Beslut Dnr :2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund"

Transkript

1 Beslut Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr :2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

2 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen... 6 Beskrivning av Kalmarsunds gymnasieförbund... 8 Tillsynsprotokoll med bedömningar Bedömningar och motiveringar Redovisning och uppföljning Skolinspektionen, Box 330, Linköping, Besök: Storgatan 33 Telefon: , Fax:

3 3(16) Tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Helhetsbedömning Som huvudman för gymnasieskola och vuxenutbildning för de kommuner som ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund har förbundet ansvar för att all verksamhet genomförs i enlighet med bestämmelser, mål och riktlinjer i skollag, läroplaner, kursplaner och andra författningar. Huvudmannen för Kalmarsunds gymnasieförbund ska dessutom styra, leda och kvalitetssäkra verksamheten på ett sådant sätt att elever garanteras en verksamhet och utbildning av hög kvalitet. Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande system för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdraget. Den modell för bedömning som Skolinspektionen använder är en avvikelserapportering. Bedömningarna ska visa om och på vilket sätt Kalmarsunds gymnasieförbund avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i författningarna. I detta beslut beskrivs och bedöms förbundets ansvarstagande för gymnasieskola och vuxenutbildning för de kommuner som ingår i Kalmarsunds gymnasieförbund. Trots det faktum att flertalet elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund enligt den offentliga statistiken når målen för utbildningen behövs åtgärder för att eleverna inom alla verksamheter ges förutsättningar att avsluta utbildningen med slutbetyg inom fyra år. Detta bekräftas av Skolinspektionens tillsyn som visar att det i samtliga gymnasieskolors skolbeslut finns program som kräver åtgärder för att fler elever ska nå målen för utbildningen. En jämförelse mellan Skolverkets statistik över vuxenutbildningen inom Kalmarsunds gymnasieförbund och värdena för riket 2010 visar att resultatet för sfi ligger i paritet med riket medan resultatet för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är lägre. Åtgärder behövs för att förbättra uppföljningen och utvärderingen av resultatet för vuxenutbildningen i syfte att öka elevernas möjlighet till måluppfyllelse. Tillsynen visar att Kalmarsunds gymnasieförbund behöver förbättra det systematiska kvalitetsarbetet för att kunna analysera och vidta åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. I Skolverkets utbildningsinspektion från 2004 framkom brister i förbundets kvalitetsarbete. Efter detta har åtgärder vidtagits och förbundsledningen ger stöd och instruktioner till de olika verksamheterna inför kvalitetsarbetet. Det saknas dock en analys av allt insamlat underlag som kan leda fram till relevanta åtgärder i syfte att förbättra resultatet. Det saknas också uppföljningar för flera utbildningar och huvudmannens egna redovisningar behöver kompletteras så att resultatet kan studeras på en övergripande nivå. Sammanställning av resultaten för gymnasiesärskolan saknas vilket innebär att det inte finns förutsättningar för analys och förbättringsarbete. Uppföljning av vuxenutbildningen brister också i skolorna och redovisning av måluppfyllelsen för särvux saknas helt.

4 4(16) Således behövs enligt Skolinspektionens bedömning ytterligare insatser för att säkerställa att alla elever får förutsättningar att nå målen för utbildningen. I dagsläget hänvisar huvudmannen mycket till skolornas egna redovisningar men det är av stor vikt att utvecklingsbehov och styrkor med hjälp av det systematiska kvalitetsarbetet även kan ses i sin helhet. Kalmarsunds gymnasieförbunds beslutande organ är en styrelse med representanter för kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Ledningen för den dagliga verksamheten finns vid förbundskontoret i Kalmar med en förbundschef som högste ansvarig. Tillsynen visar att det finns en tydlig struktur för ledningsarbetet men ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna är inte tydlig. För att rektorerna ska kunna genomföra sitt uppdrag i enligt bestämmelserna måste det förtydligas att de beslut som åligger styrelsen för utbildningen respektive rektor är delegerade i enlighet med författningen. Utifrån det som framkommit efter granskningen förbundets verksamhet och av det som beskrivs i skolbesluten erbjuds eleverna en studiemiljö som är lugn och trygg i Kalmarsunds gymnasieförbunds skolor. Av skolbesluten framgår dock att dokumentationen i form av planer mot kränk ande behandling inte lever upp till författningarnas krav. Trots utbildningsinsatser från förbundets sida för att förbättra dokumenten visar skolbesluten från flertalet skolor att planerna mot kränkande behandling saknar en tydlig beskrivning av de åtgärder som ska vidtas utifrån en aktuell kartläggning för att motverka kränkande behandling. Även en utvärdering av genomförda åtgärder utifrån föregående års plan saknas. Eleverna erbjuds en utbildning som lever upp till bestämmelserna och undervisningen genomförs i regel av lärare med relevant utbildning. Det framkommer dock att det finns behov av insatser då det inom några verksamheter förekommer att lärare saknar utbildning för den undervisning de bedriver. Huvudmannen behöver också se över de lokala kurser som ingår i utbildningen för de elever som påbörjade sina gymnasiestudier före den 1 juli Skolinspektionen har i tillsynen av Kalmarsunds gymnasieförbund identifierat följande brister inom kommunens ansvarsområden som måste åtgärdas: Alla elever ges inte möjligheter att nå lägst målen för utbildningen (1 kap års skollag, Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 2.1. Kunskaper ). Kalmarsunds gymnasieförbund ser inte i tillräcklig grad till att det finns en plan mot kränkande behandling som är upprättad i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet (14 a kap års skollag). Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen för utbildning och verksamheterna (2 kap års skollag, 6 kap. kommunallagen).

5 5(16) Huvudmannen följer inte i tillräcklig grad upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen (1 kap års skollag, Lpf 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, Den enskilda skolans uppdrag, Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.). Lokala kurser som erbjuds inom Kalmarsunds gymnasieförbund är inte förenliga med gymnasieförordningen (2 kap års gymnasieförordning).

6 6(16) Allmänt om tillsynen Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbunds gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Skolinspektionen har besökt gymnasieförbundets skolor under våren Varje skola har efter besöket fått ett beslut där iakttagelser och bedömningar som rör den granskade skolan redovisats. Skolinspektionens iakttagelser och bedömningar som rör helhetsbilden av skolorna och huvudmannens ansvar för utbildningarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund utgör Skolinspektionens slutliga beslut avseende tillsynen i Kalmarsunds gymnasieförbund. Vid tillsynen tar Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten ger förutsättningar för barn, ungdomar och vuxenstuderande i kommunen att nå de nationella målen. Skolinspektionen bedömer om huvudmannen uppfyller de krav som författningarna ställer på verksamheten. Den nya skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 men började gälla först den 1 juli Skolinspektionens tillsyn i Kalmarsunds gymnasieförbund har genomförts under våren Utgångspunkten för Skolinspektionens bedömningar i tillsynen av Kalmarsunds gymnasieförbund har därför varit de författningar som gällde före den 1 juli Huvudmannabeslut och skolbeslut kommer dock att följas upp med 2010 års skollag som utgångspunkt. Tillsynen inriktas mot fyra huvudområden: Måluppfyllelse, trygg lärandemiljö, ledning och utveckling samt tillgång till utbildning. Tillsynen syftar inte till att ge en heltäckande bild av all verksamhet vid den aktuella tidpunkten. Övergripande information om tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/tillsyn/). Av rapporter och bilagda beslut framgår vilka skolor och verksamheter som har granskats, hur tillsynen har genomförts, vilka bedömningar som har gjorts och i vilka avseenden åtgärder behövs på de enskilda skolorna. Inom de områden där Skolinspektionen bedömt att åtgärder behövs på de enskilda skolorna har rektor och huvudman ett ansvar för att åtgärder vidtas. Med anledning av tillsynen ska huvudmannen till Skolinspektionen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits på skolorna och i Kalmarsunds gymnasieförbund inom den tid och i den ordning som anges i beslutet. Underlaget för Skolinspektionens bedömningar av Kalmarsunds gymnasieförbunds ansvarstagande är dels dokument från gymnasieförbundet, skolor och övriga verksamheter, dels den information som inspektörerna samlat in via enkäter samt vid observationer, intervjuer och samtal under besöken. Beslutet grundas även på annan information om skolorna från exempelvis Skolverkets nationella uppföljningssystem. I Kalmarsunds gymnasieförbund genomfördes intervjuer med representanter för förbundsledningen och förbundsstyrelsen. Samtliga gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och

7 7(16) vuxenutbildning inom Kalmarsunds gymnasieförbund har besökts. På skolorna har intervjuer genomförts med skolledning samt med representanter för elever och personal. Detta beslut kompletteras med en muntlig återrapportering av inspektörerna till företrädare för Kalmarsunds gymnasieförbund. Företrädare för Kalmarsunds gymnasieförbunds huvudman har tagit del av och givits möjlighet att lämna synpunkter på sakuppgifter i detta beslut.

8 8(16) Beskrivning av Kalmarsunds gymnasieförbund Tabell 1. Antal elever i Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetsform Antal elever/studerande Gymnasieskola Gymnasiesärskola 140 Kommunal vuxenutbildning 423 Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 68 Svenskundervisning för invandrare 346 Källa: Kalmarsunds gymnasieförbund juni 2011 Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås kommuner bildar gemensamt kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund. Kalmarsunds Gymnasieförbund startade den 1 juli Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Gymnasieförbundets politiska styrning utövas av en styrelse som består av 11 förtroendevalda representanter från de fyra medlemskommunerna. För den operativa delen av Kalmarsunds Gymnasieförbund ansvarar förbundskontoret som leds av en förbundschef. Kalmarsunds Gymnasieförbund har sitt säte i Kalmar. Några delar av det offentliga skolväsendet inom medlemskommunerna som rör gymnasieskolan och vuxenutbildning tillhör inte Kalmarsunds gymnasieförbund. Det är Kunskapsnavet i Kalmar och Torsås korrespondensgymnasium. Kunskapsnavet i Kalmar är genom samverkan med Borgholm, Mörbylånga och Kalmar ansvarig för den gymnasiala delen av vuxenutbildningen för invånare i de tre kommunerna. Delar av Kunskapsnavets utbildningar regleras genom samverkansavtal med Kalmarsunds gymnasieförbund och genomförs på Axel Weüdelskolan. Torsås kommun är ansvarig för Torsås korrespondensgymnasium. Efter regelbunden tillsyn i Kunskapsnavet och i Torsås korrespondensgymnasium har beslut fattats i särskild ordning. Gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund är Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan, Skola Arbetslivscentrum och Stagneliusskolan i Kalmar samt Mjölnerskolan i Torsås och Ölands gymnasium i Borgholm. Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder samtliga nationella program förutom naturbruksprogrammet (NP). NP erbjöds till och med läsåret 2009/2010 på Ingelstads gymnasium men från och med hösten 2010 är skolan en fristående gymnasieskola och ingår därmed inte i Kalmarsunds gymnasieförbund.

9 9(16) Endast Mjölnergymnasiet och Stagneliusskolan erbjuder specialutformade program vid sidan av de nationella programmen. På Mjölnergymnasiet erbjuds två specialutformade program; Hantverksprogrammet Stylist, SMHV och Inriktning mot räddning och säkerhet, SMSR. Stagneliusskolan erbjuder ett specialutformat idrottsprogram, SMSP. Utbildningen inom gymnasiesärskolan är förlagd till Jenny Nyströmsskolan och omfattar ett nationellt och sju specialutformade program. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare(sfi). På Axel Weüdelskolan i Kalmar och på Ölands gymnasium i Borgholm erbjuds samtliga delar av vuxenutbildningen och på Mjölnergymnasiet i Torsås erbjuds vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare.

10 10(16) Tillsynsprotokoll med bedömningar Tillsynen har visat att åtgärder krävs inom de områden som är markerade. Bedömningar och motiveringar för detta redovisas i det följande Måluppfyllelse och resultat Kunskaper Trygg lärandemiljö Målinriktat arbete mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Ledning och utveckling Personalens utbildning och kompetensutveckling Ansvarsfördelning Rektorernas uppdrag Tillsyn över enskilda verksamheter Uppföljning och utvärdering Tillgång till utbildning Plats och valmöjligheter Lokala utformningar Avgifter

11 11(16) Bedömningar och motiveringar Huvudområde: Måluppfyllelse och resultat Bristområde: Kunskaper Bedömning: Alla elever ges inte möjligheter att nå lägst målen för utbildningen Författningsstöd: 1 kap års skollag Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, 2.1. Kunskaper Motivering: Enligt Skolverkets nationella statistik når gymnasieskolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund en genomsnittlig betygspoäng på 14 poäng för förbundet som helhet år 2010 vilket också motsvarar värdet för riket. De skolor som övergripande för skolan når ett högre värde än förbundet och riket är Mjölnergymnasiet och Stagneliusskolan. Lars Kaggskolan når upp till samma värde som förbundets medan Jenny Nyströmsskolan och Ölands gymnasium ligger strax under detta värde. Andelen elever som blir behöriga till högskola och universitet av de som fick slutbetyg 2010 varierade för skolorna inom Kalmarsunds gymnasieförbund mellan 83, 5 och 100 procent. Samtliga elever som fick slutbetyg från Ölands gymnasium har nått behörighet till universitet och högskola de senaste fyra åren. Andelen elever för gymnasieskolan totalt i riket som når denna behörighet är 86,8 procent Andelen elever som fick slutbetyg inom fyra år för förbundet som helhet 2010 var 81,1 procent enligt Skolverkets statistik. Det är således cirka en femtedel av eleverna som inte når kraven för att få slutbetyg. Andelen elever i riket som inte når målen för ett slutbetyg inom fyra år är 76 procent. Även om Kalmarsunds gymnasieförbund når ett resultat som ligger över värdet för riket är det viktigt att notera att det är en fjärdedel av eleverna i landet som inte når målen för ett slutbetyg inom fyra år. Variationen i resultat mellan de olika programmen inom Kalmarsunds gymnasieförbund är tydlig och avviker i flera fall stort från den övergripande måluppfyllelsen för förbundet. På Fordonsprogrammet i Lars Kaggskolan når t.ex. endast 68 procent behörighet till högskola och universitet och i Stagneliusskolan når 73 procent av eleverna på Omvårdnadsprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet denna behörighet. Andelen elever som når kraven för att få slutbetyg inom fyra år varierar också mellan programmen. De program som avviker i detta avseende är t.ex. Fordonsprogrammet på Lars Kaggskolan där endast 46 procent uppnår detta mål Vidare visar statistiken att andelen som når målen för slutbetyg vid Mjölnergymnasiets specialutformade

12 12(16) program var 62 procent samma år. Stagneliusskolan visade på bäst resultat härvidlag med 88 procent medan endast hälften av eleverna nådde detta resultat i Ölands gymnasium Det är dock viktigt att notera att underlaget i Ölands gymnasium är mycket litet. Skillnaden i resultat för kvinnor och män följer tendensen i riket år 2010 d.v.s. kvinnorna når ett högre resultat med avseende på genomsnittlig betygspoäng, andel behöriga till högskola och universitet samt slutbetyg inom fyra år. Differensen mellan kvinnor och mäns resultat är dock större inom några verksamheter. Det gäller t.ex. den genomsnittliga betygspoängen i Lars Kaggskolan där kvinnorna når upp till 15,3 poäng medan männen har 13,4. I Jenny Nyströmsskolan når 85,8 procent av kvinnorna behörighet till högskola medan 76,9 av männen når denna behörighet. Andel kvinnor respektive män som når slutbetyg inom fyra år skiljer sig i Mjölnergymnasiet så att 76,9 procent av kvinnorna och 65 procent av männen når detta resultat. En tydlig skillnad i detta avseende kan också noteras i Stagneliusskolan där 92, 2 procent av kvinnorna och 82,2 av männen fullföljer utbildningen för att nå slutbetyg inom fyra år. Skolinspektionen konstaterar att det är av stor vikt att uppföljning och utvärdering inom ramen för det systematiska kvalitetsarbete synliggör de skillnader som råder mellan programmen i syfte att erbjuda eleverna inom Kalmarsunds gymnasieförbund en likvärdig utbildning. Se vidare under punkten Uppföljning och utvärdering. Underlaget för vuxenutbildningen utgår från Skolverkets nationella statistik och beskriver resultatet för Kalmarsunds gymnasieförbund som helhet. Det är därför svårt att se några tydliga avvikelser från respektive skola. Även i skolbesluten är måluppfyllelsen sparsamt beskriven och i något skolbeslut anmodas skolan att redovisa måluppfyllelsen i samband med uppföljningen. Inom vuxenutbildningen redovisas andelen kursdeltagare som slutför påbörjade kurser i den nationella statistiken för Av sammanställningen framgår att 40 procent avslutade kurserna inom den grundläggande vuxenutbildningen och 57 procent inom den gymnasiala vuxenutbildningen. En jämförelse med Skolverkets statistik och värdena för riket visar att resultatet för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning är lägre än värdet för samtliga kommuner riket medan resultatet för sfi ligger i paritet med riket. Sammanfattningsvis visar tillsynen att måluppfyllelsen varierar mellan de gymnasieprogram som erbjuds inom förbundet och det finns behov av åtgärder för att förbättra resultatet inom flera verksamheter. Några resultat rörande måluppfyllelsen för gymnasiesärskolan och för särvux redovisas inte. Underlaget från vuxenutbildningens resultat är begränsat och det är därför svårt att se vilka behov som finns i syfte att erbjuda en utbildning som leder till hög måluppfyllelse. Den nationella statistiken visar dock på ett behov av åtgärder för att nå en högre måluppfyllelse inom flera verksamheter.

13 13(16) Huvudområde: Trygg lärandemiljö Bristområde: Plan mot kränkande behandling Bedömning: Kalmarsunds gymnasieförbund ser inte i tillräcklig grad till att det finns en plan mot kränkande behandling som är upprättad i enlighet med skollagen i varje särskild verksamhet Författningsstöd: 14 a kap års skollag Motivering: Enligt skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Tillsynen i Kalmarsunds gymnasieförbund visar att det i flertalet skolor har funnits brister i planerna mot kränkande behandling. Trots stöd från huvudmannens sida och flera kompetensutvecklingsinsatser motsvarar inte alla planer bestämmelserna. Det saknas framförallt en beskrivning som utgår från en aktuell kartläggning av vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras. Även en utvärdering av genomförda åtgärder utifrån föregående års plan saknas. Utifrån vad som framkommit inom ramen för den regelbundna tillsynen konstaterar Skolinspektionen att skolmiljön överlag upplevs som lugn och trygg av eleverna. För att kunna upprätthålla den trygga skolmiljön är det av stor vikt att de planer mot kränkande behandling som finns utgår från varje verksamhet och kan fungera som stöd i det fortsatta förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Huvudområde: Ledning och utveckling Bristområde: Ansvarsfördelning Bedömning: Det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen för utbildning och verksamheterna. Författningsstöd: 2 kap års skollag 6 kap. kommunallagen

14 14(16) Motivering: Av intervjuer med förbundsledning och ansvariga politiker framgår att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna inte är tydlig. Tillsynen visar t.ex. att den delegationsordning som granskats inte är uppdaterad i enlighet med den beslutsordning som faktiskt tillämpas. Detta innebär att det inte är tydligt vilka beslut som ska fattas av styrelsen för utbildningen och vilka som är delegerade till rektor. Skolinspektionen bedömer därför att åtgärder behövs så att ansvarsfördelningen mellan styrelsen och rektorerna tydligt framgår. Huvudområde: Ledning och utveckling Bristområde: Uppföljning och utvärdering Bedömning: Huvudmannen följer inte i tillräcklig grad upp och utvärderar sina verksamheter samt tar tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Författningsstöd: 1 kap års skollag Lpf 94, 1.2 Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, Den enskilda skolans uppdrag Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. Motivering: Tillsynen visar att det i flertalet skolor i Kalmarsunds gymnasieförbund brister i uppföljningen och utvärderingen av skolornas resultat. Huvudmannen ger instruktioner och stöd för skolornas kvalitetsarbete och det görs kursutvärderingar och vissa sammanställningar av resultat såväl på huvudmanna som på skolnivå. Det saknas dock analys och slutsatser som kan leda till prioriterade åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen. Förbundsledningen redovisar verksamhetens resultat i en årsredovisning där det också ingår en kvalitetsredovisning. Gymnasieförbundet publicerar även jämförelser av resultat med fyra andra kommuner och gör uppföljningar av elevernas resultat i förhållande till tidigare resultat från grundskolan. I 2010 års årsredovisning tillika kvalitetsredovisning redovisas några övergripande resultat. Där beskrivs andel elever med slutbetyg, andel elever som avbryter studierna i årskurs 1 och andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola. Det finns också en sammanställning av resultatet från vuxenutbildningen och den andel som slutför utbildningen inom respektive del. I 2009 års redovisning finns en särskild redovisning av gymnasiesärskolan. I den senaste saknas dock detta.

15 15(16) Förbundet administrerar återkommande elevenkäter till samtliga skolor och gör sammanställningar av dessa som redovisas årligen. Enkäterna är en form av utvärdering som ska visa i vilken grad eleverna är nöjda med sin utbildning. Av intervjuer med förbundsledningen framgår att man i huvudsak hänvisar till skolornas dokumentation i form av t.ex. kvalitetsredovisning när det gäller sammanställningar av resultat. Tillsynen visar dock att måluppfyllelsen redovisas sparsamt även i dessa. Det finns från huvudmannens sida en ambition att utvärdera utbildningarna inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Av den dokumentation som inkommit och utifrån intervjuer med representanterna för Kalmarsunds gymnasieförbund framkommer att det inte görs någon analys av underlaget. Därmed kan man inte fatta de prioriterade beslut och vidta de åtgärder som krävs för att förbättra resultatet. Beskrivningar av resultatet för gymnasiesärskolan och vuxenutbildning är också begränsat. Skolinspektionen konstaterar att det i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet saknas en analys och beskrivning av de åtgärder som ska göras inför kommande läsår i syfte att förbättra måluppfyllelsen. Huvudområde: Tillgång till utbildning Bristområde: Plats och valmöjligheter Bedömning: Lokala kurser som erbjuds inom Kalmarsunds gymnasieförbund är inte förenliga med 1992 års gymnasieförordning Författningsstöd: 2 kap års gymnasieförordning Motivering: Enligt 1992 års gymnasieförordning ska en lokal kurs ge kunskaper i ett eller flera ämnen inom ett bestämt kunskapsområde och svara mot sådana behov som inte tillgodoses genom en nationellt fastställd kursplan. Styrelsen för utbildningen fastställer det antal gymnasiepoäng som en lokal kurs omfattar. Möjligheten för styrelsen för utbildningen att inrätta lokala kurser finns endast för gymnasiesärskolan i 2010 års gymnasieförordning. Det är väsentligt att de elever som startat sin utbildning inom ramen för den tidigare lagstiftningen får möjlighet att avsluta sina studier utifrån de förutsättningar som anges i 1992 års gymnasieförordning. Tillsynen visar därför att det finns behov för styrelsen att se över de lokala kurser som erbjuds. Det finns t.ex. kurser inom ämnesområdet Idrott och hälsa som inte ger någon ny kunskap utan endast fler utbildningspoäng och det finns andra kurser som inte lever upp till kraven i 1992 års gymnasieförordning. Istället för att erbjuda lokala kurser som inte ger någon ytterligare kunskap kan skolan utnyttja det friutrymme som finns inom de nationella kursplanerna.

16 16(16) Redovisning och uppföljning Kalmarsunds gymnasieförbund har ansvar för att åtgärder vidtas, såväl på skol- och enhetsnivå som på huvudmannanivå. Skolinspektionen kommer att följa upp detta och övriga beslut som meddelats under tillsynen. Redovisning ska lämnas till Skolinspektionen senast den 20 januari Beslutet är fattat utifrån de bestämmelser som gällde vid beslutstillfället. Uppföljningen av detta beslut kommer dock att ske efter de skolförfattningar som börjar gälla den 1 juli Vid bedömningen av vidtagna åtgärder kommer därför hänsyn tas till hur författningarna eventuellt har ändrats. I ärendets slutliga handläggning har deltagit utredarna Robert Holmblad och Sofia Lindstrand, avdelningsjurist Carin Holtz samt enhetschef Allan Westerdahl. På Skolinspektionens vägnar Agneta Sandén Avdelningschef Anders Kennberg Undervisningsråd/Föredragande

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Skolbeslut för vuxenutbildning

Skolbeslut för vuxenutbildning Beslut Vuxenutbildningen i Gävle Box 356 801 05 Gävle 2011-01-28 Skolbeslut för vuxenutbildning efter riktad tillsyn av vuxenutbildningen i Gävle kommun 2011-01-27 Beslut Riktad tillsyn i vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8676 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Lindgårdsskolan belägen i Fagersta kommun 2(13) Tillsyn i Lindgårdsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Sala kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3754 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18

Beslut. Köpings kommun 731 85 Köping 2011-05-18. Dnr 43-2010:5178. Kommunbeslut. efter tillsyn av Köpings kommun 2011-05-18 Beslut Köpings kommun 731 85 Köping Kommunbeslut efter tillsyn av Köpings kommun 1 (43) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut... 2 Allmänt om tillsynen... 8 Beskrivning av kommunen... 9 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun

Dnr 44-2011:1858 2011-06-23. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Huddinge i Huddinge kommun Beslut Thorengruppen AB Att. Anders Marklund V. Norrlandsgatan 29 903 29 UMEÅ 1 (3) Tillsyn i den fristående

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn för John Bauergymnasiet i Västerås kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Västerås

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:399 Innehåll Kommunbeslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuxenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Stockholms kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Stockholms kommun (f.d.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Tibble Fristående Gymnasium i Täby kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:535 Beslut Tibble Fristående Gymnasium TFG AB Attundavägen

Läs mer

Beslut 2011-06-09. Dnr 43-2009:3755. Beslut. efter tillsyn av Utbildningsnämnden i Malmö kommun

Beslut 2011-06-09. Dnr 43-2009:3755. Beslut. efter tillsyn av Utbildningsnämnden i Malmö kommun Beslut 2011-06-09 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av Utbildningsnämnden i Malmö kommun 1 (24) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 2 Allmänt om tillsynen... 4 Beskrivning av kommunen... 7 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452

Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Regelbunden tillsyn i Nyköpings kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2008:452 Innehåll Beslut Verksamhetsrapporter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Vuenutbildning Skolrapporter

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun

Föreläggande. 2011-05-12 Dnr 44-2011:1366. Beslut. efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun Föreläggande 2011-05-12 Beslut efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan MoveITgymnasiet Västerås i Västerås kommun ä Föreläggande MoveITskolan AB Rullaregatan 4 415 26 GÖTEBORG 2011-05-12 1 (3) Föreläggande

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning

Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens klientutbildning Bakgrund Skolan har till huvuduppgift att rusta elever med kunskaper i syfte att främja deras utveckling till ansvarskännande människor som aktivt

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut 2013-06-18 44-2011:4165 Stiftelsen Maria Elementarskola Fredmansgatan 1-3 118 47 Stockholm Föreläggande vid vite efter tillsyn av Maria Elementarskola i Stockholms kommun 2013-06-18 Dnr 44 2011:4165

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Sammanfattning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Sammanfattning Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. På varje skola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lunds kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lunds kommun (f.d. Lunds Tekniska

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2013-03-21 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2013-03-21 1 2013-03-21 1 Plats och tid Förbundskontoret kl. 13.00 17.10 Omfattning 19-31 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl. Datum för justering Mona Jeansson

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare i Västerbergslagens Utbildningscentrum Skolinspektionens beslut Beslut Sid 1 (12) Dnr 40-2010:575 Direktionen för Västerbergslagens Utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA info@vbu.ludvika.se Rektorn för vuxenutbildning 1 Västerbergslagens Utbildningscentrum Box

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5)

Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Verksamhetsledningssystem 00 1(5) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Hans Gustavsson,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Utbildning Leder Till Rätt Arbete Education i Norden AB Rektorn vid John Bauergymnasiet i Linköpings kommunkommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet

Läs mer

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder

HTS-gymnasiet, Järfälla. Skolan erbjuder Skolan erbjuder Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet inr frisör, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Skolans målsättning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor.

Revisionsrapport. Västerviks kommun. Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet. Lars Högberg. Certifierad kommunal revisor. Västerviks kommun Revisionsrapport Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Håkan Lindahl Org. konsult Den kommunala vuxenutbildningens ändamålsenlighet Juni 2014 Innehållsförteckning 1. Bakgrund, syfte

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm Gymnasieskolan Futurum Dnr 54-2005:1938 Utbildningsinspektion i den fristående Gymnasieskolan Futurum i Stockholm Innehåll Inledning... 1 Underlag... 1 Beskrivning av skolan... 2 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-03-24 Krokoms kommun Rektorn vid Näldenskolan Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Näldenskolan i Krokoms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå,

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Stockholms Estetiska Gymnasium i Stockholm

Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Stockholms Estetiska Gymnasium i Stockholm Inspektionsrapport från Skolverket 54-2006:1841 Utbildningsinspektion i den fristående gymnasieskolan Stockholms Estetiska Gymnasium i Stockholm Bes lut S kolrapport Beslut Stockholms Estetiska Gymnasium

Läs mer