Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad. Villkor"

Transkript

1 Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad europeiska banker kupong warrant Europeiska Banker Kupongwarrant Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Kapitalskydd: Warrant Nej Kupong:: 22 % indikativt (lägst 19%) Investeringsbelopp: Nominellt Belopp: Exponeringstid: Emittent: Emittentrating: kr per Warrant (exklusive Courtage) kr per Warrant 2 år Commerzbank AG S&P A- / Moody s Baa1 Notering: NASDAQ OMX Stockholm AB (Möjlighet att avyttra Warranten före förfall) Sista anmälningsdag: 12 juni 2015 För vem passar placeringen? Placeringen passar investerare som tror på en svagt positiv marknad och vill ha en bred exponering mot den europeiska banksektorn med möjlighet till en Kupong om indikativt 22 procent. Vid ett negativt utfall förloras hela Investeringsbeloppet. Vad utmärker placeringen? 2 års Exponeringstid mot den europeiska banksektorn. En Avkastning vid ett positivt utfall motsvarande en Kupong om indikativt 22 procent. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är negativ förloras hela det investerade beloppet.. Vilka huvudsakliga risker följer med placeringen? Placeringen är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan både öka och minska i värde under Exponeringstiden. Placeringen innebär även att investeraren har en kreditrisk på Emittenten. Warranten är inte kapitalskydd och hela Investeringsbeloppet går förlorat vid ett negativt utfall. OBS! Warranter är förknippade med mycket hög risk och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. Marknadsföringsmaterial Göteborg Helsingfors Köpenhamn London Luxemburg Malmö New York Oslo Stockholm

2 Om riskerna i investeringen En investering i Warranten är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen ta del av Prospektet. Emittentrisk Återbetalningen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på Återbetalningsdagen. Om Emittenten skulle hamna på obestånd riskerar Investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Investeraren tar ingen risk på Carnegie i Warranten under dess Löptid. Investeringen omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk Om Investeraren väljer att sälja Warranten före Återbetalningsdagen sker detta till rådande marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid och det kan vara svårt eller omöjligt att sälja Warranterna. Det kan exempelvis inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Marknads- och exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av avkastning och återbetalning på Warranterna. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, valutarisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investering i Warranter kan också innebära att hela det investerade beloppet förloras. Specifika risker avseende lånefinansiering Vid lånefinansiering av Erbjudandet kan riskprofilen och avkastningspotentialen komma att förändras. Lånefinansiering kan öka förlusten då Investeraren måste återbetala lånet och därtill debiterad ränta även om investeringen minskat i värde eller blivit värdelös. Investerare ska ej förlita sig på att eventuella vinster från denna produkt ska möjliggöra återbetalning av lån och debiterad ränta. Specifika risker avseende olika strukturerade placeringsprodukter Många aktörer ger ut olika warranter. Även om dessa warranter kan ha likartade namn kan de vara konstruerade på olika sätt. Investeraren bör därför uppmärksamma att jämförbarheten mellan olika warranter, inklusive prissättningen av dessa, ofta är begränsad. För att få en helhetsbild av Erbjudandet bör Investeraren, innan en investering i Warranterna sker, ta del av Prospektet. Skatter Warranterna är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i Warranterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för Investerare. Valutarisk I de fall den underliggande tillgången noteras i annan valuta än svenska kronor, kan kursförändringar påverka avkastningen på Warranterna. Detta är dock inte fallet med värdepapper som enligt villkoren är explicit valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Aktuell produkt är valutaskyddad. Viktig information (Om Marknadsföringsbroschyren) Branschkod Strukturerade Produkter Carnegie är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterialet, se vidare information om branschkoden och för ordlista gällande strukturerade produkter se Marknadsföring Denna Marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av Erbjudandet och Warranterna. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten, de bindande villkoren för Warranterna och Carnegies erbjudande. Innan beslut tas om investering uppmanas Investerare att ta del av det fullständiga Prospektet och i förekommande fall, slutliga villkor. Informationen finns tillgänglig på samt hos Emittenten. Carnegie reserverar sig för eventuella skriv- och räknefel i denna marknadsföringsbroschyr. Ord i löptexten i detta dokument vilka börjar med stor bokstav finns definierade under Definitioner på sidan 7. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Carnegies egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Investerare bör notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att Warranternas Löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i denna Marknadsföringsbroschyr. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av Warranterna. Räkneexemplet visar Warranternas avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer och de indikativa villkoren. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om de aktuella Warranterna är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och varken denna Marknadsföringsbroschyr eller Emittentens Prospekt utgör investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Warranterna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i Warranterna är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med de aktuella Warranternas exponering, Löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Prospekt och villkor för Warranterna Denna broschyr utgör endast marknadsföring och investerare ska därför innan ett investeringsbeslut tas ta del av Prospektet, vilket finns tillgängligt hos Carnegie och Emittenten. Prospektet innehåller viktig information om Warranterna och risker angående investeringen. Warranterna emitteras av Emittenten på de villkor som anges i Prospektet. Prospektet innehåller en komplett beskrivning av Emittenten och de bindande warrantvillkoren. Investerare ska därför ta del av Prospektet i dess helhet. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala tecknade beloppet för Warranterna understiger kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Carnegies eller Emittentens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Carnegie eller Emittenten äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden, begränsa Erbjudandets omfattning eller avbryta Erbjudandet om Carnegie eller Emittenten bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt kr. Erbjudandet kommer att återkallas om lägsta nivå på Kupongen understiger 19 %. Eventuell kreditförändring eller annan väsentlig ny information I de fall Emittenten under Anmälningsperioden informerar Carnegie om en förändring av sitt kreditbetyg eller annan ny väsentlig information kommer Carnegie på Emittentens begäran att publicera sådan information på Det är mycket viktigt att Investeraren tar del av denna information i syfte att skaffa sig kunskap om varför kreditbetyget (eller annan väsentlig information) har ändrats samt för att erhålla ett eventuellt besked kring huruvida Investeraren erbjuds att dra tillbaka sin Teckningsanmälan. Erbjuds Investeraren att dra tillbaka sin Teckningsanmälan måste Investeraren aktivt kontakta Carnegie för att utnyttja denna rättighet inom den begränsade tidsperiod som står till buds. 2 EUROPEISKA BANKER KUPONGWARRANT

3 Europeiska Banker Kupongwarrant Europeiska Banker Kupongwarrant möjliggör en Kupong om indikativt 22 % av Nominellt Belopp om Underliggande Index är oförändrat eller utvecklats positivt vid Slutdagen ECB signalerar tydligt en beredskap för att stimulera de europeiska ekonomierna än mer och erbjuda banksystemet billig likviditet så länge behov finns. Europeiska Banker Kupongwarrant erbjuder en bred exponering mot den europeiska banksektorn. Kupong om indikativt 22 procent 1 av Nominellt Belopp om Underliggande Index är oförändrat eller utvecklats positivt vid Slutdagen. 2 Europeiska banksektorn Hushållens pessimism minskar när försämringen på arbetsmarknaderna nu bromsar upp. Budgetbesparingarna inom euro-området har varit stora de sista åren, omkring 1-1,5 procent av BNP, men Carnegie bedömer att budgetbesparingarna kommer bli avsevärt mindre framöver. Enligt den europeiska centralbankens kvartalsvisa bankenkät (The Euro Area Bank Lending Survey, januari 2015) är antalet banker som ser ökad låneefterfrågan fler än de som ser minskad låneefterfrågan och detta för fjärde kvartalet i rad. Bankerna är mer villiga att ge lån då deras balansräkningar är i bättre form. Efterfrågan ökar till följd av bättre utsikter för bostadsmarknaden i fler länder och viss förbättring i hushållens konjunkturbarometer (consumer confidence). Företagens behov av att göra fasta investeringar påverkade för första gången finansieringsefterfrågan positivt. Centralbanken ECB har också varit tydlig med att de avser fortsätta erbjuda banksystemet billig likviditet så länge behov finns. Europeiska Banker Kupongwarrant är ej kapitalskyddad och hela investeringsbeloppet kan gå förlorat. Om Indexutvecklingen är oförändrad eller positiv på Slutdagen erhålls en Kupong om indikativt 22 procent av Nominellt Belopp. 1 Historisk utveckling för Underliggande Index* *Se Viktig information på sidan 2. Grafen nedan visar historisk utveckling för Underliggande Index. 3 Historisk utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15 STOXX Europe 600 Banks Index Euro STOXX 50 Index 1 Kupongen är indikativ och fastställs senast den 24 juni 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Kupongen understiger 19 %. 2 Observera att hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. 3 Källa: Bloomberg, EUROPEISKA BANKER KUPONGWARRANT 3

4 Marknadsexponering mot europeiska banksektorn Europeiska Banker Kupongwarrant har 2 års Exponeringstid och ger exponering mot STOXX Europe 600 Banks Index. Warrant Warranter erbjuder stor potential till avkastning men också högt risktagande då warranten inte är kapitalskyddad och hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat. 4 Stor potential och hög risk Europeiska Banker Kupongwarrant har en indikativ Kupong om 22 % av Nominellt Belopp. 5 Hela Investeringsbeloppet kan dock gå förlorat. Möjlighet att avyttra warranten före förfall Warranten avses noteras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Warranterna. Europeiska Banker Kupongwarrant Europeiska Banker Kupongwarrant ger Investeraren exponering mot den europeiska aktiemarknaden via STOXX Europe 600 Banks Index. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är oförändrad eller positiv erhålls en Kupong om indikativt 22 procent av Nominellt Belopp. Om Indexutveckling på Slutdagen är negativ förloras hela Investeringsbeloppet. Så här fungerar det Utfall av en investering om 100 Warranter à kr, det vill säga kr totalt Nominellt Belopp och kr i totalt Investeringsbelopp. Indexutveckling Tid (år) Kupongnivå Startkurs Exempel 1 Om Indexutvecklingen på Slutdagen är positiv och högre än den indikerade Kupongen erhålls endast Kupongen. Nominellt Belopp x Kupong (22%) = kr Exempel 2 Om Indexutvecklingen på Slutdagen är oförändrad eller positiv (dvs är lika med eller överstiger Startkurs) erhålls Kupongen. Nominellt Belopp x Kupong (22%) = kr För- & nackdelar De europeiska bankerna har dragit ner risken i sina balansräkningar och tagit in nytt kapital. Konjunkturosäkerheten har minskat och hushållens kreditvärdighet har blivit mindre utsatt. Möjlighet till Kupong vid oförändrad eller positiv utveckling av Underliggande Index. Exempel 3 (risk för år 2) Om Indexutvecklingen på Slutdagen är negativ (dvs understiger Startkurs) förloras hela Investeringsbeloppet. 0 kr Ej kapitalskyddad. Hela Investeringsbeloppet kan således gå förlorat. Avkastningen är begränsad till Kupongen, det vill säga indikativt 22% av Nominellt Belopp. 4 För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. 5 Kupongen är indikativ och fastställs senast den 24 juni 2015, beroende av de då rådande marknadsförutsättningarna. Erbjudandet kommer att återkallas om Kupongen understiger 19 %. 4 EUROPEISKA BANKER KUPONGWARRANT

5 Hur beräknas avkastningen? Räkneexempel*** ***Se Viktig information på sidan 2. Investerare köper en Warrant med möjlighet till avkastning utöver Investeringsbeloppet. Storleken på avkastningen beror på två faktorer: Indexutvecklingen Kupong Indexutveckling Indexutvecklingen definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs. Startkursen bestäms av Stängningskursen på Startdagen för Underliggande Index. Slutkursen bestäms av Stängningskursen på Slutdagen för Underliggande Index. Se Prospekt för vidare detaljer. Beräkning av avkastningen Exemplet nedan illustrerar utfall av en investering om 100 Warranter à kr, det vill säga kr totalt Nominellt Belopp och kr i totalt Investeringsbelopp. Kupongen är indikativt 22 procent av Nominellt Belopp. Kupong Avkastning Avkastning på Nominellt Belopp Indexutveckling Investeringsbelopp Nominellt Belopp Total utbetalning Årseffektiv avkastning % 22 % 22 % kr kr kr kr 25,36 % +10 % 22 % 22 % kr kr kr kr 25,36 % -5% 22 % kr kr kr ,00% Kupong Kupongen speglar hur stor avkastning Investeraren får på Nominellt Belopp om Underliggande Index på Slutdagen ej understiger 100 % av Startkursen. Kupongen fastställs senast den 24 juni 2015 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Indikativ Kupong är 22 % men den kan bli högre eller lägre. Carnegie kommer att återkalla Erbjudandet om Kupongen understiger 19 %. Avkastning Om Indexutvecklingen på Slutdagen är oförändrad eller positiv erhålls en Kupong om indikativt 22 % av Nominellt Belopp. Om Indexutveckling på Slutdagen är negativ förloras hela Investeringsbeloppet. 6 Årseffektiv avkastning är beräknad som årlig avkastning i relation till Investeringsbelopp med hänsyn taget till Courtage. EUROPEISKA BANKER KUPONGWARRANT 5

6 Beskrivning av Underliggande Index Europeiska Banker Kupongwarrant är exponerad mot STOXX Europe 600 Banks Index. Om Indexutvecklingen på Slutdagen är oförändrad eller positiv erhålls en Kupong om indikativt 22 procent av Nominellt Belopp. Om Indexutveckling på Slutdagen är negativ förloras hela Investeringsbeloppet.. STOXX Europe 600 Banks Index STOXX Europe 600 Banks Index är ett kapitalviktat index sammansatt av 47 europeiska banker. Indexet började beräknas den 31 december För mer information om STOXX Europe 600 Banks Index se Bolag i Underliggande Index 9 Alpha Bank AE Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Banca Popolare dell'emilia Romagna SC Banca Popolare di Milano Scarl Banca Popolare di Sondrio SCARL Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Banco Comercial Portugues SA Banco de Sabadell SA Banco Popolare SC Banco Popular Espanol SA Banco Santander SA Bank of Ireland Bankia SA Bankinter SA Barclays PLC BNP Paribas SA CaixaBank SA Commerzbank AG Credit Agricole SA Credit Suisse Group AG Danske Bank A/S Deutsche Bank AG DNB ASA Erste Group Bank AG HSBC Holdings PLC ING Groep NV Intesa Sanpaolo SpA Julius Baer Group Ltd Jyske Bank A/S KBC Groep NV Komercni banka as Lloyds Banking Group PLC Mediobanca SpA National Bank of Greece SA Natixis SA Nordea Bank AB Raiffeisen Bank International AG Royal Bank of Scotland Group PLC Skandinaviska Enskilda Banken AB Societe Generale SA Standard Chartered PLC Swedbank AB Svenska Handelsbanken AB Sydbank A/S UBS Group AG UniCredit SpA Unione di Banche Italiane SCpA De tio bankerna med störst vikt i index per 11 maj Bank Vikt (%) HSBC Holdings PLC 14,7 Banco Santander SA 8,3 UBS Group AG 5,7 Lloyds Banking Group PLC 5,6 BNP Paribas SA 5,5 Barclays PLC 5,2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,9 ING Groep NV 4,8 Intesa Sanpaolo SpA 3,9 Deutsche Bank AG 3,3 En investering i Warranterna medför inte, och kan inte jämställas med, att äga underliggande eller delar av underliggande. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sidan 5 och Prospektet. 9 Källa: Bloomberg EUROPEISKA BANKER KUPONGWARRANT

7 Erbjudande och anvisningar i sammandrag Carnegie erbjuder investering i Warranterna enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Warranterna och annan viktig information återfinns i Prospektet, vilket finns tillgängligt på alternativt beställs per telefon: Anmälan Anmälan ska ske på Teckningsanmälan. Endast en Teckningsanmälan per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Teckningsanmälan kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Teckningsanmälan finns tillgänglig på: alternativt per telefon: Ifylld Teckningsanmälan ska ha kommit Carnegie tillhanda senast klockan den 12 juni Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Warranter komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Betalningen måste vara Carnegie tillhanda senast den 19 juni Euroclear Sweden AB Warranterna kommer att vara kontoförda i Euroclear Sweden AB:s kontobaserade system. Leveransdag: Warranterna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 29 juni Tilldelning I händelse av att fler Warranter sålts än vad som emitterats fördelas Warranterna i den ordning som Teckningsanmälningarna har inkommit och registrerats. Inregistrering vid börs Emittenten avser att inregistrera Warranterna på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Carnegie avser att under normala marknadsförhållanden dagligen ställa köpkurs, och om möjligt även säljkurs avseende Warranterna. Avslut sker till marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. Selling restrictions The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. Carnegie has agreed that neither itself nor any subsidiary of Carnegie will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Ersättningar och avgifter För att Carnegie ska kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Carnegie avtal med olika leverantörsbolag av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Carnegie en ersättning till leverantörsbolagen. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Carnegie tillhandahåller dig kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörsbolagen. Carnegie kan vidare erhålla ersättningar från emittenter vid köp/försäljning av värdepapper. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Carnegie. Ersättningar från Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (distributör). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling erlägger Carnegie normalt en ersättning till det distribuerande bolaget. Ersättningen ingår i priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats av denna part. Ersättningar till Carnegie De produkter Carnegie tillhandahåller ges ut av olika emittenter. Carnegie får ersättning för försäljning av dessa från respektive emittent. Ersättningen beräknas som en procentsats på det investerade beloppet. Ersättningen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika produkter tillhandahållna av samma emittent. Carnegie kalkylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,5 % per år av produktens nominella belopp, under antagandet att aktuell produkt innehas till förfall. Arrangörsarvodet bestäms utifrån ett av Carnegie bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i den strukturerade produkten. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i produktens pris. Courtage Courtage tillkommer med 1 procent av Nominellt Belopp. Totalkostnad Den sammanlagda kostnaden när du köper aktuell produkt är summan av arrangörsarvodet och courtaget. Det tillkommer inte några ytterligare produktspecifika avgifter eller förvaltningskostnader. Exempel vid en investering på kr i Warranten med 2 års Löptid. Courtage och Arrangörsarvode beräknas på Nominellt Belopp. Courtage 1% kr (betalas utöver investerat belopp) Arrangörsarvode 1,5% x 2 år kr (inkluderat i investerat belopp) Totalt kr Definitioner Anmälningsperiod avser perioden, från och med 11 maj 2015 till och med 12 juni 2015, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet. Avkastning för Warranterna avser en Kupong om indikativt 22 % av Nominellt Belopp om Indexutvecklingen på Slutdagen är oförändrad eller positiv. Om Indexutveckling på Slutdagen är negativ förloras hela Investeringsbeloppet. Bankdag avser en bankdag såsom detta begrepp definierats i Prospektet. Carnegie avser Carnegie Investment Bank AB (publ), med Internetadress Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om 1% av Nominellt Belopp som tillkommer Investeringsbeloppet. Emittent eller avser Commerzbank AG, dess efterföljare och övertagare. Erbjudandet avser försäljning av Warranterna av Carnegie. Exponeringstid avser perioden från och med den 24 juni 2015 till och med den 26 juni 2017 och avser perioden när Warranterna har en exponering mot Underliggande Index. Indexutveckling definieras som den procentuella rörelsen för Underliggande Index med beaktande av relevant Startkurs och Slutkurs för Underliggande Index. Investerare är den som investerar i Erbjudandet. Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga kr per Warrant. Kupong avser storleken på den möjliga avkastningen i relation till Nominellt Belopp. Kupongen är indikativt 22 %. Kupongen fastställs senast den 24 juni 2015 och kommer att bero på de då rådande marknadsförutsättningarna. Slutlig Kupong kommer att informeras den 29 juni Erbjudandet kommer att återkallas om Kupongen understiger 19 %. Leveransdag avser den dag då Warranterna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 29 juni Likviddag avser den 19 juni 2015 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast ska erläggas av Investerare. Löptid avser perioden från och med den 29 juni 2015 till och med den 10 juli 2017 och avser perioden mellan Leveransdag och Återbetalningsdag. Marknadsföringsbroschyr avser detta dokument. Nominellt Belopp avser kr per Warrant. Prospekt avser Commerzbanks grundprospekt, (daterat 13 november 2014) med tillhörande slutliga villkor avseende Warranterna samt de handlingar som införlivats däri genom hänvisning. Detta hålls tillgängligt hos Carnegie och via och hos Emittenten. Slutdag avser den 26 juni Slutkurs avser Stängningskursen för Underliggande Index på Slutdagen. Startdag avser den 24 juni Startkurs avser Stängningskurs på Startdagen för Underliggande Index eller om detta datum inte är en Bankdag, närmast följande Bankdag. Stängningskurs för Underliggande Index på en Bankdag avser den kurs som Emittenten nyttjar som Bankdagens officiella stängningskurs. Teckningsanmälan avser den teckningsanmälan som krävs för deltagande i Erbjudandet. Underliggande Index avser STOXX Europe 600 Banks Index som beskrivs närmare i avsnittet Beskrivning av Underliggande Index och i Prospektet. Warrant eller Europeiska Banker Kupongwarrant avser index- och/eller fondlänkade warranter med ISIN nummer DE000CZ44D44, kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm AB; IWEUBANKCPN7FCBK och kortnamn hos Euroclear Sweden AB; IWEUBANKCPN7FCBK Återbetalningsdag avser den dag kvarvarande Investeringsbelopp samt eventuell avkastning på Investeringsbeloppet utbetalas och förväntas bli den 10 juli EUROPEISKA BANKER KUPONGWARRANT 7

8 Erbjudandet i korthet Anmälan inges till Carnegie Investment Bank AB (publ) Structured Financial Products Regeringsgatan Stockholm Anmälningsperiod 11 maj juni 2015 Lägsta investeringsbelopp kr (motsvarande 10 Warranter à kr) Courtage Tillkommer med 1 % av Nominellt Belopp Betalning Kontant enligt avräkningsnota, dock senast den 19 juni 2015 Förvaring Warranterna kan förvaras på en vanlig aktiedepå eller VP-konto. Den som saknar depå alternativt VP-konto kan öppna en förvaringsdepå hos Carnegie Startkurs och deltagandegrad Offentliggörs den 29 juni 2015 på Exponeringstid 24 juni juni 2017 Kapitalskydd Nej, hela Investeringsbeloppet kan gå förlorat Andrahandsmarknad Warranterna avses inregistreras på listan för certifikat vid NASDAQ OMX Stockholm AB Emittent Commerzbank AG Kortnamn på Nasdaq OMX Stockholm AB IWEUBANKCPN7FCBK ISIN-nummer DE000CZ44D44 Tids- och betalningsplan Sista anmälningsdag 12 juni 2015 Utskick av avräkningsnota Sker löpande Likviddag 19 juni 2015 Startkurs fastställs 24 juni 2015 Leveransdag 29 juni 2015 Sista dag på Exponeringstiden 26 juni 2017 Återbetalningsdag 10 juli 2017 Om Carnegie Carnegie Investment Bank AB (publ) är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena Securities, Investment Banking och Private Banking. Antalet medarbetare uppgår till ca 700, fördelat på kontor i åtta länder. Carnegie ägs av Altor Fund lll, personalen genom Cibvestco AB, Creades AB samt Investment AB Öresund. Carnegie har arrangerat strukturerade investeringar sedan 1994 och är sedan många år en ledande aktör avseende strukturerade investeringar för såväl institutionella som privata investerare. Carnegie jobbar med alla tillgångsklasser, från räntor och aktier till alternativa investeringar. Om Carnegie Research Carnegie Research är Carnegies nordiska analysavdelning. Inom analysavdelningen sker såväl bolags- som omvärldsanalys samt strategiarbeten. Carnegie Research består av omkring 50 analytiker i de nordiska länderna, vilket gör det till det största analysteamet i Norden utanför storbankerna. Våra analytiker bevakar över 300 börsnoterade nordiska bolag och följer utvecklingen hos utländska, konkurrerande bolag samt gör omvärldsanalyser av trender i de globala marknaderna. Carnegie Research har också ett strategiteam som gör konjunkturprognoser, bedömer börstrender och ger sektorrekommendationer. Carnegie Research är topprankat och rankas återkommande mycket högt i utvärderingar av såväl internationella som lokala aktörers analysverksamhet. Viktigt Denna broschyr utgör endast marknadsföring avseende Erbjudandet och ger inte en komplett bild av Erbjudandet. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av Emittentens fullständiga Prospekt som finns tillgängligt på och hos Emittenten. Produkten är ej kapitalskyddad och hela den investerade beloppet kan gå förlorat. För mer information se Emittentrisk och övriga risker med investeringen på sidan 2. Om Warranterna säljs av innehavaren före Återbetalningsdagen sker detta till en marknadskurs som påverkas av en mängd faktorer och som därför kan vara såväl lägre som högre än det investerade beloppet. Branschkod Carnegie är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på Emittenten: Commerzbank AG Commerzbank AG grundades i Tyskland 1870 och är en stor internationell finansiell institution, med anställda och över filialer och representationskontor över hela världen. Emittentens kreditbetyg var vid denna broschyrs framtagande A- enligt Standard & Poor s Rating Services, en division av The McGraw-Hill Companies, samt en kreditvärdighet på Baa1 enligt Moody s Investor Service. Commerzbank är inte ansvarig för innehållet, korrektheten eller fullständigheten i denna Marknadsföringsbroschyr. Strukturerade placeringsprodukter Telefon E-post:

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor

Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Sverige Platå Ej kapitalskyddad. Villkor Sverige Platå Ej kapitalskyddad Sverige platå Sverige Platå Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Deltagandegrad: 500 % indikativt (lägst 400%) Platå: 5% Kursfallsskydd: 80 %

Läs mer

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor

bygg Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Svensk bygg smart bonus Svensk Bygg Smart Bonus Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kapitalskydd: Nej Kursfallsskydd: 70 % av Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär

USA. VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag. USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad. 60% förfallobarriär USA Very Low Trigger Autocall 2 Ej kapitalskyddad Årsvisa kupongutbetalningar USA 60% förfallobarriär Ackumulerande kupong VERY LOW TRIGGER AUTOCALL Exponering mot fyra amerikanska bolag USA Very Low Trigger

Läs mer

Marknadsexponering mot småbolag i Europa

Marknadsexponering mot småbolag i Europa Köp senast 23 maj! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial

Europa Small Cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Ej kapitalskyddad. Köp senast 11 april! Marknadsföringsmaterial Köp senast 11 april! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 9

Sverige Räntekorridor 9 sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 9 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid: 5 år Emittent: SGA Société Générale

Läs mer

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial

Europa Small cap. Marknadsexponering mot småbolag i Europa. Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad. Köp senast. Marknadsföringsmaterial Köp senast 5 september! Europa Small cap Marknadsexponering mot småbolag i Europa Europa Small Cap 4 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: aktieindexobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Sverige Räntekorridor 8

Sverige Räntekorridor 8 Strukturerade placeringsprodukter sverige räntekorridor Sverige Räntekorridor 8 Villkor Kategori: Ränteobligation Kapitalskydd: 100 % Kupong: 3,50 % - 6 % på årsbasis, indikativt Köpkurs: 100 % Löptid:

Läs mer

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

JAPAN 10 BOLAG. Exponering mot japanska aktier. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad JAPAN 10 BOLAG Exponering mot japanska aktier Japan 10 Bolag 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Aktieobligation Skyddsnivå: 90 % av Nominellt Belopp Deltagandegrad:

Läs mer

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt

Trend Kredit Trend Kredit Tillväxt och Tillväxt Kapitalskyddad Trend kredit Allokerar aktivt om mellan obligationsfonder Tillväxt Villkor Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 % av Nominellt Belopp Löptid: 5 år Emittent: Commerzbank

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/25. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/25 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/25 High Yield 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv 3 Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter.

USA 15/35. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad. Exponering mot högavkastande företagskrediter. USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna USA 15/35 high yield Exponering mot högavkastande företagskrediter USA 15/35 High Yield 5 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad

BRIC AUTOCALL. BRIC Combo Recovery Autocall. Ej Kapitalskyddad. BRIC Combo Recovery Autocall. Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery Autocall Årsvisa kupongutbetalningar Ej kapitalskyddad BRIC Combo Recovery AUTOCALL Exponering mot Brasilien, Indien, Kina och Ryssland BRIC Combo Recovery Autocall Ej Kapitalskyddad

Läs mer

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp.

EUROPA 10 BOLAG. EmFlex. Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Investeringsbelopp. EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat EmFlex EUROPA 10 BOLAG EmFlex Europa 10 Bolag 2 Skyddat Villkor Kategori: Skyddat Aktieobligation 100 %, givet att Referensbolagen ej erfar Kredithändelser Referensbolag

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna

express Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna 3D Printing Express Ej kapitalskyddad 3d printing express Skydd mot 15 första kredithändelserna Kombinerad exponering mot 4 bolag och företagskrediter 3D Printing Express Ej kapitalskyddad Villkor Kategori:

Läs mer

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen

Börsdagens betydelse för avkastningen historiskt* Medelutveckling per år. Investeringsmodellen Medelutveckling per år Indikativa villkor Kategori Indexcertifikat Emittent UBS AG, London Branch Löptid 5 år Nominellt belopp 10 000 kronor Köpkurs 98 procent av Nominellt belopp Kapitalskydd Saknas Deltagandegrad

Läs mer

KALENDER- STRATEGI ASIEN

KALENDER- STRATEGI ASIEN KALENDER- STRATEGI ASIEN Köp senast 17 april! Aktieindexobligation Kalenderstrategi Asien 4 Kapitalskyddad Villkor Kategori Aktieindexobligation Emittent BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (Garant är

Läs mer

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER

SVERIGE TOPP 10. Ej kapitalskyddad. Sverige Topp 10 + STRUKTURERADE PRODUKTER SVERIGE TOPP 10 Ej kapitalskyddad Sverige Topp 10 VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 65 % av Startkurs¹ Deltagandegrad: 110 % indikativt² Investeringsbelopp: 10 000 kr per Certifikat (exklusive

Läs mer

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER

BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL. Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad AUTOCALL PLUS/MINUS 3 + STRUKTURERADE PRODUKTER BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL Möjlighet till 25 %2 i årlig Kupong. Ej kapitalskyddad BRASILIEN RYSSLAND AUTOCALL PLUS/MINUS 3 LÖPANDE KUPONGUT- BETALNING VILLKOR Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 55 %

Läs mer

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1

SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 SVENSKA BOLAG SMART BONUS 1 Produkt nr 7 Tecknas senast 4 oktober 213 MINST 65 % (INDIKATIVT) AVKASTNING GIVET ATT INGEN AKTIE SLUTAR UNDER -4 % PÅ SLUTDAGEN OBEGRÄNSAD AVKASTNINGSMÖJLIGHET FRÅN 4 SVENSKA

Läs mer

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1

autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 autocall amerikanska bolag combo plus/minus 1 Produkt nr 12 Tecknas senast 15 november 2013 MÖJLIGHET TILL 15 % (INDIKATIVT) ÅRLIG ACKUMULERANDE KUPONG...ELLER MÖJLIGHET TILL 10 % (INDIKATIVT) ÅRLIG UTBETALANDE

Läs mer

TREND EMERGING MARKETS

TREND EMERGING MARKETS TREND EMERGING MARKETS Erbjuder marknadsexponering mot tillväxtregioner Trend Emerging Markets Riskkontroll 3 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Deltagandegrad: 100 %² Köpkurs: 110

Läs mer

Sprinter Platå Plus H&M

Sprinter Platå Plus H&M Sprinter Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Indikativ deltagandegrad Platå Riskbarriär Sprinter Mangold Fondkommission AB Royal Bank Of Canada S&P: AA-, Moody s: Aa3 2014-11-21 3,0

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger

Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande och utbetalande kuponger ab Sista teckningsdag 19 september 2014 Publikt erbjudande arrangerat av SIP Nordic Fondkommission AB Autocall Stora Banker Exponering mot fyra stora europeiska banker med möjlighet till ackumulerande

Läs mer

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E

CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 CERTIFIKAT AUTOCALL OLJA 1502E Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Certifikat KAPITALSKYDD: Nej LÖPTID: 1-5 år (Förtida Förfall) ACKUMULERANDE

Läs mer