1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3. Aktuell information 4. Avsägelser Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo 5. Fyllnadsval 6. Årsredovisning för Hallsbergs kommun Beslut i frågan om resultatöverföring 8. Anmälan av motion från Lennart Pettersson (M) om krisledningsarbete 9. Ej besvarade motioner 10. Förslag från kommuninvånare (Inga förslag har inkommit) 11. Meddelanden 12. Ledamöternas frågestund Undertecknad ber vänligen att få uppmana ledamöter och andra som närvarar vid sammanträdet att använda parfymfria hygienprodukter. Ulf Ström Ordförande

2 Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till Anette Johansson (inte personlig e-post) eller Ulrika F Lindberg, (inte personlig e-post) eller e-post till: Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet och till att dricka en kopp kaffe tillsammans med ledamöterna innan mötet börjar. Förstörda handlingar I samband med utskicket av handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2015, förstörde posten flera av försändelserna i sina maskiner. Det finns ingen möjlighet att ta reda på vilka av adressaterna som har drabbats av detta. Kommunstyrelsens handlingar finns emellertid att tillgå på kommunens hemsida. Det går också bra att höra av sig till Anette Johansson eller Ulrika F Lindberg (kontaktuppgifter ovan), om man saknar dessa handlingar. (Ledamöterna i kommunstyrelsen har fått handlingarna skickade till sig på digital väg).

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014 Förslag till kommunfullmäktige 1. Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun för 2014 fastställs enligt bilaga. 2. Särredovisning för kommunens vatten- avloppsverksamhet (VA), fastställs enligt bilaga. 3. Årsredovisning enligt punkterna 1 och 2 överlämnas till kommunfullmäktige. Ärendet Ekonomiavdelningen har arbetat fram förslag till bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun för Man har även arbetat fram den lagstadgade särredovisningen avseende VA-verksamheten. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

4 Ekonomiavdelningen Ann-Charlotte Korff, Tf Ekonomichef Tjänsteutlåtande 2/2015 Kommunstyrelsen Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun och koncernen 2014 Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun för 2014 HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Ann-Charlotte Korff Tf Ekonomichef

5 Årsredovisning 2014

6

7 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Den kommunala årsredovisningen 2 Omvärldsanalys 3 Förutsättningar i kommunen 5 Väsentliga händelser 6 Kommunens verksamhet 8 Visioner och inriktningsmål 12 Måluppföljning 14 Generella beslutspunkter 18 Personalekonomisk redovisning 20 Policies och planer 22 Kommunstyrelsen 24 Teknik- och plannämnden 27 Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden 29 Kultur- och utbildningsnämnden 31 Socialnämnden 33 Sammanställd redovisning 36 God ekonomisk hushållning 39 Resultat och kapacitet 43 Risk och kontroll 48 Framtiden 51 Drift- och investeringsredovisning 52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Tilläggsupplysningar 56 Resultaträkning, sammanställd redovisning 59 Balansräkning, sammanställd redovisning 60 Kassaflödesanalys, sammanställd redovisning 61 Tilläggsupplysningar 62 Redovisningsprinciper 65

8

9 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Inledning 2014 var på många sätt ett händelserikt år för Hallsbergs kommun. Kommunfullmäktige antog i fullständig enighet en ny vision, Det öppna Hallsberg. Visionen pekar ut riktningen för och meningen med vår verksamhet. "I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg." Det är ett viktigt ställningstagande, inte minst när världen på grund av krig och oroligheter står mitt uppe i den största flyktingkatastrofen sedan 2:a världskriget. Samtidigt som vi tar ansvar och hjälper människor i nöd är det också långsiktigt lönsamt för hela Europa. Vi behöver helt enkelt bli fler yngre människor i arbetet för att försörja en i övrigt åldrande befolkning. Det finns mycket att vara stolt över i vår kommun. Jag vill särskilt lyfta fram den remarkabla förbättringen av resultaten i skolan. Från att ha varit näst sämst i landet är vi nu på god väg att tillhöra den bättre halvan av skolkommuner. Det är oerhört viktigt att vårt framgångsrika arbete fortsätter. I inledningen av 2014 hade vi ett stort tryck på platser inom särskilt boende. Det medförde att våra äldre i allt för stor utsträckning blev kvar på sjukhus även när de var medicinskt färdigbehandlade. För att hantera det, öppnades under hösten tio nya platser i Regnbågen. Långsiktigt finns det dock än större behov som vi skyndsamt måste hantera innebar stora ansträngningar för att klara våra högt satta verksamhetsmål och samtidigt föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är därför glädjande att vi klarade av att helt utan så kallade engångspengar nå ett ekonomiskt överskott på drygt tio miljoner. För att klara våra långsiktiga utmaningar är det helt nödvändigt att göra överskott som kan användas till framtidsinvesteringar. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack för ett bra arbete till all personal i kommunen. Vi ska också vara stolta över att vi som få andra mindre kommuner orkat och vågat satsa på att bygga nya bostäder. Under 2014 blev 66 nya lägenheter inflyttningsklara, 48 av dem byggde vi i egen regi. Det är en ödesfråga för vår fortsatta utveckling att vi också de kommande åren bygger fler bostäder. Andreas Svahn, S, Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING

10 Inledning Lagregler Den kommunala årsredovisningen Kommunallagen stadgar att årsredovisningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige,. Det bör inte ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala redovisningslagen regleras innehåll och utformning av den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommunal redovisning, som bildades i samband med lagens införande, har genom sin normgivning arbetat med att förtydliga och utveckla god redovisningssed för kommunsektorn. Kommunstyrelsen har ansvaret för att upprätta årsredovisningen. Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige senast den 15 april året efter redovisningsåret. Upprättande av årsredovisning Årsredovisningen framställs av Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen. Sammanställning och analyser sker utifrån kommunens redovisning, inlämnade verksamhetsberättelser från nämnderna och årsredovisningar från de ingående enheterna i den kommunala koncernen. (kassaflödesanalys) och sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultateller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi. I förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga händelser under året, kommunens förväntade utveckling, samt driftoch investeringsredovisning. Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten ska också ingå i förvaltningsberättelsen. Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys I resultaträkningen redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens verksamhet. Den ekonomiska ställningen vid årets slut redovisas i balansräkningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhetens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter ger ytterligare förklaringar till posterna. De återfinns i anslutning till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Målgrupper Syfte Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur den kommunala verksamheten och ekonomin utvecklats under året. Årsredovisningen ger också svar på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till budgeten. Den beskriver utveckling och händelser under en passerad period och tillståndet vid periodens slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till grund för bedömningar av utvecklingen och utkrävande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är tillgänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. Verksamhetsredovisningen ska vara relaterad till utfall tidigare år och formulerade mål. Innehåll Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys Kommunstyrelsen lämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige. Andra målgrupper är externa intressenter i form av medborgare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Revision Enligt kommunallagen ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovisningen, inklusive den sammanställda redovisningen, upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna skall ge en rättvisande bild av resultat och ställning. Nyheter I förvaltningsberättelsen finns krav på att upprätta en balanskravsutredning. I Hallsbergs årsredovisning har utredningen tidigare gjorts genom beskrivande text. Uppställningsformen är numera delvis reglerad. Balanskravsutredningen redovisas från och med årsredovisning 2014 i tabellform. ÅRSREDOVISNING

11 Omvärldsanalys Inledning En kommun påverkas av yttre omständigheter, mer eller mindre utanför dess egen kontroll. Omvärldsanalysen har till uppgift att visa vilka faktorer som kan påverka Hallsbergs kommun. Demografiska trycket Det demografiska trycket växlar upp de kommande åren Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen i Sverige. Det är antalet barn i grundskoleåldern som ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar öka efter en längre tids minskning. Volymökningen ligger runt två procent och 1,7 procent för åren För att nå ett resultat på 1 procent av skatter och generella bidrag skulle skattesatsen i rikets kommuner behöva höjas med 24 öre 2018 jämfört med Utmaningar för kommunerna Utöver demografiska förändringar de närmaste åren finns ytterligare utmaningar för såväl kommuner som för landsting. Det gäller till exempel ökade investeringsbehov, och ett ökat asyl- och flyktingmottagande. Under 2014 kom fler än personer på flykt att ha sökt asyl i Sverige. Detta har riktat ljuset på hur det svenska mottagningssystemet fungerar. Mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn, nyanlända flyktingar och deras anhöriga är en angelägenhet för både statliga myndigheter, kommuner och landsting såväl som för näringsliv och det civila samhället. Ett fungerande mottagningssystem är avgörande för integrationen och nyanländas etablering men också en utmaning som ställer krav på en bättre samverkan mellan samhällets aktörer. För att bättre tillgodose behov av stöd och insatser och ha förutsättningar att ta tillvara nyanländas resurser behövs bättre samverkan mellan stat och kommun, en jämnare fördelning av asyl- och flyktingmottagandet och mer träffsäkra statliga ersättningssystem. Samhällsekonomi Efter en stark avslutning på fjolåret har svensk ekonomi i år utvecklats förhållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag utveckling av svensk export. Svensk BNP beräknas under 2014 växa med 1,9 procent ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt 1Sveriges Kommuner och Landsting ÅRSREDOVISNING bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 procent 2015 och omkring 1,5 procent därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 procent En fortsatt svag tillväxt i omvärlden fördröjer återhämtningen. Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien ligger kring 3 procent är tillväxten i Euroländerna fortsatt mycket svag. I USA, Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer. Men i flera andra länder verkar arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. Det ekonomiska läget i Europa har försvagats. Både internationell och svensk ekonomi har uppenbara drag av otakt. Tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra halvåret Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt, vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på cirka 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. Produktiviteten i Sverige har utvecklats långsammare under perioden Den ligger nu på samma nivå som före finanskrisen. Efter återhämtningen 2010 har BNP och antalet arbetade timmar förändrats i samma takt. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. Den ökade tillväxten i ekonomin kommer att innebära ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Men det faktum att sysselsättningen tidigare hållits uppe trots svag tillväxt innebär också att det finns gott om ledig personell kapacitet i många företag, vilket kan göra vägen till lägre arbetslöshet trög. En mycket stor del av arbetskraftsökningen och sysselsättningsökningen de senaste åren utgörs av personer födda utanför Europa. Mellan 2005 och 2013 ökade sysselsatta personer födda utanför Europa och svarar för av en total ökning på personer. Den kraftiga sysselsättningsök-

12 Inledning ningen hade inte varit möjlig utan den ökade sysselsättningen bland födda utanför Europa. Sverige är nu inne i det fjärde året med stark real skatteunderlagstillväxt och ytterligare ett par år med ökningstal långt över genomsnittet kan förväntas. Under 2012 och 2013 utvecklades visserligen arbetade timmar relativt svagt, men skatteunderlagets ökningstakt hölls ändå uppe tack vare indexeringarna av pensionerna. I år bidrar den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna till att pensionsinkomsterna utvecklas betydligt svagare, men samtidigt skjuter sysselsättningen fart på nytt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande ökar från 1,4 procent av BNP 2013 till 2,1 procent i år. Ökningen förklaras av den segdragna återhämtningen i ekonomin i kombination med den expansiva finanspolitik som förts i syfte att motverka den svaga efterfrågan. När återhämtningen tar bättre fart 2015 bedömer SKL att underskottet nästan halveras i relation till BNP. Den offentliga konsumtionen ökar bara hälften så snabbt som BNP under De beräkningstekniska antaganden som SKL gör är att ersättningsgraden i de sociala transfereringarna bibehålls och att den kommunala konsumtionen från och med 2016 ökar i takt med demografin och en historisk trend på 0,8 procent per år. För kommunsektorn antas att kommuner och landsting anpassar sitt skatteuttag så att de uppnår ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag från och med Det medför att kommunalskatten är 83 öre högre 2018 jämfört med idag, vilket ger en förstärkning med 19 miljarder kronor. Statens budget 2015 Regeringen lämnade sitt budgetförslag till riksdagen den 23 oktober Den 3 december röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag om budgetramar och därmed gick regeringens förslag till budgetramar inte igenom. Under december behandlade riksdagen förslagen för varje utgiftsområde i statens budget. Den 19 december 2014 sammanställde riksdagen alla beslut om statens budget för I regeringens budgetförslag beräknades inkomsterna bli 854,1 miljarder kronor med utgångspunkt från de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen. Under riksdagsbehandlingen röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas skatteförslag och beräkning av inkomster som var 837,0 miljarder kronor. I regeringens budgetförslag föreslogs utgifterna bli 886,6 miljarder kronor under Under riksdagsbehandlingen röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag till utgiftsramar. Under riksdagens behandling av de 27 utgiftsområdena fattades beslut om utgifter för 869,6 miljarder kronor. (Anslagsbesluten för två utgiftsområden var lägre än rambeslutet). Kommunernas ekonomiska läge 1 Enligt preliminära uppgifter från SCB i mars 2015 redovisar kommunsektorn (kommuner och landsting)sammantaget ett överskott på cirka 14 miljarder för Kommunernas resultat för 2014 uppgår till 10,6 miljarder kronor, vilket rensat från engångsposter, innebär samma nivå som år Resultatet motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Av landets 290 kommuner redovisar 59 underskott. För år 2014 redovisar 80 procent av kommunerna positivt resultat före extraordinära poster. Det är en försämring jämfört med året innan då 91 procent av kommunerna redovisade ett överskott före extraordinära poster. År 2012 uppvisade 94 procent positiva resultat. För både kommuner och landsting blev det inte några beslut om återbetalningar av premier från AFA Försäkring 2014.Det blev inte heller några nya statliga tillskott av betydelse Sveriges Kommuner och Landsting ÅRSREDOVISNING

13 Förutsättningar i kommunen Inledning Befolkningen 1 Hallsbergs kommun hade vid utgången av 2014 en folkmängd på invånare. Det är en ökning med 48 personer jämfört med föregående år. Födelsenettot var negativt, minus 31 personer. Flyttningsnettot var positivt, 943 personer flyttade till kommunen medan 868 flyttade härifrån. Det är i första hand inflyttningen från utlandet samt mellan kommunen och kommunerna i länet som den största förändringen sker. 18 personer fler flyttade till kommunen från övriga länet i jämförelse med de som flyttade ut till övriga kommuner i länet. Flyttningsnettot från övriga Sverige var negativt med 4 personer och från utlandet var positivt med 61 personer Befolkningsutveckling i Hallsbergs kommun år Under 2000-talet har kommunen tappat befolkning, undantaget 2002, 2010 och 2012 då befolkningsutvecklingen var positiv. Dessförinnan får man gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta några år med befolkningstillväxt. Av länets 12 kommuner var det två kommuner, som tappade invånare under Det var Hällefors och Nora. Totalt ökade länets befolkning med personer. Arbetsmarknad 2 Under 2014 var i genomsnitt 3,2 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa. Det var en minskning jämfört med föregående år med 0,4 procentenheter. Motsvarande siffra för Örebro län uppgick till 3,4 procent och för riket totalt 3,4 procent. Utöver de personer som redovisas som öppet arbetslösa finns ett antal personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. 1SCB, 2Arbetsförmedlingen Födelsenetto Flyttnetto Befolkningsökning ÅRSREDOVISNING I Hallsbergs kommun är den siffran för ,1 procent. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar, år, var under 2014 i genomsnitt 5,0 procent. Det är oförändrat jämfört med 2013, 7,7 procent av ungdomarna är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, total arbetslöshet för ungdomarna var 12,6 procent. Inpendlingen till kommunen var vid senaste mätningen (2013) större än utpendlingen till andra kommuner personer arbetade i Hallsberg men bodde på annan ort och av Hallsbergs invånare arbetade i en annan kommun. Bostadsmarknaden Den kommunala bostadsstiftelsen HALLBO äger lägenheter och finns i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar. Dessutom äger kommunen 68 hyresrätter och byggnation pågår av 24 lägenheter till i Kvarteret Kronan. Det finns närmare 100 tomter för villabebyggelse i kommunen, både kommunala och privata tomter. Under 2014 sålde kommunen tre villatomter. 12 nya villatomter har färdigställts i Vibytorpsområdet i Hallsberg och finns till försäljning. Skattesatsen Den totala skattesatsen för invånarna i Hallsberg är 32,10. Det är samma nivå som föregående år. Den kommunala skattesatsen är 21,08. Kommunen har den tredje lägsta utdebiteringen i länet. Näringsliv I Hallsberg råder ett bra företagsklimat som bygger på ett utvecklat samarbete mellan alla aktörer inom näringslivet. Här finns ungefär 1200 företag varav många är duktiga småföretagare. Här finns industrier med hög teknisk kompetens och kvalitet. Hallsbergs kommun satsar på aktiviteter för näringslivet. Exempelvis genomförs personliga besök, studiebesök och frukostmöten. Dessutom har en bussresa till Elmia Subcontratcor och Promotionbåten genomförts under året. Årets företags- och föreningsmässa genomfördes i maj månad. 130 företag och föreningar ställde ut på mässan. Mässan är återkommande och arrangeras vartannat år. Samverkande Hallsberg som är en ideell förening för företagarna i Hallsberg har haft flera möten under året.

14 Inledning Väsentliga händelser Här lämnas en kortfattad beskrivning av händelser under 2014 som har betydelse för kommunen. Nya bostäder inflyttningsklara Under sommaren påbörjades inflyttningen i ett av de tre sexvåningshus som byggts i kommunal regi i kvarteret Kronan. Även hus nummer två blev klart under hösten och ett tredje hus är påbörjat. I juni började de första hyresgästerna flytta in i kvarteret Mejeriet, där 18 nya bostäder har byggts av K-fastigheter. Fastigheterna förvaltas och hyrs ut av Hallbo. Nya villatomter Exploateringen i Vibytorpsområdet har färdigställts och 12 nya villatomter finns till försäljning. Årets sommarutställning - DE MINA Årets sommarutställning i Bergööhuset DE MINA, en utställning om Carl och Karin Larssons familj. Utställningen producerades och visades i Sundborn sommaren 2013 och kom till Hallsberg som vandringsutställning. Utställningen visades under perioden 15 juni till 17 augusti. Samtidigt som utställningen invigdes den 14 juni invigdes även den permanenta modelljärnvägsutställningen. Modellen som visar Hallsbergs bangård i nutid kommer att bli detaljrik och riktigt stor med mängder av tåg. När hela bangården är färdigbyggd om 5-6 år kommer modellen att vara över 50 meter lång. I anslutning till modelljärnvägen finns en mer allmän utställning om järnvägen i Hallsberg. Återigen succé för Hallsbergsmässan Temat för årets mässa var Må bra i kropp och sinne. Antalet företag och föreningar som ställde ut var 130 stycken och besökarna beräknas ha varit ungefär Vid årets mässa arrangerades också ett utställarmingel för de företag och föreningar som var utställare. Under minglet kunde kommunens företag träffas under andra former än till vardags för att knyta kontakter. Utökade samarbeten i Sydnärke Kommunerna i Sydnärke har under många år samarbetat i olika former. Sedan 2014 har Hallsberg anslutit sig till Sydnärkes lönenämnd, säte i Kumla, samt till nystartade IT-nämnden i Sydnärke, säte i Lekeberg. Dessutom ingå numera Hallsberg i Sydnärkes Överförmyndarkansli, som har sitt säte i Kumla. Den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden som har sitt säte i Hallsberg utökades med Degerfors under våren Därmed hanterar Taxeoch avgiftsnämnden handläggningen av avgifter inom vård och omsorg för sex kommuner i södra Örebro län och fler har visat intresse för medlemskap. Under våren 2014 beslutade Hallsbergs, Askersunds, Laxås och Lekebergs kommunfullmäktige att bilda Sydnärkes Kommunalförbund. Förbundet kommer att starta upp 1/ med i första hand avfalls- och renhållningsfrågorna inom de fyra kommunerna. Årets klassblogg 2014 Den 9 maj fick Veronies Treor från Stocksätterskolan första pris som "Årets klassblogg 2014". Tävlingen avgjordes i Stockholm. Motveringen lyder en välkommenterad klassblogg med extra allt! I synnerhet syns eleverna som använder bloggen som en naturlig samlingsplats för samtalet om skolan. ÅRSREDOVISNING

15 Inledning Rivning av Folkets Hus Den beslutade rivningen av Folkets Hus i Hallsberg genomfördes under årets sista månader. Företagsförsäljning Hallsbergs kommun har sålt bolaget Hallsbergs Fastigheter 2 AB. Företagets verksamhet bestod i att förvalta Hallsbergs gamla tingshus, Vågen 1. Köparen var en av hyresgästerna i fastigheten som har planer på att bevara, rusta upp och hitta nya användningsområden till den praktfulla byggnaden. ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Kommunens verksamhet Revision Kommunfullmäktige Valberedning Ordf. Lars Billström (s) Ordf. Ulf Ström (s) Ordf. Roland Johansson (s) Kommunstyrelse Ordf. Andreas Svahn (s) Kommunstyrelseförvaltning Kommundirektör Torbjörn Dybeck Teknik- och plannämnd Ordf. Inga-Britt Ritzman (s) Teknik- och planförvaltning Förvaltningschef Marianne Christiansen Miljö-, bygg- och myndighetsnämnd Ordf. Anne Carlkvist Fors (s) Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltning Förvaltningschef Leif Welander Kultur- och utbildningsnämnd Ordf. Siw Lunander (s) Kultur- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef Fredrik Nordvall Socialnämnd Ordf. Magnus Andersson (s) Socialförvaltning Förvaltningschef Lena Dibbern Valnämnd Ordf. Niklas Nilsson (s) Överförmyndarnämnd Ordf. Hans Bengtsson (s) Taxe- och avgiftsnämnd (Gemensam nämnd med Laxå, Lekeberg, Kumla och Askersund) Ordf. Magnus Andersson (s) I april 2014 beslutade kommunfullmäktige KF 39 om ny politisk organisation från Förändringen innebär att två nämnder Teknik- och plannämnden samt Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden upphör. En ny nämnd bildas Drift- och servicenämnden. Denna nämnd kommer i huvudsak att överta ansvarsområdena från Teknik- och plannämnden samt tillkommande ansvarsområden från Kommunstyrelsen, såsom städ, kost och fastighet inklusive bostadsanpassning. Ansvaret för arbetsmarknadsenheten och flyktingverksamheten flyttas från Kommunstyrelsen till Social och arbetsmarknadsnämnden. Social och arbetsmarknadsnämnden övertar också ansvaret för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Kommunstyrelsen får ansvar för regional och nationell infra- struktur, strategiska markfrågor och exploateringsfrågor. Ansvar för hela den fysiska planeringen flyttas till kommunstyrelsen, även ansvar för GIS, kart- och mätverksamheten. Avsikten är att samarbeta med någon annan kommun avseende miljöfrågorna som Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden haft ansvar för. Efter beslutet kring den politiska organisationen startade arbetet med tjänstemannaorganisationen för att få så mycket som möjligt på plats till januari 2015 bildades även Sydnärkes Kommunalförbund som ska ansvara för avfallsverksamheten. Detta är också ett samarbete mellan några kommuner i Sydnärke, Laxå, Askersund, Hallsberg och Lekeberg. ÅRSREDOVISNING

17 Förvaltningsberättelse Politisk organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 45. Efter valet i september 2010 fördelades ledamöterna mellan partierna enligt följande: Centerpartiet 3 Folkpartiet Liberalerna 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 2 Moderata samlingspartiet 7 Socialdemokraterna 23 Sverigedemokraterna 3 Vänsterpartiet 3 Fullmäktige sammanträder som regel varje månad med uppehåll under sommaren. Under 2014 hölls 7 sammanträden. Alla sammanträden var och är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen bibliotek och föreningar. Till dess förfogande finns en kultur- och utbildningsförvaltning. Teknik- och plannämnden Teknik- och plannämnden ansvarar för gator, vatten och avlopp, avfall och fysisk planering. Till dess förfogande finns en teknik- och planförvaltning. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden Ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen i kommunen. Till dess förfogande finns miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen. Socialnämnden Socialnämnden svarar för kommunens stöd, service och omvårdnad åt personer som inte klarar av sin vardagssituation. Till dess förfogande finns en socialförvaltning. Valnämnden I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt. Valberedning Dess uppgift är att förbereda kommunfullmäktiges olika valärenden. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Den har överblick, leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen samt följer upp den fastställda budgeten. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige och verkställer dess beslut. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Vissa av ledamöterna kallas kommunalråd. Till dess förfogande finns kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören. Kultur- och utbildningsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att ansvara för kommunens barnomsorgsverksamhet, grundskoleverksamhet och kulturverksamhet som Överförmyndarnämnden Överförmyndaren är en person som har valts av kommunfullmäktige, och har liksom andra förtroendevalda valts för en mandatperiod. Överförmyndaren står under länsstyrelsens tillsyn. Revisorer Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att på uppdrag av kommunfullmäktige pröva om verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för tillgodoser kommunmedlemmarnas intresse av effektivitet, kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. ÅRSREDOVISNING

18 Förvaltningsberättelse Ledning, styrning och uppföljning Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (6 kap. 1 ) ha uppsikt över övriga nämnder, de kommunala bolagen (både helägda och delägda) samt kommunalförbunden. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen, att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att resurserna används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning hittar brister ska kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till kommunfullmäktige som får fatta beslut. Under 2014 beslutades om ett nytt styrsystem i kommunen, det ska gälla från Styrsystemet syftar till att säkerställa att politiska beslut får genomslag, att kommunen har god hushållning och att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda ledamöterna i fullmäktige beslutat om. Målet är att varje enskild medarbetare ska vara väl förtrogen med kommunens mål och strategier, för att kunna föra dessa vidare till medborgarna. Det är till Hallsbergs brukare och medborgare kommunen ska leverera tjänster och det är för dem verksamheten ska uppnå goda resultat. Kommunens bolag styrs via bolagsordning bolagspolicy, gemensamma ägardirektiv och bolagsspecifika ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen och beskriver ägarens förväntningar och krav på bolaget. Hallsbergs kommun har två helägda bolag, Hallsbergs Industribyggnads AB och Hallsbergs Fastigheter 1 AB. Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, måluppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngdpunkt i ekonomistyrningen. Uppföljning till Kommunstyrelsen sker från nämnderna via månadsrapporter, innehållande en ekonomisk prognos samt en kort beskrivning av denna. Tertialrapportering infördes Därutöver upprättas delårsrapport och årsredovisning som förutom den ekonomiska uppföljningen innehåller information om resultat och måluppfyllelse. I delårsrapport och årsredovisning görs även uppföljning och analys av de enheter som ingår i den kommunala koncernen. Uppföljningarna är ett verktyg när kommunstyrelsen bedriver uppsiktsplikt. De ska ge information så att verksamheten kan kvalitetssäkras och även ge underlag för förbättringsarbete. Nämnderna fastställer därutöver regler för hur och när uppföljningen utöver ovanstående ska sammanfattas och rapporteras till nämnd. Under 2015 kommer ekonomisystemet Agresso att kompletteras med Infokey. Det är ett visuellt uppföljningsstöd som ser till att rätt information hamnar hos de som behöver den i rätt tid. Infokey kommer att innehålla information om ekonomi och personalkostnader integrerat från det nya personal- och lönesystemet Personec P. Styrningen i Hallsbergs kommun utgår från kommunens vision och inriktningsmål samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Med hjälp av inriktningsmålen i dokumentet Gemensamma planeringsförutsättningar och de ekonomiska ramarna som fastställs i årsbudgeten styrs Hallsbergs kommun. ÅRSREDOVISNING

19 Förvaltningsberättelse Internkontroll Ett internkontrollreglemente antogs av kommunfullmäktige, KF 74. Reglementet är upprättat i samarbete med övriga Sydnärkekommuner. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska tillse att intern kontrollen utvecklas utifrån verksamhetens kontrollbehov. Varje nämnd har skyldighet att styra och löpande följa upp kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Vid brister ska förslag lämnas på åtgärder för att förbättra kontrollen. Nämnd Antal kontroll moment ÅRSREDOVISNING Internkontroll är inte en isolerad process utan är en del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål kan uppnås. Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar: 1. Verksamhet 2. Gemensam administration 3. Ekonomiadministration 4. Personaladministration Antal utförda kontroller Kommentarer Kommunstyrelsen Två kontroller är ej utförda En kontroll utgår på grund av ändrad organisation. De moment som ej är utförda kommer göras under våren I övrigt inga avvikelser noterade. Kultur- och utbildningsnämnden 6 6 Inga avvikelser har noterats. Arbetet med intern kontroll bedrivs med många inblandade i hela förvaltningen. Avsikten är att det dels ska vara olika professioner som berörs dels att det ska kunna omfatta olika uppgifter/uppdrag/rutiner med mera som förekommer inom kulturoch utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Arbetet med intern kontroll ska upplevas som en naturlig del i det årliga arbetet. Miljö- bygg- och myndighetsnämnden Den notering som är gjord är att referensnummer saknas på víssa leverantörsfakturor. I övrig inga avvikelser Socialnämnden Kontroller har utförts enligt fastställd internkontrollplan. Enstaka mindre avvikelser har noterats. Avvikelserna finns på områdena personaladministration och verksamhet. Åtgärder och utredning har vidtagits. Teknik- och plannämnden Teknik- och planförvaltningen har genomfört granskning enligt upprättad internkontrollplan. Ett par avvikelser har noteras, där finns tidplan för åtgärd upprättad och ansvarig person har utsetts.

20 Förvaltningsberättelse Visioner och inriktningsmål Den 1 mars 2010 tog kommunfullmäktige beslut om ledord, slogan, vision och inriktningsmål för Hallsbergs kommun. Ledorden är tre och ska gälla för all verksamhet. Slogan ska användas när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med omvärlden. Visionen består av tre delar och siktar mot framtiden. Inriktningsmålen är nio. Utifrån ledord, vision och inriktningsmål ska nämnder och styrelsen i samarbete med förvaltningen ta fram effektmål. Effektmålen ska presenteras i budgetförslaget. Därefter ska förvaltningen mot bakgrund av effektmålen fastställa verksamhetsmål i samband med nämndens egen verksamhetsbudget. Målen ska vara möjliga att följa upp. Kommunens tre ledord är: DEMOKRATI DIALOG DEMOKRATI All kommunal verksamhet ska styras demokratiskt och vara ett led i att utveckla den kommunala demokratin. DELAKTIGHET DIALOG Den kommunala verksamheten ska utvecklas i dialog mellan beslutande och kommuninvånare. DELAKTIGHET Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör den kommunala verksamheten. Vision Hallsberg är den hållbara kommunen som erbjuder delaktighet, gemensam god service, ett brett utbud av tjänster och en stimulerande livsmiljö genom hela livet. Slogan HALLSBERG nära till Hallsbergs kommun har en hållbar tillväxt samtidigt som jämställdhet och jämlikhet stärks. Kommunen har över invånare år Hallsbergs kommun ska, i samverkan med regionen, fortsätta utvecklingen till att vara ett centrum för logistik av internationell klass. ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll

LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN - ÅRSREDOVISNING 2014. Innehåll ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Landshövdingen har ordet 2 Organisation 4 Resultatredovisning 5 Länsstyrelseinstruktion 2 5 Övrig förvaltning 10 Trafikföreskrifter 13 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna

Läs mer

Perspektiv på skolan

Perspektiv på skolan Perspektiv på skolan Om skolan, pengarna och likvärdigheten Innehållsförteckning Inledning...4 Sammanfattande diskussion Hur kan skolans finansiering bli säker och likvärdig?... 5 Skolans resurser ska

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Att styra sig igenom besvärliga situationer

Att styra sig igenom besvärliga situationer Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation Roland Almqvist Niklas Wällstedt RAPPORT 23 Att styra sig igenom besvärliga situationer Kommunal styrning

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer