Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering"

Transkript

1 Fibre Science and Communication Network (FSCN) Slututvärdering Inga Thoresson-Hallgren, Tomas Åström Henrik Segerpalm, Erik Arnold Faugert & Co Utvärdering Augusti 2006 Skogsindustrins Forskningsstiftelse The Swedish Pulp and Paper Research Foundation

2 Innehållsförteckning 0. Sammanfattning Kort sammanfattning Executive summary Inledning Övergripande mål för hela Skogssatsningen Mål för FSCN Halvtidsutvärderingen av FSCN Utvärderingsuppdraget Utvärderingens syften Genomfört arbete Rapportens disposition FSCNs värde för industrin Företagens nyttiggörande av forskningsresultat Företagens syn på forskning Effekter på inställningen till branschen/rekryteringsmöjligheterna Tidiga (synliga?) effekter på konkurrenskraften FSCNs betydelses för den regionala utvecklingen Sammanfattning FSCNs samspel med näringslivet Samproduktion högskola - företag Styrgrupp Referensgrupper Forskningsprojekt och seminarier Erfarenheter av samverkan Finansieringsformens betydelse för företagen Sammanfattning Organisation och arbetsformer för FSCN Organisationsstruktur Förutsättningar och start av forskargrupperna Utveckling Ledningen av FSCN Sammanfattning Den vetenskapliga utvecklingen inom FSCN Vetenskaplig kvalitet Finansieringsformens betydelse för forskarna Strukturella effekter på forskarnas nätverk Strukturella effekter på högskolesystemet Sammanfattning Slutsatser Värdet för industrin Den vetenskapliga positionen idag Potential för framtiden Bilagor Bilaga 1. Uppdragsbeskrivning Bilaga 2. Intervjupersoner Bilaga 3. Enkätformulär Bilaga 4. Rapport från Peer Review

3 3

4 0. Sammanfattning 0.1 Kort sammanfattning Den s.k. skogssatsningen har som central målsättning att höja kompetensnivån i näringslivet genom att stödja samverkan mellan institut, högskola och näringsliv. Den s.k. skogsatsningen är till stora delar samfinansierad av KK-stiftelsen och olika delar av det svenska näringslivet. Fibre Science and Communication Network (FSCN) har erhållit 96 miljoner under perioden FSCN har på en kort tid lyckats att etablera sig som ett forskningscentrum vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Uppbyggnaden av FSCN innebar i praktiken en helt ny verksamhet vid universitetet då endast viss forskning kring framställning av mekanisk massa fanns innan programmet startades. FSCN är skogssatsningens multidisciplinära program bestående av sex forskargrupper inom tre huvudsakliga områden, Skogsindustriell fiberförädling, Medieteknik samt Systemanalys och matematisk modellering. Flera av de målsättningar som formulerades i det samverkansavtal som slöts mellan finansiärerna och Mittuniversitetet har på en övergripande nivå infriats i hög utsträckning. FSCN är dock ett brett forskningsprogram med flera forskargrupper som i olika grad bidragit till att uppfylla de mål som sattes upp för verksamheten. Även om det finns en viss variation är huvuddelen av de företag som samverkat med FSCN eniga om dess värde. Det är olika inslag som bedöms ge värde, alltifrån utökade kontaktytor till konkreta produkter. Det allmänna intrycket är att kunskapsutbyte och dialog kring olika forskningsfrågor upplevs som värdefullt från industrins sida. Ett av de företag som varit i kontakt med forskningsgrupperna Mekanisk fiberteknologi och Teknisk fiberkemi upplever att nyttan har uppstått i form av pusselbitar som man kunnat ta med sig hem och omsätta i praktiken. I flera fall har även FSCN varit till nytta för samarbetsföretagen på kort sikt. Forskningen har bl.a. lett till patent både inom process- och produktutveckling. T ex har forskargruppen i Teknisk fiberkemi tagit fram fem patent varav fyra håller på att implementeras. Inom Medieteknik är det främst de projekt som bedrivs inom elektronik och RFID som resulterat i nytta för flera företag. Gemensamt för den forskning och samverkan som lett till nytta för företagen är att forskningen har haft hög grad av tillämpbarhet och på så sätt varit industrinära. Vidare handlar det i flertalet fall om att forskare och företag har kunskap om varandras världar och på så sätt har möjlighet att kommunicera genom att översätta forskningsresultat till produktion. Det handlar också om att man kan översätta frågeställningar inom tillverkning och industri på ett sätt som gör det möjligt att hitta ett akademiskt angreppssätt. För att underlätta denna kunskapsöverföring måste det finnas aktivt deltagande, tydliga mål för samverkan samt mötesplatser där samverkan genom nätverk görs möjlig. Mycket talar också för att FSCN har utgjort en arena med ett antal sådana mötesplatser. Formerna för samverkan har skett på olika nivåer inom FSCN. Ett sätt att sprida kunskap om forskningen har varit i de s.k. referensgrupperna där bl.a. representanter från industrin har fungerat som bollplank åt de projekt som bedrivits. Samverkan har också skett genom direkt samarbete i forskningsprojekt där t.ex. en doktorand bedriver sitt projekt med hjälp av ett 4

5 företag. De forskargrupper som uppfattas som mest industrinära är också de som industrin haft störst intresse av att samverka med. Samverkan med forskargrupper som på ett övergripande plan inte har en tydlig industrinära profil sker i större utsträckning med enskilda forskare i forskningsgruppen. Vissa grupper har haft högre grad av företagssamverkan än andra och skillnaderna kan till viss del förklaras av de olika förutsättningar som de olika forskargrupperna haft. Forskargrupper som varit framgångsrika har i högre utsträckning letts av en för branschen och forskningsområdet känd professor med erfarenhet från både akademin och industrin. Detta har inneburit högre grad av fokus på forskargruppens inriktning. De hinder för samverkan som har uppstått för vissa forskargrupper kan relateras till alltför stor disciplinär bredd, bristande strategiplanering, problem att hitta lämpliga handledare, personell resursbrist av forskare på mellannivå och bristande kommunikation. Huruvida ledningen skulle ha kunnat undanröja de hinder som uppstått på ett tidigare stadium är dock oklart. Av intresse har också varit att ta reda på om företagen ändrat inställning till forskning och forskare. Det är dock oklart om företagen är mer villiga att anställa forskare idag. Möjligheten att anställa är också beroende av marknadsläget som till viss del är utanför företagens och FSCNs möjlighet att påverka. Den vetenskapliga expertgranskningen som genomfördes bedömde FSCN som helhet och 11 forskningsprojekt inom de sex huvudsakliga forskargrupperna. Experternas bedömning är att FSCN som helhet lyckats bygga upp ett gott internationellt renommé, men att den vetenskapliga kvaliteten varierar mellan de olika forskargrupperna. Två av forskargrupperna, Teknisk fiberkemi och Fiberbaserad materialteknik, bedöms som internationellt konkurrenskraftiga. I sin nuvarande utformning menar experterna att FSCN inte är långsiktigt hållbart för att attrahera finansiering och forskare. De problem som experterna pekar på är förknippade med bristande fokus för verksamheten och för låg vetenskaplig ambitionsnivå på vissa områden. Trots ett stort antal engagerade personer har man inte lyckats uppnå någon kritisk massa i alla forskargrupper, vilket enligt experterna också kan bero på att antalet seniora forskare är för litet. Experterna pekar å andra sidan på att forskningen har stark industrianknytning vilket skapar en utmärkt möjlighet för industrin. FSCN har haft positiv betydelse för forskarnas nätverk och för Mittuniversitetet. Tecken på uthållighet i satsningen och de avtryck som verksamheten lämnat är att universitet har tagit över finansieringen av FSCNs fyra professurer och att en ny civilingenjörsutbildning har skapats. De rekommendationer som lämnas i föreliggande rapport utgår från ett innovationssystemperspektiv. Vi menar att FSCNs potential ligger i att vidareutveckla positionen som kunskapsnod i innovationssystemet. För att utvecklas bör man inom FSCN tydliggöra sin vision och hitta en framtida strategi för forskningen. Detta för att kunna hålla ihop den breda ansatsen som FSCN har, som också i stora delar varit framgångsrik och där företagssamverkan är väl utvecklad. Inom ramen för en tydlig vision och strategi menar vi att man från ledningens sida bör fokusera framtiden kring de starka inslagen inom FSCN. Det är av största vikt att varje område har tillräckliga resurser, både personellt och ekonomiskt, därför menar vi att en tydligare prioritering av vissa bestämda områden är nödvändig. Vidare menar vi att man måste prioritera insatser för att hantera generationsskifte då flera nyckelpersoner inom FSCN är på väg att pensionera sig. För att FSCN ska ha utsikter till långsiktig hållbarhet menar vi att man också måste prioritera insatser för jämnare vetenskaplig nivå då denna varierar stort idag. 5

6 Detta för att både skapa ett större värde för industrin och för att förbättra möjligheterna till framtida forskningsstöd. 0.2 Executive summary This evaluation of the Fibre Science and Communication Network based at the Mid-Sweden University is part of a final evaluation of three research programmes, launched as components of a wider Forest Industry Programme in The programming period of FSCN was six years. The Knowledge Foundation and industrial partners in the forest sector in Sweden made core funds available. The original idea behind the Programme was to conduct high quality interdisciplinary research focused on wood fibres and their use in other products. FSCN has received 96 MSEK during In a short period of time, FSCN has managed to build up itself as a research centre at the Mid- Sweden University. The build-up of FSCN in fact introduced new research fields at the university. Before the programme started, only the research in Fibre Mechanics was established there. FSCN is a multidisciplinary programme, consisting of six research groups working in different areas, mechanical fibre technology, technical fibre chemistry, fibre-based material technology, system analysis and mathematical modelling, and media technology-print media technology. Overall, a major part of the objectives stated in the agreement between the funders and the University have been achieved. FSCN has a broad approach and includes a number of research groups, and the groups have contributed in a varying extent to the build up of FSCN. The companies involved in FSCN agree in the main part on the values and the benefits of the collaboration with FSCN. They have different views of what the value consists of; it varies from evolved relations and networks to concrete products. The general impression from the industry is that knowledge exchange and dialogue in different research areas have been very valuable. In a number of cases the collaboration with FSCN has been fruitful already in a short-term perspective. The research has, for example, contributed to process and product development and also to five different patents, out of which four have been implemented. The similarities between the different research groups that has led to benefits for the industry are the applied approach and the tight relations between the related companies and the researchers. Another component in the well-functioning collaboration is that the people involved, from both academy and industry, are familiar with both environments. That makes it possible to create a clear communication which supports the translation from research to production and vice versa. Clear objectives and networking have simplified the collaboration, and FSCN has been instrumental in this. The collaboration has taken place on different levels within FSCN. The so-called reference groups are one level. These groups, consisting of representatives from both industry and academy, have served as discussion partners for each of the research groups. The groups have also contributed to keep track on industrially relevant research problems. Other forms for collaboration are the research projects that have been carried out by the doctoral students. 6

7 Some of the research groups have had less collaboration than others. This can be explained by the fact that the conditions are quite different among the different research areas when it comes to absorptive capacity among companies, research strategy, available senior researchers and doctoral students. According to the peer-review carried out as a part of the evaluation, FSCN overall has a good international standing in its field, and is generally seen as a youthful, fresh and potentially powerful competitor. This is an important achievement in few years. It is strongly anchored in applied research questions relevant from a regional point of view. It has produced some good research and has increasingly had an influence on undergraduate, MSc-level and doctoral education. However, the centre needs a clearer scientific strategy to tackle succession and funding problems and to extend its reach more internationally, both in terms of recruitment and networking, in order to level up the quality of the research and publications around a more focused core of competent and attractive senior researchers. We have identified several examples of a lasting impact from FSCN. Firstly, the University now has made the four professorships within FSCN permanent. Secondly, a newly-developed undergraduate program for engineers can be counted as a result of FSCN. Finally, FSCN has had an impact on both Mid-Sweden University s and the individual researchers` networks. FSCN`s potential lies in developing its position as a knowledge/research node in the innovation system where it is working. In order to develop as a node there is a need to formulate a clear vision and a strategy for future research. In our opinion, a clear vision and strategy are essential to keep a group with such a widespread approach together. As we see it, management needs to focus the approach more on the strong parts of FSCN. To keep up the quality, there is a need for adequate resources in each area. This calls for a stricter priority of research areas. FSCN also has to handle the fact that two of the leading professors are retiring in the near future. For a sustainable future, FSCN has to find a more consistent quality level of the research for the program as a whole. 7

8 1. Inledning 1.1 Övergripande mål för hela Skogssatsningen Under perioden satsar Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, skogsindustrin, tidningsutgivarna, grafisk industri, trämekanisk näring och staten cirka 500 miljoner kronor på forskning inom värdekedjan med bas i skogen. Denna s.k. Skogssatsning syftar till en uppbyggnad av för näringarna relevanta forskningsmiljöer vid de nya högskolorna, en höjning av kompetensnivån i näringslivet, samt en ökad samverkan mellan institut, högskola och näringsliv. Det övergripande målet för satsningen är att stärka Sveriges marknadsposition och skapa förutsättningar för långsiktig konkurrenskraft inom näringslivet. Fem delprogram har startats inom ramen för satsningen: 1. Surface Treatment Programme/Ytbehandlingsprogrammet vid Karlstads universitet är inriktat på bestrykning och ytbehandling av papper och kartong 2. Forskningsprogrammet FSCN (Fibre Science and Communication Network) vid Mitthögskolan/Mittuniversitetet. FSCN bedriver forskning inom mekanisk fiberteknologi, fiberbaserad materialteknik, medieteknik, samt systemanalys och matematiska modelleringar. 3. Inom det trycktekniska området har ett särskilt projektbolag bildats, Tryckteknisk Forskning AB, för att driva ett trycktekniskt forskningsprogram i ett nationellt nätverk av utförare, TryckTeknisk Forskning (T2F). 4. Vid Växjö universitet bedrivs programmet WDAT (Wood Design and Technology). Forskningen omfattar material, produktionsmetoder, utveckling av nya produkter, samt kunskaper om träprodukternas marknader. 5. Vid Luleå tekniska universitet, Skellefteåenheten, bedrivs programmet SkeWood med relevans för främst den träbearbetande industrin. Forskningen omfattar träkommunikation, träbyggnad och mätteknik. KK-stiftelsen stödjer de tre första delprogrammen, medan VINNOVA (före detta NUTEK) stödjer de senare. De tre programmen som KK-stiftelsen har stött förväntas ha uppnått följande övergripande gemensamma målsättningar vid avslutad programtid: att det finns ett väl fungerande nationellt nätverk för forskning och kunskapsöverföring inom delprogrammets område att svensk forskning på området genomgående ska ha nått internationellt hög nivå att samverkan mellan institut, högskolor och industri ska ha stärkts FSCN bildades 1999 vid dåvarande Mitthögskolan och är huvudsakligen lokaliserat på lärosätets campus i Sundsvall. Mitthögskolan hade 1999 varit en etablerad högskola i fem år fick Mitthögskolan universitetsstatus. FSCN utgör en betydande del av Mittuniversitetet (MIUN) och utgör en av två större strategier som universitet bygger på. Den andra är universitets egen strategi som är inriktad på att förstärka universitets position i områden med betydelse för regionen. Mittuniversitetets egen strategi omfattar följande sex områden: Skogen som resurs Digitala samhällen 8

9 Lärande och bildning Kulturarv, demokrati och företagande Turism, idrott och upplevelseteknologi Välfärdssamhällets utmaningar FSCN som externt finansierat forskningsinstitut knyter an till Skogen som resurs. Till FSCN knöts också kontakter med T2F inom vissa forskningsprojekt då t ex doktorander delar sin tid vid FSCN och T2F. 1 Som fristående enhet är också Digital Printing Center (DPC) samt Network for Process Intelligence (NPI) knutit till FSCN. FSCN leds av professor Myat Htun och verksamheten omfattar totalt fyra professurer, ett 30-tal forskare och ett 40-tal doktorander. KK-stiftelsen, Bo Rydins stiftelse, SCA och Skogsindustrins forskningsstiftelse har finansierat FSCN med sammanlagt kr för perioden Mål för FSCN En övergripande målsättning för FSCN är att man under finansieringsperioden ska ha byggt upp internationellt konkurrenskraftig forskning. Denna målsättning kom att specificeras ytterligare då man enligt samarbetsavtalet haft som målsättning att man efter att programmet avslutats ska ha uppnått följande: Det skall finnas ett välfungerande nationellt nätverk för forskning och kunskapsöverföring inom områdena skogsindustriell fiberförädling (teknisk fiberkemi och mekanisk massaframställning), medieteknik, matematisk modellering och analys av komplexa produktionsstrukturer. Att svensk forskning på området genomgående ha nått internationell hög nivå. Samverkan mellan institut, högskolor och industri ska ha stärkts. Att det finns resurser för grund- och vidareutbildning. I samarbetsavtalet med Mittuniversitetet angavs vidare att huvudmannen, universitet, ska, säkerställa att svensk kunskapsförsörjning på området når internationell spetsnivå sprida forskningsresultat från programmet se till att forskningen inom programmet når en sådan nivå att man inom något område ligger i forskningsfronten se till att det skapas fungerande former för kunskapsöverföring mellan industri och högskola och att forskning och utbildning bedrivs så att företrädare för berörda industribranscher aktivt involveras FSCN är indelat inom tre huvudsakliga forskningsområden vars målsättning beskrivs nedan. Skogsindustriell fiberförädling är den övergripande benämningen för delområdena: - Fiberbaserad materialteknik - Teknisk fiberkemi - Mekanisk fiberteknologi 1 Några av doktoranderna får sin finansiering från T2F och är genom DPC knutna till FSCN. Tre doktorander med finansiering från T2F redovisas dock även som FSCN-doktorander. 9

10 Målsättningen för området är att utöka kunskapen om fiberns struktur och dess konsolideringsegenskaper efter mekaniska och kemiska modifieringar samt att finna nya kreativa sätt att förädla skogsråvaran till nya eller förbättrade produkter. Medieteknik är ett tvärvetenskapligt program och består idag av forskare från samhällsvetenskaperna liksom elektronikdesign och digital tryckteknik (DPC). Vi studerar medier ur två perspektiv: mediepublikens vardagliga användning av olika pappersprodukter, dagstidningar och kontorspapper, vårt läsande och vår annonsering. För det andra fokuserar vi medieproducenternas möjligheter att utnyttja nya kombinationer av teknik för att utforma, trycka, distribuera, presentera och lagra pappersburen information. Vi arbetar bland annat med sensorer och sk taggar, tryckta på papper med elektriskt ledande färg och vi studerar hur marknaden för denna nya typ av smarta pappersprodukter utvecklas. Systemanalys och matematisk modellering består av projektinriktningarna: - Systemanalys - Beslut och riskanalys - Inversa problem - Matematisk modellering - Ved och fibermekanik Målsättningen med området är att genom användning av matematiska verktyg underlätta beslutsprocesser vid produktion och investeringar samt att öka förståelsen för tekniska processer inom skogsindustrin. Network for Process Intelligence (NPI) i Örnsköldsvik kompletterar verksamheten. I praktiken talar man om fyra områden då Mekanisk fiberteknologi och 2 Teknisk fiberkemi fram till 2003 utgjorde två egna professurer genomfördes en omorganisering då dessa områden kom att samlas under Fiberteknologi samtidigt som Fiberbaserad materialteknik tillkom som professur. Från och med hösten 2005 samlades Fiberbaserad materialteknik, Vedoch fibermekanik samt Systemanalys och matematiskmodellering under samlingsnamnet Material och Systemteknologi. Detta innebär att man idag gör en indelning på tre huvudsakliga forskargrupper med sammanlagt sex underliggande forskargrupper. 3 Till verksamheten knyts också Network for Process Intelligence (NPI) 4 och Digital Printing Center (DPC). 5 Denna utvärdering omfattar dock inte NPI och DPC. Innan FSCN startade bedrevs viss forskning kring energieffektiv framställning av mekanisk massa. Denna forskning förstärktes och kompletterades genom satsningen på FSCN. 1.3 Halvtidsutvärderingen av FSCN I halvtidsutvärderingarna för de tre skogsprogrammen identifierades tre gemensamma frågeställningar som man rekommenderade att man inom respektive satsning borde beakta i det framtida arbetet: 2 Från FSCNs hemsida: ( ) 3 Fiberteknologi (Mekanisk fiberteknologi och Teknisk fiberkemi); Material och Systemteknologi (Fiberbaserad materialteknik, Ved och fibermekanik, Systemanalys och matematisk modellering); Medieteknologi. 4 Network for Process Intelligence, NPI, is a group at Department of Technology, Physics and Mathematics, TFM, at Mid Sweden University. NPI is located in Örnsköldsvik. There are about 10 persons working at NPI. Our mission is to give courses and make research in the area of process intelligence. In short, process intelligence is about modern methods for process monitoring, control and optimization. This is made in close contact with the regional industry. Hemsida: ( ) 5 Digital Printing Center, DPC, is a group at Department of Information Technology and Media at Mid Sweden University, located in Örnsköldsvik. DPC provides research in the field of digital printing on paper media. The interaction between the digital printing systems and the paper media is our research niche. Our goal is to improve the quality of the prints by improving the performance of the paper media. Hemsida: ( ) 10

11 1. Kompetenshöjning i näringslivet. För att stödja företagens problem att absorbera den kompetens som produceras bör näringslivet ta fram en strategi för hur doktorer kan bidra till kompetenshöjningen. Inom samtliga program bör näringslivet ta fram en strategi för hur doktorer kan bidra till kompetenshöjningen inom företagen. I de fall näringslivet inte efterfrågar doktorernas kompetens bör andra instrument för att höja kompetensnivån i näringslivet övervägas. 2. Programmens förankring vid högskolorna. Programmens långsiktiga överlevnad bedömdes i högsta grad vara avhängig högskoleledningarnas engagemang och stöd. Högskolorna borde därför integrera programmen i högskolornas verksamhet inom såväl forskning som grundutbildning. 3. Programmens framtid och fortsatta finansiering. Även om programmen bedömdes som lyckade fanns inga garantier för framtida finansiering. Programmens ledningsgrupper/styrelse bör därför ta fram planer för hur den uppbyggda kompetensen och infrastrukturen inom respektive forskningsområde skall förvaltas och vidareutvecklas samt hur finansieringen av denna verksamhet skall säkras. Halvtidsutvärderingen 6 av FSCN innebar ett generellt positivt omdöme. Utvärderingen visade att man uppnått flera av de målsättningar som sattes upp i det samarbets- och finansieringsavtal som ingicks mellan parterna. Utvärderingen pekade dock på att det fanns en osäkerhet rörande programmets framtida finansiering vilken inte var säkerställd. Andra orosmoln pekades också ut som kontinuitetsproblem som orsakas av att flera nyckelpersoner kommer att gå i pension ungefär samtidigt. Vidare föreslog utredarna att man inom programmet borde lägga ner mer energi på att finna FSCNs roll och potential i det omgivande innovationssystemet genom att utveckla strategier med hänsyn till vetenskapliga, industriella och politiska dimensioner. Den vetenskapliga expertrapporten pekade på att delprogrammen inom skogsindustriell fiberförädling står sig bra i ett internationellt perspektiv. Systemanalys och matematisk modellering bedömdes som kompetent men befann sig fortfarande i en utvecklingsprocess både vad det gäller att arbeta disciplinöverskridande och att utveckla mer kompetens som är mer specifik vad det gäller skogsindustrin. Medieteknikgruppen bedömdes av experterna vara mer fragmenterad än de andra. Även om det fanns brister i den vetenskapliga kvaliteten bedömdes här finnas forskning som också håller hög kvalitet. Slutsatsen var därför att målsättningen om att man under en sexårsperiod ska ha lyckats skapa en miljö med världsledande forskning är för ambitiös. Experterna menade att de svagare delprogrammen troligtvis kommer att få ökad betydelse varför man också bör satsa på att utveckla dessa. 1.4 Utvärderingsuppdraget Faugert & Co Utvärdering har efter förfrågan från Skogssatsningens finansiärer tagit på sig uppdraget att göra en slututvärdering av satsningen på FSCN. I Utvärderingsuppdraget har 6 Technopolis Ltd. (2003), Fibre Sciences and Communication Network (FSCN): An Evaluation 11

12 även ingått att genomföra en vetenskaplig expertbedömning eller s.k. peer review. Den sammanfattas i kapitel 5.1 i denna rapport, och redovisas i sin helhet i bilaga 3. Inga Hallgren, Faugert & Co Utvärdering, har varit sammanhållande projektledare för utvärderingen. Erik Arnold, Technopolis Ltd., är expert på utvärdering av forskarmiljöer och har varit sammanhållande för Peer Review. Tomas Åström och Henrik Segerpalm har tillsammans med Inga Hallgren genomfört intervjuer, analyser och rapportarbete. Vidare har enkätundersökning genomförts och sammanställts av Annelie Eriksson och Nicklas Wennblom. Då uppdraget från s.k. Skogssatsningens finansiärer, i de delar som KK-stiftelsen finansierar, att samtidigt med FSCN även utvärdera Ytbehandlingsprogrammet vid Karlstads universitet och nätverksprogrammet T2F, har Faugert & Co Utvärdering tillsatt en gemensam arbetsgrupp för de tre utvärderingarna. Denna har utöver Hallgren, Åström, Segerpalm och Faugert, bestått av Marie-Lousie Eriksson, Tommy Jansson, Erik Arnold och Annelie Eriksson. 1.5 Utvärderingens syften Utvärderingen av FSCN görs i enlighet med den uppdragsbeskrivning som finansiärerna enats om. Gemensamt syfte för utvärderingen av Skogssatsningens tre program (FSCN, YTB och T2F) är att utvärderingen behandlar: Hur man uppfyller programmets målsättningar så som de formulerats i samarbetsavtalet Hur verksamheten har utvecklats med hänsyn till de rekommendationer som lämnades i samband med halvtidsutvärderingen Hur summan av satsningen av de tre programmen har fungerat Utifrån finansiärernas intressen och för programmets långsiktiga överlevnad har utvärderingsuppdraget specificerats ytterligare inom följande områden: Näringslivsrelevans I enlighet med finansiärernas intressen från näringslivet och KK-stiftelsens stadgar har utvärderingen pekat på programmets nytta för näringslivet vad det gäller förändrad inställning till forskning hos företagen och effekter som kompetenshöjning inom näringslivet, bättre karriärmöjligheter för färdigutbildade, påverkan på företagens strategi. Vidare har framtida utvecklingsbarhet, genomförande och betydelse av samverkan med näringslivet. Relevans i förhållande till Mittuniversitetet Programmens långsiktiga överlevnad är i stora delar beroende av hur väl programmet integrerats i Mittuniversitetets strategiutveckling vad det gäller forskning och grundutbildning. Av intresse är också att peka på programmets betydelse för universitets kontakter med andra forskningsmiljöer. Vetenskaplig kvalitet Av intresse för fortsatt finansiering på vetenskaplig grund har programmets vetenskapliga kvalitet både ur ett nationellt och internationellt perspektiv belysts. 12

13 Vidare har lärandeaspekten av samproduktion mellan företag och universitet belysts och företagens påverkan på programmets inriktning. Utvärderingen har även kommit att belysa aktörernas nytta/inställning till den kollektiva finansieringsformen i förhållande till enskilda satsningar. 1.6 Genomfört arbete För uppdraget har utvärderingen genomförts genom analys av ett antal datakällor: 1. Befintlig dokumentation från FSCN och finansiärerna, dokumentation från andra utvärderingar m.m. 2. Expertbedömning (peer review) har genomförts av experter med kompetens och erfarenhet från forskningsfronten och kommersiella tillämpningar. Expertbedömningen har främst varit inriktad på aspekter rörande vetenskaplig kvalitet och forskarutbildning. FSCN har själva varit delaktiga i valet av de två utomstående experterna. Experterna har sakkunskap inom det övergripande ämnesområdet och detaljkunskap inom flera av delområdena. 3. Djupintervjuer med ett urval av personer med olika anknytning till FSCN. Intervjupersonerna har antingen varit knutna till FSCN genom industrin eller genom akademin och de intervjuade är seniora forskare, doktorander, ledamöter från FSCNs styrgrupp och ledamöter i delprogrammens referensgrupper. En del av intervjuerna har gjorts på plats, ansikte-mot-ansikte, men flertalet intervjuer har av tidsskäl gjorts på telefon. I några fall har vi sedan återkommit till intervjupersonerna för kompletterande uppgifter. Sammanlagt har 17 djupintervjuer gjorts (se bilaga 2). 4. Enkätundersökning har genomförts genom att en enkät skickades till industriföreträdare verksamma inom FSCNs referensgrupper. Flera av frågorna som ställdes besvarades genom öppna svar. Enkäten som besvarades över internet skickades till 23 personer varav 19 personer svarade. Det huvudsakliga utvärderingsarbetet har utförts under perioden februari-juni Vi har besökt FSCN och Mittuniversitetet i Sundsvall vid två tillfällen (24 februari och i samband med expertgruppens besök den maj). 1.7 Rapportens disposition Som grund för våra slutsatser har vi haft uppdragsbeskrivningen som presenterats i korthet ovan, samt FSCNs formulerade målsättningar och strategi som även den presenterats ovan. Rapportens disposition är enligt följande: I kapitel 2 behandlas FSCNs värde för industrin genom att belysa de sätt som FSCN har varit till nytta för industrin. Detta görs genom en diskussion av de olika delprogrammen och genom beskrivning av enskilda samverkansprojekt. Vidare diskuteras också företagens syn på forskning och FSCNs påverkan på företagen. Kapitel 3 ger en översikt över samverkansformer mellan FSCN och företag. Här förs en diskussion om erfarenheter av samverkan samt möjlig utveckling av formerna för samverkan. Vidare belyses också finansieringsformens betydelse för företagen. 13

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms www.technopolis-group.com Utvärdering av KK-stiftelsens profilsatsningar STC@MIUN, Infofusion, CERES och Biofilms

Läs mer

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm

Fenix. Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan. Tommy Jansson Henrik Segerpalm Slututvärdering av företagsforskarskolan vid Chalmers tekniska högskola och Handelshögskolan i Stockholm Tommy Jansson Henrik Segerpalm Tommy Jansson och Henrik Segerpalm, Faugert & Co Utvärdering De värderingar

Läs mer

Blekinge Engineering Software Qualities

Blekinge Engineering Software Qualities Blekinge Engineering Software Qualities Slututvärdering av KK-stiftelsens profilsatsning vid Blekinge Tekniska Högskola Ulrika Ekström Christina Johannesson Anders Sundin Om KK-stiftelsen För att stärka

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 6 UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT C H R I S T E R H E I N E G Å R D, P E K K A P E U R A & K N U T M A G N A R S A N D

Läs mer

Det bästa av två världar

Det bästa av två världar EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Det bästa av två världar effekter för näringslivet av samverkan i forskarutbildning en rapport om KK-stiftelsens Företagsforskarskolor Om KK-stiftelsen KK-stiftelsen är de

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

VA 2011:07. Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem VINNOVA Analys VA 2011:07 Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group Titel : Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem Författare:

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN

Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN 2013-01-24 Halvtidsutvärdering av Program för byggnader med mycket LÅG energianvändning - LÅGAN Mid-term evaluation of a programme for building having very low energy use Tommy Jansson, Miriam Terrell

Läs mer

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan

Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g Var blev ni av, ljuva drömmar En utvärdering av SSF:s satsning på den biomedicinska forskarskolan SSF-rapport nr 3 ISSN 1654-9872 ISBN 978-91-89206-42-7

Läs mer

Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar

Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar 2012-03-14 Utvärdering av programmet Drivkrafter för nya näringar Evaluation of the programme Incentives for new business concepts Tobias Fridholm, Göran Melin Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com

Läs mer

I hur många korgar skall äggen läggas?

I hur många korgar skall äggen läggas? S t i f t e l s e n f ö r s t r at e g i s k f o r s k n i n g 1 I hur många korgar skall äggen läggas? En jämförelse mellan SSFs satsningar på ett centrum för skogsbioteknik och ett nätverk för växtbioteknik

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

Utvärdering av MERA-programmet

Utvärdering av MERA-programmet 2008-11-16 Utvärdering av MERA-programmet Evaluation of the MERA Programme Tomas Åström Tommy Jansson Lars Niklasson Sven Faugert Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Det bästa av två världar?

Det bästa av två världar? Arbetsrapport 2007 71 Det bästa av två världar? Utvärdering av samarbetet mellan KTH och Lärarhögskolan i Stockholm med syfte att utveckla lärarutbildningar med teknisk och naturvetenskaplig inriktning

Läs mer

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen

Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjören utbildad för yrkeslivet? en undersökning av ingenjörsutbildningen Ingenjörsutbildningarna är viktiga för teknikföretags konkurrenskraft. De måste hålla en hög kvalitet och ha ett innehåll som

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. SkeWood. Slutrapport. Anders Grönlund. Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik

TEKNISK RAPPORT. SkeWood. Slutrapport. Anders Grönlund. Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik TEKNISK RAPPORT 2008:25 SkeWood Ett forskningsprogram vid Luleå tekniska unversitet Slutrapport Anders Grönlund Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik 2008:25

Läs mer

Halvtidsutvärdering av Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP)

Halvtidsutvärdering av Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP) 2010-01-29 Halvtidsutvärdering av Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram (NRFP) Mid-term Evaluation of the Swedish National Space Technology Research Programme (NRFP) Tomas Åström Tommy Jansson Pauline

Läs mer

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010

KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1. Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 1 Utvärdering av HÖG-projekten avslutade 2010 KK-STIFTELSEN: UTVÄRDERING AV HÖG-PROJEKTEN AVSLUTADE 2010 2 Om KK-stiftelsen KK-stiftelsens uppdrag

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer