KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2012:27 36, att hållas. Frågan återfinns separat i utskicket. ÄRENDEN 1. Justering 2. Avsägelser, s Fyllnadsval, s Förlängning av Höganäs kommuns folkhälsoplan, s Omorganisation av måltidspersonal till följd av uppsagt intraprenadavtal, s Antagande av taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 2014, s Anhållan om att få bilda egen lantmäterimyndighet, s Godkännande av köpeavtal och godkännande av anläggningsarrendeavtal avseende fastigheten Höganäs Viken 127:1, s Ny motion, s Information om de kommande valen 2014 (inga handlingar) Höganäs Göran Tornée Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Avsägelser 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Lena Jörsin (M) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt sitt uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutsunderlag Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 januari Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lena Jörsins (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 4

5 Ärende 3 Fyllnadsval 5

6 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/16, KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2014, 4, bordlägga valet av ersättare i byggnadsnämnden efter Margaretha Ahlström (M). Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Lena Jörsin (M) avseende uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutsunderlag Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 februari 2014, Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2014, 4. Ytterligare underlag i ärendet Avsägelse från Margaretha Ahlström (M), inkommen den 13 januari Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

7 Ärende 4 Förlängning av Höganäs kommuns folkhälsoplan 7

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2009/243 FÖRLÄNGNING AV S FOLKHÄLSOPLAN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011, 144, att anta den nu gällande folkhälsoplanen för Höganäs kommun som gäller till och med I en tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013 att föreslår kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetsgruppen för folkhälsa att den nuvarande planen förlängs till att gälla även under Förvaltningen samt arbetsgruppen hänvisar till den enkät avseende folkhälsovanor som Region Skåne arbetar med och vars resultat kommer att redovisas på kommunnivå under senhösten 2013 och det är klokt att invänta resultatet av denna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 27, Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag på förlängd folkhälsoplan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2013, 231, Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 5 november 2013, 24, Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 144. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN lo (28) KS/ 2009 / FÖRLÄGNING AV S FOLKHÄLSOPLAN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 2-t november 2011, 144, att anta den nu gällande folkhälsoplanen för Höganäs kommun som gäller till och med Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2013, 231, utgick ärendet då den föreslagna folkhälsoplanen inte hade reviderats i enlighet med av kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskottets muntliga önskemål. Folkhälsoplanen har nu reviderats i enlighet med kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts muntliga önskemål och kultur- och fritidsförvaltningen skriver i en ~änsteskrivelse den 30 oktober 2013 att förvaltningen samt arbetsgruppen för folkhälsa föreslår att den nuvarande planen förlängs till att gälla även under Förvaltningen samt arbetsgruppen hänvisar till den enkät avseende folkhälsovanor som Region Skåne arbetar med och vars resultat kommer att redovisas på kommunnivå under senhösten 2013 och det är klokt att invänta resultatet av denna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2013, 231, Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 5 november 2013, 24, Kultur- och fritidsförvaltningen, ~änsteskrivelse den 30 oktober 2013, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag på förlängd folkhälsoplan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 144. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) yrkar bifall till miljö- och folkhälsoutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och folkhälsoutskottets förslag att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR l.a/1 /!r ru 9

10 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2009/243 FÖRLÄNGNING AV FOLKHÄLSOPLAN FÖR 2014 Sammanfattning av ärendet Den nuvarande folkhälsoplanen KS/2009/243, fastställdes av kommunfullmäktige och gäller till och med Kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsgruppen för folkhälsa föreslår en förlängning av den nuvarande planen under Under 2013 har Region Skåne undersökt folkhälsovanor genom att skicka en folkhälsoenkät till skåningar mellan 18 och 80 år. Resultaten från denna enkät kommer att analyseras av Region Skånes Enhet för folkhälsa och social hållbarhet och redovisas på regionnivå, kommunnivå och i de större kommunerna även på kommundelsnivå under senhösten Mot bakgrund av detta; föreslås att den nuvarande folkhälsoplanen förlängs till och med 2014 och att en revidering av planen påbörjas när resultaten för Höganäs kommun är analyserade. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 30 oktober Förslag till beslut Nämndens namn/utskottets namn beslutar/ Miljö- och folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med 2014 Anneli Sjöborg Förvaltningschef KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

11 FOLKHÄLSOPLAN 11

12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen Dokumentet gäller för: Dokumentet gäller till och med: 12

13 (7) HÄLSA OCH FOLKHÄLSA VAD ÄR DET? Begreppet folkhälsa används traditionellt för att beskriva det allmänna hälsotillståndet i befolkningen. Folkhälsa är ett ansvar för samhället i stort, men betonar samspelet mellan individ och samhälle. Den svenska folkhälsopolitiken har det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en jämn och jämställd hälsa. De elva, nationella målområdena är följande: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomisk och social trygghet 3. Trygga och goda uppväxtvillkor 4. Ökad hälsa i arbetslivet 5. Sunda och säkra miljöer och produkter 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Gott skydd mot smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande FOLKHÄLSAN I HÖGANÄS I din hand håller du ett reviderat program för folkhälsan i Höganäs, God folkhälsa för en friskare kommun, för år Målsättningen är att folkhälsoprogrammet ska bli en användbar plattform och vägledning för att främja hälsa, utveckling och tillväxt. En förbättrad folkhälsa byggs genom uthålligt och långsiktigt arbete; det finns inga genvägar utan folkhälsoarbetet måste vara övergripande och tvärsektoriellt. Det framgångsrika folkhälsoarbetet handlar också om att stödja de krafter och faktorer som skapar hälsa, s k friskfaktorer; att bygga processer och strukturer, att skapa långsiktiga mål, att få med viktiga opinionsbildare och få uppslutning av så stora delar av samhällslivet som möjligt. Folkhälsoprogrammet för Höganäs ska utgöra ett stöd för respektive förvaltning och nämnd/utskott i det fortsatta folkhälsoarbetet. Det är ett levande dokument som bör revideras utifrån våra invånares behov. Avsikten har varit att skriva ett program som är lättläst, tydligt och lättillgängligt. Programmet kommer att finnas på kommunens hemsida där det också ges möjlighet att lämna synpunkter. Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor är kommunstyrelsen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

14 4 FOLKHÄLSOARBETE I Höganäs kommuns samtliga förvaltningar och bolag arbetar gemensamt för befolkningens hälsa. Arbetet tar sin utgångspunkt i de nationellt antagna folkhälsomålen och kunskap om hälsoläget i kommunen. Programmet är inte ett handlingsprogram i traditionell mening utan anger främst en politisk vilja att vidareutveckla och successivt förstärka folkhälsoarbetet. Kommunens folkhälsoarbete utgår från koncernövergripande prioriteringar och ledstjärnan Från kol till diamant och kommunens övriga målarbete. Breda satsningar och avgränsande mål prioriteras för bästa genomslag. Av de elva nationella målområdena föreslås Höganäs lägga särskild vikt vid: Kost och fysisk aktivitet, nationella målen 9-10 Alkohol, tobak och narkotika, nationellt mål 11 Stödjande miljöer, nationella målen 1-5 FOLKHÄLSA I HÖGANÄS MÅNGAS ANSVAR! Genom samverkan mellan olika aktörer i kommunen ska bättre förutsättningar skapas som gör det möjligt för alla invånare i Höganäs att ta ansvar för den egna hälsan, påverka sina levnadsvillkor och göra egna hälsosamma val. Bland aktörer menas bl.a. idrotts-och föreningsliv, primärvården, Försäkringskassan, kyrkan, polisen, Arbetsförmedlingen, arbetsplatser och arbetsmarknadens parter. HÄLSA OCH OHÄLSA I HÖGANÄS I Höganäs kommun genomförs redan idag en rad folkhälsoinsatser inom t ex skola, äldreomsorg, kultur- och idrottsanläggningar, miljö- och hälsoskydd och stadsplanering. Fixar-Malte, Hälsans stig, Håll Dig på Benen, Kultur-i-vården och skolor med hälsoprofilsinriktning är några av många goda exempel. I Höganäs gör ideella föreningar och privata organisationer betydande insatser. I det lokala arbetet är det viktigt att följa folkhälsans utveckling och använda metoder och insatser som visar på positiva effekter och livsstilsförändringar. Det är också angeläget att uppmärksamma de synergieffekter som förvaltningarnas och bolagens samlande arbete har på befolkningens folkhälsa. Befolkningen i Höganäs kommun har i förhållande till riket en god och jämlik hälsa. Men det finns hot mot hälsoläget och vi måste uppmärksammas varför kommunen bör prioritera fokusområden - kost och fysisk aktivitet, alkohol, tobak och narkotika samt stödjande miljöer - skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv. KOST OCH FYSISK AKTIVITET Övervikt är ett växande problem, bland såväl barn som vuxna. Idag beräknas 18 procent av alla tioåringar och cirka 50 procent av alla vuxna män i Sverige vara överviktiga. Dåliga matvanor och fysisk inaktivitet ligger bakom denna övervikt, som leder till flera vanligt förekommande sjukdomar och ökad dödlighet. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

15 5 De nationella målområdena 9-10 har här sammanförts under rubriken Kost och fysisk aktivitet. HANDLINGSPLAN Vi ska arbeta för att den kost som serveras i kommunal regi i första hand ska tillagas av råvaror som, om möjligt och är ekonomiskt försvarbart, är närodlade och/eller är ekologiskt framtagna. Medvetenheten kring kostens betydelse för en god folkhälsa ska spridas på alla nivåer inom den kommunala organisationen. Bekämpningsmedelsrester och tillförda tillsatser till vår kost, då framförallt smakförstärkare, färgämnen och konserveringsmedel bör minimeras genom direkta val av produkter, då främst ekologiska, där dessa ämnen inte påvisas eller tillåts förekomma med de mätbara målen Att en ökad andel råvaror och/eller ekologiskt framtagna livsmedel används i matlagning. HANDLINGSPLAN Föreningslivets tillgång till lokaler och vardagsmotionen för invånarna ska öka genom utbyggnaden av Höganäs Sportcenter, etapp 2. Vi ska även skapa medvetenhet och mer fysisk aktivitet i anslutning till skolan. Våra grönområden och gång- och cykelvägar ska utvecklas. Vi ska skapa medvetenhet om goda matvanor och fysisk aktivitet. En kommunal livsmedelsstrategi och kostplan bör upprättas. med de mätbara målen Att en ökad andel individer ska ha normal vikt (BMI för vuxna, och motsvarande för barn) Att en ökad andel individer ska utöva regelbunden fysisk aktivitet ALKOHOL, TOBAK OCH NARKOTIKA Närheten till Danmark ökar tillgången till alkohol och narkotika. Konsumtionen av alkohol, och hasch har ökat i Skåne under 2000-talet, även i yngre åldersgrupper. Samtidigt ser man en glädjande minskning av tobakskonsumtionen. Underlaget från Folkhälsoenkät i Skåne 2008 visar på behovet av åtgärder, särskilt när det gäller insatser för de unga. Området utgår från det nationella målet 11. HANDLINGSPLAN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

16 6 Familjen, skolorna och föreningslivet måste verka positivt för att skapa rök- och drogfria miljöer. Vi ska även ge utbildning och information, ha kontroll av tobaksförsäljning och alkoholutskänkning samt samarbeta med föreningslivet kring rök-, alkohol- och drogpolicies. med de mätbara målen Att en ökad andel individer ska vara tobaks- och narkotikafria Att en ökad andel individer ska minska sin alkoholkonsumtion Att rekryteringen till missbruk ska minska Att åldersgränsen för alkoholkonsumtionen respekteras STÖDJANDE MILJÖER SKOLA, ARBETSLIV, BOENDEMILJÖ OCH FRITIDSLIV Utöver inkomst ger arbetet och arbetsplatsen i sin positiva form; självkänsla, identitet, kamratskap och struktur i tillvaron. Eftersom arbetet är en viktig bas för människors identitet och sociala liv får det även effekter på hälsan. Bostaden och en tillfredsställande boendemiljö är en av förutsättningarna för god hälsa och trygghet. Detta bör komma till klart uttryck i kommunens bostadsförsörjningsprogram. En bra och säker psykisk och fysisk miljö för barn och unga ska nås genom att skapa en god skolmiljö som främjar lärande och psykisk hälsa. Fritidslivet är viktigt för att främja och bevara god hälsa och omfattar bl.a. lek, idrott, kultur, mötesplatser för umgänge med familj och vänner. Ett rikt kultur- och fritidutbud kan ge balans i livet och initiera och upprätthålla sociala nätverk. Förenings- och fritidsliv bör tillförsäkras tillräckliga lokaler till sina verksamheter. Området utgår från de nationella målen 1-5. HANDLINGSPLAN Vi ska öka antalet sociala mötesplatser. Det gör vi genom att satsa på utåtriktad verksamhet, anhörigcaféer och med hjälp av föreningslivet. Vi ska satsa på ökad säkerhet och trygghet. Det uppnår vi genom kommunens handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. med de mätbara målen Att skapa bättre förutsättningar för att en ökad andel individer via stödjande miljöer såsom skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv ska uppleva hälsa och välbefinnande. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

17 7 Miljö- och folkhälsoutskottet föreslås årligen sammanställa, utvärdera och följa upp programmet i bokslutsarbetet. PÅ VILKA GRUNDER VILAR EN FOLKHÄLSOSTRATEGI? Höganäs kommun siktar framåt genom visionen Från kol till diamant. Utöver de elva nationella folkhälsomålen har strategin direkta kopplingar till den regionala strategin för Folkhälsan i Skåne , som har målet att förbättra och öka jämlikheten i hälsa med utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken i enlighet med det övergripande målet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hela befolkningen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

18 Ärende 5 OMORGANISATION AV MÅLTIDSPERSONAL TILL FÖLJD AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL 18

19 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE OMORGANISATION AV MÅLTIDSPERSONAL TILL FÖLJD AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL KS/2013/833 Sammanfattning av ärendet Sedan tidigare har gällande intraprenadavtal avseende Tornlyckeskolan sagts upp. Utbildningsnämnden beslutade den 12 september 2013, 68, att meddela kommunfullmäktige och kommunfullmäktige behandlade den 21 november 2013, 158. Utbildningsnämnden skriver i sitt beslut den 28 november 2013, 83, att som en konsekvens av intraprenadavtalets upphörande föreligger behov att cirka 4,4 årsarbetare inom måltidsverksamheten och 3,6 årsarbetare inom städverksamheten övertas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Utbildningsnämnden föreslår att detta genomförs från och med den 1 januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 37, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2011, 83. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 6. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att samtliga måltidspersonalstjänster vi Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

20 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOM MUN (28) KS /2013/ KONSEKVENSE R AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL AVSEENDE TORNLYCKESKOLAN Samm anfattning av ärendet Sedan tidigare har gällande intraprenadavtal avseende Tomlyckeskolan sagts upp. Utbildningsnämnden beslutade den 12 september 2013, 68, att meddela kommunfullmäktige och kommunfullmäktige behandlade den 21 november 2013, 158. Utbildningsnämnden skriver i sitt beslut den 28 november 2013, 83, att som en konsekvens av intraprenadavtalets upphörande föreligger behov att cirka 4,4 årsarbetare inom måltidsverksamheten och 3,6 årsarbetare inom städverksamheten övertas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Utbildningsnämnden föreslår att detta genomförs från och med den l januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 6, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2011, 83. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidsperso nal s ~änster vi Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den l januari 2014, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den l januari Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR w l 20

21 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Jon Rickardsson (KD) Sekreterare Jeanette Liljenberg Protokollet har justerats den 12 december 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 december Höganäs

22 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UN/2008/55 83 KONSEKVENSER AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL Sammanfattning av ärendet Uppsägning av intraprenadavtal har inkommit från Tornlyckeskolan den 26 juni 2013 med önskan om uppsägning från och med Som en del av intraprenadavtalet ansvarar Tornlyckeskolan idag själva för sin måltidsverksamhet, sin lokalvård samt skötsel av utemiljön. I och med intraprenadavtalets upphörande föreslår utbildningsförvaltningen att måltidstjänsterna inom Tornlyckeskolan, ca 4,4 åa, övergår till teknik- och fastighetsförvaltningens kostenhet från och med Detta ligger i linje med utbildningsnämndens tidigare beslut om att överföra samtlig måltidspersonal inom förvaltningen till kostenheten. Då flertalet av ovanståendet tjänster är deltidstjänster är det i detta sammanhang viktigt att kostenheten och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa kombinationstjänster som ger bästa förutsättningar för anställning och där båda verksamhetsinriktningarnas intressen tillgodoses. Vidare föreslår förvaltningen att lokalvårdstjänsterna inom Tornlyckeskolan, motsvarande ca 3,6 åa, också övergår till teknik- och fastighetsförvaltningen från och med Slutligen föreslår utbildningsförvaltningen att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att planera för ett övertagande av driften av skötseln av Tornlyckeskolans utemiljö från och med Beslutsunderlag Upphörande av avtal mellan utbildningsnämnden i Höganäs och Tornlyckeenheten angående Intraprenad Nämndens beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidspersonaltjänster vid Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, samt uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

23 Ärende 6 Antagande av taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

24 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGANDE AV TAXOR OCH AVGIFTER INOM UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 KS/2013/1033 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2013, 14, att anta taxor avseende kulturskolan, suzukiundervisning, fritidsgårdsverksamhet, lokalhyra per person samt DJ/ljud/ljus-utrustning enligt rubrik 1 i utbildningsnämndens bilaga 12:94 att gälla från den 1 januari 2013, vilka samtliga framkommer i KF-bilaga 8/2013. Utbildningsnämnden har den 28 november 2013, 82, lämnat förslag på taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde 2014 för kommunfullmäktige att besluta om. Utbildningsnämndens förslag innebär bara en förändring av taxorna avseende trum-, gitarr- och fotokurs samt taxan för rockskola som föreslås höjas från 350 Sek/termin till 450 Sek/termin. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 38, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2013, 82, Utbildningsförvaltningen, förslag på taxor för utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 januari 2013, 14, inklusive KF-bilaga 8/2013. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 8. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

25 PROTO KOLL KOMM UNSTYRELS EN HÖGANÄS KOM MUN (28) 38 ANTAGANDE AV TAXOR OCH AVGIFTER INOM UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 KS/2013/1033 Samm anfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2013, 14, att anta taxor avseende kulturskolan, suzukiundervisning, fritidsgårdsverksamhet, lokalhyra per person samt DJ/ljud/ljus-utrustning enligt rubrik l i utbildningsnämndens bilaga 12:94 att gälla från den l januari 2013, vilka samtliga framkommer i KF-bilaga 8/2013. Utbildningsnämnden har den 28 november 2013, 82, lämnat förslag på taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde 2014 för kommunfullmäktige att besluta om. Utbildningsnämndens förslag innebär bara en förändring av taxorna avseende trum-, gitarr- och fotokurs samt taxan för rockskola som föreslås höjas från 350 Sek/termin till450 Sek/termin. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2014, 8, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 8, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2013, 82, Utbildningsförvaltningen, förslag på taxor för utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 januari 2013, 14, inklusive KF-bilaga 8/2013. Förslag till beslut p å sammanträdet Ordförande Peter Kovacs (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR vv 1 & ~ 25

26 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Jon Rickardsson (KD) Sekreterare Jeanette Liljenberg Protokollet har justerats den 12 december 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 december Höganäs

27 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN 82 TAXOR OCH AVGIFTER UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014 UN/2013/191 Sammanfattning av ärendet Inför varje budgetår fastställer utbildningsnämnden de taxor och avgifter som ska gälla inför nästkommande år. Nämnden har nu till uppgift att lämna förslag till fullmäktige om förändrade taxor och avgifter samt själv fastställa taxor i de fall det är möjligt. Beslutsunderlag Taxor utbildningsnämnden, dnr UN/2013/191 Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att att fastställa taxor och avgifter för 2014 i enlighet med punkt 2 i beslutsunderlaget, samt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för musik- och fritidsverksamheten 2014 i enlighet med punkt 1 i beslutsunderlaget. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Samtliga rektorer Höganäs

28 (3) Dnr UN/2013/191 TAXOR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Taxor som i helhet beslutas av kommunfullmäktige Musik- och fritidsverksamheten Avgifter kulturskolan Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Taxa 700 Sek/termin Sek/termin Sek/termin Suzukiundervisning Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Instrumenthyra Avgifter drama och dans Avgift musikalkurs 800 Sek/termin Sek/termin Sek/termin 450 Sek/termin 750 Sek/termin Sek/termin Avgifter fritidsgården Trum-, gitarr- och fotokurs Rockskola 450 Sek/termin 450 Sek/termin Lokalhyra per person Hyra replokal Hyra replokal studerande Hyra replokal 1 Hyra replokal 1 studerande 550 Sek/termin 350 Sek/termin 350 Sek/termin 200 Sek/termin UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

29 2 (3) 2. Taxor som tillämpas/justeras/uppräknas av respektive nämnd Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa) Inkomsttak för bestämning av avgiftsgrundande inkomst: kronor per månad Avgift per månad för barn 1-5 år med placering i förskola eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 840 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Avgift per månad för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Övriga avgifter per månad: Allmän förskola + förskola/familjedaghem Fritidsklubb Lovdagsomsorg Allmän förskola är avgiftsfri. För barn som har omsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. 50 % av avgiften för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem. Avgift för mellanmål tillkommer. 45 kronor per dag Skolbussar För skolelever som ej är berättigade till skolskjuts finns möjlighet att köpa enkelbiljetter eller terminskort som man kan utnyttja i mån av plats på kommunens egna skolbussar. Terminskort 700 Sek Enkelbiljett 7 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

30 3 (3) Lokalkostnader År År (Uppräknat med 1,3 % avrundat till helt femeller tiotal, därefter 30 % subvention) Maxhyra Maxhyra Klassrum, sammanträdesrum och liknande kr/tim kr/tim /dag /dag Föreningar och studieförbund (50) 95 (680) 760 Övriga och för kommersiell verksamhet (130) 135 (1040) 1080 Matsalar och samlingslokaler Föreningar och studieförbund (70) 135 (560) 1065 Övriga och för kommersiell verksamhet (185) 190 (1480) 1520 Specialsalar (hemkunskap, slöjd, idrott) Föreningar och studieförbund (100) 185 (800) 1480 Övriga och för kommersiell verksamhet (260) 265 (2080) 2120 Datasalar Föreningar och studieförbund (125) 230 (1000) 1840 Övriga och för kommersiell verksamhet (325) 330 (2600) 2640 Övrigt Upprättande av ny handling (betygsavskrifter, terminsbetyg, vaccinationsbevis, etc.) 100 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort gymnasiet) 300 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort grundskola) 50 Sek Pedagogisk måltid (grundskolorna) 20 Sek Pedagogisk måltid (förskoleverksamhet) 15 Sek Prövning vuxenutbildning 500 Sek/prövning Översättningar av betyg till engelska 100 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa

FOKUSRAPPORT. Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 FOKUSRAPPORT Tio åtgärder för att främja unga vuxnas psykiska hälsa 2009 Rapporten är framtagen av Yvonne Forsell Eija Airaksinen

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga

Barnen i fokus. Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Barnen i fokus Exempel på förutsättningar för ett framgångsrikt stöd till barn och unga Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Skade- och olycksförebyggande verksamhet i Ånge kommun Handlingsprogram för förebyggande verksamhet i Ånge kommun enligt Lag om skydd mot olyckor Dokumentnamn: Handlingsprogram för förebyggande verksamhet

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer