Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik. Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret."

Transkript

1 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. Lomma PQ Geoteknik & Miljö AB Erik Palmquist PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr Järngatan Lomma E-post Bankgiro

2 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Objekt Ändamål Underlag för undersökningen Styrande dokument Arkivmaterial Geoteknisk kategori Befintliga förhållanden Positionering Geotekniska fältundersökningar inkl. hydrogeologi Geotekniska laboratorieundersökningar Härledda värden Värdering... 6 Redovisning bilagor och ritningar... 6 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

3 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 3 (6) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökningsrapport (MUR) - Geoteknik 1. Objekt Uppdragsgivare Eslövs kommunledningskontor, ombud Cecilia Erlandsson. Fastighet/Område Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109. Flyinge, Fasanvägen Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt läge Fasanvägen, källa (www.eslov.se). Uppdrag Övrigt Utredning av de geotekniska förhållandena inklusive markradonundersökning för de fem ovan nämnda villafastigheterna. I denna handling, MUR - Geoteknik, redovisas samtliga hittills utförda geotekniska undersökningar för villatomterna i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning. Undersökningsresultat i form av beskrivning av område, geotekniska förhållanden, rekommendationer om utförande, kontroll etc. redovisas i en separat handling, Projekterings PM - Geoteknik, för varje villatomt, daterade Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid ev. åtgärder kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy behöva vägas in. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

4 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 4 (6) 2. Ändamål Syfte Utredningen skall utgöra underlag för utveckling och försäljning av de fem villatomterna längs Fasanvägen. Undersökningsresultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till geotekniska rekommendationer för grundläggning, schakt m.m. 3. Underlag för undersökningen Underlag Beställarens underlag har varit fastighetskartan för området samt grundkartan i digital form. Förarbeten Inför planering av fältarbetena har en enkel inventering av ritningar och historik utförts omfattande följande moment. Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. Genomgång av tillgängliga tidigare utförda geotekniska undersökningar i området. Studie av SGUs geologiska kartblad. Studie av flygbilder och kartor på Staffanstorps Kommuns, Googles och Eniros webbar. Inventering av kablar och ledningar i mark. 4. Styrande dokument Allmänt Tabell 4.1. Styrande dokument Undersökningsmetod Planering och redovisning Denna rapport ansluter till SS-EN med tillhörande nationell bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN och nedanstående tabeller. Standard eller annat styrande dokument Fältplanering och utförande Geoteknisk fälthandbok; SGF Rapport 1:96 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 Fältundersökningar inkl hydrogeologi CPT Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rapport 1:93 Viktsondering Metodbeskrivning för viktsondering; SGF Rapport 3.99 Grundvattenrör SS-EN-ISO :2006 Övriga undersökningar Geoteknisk fälthandbok; SGF Rapport 1:96 Laboratorieundersökningar Klassificering SS-CEN ISO :2002 och :2004 Vattenkvot SIS-CEN ISO/TS :2004 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

5 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 5 (6) 5. Arkivmaterial Allmänt Enligt SGUs jordartskarta, Ae 85, utgörs ytjordlagren av isälvsavlagringar, vilket överensstämmer relativt väl med tidigare geoteknisk undersökning. Dock visar dessa även på förekomst av organiska jordar. SGUs berggrundskarta, Af 192, anger berg, av sedimentärt ursprung, på nivån ca -18, d.v.s. på ca 40 m djup. 6. Geoteknisk kategori Allmänt Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och Befintliga förhållanden Topografi Det undersökta området ligger i östra Flyinge söder om väg 104 och utgörs av ett antal obebyggda villatomter längs med Fasanvägen. Markytan ligger som högst mitt i området (vid bh 5-6) med markhöjder knappt +25 och sluttar därifrån till nivåer knappt +23 i ost (bh 7 och 9) och knappt +22 i sydväst (bh 1). Markförhållanden Markytan inom villatomterna utgörs söder om Fasanvägen av ängsmark och norr om vägen av obebyggd gräsbevuxen tomtmark. 8. Positionering Allmänt Utsättning/inmätning och höjdbestämning av de geotekniska undersökningspunkterna är redovisade i koordinatsystem Sweref 99 13:30 och höjdsystem RH Mätarbetena för punkter å 2012 är utförda av Geocon AB. Punkter från tidigare år har manuellt överförts till aktuellt plan- och höjdsystem. 9. Geotekniska fältundersökningar inkl. hydrogeologi Allmänt Fältundersökning har utförts under juni-junli Fältarbetena har utförts med BBV Geotech 504 av Lars Lind LL Geoteknik AB. Borrpunkt från 1992 har utförts av Sävab AB. Fältarbeten Fältarbetena har omfattat följande: Skruvprovtagning i 10 punkter med uttag av jordprover för geotekniska laboratorieanalyser. CPT i 9 punkter. Maskinell viktsondering i 1 punkt. Installation av ett grundvattenobservationsrör av plast i 3 punkter. Rören, 25 mm PVC, är försedda med slitsad filterspets. Kontroll av förekomst av fria vattenytor i rör och skruvborrhål vid borrtillfällena i juni-juli 2012 samt i rören vid ytterligare två tillfällen t.o.m. september Installation och inhämtning av 3 markradondetektorer. Två stycken och en C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

6 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx 6 (6) 10. Geotekniska laboratorieundersökningar Allmänt Laboratorieundersökningarna har utförts under december 2012 januari Geotekniska laboratoriearbeten har utförts på PQABs laboratorium av Erik Palmquist. Radonanalyser har utförts på externt laboratorium Radonanalys GJAB i Lund. Prov från borrpunkt å 1992 har undersökts av Sävab. Laboratorieanalys Upptagna jordprover har analyserats med avseende på följande: Jordartsklassificering. Naturlig vattenkvot på utvalda prover. Markradonanalyser i 5 provpunkter. 11. Härledda värden Allmänt Härledda värden för jorden egenskaper har utvärderats från utförd CPT och störd provtagning samt från tabellvärden. Härledda värden för området redovisas i tabell 11.1 nedan. Redovisade värden är mycket generella eftersom stora variationer finns inom området. Tabell Sammanställning av härledda värden Jordart Djup (m u m.y) Friktionsv, Skjuvhållf, kpa Tunghet, kn/m³ Modul, MPa Mull, Sand 0-1 k = ' k =28-32 c uk =c k =0 k =16-18 E k =5-10 Sandjord 1-4 k = ' k =29-35 c uk =c k =0 k =16-18 E k =2-15 Organisk jord 1-4 k =0 c uk =15-30 k =14-16 E k =0,2-1 ' k =30 c k =1-3 Sandjord >4 k = ' k =35-37 c uk =c k =0 k =20-22 E k =15-30 Stabiliserade grundvattennivåer i rör har inmätts på ca 3 m djup under markytan, motsvarande nivåer kring +20, Värdering Allmänt Stora variationer i jordart mellan borrpunkterna förekommer, från fast sand till lös och sättningsbenägen organisk jord. Beroeende på var och vad för konstruktioner som skall uppföras på fastigheterna kan undersökningen behöva kompletteras/detaljeras i senare skeden. Detta avgörs i varje enskilt fall i processen att besluta slutgiltigt läge och utformning av byggnationer på tomterna. Avseende markradon bedöms förhållandena jämna och utan behov av kompletteringar. Redovisning bilagor och ritningar Allmänt Arbetet redovisas i följande dokument: Jordartsklassificering Radonanalyser, verifikat Borrplan Borrsektioner bilaga A-villor bilaga B-villor ritn PQ-C972/201 ritn PQ-C972/ C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor_MUR_ docx

7 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 1 (3) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13:109 Geoteknisk undersökning BILAGA A - villor JORDPROVTAGNING Jordproverna är tagna med skruvborr Beteckningar: Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 M = materialtyp enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket w = naturlig vattenkvot, andel vatten jmf med torrsubstans, (%) Rn = radonmätning med spårfilm, analyserat av externt lab. Sxx = S betecknar jordprover tagna av SÄVAB år 1992 Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm Borrpunkter utförda av PQAB under juni-september ,6 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,6-0,9 sandig Mulljord 3 6A 0,9-1,0 Högförmultnadtorv/ Gyttja 3 6B 239 1,0-1,8 Högförmultnadtorv/ Gyttja 3 6B 239 1,8-2,0 Gyttja med tunnare sandskikt 3 6B 60 2,0-2,6 Inget prov troligen Gyttja - - 2,6-3,0 något gyttjig siltig Finsand 4 5B 24 3,0-3,4 Inget prov, stört 3,4-4,0 något gyttjig siltig Finsand 4 5B 2 0-0,3 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,3-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-2,7 siltig Finsand 2 3B 2,7-3,0 ev. något gyttjig siltig Finsand 4 5B 27 3,0-4,0 ev. något gyttjig siltig Finsand 4 5B 27 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

8 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 2 (3) Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm 3 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A Rn 0,5-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,5 siltig Finsand 2 3B 1,5-1,7 siltig Finsand 2 3B 15 Rödbrun 1,7-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 4 0-0,4 F/ Grus, Sand, Mulljord 0,4-1,0 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 8 1,0-1,5 Inget prov, stört, Mu, Sa, Gr 1,5-1,8 något mullhaltig siltig Sand 4 5B Rödbrun 1,8-2,0 siltig Sand, Torv 3 6A 37 2,0-2,8 Silt med finsandsskikt 4 5A 2,8-3,0 siltig Finsand med torvskikt 4 5B 26 3,0-3,1 Inget prov 3,1-4,0 siltig Finsand 2 3B ,6 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,6-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-3,1 siltig Finsand 2 3B 3,1-3,3 siltig Finsand med tunnare torvskikt 4 5B 12 3,3-4,0 siltig Finsand 2 3B 6 0-0,25 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,25-0,3 Lera 3 4A 0,3-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B 7 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,5-0,8 siltig Finsand med mulljordsskikt 4 5B 0,8-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,5 Inget prov, stört 1,5-2,0 finsandig Silt 4 5A 2,0-3,0 siltig Finsand, ev. tunnare gyttjeskikt 4 5B 27 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B 8 0-0,5 sandig Mulljord 3 6A 0,5-0,9 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,9-1,0 siltig Finsand 2 3B 1,0-1,7 siltig Finsand 2 3B 1,7-2,0 finsandig Silt 4 5A 2,0-3,0 finsandig Silt 4 5A 19 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

9 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx Bilaga A 3 (3) Borrhål Djup m Jordart Tj M w % Anm 9 0-0,5 sandig Mulljord/ mullhaltig Sand 3 6A 0,5-0,7 siltig Finsand med mulljordsskikt 4 5B 0,7-1,0 finsandig Silt 4 5A 1,0-1,7 finsandig Silt 4 5A 1,7-2,0 siltig Finsand 2 3B 2,0-3,0 siltig Finsand 2 3B 3,0-4,0 siltig Finsand 2 3B Borrpunkt utförda av Sävab under maj-juni 1992 S5 0-0,9 mullhaltig Sand 4 5B 0,9-1,4 sandig Silt 4 5A 1,4-1,7 siltig Lera 4 5A 1,7-3,0 Sand 1 2 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C97 2_BilagaA-villor_Flyinge_Fasanvägen_ docx

10 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Bilaga B-villor_fsida_verifikat_ docx BILAGA B - villor Markradonanalyser, verifikat Sida 1-2 Markradonanalyser C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Bil aga B-villor_fsida_verifikat_ docx

11 RADONANALYS - GJAB Till PQ Geoteknik & Miljö Rapport nr LE Järngatan Lomma RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER Mätplats: Flyinge, Eslöv. Datum för ankomst och analys av filmer: 9/7-12 resp. 10/7-12. Jordart på mätplats: Sa. Detektor Mättid Mätdjup Radonhalt Anm. nr på djupet 1m 2012 (cm) (kbq/m 3 ) LE /6-3/7 70 8,0 ± 1,4 BH 3 Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kbq/m 3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kbq/m 3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kbq/m 3 är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå. Mätvärdet tyder på markradonhalt inom lågriskintervallet just under gränsen till normalriskintervallet. Bedömningen är något osäker eftersom endast ett mätvärde föreligger. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid vid lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Med hälsning Gilbert Jönsson Docent RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen LUND LUND Fax: Bankgiro: E-post: Org. nr:

12 RADONANALYS - GJAB Till PQ Geoteknik & Miljö AB Rapport nr LE Järngatan Lomma RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING MED SPÅRFILM I KANISTER Mätplats: Flyinge, Eslöv. Datum för ankomst och analys av filmer: 2/8-12 resp. 6/8-12. Jordart på mätplats: Sa. Detektor Mättid Mätdjup Radonhalt Anm. nr på djupet 1m 2012 (cm) (kbq/m 3 ) LE /7-13/7 70 4,4 ± 0,7 Bh 9 LE ,4 ± 0,4 Bh 1 Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark, där radonhalten understiger 10 kbq/m 3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kbq/m 3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kbq/m 3 är högriskmark. Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och grundvattennivå. Mätvärdena tyder på markradonhalter inom lågriskintervallet. Radonhalter kring eller under 4 kbq/m 3 kan tyda på närhet till grundvattenytan. Ytvatten kan också påverka mätvärdet. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid vid lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Med hälsning Gilbert Jönsson Docent RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen LUND LUND Fax: Bankgiro: E-post: Org. nr:

13

14

15

16

17 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47 Geoteknisk undersökning Östra Gårdstånga 2:47 Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik Beställare: Eslövs kommun, Kommunledningskontoret. Lomma PQ Geoteknik & Miljö AB Erik Palmquist PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr Järngatan Lomma E-post Bankgiro

18 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Objekt Ändamål Underlag för Projekterings PM Styrande dokument Planerade byggnationer Markförhållanden Dimensionering Rekommendationer Kontroll Riskanalys... 7 C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

19 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 3 (7) C972 Eslöv, Flyinge, Fasanvägen Östra Gårdstånga 2:47 Geoteknisk undersökning Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik 1. Objekt Uppdragsgivare Eslövs kommunledningskontor, ombud Cecilia Erlandsson. Fastighet/Område Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47. Flyinge, Fasanvägen Figur 1. Översiktskarta med ungefärligt läge Fasanvägen, källa (www.eslov.se). Uppdrag Övrigt Utredning av de geotekniska förhållandena inklusive markradonundersökning för ovan nämnda villafastighet. I denna handling, Översiktligt Projekterings PM - Geoteknik, redovisas undersökningsresultat i form av beskrivning av område, geotekniska förhållanden, rekommendationer om utförande, kontroll etc. för villatomten. I separat rapport, MUR - Geoteknik å , redovisas för fem villatomter i området, samtliga hittills utförda geotekniska undersökningar i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning. Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid ev. åtgärder kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy behöva vägas in. 2. Ändamål Syfte Utredningen skall utgöra underlag för planering och översiktlig projektering inom fastigheten. Undersökningsresultaten skall utgöra underlag för beskrivning av de geotekniska förhållandena inom området samt till översiktliga geotekniska rekommendationer för grundläggning, schakt, fortsatta arbeten m.m. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

20 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 4 (7) 3. Underlag för Projekterings PM Underlag Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik av PQ Geoteknik &Miljö AB (PQAB), daterad , för Eslöv, Flyinge, Fasanvägen, Östra Gårdstånga 2:47, 2:68 och 13:107-13: Styrande dokument Allmänt Detta PM ansluter till Eurokod 7 Geokonstruktioner, SS-EN Tabell 4.1. Styrande dokument Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN , inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 8. Plattgrundläggning. SGI Schaktbarhet, Klassificeringssystem -85. Brf R130: Planerade byggnationer Allmänt Inom fastigheten planeras en enfamiljsbostad/villa (i ett à två plan). Geoteknisk kategori Villabebyggelse skall normalt tillhöra geoteknisk kategori 1 (GK1). Beroende på läge på tomten och grundläggningsmetod kan geoteknisk kategori 2 (GK2) här även vara aktuellt. Slutgiltig geoteknisk kategori bestäms i detaljprojekteringsskede. 6. Markförhållanden Topografi Fasanvägen ligger i östra Flyinge söder om väg 104 och utgörs av ett antal bebyggda och obebyggda villatomter längs med vägen. Markytan ligger som högst mitt i området med markhöjder knappt +25 och sluttar därifrån till nivåer knappt +23 i nordost och knappt +22 i sydväst. Se även MUR å Marken inom Östra Gårdstånga 2:47 faller från sydväst mot nordost med nivåer på erhållet underlagsmaterial mellan ca +25,0 och +23,2. Markförhållanden Markytan inom villatomten, 2:47, norr om Fasanvägen, utgörs av obebyggd gräsbevuxen tomtmark. Jordlager I provpunkterna inom tomten utgörs jordlagren överst av ett 0,3-0,9 m mäktigt lager av mull/mullhaltig jord och därunder av sandoch siltjord till borrade djup, ca 4 m. Vid utförda sonderingar i sandjord har vanligen låg till medelhög relativt fasthet registrerats i den översta metern och därunder låg till mycket låg relativ fasthet till ca 4 m djup varefter fastheten går mot hög till borrade djup, ca 5 m. Organisk jord och jord med sådana inslag är vanligen lös. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

21 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 5 (7) Berg, av sedimentärt ursprung, bedöms enligt SGUs geologiska karta, Af 192, ligga på nivån ca -18, d.v.s. på ca 40 m djup. Grundvatten Vid undersökningstillfällena har stabiliserade grundvattenytor inmätts i grundvattenobservationsrör i området på djup ca 3 m.u.my. motsvarande nivåer kring +20. Kapillärt vatten har i skruvborrhålen generellt observerats ca 0,5 m högre än fria vattenytor. Grundvattennivån varierar vanligen med årstid och nederbördsväxlingar varför grundvattenytan tidvis ligga både högre och lägre än vad här redovisats. Utförda mätningar, som i och för sig inte är kontinuerliga, visar dock inga stora variationer mellan mätningarna från 1992 och Markradon Markradon har undersökts och resultatet redovisas nedan samt i bilaga B i MUR. Markradonhalten i området har mätts till mellan 4,4 och 8,0 kbq/m 3. Mätvärdena tyder på markradonhalter inom lågriskintervallet. Radonhalten kan vara högre vid annan årstid, vid lägre grundvattennivå eller efter dränering men det är dock tveksamt om det behövs radonskyddat byggande vid nybyggnation. Området kan härvid klassas som lågriskmark. (Lågriskmark 0-10 kbq/m 3, normalriskmark kbq/m 3 och högriskmark >50 kbq/m 3 ). Övrigt Detaljerad beskrivning av markförhållandena redovisas i tabell, med laboratorieprotokoll och på ritning i MUR å Dimensionering Allmänt Beroende på var och vad för konstruktioner som skall uppföras på tomten kan dimensionering i GK1 eller GK2 bli aktuellt. Se även kap 8 Rekommendationer nedan. I gynnsamma fall kan konventionell plattgrundläggning utföras och dimensioneras i GK 1 med ett bedömt tillåtet grundtryck, f d = kpa. Vid sämre förutsättningar kan t.ex. pålning och GK2 vara aktuellt. Härledda värden för jorden egenskaper har utvärderats från utförda CPT-sonderingar och störd provtagning samt från tabellvärden. Härledda värden och partialkoefficienter för området redovisas i tabell 7.1 nedan. Observera att redovisade värden är mycket generella eftersom stora variationer finns i området. Värdena måste uppdateras i samband med slutgiltig projektering och efter eventuella kompletterande fältundersökningar. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

22 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 6 (7) Tabell 7.1. Sammanställning av härledda värden Jordart Djup (m u m.y) Friktionsv, Skjuvhållf, kpa Tunghet, kn/m³ Modul, MPa Mull, Sand 0-1 k = ' k =28-32 c uk =c k =0 k =16-18 E k =5-10 Sandjord 1-4 k = ' k =29-35 c uk =c k =0 k =16-18 E k =2-15 Organisk jord 1-4 k =0 c uk =15-30 k =14-16 E k =0,2-1 ' k =30 c k =1-3 Sandjord >4 k = ' k =35-37 c uk =c k =0 k =20-22 E k =15-30 Partialkoefficient cu * ' c Dimensionerande grundvattennivå sätts i nuläget till markytan eller nivå för dräneringsledningar. Efter detaljprojektering bör dimensionerande grundvattennivå kunna hamna på nivå nedemot/kring +22. *) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenör räkna med d =1,2 k. 8. Rekommendationer Kompletterande undersökningar Då undersökningen är av informerande karaktär för planering och översiktlig projektering lämnas i denna handling endast preliminära grundläggningsrekommendationer. För placering av konstruktioner och detaljutformning av grundläggning, dräneringar, va-system o.dyl. erfordras en mer detaljerad undersökning. Grundläggning Allmänt. Generellt skall all ytlig mulljord, organisk jord och övrig lös ytjord bortschaktas innan grundläggning utförs. Ny fyllning utförs med friktionsjord. Alla byggnader förses med dränering. Källare rekommenderas ej p.g.a. grundvattenytans läge. Byggnader. Grundläggning bör kunna utföras som konventionell plattgrundläggning och dimensioneras i GK1 (se kap 7 ovan), speciellt om byggnad placeras i tomtens nordvästra del. Beakta att kompletterande undersökning rekommenderas. Markradon Marken kan i dagsläget enligt ovan klassas som lågriskmark, se ovan kap 3 Markradon. Vid lågriskmark krävs inga speciella åtgärder mot markradon. Skall något utföras rekommenderas i så fall att bottenplattor utföres så styva att inte genomgående sprickor uppstår och att alla skarvar, genomföringar och dylika läckagevägar tätas, t.ex. ske med fogband och/eller flänsförsedda ingjutna rör. Hårdgjorda ytor VA-ledningar Körytor m.m. kan vanligen dimensioneras enligt AMA Anläggning 10, materialtyp 5A. Projektering och utförande enligt AMA Anläggnings anvisningar. Under grundvattenytan skall medräknas att grundvattensänkande eller säkrande åtgärder erfordras för läggning av VA-ledningar. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

23 PQ GEOTEKNIK & MILJÖ C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx 7 (7) Vid eventuell grundläggning av ledning i organisk jord skall denna bortschaktas till minst 0,3 m under brunnar och ledningar som skall utgöras av plast samt teleskopkopplingar installeras vid anslutning till brunnar eller andra inkopplingar. Schakt Befintlig jord bedöms som relativt lättschaktad, vanligen schaktbarhetsklass 1-3 (enligt Klassificeringssystem -85). Beakta att jordlagren inom området vid hög vattenkvot och mekanisk bearbetning blir lösa och förlorar delar av sin hållfasthet. På grund av förekommande sand- och siltjordar kan man få problem med jordflytning under grundvattenytan, t.ex. för VA-ledningar. Terrassering Grundvatten Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs generellt med packad friktionsjord. Befintlig oorganisk jord, speciellt sand, kan vid gynnsamma förhållanden användas för terrassering av övrig tomtmark. Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och terrasseringsarbeten skall därför utföras vid torr väderlek och efter grundvattensänkning. Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket långt under grundvattenytan och förorsaka skador på omkringliggande bebyggelse. Förekommande jordar tål ej att frysas. Grundvatten bör endast eventuellt vara aktuellt i samband med ledningsschakter, se ovan vid rubriken VA-ledningar. 9. Kontroll Allmänt Geoteknisk grund- och tilläggskontroll i normal omfattning kan förutsättas inom området. D.v.s. t.ex. granskning av handlingar, kontroll av grundvatten(nivå), schaktbottenbesiktning, packningskontroll och omgivningskontroll. 10. Riskanalys Allmänt Generellt kan inga stora risker för omgivningen ses vid exploatering inom området. Vibrationer p.g.a. packning, speciellt i samband med (grund)vatten skall dock beaktas samt risken för ras/skred i vaschakter eller liknande. Då (stora) variationer i jordart förekommer mellan och i borrpunkterna, från fast sand till lös och sättningsbenägen organisk jord, är det mycket viktigt att undersökningen kompletteras och anpassas speciellt för aktuella byggnadslägen och konstruktioner. C:\Users\ERIK\Documents\ PQGeoteknik&Miljö\ PQAB\AWORD\KOMMUNER\ESLÖV\C972_Flyingevägen_Fasanvägen\C972_Flyinge Fasanvägen-villor 2.47_PMGeo_ docx

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2009-01-30 C772 Eslöv 52:14, Flygfältet Översiktlig geoteknisk undersökning ÖVERSIKTLIGT UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro

Läs mer

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning

PQ GEOTEKNIK & MILJÖ. UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena. 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning PQ GEOTEKNIK & MILJÖ 2010-07-06 C851 Klippan, kv Gymnasiet 2 Geoteknisk undersökning UTLÅTANDE angående de geotekniska förhållandena PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Bankgiro Järngatan 30 040-41

Läs mer

Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15

Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15 Geoteknisk undersökning Översiktligt projekteringsunderlag, geoteknik Malmö 2010-10-15 Kv. Åkarp 7:58, Burlövs Kommun, Uppförande av nytt seniorboende Uppdragsnummer: 223132 Upprättad av: Granskad av:

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16

FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB. PM Geoteknik, planeringsunderlag 2015-03-16 FINDUS VÄXTHUS I BJUV Findus Sverige AB 2015-03-16 Upprättad av: Dennis Overgaard Granskad av: Anna-Karin Jons Godkänd av: Anna-Karin Jons FINDUS VÄXTHUS I BJUV PM GEOTEKNIK, PLANERINGSUNDERLAG Findus

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun Datum: 2014-09-02 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-703 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rönnen 8, Skövde kommun PM Geoteknik

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Hindås 1:11 och del av Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Hindås 1:433 Villa Roskullen HÄRRYDA KOMMUN 2013-12-24 Upprättad av: Anita Turesson / Sara Joirld Granskad av: Ulrika Isacsson Uppdrags nr: 10190149 MARKTEKNISK

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD044 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK, MUR/GEO Geoteknisk undersökning för nya villor och gruppboende inom fastigheterna Lugnet 26-27 & Hallunda 4:34, 2014-08-25 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12

Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Översiktlig geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun PM GEOTEKNIK GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan Skuthamn i Ludvika Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-04-12

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007 407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SG-utdrag Ritning G:1 G:5 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök) Bilaga 4 (CPT-sondering)

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM

Linköpings Kommun. Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem. Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning. Geoteknisk PM 1 Linköpings Kommun Manstorp, Gällstad 1:78 mfl Linghem Fördjupad översiktlig geoteknisk undersökning Geoteknisk PM Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 2007-05-30 D nr 1094-2007-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson

Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer 2171000 Projekteringsunderlag Falun 2011-12-08 Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s 2011-02-17 Sweco Parkgatan Box 1902, 791 19 Falun Telefon

Läs mer

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN

KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN TEKNISK PM Skanska Sverige AB KRÖKERSRUD 1:206, HÅVERUD MELLERUDS KOMMUN Utbyggnad av hotellverksamhet Teknisk PM, Geoteknik Geoteknisk undersökning Uppdragsnummer: 128138-101 2009-01-13 Post 205 33 MALMÖ

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan

Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan Härryda kommun Cirkulationsplats mm vid Djupedalens IP i Mölnlycke Underlag för framtagande av detaljplan RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 202-0-2 H:\RGeo Djupedalens IP.docx Handläggare Bahatin Gündüz

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE

PM GEOTEKNIK OXELÖ 8:39, OXELÖSUND PEAB BOSTAD AB SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE PEAB BOSTAD AB UPPDRAGSNUMMER 3372025500 PROJEKTERINGSUNDERLAG NYKÖPING SWECO INFRASTRUCTURE AB NYKÖPING GEO OCH MÄT MARTIN JANSSON HANDLÄGGARE PER ENGSTRÖM GRANSKARE 1 (5) S w e co Hospitalsgatan 22 SE-611

Läs mer

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK

PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK PROJEKTERINGSUNDERLAG GEOTEKNIK KV LINDEN, MOTALA 2014-03-12 Uppdrag: 252275, Geoteknisk undersökning kv Linden, Motala Titel på rapport: Projekteringsunderlag Geoteknik Datum: 2014-03-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20

Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Detaljplan Norrmalm 1:1, Sagavallen Borås Stad 2013-12-20 Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) Borås Stad 2013-12-20 Upprättad av: Anita Turesson Granskad av: Sara Jorild Uppdragsnr: 10188719 Uppdragsnr: 10188719 Daterad: 2013-12-20 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20

BORÅS STAD. Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 BORÅS STAD Detaljplan för del av Brämhult 4:2 m.fl. PM GEOTEKNIK 2015-01-20 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, SE-412 63 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com,

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun

Lantmannen 7, Falköpings kommun s kommun Samråd juni 2013 Structor Mark Göteborg AB, Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg, Org.nr. 556729-7832 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19 Konsult Structor

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK

PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK PM REKOMMENDATIONER DETALJPLANEARBETE GEOTEKNIK FÖRBINDELSE MELLAN KLIPPANVÄGEN OCH HAVSBADSVÄGEN 2013-09-18 Uppdrag: 251035 Projektnummer: 91945 Titel på rapport: PM Rekommendationer Detaljplanearbete

Läs mer

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 109-177 NYBYGGNAD AV KONTOR OCH LAGER INOM ROLLSBO 1:32, TOMT C KUNGÄLVS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Göteborg 2009-10-15 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden

Kungälv / BOKAB Tega 2:5, Detaljplan Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska förhålllanden Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare BOKAB UDDEVALLAVÄGEN 1 44230 KUNGÄLV Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar

Läs mer

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25

ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2013-04-25 ÅRJÄNGS KOMMUN SILBODALSKOLAN STABILITET MOT SILBODALSÄLVEN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro 2013-04-25 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 010/722 50 00 2013-04-25

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Översiktlig geoteknisk undersökning

Översiktlig geoteknisk undersökning Översiktlig geoteknisk undersökning PM För del av Sundet 5:1 i Mariestads kommun Detaljplan för Nolgården Mariestad 2012-02-22 Tomas Karlsson Sakkunnig markfrågor, Grundläggning Jan Bertilsson Naturgeograf

Läs mer

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan

Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan Geoteknisk utredning inför nybyggnad av multihall och hotell på fastigheten Åby 1:75, Mölndal PM Planeringsunderlag, Detaljplan 2012-04-19 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr:

Läs mer

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11

PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140. Tierps kommun 2014-04-11 PM Översiktlig geoteknisk bedömning TIERP 4:140 Tierps kommun 2014-04-11 Uppdrag: 253623, Buller, Risk, Geoteknik inför planläggning Titel på rapport: PM Översiktlig geoteknisk bedömning Status: Datum:

Läs mer

Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds kommun Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Getabrohult 1:17 m fl, utredning för detaljplan, Bollebygds Geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Bollebygds Beställarens representant: Marcel Abedini Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Sammanfattning. Revideringar

Sammanfattning. Revideringar Revideringar I Revidering A 2013-05-07 utfördes kompletterande fältundersökningar inkl. radonmätning. Nya punkter är 21, 22 och 23. En stabilitetsberäkning utfördes i sektion C ner mot Lillån. I Revidering

Läs mer

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik

Norra Kusten - Översiktlig geoteknik Author Marcus Johansson Phone +46 10 505 47 79 Mobile +46 76 789 94 44 marcus.p.johansson@afconsult.com Date 2014-11-14 Project ID 700447 Recipient Varbergs kommun Katrin Larsson 432 80 Varberg Norra Kusten

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun

RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan Greby 1:3 och 1:4 Tanums kommun 2009-02-23 Upprättad av: Johan Bengtsson Granskad av: Michael Engström RAPPORT Geoteknisk undersökning (RGeo) Detaljplan

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN

109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN 109-041 GEOLOGISK KARTERING INFÖR DETALJPLAN MYGGENÄS 1:114 TJÖRNS KOMMUN Utskjutande bergsparti, se ritning M-1 109-041, för läge i plan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORIENTERING 2. RAPPORT ÖVER GEOTEKNISKA

Läs mer

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB

Eurokod grundläggning. Eurocode Software AB Eurokod grundläggning Eurocode Software AB Eurokod 7 Kapitel 1 Allmänt Kapitel 2 Grunder för geotekniskdimensionering Kapitel 3 Geotekniska data Kapitel 4 Kontroll av utförande, uppföljning och underhåll

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

Norra Bråstorp, etapp 1 Motala kommun

Norra Bråstorp, etapp 1 Motala kommun MOTALA KOMMUN STADSBYGGNADSENHETEN Utredning för detaljplan av de geologiska och geotekniska förhållandena samt markradonundersökning Norra Bråstorp, etapp 1 Motala kommun Datum: 2008-06-25 Diarienr: 2-0805-0369

Läs mer

Södertörns Miljö--&HäJsoskydd8föfbund 136 81 Haninge förbund Läs informationen på sidan 3 innan du fyller i blanketten 2010 "10" 2 9

Södertörns Miljö--&HäJsoskydd8föfbund 136 81 Haninge förbund Läs informationen på sidan 3 innan du fyller i blanketten 2010 10 2 9 Jliliil SÖDERTÖRNS MILJÖ- & HALSO- SKYDDSFÖRBUND Anmälan om sanering av förorenat område Version 20100412 li3) Södertörns Södertörns Miljö--&HäJsoskydd8föfbund 136 81 Haninge förbund Läs informationen

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Mölndals stad. Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK 2015-01-30

Mölndals stad. Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK 2015-01-30 Mölndals stad Kållereds köpstad PM GEOTEKNIK 2015-01-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiskavägen 2, SE-401 51 Göteborg, Registered office: Stockholm, Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, Org nr 556185-2103

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Prästgårdsgärde, Falköping Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

Prästgårdsgärde, Falköping Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Prästgårdsgärde, Falköping Geoteknisk utredning: PM beträffde detaljpl 0-08-8 Prästgårdsgärde, Falköping Geoteknisk utredning: PM beträffde detaljpl 0-08-8 Beställare: Beställarens representt: Konsult:

Läs mer

PM Översiktlig markradonutredning

PM Översiktlig markradonutredning PM Översiktlig markradonutredning Rörby 8:6, Bälinge www.bjerking.se Sida 3 (6) PM Markradon Uppdragsnamn Markklassning med avseende på radon del av Rörby 8:6 Uppdragsgivare Bert Alfén Vår handläggare

Läs mer

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord

Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Sundsvalls kommun Översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord Datum: Reviderad: 2002-12-20 2004-04-08 Diarienr: 2-0111-0682 Projektnr: 11203 Projektledare:

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna

Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna Förslag PÅ höjdsättning av nya kiruna Platsen för nya stadshuset i Kiruna sett från Malmvägen 11 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Utgångspunkter...4 2 Utvecklingsplanen...5 3 Geoteknik...6 4 Hydrogeologi...8

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN 109-148 DUNKAVLEMYREN NÖTSÄTER 1:311, SKÄRHAMN TJÖRNS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN Göteborg 2009-09-01 TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Varbergsgatan 12 A 412 65 GÖTEBORG

Läs mer

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro

Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro VÄGPLAN Väg 161 Delen Bäcken - Rotviksbro Jämförelse av förstärkningsåtgärder öster om ravinen, km 2/670 2/800 Uddevalla kommun, Västra Götalands län, Geoteknik Objektnummer: 102225, Geoteknik 2 (16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-187 Datum: 2013-06-28 ERTSERÖD 1:5 OCH 1.7 GREBBESTAD INFÖR DETALJPLAN

PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-187 Datum: 2013-06-28 ERTSERÖD 1:5 OCH 1.7 GREBBESTAD INFÖR DETALJPLAN PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK Uppdrags nr: 112-187 Datum: 2013-06-28 ERTSERÖD 1:5 OCH 1.7 GREBBESTAD INFÖR DETALJPLAN Rev: Datum: TANUMS KOMMUN TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

REV A 2013-11-29. Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

REV A 2013-11-29. Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm MÖLNDALS STAD Mölndals Centrum, kontor öster om Nygatan PM Geoteknik UPPDRAGSNUMMER 2305 569 GÖTEBORG 2013-08-30 Sweco Infrastructure AB Geoteknik 1 (10) Swec o Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 SE-403 14

Läs mer

Projekt City Link etapp 2.

Projekt City Link etapp 2. Vegetation & Infrastruktur Örjan Stål AB Projekt City Link etapp 2. Konsekvensutredning gällande grundvattensänkning Bakgrund Vid utbyggnad av Svenska kraftnäts kabeltunnel, City Link etapp 2, beräknas

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

frågorna for projektet

frågorna for projektet Byggnadsstyrelsens handböcker Fingervisning för geoteknisk kvalitetssäkring 43 1993-09 -,f Klargörde geotekniskå frågorna for projektet Samla in befintlig information låt geoteknikern medverka 01 i projektets

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro, Upplands-Bro kommun Stockholm Beställare: Riksbyggen Structor Mark Stockholm AB Uppdragsansvarig: Christof Ågren Teknikansvarig geoteknik: Anna Grahn Structor Mark Stockholm AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org nr: 55

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Hur man väljer rätt Pålningsmetod.

Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Hur man väljer rätt Pålningsmetod. Pålplintar 25 år; 2009-06-05 Bo Berglars PiD Piling Development AB Box 160 751 04 Uppsala Tel: 018-71 22 44 Mail: bo.berglars@piling.se Mobil: 0705-790 400 2 Pålplintar

Läs mer

Radonprogram för Sjöbo kommun

Radonprogram för Sjöbo kommun Radonprogram för Sjöbo kommun INLEDNING Bakgrund Mot bakgrund av det nationella miljömålet God bebyggd miljö har ett antal regionala delmål och åtgärdsförslag tagits fram. Regionalt delmål nr 9 som tagits

Läs mer

Fältrapport Geoteknisk undersökning Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673

Fältrapport Geoteknisk undersökning Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673 Detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Uppdragsnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Daniel Svensson Granskad av: Joakim Alström RAPPORT Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1 Kund

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1

Samhällsbyggnadskontoret informerar. Radon 2007:1 Samhällsbyggnadskontoret informerar Radon 2007:1 Radon Radon ädel men farlig gas Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar,

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer