Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län"

Transkript

1 Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

2 Innehållsförteckning Sid 1. Bakgrund Utveckling av rese- och turistnäringen i Västerbottens län Strategiplan för länsturistorganisationen 5 2. Vision 6 3. Profil 6 4. Kultur, normer och värderingar 7 5. Marknader, målgrupper och utbud Marknadsföringsprocessen Produktprocessen Geografiska marknader Målgrupper Roller, ansvar och samverkan Intressenters roller och ansvar De framtida kontaktytorna Intern marknadsföring och information Finansiering 14 Bilagor 1. Deltagande destinationer, processledare och samordningsgrupper Länssamordningsgruppen sammansättning Läns-SWOT 21 2

3 1. Bakgrund 1.1 UTVECKLINGEN AV RESE- OCH TURISTNÄRINGEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Turismen är världens största och snabbast växande näring. FN:s världsturistorganisation, World Tourism Organisation (WTO), räknar med en global ökningstakt på 4 5 % per år och att turismens årliga bidrag till bruttoglobalprodukten motsvarar ca 12%. I Europa beräknas det årliga bidraget från turismen till ca 6 % och i Sverige till ca 2,7 %. Turismen i Sverige omsatte år 2001, 148 miljarder och gav underlag för årsverken. Turismen är en väsentlig del av den totala ekonomin och även med sin utvecklingstakt, en viktig framtidsnäring för Västerbottens län. Turism definieras enligt WTO som människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. I Västerbottens län har ambitionerna i turistiska verksamheter och i turistprojekten alltmer inriktats på de grundläggande förutsättningarna för näringens utveckling. Exempel är bl a insatserna för kompetens-, produkt- och destinationsutveckling, och ambitionerna att skapa förutsättningar för en mer strukturerad samverkan mellan näringens olika aktörer. I flera projekt i länet är också de grundläggande målen att utveckla funktionella destinationer med allt vad det innebär i form av krav på effektiv samverkan. Därigenom kommer turistföretagen framöver att få en tydligare roll i sin destination och en bättre och tydligare arbetsfördelning kommer att utvecklas inom destinationer, mellan destinationer och mellan destinationer och länet som helhet. För att understödja och påskynda denna utveckling, och samtidigt att ge destinationer och organisationer i Västerbottens län en bra plattform och ett verktyg för sitt arbete, tog VästerbottensTurism 2001 initiativ till en utvecklingsprocess som genomförts i projektet AC United. Bakgrunden är det uppdrag som Västerbottens läns landsting gav till VästerbottensTurism år 2000 då handlingsplanen för organisationen fastställdes. I planen framgick att VästerbottensTurism under sin första period, , skulle genomföra ett förankringsarbete i länet så att verksamheten därefter skulle bygga på en gemensam syn på hur uppdraget för den regionala turistorganisationen skulle utformas. VästerbottensTurism har i samverkan med länets destinationer genomfört detta arbete under och resultatet är denna länsstrategiplan som beskriver den gemensamma synen på hur utvecklingen av rese- och turistnäringen i Västerbottens län ska genomföras. Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet är att stärka turistföretagens, destinationernas och länets konkurrens- och attraktionskraft genom ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för den framtida utvecklingen. Den gemensamma uppfattningen är att detta sker genom ett arbete som börjar på destinationsnivå och som sammanfattas på länsnivå. Den gemensamma uppfattningen är också att reell samverkan, när det gäller kunskapsinhämtning, strategiutveckling, implementering, genomförande mm, är det mest effektiva tillvägagångssättet för att nå framgång. 3

4 De destinationer (samarbetsområden bilaga 1) som deltagit i arbetet är de områden i länet inom vilka det under de senaste åren utvecklats ett samarbete som har sin grund i en geografisk och/eller tematisk samhörighet: Ammarnäs Tärnafjällen Sorsele Byske Laxdal Guldriket Lappmarken UmeåRegionen Figur 1 Destinationerna i länet som deltagit i utvecklingsprocessen i projektet AC United Arbetet i destinationerna har letts av processledare och samordningsgrupper, bestående av lokala aktörer och intressenter i rese- och turistnäringen (bilaga 1). För arbetet med att ta fram länsstrategiplanen bildades hösten 2002 en speciell länssamordningsgrupp. Den har bestått av destinationernas processledare, VästerbottensTurisms styrgrupp och företrädare för länsövergripande turistprojekt och andra viktiga intressenter i näringen (se bilaga 2). Som verktyg i utvecklingsarbetet har den s k KraftProcessen använts. Den innehåller följande huvuddelar: Initiering. Intervjuundersökning. SWOT-analys. Strategiplan. Implementering. Utvärdering. Det viktigaste dokumentet från länssamordningsgruppens arbete är denna länsstrategiplan. Den beskriver den gemensamma uppfattningen om vilka frågor som i dagsläget bedöms vara hörnpelare i det framtida gemensamma arbetet. ska i det fortsatta arbetet ständigt utvecklas utifrån den kunskap som successivt kommer till. Den blir därmed ett levande dokument som i sin tur ska ligga som underlag för de konkreta aktiviteter som gemensamt ska genomföras för att nå gemensamma mål. 4

5 Utgångspunkt för strategiarbetet är den kultur och de normer och värderingar som finns i de olika destinationerna och som kommit fram i intervjuerna av destinationernas aktörer och intressenter. Dessa intervjuer har sedan resulterat i destinationernas SWOT-analyser som sedan sammanfattats i en SWOT-analys på länsnivå (bilaga 3). Som underlag i arbetet ingår också tillgänglig statistik, kundundersökningar, trendanalyser mm. I strategiplanearbetet ingår ett antal viktiga steg, där starten sker i vision och profil och där resultaten från varje steg ger ingångsvärden för nästa steg. Extern marknadsföring Vision och profil Intern Marknadsföring Personal och kompetens Kultur, normer och värderingar Marknader och målgrupper Utbud, produkter och tjänster Finans och ekonomi Ledning och styrning Organisation, ansvar och samverkan Figur 2 Strategiarbetets innehåll Resultatet av detta stegvisa arbete redovisas i det följande i denna länsstrategiplan Det samarbete som inletts i projektet AC United fortsätter genom det gemensamma ansvarstagande för turismens utveckling som länsturistorganisationen och destinationernas företrädare i utvecklingsarbetet kommit överens om och som beskrivs i kapitel 6, Roller, ansvar och samverkan. 5

6 1.2 STRATEGIPLAN FÖR LÄNSTURISTORGANISATIONEN Målet för denna länsstrategiplan är att den ska ligga till grund för alla intressenters insatser för att stärka rese- och turistnäringen i länet. De intressenter som är särskilt viktiga i detta arbete är: Turistföretagen. Kommunerna och deras turistorganisationer. Destinationerna. Landstinget/VästerbottensTurism. Länsstyrelsen. ALMI och liknande organisationer. För länets turistföretag, kommuner och deras turistorganisationer, destinationer och länsturistorganisationen m fl, är det viktigt att anpassa sitt agerande så att det stöder länsstrategiplanen och att de samlade insatserna därmed ger avsedda effekter. Alla intressenter i rese- och turistnäringen har vissa grundläggande förutsättningar för sitt arbete. Dessa avgör på vilket sätt man agerar för att stödja näringens utveckling. Att tydliggöra intressenternas förutsättningar och roller är viktigt för att skapa effektivitet i arbetet. För intressenter vars agerande styrs av lagar, regler, förordningar etc, ligger möjligheterna till anpassning av verksamheterna i att man anammar och ansluter sig till länsstrategiplanens intentioner och att planen därmed får bli vägledande för framtida beslut. När det gäller den övergripande rollfördelningen mellan turistföretagen och övriga intressenter, är det viktigt att turistföretagen ges möjlighet att förtydliga sina behov av tjänster från övriga intressenter. För kommunerna och deras turistorganisationer, destinationerna, länsturistorganisationen, länsstyrelsen, ALMI m fl är det lika viktigt att definiera vilka tjänster de kan erbjuda i relation till företagens uttalade behov. I underlaget till denna länsstrategiplan har turistföretagen i destinationerna preciserat en mängd sådana behov. Det fortsatta arbetet kommer att komplettera denna lista. Länsturistorganisationen i Västerbotten är processägare för denna länsstrategiplan. Länsturistorganisationen ska implementera, hävda, genomföra och revidera den i sitt arbete. 2. Vision Om alla intressenter i rese- och turistnäringen i bestämmer sig för vart de vill, och hur de ska ta sig dit, har grunden lagts för en utveckling som gagnar alla. Visionen är ledstjärnan ett tydligt ställningstagande om hur den gemensamma framtiden ska se ut. Detta är den gemensamma visionen den starka önskan och viljan om framtiden: Vårt gemensamma arbete i Västerbottens län är en ledstjärna för utvecklingen av svensk rese- och turistnäring. Destinationerna i länet är de självklara valen för den guldkantade Sverigeresan. 6

7 3. Profil Om man saknar mål spelar det inte någon roll vilken väg man tar. Om man arbetar mot olika mål och går helt olika vägar blir man otydlig. Ett områdes lys- och konkurrenskraft kommer till stor del fram genom en tydlig och gemensam profil. Den skall klargöra för gästen och länets intressenter vad besöksmål i Västerbottens län skall kännetecknas av. Den skall vara vägledande för allt som görs för att utveckla befintliga och nya produkter och tjänster, för service och sättet att ta hand om gästerna. Den gemensamma profilen visar, tillsammans med destinationernas profiler, de hörnstenar som framtiden skall byggas på. Visionerna och profilerna ska ge kraft och impulser i vardagen och i det långsiktiga utvecklingsarbetet: Destinationerna i Västerbottens län står för kontraster och tidlöshet, med timing i tempot och rum för ro och reflektion. Vi arbetar med krydda i produkterna, kärlek i bemötandet och omsorg om vår natur. 4. Kultur, normer och värderingar Kultur, normer och värderingar styr vårt dagliga agerande, bl a i mötet med gästerna. I SWOT-analysen har det tagits fram faktorer som påverkar agerandet i positiv riktning, men också sådana som påverkar agerandet negativt. Vilket agerande - attityder och värderingar - vill vi förknippas med i framtiden och hur ska vi arbeta med våra svagheter för att nå den övergripande visionen? Hur ska länets aktörer generellt bli stolta kulturbärare och därmed förstärka länets och destinationernas identitet? Utgångspunkten för länsturistorganisationen och destinationernas gemensamma arbete är att med utgångspunkt från profilen - Kärlek i Bemötandet ge de verksamma i turistföretagen, turistorganisationerna, övriga företag och organisationer, samt länets befolkning en insikt om att bemötandet av gästerna har en avgörande betydelse för den totala upplevelsen och om gästerna väljer att återkomma. Förslag till aktiviteter Lyft fram de svagheter som identifieras i SWOT-analysen. Lyft fram goda förebilder och stolta kulturbärare med stark identitet. Samlad strategisk satsning i Vinnande värdskap som kompetensområde. Syftet med aktiviteterna är att skapa ett gott självförtroende, god kunskap om oss själva och vår kultur samt ett professionellt agerande som har som mål att länsborna i gemen ska betraktas som Kärleksfulla fixare! 5. Marknader, målgrupper och utbud Principerna för hur länsturistorganisationens framtida marknadsföringsarbete ska genomföras har preciserats i utvecklingsarbetet. Två övergripande processer har tydliggjorts, dels på vilket sätt ett bättre underlag för marknadsföringsarbetet ska skapas, hur detta ska ligga som underlag för val av marknader och målgrupper och på vilket sätt de ska bearbetas (marknadsföringsprocessen), och dels hur urvalet av produkter från länet ska ske och hur 7

8 framtida produkter ska utvecklas (produktprocessen). De specifika marknader och målgrupper som anges här är de som i utvecklingsarbetet bedömts som mest intressanta. Ytterligare kunskap måste tas fram som underlag för beslutet om mot vilka marknader och målgrupper som den framtida marknadsföringen ska riktas. 5.1 MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN Syftet med länsturistorganisationens marknadsföringsarbete är ytterst att skapa förutsättningar för affärer genom att producenter, produkter och paket förs samman med försäljningsled och konsumenter. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs att två roller eller uppgifter hanteras av länsturistorganisationen, Kunskaparen och Tillgängliggöraren. Kunskaparen Rollen som Kunskapare har en intern riktning. Den ska ge samtliga intressenter ett bra underlag så att besluten i marknadsföringsarbetet baseras på kunskap om marknadernas och målgruppernas behov. Målet för länsturistorganisationens roll som Kunskapare är att: Tillhandahålla en aktuell länskunskapsbas som innehåller resultat från kundattitydmätningar och konkurrentanalyser, omvärldsanalyser, visar på trender mm. Utveckla grundkriterier för hur destinationerna och övriga intressenter kan samla och bidra till att fylla länskunskapsbasen med fakta. Tolka, sammanställa och distribuera användbar kunskap. Prioritera marknader och målgrupper utifrån ett företagsekonomiskt lönsamhetsperspektiv, på kort och lång sikt. Ta fram en för alla intressenter gemensam länsövergripande marknadsplan. Tillgängliggöraren Rollen som Tillgängliggörare har en extern riktning. Den ska skapa bättre möjligheter till försäljning av turistföretagens produkter. Vision och profil och de principer som utvecklas i övrigt ska vara vägledande för prioriteringar i arbetet. Målet för länsturistorganisationens roll som Tillgängliggörare är att: Hjälpa destinationer och övriga intressenter att etablera och upprätthålla nätverk och kontakter med försäljningsledet. Vara en tydlig Scenmästare för möten mellan turistföretag, destinationer och försäljningsled, framför allt på fjärr- och utlandsmarknader. Samverka med destinationer och företag som redan är etablerade på fjärr- och utlandsmarknader PRODUKTPROCESSEN Vision, profil och marknadskunskap är utgångspunkter för utvecklingen av företag och produkter i länet. Länsturistorganisationens uppgift är att tillsammans med destinationerna utveckla gemensamma urvalskriterier för företag, produkter och paket mot bakgrund av de krav som marknader och målgrupper ställer. Uppgiften för länsturistorganisationen i samarbete med länets destinationer är sedan att löpande värdera det utbud som ska representera länet i marknadsföringsaktiviteterna. Marknadernas och målgruppernas behov styr de kriterier som avgör om företag, produkter och paket kan förväntas uppfylla behoven. 8

9 Företag, produkter och paket delas in i tre grupper, de som idag kan betraktas som leveransklara, de som efter vissa utvecklingsinsatser kan uppfylla kriterierna samt de som inte har förutsättningar eller ambitioner att nå upp till dessa krav. De två första är målgrupper för olika typer av utvecklingsinsatser enligt följande figur. Figur 3 Beskrivning av produktprocessen där företag, produkter och paket bedöms med utgångspunkt från de kriterier som gäller för dessa enheter. De kriterier som används i produktprocessen berör bl a: Viljan finns drivkraften hos företaget/produkten/paketet att utvecklas, hur ser framtidsplanerna ut? Finns naturliga förutsättningar? Finns ekonomiska förutsättningar och kompetens? Tillgänglighet är företaget/produkten tillgänglig och möjlig att köpa idag? Svarar den mot målgruppens behov och förväntningar, har den god kvalitet? Är den möjlig att leverera på affärsmässiga grunder? Företag som klarar kraven och bedöms ha leveransklara produkter grön process Länsturistorganisationen erbjuder, i sin roll som Kunskapare, kompetens och stöd för produktutveckling, dels till destinationer och dels till företag som levererar tydliga tematiska produkter. De företag, produkter och paket som bedöms vara leveransklara hanteras av länsturistorganisationen i rollen som Tillgängliggörare. 9

10 Företag som inte idag klarar kraven men som har ambitioner att i framtiden kunna erbjuda leveransklara produkter gul process I det längre perspektivet genomförs under länsturistorganisationens ledning och i organisationens roll som Kunskapare, ett strategiskt arbete för att utveckla framtidens utbud. För de behov och den efterfrågan som identifierats som lönsam på längre sikt skapas förutsättningar för framtidens produkter genom: Inspiration. Utveckling av kompetens, entreprenörskap mm. Utveckling av grundläggande förutsättningar. Kvalitetsarbete. Företag som inte klarar kraven och som inte har ambitioner att i framtiden kunna erbjuda leveransklara produkter röd process De företag, produkter och paket, eller projekt- och produktidéer, som inte har täckning i marknadens behov, och som inte svarar mot vision och profil eller uppställda kriterier i övrigt, ska inte hanteras av länsturistorganisationen med gemensamma resurser. Kvalité Kvalité i bemötande, och i de produkter, paket och upplevelser i övrigt som länets gäster erbjuds, är av avgörande betydelse för om gästen väljer att komma tillbaka och för det budskap som gästen sprider. Länsturistorganisationen och destinationerna måste som ett led i produktprocessen utveckla särskilda kvalitetskriterier med utgångspunkt i vision och profil. Kriterierna ska gälla som krav som ställs på de enheter som ska finnas med marknadsföringsaktiviteter och som utmaningar för de företag som på sikt vill delta. Personal och kompetens Goda medarbetare är en förutsättning för framgångsrika företag och för att rese- och turistnäringen i länet ska lyckas och för att den gemensamma visionen ska nås. Attityden till kompetensutveckling är en kärnfråga. Det gäller att identifiera behov och skapa förståelse hos företagen att kompetensutveckling är en investering och inte en kostnad. Utgångspunkten för utveckling av personal och kompetens är visionen - Ett guldkantat besök. De övergripande riktlinjerna för aktiviteterna är länsstrategiplanen samt de kvalitetskriterier som löper som en röd tråd i produktprocessen. 5.3 GEOGRAFISKA MARKNADER Vid prioriteringar av marknader, målgrupper mm i länsturistorganisationens marknadsföringsarbete är vision, profil, marknadens behov, produktvärderingen, bedömningen av utbudets omfattning och övriga delar i produktprocessen, avgörande faktorer. De geografiska marknader som kan vara mål för extern marknadsföring har delats upp på följande sätt; Hemmamarknaden, Sverigemarknaden och Utlandsmarknaderna. 10

11 Hemmamarknaden Västerbottens län Västerbottens län som marknad bearbetas av enskilda aktörer och/eller destinationer och är inte ett ansvar för länsturistorganisationen. Sverigemarknaden Inom Sverige är länsturistorganisationens marknadsföringsarbete riktat till privatresenärer och affärsresenärer med tydliga erbjudanden. De definierade marknaderna är i nuläget: Privatresor sommarsäsong: Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Privatresor vintersäsong: Norrbottens och Västernorrlands län. Affärsresenärer: Mälardalsområdet. Utlandsmarknaderna Länets viktigaste utlandsmarknader är i nuläget närområdena i Norge och Finland. På dessa marknader är länsturistorganisationens marknadsföringsarbete direkt riktat till konsumenter. De marknader som definierats i utvecklingsarbetet är: Sommar: Nordlands fylke och norrut i Norge, samt Österbotten i Finland. Vinter: Nordlands fylke i Norge samt Österbotten i Finland. På övriga utlandsmarknader bearbetas försäljningsledet, med tydliga tematiska produkter och paket. Samarbete i marknadsföringsaktiviteterna bör ske med ex vis Sveriges Rese- och Turistråd, med grannlänen m fl. 5.4 MÅLGRUPPER Urvalet av målgrupper baseras primärt på länets vision och profil och är resultatet av länsturistorganisationens roll som Kunskapare. Målgrupperna prioriteras utifrån faktorerna livsstil, värderingar och intressen. 6. Roller, ansvar och samverkan 6.1 INTRESSENTERS ROLLER OCH ANSVAR Länsturistorganisationen Länsturistorganisationen är processägare och ansvarig för att länsstrategiplanen genomförs och utvecklas. Länsturistorganisationens och destinationernas gemensamma uppgift är att skapa och upprätthålla samarbetet i ett gemensamt forum (Länssamordningsgrupp) och därmed också strategiplanerna på destinations- och länsnivå. Länsturistorganisationen etablerar en Länssamordningsgrupp som ska o vara ansvarig och drivande i implementeringen av länsstrategiplanen o revidera länsstrategiplanen och hålla den levande o återkommande bryta ner planen i handlingsplaner, mål och fokuserade satsningsområden för länet o tygliggöra roller och ansvar i genomförandet o utvärdera aktiviteter och kommunicera resultat till alla intressenter. 11

12 Länssamordningsgruppen består av länsturistorganisationen, destinationernas företrädare och länsövergripande projekt. Länsturistorganisationen etablerar ett regionalt partnerskap runt den länsstrategiska planen med de intressenter som i sitt arbete påverkar rese- och turistnäringens utveckling. De aktörer som ingår i partnerskapet utmärks av att de har ett offentligt uppdrag och offentliga resurser. Utvalda organisationer är Landstinget/Länsturistorganisationen m fl. Det regionala partnerskapet ska bestå av en liten effektiv grupp där medlemmarna har mandat i egen organisation och förtroende i partnerskapet. Gruppen ska o vara forum för resursallokering för rese- och turistnäringen med länsstrategiplanen som styrdokument o fungera som förberedande grupp för respektive organisations framtida beslut o ledas av länsturistorganisationen med länsturistchefen som ordförande och sammankallande o genomföra arbetsmöten 2 4 gånger per år. Länsturistorganisationen ska därutöver genomföra det uppdrag som huvudmannen beslutar att ge. Destinationerna Destinationerna är processägare på lokal nivå och ansvariga för att destinationernas strategiplaner genomförs och utvecklas. Destinationerna ska vara en samlande och samordnande kraft för turistföretagen, kommunerna och deras turistorganisationer, och lokala projekt, samt leda processen med gemensamma strategier mot gemensamma mål. Tydliggöra destinationens profil och varumärke tillsammans med aktörerna. I samverkan med övriga destinationer tydliggöra och utveckla Västerbottens attraktionskraft i linje med länets vision och profil. Vara bollplank och stöd för destinationernas aktörer i rese- och turistnäringen, och utgöra kittet mellan dem och övrig lokal näring. I samarbete med länsturistorganisationen verka för paketering, produktutveckling och skapande av försäljningskanaler för det lokala utbudet. Skapa kunskap och beslutsunderlag genom lokala marknadsundersökningar och kundattitydmätningar. I samverkan med kommunerna och deras turistorganisationer ansvara för intern och extern information och kommunikation. Skapa bättre grundläggande förutsättningar genom att utveckla miljön inom vilken aktörerna verkar fysiskt, politiskt och kulturellt. Kommunerna Medverka i processen för att nå destinationernas och länets gemensamma mål. Skapa bättre grundläggande förutsättningar genom att utveckla miljön inom vilken aktörerna verkar fysiskt, politiskt och kulturellt. Ge den lokala turistorganisationen ett tydligt uppdrag. Turistföretagen De gemensamma förväntningarna från länsturistorganisationens och destinationernas sida på turistföretagen är att de uppfyller kraven från produktprocessen och att de aktivt deltar i destinationernas arbete. 12

13 6.2 DE FRAMTIDA KONTAKTYTORNA För att tydliggöra rollfördelningen för genomförandet av den länsstrategiska planen ska kontakterna mellan länsturistorganisationen och nationella och regionala aktörer, destinationer, kommunerna och deras turistorganisation, turistföretagen och projekt organiseras på ett strategiskt sätt. På samma sätt som att marknadsföringsarbetet externt sker genom ombud (försäljningsledet), ska kontakterna internt i länet ske genom ombud, och i detta fall destinationernas företrädare. Figur 4 Länsturistorganisationens kontaktytor 6.3 INTERN MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Genom en strukturerad samverkan mellan de olika aktörerna enligt figur 4 underlättas det interna marknadsföringsarbetet. Den interna marknadsföringen sker i de ökade kontakterna mellan intressenterna, genom dialogen skapas delaktighet. Den interna marknadsföringen och informationen riktad till intressenter vid sidan av det regionala partnerskapet och länssamordningsgruppen ska därutöver utvecklas i enlighet med följande: Syfte Skapa förståelse för länsstrategiplanen, vikten av samverkan och kopplingarna mellan länsturistorganisationen, destinationerna, kommunerna och deras turistorganisationer, turistföretag och projekt. Upprätthålla intresse och engagemang. Förmedla fakta och påverka. Skapa förståelse för turismens betydelse, visa på goda exempel och på det goda värdskapets betydelse. Målgrupper Den interna marknadsföringen och informationen ska utvecklas speciellt med inriktning på följande intressenter: Opinionsbildare och beslutsfattare. Turistföretag. 13

14 7. Finansiering De resurser som länsturistorganisationens huvudman ställer till förfogande ska användas som finansiering av de grundläggande uppgifter som är en förutsättning för att strategiplanens huvudfunktioner ska kunna upprätthållas och genomföras och de uppgifter som huvudmannen därutöver beslutar om. En del av resurserna ska också användas som delfinansiering av särskilda insatser i linje med länsstrategiplanen och som särskilt påkallas av rese- och turistnäringens aktörer. En förutsättning är att externa resurser tillförs av aktörerna till de gemensamma insatser. 14

15 Bilaga 1 Deltagande destinationer, processledare och samordningsgrupper Ammarnäs Geografiskt område Processledare Birgitta Lindberg Samordningsgrupp Lena Andersson Gunilla Forsvall Inger Hellman Ulf Johansson Osvald Jonsson Richard Landström Bo Nilsson Marianne Sivervall Ann-Kristine Vinka Ludmilla Wieslander Ammarnäsbygden i Sorsele kommun Sorsele kommun Rans Sameby Ammarnäsfjäll AB RenSame i Vindelfjällen Ammarnäs Fiskecentrum Grans Sameby/Fjällhästen AB Ammarnäs Lägerskola Ammarnäs Gemenskapsföretag Ammarnäsgården AB Lapplandsafari AB Projekt Information Vindelfjällen Byske Laxdal Geografiskt område Processledare Roger Nilsson Samordningsgrupp Bo Forsell Jan-Olov Hedman Eva Landin Katarina Larsson Bitte Lindberg Erling Mikaelsson Tore Nilsson Roger Nyström Anton Pettersson Malte Segerstedt Bernt Öhlin Byske och Fällfors församlingar samt nordligaste delen av Jörns församling i Skellefteå kommun Skellefteå kommun/byske Laxdal Ekonomisk För Camp Forsbo Byske Laxdal Ekonomisk Förening Byske Kulturförening Byske Camping Byske Laxdal Ekonomisk Förening Byske Camping Byske Fiskevårdsområde Handelsbanken Byske Statoil Byske Flyfishing Guides Camp Caribo 15

16 Guldriket Geografiskt område Processledare Hans-Erik Forsell Samordningsgrupp Lars-Åke Andersson Sten-Arne Burman Jonny Edström Vivi-Ann Eklund Stig-Olof Fahlgren Ulrika Flodén-Johansson Gunnar Fougstedt Ringvor Gustavsson Arne Hellsten Mari Hillergren Thorbjörn Holmlund Sven-Eric Isaksson Håkan Jansson Eivor Jonsson Lars G. Karlsson Dan Larsson P-O Nyman Christina Renström Lena Samuelsson Annelie Strömberg Christer Selin Britt Tjärnlund Gunnar Westermark Alf Wallin Kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö och Skellefteå Projekt Guldriket BAFUTEC/Bastuträsk Värdhus Museum Rönnskär Österjörns byautveckling/camping Upplevelser i Norr Varuträsk Mineralpark Hotell Norsjö Österjörns byautveckling/camping Ringvor i Rengård Hotell Källan Upplevelser i Norr Svansele Vildmarkscenter Bergrum Boliden Världens längsta linbana Sagabiografen Hotell Källan Malå Sameby Varuträsk Mineralpark Malå Turism Rencamp Underjordskyrkan Bergrum Boliden Laggträsket/Lapland Ultra Bastuträsk kulturbyggnader Crossing Lodge Lappmarkens Turism Geografiskt område Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner Processledare Christer Granlund Lappmarkens Turism Ekonomisk Förening Samordningsgrupp Wolfgang Bay Maria Bergqvist Mats Byström Ulf Figaro Stig-Anders Hansson Åsele Wärdshus Projektkoordinator Kultsjögården Vilhelmina Kommun Åsele Kommun 16

17 Gunilla Jansson Carina Karlsson Karl-David Karlsson Robert Karlsson Terje Karlsson Lage Nilsson Bengt-Göran Nordlander Barbro Nordlander-Andersson Hans Nordström Bertil Rönnqvist Elaine Rönnqvist Maria Strandberg Erling Öberg Anne Westman Vilhelmina Kolgårdens Camping Dorotea Jakt & Fiske Kolgårdens Camping Dorotea Kommun Hotell Dorotea Hotell Fjällfjället Dorotea Nynäs Jakt & Fiske Camp Lappmarksbyn Borgafjäll Lappmarksbyn Borgafjäll Lilla Hotellet Hotell Vilhelmina Torfsjö Design Lycksele Geografiskt område Processledare Johnerik Halvarsson Samordningsgrupp Maria Danielsson Tord Bergman Johnny Ekbäck Hans Erik Forsell Johnny Höglund Maarit Kalela-Brundin John-Gunnar Jönsson Gun Karin Karlsson Stefan Karlsson Kent Larsen Björn Larsson Hans Olof Lindehall Lennart Näslund Rolf Persson Sven Roosqvist Irene Sjögren Per Ågrahn Bengt Östbom Lycksele kommun Lycksele kommun/lyan-fonden Caféhörnan/Svensk Handel Bergmans Buss AB Vormsele Stugby Guldriket Underjordskyrkan Skogsmuséet Lycksele kommun/kultur- och fritidskontoret Duvan AB Hotell Lappland AB Björngrottan Arctic Buss AB Öhmans Kläder AB/Svensk Handel Lycksele Flygplats Stiro Fritid AB Lycksele kommun/lyan-fonden Lycksele Djurpark Ansia AB Tuggengården 17

18 Sorsele Geografiskt område Processledare Birgitta Lindberg Samordningsgrupp Magnus Bidner Patric Gustafsson Fredrik Karlsson Gabi Lienhard Inger Lundmark Martin Långberg Ingrid Nordenström Göran Olsson Erika Pettersson Pia Sjöberg Ragnvi Sorsén Sorselebygden i Sorsele kommun Sorsele kommun Projekt Lapland Fishing Sorsele Buss & Taxi AB Lapplandskåtan AB Vildmarksresor AB Vildmarksdata AB Giertsbäckdalens Vildmarksturism Vindelälvens turistbyrå Grillhörnan AB FöreningsSparbanken Konsum Nord J & R Produkter Tärnafjällen Geografiskt område Processledare Caroline Nyström Christine Rosencrantz Tärna församling i Storumans kommun Tärnafjällens PR-förening Tärnafjällens PR-förening Deltagare i projektet Kraftsamling Tärnafjällen, Inger Baer Omma Henrik Berglund Bo Bernström Anna Brunned Hege Dalen Ingalill Darstedt, Astrid Enoksson, Sune Enoksson, Roger Erlandsson Göran From Kicki Greus Sam Hedman Grete Hellqvist P-G Johansson Roland Johansson Elisabet Jonsson Jörgen Jonsson Christer Jonsson Fjällbrudens Trädgård Tärna Sameslöjdsateljé Tärna Sameslöjdsateljé Tärnafjällens PR-förening Tärna Fjällbuss Strömma Fjäll & Aktivitet AB Hemavan Service Tärna Samservice 18

19 Gunilla Levinsson Hans Lindström Henry Ludvigsson Marianne Löfstedt Erik Lönnberg Helena Nilsson Caroline Nyström Tony Olovsson Björn Simonson Börje Stenmark Stig Strand Carl Tellström Torbjörn Utsi Erik Östergren Tärna Fjällbuss Fjällnära Storumans Kommun Strömma Fjäll & Aktivitet AB Målarmästar n Tärnafjällens PR-förening Strömma Fjäll & Aktivitet AB Trolltunet Strömma Fjäll & Aktivitet AB Umeåregionen Geografiskt område Processledare Erik Lönnberg Samordningsgrupp Svante Adelhult Erja Back Hans-Erik Bergström Sture Bäckström Lisbeth Bäckström Olofsson Jonte Fischer Maria Hedblom Bengt-Erik Hesse Maritta Holmberg Elin Kämpeback Victoria Jansson Christina Lidström Lena Lindgren Anki Lindgren Berg Esko Matkaselkä Thomas Nilsson Annika Sandström Ingemar Sandström Kommunerna Nordmaling, Bjurholm, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs Projekt Ume & Co Umeå Näringslivsservice Umeå Turistbyrå Umeå Kommun Handledare KraftProcessen Handledare KraftProcessen Lyftet Bjurholm Vindeln Utveckling Tjarn Umeå Turistbyrå Grönåkers Farm Näringslivsservice Vännäs Handledare KraftProcessen Handledare KraftProcessen Olofsforsbruks Museum Handledare KraftProcessen UmeåC UME & Co Hotell ISAQ 19

20 Bilaga 2 - Länssamordningsgruppens sammansättning Länssamordningsgruppen har bestått av VästerbottensTurisms styrgrupp och personal, destinationernas processledare, länsövergripande projekt och övriga enligt nedan: VästerbottensTurisms styrgrupp Ulf Forsling Itta Johnsson John-Gunnar Jönsson Stefan Karlsson Tore Löwstedt Erling Mikaelsson Christine Rosencrantz Tomas Westerberg VästerbottensTurisms personal Thomas Carlsson Rudolf Danielsson Ulrika Lundin Processledare Hans-Erik Forsell Christer Granlund Johnerik Halvardsson Birgitta Lindberg Katarina Lundström Erik Lönnberg Roger Nilsson Övriga Magnus Bidner Urban Gelfgren Sten-Anders Gustavsson Ann-Christin Winka Hotell och Restaurangfacket Lycksele Kommun Hotell Lappland AB Landstinget Byske Havsbad Tärna PR-förening Länsstyrelsen VästerbottensTurism VästerbottensTurism VästerbottensTurism Guldriket Vilhelmina, Dorotea, Åsele Lycksele Ammarnäs, Sorsele Tärnafjällen Umeåregionen Byske Laxdal Projekt Lapland Fishing Projekt Sevärt Almi Företagspartner Lapplandssafari AB 20

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 28 mars 2015 Socialdemokraterna Västerbotten Dagordningens punkt 5, Kongressfunktionärer 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande Annamaria

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Valberedningens förslag Distriktskongress 13 april 14 april 2013 Socialdemokraterna Västerbotten DAGORDNINGENS PUNKT 5, KONGRESSFUNKTIONÄRER 1 Redaktionsutskott Lilly Bäcklund, Lycksele Mötesordförande

Läs mer

Tillsammans skapar vi framtiden

Tillsammans skapar vi framtiden Tillsammans skapar vi framtiden en strategisk plan för utveckling av besöksnäringen i Umeåregionen Dokumenttyp Dokumentnamn Strategi och plan Tillsammans skapar vi framtiden Dokumentansvar Dokumentansvarig

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

AC International 2011-2013

AC International 2011-2013 AC International 2011 2013 1. Inledning Västerbottens läns landsting bildade år 2000 den regionala turistorganisationen VästerbottensTurism inom ramen för sin enhet för regional utveckling. Den 1 januari

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår!

Välkommen till ett nytt läsår! Västra skolområdet PM till föräldrar och elever i Västra skolområdet. Läsåret 2012/2013 Välkommen till ett nytt läsår! Vi i Västra skolområdet vill arbeta för att Västra skolområdet ska genomsyras av samhörighet

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

VA-samverkan i Västerbotten

VA-samverkan i Västerbotten VA-samverkan i Västerbotten Inger Olofsson samordnare för Region Västerbotten VA- samverkan = VA-sen Den 16 mars 2009 Lycksele träffades Roland Jakobsson Bjurholm Bert-Henrik Henriksson Dorotea Elenor

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017

Företagsklimatet i Umeå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012

Lycksele, hotell Lappland 23 februari. Västerbottens Framtidsdag 2012 Lycksele, hotell Lappland 23 februari Västerbottens Framtidsdag 2012 Framtidsdag 2012 program 09:00 Registrering och kaffe 09:30 Välkommen och inledning på konferensen Ewa-May Karlsson, Regionstyrelsens

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5)

N Y S Ä T R A P I S T O L K L U B B. Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Sida 1 (5) Sida 1 Resultatlista fältskjutning Tomhylsan Arrangör: Nysätra Pistolklubb Vapengrupp C 3 Namn Klubb Kortnr. Träff/fig Std.medalj 1. Jonas Jonsson Nysätra Pk 6432 48/25 (19p) S 2. Lennart Selander Övik

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Uppdrag och mandat i TRIS

Uppdrag och mandat i TRIS Beslutat den 23 februari 2015 av Regionala Samverkansgruppen 1 Uppdrag och mandat i TRIS Vad syftar detta dokument till? Detta dokument är ett komplement till styrdokumentet för TRIS och beskriver mer

Läs mer

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister

DOROTEA KOMMUN. Föreningsregister DOROTEA KOMMUN Föreningsregister 2(19) Uppdaterad 2015-06-23 Innehållsförteckning Fiskevårdsområden/föreningar... 3-4 Handikapporganisationer... 5 Idrottsföreningar... 6-7 Intresse- och Byaföreningar...

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Klassresultatlista DM lång Sida

Klassresultatlista DM lång Sida Klassresultatlista DM lång Sida 1 D10 2380 meter 5 anmälda 1 Emilia Eriksson Robertsfors IK 16:59 0:00 2 Magdalena Nilsson Högåkers OK 17:56 0:57 3 Ida Georgsson Vännäs OK 22:11 5:12 4 Kristina Fridman

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p)

Fullträffen B2 Namn Förening Summa Standardmedalj Stellan Johansson Malå PSK 33/21 (5p) Anna Ölund Umeå PK 25/19 (2p) Fullträffen 16-06-06 A1 Åsa Edvinsson Umeå PK 38/24 (2p) B Björn Karlström Nätra Skyttegille 35/20 (2p) B Linus Eriksson Vännäs PSK 32/22 (0p) Kennet Kalberg Vännäs PSK 28/18 (4p) Dennis Andersson Umeå

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE " MALÅ " STORUMAN " NORSJÖ " SKELLEFTEÅ VILHELMINA

Överenskommelse. Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE  MALÅ  STORUMAN  NORSJÖ  SKELLEFTEÅ VILHELMINA Överenskommelse Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län SORSELE MALÅ STORUMAN NORSJÖ VILHELMINA LYCKSELE DOROTEA SKELLEFTEÅ ÅSELE ROBERTSFORS VINDELN BJURHOLM VÄNNÄS NORDMALING

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter?

Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Vill du snabba upp hanteringen av företagens ansökningar om bygglov genom att tex ta in externa konsulter? Annica Henelund Mycket viktig fråga för Kirunas utveckling! Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Detta

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer

Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer P R E S S M E D D E L A N D E 2 0 0 8-0 4-0 7 Bilbolaget Nord AB, ny på listan över Umeås mest populära nummer För första gången på tre år tar sig Bilbolaget Nord AB in på tio-i-topp listan över de mest

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision

Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat från Nsm pistol 2007 Precision Resultat Kretslag precision 1 Norrbotten 1320 Stefan Eriksson 331 Kjell Eriksson 330 Jens Strömberg 330 Jari Törmänen 329 2 Västerbotten 1319 Ove Lundqvist 332 David

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Strategisk plan för besöksnäringens utveckling i Örebro län 2007-2010

Strategisk plan för besöksnäringens utveckling i Örebro län 2007-2010 Strategisk plan för besöksnäringens utveckling i Örebro län 2007-2010 Länssamordningsgruppen Projektet Kraftsamling våren 2006. 1 Därför har planen tagits fram Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län

Läs mer

Förstudie Vindelälvsdalen

Förstudie Vindelälvsdalen Page 1 of 6 Nyheter från förstudien biosfärområde Vindelälvsdalen View this email in your browser Förstudie Vindelälvsdalen Sedan augusti 2013 pågår en förstudie som undersöker möjligheterna för Vindelälvsdalen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis

Startlista Örnsköldsviks PK's Bilfält 2011-03-20 Patrullvis Patrull 1 Uppropstid 06:30 1 K-G Johansson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 2 Tord Olsson Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 3 Lennart Selander Örnsköldsviks PK C-vapen Öppen 4 Fredrik Johansson Örnsköldsviks

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen

Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen Lycksele 23/5-09 Kretsmästerskap AC C-vapen Resultat Kretsmästerskap fältskjutning C och kretsfältskjutning A- B- och R-vapen 1. Kurt Marklund Norsjö PK 48/25 2. Peter Stenlund Norsjö PK 47/25 Särskj.

Läs mer

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB

RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGS PISTOL & SPORTSKYTTEKLUBB RAMSBERGSTRÄFFEN FÄLTSKJUTNING 30:de gången 27 APRIL 2003 200 starter. Vi tackar alla skyttar som trotsade vädret och hjälpte oss till en lyckad tävling. Gränser för

Läs mer

Västerbotten juli 2017

Västerbotten juli 2017 Västerbotten juli 2017 Länssamordnare Tobaksprevention och utbildning Ywonne Wiklund Staben för Verksamhetsutveckling, Enheten Folkhälsa Landstingskontoret, 901 89 Umeå Tfn: 090-785 73 91 E-post:ywonne.wiklund@vll.se

Läs mer

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014

Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Kretsmästerskap Fält C-vapen i Rundvik den 1 juni 2014 Mästerskapet Öppen klass Namn Klubb Resultat 1 Kurt Marklund Norsjö Psk 47/22 Guldmedaljör 2 Dag Olofsson Norsjö Psk 46/21 * Silvermedaljör * = efter

Läs mer

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag

Uttaxeringslängd 2011 Förfallodag acks Vägsamfällighet 1 Cecilia Pierrou 1 600 0,91 1:19 546 kr 20 kr 566 kr 2 Aina Sundin 1 1800 0,91 1:111 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 3 Erene Sundberg 1 1800 0,91 1:126 1 638 kr 20 kr 1 658 kr 4 Vanja & Chrisitna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015

Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Exportdag för Besöksnäringen 28 april 2015 Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 Målsättning år 2020 Från 252 till 500 miljarder i omsättning Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen Från

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj

Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Sammanställning - Informationsmöte den 19 maj Deltagande: Anders Nilsson Anna van Elverdinge Benny Svensson Stellan Svensson Christina Moths Mikael Nimmersjö Dan Ljungström Franky van Elverdinge Fredrik

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Väg E12/Vännäsvägen Delen Klockarbäcken - Tvärvägen 1(10) Utställelsehandling Objektnr:82115241 SAKÄGARFÖRTECKNING

Väg E12/Vännäsvägen Delen Klockarbäcken - Tvärvägen 1(10) Utställelsehandling Objektnr:82115241 SAKÄGARFÖRTECKNING Delen Klockarbäcken - Tvärvägen 1(10) Vägrätt Varav inskränkt Tillfällig nyttjanderätt Jordbruksmark 3 066 0 0 smark 71 081 0 13 855 Tomtmark 0 0 0 Impediment 0 0 0 Totalt 74 147 0 13 855 Del 1, Direkt

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2011

Resultat Brommastafetten 2011 Resultat Brommastafetten 2011 Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Moälven Modo 703 471 1174 Petter Eriksson 141 97 238 Mats Kallin 140 97 237 Mikael Olofsson 143 91 234 Linda Gustavsson 139

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Skellefteå Motorsällskap - Traktor Robban s Combitävling 27 Septemb

Skellefteå Motorsällskap - Traktor Robban s Combitävling 27 Septemb debutanter 1 37 Jerry Johansson MS Umeå Volvo 7 7 - juniorer (Heat 39) 1 56 Petter Holmström Robertsfors Volvo 7 5 5 2 51 Tina Öberg Skellefteå MS Bmw 5 4 7 3 54 Ossian Stenvall Skellefteå MS Bmw 4 5 3

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015

Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Övergripande affärsplan för Västsvenska Turistrådet 2012-2015 Inledning Detta dokument är den övergripande affärsplanen för Västsvenska Turistrådet för år 2012-2015. Den är inte ett fristående dokument

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer