PLANBESKRIVNING Dnr: Antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANBESKRIVNING 2013-01-08 Dnr: 2009.0116-214 Antagandehandling"

Transkript

1 Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:1 m.fl. (öster om kv. Almen) inom stadsdelen Östra Förstaden i Ystad tätort Ystads kommun, Skåne län Antagen av: SAMBN , 10 Laga Kraft: Genomförandetiden slutar: SAMBN arkiv nr: 291 Detaljplanen handläggs enligt "nya" plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 1(22)

2 INNEHÅLL Syfte och bakgrund 3 Sammanfattning /Huvuddrag 3 Planeringsförutsättningar 4 Planförslag 13 Genomförandefrågor 18 Behovsbedömning av miljöbedömning 19 Konsekvenser 20 2(22)

3 Dnr: SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet är att utöka antalet parkeringsplatser inom området för att tillgodosee behovet av parke- ersätta ring från arenaområdet i öster samt från centrum. Vidare är syftet med detaljplanen att det gamla idrottsområdet som nu uppgått i arenaplanen (Vallgraven 24 m.fl.) och i vilken marken för idrottsplan kommer bebyggass med badhus. Planområdet blir därmed en del av ett större rekreationsstråk med avsikten att främja Ystadbornas ochh besökaress idrotts- och rekre- för del ationsbehov. Bakgrund Ystads kommuns tekniska avdelning inkom med begäran om ny detaljplan av fastigheten Östra Förstaden 2:1. Ändringen avser parkområdet öster omm kv. Almen och 40 meter österut. Planavdelningenn föreslår en utökning av planområdet österut, i gräns till detalj- plan 279, planlagd för Ystads nya arena,, för att även inkluderaa mark för ny placering av fothar även bollsplan, vilken försvinner då arenaområdet byggs om. Inför planens upprättande område i norr, som i gällande plan utgörss av allmänt ändamål, inkluderats. Detta gör att det nu aktuellaa planförslaget inkluderar del av fastigheternaa Östra Förstaden 2:1, Surbrunnenn 2:3 och Vallgraven 23. Planprocessen Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:11 i Ystad tätort, Ystadss kommun, Skåne län har varit utställd för granskning 28 november januari 2013 enligt e Samhällsbyggnadsnämn- till dens beslut Sambn 160. Inkomna synpunkter redovisas i utlåtande. Planen upprättas med normalt planförfarande. SAMMANFATTNING/HUVUDDRAG Föreslagna åtgärder (sammanfattning) Planen innefattar: Förlängning av befintlig parkering norrut mot cykel- och gångstråk. Ändring av användning för område direkt öster om förlängd parkeringg från parkmark idrottsändamål. Ändrad användning av område norr om befintlig cykelväg betecknat b som allmänt ändamål i gällande plan till ny bestämmelse, skola, för att bättre passaa nuvarandee användning. Införande av egenskapsbestämmelse för befintlig gång- och cykelväg, c Åvallagången, i norr för att säkra markens användning. Egenskapsbestämmelse förr tillåten infart mellan förlängd parkering p och idrottsplan öster om denna. 3(22)

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planområdet Planområdets läge och avgränsning Planområdet är beläget i östra delen av Ystad tätort inom stadsdelen Östra Förstaden. Området avgränsas av Surbrunnsvägen i väster, Oskarsgatan och bostadsområdet Boken i söder samt biblioteket och Parkskolan i norr. I öster gränsar området till mark som är detaljplanelagd som idrott och centrum för Ystads nya arena i Detaljplan 279, laga kraftvunnen Planområdet är ungefär 2,2 ha stort. Markägoförhållanden All mark inom planområdet ägs av Ystads Kommun. Markanvändning Inom planområdets sydvästra del finns en parkering som ansluter till Oskarsgatan. Inom planområdets norra del, norr om befintlig cykelväg, ligger mark som ingår i skolområde. En transformatorstation är placerad i områdets sydöstra hörn. Det övriga planområdet består av parkmark, Åvalla, och innehåller bland annat gräsytor och planteringar, en hundrastplats samt en asfalterad idrottsplan. Inom parkmarken går även en gång- och cykelväg, Åvallagången, som löper från områdets nordvästra del och sedan vidare österut mot regementet och sandskogen. 4(22)

5 Dnr: Borrpunkterr i miljöteknisk markundersökningg gjord för detaljplan 279. Punkterna 4-7 ligger inom nu aktuellt planområde. Bild: Va-teknik och vattenvård. Geoteknik Vid planläggning av detaljplan 279 Ystads nya arena, gjorde VA-teknikk och vattenvård en miljöteknisk markundersökning som inkluderade provborrningar även i östra delen av det nu aktuellaa planområdet (borrpunkter 4-7, see bild) 1. Undersökningen visade så väl jordlager som föroreningsinnehåll. Marken i de aktuella punkterna bestodd till största del av fyllning, matjord, samt finsand och på något ställe av torv. Slutsatsen av a utvärderingen visade att det fanns en viss påverkan på marken men att området mycket väl kunde exploateras för utbygg- men om istället bostäder ellerr liknande ska byggas bör delar av områdett saneras. Då syftet nad av idrottsarena. Sanering ansågs inte behövas för planens syfte med attt bygga idrottshallar med föreslagen plan är att anlägga parkmark för rekreations- och o idrottsändamål anser plan- avdelningen att det i dagslägett inte behövs någon vidare utredning. Vall- Geoteknisk undersökning harr även utförts för omkringliggande områden, däribland inför byggnaden av stadsbibliotekett i planområdets nordvästra angränsning. Undersökningen utför- En des 1975 med komplettering Jordenn bestod av finsand ochh sand under matjordlagret. geoteknisk undersökning utfördes även 1979 inför en planerad nybyggnad av Parkskolan i planområdets norra angränsning. Även här anges att marken består av fyllning och organiskt material (matjord och torv) samt mestadels sand. 1 Miljöteknisk markundersökning projekt Ystad arena, fastigheterna f graven 24 m.fl. utförd av VA-teknik och vattenvård, (22)

6 Tidigare ställningstaganden Översiktsplanen I markanvändningskartan från Översiktsplan 2005 Ystads kommun är marken utpekad som grönområde (Åvalla), allmän användning (parkytan framför biblioteket) och bostäder (parkeringen). Gång- och cykelvägen i norr är markerad som skog/strövområde. Då planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen upprättas detaljplanen med normalt förfarande. Markanvändningskarta för planområdet från Översiktsplan för Ystad Illustration: Ystads kommun. Detaljplaner, områdesbestämmelser För området gäller stadsplan 151 kv. Almen m.fl. laga kraft vunnen En stadsplan var förr en plan som reglerade miljön av planområden i staden och angav vilka områden som skulle bebyggas och vilka som skulle användas för allmänna platser. Gällande stadsplan för området saknar genomförandetid och vann laga kraft innan 1987 års Plan- och bygglag trädde i kraft. Enligt Boverket fick planer som fastställdes efter 1978 en genomförandetid till den 1 juli 1992, genom den plan- och bygglag som infördes Stadsplanen för planområdet har därmed inte längre någon genomförandetid. 2 Området i söder är planlagt som parkering, parkområdet utanför biblioteket i norr samt en remsa som löper i norra kanten av plangränsen är planlagd för allmänt ändamål. I planområdets sydöstra hörn är mark avsatt för transformatorstation. I övrigt är marken planlagd för park eller plantering. 2 Boverket: hämtad (22)

7 Dnr: Gällande plan för planområdet, stadsplan nr Röd markering till höger är ersatt av detaljplan Ystad nr 279, Ystad nya arena (Vallgraven 24 m..fl.) Program, inventeringar m.m.. I samband med nu gällande detaljplan togs även en illustrationsplan för området fram. Inom mark avsatt för park eller plantering, Åvalla, har föreslagits kvarterslekpk plats inom området direkt norr om parkeringsytan. Öster om lekplats har föreslagits bland annat gymnastik- och fotbollsplan, tre stycken volleybollplanerr samt en kastplan. Inomm område för allmänt ändamål i norr är illustrerat vegetation samt mur och inom remsa i norr är ä inritat cykelställ. Illustrationsplan för planområdet tillhörande stadsplan Ystadd nummer upprättades ett ramprogram för Surbrunnsområdet, antaget av kommunfullmäktige Syftet med ramprogrammet var att se över möjligheternaa att utveckla Sur- detta brunnsområdet och omvandla området till att innefatta en mer blandad b bebyggelse. Inom syfte ingick även att utveckla en tydlig grönstruktur och i ett förslag till utbyggnadsstrategi pekades Åvalla ut som rekreation/park. Gång- och cykelstråket, Åvallagången, inom parken föreslåss vara tydligt och sammanhängande. Surbrunnsområdet anses ha goda förutsättningar att utveckla grönområden med varierad utformning och innehåll för att tillgodose både rekre- 7(22)

8 ationsbehovet hos människor samt se till växt- och djurlivets fortlevnad. Området ska bidra till en trygg lek- och fritidsmiljö. Ett lokalt Agenda21 program antogs av Kommunfullmäktige och kompletterades med ett miljöhandlingsprogram antaget I det gemensamma programmet för Ystads kommuns Agenda21 och miljöhandlingsmål redogörs för de lokala riktlinjer och mål som Ystads kommun har satt upp för att uppnå de 15 miljökvalitetsmål som antogs av Riksdagen 29 april Bland dessa miljömål finns bland annat riktlinjer för frisk luft och en god bebyggd miljö. Ystads kommun har satt upp både kortsiktiga och långsiktiga mål med miljöarbetet i kommunen och värden för t.ex. frisk luft, buller och säker strålmiljö. Åvalla nämns även i Grönstrukturprogram för Ystad tätort, antaget av kommunfullmäktige i Ystad I detta program nämns främst cykelvägen i norra delen av området vara i behov av upprustning. Stråket är en viktig koppling till Regementet och vidare ut mot Sandskogen. Inom parkområdet föreslås också att fler träd bör planteras. Allmänt angående Ystads grönstruktur står att centrala Ystad saknar grönytor jämfört med stadens ytterområden och att en grönare stad kan skapas genom att utveckla befintliga parker utifrån de kvaliteter som finns idag. I markanvändningskartan från Grönstrukturplanen är planområdet utpekat som parkmark samt bollplan. Gång- och cykelvägen i områdets norra del, sett från nordväst. Foto: Ystads kommun. Riksintressen och förordningar Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 ) Området omfattas av riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 4 MB. Exploateringsföretag och andra ingrepp får komma till stånd endast om det inte möter något hinder enligt 2-8 i 4 kap och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets na- 8(22)

9 tur- och kulturvärden. Enligt 4 får fritidsbebyggelse komma till stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Bestämmelserna i 4 kap utgör inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 ) Området gränsar i söder till riksintresse för kulturmiljövården (Ystad, M:K167). Riksintresset omfattar den medeltida stadskärnan, Östra Förstaden, Elverket, Regementet och delar av hamnen. Ystad är känt som sjöfartsstad och är en av de bäst bevarade medeltidsstäderna i landet. Miljökvalitetsnormer Enligt 5 kap. miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). Miljökvalitetsnormerna anger de föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. För utomhusluft finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5) och ozon. Arsenik, kadmium, nickel, benspyren 31 december Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i distriktet. Dessa syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå minst god yt- och grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast 22 december Hälsa och säkerhet Markradon Enligt Översiktsplan för Ystads kommun 2005 ligger Ystad tätort inte inom högriskområde för radon. Radonmätningar har utförts öster om det aktuella planområdet i samband med upprättandet av detaljplan 279, Ystads nya arena 3. Slutsatsen av dessa mätningar var att mätningarna låg inom normal- och lågradonintervallet och rekommendationerna blev enklare radonskyddande åtgärder. Radonmätningar har även utförts inom område för Österportskolan i norr, 2001, och området Elverket i öster, Resultaten för Österportskolan gav mätvärden inom normalriskintervallet och rekommendationer för radonskyddat byggande 4. Resultaten för Elverket gav mätvärden för lågradonmark och inga rekommendationer för radonskyddande åtgärder angavs 5. Förutom eventuella komplementbyggnader till idrotts- och parkområdet, så som förråd och kiosk, medger planen inga byggnader varför dessa mätningar bör ses som tillräckliga. 3 PM över utförd markradonmätning för planerad arena vid Österporthallen i Ystad, Ystads kommun, Geosyd AB, Markradonmätning nr 18, Radonanalys GJAB, Markradonmätning nr 10, GeoSyd AB, (22)

10 Luftföroreningar Kommunen bedriver miljöövervakning av bla luftkvaliteten. De mätningar som nu görs av luftkvaliteten påbörjades Innan dess gjordes sporadiska mätningar mellan av kvävedioxid, svaveldioxid och ozon. Nuvarande mätningar är samordnade med Ystad Hamn. Parametrarna är kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2), partiklar (PM10 och under 2012 också PM2,5), flyktiga organiska föreningar (VOC) och marknära ozon (O3) under sommarhalvåret. Hittills visar mätningarna att svaveldioxid ligger mycket under miljökvalitetsnormen och att kvävedioxidhalten varierar, t.ex. är det högre halter i direkt anslutning till större vägar jämfört med urban bakgrundshalt i Ystad, dock har inte miljökvalitetsnormen överskridits. PM10 har överskridit 50 µg/m 3 vid ett flertal tillfällen och vid enstaka tillfällen har halten varit mycket hög, speciellt under vår-vintern. Anledningen är höga bakgrundshalter från kontinenten. Sydsverige har generellt högre halt av partiklar, kvävedioxid och svaveldioxid i luften (bakgrundshalt) jämfört längre upp i landet tex Jönköping. Miljökvalitetsnormen för PM10 har dock inte överskridits då tillåtet antalet dygn över miljökvalitetsnormen inte har överskridits (enligt normen tillåts miljökvalitetsnormen överstiga 50 µg/m 3 35 dygn per år). Natur- och kulturmiljö Naturmiljö och biologisk mångfald Planområdet ligger i de centrala delarna av Ystad tätort. Planområdet utgörs till största del av parkmark och idrottsplaner men innefattar också en parkering i sydväst. I norr går en gångoch cykelbana som kantas av en trädrad i nordöst. Området gränsar i norr till stadsbiblioteket och till Parkgymnasiet. Mellan parkeringen och biblioteket finns en del träd planterade som ger ett lummigt intryck. I söder och väster ligger bostadshus i tre till fyra våningar. En hundrastplats ligger intill en transformatorstation i områdets sydöstra hörn. Parkeringen inom planområdets sydvästra del nås via Oskarsgatan. I öster gränsar området till Österportshallen. Inom planområdet finns också flera bevarandevärda träd. En inventering av parken har utförts av Ystads kommuns kommunekolog under augusti månad Parken har i denna inventering delats upp i tre områden, se bild nästa sida. Bedömningen som gjordes var följande: - Område 1. Här finns flera gamla fina träd som är värdefulla och detta är den del av parken som i första hand tillsammans med område 2 bör bevaras. - Område 2. En rad med äldre vackra, gamla lindar som sätter fin karaktär på området och som är viktiga i parkens gröna kärna. - Område 3. Ett utvecklingsbart område med träd och buskar som kan utvecklas tillsammans med område 2. Inom området finns även ett antal träd som har planterats ut av planteringsvännerna, som är utmärkta med namnskylt. Det är även viktigt att dessa träd bevaras. 10(22)

11 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Område 2 Område 1 Område 3 Delområden inom inventering av träd i planområdet. Ortofoto: Ystads kommun. Trädrad längs cykelvägen, sett från områdets nordöstra hörn. Foto: Ystads kommun. Träd norr om parkeringen, sett från sydväst. Foto: Ystads kommun. 11(22)

12 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Arkeologi Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. I kvarteret Vallgraven, väster om Ungdomens hus, finns en känd fornlämning, Ystad borg. Fornlämningen är skyddad enligt kulturminneslagen. Om fornlämningar framkommer i samband med markarbeten ska arbetet avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen ska underrättas i enlighet med 2 kap 10 lagen om kulturminnen m.m. Klockvis från vänster: Stadsbilioteket med stentrappa och lövträd i förgrunden, sydskånska gymnasiet, asfalterad bandyplan och asfalterad idrottsplan. Foto: Ystads kommun. Trafik/Parkering Oskarsgatan ansluter till en parkering i sydväst som är knappt 1200 m 2 stor och rymmer 54 parkeringsplatser varav två är handikapplatser. Surbrunnsvägen och Oskarsgatan är i övrigt avskilda från planområdet genom bostadshus. Inom parkmark finns en vändzon i anslutning till gång- och cykelväg mellan biblioteket och skolan. Denna utnyttjas av servicefordon som hämtar och lämnar barn vid skolan. Parkeringsplatsen utnyttjas idag i hög grad av boende i området. Rotationen på parkeringen upplevs dålig och den är ofta fullbelagd. 12(22)

13 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING PLANFÖRSLAG Föreslagen markanvändning inom planområdet. Ortofoto: Ystads kommun. Grönstruktur idrott och parker Planförslaget utgörs till största del av redan ianspråktagen parkmark. Meningen är att en del av parkmarken ska bevaras och att området ska få en blandad användning för park- och idrottsändamål. Avsikten med planändringen är bland annat att förse det intilliggande idrottsoch aktivitetsområdet i öster som vid upprättande av denna detaljplan planeras för Ystads nya arenaområde med en ny idrottsplan. Detta då de gamla planerna försvinner i och med byggnationen av badhuset. De idrotts- och aktivitetsplaner som föreslås inom planområdet kan ses som en förlängning av det nya arenaområdet. Planområdet blir därmed en del av ett större rekreationsstråk med avsikten att främja Ystadbornas och besökares idrotts- och rekreationsbehov. En idrottsplan läggs in som planbestämmelse direkt öster om den förlängda parkeringen för att ersätta planer som försvann i och med arenaplanen. Idrottsplanens mått är 40*60 meter. Nya parkområdet - gestaltning Föreslagen arenapark gestaltas som en upplevelsepark med planer för exempelvis fotboll, bandy, beachvolleyboll och stimulerar till fysisk aktivitet utomhus. I samtal med Parkgymnasiet, som utnyttjar området för sin idrottsverksamhet, har ett förslag på utformning av parkområdet tagits fram, se illustration på nästa sida. En volleybollplan, en klättervägg samt ett friluftsgym föreslås inom parkområdet. Samtidigt föreslås den rink, som idag nyttjas som bland annat isrink på vintern, behållas då den används frekvent av besökare till området. Den hårdgjorda yta som idag finns över en relativt stor yta inom parkområdet föreslås planteras med gräs eller annan passande markyta. De olika aktivitetselementen kan utnyttjas av så väl skolans elever samt av allmänheten. Illustrationen är endast ett förslag på utformning. Utformning och placering är beroende av att ekonomiska medel möjliggörs. Viktigt är att behålla tanken av en upplevelsepark samt att grönytor ska samspela med eventuella fysiska element som bollplaner och friluftsgym och uppföras med tillgänglighetsapassning till personer med funktionsnedsättning. 13(22)

14 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Grönskan och markmoduleringen skapar en koppling till naturen och ger en mjuk ram åt alla aktiviteterna. Här kan också finnas utrymme för avkoppling, reflektion, solbad, fika, picknick eller spontana aktiviteter som joggning, hundpromenader eller boule. Parkens utformning och utseende blir också en viktig del av upplevelsen inne i simhallen i öster genom utblickarna i parken, året runt, och skapar en stark identitet och bild av platsen i Ystad. Förslag på utformning av park, med parkering, fotbollsplan, rink, klättervägg, volleybollplan och friluftsgym. Trafik Kollektivtrafik Området nås med stadsbuss nr 2 som stannar på Regementsgatan, söder om Oskarsgatan, samt med flera stads- och regionbussar via Surbrunnsvägen. Biltrafik Området nås via Oskarsgatan i söder vilken ansluter till parkering i sydvästra delen av planområdet. Området går också att nå i sydöst via Mariagatan. Inga nya förbindelser till området planeras. Gång- och cykeltrafik I norra delen av planområdet går en gång- och cykelväg inom mark för park, Åvallagången. Denna föreslås behållas i den nya planen och fortsätter ligga inom parkmark med egenskapsbestämmelse som säkrar gång- och cykelväg. Den nya arenaplanen i öster har avsatt mark för gång- och cykelväg i söder till vilken planområdets gång- och cykelväg kan förbindas. 14(22)

15 Parkering Den allmänna parkeringen i söder föreslås utökas norrut mot det befintliga gång- och cykelstråket. Parkeringen ökar med drygt 2000 m 2 och får en ny area på cirka 3200 m 2. Den nya parkeringsytan skulle rymma ytterligare cirka 70 parkeringsplatser och den sammanlagda parkeringsytan skulle därmed kunna innehålla cirka 110 parkeringsplatser, inklusive handikapplatser. Avsikten med planändringen är dels att förse det intilliggande idrotts- och aktivitetsområdet med ytterligare parkeringar då detta område planeras byggas om för en utveckling av idrottsändamålen i Ystad, dels att förse de centrala delarna av Ystad med fler parkeringsmöjligheter. Avsikten med planen är även att koppla samman bibliotekets entré till parkeringen och parkområdet. Parkeringen föreslås utformas med genomsläppligt material, till exempel gräsarmering eller grusyta, för att underlätta för möjligheterna till öppen dagvattenhantering, detta är dock inget som regleras i planen. Servicefordon för funktionsnedsatta personer har tidigare kört in till skolan från gång- och cykelväg mellan biblioteket och skolan för att sedan vända på vändplats inom parkområdet. Enligt den nya planen kör dessa fordon in via parkeringen i sydväst och lämnar/hämtar barn på skolan i parkeringens förlängda norra del. Inom norra delen av parkeringen kommer därmed också plats avsättas för möjlighet att vända med större servicefordon. Detta gör att den nuvarande vändzonen inom parkmarken troligtvis kommer att försvinna. Inom den föreslagna parkeringen växer flera fina och värdefulla träd. Vid anläggning av parkering ska stor hänsyn tas till dessa träd för att se till att så många av dem som möjligt kan bevaras. Vid inventering utförd av Ystads kommuns kommunekolog (augusti 2012) pekades just träden inom området för föreslagen parkering ut som mycket värdefulla. Detta område ansågs tillsammans med område i nordöstra delen av parken vara de främsta områdena att bevara. 15(22)

16 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Ungefärlig placering av parkering på parkmark. Foto: Ystads kommun. Exempel på parkering med trädplantering. Foto: Ystads kommun. Direkt öster om den förlängda parkeringen föreslås en plan för idrott, 60*40 meter. Planen är även tänkt att kunna öppnas upp och utnyttjas för parkering vid exempelvis större evenemang på arenaområdet. Dagvattenhantering Dagvatten föreslås infiltreras på mark inom planområdet. 16(22)

17 Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid23 i filen. PLANBESKRIVNING Skötsel Ystads kommun är markägare av föreslagen parkmark och parkering. Skötsel och underhåll åläggs Ystads kommun. Miljö- och klimatåtgärder För att undvika översvämning vid exempelvis skyfall och längre regnperioder bör parkeringen utformas för att tillgodose LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten). Till exempel kan parkeringsplatser utformas med infiltration så som gräsarmering eller grusyta. Parkeringsyta med infiltration, Ystad. Foto: Ystads kommun. Teknisk försörjning Energiförsörjning, tele samt vatten och avlopp De ledningar som går genom området idag får en u-bestämmelse och en prickmarkszon om 4 meter på parkeringsytan. Tillgänglighet Planområdet ska utformas med tillgänglighetsanpassning för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att eventuella idrotts- och lekanläggningar utformas så att även barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan erbjudas att utnyttja området. Lovplikt Marklov Marklov krävs för fällning av befintliga träd. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. 17(22)

18 GENOMFÖRANDEFRÅGOR Ansvarsfördelning Ystads kommun är markägare och huvudexploatör. Huvudmannaskap för allmänna platser Ystads kommun, fastighetsavdelningen, är markägare för all mark och är huvudexploatör. Tidplan Samråd har skett under oktober 2012 och utställning under december/januari Ett antagande planeras till Ekonomi Kostnader för planens genomförande åligger Ystads kommun. Genomförandetid Planen har en genomförandetid på fem år, från det datum den vinner laga kraft. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det, såvida inte ändringen eller upphävandet behövs på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen eller om införande av bestämmelser om fastighetsindelning m.m. behövs. De rättigheter som har uppkommit genom detaljplanen hindrar inte att detaljplanen ändras eller upphävs efter genomförandetidens utgång. (4 kap PBL) Utbyggnad av allmänna anläggningar Planförslaget innebär att följande allmänna anläggningar nyanläggs/byggs om: Parkområdet omvandlas till aktivitetspark Del av parkmark omvandlas till idrottsplan Del av parkmark omvandlas till parkering Fastighetsbildning Den mark inom planområdet som är utlagd som gatu- och parkmark ska genom fastighetsreglering tillföras en av Ystads kommun ägd gatu- och parkmarksfastighet. Berörda fastigheter är del av Östra förstaden 2:1, del av Surbrunnen 2:3 samt del av Vallgraven 23. Marken inom planområdet som idag tillhör Surbrunnen 2:3 och Vallgraven 23 föreslås uppgå i Östra Förstaden 2:1. Ledningsrätt m.m. Rätt att dra fram ledningar inom planområdet kan regleras med ledningsrätt eller servitut. Ledningsrätt söks och bekostas av ledningshavare. 18(22)

19 Ansökan om fastighetsbildning m.m. Det ankommer på berörda fastighetsägare att hos Lantmäterimyndigheten i Ystad ansöka om erforderlig fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning eller upplåtelse av ledningsrätt. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING När en detaljplan upprättas ska kommunen göra en bedömning av behovet att göra en miljöbedömning. Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska en miljöbedömning av planen göras om genomförandet av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Påverkan Ny detaljplan kommer att påverka området genom att parkmark tas i anspråk för parkering och idrottsändamål. Behovsbedömning Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning behöver därför inte göras. Behovsbedömningen grundas på följande: Planområdet utgör i dagsläget redan detaljplanelagd mark. Planområdet ligger inom område för riksintresse för kustzon enligt 4 kap 4 MB. Planerad bebyggelse ligger i anslutning till befintlig bebyggelse i Ystad tätort och påverkar därmed inte riksintresset negativt. Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård men bedöms inte påverka riksintresset negativt. Planen bedöms inte innebära en större negativ påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållning med mark, vatten eller på andra resurser. Parkmark försvinner när parkering och idrottsplan utökas, samtidigt omvandlas parkområdet för att utveckla fritids- och rekreationsmöjligheter. Träd inom föreslagen parkeringsyta ska i största möjliga mån bevaras. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. Genomförande av planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Planen bedöms dock medföra viss påverkan på omgivningen och den berörs också av förhållanden i omgivningen samt riksintressen m.m., vilket redovisas under rubriken Konsekvenser. 19(22)

20 KONSEKVENSER Riksintressen och förordningar Riksintresse för kustområdet (miljöbalken 4 kap. 4 ) Området omfattas av riksintresset för kustzonen enligt 4 kap. 4 MB. Eftersom bestämmelserna i 4 kap inte utgör något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter bedöms detaljplanen som förenlig med riksintresset. Riksintresse för kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 ) Planområdet angränsar till riksintresse för kulturmiljövård men bedöms inte påverka riksintresset negativt. Miljökvalitetsnormer Planerad bebyggelse bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Hälsa och säkerhet Luftföroreningar och buller Planförslaget kommer att medföra att antalet parkeringsplatser utökas inom området varför biltrafik, och därmed också avgaser och buller från trafiken, troligen ökar. Utökandet av parkeringsplatser i ett centralt läge kan å andra sidan medföra att söktrafik för parkering minskar. För att detta ska kunna uppnås är det viktigt med tydlig skyltning i och till området. Då det inte finns några större vägar i direkt anslutning till området och marken endast medger förlängning av redan befintlig parkering anses riskerna med planförslaget vara relativt små. Natur- och kulturmiljö Planen föreslår att planområdet delvis behålls som parkmark, men även inkluderar utökad parkeringsyta samt idrottsplan. Naturmiljön kommer därmed att påverkas. Parkeringsytan och hårdgjord yta kommer att utökas i väster och intill den utökade parkeringsytan kommer gräslagd parkmark tas i anspråk för idrottsplan. Stads- och landskapsbildens helhet kan påverkas genom eventuella inhägnader av idrottsanläggningar samt förändring av vegetation inom planområdet. Parkeringsytan föreslås utformas med genomsläppligt material som t.ex. gräsarmering eller grusyta för att undvika alltför mycket hårdgjorda ytor. Exakt utformning är dock inget som regleras i detaljplanen. Bevarandevärde Det finns flera bevarandevärda träd i området. Vid planläggning ska stor hänsyn tas till dessa och så många som möjligt ska skyddas från fällning. Marklov krävs för trädfällning inom utökad parkering. Träd som måste fällas ska ersättas med nya inom planområdet. Sociala konsekvenser Befolkning och service De sociala konsekvenserna av planförslaget medför både positiva och negativa konsekvenser för befolkningen. Positivt är att rekreationsutbudet i staden ökar och möjligheten till sport och aktiviteter utvecklas. Parkeringen medför goda möjligheter för personer som behöver ta bilen, att kunna parkera i centrumnära läge. Negativa konsekvenser av förslaget är att en större del av marken än tidigare kommer att bli yta för parkering och en del av parken omvandlas till 20(22)

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx

Dnr: SBK 2012/265. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Hägern 11 2014-09. PL xxx Dnr: SBK 2012/265 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Hägern 11 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGshandling 2014-09 1 PL xxx Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer