PLANBESKRIVNING Dnr: Antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling"

Transkript

1 Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN , 10 Laga Kraft: Genomförandetiden slutar: SAMBN arkiv nr: 291 Detaljplanen handläggs enligt "nya" plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 1(22)

2 INNEHÅLL Syfte och bakgrund 3 Sammanfattning /Huvuddrag 3 Planeringsförutsättningar 4 Planförslag 13 Genomförandefrågor 18 Behovsbedömning av miljöbedömning 19 Konsekvenser 20 2(22)

3 Dnr: SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet är att utöka antalet parkeringsplatser inom området för att tillgodosee behovet av parke- ersätta ring från arenaområdet i öster samt från centrum. Vidare är syftet med detaljplanen att det gamla idrottsområdet som nu uppgått i arenaplanen (Vallgraven 24 m.fl.) och i vilken marken för idrottsplan kommer bebyggass med badhus. Planområdet blir därmed en del av ett större rekreationsstråk med avsikten att främja Ystadbornas ochh besökaress idrotts- och rekre- för del ationsbehov. Bakgrund Ystads kommuns tekniska avdelning inkom med begäran om ny detaljplan av fastigheten Östra Förstaden 2:1. Ändringen avser parkområdet öster omm kv. Almen och 40 meter österut. Planavdelningenn föreslår en utökning av planområdet österut, i gräns till detalj- plan 279, planlagd för Ystads nya arena,, för att även inkluderaa mark för ny placering av fothar även bollsplan, vilken försvinner då arenaområdet byggs om. Inför planens upprättande område i norr, som i gällande plan utgörss av allmänt ändamål, inkluderats. Detta gör att det nu aktuellaa planförslaget inkluderar del av fastigheternaa Östra Förstaden 2:1, Surbrunnenn 2:3 och Vallgraven 23. Planprocessen Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:11 i Ystad tätort, Ystadss kommun, Skåne län har varit utställd för granskning 28 november januari 2013 enligt e Samhällsbyggnadsnämn- till dens beslut Sambn 160. Inkomna synpunkter redovisas i utlåtande. Planen upprättas med normalt planförfarande. SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG Föreslagna åtgärder (sammanfattning) Planen innefattar: Förlängning av befintlig parkering norrut mot cykel- och gångstråk. Ändring av användning för område direkt öster om förlängd parkeringg från parkmark idrottsändamål. Ändrad användning av område norr om befintlig cykelväg betecknat b som allmänt ändamål i gällande plan till ny bestämmelse, skola, för att bättre passaa nuvarandee användning. Införande av egenskapsbestämmelse för befintlig gång- och cykelväg, c Åvallagången, i norr för att säkra markens användning. Egenskapsbestämmelse förr tillåten infart mellan förlängd parkering p och idrottsplan öster om denna. 3(22)

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdets läge och avgränsning Planområdet är beläget i östra delen av Ystad tätort inom stadsdelen Östra Förstaden. Området avgränsas av Surbrunnsvägen i väster, Oskarsgatan och bostadsområdet Boken i söder samt biblioteket och Parkskolan i norr. I öster gränsar området till mark som är detaljplanelagd som idrott och centrum för Ystads nya arena i Detaljplan 279, laga kraftvunnen Planområdet är ungefär 2,2 ha stort. Markägoförhållanden All mark inom planområdet ägs av Ystads Kommun. Markanvändning Inom planområdets sydvästra del finns en parkering som ansluter till Oskarsgatan. Inom planområdets norra del, norr om befintlig cykelväg, ligger mark som ingår i skolområde. En transformatorstation är placerad i områdets sydöstra hörn. Det övriga planområdet består av parkmark, Åvalla, och innehåller bland annat gräsytor och planteringar, en hundrastplats samt en asfalterad idrottsplan. Inom parkmarken går även en gång- och cykelväg, Åvallagången, som löper från områdets nordvästra del och sedan vidare österut mot regementet och sandskogen. 4(22)

5 Dnr: Borrpunkterr i miljöteknisk markundersökningg gjord för detaljplan 279. Punkterna 4-7 ligger inom nu aktuellt planområde. Bild: Va-teknik och vattenvård. Geoteknik Vid planläggning av detaljplan 279 Ystads nya arena, gjorde VA-teknikk och vattenvård en miljöteknisk markundersökning som inkluderade provborrningar även i östra delen av det nu aktuellaa planområdet (borrpunkter 4-7, see bild) 1. Undersökningen visade så väl jordlager som föroreningsinnehåll. Marken i de aktuella punkterna bestodd till största del av fyllning, matjord, samt finsand och på något ställe av torv. Slutsatsen av a utvärderingen visade att det fanns en viss påverkan på marken men att området mycket väl kunde exploateras för utbygg- men om istället bostäder ellerr liknande ska byggas bör delar av områdett saneras. Då syftet nad av idrottsarena. Sanering ansågs inte behövas för planens syfte med attt bygga idrottshallar med föreslagen plan är att anlägga parkmark för rekreations- och o idrottsändamål anser plan- avdelningen att det i dagslägett inte behövs någon vidare utredning. Vall- Geoteknisk undersökning harr även utförts för omkringliggande områden, däribland inför byggnaden av stadsbibliotekett i planområdets nordvästra angränsning. Undersökningen utför- En des 1975 med komplettering Jordenn bestod av finsand ochh sand under matjordlagret. geoteknisk undersökning utfördes även 1979 inför en planerad nybyggnad av Parkskolan i planområdets norra angränsning. Även här anges att marken består av fyllning och organiskt material (matjord och torv) samt mestadels sand. 1 Miljöteknisk markundersökning projekt Ystad arena, fastigheterna f graven 24 m.fl. utförd av VA-teknik och vattenvård, (22)

6 Tidigare ställningstaganden Översiktsplanen I markanvändningskartan från Översiktsplan 2005 Ystads kommun är marken utpekad som grönområde (Åvalla), allmän användning (parkytan framför biblioteket) och bostäder (parkeringen). Gång- och cykelvägen i norr är markerad som skog/strövområde. Då planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen upprättas detaljplanen med normalt förfarande. Markanvändningskarta för planområdet från Översiktsplan för Ystad Illustration: Ystads kommun. Detaljplaner, områdesbestämmelser För området gäller stadsplan 151 kv. Almen m.fl. laga kraft vunnen En stadsplan var förr en plan som reglerade miljön av planområden i staden och angav vilka områden som skulle bebyggas och vilka som skulle användas för allmänna platser. Gällande stadsplan för området saknar genomförandetid och vann laga kraft innan 1987 års Plan- och bygglag trädde i kraft. Enligt Boverket fick planer som fastställdes efter 1978 en genomförandetid till den 1 juli 1992, genom den plan- och bygglag som infördes Stadsplanen för planområdet har därmed inte längre någon genomförandetid. 2 Området i söder är planlagt som parkering, parkområdet utanför biblioteket i norr samt en remsa som löper i norra kanten av plangränsen är planlagd för allmänt ändamål. I planområdets sydöstra hörn är mark avsatt för transformatorstation. I övrigt är marken planlagd för park eller plantering. 2 Boverket: hämtad (22)

7 Dnr: Gällande plan för planområdet, stadsplan nr Röd markering till höger är ersatt av detaljplan Ystad nr 279, Ystad nya arena (Vallgraven 24 m..fl.) Program, inventeringar m.m.. I samband med nu gällande detaljplan togs även en illustrationsplan för området fram. Inom mark avsatt för park eller plantering, Åvalla, har föreslagits kvarterslekpk plats inom området direkt norr om parkeringsytan. Öster om lekplats har föreslagits bland annat gymnastik- och fotbollsplan, tre stycken volleybollplanerr samt en kastplan. Inomm område för allmänt ändamål i norr är illustrerat vegetation samt mur och inom remsa i norr är ä inritat cykelställ. Illustrationsplan för planområdet tillhörande stadsplan Ystadd nummer upprättades ett ramprogram för Surbrunnsområdet, antaget av kommunfullmäktige Syftet med ramprogrammet var att se över möjligheternaa att utveckla Sur- detta brunnsområdet och omvandla området till att innefatta en mer blandad b bebyggelse. Inom syfte ingick även att utveckla en tydlig grönstruktur och i ett förslag till utbyggnadsstrategi pekades Åvalla ut som rekreation/park. Gång- och cykelstråket, Åvallagången, inom parken föreslåss vara tydligt och sammanhängande. Surbrunnsområdet anses ha goda förutsättningar att utveckla grönområden med varierad utformning och innehåll för att tillgodose både rekre- 7(22)

8 ationsbehovet hos människor samt se till växt- och djurlivets fortlevnad. Området ska bidra till en trygg lek- och fritidsmiljö. Ett lokalt Agenda21 program antogs av Kommunfullmäktige och kompletterades med ett miljöhandlingsprogram antaget I det gemensamma programmet för Ystads kommuns Agenda21 och miljöhandlingsmål redogörs för de lokala riktlinjer och mål som Ystads kommun har satt upp för att uppnå de 15 miljökvalitetsmål som antogs av Riksdagen 29 april Bland dessa miljömål finns bland annat riktlinjer för frisk luft och en god bebyggd miljö. Ystads kommun har satt upp både kortsiktiga och långsiktiga mål med miljöarbetet i kommunen och värden för t.ex. frisk luft, buller och säker strålmiljö. Åvalla nämns även i Grönstrukturprogram för Ystad tätort, antaget av kommunfullmäktige i Ystad I detta program nämns främst cykelvägen i norra delen av området vara i behov av upprustning. Stråket är en viktig koppling till Regementet och vidare ut mot Sandskogen. Inom parkområdet föreslås också att fler träd bör planteras. Allmänt angående Ystads grönstruktur står att centrala Ystad saknar grönytor jämfört med stadens ytterområden och att en grönare stad kan skapas genom att utveckla befintliga parker utifrån de kvaliteter som finns idag. I markanvändningskartan från Grönstrukturplanen är planområdet utpekat som parkmark samt bollplan. Gång- och cykelvägen i områdets norra del, sett från nordväst. Foto: Ystads kommun. Riksintressen och förordningar Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 ) Området omfattas av riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 4 MB. Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 i 4 kap och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets na- 8(22)

9 tur- och kulturvärden. Enligt 4 får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna i 4 kap utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 ) Området gränsar i söder till riksintresse för kulturmiljövården (Ystad, M:K167). Riksintresset omfattar den medeltida stadskärnan, Östra Förstaden, Elverket, Regementet och delar av hamnen. Ystad är känt som sjöfartsstad och är en av de bäst bevarade medeltidsstäderna i landet. Miljökvalitetsnormer Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5) och ozon. Arsenik, kadmium, nickel, benspyren 31 december Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Dessa syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå minst god yt- och grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast 22 december Hälsa och säkerhet Markradon Enligt Översiktsplan för Ystads kommun 2005 ligger Ystad tätort inte inom högriskområde för radon. Radonmätningar har utförts öster om det aktuella planområdet i samband med upprättandet av detaljplan 279, Ystads nya arena 3. Slutsatsen av dessa mätningar var att mätningarna låg inom normal- och lågradonintervallet och rekommendationerna blev enklare radonskyddande åtgärder. Radonmätningar har även utförts inom område för Österportskolan i norr, 2001, och området Elverket i öster, Resultaten för Österportskolan gav mätvärden inom normalriskintervallet och rekommendationer för radonskyddat byggande 4. Resultaten för Elverket gav mätvärden för lågradonmark och inga rekommendationer för radonskyddande åtgärder angavs 5. Förutom eventuella komplementbyggnader till idrotts- och parkområdet, så som förråd och kiosk, medger planen inga byggnader varför dessa mätningar bör ses som tillräckliga. 3 PM över utförd markradonmätning för planerad arena vid Österporthallen i Ystad, Ystads kommun, Geosyd AB, Markradonmätning nr 18, Radonanalys GJAB, Markradonmätning nr 10, GeoSyd AB, (22)

10 Luftföroreningar Kommunen bedriver miljöövervakning av bla luftkvaliteten. De mätningar som nu görs av luftkvaliteten påbörjades Innan dess gjordes sporadiska mätningar mellan av kvävedioxid, svaveldioxid och ozon. Nuvarande mätningar är samordnade med Ystad Hamn. Parametrarna är kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och under 2012 också PM2,5), flyktiga organiska föreningar (VOC) och marknära ozon (O3) under sommarhalvåret. Hittills visar mätningarna att svaveldioxid ligger mycket under miljökvalitetsnormen och att kvävedioxidhalten varierar, t.ex. är det högre halter i direkt anslutning till större vägar jämfört med urban bakgrundshalt i Ystad, dock har inte miljökvalitetsnormen överskridits. PM10 har överskridit 50 µg/m 3 vid ett flertal tillfällen och vid enstaka tillfällen har halten varit mycket hög, speciellt under vår-vintern. Anledningen är höga bakgrundshalter från kontinenten. Sydsverige har generellt högre halt av partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid i luften (bakgrundshalt) jämfört längre upp i landet tex Jönköping. Miljökvalitetsnormen för PM10 har dock inte överskridits då tillåtet antalet dygn över miljökvalitetsnormen inte har överskridits (enligt normen tillåts miljökvalitetsnormen överstiga 50 µg/m 3 35 dygn per år). Natur- och kulturmiljö Naturmiljö och biologisk mångfald Planområdet ligger i de centrala delarna av Ystad tätort. Planområdet utgörs till största del av parkmark och idrottsplaner men innefattar också en parkering i sydväst. I norr går en gångoch cykelbana som kantas av en trädrad i nordöst. Området gränsar i norr till stadsbiblioteket och till Parkgymnasiet. Mellan parkeringen och biblioteket finns en del träd planterade som ger ett lummigt intryck. I söder och väster ligger bostadshus i tre till fyra våningar. En hundrastplats ligger intill en transformatorstation i områdets sydöstra hörn. Parkeringen inom planområdets sydvästra del nås via Oskarsgatan. I öster gränsar området till Österportshallen. Inom planområdet finns också flera bevarandevärda träd. En inventering av parken har utförts av Ystads kommuns kommunekolog under augusti månad Parken har i denna inventering delats upp i tre områden, se bild nästa sida. Bedömningen som gjordes var följande: - Område 1. Här finns flera gamla fina träd som är värdefulla och detta är den del av parken som i första hand tillsammans med område 2 bör bevaras. - Område 2. En rad med äldre vackra, gamla lindar som sätter fin karaktär på området och som är viktiga i parkens gröna kärna. - Område 3. Ett utvecklingsbart område med träd och buskar som kan utvecklas tillsammans med område 2. Inom området finns även ett antal träd som har planterats ut av planteringsvännerna, som är utmärkta med namnskylt. Det är även viktigt att dessa träd bevaras. 10(22)

11 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Område 2 Område 1 Område 3 Delområden inom inventering av träd i planområdet. Ortofoto: Ystads kommun. Trädrad längs cykelvägen, sett från områdets nordöstra hörn. Foto: Ystads kommun. Träd norr om parkeringen, sett från sydväst. Foto: Ystads kommun. 11(22)

12 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Arkeologi Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I kvarteret Vallgraven, väster om Ungdomens hus, finns en känd fornlämning, Ystad borg. Fornlämningen är skyddad enligt kulturminneslagen. Om fornlämningar framkommer i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen ska underrättas i enlighet med 2 kap 10 lagen om kulturminnen m.m. Klockvis från vänster: Stadsbilioteket med stentrappa och lövträd i förgrunden, sydskånska gymnasiet, asfalterad bandyplan och asfalterad idrottsplan. Foto: Ystads kommun. Trafik/Parkering Oskarsgatan ansluter till en parkering i sydväst som är knappt 1200 m 2 stor och rymmer 54 parkeringsplatser varav två är handikapplatser. Surbrunnsvägen och Oskarsgatan är i övrigt avskilda från planområdet genom bostadshus. Inom parkmark finns en vändzon i anslutning till gång- och cykelväg mellan biblioteket och skolan. Denna utnyttjas av servicefordon som hämtar och lämnar barn vid skolan. Parkeringsplatsen utnyttjas idag i hög grad av boende i området. Rotationen på parkeringen upplevs dålig och den är ofta fullbelagd. 12(22)

13 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING PLANFÖRSLAG Föreslagen markanvändning inom planområdet. Ortofoto: Ystads kommun. Grönstruktur idrott och parker Planförslaget utgörs till största del av redan ianspråktagen parkmark. Meningen är att en del av parkmarken ska bevaras och att området ska få en blandad användning för park- och idrottsändamål. Avsikten med planändringen är bland annat att förse det intilliggande idrottsoch aktivitetsområdet i öster som vid upprättande av denna detaljplan planeras för Ystads nya arenaområde med en ny idrottsplan. Detta då de gamla planerna försvinner i och med byggnationen av badhuset. De idrotts- och aktivitetsplaner som föreslås inom planområdet kan ses som en förlängning av det nya arenaområdet. Planområdet blir därmed en del av ett större rekreationsstråk med avsikten att främja Ystadbornas och besökares idrotts- och rekreationsbehov. En idrottsplan läggs in som planbestämmelse direkt öster om den förlängda parkeringen för att ersätta planer som försvann i och med arenaplanen. Idrottsplanens mått är 40*60 meter. Nya parkområdet - gestaltning Föreslagen arenapark gestaltas som en upplevelsepark med planer för exempelvis fotboll, bandy, beachvolleyboll och stimulerar till fysisk aktivitet utomhus. I samtal med Parkgymnasiet, som utnyttjar området för sin idrottsverksamhet, har ett förslag på utformning av parkområdet tagits fram, se illustration på nästa sida. En volleybollplan, en klättervägg samt ett friluftsgym föreslås inom parkområdet. Samtidigt föreslås den rink, som idag nyttjas som bland annat isrink på vintern, behållas då den används frekvent av besökare till området. Den hårdgjorda yta som idag finns över en relativt stor yta inom parkområdet föreslås planteras med gräs eller annan passande markyta. De olika aktivitetselementen kan utnyttjas av så väl skolans elever samt av allmänheten. Illustrationen är endast ett förslag på utformning. Utformning och placering är beroende av att ekonomiska medel möjliggörs. Viktigt är att behålla tanken av en upplevelsepark samt att grönytor ska samspela med eventuella fysiska element som bollplaner och friluftsgym och uppföras med tillgänglighetsapassning till personer med funktionsnedsättning. 13(22)

14 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Grönskan och markmoduleringen skapar en koppling till naturen och ger en mjuk ram åt alla aktiviteterna. Här kan också finnas utrymme för avkoppling, reflektion, solbad, fika, picknick eller spontana aktiviteter som joggning, hundpromenader eller boule. Parkens utformning och utseende blir också en viktig del av upplevelsen inne i simhallen i öster genom utblickarna i parken, året runt, och skapar en stark identitet och bild av platsen i Ystad. Förslag på utformning av park, med parkering, fotbollsplan, rink, klättervägg, volleybollplan och friluftsgym. Trafik Kollektivtrafik Området nås med stadsbuss nr 2 som stannar på Regementsgatan, söder om Oskarsgatan, samt med flera stads- och regionbussar via Surbrunnsvägen. Biltrafik Området nås via Oskarsgatan i söder vilken ansluter till parkering i sydvästra delen av planområdet. Området går också att nå i sydöst via Mariagatan. Inga nya förbindelser till området planeras. Gång- och cykeltrafik I norra delen av planområdet går en gång- och cykelväg inom mark för park, Åvallagången. Denna föreslås behållas i den nya planen och fortsätter ligga inom parkmark med egenskapsbestämmelse som säkrar gång- och cykelväg. Den nya arenaplanen i öster har avsatt mark för gång- och cykelväg i söder till vilken planområdets gång- och cykelväg kan förbindas. 14(22)

15 Parkering Den allmänna parkeringen i söder föreslås utökas norrut mot det befintliga gång- och cykelstråket. Parkeringen ökar med drygt 2000 m 2 och får en ny area på cirka 3200 m 2. Den nya parkeringsytan skulle rymma ytterligare cirka 70 parkeringsplatser och den sammanlagda parkeringsytan skulle därmed kunna innehålla cirka 110 parkeringsplatser, inklusive handikapplatser. Avsikten med planändringen är dels att förse det intilliggande idrotts- och aktivitetsområdet med ytterligare parkeringar då detta område planeras byggas om för en utveckling av idrottsändamålen i Ystad, dels att förse de centrala delarna av Ystad med fler parkeringsmöjligheter. Avsikten med planen är även att koppla samman bibliotekets entré till parkeringen och parkområdet. Parkeringen föreslås utformas med genomsläppligt material, till exempel gräsarmering eller grusyta, för att underlätta för möjligheterna till öppen dagvattenhantering, detta är dock inget som regleras i planen. Servicefordon för funktionsnedsatta personer har tidigare kört in till skolan från gång- och cykelväg mellan biblioteket och skolan för att sedan vända på vändplats inom parkområdet. Enligt den nya planen kör dessa fordon in via parkeringen i sydväst och lämnar/hämtar barn på skolan i parkeringens förlängda norra del. Inom norra delen av parkeringen kommer därmed också plats avsättas för möjlighet att vända med större servicefordon. Detta gör att den nuvarande vändzonen inom parkmarken troligtvis kommer att försvinna. Inom den föreslagna parkeringen växer flera fina och värdefulla träd. Vid anläggning av parkering ska stor hänsyn tas till dessa träd för att se till att så många av dem som möjligt kan bevaras. Vid inventering utförd av Ystads kommuns kommunekolog (augusti 2012) pekades just träden inom området för föreslagen parkering ut som mycket värdefulla. Detta område ansågs tillsammans med område i nordöstra delen av parken vara de främsta områdena att bevara. 15(22)

16 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Ungefärlig placering av parkering på parkmark. Foto: Ystads kommun. Exempel på parkering med trädplantering. Foto: Ystads kommun. Direkt öster om den förlängda parkeringen föreslås en plan för idrott, 60*40 meter. Planen är även tänkt att kunna öppnas upp och utnyttjas för parkering vid exempelvis större evenemang på arenaområdet. Dagvattenhantering Dagvatten föreslås infiltreras på mark inom planområdet. 16(22)

17 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Skötsel Ystads kommun är markägare av föreslagen parkmark och parkering. Skötsel och underhåll åläggs Ystads kommun. Miljö- och klimatåtgärder För att undvika översvämning vid exempelvis skyfall och längre regnperioder bör parkeringen utformas för att tillgodose LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten). Till exempel kan parkeringsplatser utformas med infiltration så som gräsarmering eller grusyta. Parkeringsyta med infiltration, Ystad. Foto: Ystads kommun. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp De ledningar som går genom området idag får en u-bestämmelse och en prickmarkszon om 4 meter på parkeringsytan. Tillgänglighet Planområdet ska utformas med tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att eventuella idrotts- och lekanläggningar utformas så att även barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan erbjudas att utnyttja området. Lovplikt Marklov Marklov krävs för fällning av befintliga träd. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. 17(22)

18 GENOMFÖRANDEFRÅGOR Ansvarsfördelning Ystads kommun är markägare och huvudexploatör. Huvudmannaskap för allmänna platser Ystads kommun, fastighetsavdelningen, är markägare för all mark och är huvudexploatör. Tidplan Samråd har skett under oktober 2012 och utställning under december/januari Ett antagande planeras till Ekonomi Kostnader för planens genomförande åligger Ystads kommun. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på fem år, från det datum den vinner laga kraft. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det, såvida inte ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen eller om införande av bestämmelser om fastighetsindelning m.m. behövs. De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen hindrar inte att detaljplanen ändras eller upphävs efter genomförandetidens utgång. (4 kap PBL) Utbyggnad av allmänna anläggningar Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: Parkområdet omvandlas till aktivitetspark Del av parkmark omvandlas till idrottsplan Del av parkmark omvandlas till parkering Fastighetsbildning Den mark inom planområdet som är utlagd som gatu- och parkmark ska genom fastighetsreglering tillföras en av Ystads kommun ägd gatu- och parkmarksfastighet. Berörda fastigheter är del av Östra förstaden 2:1, del av Surbrunnen 2:3 samt del av Vallgraven 23. Marken inom planområdet som idag tillhör Surbrunnen 2:3 och Vallgraven 23 föreslås uppgå i Östra Förstaden 2:1. Ledningsrätt m.m. Rätt att dra fram ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. Ledningsrätt söks och bekostas av ledningshavare. 18(22)

19 Ansökan om fastighetsbildning m.m. Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Ystad ansöka om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING När en detaljplan upprättas ska kommunen göra en bedömning av behovet att göra en miljöbedömning. Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska en miljöbedömning av planen göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Påverkan Ny detaljplan kommer att påverka området genom att parkmark tas i anspråk för parkering och idrottsändamål. Behovsbedömning Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning behöver därför inte göras. Behovsbedömningen grundas på följande: Planområdet utgör i dagsläget redan detaljplanelagd mark. Planområdet ligger inom område för riksintresse för kustzon enligt 4 kap 4 MB. Planerad bebyggelse ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i Ystad tätort och påverkar därmed inte riksintresset negativt. Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård men bedöms inte påverka riksintresset negativt. Planen bedöms inte innebära en större negativ påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten eller på andra resurser. Parkmark försvinner när parkering och idrottsplan utökas, samtidigt omvandlas parkområdet för att utveckla fritids- och rekreationsmöjligheter. Träd inom föreslagen parkeringsyta ska i största möjliga mån bevaras. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. Genomförande av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Planen bedöms dock medföra viss påverkan på omgivningen och den berörs också av förhållanden i omgivningen samt riksintressen m.m., vilket redovisas under rubriken Konsekvenser. 19(22)

20 KONSEKVENSER Riksintressen och förordningar Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 ) Området omfattas av riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 4 MB. Eftersom bestämmelserna i 4 kap inte utgör något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter bedöms detaljplanen som förenlig med riksintresset. Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 ) Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård men bedöms inte påverka riksintresset negativt. Miljökvalitetsnormer Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Hälsa och säkerhet Luftföroreningar och buller Planförslaget kommer att medföra att antalet parkeringsplatser utökas inom området varför biltrafik, och därmed också avgaser och buller från trafiken, troligen ökar. Utökandet av parkeringsplatser i ett centralt läge kan å andra sidan medföra att söktrafik för parkering minskar. För att detta ska kunna uppnås är det viktigt med tydlig skyltning i och till området. Då det inte finns några större vägar i direkt anslutning till området och marken endast medger förlängning av redan befintlig parkering anses riskerna med planförslaget vara relativt små. Natur- och kulturmiljö Planen föreslår att planområdet delvis behålls som parkmark, men även inkluderar utökad parkeringsyta samt idrottsplan. Naturmiljön kommer därmed att påverkas. Parkeringsytan och hårdgjord yta kommer att utökas i väster och intill den utökade parkeringsytan kommer gräslagd parkmark tas i anspråk för idrottsplan. Stads- och landskapsbildens helhet kan påverkas genom eventuella inhägnader av idrottsanläggningar samt förändring av vegetation inom planområdet. Parkeringsytan föreslås utformas med genomsläppligt material som t.ex. gräsarmering eller grusyta för att undvika alltför mycket hårdgjorda ytor. Exakt utformning är dock inget som regleras i detaljplanen. Bevarandevärde Det finns flera bevarandevärda träd i området. Vid planläggning ska stor hänsyn tas till dessa och så många som möjligt ska skyddas från fällning. Marklov krävs för trädfällning inom utökad parkering. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. Sociala konsekvenser Befolkning och service De sociala konsekvenserna av planförslaget medför både positiva och negativa konsekvenser för befolkningen. Positivt är att rekreationsutbudet i staden ökar och möjligheten till sport och aktiviteter utvecklas. Parkeringen medför goda möjligheter för personer som behöver ta bilen, att kunna parkera i centrumnära läge. Negativa konsekvenser av förslaget är att en större del av marken än tidigare kommer att bli yta för parkering och en del av parken omvandlas till 20(22)

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Dnr: 2013/82 Samrådshandling. Detaljplan för del av Göinge 1 inom stadsdelen Sandskogen Ystads kommun, Skåne län 1(17)

PLANBESKRIVNING Dnr: 2013/82 Samrådshandling. Detaljplan för del av Göinge 1 inom stadsdelen Sandskogen Ystads kommun, Skåne län 1(17) Detaljplan för del av Göinge 1 inom stadsdelen Sandskogen Ystads kommun, Skåne län 1(17) INNEHÅLL Syfte och bakgrund 3 Sammanfattning /Huvuddrag 3 Planeringsförutsättningar 4 Planförslag 10 Genomförandefrågor

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING SYFTE OCH BAKGRUND. Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING 1(11) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skottorp 5 och 6 Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med nu aktuell planprövning är upphäva gällande tomtindelning för fastigheterna

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Område vid Dalskolan,

Område vid Dalskolan, Samhällsbyggnadsförvaltningen augusti 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt 2013KSM1189 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Område vid Dalskolan, Del av Bollmora 2:1 och Bollmora 2:587

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR

T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R I V N I N G AR ANTAGANDEHANDLING 2015-06-02 Tillägg till Stadsplan för fastigheten Holje 2:19 m.fl. Detaljplan för Holje 204:1 m.fl. Ändring av detaljplan för Holje 204:1 m.fl. T I L L Ä G G T I L L P L A N B E S K R

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27. Planbeskrivning LAGA KRAFT Haninge kommun Dnr PLAN

BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27. Planbeskrivning LAGA KRAFT Haninge kommun Dnr PLAN 2013-08-14 Dnr PLAN 2011.29 Detaljplan för BRANDBERGEN, Söderby 2:62, och del av Söderby 2:27 Haninge kommun Planbeskrivning LAGA KRAFT 2013-10-17 Haninge kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Ett förslag till ny detaljplan för Örmölla 13:15 har tagits fram. Planens syfte är att bemyndiga befintlig bebyggelse för framtida avstyckning.

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad

Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad Enkelt planförfarande enligt PBL Kap 5 28 Detaljplan för fastigheten Tälje 3:1, Bergrummet i Norrtälje stad SAMRÅDSHANDLING 2008-02-26 ANTAGANDEHANDLING POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST PLUSGIRO

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer