KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2012:27 36, att hållas. Frågan återfinns separat i utskicket. ÄRENDEN 1. Justering 2. Avsägelser, s Fyllnadsval, s Förlängning av Höganäs kommuns folkhälsoplan, s Omorganisation av måltidspersonal till följd av uppsagt intraprenadavtal, s Antagande av taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 2014, s Anhållan om att få bilda egen lantmäterimyndighet, s Godkännande av köpeavtal och godkännande av anläggningsarrendeavtal avseende fastigheten Höganäs Viken 127:1, s Ny motion, s Information om de kommande valen 2014 (inga handlingar) Höganäs Göran Tornée Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Avsägelser 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Lena Jörsin (M) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt sitt uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutsunderlag Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 januari Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lena Jörsins (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 4

5 Ärende 3 Fyllnadsval 5

6 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/16, KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2014, 4, bordlägga valet av ersättare i byggnadsnämnden efter Margaretha Ahlström (M). Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Lena Jörsin (M) avseende uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutsunderlag Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 februari 2014, Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2014, 4. Ytterligare underlag i ärendet Avsägelse från Margaretha Ahlström (M), inkommen den 13 januari Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

7 Ärende 4 Förlängning av Höganäs kommuns folkhälsoplan 7

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2009/243 FÖRLÄNGNING AV S FOLKHÄLSOPLAN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011, 144, att anta den nu gällande folkhälsoplanen för Höganäs kommun som gäller till och med I en tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013 att föreslår kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetsgruppen för folkhälsa att den nuvarande planen förlängs till att gälla även under Förvaltningen samt arbetsgruppen hänvisar till den enkät avseende folkhälsovanor som Region Skåne arbetar med och vars resultat kommer att redovisas på kommunnivå under senhösten 2013 och det är klokt att invänta resultatet av denna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 27, Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag på förlängd folkhälsoplan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2013, 231, Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 5 november 2013, 24, Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 144. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN lo (28) KS/ 2009 / FÖRLÄGNING AV S FOLKHÄLSOPLAN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 2-t november 2011, 144, att anta den nu gällande folkhälsoplanen för Höganäs kommun som gäller till och med Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2013, 231, utgick ärendet då den föreslagna folkhälsoplanen inte hade reviderats i enlighet med av kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskottets muntliga önskemål. Folkhälsoplanen har nu reviderats i enlighet med kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts muntliga önskemål och kultur- och fritidsförvaltningen skriver i en ~änsteskrivelse den 30 oktober 2013 att förvaltningen samt arbetsgruppen för folkhälsa föreslår att den nuvarande planen förlängs till att gälla även under Förvaltningen samt arbetsgruppen hänvisar till den enkät avseende folkhälsovanor som Region Skåne arbetar med och vars resultat kommer att redovisas på kommunnivå under senhösten 2013 och det är klokt att invänta resultatet av denna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2013, 231, Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 5 november 2013, 24, Kultur- och fritidsförvaltningen, ~änsteskrivelse den 30 oktober 2013, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag på förlängd folkhälsoplan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 144. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) yrkar bifall till miljö- och folkhälsoutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och folkhälsoutskottets förslag att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR l.a/1 /!r ru 9

10 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2009/243 FÖRLÄNGNING AV FOLKHÄLSOPLAN FÖR 2014 Sammanfattning av ärendet Den nuvarande folkhälsoplanen KS/2009/243, fastställdes av kommunfullmäktige och gäller till och med Kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsgruppen för folkhälsa föreslår en förlängning av den nuvarande planen under Under 2013 har Region Skåne undersökt folkhälsovanor genom att skicka en folkhälsoenkät till skåningar mellan 18 och 80 år. Resultaten från denna enkät kommer att analyseras av Region Skånes Enhet för folkhälsa och social hållbarhet och redovisas på regionnivå, kommunnivå och i de större kommunerna även på kommundelsnivå under senhösten Mot bakgrund av detta; föreslås att den nuvarande folkhälsoplanen förlängs till och med 2014 och att en revidering av planen påbörjas när resultaten för Höganäs kommun är analyserade. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 30 oktober Förslag till beslut Nämndens namn/utskottets namn beslutar/ Miljö- och folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med 2014 Anneli Sjöborg Förvaltningschef KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

11 FOLKHÄLSOPLAN 11

12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen Dokumentet gäller för: Dokumentet gäller till och med: 12

13 (7) HÄLSA OCH FOLKHÄLSA VAD ÄR DET? Begreppet folkhälsa används traditionellt för att beskriva det allmänna hälsotillståndet i befolkningen. Folkhälsa är ett ansvar för samhället i stort, men betonar samspelet mellan individ och samhälle. Den svenska folkhälsopolitiken har det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en jämn och jämställd hälsa. De elva, nationella målområdena är följande: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomisk och social trygghet 3. Trygga och goda uppväxtvillkor 4. Ökad hälsa i arbetslivet 5. Sunda och säkra miljöer och produkter 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Gott skydd mot smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande FOLKHÄLSAN I HÖGANÄS I din hand håller du ett reviderat program för folkhälsan i Höganäs, God folkhälsa för en friskare kommun, för år Målsättningen är att folkhälsoprogrammet ska bli en användbar plattform och vägledning för att främja hälsa, utveckling och tillväxt. En förbättrad folkhälsa byggs genom uthålligt och långsiktigt arbete; det finns inga genvägar utan folkhälsoarbetet måste vara övergripande och tvärsektoriellt. Det framgångsrika folkhälsoarbetet handlar också om att stödja de krafter och faktorer som skapar hälsa, s k friskfaktorer; att bygga processer och strukturer, att skapa långsiktiga mål, att få med viktiga opinionsbildare och få uppslutning av så stora delar av samhällslivet som möjligt. Folkhälsoprogrammet för Höganäs ska utgöra ett stöd för respektive förvaltning och nämnd/utskott i det fortsatta folkhälsoarbetet. Det är ett levande dokument som bör revideras utifrån våra invånares behov. Avsikten har varit att skriva ett program som är lättläst, tydligt och lättillgängligt. Programmet kommer att finnas på kommunens hemsida där det också ges möjlighet att lämna synpunkter. Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor är kommunstyrelsen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

14 4 FOLKHÄLSOARBETE I Höganäs kommuns samtliga förvaltningar och bolag arbetar gemensamt för befolkningens hälsa. Arbetet tar sin utgångspunkt i de nationellt antagna folkhälsomålen och kunskap om hälsoläget i kommunen. Programmet är inte ett handlingsprogram i traditionell mening utan anger främst en politisk vilja att vidareutveckla och successivt förstärka folkhälsoarbetet. Kommunens folkhälsoarbete utgår från koncernövergripande prioriteringar och ledstjärnan Från kol till diamant och kommunens övriga målarbete. Breda satsningar och avgränsande mål prioriteras för bästa genomslag. Av de elva nationella målområdena föreslås Höganäs lägga särskild vikt vid: Kost och fysisk aktivitet, nationella målen 9-10 Alkohol, tobak och narkotika, nationellt mål 11 Stödjande miljöer, nationella målen 1-5 FOLKHÄLSA I HÖGANÄS MÅNGAS ANSVAR! Genom samverkan mellan olika aktörer i kommunen ska bättre förutsättningar skapas som gör det möjligt för alla invånare i Höganäs att ta ansvar för den egna hälsan, påverka sina levnadsvillkor och göra egna hälsosamma val. Bland aktörer menas bl.a. idrotts-och föreningsliv, primärvården, Försäkringskassan, kyrkan, polisen, Arbetsförmedlingen, arbetsplatser och arbetsmarknadens parter. HÄLSA OCH OHÄLSA I HÖGANÄS I Höganäs kommun genomförs redan idag en rad folkhälsoinsatser inom t ex skola, äldreomsorg, kultur- och idrottsanläggningar, miljö- och hälsoskydd och stadsplanering. Fixar-Malte, Hälsans stig, Håll Dig på Benen, Kultur-i-vården och skolor med hälsoprofilsinriktning är några av många goda exempel. I Höganäs gör ideella föreningar och privata organisationer betydande insatser. I det lokala arbetet är det viktigt att följa folkhälsans utveckling och använda metoder och insatser som visar på positiva effekter och livsstilsförändringar. Det är också angeläget att uppmärksamma de synergieffekter som förvaltningarnas och bolagens samlande arbete har på befolkningens folkhälsa. Befolkningen i Höganäs kommun har i förhållande till riket en god och jämlik hälsa. Men det finns hot mot hälsoläget och vi måste uppmärksammas varför kommunen bör prioritera fokusområden - kost och fysisk aktivitet, alkohol, tobak och narkotika samt stödjande miljöer - skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv. KOST OCH FYSISK AKTIVITET Övervikt är ett växande problem, bland såväl barn som vuxna. Idag beräknas 18 procent av alla tioåringar och cirka 50 procent av alla vuxna män i Sverige vara överviktiga. Dåliga matvanor och fysisk inaktivitet ligger bakom denna övervikt, som leder till flera vanligt förekommande sjukdomar och ökad dödlighet. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

15 5 De nationella målområdena 9-10 har här sammanförts under rubriken Kost och fysisk aktivitet. HANDLINGSPLAN Vi ska arbeta för att den kost som serveras i kommunal regi i första hand ska tillagas av råvaror som, om möjligt och är ekonomiskt försvarbart, är närodlade och/eller är ekologiskt framtagna. Medvetenheten kring kostens betydelse för en god folkhälsa ska spridas på alla nivåer inom den kommunala organisationen. Bekämpningsmedelsrester och tillförda tillsatser till vår kost, då framförallt smakförstärkare, färgämnen och konserveringsmedel bör minimeras genom direkta val av produkter, då främst ekologiska, där dessa ämnen inte påvisas eller tillåts förekomma med de mätbara målen Att en ökad andel råvaror och/eller ekologiskt framtagna livsmedel används i matlagning. HANDLINGSPLAN Föreningslivets tillgång till lokaler och vardagsmotionen för invånarna ska öka genom utbyggnaden av Höganäs Sportcenter, etapp 2. Vi ska även skapa medvetenhet och mer fysisk aktivitet i anslutning till skolan. Våra grönområden och gång- och cykelvägar ska utvecklas. Vi ska skapa medvetenhet om goda matvanor och fysisk aktivitet. En kommunal livsmedelsstrategi och kostplan bör upprättas. med de mätbara målen Att en ökad andel individer ska ha normal vikt (BMI för vuxna, och motsvarande för barn) Att en ökad andel individer ska utöva regelbunden fysisk aktivitet ALKOHOL, TOBAK OCH NARKOTIKA Närheten till Danmark ökar tillgången till alkohol och narkotika. Konsumtionen av alkohol, och hasch har ökat i Skåne under 2000-talet, även i yngre åldersgrupper. Samtidigt ser man en glädjande minskning av tobakskonsumtionen. Underlaget från Folkhälsoenkät i Skåne 2008 visar på behovet av åtgärder, särskilt när det gäller insatser för de unga. Området utgår från det nationella målet 11. HANDLINGSPLAN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

16 6 Familjen, skolorna och föreningslivet måste verka positivt för att skapa rök- och drogfria miljöer. Vi ska även ge utbildning och information, ha kontroll av tobaksförsäljning och alkoholutskänkning samt samarbeta med föreningslivet kring rök-, alkohol- och drogpolicies. med de mätbara målen Att en ökad andel individer ska vara tobaks- och narkotikafria Att en ökad andel individer ska minska sin alkoholkonsumtion Att rekryteringen till missbruk ska minska Att åldersgränsen för alkoholkonsumtionen respekteras STÖDJANDE MILJÖER SKOLA, ARBETSLIV, BOENDEMILJÖ OCH FRITIDSLIV Utöver inkomst ger arbetet och arbetsplatsen i sin positiva form; självkänsla, identitet, kamratskap och struktur i tillvaron. Eftersom arbetet är en viktig bas för människors identitet och sociala liv får det även effekter på hälsan. Bostaden och en tillfredsställande boendemiljö är en av förutsättningarna för god hälsa och trygghet. Detta bör komma till klart uttryck i kommunens bostadsförsörjningsprogram. En bra och säker psykisk och fysisk miljö för barn och unga ska nås genom att skapa en god skolmiljö som främjar lärande och psykisk hälsa. Fritidslivet är viktigt för att främja och bevara god hälsa och omfattar bl.a. lek, idrott, kultur, mötesplatser för umgänge med familj och vänner. Ett rikt kultur- och fritidutbud kan ge balans i livet och initiera och upprätthålla sociala nätverk. Förenings- och fritidsliv bör tillförsäkras tillräckliga lokaler till sina verksamheter. Området utgår från de nationella målen 1-5. HANDLINGSPLAN Vi ska öka antalet sociala mötesplatser. Det gör vi genom att satsa på utåtriktad verksamhet, anhörigcaféer och med hjälp av föreningslivet. Vi ska satsa på ökad säkerhet och trygghet. Det uppnår vi genom kommunens handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. med de mätbara målen Att skapa bättre förutsättningar för att en ökad andel individer via stödjande miljöer såsom skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv ska uppleva hälsa och välbefinnande. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

17 7 Miljö- och folkhälsoutskottet föreslås årligen sammanställa, utvärdera och följa upp programmet i bokslutsarbetet. PÅ VILKA GRUNDER VILAR EN FOLKHÄLSOSTRATEGI? Höganäs kommun siktar framåt genom visionen Från kol till diamant. Utöver de elva nationella folkhälsomålen har strategin direkta kopplingar till den regionala strategin för Folkhälsan i Skåne , som har målet att förbättra och öka jämlikheten i hälsa med utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken i enlighet med det övergripande målet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hela befolkningen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

18 Ärende 5 OMORGANISATION AV MÅLTIDSPERSONAL TILL FÖLJD AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL 18

19 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE OMORGANISATION AV MÅLTIDSPERSONAL TILL FÖLJD AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL KS/2013/833 Sammanfattning av ärendet Sedan tidigare har gällande intraprenadavtal avseende Tornlyckeskolan sagts upp. Utbildningsnämnden beslutade den 12 september 2013, 68, att meddela kommunfullmäktige och kommunfullmäktige behandlade den 21 november 2013, 158. Utbildningsnämnden skriver i sitt beslut den 28 november 2013, 83, att som en konsekvens av intraprenadavtalets upphörande föreligger behov att cirka 4,4 årsarbetare inom måltidsverksamheten och 3,6 årsarbetare inom städverksamheten övertas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Utbildningsnämnden föreslår att detta genomförs från och med den 1 januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 37, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2011, 83. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 6. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att samtliga måltidspersonalstjänster vi Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

20 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOM MUN (28) KS /2013/ KONSEKVENSE R AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL AVSEENDE TORNLYCKESKOLAN Samm anfattning av ärendet Sedan tidigare har gällande intraprenadavtal avseende Tomlyckeskolan sagts upp. Utbildningsnämnden beslutade den 12 september 2013, 68, att meddela kommunfullmäktige och kommunfullmäktige behandlade den 21 november 2013, 158. Utbildningsnämnden skriver i sitt beslut den 28 november 2013, 83, att som en konsekvens av intraprenadavtalets upphörande föreligger behov att cirka 4,4 årsarbetare inom måltidsverksamheten och 3,6 årsarbetare inom städverksamheten övertas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Utbildningsnämnden föreslår att detta genomförs från och med den l januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 6, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2011, 83. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidsperso nal s ~änster vi Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den l januari 2014, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den l januari Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR w l 20

21 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Jon Rickardsson (KD) Sekreterare Jeanette Liljenberg Protokollet har justerats den 12 december 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 december Höganäs

22 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UN/2008/55 83 KONSEKVENSER AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL Sammanfattning av ärendet Uppsägning av intraprenadavtal har inkommit från Tornlyckeskolan den 26 juni 2013 med önskan om uppsägning från och med Som en del av intraprenadavtalet ansvarar Tornlyckeskolan idag själva för sin måltidsverksamhet, sin lokalvård samt skötsel av utemiljön. I och med intraprenadavtalets upphörande föreslår utbildningsförvaltningen att måltidstjänsterna inom Tornlyckeskolan, ca 4,4 åa, övergår till teknik- och fastighetsförvaltningens kostenhet från och med Detta ligger i linje med utbildningsnämndens tidigare beslut om att överföra samtlig måltidspersonal inom förvaltningen till kostenheten. Då flertalet av ovanståendet tjänster är deltidstjänster är det i detta sammanhang viktigt att kostenheten och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa kombinationstjänster som ger bästa förutsättningar för anställning och där båda verksamhetsinriktningarnas intressen tillgodoses. Vidare föreslår förvaltningen att lokalvårdstjänsterna inom Tornlyckeskolan, motsvarande ca 3,6 åa, också övergår till teknik- och fastighetsförvaltningen från och med Slutligen föreslår utbildningsförvaltningen att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att planera för ett övertagande av driften av skötseln av Tornlyckeskolans utemiljö från och med Beslutsunderlag Upphörande av avtal mellan utbildningsnämnden i Höganäs och Tornlyckeenheten angående Intraprenad Nämndens beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidspersonaltjänster vid Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, samt uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

23 Ärende 6 Antagande av taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

24 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGANDE AV TAXOR OCH AVGIFTER INOM UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 KS/2013/1033 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2013, 14, att anta taxor avseende kulturskolan, suzukiundervisning, fritidsgårdsverksamhet, lokalhyra per person samt DJ/ljud/ljus-utrustning enligt rubrik 1 i utbildningsnämndens bilaga 12:94 att gälla från den 1 januari 2013, vilka samtliga framkommer i KF-bilaga 8/2013. Utbildningsnämnden har den 28 november 2013, 82, lämnat förslag på taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde 2014 för kommunfullmäktige att besluta om. Utbildningsnämndens förslag innebär bara en förändring av taxorna avseende trum-, gitarr- och fotokurs samt taxan för rockskola som föreslås höjas från 350 Sek/termin till 450 Sek/termin. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 38, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2013, 82, Utbildningsförvaltningen, förslag på taxor för utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 januari 2013, 14, inklusive KF-bilaga 8/2013. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 8. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

25 PROTO KOLL KOMM UNSTYRELS EN HÖGANÄS KOM MUN (28) 38 ANTAGANDE AV TAXOR OCH AVGIFTER INOM UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 KS/2013/1033 Samm anfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2013, 14, att anta taxor avseende kulturskolan, suzukiundervisning, fritidsgårdsverksamhet, lokalhyra per person samt DJ/ljud/ljus-utrustning enligt rubrik l i utbildningsnämndens bilaga 12:94 att gälla från den l januari 2013, vilka samtliga framkommer i KF-bilaga 8/2013. Utbildningsnämnden har den 28 november 2013, 82, lämnat förslag på taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde 2014 för kommunfullmäktige att besluta om. Utbildningsnämndens förslag innebär bara en förändring av taxorna avseende trum-, gitarr- och fotokurs samt taxan för rockskola som föreslås höjas från 350 Sek/termin till450 Sek/termin. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2014, 8, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 8, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2013, 82, Utbildningsförvaltningen, förslag på taxor för utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 januari 2013, 14, inklusive KF-bilaga 8/2013. Förslag till beslut p å sammanträdet Ordförande Peter Kovacs (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR vv 1 & ~ 25

26 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Jon Rickardsson (KD) Sekreterare Jeanette Liljenberg Protokollet har justerats den 12 december 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 december Höganäs

27 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN 82 TAXOR OCH AVGIFTER UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014 UN/2013/191 Sammanfattning av ärendet Inför varje budgetår fastställer utbildningsnämnden de taxor och avgifter som ska gälla inför nästkommande år. Nämnden har nu till uppgift att lämna förslag till fullmäktige om förändrade taxor och avgifter samt själv fastställa taxor i de fall det är möjligt. Beslutsunderlag Taxor utbildningsnämnden, dnr UN/2013/191 Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att att fastställa taxor och avgifter för 2014 i enlighet med punkt 2 i beslutsunderlaget, samt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för musik- och fritidsverksamheten 2014 i enlighet med punkt 1 i beslutsunderlaget. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Samtliga rektorer Höganäs

28 (3) Dnr UN/2013/191 TAXOR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Taxor som i helhet beslutas av kommunfullmäktige Musik- och fritidsverksamheten Avgifter kulturskolan Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Taxa 700 Sek/termin Sek/termin Sek/termin Suzukiundervisning Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Instrumenthyra Avgifter drama och dans Avgift musikalkurs 800 Sek/termin Sek/termin Sek/termin 450 Sek/termin 750 Sek/termin Sek/termin Avgifter fritidsgården Trum-, gitarr- och fotokurs Rockskola 450 Sek/termin 450 Sek/termin Lokalhyra per person Hyra replokal Hyra replokal studerande Hyra replokal 1 Hyra replokal 1 studerande 550 Sek/termin 350 Sek/termin 350 Sek/termin 200 Sek/termin UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

29 2 (3) 2. Taxor som tillämpas/justeras/uppräknas av respektive nämnd Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa) Inkomsttak för bestämning av avgiftsgrundande inkomst: kronor per månad Avgift per månad för barn 1-5 år med placering i förskola eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 840 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Avgift per månad för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Övriga avgifter per månad: Allmän förskola + förskola/familjedaghem Fritidsklubb Lovdagsomsorg Allmän förskola är avgiftsfri. För barn som har omsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. 50 % av avgiften för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem. Avgift för mellanmål tillkommer. 45 kronor per dag Skolbussar För skolelever som ej är berättigade till skolskjuts finns möjlighet att köpa enkelbiljetter eller terminskort som man kan utnyttja i mån av plats på kommunens egna skolbussar. Terminskort 700 Sek Enkelbiljett 7 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

30 3 (3) Lokalkostnader År År (Uppräknat med 1,3 % avrundat till helt femeller tiotal, därefter 30 % subvention) Maxhyra Maxhyra Klassrum, sammanträdesrum och liknande kr/tim kr/tim /dag /dag Föreningar och studieförbund (50) 95 (680) 760 Övriga och för kommersiell verksamhet (130) 135 (1040) 1080 Matsalar och samlingslokaler Föreningar och studieförbund (70) 135 (560) 1065 Övriga och för kommersiell verksamhet (185) 190 (1480) 1520 Specialsalar (hemkunskap, slöjd, idrott) Föreningar och studieförbund (100) 185 (800) 1480 Övriga och för kommersiell verksamhet (260) 265 (2080) 2120 Datasalar Föreningar och studieförbund (125) 230 (1000) 1840 Övriga och för kommersiell verksamhet (325) 330 (2600) 2640 Övrigt Upprättande av ny handling (betygsavskrifter, terminsbetyg, vaccinationsbevis, etc.) 100 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort gymnasiet) 300 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort grundskola) 50 Sek Pedagogisk måltid (grundskolorna) 20 Sek Pedagogisk måltid (förskoleverksamhet) 15 Sek Prövning vuxenutbildning 500 Sek/prövning Översättningar av betyg till engelska 100 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (2) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-11-28 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-11-28, kl 18.30 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012

Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Ett gott liv i Mora Folkhälsoprogram 2010-2012 Alla har lika rätt till god hälsa För att skapa förutsättningar för en god hälsa i Mora kommun krävs samarbete mellan kommunala verksamheter, hälso- och sjukvård,

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015

Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Dnr KK09/250 Miljö- och Folkhälsostrategi för Nyköpings kommun 2012-2015 Beslutad i kommunstyrelsen 2011-XX-XX Beslutad i kommunfullmäktige 2011-XX-XX Förord Alla globala problem är lokala någonstans.

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011.

Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Områden att uppmärksamma i det kommunövergripande folkhälsoarbetet 2008-2011. Bakgrund Utgångspunkt för kommunens folkhälsoarbete är: Kommunfullmäktiges beslut (1999-12-09) om miljönämndens ansvar att

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M)

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 Barn- och Utbildning 2009-05-08 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämnden sammanträder torsdagen den 14 maj 2009, klockan 17.00, kommunkontoret, Stora Tjörnsalen. 1. Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.

Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma. 1(5) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Ledamot och ersättare anmäler förhinder till att delta på mötet till Mattias Fyhr, nämndsekreterare 040-641 1645, mattias.fyhr@lomma.se Gruppmöten: Borgerliga gruppen

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1

Regional konferens i Södermanland. Anita Linell. 23 september 2011. 2011-09-27 Sid 1 Regional konferens i Södermanland Anita Linell 23 september 2011 2011-09-27 Sid 1 Uppdraget från regeringen Beskriva utvecklingen med fokus på 2004 2009. Redovisa genomförda åtgärder. Föreslå framtida

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program Flens kommun Förslag 2008-2011 Innehållsförteckning Inledning Folkhälsa och folkhälsoarbete Folkhälsa och hälsa Folkhälsoarbete Hälsans bestämningsfaktorer Risk och skyddsfaktorer

Läs mer

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011.

Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Sammanställning av samrådsremiss: Folkhälsoplan för Borlänge Kommun 2008-2011. Borlänge kommun har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till folkhälsoplan för Borlänge Kommuns långsiktiga,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11

PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 PROTOKOLL 1 (14) 2014-02-11 Konsumentnämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 10.00-12.05 ande Valter Stenberg (S), ordförande Inger Lundqvist (FP) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Lars-Eric Lidman (S) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun?

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun? Kommunfullmäktige 2006-01-30 28 73 2006-11-27 225 512 Kommunstyrelsen 2006-11-13 206 500 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 211 456 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomikontoret 06.27

Läs mer

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun

Folkhälsa. Folkhälsomål för Umeå kommun Folkhälsa Folkhälsomål för Umeå kommun Inledning I Umeå kommun vill vi arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens övergripande mål är att skapa en attraktiv kommun där människor har förutsättningar

Läs mer

Helsingborgs stad juni 2005 Arbetsmaterial Kerstin Månsson

Helsingborgs stad juni 2005 Arbetsmaterial Kerstin Månsson Helsingborgs stad juni 2005 Kerstin Månsson Arbetsmaterial Inledning Begreppet hälsa skall här läsas och förstås i sitt allra vidaste sammanhang, vilket gör att begrepp som folkhälsa, välfärd och hållbar

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer