REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år 2000-07-01"

Transkript

1 REGLEMENTE - Ändrad enligt ny lagstiftning år ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Med Jönåkers häradsallmänning förstås den av ålder bestående häradsallmänningen inom Jönåkers härad. Med länsstyrelse avses i detta reglemente länsstyrelsen i det län där allmänningens styrelse har sitt säte. 2 Jönåkers häradsallmänning, jämte därtill hörande fonder och andra tillgångar, tillhör ägarna av de fastigheter inom Jönåkers härad vilka är satta i mantal eller med vilka, enligt vad vid fastighetsbildning bestämts, är förenad rätt till delaktighet i allmänningen. Med Jönåkers härad förstås här det område som häradet omfattar enligt den av ålder gällande häradsindelningen. Ägarna av de i första stycket angivna fastigheterna åtnjuta delaktighet i allmänningen efter oförmedlade hemmantalet eller, i fråga om fastigheter för vilka rätten till delaktighet bestämts vid fastighetsbildning, efter den därvid stadgade grunden. Är genom urminnes hävd, dom eller särskild av regeringen meddelad föreskrift eller på annat lagligt sätt annorledes än ovan sägs bestämt om rätt till delaktighet i allmänningen, gäller detta. 3 Är delaktighet i allmänningen förenad med fastighet som innehaves med fideikommissrätt eller med ständig eller ärftlig besittningsrätt eller såsom boställe, äger innehavare tillgodonjuta sagda rätt samt i frågor rörande allmänningen utöva rösträtt för fastigheten. 4 Delägare får inte överlåta sin rätt till delaktighet i allmänningen annat än tillsammans med den fastighet varmed rätten är förenad. Överlåtelse som sker i strid häremot är ogiltig. Utan hinder av vad nu stadgats får delägare överlåta den rätt till utdelning från allmänningen som tillkommer honom. Sådan överlåtelse gäller ej mot ny ägare eller innehavare av fastigheten, dock att, där överlåtelsen skett genom avtal enligt vilket nyttjanderätt upplåtits till fastigheten, överlåtelsen skall, om ej annat avtalats, gälla så länge nyttjanderätten äger bestånd. Överlåtelse som här avses medför ej befogenhet att utöva delägaren tillkommande rösträtt i frågor rörande allmänningen. 5 Allmänning skall bibehållas oförminskad där ej i lag annorlunda stadgas. Allmänning får inte belastas med inteckning eller inskrivning av rättighet och inte heller tagas i mät för annan fordran än sådan för vilken åtnjutes förmånsrätt enligt 6 1. förmånsrättslagen (1970:979) till betalning ur allmänningen.

2 2 6 Delägarnas rätt till allmänningen skall, där ej i lag för särskilt fall annorlunda stadgas, tillgodogöras för delägarnas gemensamma räkning. Har någon genom urminnes hävd, dom eller särskild av regeringen meddelad föreskrift eller på annat lagligt sätt erhållit rätt att i visst avseende nyttja allmänningen, gäller detta. Delägarna är inte skyldiga att med egna medel bidraga till bestridande av utgifter för allmänningen. 7 Allmänningen jämte vad därifrån härflyter, skall förvaltas av en av delägarna vald allmänningsstyrelse enligt detta reglemente. Allmänningsstyrelsen utövar delägarnas beslutanderätt i alla frågor i vilka beslutanderätten inte genom lag eller reglemente förbehållits delägarna. I fall då beslutanderätten tillkommer delägarna utövas den på allmänningsstämma. Om avlösning av rätt till delaktighet i allmänningen 8 Är rätt till delaktighet i allmänningen förenad med fastighet som ej är taxerad såsom lantbruksenhet, må länsstyrelsen på framställning av allmänningsstyrelsen och efter hörande av fastighetens ägare, eller den som enligt 3 skall anses som innehavare av fastigheten, förordna att rätten till delaktighet skall avlösas mot kontant ersättning. Ersättningens belopp fastställes av länsstyrelsen och skall bestämmas till två och en halv gånger sammanlagda värdet av den på fastighetens delaktighetstal belöpande utdelningen från allmänningen för de senast förflutna tio åren. Länsstyrelsen skall utsätta viss dag då löseskillingen senast skall ha erlagts och bevis därom inkommit till länsstyrelsen, vid påföljd att förordnandet om avlösning eljest är förfallet. Då beslut om avlösning vunnit laga kraft och bevis som anges i andra stycket inkommit till länsstyrelsen, åligger det länsstyrelsen att ofördröjligen översända meddelande om avlösningen till den som för fastighetsregistrets allmänna del. Genom dennes försorg skall anteckning om avlösningen verkställas i registret. Om avyttring och förvärv av mark 9 Till häradsallmänning hörande område får avyttras genom försäljning eller på annat sätt, om avsevärd förmån för delägarna därigenom vinnes samt avyttringen inte är till men för skogsskötseln på allmänningen, eller om eljest synnerliga skäl föreligga till avyttringen. Rätt att besluta om dylik avyttring tillkommer delägarna. 10 Om delägarna vill förvärva mark för allmänningens utvidgning eller annat för allmänningen angeläget ändamål, får de besluta därom. Stämman kan delegera beslutanderätten till styrelsen.

3 3 Om vården av allmänningen 11 Allmänningens skogsmark med därpå växande skog skall genom utnyttjande på lämpligt sätt av markens virkesalstrande förmåga skötas efter skogsbruksplan så, att tillfredställande ekonomiskt utbyte vinnes och, såvitt möjligt, i huvudsak jämn avkastning erhålles. 12 Skogsbruksplan för allmänningen skall godkännas av skogsvårdsstyrelsen. Skogsbruksplan skall omfatta viss tid, ej överstigande tio kalenderår. Skulle i skogsbruksplanen avverkningen fastställas att omfatta större virkesuttag än som motsvarar skogsmarkens normala avkastningsförmåga, skall sådan avverkning särskiljas från övrig avverkning och benämnas extra avverkning. 1 mom. I god tid före utgången av giltighetstiden för skogsbruksplanen skall ny plan upprättas mom. I planen skall skogsmarken och skogen beskrivas avdelningsvis och redovisas i särskild avdelningsbeskrivning och på karta. Avdelningsbeskrivningen skall innehålla minst följande uppgifter om skogsmarken och skogen: Avdelningens areal, produktionsförmåga, ålder, virkesförråd och trädslagsfördelning, samt angelägenhetsgraderat åtgärdsbehov beträffande skogsvård och avverkning. Förslag till lämplig avverkningsnivå för slutavverkning och gallring, beräknad för planperioden. 3 mom. Före utgången av giltighetstiden för gällande skogsbruksplan skall ny sådan av allmänningsstyrelsen insändas till skogsvårdsstyrelsen för granskning och godkännande. 4 mom. Har ny skogsbruksplan ej inkommit till skogsvårdsstyrelsen inom den i 3. mom. angivna tiden, får skogsvårdsstyrelsen på allmänningens bekostnad låta upprätta sådan plan. 14 Finner allmänningsstyrelsen eller skogsvårdsstyrelsen det nödvändigt att ändra i godkänd skogsbruksplan, på grund av förvärv av mark till allmänningen eller på grund av annat som inträffat, skall vad i 12 och 13 sägs äga motsvarande tillämpning. 15 Det åligger allmänningsstyrelsen att på begäran av skogsvårdsstyrelsen lämna uppgifter som beröra skogens vård. Om avkastning och annan inkomst av allmänningen 16 Till allmänningens avkastning räknas här all den inkomst i natura eller i penningar som erhålles genom tillgodogörande av delägarnas rätt till allmänningen, i den mån sådant tillgodogörande skall ske för gemensam räkning, dock med undantag av kapitalinkomst som härflyter från allmänningen.

4 4 Avkastning som erhålles genom sådan extra avverkning som anges i 12 tredje stycket benämnes extra avkastning. Annan avkastning benämnes ordinarie. Till kapitalinkomst av allmänningen hänföres här medel som inflyta genom avyttring av mark från allmänningen, ersättning för mark som genom expropriation, inlösen enligt lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område eller annat dylikt förfarande skiljes från allmänningen, samt ersättning för nyttjande- eller servitutsrätt som genom sådant förfarande upplåtes på allmänningen, ävensom sådan ersättning för skada eller intrång genom dylikt förfarande som bestämts att utgå som kontant engångsersättning. Ordinarie avkastning skall i första hand användas till gäldande av kostnader för allmänningens behöriga vård och förvaltning. Vad därefter återstår, behållen ordinarie avkastning, får användas eller fonderas för utdelning åt allmänningens samtliga delägare efter deras delaktighet i allmänningen eller för annat ändamål som är till gagn för delägarna. Det tillkommer delägarna att besluta härom. Utdelningen skall utbetalas och tillfalla den fastighetsägare som är lagfaren ägare till delägarfastigheten stämmodagen eller den inskrivningsdag som infaller närmast före stämmodagen. 17 Extra avkastning skall användas eller fonderas för verkställande av sådana ändamål, som är ägnade att öka skogsavkastningen, till exempel för inköp av mark för allmänningens utvidgning eller för avlösning enligt 8 eller för annat dylikt ändamål. Det tillkommer delägarna att besluta om detta Vilja delägarna använda fonderad avkastning till annat ändamål än det för vilket fonderingen ägt rum, vare beslut därom inte giltigt, med mindre det biträtts av röstande för ett sammanlagt delaktighetsbelopp, utgörande minst två tredjedelar av allmänningens hela delaktighetstal. Beträffande fonderad extra avkastning skall därutöver gälla att utdelning till delägarna allenast må ske då detta finnes erforderligt för att bereda delägarna en i möjligaste mån jämn inkomst från allmänningen. Kapitalinkomst skall användas eller fonderas för verkställande av grundförbättringar på allmänningen eller för inköp av mark för allmänningens utvidgning eller för annat dylikt ändamål. Det tillkommer länsstyrelsen att på framställning av allmänningsstyrelsen meddela närmare föreskrifter om detta. Om mark som förvärvats för kapitalinkomst säljs, skall köpeskillingen anses utgöra kapitalinkomst. I fråga om ränta på kapitalinkomst och om avkastning av mark som avses i andra stycket skall bestämmelserna i tillämpas. 20 Om allmänningsstyrelse Allmänningsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter jämte samma antal suppleanter. Ledamöterna i allmänningsstyrelsen skall vara bosatta här i landet, om inte länsstyrelsen för särskilt fall medger något annat. Ledamöterna får inte vara underåriga eller ha förvaltning enligt 11 kap. 7 föräldrabalken. 21

5 5 Av ledamöterna och av suppleanterna skall minst fyra vara delägare i allmänningen, och att i det fall bolag, kommun eller annan samfällighet eller stiftelse är delägare, ledamot av eller ombud för bolagets, kommunens, samfällighetens eller stiftelsens styrelse, må utan hinder av vad nu stadgats utses till ledamot av allmänningsstyrelsen. Ledamöter och suppleanter väljas för en tid av fyra år i sänder, och fördelas så att ej flera än fem väljs vid varje tillfälle. Om allmänningsstämman beslutar det, får ledamot av allmänningsstyrelsen skiljas från sitt uppdrag innan tiden för uppdraget har gått ut. Om en styrelseledamot avgår innan tiden för uppdraget har gått ut och det inte finns någon suppleant för denne, skall övriga styrelseledamöter genast se till att en ny ledamot väljs för den tid som återstår. Om styrelsen ändå är beslutsför och om det inte strider mot bestämmelserna i reglementet, får valet skjutas upp till nästa ordinarie allmänningsstämma. Vad sålunda i 21 och 22 stadgats för styrelseledamot skall äga motsvarande tillämpning beträffande suppleant för sådan ledamot Allmänningsstyrelsen skall ha sitt säte inom Jönåkers härad. Styrelsen är beslutsför då minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid sammanträde de flesta röstande förena sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Allmänningsstyrelsen får själv eller genom ombud gentemot tredje man handla på delägarnas vägnar, liksom även inför domstolar och andra myndigheter företräda delägarna. Angående befogenhet för styrelseledamot att för delägarna mottaga delgivning, skall vad i delgivningslagen (1970: 428) 10 är stadgat äga motsvarande tillämpning. Vill styrelsen kära till delägarna, skall styrelsen utlysa allmänningsstämma för val av ombud att i tvisten föra delägarnas talan. Stämning skall anses delgiven då den blivit föredragen på stämman. Allmänningsstyrelsen åligger: att vårda och förvalta allmänningen och vad därifrån härflyter att anställa skogsförvaltare och skogvaktare samt för dessa utfärda instruktioner att antaga övriga för allmänningens förvaltning erforderliga biträden att besluta om uthyrning av bostäder eller byggnader, utarrendering av jordbruk, jakt och fiske, samt upplåtelse av de övriga nyttigheter som kunna bli föremål för upplåtelse att jämväl i övrigt utöva delägarnas beslutanderätt, i den mån ej denna genom lag eller detta reglemente förbehållits delägarna att vid allmänningsstämma låta föra protokoll att verkställa delägarnas på allmänningsstämma fattade beslut att årligen före den 1 april till revisorerna beträffande det förflutna räkenskapsåret, som skall omfatta kalenderår, avlämna dels en av styrelsen underskriven förvaltningsberättelse, vilken skall innehålla uppgifter om årsavverkningens storlek, liksom förslag om användning eller fondering av inkomst från allmänningen, där beslutanderätten härutinnan tillkommer delägarna, dels ock redovisning Av redovisningen skall framgå:

6 6 a. intäkter och kostnader b. behållen avkastning och dess fördelning mellan ordinarie och extra sådan c. användningen av ordinarie och extra avkastning samt annan inkomst, i den mån beslutanderätten om detta tillkommer allmänningsstyrelsen, och d. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut att årligen till länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen insända bestyrkt avskrift av förvaltningsberättelsen att avgiva yttranden som begärts av myndighet att för varje till allmänningen hörande distrikt låta upprätta och föra längd enligt detta reglemente över de fastigheter, som inom distriktet äger del i allmänningen att föra löpande statistik över avverkningar att emottaga och förvara handlingar, kartor och protokoll, samt i övrigt fullgöra de uppgifter, som enligt lagen om häradsallmänningar, detta reglemente,godkänd skogsbruksplan eller av myndigheter meddelade föreskrifter åvila allmänningsstyrelsen. Ledamot av styrelsen får inte deltaga i behandlingen av fråga rörande avtal mellan honom och delägarna. Ej heller får han deltaga i behandlingen av fråga angående avtal mellan delägarna och tredje man, där han i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot delägarnas. Vad sålunda stadgats äger motsvarande tillämpning beträffande rättegång eller annan talan mot styrelseledamot eller tredje man. Styrelseledamöter som genom att överskrida sina befogenheter eller eljest uppsåtlígen eller av vårdslöshet tillskynda delägarna skada, svarar själva solidariskt för uppkommen skada. Vad nu sagts skall också gälla där styrelseledamöter tillskynda tredje man skada genom överträdelse av lagen om häradsallmänningar, detta reglemente eller annan föreskrift, som myndighet enligt sagda lag meddelat eller fastställt Om ordförandens i allmänningsstyrelsen åligganden Det åligger allmänningsstyrelsens ordf: att, när han finner anledning därtill föreligga eller sådant påfordras av minst två ledamöter i styrelsen, kalla denna till sammanträde att vid styrelsesammanträden och allmänningsstämmor ombesörja ärendenas föredragning och att vid styrelsesammanträden låta föra protokoll att omedelbart efter förrättat val till länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen anmäla allmänningsstyrelsens sammansättning samt ordförandens bostadsort att om skogsförvaltare eller annan befattningshavare skall utses gemensamt för flera allmänningar, i sådan grupp av allmänningar företräda allmänningsstyrelsen i frågor rörande befattningshavarens anställnings- och tjänsteförhållanden, samt att jämväl i övrigt fullgöra de åligganden som enligt detta reglemente eller styrelsens föreskrifter åvilar honom. 28

7 7 Om kassaförvaltare Allmänningsstyrelsen äger uppdraga åt ledamot av styrelsen, eller person som ej är styrelseledamot, ävensom seriöst redovisnings- eller serviceföretag att på styrelsens vägnar och på dess ansvar såsom kassaförvaltare omhänderha och förvalta delägarna tillhöriga värdehandlingar och kontanta medel, vilka i den utsträckning de löpande utgifterna det medgiva skall göras räntebärande att uppbära inkomster att tillse att allmänningens löner och arvoden, skatter, allmänna avgifter samt fakturor betalas i rätt tid och med rätt belopp att verkställa av styrelsen beslutade utbetalningar och utdelningar, samt att för styrelsens räkning föra allmänningens räkenskaper. För kassaförvaltare som i första stycket sägs, skall allmänningsstyrelsen på allmänningens bekostnad ombesörja garantiförsäkring till erforderligt belopp, dock ej för där nämnt företag. För allmänningar som ingår i förvaltningssamarbete enligt 35 nedan gäller bestämmelserna i 36 nedan. 29 Om revisorer Allmänningsstyrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av minst två revisorer. Revisorerna jämte suppleanter för dessa, utses av allmänningsstämman, Av revisorerna skall en vara auktoriserad, godkänd eller utsedd av länsstyrelsen. Om stämman uppdrar åt länsstyrelsen att utse revisor, skall denne erhålla ersättning från allmänningen med belopp som bestämmes av länsstyrelsen Ej må den vara revisor, som är befattningshavare hos delägarna eller under det senaste året handhaft bokföring eller medelsförvaltning för dem, som intager en underordnad eller beroende ställning till ledamot av allmänningsstyrelsen eller till befattningshavare hos delägarna, åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen däröver, ej heller styrelseledamots eller sådan befattningshavares make eller den, som med honom är i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag eller är hans syskon eller med honom är i det svågerlag, att den ene är gift med den andres syskon. Revisor utses för tiden till och med nästa ordinarie allmänningsstämma. Revisor får, även om den tid för vilken han blivit utsedd ej gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av allmänningsstämman. Avgår revisor innan den tid för vilken han blivit vald gått till ända och suppleant saknas, åligger det allmänningsstyrelsen att ofördröjligen föranstalta om val av ny revisor. Vad sålunda stadgats om revisor skall äga motsvarande tillämpning beträffande suppleant för revisor. Allmänningsstyrelsen skall bereda revisor tillfälle att när som helst inventera de kontanta medel och övriga tillgångar som står under styrelsens förvaltning samt granska alla till förvaltningen hörande böcker, räkenskaper och andra handlingar. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen får inte vägras av styrelsen. 32

8 8 Vid fullgörande av sitt uppdrag skall revisorerna rätta sig efter de särskilda föreskrifter som av delägarna meddelas och ej avse inskränkning i deras lagstadgade befogenhet eller annars strider mot lag, författning, detta reglemente eller god revisionssed. Revisorerna skall årligen före den 15 april avgiva och till allmänningsstyrelsen överlämna en av dem underskriven berättelse över granskningen. Har revisorerna i sin berättelse eller annan handling som framlägges på allmänningsstämma mot bättre vetande lämnat oriktig uppgift eller uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot dylik uppgift i handling som av dem granskats, eller har de vid fullgörandet av sitt uppdrag visat vårdslöshet, skall de som låtit sådant komma sig till last vara solidariskt ansvariga för uppkommen skada. 33 Om arvoden Allmänningsstyrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt av delägarna valda revisorer, är berättigade att för fullgörande av sina uppdrag uppbära arvoden, som skall bestämmas av allmänningsstämman. Till ledamot av allmänningsstyrelsen och av delägarna valda revisorer ävensom till distriktsombud, skall för varje sammanträde eller resa, som företages för uppdragets fullgörande, utgå dagarvode med belopp som årligen bestämmes av allmänningsstämman. Därjämte skall utgå resekostnadsersättning som årligen bestämmes av allmänningsstämman. 34 Om skogsförvaltare och skogvaktare Om allmänningen finner förenligt med sina intressen äger den rätt att tillsammans med närliggande allmänningar bilda handelsbolag, ekonomisk förening eller aktiebolag med uppgift att biträda allmänningsstyrelsen i dess förvaltning. Om sådant serviceorgan skapas skall ordförandena i de i samarbetet ingående allmänningarna utgöra dess styrelse. Dock skall en sådan styrelse bestå av minst fem ledamöter. Styrelsen för serviceorganet anställer, där så erfordras, skogsförvaltare, skogvaktare och övrig personal. Beslut att ingå i eller utgå ur förvaltningssamverkan skall fattas av allmänningsstyrelsen. Såsom biträde vid förvaltningens handhavande och inför allmänningsstyrelsen ansvarig för skogens vård och förvaltning skall vara anställd skogsförvaltare med högre skoglig utbildning, civiljägmästare eller motsvarande. Efter styrelsens beslut och efter medgivande av länsstyrelsen får person med motsvarande kompetens och väl vitsordad erfarenhet i skogsskötsel och ekonomisk förvaltning tjänstgöra som skogsförvaltare. Skogsförvaltare, som anställs gemensamt för flera allmänningar enligt 35 ovan, skall ha högre skoglig utbildning. Förvaltaren skall vara fysisk person. För arbetsledning, bevakning och därmed sammanhängande uppgifter skall finnas erforderligt antal skogvaktare. Skogsförvaltare och skogvaktare får inte utan tillstånd av vederbörande styrelse inneha annan tjänst eller anställning. Skogsförvaltaren har yttranderätt vid styrelsesammanträden samt allmännings- och delägarstämmor

9 9 Skogsförvaltare och skogvaktare får inte för annat ändamål än för eget husbehov inköpa virke härrörande från häradsallmänning. Skogsförvaltare och skogvaktare får inte utan styrelsens medgivande driva handel med virke eller utöva annan konkurrerande verksamhet annat än på styrelsens uppdrag. Lön till kassaförvaltare i enskild allmänning bestäms av allmänningens styrelse. Samarbetar flera allmänningar om gemensam kassaförvaltare, skogsförvaltare, skogvaktare och övrig personal, bestäms lönen av styrelsen för gemensamt serviceorgan. Om delägarstämma och distriktsombud På allmänningsstämma utövas, med den begränsning varom i 47 stadgas, delägarnas beslutanderätt genom distriktsombud, utsedda på delägarstämmor för särskilda distrikt. 1 mom. Fastigheter med vilka är förenad rätt till delaktighet i allmänningen skall vara indelade i följande distrikt och för varje distrikt skall utses distriktsombud till nedan angivet antal: Distrikt nr Socken Antal distriktsombud 1 Bergshammar 1 2 Tuna 1 3 Tunaberg 1 4 Lunda 1 5 Kila 1 6 Björkvik 1 7 Halla 1 8 Nykyrka 1 9 Stigtomta 1 10 Bärbo 1 11 Nikolai 1 För varje distrikt utses suppleanter till lika antal. 2 mom. Distriktsombud och suppleanter utses för en tid av fyra år, räknat från och med den 1 januari året näst efter det då valet skett, och sådant val skall förrättas före den 1 december. Vid delägarstämma skall genom allmänningsstyrelsens försorg finnas tillgänglig en längd över samtliga fastigheter inom distriktet, med vilka rätt till delaktighet i allmänningen är förenad, med uppgifter om varje fastighets delaktighetstal beträffande allmänningen. Sedan denna längd godkänts, skall stämman rätta sig efter denna. På delägarstämman får varje ägare, eller den som enligt 3 skall anses som innehavare av fastigheten inom distriktet, med vilken rätt till delaktighet i allmänningen är förenad, rösträtt enligt den godkända längden, där ej nedan i denna paragraf annorlunda stadgas. För omyndig delägare röstar förmyndare som har vederbörande fastighet under sin förvaltning eller, där flera sådana förmyndare finns, den som de bland sig utser. För oskiftat dödsbo, bolag eller annan samfällighet får inte fler än en person utöva rösträtt. Frånvarande delägares rösträtt får på stämman utövas genom ombud. Ej må dock någon på grund av fullmakt rösta för mera än en delägare. På delägarstämma får inte någon för egen eller annans räkning utöva rösträtt för mera än en tiondel av hela det delaktighetstal som är företrätt på stämman

10 10 41 Delägarstämma utser bland de röstberättigade, som är boende inom distriktet, en ordförande och en vice ordförande för fyra kalenderår. Avgår den valde under uppdragstiden, utses i hans ställe annan för den återstående delen av samma tid. Underrättelse om sådant val, med angivande av den eller de valdas namn och postadress, skall ofördröjligen insändas till allmänningsstyrelsen. 1 mom. Kungörelse om delägarstämma utfärdas av ordföranden, eller vid förhinder för honom av vice ordföranden, och skall innehålla bestämd uppgift om tid och plats för stämman, samt om ärenden som därvid skall förekomma. Kungörelsen skall på föranstaltande av ordföranden respektive vice ordföranden, senast fjorton dagar före stämman införas i minst en bland delägarna i distriktet spridd tidning. 2 mom. Kan ärende som handlägges på delägarstämma inte på den utsatta dagen bringas till slut, skall stämman fortsätta på annan dag. Om stämmans fortsättande skall, därest stämman så beslutar, kungörelse i vanlig ordning utfärdas. Beslutas inte sådan kungörelse, har ordföranden att, innan stämman upplöses, bestämma och för de närvarande tillkännage tid och plats för den fortsatta stämman. Begäres vid ärendes behandling på delägarstämma bordläggning av ärendet och förenar sig minst en tredjedel av de närvarande därom, skall ärendet uppskjutas till annan dag, som ordföranden har att bestämma och i vanlig ordning kungöra. Bordläggning får inte, såvida icke beslut därom fattas med vanlig röstövervikt, ske ifråga om val eller mera än en gång av samma ärende. 3 mom. Ordförande åligger att på delägarstämma framställa ärendena till överläggning, samt tillse att inte andra frågor företagas till avgörande än de som finns angivna i kungörelsen om stämman. Ny fråga kan vid delägarstämma väckas av envar röstberättigad, men må icke avgöras förrän vid annan stämma samt efter vederbörlig beredning och kungörelse. 4 mom. Sedan överläggningen i ett ärende förklaras avslutad, framställer ordföranden proposition så avfattad att den kan besvaras med ja eller nej. Ordförande tillkännager därefter hur enligt hans uppfattning beslutet utfallit och befäster detsamma, där ej omröstning begäres, med klubbslag. Begäres omröstning, skall den vid val ske med slutna sedlar. Annan omröstning sker öppet, där ej sluten omröstning begäres. Vid sluten omröstning skall de närvarande avge sina röster efter upprop, eller där ordföranden så bestämmer, i den tur de anmäla sig hos honom. Såsom delägarstämmans beslut gäller den mening som biträdes av röstande med mer än hälften av de avgivna rösterna efter röstetalet. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i övriga frågor bestämmes utgången enligt den mening som ordföranden biträder. 5 mom. Ordföranden skall vid delägarstämma föra eller på sitt ansvar låta föra protokoll. Protokollet skall för varje ärende upptaga överläggningsämnet och beslutet, med angivande om och i vilken ordning omröstning företagits. Justering av protokollet verkställes senast fjorton dagar efter stämman på tid som ordföranden bestämmer och tillkännager vid stämman av ordföranden jämte minst två därtill för varje gång av stämman utsedda närvarande röstberättigade. Protokollet underskrives av den som fört protokollet och, med anteckning om justeringen, av ordföranden och de utsedda justeringsmännen. 6 mom. Den som på delägarstämman deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservationen skall anmälas innan stämman avslutas samt, om den närmare utvecklas, avfattas skriftligen och avgivas senast vid justering av protokollet. 42

11 11 7 mom. Sedan vid delägarstämma fört protokoll justerats, skall detta genom ordförandens försorg hållas tillgängligt för delägarna på plats som stämman därtill bestämt. 1 mom. Till distriktsombud får endast utses den, som vid val av sådant ombud är röstberättigad inom distriktet. 2 mom. Distriktsombud må, även om den tid för vilken ombudet utsetts inte gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av delägarstämman. Avgår distriktsombud innan den tid för vilken ombudet utsetts gått till ända, och ingen suppleant finns, åligger det ordföranden eller, vid förhinder för honom vice ordföranden, att ofördröjligen föranstalta om val av nytt ombud för den återstående tiden. Om val av distriktsombud skall genom ordförandens försorg underrättelse, med angivande av den eller de valdas namn och postadress, ofördröjligen insändas till allmänningsstyrelsen. 3 mom. Har delägarstämma för val av distriktsombud ej blivit i föreskriven ordning utlyst före den 1 december det år, då ordinarie sådant val skall äga rum, eller har i fall som avses i 2 mom. andra stycket, delägarstämma ej blivit för där angivet ändamål utlyst inom en månad efter det att distriktsombud avgått, skall allmänningsstyrelsen ofördröjligen utlysa sådan stämma. Om röstberättigade för en tiondel av distriktets hela delaktighetstal skriftligen begärt stämmans hållande för behandling av fråga som avses i 2 mom. första stycket, men stämman inte inom en månad därefter blivit utlyst, skall allmänningsstyrelsen på anmälan föranstalta om stämmas utlysande. Underlåter allmänningsstyrelse att i föreskriven ordning utlysa delägarstämma, skall vad i 51 sägs äga motsvarande tillämpning. Vad i 43 är stadgat om distriktsombud, skall äga motsvarande tillämpning beträffande suppleant för sådant ombud Om allmänningsstämma Allmänningsstämma skall hållas inom Jönåkers härad, dock att extra allmänningsstämma får hållas på annan plats, då allmänningsstyrelsen så bestämmer. Kungörelse om allmänningsstämma utfärdas av allmänningsstyrelsen, samt skall innehålla bestämd uppgift om tid, plats och överläggningsämne för stämman. Kungörelsen skall på föranstaltande av styrelsen senast fjorton dagar före stämman införas i minst en bland delägarna spridd tidning. Om stämman skall därjämte vederbörande distriktsombud underrättas genom särskilda kallelser, vilka styrelsen skall med posten avsända till dem senast fjorton dagar före stämman. Ärende, som ej blivit i kungörelsen angivet, får inte på stämman upptagas till avgörande, om det ej enligt lag eller detta reglemente skall förekomma på stämman, eller omedelbart föranledes av ärende som där skall avgöras. Utan hinder av vad sålunda stadgats, må dock på stämman kunna fattas beslut om utlysande av extra stämma för behandling av visst ärende. Har delägare, innan kungörelse om allmänningsstämma utfärdats, hos allmänningsstyrelsen yrkat att få ärende hänskjutet till prövning på stämman, skall sådant ärende upptagas i kungörelse

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Förslag till nytt reglemente för JÖNÅKERS HÄRADSALLMÄNNING

Förslag till nytt reglemente för JÖNÅKERS HÄRADSALLMÄNNING Förslag till nytt reglemente för JÖNÅKERS HÄRADSALLMÄNNING Innehåll Sid 2 Sammanfattning av Lagen om Häradsallmänningar från 1952 Sid 3 11 Jönåkers Häradsallmännings reglemente Sid 12 19 Aktuell lagtext

Läs mer

Reglemente. för Vilhelmina Övre Allmänningsskog. Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Reglemente. för Vilhelmina Övre Allmänningsskog. Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna Reglemente för Vilhelmina Övre Allmänningsskog Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna 1 2 Innehållsförteckning Reglemente Det som ej fastställts i detta reglemente regleras av AskL

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Svärdsjö och Svartnäs socknars besparingsskog med därtill hörande fonder

Stadgar för Svärdsjö och Svartnäs socknars besparingsskog med därtill hörande fonder Stadgar för Svärdsjö och Svartnäs socknars besparingsskog med därtill hörande fonder OM ÄGANDERÄTTEN 1 Besparingsskogen jämte därtill hörande fonder och andra tillgångar tillhör ägarna av de fastigheter,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Reglemente. för Tärna Stensele Allmänningsskog. Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna

Reglemente. för Tärna Stensele Allmänningsskog. Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna Reglemente för Tärna Stensele Allmänningsskog Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna 1 2 Innehållsförteckning Reglemente Det som ej fastställts i detta reglemente regleras i AskL eller

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK

REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK 1 REGLEMENTE FÖR VIRSERUMS SPARBANK fastställt av Sparbanksstämman 2012.05.11 1. FIRMA, VERKSAMHETSOMRÅDE SAMT STYRELSENS SÄTE 1. Sparbankens firma är Virserums Sparbank. 2. Virserums Sparbanks verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län

Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län Stadgar för Jägareförbundet Jönköpings län antagna av årsstämman 2013-03-21. Namn, beslutande organ och säte 1 Organisationens namn är Jägareförbundet Jönköpings län, som är en länsjaktvårdsförening med

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

SAMI SAMI. stadgar. stadgar

SAMI SAMI. stadgar. stadgar SAMI stadgar SAMI stadgar Stadgar för Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), ek. för. I deras lydelse efter beslut på ordinarie föreningsstämma 2009-05-18. 1 Ändamål och verksamhet

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa

Stadgar. för. Svensk Handels Arbetslöshetskassa Stadgar för Svensk Handels Arbetslöshetskassa gällande från den 23 juli 2013 Innehållsförteckning Kassans ändamål och firma 1 3 Kassans verksamhetsområde 2 3 Kassans säte 3 3 Anmälan om arbetslöshet, ansökan

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR O2 EL EKONOMISK FÖRENING 1 Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är O2 el ekonomisk förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen, har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011

Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa. fr o m 8 juni 2011 Stadgar för Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa fr o m 8 juni 2011 1 Kassan skall i enlighet med bestämmelserna i lagen om arbetslöshetsförsäkring utge ersättning till medlemmarna vid

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för.

STADGAR. för. SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. STADGAR för SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. Firma Ändamål m.m. Styrelsens säte Antagande av medlem 1 Föreningens firma är SANDHULT-SANDAREDS ELEKTRISKA ek. för. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation,

Stadgar. Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, Stadgar Den 16 januari 1942 bildades organisationen under namnet Försäkringsbolagens Förhandlingsorganisation, FFO Innehåll 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Medlemskapets omfattning 3 4 Inträde 3 5 Medlemskapets

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172

Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 Stadgar för Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening Org. nr: 769620-1172 1 Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Solel i Sala och Heby Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns föreningen,

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN 1 Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS

Stadgar. för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS Stadgar för den ideella föreningen Administration av Litterära Rättigheter i Sverige ALIS 1 Ändamål och verksamhet Föreningen vars firma är ALIS, stiftad av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15

SFS nr: 2000:592. Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet. Rubrik: Lag (2000:592) om viltvårdsområden. Utfärdad: 2000-06-15 Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 2000:592 Departement/ myndighet: Jordbruksdepartementet

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening.

Innehållsförteckning. Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Föreningens namn är Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening. Innehållsförteckning Stadgar för Bilpoolarna i Uppsala ekonomisk förening... 1 1. Namn... 1 2. Säte... 1 3. Ändamål... 1 4. Organ... 1 5. Medlemskap... 2 6. Medlemmars rättigheter och skyldigheter gentemot

Läs mer

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21

Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening. Antagna den 2012-05-21 Stadgar för Nätverk Svedala Ekonomisk förening Antagna den 2012-05-21 Innehållsförteckning Innehåll 1 Föreningens namn... 3 2 Ändamål och verksamhet... 3 3 Föreningens säte... 3 4 Medlemskap... 3 5 Medlems

Läs mer

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för.

S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. S T A D G A R för VARABYGDENS ENERGI ek. för. 1 Firma Föreningens firma är Varabygdens Energi ek. för. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att distribuera och försälja energi samt driva annan därmed

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT

BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOLAGSORDNING FÖR ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT 1 Firma Bolagets firma är Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt. 2 Ändamål Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att såsom direkt försäkring,

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer