VERKSAMHET & REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHET & REDOVISNING"

Transkript

1 VERKSAMHET & REDOVISNING 2009 Föreningen Cancerhjälpen Pg Bg

2 ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR MÖJLIGGJORT CANCERHJÄLPEN UNDER ÅR INNEHÅLL Presentation av Föreningen Cancerhjälpen Ordförande har ordet Vår insamling Vår utdelning Kostnadsfördelning Årsredovisning med revisionsberättelse Föreningsstadgar

3 PRESENTATION AV FÖRENINGEN CANCERHJÄLPEN Cancerhjälpen är en rikstäckande ideell förening som bildades 1993 för att bidra till en förbättring av levnadsvillkoren för landets cancerdrabbade samt att möjliggöra för cancerpatienten att få en bra eftervård och rehabilitering. Cancerhjälpen bildades helt utan statlig hjälp och är helt obunden i såväl partipolitiskt som religöst avseende. Cancerhjälpen har sedan 1993 delat ut drygt 100 miljoner kronor till ändamålet, tack vare frivilliga bidrag från enskilda personer och företag. Cancerhjälpen bedriver hela sin verksamhet i lokalerna på Roslagsgatan 50 i Stockholm. Cancerhjälpens kansli är öppet måndag, tisdag och torsdag med lunchstängt mellan , onsdagar och fredagar är det öppet mellan Kontakt med kansliet fås genom besök eller på telefon , telefax och e-post Cancerhjälpen bedriver sin verksamhet med tre tjänstemän, en deltidsarbetande ordförande och 14 telefonombud (deltid). Cancerhjälpens styrelse bestod år 2009 av fem ledamöter, Ywonne Jacobsson, Ewa Bengtsson, Rebecca Stork, Catharina Jonsson och Nina Severin. Suppleanter i styrelsen var Anita Sjöberg, Maria Andersson och Christian Wettle. Cancerhjälpens auktoriserade revisor är Ulf Lindström. Cancerhjälpen har sedan december 1999 ett 90-konto, vilket innebär att Föreningen Cancerhjälpen är godkänd av Svensk Insamlingskontroll, SFI, som granskar alla insamlingsorganisationer med 90-konto så att de insamlade kronorna används till rätt ändamål. Cancerhjälpens 90-konto är: Pg och Bg

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET Hur finanskrisen skulle påverka Cancerhjälpens insamling var något som mer än en gång sysselsatte mina tankar under år Denna kris förde med sig ovanligt hög arbetslöshet och även en allmän privatekonomisk försiktighet hos de flesta i Sverige. Eftersom insamling och utdelning av hjälp i allra högsta grad är sammanflätade hos oss så upplevde jag en viss oro. Vi har inte några fondkapital eller dylikt att ta till under t ex en långvarig nedgång av insamlingen. Därför är förtroendet som den enskilde givaren ger med sitt månads/årsbidrag, grunden för verksamheten i Cancerhjälpen. Med glädje såg jag ganska snart att vi trots krisen kunde fortsätta att hjälpa ungefär trettio cancersjuka personer i veckan. Varmt tack till alla dessa fina givare som med sin medkänsla och empati verkligen förstod att deras bidrag skulle göra skillnad för en medmänniska som befinner sig i en svår livssituation. Min förhoppning är att Cancerhjälpens nya hemsida skall möjliggöra en större delaktighet och inblick för givaren, i såväl utdelad hjälp som i all den tacksamma respons som vi årligen får från cancersjuka barn och vuxna. När man vill ge en gåva kommer det också med den nya hemsidan att bli mycket lättare att själv fylla i de olika uppgifter som man vill ha med, t ex en egen dikt på minnesbladet eller ett personligt rim till 50-årsdagen. Vi såg även under 2009 att behovet av bidrag för direkta omkostnader i samband med cancersjukdom är stort, många människor runt om i vårt land lever med mycket små marginaler och situationen kan bli väldigt tuff vid en cancerdiagnos i familjen. Det blir mycket merkostnader, i synnerhet innan man har kommit upp till högkostnadsgränsen för sjukvård/medicin. Här ser vi dagligen att vi fyller en mycket viktig funktion. Ingen människa skall behöva välja bort en livsviktig medicin för att ha råd att betala hyran. Tyvärr är verkligheten sådan att detta händer i vårt land och då kan ett omkostnadsbidrag från Cancerhjälpen vara det sista halmstrået för många. Cancerhjälpen verkar för en förbättring av levnadsvillkoren för cancerdrabbade och det är en uppgift för föreningen att finna möjligheter att kunna hjälpa på allra bästa sätt. Precis som tidigare år så vill jag betona att bland allt som under året hänt i föreningen så är de dagliga kontakterna med de cancersjuka det som är det mest betydelsefulla och minnesvärda under året. Den styrka som människor med svåra cancerdiagnoser uppvisar är oerhörd och får andra typer av problem att verka betydelselösa. Under år 2009 kunde Föreningen Cancerhjälpen hjälpa personer, varav 611 barn samt dela ut 20 projektbidrag. Jag bugar för förtroendet som ordförande och vill ge ett stort varmt Tack till alla bidragsgivare, medlemmar och anställda, alla Ni som gör det möjligt för Cancerhjälpen att fortsätta sitt viktiga arbete för de människor som drabbats av cancer. Med vänliga hälsningar Ywonne Jacobsson ordförande Föreningen Cancerhjälpen

5 VÅR INSAMLING 2009 Föreningens verksamhetsintäkter uppgick under år 2009 till kronor. Telefoninsamlingen svarade under året för drygt 90 % av föreningens totala intäkter, resterande intäkter är gåvor, medlemsavgifter och minnesgåvor mm. Fördelarna med telefoninsamling är många, den muntliga information som ges till givaren är ju alltid mer aktuell än vid t ex utskick av tryckta foldrar och dessutom har givaren en möjlighet att ställa de frågor som känns viktiga, för att vilja ge ett bidrag till just vårt ändamål. Kostnadsbesparingen i porto, kuvert och trycksaker är givetvis stor när en direktdialog med givaren är möjlig (när denne har uttalat en vilja att stödja vår verksamhet) till skillnad mot när massutskick görs. Våra duktiga telefonombud är till antalet 14 st. och jobbar som regel 3-4 kvällar/vecka i våra lokaler på Roslagsgatan i Stockholm. Nödvändigheten och behovet av varje insamlad krona ökar för varje dag, i takt med att nedskärningarna inom kommun, landsting och försäkringskassa blir allt större. Hjälpbehovet är mycket stort och bidragsansökningarna från de cancersjuka ökar. Kännedom om vad Cancerhjälpen är och vad vi gör för cancerdrabbade människor runt om i landet, är därför viktigt att nå ut med till allmänheten. Detta för att kunna finansiera det ökade hjälpbehovet. Hur detta skall göras till minsta möjliga kostnad är fortfarande en mycket viktig fråga för kommande år.

6 VÅR UTDELNING 2009 Vi kunde under år 2009 hjälpa cancersjuka människor runt om i landet, 936 av dessa är vuxna och 611 är barn. Dessutom beviljades 20 stycken projektbidrag. De bidrag som delas ut är om möjligt enligt bidragstagarens eget önskemål, naturligtvis inom ramen för våra riktlinjer. Den svåra ekonomiska situation som en cancerdrabbad person hamnar i märks tydligt på den mängd ansökningar vi fått även under år 2009, där väldigt många valt ett omkostnadsbidrag, för att täcka omkostnader de har i samband med cancersjukdomen. Detta bidrag är på max 5000 kr/person och står för 48 % av den totala utdelningen. För att om möjligt försöka återfå såväl den fysiska som den psykiska balans man hade innan cancerdiagnosen beviljades 7% av de sökande under år 2009 en vistelse på ett rehabiliterings/hälsohem (under denna kategori räknas även hospicevistelser in). De bidrag till barn som delas ut är för omkostnader och sysselsättning, oftast under behandlingstiden, för att om möjligt försöka ge glädje och stimulans. Stödet till barnen står för 28% av utdelningen. Bidrag till alternativ medicin/behandling eller apoteksprodukter är ofta något som den cancerdrabbade vill komplettera till den ordinarie behandlingen för ökad livskvalitet. Detta står för 3 % av utdelningen. Projektbidrag har givits bland annat för att förbättra patientmiljön på svenska sjukhus och tillsammans med stödet vi ger till Sveriges sex barncancercentra, samt två forskningsbidrag så står detta för 14 % av utdelade bidrag år Fördelning av utdelade bidrag under år 2009 Omkostnadsbidrag, 48% Rehabiliterings/hälsohem, 7% Bidrag till barn, 28% Alternativ medicin och apoteksprodukter, 3% Projektbidrag, 14% 3% 14% 28% 48% 7%

7 KOSTNADSFÖRDELNING De tre kostnadsslag som vi delar in föreningens kostnader i är: ändamålskostnad, insamlingskostnad och administrationskostnad. Dessa kostnadsslag är de som återfinns i vår Årsredovisning samt i den Resultatoch Balansräkning som skickas in för granskning till Svensk Insamlingskontroll, SFI, varje år. Ändamålskostnader klassificerar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla föreningens syfte och/eller stadgar. I vår organisation handlar dessa kostnader till största delen av utdelade bidrag till cancerdrabbade privatpersoner, miljöförbättrande åtgärder på sjukhus och till forskning. Löner och sociala avgifter till handläggandet av bidragsansökningarna för att uppfylla föreningens syfte är också en kostnad som räknas hit. Enligt SFIs föreskrifter är administrationskostnader som hade kunnat undvikas om man inte hade ett visst ändamål att klassificera som ändamålskostnad. Insamlingskostnader är de direkta kostnader man har för insamlingsarbetet. Det handlar i vår organisation om löner och sociala avgifter till telefonombuden, telefoni, portokostnader, pappers/trycksakskostnader mm. Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera själva insamlingsorganisationen. Ett visst mått av allmän administration är ett led att säkerställa en god kvalitet på föreningens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt till exempelvis styrelsen. Hit räknas således redovisnings- och revisionskostnader, kostnader för medlemsregister, styrelsemöten, årsmöten, revision, hyra och personal mm och kostnader som inte är att hänföra till insamlingskostnader eller kostnader för ändamålet. Kostnadsfördelning Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader

8 [1] Årsredovisning för Föreningen Cancerhjälpen Räkenskapsåret 2009

9 Föreningen Cancerhjälpen [2] Styrelsen för Föreningen Cancerhjälpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt om verksamheten Föreningen Cancerhjälpen är en ideell förening som verkar för en förbättring av levnadsvillkoren för och reaktivering av cancersjuka. Detta kan t ex ske genom: - hjälp till rehabilitering såväl inom som utom landet för cancersjuka och ev medföljande - bidrag till komplementär medicin/behandling - hjälp till anskaffande av sjukhusutrustning utöver vad samhället ställer till förfogande - att förbättra patientmiljön på sjukvårdsinrättningar - i mån av ekonomiska resurser, stöd till forskning Föreningen har s.k. 90-konto Pg och Bg , vilket innebär att vi granskas av SFI (Svensk Insamlingskontroll), samt av vår auktoriserade revisor Ulf Lindström som bl a även granskar den interna kontrollen. Föreningen Cancerhjälpen är obunden i partipolitiskt och religiöst avseende. Föreningen Cancerhjälpen är en rikstäckande organisation och dess hemort är Stockholm. Medlemsavgiften var 175 kr för år Styrelsearbetet under året På årsmötet den 20 april utsågs Cancerhjälpens styrelse. Denna höll tio protokollförda sammanträden under Styrelsen består av Ywonne Jacobsson ordförande, Ewa Bengtsson ledamot, Rebecca Stork ledamot, Catharina Jonsson ledamot, Nina Severin ledamot, Anita Sjöberg suppleant, Maria Andersson suppleant och Christian Wettle suppleant. Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift, 175 kr för år Även 2009 var en av de stora frågorna under året hur vi i framtiden skall kunna behålla den kvalitet på de bidrag som delas ut till cancersjuka barn och vuxna. Vi ser ett alltmer ökat behov av hjälp, dels i antalet bidragsansökningar men också i antalet förfrågningar per dag. Insamlingen måste öka de närmaste åren och föreningen bör också finna nya vägar att bedriva insamlingen på. Arbetet med att skapa namnkännedom om Cancerhjälpen hos allmänheten har påbörjats, bl. a genom att låta vår ambassadör Malin Berghagen besöka några av de Barncancercentra som Cancerhjälpen varje år tilldelar ett trivselbidrag. Lokala tidningar runt om i Sverige har också helt kostnadsfritt låtit vårt namn synas i så kallade annonspluggar. Beslut om behov av ny hemsida fattades, mer informativ och framför allt möjlig att uppdatera från vårt kansli. Beslut fattades angående fortsatt bidrag till Sveriges sex Barnonkologiska centra som finns i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Bidragen var på kr till vart och ett av dessa centra att använda till miljöförbättrande åtgärder för att öka trivseln för barnen och deras familjer när de vistas där, summa kr. Ett forskningsbidrag på kr tilldelades projekt i Örebro gällande miljörelaterad cancersjukdom. Ytterligare ett forskningsbidrag på kr gick till kartläggning av den problembild som uppstår för en cancerpatient under behandling sedan de nya reglerna för sjukskrivning/sjukersättning trätt i kraft.

10 Föreningen Cancerhjälpen [3] Trivselbidrag beviljades till Strålbehandlingsavdelningen på Universitetssjukhuset i Lund, avd. 3 Urologi/kirurgi vid Uddevalla sjukhus, Kirurgmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlshamn och Cytostatikamottagningen på Centrallasarettet i Växjö, summa kr. Avdelning 61 Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby och ASIH i Järfälla fick var sin avancerad specialmadrass, summa kr. Ett projektanslag på kr tilldelades sjukhusansluten hemsjukvård för barn med onkologisk sjukdom vid Barnonkologiska enheten i Lund. Bidrag beviljades till rehabiliteringsprojektet: Samtalsterapi och yoga för män med cancersjukdom, vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, summa kr. Bidrag beviljades även till två bärbara datorer med webbkamera vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, bärbar dator för bokprojekt av cancersjuk kvinna, föreläsararvoden till Föreningen för socionomer inom palliativ vård samt hygien/duschstol till den palliativa verksamheten/avd. 6 vid Lasarettet i Ystad, summa kr. Under år 2009 beviljades totalt 20 stycken projektbidrag/offentliga bidrag till en summa av kr. Några tilläggsbeslut för cancerdrabbade privatpersoner togs också upp, i övrigt följer kansliet de riktlinjer styrelsen beslutat för det omfattande antalet bidragsansökningar som hanteras kontinuerligt under året. Se vidare ändamålskostnader. Intäkter Verksamhetsintäkterna uppgick 2009 till kr ( kr ). Drygt 91 % av intäkterna svarade vår telefoninsamling för, resterande intäkter var minnesgåvor, övriga gåvor och medlemsavgifter. Våra ränteintäkter för 2009 blev kr. Verksamhetens totala kostnader Totala kostnaderna för verksamheten uppgick till kr ( kr ). Ändamålskostnaderna ( beviljade bidrag mm ) uppgick till kr ( kr ). Ändamålskostnader Under 2009 kunde bidrag beviljas av Cancerhjälpen, 936 av dessa bidragstagare var vuxna, summa kr och 611 bidragstagare var barn, summa kr. Rehabiliteringsvistelse, omkostnadsbidrag, komplementär medicin/behandling, hospicevård, specialmadrasser mm är de flest förekommande önskemålen i bidragsansökningarna från de vuxna. Sysselsättningsbidrag, rekreationsresa och omkostnadsbidrag är de vanligaste i barnansökningarna. Föreningen Cancerhjälpen försöker i möjligaste mån att tillmötesgå den cancersjukes önskemål om eftervård. Principen att alla bidragsansökningar hanteras rättvist när det gäller handläggningstid, bidragsstorlek mm är en viktig del i den omfattande hanteringen av ansökningarna. Riktlinjer och krav på vissa uppgifter i ansökan fastställs av styrelsen. Inkomst- och förmögenhetsuppgifter i form av kopior på senaste självdeklaration måste alltid bifogas samt en av leg. läkare styrkt cancerdiagnos. Tyvärr saknas ofta en eller flera av dessa uppgifter vid registrering av ansökan vilket då leder till en längre handläggningstid. De så kallade projekt/offentliga bidragen uppgick till kr ( se styrelsearbetet under året ). Förutom utdelade bidrag ryms även indirekta kostnader i ändamålskostnader. Indirekta kostnader är löner och soc. avgifter för handläggare, porto, del av hyra samt informationskostnader till kuratorer och cancersjuka.

11 Föreningen Cancerhjälpen [4] Vårt kapital Föreningen är väl medveten om det förtroende givarna givit oss i form av sin gåva till Cancerhjälpen och vill därför förvalta kapitalet på ett så säkert sätt som möjligt till dess att pengarna når destinatären ( i vårt fall den cancersjuke ). Styrelsen har 2009 valt att fastränteplacera 4 milj kr under ett år. Resterande kapital finns på ett specialkonto med en något högre ränta än föreningskontot och finns tillgängliga när kassaflödet är lågt som t ex under sommaren. Förslag till disposition av resultatet Styrelsen föreslår att årets underskott kr balanseras i ny räkning. Föreningens egna kapital uppgår härefter till kr. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar Flerårsöversikt Tkr Verksamhetsintäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%)

12 Föreningen Cancerhjälpen [5] Resultaträkning Not Verksamhetsintäkter Ändamålskostnader 1, Insamlingskostnader 1, Administrationskostnader 1, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

13 Föreningen Cancerhjälpen [6] Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och verktyg Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Balanserat kapital A-C Oskarssons Minnesfond Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

14 Föreningen Cancerhjälpen [7] Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Viss anpassning av årsredovisningen har gjorts för att passa in på föreningars specifika förutsättningar och på så sätt ge en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Noter Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20 % 1 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag Revisionsuppdrag Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 9 7 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och arbetande ordförande Löner i ändamålskostnader Löner i administrativa kostnader Löner i insamlingskostnader Övriga sociala kostnader

15 Föreningen Cancerhjälpen [8] Inventarier och verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Förändring av eget kapital Balanserat A-C O. Årets resultat Minnesfond resultat Belopp vid årets ingång Värdeförändring 386 Resultatdisposition enligt beslut av föreningsstämma Årets resultat Belopp vid årets utgång

16

17

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning

Innehåll. 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 Innehåll 2 Generalsekreteraren har ordet 3 Katarina Hultling: Tack CancerRehabFonden! 4 Vision och mål 5 Årsredovisning Generalsekreteraren har ordet Var tionde

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15

Arkiv Digital AD AB Org.nr. 556688-7633. Årsredovisning 2007. Sida 1 av 15 Årsredovisning 2007 Sida 1 av 15 I N N E H Å L L VD har ordet sidan 3 Kort om Arkiv Digital sidan 4 Förvaltningsberättelse sidan 5 Resultaträkning sidan 8 Balansräkning sidan 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Ordförande har ordet 3 Barnfonden i korthet 4 Siffror i korthet 5 Barnfondens arbete 7 Barnen i fokus 7 Familjerna

Läs mer

Plusgiro. Bankgiro. rehabilitering för unga vuxna hälsovecka mindfulnesskurs julbidrag Varbergs kurort parter

Plusgiro. Bankgiro. rehabilitering för unga vuxna hälsovecka mindfulnesskurs julbidrag Varbergs kurort parter dator rehabilitering Masesgården spabehandling rekreationsresa träningsredskap Lydiagården rulls musikterapi bildterapi rehabilitering för barn på A Astrid Lindgrens Barnsjukhus sjukgymnastik part r sommarläger

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Detta är Cancerfonden

Detta är Cancerfonden ForskningNU 2003 med Cancerfondens årsredovisning 2002 Detta är Cancerfonden CANCERFONDEN är en ideell organisation med uppgift att samla in och fördela pengar till cancerforskning, informera om cancer

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I NG

Å R S R E D O V I S N I NG 1 Å R S R E D O V I S N I NG 2010-01-01 2010-12-31 för Tjejzonen (Org nr 802405-8839) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning

Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691. Medlemmarna ökade med 11 668. en ökning med 1,8% Årsredovisning Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 802005-4691 Medlemmarna ökade med 11 668 en ökning med 1,8% Årsredovisning 2013 Innehåll AEA årsredovisning 2013 Ordlista Arbetslöshetsavgift Avgift för delfinansiering

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT

VI GÖR DET SVÅRA ENKELT VI GÖR DET SVÅRA ENKELT ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är till för lärare Innehåll Och den ljusnande framtid är vår 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Tilläggsupplysningar 12 Nyckeltal

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse 1 Styrelse 2 Verksamhet 4 Fem år i sammandrag 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 10 Nyckeltal 11

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Fröjel Fiber Ek Förening

Fröjel Fiber Ek Förening Årsredovisning för Fröjel Fiber Ek Förening 769623-s626 Räkenskapsåret 213 1 (8) Styrelsen for Fröjel Fiber Ek Förening får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 213. Förvaltnin gsberättelse Information

Läs mer

Min Stora Dag Årsredovisning 2014

Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Min Stora Dag Årsredovisning 2014 Innehåll Generalsekreteraren har ordet Verksamhetsberättelse Från vardag till ett minne för livet En glad utsida berättar inte alltid hela sanningen En Stor dag att minnas

Läs mer

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037

SmåA. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Småföretagarnas Arbetslöshetskassa ÅRSREDOVISNING 2012. Org nr 802005 5037 SmåA ÅRSREDOVISNING 2012 Org nr 802005 5037 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 8 BALANSRÄKNING 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 10 RAPPORT FRÅN LEKMANNAREVISOR 14 REVISIONSBERÄTTELSE

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning

Arkiv Digital AD AB Årsredovisning Arkiv Digital AD AB Årsredovisning 2011 Arkiv Digital AD AB Arkiv Digital AD AB Innehållsförteckning ArkivDigital i korthet... 5 VD har ordet... 7 Företagsledning, styrelse och riskhantering... 9 Företagsledning...

Läs mer