Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsmäklarinspektionens avgörande"

Transkript

1 Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, omsorgsplikt, objektsbeskrivning, anbudsförteckning, information om köparens undersökningsplikt och journal. Prövning av formuleringen i uppdragsavtalet om ensamrättstiden och om fastighetsmäklaren skriftligen har bekräftat uppsägningen av avtalet i rätt tid. Även mäklarens ansvar för sina uppgifter till köparen om vilka regler som gäller enligt en detaljplan för uppförandet av en byggnad på en fastig-het har prövats. En objektsbeskrivning som innehåller information om att det saknas en uppgift om en fastighets taxeringsvärde har också bedömts. Anbudsförteckningen och mäklarens skriftliga information om köparens ansvar för att undersöka objektet har granskats, liksom noteringarna i journalen. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Fastighetsmäklarinspektionen meddelar fastighetsmäklaren NN en varning. Ärendet I en anmälan till Fastighetsmäklarinspektionen har en köpare av en fastighet riktat kritik mot fastighetsmäklaren NN. Köpet gick senare åter. Fastighetsmäklarinspektionen har från NN begärt yttranden och kopior av uppdragsavtalet, anbudsförteckningen, journalen, objektsbeskrivningen, den skriftliga informationen om det ansvar en köpare har för att undersöka objektet, dokumentationen av de åtgärder som han har vidtagit för att uppnå kundkännedom samt marknadsföringsmaterialet. POSTADRESS TELEFON EPOST Fastighetsmäklarinspektionen Box 22034, Stockholm BESÖKSADRESS TELEFAX WEBBPLATS Fleminggatan

2 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 2 (14) Anmälan I annonsen kunde man läsa att objektet var en byggklar tomt. Vid en kontroll av uppgiften kom det fram att tomten är höjd med ett cirka två meter lager av massor. Enligt stadsbyggnadskontoret får man inte höja en tomt med mer än 50 centimeter utan tillstånd. I detta fall fanns det inget tillstånd. Det har pågått en tvist mellan säljaren och köparna av grannfastigheten i ett identiskt ärende. Även den tomten var olovligt upphöjd, vilket köparna blev varse efter tillträdet. Alltså kände säljaren och mäklaren till reglerna kring detta, men det är inget som man har valt att åtgärda på den byggklara tomten. Man valde också att inte meddela dem som köpare om att detta skulle komma att behöva åtgärdas. De fick inte heller information om de eventuella rättsliga påföljder som köparen skulle komma att drabbas av. Massorna som tomten är fylld med skulle dessutom vara av bästa möjliga kvalitet. Tar man en promenad på tomten får man akta sig så att man inte skadar sig på något av de armeringsjärn som sticker upp ur marken. De har anlagt en tomt tidigare och vet mycket väl att armeringsjärn inte existerar i massor av bästa möjliga kvalitet. Enligt en uppgift från mäklaren går det bra att bygga ett fullt inrett 1,5- planshus med ett förhöjt väggliv på tomten. Mäklaren och säljaren visade dem dokument om ett 1,5-planshus med en inredd övervåning för vilket säljaren hade en pågående bygglovsansökan. Vid en kontroll av dessa uppgifter hos stadsbyggnadskontoret kom det fram att det inte är tillåtet att inreda övervåningen enligt den aktuella planen. Detta innebär i praktiken att man bara får bygga ett enplanshus med oinredd vind. Det finns en liten teoretisk möjlighet att få tillstånd att få inreda övervåningen. Men då ska ett särskilt tillstånd sökas, vilket inte har gjorts. Dessutom måste man bland annat få ett godkännande av grannarna. Med tanke på att säljaren hade en pågående tvist med ägarna av grannfastigheten, är det inte troligt att det går att få ett sådant godkännande av alla nödvändiga parter. Ett förhöjt väggliv kan man naturligtvis också ansöka om att få tillstånd till att uppföra, men enligt stadsbyggnadskontoret var ett godkännande bara att glömma. Det pågående bygglovsärendet som mäklaren pratade om fanns inte. Stadsbyggnadskontoret hade mottagit en ansökan som inte var komplett och begärt kompletteringar, bland annat med en uppgift om vem som

3 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 3 (14) var kvalitetsansvarig. Eftersom kompletteringarna inte hade getts in blev något ärende aldrig upprättat. Enligt mäklaren och säljaren fick man i området placera huset fyra meter från tomtgränsen, eller till och med ännu närmare, i stället för det gängse fyra och en halv meter. De ifrågasatte detta starkt men de blev lugnade och tillsagda att det inte skulle vara några problem. Till saken hör att tomten är mycket smal och att tänja ett par decimeter på avståndet till tomtgränsen skulle öka flexibiliteten för husmöjligheterna. Vid en kontroll av denna uppgift framkom att det var fyra och en halv meter som gällde enligt stadsbyggnadskontoret, utan några som helst undantag. Före kontraktsskrivningen blev de varnade för att göra affärer med säljaren och mäklaren. De valde därför att lägga in en klausul i avtalet som gjorde det möjligt för dem att bekosta en markundersökning och dra sig ur affären om de inte blev nöjda med resultatet. Undersökningen kostade dem kronor. Om de hade de fått korrekta uppgifter från mäklaren från början, hade de aldrig varit intresserade av tomten och alltså inte slösat bort kronor. Handlingarna Fastighetsmäklarinspektionen har funnit följande vid granskningen av handlingarna i ärendet. Köpekontraktet Köpekontraktet är undertecknat av parterna den 14 juli Uppdragsavtalet Uppdragsavtalet är undertecknat av NN och uppdragsgivaren den 1 augusti I uppdragsavtalet anges följande vid rubriken Uppdragstid. Detta uppdragsavtal gäller med ensamrätt under en tid av tre månader, räknat från dagens datum t.o.m Efter denna dag gäller förmedlingsuppdraget tills vidare utan ensam-rätt tills uppsägning sker. Mot bakgrund av att köpet gick åter, har NN förelagts att redogöra för vad

4 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 4 (14) som hade överenskommits med uppdragsgivaren avseende uppdraget. Objektsbeskrivningen Objektsbeskrivningen innehåller inte någon uppgift om fastighetens taxeringsvärde. Anbudsförteckningen NN har inte gett in någon anbudsförteckning. Informationen om köparens undersökningsplikt NN har inte lämnat in någon skriftlig information om köparens ansvar för att undersöka fastigheten. Journalen Fastigheten var obebyggd. I journalen finns följande anteckningar om åtgärder som NN ska ha vidtagit den 3 juni Genomgång på plats med säljare, väsentligheter om fastigheten har diskuterats och noterats i en intagsblankett. Anteckningar har gjorts om bland annat byggnadssätt, ålder på byggnader, areauppgifter, förfoganderätt, servitut och nyttjanderätter (även ev. förekomst av oinskrivna sådana), driftskostnader, anslutningsavgifter samt övrig information om fastigheten och byggnader såsom kända fel och brister. Detta som underlag för en korrekt objektsbeskrivning, samt verka för att säljaren lämnar sådana uppgifter som kan vara av betydelse för köparen. I journalen finns det inte några anteckningar om följande åtgärder Att fastighetsmäklaren har tillhandahållit tilltänkta köpare en objektsbeskrivning. Att fastighetsmäklaren har upplyst tilltänkta köpare om hur säljaren avser att genomföra försäljningen. Att fastighetsmäklaren har verkat för att köparen före köpet undersöker eller låter undersöka fastigheten.

5 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 5 (14) 4. Att fastighetsmäklaren har uppmärksammat köparen och säljaren på eventuella behov av återgångsklausuler. 5. Att fastighetsmäklaren har informerat köparen om vem som har rätt att förfoga över fastigheten. 6. Att fastighetsmäklaren har erbjudit köparen en skriftlig be-räkning av boendekostnaderna. 7. Att fastighetsmäklaren har upprättat och gått igenom köpehandlingarna med säljare och köpare och kommit överens med parterna om hur kontraktsskrivningen ska genomföras. 8. Att köpekontraktet har undertecknats av parterna. 9. Att fastighetsmäklaren har upprättat och ingått depositionsavtal med säljare och köpare. 10. Att uppdragsgivaren har sagt upp uppdragsavtalet. 11. Att fastighetsmäklaren skriftligen har bekräftat uppsägningen och lämnat information till uppdragsgivaren om eventuella krav på ersättning och provision. 12. Att uppdraget har upphört. Detaljplanen Detaljplanen är från den 1 september Av planen framgår bland annat följande. 4 Områdes nyttjandegrad Inom med 8 jämte siffror inom parantes betecknat område får varje fastighet bebyggas med högst den byggnadsyta i m² som siffrorna anger. Därutöver får varje fastighet bebyggas med garage/förråd till en största byggnadsyta av 25 m² samt med skärmtak till en största yta av 15 m². I detaljplanen finns det inga anvisningar om var en byggnad ska placeras i förhållande till grannfastigheterna. Fastighetsmäklarens yttrande NN har i sina yttranden huvudsakligen uppgett följande. Anmälan Det står i objektsbeskrivningen att fastigheten är en lättbyggd villatomt, inte

6 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 6 (14) byggklar så som anmälarna påstår. Han hade ingen kännedom om tomthöjningen utöver bygglovet. Påståendet om att tomten är höjd med ett cirka två meter djupt lager av massor är väl tilltaget. Det finns två redovisade punkter som överstiger 0,5 meter på tomten. Bygglov är beviljat för tomten, så detta har inte blivit något problem. Avsikten var att de otjänliga massorna skull bortforslas på säljarens bekostnad. Även eventuella andra problem, såsom klagomål på kvaliteten på massorna, var säljaren fullt beredd att avhjälpa för att köparna skulle bli nöjda. Generellt sett var säljaren mycket tillmötesgående. Enligt detaljplanen för området finns det en byggrätt för den aktuella tomten. I detaljplanen står uttryckligen att en inredd vindsvåning är tillåten och beträffande takvinkeln ska denna vara 38 eller 45 grader. Anmälarens påståenden är således grundlösa. Beträffande anklagelsen om att säljaren och mäklaren hade pratat om ett bygglovsärende som inte fanns, kan det bara konstateras att en ansökan om bygglov hade lämnats in. En kvalitetsansvarig var inte utsedd på grund av att denna utses i samråd med den blivande byggherren. Detta hade alltså inte heller inneburit några som helst hinder för anmälaren. I detaljplanen finns det ingenting om att byggnaden ska vara belägen fyra och en halv meter från tomtgränsen. Det fanns alltså möjlighet att medge fyra meter, precis som mäklaren och säljaren hade upplyst anmälaren om. Anmälaren kommenterar den klausul i köpekontraktet som gav dem rätt till markundersökningen. De har felaktigt hävdat att de har slösat bort kronor på denna undersökning. De pengarna betalades omgående till anmälaren, vilket innebär att de har gått skadeslösa ur processen. Beträffande det som Fastighetsmäklarinspektionen har funnit vid granskningen av handlingarna har NN uppgett följande. Uppdragsavtalet Uppdragsavtalet skrevs under den 1 augusti 2012 för att man senare skulle sätta igång en försäljning. Man har använt sig av en mall, vilket gör att datumen blir svåra att förstå. Avsikten mellan säljaren och mäklaren var emellertid att mäklaren inte skulle ha någon ensamrätt och det är den

7 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 7 (14) uppnådda effekten av avtalet. Eftersom ingen försäljning hade kommit till stånd då köpet återgick avslutades uppdraget. Säljaren har inte sålt tomten, utan valt att bebygga den själv. Han har inte fått någon ersättning för uppdraget. Uppdraget är slutfört på så vis att köpet har återgått och någon slutlig försäljning av fastigheten inte har skett. Säljaren har tagit del av och undertecknat journalen. Objektsbeskrivningen Det fanns inget taxeringsvärde vid den aktuella tidpunkten, eftersom tomten nyligen hade avstyckats. Anbudsförteckningen Någon skriftlig anbudsförteckning finns inte. Det blev aldrig någon budgivning. Det bud som anmälarna lade var under det begärda priset och innebar en direkt uppgörelse mellan säljaren och anmälarna. Den skriftliga informationen om köparens undersökningsplikt Den skriftliga upplysningen om undersökningsplikten som NN har lämnat finns först och främst inlagd i köpeavtalet. I övrigt hänvisas till att det är frågan om en tomt och att mäklaren via e-post har besvarat frågor från köparna, att den geotekniska undersökningen genomfördes utan kostnad för köparna samt att de har haft en nära kontakt med en sakkunnig som har kunnat besvara alla deras frågor. Han har på så vis mer än väl, rent praktiskt, sett till att undersökningsplikten har uppfyllts. Journalen NN har uppgett följande om de noteringar om åtgärder som enligt journalen ska ha vidtagits den 3 juni Uppdragsavtalet skrevs på den 1 augusti Dock väntade man med åtgärder till juni 2013 efter en period av stillastående. Beträffande uppgifterna i journalen om åtgärderna avseende byggnader och

8 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 8 (14) annat har NN uppgett följande. Formuleringarna ska tolkas så, att om tomten är bebyggd har uppgifter hänförliga till byggnaden lämnats. Om den är obebyggd lämnas naturligt nog inga uppgifter. NN har uppgett följande om de uppräknade anteckningarna som saknas i journalen. 1. Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men objektsbeskrivningen har naturligtvis lämnats till tilltänkta köpare. Detta gjordes under juni/juli Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men han har naturligtvis upplyst tilltänkta köpare om hur säljaren avser att genomföra försäljningen. Detta gjordes under juni/juli Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men han har rent praktiskt verkat för att köparen före köpet undersökte fastigheten ordentligt. Detta gjordes under juni/juli Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men han har tydliggjort eventuella behov av återgångsklausuler för köparna och säljaren. Han har gått igenom avtalet med köparna och säljaren, där det tydligt står. Detta gjordes under juni/juli Han gjorde detta den 3 juni Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men köparna har blivit erbjudna och avstått från en sådan beräkning. Detta gjordes under juni/juli Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men en genomgång av köpehandlingarna har genomförts med säljaren och köparna innan köpehandlingarna undertecknades. Detta gjordes i juni/juli. 8. Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men köpekontraktet har undertecknats. 9. Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men ett depositionsavtal finns med köparna och säljaren. 10. Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men uppdragsgivaren sa upp avtalet för att göra annat med tomten. Någon skriftlig uppsägning finns tyvärr inte. Detta gjordes runt den 15 september Skriftlig bekräftelse finns inte, men han hade inget anspråk på vare sig ersättning eller provision. 12. Han har helt enkelt missat att notera det i journalen, men uppdraget

9 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 9 (14) har upphört, tidsmässigt i samband med uppsägningen. Avslutningsvis betonas att säljaren var en gammal kund till honom sedan flera år tillbaka och att det i praktiken fanns ett mindre behov av avtal och skriftlig dokumentation. Köparen var också mer än normalt kunnig inom området på grund av sitt yrke. Fastighetsmäklarinspektionens bedömning Enligt 8 fastighetsmäklarlagen (2011:666) ska en fastighetsmäklare utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och i allt iaktta god fastighetsmäklarsed. Uppdragsavtalet Fastighetsmäklarinspektionen har tidigare uttalat att det hör till god fastighetsmäklarsed att mäklaren ser till att det av ett uppdragsavtal framgår under vilken tid avtalet gäller (se bland annat besluten :14 och :8 i Fastighetsmäklarinspektionens årsböcker 2011 och 2010). Inspektionen anser att ensamrättstidens längd också ska framgå av uppdragsavtalet. Av utredningen framgår det att NN har upprättat ett uppdragsavtal med en oklar ensamrättstid. Å ena sidan har parterna avtalat om att NN ska ha ensamrätt att förmedla objektet under tre månader och å andra sidan att ensamrätten gäller till och med samma datum som uppdragsavtalet undertecknades den 1 augusti 2012, dvs. under ingen tid alls. Fastighetsmäklarinspektionen finner att ett sådant otydligt formulerat avtalsvillkor skapar en risk för tvist om ensamrättstidens längd. NN har genom att upprätta ett uppdragsavtal som medför en risk för tvist åsidosatt sin omsorgsplikt och därigenom god fastighetsmäklarsed. Det som NN har anfört om behovet av datum och dokumentation i uppdraget med denna kund leder inte till någon annan bedömning. Agerandet är varningsgrundande. Detaljplanen Den aktuella fastigheten omfattas av en stadsplan som enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till nu gällande plan- och bygglagen (2010:900)

10 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 10 (14) samt 17 kap. 4 i den upphävda plan-och bygglagen (1987:10) ska gälla som detaljplan. Planen har inga bestämmelser om en byggnads minsta avstånd till fastighetsgränsen. Enligt övergångsbestämmelsen ska då 17 kap. 4 sista stycket i den upphävda plan- och bygglagen fortfarande gälla. Detta innebär att 39 byggnadsstadgan (1959:612) ska tillämpas som en bestämmelse i planen. Där framgår det bland annat att en friliggande byggnad inte får läggas närmare gränsen till grannfastigheten än 4,5 meter. NN har uppgett att han har upplyst köparna om att det fanns möjlighet att uppföra en byggnad 4 meter från tomtgränsen. Han har därmed lämnat felaktiga upplysningar om fastigheten till köparna. Det finns ingen skyldighet för en fastighetsmäklare att kontrollera rådighetsfel, planbestämmelser, bygglov och liknande (se RÅ 2006 ref. 53). Däremot bör mäklaren kunna lämna upplysningar om vart köparen kan vända sig för att få sådan information. Om mäklaren ändå väljer att upplysa köparen om vad som gäller enligt detaljplanen ska mäklaren försäkra sig om att informationen är korrekt. Med hänsyn till att NN har lämnat en felaktig upplysning till köparen om var man enligt detaljplanen kan placera en byggnad på tomten, anser Fastighetsmäklarinspektionen att han har åsidosatt sin omsorgsplikt enligt 8 fastighetsmäklarlagen. Hans agerande är varningsgrundande. Den skriftliga bekräftelsen av uppdragsgivarens uppsägning Av 9 tredje stycket fastighetsmäklarlagen framgår bland annat att om uppdragsgivaren har sagt upp avtalet, ska mäklaren snarast skriftligen bekräfta uppsägningen. I förarbetena till lagen (prop. 2010/11:15 s. 50) anges bland annat följande. Av tredje stycket framgår två ordningsregler som gäller för mäklaren i samband med uppsägning av uppdragsavtalet. [ ] För det andra är mäklaren skyldig att skriftligen bekräfta en upp-sägning från uppdragsgivarens sida. Detta gäller oavsett om uppdragsgivaren har sagt upp avtalet muntligen eller skriftligen. I normalfallet bör informationen skickas med posten, om inte mäklaren och uppdragsgivaren har bestämt att de ska kommunicera med

11 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 11 (14) varandra på ett annat sätt, t.ex. via e-post eller telefax. Skyldigheterna gäller enbart mäklaren. För uppdragsgivaren finns inga motsvarande krav. Konsekvensen av att en mäklare bryter mot ordningsreglerna är att påföljd kan meddelas mot honom eller henne (se 29 ). NN har uppgett att uppdragsgivaren sa upp uppdraget runt den 15 september 2013 och att det inte finns någon skriftlig bekräftelse om detta. Fastighetsmäklarinspektionen anser att förseelsen är varningsgrundande. Objektsbeskrivningen Enligt 18 fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare tillhandahålla en tilltänkt köpare som är konsument en skriftlig beskrivning av fastigheten (objektsbeskrivning). Objektsbeskrivningen ska bland annat innehålla en uppgift om fastighetens taxeringsvärde. I ärendet är det utrett att NN har upprättat en objektsbeskrivning som saknar en uppgift om fastighetens taxeringsvärde. Han har gjort gällande att fastigheten inte hade något taxeringsvärde eftersom den nyligen hade avstyckats. Det har enligt Fastighetsmäklarinspektionens uppfattning ålegat NN att föra in en notering i beskrivningen om anledningen till att uppgiften saknades (se exempelvis beslutet :10 i Fastighetsmäklarinspektionens årsbok 2008). Genom att underlåta att föra in en notering i beskrivningen om anledningen till att uppgiften om taxeringsvärdet saknades, har NN agerat i strid med fastighetsmäklarlagen och god fastighetsmäklarsed. Förseelsen motiverar en erinran. Anbudsförteckningen Enligt 20 fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren upprätta en förteckning över de anbud som lämnas på fastigheten med angivande av anbudsgivarens namn och kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkten för när anbudet lämnades samt villkor för anbudet. Dokumentationen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget har slutförts. Om ett överlåtelseavtal ingås ska även uppdragsgivarens motpart få dokumentationen vid denna tidpunkt. Varken i 20 fastighetsmäklarlagen eller i lagens förarbeten anges några undantag från fastighetsmäklarens skyldighet att upprätta och överlämna en

12 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 12 (14) anbudsförteckning. Även den situationen att endast ett anbud har lämnats omfattas alltså av denna skyldighet. Genom att inte upprätta en anbudsförteckning har NN åsidosatt sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Förseelsen motiverar en varning. Skriftlig information om köparens ansvar att undersöka fastigheten Enligt 16 andra stycket fastighetsmäklarlagen ska mäklaren före överlåtelsen bland annat skriftligen upplysa en köpare om det ansvar som denne har för att undersöka fastigheten. Mäklaren ska även verka för att en köpare gör eller låter göra en sådan undersökning. I kommentaren till denna bestämmelse (prop. 2010/11:15 s. 56) sägs följande. Skriftlighetskravet är avsett att underlätta för köparen att ta till sig upplysningen. Köparen ska få del av informationen i så god tid innan överlåtelseavtalet ingås att han eller hon har möjlighet att låta undersöka fastigheten. Inget hindrar att mäklaren lämnar informationen på ett tidigt stadium, t.ex. i objektsbeskrivningen. I skyldigheten ligger att mäklaren skriftligen måste klargöra för köparen vad undersökningsplikten innebär enligt 4 kap. 19 jordabalken eller, såvitt avser bostadsrätter, enligt 20 köplagen(1990:931). Omfattningen av undersökningsplikten beror på vilken fastighet det gäller, vilket mäklaren ska klargöra för köpa-ren. Mäklaren måste förstås inte upplysa en köpare i detalj om vad undersökningsplikten kräver, utan en översiktlig redovisning av undersökningspliktens innebörd är tillräcklig. Fastighetsmäklarinspektionen har förelagt NN att lämna in den skriftliga information om köparens undersökningsplikt som han har överlämnat till köparna. NN har hänvisat till den skriftliga informationen om undersökningsplikten som har lämnats i köpekontraktet. Han och en sakkunnig dessförinnan varit tillgängliga för frågor. Dessa omständigheter fråntar inte NN skyldigheten att skriftligen upplysa köparna om undersökningsplikten i god tid innan köpeavtalet undertecknades. Agerandet är grund för en varning. Journalen

13 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 13 (14) Enligt 20 fastighetsmäklarlagen ska en fastighetsmäklare föra anteckningar över förmedlingsuppdraget en så kallad journal. Dokumentationen ska överlämnas till uppdragsgivaren när uppdraget har slutförts. I förarbetena till fastighetsmäklarlagen (prop. 2010/11:15 s. 61) anges följande. Det är förmedlingsuppdraget som ska dokumenteras. Skyldigheten omfattar uppgifter om när uppdraget ingicks, när och på vilket sätt en åtgärd vidtagits samt när uppdraget upphör. Av särskild betydelse är anteckningar om de förpliktelser som följer av lagen, t.ex. utförandet av rådgivnings- och upplysningsskyldigheten (se 16 ), kontrollen av förfoganderätts- och inskrivningsförhållanden (se 17 ) samt tillhandahållandet av en objektsbeskrivning (se 18 ). Den journal som NN har upprättat och överlämnat till uppdragsgivaren innehåller omfattande brister. Dels innehåller journalen en uppgift om att NN på en obebyggd tomt ska ha gjort en genomgång på plats med säljaren om en byggnads ålder, storlek, byggnadssätt m.m. Dels saknar journalen noteringar om de tolv åtgärder som har angetts tidigare i detta beslut (s. 4 och 5). NN har enligt egna uppgifter vidtagit samtliga dessa åtgärder. Förseelsen motiverar en erinran. Övrigt Det som i övrigt har kommit fram i ärendet leder inte till någon åtgärd från Fastighetsmäklarinspektionens sida. Påföljd NN meddelas en varning för att han har upprättat ett uppdragsavtal som är otydligt om ensamrättstidens längd, för att han har gett felaktiga upplysningar till köparen om vad som gäller enligt fastighetens detaljplan, för att han inte har upprättat någon anbudsförteckning, för att han inte skriftligen har informerat köparna om deras undersökningsplikt innan de skrev under köpekontraktet samt för att han inte skriftligen har bekräftat uppdragsgivarens uppsägning av uppdraget. I denna påföljd ingår en erinran för att han har upprättat en objektsbeskrivning som saknar en uppgift om

14 Disciplinnämnden Beslutet i webbversion 14 (14) taxeringsvärdet och för att han har upprättat och överlämnat en bristfällig journal.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om information om köparens undersökningsplikt, journal och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklarens

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal och anbudsförteckning. Prövning av om

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal, anbudsförteckning, omsorgsplikt och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, journal och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att verka för att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, marknadsföring och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har brustit

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, uppdragsavtal och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, information om köparens undersökningsplikt, anbudsförteckning, objektsbeskrivning, journal och

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har haft en skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, anbudsförteckning och budgivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att tillhandhålla

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal och provision och annan ersättning. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av ett avtalsvillkor

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul och journal. Prövning av fastighetsmäklarens utformning av en besiktningsklausul, liksom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera anbud och därmed

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har lämnat

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, information om köparens undersökningsplikt och mäklarens agerande. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation och objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till att parterna träffade de

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - dokumentation och bevarande och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet och budgivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och budgivning. Prövning av om uppgifterna om en bostadsrätts andelstal måste finnas med

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet och omsorgsplikt. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens har lämnat en korrekt uppgift i objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om besiktningsklausul, objektsbeskrivning, kundkännedom - grundläggande åtgärder, journal och energideklaration.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring och anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Saken. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin rådgivning- och upplysningsskyldighet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att i objektsbeskrivningen

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om visning och sidoverksamhet. Prövning av om fastighetsmäklaren har vidtagit förmedlingsåtgärder i form av en

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter om en uteplats med trädgård

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren har anpassat handlingarna till

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om anbudsförteckning. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att upprätta en fullständig

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om budgivning. Prövning av om en fastighetsmäklare har haft skyldighet att meddela en spekulant om att en annan

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning och marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter om en gemensamhetsanläggning

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, närståendeförmedling och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt sin

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om uppdragsavtal, överlåtelsehandlingar, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och journal.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om överlåtelsehandlingar, uppdragsavtal, budgivning, anbudsförteckning, information om sidotjänster och omsorgsplikt.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, anbudsförteckning, journal och rådgivnings-

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om försäkring för köpare eller säljare, omsorgsplikt och överlåtelsehandlingar. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att i objektsbeskrivningen avseende en bostadsrätt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, kundkännedom - dokumentation och bevarande och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, journal och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har följt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om sidoverksamhet och självinträde. Prövning av om fastighetsmäklaren har åsidosatt god fastighetsmäklarsed genom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om självinträde och god fastighetsmäklarsed. Prövning av om fastighetsmäklarens förvärv av en bostadsrättslägenhet

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har lämnat en uppgift i objektsbeskrivningen om byggnadens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har varit skyldig att informera köparna

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition och journal. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till utformningen av villkoren i ett depositionsavtal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, budgivning och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har utfört skärpta

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppnått kundkännedom avseende uppdragsgivarna

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, överlåtelsehandlingar och journal. Prövning av om journalen innehåller alla de anteckningar över

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, anbudsförteckning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om driftskostnaderna

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen har utgjort ett så

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring.

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring och pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om marknadsföring, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, nyproduktion och överlåtelsehandlingar. Prövning av

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015

INFORMATION FRÅN VITEC. Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Frågor & svar Kompletterande information Vitec Användarträffar 2015 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om redbarhet och lämplighet, journal, anbudsförteckning, kundkännedom - grundläggande åtgärder och objektsbeskrivning.

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har återbetalat handpenningen till köparen i strid

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (13) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om distansavtal, uppdragsavtal, journal, återgångsvillkor, överlåtelsehandlingar, kundkännedom - grundläggande

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, objektsbeskrivning, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande.

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har fullgjort sin rådgivnings- och

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare, självinträde, närståendeförvärv, objektsbeskrivning och journal. Prövning av ansvarsfrågor för

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om nyproduktion, överlåtelsehandlingar och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om marknadsföring, objektsbeskrivning och rådgivnings- och upplysningsskyldighet. Prövning av om uppgifterna om

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (14) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, besiktningsklausul, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om deposition. Prövning av om fastighetsmäklaren har betalat ut deponerad handpenning i enlighet med parternas

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (15) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - skärpta åtgärder, journal och redbarhet och lämplighet. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av tre bostadsrätter

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren i tillräcklig omfattning har kontrollerat om

Läs mer

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Beslut om varning med tillämpning av fastighetsmäklarlagen (2011:666) Fastighetsmäklarinspektionens nyhetsbrev den 11 september 2014 Detta nyhetsbrev innehåller kortare redogörelser av de beslut om påföljd som Disciplinnämnden fattade på sammanträdet i augusti 2014. Vidare

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, uppdragsavtal, omsorgsplikt, överlåtelsehandlingar och marknadsföring.

Läs mer

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666)

Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Bra för alla att veta om Nya fastighetsmäklarlagen (2011:666) Inledning Den 1 juli 2011 ersattes 1995 års fastighetsmäklarlag med en ny fastighetsmäklarlag. Den grundläggande principen om fastighetsmäklarens

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, mäklarens agerande och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren har tillhandahållit spekulanterna en objektsbeskrivning

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en bostadsrätt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (11) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, överlåtelsehandlingar, journal och kundkännedom - dokumentation

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom - dokumentation och bevarande, omsorgsplikt, uppdragsavtal

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och uppdragsavtal. Prövning av fastighetsmäklarens åtgärder för att uppnå kundkännedom

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om dokumentation. Prövning av fastighetsmäklarens medverkan till utformningen av ett tilläggsavtal med säljarnas

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och återgångsvillkor. Prövning av fastighetsmäklarens underlåtenhet att

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av flera förmedlingsobjekt

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning. Prövning av fastighetsmäklarens uppgifter i en objektsbeskrivning om antalet rum i en bostadsrätt,

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (12) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om omsorgsplikt, rådgivnings- och upplysningsskyldighet, kundkännedom - grundläggande åtgärder, kundkännedom -

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om journal och anbudsförteckning. Prövning av fastighetsmäklarens skyldighet att dokumentera förmedlingsuppdraget

Läs mer

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har överklagats. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om pris i marknadsföring. Prövning av om fastighetsmäklarens prissättning i marknadsföringen av en fastighet har

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om medhjälpare. Prövning av det förhållandet att fastighetsmäklaren har låtit en mäklarassistent utföra centrala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fastighetsmäklarlag; utfärdad den 19 maj 2011. SFS 2011:666 Utkom från trycket den 10 juni 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar

Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar PM 1(6) Lotta Westerberg 08-580 069 00 Tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar Tillsynsprojektet I september 2014 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen att inleda en tematisk tillsyn om objektsbeskrivningar.

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer