Beslut Dnr :2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund"

Transkript

1 Beslut Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr :2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

2 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen... 6 Beskrivning av Kalmarsunds gymnasieförbund... 8 Tillsynsprotokoll med bedömningar Bedömningar och motiveringar Redovisning och uppföljning Skolinspektionen, Box 330, Linköping, Besök: Storgatan 33 Telefon: , Fax:

3 3(16) Tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Helhetsbedömning Som huvudman för gymnasieskola och vuxenutbildning för de kommuner som ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund har förbundet ansvar för att all verksamhet genomförs i enlighet med bestämmelser, mål och riktlinjer i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Huvudmannen för Kalmarsunds gymnasieförbund ska dessutom styra, leda och kvalitetssäkra verksamheten på ett sådant sätt att elever garanteras en verksamhet och utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Den modell för bedömning som Skolinspektionen använder är en avvikelserapportering. Bedömningarna ska visa om och på vilket sätt Kalmarsunds gymnasieförbund avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i författningarna. I detta beslut beskrivs och bedöms förbundets ansvarstagande för gymnasieskola och vuxenutbildning för de kommuner som ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund. Trots det faktum att flertalet elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund enligt den offentliga statistiken når målen för utbildningen behövs åtgärder för att eleverna inom alla verksamheter ges förutsättningar att avsluta utbildningen med slutbetyg inom fyra år. Detta bekräftas av Skolinspektionens tillsyn som visar att det i samtliga gymnasieskolors skolbeslut finns program som kräver åtgärder för att fler elever ska nå målen för utbildningen. En jämförelse mellan Skolverkets statistik över vuxenutbildningen inom Kalmarsunds gymnasieförbund och värdena för riket 2010 visar att resultatet för sfi ligger i paritet med riket medan resultatet för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är lägre. Åtgärder behövs för att förbättra uppföljningen och utvärderingen av resultatet för vuxenutbildningen i syfte att öka elevernas möjlighet till måluppfyllelse. Tillsynen visar att Kalmarsunds gymnasieförbund behöver förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna analysera och vidta åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. I Skolverkets utbildningsinspektion från 2004 framkom brister i förbundets kvalitetsarbete. Efter detta har åtgärder vidtagits och förbundsledningen ger stöd och instruktioner till de olika verksamheterna inför kvalitetsarbetet. Det saknas dock en analys av allt insamlat underlag som kan leda fram till relevanta åtgärder i syfte att förbättra resultatet. Det saknas också uppföljningar för flera utbildningar och huvudmannens egna redovisningar behöver kompletteras så att resultatet kan studeras på en övergripande nivå. Sammanställning av resultaten för gymnasiesärskolan saknas vilket innebär att det inte finns förutsättningar för analys och förbättringsarbete. Uppföljning av vuxenutbildningen brister också i skolorna och redovisning av måluppfyllelsen för särvux saknas helt.

4 4(16) Således behövs enligt Skolinspektionens bedömning ytterligare insatser för att säkerställa att alla elever får förutsättningar att nå målen för utbildningen. I dagsläget hänvisar huvudmannen mycket till skolornas egna redovisningar men det är av stor vikt att utvecklingsbehov och styrkor med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet även kan ses i sin helhet. Kalmarsunds gymnasieförbunds beslutande organ är en styrelse med representanter för kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Ledningen för den dagliga verksamheten finns vid förbundskontoret i Kalmar med en förbundschef som högste ansvarig. Tillsynen visar att det finns en tydlig struktur för ledningsarbetet men ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna är inte tydlig. För att rektorerna ska kunna genomföra sitt uppdrag i enligt bestämmelserna måste det förtydligas att de beslut som åligger styrelsen för utbildningen respektive rektor är delegerade i enlighet med författningen. Utifrån det som framkommit efter granskningen förbundets verksamhet och av det som beskrivs i skolbesluten erbjuds eleverna en studiemiljö som är lugn och trygg i Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor. Av skolbesluten framgår dock att dokumentationen i form av planer mot kränk ande behandling inte lever upp till författningarnas krav. Trots utbildningsinsatser från förbundets sida för att förbättra dokumenten visar skolbesluten från flertalet skolor att planerna mot kränkande behandling saknar en tydlig beskrivning av de åtgärder som ska vidtas utifrån en aktuell kartläggning för att motverka kränkande behandling. Även en utvärdering av genomförda åtgärder utifrån föregående års plan saknas. Eleverna erbjuds en utbildning som lever upp till bestämmelserna och undervisningen genomförs i regel av lärare med relevant utbildning. Det framkommer dock att det finns behov av insatser då det inom några verksamheter förekommer att lärare saknar utbildning för den undervisning de bedriver. Huvudmannen behöver också se över de lokala kurser som ingår i utbildningen för de elever som påbörjade sina gymnasiestudier före den 1 juli Skolinspektionen har i tillsynen av Kalmarsunds gymnasieförbund identifierat följande brister inom kommunens ansvarsområden som måste åtgärdas: Alla elever ges inte möjligheter att nå lägst målen för utbildningen (1 kap års skollag, Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 2.1. Kunskaper ). Kalmarsunds gymnasieförbund ser inte i tillräcklig grad till att det finns en plan mot kränkande behandling som är upprättad i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet (14 a kap års skollag). Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen för utbildning och verksamheterna (2 kap års skollag, 6 kap. kommunallagen).

5 5(16) Huvudmannen följer inte i tillräcklig grad upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (1 kap års skollag, Lpf 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, Den enskilda skolans uppdrag, Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Lokala kurser som erbjuds inom Kalmarsunds gymnasieförbund är inte förenliga med gymnasieförordningen (2 kap års gymnasieförordning).

6 6(16) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbunds gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Skolinspektionen har besökt gymnasieförbundets skolor under våren Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisats. Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av skolorna och huvudmannens ansvar för utbildningarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund utgör Skolinspektionens slutliga beslut avseende tillsynen i Kalmarsunds gymnasieförbund. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 men började gälla först den 1 juli Skolinspektionens tillsyn i Kalmarsunds gymnasieförbund har genomförts under våren Utgångspunkten för Skolinspektionens bedömningar i tillsynen av Kalmarsunds gymnasieförbund har därför varit de författningar som gällde före den 1 juli Huvudmannabeslut och skolbeslut kommer dock att följas upp med 2010 års skollag som utgångspunkt. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn/). Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs på de enskilda skolorna har rektor och huvudman ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på skolorna och i Kalmarsunds gymnasieförbund inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av Kalmarsunds gymnasieförbunds ansvarstagande är dels dokument från gymnasieförbundet, skolor och övriga verksamheter, dels den information som inspektörerna samlat in via enkäter samt vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Beslutet grundas även på annan information om skolorna från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Kalmarsunds gymnasieförbund genomfördes intervjuer med representanter för förbundsledningen och förbundsstyrelsen. Samtliga gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och

7 7(16) vuxenutbildning inom Kalmarsunds gymnasieförbund har besökts. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledning samt med representanter för elever och personal. Detta beslut kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för Kalmarsunds gymnasieförbund. Företrädare för Kalmarsunds gymnasieförbunds huvudman har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut.

8 8(16) Beskrivning av Kalmarsunds gymnasieförbund Tabell 1. Antal elever i Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetsform Antal elever/studerande Gymnasieskola Gymnasiesärskola 140 Kommunal vuxenutbildning 423 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 68 Svenskundervisning för invandrare 346 Källa: Kalmarsunds gymnasieförbund juni 2011 Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner bildar gemensamt kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund. Kalmarsunds Gymnasieförbund startade den 1 juli Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Gymnasieförbundets politiska styrning utövas av en styrelse som består av 11 förtroendevalda representanter från de fyra medlemskommunerna. För den operativa delen av Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarar förbundskontoret som leds av en förbundschef. Kalmarsunds Gymnasieförbund har sitt säte i Kalmar. Några delar av det offentliga skolväsendet inom medlemskommunerna som rör gymnasieskolan och vuxenutbildning tillhör inte Kalmarsunds gymnasieförbund. Det är Kunskapsnavet i Kalmar och Torsås korrespondensgymnasium. Kunskapsnavet i Kalmar är genom samverkan med Borgholm, Mörbylånga och Kalmar ansvarig för den gymnasiala delen av vuxenutbildningen för invånare i de tre kommunerna. Delar av Kunskapsnavets utbildningar regleras genom samverkansavtal med Kalmarsunds gymnasieförbund och genomförs på Axel Weüdelskolan. Torsås kommun är ansvarig för Torsås korrespondensgymnasium. Efter regelbunden tillsyn i Kunskapsnavet och i Torsås korrespondensgymnasium har beslut fattats i särskild ordning. Gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan, Skola Arbetslivscentrum och Stagneliusskolan i Kalmar samt Mjölnerskolan i Torsås och Ölands gymnasium i Borgholm. Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder samtliga nationella program förutom naturbruksprogrammet (NP). NP erbjöds till och med läsåret 2009/2010 på Ingelstads gymnasium men från och med hösten 2010 är skolan en fristående gymnasieskola och ingår därmed inte i Kalmarsunds gymnasieförbund.

9 9(16) Endast Mjölnergymnasiet och Stagneliusskolan erbjuder specialutformade program vid sidan av de nationella programmen. På Mjölnergymnasiet erbjuds två specialutformade program; Hantverksprogrammet Stylist, SMHV och Inriktning mot räddning och säkerhet, SMSR. Stagneliusskolan erbjuder ett specialutformat idrottsprogram, SMSP. Utbildningen inom gymnasiesärskolan är förlagd till Jenny Nyströmsskolan och omfattar ett nationellt och sju specialutformade program. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare(sfi). På Axel Weüdelskolan i Kalmar och på Ölands gymnasium i Borgholm erbjuds samtliga delar av vuxenutbildningen och på Mjölnergymnasiet i Torsås erbjuds vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare.

10 10(16) Tillsynsprotokoll med bedömningar Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Trygg lärandemiljö Målinriktat arbete mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Ledning och utveckling Personalens utbildning och kompetensutveckling Ansvarsfördelning Rektorernas uppdrag Tillsyn över enskilda verksamheter Uppföljning och utvärdering Tillgång till utbildning Plats och valmöjligheter Lokala utformningar Avgifter

11 11(16) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Bedömning: Alla elever ges inte möjligheter att nå lägst målen för utbildningen Författningsstöd: 1 kap års skollag Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 2.1. Kunskaper Motivering: Enligt Skolverkets nationella statistik når gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund en genomsnittlig betygspoäng på 14 poäng för förbundet som helhet år 2010 vilket också motsvarar värdet för riket. De skolor som övergripande för skolan når ett högre värde än förbundet och riket är Mjölnergymnasiet och Stagneliusskolan. Lars Kaggskolan når upp till samma värde som förbundets medan Jenny Nyströmsskolan och Ölands gymnasium ligger strax under detta värde. Andelen elever som blir behöriga till högskola och universitet av de som fick slutbetyg 2010 varierade för skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund mellan 83, 5 och 100 procent. Samtliga elever som fick slutbetyg från Ölands gymnasium har nått behörighet till universitet och högskola de senaste fyra åren. Andelen elever för gymnasieskolan totalt i riket som når denna behörighet är 86,8 procent Andelen elever som fick slutbetyg inom fyra år för förbundet som helhet 2010 var 81,1 procent enligt Skolverkets statistik. Det är således cirka en femtedel av eleverna som inte når kraven för att få slutbetyg. Andelen elever i riket som inte når målen för ett slutbetyg inom fyra år är 76 procent. Även om Kalmarsunds gymnasieförbund når ett resultat som ligger över värdet för riket är det viktigt att notera att det är en fjärdedel av eleverna i landet som inte når målen för ett slutbetyg inom fyra år. Variationen i resultat mellan de olika programmen inom Kalmarsunds gymnasieförbund är tydlig och avviker i flera fall stort från den övergripande måluppfyllelsen för förbundet. På Fordonsprogrammet i Lars Kaggskolan når t.ex. endast 68 procent behörighet till högskola och universitet och i Stagneliusskolan når 73 procent av eleverna på Omvårdnadsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet denna behörighet. Andelen elever som når kraven för att få slutbetyg inom fyra år varierar också mellan programmen. De program som avviker i detta avseende är t.ex. Fordonsprogrammet på Lars Kaggskolan där endast 46 procent uppnår detta mål Vidare visar statistiken att andelen som når målen för slutbetyg vid Mjölnergymnasiets specialutformade

12 12(16) program var 62 procent samma år. Stagneliusskolan visade på bäst resultat härvidlag med 88 procent medan endast hälften av eleverna nådde detta resultat i Ölands gymnasium Det är dock viktigt att notera att underlaget i Ölands gymnasium är mycket litet. Skillnaden i resultat för kvinnor och män följer tendensen i riket år 2010 d.v.s. kvinnorna når ett högre resultat med avseende på genomsnittlig betygspoäng, andel behöriga till högskola och universitet samt slutbetyg inom fyra år. Differensen mellan kvinnor och mäns resultat är dock större inom några verksamheter. Det gäller t.ex. den genomsnittliga betygspoängen i Lars Kaggskolan där kvinnorna når upp till 15,3 poäng medan männen har 13,4. I Jenny Nyströmsskolan når 85,8 procent av kvinnorna behörighet till högskola medan 76,9 av männen når denna behörighet. Andel kvinnor respektive män som når slutbetyg inom fyra år skiljer sig i Mjölnergymnasiet så att 76,9 procent av kvinnorna och 65 procent av männen når detta resultat. En tydlig skillnad i detta avseende kan också noteras i Stagneliusskolan där 92, 2 procent av kvinnorna och 82,2 av männen fullföljer utbildningen för att nå slutbetyg inom fyra år. Skolinspektionen konstaterar att det är av stor vikt att uppföljning och utvärdering inom ramen för det systematiska kvalitetsarbete synliggör de skillnader som råder mellan programmen i syfte att erbjuda eleverna inom Kalmarsunds gymnasieförbund en likvärdig utbildning. Se vidare under punkten Uppföljning och utvärdering. Underlaget för vuxenutbildningen utgår från Skolverkets nationella statistik och beskriver resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund som helhet. Det är därför svårt att se några tydliga avvikelser från respektive skola. Även i skolbesluten är måluppfyllelsen sparsamt beskriven och i något skolbeslut anmodas skolan att redovisa måluppfyllelsen i samband med uppföljningen. Inom vuxenutbildningen redovisas andelen kursdeltagare som slutför påbörjade kurser i den nationella statistiken för Av sammanställningen framgår att 40 procent avslutade kurserna inom den grundläggande vuxenutbildningen och 57 procent inom den gymnasiala vuxenutbildningen. En jämförelse med Skolverkets statistik och värdena för riket visar att resultatet för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är lägre än värdet för samtliga kommuner riket medan resultatet för sfi ligger i paritet med riket. Sammanfattningsvis visar tillsynen att måluppfyllelsen varierar mellan de gymnasieprogram som erbjuds inom förbundet och det finns behov av åtgärder för att förbättra resultatet inom flera verksamheter. Några resultat rörande måluppfyllelsen för gymnasiesärskolan och för särvux redovisas inte. Underlaget från vuxenutbildningens resultat är begränsat och det är därför svårt att se vilka behov som finns i syfte att erbjuda en utbildning som leder till hög måluppfyllelse. Den nationella statistiken visar dock på ett behov av åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse inom flera verksamheter.

13 13(16) Huvudområde: Trygg lärandemiljö Bristområde: Plan mot kränkande behandling Bedömning: Kalmarsunds gymnasieförbund ser inte i tillräcklig grad till att det finns en plan mot kränkande behandling som är upprättad i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet Författningsstöd: 14 a kap års skollag Motivering: Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Tillsynen i Kalmarsunds gymnasieförbund visar att det i flertalet skolor har funnits brister i planerna mot kränkande behandling. Trots stöd från huvudmannens sida och flera kompetensutvecklingsinsatser motsvarar inte alla planer bestämmelserna. Det saknas framförallt en beskrivning som utgår från en aktuell kartläggning av vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras. Även en utvärdering av genomförda åtgärder utifrån föregående års plan saknas. Utifrån vad som framkommit inom ramen för den regelbundna tillsynen konstaterar Skolinspektionen att skolmiljön överlag upplevs som lugn och trygg av eleverna. För att kunna upprätthålla den trygga skolmiljön är det av stor vikt att de planer mot kränkande behandling som finns utgår från varje verksamhet och kan fungera som stöd i det fortsatta förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Huvudområde: Ledning och utveckling Bristområde: Ansvarsfördelning Bedömning: Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen för utbildning och verksamheterna. Författningsstöd: 2 kap års skollag 6 kap. kommunallagen

14 14(16) Motivering: Av intervjuer med förbundsledning och ansvariga politiker framgår att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna inte är tydlig. Tillsynen visar t.ex. att den delegationsordning som granskats inte är uppdaterad i enlighet med den beslutsordning som faktiskt tillämpas. Detta innebär att det inte är tydligt vilka beslut som ska fattas av styrelsen för utbildningen och vilka som är delegerade till rektor. Skolinspektionen bedömer därför att åtgärder behövs så att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna tydligt framgår. Huvudområde: Ledning och utveckling Bristområde: Uppföljning och utvärdering Bedömning: Huvudmannen följer inte i tillräcklig grad upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Författningsstöd: 1 kap års skollag Lpf 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, Den enskilda skolans uppdrag Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Motivering: Tillsynen visar att det i flertalet skolor i Kalmarsunds gymnasieförbund brister i uppföljningen och utvärderingen av skolornas resultat. Huvudmannen ger instruktioner och stöd för skolornas kvalitetsarbete och det görs kursutvärderingar och vissa sammanställningar av resultat såväl på huvudmanna som på skolnivå. Det saknas dock analys och slutsatser som kan leda till prioriterade åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. Förbundsledningen redovisar verksamhetens resultat i en årsredovisning där det också ingår en kvalitetsredovisning. Gymnasieförbundet publicerar även jämförelser av resultat med fyra andra kommuner och gör uppföljningar av elevernas resultat i förhållande till tidigare resultat från grundskolan. I 2010 års årsredovisning tillika kvalitetsredovisning redovisas några övergripande resultat. Där beskrivs andel elever med slutbetyg, andel elever som avbryter studierna i årskurs 1 och andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det finns också en sammanställning av resultatet från vuxenutbildningen och den andel som slutför utbildningen inom respektive del. I 2009 års redovisning finns en särskild redovisning av gymnasiesärskolan. I den senaste saknas dock detta.

15 15(16) Förbundet administrerar återkommande elevenkäter till samtliga skolor och gör sammanställningar av dessa som redovisas årligen. Enkäterna är en form av utvärdering som ska visa i vilken grad eleverna är nöjda med sin utbildning. Av intervjuer med förbundsledningen framgår att man i huvudsak hänvisar till skolornas dokumentation i form av t.ex. kvalitetsredovisning när det gäller sammanställningar av resultat. Tillsynen visar dock att måluppfyllelsen redovisas sparsamt även i dessa. Det finns från huvudmannens sida en ambition att utvärdera utbildningarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Av den dokumentation som inkommit och utifrån intervjuer med representanterna för Kalmarsunds gymnasieförbund framkommer att det inte görs någon analys av underlaget. Därmed kan man inte fatta de prioriterade beslut och vidta de åtgärder som krävs för att förbättra resultatet. Beskrivningar av resultatet för gymnasiesärskolan och vuxenutbildning är också begränsat. Skolinspektionen konstaterar att det i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet saknas en analys och beskrivning av de åtgärder som ska göras inför kommande läsår i syfte att förbättra måluppfyllelsen. Huvudområde: Tillgång till utbildning Bristområde: Plats och valmöjligheter Bedömning: Lokala kurser som erbjuds inom Kalmarsunds gymnasieförbund är inte förenliga med 1992 års gymnasieförordning Författningsstöd: 2 kap års gymnasieförordning Motivering: Enligt 1992 års gymnasieförordning ska en lokal kurs ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Styrelsen för utbildningen fastställer det antal gymnasiepoäng som en lokal kurs omfattar. Möjligheten för styrelsen för utbildningen att inrätta lokala kurser finns endast för gymnasiesärskolan i 2010 års gymnasieförordning. Det är väsentligt att de elever som startat sin utbildning inom ramen för den tidigare lagstiftningen får möjlighet att avsluta sina studier utifrån de förutsättningar som anges i 1992 års gymnasieförordning. Tillsynen visar därför att det finns behov för styrelsen att se över de lokala kurser som erbjuds. Det finns t.ex. kurser inom ämnesområdet Idrott och hälsa som inte ger någon ny kunskap utan endast fler utbildningspoäng och det finns andra kurser som inte lever upp till kraven i 1992 års gymnasieförordning. Istället för att erbjuda lokala kurser som inte ger någon ytterligare kunskap kan skolan utnyttja det friutrymme som finns inom de nationella kursplanerna.

16 16(16) Redovisning och uppföljning Kalmarsunds gymnasieförbund har ansvar för att åtgärder vidtas, såväl på skol- och enhetsnivå som på huvudmannanivå. Skolinspektionen kommer att följa upp detta och övriga beslut som meddelats under tillsynen. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 20 januari Beslutet är fattat utifrån de bestämmelser som gällde vid beslutstillfället. Uppföljningen av detta beslut kommer dock att ske efter de skolförfattningar som börjar gälla den 1 juli Vid bedömningen av vidtagna åtgärder kommer därför hänsyn tas till hur författningarna eventuellt har ändrats. I ärendets slutliga handläggning har deltagit utredarna Robert Holmblad och Sofia Lindstrand, avdelningsjurist Carin Holtz samt enhetschef Allan Westerdahl. På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Anders Kennberg Undervisningsråd/Föredragande

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Emmaboda kommun kommunen@emmaboda.se Rektorerna vid Vilhelm Mobergsgymnasiet bo.oscarsson@emmaboda.se thomas.claesson@emmaboda.se för gymnasieskola efter tillsyn i Vilhelm Mobergsgymnasiet i Emmaboda Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Skolbeslut för fristående gymnasieskola

Skolbeslut för fristående gymnasieskola Beslut 2010-05-04 Dnr 44-2010:170 Skolbeslut för fristående gymnasieskola efter tillsyn i Elajo Technical gymnasuim i Oskarshamns kommun Skolbeslut 2010-05-04 1 (3) Dnr 44-2010:170 Elajo Technical Education

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Sparre Gymnasium i Täby kommun Beslut Upplevelse Utbildning i Täby AB kee@sparregymnasium.se 1 (3) Helhetsbedömning och beslut Skolinspektionens tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Täby Enskilda Gymnasium i Täby kommun Täby Enskilda Gymnasium AB e-post: erik.drakenberg@tabyenskilda.se Rektorn vid Täby Enskilda

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun

Beslut Dnr :5177. Beslut. efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av gymnasieskolan Åva gymnasium i Täby kommun Beslut 2011-06-29 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Rektorerna vid Åva gymnasium Box 1450 183 14 Täby Täby kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Edsskolan Tomtbergavägen 5 74235 Östhammar Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Edsskolan i Östhammars kommun Skolbeslut Tillsyn i Edsskolan 1 (2) Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan I Ur och Skur Robinson Husberg i Enköpings kommun Beslut Kooperativet Fredag ekonomisk förening Vitriskagatan 67 749 45 Enköping 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut 2010-12-06 Dnr 43-2010:1367 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bergska skolan i Finspångs kommun Skolbeslut Tillsyn i Bergska skolan 2010-12-06 2 (16) Dnr 43-2010:1367 Rektorerna vid Bergska

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-09-19 Dnr 43-2011:5456 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Globala gymnasiet pernilla.ericols@stockholm.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Globala gymnasiet

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB maj.dellstrom@tibble.nu 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux

Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux Beslut 2011-08-16 Dnr 43-2010:5177 Skolbeslut för gymnasiesärskola och särvux efter tillsyn av Täby gymnasiesärskola och Täby Lärvux i Täby kommun Skolbeslut Datum: 2011-08-16 1 (3) Dnr 43-2010:5177 Täby

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2013-06-05 Stiftelsen Livets Ord robert.ekh@loks.se Rektorn vid Livets Ords Kristna Gymnasium mats.hansen@lokg.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående Livets

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2011-12-14 Realgymnasiet Gävle Rektorn vid Realgymnasiet Gävle Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Realgymnasiet Gävle i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :567. Beslut. efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av fristående förskoleklass, grundskola Frestaskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Frestaskolan 1 (3) Magnetica Education AB. Box 5017 194 05 UPPLANDS VÄSBY Tillsyn i Frestaskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning

Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning Beslut 2011-05-13 Dnr 43-2010:6094 Skolbeslut för kommunal vuxenutbildning efter tillsyn av Nils Holgersson Entreprenörcentrum i Skurups kommun Beslut Tillsyn i Nils Holgersson Entrepenörcentrum 2011-05-13

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Beslut 2012-09-21 Dnr 44-2010:2683 Stiftelsen Kalmar Waldorfskola Ståthållaregatan 50 A 392 44 KALMAR info@kalmarwaldorfskola.se Rektorn vid Kalmar Waldorfskola, grundskola med fritidshem cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Inspira Förskolor och skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Silverbäckens skola Ingela.Landen@inspira-fos.se Beslut för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Silverbäckens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet Sickla i Nacka kommun Beslut Vittra utbildning AB Box 12267 102 26 Stockholm 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan Vittragymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Aprendere Skolor AB lars.tunberg@aprendere.se Rektorn för Min Skola Östermalm malin.bellander@min-skola.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av den fristående skolan Min skola Östermalm i Stockholms

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut Gimo Utbildnings AB Gymnasievägen 2 747 40 ÖSTHAMMAR 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2010-11-22 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Brickebackens skola F 3 i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Brickebackens skola F-3 Örebro kommun 2010-11-22 2 (6) Dnr

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen 2013-05-24 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se Rektom vid Katedralskolan helene.lagerquist@katedral.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Katedralskolan i Uppsala kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Min skola Norsborg Rektorn vid Min skola Norsborg Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn av Min skola Norsborg i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6103. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-07 Dnr 44-2010:6103 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Johannes Hedberggymnasiet i Helsingborgs kommun Beslut Tillsyn i Johannes Hedberggymnasiet 2011-03-07 1 (3) Dnr

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Otto och Signe Broms Hemskola å Vackstanäs 151 92 SÖDERTÄLJE 1 (3)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun

Beslut. efter tillsyn i Tibro kommun Tibro kommun kommun@tibro.se efter tillsyn i Tibro kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se 2 (8)

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-12-12 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Östra Reals gymnasium lotta.daumichen-nordgren@stockholm.se robert.mellander@stockholm.se rolf.oden@stockholm.se Beslut

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Östhammars särskola och Östhammars resursskola Vretavägen 3 747 40 Gimo 2011-03-07 Dnr Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av Östhammars särskola och Östhammars resursskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Mjölby gymnasium Mjölby kommun Datum 2009-11-06 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer