De levde med en missbrukare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De levde med en missbrukare"

Transkript

1 TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,feb mars2010. Delevdemedenmissbrukare Kringvarjemänniskamedberoendeproblematikfinnsdetiregelflera drabbadeanhöriga.iställetförattsetillsinaegnabehovförsökerde räddademsommissbrukar. PS!harträffattrestarkakvinnor,varsmedberoendeengångitiden varsåstarktattdenästangickundersjälva. Av:MinnaTunberger Åsasmanvarsexmissbrukare Honförsöktekontrolleravarjesteghantog.Gickmanisktigenomhanstelefonför atthittaspårfrånandrakvinnor. ÅsaHellbergvardjuptmedberoendeipojkvännenssexmissbruk.Räddningenvar enanhöriggrupp,därhonfickträffaandraisammasituation. Årenefter40harvarittuffaförhenne.Detverkardockintehasattspårihennes osminkade,alldelesslätaansikte.mendestomerihennessjäl. ÅsaHellbergkurarihopsigidenstorafåtöljeninnepåsincoachmottagningochbörjar genastprata.ordenflyterlätt,nästansomomhonläserhögtursinrelativtnyutkomna bokcasanovaskvinna.densomhandlaromhurmedberoendehonharvarittillsin sexmissbrukandepojkvänjonas,somhonkallarhonomiboken. Mendå,närbokenutspelarsig,hadehonintelikalättattsättaordpåsinakänslor.Ända tillsförnågraårsedan,dåhongickmedienanhöriggrupp,varkänslornanoga inkapslade. DetvarintesåattmittmedberoendestartademedJonas.Dethärbeteendet,detvill sägaattöveranpassasigtillenannanmänniska,grundladesvidtidigålder,sägerhon. DetvarnämligensåattÅsaredansomtvåmånadersbebisfickflyttatillsina morföräldrarifjällbacka.hennesensamståendemammajobbadeigöteborgoch hälsadepåomhelgerna.pappanharhonaldrigträffat. Somlitengräthonoftaisinensamhet.Grätöverlängtaneftersinälskademamma,som fannsdärpåettsätt,menintesomkompisarnasmammor.grätöveratthonkändesig värdelös. Jagficktydligasignalerhemifrånattdetvarviktigtattvaragladochintevisasvaghet. Detgavmigdåligsjälvkänsla.Ochjagbörjadevaratillags,såattdesomjagälskade skulleviljahamigkvar. Rädslanförattblilämnadharföljtmedhenneinivuxenlivet.OchnärJonassåendagför någraårsedanstodframförhennemedöppnaarmarkastadehonsiginiett passionerat,mendestruktivtförhållande. Vivarenormtförälskade,Jonasochjag,vitroddeinteattdetgickattvaralyckligare.

2 Mensåplötsligt efterettochetthalvtårihop vändeshelaåsasvärldsbilduppoch ned.ipojkvännenstelefonhadehonhittatmeddelandenfrånintebaraenannankvinna, utanflera. Honkonfronteradehonom.Hanerkände. Ochdetärhärdetinvandamönstretfrånhennesbarndomautomatisktslogspå:Istället förattskrika: Jagvillaldrigmersedig,anpassadehonsigochbörjadeälskaännumer. Bekräftadehonomytterligareochgjordealltförattfyllahansinrehålmedkärlek,rädd förattintedugasomflickvänochsexpartner.attdetskullevarasyndomhenne,fanns inteihennesvärldsbild. Detgicksålångtattjagsattochtröstadehonomnärhanhadevaritotrogenmotmig. HelaÅsaslivgicknuutpåatttaredapåomJonasfortsatteattvaraotrogen.Förhon kundeintelitapåhonomnärhangångpågång,efteratthonhadeavslöjathonom,lovat att dethärskullevarasistagången.såforthangickinpåtoalettengickhonigenom hanssms,anteckningsblockellerrotadeigenomhanslådor. Hongoogladekvinnorna,ochsattutanförderasdörrarochspanade. Närjagtogupphansmobiltelefondarrademinhandavångest.Degångerjagintefann någontingvarjagångestbefriadenstund.mensåsmögsigångestenpåigenochjagvar tvungenattdämpadengenomytterligarekontroller. Honkundeintesova,knapptäta.Hongicknedtiokiloochsågalldelesutmärgladut.Till slut,fyramånaderefteratthonförstagångenupptäcktehansotrohet,brastdetförbåde ÅsaochJonas.Ingenavdemorkadekämpalängre.Desläpadesåivägsigtillenklinik sombehandlarsexmissbrukare. UnderettdrygtårskulleÅsaträffaengruppföranhörigavarannanvecka,medanJonas gickiterapiförsittmissbruk.medhjälpaventerapeut,somleddemötena,fickvaroch eniåsasgruppberättaomsinakänslorocherfarenheter. Närjagfickfrågoromhurjagmådde,visstejagförstintevadjagskullesäga.Jaghade jualdrigvågatkännaellervisakänslor. Menjumerhonlyssnadepådeandrasberättelserochfickhörahurkränktaochledsna devar,destomervågadehonbörjalyssnatillsinaegnakänslorochsepåsinegenrolli dramat. JagbörjadesaktaförståattJonasprobleminteberoddepåmig.Ochjaginsågattomjag intehadebäddatinhonomisåmångakuddarochkramatsönderhonomhadedetgått snabbareförossattkommatilldenhärkliniken. Åsaficklärasigattsättagränser,sägavadhontyckerochståuppförsigsjälv.Dessutom fickhonjobbapåattslutakontrollerajonas.menattbrytadettamönsterär,sägeråsa, likasvårtsomattbrytaettmissbruk.förkontrollenfungerarsomenångestdämpare. Ochnärångestenärouthärdlig,dåärdetoerhörtsvårtattavståfrånatttatilllugnande åtgärder. EfterettårianhöriggruppenhadeÅsadocksaktalärtsigattsläppakontrollen.Det underlättadeattjonassamtidigthadegåttiterapi.ochatthanslutadebedrahenneefter fyramånadersbehandlingochsedandessvaritsymtomfri,såvitthonvetiallafall.det hargjortattåsavaldeattstannahosjonas. Dettahardockintehindratmångaatthasynpunkterpåattdefortfarandeärettpar. Mensvaretärenkelt: Hanärenfantastiskmansomjagintevillvarautan.Menjagärintedetminsta intresseradavmissbrukarenjonas,jagvillbaraumgåsmeddenfriskadelenavhonom. Påfråganomhonkanlitapåhonomidag,svararhon: Nej,hurskullejagkunnagöradetnärhanharbedragitmigmedsåmångasomett30 talkvinnor?vadjagdäremothar,ärentilltropåatthanvillblifrisk.

3 ÅsaHellberg. Ålder:47. Familj:Särboochentonårigson. Bor:IFarsta. Yrke:CoachochförfattaretillbokenCasanovaskvinna. Ann Charlottespappavaralkoholist Honvarmedberoenderedansomliten.Honhälldeutfadernsspritochtoghand omhonomdåhanhadedruckit. Ann CharlotteJohanssonslivvarlängefylltavångest.Menefterfleraåriterapier harhonlärtsigattvågamötasinakänslor.ochidagmårhonriktigtbra. Devarelvaår,Ann CharlotteJohanssonochhennesbästavän,närdeskullegåhemtill Ann Charlottepålunchrasten.Deskullesomvanligtröraihopsockerkakssmetochäta densomdenvarmedmjölk.mennärdekominiköketlågann Charlottespappaibara kalsongernapåköksgolvet,blickstilla.försttroddedeatthanvardöd.mennärdekände hanspuls,drogdehonommotsovrummetochlyckadesfåupphonomisängen.ann Charlottegjordeensmörgåssomhonladepånattduksbordet,ifallhanskullebli hungrigdåhanskullenyktratill.sedangickdetillbakatillskolan,somomingethade hänt. Ann Charlottevarbarafemårnärhennespappablevalkoholistpåallvar.Honbar ständigtpåenklumpimagenochhadesvårtattslappnaav.mångaminnenfråndenhär tidenharvaritsmärtsammaattbearbeta.somnärhonsågsinpappaslåmamman. IAnn Charlottesomdömefrånfemteklassstårdet: Koncentrationssvårigheter,men ordningochreda:perfekt.alldenångestsompappansdrickandegavhennehanterade honnämligengenomatthållaordning.underenperiodutveckladehonettslags städmaniochkundedammsugavarjemorgoninnanhongicktillskolan.närdetvar rörigtinombordsförsöktehonomedvetetminskaorongenomatthållaordningomkring sig. Ann Charlotteutveckladeocksåtidigtettkontrollsystem,sommångaanhörigatill alkoholistergör. Jagkundehöraompappahadedruckitbaragenomattlyssnapåhansröst. Honhälldeävenutspriturhansflaskor.Menbaraliteåtgångenföratthaninteskulle märkanågotochbliarg. Skammenöverattpappandrackvarpåtaglig,helafamiljenvåndades.Mendeledidet tysta. Sombarntarmanjueftersinaföräldrar.Ocheftersomminmammaochpappa förnekadesinakänslorochaldrigpratadeomproblemen,sålärdejagmigaldrigattvåga kännaefter.påsåsättblevjagmedberoendeiminpappassjukdom. Pappangicknedsigmerochmermedårenochdogsåsmåningom tillann Charlottes storasorg avskrumplever.honvardå20år. Förstagångenhonskulleutmanasittmedberoendevar1994. Dåvarjag26årochkändeattalldensorgochstresssomjaghadeupplevthadeblivit förtungattbära.jagkändeingentillittillminomgivning.kundetillexempelintetropå minsambonärhansadeatthanälskademig.såjaggickmedacoa,ensjälvhjälpsgrupp förvuxnabarntillalkoholister.

4 Deförstagångernasattjagbaraochgrätnärdeandraberättadeomsinaupplevelser ochhurdekände.detvarsomatthörasinegenröst.jaghadeknapptgråtittidigare.nu vardetsåbefriandeattgråtaframföralladehärmänniskorna,eftersomdeförstod precisvadjaghadevaritmedom. Underfleraåtgickhonäveniindividuellterapi.Och2007bestämdehonsigförattläsa tillsamtalsterapeut. Påkursenvarjagtvungenattgåtillbakatillallasmärtsammaminnenimittliv.Det gjordeattjagäntligenkundebörjalevautminakänslorochkännaefter. IochmedattAnn Charlotteharbearbetatsinbarndomochförsonatsmeddensåflyr honintelängrefrånolustkänslorna.nukanhonocksåsesinegendelidramat. Jagharjuhaftsvårtattsättagränserochtagitförmycketansvar.Detharintevarit sunt.genomatthjälpatillatthållafasadenuppesåunderstöddejagfaktisktpappas alkoholism. Ann Charlottetyckerattgränslinjenmellanattvaramedberoendeochmedmänniskaär hårfin.attvaramedberoendeäratttanågonannansansvar.attvaramedmänniskaär attkännaempati integåinochtaöver.förhenneärdetdärförviktigtattstannaupp närhonkänneroroochfunderaöverförvemsskullhongörnågot. Somvuxenärviverkligeningaoffer.Viharfrihetenattförsökapåverkavårtlividen riktningviönskar.ivarjestund. Ann CharlotteJohansson. Ålder:41. Bor:IGällivare. Familj:SambonJoachimochen9 årigdotter. Yrke:Samtalsterapeut. Minnasmanvarspelmissbrukare Kärlekenärblindbrukardetjuheta.OchnärMinnaErkersföllförsin spelberoendemanför14årsedan,såstämdedetgamlaordspråketalltförväl. Minnalöstehansskulderomochomigen.Itronomattvarjegångskullevaraden sista. Honserutsomenheltvanligtjej.Honharblontaxellångthårochpiggaögon.Närvi mötspåhennesfavoritkafé,verkardetförstosannoliktatthon,minnaerkers,imångaår kundeblisåtotaltmanipuleradavsinman. Närjagochminmanblevtillsammansberättadehanvisserligenatthanhadeendel tråkiga lånochatthanspelademycketpåsolvalla.menjagvarsåkärattjagtänkte: Ja, ja,blirdetettproblemsåkanjagälskabortdet. Dethärvar1994,ochattdetfannsnågotsomhettespelberoende ettmissbruksom kundefåförödandekonsekvenserförutövarensjälv,menävenfördenärstående hade Minnaaldrighörttalasom.Dåpratadesdetinteomspelberoendepåsammasättsomi dag. Såhongickinienseriösrelationochdrygtniomånaderefterförstadejtenfickdeen son.ettårsenarekombarnnummertvå. Hennesmanförsökteunderdenhärtidenframställadetsomomhansspelandevar harmlöst.menminnaanaderedanpåtidigtstadiumattalltinteriktigtstämdeoch

5 konfronteradehonom.detvisadesigatthanhadestoraskuldersomhanlöstegenomatt talånpålån.mennärhanintebeviljadesflerlånhadehaningenannanutvägänattgå tillminnaochfrågaomhjälp. Jagvarmedberoende,ellermöjliggöraresomdetkallasinomSpelberoendesförening, pådetsättattjaglöstehanslånomochomigen.jaghadeendelsparpengar,ochalla demspeladehanbort. Varjegånghanbadompengarsadehanattdetskullevaradensista.Ochhontroddepå honom. Hennesmanblevmerochmeraggressiveftersomhanhadesåmycketångest.Ångest överatthaspelatbortpengar,ångestöverattbehövamanipuleraminnaochmånga andra.dethärvarintedetlivhonhadetänktsignärhonbildadefamilj.hontänkteatt detmåstelösasig.hontänktepåbarnen,honvilleattäktenskapetskullehållaför derasskull. Jagäruppfostradienkärnfamilj,därmanställeruppförvarandraochstårut.Detsatt djuptrotatochdetgjordeattjagkämpadeinidetlängsta. 2004kändehondockatthoninteorkadehållafasadenuppelängre.Framförallthade honfåttmerkunskapomspelberoende.honhadesurfatmycketpåinternetochäntligen förståttatthennesmanvarmissbrukare.honinsågnuatthantänktepåspel,skulder ochvinsterdygnetrunt.ochatthanspeladeomochomigenförattdämpasinångest närhanhadeförloratpengar ihoppomattvinnatillbakadem.menoftastslutadedeti ännumerförlusterochsåblevångestenalltstörre. Hennesmanvilleinteerkännaatthanvarberoende.Förhanvilleinteslutaspela,suget varförstarkt.menminnavarheltsäkerpåattdetendasomkunderäddaderas förhållandevarattdesöktehjälp. Tillslut,närjagsadeatthanfickväljamellanskilsmässaellerhjälp,förstodhanattjag menadeallvar,ochhanföljdemedmigtillspelberoendesföreningistockholm.vi hamnadedåivarsingrupp.hanienförspelare.jagienföranhöriga. Förstagångernajagvardärranntårarna.Detkändessköntatthöraattdetfanns människorsomförstodhurjaghadelevtisåmångaår,jagkändemigintelängreensam. Minnabeskriveråretsomföljdesomensorgeprocess.Entidavförtvivlan. Detvarchockartatattinseattminmanhadelevtettdubbelliv.Vissthadejagförstått atthanhadespelat,mengenomatthöraandraberättaomlögnersomandraspelare hadehittatpånärdehadespelatbortpengar,såförstodjagattävenminmanhade blåljugitförmigimångaår. Jagkändemigsåkorkad,hurkundejaghablivitsåduperad?Ochhurhademinman kunnatkränkamigså? Genomattpratameddeandraanhörigabörjadehonbearbetaalltsomhadehänt. Långsamtförstodhonhurhonhadevaritmedochmöjliggjortsinmansmissbrukgenom attständigtlånahonompengar. Honinsågatthonvartvungenattlämnaöveransvarettillsinman.Ochhurviktigtdet varattsjälvtaplatsochställakrav. Ommanskasenågotpositivtihela,såärdetattjaglärtmigattlyssnapåmigsjälv.Jag ärsnällmotmigsjälvnu,detvarjagintetidigare. MinnaErkers. Ålder:39. Familj:Mansomärspelfrisedan5,5årochtvåtonårssöner. Bor:IStockholm. Yrke:Lärare.

6 Vadärenmedberoendemänniska? Detärenpersonsomharvuxituppiendysfunktionellfamiljochlärtsigattöveranpassa sigochutvecklaettosuntkontrollbeteendeitronomatttillvaronskafungerabättre. Källa:ÅsaHellberg Såsökerduhjälp Ettbrasättattlärasigattförståsittmedberoende,kommaurdetochsättagränserär attgåmedienanhöriggrupp.sådanaordnasavmångaföreningarförmissbrukare. Anhöriggrupper Medberoendetillalkoholister sverige.org anon.se/ Medberoendetillnarkomaner Medberoendetillsexmissbrukare Medberoendetillspelmissbrukare Boktips! Flodhästenivardagsrummet,TommyHellsten. Blifrifråndittmedberoende,MelodyBeattie. Mötdinrädsla,frånmedberoendetillfrihet,ThomasKrishnanandaTrobe. Sundkärlek,TerenceTGorski. Jagetochmissbrukaren,CraigNakken. Kvinnorsomälskarförmycket,RobinNorwood. BottenuppavLenaHolfve. Deglömdabarnen,MargaretCork. Kärlekensdysberoende,TorbjörnFjällström. Casanovaskvinna,ÅsaHellberg.

7

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

www.bonniercarlsen.se

www.bonniercarlsen.se Riktiga kompisar enligt Rosa Text Måns Gahrton och Johan Unenge 2007 Bild Johan Unenge 2007 Text (serier): Måns Gahrton Bild (serier): Johan Unenge En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag,

Läs mer

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA inte helt oväntat (sid 3, rad 2), ingen överraskning begravningen (sid 4, rad 1), när de döda läggs i jord eller bränns upp äger rum (sid 4, rad 1), är,

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Det är %!# % inte okej!

Det är %!# % inte okej! Det är %!# % inte okej! - diskussionsmaterial för olika tillfällen Just nu läser du ett material som är väldigt bra att ha med på läger och på kurser både för gamla och nya medlemmar och för lägerledare.

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Mötesagenda Hittills i projektet - vad har hänt sedan förra Områdesutvecklingsmötet Info om satsningen på måndagsöppet för tjejer på Torvalla fritidsgård

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Boktips år 3-5 Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Pernilla Stalfelts nya bok handlar om tolerans i alla dess former. Om likheter, om olikheter, om rädsla och utanförskap.

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare?

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? Projektnätverk - Förändringsledning Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? 1 www.minspiro.se Hur motiverar man andra? Hur blir du motiverad? 1 Yttre och inre motivation Yttre motivation Handling ->

Läs mer

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford 2 Alla blir sjuka någon gång. I skolan var Lotta förkyld förra veckan. Adam bröt benet i somras. 3

Läs mer

Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november

Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november 1 (5) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Rådet för funktionshinderfrågor tisdag 30 november Mötesdatum 2010-11-30 Plats Kommunhuset, Slusan Tid 14.00-16.00 Ordinarie Ersättare

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Ungdomar till studier Utvecklingsområden

Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Utvecklingsområden Ungdomar till studier Syfte Ge ungdomar och unga vuxna i Luleå bättre förutsättningar till arbete och/eller fortsatta studier. Genom utökad väglednings och utbildningssatsning

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Samla eleverna och diskutera följande kring boken: Författare: Hans Peterson sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om. Hon är en ganska ensam tjej som gärna vill hänga med de coola tjejerna Anna och Sara. På lunchrasten frågar Anna och Sara om vill

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Information till anhöriga

Information till anhöriga Information till anhöriga Innehållet i denna skrift är skyddat enligt lag (1960:729) om upphovsrätten och får inte reproduceras eller spridas i någon form utan utgivarens skriftliga medgivande. Förbundet

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK Rytmus musikergymnasium ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖ 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Ve m? 3 25 % av tjejerna i gymnasiet

Läs mer

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Nu Centrerad Terapi Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Vadstena Gestaltdialog 2011 Vad är nucentrerad terapi (NCT)? NCT är en ny terapiform som integrerar det man ibland kallar den

Läs mer

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING >>Fångad av nätet

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015

Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Det perfekta mötet med politiker och media finns det? 4 februari 2015 Före mötet Om jag hade 6 timmar på mig att fälla ett träd, skulle jag använda 4 av dem till att slipa yxan Vem vill ni träffa och varför?

Läs mer

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Cafemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Cafemysteriet Martin Widmark Helena Willis Böckerna utspelar sig i och omkring den lilla staden Valleby, där de flesta känner varandra och kyrkan står mitt i byn. Huvudpersonerna Lasse och Maja är klasskompisar

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos Ensamkommande barn Örebro 13 & 15 maj 2013

Främjande av psykisk hälsa hos Ensamkommande barn Örebro 13 & 15 maj 2013 Främjande av psykisk hälsa hos Ensamkommande barn Örebro 13 & 15 maj 2013 Susanne Appelqvist familjebehandlare Maria Malmberg leg psykolog Anna Mann kurator Psykiatri för barn och unga vuxna BUV Örebro

Läs mer

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26

Mörkpoker Strategi. 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Mörkpoker Strategi 2003 Christian Eriksson och Mikael Knutsson Uppdaterad 2004-01-26 Innehåll 1 GRUNDLÄGGANDE VISDOM...2 1.1 SATSNINGSRUNDOR...3 1.2 TÄNK IGENOM SITUATIONEN!...4 1.3 DISCIPLIN...5 1.4 BLUFFANDE/VARIERAT

Läs mer

ETTAN nr 1/13. Malmöavdelningen. Följ oss på Facebook! 2/5 respektive 3/5

ETTAN nr 1/13. Malmöavdelningen. Följ oss på Facebook! 2/5 respektive 3/5 Malmöavdelningen ETTAN nr 1/13 I det här numret: Ordförande har ordet 2 Aktuella yttranden 2 Boktips 3 eventkalender 4 Internationella kvinnodagen 5 Sekt vid SRF 6 övrigt 7 2/5 respektive 3/5 Som bekant

Läs mer

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur

Själviskt att dö. Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort. och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur Själviskt att dö Så verkade det slutligen som att han var ett gott skratt kort och livet tog slut. Ovetandes om hur gammal eller ung, hur vedertagen eller skonad från livets smädelser och kärlekar. Men

Läs mer

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis

Mumiemysteriet. Martin Widmark Helena Willis Mumiemysteriet Martin Widmark Helena Willis kapitel 1 Mumien har vaknat Sommarsolen lyser över den lilla staden Valleby. Där på en uteservering på Kyrkogatan sitter två personer och äter glass. Det är

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Skål. information om alkohol

Skål. information om alkohol Skål information om alkohol Innehåll Till läsaren... 3 Drycker som innehåller alkohol... 4 Berusning... 5 Alkoholen och hälsan... 7 Alkoholen och mediciner... 7 Använder du för mycket alkohol?... 8 Mot

Läs mer

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom.

Santos hade precis avslutat träningen med ungdomslaget när tränaren kom och kallade på honom. 1. Santos hade nu spelat för klubben ungdomslag i två år och trivdes oerhört bra med sitt nya liv. Han fick i princip hålla på med det han älskade från morgon till kväll. Ja, de hade ju lite skola också

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Barn och anhöriga till personer med missbruk och beroende

Barn och anhöriga till personer med missbruk och beroende Dokumentation från SIKTA:s konferens Barn och anhöriga till personer med missbruk och beroende Den 14 december 2010 Konferensen Barn och anhöriga till personer med missbruk och beroende riktade sig till

Läs mer

Krishantering för individer och grupper

Krishantering för individer och grupper Krishantering för individer och grupper Kriser Hej! Du, jag har precis kommit hem från akuten, jag har blivit påkörd av en bil... Hej. Mina föräldrar är alkoholister, min pappa utnyttjade mig för några

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet

Vi blir också äldre 14 november 2013. Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Vi blir också äldre 14 november 2013 Ida Kåhlin Doktorand, MScOT, Arbetsterapeut Linköpings universitet Delaktig (även) på äldre dar - om delaktighet och åldrande bland personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag

Uppgift 3 B. Pedagogiskt inslag Uppgift B. Pedagogiskt inslag Inledning Syftet med min mini-kurs var att lära ut hur man i Word 00 kan arbeta med bilder som man själv fotograferat och sen sparat i datorn. Moment som ingick var: Infoga

Läs mer

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv:

Varje gång jag har kommit på ett nytt mysterium, börjar jag med att ställa några frågor till mig själv: Kommissarie Tax deckarskola Hej, jag heter Elsie Petrén och jag är författare till kommissarie Taxböckerna. Vill du också skriva ett mysterium? Här får du några tips på hur jag gör när jag skapar mina

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Material om hållbar klädkonsumtion

Material om hållbar klädkonsumtion Material om hållbar klädkonsumtion Lo får ett uppdrag är ett pedagogiskt material som riktar sig till elever i första klass. Boken kan läsas av eleverna själva eller som högläsningsbok. I slutet av boken

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med.

Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver någon att tala med. Kvinnojouren i Mark är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Kvinnojouren ställer upp för kvinnor som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller känner sig hotade och behöver

Läs mer

Kompletterande reflektioner från Föräldramötena i klasserna Föräldramötet den 20 mars 2014.

Kompletterande reflektioner från Föräldramötena i klasserna Föräldramötet den 20 mars 2014. Kompletterande reflektioner från Föräldramötena i klasserna Föräldramötet den 20 mars 2014. Inledning Många lärare skickar ut egna referat från klassmötena. Mycket bra, och viktigt för de som inte kan

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

Tallbohovskolan besökte Frankrike

Tallbohovskolan besökte Frankrike Tallbohovskolan besökte Frankrike En grupp elever från Tallbohovskolan och Kulturskola i Järfälla har besökt Frankrike i slutet av november 2012. Syftet är att ungdomar med olika bakgrund möts i en skapande

Läs mer