Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret."

Transkript

1 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. Lomma PQ Geoteknik & Miljö AB Erik Palmquist PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr Järngatan Lomma E-post Bankgiro

2 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Objekt Ändamål Underlag för undersökningen Styrande dokument Arkivmaterial Geoteknisk kategori Befintliga förhållanden Positionering Geotekniska fältundersökningar inkl. hydrogeologi Geotekniska laboratorieundersökningar Härledda värden Värdering... 6 Redovisning bilagor och ritningar... 6 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

3 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 3 (6) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik 1. Objekt Uppdragsgivare Eslövs kommunledningskontor, ombud Cecilia Erlandsson. Fastighet/Område Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109. Flyinge, Fasanvägen Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt läge Fasanvägen, källa (www.eslov.se). Uppdrag Övrigt Utredning av de geotekniska förhållandena inklusive markradonundersökning för de fem ovan nämnda villafastigheterna. I denna handling, MUR - Geoteknik, redovisas samtliga hittills utförda geotekniska undersökningar för villatomterna i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning. Undersökningsresultat i form av beskrivning av område, geotekniska förhållanden, rekommendationer om utförande, kontroll etc. redovisas i en separat handling, Projekterings PM - Geoteknik, för varje villatomt, daterade Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid ev. åtgärder kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy behöva vägas in. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

4 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 4 (6) 2. Ändamål Syfte Utredningen skall utgöra underlag för utveckling och försäljning av de fem villatomterna längs Fasanvägen. Undersökningsresultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till geotekniska rekommendationer för grundläggning, schakt m.m. 3. Underlag för undersökningen Underlag Beställarens underlag har varit fastighetskartan för området samt grundkartan i digital form. Förarbeten Inför planering av fältarbetena har en enkel inventering av ritningar och historik utförts omfattande följande moment. Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. Genomgång av tillgängliga tidigare utförda geotekniska undersökningar i området. Studie av SGUs geologiska kartblad. Studie av flygbilder och kartor på Staffanstorps Kommuns, Googles och Eniros webbar. Inventering av kablar och ledningar i mark. 4. Styrande dokument Allmänt Tabell 4.1. Styrande dokument Undersökningsmetod Planering och redovisning Denna rapport ansluter till SS-EN med tillhörande nationell bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN och nedanstående tabeller. Standard eller annat styrande dokument Fältplanering och utförande Geoteknisk fälthandbok; SGF Rapport 1:96 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Fältundersökningar inkl hydrogeologi CPT Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rapport 1:93 Viktsondering Metodbeskrivning för viktsondering; SGF Rapport 3.99 Grundvattenrör SS-EN-ISO :2006 Övriga undersökningar Geoteknisk fälthandbok; SGF Rapport 1:96 Laboratorieundersökningar Klassificering SS-CEN ISO :2002 och :2004 Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS :2004 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

5 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 5 (6) 5. Arkivmaterial Allmänt Enligt SGUs jordartskarta, Ae 85, utgörs ytjordlagren av isälvsavlagringar, vilket överensstämmer relativt väl med tidigare geoteknisk undersökning. Dock visar dessa även på förekomst av organiska jordar. SGUs berggrundskarta, Af 192, anger berg, av sedimentärt ursprung, på nivån ca -18, d.v.s. på ca 40 m djup. 6. Geoteknisk kategori Allmänt Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och Befintliga förhållanden Topografi Det undersökta området ligger i östra Flyinge söder om väg 104 och utgörs av ett antal obebyggda villatomter längs med Fasanvägen. Markytan ligger som högst mitt i området (vid bh 5-6) med markhöjder knappt +25 och sluttar därifrån till nivåer knappt +23 i ost (bh 7 och 9) och knappt +22 i sydväst (bh 1). Markförhållanden Markytan inom villatomterna utgörs söder om Fasanvägen av ängsmark och norr om vägen av obebyggd gräsbevuxen tomtmark. 8. Positionering Allmänt Utsättning/inmätning och höjdbestämning av de geotekniska undersökningspunkterna är redovisade i koordinatsystem Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH Mätarbetena för punkter å 2012 är utförda av Geocon AB. Punkter från tidigare år har manuellt överförts till aktuellt plan- och höjdsystem. 9. Geotekniska fältundersökningar inkl. hydrogeologi Allmänt Fältundersökning har utförts under juni-junli Fältarbetena har utförts med BBV Geotech 504 av Lars Lind LL Geoteknik AB. Borrpunkt från 1992 har utförts av Sävab AB. Fältarbeten Fältarbetena har omfattat följande: Skruvprovtagning i 10 punkter med uttag av jordprover för geotekniska laboratorieanalyser. CPT i 9 punkter. Maskinell viktsondering i 1 punkt. Installation av ett grundvattenobservationsrör av plast i 3 punkter. Rören, 25 mm PVC, är försedda med slitsad filterspets. Kontroll av förekomst av fria vattenytor i rör och skruvborrhål vid borrtillfällena i juni-juli 2012 samt i rören vid ytterligare två tillfällen t.o.m. september Installation och inhämtning av 3 markradondetektorer. Två stycken och en C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

6 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 6 (6) 10. Geotekniska laboratorieundersökningar Allmänt Laboratorieundersökningarna har utförts under december 2012 januari Geotekniska laboratoriearbeten har utförts på PQABs laboratorium av Erik Palmquist. Radonanalyser har utförts på externt laboratorium Radonanalys GJAB i Lund. Prov från borrpunkt å 1992 har undersökts av Sävab. Laboratorieanalys Upptagna jordprover har analyserats med avseende på följande: Jordartsklassificering. Naturlig vattenkvot på utvalda prover. Markradonanalyser i 5 provpunkter. 11. Härledda värden Allmänt Härledda värden för jorden egenskaper har utvärderats från utförd CPT och störd provtagning samt från tabellvärden. Härledda värden för området redovisas i tabell 11.1 nedan. Redovisade värden är mycket generella eftersom stora variationer finns inom området. Tabell Sammanställning av härledda värden Jordart Djup (m u m.y) Friktionsv, Skjuvhållf, kpa Tunghet, kn/m³ Modul, MPa Mull, Sand 0-1 k = ' k =28-32 c uk =c k =0 k =16-18 E k =5-10 Sandjord 1-4 k = ' k =29-35 c uk =c k =0 k =16-18 E k =2-15 Organisk jord 1-4 k =0 c uk =15-30 k =14-16 E k =0,2-1 ' k =30 c k =1-3 Sandjord >4 k = ' k =35-37 c uk =c k =0 k =20-22 E k =15-30 Stabiliserade grundvattennivåer i rör har inmätts på ca 3 m djup under markytan, motsvarande nivåer kring +20, Värdering Allmänt Stora variationer i jordart mellan borrpunkterna förekommer, från fast sand till lös och sättningsbenägen organisk jord. Beroeende på var och vad för konstruktioner som skall uppföras på fastigheterna kan undersökningen behöva kompletteras/detaljeras i senare skeden. Detta avgörs i varje enskilt fall i processen att besluta slutgiltigt läge och utformning av byggnationer på tomterna. Avseende markradon bedöms förhållandena jämna och utan behov av kompletteringar. Redovisning bilagor och ritningar Allmänt Arbetet redovisas i följande dokument: Jordartsklassificering Radonanalyser, verifikat Borrplan Borrsektioner bilaga A-villor bilaga B-villor ritn PQ-C972/201 ritn PQ-C972/ C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

7 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 1 (3) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning BILAGA A - villor JORDPROVTAGNING Jordproverna är tagna med skruvborr Beteckningar: Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 M = materialtyp enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket w = naturlig vattenkvot, andel vatten jmf med torrsubstans, (%) Rn = radonmätning med spårfilm, analyserat av externt lab. Sxx = S betecknar jordprover tagna av SÄVAB år 1992 Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm Borrpunkter utförda av PQAB under juni-september ,6 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,6-0,9 sandig Mulljord 3 6A 0,9-1,0 Högförmultnadtorv/ Gyttja 3 6B 239 1,0-1,8 Högförmultnadtorv/ Gyttja 3 6B 239 1,8-2,0 Gyttja med tunnare sandskikt 3 6B 60 2,0-2,6 Inget prov troligen Gyttja - - 2,6-3,0 något gyttjig siltig Finsand 4 5B 24 3,0-3,4 Inget prov, stört 3,4-4,0 något gyttjig siltig Finsand 4 5B 2 0-0,3 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,3-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-2,7 siltig Finsand 2 3B 2,7-3,0 ev. något gyttjig siltig Finsand 4 5B 27 3,0-4,0 ev. något gyttjig siltig Finsand 4 5B 27 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

8 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 2 (3) Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm 3 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A Rn 0,5-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,5 siltig Finsand 2 3B 1,5-1,7 siltig Finsand 2 3B 15 Rödbrun 1,7-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 4 0-0,4 F/ Grus, Sand, Mulljord 0,4-1,0 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 8 1,0-1,5 Inget prov, stört, Mu, Sa, Gr 1,5-1,8 något mullhaltig siltig Sand 4 5B Rödbrun 1,8-2,0 siltig Sand, Torv 3 6A 37 2,0-2,8 Silt med finsandsskikt 4 5A 2,8-3,0 siltig Finsand med torvskikt 4 5B 26 3,0-3,1 Inget prov 3,1-4,0 siltig Finsand 2 3B ,6 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,6-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-3,1 siltig Finsand 2 3B 3,1-3,3 siltig Finsand med tunnare torvskikt 4 5B 12 3,3-4,0 siltig Finsand 2 3B 6 0-0,25 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,25-0,3 Lera 3 4A 0,3-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B 7 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,5-0,8 siltig Finsand med mulljordsskikt 4 5B 0,8-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,5 Inget prov, stört 1,5-2,0 finsandig Silt 4 5A 2,0-3,0 siltig Finsand, ev. tunnare gyttjeskikt 4 5B 27 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B 8 0-0,5 sandig Mulljord 3 6A 0,5-0,9 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,9-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,7 siltig Finsand 2 3B 1,7-2,0 finsandig Silt 4 5A 2,0-3,0 finsandig Silt 4 5A 19 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

9 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 3 (3) Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm 9 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,5-0,7 siltig Finsand med mulljordsskikt 4 5B 0,7-1,0 finsandig Silt 4 5A 1,0-1,7 finsandig Silt 4 5A 1,7-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B Borrpunkt utförda av Sävab under maj-juni 1992 S5 0-0,9 mullhaltig Sand 4 5B 0,9-1,4 sandig Silt 4 5A 1,4-1,7 siltig Lera 4 5A 1,7-3,0 Sand 1 2 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

10 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Bilaga B-villor_fsida_verifikat_ docx BILAGA B - villor Markradonanalyser, verifikat Sida 1-2 Markradonanalyser C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Bil aga B-villor_fsida_verifikat_ docx

11 RADONANALYS - GJAB Till PQ Geoteknik & Miljö Rapport nr LE Järngatan Lomma RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER Mätplats: Flyinge, Eslöv. Datum för ankomst och analys av filmer: 9/7-12 resp. 10/7-12. Jordart på mätplats: Sa. Detektor Mättid Mätdjup Radonhalt Anm. nr på djupet 1m 2012 (cm) (kbq/m 3 ) LE /6-3/7 70 8,0 ± 1,4 BH 3 Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kbq/m 3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kbq/m 3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kbq/m 3 är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå. Mätvärdet tyder på markradonhalt inom lågriskintervallet just under gränsen till normalriskintervallet. Bedömningen är något osäker eftersom endast ett mätvärde föreligger. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid vid lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Med hälsning Gilbert Jönsson Docent RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen LUND LUND Fax: Bankgiro: E-post: Org. nr:

12 RADONANALYS - GJAB Till PQ Geoteknik & Miljö AB Rapport nr LE Järngatan Lomma RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER Mätplats: Flyinge, Eslöv. Datum för ankomst och analys av filmer: 2/8-12 resp. 6/8-12. Jordart på mätplats: Sa. Detektor Mättid Mätdjup Radonhalt Anm. nr på djupet 1m 2012 (cm) (kbq/m 3 ) LE /7-13/7 70 4,4 ± 0,7 Bh 9 LE ,4 ± 0,4 Bh 1 Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kbq/m 3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kbq/m 3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kbq/m 3 är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå. Mätvärdena tyder på markradonhalter inom lågriskintervallet. Radonhalter kring eller under 4 kbq/m 3 kan tyda på närhet till grundvattenytan. Ytvatten kan också påverka mätvärdet. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid vid lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Med hälsning Gilbert Jönsson Docent RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen LUND LUND Fax: Bankgiro: E-post: Org. nr:

13

14

15

16

17 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47 Geoteknisk undersökning Östra Gårdstånga 2:47 Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. Lomma PQ Geoteknik & Miljö AB Erik Palmquist PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr Järngatan Lomma E-post Bankgiro

18 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Objekt Ändamål Underlag för Projekterings PM Styrande dokument Planerade byggnationer Markförhållanden Dimensionering Rekommendationer Kontroll Riskanalys... 7 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

19 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 3 (7) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47 Geoteknisk undersökning Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik 1. Objekt Uppdragsgivare Eslövs kommunledningskontor, ombud Cecilia Erlandsson. Fastighet/Område Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47. Flyinge, Fasanvägen Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt läge Fasanvägen, källa (www.eslov.se). Uppdrag Övrigt Utredning av de geotekniska förhållandena inklusive markradonundersökning för ovan nämnda villafastighet. I denna handling, Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik, redovisas undersökningsresultat i form av beskrivning av område, geotekniska förhållanden, rekommendationer om utförande, kontroll etc. för villatomten. I separat rapport, MUR - Geoteknik å , redovisas för fem villatomter i området, samtliga hittills utförda geotekniska undersökningar i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning. Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid ev. åtgärder kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy behöva vägas in. 2. Ändamål Syfte Utredningen skall utgöra underlag för planering och översiktlig projektering inom fastigheten. Undersökningsresultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till översiktliga geotekniska rekommendationer för grundläggning, schakt, fortsatta arbeten m.m. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

20 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 4 (7) 3. Underlag för Projekterings PM Underlag Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik av PQ Geoteknik &Miljö AB (PQAB), daterad , för Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13: Styrande dokument Allmänt Detta PM ansluter till Eurokod 7 Geokonstruktioner, SS-EN Tabell 4.1. Styrande dokument Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN , inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 8. Plattgrundläggning. SGI Schaktbarhet, Klassificeringssystem -85. Brf R130: Planerade byggnationer Allmänt Inom fastigheten planeras en enfamiljsbostad/villa (i ett à två plan). Geoteknisk kategori Villabebyggelse skall normalt tillhöra geoteknisk kategori 1 (GK1). Beroende på läge på tomten och grundläggningsmetod kan geoteknisk kategori 2 (GK2) här även vara aktuellt. Slutgiltig geoteknisk kategori bestäms i detaljprojekteringsskede. 6. Markförhållanden Topografi Fasanvägen ligger i östra Flyinge söder om väg 104 och utgörs av ett antal bebyggda och obebyggda villatomter längs med vägen. Markytan ligger som högst mitt i området med markhöjder knappt +25 och sluttar därifrån till nivåer knappt +23 i nordost och knappt +22 i sydväst. Se även MUR å Marken inom Östra Gårdstånga 2:47 faller från sydväst mot nordost med nivåer på erhållet underlagsmaterial mellan ca +25,0 och +23,2. Markförhållanden Markytan inom villatomten, 2:47, norr om Fasanvägen, utgörs av obebyggd gräsbevuxen tomtmark. Jordlager I provpunkterna inom tomten utgörs jordlagren överst av ett 0,3-0,9 m mäktigt lager av mull/mullhaltig jord och därunder av sandoch siltjord till borrade djup, ca 4 m. Vid utförda sonderingar i sandjord har vanligen låg till medelhög relativt fasthet registrerats i den översta metern och därunder låg till mycket låg relativ fasthet till ca 4 m djup varefter fastheten går mot hög till borrade djup, ca 5 m. Organisk jord och jord med sådana inslag är vanligen lös. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

21 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 5 (7) Berg, av sedimentärt ursprung, bedöms enligt SGUs geologiska karta, Af 192, ligga på nivån ca -18, d.v.s. på ca 40 m djup. Grundvatten Vid undersökningstillfällena har stabiliserade grundvattenytor inmätts i grundvattenobservationsrör i området på djup ca 3 m.u.my. motsvarande nivåer kring +20. Kapillärt vatten har i skruvborrhålen generellt observerats ca 0,5 m högre än fria vattenytor. Grundvattennivån varierar vanligen med årstid och nederbördsväxlingar varför grundvattenytan tidvis ligga både högre och lägre än vad här redovisats. Utförda mätningar, som i och för sig inte är kontinuerliga, visar dock inga stora variationer mellan mätningarna från 1992 och Markradon Markradon har undersökts och resultatet redovisas nedan samt i bilaga B i MUR. Markradonhalten i området har mätts till mellan 4,4 och 8,0 kbq/m 3. Mätvärdena tyder på markradonhalter inom lågriskintervallet. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid, vid lägre grundvattennivå eller efter dränering men det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Området kan härvid klassas som lågriskmark. (Lågriskmark 0-10 kbq/m 3, normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3 ). Övrigt Detaljerad beskrivning av markförhållandena redovisas i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning i MUR å Dimensionering Allmänt Beroende på var och vad för konstruktioner som skall uppföras på tomten kan dimensionering i GK1 eller GK2 bli aktuellt. Se även kap 8 Rekommendationer nedan. I gynnsamma fall kan konventionell plattgrundläggning utföras och dimensioneras i GK 1 med ett bedömt tillåtet grundtryck, f d = kpa. Vid sämre förutsättningar kan t.ex. pålning och GK2 vara aktuellt. Härledda värden för jorden egenskaper har utvärderats från utförda CPT-sonderingar och störd provtagning samt från tabellvärden. Härledda värden och partialkoefficienter för området redovisas i tabell 7.1 nedan. Observera att redovisade värden är mycket generella eftersom stora variationer finns i området. Värdena måste uppdateras i samband med slutgiltig projektering och efter eventuella kompletterande fältundersökningar. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

22 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 6 (7) Tabell 7.1. Sammanställning av härledda värden Jordart Djup (m u m.y) Friktionsv, Skjuvhållf, kpa Tunghet, kn/m³ Modul, MPa Mull, Sand 0-1 k = ' k =28-32 c uk =c k =0 k =16-18 E k =5-10 Sandjord 1-4 k = ' k =29-35 c uk =c k =0 k =16-18 E k =2-15 Organisk jord 1-4 k =0 c uk =15-30 k =14-16 E k =0,2-1 ' k =30 c k =1-3 Sandjord >4 k = ' k =35-37 c uk =c k =0 k =20-22 E k =15-30 Partialkoefficient cu * ' c Dimensionerande grundvattennivå sätts i nuläget till markytan eller nivå för dräneringsledningar. Efter detaljprojektering bör dimensionerande grundvattennivå kunna hamna på nivå nedemot/kring +22. *) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenör räkna med d =1,2 k. 8. Rekommendationer Kompletterande undersökningar Då undersökningen är av informerande karaktär för planering och översiktlig projektering lämnas i denna handling endast preliminära grundläggningsrekommendationer. För placering av konstruktioner och detaljutformning av grundläggning, dräneringar, va-system o.dyl. erfordras en mer detaljerad undersökning. Grundläggning Allmänt. Generellt skall all ytlig mulljord, organisk jord och övrig lös ytjord bortschaktas innan grundläggning utförs. Ny fyllning utförs med friktionsjord. Alla byggnader förses med dränering. Källare rekommenderas ej p.g.a. grundvattenytans läge. Byggnader. Grundläggning bör kunna utföras som konventionell plattgrundläggning och dimensioneras i GK1 (se kap 7 ovan), speciellt om byggnad placeras i tomtens nordvästra del. Beakta att kompletterande undersökning rekommenderas. Markradon Marken kan i dagsläget enligt ovan klassas som lågriskmark, se ovan kap 3 Markradon. Vid lågriskmark krävs inga speciella åtgärder mot markradon. Skall något utföras rekommenderas i så fall att bottenplattor utföres så styva att inte genomgående sprickor uppstår och att alla skarvar, genomföringar och dylika läckagevägar tätas, t.ex. ske med fogband och/eller flänsförsedda ingjutna rör. Hårdgjorda ytor VA-ledningar Körytor m.m. kan vanligen dimensioneras enligt AMA Anläggning 10, materialtyp 5A. Projektering och utförande enligt AMA Anläggnings anvisningar. Under grundvattenytan skall medräknas att grundvattensänkande eller säkrande åtgärder erfordras för läggning av VA-ledningar. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

23 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 7 (7) Vid eventuell grundläggning av ledning i organisk jord skall denna bortschaktas till minst 0,3 m under brunnar och ledningar som skall utgöras av plast samt teleskopkopplingar installeras vid anslutning till brunnar eller andra inkopplingar. Schakt Befintlig jord bedöms som relativt lättschaktad, vanligen schaktbarhetsklass 1-3 (enligt Klassificeringssystem -85). Beakta att jordlagren inom området vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och förlorar delar av sin hållfasthet. På grund av förekommande sand- och siltjordar kan man få problem med jordflytning under grundvattenytan, t.ex. för VA-ledningar. Terrassering Grundvatten Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs generellt med packad friktionsjord. Befintlig oorganisk jord, speciellt sand, kan vid gynnsamma förhållanden användas för terrassering av övrig tomtmark. Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under grundvattenytan och förorsaka skador på omkringliggande bebyggelse. Förekommande jordar tål ej att frysas. Grundvatten bör endast eventuellt vara aktuellt i samband med ledningsschakter, se ovan vid rubriken VA-ledningar. 9. Kontroll Allmänt Geoteknisk grund- och tilläggskontroll i normal omfattning kan förutsättas inom området. D.v.s. t.ex. granskning av handlingar, kontroll av grundvatten(nivå), schaktbottenbesiktning, packningskontroll och omgivningskontroll. 10. Riskanalys Allmänt Generellt kan inga stora risker för omgivningen ses vid exploatering inom området. Vibrationer p.g.a. packning, speciellt i samband med (grund)vatten skall dock beaktas samt risken för ras/skred i vaschakter eller liknande. Då (stora) variationer i jordart förekommer mellan och i borrpunkterna, från fast sand till lös och sättningsbenägen organisk jord, är det mycket viktigt att undersökningen kompletteras och anpassas speciellt för aktuella byggnadslägen och konstruktioner. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2009-01-30 C772 Eslöv 52:14, Flygfältet Översiktlig geoteknisk undersökning ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro

Läs mer

GEOTEKNISK UTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och Projekterings PM

GEOTEKNISK UTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och Projekterings PM PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2013-09-30 D000 Höör, Fogdarp 4:7 Geoteknisk undersökning Fogdarp 4:7 GEOTEKNISK UTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och Projekterings PM Beställare: S-Schakt AB Lomma

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan

PM Geoteknisk undersökning för detaljplan 2011-01-27 10145578 SANDBACKA - STRÖMSBRO Nytt bostadsområde PM Geoteknisk undersökning för detaljplan Handläggare: Magnus Larsson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-54 38

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo

Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Klippans kommun Rapport Geoteknisk undersökning, RGeo Del av Östra Ljungby 3:2, Klippans kommun Översiktlig geoteknisk undersökning Malmö 2009-10-05 Anders Dahlberg Malena Thomé FB ENGINEERING AB Postadress:

Läs mer

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo

Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo Geoteknisk undersökning, Bara Syd, Skogshusen Rapport geoteknisk undersökning, RGeo 2011-06-15 Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452

Läs mer

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro

TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK. Örebro 2015-07-29. WSP Box 8094 700 08 Örebro TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS GEOTEKNISK UTREDNING TEKNISK PM GEOTEKNIK Örebro WSP Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2 TORSBY KOMMUN KV STÄDET 2 PLANERADE BOSTADSHUS

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-01-29 C534 Eslöv, Bäckdala 1 Körsbäret 6 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-01-29 C534 Eslöv, Bäckdala 1 Körsbäret 6 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-01-29 C534 Eslöv, Bäckdala 1 Körsbäret 6 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 215-5-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Uppdragsnr: 129335

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02

Slåttervägen 2, Laholms kommun. Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) 2012-11-02 Slåttervägen 2, Laholms kommun Rapport Geoteknisk undersökning Rgeo_112802.doc Dokumentinformation Uppdragsnummer 112802

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN SLUTRAPPORT 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01

Geotekniskt PM 1. Del av Snöstorp 19:79 och 19:80 samt hela 19:82, Halmstad Kommun Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan 2013-03-01 Geotekniskt PM 1 hela 19:82, Halmstad Kommun 2013-03-01 Upprättad av: Fredrik Stenfeldt Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 för detaljplan hela 19:82, Halmstad Kommun

Läs mer

Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15

Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15 Geoteknisk undersökning Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15 Kv. Åkarp 7:58, Burlövs Kommun, Uppförande av nytt seniorboende Uppdragsnummer: 223132 Upprättad av: Granskad av:

Läs mer

Sammanfattning Geoteknisk utredning

Sammanfattning Geoteknisk utredning Sammanfattning Geoteknisk utredning Datum 2014-10-21 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan 5 211 11 Malmö Uppdrag Beställare Från Till PM nummer Skogshyddan, geoteknisk undersökning Borås Stad Anna Falk Erika

Läs mer

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11

Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3 Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv. Sjöjungfrun 2 och 3, Kund Gällivare kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Branäs Fritidscenter AB Branäs 4:22, 4:113 m fl Uppdragsnummer 233.5412 Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan samt grundläggning av servicebyggnader, projekteringsunderlag. Karlstad 2011-11-21

Läs mer

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3

1 Allmänt Befintliga förhållanden Befintliga ledningar Underlag för undersökningen 2. 2 Styrande dokument 3 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Befintliga förhållanden 2 1.2 Befintliga ledningar 2 1.3 Underlag för undersökningen 2 2 Styrande dokument 3 3 Geoteknisk kategori 4 4 Fältundersökningar

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik.

Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN. Kv. Nygård, Leksand Översiktlig geoteknisk undersökning. Teknisk PM Geoteknik. Ramböll Sverige AB LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Falun 2016-05-03 LEKSANDS KOMMUN Översiktlig geoteknisk undersökning Datum 2016-05-03 Uppdragsnummer 1320019907 Utgåva/Status - Pär

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus

HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus HÖKERUM BYGG AB Bollmora, Tyresö, Nybyggnad av flerbostadshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Göteborg 2016-02-05 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Bollmora,

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun Datum: 2013-02-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-337 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Kv. Kaplanen, Tidaholms kommun PM Geoteknik

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2009-06-30 C804 Landskrona, Häljarp, Saxtorp 87:23, Flygeltofta Översiktlig geoteknisk undersökning ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun Datum: 2015-09-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-944 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Norr 3:59, Hjo kommun PM Geoteknik 150906 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-01-26 C449 Eslöv, Löberöd, del av Ölycke 1:144 Fyrspettsgatan 12 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon

Läs mer

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2

1 Uppdrag 2. 1.1 Syfte och begränsningar 2. 2 Underlag för undersökningen 2. 3 Befintliga förhållanden 2. 4 Utförda undersökningar 2 repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 2 1.1 Syfte och begränsningar 2 2 Underlag för undersökningen 2 3 Befintliga förhållanden 2 4 Utförda undersökningar 2 5 Geotekniska och geohydrologiska

Läs mer

Sammanfattning. repo001.docx

Sammanfattning. repo001.docx Sammanfattning Föreliggande översiktlig Projekterings PM, Geoteknik, behandlar de översiktliga geotekniska förutsättningar för rubricerat projekt. Sammanställning av utförda undersökningar redovisas i

Läs mer

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun Datum: 2015-03-18 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-810 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Del

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun

PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun Datum: 2014-12-09 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-755 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Diamanten,

Läs mer

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15

GeoExperten i Skåne AB GEOTEKNISK KONSULT. 224 78 Lund Nybyggnad av flerfamiljshus. geoexperten@gmail.com Projekteringsanvisningar arb nr 138-15 2015-09-03 1(7), Burlövs kommun Nybyggnad av flerfamiljshus Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsanvisningar Uppdragsgivare: Burlövsbostäder Foto vid parkering i västra delen (mot borrhål

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING

PM GEOTEKNIK. BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: SKANSKA SVERIGE AB SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING SKANSKA SVERIGE AB BoKlok Odenvallen UPPDRAGSNUMMER: 2454648000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING - UTREDNING PROJEKTERINGSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1(6) Sweco Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun Datum: 2016-03-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1056 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB

BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB BROGÅRDEN ENTREPRENAD AB ODENSALA ÄNGAR Översiktlig geoteknisk undersökning utredning Östersund 2015-06-11 SWECO Civil AB Östersund Uppdragsnummer 2444653000 2444653000 p:\2421\soed\ö.kommun\odensala ängar\geoteknisk

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun

Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Hamburgsund 3:220 m.fl., Tanums kommun Ny detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR -Geoteknik Göteborg 2012-08-31 Beställare: Tanums kommun Projektbeteckning: Hamburgsund 3:220 m.fl. Structor Mark

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER:

PM GEOTEKNIK. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER: ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553 SE-831

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Gamla stan 2:26 KV Megaliten, Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik Planeringsunderlag Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Gamla

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar

NORDMALINGSHUS AB. Draken 24, Nordmaling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Upprättad av: Imran Zafar NORDMALINGSHUS AB 2016-05-02 Upprättad av: Imran Zafar Granskad av: Lars Berge/ Joakim Alström MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KUND Roger Berggren 914 32 Nordmaling KONSULT WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA PM GEOTEKNIK (PM/GEO) BRANDTHOVDA FÖRSKOLA 2016-08-26 UPPDRAG 270938, Förskolor Västerås Titel på rapport: PM Geoteknik(PM/Geo) Datum: 2016-08-26 MEDVERKANDE Beställare: Kontaktperson: Västerås Stad Fastighetskontoret

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

PM Geoteknik. Formbetong Anläggning AB. Kv. Hämplingen. Norrköping

PM Geoteknik. Formbetong Anläggning AB. Kv. Hämplingen. Norrköping Formbetong Anläggning AB Norrköping 2015-12-09 Datum 2015-12-09 Uppdragsnummer 1320017093 Utgåva/Status Magnus Eriksson Michael Danielsson Lars Malmros Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK- PLANERINGSUNDERLAG

TEKNISK PM GEOTEKNIK- PLANERINGSUNDERLAG TEKNISK PM GEOTEKNIK- PLANERINGSUNDERLAG NY DETALJPLAN I BARKÅKRA, GEOTEKNISK UTREDNING, ÄNGELHOLMS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Magnus Palm Fredrik Griwell Magnus Palm Innehållsförteckning

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26 Kund Gällivare

Läs mer

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT

DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT DETALJERAD STABILITETSUTREDNING FÖR DETALJPLAN STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1, Färila Ljusdals kommun Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2016-09-09

Läs mer

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN

PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN PM GEOTEKNIK ALMAREVÄGEN 2013-06-28 Uppdrag: 249381, ALMAREVÄGEN Titel på rapport: PM geoteknik Status: Datum: 2013-06-28 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Tengbomgruppen AB Andreas Björklund Uppdragsansvarig:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MORA KOMMUN Morkarlby nedre skola UPPDRAGSNUMMER 1520986000 SWECO CIVIL AB FALUN GEOTEKNIK JOHAN DANIELSEN Sweco Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Befintliga förhållanden 1 3 Syfte / omfattning 1 4 Underlag

Läs mer

PM Geoteknik 131220 Rev. A 141013 Del av Helliden 2:28 Tidaholms Kommun

PM Geoteknik 131220 Rev. A 141013 Del av Helliden 2:28 Tidaholms Kommun PM Geoteknik 131220 Rev. A 141013 Del av Helliden 2:28 Tidaholms Kommun Datum: 2013-12-20 Rev. Datum: 2014-10-13 Uppdragsnummer: 513-545 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV SKANSEN, SIMRISHAMN

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV SKANSEN, SIMRISHAMN MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK DEL AV SKANSEN, SIMRISHAMN SLUTRAPPORT 2016-08-30 UPPDRAG 271664, Geoteknisk undersökning - Del av Skansen, Simrishamn Titel på rapport: Status: MUR (Markteknisk

Läs mer

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11

MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM. Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 MARIESTADS KOMMUN Tjörnudden, Brommösund DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Rev. 2013-06-11 Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson 2013-01-11 / rev.

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

RAPPORT SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR HAGAVÄGEN, SUNDSVALL SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO)

RAPPORT SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR HAGAVÄGEN, SUNDSVALL SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SUNSVALLS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2454619200 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) DEL I UNDERLAG FÖR DETALPLAN SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK MUHAMMAD SHERAZ KHAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OBJEKT 1 2 SYFTE

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun.

Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Botkyrka kommun. Grap Geoteknisk utredning inför nyetablering av bostäder i Norsborg, Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-11-04 Åsa Bergh Uppdragsnr SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: Lars Nilsson

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL UPPDRAGSNUMMER: 2454619300 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) DEL I UNDERLAG FÖR DETALPLAN SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK MUHAMMAD

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN ÖNNESTAD 112:1, KRISTIANSTAD KOMMUN

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN ÖNNESTAD 112:1, KRISTIANSTAD KOMMUN Projekteringsunderlag Geoteknik ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN ÖNNESTAD 112:1, KRISTIANSTAD KOMMUN SLUTRAPPORT 2013-02-20 Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 4 2

Läs mer

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning

BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk utredning 2007-10-26 Upprättad av: Daniel Elm Granskad av: Torbjörn Johansson BJÖRNHOVDA 25:2, FÄRJESTADEN PLANPROGRAM Översiktlig geoteknisk

Läs mer

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB

Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag. Sweco Infrastructure AB Torsby kommun Torsby 4:33 m fl, Holmeskolan Uppdragsnummer 233.5424 Geoteknisk undersökning med avseende på grundläggning, projekteringsunderlag Karlstad 2011-11-24 Sweco Infrastructure AB Geo- MiljöGruppen,

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR NYBYGGNATION MARGRETELUND, ÅKERSBERGA, SKANSKA SVERIGE AB UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Magnus Palm

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR

KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik KÅGERÖD, NYA GC-PORTAR RGS:14-017_G038_MUR 2014-09-01 Uppdrag: 253423 Kågeröd, Nya GC-portar Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)geoteknik

Läs mer

Geoteknisk undersökning Ödåkra 4:23, Helsingborg Stad

Geoteknisk undersökning Ödåkra 4:23, Helsingborg Stad Geoteknisk undersökning Ödåkra 4:23, Helsingborg Stad 2011-09-16 Uppdragsnummer: 231021 Uppdragsansvarig: Magnus Palm Handläggare Kvalitetsgranskning Magnus Palm 010-452 27 90 Anna-Karin Jönsson 010-452

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta 2015-06-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Stenman Utredningar Gredelby 7:85, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB Kund Villavägen 7 752 36 Uppsala

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson

PM Planeringsunderlag Geoteknik. Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13. Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla 2014-08-13 Upprättad av: Charlotte Andersson Granskad av: Ulrika Isacsson Geoteknik Detaljplan för Kv Eol 2, Uddevalla Kund Länsförsäkringar i Göteborg och

Läs mer

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde

Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Brattås, Nybyggnation av bostadsområde Nytt bostadsområde i Brattås Halden, Norge Markteknisk undersökningsrapport, (MUR) Göteborg Uppdrag nr. Handläggare Granskad av 2014-03-21 14.216 Mikael Bjurmalm

Läs mer