Beslut Dnr :2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund"

Transkript

1 Beslut Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr :2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

2 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen... 6 Beskrivning av Kalmarsunds gymnasieförbund... 8 Tillsynsprotokoll med bedömningar Bedömningar och motiveringar Redovisning och uppföljning Skolinspektionen, Box 330, Linköping, Besök: Storgatan 33 Telefon: , Fax:

3 3(16) Tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Helhetsbedömning Som huvudman för gymnasieskola och vuxenutbildning för de kommuner som ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund har förbundet ansvar för att all verksamhet genomförs i enlighet med bestämmelser, mål och riktlinjer i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Huvudmannen för Kalmarsunds gymnasieförbund ska dessutom styra, leda och kvalitetssäkra verksamheten på ett sådant sätt att elever garanteras en verksamhet och utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Den modell för bedömning som Skolinspektionen använder är en avvikelserapportering. Bedömningarna ska visa om och på vilket sätt Kalmarsunds gymnasieförbund avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i författningarna. I detta beslut beskrivs och bedöms förbundets ansvarstagande för gymnasieskola och vuxenutbildning för de kommuner som ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund. Trots det faktum att flertalet elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund enligt den offentliga statistiken når målen för utbildningen behövs åtgärder för att eleverna inom alla verksamheter ges förutsättningar att avsluta utbildningen med slutbetyg inom fyra år. Detta bekräftas av Skolinspektionens tillsyn som visar att det i samtliga gymnasieskolors skolbeslut finns program som kräver åtgärder för att fler elever ska nå målen för utbildningen. En jämförelse mellan Skolverkets statistik över vuxenutbildningen inom Kalmarsunds gymnasieförbund och värdena för riket 2010 visar att resultatet för sfi ligger i paritet med riket medan resultatet för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är lägre. Åtgärder behövs för att förbättra uppföljningen och utvärderingen av resultatet för vuxenutbildningen i syfte att öka elevernas möjlighet till måluppfyllelse. Tillsynen visar att Kalmarsunds gymnasieförbund behöver förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna analysera och vidta åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. I Skolverkets utbildningsinspektion från 2004 framkom brister i förbundets kvalitetsarbete. Efter detta har åtgärder vidtagits och förbundsledningen ger stöd och instruktioner till de olika verksamheterna inför kvalitetsarbetet. Det saknas dock en analys av allt insamlat underlag som kan leda fram till relevanta åtgärder i syfte att förbättra resultatet. Det saknas också uppföljningar för flera utbildningar och huvudmannens egna redovisningar behöver kompletteras så att resultatet kan studeras på en övergripande nivå. Sammanställning av resultaten för gymnasiesärskolan saknas vilket innebär att det inte finns förutsättningar för analys och förbättringsarbete. Uppföljning av vuxenutbildningen brister också i skolorna och redovisning av måluppfyllelsen för särvux saknas helt.

4 4(16) Således behövs enligt Skolinspektionens bedömning ytterligare insatser för att säkerställa att alla elever får förutsättningar att nå målen för utbildningen. I dagsläget hänvisar huvudmannen mycket till skolornas egna redovisningar men det är av stor vikt att utvecklingsbehov och styrkor med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet även kan ses i sin helhet. Kalmarsunds gymnasieförbunds beslutande organ är en styrelse med representanter för kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Ledningen för den dagliga verksamheten finns vid förbundskontoret i Kalmar med en förbundschef som högste ansvarig. Tillsynen visar att det finns en tydlig struktur för ledningsarbetet men ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna är inte tydlig. För att rektorerna ska kunna genomföra sitt uppdrag i enligt bestämmelserna måste det förtydligas att de beslut som åligger styrelsen för utbildningen respektive rektor är delegerade i enlighet med författningen. Utifrån det som framkommit efter granskningen förbundets verksamhet och av det som beskrivs i skolbesluten erbjuds eleverna en studiemiljö som är lugn och trygg i Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor. Av skolbesluten framgår dock att dokumentationen i form av planer mot kränk ande behandling inte lever upp till författningarnas krav. Trots utbildningsinsatser från förbundets sida för att förbättra dokumenten visar skolbesluten från flertalet skolor att planerna mot kränkande behandling saknar en tydlig beskrivning av de åtgärder som ska vidtas utifrån en aktuell kartläggning för att motverka kränkande behandling. Även en utvärdering av genomförda åtgärder utifrån föregående års plan saknas. Eleverna erbjuds en utbildning som lever upp till bestämmelserna och undervisningen genomförs i regel av lärare med relevant utbildning. Det framkommer dock att det finns behov av insatser då det inom några verksamheter förekommer att lärare saknar utbildning för den undervisning de bedriver. Huvudmannen behöver också se över de lokala kurser som ingår i utbildningen för de elever som påbörjade sina gymnasiestudier före den 1 juli Skolinspektionen har i tillsynen av Kalmarsunds gymnasieförbund identifierat följande brister inom kommunens ansvarsområden som måste åtgärdas: Alla elever ges inte möjligheter att nå lägst målen för utbildningen (1 kap års skollag, Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 2.1. Kunskaper ). Kalmarsunds gymnasieförbund ser inte i tillräcklig grad till att det finns en plan mot kränkande behandling som är upprättad i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet (14 a kap års skollag). Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen för utbildning och verksamheterna (2 kap års skollag, 6 kap. kommunallagen).

5 5(16) Huvudmannen följer inte i tillräcklig grad upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (1 kap års skollag, Lpf 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, Den enskilda skolans uppdrag, Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Lokala kurser som erbjuds inom Kalmarsunds gymnasieförbund är inte förenliga med gymnasieförordningen (2 kap års gymnasieförordning).

6 6(16) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbunds gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Skolinspektionen har besökt gymnasieförbundets skolor under våren Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisats. Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av skolorna och huvudmannens ansvar för utbildningarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund utgör Skolinspektionens slutliga beslut avseende tillsynen i Kalmarsunds gymnasieförbund. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 men började gälla först den 1 juli Skolinspektionens tillsyn i Kalmarsunds gymnasieförbund har genomförts under våren Utgångspunkten för Skolinspektionens bedömningar i tillsynen av Kalmarsunds gymnasieförbund har därför varit de författningar som gällde före den 1 juli Huvudmannabeslut och skolbeslut kommer dock att följas upp med 2010 års skollag som utgångspunkt. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn/). Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs på de enskilda skolorna har rektor och huvudman ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på skolorna och i Kalmarsunds gymnasieförbund inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av Kalmarsunds gymnasieförbunds ansvarstagande är dels dokument från gymnasieförbundet, skolor och övriga verksamheter, dels den information som inspektörerna samlat in via enkäter samt vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Beslutet grundas även på annan information om skolorna från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Kalmarsunds gymnasieförbund genomfördes intervjuer med representanter för förbundsledningen och förbundsstyrelsen. Samtliga gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och

7 7(16) vuxenutbildning inom Kalmarsunds gymnasieförbund har besökts. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledning samt med representanter för elever och personal. Detta beslut kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för Kalmarsunds gymnasieförbund. Företrädare för Kalmarsunds gymnasieförbunds huvudman har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut.

8 8(16) Beskrivning av Kalmarsunds gymnasieförbund Tabell 1. Antal elever i Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetsform Antal elever/studerande Gymnasieskola Gymnasiesärskola 140 Kommunal vuxenutbildning 423 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 68 Svenskundervisning för invandrare 346 Källa: Kalmarsunds gymnasieförbund juni 2011 Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner bildar gemensamt kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund. Kalmarsunds Gymnasieförbund startade den 1 juli Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Gymnasieförbundets politiska styrning utövas av en styrelse som består av 11 förtroendevalda representanter från de fyra medlemskommunerna. För den operativa delen av Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarar förbundskontoret som leds av en förbundschef. Kalmarsunds Gymnasieförbund har sitt säte i Kalmar. Några delar av det offentliga skolväsendet inom medlemskommunerna som rör gymnasieskolan och vuxenutbildning tillhör inte Kalmarsunds gymnasieförbund. Det är Kunskapsnavet i Kalmar och Torsås korrespondensgymnasium. Kunskapsnavet i Kalmar är genom samverkan med Borgholm, Mörbylånga och Kalmar ansvarig för den gymnasiala delen av vuxenutbildningen för invånare i de tre kommunerna. Delar av Kunskapsnavets utbildningar regleras genom samverkansavtal med Kalmarsunds gymnasieförbund och genomförs på Axel Weüdelskolan. Torsås kommun är ansvarig för Torsås korrespondensgymnasium. Efter regelbunden tillsyn i Kunskapsnavet och i Torsås korrespondensgymnasium har beslut fattats i särskild ordning. Gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan, Skola Arbetslivscentrum och Stagneliusskolan i Kalmar samt Mjölnerskolan i Torsås och Ölands gymnasium i Borgholm. Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder samtliga nationella program förutom naturbruksprogrammet (NP). NP erbjöds till och med läsåret 2009/2010 på Ingelstads gymnasium men från och med hösten 2010 är skolan en fristående gymnasieskola och ingår därmed inte i Kalmarsunds gymnasieförbund.

9 9(16) Endast Mjölnergymnasiet och Stagneliusskolan erbjuder specialutformade program vid sidan av de nationella programmen. På Mjölnergymnasiet erbjuds två specialutformade program; Hantverksprogrammet Stylist, SMHV och Inriktning mot räddning och säkerhet, SMSR. Stagneliusskolan erbjuder ett specialutformat idrottsprogram, SMSP. Utbildningen inom gymnasiesärskolan är förlagd till Jenny Nyströmsskolan och omfattar ett nationellt och sju specialutformade program. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare(sfi). På Axel Weüdelskolan i Kalmar och på Ölands gymnasium i Borgholm erbjuds samtliga delar av vuxenutbildningen och på Mjölnergymnasiet i Torsås erbjuds vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare.

10 10(16) Tillsynsprotokoll med bedömningar Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Trygg lärandemiljö Målinriktat arbete mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Ledning och utveckling Personalens utbildning och kompetensutveckling Ansvarsfördelning Rektorernas uppdrag Tillsyn över enskilda verksamheter Uppföljning och utvärdering Tillgång till utbildning Plats och valmöjligheter Lokala utformningar Avgifter

11 11(16) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Bedömning: Alla elever ges inte möjligheter att nå lägst målen för utbildningen Författningsstöd: 1 kap års skollag Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 2.1. Kunskaper Motivering: Enligt Skolverkets nationella statistik når gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund en genomsnittlig betygspoäng på 14 poäng för förbundet som helhet år 2010 vilket också motsvarar värdet för riket. De skolor som övergripande för skolan når ett högre värde än förbundet och riket är Mjölnergymnasiet och Stagneliusskolan. Lars Kaggskolan når upp till samma värde som förbundets medan Jenny Nyströmsskolan och Ölands gymnasium ligger strax under detta värde. Andelen elever som blir behöriga till högskola och universitet av de som fick slutbetyg 2010 varierade för skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund mellan 83, 5 och 100 procent. Samtliga elever som fick slutbetyg från Ölands gymnasium har nått behörighet till universitet och högskola de senaste fyra åren. Andelen elever för gymnasieskolan totalt i riket som når denna behörighet är 86,8 procent Andelen elever som fick slutbetyg inom fyra år för förbundet som helhet 2010 var 81,1 procent enligt Skolverkets statistik. Det är således cirka en femtedel av eleverna som inte når kraven för att få slutbetyg. Andelen elever i riket som inte når målen för ett slutbetyg inom fyra år är 76 procent. Även om Kalmarsunds gymnasieförbund når ett resultat som ligger över värdet för riket är det viktigt att notera att det är en fjärdedel av eleverna i landet som inte når målen för ett slutbetyg inom fyra år. Variationen i resultat mellan de olika programmen inom Kalmarsunds gymnasieförbund är tydlig och avviker i flera fall stort från den övergripande måluppfyllelsen för förbundet. På Fordonsprogrammet i Lars Kaggskolan når t.ex. endast 68 procent behörighet till högskola och universitet och i Stagneliusskolan når 73 procent av eleverna på Omvårdnadsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet denna behörighet. Andelen elever som når kraven för att få slutbetyg inom fyra år varierar också mellan programmen. De program som avviker i detta avseende är t.ex. Fordonsprogrammet på Lars Kaggskolan där endast 46 procent uppnår detta mål Vidare visar statistiken att andelen som når målen för slutbetyg vid Mjölnergymnasiets specialutformade

12 12(16) program var 62 procent samma år. Stagneliusskolan visade på bäst resultat härvidlag med 88 procent medan endast hälften av eleverna nådde detta resultat i Ölands gymnasium Det är dock viktigt att notera att underlaget i Ölands gymnasium är mycket litet. Skillnaden i resultat för kvinnor och män följer tendensen i riket år 2010 d.v.s. kvinnorna når ett högre resultat med avseende på genomsnittlig betygspoäng, andel behöriga till högskola och universitet samt slutbetyg inom fyra år. Differensen mellan kvinnor och mäns resultat är dock större inom några verksamheter. Det gäller t.ex. den genomsnittliga betygspoängen i Lars Kaggskolan där kvinnorna når upp till 15,3 poäng medan männen har 13,4. I Jenny Nyströmsskolan når 85,8 procent av kvinnorna behörighet till högskola medan 76,9 av männen når denna behörighet. Andel kvinnor respektive män som når slutbetyg inom fyra år skiljer sig i Mjölnergymnasiet så att 76,9 procent av kvinnorna och 65 procent av männen når detta resultat. En tydlig skillnad i detta avseende kan också noteras i Stagneliusskolan där 92, 2 procent av kvinnorna och 82,2 av männen fullföljer utbildningen för att nå slutbetyg inom fyra år. Skolinspektionen konstaterar att det är av stor vikt att uppföljning och utvärdering inom ramen för det systematiska kvalitetsarbete synliggör de skillnader som råder mellan programmen i syfte att erbjuda eleverna inom Kalmarsunds gymnasieförbund en likvärdig utbildning. Se vidare under punkten Uppföljning och utvärdering. Underlaget för vuxenutbildningen utgår från Skolverkets nationella statistik och beskriver resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund som helhet. Det är därför svårt att se några tydliga avvikelser från respektive skola. Även i skolbesluten är måluppfyllelsen sparsamt beskriven och i något skolbeslut anmodas skolan att redovisa måluppfyllelsen i samband med uppföljningen. Inom vuxenutbildningen redovisas andelen kursdeltagare som slutför påbörjade kurser i den nationella statistiken för Av sammanställningen framgår att 40 procent avslutade kurserna inom den grundläggande vuxenutbildningen och 57 procent inom den gymnasiala vuxenutbildningen. En jämförelse med Skolverkets statistik och värdena för riket visar att resultatet för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är lägre än värdet för samtliga kommuner riket medan resultatet för sfi ligger i paritet med riket. Sammanfattningsvis visar tillsynen att måluppfyllelsen varierar mellan de gymnasieprogram som erbjuds inom förbundet och det finns behov av åtgärder för att förbättra resultatet inom flera verksamheter. Några resultat rörande måluppfyllelsen för gymnasiesärskolan och för särvux redovisas inte. Underlaget från vuxenutbildningens resultat är begränsat och det är därför svårt att se vilka behov som finns i syfte att erbjuda en utbildning som leder till hög måluppfyllelse. Den nationella statistiken visar dock på ett behov av åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse inom flera verksamheter.

13 13(16) Huvudområde: Trygg lärandemiljö Bristområde: Plan mot kränkande behandling Bedömning: Kalmarsunds gymnasieförbund ser inte i tillräcklig grad till att det finns en plan mot kränkande behandling som är upprättad i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet Författningsstöd: 14 a kap års skollag Motivering: Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Tillsynen i Kalmarsunds gymnasieförbund visar att det i flertalet skolor har funnits brister i planerna mot kränkande behandling. Trots stöd från huvudmannens sida och flera kompetensutvecklingsinsatser motsvarar inte alla planer bestämmelserna. Det saknas framförallt en beskrivning som utgår från en aktuell kartläggning av vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras. Även en utvärdering av genomförda åtgärder utifrån föregående års plan saknas. Utifrån vad som framkommit inom ramen för den regelbundna tillsynen konstaterar Skolinspektionen att skolmiljön överlag upplevs som lugn och trygg av eleverna. För att kunna upprätthålla den trygga skolmiljön är det av stor vikt att de planer mot kränkande behandling som finns utgår från varje verksamhet och kan fungera som stöd i det fortsatta förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Huvudområde: Ledning och utveckling Bristområde: Ansvarsfördelning Bedömning: Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen för utbildning och verksamheterna. Författningsstöd: 2 kap års skollag 6 kap. kommunallagen

14 14(16) Motivering: Av intervjuer med förbundsledning och ansvariga politiker framgår att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna inte är tydlig. Tillsynen visar t.ex. att den delegationsordning som granskats inte är uppdaterad i enlighet med den beslutsordning som faktiskt tillämpas. Detta innebär att det inte är tydligt vilka beslut som ska fattas av styrelsen för utbildningen och vilka som är delegerade till rektor. Skolinspektionen bedömer därför att åtgärder behövs så att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna tydligt framgår. Huvudområde: Ledning och utveckling Bristområde: Uppföljning och utvärdering Bedömning: Huvudmannen följer inte i tillräcklig grad upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Författningsstöd: 1 kap års skollag Lpf 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, Den enskilda skolans uppdrag Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Motivering: Tillsynen visar att det i flertalet skolor i Kalmarsunds gymnasieförbund brister i uppföljningen och utvärderingen av skolornas resultat. Huvudmannen ger instruktioner och stöd för skolornas kvalitetsarbete och det görs kursutvärderingar och vissa sammanställningar av resultat såväl på huvudmanna som på skolnivå. Det saknas dock analys och slutsatser som kan leda till prioriterade åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. Förbundsledningen redovisar verksamhetens resultat i en årsredovisning där det också ingår en kvalitetsredovisning. Gymnasieförbundet publicerar även jämförelser av resultat med fyra andra kommuner och gör uppföljningar av elevernas resultat i förhållande till tidigare resultat från grundskolan. I 2010 års årsredovisning tillika kvalitetsredovisning redovisas några övergripande resultat. Där beskrivs andel elever med slutbetyg, andel elever som avbryter studierna i årskurs 1 och andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det finns också en sammanställning av resultatet från vuxenutbildningen och den andel som slutför utbildningen inom respektive del. I 2009 års redovisning finns en särskild redovisning av gymnasiesärskolan. I den senaste saknas dock detta.

15 15(16) Förbundet administrerar återkommande elevenkäter till samtliga skolor och gör sammanställningar av dessa som redovisas årligen. Enkäterna är en form av utvärdering som ska visa i vilken grad eleverna är nöjda med sin utbildning. Av intervjuer med förbundsledningen framgår att man i huvudsak hänvisar till skolornas dokumentation i form av t.ex. kvalitetsredovisning när det gäller sammanställningar av resultat. Tillsynen visar dock att måluppfyllelsen redovisas sparsamt även i dessa. Det finns från huvudmannens sida en ambition att utvärdera utbildningarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Av den dokumentation som inkommit och utifrån intervjuer med representanterna för Kalmarsunds gymnasieförbund framkommer att det inte görs någon analys av underlaget. Därmed kan man inte fatta de prioriterade beslut och vidta de åtgärder som krävs för att förbättra resultatet. Beskrivningar av resultatet för gymnasiesärskolan och vuxenutbildning är också begränsat. Skolinspektionen konstaterar att det i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet saknas en analys och beskrivning av de åtgärder som ska göras inför kommande läsår i syfte att förbättra måluppfyllelsen. Huvudområde: Tillgång till utbildning Bristområde: Plats och valmöjligheter Bedömning: Lokala kurser som erbjuds inom Kalmarsunds gymnasieförbund är inte förenliga med 1992 års gymnasieförordning Författningsstöd: 2 kap års gymnasieförordning Motivering: Enligt 1992 års gymnasieförordning ska en lokal kurs ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Styrelsen för utbildningen fastställer det antal gymnasiepoäng som en lokal kurs omfattar. Möjligheten för styrelsen för utbildningen att inrätta lokala kurser finns endast för gymnasiesärskolan i 2010 års gymnasieförordning. Det är väsentligt att de elever som startat sin utbildning inom ramen för den tidigare lagstiftningen får möjlighet att avsluta sina studier utifrån de förutsättningar som anges i 1992 års gymnasieförordning. Tillsynen visar därför att det finns behov för styrelsen att se över de lokala kurser som erbjuds. Det finns t.ex. kurser inom ämnesområdet Idrott och hälsa som inte ger någon ny kunskap utan endast fler utbildningspoäng och det finns andra kurser som inte lever upp till kraven i 1992 års gymnasieförordning. Istället för att erbjuda lokala kurser som inte ger någon ytterligare kunskap kan skolan utnyttja det friutrymme som finns inom de nationella kursplanerna.

16 16(16) Redovisning och uppföljning Kalmarsunds gymnasieförbund har ansvar för att åtgärder vidtas, såväl på skol- och enhetsnivå som på huvudmannanivå. Skolinspektionen kommer att följa upp detta och övriga beslut som meddelats under tillsynen. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 20 januari Beslutet är fattat utifrån de bestämmelser som gällde vid beslutstillfället. Uppföljningen av detta beslut kommer dock att ske efter de skolförfattningar som börjar gälla den 1 juli Vid bedömningen av vidtagna åtgärder kommer därför hänsyn tas till hur författningarna eventuellt har ändrats. I ärendets slutliga handläggning har deltagit utredarna Robert Holmblad och Sofia Lindstrand, avdelningsjurist Carin Holtz samt enhetschef Allan Westerdahl. På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Anders Kennberg Undervisningsråd/Föredragande

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg. Beslut. Skolinspektionen 2011-06-14 Beslut Jensen College Education AB jakob.ladenstedt@jenseneducation.se lars.salbratt@jensengymnasium.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Jensen Gymnasium i Göteborg Tillsyn av den

Läs mer

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun

Beslut Dnr :2426. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut 2010-12-13 Dnr 44-2010:2426 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Karlskrona kommun Beslut Tillsyn i NTI-gymnasiet 2010-12-13 1 (3) 44-2010:2426 Tillsyn i den fristående

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus

Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun. Skolinspektionen. Dnr :5384 Rytmus Dnr 44-2010:5384 Rytmus 2011-06-15 Theres Svenssons gata 8 417 55 Göteborg info.goteborg@rytmus.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Rytmus i Göteborgs kommun Beslut 2011-06-15 1(9)

Läs mer

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun

Beslut Dnr :5076. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola i Halmstads kommun 1 (4) Huvudmannen för Drottning Blankas Gymnasieskola AB i Varberg david.axklev@dbgy.se Rektorn

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-01-20 Dnr 43-2010 :852 Beslut för grundskola efter tillsyn i Falkenbergsskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Falkenbergsskolan 2011-01-20 2 (8) Dnr 43-2010: 852 Rektorerna vid Falkenbergsskolan

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut 2011-03-03 Dnr 43-2010:852 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Hagbyskolan i Kalmar kommun Skolbeslut Tillsyn i Hagbyskolan 2011-03-03 2 (10) Dnr 43-2010:852 Rektorn vid Hagbyskolan Kyrkallén

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun

Dnr :4011. Skolbeslut för fristående grundskola. efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun 2010-04-20 Dnr 44-2009:4011 Skolbeslut för fristående grundskola efter tillsyn av Potentia Education i Håbo kommun Skolbeslut Tillsyn i Potentia Education 2010-04-20 1 (2) Dnr 44-2009:4011 Potentia Education

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Dnr 44-2010:6019 2011-02-09 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Vegeriets mat- och hälsogymnasium i Helsingborgs kommun Beslut Dnr 44-2010:6019 1 (3) 2011-02-09 Huvudman för och Rektorn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Skälbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Skälbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för fristående gymnasiesärskola

Beslut för fristående gymnasiesärskola Beslut 2013-02-20 Utvecklingspedagogik Sverige AB kontakt@up.se Rektorn vid Häggviks Gymnasium viveka.rosqvist@up.se Beslut för fristående gymnasiesärskola efter tillsyn av Häggviks Gymnasium i Sollentuna

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-07 Framtidsgymnasiet i Göteborg AB info@framtidsgymnasiet.se Rektorn vid Framtidsgymnasiet i Stockholm peter.lilliu@framtidsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående

Läs mer

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola

Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola Beslut Gillevägen 5 131 33 Nacka 2010-12-22 Skolbeslut för grundskola och obligatorisk särskola efter tillsyn av i Nacka kommun 2010-12-21 Skolbeslut Tillsyn i Datum: 2010-12-22 1 (2) Rektor Ingela Lenkert

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Wilhelm Haglunds Gymnasium i Östhammars kommun Beslut Gimo Utbildnings AB Gymnasievägen 2 747 40 ÖSTHAMMAR 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB.

Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun. Beslut. Nya skolan i Trollhättan AB. Nya skolan i Trollhättan AB Lasarettsvägen 17 461 52 Trollhättan Beslut 2010-05-25 Dnr 44-2009:4143 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Nya Skolan i Trollhättans kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun

Beslut Dnr :6101. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:6101 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas gymnasieskola i Helsingborgs kommun Beslut 2011-03-04 1 (3) Dnr 44-2010:6101 Rektorn vid Drottning

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun

Beslut Dnr :2510. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut 2011-03-04 Dnr 44-2010:2510 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Europaportens grundskola i Malmö kommun Beslut Tillsyn i Europaportens grundskola 2011-03-04 1 (2) Dnr 44-2010:2510

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundsärskolan Mora Parks Läkepedagogiska Institut i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Mora Parks Läkepedagogiska Institut Box 43 153 21 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Nordens Teknikerinstitut AB christine.johnson@academedia.se Rektorn vid NTI-gymnasiet michael.ericsson@nti.se Sollentuna kommun uan@sollentuna.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NTI-gymnasiet

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-02-22 Montessoriskolan i Linköping AB trilobiten@trilobiten.se Rektorn vid Montessoriskolan Trilobiten karin.jansson-bredin@trilobiten.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms El-utbildning AB ulf.friman@elektrikergymnasiet.se Rektorn vid Elektrikergymnasiet ulf.friman@elektrikergymnasiet.se för gymnasieskola efter tillsyn av Elektrikergymnasiet i Stockholms kommun

Läs mer

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun

Dnr :5012. Beslut. efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun 2011-05-10 Dnr 44-2010:5012 Beslut efter tillsyn i den fristående grundskolan Ölands Friskola i Mörbylånga kommun Beslut Huvudman för Ölands Friskola Box 116 386 22 Färjestaden 2011-05-10 2 (13) Dnr 44-2010:5012

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Beslut Inspira förskolor & skolor AB Marita.Andersson@inspira-fos.se Rektorn vid Snäckbackens skola Marina.Blomkvist@inspira-fos.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn av Snäckbackens skola i Sollentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Vendestigens skola Rektorn vid Vendestigens skola Beslut för grundskola efter tillsyn av Vendestigens skola i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Vackstanäsgymnasiet i Södertälje kommun Beslut Stiftelsen Otto och Signe Broms Hemskola å Vackstanäs 151 92 SÖDERTÄLJE 1 (3)

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola

Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola Skolbeslut Fristående grundskolan Runstycket Husie Kyrkoväg 96 2010-05-24 Dnr 44-2010:114 212 38 Malmö Skolbeslut för fristående förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Runstyckets skola i Husie stadsdel,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-12-12 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Östra Reals gymnasium lotta.daumichen-nordgren@stockholm.se robert.mellander@stockholm.se rolf.oden@stockholm.se Beslut

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-10-20 Dnr 43-2011:3143 Hörby kommun kommunen@horby.se Beslut för grundskola efter tillsyn av De la Gardieskolan i Hörby kommun Skolinspektionen, Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Ösbyskolan Rektorn vid Ösbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående grundskolan Ösbyskolan i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola : Skolinspektionen Beslut 2013-06-20 Jönköpings kommun Rektorn vid Per Brahegymnasiet R04 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Per Brahegymnasiet R04 i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Post- och

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun Beslut NTI AB Box 15003 167 15 BROMMA 1 (3) Tillsyn i den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Vansbro kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-03-21 Beslut för grundskola efter tillsyn av Vretaskolan i Östhammars kommun 1 (3) Rektorn vid Vretaskolan Idrottsvägen 4 747 40 Gimo Östhammars kommun Box 66 742 21 Östhammar Grundskola f-2

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorerna vid Norra Reals gymnasium fredrik.skog@stockholm.se maria.sellberg@stockholm.se för gymnasieskola efter tillsyn av Norra Reals gymnasium

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Huddinge kommun barn-utbildning@huddinge.se Rektorn vid Sjödalsgymnasiet bo.milton@huddinge.se för gymnasieskola efter tillsyn av Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut Dnr :6191. Kommunbeslut. efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun

Beslut Dnr :6191. Kommunbeslut. efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun Beslut 2010-12-15 Dnr 43-2010:6191 Kommunbeslut efter riktad tillsyn i Kävlinge kommun 2 (4) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 3 Allmänt om tillsynen... 4 Bilageförteckning Bedömningar

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Voxnadalens gymnasieskola 828 80 Edsbyn 2010-06-23 Dnr: 43-2010:709 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Voxnadalens gymnasieskola i Ovanåkers kommun 2010-06-23 Skolbeslut Tillsyn i Voxnadalens

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Elfrida Andréegymnasiet Säves väg 10 621 82 Visby 2011-02-23 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Elfrida Andréegymnasiet i Gotlands kommun 2011-02-23 Skolbeslut Tillsyn i Elfrida Andréegymnasiet

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9522 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västra Alléskolan belägen i Helsingborgs kommun 2 (6) Dnr 44-2015:9522 Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-03-21 Vansbro kommun Rektorn vid Vansbro utbildningscenter Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Vansbro utbildningscenter i Vansbro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-01-16 Klippans kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Klippans kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-20 Stiftelsen Liten Lär bec.strombom@telia.se Rektor vid Uppsala Enskilda Skola Anna-Lena Lundström rektor@uppsalaenskildaskola.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola /f : \ Beslut Skolinspektionen 2014-02-20 Kristianstads kommun Rektorn vid Christian 4:s Gymnasium 1 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Christian 4:s Gymnasium 1 i Kristianstads kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Franska Skolan Rektorn vid Franska Skolan bjorn.kullgard@franskaskolan.se eva.naslund@franskaskolan.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Franska

Läs mer

Dnr :5382 Lärande i Östergötland AB Beslut

Dnr :5382 Lärande i Östergötland AB Beslut SkoIInspektlonen Beslut Dnr 44-2010:5382 Lärande i Östergötland AB 2011-06-13 info@larande.se goteborg@realgymnasiet.se Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Göteborg Skolinspektlonen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Kungsbacka kommun Rektorer vid Fjärås Bräckaskolan Gul Beslut för grundskola efter tillsyn i Fjärås Bräckaskolan Gul i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9697 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Falun belägen i Falu kommun

Läs mer