De levde med en missbrukare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De levde med en missbrukare"

Transkript

1 TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,feb mars2010. Delevdemedenmissbrukare Kringvarjemänniskamedberoendeproblematikfinnsdetiregelflera drabbadeanhöriga.iställetförattsetillsinaegnabehovförsökerde räddademsommissbrukar. PS!harträffattrestarkakvinnor,varsmedberoendeengångitiden varsåstarktattdenästangickundersjälva. Av:MinnaTunberger Åsasmanvarsexmissbrukare Honförsöktekontrolleravarjesteghantog.Gickmanisktigenomhanstelefonför atthittaspårfrånandrakvinnor. ÅsaHellbergvardjuptmedberoendeipojkvännenssexmissbruk.Räddningenvar enanhöriggrupp,därhonfickträffaandraisammasituation. Årenefter40harvarittuffaförhenne.Detverkardockintehasattspårihennes osminkade,alldelesslätaansikte.mendestomerihennessjäl. ÅsaHellbergkurarihopsigidenstorafåtöljeninnepåsincoachmottagningochbörjar genastprata.ordenflyterlätt,nästansomomhonläserhögtursinrelativtnyutkomna bokcasanovaskvinna.densomhandlaromhurmedberoendehonharvarittillsin sexmissbrukandepojkvänjonas,somhonkallarhonomiboken. Mendå,närbokenutspelarsig,hadehonintelikalättattsättaordpåsinakänslor.Ända tillsförnågraårsedan,dåhongickmedienanhöriggrupp,varkänslornanoga inkapslade. DetvarintesåattmittmedberoendestartademedJonas.Dethärbeteendet,detvill sägaattöveranpassasigtillenannanmänniska,grundladesvidtidigålder,sägerhon. DetvarnämligensåattÅsaredansomtvåmånadersbebisfickflyttatillsina morföräldrarifjällbacka.hennesensamståendemammajobbadeigöteborgoch hälsadepåomhelgerna.pappanharhonaldrigträffat. Somlitengräthonoftaisinensamhet.Grätöverlängtaneftersinälskademamma,som fannsdärpåettsätt,menintesomkompisarnasmammor.grätöveratthonkändesig värdelös. Jagficktydligasignalerhemifrånattdetvarviktigtattvaragladochintevisasvaghet. Detgavmigdåligsjälvkänsla.Ochjagbörjadevaratillags,såattdesomjagälskade skulleviljahamigkvar. Rädslanförattblilämnadharföljtmedhenneinivuxenlivet.OchnärJonassåendagför någraårsedanstodframförhennemedöppnaarmarkastadehonsiginiett passionerat,mendestruktivtförhållande. Vivarenormtförälskade,Jonasochjag,vitroddeinteattdetgickattvaralyckligare.

2 Mensåplötsligt efterettochetthalvtårihop vändeshelaåsasvärldsbilduppoch ned.ipojkvännenstelefonhadehonhittatmeddelandenfrånintebaraenannankvinna, utanflera. Honkonfronteradehonom.Hanerkände. Ochdetärhärdetinvandamönstretfrånhennesbarndomautomatisktslogspå:Istället förattskrika: Jagvillaldrigmersedig,anpassadehonsigochbörjadeälskaännumer. Bekräftadehonomytterligareochgjordealltförattfyllahansinrehålmedkärlek,rädd förattintedugasomflickvänochsexpartner.attdetskullevarasyndomhenne,fanns inteihennesvärldsbild. Detgicksålångtattjagsattochtröstadehonomnärhanhadevaritotrogenmotmig. HelaÅsaslivgicknuutpåatttaredapåomJonasfortsatteattvaraotrogen.Förhon kundeintelitapåhonomnärhangångpågång,efteratthonhadeavslöjathonom,lovat att dethärskullevarasistagången.såforthangickinpåtoalettengickhonigenom hanssms,anteckningsblockellerrotadeigenomhanslådor. Hongoogladekvinnorna,ochsattutanförderasdörrarochspanade. Närjagtogupphansmobiltelefondarrademinhandavångest.Degångerjagintefann någontingvarjagångestbefriadenstund.mensåsmögsigångestenpåigenochjagvar tvungenattdämpadengenomytterligarekontroller. Honkundeintesova,knapptäta.Hongicknedtiokiloochsågalldelesutmärgladut.Till slut,fyramånaderefteratthonförstagångenupptäcktehansotrohet,brastdetförbåde ÅsaochJonas.Ingenavdemorkadekämpalängre.Desläpadesåivägsigtillenklinik sombehandlarsexmissbrukare. UnderettdrygtårskulleÅsaträffaengruppföranhörigavarannanvecka,medanJonas gickiterapiförsittmissbruk.medhjälpaventerapeut,somleddemötena,fickvaroch eniåsasgruppberättaomsinakänslorocherfarenheter. Närjagfickfrågoromhurjagmådde,visstejagförstintevadjagskullesäga.Jaghade jualdrigvågatkännaellervisakänslor. Menjumerhonlyssnadepådeandrasberättelserochfickhörahurkränktaochledsna devar,destomervågadehonbörjalyssnatillsinaegnakänslorochsepåsinegenrolli dramat. JagbörjadesaktaförståattJonasprobleminteberoddepåmig.Ochjaginsågattomjag intehadebäddatinhonomisåmångakuddarochkramatsönderhonomhadedetgått snabbareförossattkommatilldenhärkliniken. Åsaficklärasigattsättagränser,sägavadhontyckerochståuppförsigsjälv.Dessutom fickhonjobbapåattslutakontrollerajonas.menattbrytadettamönsterär,sägeråsa, likasvårtsomattbrytaettmissbruk.förkontrollenfungerarsomenångestdämpare. Ochnärångestenärouthärdlig,dåärdetoerhörtsvårtattavståfrånatttatilllugnande åtgärder. EfterettårianhöriggruppenhadeÅsadocksaktalärtsigattsläppakontrollen.Det underlättadeattjonassamtidigthadegåttiterapi.ochatthanslutadebedrahenneefter fyramånadersbehandlingochsedandessvaritsymtomfri,såvitthonvetiallafall.det hargjortattåsavaldeattstannahosjonas. Dettahardockintehindratmångaatthasynpunkterpåattdefortfarandeärettpar. Mensvaretärenkelt: Hanärenfantastiskmansomjagintevillvarautan.Menjagärintedetminsta intresseradavmissbrukarenjonas,jagvillbaraumgåsmeddenfriskadelenavhonom. Påfråganomhonkanlitapåhonomidag,svararhon: Nej,hurskullejagkunnagöradetnärhanharbedragitmigmedsåmångasomett30 talkvinnor?vadjagdäremothar,ärentilltropåatthanvillblifrisk.

3 ÅsaHellberg. Ålder:47. Familj:Särboochentonårigson. Bor:IFarsta. Yrke:CoachochförfattaretillbokenCasanovaskvinna. Ann Charlottespappavaralkoholist Honvarmedberoenderedansomliten.Honhälldeutfadernsspritochtoghand omhonomdåhanhadedruckit. Ann CharlotteJohanssonslivvarlängefylltavångest.Menefterfleraåriterapier harhonlärtsigattvågamötasinakänslor.ochidagmårhonriktigtbra. Devarelvaår,Ann CharlotteJohanssonochhennesbästavän,närdeskullegåhemtill Ann Charlottepålunchrasten.Deskullesomvanligtröraihopsockerkakssmetochäta densomdenvarmedmjölk.mennärdekominiköketlågann Charlottespappaibara kalsongernapåköksgolvet,blickstilla.försttroddedeatthanvardöd.mennärdekände hanspuls,drogdehonommotsovrummetochlyckadesfåupphonomisängen.ann Charlottegjordeensmörgåssomhonladepånattduksbordet,ifallhanskullebli hungrigdåhanskullenyktratill.sedangickdetillbakatillskolan,somomingethade hänt. Ann Charlottevarbarafemårnärhennespappablevalkoholistpåallvar.Honbar ständigtpåenklumpimagenochhadesvårtattslappnaav.mångaminnenfråndenhär tidenharvaritsmärtsammaattbearbeta.somnärhonsågsinpappaslåmamman. IAnn Charlottesomdömefrånfemteklassstårdet: Koncentrationssvårigheter,men ordningochreda:perfekt.alldenångestsompappansdrickandegavhennehanterade honnämligengenomatthållaordning.underenperiodutveckladehonettslags städmaniochkundedammsugavarjemorgoninnanhongicktillskolan.närdetvar rörigtinombordsförsöktehonomedvetetminskaorongenomatthållaordningomkring sig. Ann Charlotteutveckladeocksåtidigtettkontrollsystem,sommångaanhörigatill alkoholistergör. Jagkundehöraompappahadedruckitbaragenomattlyssnapåhansröst. Honhälldeävenutspriturhansflaskor.Menbaraliteåtgångenföratthaninteskulle märkanågotochbliarg. Skammenöverattpappandrackvarpåtaglig,helafamiljenvåndades.Mendeledidet tysta. Sombarntarmanjueftersinaföräldrar.Ocheftersomminmammaochpappa förnekadesinakänslorochaldrigpratadeomproblemen,sålärdejagmigaldrigattvåga kännaefter.påsåsättblevjagmedberoendeiminpappassjukdom. Pappangicknedsigmerochmermedårenochdogsåsmåningom tillann Charlottes storasorg avskrumplever.honvardå20år. Förstagångenhonskulleutmanasittmedberoendevar1994. Dåvarjag26årochkändeattalldensorgochstresssomjaghadeupplevthadeblivit förtungattbära.jagkändeingentillittillminomgivning.kundetillexempelintetropå minsambonärhansadeatthanälskademig.såjaggickmedacoa,ensjälvhjälpsgrupp förvuxnabarntillalkoholister.

4 Deförstagångernasattjagbaraochgrätnärdeandraberättadeomsinaupplevelser ochhurdekände.detvarsomatthörasinegenröst.jaghadeknapptgråtittidigare.nu vardetsåbefriandeattgråtaframföralladehärmänniskorna,eftersomdeförstod precisvadjaghadevaritmedom. Underfleraåtgickhonäveniindividuellterapi.Och2007bestämdehonsigförattläsa tillsamtalsterapeut. Påkursenvarjagtvungenattgåtillbakatillallasmärtsammaminnenimittliv.Det gjordeattjagäntligenkundebörjalevautminakänslorochkännaefter. IochmedattAnn Charlotteharbearbetatsinbarndomochförsonatsmeddensåflyr honintelängrefrånolustkänslorna.nukanhonocksåsesinegendelidramat. Jagharjuhaftsvårtattsättagränserochtagitförmycketansvar.Detharintevarit sunt.genomatthjälpatillatthållafasadenuppesåunderstöddejagfaktisktpappas alkoholism. Ann Charlottetyckerattgränslinjenmellanattvaramedberoendeochmedmänniskaär hårfin.attvaramedberoendeäratttanågonannansansvar.attvaramedmänniskaär attkännaempati integåinochtaöver.förhenneärdetdärförviktigtattstannaupp närhonkänneroroochfunderaöverförvemsskullhongörnågot. Somvuxenärviverkligeningaoffer.Viharfrihetenattförsökapåverkavårtlividen riktningviönskar.ivarjestund. Ann CharlotteJohansson. Ålder:41. Bor:IGällivare. Familj:SambonJoachimochen9 årigdotter. Yrke:Samtalsterapeut. Minnasmanvarspelmissbrukare Kärlekenärblindbrukardetjuheta.OchnärMinnaErkersföllförsin spelberoendemanför14årsedan,såstämdedetgamlaordspråketalltförväl. Minnalöstehansskulderomochomigen.Itronomattvarjegångskullevaraden sista. Honserutsomenheltvanligtjej.Honharblontaxellångthårochpiggaögon.Närvi mötspåhennesfavoritkafé,verkardetförstosannoliktatthon,minnaerkers,imångaår kundeblisåtotaltmanipuleradavsinman. Närjagochminmanblevtillsammansberättadehanvisserligenatthanhadeendel tråkiga lånochatthanspelademycketpåsolvalla.menjagvarsåkärattjagtänkte: Ja, ja,blirdetettproblemsåkanjagälskabortdet. Dethärvar1994,ochattdetfannsnågotsomhettespelberoende ettmissbruksom kundefåförödandekonsekvenserförutövarensjälv,menävenfördenärstående hade Minnaaldrighörttalasom.Dåpratadesdetinteomspelberoendepåsammasättsomi dag. Såhongickinienseriösrelationochdrygtniomånaderefterförstadejtenfickdeen son.ettårsenarekombarnnummertvå. Hennesmanförsökteunderdenhärtidenframställadetsomomhansspelandevar harmlöst.menminnaanaderedanpåtidigtstadiumattalltinteriktigtstämdeoch

5 konfronteradehonom.detvisadesigatthanhadestoraskuldersomhanlöstegenomatt talånpålån.mennärhanintebeviljadesflerlånhadehaningenannanutvägänattgå tillminnaochfrågaomhjälp. Jagvarmedberoende,ellermöjliggöraresomdetkallasinomSpelberoendesförening, pådetsättattjaglöstehanslånomochomigen.jaghadeendelsparpengar,ochalla demspeladehanbort. Varjegånghanbadompengarsadehanattdetskullevaradensista.Ochhontroddepå honom. Hennesmanblevmerochmeraggressiveftersomhanhadesåmycketångest.Ångest överatthaspelatbortpengar,ångestöverattbehövamanipuleraminnaochmånga andra.dethärvarintedetlivhonhadetänktsignärhonbildadefamilj.hontänkteatt detmåstelösasig.hontänktepåbarnen,honvilleattäktenskapetskullehållaför derasskull. Jagäruppfostradienkärnfamilj,därmanställeruppförvarandraochstårut.Detsatt djuptrotatochdetgjordeattjagkämpadeinidetlängsta. 2004kändehondockatthoninteorkadehållafasadenuppelängre.Framförallthade honfåttmerkunskapomspelberoende.honhadesurfatmycketpåinternetochäntligen förståttatthennesmanvarmissbrukare.honinsågnuatthantänktepåspel,skulder ochvinsterdygnetrunt.ochatthanspeladeomochomigenförattdämpasinångest närhanhadeförloratpengar ihoppomattvinnatillbakadem.menoftastslutadedeti ännumerförlusterochsåblevångestenalltstörre. Hennesmanvilleinteerkännaatthanvarberoende.Förhanvilleinteslutaspela,suget varförstarkt.menminnavarheltsäkerpåattdetendasomkunderäddaderas förhållandevarattdesöktehjälp. Tillslut,närjagsadeatthanfickväljamellanskilsmässaellerhjälp,förstodhanattjag menadeallvar,ochhanföljdemedmigtillspelberoendesföreningistockholm.vi hamnadedåivarsingrupp.hanienförspelare.jagienföranhöriga. Förstagångernajagvardärranntårarna.Detkändessköntatthöraattdetfanns människorsomförstodhurjaghadelevtisåmångaår,jagkändemigintelängreensam. Minnabeskriveråretsomföljdesomensorgeprocess.Entidavförtvivlan. Detvarchockartatattinseattminmanhadelevtettdubbelliv.Vissthadejagförstått atthanhadespelat,mengenomatthöraandraberättaomlögnersomandraspelare hadehittatpånärdehadespelatbortpengar,såförstodjagattävenminmanhade blåljugitförmigimångaår. Jagkändemigsåkorkad,hurkundejaghablivitsåduperad?Ochhurhademinman kunnatkränkamigså? Genomattpratameddeandraanhörigabörjadehonbearbetaalltsomhadehänt. Långsamtförstodhonhurhonhadevaritmedochmöjliggjortsinmansmissbrukgenom attständigtlånahonompengar. Honinsågatthonvartvungenattlämnaöveransvarettillsinman.Ochhurviktigtdet varattsjälvtaplatsochställakrav. Ommanskasenågotpositivtihela,såärdetattjaglärtmigattlyssnapåmigsjälv.Jag ärsnällmotmigsjälvnu,detvarjagintetidigare. MinnaErkers. Ålder:39. Familj:Mansomärspelfrisedan5,5årochtvåtonårssöner. Bor:IStockholm. Yrke:Lärare.

6 Vadärenmedberoendemänniska? Detärenpersonsomharvuxituppiendysfunktionellfamiljochlärtsigattöveranpassa sigochutvecklaettosuntkontrollbeteendeitronomatttillvaronskafungerabättre. Källa:ÅsaHellberg Såsökerduhjälp Ettbrasättattlärasigattförståsittmedberoende,kommaurdetochsättagränserär attgåmedienanhöriggrupp.sådanaordnasavmångaföreningarförmissbrukare. Anhöriggrupper Medberoendetillalkoholister sverige.org anon.se/ Medberoendetillnarkomaner Medberoendetillsexmissbrukare Medberoendetillspelmissbrukare Boktips! Flodhästenivardagsrummet,TommyHellsten. Blifrifråndittmedberoende,MelodyBeattie. Mötdinrädsla,frånmedberoendetillfrihet,ThomasKrishnanandaTrobe. Sundkärlek,TerenceTGorski. Jagetochmissbrukaren,CraigNakken. Kvinnorsomälskarförmycket,RobinNorwood. BottenuppavLenaHolfve. Deglömdabarnen,MargaretCork. Kärlekensdysberoende,TorbjörnFjällström. Casanovaskvinna,ÅsaHellberg.

7

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning.

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-10-10 Sammanträde i Malmö Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Hitta registret, save the world (SKL)

Hitta registret, save the world (SKL) Fall Hitta registret, save the world Utsättning med Kk Ekstubbe Lasse-Maja och kvittot Palle Potatis SMS-terror Operation Upprensning Ohmligan VI Ägare KesoVerre mtekla TeamFetchezLaCache fredrikr KesoVerre

Läs mer

Hanne söker nu hjälp för den stress hon hamnat i p.g.a. sina kroppsliga problem och sin livssituation.

Hanne söker nu hjälp för den stress hon hamnat i p.g.a. sina kroppsliga problem och sin livssituation. Patientfall Hanne Sammanfattning Hanne är en 28 årig kvinna som satsat på sin dröm att bli musiker. Hon misslyckades emellertid, eftersom hon fick sådana smärtor av att spela sitt instrument, elgitarr,

Läs mer

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER

BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER BEKYMRA ER INTE, NI ÄR VÄRDA MYCKET MER 8 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (2 MARS 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 6:24-34 Gud och mammon Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och

Läs mer

Sofia Rosenkvist. Så hette den nya läraren. Hon hade brunt lockigt hår och ögon som såg

Sofia Rosenkvist. Så hette den nya läraren. Hon hade brunt lockigt hår och ögon som såg Bara lite ro Av Britt-Marie Treutiger Sofia Rosenkvist. Så hette den nya läraren. Hon hade brunt lockigt hår och ögon som såg glada ut. Hon hade stått utanför klassrumsdörren sagt att de skulle ställa

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

RÖNTGENVECKAN UPPSALA 2013 09 02 Eva Jönsson undersköterska Västerås sjukhus Röntgenklinik

RÖNTGENVECKAN UPPSALA 2013 09 02 Eva Jönsson undersköterska Västerås sjukhus Röntgenklinik RÖNTGENVECKAN UPPSALA 2013 09 02 Eva Jönsson undersköterska Västerås sjukhus Röntgenklinik Anlände till ett strålande Uppsala med ett härligt sommarväder. Tittade runt i utställningen och som vanligt fanns

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Filip, Måns och Ida samma på papperet men ändå så olika

Filip, Måns och Ida samma på papperet men ändå så olika Filip, Måns och Ida samma på papperet men ändå så olika Det här är en berättelse om våra tre barn. De är alla adopterade från Kina och de har alla tre total enkelsidig LKG. Nu finns det säkert de som ställer

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år.

Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år. Av Axel Kapitel 1 - Hej Jag heter Gustav och min kompis heter Olle. Vi är bästa vänner. Jag går på Lönnskolan och jag är 8 år. Min kompis är 8 år. Vi är bästisar, vi leker varje dag. Jag är rädd för vaktmästaren.

Läs mer

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk

LÄS EN FILM. diskutera, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia. en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk LÄS EN FILM, analysera och upptäck två sätt att berätta en historia en studiehandledning från Film i Dalarna av Bisse Falk Film i Dalarna. Kaserngården 13. 79140 Falun. 023-26275. www.filmidalarna.se innehåll:

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Läsning ger oss vingar

Läsning ger oss vingar Läsning ger oss vingar Lärare samtalar om läsupplevelser och läslust med barn och ungdomar Maria Glawe, Maria Helle, Charlotta Hemlin, Victoria Kåberg och Jenny Antonsson Inledning O mäktiga féer, ge mitt

Läs mer

Pälsen. Läs novellen Pälsen.

Pälsen. Läs novellen Pälsen. Pälsen Läs novellen Pälsen. Pälsen Hjalmar Söderberg Det var en kall vinter det året. Människorna krympte ihop i kölden och blev mindre, utom de som hade pälsverk. Häradshövding Richardt hade en stor päls.

Läs mer

Lucretia. romerskt drama. av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius

Lucretia. romerskt drama. av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius Lucretia romerskt drama av Christian Lanciai (1998) Personerna : Lucius Tarquinius Hans söner: Quintus Tarquinius Sextus Tarquinius Septimus Tarquinius deras moder Generalerna: Pandulfus Plexus Collatinus

Läs mer