KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till , eller I anslutning till sammanträdets öppnande kommer allmänhetens frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, KFS 2012:27 36, att hållas. Frågan återfinns separat i utskicket. ÄRENDEN 1. Justering 2. Avsägelser, s Fyllnadsval, s Förlängning av Höganäs kommuns folkhälsoplan, s Omorganisation av måltidspersonal till följd av uppsagt intraprenadavtal, s Antagande av taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde 2014, s Anhållan om att få bilda egen lantmäterimyndighet, s Godkännande av köpeavtal och godkännande av anläggningsarrendeavtal avseende fastigheten Höganäs Viken 127:1, s Ny motion, s Information om de kommande valen 2014 (inga handlingar) Höganäs Göran Tornée Ordförande KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 Ärende 2 Avsägelser 2

3 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE AVSÄGELSER KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Lena Jörsin (M) har lämnat in en avsägelse avseende sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt sitt uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutsunderlag Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 januari Kommunfullmäktiges beslut Förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lena Jörsins (M) avsägelse avseende uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

4 4

5 Ärende 3 Fyllnadsval 5

6 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE FYLLNADSVAL KS/2014/16, KS/2014/91 Sammanfattning av ärendet Fyllnadsval behöver förrättas efter kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2014, 4, bordlägga valet av ersättare i byggnadsnämnden efter Margaretha Ahlström (M). Fyllnadsval behöver förrättas efter avsägelse från Lena Jörsin (M) avseende uppdrag som nämndeman vid Helsingborgs tingsrätt. Beslutsunderlag Avsägelse från Lena Jörsin (M), inkommen den 5 februari 2014, Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2014, 4. Ytterligare underlag i ärendet Avsägelse från Margaretha Ahlström (M), inkommen den 13 januari Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att att Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

7 Ärende 4 Förlängning av Höganäs kommuns folkhälsoplan 7

8 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2009/243 FÖRLÄNGNING AV S FOLKHÄLSOPLAN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011, 144, att anta den nu gällande folkhälsoplanen för Höganäs kommun som gäller till och med I en tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013 att föreslår kultur- och fritidsförvaltningen samt arbetsgruppen för folkhälsa att den nuvarande planen förlängs till att gälla även under Förvaltningen samt arbetsgruppen hänvisar till den enkät avseende folkhälsovanor som Region Skåne arbetar med och vars resultat kommer att redovisas på kommunnivå under senhösten 2013 och det är klokt att invänta resultatet av denna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 27, Kultur- och fritidsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 30 oktober 2013, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag på förlängd folkhälsoplan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2013, 231, Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 5 november 2013, 24, Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 144. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktiges beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOMMUN lo (28) KS/ 2009 / FÖRLÄGNING AV S FOLKHÄLSOPLAN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 2-t november 2011, 144, att anta den nu gällande folkhälsoplanen för Höganäs kommun som gäller till och med Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 december 2013, 231, utgick ärendet då den föreslagna folkhälsoplanen inte hade reviderats i enlighet med av kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskottets muntliga önskemål. Folkhälsoplanen har nu reviderats i enlighet med kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts muntliga önskemål och kultur- och fritidsförvaltningen skriver i en ~änsteskrivelse den 30 oktober 2013 att förvaltningen samt arbetsgruppen för folkhälsa föreslår att den nuvarande planen förlängs till att gälla även under Förvaltningen samt arbetsgruppen hänvisar till den enkät avseende folkhälsovanor som Region Skåne arbetar med och vars resultat kommer att redovisas på kommunnivå under senhösten 2013 och det är klokt att invänta resultatet av denna. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2013, 231, Kommunstyrelsens miljö- och folkhälsoutskotts beslut den 5 november 2013, 24, Kultur- och fritidsförvaltningen, ~änsteskrivelse den 30 oktober 2013, Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag på förlängd folkhälsoplan. Ytterligare underlag i ärendet Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2011, 144. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) yrkar bifall till miljö- och folkhälsoutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med miljö- och folkhälsoutskottets förslag att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR l.a/1 /!r ru 9

10 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2009/243 FÖRLÄNGNING AV FOLKHÄLSOPLAN FÖR 2014 Sammanfattning av ärendet Den nuvarande folkhälsoplanen KS/2009/243, fastställdes av kommunfullmäktige och gäller till och med Kultur- och fritidsförvaltningen och arbetsgruppen för folkhälsa föreslår en förlängning av den nuvarande planen under Under 2013 har Region Skåne undersökt folkhälsovanor genom att skicka en folkhälsoenkät till skåningar mellan 18 och 80 år. Resultaten från denna enkät kommer att analyseras av Region Skånes Enhet för folkhälsa och social hållbarhet och redovisas på regionnivå, kommunnivå och i de större kommunerna även på kommundelsnivå under senhösten Mot bakgrund av detta; föreslås att den nuvarande folkhälsoplanen förlängs till och med 2014 och att en revidering av planen påbörjas när resultaten för Höganäs kommun är analyserade. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 30 oktober Förslag till beslut Nämndens namn/utskottets namn beslutar/ Miljö- och folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta en förlängning av folkhälsoplanen till och med 2014 Anneli Sjöborg Förvaltningschef KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

11 FOLKHÄLSOPLAN 11

12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur- och fritidsförvaltningen Dokumentet gäller för: Dokumentet gäller till och med: 12

13 (7) HÄLSA OCH FOLKHÄLSA VAD ÄR DET? Begreppet folkhälsa används traditionellt för att beskriva det allmänna hälsotillståndet i befolkningen. Folkhälsa är ett ansvar för samhället i stort, men betonar samspelet mellan individ och samhälle. Den svenska folkhälsopolitiken har det övergripande syftet att skapa förutsättningar för en jämn och jämställd hälsa. De elva, nationella målområdena är följande: 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomisk och social trygghet 3. Trygga och goda uppväxtvillkor 4. Ökad hälsa i arbetslivet 5. Sunda och säkra miljöer och produkter 6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Gott skydd mot smittspridning 8. Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa 9. Ökad fysisk aktivitet 10. Goda matvanor och säkra livsmedel 11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande FOLKHÄLSAN I HÖGANÄS I din hand håller du ett reviderat program för folkhälsan i Höganäs, God folkhälsa för en friskare kommun, för år Målsättningen är att folkhälsoprogrammet ska bli en användbar plattform och vägledning för att främja hälsa, utveckling och tillväxt. En förbättrad folkhälsa byggs genom uthålligt och långsiktigt arbete; det finns inga genvägar utan folkhälsoarbetet måste vara övergripande och tvärsektoriellt. Det framgångsrika folkhälsoarbetet handlar också om att stödja de krafter och faktorer som skapar hälsa, s k friskfaktorer; att bygga processer och strukturer, att skapa långsiktiga mål, att få med viktiga opinionsbildare och få uppslutning av så stora delar av samhällslivet som möjligt. Folkhälsoprogrammet för Höganäs ska utgöra ett stöd för respektive förvaltning och nämnd/utskott i det fortsatta folkhälsoarbetet. Det är ett levande dokument som bör revideras utifrån våra invånares behov. Avsikten har varit att skriva ett program som är lättläst, tydligt och lättillgängligt. Programmet kommer att finnas på kommunens hemsida där det också ges möjlighet att lämna synpunkter. Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor är kommunstyrelsen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

14 4 FOLKHÄLSOARBETE I Höganäs kommuns samtliga förvaltningar och bolag arbetar gemensamt för befolkningens hälsa. Arbetet tar sin utgångspunkt i de nationellt antagna folkhälsomålen och kunskap om hälsoläget i kommunen. Programmet är inte ett handlingsprogram i traditionell mening utan anger främst en politisk vilja att vidareutveckla och successivt förstärka folkhälsoarbetet. Kommunens folkhälsoarbete utgår från koncernövergripande prioriteringar och ledstjärnan Från kol till diamant och kommunens övriga målarbete. Breda satsningar och avgränsande mål prioriteras för bästa genomslag. Av de elva nationella målområdena föreslås Höganäs lägga särskild vikt vid: Kost och fysisk aktivitet, nationella målen 9-10 Alkohol, tobak och narkotika, nationellt mål 11 Stödjande miljöer, nationella målen 1-5 FOLKHÄLSA I HÖGANÄS MÅNGAS ANSVAR! Genom samverkan mellan olika aktörer i kommunen ska bättre förutsättningar skapas som gör det möjligt för alla invånare i Höganäs att ta ansvar för den egna hälsan, påverka sina levnadsvillkor och göra egna hälsosamma val. Bland aktörer menas bl.a. idrotts-och föreningsliv, primärvården, Försäkringskassan, kyrkan, polisen, Arbetsförmedlingen, arbetsplatser och arbetsmarknadens parter. HÄLSA OCH OHÄLSA I HÖGANÄS I Höganäs kommun genomförs redan idag en rad folkhälsoinsatser inom t ex skola, äldreomsorg, kultur- och idrottsanläggningar, miljö- och hälsoskydd och stadsplanering. Fixar-Malte, Hälsans stig, Håll Dig på Benen, Kultur-i-vården och skolor med hälsoprofilsinriktning är några av många goda exempel. I Höganäs gör ideella föreningar och privata organisationer betydande insatser. I det lokala arbetet är det viktigt att följa folkhälsans utveckling och använda metoder och insatser som visar på positiva effekter och livsstilsförändringar. Det är också angeläget att uppmärksamma de synergieffekter som förvaltningarnas och bolagens samlande arbete har på befolkningens folkhälsa. Befolkningen i Höganäs kommun har i förhållande till riket en god och jämlik hälsa. Men det finns hot mot hälsoläget och vi måste uppmärksammas varför kommunen bör prioritera fokusområden - kost och fysisk aktivitet, alkohol, tobak och narkotika samt stödjande miljöer - skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv. KOST OCH FYSISK AKTIVITET Övervikt är ett växande problem, bland såväl barn som vuxna. Idag beräknas 18 procent av alla tioåringar och cirka 50 procent av alla vuxna män i Sverige vara överviktiga. Dåliga matvanor och fysisk inaktivitet ligger bakom denna övervikt, som leder till flera vanligt förekommande sjukdomar och ökad dödlighet. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

15 5 De nationella målområdena 9-10 har här sammanförts under rubriken Kost och fysisk aktivitet. HANDLINGSPLAN Vi ska arbeta för att den kost som serveras i kommunal regi i första hand ska tillagas av råvaror som, om möjligt och är ekonomiskt försvarbart, är närodlade och/eller är ekologiskt framtagna. Medvetenheten kring kostens betydelse för en god folkhälsa ska spridas på alla nivåer inom den kommunala organisationen. Bekämpningsmedelsrester och tillförda tillsatser till vår kost, då framförallt smakförstärkare, färgämnen och konserveringsmedel bör minimeras genom direkta val av produkter, då främst ekologiska, där dessa ämnen inte påvisas eller tillåts förekomma med de mätbara målen Att en ökad andel råvaror och/eller ekologiskt framtagna livsmedel används i matlagning. HANDLINGSPLAN Föreningslivets tillgång till lokaler och vardagsmotionen för invånarna ska öka genom utbyggnaden av Höganäs Sportcenter, etapp 2. Vi ska även skapa medvetenhet och mer fysisk aktivitet i anslutning till skolan. Våra grönområden och gång- och cykelvägar ska utvecklas. Vi ska skapa medvetenhet om goda matvanor och fysisk aktivitet. En kommunal livsmedelsstrategi och kostplan bör upprättas. med de mätbara målen Att en ökad andel individer ska ha normal vikt (BMI för vuxna, och motsvarande för barn) Att en ökad andel individer ska utöva regelbunden fysisk aktivitet ALKOHOL, TOBAK OCH NARKOTIKA Närheten till Danmark ökar tillgången till alkohol och narkotika. Konsumtionen av alkohol, och hasch har ökat i Skåne under 2000-talet, även i yngre åldersgrupper. Samtidigt ser man en glädjande minskning av tobakskonsumtionen. Underlaget från Folkhälsoenkät i Skåne 2008 visar på behovet av åtgärder, särskilt när det gäller insatser för de unga. Området utgår från det nationella målet 11. HANDLINGSPLAN KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

16 6 Familjen, skolorna och föreningslivet måste verka positivt för att skapa rök- och drogfria miljöer. Vi ska även ge utbildning och information, ha kontroll av tobaksförsäljning och alkoholutskänkning samt samarbeta med föreningslivet kring rök-, alkohol- och drogpolicies. med de mätbara målen Att en ökad andel individer ska vara tobaks- och narkotikafria Att en ökad andel individer ska minska sin alkoholkonsumtion Att rekryteringen till missbruk ska minska Att åldersgränsen för alkoholkonsumtionen respekteras STÖDJANDE MILJÖER SKOLA, ARBETSLIV, BOENDEMILJÖ OCH FRITIDSLIV Utöver inkomst ger arbetet och arbetsplatsen i sin positiva form; självkänsla, identitet, kamratskap och struktur i tillvaron. Eftersom arbetet är en viktig bas för människors identitet och sociala liv får det även effekter på hälsan. Bostaden och en tillfredsställande boendemiljö är en av förutsättningarna för god hälsa och trygghet. Detta bör komma till klart uttryck i kommunens bostadsförsörjningsprogram. En bra och säker psykisk och fysisk miljö för barn och unga ska nås genom att skapa en god skolmiljö som främjar lärande och psykisk hälsa. Fritidslivet är viktigt för att främja och bevara god hälsa och omfattar bl.a. lek, idrott, kultur, mötesplatser för umgänge med familj och vänner. Ett rikt kultur- och fritidutbud kan ge balans i livet och initiera och upprätthålla sociala nätverk. Förenings- och fritidsliv bör tillförsäkras tillräckliga lokaler till sina verksamheter. Området utgår från de nationella målen 1-5. HANDLINGSPLAN Vi ska öka antalet sociala mötesplatser. Det gör vi genom att satsa på utåtriktad verksamhet, anhörigcaféer och med hjälp av föreningslivet. Vi ska satsa på ökad säkerhet och trygghet. Det uppnår vi genom kommunens handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. med de mätbara målen Att skapa bättre förutsättningar för att en ökad andel individer via stödjande miljöer såsom skola, arbetsliv, boendemiljö och fritidsliv ska uppleva hälsa och välbefinnande. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

17 7 Miljö- och folkhälsoutskottet föreslås årligen sammanställa, utvärdera och följa upp programmet i bokslutsarbetet. PÅ VILKA GRUNDER VILAR EN FOLKHÄLSOSTRATEGI? Höganäs kommun siktar framåt genom visionen Från kol till diamant. Utöver de elva nationella folkhälsomålen har strategin direkta kopplingar till den regionala strategin för Folkhälsan i Skåne , som har målet att förbättra och öka jämlikheten i hälsa med utgångspunkt i den nationella folkhälsopolitiken i enlighet med det övergripande målet Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hela befolkningen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Höganäs

18 Ärende 5 OMORGANISATION AV MÅLTIDSPERSONAL TILL FÖLJD AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL 18

19 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE OMORGANISATION AV MÅLTIDSPERSONAL TILL FÖLJD AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL KS/2013/833 Sammanfattning av ärendet Sedan tidigare har gällande intraprenadavtal avseende Tornlyckeskolan sagts upp. Utbildningsnämnden beslutade den 12 september 2013, 68, att meddela kommunfullmäktige och kommunfullmäktige behandlade den 21 november 2013, 158. Utbildningsnämnden skriver i sitt beslut den 28 november 2013, 83, att som en konsekvens av intraprenadavtalets upphörande föreligger behov att cirka 4,4 årsarbetare inom måltidsverksamheten och 3,6 årsarbetare inom städverksamheten övertas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Utbildningsnämnden föreslår att detta genomförs från och med den 1 januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 37, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2011, 83. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 6. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att att samtliga måltidspersonalstjänster vi Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

20 PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN HÖGANÄS KOM MUN (28) KS /2013/ KONSEKVENSE R AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL AVSEENDE TORNLYCKESKOLAN Samm anfattning av ärendet Sedan tidigare har gällande intraprenadavtal avseende Tomlyckeskolan sagts upp. Utbildningsnämnden beslutade den 12 september 2013, 68, att meddela kommunfullmäktige och kommunfullmäktige behandlade den 21 november 2013, 158. Utbildningsnämnden skriver i sitt beslut den 28 november 2013, 83, att som en konsekvens av intraprenadavtalets upphörande föreligger behov att cirka 4,4 årsarbetare inom måltidsverksamheten och 3,6 årsarbetare inom städverksamheten övertas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Utbildningsnämnden föreslår att detta genomförs från och med den l januari Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 6, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2011, 83. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidsperso nal s ~änster vi Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den l januari 2014, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den l januari Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR w l 20

21 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Jon Rickardsson (KD) Sekreterare Jeanette Liljenberg Protokollet har justerats den 12 december 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 december Höganäs

22 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UN/2008/55 83 KONSEKVENSER AV UPPSAGT INTRAPRENADAVTAL Sammanfattning av ärendet Uppsägning av intraprenadavtal har inkommit från Tornlyckeskolan den 26 juni 2013 med önskan om uppsägning från och med Som en del av intraprenadavtalet ansvarar Tornlyckeskolan idag själva för sin måltidsverksamhet, sin lokalvård samt skötsel av utemiljön. I och med intraprenadavtalets upphörande föreslår utbildningsförvaltningen att måltidstjänsterna inom Tornlyckeskolan, ca 4,4 åa, övergår till teknik- och fastighetsförvaltningens kostenhet från och med Detta ligger i linje med utbildningsnämndens tidigare beslut om att överföra samtlig måltidspersonal inom förvaltningen till kostenheten. Då flertalet av ovanståendet tjänster är deltidstjänster är det i detta sammanhang viktigt att kostenheten och utbildningsförvaltningen samarbetar för att skapa kombinationstjänster som ger bästa förutsättningar för anställning och där båda verksamhetsinriktningarnas intressen tillgodoses. Vidare föreslår förvaltningen att lokalvårdstjänsterna inom Tornlyckeskolan, motsvarande ca 3,6 åa, också övergår till teknik- och fastighetsförvaltningen från och med Slutligen föreslår utbildningsförvaltningen att teknik- och fastighetsförvaltningen får i uppdrag att planera för ett övertagande av driften av skötseln av Tornlyckeskolans utemiljö från och med Beslutsunderlag Upphörande av avtal mellan utbildningsnämnden i Höganäs och Tornlyckeenheten angående Intraprenad Nämndens beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att att samtliga måltidspersonaltjänster vid Tornlyckeskolan överförs till kostenheten från och med den 1 januari 2014, samt uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att planera för ett övertagande av driften av lokalvård och skötsel av utemiljö vid Tornlyckeskolan från och med den 1 januari Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Höganäs

23 Ärende 6 Antagande av taxor och avgifter inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

24 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGANDE AV TAXOR OCH AVGIFTER INOM UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 KS/2013/1033 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2013, 14, att anta taxor avseende kulturskolan, suzukiundervisning, fritidsgårdsverksamhet, lokalhyra per person samt DJ/ljud/ljus-utrustning enligt rubrik 1 i utbildningsnämndens bilaga 12:94 att gälla från den 1 januari 2013, vilka samtliga framkommer i KF-bilaga 8/2013. Utbildningsnämnden har den 28 november 2013, 82, lämnat förslag på taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde 2014 för kommunfullmäktige att besluta om. Utbildningsnämndens förslag innebär bara en förändring av taxorna avseende trum-, gitarr- och fotokurs samt taxan för rockskola som föreslås höjas från 350 Sek/termin till 450 Sek/termin. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut den 4 februari 2014, 38, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2013, 82, Utbildningsförvaltningen, förslag på taxor för utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 januari 2013, 14, inklusive KF-bilaga 8/2013. Ytterligare underlag i ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 8. Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Beslutet ska skickas till KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

25 PROTO KOLL KOMM UNSTYRELS EN HÖGANÄS KOM MUN (28) 38 ANTAGANDE AV TAXOR OCH AVGIFTER INOM UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 2014 KS/2013/1033 Samm anfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 17 januari 2013, 14, att anta taxor avseende kulturskolan, suzukiundervisning, fritidsgårdsverksamhet, lokalhyra per person samt DJ/ljud/ljus-utrustning enligt rubrik l i utbildningsnämndens bilaga 12:94 att gälla från den l januari 2013, vilka samtliga framkommer i KF-bilaga 8/2013. Utbildningsnämnden har den 28 november 2013, 82, lämnat förslag på taxor och avgifter inom nämndens verksamhetsområde 2014 för kommunfullmäktige att besluta om. Utbildningsnämndens förslag innebär bara en förändring av taxorna avseende trum-, gitarr- och fotokurs samt taxan för rockskola som föreslås höjas från 350 Sek/termin till450 Sek/termin. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 januari 2014, 8, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 21 januari 2014, 8, Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2013, 82, Utbildningsförvaltningen, förslag på taxor för utbildningsnämnden den 22 oktober 2013, Kommunfullmäktiges beslut den 17 januari 2013, 14, inklusive KF-bilaga 8/2013. Förslag till beslut p å sammanträdet Ordförande Peter Kovacs (M) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta taxorna inom utbildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med utbildningsnämndens förslag till beslut den 28 november 2012, 82. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige l SIGNATUR vv 1 & ~ 25

26 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde Utbildningsnämnden, Ordförande Pia Möller (M) Justerande Jon Rickardsson (KD) Sekreterare Jeanette Liljenberg Protokollet har justerats den 12 december 2013 Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 december Höganäs

27 PROTOKOLLSUTDRAG UTBILDNINGSNÄMNDEN 82 TAXOR OCH AVGIFTER UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014 UN/2013/191 Sammanfattning av ärendet Inför varje budgetår fastställer utbildningsnämnden de taxor och avgifter som ska gälla inför nästkommande år. Nämnden har nu till uppgift att lämna förslag till fullmäktige om förändrade taxor och avgifter samt själv fastställa taxor i de fall det är möjligt. Beslutsunderlag Taxor utbildningsnämnden, dnr UN/2013/191 Nämndens beslut Utbildningsnämnden beslutar att att fastställa taxor och avgifter för 2014 i enlighet med punkt 2 i beslutsunderlaget, samt föreslå kommunfullmäktige besluta att anta taxor och avgifter för musik- och fritidsverksamheten 2014 i enlighet med punkt 1 i beslutsunderlaget. Beslutet ska skickas till Kommunfullmäktige Samtliga rektorer Höganäs

28 (3) Dnr UN/2013/191 TAXOR UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Taxor som i helhet beslutas av kommunfullmäktige Musik- och fritidsverksamheten Avgifter kulturskolan Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Taxa 700 Sek/termin Sek/termin Sek/termin Suzukiundervisning Undervisning 1 barn Undervisning 2 barn Undervisning 3 barn eller fler Instrumenthyra Avgifter drama och dans Avgift musikalkurs 800 Sek/termin Sek/termin Sek/termin 450 Sek/termin 750 Sek/termin Sek/termin Avgifter fritidsgården Trum-, gitarr- och fotokurs Rockskola 450 Sek/termin 450 Sek/termin Lokalhyra per person Hyra replokal Hyra replokal studerande Hyra replokal 1 Hyra replokal 1 studerande 550 Sek/termin 350 Sek/termin 350 Sek/termin 200 Sek/termin UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

29 2 (3) 2. Taxor som tillämpas/justeras/uppräknas av respektive nämnd Avgifter för förskole- och skolbarnomsorg (Maxtaxa) Inkomsttak för bestämning av avgiftsgrundande inkomst: kronor per månad Avgift per månad för barn 1-5 år med placering i förskola eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 3 % kr Barn 2 2 % 840 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Avgift per månad för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem: Antal placerade barn % av avgiftsgrundande inkomst Högsta belopp Barn 1 2 % 840 kr Barn 2 1 % 420 kr Barn 3 1 % 420 kr Barn 4 ingen avgift Övriga avgifter per månad: Allmän förskola + förskola/familjedaghem Fritidsklubb Lovdagsomsorg Allmän förskola är avgiftsfri. För barn som har omsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 %. 50 % av avgiften för barn 6-12 år med placering i fritidshem eller familjedaghem. Avgift för mellanmål tillkommer. 45 kronor per dag Skolbussar För skolelever som ej är berättigade till skolskjuts finns möjlighet att köpa enkelbiljetter eller terminskort som man kan utnyttja i mån av plats på kommunens egna skolbussar. Terminskort 700 Sek Enkelbiljett 7 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

30 3 (3) Lokalkostnader År År (Uppräknat med 1,3 % avrundat till helt femeller tiotal, därefter 30 % subvention) Maxhyra Maxhyra Klassrum, sammanträdesrum och liknande kr/tim kr/tim /dag /dag Föreningar och studieförbund (50) 95 (680) 760 Övriga och för kommersiell verksamhet (130) 135 (1040) 1080 Matsalar och samlingslokaler Föreningar och studieförbund (70) 135 (560) 1065 Övriga och för kommersiell verksamhet (185) 190 (1480) 1520 Specialsalar (hemkunskap, slöjd, idrott) Föreningar och studieförbund (100) 185 (800) 1480 Övriga och för kommersiell verksamhet (260) 265 (2080) 2120 Datasalar Föreningar och studieförbund (125) 230 (1000) 1840 Övriga och för kommersiell verksamhet (325) 330 (2600) 2640 Övrigt Upprättande av ny handling (betygsavskrifter, terminsbetyg, vaccinationsbevis, etc.) 100 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort gymnasiet) 300 Sek Tappat eller förstört busskort (terminskort grundskola) 50 Sek Pedagogisk måltid (grundskolorna) 20 Sek Pedagogisk måltid (förskoleverksamhet) 15 Sek Prövning vuxenutbildning 500 Sek/prövning Översättningar av betyg till engelska 100 Sek UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höganäs

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET?

HÄLSA OCH FOLKHÄLSA-VAD ÄR DET? FOLKHÄLSOPLAN Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2011-11-24 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller för: Höganäs

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA?

INLEDNING NATIONELLA OCH REGIONALA FOLKHÄLSOMÅL VAD ÄR FOLKHÄLSA? HÖGANÄS KOMMUNS FOLKHÄLSOPROGRAM 2015-2018 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-xx-xx För revidering ansvarar: Kultur- och fritidsutskottet För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Kultur-

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015

Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Folkhälsoplan Essunga kommun 2015 Dokumenttyp Plan Fastställd 2014-11-24 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2015 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare Dnr 2014.000145

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete

Målarbete och kompetensutveckling för folkhälsa och folkhälsoarbete Preventionscentrum Stockholm S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Carina Cannertoft Tfn: 08-508 430 28 Anders Eriksson Tfn: 08-508 430 22 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2004-12-09 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2005-01-28

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan

POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan POPULÄRVERSION Ängelholms Folkhälsoplan 2014-2019 Varför har vi en folkhälsoplan? Att människor mår bra är centralt för att samhället ska fungera både socialt och ekonomiskt. Därför är folkhälsoarbete

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program 1(5) Kommunledningskontoret Antagen av Kommunfullmäktige Diarienummer Folkhälsopolitiskt program 2 Folkhälsa Att ha en god hälsa är ett av de viktigaste värdena i livet. Befolkningens välfärd är en betydelsefull

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län

Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ann-Sofie Lagercrantz 2013-11-06 KS 2013/0267 50163 Kommunfullmäktige Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vägen till kommunal lantmäterimyndighet - del 1(2) Mathias Rantanen 13-01-13 2 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet

Läs mer

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet

Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Vägen till kommunal lantmäterimyndighet Mathias Rantanen 13-01-13 1 Vi kan genom KLM ge utökad service erbjuda bättre tillgänglighet för kommunens medborgare i lantmäteri- och fastighetsrättsliga frågor

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (2) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-11-28 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-11-28, kl 18.30 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric

Folkhälsostrategi Foto: Elvira Gligoric Folkhälsostrategi 2016-2019 Foto: Elvira Gligoric Inledning Vad är folkhälsa? Folkhälsa beskriver hur hälsan ser ut i en befolkning. Den visar hur stor del av befolkningen som drabbas av olika sjukdomar

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Folkhälsoplan Åstorps kommun

Folkhälsoplan Åstorps kommun Folkhälsoplan Åstorps kommun www.astorp.se Folkhälsoplan Åstorps kommun Dnr 2014/111 Antagen av Folkhälsorådet 2015.04.14 Upplaga: 3 1 Miljö Samhällsekonomiska strategier Trafik Sömnvanor Utbildning Fritid

Läs mer

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA -

HÄLSA - FOLKHÄLSA. HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - VERKSAMHETSPL AN 2015 1 HÄLSA - FOLKHÄLSA HÄLSA - en resurs i vardagen för individen FOLKHÄLSA - hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i befolkningen God folkhälsa, ett mål för samhället

Läs mer

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning

Folkhälsoplan Sjöbo kommun. Inledning Folkhälsoplan Sjöbo kommun Inledning Världshälsoorganisationen, WHO definierade 1946 begreppet hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro

Läs mer

Folkhälsoplan Essunga kommun

Folkhälsoplan Essunga kommun Folkhälsoplan Essunga kommun 2016 2017 Dokumenttyp Plan Fastställd 2015-05-11, 31 av kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Samtliga nämnder Giltighetstid 2016 2017 Dokumentansvarig Folkhälsoplanerare

Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

Tillsammans för en god och jämlik hälsa Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Tillsammans för en god och jämlik hälsa Hälsa brukar för den enskilda människan vara en av de mest värdefulla sakerna i livet. Det finns ett nära samband

Läs mer

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN

FOLKHÄLSOPOLITISKT PROGRAM FÖR SORSELE KOMMUN Vår vision är ett Sorsele som genomsyras av engagemang, omtanke och generositet. Att leva i Sorsele är att leva friskt och starkt, med kraft och glädje. Att bejaka sig själv och bekräfta sin omgivning.

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Strategiskt folkhälsoprogram

Strategiskt folkhälsoprogram Kommunledning Folkhälsoplanerare, Therese Falk Fastställd: 2014-11-03 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 Strategiskt folkhälsoprogram 2015-2020 2/10 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN

Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN Riktlinjer för folkhälsoarbetet i TROSA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om dessa riktlinjer... 3 2. Allmänt om folkhälsoarbete... 4 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 4 2.2 Skillnaden mellan folkhälsa

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Folkhälsostrategi

Folkhälsostrategi Fritids- och kulturförvaltningen 1(7) Datum 2015-10-13 Handläggare Er Referens Vår Referens Sandra Beletic 090/001.871-15 Folkhälsostrategi 2016-2019 Beslutsversion 2015-10-13 Diarienummer: 090/001.871-15

Läs mer

Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Medel för särskilda folkhälsosatsningar LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Barbro Müller Medel för särskilda folkhälsosatsningar Beslutat 2011-11-28 Reviderat 2013-02-25 Reviderat 2015-01-12 LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (5) Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87

Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015. Antagen av KF 2012-06-11, 87 Folkhälsoplan för Högsby kommun 2012-2015 Antagen av KF 2012-06-11, 87 Definitioner Man måste skilja på hälsa, som är en fråga för individen, och folkhälsa som är en fråga för samhället. Folkhälsoarbetet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (26) Socialnämndens arbetsutskott 2016-05-31 92 Yttrande, remiss om Folkhälsopolicy (SN 2016.029) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Folkhälsoplan.

Folkhälsoplan. Folkhälsoplan www.monsteras.se Foto: Claus Kempe God hälsa - mer än en livsstil Mönsterås kommuns långsiktiga folkhälsomål ska vara en kompass för hur folkhälsoarbetet ska utvecklas under åren 2016-2018.

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa?

Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Delaktighet och inflytande finns det någon koppling till hälsa? Suzanne Nilsson, utredare, enheten för uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande Statens folkhälsoinstitut Vår uppgift att främja hälsa samt

Läs mer

Prioriterade Folkhälsomål

Prioriterade Folkhälsomål Prioriterade Folkhälsomål I Säters kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2009-06-17, 58 SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund...1 1.1 Folkhälsa...1 2. Folkhälsomål...2 2.1 Nationella

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram

Välfärds- och folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2012-08-22 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2012-2015 I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska viljeinriktningen gällande

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Elva målområden för folkhälsoarbetet

Elva målområden för folkhälsoarbetet Elva målområden för folkhälsoarbetet Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden där man finner de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan. Det övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal

Mål och inriktning för folkhälsoarbetet. Gott liv i Mölndal Gott liv i Mölndal! Mål och inriktning för folkhälsoarbetet Gott liv i Mölndal 1 Innehåll Vår vision 2 Strategiskt arbete för hälsa och social hållbarhet 3 Mål och inriktning 4 Mål i sammanfattning 5 Delaktighet,

Läs mer

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com

2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2011 Layout & design Aztek Design www.aztek.se Foto: Photos.com, istockphoto.com 2 Långsiktigt folkhälsoarbete för god och jämlik hälsa i Årjängs kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Bakgrund 5 Folkhälsorådet

Läs mer

ANTAGEN KF 2012-06-18 118

ANTAGEN KF 2012-06-18 118 ANTAGEN KF 2012-06-18 118 2 (5) INLEDNING Folkhälso- och Trygghetsplanen omfattar alla kommunmedborgare i Borgholm och utgör grunden för ett framgångsrikt och långsiktigt arbete med folkhälso- och trygghetsfrågor.

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun

Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun Härnösands kommun Karin Erlander karin.erlander@harnosand.se FOLKHÄLSOPLAN Bilaga 1 Datum 2014-09-29 Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun Dokumentnamn Folkhälsoplan 2014-2020 Plan Fastställd/upprättad

Läs mer

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Förslag till ett reviderat Folkhälsopolitiskt program 2015 - Hälsa är en mänsklig rättighet Visionen År 2020 har Skellefteå kommuns invånare världens bästa hälsa 80.000 invånare år 2030 Framgångsfaktorer

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gudrun Tevell verksamhetschef Folkhälsoenheten HÄLSA Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara

Läs mer

Alingsås folkhälsomål 2019

Alingsås folkhälsomål 2019 Alingsås folkhälsomål 2019 delmål 2010-2012 = ^åí~öéå=~î=âçããìåñìääã âíáöé OMMVJNOJNS= =OON 1. Inledning Alingsås folkhälsomål ingår i de övergripande målen för samhällsutveckling enligt styrmodellen för

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-03-24 1 (11) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Program. Folkhälsopolitiskt program KS Föreskrifter. Plan. Policy. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Program. Folkhälsopolitiskt program KS Föreskrifter. Plan. Policy. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-057 440 Folkhälsopolitiskt program 2015-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-05-28 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 45 Innehåll Inledning...

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Motion om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa - remissvar

Motion om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa - remissvar HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-04-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden

Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden Emina Cejvan, (m), Barn- och ungdomsnämnden FOLKHÄLSORÅD Protokoll Tid 5 februari 2009, kl 13.30-16.00 Plats Kommunhuset, Enigheten Närvarande Ordf Ledamöter Camilla Brunsberg, Idotts- och fritidsnämnden Magnus Larsson (c), Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-03-10 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Britt-Marie Kahl (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga?

Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Vilka nationella politiska mål påverkar barn och unga? Regionernas roll? Nationella styrdokument Ungdomspolitiken Barnrättspolitiken Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg FOLKHÄLSOPROGRAM. Arbetsmaterial Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 l a i r e t a m s t e Arb 2 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

Från Vision till mål?

Från Vision till mål? Från Vision till mål? Landstinget i Västerbotten antog visionen i början på 2000-talet. Skellefteås kommunfullmäktige beslutade om ett folkhälsopolitiskt program med visionen världens bästa hälsa, i oktober

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1 Folkhälsorådet 2014-01-24. Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) För Socialnämnden Britt-Marie Berg Engström (S)

Sammanträdesdatum Sida 1 Folkhälsorådet 2014-01-24. Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) För Socialnämnden Britt-Marie Berg Engström (S) SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, lokal Björken, kl 09.00 12.00 Beslutande För Kommunstyrelsen Madeleine Rosenqvist (KD) Robert Rapakko (S) För Socialnämnden Britt-Marie Berg

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2016-02-10 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Louise Stjernquist (L) Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET MÅL 1 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET Människors makt och möjligheter att påverka sin omvärld har sannolikt en avgörande betydelse för deras hälsa. På INDIVIDNIVÅ är sambandet mellan inflytande

Läs mer

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun

Töreboda kommun. Folkhälsoplan Töreboda kommun Töreboda kommun Folkhälsoplan 2015 Töreboda kommun 2015-08-05 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Hälsokonsekvensbedömning i planering. Henry Stegmayr 061129 LST Z

Hälsokonsekvensbedömning i planering. Henry Stegmayr 061129 LST Z Hälsokonsekvensbedömning i planering Henry Stegmayr 061129 LST Z Definition av HKB En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, program eller projekt bedöms utifrån sina möjliga effekter på

Läs mer

Folkhälsoprogram

Folkhälsoprogram Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad årtal x Reviderad: Nämndens namn den dag månad årtal x Giltig t.o.m: Den dag månad årtal Ansvarig ägare:

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (1) KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 VÄLKOMMEN Utbildningsnämnden i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2015-06-03, kl 18:00 Plats: Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer