväntningarna från länsturistorganisationens och destinationernas sida på turistföretagen är att de uppfyller kraven från produktprocessen och att de aktivt deltar i destinationernas arbete. 12

13 6.2 DE FRAMTIDA KONTAKTYTORNA För att tydliggöra rollfördelningen för genomförandet av den länsstrategiska planen ska kontakterna mellan länsturistorganisationen och nationella och regionala aktörer, destinationer, kommunerna och deras turistorganisation, turistföretagen och projekt organiseras på ett strategiskt sätt. På samma sätt som att marknadsföringsarbetet externt sker genom ombud (försäljningsledet), ska kontakterna internt i länet ske genom ombud, och i detta fall destinationernas företrädare. Figur 4 Länsturistorganisationens kontaktytor 6.3 INTERN MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Genom en strukturerad samverkan mellan de olika aktörerna enligt figur 4 underlättas det interna marknadsföringsarbetet. Den interna marknadsföringen sker i de ökade kontakterna mellan intressenterna, genom dialogen skapas delaktighet. Den interna marknadsföringen och informationen riktad till intressenter vid sidan av det regionala partnerskapet och länssamordningsgruppen ska därutöver utvecklas i enlighet med följande: Syfte Skapa förståelse för länsstrategiplanen, vikten av samverkan och kopplingarna mellan länsturistorganisationen, destinationerna, kommunerna och deras turistorganisationer, turistföretag och projekt. Upprätthålla intresse och engagemang. Förmedla fakta och påverka. Skapa förståelse för turismens betydelse, visa på goda exempel och på det goda värdskapets betydelse. Målgrupper Den interna marknadsföringen och informationen ska utvecklas speciellt med inriktning på följande intressenter: Opinionsbildare och beslutsfattare. Turistföretag. 13

14 7. Finansiering De resurser som länsturistorganisationens huvudman ställer till förfogande ska användas som finansiering av de grundläggande uppgifter som är en förutsättning för att strategiplanens huvudfunktioner ska kunna upprätthållas och genomföras och de uppgifter som huvudmannen därutöver beslutar om. En del av resurserna ska också användas som delfinansiering av särskilda insatser i linje med länsstrategiplanen och som särskilt påkallas av rese- och turistnäringens aktörer. En förutsättning är att externa resurser tillförs av aktörerna till de gemensamma insatser. 14

15 Bilaga 1 Deltagande destinationer, processledare och samordningsgrupper Ammarnäs Geografiskt område Processledare Birgitta Lindberg Samordningsgrupp Lena Andersson Gunilla Forsvall Inger Hellman Ulf Johansson Osvald Jonsson Richard Landström Bo Nilsson Marianne Sivervall Ann-Kristine Vinka Ludmilla Wieslander Ammarnäsbygden i Sorsele kommun Sorsele kommun Rans Sameby Ammarnäsfjäll AB RenSame i Vindelfjällen Ammarnäs Fiskecentrum Grans Sameby/Fjällhästen AB Ammarnäs Lägerskola Ammarnäs Gemenskapsföretag Ammarnäsgården AB Lapplandsafari AB Projekt Information Vindelfjällen Byske Laxdal Geografiskt område Processledare Roger Nilsson Samordningsgrupp Bo Forsell Jan-Olov Hedman Eva Landin Katarina Larsson Bitte Lindberg Erling Mikaelsson Tore Nilsson Roger Nyström Anton Pettersson Malte Segerstedt Bernt Öhlin Byske och Fällfors församlingar samt nordligaste delen av Jörns församling i Skellefteå kommun Skellefteå kommun/byske Laxdal Ekonomisk För Camp Forsbo Byske Laxdal Ekonomisk Förening Byske Kulturförening Byske Camping Byske Laxdal Ekonomisk Förening Byske Camping Byske Fiskevårdsområde Handelsbanken Byske Statoil Byske Flyfishing Guides Camp Caribo 15

16 Guldriket Geografiskt område Processledare Hans-Erik Forsell Samordningsgrupp Lars-Åke Andersson Sten-Arne Burman Jonny Edström Vivi-Ann Eklund Stig-Olof Fahlgren Ulrika Flodén-Johansson Gunnar Fougstedt Ringvor Gustavsson Arne Hellsten Mari Hillergren Thorbjörn Holmlund Sven-Eric Isaksson Håkan Jansson Eivor Jonsson Lars G. Karlsson Dan Larsson P-O Nyman Christina Renström Lena Samuelsson Annelie Strömberg Christer Selin Britt Tjärnlund Gunnar Westermark Alf Wallin Kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö och Skellefteå Projekt Guldriket BAFUTEC/Bastuträsk Värdhus Museum Rönnskär Österjörns byautveckling/camping Upplevelser i Norr Varuträsk Mineralpark Hotell Norsjö Österjörns byautveckling/camping Ringvor i Rengård Hotell Källan Upplevelser i Norr Svansele Vildmarkscenter Bergrum Boliden Världens längsta linbana Sagabiografen Hotell Källan Malå Sameby Varuträsk Mineralpark Malå Turism Rencamp Underjordskyrkan Bergrum Boliden Laggträsket/Lapland Ultra Bastuträsk kulturbyggnader Crossing Lodge Lappmarkens Turism Geografiskt område Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner Processledare Christer Granlund Lappmarkens Turism Ekonomisk Förening Samordningsgrupp Wolfgang Bay Maria Bergqvist Mats Byström Ulf Figaro Stig-Anders Hansson Åsele Wärdshus Projektkoordinator Kultsjögården Vilhelmina Kommun Åsele Kommun 16

17 Gunilla Jansson Carina Karlsson Karl-David Karlsson Robert Karlsson Terje Karlsson Lage Nilsson Bengt-Göran Nordlander Barbro Nordlander-Andersson Hans Nordström Bertil Rönnqvist Elaine Rönnqvist Maria Strandberg Erling Öberg Anne Westman Vilhelmina Kolgårdens Camping Dorotea Jakt & Fiske Kolgårdens Camping Dorotea Kommun Hotell Dorotea Hotell Fjällfjället Dorotea Nynäs Jakt & Fiske Camp Lappmarksbyn Borgafjäll Lappmarksbyn Borgafjäll Lilla Hotellet Hotell Vilhelmina Torfsjö Design Lycksele Geografiskt område Processledare Johnerik Halvarsson Samordningsgrupp Maria Danielsson Tord Bergman Johnny Ekbäck Hans Erik Forsell Johnny Höglund Maarit Kalela-Brundin John-Gunnar Jönsson Gun Karin Karlsson Stefan Karlsson Kent Larsen Björn Larsson Hans Olof Lindehall Lennart Näslund Rolf Persson Sven Roosqvist Irene Sjögren Per Ågrahn Bengt Östbom Lycksele kommun Lycksele kommun/lyan-fonden Caféhörnan/Svensk Handel Bergmans Buss AB Vormsele Stugby Guldriket Underjordskyrkan Skogsmuséet Lycksele kommun/kultur- och fritidskontoret Duvan AB Hotell Lappland AB Björngrottan Arctic Buss AB Öhmans Kläder AB/Svensk Handel Lycksele Flygplats Stiro Fritid AB Lycksele kommun/lyan-fonden Lycksele Djurpark Ansia AB Tuggengården 17

18 Sorsele Geografiskt område Processledare Birgitta Lindberg Samordningsgrupp Magnus Bidner Patric Gustafsson Fredrik Karlsson Gabi Lienhard Inger Lundmark Martin Långberg Ingrid Nordenström Göran Olsson Erika Pettersson Pia Sjöberg Ragnvi Sorsén Sorselebygden i Sorsele kommun Sorsele kommun Projekt Lapland Fishing Sorsele Buss & Taxi AB Lapplandskåtan AB Vildmarksresor AB Vildmarksdata AB Giertsbäckdalens Vildmarksturism Vindelälvens turistbyrå Grillhörnan AB FöreningsSparbanken Konsum Nord J & R Produkter Tärnafjällen Geografiskt område Processledare Caroline Nyström Christine Rosencrantz Tärna församling i Storumans kommun Tärnafjällens PR-förening Tärnafjällens PR-förening Deltagare i projektet Kraftsamling Tärnafjällen, Inger Baer Omma Henrik Berglund Bo Bernström Anna Brunned Hege Dalen Ingalill Darstedt, Astrid Enoksson, Sune Enoksson, Roger Erlandsson Göran From Kicki Greus Sam Hedman Grete Hellqvist P-G Johansson Roland Johansson Elisabet Jonsson Jörgen Jonsson Christer Jonsson Fjällbrudens Trädgård Tärna Sameslöjdsateljé Tärna Sameslöjdsateljé Tärnafjällens PR-förening Tärna Fjällbuss Strömma Fjäll & Aktivitet AB Hemavan Service Tärna Samservice 18

19 Gunilla Levinsson Hans Lindström Henry Ludvigsson Marianne Löfstedt Erik Lönnberg Helena Nilsson Caroline Nyström Tony Olovsson Björn Simonson Börje Stenmark Stig Strand Carl Tellström Torbjörn Utsi Erik Östergren Tärna Fjällbuss Fjällnära Storumans Kommun Strömma Fjäll & Aktivitet AB Målarmästar n Tärnafjällens PR-förening Strömma Fjäll & Aktivitet AB Trolltunet Strömma Fjäll & Aktivitet AB Umeåregionen Geografiskt område Processledare Erik Lönnberg Samordningsgrupp Svante Adelhult Erja Back Hans-Erik Bergström Sture Bäckström Lisbeth Bäckström Olofsson Jonte Fischer Maria Hedblom Bengt-Erik Hesse Maritta Holmberg Elin Kämpeback Victoria Jansson Christina Lidström Lena Lindgren Anki Lindgren Berg Esko Matkaselkä Thomas Nilsson Annika Sandström Ingemar Sandström Kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs Projekt Ume & Co Umeå Näringslivsservice Umeå Turistbyrå Umeå Kommun Handledare KraftProcessen Handledare KraftProcessen Lyftet Bjurholm Vindeln Utveckling Tjarn Umeå Turistbyrå Grönåkers Farm Näringslivsservice Vännäs Handledare KraftProcessen Handledare KraftProcessen Olofsforsbruks Museum Handledare KraftProcessen UmeåC UME & Co Hotell ISAQ 19

20 Bilaga 2 - Länssamordningsgruppens sammansättning Länssamordningsgruppen har bestått av VästerbottensTurisms styrgrupp och personal, destinationernas processledare, länsövergripande projekt och övriga enligt nedan: VästerbottensTurisms styrgrupp Ulf Forsling Itta Johnsson John-Gunnar Jönsson Stefan Karlsson Tore Löwstedt Erling Mikaelsson Christine Rosencrantz Tomas Westerberg VästerbottensTurisms personal Thomas Carlsson Rudolf Danielsson Ulrika Lundin Processledare Hans-Erik Forsell Christer Granlund Johnerik Halvardsson Birgitta Lindberg Katarina Lundström Erik Lönnberg Roger Nilsson Övriga Magnus Bidner Urban Gelfgren Sten-Anders Gustavsson Ann-Christin Winka Hotell och Restaurangfacket Lycksele Kommun Hotell Lappland AB Landstinget Byske Havsbad Tärna PR-förening Länsstyrelsen VästerbottensTurism VästerbottensTurism VästerbottensTurism Guldriket Vilhelmina, Dorotea, Åsele Lycksele Ammarnäs, Sorsele Tärnafjällen Umeåregionen Byske Laxdal Projekt Lapland Fishing Projekt Sevärt Almi Företagspartner Lapplandssafari AB 20

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

AC International 2011-2013

AC International 2011-2013 AC International 2011 2013 1. Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen

Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Minnesanteckningar styrgrupp 2015-02-11 Möte med styrgruppen för Skellefteregionen Dag/tid 11 feb 2015, kl 10-12 Plats Malå hotell Närvarande Norsjö: Mikael Lindfors, Katarzyna Wikström Sorsele: Kjell

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi

Vid dagens sammanträde föreligger förslag till Turismstrategi 2011 för. VTN i uppdrag att koppla in arbetet med Vimmerby kommuns turismstrategi Protokolljusterare Destinationsutvecklingsarbete - Turismstrategi 2011 för Vimmerby kommun - antagande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar föreliggande

Läs mer

Besöksnäring i utveckling (2)

Besöksnäring i utveckling (2) Besöksnäring i utveckling (2) Kompetensutveckling och kreativa möten i en växande bransch Besöksnäring i utveckling är ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till företag och anställda inom besöksnäringen

Läs mer

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25

fejhrf Protokoll 4. Justerare 2015-04-25 1(5) fejhrf Hörselskadades distrikt i Västerbotten Lillgatan 8 919 32 Åsele tel: 0941-102 07 e-post: hrf@kty.asele.se webb: www.hrf.se/vasterbotten Protokoll Art: Tid: Plats: 1. Öppnande/ Parentation 2.

Läs mer

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014

Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 Kontaktuppgifter till avdelningar och klubbar Uppdaterad 16 juni 2014 När en uppdatering har gjorts skickas ett meddelande via e-post till den som är kontaktperson i avdelning och klubb. På detta sätt

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222

Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Verifikationslista Utskrivet: 08-04-17 Preliminär Räkenskapsår: 07-01-01-07-12-31 Senaste vernr: 222 Nya SMU i Övre Norrland Sida: 1 Datum Text 1 070101 C Göransson 1613 Övriga förskott 1 100,00 3120 Deltagaravgifter, Privatpersoner 1 100,00 2 070101 L Lindgren 1613 Övriga förskott 800,00 3120 Deltagaravgifter,

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09

FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) 2004-12-09 FOLKHÄLSORÅDET I SKELLEFTEÅ PROTOKOLL 1(7) Plats och tid Expolaris Kongresscenter Torsdag 9 december 2004, klockan 13.00-16.15 Jupiter Beslutande Janeth Lundberg Kommunstyrelsen, ordförande Hans-Eric Wallin

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Diabetesvård i Västerbotten

Diabetesvård i Västerbotten Diabetesvård i Västerbotten Herbert Sandström Distr. Läk. Doc Allmänmedicin Enheten för Allmänmedicin. VLL/Umeå Universitet Hur kan ÖJ bidra till att utveckla och förbättra diabetesvården? Exempel från

Läs mer

INBJUDAN RELATIONSARBETE I FÖRSKOLAN. Utbildningsdag för personal inom förskolan och förtroendevalda.

INBJUDAN RELATIONSARBETE I FÖRSKOLAN. Utbildningsdag för personal inom förskolan och förtroendevalda. INBJUDAN RELATIONSARBETE I FÖRSKOLAN Utbildningsdag för personal inom förskolan och förtroendevalda. LYCKSELE Hotell Lappland Tisdag 30 september, 2014 1 Allmän information Förskolenätverket 1 inbjuder

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄNNÄS LANDSBYGDSRÅD 2011 Styrelsens sammansättning fr.o.m. årsmötet 2011 Ordinarie Ordförande: Suppleanter Katarina Hampusson Sofia Blomquist Anna Gradin Inger Granström Anders Nilsson

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Utflyktsmål i Västerbottens län

Utflyktsmål i Västerbottens län Lättläst om Utflyktsmål i Västerbottens län I Västerbotten finns det mycket att titta på. Här får du tips om några av de mest intressanta platserna i länet. VÄSTERBOTTEN INNEHÅLL Sida Inland/fjäll 3 Skellefteå

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013

Ledningssystem för samverkan kommun-landsting. Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Ledningssystem för samverkan kommun-landsting Nuvarande upplaga antogs i Läns-LAKO den 25 september 2013 Utgångspunkter Till nytta för invånaren Bästa möjliga kvalitet Så effektivt som möjligt och tillsammans

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften.

Föreningens syfte II. Föreningen skall vara partipolitiskt neutral. Föreningen skall ej ta ställning för eller emot utbyggnad av vattenkraften. Föreningens syfte I Föreningen skall verka för att det till vattenkraftskommunerna och berörda regioner varaktigt återförs del av de värden vattenkraften genererar. Kommunerna och regionerna skall därigenom

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4

KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION. 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 KOMMUNIKATIONSPOLICY RIKTLINJER FÖR EMMABODA KOMMUNS KOMMUNIKATION 2012-09-27 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Utgångspunkter och principer... 2 1.1 Vision för kommunikationsarbetet

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer