1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) 3. Aktuell information 4. Avsägelser Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo 5. Fyllnadsval 6. Årsredovisning för Hallsbergs kommun Beslut i frågan om resultatöverföring 8. Anmälan av motion från Lennart Pettersson (M) om krisledningsarbete 9. Ej besvarade motioner 10. Förslag från kommuninvånare (Inga förslag har inkommit) 11. Meddelanden 12. Ledamöternas frågestund Undertecknad ber vänligen att få uppmana ledamöter och andra som närvarar vid sammanträdet att använda parfymfria hygienprodukter. Ulf Ström Ordförande

2 Den som är förhindrad att deltaga anmäler detta till Anette Johansson (inte personlig e-post) eller Ulrika F Lindberg, (inte personlig e-post) eller e-post till: Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet och till att dricka en kopp kaffe tillsammans med ledamöterna innan mötet börjar. Förstörda handlingar I samband med utskicket av handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2015, förstörde posten flera av försändelserna i sina maskiner. Det finns ingen möjlighet att ta reda på vilka av adressaterna som har drabbats av detta. Kommunstyrelsens handlingar finns emellertid att tillgå på kommunens hemsida. Det går också bra att höra av sig till Anette Johansson eller Ulrika F Lindberg (kontaktuppgifter ovan), om man saknar dessa handlingar. (Ledamöterna i kommunstyrelsen har fått handlingarna skickade till sig på digital väg).

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014 Förslag till kommunfullmäktige 1. Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun för 2014 fastställs enligt bilaga. 2. Särredovisning för kommunens vatten- avloppsverksamhet (VA), fastställs enligt bilaga. 3. Årsredovisning enligt punkterna 1 och 2 överlämnas till kommunfullmäktige. Ärendet Ekonomiavdelningen har arbetat fram förslag till bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun för Man har även arbetat fram den lagstadgade särredovisningen avseende VA-verksamheten. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

4 Ekonomiavdelningen Ann-Charlotte Korff, Tf Ekonomichef Tjänsteutlåtande 2/2015 Kommunstyrelsen Bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun och koncernen 2014 Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: att godkänna bokslut och årsredovisning för Hallsbergs kommun för 2014 HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Ann-Charlotte Korff Tf Ekonomichef

5 Årsredovisning 2014

6

7 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Den kommunala årsredovisningen 2 Omvärldsanalys 3 Förutsättningar i kommunen 5 Väsentliga händelser 6 Kommunens verksamhet 8 Visioner och inriktningsmål 12 Måluppföljning 14 Generella beslutspunkter 18 Personalekonomisk redovisning 20 Policies och planer 22 Kommunstyrelsen 24 Teknik- och plannämnden 27 Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden 29 Kultur- och utbildningsnämnden 31 Socialnämnden 33 Sammanställd redovisning 36 God ekonomisk hushållning 39 Resultat och kapacitet 43 Risk och kontroll 48 Framtiden 51 Drift- och investeringsredovisning 52 Resultaträkning 53 Balansräkning 54 Kassaflödesanalys 55 Tilläggsupplysningar 56 Resultaträkning, sammanställd redovisning 59 Balansräkning, sammanställd redovisning 60 Kassaflödesanalys, sammanställd redovisning 61 Tilläggsupplysningar 62 Redovisningsprinciper 65

8

9 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Inledning 2014 var på många sätt ett händelserikt år för Hallsbergs kommun. Kommunfullmäktige antog i fullständig enighet en ny vision, Det öppna Hallsberg. Visionen pekar ut riktningen för och meningen med vår verksamhet. "I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg." Det är ett viktigt ställningstagande, inte minst när världen på grund av krig och oroligheter står mitt uppe i den största flyktingkatastrofen sedan 2:a världskriget. Samtidigt som vi tar ansvar och hjälper människor i nöd är det också långsiktigt lönsamt för hela Europa. Vi behöver helt enkelt bli fler yngre människor i arbetet för att försörja en i övrigt åldrande befolkning. Det finns mycket att vara stolt över i vår kommun. Jag vill särskilt lyfta fram den remarkabla förbättringen av resultaten i skolan. Från att ha varit näst sämst i landet är vi nu på god väg att tillhöra den bättre halvan av skolkommuner. Det är oerhört viktigt att vårt framgångsrika arbete fortsätter. I inledningen av 2014 hade vi ett stort tryck på platser inom särskilt boende. Det medförde att våra äldre i allt för stor utsträckning blev kvar på sjukhus även när de var medicinskt färdigbehandlade. För att hantera det, öppnades under hösten tio nya platser i Regnbågen. Långsiktigt finns det dock än större behov som vi skyndsamt måste hantera innebar stora ansträngningar för att klara våra högt satta verksamhetsmål och samtidigt föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Det är därför glädjande att vi klarade av att helt utan så kallade engångspengar nå ett ekonomiskt överskott på drygt tio miljoner. För att klara våra långsiktiga utmaningar är det helt nödvändigt att göra överskott som kan användas till framtidsinvesteringar. Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack för ett bra arbete till all personal i kommunen. Vi ska också vara stolta över att vi som få andra mindre kommuner orkat och vågat satsa på att bygga nya bostäder. Under 2014 blev 66 nya lägenheter inflyttningsklara, 48 av dem byggde vi i egen regi. Det är en ödesfråga för vår fortsatta utveckling att vi också de kommande åren bygger fler bostäder. Andreas Svahn, S, Kommunstyrelsens ordförande ÅRSREDOVISNING

10 Inledning Lagregler Den kommunala årsredovisningen Kommunallagen stadgar att årsredovisningen ska lämnas till fullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige,. Det bör inte ske innan fullmäktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Den Kommunala redovisningslagen regleras innehåll och utformning av den kommunala årsredovisningen. Rådet för kommunal redovisning, som bildades i samband med lagens införande, har genom sin normgivning arbetat med att förtydliga och utveckla god redovisningssed för kommunsektorn. Kommunstyrelsen har ansvaret för att upprätta årsredovisningen. Årsredovisningen ska överlämnas till kommunfullmäktige senast den 15 april året efter redovisningsåret. Upprättande av årsredovisning Årsredovisningen framställs av Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen. Sammanställning och analyser sker utifrån kommunens redovisning, inlämnade verksamhetsberättelser från nämnderna och årsredovisningar från de ingående enheterna i den kommunala koncernen. (kassaflödesanalys) och sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom annan juridisk person. Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen redovisar en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här tas viktiga händelser upp som inte redovisas i resultateller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi. I förvaltningsberättelsen redovisas även väsentliga händelser under året, kommunens förväntade utveckling, samt driftoch investeringsredovisning. Andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten ska också ingå i förvaltningsberättelsen. Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys I resultaträkningen redovisas det ekonomiska utfallet av kommunens verksamhet. Den ekonomiska ställningen vid årets slut redovisas i balansräkningen. Kassaflödesanalysen redovisar verksamhetens finansiering. Tilläggsupplysningar i form av noter ger ytterligare förklaringar till posterna. De återfinns i anslutning till resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys. Målgrupper Syfte Syftet med årsredovisningen är att ge medborgare, politiker och andra intresserade en bild av hur den kommunala verksamheten och ekonomin utvecklats under året. Årsredovisningen ger också svar på hur det verkliga resultatet blev i förhållande till budgeten. Den beskriver utveckling och händelser under en passerad period och tillståndet vid periodens slut. Årsredovisningen redovisar fakta och ligger till grund för bedömningar av utvecklingen och utkrävande av ansvar. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för att säkra insyn i en verksamhet och ta ställning till graden av effektivitet. För att årsredovisningen ska kunna fullgöra uppgiften fordras att den är tillgänglig och att informationen är av hög kvalitet. Den ekonomiska redovisningen ska upprättas i enlighet med god redovisningssed. Verksamhetsredovisningen ska vara relaterad till utfall tidigare år och formulerade mål. Innehåll Årsredovisningen skall bestå av: förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys Kommunstyrelsen lämnar årsredovisningen till kommunfullmäktige. Andra målgrupper är externa intressenter i form av medborgare, kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter. Revision Enligt kommunallagen ska revisorerna granska om räkenskaperna är rättvisande. Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna bedöma om bokföringen och årsredovisningen, inklusive den sammanställda redovisningen, upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning samt god redovisningssed. Räkenskaperna skall ge en rättvisande bild av resultat och ställning. Nyheter I förvaltningsberättelsen finns krav på att upprätta en balanskravsutredning. I Hallsbergs årsredovisning har utredningen tidigare gjorts genom beskrivande text. Uppställningsformen är numera delvis reglerad. Balanskravsutredningen redovisas från och med årsredovisning 2014 i tabellform. ÅRSREDOVISNING

11 Omvärldsanalys Inledning En kommun påverkas av yttre omständigheter, mer eller mindre utanför dess egen kontroll. Omvärldsanalysen har till uppgift att visa vilka faktorer som kan påverka Hallsbergs kommun. Demografiska trycket Det demografiska trycket växlar upp de kommande åren Kommunernas kostnader förväntas öka snabbt kommande år mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen i Sverige. Det är antalet barn i grundskoleåldern som ökar mest, men även antalet gymnasieungdomar börjar öka efter en längre tids minskning. Volymökningen ligger runt två procent och 1,7 procent för åren För att nå ett resultat på 1 procent av skatter och generella bidrag skulle skattesatsen i rikets kommuner behöva höjas med 24 öre 2018 jämfört med Utmaningar för kommunerna Utöver demografiska förändringar de närmaste åren finns ytterligare utmaningar för såväl kommuner som för landsting. Det gäller till exempel ökade investeringsbehov, och ett ökat asyl- och flyktingmottagande. Under 2014 kom fler än personer på flykt att ha sökt asyl i Sverige. Detta har riktat ljuset på hur det svenska mottagningssystemet fungerar. Mottagandet av asylsökande, ensamkommande barn, nyanlända flyktingar och deras anhöriga är en angelägenhet för både statliga myndigheter, kommuner och landsting såväl som för näringsliv och det civila samhället. Ett fungerande mottagningssystem är avgörande för integrationen och nyanländas etablering men också en utmaning som ställer krav på en bättre samverkan mellan samhällets aktörer. För att bättre tillgodose behov av stöd och insatser och ha förutsättningar att ta tillvara nyanländas resurser behövs bättre samverkan mellan stat och kommun, en jämnare fördelning av asyl- och flyktingmottagandet och mer träffsäkra statliga ersättningssystem. Samhällsekonomi Efter en stark avslutning på fjolåret har svensk ekonomi i år utvecklats förhållandevis svagt. Det främsta skälet är en fortsatt svag internationell utveckling och därmed en fortsatt svag utveckling av svensk export. Svensk BNP beräknas under 2014 växa med 1,9 procent ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt 1Sveriges Kommuner och Landsting ÅRSREDOVISNING bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt minska ned till omkring 6,5 procent Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 procent 2015 och omkring 1,5 procent därefter. Underskottet i den offentliga sektorns finanser minskar långsamt men stannar ändå på minus 0,5 procent En fortsatt svag tillväxt i omvärlden fördröjer återhämtningen. Samtidigt som tillväxten i USA och Storbritannien ligger kring 3 procent är tillväxten i Euroländerna fortsatt mycket svag. I USA, Storbritannien och Tyskland har arbetslösheten återgått till mer normala nivåer. Men i flera andra länder verkar arbetslösheten ha fastnat på höga nivåer. Det ekonomiska läget i Europa har försvagats. Både internationell och svensk ekonomi har uppenbara drag av otakt. Tillväxten har dämpats markant sedan ett uppsving under andra halvåret Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Även arbetskraften växer snabbt, vilket innebär att arbetslösheten envist ligger kvar på cirka 8 procent. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningar runt 2 procent i år och nästa år, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar. Produktiviteten i Sverige har utvecklats långsammare under perioden Den ligger nu på samma nivå som före finanskrisen. Efter återhämtningen 2010 har BNP och antalet arbetade timmar förändrats i samma takt. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats förvånansvärt bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. Den ökade tillväxten i ekonomin kommer att innebära ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Men det faktum att sysselsättningen tidigare hållits uppe trots svag tillväxt innebär också att det finns gott om ledig personell kapacitet i många företag, vilket kan göra vägen till lägre arbetslöshet trög. En mycket stor del av arbetskraftsökningen och sysselsättningsökningen de senaste åren utgörs av personer födda utanför Europa. Mellan 2005 och 2013 ökade sysselsatta personer födda utanför Europa och svarar för av en total ökning på personer. Den kraftiga sysselsättningsök-

12 Inledning ningen hade inte varit möjlig utan den ökade sysselsättningen bland födda utanför Europa. Sverige är nu inne i det fjärde året med stark real skatteunderlagstillväxt och ytterligare ett par år med ökningstal långt över genomsnittet kan förväntas. Under 2012 och 2013 utvecklades visserligen arbetade timmar relativt svagt, men skatteunderlagets ökningstakt hölls ändå uppe tack vare indexeringarna av pensionerna. I år bidrar den automatiska balanseringen av de allmänna pensionerna till att pensionsinkomsterna utvecklas betydligt svagare, men samtidigt skjuter sysselsättningen fart på nytt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande ökar från 1,4 procent av BNP 2013 till 2,1 procent i år. Ökningen förklaras av den segdragna återhämtningen i ekonomin i kombination med den expansiva finanspolitik som förts i syfte att motverka den svaga efterfrågan. När återhämtningen tar bättre fart 2015 bedömer SKL att underskottet nästan halveras i relation till BNP. Den offentliga konsumtionen ökar bara hälften så snabbt som BNP under De beräkningstekniska antaganden som SKL gör är att ersättningsgraden i de sociala transfereringarna bibehålls och att den kommunala konsumtionen från och med 2016 ökar i takt med demografin och en historisk trend på 0,8 procent per år. För kommunsektorn antas att kommuner och landsting anpassar sitt skatteuttag så att de uppnår ett resultat på 1 procent av skatter och bidrag från och med Det medför att kommunalskatten är 83 öre högre 2018 jämfört med idag, vilket ger en förstärkning med 19 miljarder kronor. Statens budget 2015 Regeringen lämnade sitt budgetförslag till riksdagen den 23 oktober Den 3 december röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag om budgetramar och därmed gick regeringens förslag till budgetramar inte igenom. Under december behandlade riksdagen förslagen för varje utgiftsområde i statens budget. Den 19 december 2014 sammanställde riksdagen alla beslut om statens budget för I regeringens budgetförslag beräknades inkomsterna bli 854,1 miljarder kronor med utgångspunkt från de skatteförslag som presenterades i budgetpropositionen. Under riksdagsbehandlingen röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas skatteförslag och beräkning av inkomster som var 837,0 miljarder kronor. I regeringens budgetförslag föreslogs utgifterna bli 886,6 miljarder kronor under Under riksdagsbehandlingen röstade riksdagen ja till de borgerliga partiernas förslag till utgiftsramar. Under riksdagens behandling av de 27 utgiftsområdena fattades beslut om utgifter för 869,6 miljarder kronor. (Anslagsbesluten för två utgiftsområden var lägre än rambeslutet). Kommunernas ekonomiska läge 1 Enligt preliminära uppgifter från SCB i mars 2015 redovisar kommunsektorn (kommuner och landsting)sammantaget ett överskott på cirka 14 miljarder för Kommunernas resultat för 2014 uppgår till 10,6 miljarder kronor, vilket rensat från engångsposter, innebär samma nivå som år Resultatet motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Av landets 290 kommuner redovisar 59 underskott. För år 2014 redovisar 80 procent av kommunerna positivt resultat före extraordinära poster. Det är en försämring jämfört med året innan då 91 procent av kommunerna redovisade ett överskott före extraordinära poster. År 2012 uppvisade 94 procent positiva resultat. För både kommuner och landsting blev det inte några beslut om återbetalningar av premier från AFA Försäkring 2014.Det blev inte heller några nya statliga tillskott av betydelse Sveriges Kommuner och Landsting ÅRSREDOVISNING

13 Förutsättningar i kommunen Inledning Befolkningen 1 Hallsbergs kommun hade vid utgången av 2014 en folkmängd på invånare. Det är en ökning med 48 personer jämfört med föregående år. Födelsenettot var negativt, minus 31 personer. Flyttningsnettot var positivt, 943 personer flyttade till kommunen medan 868 flyttade härifrån. Det är i första hand inflyttningen från utlandet samt mellan kommunen och kommunerna i länet som den största förändringen sker. 18 personer fler flyttade till kommunen från övriga länet i jämförelse med de som flyttade ut till övriga kommuner i länet. Flyttningsnettot från övriga Sverige var negativt med 4 personer och från utlandet var positivt med 61 personer Befolkningsutveckling i Hallsbergs kommun år Under 2000-talet har kommunen tappat befolkning, undantaget 2002, 2010 och 2012 då befolkningsutvecklingen var positiv. Dessförinnan får man gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta några år med befolkningstillväxt. Av länets 12 kommuner var det två kommuner, som tappade invånare under Det var Hällefors och Nora. Totalt ökade länets befolkning med personer. Arbetsmarknad 2 Under 2014 var i genomsnitt 3,2 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa. Det var en minskning jämfört med föregående år med 0,4 procentenheter. Motsvarande siffra för Örebro län uppgick till 3,4 procent och för riket totalt 3,4 procent. Utöver de personer som redovisas som öppet arbetslösa finns ett antal personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. 1SCB, 2Arbetsförmedlingen Födelsenetto Flyttnetto Befolkningsökning ÅRSREDOVISNING I Hallsbergs kommun är den siffran för ,1 procent. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar, år, var under 2014 i genomsnitt 5,0 procent. Det är oförändrat jämfört med 2013, 7,7 procent av ungdomarna är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, total arbetslöshet för ungdomarna var 12,6 procent. Inpendlingen till kommunen var vid senaste mätningen (2013) större än utpendlingen till andra kommuner personer arbetade i Hallsberg men bodde på annan ort och av Hallsbergs invånare arbetade i en annan kommun. Bostadsmarknaden Den kommunala bostadsstiftelsen HALLBO äger lägenheter och finns i fem av kommunens tätorter. I kommunen finns också ett antal privata hyresvärdar och flera bostadsrättsföreningar. Dessutom äger kommunen 68 hyresrätter och byggnation pågår av 24 lägenheter till i Kvarteret Kronan. Det finns närmare 100 tomter för villabebyggelse i kommunen, både kommunala och privata tomter. Under 2014 sålde kommunen tre villatomter. 12 nya villatomter har färdigställts i Vibytorpsområdet i Hallsberg och finns till försäljning. Skattesatsen Den totala skattesatsen för invånarna i Hallsberg är 32,10. Det är samma nivå som föregående år. Den kommunala skattesatsen är 21,08. Kommunen har den tredje lägsta utdebiteringen i länet. Näringsliv I Hallsberg råder ett bra företagsklimat som bygger på ett utvecklat samarbete mellan alla aktörer inom näringslivet. Här finns ungefär 1200 företag varav många är duktiga småföretagare. Här finns industrier med hög teknisk kompetens och kvalitet. Hallsbergs kommun satsar på aktiviteter för näringslivet. Exempelvis genomförs personliga besök, studiebesök och frukostmöten. Dessutom har en bussresa till Elmia Subcontratcor och Promotionbåten genomförts under året. Årets företags- och föreningsmässa genomfördes i maj månad. 130 företag och föreningar ställde ut på mässan. Mässan är återkommande och arrangeras vartannat år. Samverkande Hallsberg som är en ideell förening för företagarna i Hallsberg har haft flera möten under året.

14 Inledning Väsentliga händelser Här lämnas en kortfattad beskrivning av händelser under 2014 som har betydelse för kommunen. Nya bostäder inflyttningsklara Under sommaren påbörjades inflyttningen i ett av de tre sexvåningshus som byggts i kommunal regi i kvarteret Kronan. Även hus nummer två blev klart under hösten och ett tredje hus är påbörjat. I juni började de första hyresgästerna flytta in i kvarteret Mejeriet, där 18 nya bostäder har byggts av K-fastigheter. Fastigheterna förvaltas och hyrs ut av Hallbo. Nya villatomter Exploateringen i Vibytorpsområdet har färdigställts och 12 nya villatomter finns till försäljning. Årets sommarutställning - DE MINA Årets sommarutställning i Bergööhuset DE MINA, en utställning om Carl och Karin Larssons familj. Utställningen producerades och visades i Sundborn sommaren 2013 och kom till Hallsberg som vandringsutställning. Utställningen visades under perioden 15 juni till 17 augusti. Samtidigt som utställningen invigdes den 14 juni invigdes även den permanenta modelljärnvägsutställningen. Modellen som visar Hallsbergs bangård i nutid kommer att bli detaljrik och riktigt stor med mängder av tåg. När hela bangården är färdigbyggd om 5-6 år kommer modellen att vara över 50 meter lång. I anslutning till modelljärnvägen finns en mer allmän utställning om järnvägen i Hallsberg. Återigen succé för Hallsbergsmässan Temat för årets mässa var Må bra i kropp och sinne. Antalet företag och föreningar som ställde ut var 130 stycken och besökarna beräknas ha varit ungefär Vid årets mässa arrangerades också ett utställarmingel för de företag och föreningar som var utställare. Under minglet kunde kommunens företag träffas under andra former än till vardags för att knyta kontakter. Utökade samarbeten i Sydnärke Kommunerna i Sydnärke har under många år samarbetat i olika former. Sedan 2014 har Hallsberg anslutit sig till Sydnärkes lönenämnd, säte i Kumla, samt till nystartade IT-nämnden i Sydnärke, säte i Lekeberg. Dessutom ingå numera Hallsberg i Sydnärkes Överförmyndarkansli, som har sitt säte i Kumla. Den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden som har sitt säte i Hallsberg utökades med Degerfors under våren Därmed hanterar Taxeoch avgiftsnämnden handläggningen av avgifter inom vård och omsorg för sex kommuner i södra Örebro län och fler har visat intresse för medlemskap. Under våren 2014 beslutade Hallsbergs, Askersunds, Laxås och Lekebergs kommunfullmäktige att bilda Sydnärkes Kommunalförbund. Förbundet kommer att starta upp 1/ med i första hand avfalls- och renhållningsfrågorna inom de fyra kommunerna. Årets klassblogg 2014 Den 9 maj fick Veronies Treor från Stocksätterskolan första pris som "Årets klassblogg 2014". Tävlingen avgjordes i Stockholm. Motveringen lyder en välkommenterad klassblogg med extra allt! I synnerhet syns eleverna som använder bloggen som en naturlig samlingsplats för samtalet om skolan. ÅRSREDOVISNING

15 Inledning Rivning av Folkets Hus Den beslutade rivningen av Folkets Hus i Hallsberg genomfördes under årets sista månader. Företagsförsäljning Hallsbergs kommun har sålt bolaget Hallsbergs Fastigheter 2 AB. Företagets verksamhet bestod i att förvalta Hallsbergs gamla tingshus, Vågen 1. Köparen var en av hyresgästerna i fastigheten som har planer på att bevara, rusta upp och hitta nya användningsområden till den praktfulla byggnaden. ÅRSREDOVISNING

16 Förvaltningsberättelse Kommunens verksamhet Revision Kommunfullmäktige Valberedning Ordf. Lars Billström (s) Ordf. Ulf Ström (s) Ordf. Roland Johansson (s) Kommunstyrelse Ordf. Andreas Svahn (s) Kommunstyrelseförvaltning Kommundirektör Torbjörn Dybeck Teknik- och plannämnd Ordf. Inga-Britt Ritzman (s) Teknik- och planförvaltning Förvaltningschef Marianne Christiansen Miljö-, bygg- och myndighetsnämnd Ordf. Anne Carlkvist Fors (s) Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltning Förvaltningschef Leif Welander Kultur- och utbildningsnämnd Ordf. Siw Lunander (s) Kultur- och utbildningsförvaltning Förvaltningschef Fredrik Nordvall Socialnämnd Ordf. Magnus Andersson (s) Socialförvaltning Förvaltningschef Lena Dibbern Valnämnd Ordf. Niklas Nilsson (s) Överförmyndarnämnd Ordf. Hans Bengtsson (s) Taxe- och avgiftsnämnd (Gemensam nämnd med Laxå, Lekeberg, Kumla och Askersund) Ordf. Magnus Andersson (s) I april 2014 beslutade kommunfullmäktige KF 39 om ny politisk organisation från Förändringen innebär att två nämnder Teknik- och plannämnden samt Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden upphör. En ny nämnd bildas Drift- och servicenämnden. Denna nämnd kommer i huvudsak att överta ansvarsområdena från Teknik- och plannämnden samt tillkommande ansvarsområden från Kommunstyrelsen, såsom städ, kost och fastighet inklusive bostadsanpassning. Ansvaret för arbetsmarknadsenheten och flyktingverksamheten flyttas från Kommunstyrelsen till Social och arbetsmarknadsnämnden. Social och arbetsmarknadsnämnden övertar också ansvaret för tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Kommunstyrelsen får ansvar för regional och nationell infra- struktur, strategiska markfrågor och exploateringsfrågor. Ansvar för hela den fysiska planeringen flyttas till kommunstyrelsen, även ansvar för GIS, kart- och mätverksamheten. Avsikten är att samarbeta med någon annan kommun avseende miljöfrågorna som Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden haft ansvar för. Efter beslutet kring den politiska organisationen startade arbetet med tjänstemannaorganisationen för att få så mycket som möjligt på plats till januari 2015 bildades även Sydnärkes Kommunalförbund som ska ansvara för avfallsverksamheten. Detta är också ett samarbete mellan några kommuner i Sydnärke, Laxå, Askersund, Hallsberg och Lekeberg. ÅRSREDOVISNING

17 Förvaltningsberättelse Politisk organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Antalet ledamöter i kommunfullmäktige är 45. Efter valet i september 2010 fördelades ledamöterna mellan partierna enligt följande: Centerpartiet 3 Folkpartiet Liberalerna 2 Kristdemokraterna 2 Miljöpartiet 2 Moderata samlingspartiet 7 Socialdemokraterna 23 Sverigedemokraterna 3 Vänsterpartiet 3 Fullmäktige sammanträder som regel varje månad med uppehåll under sommaren. Under 2014 hölls 7 sammanträden. Alla sammanträden var och är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen bibliotek och föreningar. Till dess förfogande finns en kultur- och utbildningsförvaltning. Teknik- och plannämnden Teknik- och plannämnden ansvarar för gator, vatten och avlopp, avfall och fysisk planering. Till dess förfogande finns en teknik- och planförvaltning. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden Ansvarar för myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel. Nämnden ansvarar också för energi- och klimatrådgivningen i kommunen. Till dess förfogande finns miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen. Socialnämnden Socialnämnden svarar för kommunens stöd, service och omvårdnad åt personer som inte klarar av sin vardagssituation. Till dess förfogande finns en socialförvaltning. Valnämnden I varje kommun ska det finnas en valnämnd. Valnämnden ansvarar för att allmänna val (val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige) och att val till Europaparlamentet genomförs på ett riktigt sätt. Valberedning Dess uppgift är att förbereda kommunfullmäktiges olika valärenden. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Den har överblick, leder och samordnar kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar för den översiktliga fysiska planeringen samt följer upp den fastställda budgeten. Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige och verkställer dess beslut. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Vissa av ledamöterna kallas kommunalråd. Till dess förfogande finns kommunstyrelseförvaltningen som leds av kommundirektören. Kultur- och utbildningsnämnden Kultur- och utbildningsnämnden har till uppgift att ansvara för kommunens barnomsorgsverksamhet, grundskoleverksamhet och kulturverksamhet som Överförmyndarnämnden Överförmyndaren är en person som har valts av kommunfullmäktige, och har liksom andra förtroendevalda valts för en mandatperiod. Överförmyndaren står under länsstyrelsens tillsyn. Revisorer Uppgiften för de förtroendevalda revisorerna är att på uppdrag av kommunfullmäktige pröva om verksamheten som kommunstyrelsen och kommunens nämnder ansvarar för tillgodoser kommunmedlemmarnas intresse av effektivitet, kvalitet och säkerhet samt följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. ÅRSREDOVISNING

18 Förvaltningsberättelse Ledning, styrning och uppföljning Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen (6 kap. 1 ) ha uppsikt över övriga nämnder, de kommunala bolagen (både helägda och delägda) samt kommunalförbunden. Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen, att nämndernas verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt, att lagar och förordningar följs och att resurserna används ändamålsenligt. Om kommunstyrelsen vid denna övervakning hittar brister ska kommunstyrelsen lämna råd alternativt föra ärendet till kommunfullmäktige som får fatta beslut. Under 2014 beslutades om ett nytt styrsystem i kommunen, det ska gälla från Styrsystemet syftar till att säkerställa att politiska beslut får genomslag, att kommunen har god hushållning och att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda ledamöterna i fullmäktige beslutat om. Målet är att varje enskild medarbetare ska vara väl förtrogen med kommunens mål och strategier, för att kunna föra dessa vidare till medborgarna. Det är till Hallsbergs brukare och medborgare kommunen ska leverera tjänster och det är för dem verksamheten ska uppnå goda resultat. Kommunens bolag styrs via bolagsordning bolagspolicy, gemensamma ägardirektiv och bolagsspecifika ägardirektiv som beslutats av kommunfullmäktige. Ägardirektivet fungerar som ett komplement till bolagsordningen och beskriver ägarens förväntningar och krav på bolaget. Hallsbergs kommun har två helägda bolag, Hallsbergs Industribyggnads AB och Hallsbergs Fastigheter 1 AB. Uppföljning, utvärdering och analys av ekonomi, måluppfyllelse, prestation och kvalitet ger ökad tyngdpunkt i ekonomistyrningen. Uppföljning till Kommunstyrelsen sker från nämnderna via månadsrapporter, innehållande en ekonomisk prognos samt en kort beskrivning av denna. Tertialrapportering infördes Därutöver upprättas delårsrapport och årsredovisning som förutom den ekonomiska uppföljningen innehåller information om resultat och måluppfyllelse. I delårsrapport och årsredovisning görs även uppföljning och analys av de enheter som ingår i den kommunala koncernen. Uppföljningarna är ett verktyg när kommunstyrelsen bedriver uppsiktsplikt. De ska ge information så att verksamheten kan kvalitetssäkras och även ge underlag för förbättringsarbete. Nämnderna fastställer därutöver regler för hur och när uppföljningen utöver ovanstående ska sammanfattas och rapporteras till nämnd. Under 2015 kommer ekonomisystemet Agresso att kompletteras med Infokey. Det är ett visuellt uppföljningsstöd som ser till att rätt information hamnar hos de som behöver den i rätt tid. Infokey kommer att innehålla information om ekonomi och personalkostnader integrerat från det nya personal- och lönesystemet Personec P. Styrningen i Hallsbergs kommun utgår från kommunens vision och inriktningsmål samt vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Med hjälp av inriktningsmålen i dokumentet Gemensamma planeringsförutsättningar och de ekonomiska ramarna som fastställs i årsbudgeten styrs Hallsbergs kommun. ÅRSREDOVISNING

19 Förvaltningsberättelse Internkontroll Ett internkontrollreglemente antogs av kommunfullmäktige, KF 74. Reglementet är upprättat i samarbete med övriga Sydnärkekommuner. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska tillse att intern kontrollen utvecklas utifrån verksamhetens kontrollbehov. Varje nämnd har skyldighet att styra och löpande följa upp kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Vid brister ska förslag lämnas på åtgärder för att förbättra kontrollen. Nämnd Antal kontroll moment ÅRSREDOVISNING Internkontroll är inte en isolerad process utan är en del i alla styrsystem. I varje process ska det finnas inbyggda kontroller så att lagar följs upp och mål kan uppnås. Den interna kontrollplanen är uppdelad i fyra delar: 1. Verksamhet 2. Gemensam administration 3. Ekonomiadministration 4. Personaladministration Antal utförda kontroller Kommentarer Kommunstyrelsen Två kontroller är ej utförda En kontroll utgår på grund av ändrad organisation. De moment som ej är utförda kommer göras under våren I övrigt inga avvikelser noterade. Kultur- och utbildningsnämnden 6 6 Inga avvikelser har noterats. Arbetet med intern kontroll bedrivs med många inblandade i hela förvaltningen. Avsikten är att det dels ska vara olika professioner som berörs dels att det ska kunna omfatta olika uppgifter/uppdrag/rutiner med mera som förekommer inom kulturoch utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Arbetet med intern kontroll ska upplevas som en naturlig del i det årliga arbetet. Miljö- bygg- och myndighetsnämnden Den notering som är gjord är att referensnummer saknas på víssa leverantörsfakturor. I övrig inga avvikelser Socialnämnden Kontroller har utförts enligt fastställd internkontrollplan. Enstaka mindre avvikelser har noterats. Avvikelserna finns på områdena personaladministration och verksamhet. Åtgärder och utredning har vidtagits. Teknik- och plannämnden Teknik- och planförvaltningen har genomfört granskning enligt upprättad internkontrollplan. Ett par avvikelser har noteras, där finns tidplan för åtgärd upprättad och ansvarig person har utsetts.

20 Förvaltningsberättelse Visioner och inriktningsmål Den 1 mars 2010 tog kommunfullmäktige beslut om ledord, slogan, vision och inriktningsmål för Hallsbergs kommun. Ledorden är tre och ska gälla för all verksamhet. Slogan ska användas när kommunen i olika sammanhang kommunicerar med omvärlden. Visionen består av tre delar och siktar mot framtiden. Inriktningsmålen är nio. Utifrån ledord, vision och inriktningsmål ska nämnder och styrelsen i samarbete med förvaltningen ta fram effektmål. Effektmålen ska presenteras i budgetförslaget. Därefter ska förvaltningen mot bakgrund av effektmålen fastställa verksamhetsmål i samband med nämndens egen verksamhetsbudget. Målen ska vara möjliga att följa upp. Kommunens tre ledord är: DEMOKRATI DIALOG DEMOKRATI All kommunal verksamhet ska styras demokratiskt och vara ett led i att utveckla den kommunala demokratin. DELAKTIGHET DIALOG Den kommunala verksamheten ska utvecklas i dialog mellan beslutande och kommuninvånare. DELAKTIGHET Alla kommuninvånare ska ges möjlighet till delaktighet i frågor som rör den kommunala verksamheten. Vision Hallsberg är den hållbara kommunen som erbjuder delaktighet, gemensam god service, ett brett utbud av tjänster och en stimulerande livsmiljö genom hela livet. Slogan HALLSBERG nära till Hallsbergs kommun har en hållbar tillväxt samtidigt som jämställdhet och jämlikhet stärks. Kommunen har över invånare år Hallsbergs kommun ska, i samverkan med regionen, fortsätta utvecklingen till att vara ett centrum för logistik av internationell klass. ÅRSREDOVISNING

Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 14 april 2015 för sammanträde kl 08.30. Ärenden 1 Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014

Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 14 april 2015 för sammanträde kl 08.30. Ärenden 1 Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 14 april 2015 för sammanträde kl 08.30 Ärenden 1 Årsredovisning för Hallsbergs kommun 2014 2. Beslut i frågan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Activus Piteå. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Robert Bergman Revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Alléskolans matsal i Hallsberg, måndagen den 3 november för sammanträde 2014 kl Val av presidium för mandatperioden

Alléskolans matsal i Hallsberg, måndagen den 3 november för sammanträde 2014 kl Val av presidium för mandatperioden HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid, Alléskolans matsal i Hallsberg, måndagen den 3 november för sammanträde 2014 kl 18.30 Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Val av presidium

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Årsredovisning Fastställd av Kommunfullmäktige

Årsredovisning Fastställd av Kommunfullmäktige Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-04-28 Innehållsförteckning Hallsbergskommun - en kommun på spåret 1 Den kommunala årsredovisningen 2 Omvärldsanalys 3 Förutsättningar i kommunen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun

POLITISKA RIKTLINJER. för styrmodellen i Norrköpings kommun POLITISKA RIKTLINJER för styrmodellen i Norrköpings kommun... 10 januari 2011 Politiska riktlinjer för styrmodellen i Norrköpings kommun Beslutade av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet 30 mars 2015 kl 18.30 Ärenden Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan.

Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30. Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans matsal, Hallsberg, måndagen den 28 april för sammanträde kl 18.30 Sammanträdet inleds med information i regionfrågan. Ärenden 1 Sammanträdets

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Pär Sturesson 5 oktober 2015 Granskning av delårsrapport 2015 Regionförbundet i Kalmar län Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer