L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L l N D O M E K Y R K A. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Invändig renovering av. Lindome socken, Mölndals kommun"

Transkript

1 Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Invändig renovering av L l N D O M E K Y R K A Lindome socken, Mölndals kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2004:48 Tomas Brandt

2 Bohusläns museum rapport 2004:48 Invändig renovering av Lindome kyrka antikvarisk kontrollrapport Författare: Tomas Brandt Foto om inget annat anges: Tomas Brandt ISSN Bohusläns museum Box UDDEVALLA Tel:

3 Innehållsförteckning 1. BASFAKTA KYRKA BESKRIVNING BYGGNADSHISTORIA RENOVERINGSHISTORIA 2. PROJEKTFAKTA BESTÄLLARE BIDRAG FRÅN KYRKOFONDEN TILLSTÅND TID PROBLEMBILD AKTUELLA ÅTGÄRDER ARBETSBESKRIVNING KONSERVERINGSPROGRAM MÅLSÄTTNING MED PROJEKTET ANTIKVARISK MÅLSÄTTNING 3. REMOVERINGEN UTFÖRDA ARBETEN EVENTUELLA PROBLEM UNDER ARBETETS GÅNG AVVIKELSER FRÅN ARBETSBESKRIVNING UPPFÖLJNING AV ANTIKVARISK MÅLSÄTTNING GODKÄNNANDE 4. MEDVERKANDE I PROJEKTET BYGGLEDNING OCH PROJEKTERING ENTREPRENÖRER MATERIAL BYGGMÖTEN ANTIKVARISK KONTROLL

4 1. BASFAKTA Kyrka Lindome kyrka, Lindome socken, Mölndals kommun, Halland. Beskrivning Lindome är högt belägen på en ås med utsikt över Lindome samhälle. Kyrkan är förhållandevis stor, med långhus under koppartak och med korsarmar i den östligaste delen och ett halvcirkelformat kor i öster. Korsarmarnas gavlar har större rosettfönster. Långhusväggarna stöttas av strävpelare mellan de smala rundbågiga fönstren som sitter i grupper om tre, i bottenvåningen infällda i en rundbåge och i läktarvåningen i form av klärestoriefönster. Huvudingången är i väster, genom det vapenhus som utgår bottenvåningen i tornet. Tornet kröns av en åttkantig kopparklädd tornspira. Kyrkan är vit, eller snarare vitt brutet åt gult, och koppartaket i huvudsak grönt. Inne i kyrkan nns en förhållandevis stor läktare, som förutom delen i väster med orgelverk också går på båda sidorna om långhuset och ut i korsarmarna. I blickfånget står predikstolen högt placerad på en pelare, för att vara synlig från såväl bottenvåningen som från läktarna. Korpartiet är ett steg högre än långhuset och här nns ett skrank bakom altaret med fyra evangelistbilder och i mitten en altartavla. I södra korsarmen står dopfunten och i norra korsarmen nns ett inbyggt förråd. Under västläktaren nns läktarunderbyggnader med sakristia, kapprum, samlingsrum etc. Också på läktaren nns samlingsrum. Kyrkan är en putsad gråstenskyrka. Tornets övre murade våning är dock i tegel. Byggnadshistoria Lindome hade kyrka under medeltiden, av sten, tillbyggd i Ett torn tillbyggdes Denna kyrka revs 1882, förutom tornet som man behöll, och byggandet av den nuvarande kyrkan påbörjades, klar året därpå. Ritningarna var utförda av Adrian Crispin Peterson. Tornspiran färdigställdes Kyrkan elektri erades 1930, 1947 utvidgades västläktaren, inreddes rum bakom orgelhuset, och 1985 utvidgades detta rum ytterligare.

5 Renoveringshistoria 1923 Invändig ommålning i grått och vitt m.m. (dessförinnan polykrom med guld). Arkitekt Abraham Pettersson Elektri ering Tornet reparerat, yttre vitkalkning av kyrkan, nytt korgolv (parkett) Nya korfönster Kopparplåt ersätter skiffertaket, fasader behandlas med oxenolja + färg 1969 Koppartaket omlagt efter storm Inre renovering. Inbyggnader under läktarna. Ommålning, med ny invändig färgsättning. Arkitekt Herman Norgren Yttre renovering. Tak och avtäckningar omlagda eller reparerade (ny plåt på tornspiran), fasader delvis om- putsade, avfärgade med Serponit, vapenhuset invändigt ommålat med limfärg. Tornkors omförgyllt. DEFYRA arkitekter, genom Arne Tollbom och Perolow Jonsson. 2. PROJEKTFAKTA Beställare Lindome församling Bidrag från Kyrkofonden För dessa arbeten är kyrkoantikvarisk ersättning beviljade. Tillstånd Tid Tillstånd till arbetena har beviljats Konservatorstillstånd har beviljats Arbetena genomfördes våren-sommaren-hösten Problembild Dels fanns ett allmänt behov av reparationer på olika punkter i kyrkobyggnaden, och dels ett starkt behov av att förbättra användbarheten av alla kyrkans biutrymmen. Den invändiga kommunikationen i byggnaden var exempelvis inte särskilt bra, eftersom den byggde på att man i kyrkans västra del enbart kunde nå läktaren via trapptorn som endast hade ingång utifrån.

6 Aktuella åtgärder Reparationer: Ommålning av kyrkorummets väggar, av fönster, bänkar, samt div detaljer. Ombyggnader/tillägg/ändring: Handikappanpassning av huvudentré, upptagande av två muröppningar för att förbättra den invändiga kommunikationen, borttagande av trappan från vapenhuset upp till plan två i tornet, nytt trägolv i kyrkorummet, rivning och nybyggnad av läktarunderbyggnader (bl a med nytt läge för sakristia), installation av hiss i ett av trapptornen, ändring av altarring och fram yttning av altare, ny textilförvaring och i övrigt förbättrad förvaring. Nytt golv i kyrkorummet. En ny målning i altaruppsatsen, den gamla upphängd på sidovägg. Installationer: Bergvärmepump installerad, liksom nya radiatorer i kyrkorummet. Komplettering av belysningen, samt komplettering eller utbyte av div olika installationer. Konservering: Målningar i altarskrank. Arbetsbeskrivning Till grund för tillståndsbeslut låg ritningar från Arkitekttriangeln AB ( ) med byggnadsbeskrivning från CA Consultadministration AB ( ) samt beskrivning av ny altartavla av Erland Forsberg ( ). Konserveringsprogram Till grund för konservatorstillstånd låg konserveringsprogram upprättat av Conservator AB ( ). Målsättning med projektet Målet med arbetena har dels varit att genomföra nödvändiga reparationer och förbättring av värmesystem, och dels att öra vissa ombyggnader för att få kyrkans biutrymmen mer funktionella, liksom att kunna få in nödvändig modern teknik i kyrkan. Antikvarisk målsättning Att de ändringar som görs planeras på ett sätt som tar tillvara kyrkans arkitektoniska uttryck, vilket trots vissa förändringar ändå har bedömts vara förhållandevis välbevarat från uppförandet på 1880-talet. Att de ändringar och tillägg som görs är väl genomtänkta och därmed kan fungera under lång tid. Att traditionella material och metoder kommer till användning i så hög utsträckning som möjligt.

7 3. RENOVERINGEN Utförda arbeten Stomme: Två murgenombrott har gjorts. Det ena mellan vapenhuset (tornets bottenvåning) och det sydvästra trapphuset, och det andra mellan nordvästra trapphuset och läktarunderbyggnaden, dvs genom västra långhusväggens norra del. Entréparti, trappa: Trappan framför västra porten har byggts om och utökats med en handikappramp. Ombyggnader Planlösning: De be ntliga läktarunderbyggnaderna (från 1970-tal) har rivits och ersatts av nya, med något annorlunda storlek samt helt annan rumsindelning. Åt söder nns ett samlingsrum som kan öppnas upp mot kyrkorummet, och åt norr kapprum med tillhörande WC samt en sakristia. I det nordvästra trapphuset har trappan rivits och ersatts av en hiss samt en enklare spiraltrappa. Uppe på västläktaren har utrymmena bakom orgelhuset disponerats om och utökats, så att här nu nns ett väl tilltaget förråd och ett lite större samlingsrum. Också tornets första våning har blivit ett mer användbart utrymme, sedan trappan från vapenhuset nedanför tagits bort. Korgolvet har utökats något mot långhuset och fått en handikappramp på norrsidan, samtidigt som det i södra korsarmen har sänkts till långhusets golvnivå för att skapa en bättre plats för dopfunten. Överst: Interiören mot öster resp väster. Ovan: Entrétrappan efter ombyggnad. Nedan: Korets ändrade möblering, med fristående altare och delningsbar altarring. Interiör Färgsättning: Be ntlig färgsättning har i huvudsak bibehållits, med mindre justeringar i fr a bänkar. En tidigare övermålat textband ovan korbågen har dokumenterats, målats över igen, och därefter har texten målats upp på nytt. Golv: Nytt trägolv i hela kyrkorummet har ersatt det heltäckningsmatteklädda spånskivegolvet. På läktaren har linoleummattan delvis bytts. Väggar: Kemisk färgborttagning av akrylatfärg, målning med silikatfärg. Dörrar: Berörda dörrar målade.

8 Bänkinredning: De bakersta bänkarna under läktaren har tagits bort. Bänkinredningen har målats om och fått nya sittdynor. Interiöra detaljer Altare: Ett nytt altarbord har bytts, och fått ett fram yttat läge. Podiet framför altaret har byggts om för att anpassas till detta. Altarring: Har gjorts delbar, så att den vid större evenemang kan yttas undan. Altaruppsats: En ny målning har placerats i altaruppsatsens mittparti. De fyra evangelisttavlorna vid sidorna har konserverats och återmonterats, den äldre altarmålningen har konserverats, monterats i ny ram och hängts på väggen ovanför porten i norra korsarmen. Övriga inventarier: Den gamla läktarbarriär som satt monterad på läktarunderbyggnadens vägg har återmonterats i motsvarande läge på den nybyggda väggen. Längst till vänster: Det nya altarbordet, ritat av Kjell Hadin. Närmast till vänsterr: Erland Forsbergs nya altarmålning, med Maria Magdalena knäböjande framför Kristus. Förvaring Textil: Ny textilförvaring har byggts i den nya sakristian, kompletterat med liggande förvaring av äldre mässhakar i samlingssalen på läktaren samt antependier bakom altaret. Installationer Ljud: Ny ljudanläggning. Ljus: Belysning under läktare har kompletterats med infällda armaturer. AV: En projektorduk upphängd i linor och med hissanordning har monterats i södra korsarmens tak. El: Komplettering av be ntlig elanläggning. Uppvärmning: Ny värmeanläggning med värmepump och nya radiatorer och bänkvarmare. Luftridåvärmare har installerats innanför västporten, dvs i vapenhusets tak. Markarbeten Mark: Öster om kyrkan, utanför den äldre kyrkogårdsmuren, har borrats fem (?) hål för bergvärme. Gångar: Asfaltytor söder och väster om kyrkan har nyasfalterats, delvis därför att man här har grävt för bergvärmeledningar. Dessutom de större gångarna på kyrkogården fått ny asfalt.

9 Eventuella problem under arbetets gång Värmeanläggningar med värmepump är lågtemperaturssystem, vilket innebär att ett antal förhållandevis stora konvektorer erfordras. På grund av leveransproblem kunde man inte få de som ursprungligen var avsedda, utan en annan typ måste väljas, vilken visade sig vara betydligt större än vad som var avsett, vilket bl a givit möbleringsproblem i den nya sakristian. Avvikelser från arbetsbeskrivning Inget anmärkningsvärt att notera. Löpande samråd har hållits kring de mindre ändringar som är normala för ett projekt av motsvarande storlek. Uppföljning av antikvarisk målsättning De antikvariska målen har i huvudsak uppnåtts. Dock har inte en återgång till kalkfärg invändigt kunnat motiveras. Godkännande Arbetena godkända ur kulturhistorisk synvinkel vid antikvarisk slutbesiktning MEDVERKANDE I PROJEKTET Byggledning och projektering Arkitekt: Arkitekttriangeln AB, Trollhättan, Kjell Hadin. Byggprojektering och byggledning: CA Consultadministration AB, Borås, Alf Petersson och Leif Andersson. Konstruktör: MW Byggtekniska AB, Göteborg. VVS-projektering: SYCON teknikkonsult AB, Göteborg. Elprojektering: ACC Elplanering AB, Kungsbacka. Entreprenörer Byggnadsarbeten och generalentreprenör: Tuve Fastigets AB, Peder Ljungberg och Kjell Köllersen. Måleri: Allerby Måleri AB, Göteborg, Viktor Allerby/Lars Erik Lachonius.

10 Dekorationsmåleri: Allerby måleri AB genom Ateljé Draminsky dekorationsmåleri, Göteborg, Camilla Büchel. Konstnär för altarmålning: Erland Forsberg, Benareby, Mölnlycke Snickeriprodukter: Tuve Snickeri AB, Roger Kärrbring. Tapetsör: Roy Fransson tapetserarverkstad AB, Göteborg, Stefan Fransson. Rörarbeten: Energiförbättring AB, Mölnlycke. Ventilation: JeNY Ventilation AB, Billdal. Elarbeten: ELTEAM Johansson & Bjurström AB, Göteborg. Hiss: RC hisservice AB, Varberg. Ljud: Art Elektronik AB, Göteborg. Arkeologisk schaktkontroll: UV-VÄST, Kungsbacka. Konserveringsarbeten: Conservator AB, Thomas Petéus, Göteborg. Material Färgborttagning: CR 201 (alkoholbaserad färgborttagning) Invändig väggfärg: Silikatfärg KEIM Ecosil Invändig linoljefärg: Ottosons linoljefärg Golv: Siljan Furugolv Byggmöten Regelbundna byggmöten har hållits, med antikvarisk närvaro på de viktigaste. Dessutom föregicks själva byggprocessen av ett antal projekteringsmöten, med antikvarisk närvaro på alla. Antikvarisk kontroll Antikvarisk kontroll har utförts av Tomas Brandt och Stefan Ädel, Bohusläns museum. Uddevalla i december 2004 Tomas Brandt, antikvarie

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun

Rödeby kyrka. Antikvarisk medverkan vid interiör renovering. Rödeby socken, Karlskrona kommun Rödeby kyrka Antikvarisk medverkan vid interiör renovering Rödeby socken, Karlskrona kommun Blekinge museum rapport 2011:15 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Befintliga förhållanden...

Läs mer

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD

REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD RAPPORT 2014:204 ANTIKVARISK DOKUMENTATIONSRAPPORT REJMYRE KYRKA RENOVERING OCH OMBYGGNAD REJMYRE KYRKA SKEDEVI SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Rejmyre kyrka - renovering och

Läs mer

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll

Kolbäcks kyrka. Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:2 Kolbäcks kyrka Interiör restaurering, larm- och elarbeten samt konserveringsåtgärder på inventarier. Antikvarisk kontroll Kolbäcks kyrkby 1:19 Hallstahammars kommun

Läs mer

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn

2010:28. Antikvarisk kontrollrapport. Veckholms kyrka. Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn 2010:28 Antikvarisk kontrollrapport Veckholms kyrka Invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: långhuset mot väster efter avslutad

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län

BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län Kulturhistorisk inventering av kyrkobyggnader och kyrkomiljöer i Linköpings stift 2005 BÖRRUMS KYRKA Börrums socken Söderköpings kommun Linköpings stift Östergötlands län BÖRRUM KYRKA Kulturhistorisk inventering

Läs mer

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41

Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Seglora kyrka, Skansen Rapport 2014:41 Dokumentation och historik över Seglora kyrka och kyrkomiljön. Skansen, Stockholms stad,

Läs mer

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak

SÄBRÅ KYRKA. Restaurering av fasader och tak SÄBRÅ KYRKA Restaurering av fasader och tak Säbrå församling, Härnösands kommun Dokumentationsavdelningen. Rapport nr 2012:3 Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens tillståndsärende

Läs mer

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner

KYRKOR. i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005. Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner VÄRMLANDS MUSEUM www.varmlandsmuseum.se KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade 2002-2005 Bengtsfors, Dals-Ed, Färglanda, Mellerud, Vänersborg och Åmåls kommuner KYRKOR i Karlstads stift Del III Inventerade

Läs mer

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m.

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö gamla kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Konsekvensanalys uppvärmningssystem Öja kyrka

Konsekvensanalys uppvärmningssystem Öja kyrka 05 maj 2011 Konsekvensanalys uppvärmningssystem Öja kyrka Historik I början av 1800-talet började församlingen diskutera möjligheten att uppföra en ny kyrka då befintlig började bli för trång. Först 1841

Läs mer

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist

Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25. Helén. Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:25 Västerås biskopsgård Interiör renovering 2008 Antikvarisk kontroll Kvarteret Hagbard 4 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Västerås biskopsgård

Läs mer

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22

2009-11-22. Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget. Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 2009-11-22 Sundsvalls Stadshus Kv Stadshuset 1, Stora torget Konsekvensanalys och vårdprogram 2009 Arbetshandling 2009-11-22 sid 1 2009-12-03 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Program för förändring

Läs mer

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening

Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Gamla Stäketskolan, Almare-Stäkets hembygdsförening Järfälla socken Järfälla

Läs mer

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson

2012:05. Bäckaskogs slott. Renovering av bar och reception. Kerstin Börjesson 2012:05 Bäckaskogs slott Renovering av bar och reception Kerstin Börjesson Rapport 2012:05 Bäckaskogs kloster Renovering av bar och reception Antikvarisk medverkan 2011 Kiaby socken Kristianstads kommun

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening

Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Kvarnbacken, Össeby hembygdsförening Össeby-Garns socken Vallentuna kommun Uppland 2012 Hedvig

Läs mer

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING

ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING RAPPORT 2015:201 ANTIKVARISK MEDVERKAN ALLA HELGONS KAPELL FASADRENOVERING ALLA HELGONS KAPELL LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Alla Helgons kapell Fasadrenovering Innehåll

Läs mer

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.

Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor. Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red. Inneklimat och brandsäkerhet i fem finländska kyrkor Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan på Gotland och Yrkeshögskolan Novia / Kirsti Horn (red.) Serie S: Studerandes arbeten, 2/2010 Inneklimat och brandsäkerhet

Läs mer

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård

Linderås kyrka. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:2 Britt-Marie Börjesgård Linderås kyrka Antikvarisk medverkan i samband med invändiga målningsåtgärder i Linderås kyrka Linderås socken i Tranås kommun Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Vrigstads gamla kyrka

Vrigstads gamla kyrka Arkeologisk förundersökning Vrigstads gamla kyrka Schaktning inför bergvärmekonvertering i Vrigstads kyrka Vrigstads socken i Sävsjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:17

Läs mer

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp

ENÅNGERS NYA KYRKA. Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10 ENÅNGERS NYA KYRKA Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp Enångers nya kyrka Enångers socken Hudiksvalls kommun

Läs mer

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden

Bagerska kontoret. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län. Dokumentation inför och under ombyggnaden Byggnadsantikvarisk dokumentation Bagerska kontoret Dokumentation inför och under ombyggnaden Fastigheten Sankt Gertrud 18, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:013

Läs mer

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne

2005:101. Citadellet och Gråen. Anna Ligoura. Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne 2005:101 Citadellet och Gråen 2005 Anna Ligoura Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:101 Citadellet och Gråen - motivtext för skyddsföreskrifter 2005 Landskrona kommun Skåne

Läs mer

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland.

Sagabiografen i Oskarshamn. Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland. Sagabiografen i Oskarshamn Antikvarisk förundersökning inför ombyggnad Kv. Pilen 8, Oskarshamns stad och kommun, Kalmar län, Småland Jan Westergren KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport november

Läs mer

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

2005:19. Hotell Båstad. Antikvarisk förundersökning 2004/2005. Mia Jungskär och Kristina Nilén. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne 2005:19 Hotell Båstad Antikvarisk förundersökning 2004/2005 Mia Jungskär och Kristina Nilén Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2005:19 Hotell Båstad - en interiör från 1920-talet

Läs mer

Gamla Elverket och Nämndhuset

Gamla Elverket och Nämndhuset Gamla Elverket och Nämndhuset Bebyggelsehistorisk utredning Residenset 27, Västerviks stad, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Magnus Johansson KALMAR LÄNS MUSEUM Byggnadsantikvarisk rapport oktober

Läs mer

Fiskmåsen 13, Tranås

Fiskmåsen 13, Tranås Fiskmåsen 13, Tranås Kulturhistorisk dokumentation av fabriksbyggnad på Fiskmåsen 13 i Tranås Tranås stad i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:1 Anders Franzén

Läs mer

SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län

SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län SÄRNA NYA KYRKA Särnaby 3:26; Särna församling; Älvdalens kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK På en höjd sydväst om den gamla kyrkplatsen med Särna Gammelkyrka, ligger Särnas nya kyrka och nya

Läs mer