REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01"

Transkript

1 REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Med Jönåkers häradsallmänning förstås den av ålder bestående häradsallmänningen inom Jönåkers härad. Med länsstyrelse avses i detta reglemente länsstyrelsen i det län där allmänningens styrelse har sitt säte. 2 Jönåkers häradsallmänning, jämte därtill hörande fonder och andra tillgångar, tillhör ägarna av de fastigheter inom Jönåkers härad vilka är satta i mantal eller med vilka, enligt vad vid fastighetsbildning bestämts, är förenad rätt till delaktighet i allmänningen. Med Jönåkers härad förstås här det område som häradet omfattar enligt den av ålder gällande häradsindelningen. Ägarna av de i första stycket angivna fastigheterna åtnjuta delaktighet i allmänningen efter oförmedlade hemmantalet eller, i fråga om fastigheter för vilka rätten till delaktighet bestämts vid fastighetsbildning, efter den därvid stadgade grunden. Är genom urminnes hävd, dom eller särskild av regeringen meddelad föreskrift eller på annat lagligt sätt annorledes än ovan sägs bestämt om rätt till delaktighet i allmänningen, gäller detta. 3 Är delaktighet i allmänningen förenad med fastighet som innehaves med fideikommissrätt eller med ständig eller ärftlig besittningsrätt eller såsom boställe, äger innehavare tillgodonjuta sagda rätt samt i frågor rörande allmänningen utöva rösträtt för fastigheten. 4 Delägare får inte överlåta sin rätt till delaktighet i allmänningen annat än tillsammans med den fastighet varmed rätten är förenad. Överlåtelse som sker i strid häremot är ogiltig. Utan hinder av vad nu stadgats får delägare överlåta den rätt till utdelning från allmänningen som tillkommer honom. Sådan överlåtelse gäller ej mot ny ägare eller innehavare av fastigheten, dock att, där överlåtelsen skett genom avtal enligt vilket nyttjanderätt upplåtits till fastigheten, överlåtelsen skall, om ej annat avtalats, gälla så länge nyttjanderätten äger bestånd. Överlåtelse som här avses medför ej befogenhet att utöva delägaren tillkommande rösträtt i frågor rörande allmänningen. 5 Allmänning skall bibehållas oförminskad där ej i lag annorlunda stadgas. Allmänning får inte belastas med inteckning eller inskrivning av rättighet och inte heller tagas i mät för annan fordran än sådan för vilken åtnjutes förmånsrätt enligt 6 1. förmånsrättslagen (1970:979) till betalning ur allmänningen.

2 2 6 Delägarnas rätt till allmänningen skall, där ej i lag för särskilt fall annorlunda stadgas, tillgodogöras för delägarnas gemensamma räkning. Har någon genom urminnes hävd, dom eller särskild av regeringen meddelad föreskrift eller på annat lagligt sätt erhållit rätt att i visst avseende nyttja allmänningen, gäller detta. Delägarna är inte skyldiga att med egna medel bidraga till bestridande av utgifter för allmänningen. 7 Allmänningen jämte vad därifrån härflyter, skall förvaltas av en av delägarna vald allmänningsstyrelse enligt detta reglemente. Allmänningsstyrelsen utövar delägarnas beslutanderätt i alla frågor i vilka beslutanderätten inte genom lag eller reglemente förbehållits delägarna. I fall då beslutanderätten tillkommer delägarna utövas den på allmänningsstämma. Om avlösning av rätt till delaktighet i allmänningen 8 Är rätt till delaktighet i allmänningen förenad med fastighet som ej är taxerad såsom lantbruksenhet, må länsstyrelsen på framställning av allmänningsstyrelsen och efter hörande av fastighetens ägare, eller den som enligt 3 skall anses som innehavare av fastigheten, förordna att rätten till delaktighet skall avlösas mot kontant ersättning. Ersättningens belopp fastställes av länsstyrelsen och skall bestämmas till två och en halv gånger sammanlagda värdet av den på fastighetens delaktighetstal belöpande utdelningen från allmänningen för de senast förflutna tio åren. Länsstyrelsen skall utsätta viss dag då löseskillingen senast skall ha erlagts och bevis därom inkommit till länsstyrelsen, vid påföljd att förordnandet om avlösning eljest är förfallet. Då beslut om avlösning vunnit laga kraft och bevis som anges i andra stycket inkommit till länsstyrelsen, åligger det länsstyrelsen att ofördröjligen översända meddelande om avlösningen till den som för fastighetsregistrets allmänna del. Genom dennes försorg skall anteckning om avlösningen verkställas i registret. Om avyttring och förvärv av mark 9 Till häradsallmänning hörande område får avyttras genom försäljning eller på annat sätt, om avsevärd förmån för delägarna därigenom vinnes samt avyttringen inte är till men för skogsskötseln på allmänningen, eller om eljest synnerliga skäl föreligga till avyttringen. Rätt att besluta om dylik avyttring tillkommer delägarna. 10 Om delägarna vill förvärva mark för allmänningens utvidgning eller annat för allmänningen angeläget ändamål, får de besluta därom. Stämman kan delegera beslutanderätten till styrelsen.

3 3 Om vården av allmänningen 11 Allmänningens skogsmark med därpå växande skog skall genom utnyttjande på lämpligt sätt av markens virkesalstrande förmåga skötas efter skogsbruksplan så, att tillfredställande ekonomiskt utbyte vinnes och, såvitt möjligt, i huvudsak jämn avkastning erhålles. 12 Skogsbruksplan för allmänningen skall godkännas av skogsvårdsstyrelsen. Skogsbruksplan skall omfatta viss tid, ej överstigande tio kalenderår. Skulle i skogsbruksplanen avverkningen fastställas att omfatta större virkesuttag än som motsvarar skogsmarkens normala avkastningsförmåga, skall sådan avverkning särskiljas från övrig avverkning och benämnas extra avverkning. 1 mom. I god tid före utgången av giltighetstiden för skogsbruksplanen skall ny plan upprättas mom. I planen skall skogsmarken och skogen beskrivas avdelningsvis och redovisas i särskild avdelningsbeskrivning och på karta. Avdelningsbeskrivningen skall innehålla minst följande uppgifter om skogsmarken och skogen: Avdelningens areal, produktionsförmåga, ålder, virkesförråd och trädslagsfördelning, samt angelägenhetsgraderat åtgärdsbehov beträffande skogsvård och avverkning. Förslag till lämplig avverkningsnivå för slutavverkning och gallring, beräknad för planperioden. 3 mom. Före utgången av giltighetstiden för gällande skogsbruksplan skall ny sådan av allmänningsstyrelsen insändas till skogsvårdsstyrelsen för granskning och godkännande. 4 mom. Har ny skogsbruksplan ej inkommit till skogsvårdsstyrelsen inom den i 3. mom. angivna tiden, får skogsvårdsstyrelsen på allmänningens bekostnad låta upprätta sådan plan. 14 Finner allmänningsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen det nödvändigt att ändra i godkänd skogsbruksplan, på grund av förvärv av mark till allmänningen eller på grund av annat som inträffat, skall vad i 12 och 13 sägs äga motsvarande tillämpning. 15 Det åligger allmänningsstyrelsen att på begäran av skogsvårdsstyrelsen lämna uppgifter som beröra skogens vård. Om avkastning och annan inkomst av allmänningen 16 Till allmänningens avkastning räknas här all den inkomst i natura eller i penningar som erhålles genom tillgodogörande av delägarnas rätt till allmänningen, i den mån sådant tillgodogörande skall ske för gemensam räkning, dock med undantag av kapitalinkomst som härflyter från allmänningen.

4 4 Avkastning som erhålles genom sådan extra avverkning som anges i 12 tredje stycket benämnes extra avkastning. Annan avkastning benämnes ordinarie. Till kapitalinkomst av allmänningen hänföres här medel som inflyta genom avyttring av mark från allmänningen, ersättning för mark som genom expropriation, inlösen enligt lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område eller annat dylikt förfarande skiljes från allmänningen, samt ersättning för nyttjande- eller servitutsrätt som genom sådant förfarande upplåtes på allmänningen, ävensom sådan ersättning för skada eller intrång genom dylikt förfarande som bestämts att utgå som kontant engångsersättning. Ordinarie avkastning skall i första hand användas till gäldande av kostnader för allmänningens behöriga vård och förvaltning. Vad därefter återstår, behållen ordinarie avkastning, får användas eller fonderas för utdelning åt allmänningens samtliga delägare efter deras delaktighet i allmänningen eller för annat ändamål som är till gagn för delägarna. Det tillkommer delägarna att besluta härom. Utdelningen skall utbetalas och tillfalla den fastighetsägare som är lagfaren ägare till delägarfastigheten stämmodagen eller den inskrivningsdag som infaller närmast före stämmodagen. 17 Extra avkastning skall användas eller fonderas för verkställande av sådana ändamål, som är ägnade att öka skogsavkastningen, till exempel för inköp av mark för allmänningens utvidgning eller för avlösning enligt 8 eller för annat dylikt ändamål. Det tillkommer delägarna att besluta om detta Vilja delägarna använda fonderad avkastning till annat ändamål än det för vilket fonderingen ägt rum, vare beslut därom inte giltigt, med mindre det biträtts av röstande för ett sammanlagt delaktighetsbelopp, utgörande minst två tredjedelar av allmänningens hela delaktighetstal. Beträffande fonderad extra avkastning skall därutöver gälla att utdelning till delägarna allenast må ske då detta finnes erforderligt för att bereda delägarna en i möjligaste mån jämn inkomst från allmänningen. Kapitalinkomst skall användas eller fonderas för verkställande av grundförbättringar på allmänningen eller för inköp av mark för allmänningens utvidgning eller för annat dylikt ändamål. Det tillkommer länsstyrelsen att på framställning av allmänningsstyrelsen meddela närmare föreskrifter om detta. Om mark som förvärvats för kapitalinkomst säljs, skall köpeskillingen anses utgöra kapitalinkomst. I fråga om ränta på kapitalinkomst och om avkastning av mark som avses i andra stycket skall bestämmelserna i tillämpas. 20 Om allmänningsstyrelse Allmänningsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter jämte samma antal suppleanter. Ledamöterna i allmänningsstyrelsen skall vara bosatta här i landet, om inte länsstyrelsen för särskilt fall medger något annat. Ledamöterna får inte vara underåriga eller ha förvaltning enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. 21

5 5 Av ledamöterna och av suppleanterna skall minst fyra vara delägare i allmänningen, och att i det fall bolag, kommun eller annan samfällighet eller stiftelse är delägare, ledamot av eller ombud för bolagets, kommunens, samfällighetens eller stiftelsens styrelse, må utan hinder av vad nu stadgats utses till ledamot av allmänningsstyrelsen. Ledamöter och suppleanter väljas för en tid av fyra år i sänder, och fördelas så att ej flera än fem väljs vid varje tillfälle. Om allmänningsstämman beslutar det, får ledamot av allmänningsstyrelsen skiljas från sitt uppdrag innan tiden för uppdraget har gått ut. Om en styrelseledamot avgår innan tiden för uppdraget har gått ut och det inte finns någon suppleant för denne, skall övriga styrelseledamöter genast se till att en ny ledamot väljs för den tid som återstår. Om styrelsen ändå är beslutsför och om det inte strider mot bestämmelserna i reglementet, får valet skjutas upp till nästa ordinarie allmänningsstämma. Vad sålunda i 21 och 22 stadgats för styrelseledamot skall äga motsvarande tillämpning beträffande suppleant för sådan ledamot Allmänningsstyrelsen skall ha sitt säte inom Jönåkers härad. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Allmänningsstyrelsen får själv eller genom ombud gentemot tredje man handla på delägarnas vägnar, liksom även inför domstolar och andra myndigheter företräda delägarna. Angående befogenhet för styrelseledamot att för delägarna mottaga delgivning, skall vad i delgivningslagen (1970: 428) 10 är stadgat äga motsvarande tillämpning. Vill styrelsen kära till delägarna, skall styrelsen utlysa allmänningsstämma för val av ombud att i tvisten föra delägarnas talan. Stämning skall anses delgiven då den blivit föredragen på stämman. Allmänningsstyrelsen åligger: att vårda och förvalta allmänningen och vad därifrån härflyter att anställa skogsförvaltare och skogvaktare samt för dessa utfärda instruktioner att antaga övriga för allmänningens förvaltning erforderliga biträden att besluta om uthyrning av bostäder eller byggnader, utarrendering av jordbruk, jakt och fiske, samt upplåtelse av de övriga nyttigheter som kunna bli föremål för upplåtelse att jämväl i övrigt utöva delägarnas beslutanderätt, i den mån ej denna genom lag eller detta reglemente förbehållits delägarna att vid allmänningsstämma låta föra protokoll att verkställa delägarnas på allmänningsstämma fattade beslut att årligen före den 1 april till revisorerna beträffande det förflutna räkenskapsåret, som skall omfatta kalenderår, avlämna dels en av styrelsen underskriven förvaltningsberättelse, vilken skall innehålla uppgifter om årsavverkningens storlek, liksom förslag om användning eller fondering av inkomst från allmänningen, där beslutanderätten härutinnan tillkommer delägarna, dels ock redovisning Av redovisningen skall framgå:

6 6 a. intäkter och kostnader b. behållen avkastning och dess fördelning mellan ordinarie och extra sådan c. användningen av ordinarie och extra avkastning samt annan inkomst, i den mån beslutanderätten om detta tillkommer allmänningsstyrelsen, och d. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut att årligen till länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen insända bestyrkt avskrift av förvaltningsberättelsen att avgiva yttranden som begärts av myndighet att för varje till allmänningen hörande distrikt låta upprätta och föra längd enligt detta reglemente över de fastigheter, som inom distriktet äger del i allmänningen att föra löpande statistik över avverkningar att emottaga och förvara handlingar, kartor och protokoll, samt i övrigt fullgöra de uppgifter, som enligt lagen om häradsallmänningar, detta reglemente,godkänd skogsbruksplan eller av myndigheter meddelade föreskrifter åvila allmänningsstyrelsen. Ledamot av styrelsen får inte deltaga i behandlingen av fråga rörande avtal mellan honom och delägarna. Ej heller får han deltaga i behandlingen av fråga angående avtal mellan delägarna och tredje man, där han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot delägarnas. Vad sålunda stadgats äger motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller annan talan mot styrelseledamot eller tredje man. Styrelseledamöter som genom att överskrida sina befogenheter eller eljest uppsåtlígen eller av vårdslöshet tillskynda delägarna skada, svarar själva solidariskt för uppkommen skada. Vad nu sagts skall också gälla där styrelseledamöter tillskynda tredje man skada genom överträdelse av lagen om häradsallmänningar, detta reglemente eller annan föreskrift, som myndighet enligt sagda lag meddelat eller fastställt Om ordförandens i allmänningsstyrelsen åligganden Det åligger allmänningsstyrelsens ordf: att, när han finner anledning därtill föreligga eller sådant påfordras av minst två ledamöter i styrelsen, kalla denna till sammanträde att vid styrelsesammanträden och allmänningsstämmor ombesörja ärendenas föredragning och att vid styrelsesammanträden låta föra protokoll att omedelbart efter förrättat val till länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen anmäla allmänningsstyrelsens sammansättning samt ordförandens bostadsort att om skogsförvaltare eller annan befattningshavare skall utses gemensamt för flera allmänningar, i sådan grupp av allmänningar företräda allmänningsstyrelsen i frågor rörande befattningshavarens anställnings- och tjänsteförhållanden, samt att jämväl i övrigt fullgöra de åligganden som enligt detta reglemente eller styrelsens föreskrifter åvilar honom. 28

7 7 Om kassaförvaltare Allmänningsstyrelsen äger uppdraga åt ledamot av styrelsen, eller person som ej är styrelseledamot, ävensom seriöst redovisnings- eller serviceföretag att på styrelsens vägnar och på dess ansvar såsom kassaförvaltare omhänderha och förvalta delägarna tillhöriga värdehandlingar och kontanta medel, vilka i den utsträckning de löpande utgifterna det medgiva skall göras räntebärande att uppbära inkomster att tillse att allmänningens löner och arvoden, skatter, allmänna avgifter samt fakturor betalas i rätt tid och med rätt belopp att verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar och utdelningar, samt att för styrelsens räkning föra allmänningens räkenskaper. För kassaförvaltare som i första stycket sägs, skall allmänningsstyrelsen på allmänningens bekostnad ombesörja garantiförsäkring till erforderligt belopp, dock ej för där nämnt företag. För allmänningar som ingår i förvaltningssamarbete enligt 35 nedan gäller bestämmelserna i 36 nedan. 29 Om revisorer Allmänningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av minst två revisorer. Revisorerna jämte suppleanter för dessa, utses av allmänningsstämman, Av revisorerna skall en vara auktoriserad, godkänd eller utsedd av länsstyrelsen. Om stämman uppdrar åt länsstyrelsen att utse revisor, skall denne erhålla ersättning från allmänningen med belopp som bestämmes av länsstyrelsen Ej må den vara revisor, som är befattningshavare hos delägarna eller under det senaste året handhaft bokföring eller medelsförvaltning för dem, som intager en underordnad eller beroende ställning till ledamot av allmänningsstyrelsen eller till befattningshavare hos delägarna, åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen däröver, ej heller styrelseledamots eller sådan befattningshavares make eller den, som med honom är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är hans syskon eller med honom är i det svågerlag, att den ene är gift med den andres syskon. Revisor utses för tiden till och med nästa ordinarie allmänningsstämma. Revisor får, även om den tid för vilken han blivit utsedd ej gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av allmänningsstämman. Avgår revisor innan den tid för vilken han blivit vald gått till ända och suppleant saknas, åligger det allmänningsstyrelsen att ofördröjligen föranstalta om val av ny revisor. Vad sålunda stadgats om revisor skall äga motsvarande tillämpning beträffande suppleant för revisor. Allmänningsstyrelsen skall bereda revisor tillfälle att när som helst inventera de kontanta medel och övriga tillgångar som står under styrelsens förvaltning samt granska alla till förvaltningen hörande böcker, räkenskaper och andra handlingar. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen får inte vägras av styrelsen. 32

8 8 Vid fullgörande av sitt uppdrag skall revisorerna rätta sig efter de särskilda föreskrifter som av delägarna meddelas och ej avse inskränkning i deras lagstadgade befogenhet eller annars strider mot lag, författning, detta reglemente eller god revisionssed. Revisorerna skall årligen före den 15 april avgiva och till allmänningsstyrelsen överlämna en av dem underskriven berättelse över granskningen. Har revisorerna i sin berättelse eller annan handling som framlägges på allmänningsstämma mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift eller uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot dylik uppgift i handling som av dem granskats, eller har de vid fullgörandet av sitt uppdrag visat vårdslöshet, skall de som låtit sådant komma sig till last vara solidariskt ansvariga för uppkommen skada. 33 Om arvoden Allmänningsstyrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt av delägarna valda revisorer, är berättigade att för fullgörande av sina uppdrag uppbära arvoden, som skall bestämmas av allmänningsstämman. Till ledamot av allmänningsstyrelsen och av delägarna valda revisorer ävensom till distriktsombud, skall för varje sammanträde eller resa, som företages för uppdragets fullgörande, utgå dagarvode med belopp som årligen bestämmes av allmänningsstämman. Därjämte skall utgå resekostnadsersättning som årligen bestämmes av allmänningsstämman. 34 Om skogsförvaltare och skogvaktare Om allmänningen finner förenligt med sina intressen äger den rätt att tillsammans med närliggande allmänningar bilda handelsbolag, ekonomisk förening eller aktiebolag med uppgift att biträda allmänningsstyrelsen i dess förvaltning. Om sådant serviceorgan skapas skall ordförandena i de i samarbetet ingående allmänningarna utgöra dess styrelse. Dock skall en sådan styrelse bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen för serviceorganet anställer, där så erfordras, skogsförvaltare, skogvaktare och övrig personal. Beslut att ingå i eller utgå ur förvaltningssamverkan skall fattas av allmänningsstyrelsen. Såsom biträde vid förvaltningens handhavande och inför allmänningsstyrelsen ansvarig för skogens vård och förvaltning skall vara anställd skogsförvaltare med högre skoglig utbildning, civiljägmästare eller motsvarande. Efter styrelsens beslut och efter medgivande av länsstyrelsen får person med motsvarande kompetens och väl vitsordad erfarenhet i skogsskötsel och ekonomisk förvaltning tjänstgöra som skogsförvaltare. Skogsförvaltare, som anställs gemensamt för flera allmänningar enligt 35 ovan, skall ha högre skoglig utbildning. Förvaltaren skall vara fysisk person. För arbetsledning, bevakning och därmed sammanhängande uppgifter skall finnas erforderligt antal skogvaktare. Skogsförvaltare och skogvaktare får inte utan tillstånd av vederbörande styrelse inneha annan tjänst eller anställning. Skogsförvaltaren har yttranderätt vid styrelsesammanträden samt allmännings- och delägarstämmor

9 9 Skogsförvaltare och skogvaktare får inte för annat ändamål än för eget husbehov inköpa virke härrörande från häradsallmänning. Skogsförvaltare och skogvaktare får inte utan styrelsens medgivande driva handel med virke eller utöva annan konkurrerande verksamhet annat än på styrelsens uppdrag. Lön till kassaförvaltare i enskild allmänning bestäms av allmänningens styrelse. Samarbetar flera allmänningar om gemensam kassaförvaltare, skogsförvaltare, skogvaktare och övrig personal, bestäms lönen av styrelsen för gemensamt serviceorgan. Om delägarstämma och distriktsombud På allmänningsstämma utövas, med den begränsning varom i 47 stadgas, delägarnas beslutanderätt genom distriktsombud, utsedda på delägarstämmor för särskilda distrikt. 1 mom. Fastigheter med vilka är förenad rätt till delaktighet i allmänningen skall vara indelade i följande distrikt och för varje distrikt skall utses distriktsombud till nedan angivet antal: Distrikt nr Socken Antal distriktsombud 1 Bergshammar 1 2 Tuna 1 3 Tunaberg 1 4 Lunda 1 5 Kila 1 6 Björkvik 1 7 Halla 1 8 Nykyrka 1 9 Stigtomta 1 10 Bärbo 1 11 Nikolai 1 För varje distrikt utses suppleanter till lika antal. 2 mom. Distriktsombud och suppleanter utses för en tid av fyra år, räknat från och med den 1 januari året näst efter det då valet skett, och sådant val skall förrättas före den 1 december. Vid delägarstämma skall genom allmänningsstyrelsens försorg finnas tillgänglig en längd över samtliga fastigheter inom distriktet, med vilka rätt till delaktighet i allmänningen är förenad, med uppgifter om varje fastighets delaktighetstal beträffande allmänningen. Sedan denna längd godkänts, skall stämman rätta sig efter denna. På delägarstämman får varje ägare, eller den som enligt 3 skall anses som innehavare av fastigheten inom distriktet, med vilken rätt till delaktighet i allmänningen är förenad, rösträtt enligt den godkända längden, där ej nedan i denna paragraf annorlunda stadgas. För omyndig delägare röstar förmyndare som har vederbörande fastighet under sin förvaltning eller, där flera sådana förmyndare finns, den som de bland sig utser. För oskiftat dödsbo, bolag eller annan samfällighet får inte fler än en person utöva rösträtt. Frånvarande delägares rösträtt får på stämman utövas genom ombud. Ej må dock någon på grund av fullmakt rösta för mera än en delägare. På delägarstämma får inte någon för egen eller annans räkning utöva rösträtt för mera än en tiondel av hela det delaktighetstal som är företrätt på stämman

10 10 41 Delägarstämma utser bland de röstberättigade, som är boende inom distriktet, en ordförande och en vice ordförande för fyra kalenderår. Avgår den valde under uppdragstiden, utses i hans ställe annan för den återstående delen av samma tid. Underrättelse om sådant val, med angivande av den eller de valdas namn och postadress, skall ofördröjligen insändas till allmänningsstyrelsen. 1 mom. Kungörelse om delägarstämma utfärdas av ordföranden, eller vid förhinder för honom av vice ordföranden, och skall innehålla bestämd uppgift om tid och plats för stämman, samt om ärenden som därvid skall förekomma. Kungörelsen skall på föranstaltande av ordföranden respektive vice ordföranden, senast fjorton dagar före stämman införas i minst en bland delägarna i distriktet spridd tidning. 2 mom. Kan ärende som handlägges på delägarstämma inte på den utsatta dagen bringas till slut, skall stämman fortsätta på annan dag. Om stämmans fortsättande skall, därest stämman så beslutar, kungörelse i vanlig ordning utfärdas. Beslutas inte sådan kungörelse, har ordföranden att, innan stämman upplöses, bestämma och för de närvarande tillkännage tid och plats för den fortsatta stämman. Begäres vid ärendes behandling på delägarstämma bordläggning av ärendet och förenar sig minst en tredjedel av de närvarande därom, skall ärendet uppskjutas till annan dag, som ordföranden har att bestämma och i vanlig ordning kungöra. Bordläggning får inte, såvida icke beslut därom fattas med vanlig röstövervikt, ske ifråga om val eller mera än en gång av samma ärende. 3 mom. Ordförande åligger att på delägarstämma framställa ärendena till överläggning, samt tillse att inte andra frågor företagas till avgörande än de som finns angivna i kungörelsen om stämman. Ny fråga kan vid delägarstämma väckas av envar röstberättigad, men må icke avgöras förrän vid annan stämma samt efter vederbörlig beredning och kungörelse. 4 mom. Sedan överläggningen i ett ärende förklaras avslutad, framställer ordföranden proposition så avfattad att den kan besvaras med ja eller nej. Ordförande tillkännager därefter hur enligt hans uppfattning beslutet utfallit och befäster detsamma, där ej omröstning begäres, med klubbslag. Begäres omröstning, skall den vid val ske med slutna sedlar. Annan omröstning sker öppet, där ej sluten omröstning begäres. Vid sluten omröstning skall de närvarande avge sina röster efter upprop, eller där ordföranden så bestämmer, i den tur de anmäla sig hos honom. Såsom delägarstämmans beslut gäller den mening som biträdes av röstande med mer än hälften av de avgivna rösterna efter röstetalet. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i övriga frågor bestämmes utgången enligt den mening som ordföranden biträder. 5 mom. Ordföranden skall vid delägarstämma föra eller på sitt ansvar låta föra protokoll. Protokollet skall för varje ärende upptaga överläggningsämnet och beslutet, med angivande om och i vilken ordning omröstning företagits. Justering av protokollet verkställes senast fjorton dagar efter stämman på tid som ordföranden bestämmer och tillkännager vid stämman av ordföranden jämte minst två därtill för varje gång av stämman utsedda närvarande röstberättigade. Protokollet underskrives av den som fört protokollet och, med anteckning om justeringen, av ordföranden och de utsedda justeringsmännen. 6 mom. Den som på delägarstämman deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservationen skall anmälas innan stämman avslutas samt, om den närmare utvecklas, avfattas skriftligen och avgivas senast vid justering av protokollet. 42

11 11 7 mom. Sedan vid delägarstämma fört protokoll justerats, skall detta genom ordförandens försorg hållas tillgängligt för delägarna på plats som stämman därtill bestämt. 1 mom. Till distriktsombud får endast utses den, som vid val av sådant ombud är röstberättigad inom distriktet. 2 mom. Distriktsombud må, även om den tid för vilken ombudet utsetts inte gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av delägarstämman. Avgår distriktsombud innan den tid för vilken ombudet utsetts gått till ända, och ingen suppleant finns, åligger det ordföranden eller, vid förhinder för honom vice ordföranden, att ofördröjligen föranstalta om val av nytt ombud för den återstående tiden. Om val av distriktsombud skall genom ordförandens försorg underrättelse, med angivande av den eller de valdas namn och postadress, ofördröjligen insändas till allmänningsstyrelsen. 3 mom. Har delägarstämma för val av distriktsombud ej blivit i föreskriven ordning utlyst före den 1 december det år, då ordinarie sådant val skall äga rum, eller har i fall som avses i 2 mom. andra stycket, delägarstämma ej blivit för där angivet ändamål utlyst inom en månad efter det att distriktsombud avgått, skall allmänningsstyrelsen ofördröjligen utlysa sådan stämma. Om röstberättigade för en tiondel av distriktets hela delaktighetstal skriftligen begärt stämmans hållande för behandling av fråga som avses i 2 mom. första stycket, men stämman inte inom en månad därefter blivit utlyst, skall allmänningsstyrelsen på anmälan föranstalta om stämmas utlysande. Underlåter allmänningsstyrelse att i föreskriven ordning utlysa delägarstämma, skall vad i 51 sägs äga motsvarande tillämpning. Vad i 43 är stadgat om distriktsombud, skall äga motsvarande tillämpning beträffande suppleant för sådant ombud Om allmänningsstämma Allmänningsstämma skall hållas inom Jönåkers härad, dock att extra allmänningsstämma får hållas på annan plats, då allmänningsstyrelsen så bestämmer. Kungörelse om allmänningsstämma utfärdas av allmänningsstyrelsen, samt skall innehålla bestämd uppgift om tid, plats och överläggningsämne för stämman. Kungörelsen skall på föranstaltande av styrelsen senast fjorton dagar före stämman införas i minst en bland delägarna spridd tidning. Om stämman skall därjämte vederbörande distriktsombud underrättas genom särskilda kallelser, vilka styrelsen skall med posten avsända till dem senast fjorton dagar före stämman. Ärende, som ej blivit i kungörelsen angivet, får inte på stämman upptagas till avgörande, om det ej enligt lag eller detta reglemente skall förekomma på stämman, eller omedelbart föranledes av ärende som där skall avgöras. Utan hinder av vad sålunda stadgats, må dock på stämman kunna fattas beslut om utlysande av extra stämma för behandling av visst ärende. Har delägare, innan kungörelse om allmänningsstämma utfärdats, hos allmänningsstyrelsen yrkat att få ärende hänskjutet till prövning på stämman, skall sådant ärende upptagas i kungörelse

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar

Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar SFS nr: 1951:308 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L1 Rubrik: Lag (1951:308) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1951-06-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1987:667 ----------- Upphävd:

Läs mer

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Regeringskansliets rättsdatabaser Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar Utfärdad: 1987-06-11 Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1327 1 kap. Inledande bestämmelser 1 En ekonomisk förening har till ändamål

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21.

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Stadgar 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus,

Läs mer

Stadgar för Brf Kylen

Stadgar för Brf Kylen Organisationsnummer 716415-1263 Stadgar för Brf Kylen 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kylen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar. för Bostadsföreningen Södern utan personlig ansvarighet. 1 Namn och ändamål

Stadgar. för Bostadsföreningen Södern utan personlig ansvarighet. 1 Namn och ändamål Stadgar för Bostadsföreningen Södern utan personlig ansvarighet 1 Namn och ändamål Föreningens firma är "Bostadsföreningen Södern u.p.a.". Föreningen har till ändamål att förvalta fastigheten Dagakarlen

Läs mer

Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3

Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3 Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3...2 A. Allmänna bestämmelser...2 B. Medlemskap och upplåtelse...2 C. Avgifter och fonder...3 D. Styrelse och revisorer...4 E. Föreningsstämma...7

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Brf Göteborgshus nr:58. Stadgar

Brf Göteborgshus nr:58. Stadgar Brf Göteborgshus nr:58 Stadgar 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr: 58 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24

Stadgar. för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24 Stadgar för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24 Förvaltade BRF Insats Årsavgifterna fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till insatserna. Rb 8023 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FIRMA,

Läs mer

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening...

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... Föreningen

Läs mer

VVS Företagens stadgar

VVS Företagens stadgar VVS Företagens stadgar Innehållsförteckning 1 Förbundets ändamål 4 2 Förbundets organisation 4 3 Medlemskap och inträde 5 4 Medlemskapets omfattning 6 5 Filialer 7 6 Avgifter 7 7 Förbundets organ 7 8 Förbundsstämma

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åttan u.p.a.

Stadgar för Bostadsföreningen Åttan u.p.a. 1. Namn och ändamål 1.1 Föreningens firma är Bostadsföreningen Åttan U. P. A. 1.2 Föreningen har till ändamål att förvalta föreningens fastighet Nejlikan 4 i kvarteret Nejlikan, med adress Hagagatan 8

Läs mer

Vissa samepolitiska frågor

Vissa samepolitiska frågor Ds 2009:40 Vissa samepolitiska frågor Jordbruksdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. STADGAR OBS! Detta är endast en avskrift av originalstadgarna upprättade för Brf Bergmansgården 2, under år 1988. Dessa stadgar i pdf-format kan på intet sätt ersätta originalet och kan således inte användas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 samt på en extra

Läs mer

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn]

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn] Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening [Namn] Registrerades hos Bolagsverket [åååå-mm-dd] Organisationsnummer: [nr] Riksbyggen brf Insats Årsavgifterna fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20

STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 STADGAR för bostadsrättsföreningen BRF. NORDHEMSGATAN 16-20 Antagna den 14 juni, 2004 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Brf. Nordhemsgatan 16-20. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN 1 (9) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN BÅTSMAN LUSTIGS GATA 1 181 (ojämna nummer) HISINGS BACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BÅTSMANNEN Undertecknade styrelseledamöter intygar följande stadgar blivit

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Lindansaren. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna Andamål 1 Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta fastigheten Skytteln nr 7 i Huskvarna för att däri åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976.

STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN. Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Blad 1 STADGAR FÖR GUSTAFSBERGSSTIFTELSEN Ändrade genom beslut av Kammarkollegiet den 1 oktober 1976. Gustafsbergsstiftelsen Kungl. Maj:ts resolution, given Stockholms slott den 6 juni 1947, i nedan omförmälda

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer