Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län"

Transkript

1 Länsstrategiplan för rese- och turistnäringen i Västerbottens län

2 Innehållsförteckning Sid 1. Bakgrund Utveckling av rese- och turistnäringen i Västerbottens län Strategiplan för länsturistorganisationen 5 2. Vision 6 3. Profil 6 4. Kultur, normer och värderingar 7 5. Marknader, målgrupper och utbud Marknadsföringsprocessen Produktprocessen Geografiska marknader Målgrupper Roller, ansvar och samverkan Intressenters roller och ansvar De framtida kontaktytorna Intern marknadsföring och information Finansiering 14 Bilagor 1. Deltagande destinationer, processledare och samordningsgrupper Länssamordningsgruppen sammansättning Läns-SWOT 21 2

3 1. Bakgrund 1.1 UTVECKLINGEN AV RESE- OCH TURISTNÄRINGEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Turismen är världens största och snabbast växande näring. FN:s världsturistorganisation, World Tourism Organisation (WTO), räknar med en global ökningstakt på 4 5 % per år och att turismens årliga bidrag till bruttoglobalprodukten motsvarar ca 12%. I Europa beräknas det årliga bidraget från turismen till ca 6 % och i Sverige till ca 2,7 %. Turismen i Sverige omsatte år 2001, 148 miljarder och gav underlag för årsverken. Turismen är en väsentlig del av den totala ekonomin och även med sin utvecklingstakt, en viktig framtidsnäring för Västerbottens län. Turism definieras enligt WTO som människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. I Västerbottens län har ambitionerna i turistiska verksamheter och i turistprojekten alltmer inriktats på de grundläggande förutsättningarna för näringens utveckling. Exempel är bl a insatserna för kompetens-, produkt- och destinationsutveckling, och ambitionerna att skapa förutsättningar för en mer strukturerad samverkan mellan näringens olika aktörer. I flera projekt i länet är också de grundläggande målen att utveckla funktionella destinationer med allt vad det innebär i form av krav på effektiv samverkan. Därigenom kommer turistföretagen framöver att få en tydligare roll i sin destination och en bättre och tydligare arbetsfördelning kommer att utvecklas inom destinationer, mellan destinationer och mellan destinationer och länet som helhet. För att understödja och påskynda denna utveckling, och samtidigt att ge destinationer och organisationer i Västerbottens län en bra plattform och ett verktyg för sitt arbete, tog VästerbottensTurism 2001 initiativ till en utvecklingsprocess som genomförts i projektet AC United. Bakgrunden är det uppdrag som Västerbottens läns landsting gav till VästerbottensTurism år 2000 då handlingsplanen för organisationen fastställdes. I planen framgick att VästerbottensTurism under sin första period, , skulle genomföra ett förankringsarbete i länet så att verksamheten därefter skulle bygga på en gemensam syn på hur uppdraget för den regionala turistorganisationen skulle utformas. VästerbottensTurism har i samverkan med länets destinationer genomfört detta arbete under och resultatet är denna länsstrategiplan som beskriver den gemensamma synen på hur utvecklingen av rese- och turistnäringen i Västerbottens län ska genomföras. Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet är att stärka turistföretagens, destinationernas och länets konkurrens- och attraktionskraft genom ett gemensamt engagemang och ansvarstagande för den framtida utvecklingen. Den gemensamma uppfattningen är att detta sker genom ett arbete som börjar på destinationsnivå och som sammanfattas på länsnivå. Den gemensamma uppfattningen är också att reell samverkan, när det gäller kunskapsinhämtning, strategiutveckling, implementering, genomförande mm, är det mest effektiva tillvägagångssättet för att nå framgång. 3

4 De destinationer (samarbetsområden bilaga 1) som deltagit i arbetet är de områden i länet inom vilka det under de senaste åren utvecklats ett samarbete som har sin grund i en geografisk och/eller tematisk samhörighet: Ammarnäs Tärnafjällen Sorsele Byske Laxdal Guldriket Lappmarken UmeåRegionen Figur 1 Destinationerna i länet som deltagit i utvecklingsprocessen i projektet AC United Arbetet i destinationerna har letts av processledare och samordningsgrupper, bestående av lokala aktörer och intressenter i rese- och turistnäringen (bilaga 1). För arbetet med att ta fram länsstrategiplanen bildades hösten 2002 en speciell länssamordningsgrupp. Den har bestått av destinationernas processledare, VästerbottensTurisms styrgrupp och företrädare för länsövergripande turistprojekt och andra viktiga intressenter i näringen (se bilaga 2). Som verktyg i utvecklingsarbetet har den s k KraftProcessen använts. Den innehåller följande huvuddelar: Initiering. Intervjuundersökning. SWOT-analys. Strategiplan. Implementering. Utvärdering. Det viktigaste dokumentet från länssamordningsgruppens arbete är denna länsstrategiplan. Den beskriver den gemensamma uppfattningen om vilka frågor som i dagsläget bedöms vara hörnpelare i det framtida gemensamma arbetet. ska i det fortsatta arbetet ständigt utvecklas utifrån den kunskap som successivt kommer till. Den blir därmed ett levande dokument som i sin tur ska ligga som underlag för de konkreta aktiviteter som gemensamt ska genomföras för att nå gemensamma mål. 4

5 Utgångspunkt för strategiarbetet är den kultur och de normer och värderingar som finns i de olika destinationerna och som kommit fram i intervjuerna av destinationernas aktörer och intressenter. Dessa intervjuer har sedan resulterat i destinationernas SWOT-analyser som sedan sammanfattats i en SWOT-analys på länsnivå (bilaga 3). Som underlag i arbetet ingår också tillgänglig statistik, kundundersökningar, trendanalyser mm. I strategiplanearbetet ingår ett antal viktiga steg, där starten sker i vision och profil och där resultaten från varje steg ger ingångsvärden för nästa steg. Extern marknadsföring Vision och profil Intern Marknadsföring Personal och kompetens Kultur, normer och värderingar Marknader och målgrupper Utbud, produkter och tjänster Finans och ekonomi Ledning och styrning Organisation, ansvar och samverkan Figur 2 Strategiarbetets innehåll Resultatet av detta stegvisa arbete redovisas i det följande i denna länsstrategiplan Det samarbete som inletts i projektet AC United fortsätter genom det gemensamma ansvarstagande för turismens utveckling som länsturistorganisationen och destinationernas företrädare i utvecklingsarbetet kommit överens om och som beskrivs i kapitel 6, Roller, ansvar och samverkan. 5

6 1.2 STRATEGIPLAN FÖR LÄNSTURISTORGANISATIONEN Målet för denna länsstrategiplan är att den ska ligga till grund för alla intressenters insatser för att stärka rese- och turistnäringen i länet. De intressenter som är särskilt viktiga i detta arbete är: Turistföretagen. Kommunerna och deras turistorganisationer. Destinationerna. Landstinget/VästerbottensTurism. Länsstyrelsen. ALMI och liknande organisationer. För länets turistföretag, kommuner och deras turistorganisationer, destinationer och länsturistorganisationen m fl, är det viktigt att anpassa sitt agerande så att det stöder länsstrategiplanen och att de samlade insatserna därmed ger avsedda effekter. Alla intressenter i rese- och turistnäringen har vissa grundläggande förutsättningar för sitt arbete. Dessa avgör på vilket sätt man agerar för att stödja näringens utveckling. Att tydliggöra intressenternas förutsättningar och roller är viktigt för att skapa effektivitet i arbetet. För intressenter vars agerande styrs av lagar, regler, förordningar etc, ligger möjligheterna till anpassning av verksamheterna i att man anammar och ansluter sig till länsstrategiplanens intentioner och att planen därmed får bli vägledande för framtida beslut. När det gäller den övergripande rollfördelningen mellan turistföretagen och övriga intressenter, är det viktigt att turistföretagen ges möjlighet att förtydliga sina behov av tjänster från övriga intressenter. För kommunerna och deras turistorganisationer, destinationerna, länsturistorganisationen, länsstyrelsen, ALMI m fl är det lika viktigt att definiera vilka tjänster de kan erbjuda i relation till företagens uttalade behov. I underlaget till denna länsstrategiplan har turistföretagen i destinationerna preciserat en mängd sådana behov. Det fortsatta arbetet kommer att komplettera denna lista. Länsturistorganisationen i Västerbotten är processägare för denna länsstrategiplan. Länsturistorganisationen ska implementera, hävda, genomföra och revidera den i sitt arbete. 2. Vision Om alla intressenter i rese- och turistnäringen i bestämmer sig för vart de vill, och hur de ska ta sig dit, har grunden lagts för en utveckling som gagnar alla. Visionen är ledstjärnan ett tydligt ställningstagande om hur den gemensamma framtiden ska se ut. Detta är den gemensamma visionen den starka önskan och viljan om framtiden: Vårt gemensamma arbete i Västerbottens län är en ledstjärna för utvecklingen av svensk rese- och turistnäring. Destinationerna i länet är de självklara valen för den guldkantade Sverigeresan. 6

7 3. Profil Om man saknar mål spelar det inte någon roll vilken väg man tar. Om man arbetar mot olika mål och går helt olika vägar blir man otydlig. Ett områdes lys- och konkurrenskraft kommer till stor del fram genom en tydlig och gemensam profil. Den skall klargöra för gästen och länets intressenter vad besöksmål i Västerbottens län skall kännetecknas av. Den skall vara vägledande för allt som görs för att utveckla befintliga och nya produkter och tjänster, för service och sättet att ta hand om gästerna. Den gemensamma profilen visar, tillsammans med destinationernas profiler, de hörnstenar som framtiden skall byggas på. Visionerna och profilerna ska ge kraft och impulser i vardagen och i det långsiktiga utvecklingsarbetet: Destinationerna i Västerbottens län står för kontraster och tidlöshet, med timing i tempot och rum för ro och reflektion. Vi arbetar med krydda i produkterna, kärlek i bemötandet och omsorg om vår natur. 4. Kultur, normer och värderingar Kultur, normer och värderingar styr vårt dagliga agerande, bl a i mötet med gästerna. I SWOT-analysen har det tagits fram faktorer som påverkar agerandet i positiv riktning, men också sådana som påverkar agerandet negativt. Vilket agerande - attityder och värderingar - vill vi förknippas med i framtiden och hur ska vi arbeta med våra svagheter för att nå den övergripande visionen? Hur ska länets aktörer generellt bli stolta kulturbärare och därmed förstärka länets och destinationernas identitet? Utgångspunkten för länsturistorganisationen och destinationernas gemensamma arbete är att med utgångspunkt från profilen - Kärlek i Bemötandet ge de verksamma i turistföretagen, turistorganisationerna, övriga företag och organisationer, samt länets befolkning en insikt om att bemötandet av gästerna har en avgörande betydelse för den totala upplevelsen och om gästerna väljer att återkomma. Förslag till aktiviteter Lyft fram de svagheter som identifieras i SWOT-analysen. Lyft fram goda förebilder och stolta kulturbärare med stark identitet. Samlad strategisk satsning i Vinnande värdskap som kompetensområde. Syftet med aktiviteterna är att skapa ett gott självförtroende, god kunskap om oss själva och vår kultur samt ett professionellt agerande som har som mål att länsborna i gemen ska betraktas som Kärleksfulla fixare! 5. Marknader, målgrupper och utbud Principerna för hur länsturistorganisationens framtida marknadsföringsarbete ska genomföras har preciserats i utvecklingsarbetet. Två övergripande processer har tydliggjorts, dels på vilket sätt ett bättre underlag för marknadsföringsarbetet ska skapas, hur detta ska ligga som underlag för val av marknader och målgrupper och på vilket sätt de ska bearbetas (marknadsföringsprocessen), och dels hur urvalet av produkter från länet ska ske och hur 7

8 framtida produkter ska utvecklas (produktprocessen). De specifika marknader och målgrupper som anges här är de som i utvecklingsarbetet bedömts som mest intressanta. Ytterligare kunskap måste tas fram som underlag för beslutet om mot vilka marknader och målgrupper som den framtida marknadsföringen ska riktas. 5.1 MARKNADSFÖRINGSPROCESSEN Syftet med länsturistorganisationens marknadsföringsarbete är ytterst att skapa förutsättningar för affärer genom att producenter, produkter och paket förs samman med försäljningsled och konsumenter. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs att två roller eller uppgifter hanteras av länsturistorganisationen, Kunskaparen och Tillgängliggöraren. Kunskaparen Rollen som Kunskapare har en intern riktning. Den ska ge samtliga intressenter ett bra underlag så att besluten i marknadsföringsarbetet baseras på kunskap om marknadernas och målgruppernas behov. Målet för länsturistorganisationens roll som Kunskapare är att: Tillhandahålla en aktuell länskunskapsbas som innehåller resultat från kundattitydmätningar och konkurrentanalyser, omvärldsanalyser, visar på trender mm. Utveckla grundkriterier för hur destinationerna och övriga intressenter kan samla och bidra till att fylla länskunskapsbasen med fakta. Tolka, sammanställa och distribuera användbar kunskap. Prioritera marknader och målgrupper utifrån ett företagsekonomiskt lönsamhetsperspektiv, på kort och lång sikt. Ta fram en för alla intressenter gemensam länsövergripande marknadsplan. Tillgängliggöraren Rollen som Tillgängliggörare har en extern riktning. Den ska skapa bättre möjligheter till försäljning av turistföretagens produkter. Vision och profil och de principer som utvecklas i övrigt ska vara vägledande för prioriteringar i arbetet. Målet för länsturistorganisationens roll som Tillgängliggörare är att: Hjälpa destinationer och övriga intressenter att etablera och upprätthålla nätverk och kontakter med försäljningsledet. Vara en tydlig Scenmästare för möten mellan turistföretag, destinationer och försäljningsled, framför allt på fjärr- och utlandsmarknader. Samverka med destinationer och företag som redan är etablerade på fjärr- och utlandsmarknader PRODUKTPROCESSEN Vision, profil och marknadskunskap är utgångspunkter för utvecklingen av företag och produkter i länet. Länsturistorganisationens uppgift är att tillsammans med destinationerna utveckla gemensamma urvalskriterier för företag, produkter och paket mot bakgrund av de krav som marknader och målgrupper ställer. Uppgiften för länsturistorganisationen i samarbete med länets destinationer är sedan att löpande värdera det utbud som ska representera länet i marknadsföringsaktiviteterna. Marknadernas och målgruppernas behov styr de kriterier som avgör om företag, produkter och paket kan förväntas uppfylla behoven. 8

9 Företag, produkter och paket delas in i tre grupper, de som idag kan betraktas som leveransklara, de som efter vissa utvecklingsinsatser kan uppfylla kriterierna samt de som inte har förutsättningar eller ambitioner att nå upp till dessa krav. De två första är målgrupper för olika typer av utvecklingsinsatser enligt följande figur. Figur 3 Beskrivning av produktprocessen där företag, produkter och paket bedöms med utgångspunkt från de kriterier som gäller för dessa enheter. De kriterier som används i produktprocessen berör bl a: Viljan finns drivkraften hos företaget/produkten/paketet att utvecklas, hur ser framtidsplanerna ut? Finns naturliga förutsättningar? Finns ekonomiska förutsättningar och kompetens? Tillgänglighet är företaget/produkten tillgänglig och möjlig att köpa idag? Svarar den mot målgruppens behov och förväntningar, har den god kvalitet? Är den möjlig att leverera på affärsmässiga grunder? Företag som klarar kraven och bedöms ha leveransklara produkter grön process Länsturistorganisationen erbjuder, i sin roll som Kunskapare, kompetens och stöd för produktutveckling, dels till destinationer och dels till företag som levererar tydliga tematiska produkter. De företag, produkter och paket som bedöms vara leveransklara hanteras av länsturistorganisationen i rollen som Tillgängliggörare. 9

10 Företag som inte idag klarar kraven men som har ambitioner att i framtiden kunna erbjuda leveransklara produkter gul process I det längre perspektivet genomförs under länsturistorganisationens ledning och i organisationens roll som Kunskapare, ett strategiskt arbete för att utveckla framtidens utbud. För de behov och den efterfrågan som identifierats som lönsam på längre sikt skapas förutsättningar för framtidens produkter genom: Inspiration. Utveckling av kompetens, entreprenörskap mm. Utveckling av grundläggande förutsättningar. Kvalitetsarbete. Företag som inte klarar kraven och som inte har ambitioner att i framtiden kunna erbjuda leveransklara produkter röd process De företag, produkter och paket, eller projekt- och produktidéer, som inte har täckning i marknadens behov, och som inte svarar mot vision och profil eller uppställda kriterier i övrigt, ska inte hanteras av länsturistorganisationen med gemensamma resurser. Kvalité Kvalité i bemötande, och i de produkter, paket och upplevelser i övrigt som länets gäster erbjuds, är av avgörande betydelse för om gästen väljer att komma tillbaka och för det budskap som gästen sprider. Länsturistorganisationen och destinationerna måste som ett led i produktprocessen utveckla särskilda kvalitetskriterier med utgångspunkt i vision och profil. Kriterierna ska gälla som krav som ställs på de enheter som ska finnas med marknadsföringsaktiviteter och som utmaningar för de företag som på sikt vill delta. Personal och kompetens Goda medarbetare är en förutsättning för framgångsrika företag och för att rese- och turistnäringen i länet ska lyckas och för att den gemensamma visionen ska nås. Attityden till kompetensutveckling är en kärnfråga. Det gäller att identifiera behov och skapa förståelse hos företagen att kompetensutveckling är en investering och inte en kostnad. Utgångspunkten för utveckling av personal och kompetens är visionen - Ett guldkantat besök. De övergripande riktlinjerna för aktiviteterna är länsstrategiplanen samt de kvalitetskriterier som löper som en röd tråd i produktprocessen. 5.3 GEOGRAFISKA MARKNADER Vid prioriteringar av marknader, målgrupper mm i länsturistorganisationens marknadsföringsarbete är vision, profil, marknadens behov, produktvärderingen, bedömningen av utbudets omfattning och övriga delar i produktprocessen, avgörande faktorer. De geografiska marknader som kan vara mål för extern marknadsföring har delats upp på följande sätt; Hemmamarknaden, Sverigemarknaden och Utlandsmarknaderna. 10

11 Hemmamarknaden Västerbottens län Västerbottens län som marknad bearbetas av enskilda aktörer och/eller destinationer och är inte ett ansvar för länsturistorganisationen. Sverigemarknaden Inom Sverige är länsturistorganisationens marknadsföringsarbete riktat till privatresenärer och affärsresenärer med tydliga erbjudanden. De definierade marknaderna är i nuläget: Privatresor sommarsäsong: Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Privatresor vintersäsong: Norrbottens och Västernorrlands län. Affärsresenärer: Mälardalsområdet. Utlandsmarknaderna Länets viktigaste utlandsmarknader är i nuläget närområdena i Norge och Finland. På dessa marknader är länsturistorganisationens marknadsföringsarbete direkt riktat till konsumenter. De marknader som definierats i utvecklingsarbetet är: Sommar: Nordlands fylke och norrut i Norge, samt Österbotten i Finland. Vinter: Nordlands fylke i Norge samt Österbotten i Finland. På övriga utlandsmarknader bearbetas försäljningsledet, med tydliga tematiska produkter och paket. Samarbete i marknadsföringsaktiviteterna bör ske med ex vis Sveriges Rese- och Turistråd, med grannlänen m fl. 5.4 MÅLGRUPPER Urvalet av målgrupper baseras primärt på länets vision och profil och är resultatet av länsturistorganisationens roll som Kunskapare. Målgrupperna prioriteras utifrån faktorerna livsstil, värderingar och intressen. 6. Roller, ansvar och samverkan 6.1 INTRESSENTERS ROLLER OCH ANSVAR Länsturistorganisationen Länsturistorganisationen är processägare och ansvarig för att länsstrategiplanen genomförs och utvecklas. Länsturistorganisationens och destinationernas gemensamma uppgift är att skapa och upprätthålla samarbetet i ett gemensamt forum (Länssamordningsgrupp) och därmed också strategiplanerna på destinations- och länsnivå. Länsturistorganisationen etablerar en Länssamordningsgrupp som ska o vara ansvarig och drivande i implementeringen av länsstrategiplanen o revidera länsstrategiplanen och hålla den levande o återkommande bryta ner planen i handlingsplaner, mål och fokuserade satsningsområden för länet o tygliggöra roller och ansvar i genomförandet o utvärdera aktiviteter och kommunicera resultat till alla intressenter. 11

12 Länssamordningsgruppen består av länsturistorganisationen, destinationernas företrädare och länsövergripande projekt. Länsturistorganisationen etablerar ett regionalt partnerskap runt den länsstrategiska planen med de intressenter som i sitt arbete påverkar rese- och turistnäringens utveckling. De aktörer som ingår i partnerskapet utmärks av att de har ett offentligt uppdrag och offentliga resurser. Utvalda organisationer är Landstinget/Länsturistorganisationen m fl. Det regionala partnerskapet ska bestå av en liten effektiv grupp där medlemmarna har mandat i egen organisation och förtroende i partnerskapet. Gruppen ska o vara forum för resursallokering för rese- och turistnäringen med länsstrategiplanen som styrdokument o fungera som förberedande grupp för respektive organisations framtida beslut o ledas av länsturistorganisationen med länsturistchefen som ordförande och sammankallande o genomföra arbetsmöten 2 4 gånger per år. Länsturistorganisationen ska därutöver genomföra det uppdrag som huvudmannen beslutar att ge. Destinationerna Destinationerna är processägare på lokal nivå och ansvariga för att destinationernas strategiplaner genomförs och utvecklas. Destinationerna ska vara en samlande och samordnande kraft för turistföretagen, kommunerna och deras turistorganisationer, och lokala projekt, samt leda processen med gemensamma strategier mot gemensamma mål. Tydliggöra destinationens profil och varumärke tillsammans med aktörerna. I samverkan med övriga destinationer tydliggöra och utveckla Västerbottens attraktionskraft i linje med länets vision och profil. Vara bollplank och stöd för destinationernas aktörer i rese- och turistnäringen, och utgöra kittet mellan dem och övrig lokal näring. I samarbete med länsturistorganisationen verka för paketering, produktutveckling och skapande av försäljningskanaler för det lokala utbudet. Skapa kunskap och beslutsunderlag genom lokala marknadsundersökningar och kundattitydmätningar. I samverkan med kommunerna och deras turistorganisationer ansvara för intern och extern information och kommunikation. Skapa bättre grundläggande förutsättningar genom att utveckla miljön inom vilken aktörerna verkar fysiskt, politiskt och kulturellt. Kommunerna Medverka i processen för att nå destinationernas och länets gemensamma mål. Skapa bättre grundläggande förutsättningar genom att utveckla miljön inom vilken aktörerna verkar fysiskt, politiskt och kulturellt. Ge den lokala turistorganisationen ett tydligt uppdrag. Turistföretagen De gemensamma förväntningarna från länsturistorganisationens och destinationernas sida på turistföretagen är att de uppfyller kraven från produktprocessen och att de aktivt deltar i destinationernas arbete. 12

13 6.2 DE FRAMTIDA KONTAKTYTORNA För att tydliggöra rollfördelningen för genomförandet av den länsstrategiska planen ska kontakterna mellan länsturistorganisationen och nationella och regionala aktörer, destinationer, kommunerna och deras turistorganisation, turistföretagen och projekt organiseras på ett strategiskt sätt. På samma sätt som att marknadsföringsarbetet externt sker genom ombud (försäljningsledet), ska kontakterna internt i länet ske genom ombud, och i detta fall destinationernas företrädare. Figur 4 Länsturistorganisationens kontaktytor 6.3 INTERN MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Genom en strukturerad samverkan mellan de olika aktörerna enligt figur 4 underlättas det interna marknadsföringsarbetet. Den interna marknadsföringen sker i de ökade kontakterna mellan intressenterna, genom dialogen skapas delaktighet. Den interna marknadsföringen och informationen riktad till intressenter vid sidan av det regionala partnerskapet och länssamordningsgruppen ska därutöver utvecklas i enlighet med följande: Syfte Skapa förståelse för länsstrategiplanen, vikten av samverkan och kopplingarna mellan länsturistorganisationen, destinationerna, kommunerna och deras turistorganisationer, turistföretag och projekt. Upprätthålla intresse och engagemang. Förmedla fakta och påverka. Skapa förståelse för turismens betydelse, visa på goda exempel och på det goda värdskapets betydelse. Målgrupper Den interna marknadsföringen och informationen ska utvecklas speciellt med inriktning på följande intressenter: Opinionsbildare och beslutsfattare. Turistföretag. 13

14 7. Finansiering De resurser som länsturistorganisationens huvudman ställer till förfogande ska användas som finansiering av de grundläggande uppgifter som är en förutsättning för att strategiplanens huvudfunktioner ska kunna upprätthållas och genomföras och de uppgifter som huvudmannen därutöver beslutar om. En del av resurserna ska också användas som delfinansiering av särskilda insatser i linje med länsstrategiplanen och som särskilt påkallas av rese- och turistnäringens aktörer. En förutsättning är att externa resurser tillförs av aktörerna till de gemensamma insatser. 14

15 Bilaga 1 Deltagande destinationer, processledare och samordningsgrupper Ammarnäs Geografiskt område Processledare Birgitta Lindberg Samordningsgrupp Lena Andersson Gunilla Forsvall Inger Hellman Ulf Johansson Osvald Jonsson Richard Landström Bo Nilsson Marianne Sivervall Ann-Kristine Vinka Ludmilla Wieslander Ammarnäsbygden i Sorsele kommun Sorsele kommun Rans Sameby Ammarnäsfjäll AB RenSame i Vindelfjällen Ammarnäs Fiskecentrum Grans Sameby/Fjällhästen AB Ammarnäs Lägerskola Ammarnäs Gemenskapsföretag Ammarnäsgården AB Lapplandsafari AB Projekt Information Vindelfjällen Byske Laxdal Geografiskt område Processledare Roger Nilsson Samordningsgrupp Bo Forsell Jan-Olov Hedman Eva Landin Katarina Larsson Bitte Lindberg Erling Mikaelsson Tore Nilsson Roger Nyström Anton Pettersson Malte Segerstedt Bernt Öhlin Byske och Fällfors församlingar samt nordligaste delen av Jörns församling i Skellefteå kommun Skellefteå kommun/byske Laxdal Ekonomisk För Camp Forsbo Byske Laxdal Ekonomisk Förening Byske Kulturförening Byske Camping Byske Laxdal Ekonomisk Förening Byske Camping Byske Fiskevårdsområde Handelsbanken Byske Statoil Byske Flyfishing Guides Camp Caribo 15

16 Guldriket Geografiskt område Processledare Hans-Erik Forsell Samordningsgrupp Lars-Åke Andersson Sten-Arne Burman Jonny Edström Vivi-Ann Eklund Stig-Olof Fahlgren Ulrika Flodén-Johansson Gunnar Fougstedt Ringvor Gustavsson Arne Hellsten Mari Hillergren Thorbjörn Holmlund Sven-Eric Isaksson Håkan Jansson Eivor Jonsson Lars G. Karlsson Dan Larsson P-O Nyman Christina Renström Lena Samuelsson Annelie Strömberg Christer Selin Britt Tjärnlund Gunnar Westermark Alf Wallin Kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö och Skellefteå Projekt Guldriket BAFUTEC/Bastuträsk Värdhus Museum Rönnskär Österjörns byautveckling/camping Upplevelser i Norr Varuträsk Mineralpark Hotell Norsjö Österjörns byautveckling/camping Ringvor i Rengård Hotell Källan Upplevelser i Norr Svansele Vildmarkscenter Bergrum Boliden Världens längsta linbana Sagabiografen Hotell Källan Malå Sameby Varuträsk Mineralpark Malå Turism Rencamp Underjordskyrkan Bergrum Boliden Laggträsket/Lapland Ultra Bastuträsk kulturbyggnader Crossing Lodge Lappmarkens Turism Geografiskt område Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner Processledare Christer Granlund Lappmarkens Turism Ekonomisk Förening Samordningsgrupp Wolfgang Bay Maria Bergqvist Mats Byström Ulf Figaro Stig-Anders Hansson Åsele Wärdshus Projektkoordinator Kultsjögården Vilhelmina Kommun Åsele Kommun 16

17 Gunilla Jansson Carina Karlsson Karl-David Karlsson Robert Karlsson Terje Karlsson Lage Nilsson Bengt-Göran Nordlander Barbro Nordlander-Andersson Hans Nordström Bertil Rönnqvist Elaine Rönnqvist Maria Strandberg Erling Öberg Anne Westman Vilhelmina Kolgårdens Camping Dorotea Jakt & Fiske Kolgårdens Camping Dorotea Kommun Hotell Dorotea Hotell Fjällfjället Dorotea Nynäs Jakt & Fiske Camp Lappmarksbyn Borgafjäll Lappmarksbyn Borgafjäll Lilla Hotellet Hotell Vilhelmina Torfsjö Design Lycksele Geografiskt område Processledare Johnerik Halvarsson Samordningsgrupp Maria Danielsson Tord Bergman Johnny Ekbäck Hans Erik Forsell Johnny Höglund Maarit Kalela-Brundin John-Gunnar Jönsson Gun Karin Karlsson Stefan Karlsson Kent Larsen Björn Larsson Hans Olof Lindehall Lennart Näslund Rolf Persson Sven Roosqvist Irene Sjögren Per Ågrahn Bengt Östbom Lycksele kommun Lycksele kommun/lyan-fonden Caféhörnan/Svensk Handel Bergmans Buss AB Vormsele Stugby Guldriket Underjordskyrkan Skogsmuséet Lycksele kommun/kultur- och fritidskontoret Duvan AB Hotell Lappland AB Björngrottan Arctic Buss AB Öhmans Kläder AB/Svensk Handel Lycksele Flygplats Stiro Fritid AB Lycksele kommun/lyan-fonden Lycksele Djurpark Ansia AB Tuggengården 17

18 Sorsele Geografiskt område Processledare Birgitta Lindberg Samordningsgrupp Magnus Bidner Patric Gustafsson Fredrik Karlsson Gabi Lienhard Inger Lundmark Martin Långberg Ingrid Nordenström Göran Olsson Erika Pettersson Pia Sjöberg Ragnvi Sorsén Sorselebygden i Sorsele kommun Sorsele kommun Projekt Lapland Fishing Sorsele Buss & Taxi AB Lapplandskåtan AB Vildmarksresor AB Vildmarksdata AB Giertsbäckdalens Vildmarksturism Vindelälvens turistbyrå Grillhörnan AB FöreningsSparbanken Konsum Nord J & R Produkter Tärnafjällen Geografiskt område Processledare Caroline Nyström Christine Rosencrantz Tärna församling i Storumans kommun Tärnafjällens PR-förening Tärnafjällens PR-förening Deltagare i projektet Kraftsamling Tärnafjällen, Inger Baer Omma Henrik Berglund Bo Bernström Anna Brunned Hege Dalen Ingalill Darstedt, Astrid Enoksson, Sune Enoksson, Roger Erlandsson Göran From Kicki Greus Sam Hedman Grete Hellqvist P-G Johansson Roland Johansson Elisabet Jonsson Jörgen Jonsson Christer Jonsson Fjällbrudens Trädgård Tärna Sameslöjdsateljé Tärna Sameslöjdsateljé Tärnafjällens PR-förening Tärna Fjällbuss Strömma Fjäll & Aktivitet AB Hemavan Service Tärna Samservice 18

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland

norrstyrelsen Turism i Region Norrland En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 9 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för turism Turism i Region Norrland Ekonomifrågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling

Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling Destination Vindelfjällen Strategisk plan för destinationsutveckling September 2012 Innehåll INNEHÅLL...1 INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR DESTINATION SORSELE...3 VISION...4 SORSELES TURISTISKA VISION...4

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Turismstrategi. för Åland 2012 2022

Turismstrategi. för Åland 2012 2022 Turismstrategi för Åland 2012 2022 Innehåll INLEDNING EN STRATEGISK PLAN FÖR ÅLAND 2012 2022... 3 VISION & PROFIL... 4 ÅLANDS TURISTISKA VISION... 4 PROFIL OCH POSITION... 5 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER...

INLEDNING...3 MÅL OCH INDIKATORER... 5 VISION, PROFIL OCH VARUMÄRKE... 7 MARKNADER OCH MÅLGRUPPER...12 UTBUD PRODUKTER, TJÄNSTER OCH UPPLEVELSER... INNEHÅLL INLEDNING...3 Bakgrund och syfte varför en plan för destinationen Blekinge?... 3 Nuläget var startar vi någonstans?... 4 MÅL OCH INDIKATORER... 5 Effekt målsättningar och indikatorer... 6 Resultat

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Omvärldsbevakning i Västerbotten

Omvärldsbevakning i Västerbotten Omvärldsbevakning i Västerbotten Jenny Rönngren CERUM Report Nr 30/2011 ISBN 978-91-7459-243-6 ISSN 0282-0277 CERUM Report Nr 30/2011 ISBN: 978-91-7459-243-6 ISSN: 0282-0277 CERUM; Umeå universitet; 901

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN

STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Bakgrund och syfte varför en strategi för Uppsalas besöksnäring? 3 NULÄGE OCH MÅLSÄTTNINGAR 5 Var startar vi någonstans? 5 Övergripande mål

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2

Kustnära Mötesplatser - strategiutredning 2 *************************** Förord Denna analys- och bakgrundsrapport för Kustnära Mötesplatser är framtagen under ledning av Graffman AB i en analys- och strategiprocess som har omfattat arbetsmöten med

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Yttrande över En gemensam strategi för besöksnäringens

Yttrande över En gemensam strategi för besöksnäringens Dnr KS/2007: I 84-83 I Handläggare: Marie Sandström Koski Yttrande över En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2008 Ordförandens förslag til beslut Kommunstyrelsen ställer

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-01-27 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 5 februari 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer