Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark"

Transkript

1 1 (6 ) Upphandling av ramavtal avseende Konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Förfrågningsunderlag Upprättad Sista anbudsdag

2 2 (6 ) Inbjudan att lämna anbud Härmed inbjuds ni att lämna anbud på ramavtal på en eller flera av följande fackområden: A. Avfallsteknik B. Förorenad mark 1. Allmänt 1.1 Upphandlande enhet (beställare) Vetlanda Energi & Teknik AB (Vetab) Upplandavägen Vetlanda 1.2 Kontaktperson Grit Hofer Orientering om beställarens verksamhet Vetlanda Energi & Teknik AB (VETAB) är ett kommunaltekniskt bolag som är helägt av Vetlanda kommun. Bolagets verksamheter består av eldistribution, miljö- och återvinning, fjärrvärme, laboratorium, vatten/avlopp och bredband. Vetab har ca 80 anställda. Mer information finns på Vetabs hemsida: 1.4 Upphandlingens syfte och upphandlingens omfattning Vetab avser att träffa ramavtal med leverantörer inom nedanstående fackområden: A. Avfallsteknik B. Förorenad mark Beställaren avser att teckna ramavtal med flera leverantörer per fackområde. Rangordning gäller om ramavtal träffas med fler leverantörer. Avtalsperioden ska vara tre år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Avrop från ramavtal kommer att ske per fackområde. Beroende på tillgänglig kapacitet kan flera avrop ske per fackområde. 1.5 Upphandlingsform Detta är en upphandling genom förenklat förfarande enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. 1.6 Formella krav på anbud Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare enligt registreringsbevis och innehålla företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, kontaktperson under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter. Anbudet samt all begärd korrespondens i detta upphandlingsärende ska vara på svenska. All dokumentation behöver dock inte vara på svenska.

3 3 (6 ) Anbudet ska lämnas i slutet ytteremballage tydligt märkt Anbud Konsult LOU Anbudet ska vara Vetab tillhanda senast Anbudsgivare svarar för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas ej. Anbud ska lämnas till Vetab eller insändas per post. Anbud via fax eller e-post accepteras inte. Postadress: Vetlanda Energi och Teknik AB Box Vetlanda Besöksadress: Upplandavägen 16; Vetlanda Vardagar Anbudet ska vara bindande till och med Anbudet ska innehålla priser. Priser ska anges i SEK exklusive mervärdeskatt. Priser ska anges som timkostnad för namngivna personer. Det ska anges om personen är uppdragsledare eller handläggare. I den angivna timkostnaden ska resa till Vetlanda och traktamente ingå. Anbud ska vara uppställt och innehålla uppgifter enligt bifogat anbudsformulär inklusive bilagor. Anbudsformulär ska bifogas anbudet. 1.7 Frågor och förtydliganden Önskar anbudsgivare att förfrågningsunderlaget i något avseende behöver förtydligas ska en sådan begäran ställas skriftligen till beställarens kontaktperson enligt 1.2 senast Svar publiceras löpande dock senast på vår webbplats Anbudsgivaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad. 2 Krav på Leverantören 2.1 Beskrivning av företaget Anbudsgivare ska i anbudet lämna en kort beskrivning av företagets verksamhet, affärsidé och antalet anställda. Det ska framgå hur det säkerställs att anbudsgivaren har resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget/en. Anbudet ska innehålla en kort beskrivning av anbudsgivarens interna system och rutiner för kvalitetssäkring av genomförda arbeten. 2.2 Juridisk ställning Anbudsgivare ska kunna dokumentera att denne och eventuell underleverantör uppfyller kraven enligt 15 kap. 13 LOU avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivare ska som bevis bifoga: Kopia av företagets registreringsbevis inte äldre än ett år, utfärdat av behörig myndighet.

4 4 (6 ) Sanningsförsäkring och accept av kommersiella villkor (bilaga 2), ifylld och undertecknad av behörig företrädare. Som bevis kommer Vetab att begära upplysningar av skatteverket. För utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare ska till sina anbud bifoga liknande intyg från motsvarande myndighet i anbudsgivarens hemland. 2.3 Ekonomisk och finansiell ställning Anbudsgivaren ska ha en tillräckligt stabil ekonomisk ställning för att utan problem kunna bedömas klara av de åtaganden ett uppdrag medför. Anbudsgivaren riskkvalificering enligt kreditupplysningsföretag ska vara minst 3 eller motsvarande om inte förklaring har lämnats som kan godtas av beställaren. Anbudsgivaren ska som bevis bifoga: Årsredovisning för senaste räkenskapsåret, förutsatt att sådan upprättats. Om årsredovisning inte kan redovisas får den ekonomiska ställningen redovisas på annat sätt. Utdrag från kreditupplysningsföretag (Upplysningscentralen UC, eller motsvarande i anbudsgivarens hemland) som visar anbudsgivarens riskklass. Uppgifterna får inte vara äldre än 3 månader. Anbudsgivaren ska inneha företags-/ansvarsförsäkring för sin verksamhet. Anbudsgivaren ska som bevis bifoga: Kopia av giltig ansvarsförsäkring, med uppgift am försäkringsbolag och försäkringsnummer. 3 Krav på tjänsten (Kravspecifikation) 3.1 Beskrivning av uppdraget Uppdraget/en kan inkludera utredningsarbete, projekteringsarbete, beräkningsarbete, fältarbete, projektledning, byggledning, kontroll, besiktning, framtagandet av bygghandlingar, framtagandet av handlingar för myndighetskontakter mm. De konsulttjänster som Vetab efterfrågar är för fackområde A - Avfallsteknik: för fackområde B Förorenad mark: miljöutredningar, MKB, periodisk besiktning, geoteknik, projektering etc miljötekniska undersökningar, åtgärdsutredning, riskbedömning, ansvarsutredning, projektering etc 3.2 Krav på kompetens Anbudsgivaren ska visa sin lämplighet genom att i anbudet beskriva utbildnings- och yrkesmässiga kvalifikationen. Anbudsgivaren ska ha tillräckliga personella resurser för

5 5 (6 ) uppdraget/en. Anbudsgivare ska tillhandahålla minst en konsult med minst 3 års erfarenhet av området. Anbudsgivaren ska bifoga: CV på de personer som kommer i fråga för genomförande av uppdraget/en. 3.3 Referensuppdrag Anbudsgivaren bör uppvisa hög kvalitet för utförda referensuppdrag. Anbudsgivaren ska bifoga en lista på relevanta uppdrag utförda de senaste 3 åren avseende respektive fackområde som bevis för tidigare uppdrag av liknande art. I underlaget ska ingå: kontaktperson för respektive uppdrag med uppgift om namn, telefonnummer och e- postadress, uppgifterna om kontaktpersoner ska vara aktuella 3.4 Krav på teknisk utrustning Tillgänglig teknisk utrustning för genomförande av uppdrag inom respektive fackområde ska anges i anbudet. 4 Anbudsprövning och Utvärderingskriterier Först prövas att anbuden uppfyller de formella kraven enligt kapitel 1.6. Därefter prövas att anbuden uppfyller de krav som ställts på leverantören (kapitel 2), dvs. kvalificering av leverantör. De anbud som visat sig uppfylla dessa krav genomgår därefter en prövning av att de ställda kraven är uppfyllda (kapitel 3). Samtliga ska-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud ska kunna antas. Bland de anbud som därefter kvarstår kommer Vetab att anta de/det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet/en för respektive fackområde utifrån följande kriterier: 1. Kompetens och erfarenhet 2. Referenser 3. Pris För att klargöra det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet beräknas ett jämnförelsepris på följande sätt: SEK/tim utvärderingspris (beräkning enligt 4.3) - SEK/tim utvärdering kompetens/erfarenhet (enligt 4.1) - SEK/tim utvärdering referenser (enligt 4.2) Summa = Jämförelsepris SEK/tim 4.1 Kompetens och erfarenhet Vetab kommer att bedöma konsultens/konsultgruppens erfarenhet och kompetens utifrån den CV/de CV som bifogats anbudet enligt 3.2. Kriteriet värderas till max 350kr/tim. 4.2 Referenser Vetab kommer att bedöma konsultens/konsultgruppens förmåga att genomföra uppdrag genom referenstagning utifrån nedanstående frågor: Bedöm konsultens sakkunskaper inom aktuellt uppdrag?

6 6 (6 ) Bedöm hur väl konsulten håller sig inom tidsramar? Bedöm hur väl konsulten håller sig inom kostnadsramar? Hur fungerar tillgängligheten hos företaget gällande möten, telefon och e-post? Hur nöjd är du med konsultens insats? Vetab kommer att inhämta refernsutlåtanden från tre referensuppdrag. Vetab väljer referenterna från listan enligt 3.3 eller andra för Vetab kända referenter. I de fall anbudsgivaren tidigare har genomfört uppdrag åt Vetab är denne en av referenterna. Varje fråga är värd högst 4 poäng enligt betygsskalan 1-4 där 1=lägst/mindre bra och 4=högst/utmärkt. Vetab kommer att beräkna ett genomsnitt av tre referenser. Erhållna poäng värderas på följande sätt: : >1 2 ger 0kr/tim; >2 3 ger 50 kr/tim; >3 4 ger 100 kr/tim. Max 4 poäng kan erhållas. 4.3 Pris Utvärderingspriset är ett beräknat pris som endast används i utvärderingssyfte. Utvärderingspriset beräknas på följande sätt: beräkning av genomsnittlig timtaxa för namngivna handläggare beräkning av genomsnittlig timtaxa för namngivna uppdragsledare viktning av resultaten: genomsnittlig timtaxa handläggare - 70% genomsnittlig timtaxa uppdragsledare - 30% summering av resultaten Upplysningar om tilldelningsbeslut Vetab kommer att skicka upplysningar om tilldelningsbeslut till anbudsgivarna så snart tilldelningsbeslut har fattats. Bilagor till detta dokument Det kompletta underlaget för denna upphandling består av följande dokument: Förfrågningsunderlag / Inbjudan att lämna anbud detta dokument Bilaga 1 Anbudsformulär (fylls i) Bilaga 2 Sanningsförsäkring (fylls i) Bilaga 3 Kommersiella villkor konsulttjänster

7 1 (2) Upphandling av Ramavtal avseende konsulttjänster inom Avfallsteknik och Förorenad mark Bilaga 1 ANBUDSFORMULÄR Anbudsgivarens organisationsuppgifter Företagsnamn Organisationsnummer Adress Postadress Telefonnummer E-post Firmatecknare Kontaktperson rörande detta anbud Kontaktperson Telefonnummer Mobiltelefonnummer E-post Anbudsområde Anbudsgivaren ska ange de fackområden anbudet avser. Sätt kryss för avsett område. A - Avfallsteknik B Förorenad mark

8 2 (2) Anbuds giltighet Detta anbud förklarar vi bindande, från vår sida, under 60 dagar räknat från anbudstidens utgång. Ort och datum Underskrift av firmatecknare Namnförtydligande Anbud uppställt enligt följande: Bilaga 1: Anbudsformulär (bilaga 1 förfrågningsunderlag) Bilaga 2: Beskrivning av företaget (enligt 2.1) Bilaga 3: Prislista (enligt 1.6) Bilaga 4: Beskrivning av system för kvalitetssäkring (enligt 2.1) Bilaga 5: Registreringsbevis (enligt 2.2) Bilaga 6: Sanningsförsäkring (bilaga 2 förfrågningsunderlag) Bilaga 7: Årsredovisning (enligt 2.3) Bilaga 8: Utdrag från kreditupplysningsföretag (enligt 2.3) Bilaga 9: Ansvarsförsäkring (enligt 2.3) Bilaga 10: CV (enligt 3.2) Bilaga 11: Referensuppdrag (enligt 3.3) Bilaga 12: Teknisk utrustning (enligt 3.4)

9 1 (1) Bilaga 2 - SANNINGSFÖRSÄKRAN Härmed försäkras på heder och samvete att anbudsgivaren inte är dömd för sådana brott enligt 10 kap 1 Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som innefattar deltagande i en kriminell organisation bestickning bedrägeri penningtvätt Vidare försäkras att anbudsgivaren enligt vad som anges i 10 kap 2 (LOU) inte är i konkurs, i likvidation eller under tvångsförvaltning inte är föremål för ackord eller för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande inta har inställt sina betalningar inte är underkastad näringsförbud inte är dömd för brott anseende yrkesutövningen inte gjord sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen Vidare försäkras härmed att anbudsgivaren accepterar de i upphandlingen bifogade kommersiella villkoren, bilaga 3 Ort och datum Underskrift av firmatecknare. Namnförtydligande

10 1 (4) Bilaga 3 - KOMMERSIELLA VILLKOR - KONSULTTJÄNSTER För uppdraget gäller ABK 96 där inte annat anges. 1 Avtalsperiod Avtal avses löpa fr o m t o m , med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. 2 Parternas förhållningssätt Uppdragsgenomgångar Efter avrop av uppdrag kommer en uppdragsgenomgång att ske vid det första projektmötet. Inställelsetid Anträffbar för möten inom 5 arbetsdagar i övrigt tillgänglig under kontorstid på telefon eller e-post. Förmåga Leverantören ska bibehålla förmågan som uppgavs i anbudet. Ansvar och befogenheter Om leverantören finner att uppdragets art eller omfattning behöver förändras under uppdragets gång ska samråd ske med beställaren. Beställaren ska skriftligen godkänna förändringen innan den får genomföras. Konsultens oberoende Konsulten ska vara oberoende av leverantörer, entreprenörer eller andra eventuella intressenter i de projekt som kan bli aktuella. Beställarens åtagande Beställaren svarar under uppdragstiden för de myndighetskontakter som kan bli aktuella (bygglov, tillstånd etc.) om inte annat överenskommes. Sekretess I de fall Leverantören kommer att medverka i upphandlingsarbete, anbudsvärdering eller dylikt omfattas han av samma sekretessbestämmelser som enligt gällande lag är tillämplig på beställaren. Leverantören skall iaktta den sekretess som betingas av beställarens affärsmässiga intressen och beträffande de uppdrag som leverantören kommer att medverka i. 3 Uppdragets omfattning Uppdraget Leverantören ska utföra tjänster i enlighet med Vetabs förfrågningsunderlag daterad Precisering av uppdraget Precisering av uppdraget kommer att ske i samband med avrop av uppdrag.

11 2 (4) Myndighetskontakter Handläggs av beställaren om inte annat överenskommes under pågående uppdrag. Kostnadsstyrning Beställaren svarar för kostnadsstyrande beslut via projektmöten. Datorstöd Ritningsarbete ska levereras digitalt i Auto-CAD och pdf format och efter beställning i pappersform. Text och tabeller ska redovisas digitalt i pdf, MS Office och efter beställning i pappersform. 4 Organisation Leverantörens projektorganisation Leverantörens organisation ska anges, för beställarens godkännande, innan uppdraget startar. Leverantören ska namnge de personer, som leverantören avser använda för uppdrag till följd av ramavtalet. Namngivna personer hos leverantören, får ej ersättas, utan beställarens godkännande i de enskilda uppdragen. Underleverantör Endast av beställaren godkända underleverantörer får anlitas. Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Samordning Leverantören kan komma att delta som ensam konsult, generalkonsult eller sidokonsult i avropade uppdrag. Samordning mellan konsulter vid delade uppdrag åvilar beställaren om inte annat överenskommes vid avrop. Möten i uppdraget Beställarens och leverantören kommer i varje enskilt fall överens om leverantörens deltagande i möten. 5 Genomförande av uppdrag Beställarens granskning av uppdraget För granskning av handlingar ska beställaren beredas tillräcklig tid vid varje granskningstillfälle, minst 5 arbetsdagar. Denna granskning befriar inte leverantören från ansvar. 6 Tider Tidplan Tidplan bestäms för varje enskilt uppdrag. Uppdragsstart Starttider bestäms i varje enskilt uppdrag. Färdigställandetid Färdigställandetid bestäms vid varje enskilt uppdrag.

12 3 (4) Vite vid försening Vite utgår ej i normalfallet. Vite kan i särskilda fall komma att utgå vid försening om så avtalats vid beställning. Vites storlek skall anges i beställningsskrivelse. 7 Ansvar Ansvarstidens början Leverantören ska, när han anser att uppdraget är slutfört, skriftlig anmäla detta till beställaren. 8 Nyttjanderätt och äganderätt Beställaren har exklusiv rätt till användning av överlämnat material till egna arbeten, inklusive rätten att ändra och korrigera materialet. Arkivering av handlingar Arkivering av kopierbara handlingar ska ske hos beställaren. 9 Ersättning Rörligt arvode Ersättning utgår enligt i kontraktet redovisad lista på timarvoden och övrig ersättning. Leverantören ska på begäran i samband med beställning kunna göra en uppskattning av kostnaden för uppdraget. Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten Leverantören ska meddela beställaren för godkännande innan ändringar och tilläggsarbeten påbörjas. Ersättning för kostnadsändring Priser ska anses som en fast timkostnad t.o.m Priser justeras en gång per kalenderår i enlighet med utvecklingen av, via SCB:s hemsida, tillgängliga tjänsteprisindex TPI SPIN ( annan teknisk konsultverksamhet ). Som basmånad gäller oktober Regleringsmånad är oktober året före regleringstidpunkten. 10 Betalning Betalning sker endast mot faktura. Av faktura ska framgå aktuell handläggare hos beställaren samt art och omfattning av utfört arbete, specificerat per person och utrustning under den period fakturan avser. Fakturamärkning anges i beställningsskrivelse. Korrekta fakturor betalas 30 dagar från fakturans ankomstdag. Expiditions-, order-, faktuerings-, eller liknande avgifter accepteras inte. Förskott beviljas inte.

13 4 (4) 11 Hävning och Avbeställning Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om Leverantören försätts i konkurs eller eljest befinnes vara på obestånd så att Leverantören inte kan fullgöra sitt åtagande. 12 Tvist Enligt ABK 96.

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer