PLANBESKRIVNING Dnr: Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling"

Transkript

1 Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN , 10 Laga Kraft: Genomförandetiden slutar: SAMBN arkiv nr: 291 Detaljplanen handläggs enligt "nya" plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 1(22)

2 INNEHÅLL Syfte och bakgrund 3 Sammanfattning /Huvuddrag 3 Planeringsförutsättningar 4 Planförslag 13 Genomförandefrågor 18 Behovsbedömning av miljöbedömning 19 Konsekvenser 20 2(22)

3 Dnr: SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet är att utöka antalet parkeringsplatser inom området för att tillgodosee behovet av parke- ersätta ring från arenaområdet i öster samt från centrum. Vidare är syftet med detaljplanen att det gamla idrottsområdet som nu uppgått i arenaplanen (Vallgraven 24 m.fl.) och i vilken marken för idrottsplan kommer bebyggass med badhus. Planområdet blir därmed en del av ett större rekreationsstråk med avsikten att främja Ystadbornas ochh besökaress idrotts- och rekre- för del ationsbehov. Bakgrund Ystads kommuns tekniska avdelning inkom med begäran om ny detaljplan av fastigheten Östra Förstaden 2:1. Ändringen avser parkområdet öster omm kv. Almen och 40 meter österut. Planavdelningenn föreslår en utökning av planområdet österut, i gräns till detalj- plan 279, planlagd för Ystads nya arena,, för att även inkluderaa mark för ny placering av fothar även bollsplan, vilken försvinner då arenaområdet byggs om. Inför planens upprättande område i norr, som i gällande plan utgörss av allmänt ändamål, inkluderats. Detta gör att det nu aktuellaa planförslaget inkluderar del av fastigheternaa Östra Förstaden 2:1, Surbrunnenn 2:3 och Vallgraven 23. Planprocessen Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:11 i Ystad tätort, Ystadss kommun, Skåne län har varit utställd för granskning 28 november januari 2013 enligt e Samhällsbyggnadsnämn- till dens beslut Sambn 160. Inkomna synpunkter redovisas i utlåtande. Planen upprättas med normalt planförfarande. SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG Föreslagna åtgärder (sammanfattning) Planen innefattar: Förlängning av befintlig parkering norrut mot cykel- och gångstråk. Ändring av användning för område direkt öster om förlängd parkeringg från parkmark idrottsändamål. Ändrad användning av område norr om befintlig cykelväg betecknat b som allmänt ändamål i gällande plan till ny bestämmelse, skola, för att bättre passaa nuvarandee användning. Införande av egenskapsbestämmelse för befintlig gång- och cykelväg, c Åvallagången, i norr för att säkra markens användning. Egenskapsbestämmelse förr tillåten infart mellan förlängd parkering p och idrottsplan öster om denna. 3(22)

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdets läge och avgränsning Planområdet är beläget i östra delen av Ystad tätort inom stadsdelen Östra Förstaden. Området avgränsas av Surbrunnsvägen i väster, Oskarsgatan och bostadsområdet Boken i söder samt biblioteket och Parkskolan i norr. I öster gränsar området till mark som är detaljplanelagd som idrott och centrum för Ystads nya arena i Detaljplan 279, laga kraftvunnen Planområdet är ungefär 2,2 ha stort. Markägoförhållanden All mark inom planområdet ägs av Ystads Kommun. Markanvändning Inom planområdets sydvästra del finns en parkering som ansluter till Oskarsgatan. Inom planområdets norra del, norr om befintlig cykelväg, ligger mark som ingår i skolområde. En transformatorstation är placerad i områdets sydöstra hörn. Det övriga planområdet består av parkmark, Åvalla, och innehåller bland annat gräsytor och planteringar, en hundrastplats samt en asfalterad idrottsplan. Inom parkmarken går även en gång- och cykelväg, Åvallagången, som löper från områdets nordvästra del och sedan vidare österut mot regementet och sandskogen. 4(22)

5 Dnr: Borrpunkterr i miljöteknisk markundersökningg gjord för detaljplan 279. Punkterna 4-7 ligger inom nu aktuellt planområde. Bild: Va-teknik och vattenvård. Geoteknik Vid planläggning av detaljplan 279 Ystads nya arena, gjorde VA-teknikk och vattenvård en miljöteknisk markundersökning som inkluderade provborrningar även i östra delen av det nu aktuellaa planområdet (borrpunkter 4-7, see bild) 1. Undersökningen visade så väl jordlager som föroreningsinnehåll. Marken i de aktuella punkterna bestodd till största del av fyllning, matjord, samt finsand och på något ställe av torv. Slutsatsen av a utvärderingen visade att det fanns en viss påverkan på marken men att området mycket väl kunde exploateras för utbygg- men om istället bostäder ellerr liknande ska byggas bör delar av områdett saneras. Då syftet nad av idrottsarena. Sanering ansågs inte behövas för planens syfte med attt bygga idrottshallar med föreslagen plan är att anlägga parkmark för rekreations- och o idrottsändamål anser plan- avdelningen att det i dagslägett inte behövs någon vidare utredning. Vall- Geoteknisk undersökning harr även utförts för omkringliggande områden, däribland inför byggnaden av stadsbibliotekett i planområdets nordvästra angränsning. Undersökningen utför- En des 1975 med komplettering Jordenn bestod av finsand ochh sand under matjordlagret. geoteknisk undersökning utfördes även 1979 inför en planerad nybyggnad av Parkskolan i planområdets norra angränsning. Även här anges att marken består av fyllning och organiskt material (matjord och torv) samt mestadels sand. 1 Miljöteknisk markundersökning projekt Ystad arena, fastigheterna f graven 24 m.fl. utförd av VA-teknik och vattenvård, (22)

6 Tidigare ställningstaganden Översiktsplanen I markanvändningskartan från Översiktsplan 2005 Ystads kommun är marken utpekad som grönområde (Åvalla), allmän användning (parkytan framför biblioteket) och bostäder (parkeringen). Gång- och cykelvägen i norr är markerad som skog/strövområde. Då planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen upprättas detaljplanen med normalt förfarande. Markanvändningskarta för planområdet från Översiktsplan för Ystad Illustration: Ystads kommun. Detaljplaner, områdesbestämmelser För området gäller stadsplan 151 kv. Almen m.fl. laga kraft vunnen En stadsplan var förr en plan som reglerade miljön av planområden i staden och angav vilka områden som skulle bebyggas och vilka som skulle användas för allmänna platser. Gällande stadsplan för området saknar genomförandetid och vann laga kraft innan 1987 års Plan- och bygglag trädde i kraft. Enligt Boverket fick planer som fastställdes efter 1978 en genomförandetid till den 1 juli 1992, genom den plan- och bygglag som infördes Stadsplanen för planområdet har därmed inte längre någon genomförandetid. 2 Området i söder är planlagt som parkering, parkområdet utanför biblioteket i norr samt en remsa som löper i norra kanten av plangränsen är planlagd för allmänt ändamål. I planområdets sydöstra hörn är mark avsatt för transformatorstation. I övrigt är marken planlagd för park eller plantering. 2 Boverket: hämtad (22)

7 Dnr: Gällande plan för planområdet, stadsplan nr Röd markering till höger är ersatt av detaljplan Ystad nr 279, Ystad nya arena (Vallgraven 24 m..fl.) Program, inventeringar m.m.. I samband med nu gällande detaljplan togs även en illustrationsplan för området fram. Inom mark avsatt för park eller plantering, Åvalla, har föreslagits kvarterslekpk plats inom området direkt norr om parkeringsytan. Öster om lekplats har föreslagits bland annat gymnastik- och fotbollsplan, tre stycken volleybollplanerr samt en kastplan. Inomm område för allmänt ändamål i norr är illustrerat vegetation samt mur och inom remsa i norr är ä inritat cykelställ. Illustrationsplan för planområdet tillhörande stadsplan Ystadd nummer upprättades ett ramprogram för Surbrunnsområdet, antaget av kommunfullmäktige Syftet med ramprogrammet var att se över möjligheternaa att utveckla Sur- detta brunnsområdet och omvandla området till att innefatta en mer blandad b bebyggelse. Inom syfte ingick även att utveckla en tydlig grönstruktur och i ett förslag till utbyggnadsstrategi pekades Åvalla ut som rekreation/park. Gång- och cykelstråket, Åvallagången, inom parken föreslåss vara tydligt och sammanhängande. Surbrunnsområdet anses ha goda förutsättningar att utveckla grönområden med varierad utformning och innehåll för att tillgodose både rekre- 7(22)

8 ationsbehovet hos människor samt se till växt- och djurlivets fortlevnad. Området ska bidra till en trygg lek- och fritidsmiljö. Ett lokalt Agenda21 program antogs av Kommunfullmäktige och kompletterades med ett miljöhandlingsprogram antaget I det gemensamma programmet för Ystads kommuns Agenda21 och miljöhandlingsmål redogörs för de lokala riktlinjer och mål som Ystads kommun har satt upp för att uppnå de 15 miljökvalitetsmål som antogs av Riksdagen 29 april Bland dessa miljömål finns bland annat riktlinjer för frisk luft och en god bebyggd miljö. Ystads kommun har satt upp både kortsiktiga och långsiktiga mål med miljöarbetet i kommunen och värden för t.ex. frisk luft, buller och säker strålmiljö. Åvalla nämns även i Grönstrukturprogram för Ystad tätort, antaget av kommunfullmäktige i Ystad I detta program nämns främst cykelvägen i norra delen av området vara i behov av upprustning. Stråket är en viktig koppling till Regementet och vidare ut mot Sandskogen. Inom parkområdet föreslås också att fler träd bör planteras. Allmänt angående Ystads grönstruktur står att centrala Ystad saknar grönytor jämfört med stadens ytterområden och att en grönare stad kan skapas genom att utveckla befintliga parker utifrån de kvaliteter som finns idag. I markanvändningskartan från Grönstrukturplanen är planområdet utpekat som parkmark samt bollplan. Gång- och cykelvägen i områdets norra del, sett från nordväst. Foto: Ystads kommun. Riksintressen och förordningar Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 ) Området omfattas av riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 4 MB. Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 i 4 kap och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets na- 8(22)

9 tur- och kulturvärden. Enligt 4 får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna i 4 kap utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 ) Området gränsar i söder till riksintresse för kulturmiljövården (Ystad, M:K167). Riksintresset omfattar den medeltida stadskärnan, Östra Förstaden, Elverket, Regementet och delar av hamnen. Ystad är känt som sjöfartsstad och är en av de bäst bevarade medeltidsstäderna i landet. Miljökvalitetsnormer Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5) och ozon. Arsenik, kadmium, nickel, benspyren 31 december Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Dessa syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå minst god yt- och grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast 22 december Hälsa och säkerhet Markradon Enligt Översiktsplan för Ystads kommun 2005 ligger Ystad tätort inte inom högriskområde för radon. Radonmätningar har utförts öster om det aktuella planområdet i samband med upprättandet av detaljplan 279, Ystads nya arena 3. Slutsatsen av dessa mätningar var att mätningarna låg inom normal- och lågradonintervallet och rekommendationerna blev enklare radonskyddande åtgärder. Radonmätningar har även utförts inom område för Österportskolan i norr, 2001, och området Elverket i öster, Resultaten för Österportskolan gav mätvärden inom normalriskintervallet och rekommendationer för radonskyddat byggande 4. Resultaten för Elverket gav mätvärden för lågradonmark och inga rekommendationer för radonskyddande åtgärder angavs 5. Förutom eventuella komplementbyggnader till idrotts- och parkområdet, så som förråd och kiosk, medger planen inga byggnader varför dessa mätningar bör ses som tillräckliga. 3 PM över utförd markradonmätning för planerad arena vid Österporthallen i Ystad, Ystads kommun, Geosyd AB, Markradonmätning nr 18, Radonanalys GJAB, Markradonmätning nr 10, GeoSyd AB, (22)

10 Luftföroreningar Kommunen bedriver miljöövervakning av bla luftkvaliteten. De mätningar som nu görs av luftkvaliteten påbörjades Innan dess gjordes sporadiska mätningar mellan av kvävedioxid, svaveldioxid och ozon. Nuvarande mätningar är samordnade med Ystad Hamn. Parametrarna är kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och under 2012 också PM2,5), flyktiga organiska föreningar (VOC) och marknära ozon (O3) under sommarhalvåret. Hittills visar mätningarna att svaveldioxid ligger mycket under miljökvalitetsnormen och att kvävedioxidhalten varierar, t.ex. är det högre halter i direkt anslutning till större vägar jämfört med urban bakgrundshalt i Ystad, dock har inte miljökvalitetsnormen överskridits. PM10 har överskridit 50 µg/m 3 vid ett flertal tillfällen och vid enstaka tillfällen har halten varit mycket hög, speciellt under vår-vintern. Anledningen är höga bakgrundshalter från kontinenten. Sydsverige har generellt högre halt av partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid i luften (bakgrundshalt) jämfört längre upp i landet tex Jönköping. Miljökvalitetsnormen för PM10 har dock inte överskridits då tillåtet antalet dygn över miljökvalitetsnormen inte har överskridits (enligt normen tillåts miljökvalitetsnormen överstiga 50 µg/m 3 35 dygn per år). Natur- och kulturmiljö Naturmiljö och biologisk mångfald Planområdet ligger i de centrala delarna av Ystad tätort. Planområdet utgörs till största del av parkmark och idrottsplaner men innefattar också en parkering i sydväst. I norr går en gångoch cykelbana som kantas av en trädrad i nordöst. Området gränsar i norr till stadsbiblioteket och till Parkgymnasiet. Mellan parkeringen och biblioteket finns en del träd planterade som ger ett lummigt intryck. I söder och väster ligger bostadshus i tre till fyra våningar. En hundrastplats ligger intill en transformatorstation i områdets sydöstra hörn. Parkeringen inom planområdets sydvästra del nås via Oskarsgatan. I öster gränsar området till Österportshallen. Inom planområdet finns också flera bevarandevärda träd. En inventering av parken har utförts av Ystads kommuns kommunekolog under augusti månad Parken har i denna inventering delats upp i tre områden, se bild nästa sida. Bedömningen som gjordes var följande: - Område 1. Här finns flera gamla fina träd som är värdefulla och detta är den del av parken som i första hand tillsammans med område 2 bör bevaras. - Område 2. En rad med äldre vackra, gamla lindar som sätter fin karaktär på området och som är viktiga i parkens gröna kärna. - Område 3. Ett utvecklingsbart område med träd och buskar som kan utvecklas tillsammans med område 2. Inom området finns även ett antal träd som har planterats ut av planteringsvännerna, som är utmärkta med namnskylt. Det är även viktigt att dessa träd bevaras. 10(22)

11 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Område 2 Område 1 Område 3 Delområden inom inventering av träd i planområdet. Ortofoto: Ystads kommun. Trädrad längs cykelvägen, sett från områdets nordöstra hörn. Foto: Ystads kommun. Träd norr om parkeringen, sett från sydväst. Foto: Ystads kommun. 11(22)

12 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Arkeologi Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I kvarteret Vallgraven, väster om Ungdomens hus, finns en känd fornlämning, Ystad borg. Fornlämningen är skyddad enligt kulturminneslagen. Om fornlämningar framkommer i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen ska underrättas i enlighet med 2 kap 10 lagen om kulturminnen m.m. Klockvis från vänster: Stadsbilioteket med stentrappa och lövträd i förgrunden, sydskånska gymnasiet, asfalterad bandyplan och asfalterad idrottsplan. Foto: Ystads kommun. Trafik/Parkering Oskarsgatan ansluter till en parkering i sydväst som är knappt 1200 m 2 stor och rymmer 54 parkeringsplatser varav två är handikapplatser. Surbrunnsvägen och Oskarsgatan är i övrigt avskilda från planområdet genom bostadshus. Inom parkmark finns en vändzon i anslutning till gång- och cykelväg mellan biblioteket och skolan. Denna utnyttjas av servicefordon som hämtar och lämnar barn vid skolan. Parkeringsplatsen utnyttjas idag i hög grad av boende i området. Rotationen på parkeringen upplevs dålig och den är ofta fullbelagd. 12(22)

13 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING PLANFÖRSLAG Föreslagen markanvändning inom planområdet. Ortofoto: Ystads kommun. Grönstruktur idrott och parker Planförslaget utgörs till största del av redan ianspråktagen parkmark. Meningen är att en del av parkmarken ska bevaras och att området ska få en blandad användning för park- och idrottsändamål. Avsikten med planändringen är bland annat att förse det intilliggande idrottsoch aktivitetsområdet i öster som vid upprättande av denna detaljplan planeras för Ystads nya arenaområde med en ny idrottsplan. Detta då de gamla planerna försvinner i och med byggnationen av badhuset. De idrotts- och aktivitetsplaner som föreslås inom planområdet kan ses som en förlängning av det nya arenaområdet. Planområdet blir därmed en del av ett större rekreationsstråk med avsikten att främja Ystadbornas och besökares idrotts- och rekreationsbehov. En idrottsplan läggs in som planbestämmelse direkt öster om den förlängda parkeringen för att ersätta planer som försvann i och med arenaplanen. Idrottsplanens mått är 40*60 meter. Nya parkområdet - gestaltning Föreslagen arenapark gestaltas som en upplevelsepark med planer för exempelvis fotboll, bandy, beachvolleyboll och stimulerar till fysisk aktivitet utomhus. I samtal med Parkgymnasiet, som utnyttjar området för sin idrottsverksamhet, har ett förslag på utformning av parkområdet tagits fram, se illustration på nästa sida. En volleybollplan, en klättervägg samt ett friluftsgym föreslås inom parkområdet. Samtidigt föreslås den rink, som idag nyttjas som bland annat isrink på vintern, behållas då den används frekvent av besökare till området. Den hårdgjorda yta som idag finns över en relativt stor yta inom parkområdet föreslås planteras med gräs eller annan passande markyta. De olika aktivitetselementen kan utnyttjas av så väl skolans elever samt av allmänheten. Illustrationen är endast ett förslag på utformning. Utformning och placering är beroende av att ekonomiska medel möjliggörs. Viktigt är att behålla tanken av en upplevelsepark samt att grönytor ska samspela med eventuella fysiska element som bollplaner och friluftsgym och uppföras med tillgänglighetsapassning till personer med funktionsnedsättning. 13(22)

14 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Grönskan och markmoduleringen skapar en koppling till naturen och ger en mjuk ram åt alla aktiviteterna. Här kan också finnas utrymme för avkoppling, reflektion, solbad, fika, picknick eller spontana aktiviteter som joggning, hundpromenader eller boule. Parkens utformning och utseende blir också en viktig del av upplevelsen inne i simhallen i öster genom utblickarna i parken, året runt, och skapar en stark identitet och bild av platsen i Ystad. Förslag på utformning av park, med parkering, fotbollsplan, rink, klättervägg, volleybollplan och friluftsgym. Trafik Kollektivtrafik Området nås med stadsbuss nr 2 som stannar på Regementsgatan, söder om Oskarsgatan, samt med flera stads- och regionbussar via Surbrunnsvägen. Biltrafik Området nås via Oskarsgatan i söder vilken ansluter till parkering i sydvästra delen av planområdet. Området går också att nå i sydöst via Mariagatan. Inga nya förbindelser till området planeras. Gång- och cykeltrafik I norra delen av planområdet går en gång- och cykelväg inom mark för park, Åvallagången. Denna föreslås behållas i den nya planen och fortsätter ligga inom parkmark med egenskapsbestämmelse som säkrar gång- och cykelväg. Den nya arenaplanen i öster har avsatt mark för gång- och cykelväg i söder till vilken planområdets gång- och cykelväg kan förbindas. 14(22)

15 Parkering Den allmänna parkeringen i söder föreslås utökas norrut mot det befintliga gång- och cykelstråket. Parkeringen ökar med drygt 2000 m 2 och får en ny area på cirka 3200 m 2. Den nya parkeringsytan skulle rymma ytterligare cirka 70 parkeringsplatser och den sammanlagda parkeringsytan skulle därmed kunna innehålla cirka 110 parkeringsplatser, inklusive handikapplatser. Avsikten med planändringen är dels att förse det intilliggande idrotts- och aktivitetsområdet med ytterligare parkeringar då detta område planeras byggas om för en utveckling av idrottsändamålen i Ystad, dels att förse de centrala delarna av Ystad med fler parkeringsmöjligheter. Avsikten med planen är även att koppla samman bibliotekets entré till parkeringen och parkområdet. Parkeringen föreslås utformas med genomsläppligt material, till exempel gräsarmering eller grusyta, för att underlätta för möjligheterna till öppen dagvattenhantering, detta är dock inget som regleras i planen. Servicefordon för funktionsnedsatta personer har tidigare kört in till skolan från gång- och cykelväg mellan biblioteket och skolan för att sedan vända på vändplats inom parkområdet. Enligt den nya planen kör dessa fordon in via parkeringen i sydväst och lämnar/hämtar barn på skolan i parkeringens förlängda norra del. Inom norra delen av parkeringen kommer därmed också plats avsättas för möjlighet att vända med större servicefordon. Detta gör att den nuvarande vändzonen inom parkmarken troligtvis kommer att försvinna. Inom den föreslagna parkeringen växer flera fina och värdefulla träd. Vid anläggning av parkering ska stor hänsyn tas till dessa träd för att se till att så många av dem som möjligt kan bevaras. Vid inventering utförd av Ystads kommuns kommunekolog (augusti 2012) pekades just träden inom området för föreslagen parkering ut som mycket värdefulla. Detta område ansågs tillsammans med område i nordöstra delen av parken vara de främsta områdena att bevara. 15(22)

16 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Ungefärlig placering av parkering på parkmark. Foto: Ystads kommun. Exempel på parkering med trädplantering. Foto: Ystads kommun. Direkt öster om den förlängda parkeringen föreslås en plan för idrott, 60*40 meter. Planen är även tänkt att kunna öppnas upp och utnyttjas för parkering vid exempelvis större evenemang på arenaområdet. Dagvattenhantering Dagvatten föreslås infiltreras på mark inom planområdet. 16(22)

17 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Skötsel Ystads kommun är markägare av föreslagen parkmark och parkering. Skötsel och underhåll åläggs Ystads kommun. Miljö- och klimatåtgärder För att undvika översvämning vid exempelvis skyfall och längre regnperioder bör parkeringen utformas för att tillgodose LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten). Till exempel kan parkeringsplatser utformas med infiltration så som gräsarmering eller grusyta. Parkeringsyta med infiltration, Ystad. Foto: Ystads kommun. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp De ledningar som går genom området idag får en u-bestämmelse och en prickmarkszon om 4 meter på parkeringsytan. Tillgänglighet Planområdet ska utformas med tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att eventuella idrotts- och lekanläggningar utformas så att även barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan erbjudas att utnyttja området. Lovplikt Marklov Marklov krävs för fällning av befintliga träd. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. 17(22)

18 GENOMFÖRANDEFRÅGOR Ansvarsfördelning Ystads kommun är markägare och huvudexploatör. Huvudmannaskap för allmänna platser Ystads kommun, fastighetsavdelningen, är markägare för all mark och är huvudexploatör. Tidplan Samråd har skett under oktober 2012 och utställning under december/januari Ett antagande planeras till Ekonomi Kostnader för planens genomförande åligger Ystads kommun. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på fem år, från det datum den vinner laga kraft. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det, såvida inte ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen eller om införande av bestämmelser om fastighetsindelning m.m. behövs. De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen hindrar inte att detaljplanen ändras eller upphävs efter genomförandetidens utgång. (4 kap PBL) Utbyggnad av allmänna anläggningar Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: Parkområdet omvandlas till aktivitetspark Del av parkmark omvandlas till idrottsplan Del av parkmark omvandlas till parkering Fastighetsbildning Den mark inom planområdet som är utlagd som gatu- och parkmark ska genom fastighetsreglering tillföras en av Ystads kommun ägd gatu- och parkmarksfastighet. Berörda fastigheter är del av Östra förstaden 2:1, del av Surbrunnen 2:3 samt del av Vallgraven 23. Marken inom planområdet som idag tillhör Surbrunnen 2:3 och Vallgraven 23 föreslås uppgå i Östra Förstaden 2:1. Ledningsrätt m.m. Rätt att dra fram ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. Ledningsrätt söks och bekostas av ledningshavare. 18(22)

19 Ansökan om fastighetsbildning m.m. Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Ystad ansöka om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING När en detaljplan upprättas ska kommunen göra en bedömning av behovet att göra en miljöbedömning. Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska en miljöbedömning av planen göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Påverkan Ny detaljplan kommer att påverka området genom att parkmark tas i anspråk för parkering och idrottsändamål. Behovsbedömning Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning behöver därför inte göras. Behovsbedömningen grundas på följande: Planområdet utgör i dagsläget redan detaljplanelagd mark. Planområdet ligger inom område för riksintresse för kustzon enligt 4 kap 4 MB. Planerad bebyggelse ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i Ystad tätort och påverkar därmed inte riksintresset negativt. Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård men bedöms inte påverka riksintresset negativt. Planen bedöms inte innebära en större negativ påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten eller på andra resurser. Parkmark försvinner när parkering och idrottsplan utökas, samtidigt omvandlas parkområdet för att utveckla fritids- och rekreationsmöjligheter. Träd inom föreslagen parkeringsyta ska i största möjliga mån bevaras. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. Genomförande av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Planen bedöms dock medföra viss påverkan på omgivningen och den berörs också av förhållanden i omgivningen samt riksintressen m.m., vilket redovisas under rubriken Konsekvenser. 19(22)

20 KONSEKVENSER Riksintressen och förordningar Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 ) Området omfattas av riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 4 MB. Eftersom bestämmelserna i 4 kap inte utgör något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter bedöms detaljplanen som förenlig med riksintresset. Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 ) Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård men bedöms inte påverka riksintresset negativt. Miljökvalitetsnormer Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Hälsa och säkerhet Luftföroreningar och buller Planförslaget kommer att medföra att antalet parkeringsplatser utökas inom området varför biltrafik, och därmed också avgaser och buller från trafiken, troligen ökar. Utökandet av parkeringsplatser i ett centralt läge kan å andra sidan medföra att söktrafik för parkering minskar. För att detta ska kunna uppnås är det viktigt med tydlig skyltning i och till området. Då det inte finns några större vägar i direkt anslutning till området och marken endast medger förlängning av redan befintlig parkering anses riskerna med planförslaget vara relativt små. Natur- och kulturmiljö Planen föreslår att planområdet delvis behålls som parkmark, men även inkluderar utökad parkeringsyta samt idrottsplan. Naturmiljön kommer därmed att påverkas. Parkeringsytan och hårdgjord yta kommer att utökas i väster och intill den utökade parkeringsytan kommer gräslagd parkmark tas i anspråk för idrottsplan. Stads- och landskapsbildens helhet kan påverkas genom eventuella inhägnader av idrottsanläggningar samt förändring av vegetation inom planområdet. Parkeringsytan föreslås utformas med genomsläppligt material som t.ex. gräsarmering eller grusyta för att undvika alltför mycket hårdgjorda ytor. Exakt utformning är dock inget som regleras i detaljplanen. Bevarandevärde Det finns flera bevarandevärda träd i området. Vid planläggning ska stor hänsyn tas till dessa och så många som möjligt ska skyddas från fällning. Marklov krävs för trädfällning inom utökad parkering. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. Sociala konsekvenser Befolkning och service De sociala konsekvenserna av planförslaget medför både positiva och negativa konsekvenser för befolkningen. Positivt är att rekreationsutbudet i staden ökar och möjligheten till sport och aktiviteter utvecklas. Parkeringen medför goda möjligheter för personer som behöver ta bilen, att kunna parkera i centrumnära läge. Negativa konsekvenser av förslaget är att en större del av marken än tidigare kommer att bli yta för parkering och en del av parken omvandlas till 20(22)

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11

Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 Dnr 2010.0270-214 Program till detaljplan för Sandskogen 2:28, del av Sandskogen 2:8 och 2:4 m.m. (Saltsjöbaden m.m.) i Ystad Ystads kommun Skåne län 2011-04-11 SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med programmet

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län

ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län DP nr 153 PLANENHETEN Södergatan kyrkogård kapell Planområde Stenskogsvägen Detaljplan för ZIEGLER 2 Höörs tätort, Höörs kommun och Skåne län Upprättad 2011-08-25 kompletterad 2011-12-08 Antagen av KS

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs, Simrishamns kommun, Skåne län Dnr 2012/201 Detaljplan för Stiby 1:89 och 1:90, Gärsnäs,, Skåne län Planområde markerat med rött UPPRÄTTAD 2013 08 26 SAMRÅDHANDLING (ENKELT PLANFÖRFARANDE) 272 80 Simrishamn ADRESS: BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården)

Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården) UTSTÄLLNINGSHANDLING Datum: 2013-02-20 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Förmannen 6 (Logegården) GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN Diarenummer: 2009.430. 214. Gällivare kommun

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer