Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark"

Transkript

1 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad Sista anbudsdag

2 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed inbjuds ni att lämna anbud på ramavtal på en eller flera av följande fackområden: A. Avfallsteknik B. Förorenad mark 1. Allmänt 1.1 Upphandlande enhet (beställare) Vetlanda Energi & Teknik AB (Vetab) Upplandavägen Vetlanda 1.2 Kontaktperson Grit Hofer Orientering om beställarens verksamhet Vetlanda Energi & Teknik AB (VETAB) är ett kommunaltekniskt bolag som är helägt av Vetlanda kommun. Bolagets verksamheter består av eldistribution, miljö- och återvinning, fjärrvärme, laboratorium, vatten/avlopp och bredband. Vetab har ca 80 anställda. Mer information finns på Vetabs hemsida: 1.4 Upphandlingens syfte och upphandlingens omfattning Vetab avser att träffa ramavtal med leverantörer inom nedanstående fackområden: A. Avfallsteknik B. Förorenad mark Beställaren avser att teckna ramavtal med flera leverantörer per fackområde. Rangordning gäller om ramavtal träffas med fler leverantörer. Avtalsperioden ska vara tre år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Avrop från ramavtal kommer att ske per fackområde. Beroende på tillgänglig kapacitet kan flera avrop ske per fackområde. 1.5 Upphandlingsform Detta är en upphandling genom förenklat förfarande enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 1.6 Formella krav på anbud Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare enligt registreringsbevis och innehålla företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter. Anbudet samt all begärd korrespondens i detta upphandlingsärende ska vara på svenska. All dokumentation behöver dock inte vara på svenska.

3 3 (6 ) Anbudet ska lämnas i slutet ytteremballage tydligt märkt Anbud Konsult LOU Anbudet ska vara Vetab tillhanda senast Anbudsgivare svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. Anbud ska lämnas till Vetab eller insändas per post. Anbud via fax eller e-post accepteras inte. Postadress: Vetlanda Energi och Teknik AB Box Vetlanda Besöksadress: Upplandavägen 16; Vetlanda Vardagar Anbudet ska vara bindande till och med Anbudet ska innehålla priser. Priser ska anges i SEK exklusive mervärdeskatt. Priser ska anges som timkostnad för namngivna personer. Det ska anges om personen är uppdragsledare eller handläggare. I den angivna timkostnaden ska resa till Vetlanda och traktamente ingå. Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogat anbudsformulär inklusive bilagor. Anbudsformulär ska bifogas anbudet. 1.7 Frågor och förtydliganden Önskar anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende behöver förtydligas ska en sådan begäran ställas skriftligen till beställarens kontaktperson enligt 1.2 senast Svar publiceras löpande dock senast på vår webbplats Anbudsgivaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad. 2 Krav på Leverantören 2.1 Beskrivning av företaget Anbudsgivare ska i anbudet lämna en kort beskrivning av företagets verksamhet, affärsidé och antalet anställda. Det ska framgå hur det säkerställs att anbudsgivaren har resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget/en. Anbudet ska innehålla en kort beskrivning av anbudsgivarens interna system och rutiner för kvalitetssäkring av genomförda arbeten. 2.2 Juridisk ställning Anbudsgivare ska kunna dokumentera att denne och eventuell underleverantör uppfyller kraven enligt 15 kap. 13 LOU avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare ska som bevis bifoga: Kopia av företagets registreringsbevis inte äldre än ett år, utfärdat av behörig myndighet.

4 4 (6 ) Sanningsförsäkring och accept av kommersiella villkor (bilaga 2), ifylld och undertecknad av behörig företrädare. Som bevis kommer Vetab att begära upplysningar av skatteverket. För utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare ska till sina anbud bifoga liknande intyg från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland. 2.3 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha en tillräckligt stabil ekonomisk ställning för att utan problem kunna bedömas klara av de åtaganden ett uppdrag medför. Anbudsgivaren riskkvalificering enligt kreditupplysningsföretag ska vara minst 3 eller motsvarande om inte förklaring har lämnats som kan godtas av beställaren. Anbudsgivaren ska som bevis bifoga: Årsredovisning för senaste räkenskapsåret, förutsatt att sådan upprättats. Om årsredovisning inte kan redovisas får den ekonomiska ställningen redovisas på annat sätt. Utdrag från kreditupplysningsföretag (Upplysningscentralen UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland) som visar anbudsgivarens riskklass. Uppgifterna får inte vara äldre än 3 månader. Anbudsgivaren ska inneha företags-/ansvarsförsäkring för sin verksamhet. Anbudsgivaren ska som bevis bifoga: Kopia av giltig ansvarsförsäkring, med uppgift am försäkringsbolag och försäkringsnummer. 3 Krav på tjänsten (Kravspecifikation) 3.1 Beskrivning av uppdraget Uppdraget/en kan inkludera utredningsarbete, projekteringsarbete, beräkningsarbete, fältarbete, projektledning, byggledning, kontroll, besiktning, framtagandet av bygghandlingar, framtagandet av handlingar för myndighetskontakter mm. De konsulttjänster som Vetab efterfrågar är för fackområde A - Avfallsteknik: för fackområde B Förorenad mark: miljöutredningar, MKB, periodisk besiktning, geoteknik, projektering etc miljötekniska undersökningar, åtgärdsutredning, riskbedömning, ansvarsutredning, projektering etc 3.2 Krav på kompetens Anbudsgivaren ska visa sin lämplighet genom att i anbudet beskriva utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationen. Anbudsgivaren ska ha tillräckliga personella resurser för

5 5 (6 ) uppdraget/en. Anbudsgivare ska tillhandahålla minst en konsult med minst 3 års erfarenhet av området. Anbudsgivaren ska bifoga: CV på de personer som kommer i fråga för genomförande av uppdraget/en. 3.3 Referensuppdrag Anbudsgivaren bör uppvisa hög kvalitet för utförda referensuppdrag. Anbudsgivaren ska bifoga en lista på relevanta uppdrag utförda de senaste 3 åren avseende respektive fackområde som bevis för tidigare uppdrag av liknande art. I underlaget ska ingå: kontaktperson för respektive uppdrag med uppgift om namn, telefonnummer och e- postadress, uppgifterna om kontaktpersoner ska vara aktuella 3.4 Krav på teknisk utrustning Tillgänglig teknisk utrustning för genomförande av uppdrag inom respektive fackområde ska anges i anbudet. 4 Anbudsprövning och Utvärderingskriterier Först prövas att anbuden uppfyller de formella kraven enligt kapitel 1.6. Därefter prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på leverantören (kapitel 2), dvs. kvalificering av leverantör. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven är uppfyllda (kapitel 3). Samtliga ska-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna antas. Bland de anbud som därefter kvarstår kommer Vetab att anta de/det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/en för respektive fackområde utifrån följande kriterier: 1. Kompetens och erfarenhet 2. Referenser 3. Pris För att klargöra det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet beräknas ett jämnförelsepris på följande sätt: SEK/tim utvärderingspris (beräkning enligt 4.3) - SEK/tim utvärdering kompetens/erfarenhet (enligt 4.1) - SEK/tim utvärdering referenser (enligt 4.2) Summa = Jämförelsepris SEK/tim 4.1 Kompetens och erfarenhet Vetab kommer att bedöma konsultens/konsultgruppens erfarenhet och kompetens utifrån den CV/de CV som bifogats anbudet enligt 3.2. Kriteriet värderas till max 350kr/tim. 4.2 Referenser Vetab kommer att bedöma konsultens/konsultgruppens förmåga att genomföra uppdrag genom referenstagning utifrån nedanstående frågor: Bedöm konsultens sakkunskaper inom aktuellt uppdrag?

6 6 (6 ) Bedöm hur väl konsulten håller sig inom tidsramar? Bedöm hur väl konsulten håller sig inom kostnadsramar? Hur fungerar tillgängligheten hos företaget gällande möten, telefon och e-post? Hur nöjd är du med konsultens insats? Vetab kommer att inhämta refernsutlåtanden från tre referensuppdrag. Vetab väljer referenterna från listan enligt 3.3 eller andra för Vetab kända referenter. I de fall anbudsgivaren tidigare har genomfört uppdrag åt Vetab är denne en av referenterna. Varje fråga är värd högst 4 poäng enligt betygsskalan 1-4 där 1=lägst/mindre bra och 4=högst/utmärkt. Vetab kommer att beräkna ett genomsnitt av tre referenser. Erhållna poäng värderas på följande sätt: : >1 2 ger 0kr/tim; >2 3 ger 50 kr/tim; >3 4 ger 100 kr/tim. Max 4 poäng kan erhållas. 4.3 Pris Utvärderingspriset är ett beräknat pris som endast används i utvärderingssyfte. Utvärderingspriset beräknas på följande sätt: beräkning av genomsnittlig timtaxa för namngivna handläggare beräkning av genomsnittlig timtaxa för namngivna uppdragsledare viktning av resultaten: genomsnittlig timtaxa handläggare - 70% genomsnittlig timtaxa uppdragsledare - 30% summering av resultaten Upplysningar om tilldelningsbeslut Vetab kommer att skicka upplysningar om tilldelningsbeslut till anbudsgivarna så snart tilldelningsbeslut har fattats. Bilagor till detta dokument Det kompletta underlaget för denna upphandling består av följande dokument: Förfrågningsunderlag / Inbjudan att lämna anbud detta dokument Bilaga 1 Anbudsformulär (fylls i) Bilaga 2 Sanningsförsäkring (fylls i) Bilaga 3 Kommersiella villkor konsulttjänster

7 1 (2) Upphandling av Ramavtal avseende konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄR Anbudsgivarens organisationsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer Adress Postadress Telefonnummer E-post Firmatecknare Kontaktperson rörande detta anbud Kontaktperson Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-post Anbudsområde Anbudsgivaren ska ange de fackområden anbudet avser. Sätt kryss för avsett område. A - Avfallsteknik B Förorenad mark

8 2 (2) Anbuds giltighet Detta anbud förklarar vi bindande, från vår sida, under 60 dagar räknat från anbudstidens utgång. Ort och datum Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Anbud uppställt enligt följande: Bilaga 1: Anbudsformulär (bilaga 1 förfrågningsunderlag) Bilaga 2: Beskrivning av företaget (enligt 2.1) Bilaga 3: Prislista (enligt 1.6) Bilaga 4: Beskrivning av system för kvalitetssäkring (enligt 2.1) Bilaga 5: Registreringsbevis (enligt 2.2) Bilaga 6: Sanningsförsäkring (bilaga 2 förfrågningsunderlag) Bilaga 7: Årsredovisning (enligt 2.3) Bilaga 8: Utdrag från kreditupplysningsföretag (enligt 2.3) Bilaga 9: Ansvarsförsäkring (enligt 2.3) Bilaga 10: CV (enligt 3.2) Bilaga 11: Referensuppdrag (enligt 3.3) Bilaga 12: Teknisk utrustning (enligt 3.4)

9 1 (1) Bilaga 2 - SANNINGSFÖRSÄKRAN Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren inte är dömd för sådana brott enligt 10 kap 1 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Vidare försäkras att anbudsgivaren enligt vad som anges i 10 kap 2 (LOU) inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande inta har inställt sina betalningar inte är underkastad näringsförbud inte är dömd för brott anseende yrkesutövningen inte gjord sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen Vidare försäkras härmed att anbudsgivaren accepterar de i upphandlingen bifogade kommersiella villkoren, bilaga 3 Ort och datum Underskrift av firmatecknare. Namnförtydligande

10 1 (4) Bilaga 3 - KOMMERSIELLA VILLKOR - KONSULTTJÄNSTER För uppdraget gäller ABK 96 där inte annat anges. 1 Avtalsperiod Avtal avses löpa fr o m t o m , med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. 2 Parternas förhållningssätt Uppdragsgenomgångar Efter avrop av uppdrag kommer en uppdragsgenomgång att ske vid det första projektmötet. Inställelsetid Anträffbar för möten inom 5 arbetsdagar i övrigt tillgänglig under kontorstid på telefon eller e-post. Förmåga Leverantören ska bibehålla förmågan som uppgavs i anbudet. Ansvar och befogenheter Om leverantören finner att uppdragets art eller omfattning behöver förändras under uppdragets gång ska samråd ske med beställaren. Beställaren ska skriftligen godkänna förändringen innan den får genomföras. Konsultens oberoende Konsulten ska vara oberoende av leverantörer, entreprenörer eller andra eventuella intressenter i de projekt som kan bli aktuella. Beställarens åtagande Beställaren svarar under uppdragstiden för de myndighetskontakter som kan bli aktuella (bygglov, tillstånd etc.) om inte annat överenskommes. Sekretess I de fall Leverantören kommer att medverka i upphandlingsarbete, anbudsvärdering eller dylikt omfattas han av samma sekretessbestämmelser som enligt gällande lag är tillämplig på beställaren. Leverantören skall iaktta den sekretess som betingas av beställarens affärsmässiga intressen och beträffande de uppdrag som leverantören kommer att medverka i. 3 Uppdragets omfattning Uppdraget Leverantören ska utföra tjänster i enlighet med Vetabs förfrågningsunderlag daterad Precisering av uppdraget Precisering av uppdraget kommer att ske i samband med avrop av uppdrag.

11 2 (4) Myndighetskontakter Handläggs av beställaren om inte annat överenskommes under pågående uppdrag. Kostnadsstyrning Beställaren svarar för kostnadsstyrande beslut via projektmöten. Datorstöd Ritningsarbete ska levereras digitalt i Auto-CAD och pdf format och efter beställning i pappersform. Text och tabeller ska redovisas digitalt i pdf, MS Office och efter beställning i pappersform. 4 Organisation Leverantörens projektorganisation Leverantörens organisation ska anges, för beställarens godkännande, innan uppdraget startar. Leverantören ska namnge de personer, som leverantören avser använda för uppdrag till följd av ramavtalet. Namngivna personer hos leverantören, får ej ersättas, utan beställarens godkännande i de enskilda uppdragen. Underleverantör Endast av beställaren godkända underleverantörer får anlitas. Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Samordning Leverantören kan komma att delta som ensam konsult, generalkonsult eller sidokonsult i avropade uppdrag. Samordning mellan konsulter vid delade uppdrag åvilar beställaren om inte annat överenskommes vid avrop. Möten i uppdraget Beställarens och leverantören kommer i varje enskilt fall överens om leverantörens deltagande i möten. 5 Genomförande av uppdrag Beställarens granskning av uppdraget För granskning av handlingar ska beställaren beredas tillräcklig tid vid varje granskningstillfälle, minst 5 arbetsdagar. Denna granskning befriar inte leverantören från ansvar. 6 Tider Tidplan Tidplan bestäms för varje enskilt uppdrag. Uppdragsstart Starttider bestäms i varje enskilt uppdrag. Färdigställandetid Färdigställandetid bestäms vid varje enskilt uppdrag.

12 3 (4) Vite vid försening Vite utgår ej i normalfallet. Vite kan i särskilda fall komma att utgå vid försening om så avtalats vid beställning. Vites storlek skall anges i beställningsskrivelse. 7 Ansvar Ansvarstidens början Leverantören ska, när han anser att uppdraget är slutfört, skriftlig anmäla detta till beställaren. 8 Nyttjanderätt och äganderätt Beställaren har exklusiv rätt till användning av överlämnat material till egna arbeten, inklusive rätten att ändra och korrigera materialet. Arkivering av handlingar Arkivering av kopierbara handlingar ska ske hos beställaren. 9 Ersättning Rörligt arvode Ersättning utgår enligt i kontraktet redovisad lista på timarvoden och övrig ersättning. Leverantören ska på begäran i samband med beställning kunna göra en uppskattning av kostnaden för uppdraget. Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Leverantören ska meddela beställaren för godkännande innan ändringar och tilläggsarbeten påbörjas. Ersättning för kostnadsändring Priser ska anses som en fast timkostnad t.o.m Priser justeras en gång per kalenderår i enlighet med utvecklingen av, via SCB:s hemsida, tillgängliga tjänsteprisindex TPI SPIN ( annan teknisk konsultverksamhet ). Som basmånad gäller oktober Regleringsmånad är oktober året före regleringstidpunkten. 10 Betalning Betalning sker endast mot faktura. Av faktura ska framgå aktuell handläggare hos beställaren samt art och omfattning av utfört arbete, specificerat per person och utrustning under den period fakturan avser. Fakturamärkning anges i beställningsskrivelse. Korrekta fakturor betalas 30 dagar från fakturans ankomstdag. Expiditions-, order-, faktuerings-, eller liknande avgifter accepteras inte. Förskott beviljas inte.

13 4 (4) 11 Hävning och Avbeställning Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på obestånd så att Leverantören inte kan fullgöra sitt åtagande. 12 Tvist Enligt ABK 96.

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Fjärrvärme, El och Styr samt Vatten och Avlopp

Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Fjärrvärme, El och Styr samt Vatten och Avlopp 1 (7) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Fjärrvärme, El och Styr samt Vatten och Avlopp Förfrågningsunderlag Upprättad 2009-02-01 Sista anbudsdag 2009-03-09 2 (7) Inbjudan att lämna

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avropsförfrågan. Projektledare

Avropsförfrågan. Projektledare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Projektledare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare it-tjänster AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare it-tjänster Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare -uppdragshantering Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare /stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare /stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Avropsförfrågan. Webb-designer

Avropsförfrågan. Webb-designer AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Webb-designer Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Elektronisk anbudsgivning och informationshantering i upphandlingen... 2 Administrativa krav... 3 Information

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator

Avropsförfrågan. Systemutvecklare -stordator AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare -stordator Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...

1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER... Anbudsformulär 1 KVALIFICERINGSKRAV...2 1.7 ANBUDETS FORM OCH INLÄMNING...2 1.8 ANBUDETS GILTIGHETSTID...2 1.9 AVTALSPERIOD...3 1.10 ANBUDSPRISER...3 2 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN...3 2.2 REGISTRERINGS-, SKATTE-

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Avropsförfrågan. Testledare/testare

Avropsförfrågan. Testledare/testare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Testledare/testare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Bilaga 3: Svarsformulär

Bilaga 3: Svarsformulär 1 Bilaga 3: Svarsformulär Bifogas anbudet för (företagets firmanamn) Allmänna uppgifter Anbud Härmed erbjuder vi oss att genomföra uppdrag i enlighet med det förfrågningsunderlag som gäller för rubricerad

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare

Avropsförfrågan. Systemutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Systemutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor

DIREKTUPPHANDLING. Aluminiumbåt med motor = Datum Dnr 2012-01-24 512-565-2012 DIREKTUPPHANDLING Aluminiumbåt med motor Bilagor: Bilaga 1: Sanningsförsäkran Bilaga 2: Svarsformulär mçëí~çêéëë= _Éë âë~çêéëë= qéäéñçå= qéäéñ~ñ= bjéçëí= UPN=US== pqboprka=

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10

ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 ANBUDSFORMULÄR 2013-10-10 Anbud om- och tillbyggnad hus F, Ede Skola, Delsbo, Hudiksvalls Kommun Anbudsgivare (namn): 1. Anbudspris Vi erbjuder oss härmed att utföra entreprenadarbeten för om- och tillbyggnad

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM

AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE VENTILATIONSKONSULTTJÄNSTER STOCKHOLM AB FAMILJEBOSTÄDER BILAGA 2 - PM FÖR ANBUDSGIVARE AVSEENDE STOCKHOLM 2011-07-08 INLEDNING Detta dokument kompletterar bilaga 1- Administrativa föreskrifter avseende Ventilationskonsulttjänster, och anger

Läs mer