Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret."

Transkript

1 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. Lomma PQ Geoteknik & Miljö AB Erik Palmquist PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr Järngatan Lomma E-post Bankgiro

2 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Objekt Ändamål Underlag för undersökningen Styrande dokument Arkivmaterial Geoteknisk kategori Befintliga förhållanden Positionering Geotekniska fältundersökningar inkl. hydrogeologi Geotekniska laboratorieundersökningar Härledda värden Värdering... 6 Redovisning bilagor och ritningar... 6 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

3 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 3 (6) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik 1. Objekt Uppdragsgivare Eslövs kommunledningskontor, ombud Cecilia Erlandsson. Fastighet/Område Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109. Flyinge, Fasanvägen Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt läge Fasanvägen, källa (www.eslov.se). Uppdrag Övrigt Utredning av de geotekniska förhållandena inklusive markradonundersökning för de fem ovan nämnda villafastigheterna. I denna handling, MUR - Geoteknik, redovisas samtliga hittills utförda geotekniska undersökningar för villatomterna i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning. Undersökningsresultat i form av beskrivning av område, geotekniska förhållanden, rekommendationer om utförande, kontroll etc. redovisas i en separat handling, Projekterings PM - Geoteknik, för varje villatomt, daterade Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid ev. åtgärder kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy behöva vägas in. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

4 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 4 (6) 2. Ändamål Syfte Utredningen skall utgöra underlag för utveckling och försäljning av de fem villatomterna längs Fasanvägen. Undersökningsresultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till geotekniska rekommendationer för grundläggning, schakt m.m. 3. Underlag för undersökningen Underlag Beställarens underlag har varit fastighetskartan för området samt grundkartan i digital form. Förarbeten Inför planering av fältarbetena har en enkel inventering av ritningar och historik utförts omfattande följande moment. Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. Genomgång av tillgängliga tidigare utförda geotekniska undersökningar i området. Studie av SGUs geologiska kartblad. Studie av flygbilder och kartor på Staffanstorps Kommuns, Googles och Eniros webbar. Inventering av kablar och ledningar i mark. 4. Styrande dokument Allmänt Tabell 4.1. Styrande dokument Undersökningsmetod Planering och redovisning Denna rapport ansluter till SS-EN med tillhörande nationell bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN och nedanstående tabeller. Standard eller annat styrande dokument Fältplanering och utförande Geoteknisk fälthandbok; SGF Rapport 1:96 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Fältundersökningar inkl hydrogeologi CPT Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rapport 1:93 Viktsondering Metodbeskrivning för viktsondering; SGF Rapport 3.99 Grundvattenrör SS-EN-ISO :2006 Övriga undersökningar Geoteknisk fälthandbok; SGF Rapport 1:96 Laboratorieundersökningar Klassificering SS-CEN ISO :2002 och :2004 Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS :2004 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

5 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 5 (6) 5. Arkivmaterial Allmänt Enligt SGUs jordartskarta, Ae 85, utgörs ytjordlagren av isälvsavlagringar, vilket överensstämmer relativt väl med tidigare geoteknisk undersökning. Dock visar dessa även på förekomst av organiska jordar. SGUs berggrundskarta, Af 192, anger berg, av sedimentärt ursprung, på nivån ca -18, d.v.s. på ca 40 m djup. 6. Geoteknisk kategori Allmänt Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och Befintliga förhållanden Topografi Det undersökta området ligger i östra Flyinge söder om väg 104 och utgörs av ett antal obebyggda villatomter längs med Fasanvägen. Markytan ligger som högst mitt i området (vid bh 5-6) med markhöjder knappt +25 och sluttar därifrån till nivåer knappt +23 i ost (bh 7 och 9) och knappt +22 i sydväst (bh 1). Markförhållanden Markytan inom villatomterna utgörs söder om Fasanvägen av ängsmark och norr om vägen av obebyggd gräsbevuxen tomtmark. 8. Positionering Allmänt Utsättning/inmätning och höjdbestämning av de geotekniska undersökningspunkterna är redovisade i koordinatsystem Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH Mätarbetena för punkter å 2012 är utförda av Geocon AB. Punkter från tidigare år har manuellt överförts till aktuellt plan- och höjdsystem. 9. Geotekniska fältundersökningar inkl. hydrogeologi Allmänt Fältundersökning har utförts under juni-junli Fältarbetena har utförts med BBV Geotech 504 av Lars Lind LL Geoteknik AB. Borrpunkt från 1992 har utförts av Sävab AB. Fältarbeten Fältarbetena har omfattat följande: Skruvprovtagning i 10 punkter med uttag av jordprover för geotekniska laboratorieanalyser. CPT i 9 punkter. Maskinell viktsondering i 1 punkt. Installation av ett grundvattenobservationsrör av plast i 3 punkter. Rören, 25 mm PVC, är försedda med slitsad filterspets. Kontroll av förekomst av fria vattenytor i rör och skruvborrhål vid borrtillfällena i juni-juli 2012 samt i rören vid ytterligare två tillfällen t.o.m. september Installation och inhämtning av 3 markradondetektorer. Två stycken och en C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

6 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 6 (6) 10. Geotekniska laboratorieundersökningar Allmänt Laboratorieundersökningarna har utförts under december 2012 januari Geotekniska laboratoriearbeten har utförts på PQABs laboratorium av Erik Palmquist. Radonanalyser har utförts på externt laboratorium Radonanalys GJAB i Lund. Prov från borrpunkt å 1992 har undersökts av Sävab. Laboratorieanalys Upptagna jordprover har analyserats med avseende på följande: Jordartsklassificering. Naturlig vattenkvot på utvalda prover. Markradonanalyser i 5 provpunkter. 11. Härledda värden Allmänt Härledda värden för jorden egenskaper har utvärderats från utförd CPT och störd provtagning samt från tabellvärden. Härledda värden för området redovisas i tabell 11.1 nedan. Redovisade värden är mycket generella eftersom stora variationer finns inom området. Tabell Sammanställning av härledda värden Jordart Djup (m u m.y) Friktionsv, Skjuvhållf, kpa Tunghet, kn/m³ Modul, MPa Mull, Sand 0-1 k = ' k =28-32 c uk =c k =0 k =16-18 E k =5-10 Sandjord 1-4 k = ' k =29-35 c uk =c k =0 k =16-18 E k =2-15 Organisk jord 1-4 k =0 c uk =15-30 k =14-16 E k =0,2-1 ' k =30 c k =1-3 Sandjord >4 k = ' k =35-37 c uk =c k =0 k =20-22 E k =15-30 Stabiliserade grundvattennivåer i rör har inmätts på ca 3 m djup under markytan, motsvarande nivåer kring +20, Värdering Allmänt Stora variationer i jordart mellan borrpunkterna förekommer, från fast sand till lös och sättningsbenägen organisk jord. Beroeende på var och vad för konstruktioner som skall uppföras på fastigheterna kan undersökningen behöva kompletteras/detaljeras i senare skeden. Detta avgörs i varje enskilt fall i processen att besluta slutgiltigt läge och utformning av byggnationer på tomterna. Avseende markradon bedöms förhållandena jämna och utan behov av kompletteringar. Redovisning bilagor och ritningar Allmänt Arbetet redovisas i följande dokument: Jordartsklassificering Radonanalyser, verifikat Borrplan Borrsektioner bilaga A-villor bilaga B-villor ritn PQ-C972/201 ritn PQ-C972/ C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

7 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 1 (3) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning BILAGA A - villor JORDPROVTAGNING Jordproverna är tagna med skruvborr Beteckningar: Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 M = materialtyp enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket w = naturlig vattenkvot, andel vatten jmf med torrsubstans, (%) Rn = radonmätning med spårfilm, analyserat av externt lab. Sxx = S betecknar jordprover tagna av SÄVAB år 1992 Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm Borrpunkter utförda av PQAB under juni-september ,6 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,6-0,9 sandig Mulljord 3 6A 0,9-1,0 Högförmultnadtorv/ Gyttja 3 6B 239 1,0-1,8 Högförmultnadtorv/ Gyttja 3 6B 239 1,8-2,0 Gyttja med tunnare sandskikt 3 6B 60 2,0-2,6 Inget prov troligen Gyttja - - 2,6-3,0 något gyttjig siltig Finsand 4 5B 24 3,0-3,4 Inget prov, stört 3,4-4,0 något gyttjig siltig Finsand 4 5B 2 0-0,3 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,3-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-2,7 siltig Finsand 2 3B 2,7-3,0 ev. något gyttjig siltig Finsand 4 5B 27 3,0-4,0 ev. något gyttjig siltig Finsand 4 5B 27 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

8 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 2 (3) Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm 3 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A Rn 0,5-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,5 siltig Finsand 2 3B 1,5-1,7 siltig Finsand 2 3B 15 Rödbrun 1,7-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 4 0-0,4 F/ Grus, Sand, Mulljord 0,4-1,0 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 8 1,0-1,5 Inget prov, stört, Mu, Sa, Gr 1,5-1,8 något mullhaltig siltig Sand 4 5B Rödbrun 1,8-2,0 siltig Sand, Torv 3 6A 37 2,0-2,8 Silt med finsandsskikt 4 5A 2,8-3,0 siltig Finsand med torvskikt 4 5B 26 3,0-3,1 Inget prov 3,1-4,0 siltig Finsand 2 3B ,6 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,6-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-3,1 siltig Finsand 2 3B 3,1-3,3 siltig Finsand med tunnare torvskikt 4 5B 12 3,3-4,0 siltig Finsand 2 3B 6 0-0,25 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,25-0,3 Lera 3 4A 0,3-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B 7 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,5-0,8 siltig Finsand med mulljordsskikt 4 5B 0,8-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,5 Inget prov, stört 1,5-2,0 finsandig Silt 4 5A 2,0-3,0 siltig Finsand, ev. tunnare gyttjeskikt 4 5B 27 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B 8 0-0,5 sandig Mulljord 3 6A 0,5-0,9 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,9-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,7 siltig Finsand 2 3B 1,7-2,0 finsandig Silt 4 5A 2,0-3,0 finsandig Silt 4 5A 19 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

9 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 3 (3) Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm 9 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,5-0,7 siltig Finsand med mulljordsskikt 4 5B 0,7-1,0 finsandig Silt 4 5A 1,0-1,7 finsandig Silt 4 5A 1,7-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B Borrpunkt utförda av Sävab under maj-juni 1992 S5 0-0,9 mullhaltig Sand 4 5B 0,9-1,4 sandig Silt 4 5A 1,4-1,7 siltig Lera 4 5A 1,7-3,0 Sand 1 2 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

10 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Bilaga B-villor_fsida_verifikat_ docx BILAGA B - villor Markradonanalyser, verifikat Sida 1-2 Markradonanalyser C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Bil aga B-villor_fsida_verifikat_ docx

11 RADONANALYS - GJAB Till PQ Geoteknik & Miljö Rapport nr LE Järngatan Lomma RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER Mätplats: Flyinge, Eslöv. Datum för ankomst och analys av filmer: 9/7-12 resp. 10/7-12. Jordart på mätplats: Sa. Detektor Mättid Mätdjup Radonhalt Anm. nr på djupet 1m 2012 (cm) (kbq/m 3 ) LE /6-3/7 70 8,0 ± 1,4 BH 3 Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kbq/m 3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kbq/m 3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kbq/m 3 är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå. Mätvärdet tyder på markradonhalt inom lågriskintervallet just under gränsen till normalriskintervallet. Bedömningen är något osäker eftersom endast ett mätvärde föreligger. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid vid lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Med hälsning Gilbert Jönsson Docent RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen LUND LUND Fax: Bankgiro: E-post: Org. nr:

12 RADONANALYS - GJAB Till PQ Geoteknik & Miljö AB Rapport nr LE Järngatan Lomma RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER Mätplats: Flyinge, Eslöv. Datum för ankomst och analys av filmer: 2/8-12 resp. 6/8-12. Jordart på mätplats: Sa. Detektor Mättid Mätdjup Radonhalt Anm. nr på djupet 1m 2012 (cm) (kbq/m 3 ) LE /7-13/7 70 4,4 ± 0,7 Bh 9 LE ,4 ± 0,4 Bh 1 Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kbq/m 3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kbq/m 3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kbq/m 3 är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå. Mätvärdena tyder på markradonhalter inom lågriskintervallet. Radonhalter kring eller under 4 kbq/m 3 kan tyda på närhet till grundvattenytan. Ytvatten kan också påverka mätvärdet. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid vid lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Med hälsning Gilbert Jönsson Docent RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen LUND LUND Fax: Bankgiro: E-post: Org. nr:

13

14

15

16

17 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47 Geoteknisk undersökning Östra Gårdstånga 2:47 Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. Lomma PQ Geoteknik & Miljö AB Erik Palmquist PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr Järngatan Lomma E-post Bankgiro

18 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Objekt Ändamål Underlag för Projekterings PM Styrande dokument Planerade byggnationer Markförhållanden Dimensionering Rekommendationer Kontroll Riskanalys... 7 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

19 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 3 (7) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47 Geoteknisk undersökning Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik 1. Objekt Uppdragsgivare Eslövs kommunledningskontor, ombud Cecilia Erlandsson. Fastighet/Område Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47. Flyinge, Fasanvägen Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt läge Fasanvägen, källa (www.eslov.se). Uppdrag Övrigt Utredning av de geotekniska förhållandena inklusive markradonundersökning för ovan nämnda villafastighet. I denna handling, Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik, redovisas undersökningsresultat i form av beskrivning av område, geotekniska förhållanden, rekommendationer om utförande, kontroll etc. för villatomten. I separat rapport, MUR - Geoteknik å , redovisas för fem villatomter i området, samtliga hittills utförda geotekniska undersökningar i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning. Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid ev. åtgärder kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy behöva vägas in. 2. Ändamål Syfte Utredningen skall utgöra underlag för planering och översiktlig projektering inom fastigheten. Undersökningsresultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till översiktliga geotekniska rekommendationer för grundläggning, schakt, fortsatta arbeten m.m. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

20 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 4 (7) 3. Underlag för Projekterings PM Underlag Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik av PQ Geoteknik &Miljö AB (PQAB), daterad , för Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13: Styrande dokument Allmänt Detta PM ansluter till Eurokod 7 Geokonstruktioner, SS-EN Tabell 4.1. Styrande dokument Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN , inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 8. Plattgrundläggning. SGI Schaktbarhet, Klassificeringssystem -85. Brf R130: Planerade byggnationer Allmänt Inom fastigheten planeras en enfamiljsbostad/villa (i ett à två plan). Geoteknisk kategori Villabebyggelse skall normalt tillhöra geoteknisk kategori 1 (GK1). Beroende på läge på tomten och grundläggningsmetod kan geoteknisk kategori 2 (GK2) här även vara aktuellt. Slutgiltig geoteknisk kategori bestäms i detaljprojekteringsskede. 6. Markförhållanden Topografi Fasanvägen ligger i östra Flyinge söder om väg 104 och utgörs av ett antal bebyggda och obebyggda villatomter längs med vägen. Markytan ligger som högst mitt i området med markhöjder knappt +25 och sluttar därifrån till nivåer knappt +23 i nordost och knappt +22 i sydväst. Se även MUR å Marken inom Östra Gårdstånga 2:47 faller från sydväst mot nordost med nivåer på erhållet underlagsmaterial mellan ca +25,0 och +23,2. Markförhållanden Markytan inom villatomten, 2:47, norr om Fasanvägen, utgörs av obebyggd gräsbevuxen tomtmark. Jordlager I provpunkterna inom tomten utgörs jordlagren överst av ett 0,3-0,9 m mäktigt lager av mull/mullhaltig jord och därunder av sandoch siltjord till borrade djup, ca 4 m. Vid utförda sonderingar i sandjord har vanligen låg till medelhög relativt fasthet registrerats i den översta metern och därunder låg till mycket låg relativ fasthet till ca 4 m djup varefter fastheten går mot hög till borrade djup, ca 5 m. Organisk jord och jord med sådana inslag är vanligen lös. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

21 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 5 (7) Berg, av sedimentärt ursprung, bedöms enligt SGUs geologiska karta, Af 192, ligga på nivån ca -18, d.v.s. på ca 40 m djup. Grundvatten Vid undersökningstillfällena har stabiliserade grundvattenytor inmätts i grundvattenobservationsrör i området på djup ca 3 m.u.my. motsvarande nivåer kring +20. Kapillärt vatten har i skruvborrhålen generellt observerats ca 0,5 m högre än fria vattenytor. Grundvattennivån varierar vanligen med årstid och nederbördsväxlingar varför grundvattenytan tidvis ligga både högre och lägre än vad här redovisats. Utförda mätningar, som i och för sig inte är kontinuerliga, visar dock inga stora variationer mellan mätningarna från 1992 och Markradon Markradon har undersökts och resultatet redovisas nedan samt i bilaga B i MUR. Markradonhalten i området har mätts till mellan 4,4 och 8,0 kbq/m 3. Mätvärdena tyder på markradonhalter inom lågriskintervallet. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid, vid lägre grundvattennivå eller efter dränering men det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Området kan härvid klassas som lågriskmark. (Lågriskmark 0-10 kbq/m 3, normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3 ). Övrigt Detaljerad beskrivning av markförhållandena redovisas i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning i MUR å Dimensionering Allmänt Beroende på var och vad för konstruktioner som skall uppföras på tomten kan dimensionering i GK1 eller GK2 bli aktuellt. Se även kap 8 Rekommendationer nedan. I gynnsamma fall kan konventionell plattgrundläggning utföras och dimensioneras i GK 1 med ett bedömt tillåtet grundtryck, f d = kpa. Vid sämre förutsättningar kan t.ex. pålning och GK2 vara aktuellt. Härledda värden för jorden egenskaper har utvärderats från utförda CPT-sonderingar och störd provtagning samt från tabellvärden. Härledda värden och partialkoefficienter för området redovisas i tabell 7.1 nedan. Observera att redovisade värden är mycket generella eftersom stora variationer finns i området. Värdena måste uppdateras i samband med slutgiltig projektering och efter eventuella kompletterande fältundersökningar. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

22 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 6 (7) Tabell 7.1. Sammanställning av härledda värden Jordart Djup (m u m.y) Friktionsv, Skjuvhållf, kpa Tunghet, kn/m³ Modul, MPa Mull, Sand 0-1 k = ' k =28-32 c uk =c k =0 k =16-18 E k =5-10 Sandjord 1-4 k = ' k =29-35 c uk =c k =0 k =16-18 E k =2-15 Organisk jord 1-4 k =0 c uk =15-30 k =14-16 E k =0,2-1 ' k =30 c k =1-3 Sandjord >4 k = ' k =35-37 c uk =c k =0 k =20-22 E k =15-30 Partialkoefficient cu * ' c Dimensionerande grundvattennivå sätts i nuläget till markytan eller nivå för dräneringsledningar. Efter detaljprojektering bör dimensionerande grundvattennivå kunna hamna på nivå nedemot/kring +22. *) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenör räkna med d =1,2 k. 8. Rekommendationer Kompletterande undersökningar Då undersökningen är av informerande karaktär för planering och översiktlig projektering lämnas i denna handling endast preliminära grundläggningsrekommendationer. För placering av konstruktioner och detaljutformning av grundläggning, dräneringar, va-system o.dyl. erfordras en mer detaljerad undersökning. Grundläggning Allmänt. Generellt skall all ytlig mulljord, organisk jord och övrig lös ytjord bortschaktas innan grundläggning utförs. Ny fyllning utförs med friktionsjord. Alla byggnader förses med dränering. Källare rekommenderas ej p.g.a. grundvattenytans läge. Byggnader. Grundläggning bör kunna utföras som konventionell plattgrundläggning och dimensioneras i GK1 (se kap 7 ovan), speciellt om byggnad placeras i tomtens nordvästra del. Beakta att kompletterande undersökning rekommenderas. Markradon Marken kan i dagsläget enligt ovan klassas som lågriskmark, se ovan kap 3 Markradon. Vid lågriskmark krävs inga speciella åtgärder mot markradon. Skall något utföras rekommenderas i så fall att bottenplattor utföres så styva att inte genomgående sprickor uppstår och att alla skarvar, genomföringar och dylika läckagevägar tätas, t.ex. ske med fogband och/eller flänsförsedda ingjutna rör. Hårdgjorda ytor VA-ledningar Körytor m.m. kan vanligen dimensioneras enligt AMA Anläggning 10, materialtyp 5A. Projektering och utförande enligt AMA Anläggnings anvisningar. Under grundvattenytan skall medräknas att grundvattensänkande eller säkrande åtgärder erfordras för läggning av VA-ledningar. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

23 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 7 (7) Vid eventuell grundläggning av ledning i organisk jord skall denna bortschaktas till minst 0,3 m under brunnar och ledningar som skall utgöras av plast samt teleskopkopplingar installeras vid anslutning till brunnar eller andra inkopplingar. Schakt Befintlig jord bedöms som relativt lättschaktad, vanligen schaktbarhetsklass 1-3 (enligt Klassificeringssystem -85). Beakta att jordlagren inom området vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och förlorar delar av sin hållfasthet. På grund av förekommande sand- och siltjordar kan man få problem med jordflytning under grundvattenytan, t.ex. för VA-ledningar. Terrassering Grundvatten Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs generellt med packad friktionsjord. Befintlig oorganisk jord, speciellt sand, kan vid gynnsamma förhållanden användas för terrassering av övrig tomtmark. Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under grundvattenytan och förorsaka skador på omkringliggande bebyggelse. Förekommande jordar tål ej att frysas. Grundvatten bör endast eventuellt vara aktuellt i samband med ledningsschakter, se ovan vid rubriken VA-ledningar. 9. Kontroll Allmänt Geoteknisk grund- och tilläggskontroll i normal omfattning kan förutsättas inom området. D.v.s. t.ex. granskning av handlingar, kontroll av grundvatten(nivå), schaktbottenbesiktning, packningskontroll och omgivningskontroll. 10. Riskanalys Allmänt Generellt kan inga stora risker för omgivningen ses vid exploatering inom området. Vibrationer p.g.a. packning, speciellt i samband med (grund)vatten skall dock beaktas samt risken för ras/skred i vaschakter eller liknande. Då (stora) variationer i jordart förekommer mellan och i borrpunkterna, från fast sand till lös och sättningsbenägen organisk jord, är det mycket viktigt att undersökningen kompletteras och anpassas speciellt för aktuella byggnadslägen och konstruktioner. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30

Hamnstaden Lidköping. Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 Hamnstaden Lidköping Detaljplan 1 RAPPORT HYDROGEOLOGISK UTREDNING 2014-04-30 2 (25) Daterad: 2014-04-30 Rapport Hydrogeologisk utredning Handläggare: David Klemetz Hamnstaden Lidköping Status: Slutrapport

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén.

SCHAKTA SÄKERT. Säkerhet vid schaktning i jord. Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka. Karin Lundström. Karin Odén. SCHAKTA SÄKERT Karin Lundström Karin Odén Wilhelm Rankka Det krävs kunskap, erfarenhet och uppmärksamhet för att schakta i jord. Vi vill med denna skrift förmedla kun skap om hur man utformar och utför

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson

Dagvattenutredning Hammarshus Kristianstad kommun 2013-07-05. Upprättad av: Johanna Persson. Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson Dagvattenutredning Hammarshus 2013-07-05 Upprättad av: Johanna Persson Granskad av: Sven Appelgren, Robert Eriksson RAPPORT Dagvattenutredning - Hammarshus Kund Kommunledningskontoret Strategi och Utveckling

Läs mer

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper

Information 16. Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Siltjordars egenskaper Silt som konstruktionsmaterial Bestämning av geotekniska egenskaper SVEN KNUTSSON ROLF LARSSON MARIUS TREMBLAY ANNA-LENA

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av:

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga

Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga PLANBESKRIVNING Väg E22 Malmö-Kristianstad, Motorvägshållplats Gårdstånga Eslövs kommun, Skåne län GRANSKNINGSHANDLING, 2013-03-01 Projektnummer: V8850429 Yta för bild eller mönster Titel: Planbeskrivning

Läs mer

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden

Rapport 2:2013. Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade områden Stockholm 2013 SGF Rapport Svenska Geotekniska Föreningen E-post: info@sgf.net

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-04-13. Barn och utbildningsnämnden Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-04-13 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 23 april 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA

AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA AKADEMISKA HUS, HEBA FASTIGHETS AB DAGVATTENUTREDNING DEL AV HAGA 4:35, SOLNA RAPPORT Stockholm 2013-10-28 Uppdragsansvarig: Björn Troeng HIFAB AB Sveavägen 167 104 32 Stockholm Org. Nr. 556125-7881 Beställare:

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer