De levde med en missbrukare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De levde med en missbrukare"

Transkript

1 TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,feb mars2010. Delevdemedenmissbrukare Kringvarjemänniskamedberoendeproblematikfinnsdetiregelflera drabbadeanhöriga.iställetförattsetillsinaegnabehovförsökerde räddademsommissbrukar. PS!harträffattrestarkakvinnor,varsmedberoendeengångitiden varsåstarktattdenästangickundersjälva. Av:MinnaTunberger Åsasmanvarsexmissbrukare Honförsöktekontrolleravarjesteghantog.Gickmanisktigenomhanstelefonför atthittaspårfrånandrakvinnor. ÅsaHellbergvardjuptmedberoendeipojkvännenssexmissbruk.Räddningenvar enanhöriggrupp,därhonfickträffaandraisammasituation. Årenefter40harvarittuffaförhenne.Detverkardockintehasattspårihennes osminkade,alldelesslätaansikte.mendestomerihennessjäl. ÅsaHellbergkurarihopsigidenstorafåtöljeninnepåsincoachmottagningochbörjar genastprata.ordenflyterlätt,nästansomomhonläserhögtursinrelativtnyutkomna bokcasanovaskvinna.densomhandlaromhurmedberoendehonharvarittillsin sexmissbrukandepojkvänjonas,somhonkallarhonomiboken. Mendå,närbokenutspelarsig,hadehonintelikalättattsättaordpåsinakänslor.Ända tillsförnågraårsedan,dåhongickmedienanhöriggrupp,varkänslornanoga inkapslade. DetvarintesåattmittmedberoendestartademedJonas.Dethärbeteendet,detvill sägaattöveranpassasigtillenannanmänniska,grundladesvidtidigålder,sägerhon. DetvarnämligensåattÅsaredansomtvåmånadersbebisfickflyttatillsina morföräldrarifjällbacka.hennesensamståendemammajobbadeigöteborgoch hälsadepåomhelgerna.pappanharhonaldrigträffat. Somlitengräthonoftaisinensamhet.Grätöverlängtaneftersinälskademamma,som fannsdärpåettsätt,menintesomkompisarnasmammor.grätöveratthonkändesig värdelös. Jagficktydligasignalerhemifrånattdetvarviktigtattvaragladochintevisasvaghet. Detgavmigdåligsjälvkänsla.Ochjagbörjadevaratillags,såattdesomjagälskade skulleviljahamigkvar. Rädslanförattblilämnadharföljtmedhenneinivuxenlivet.OchnärJonassåendagför någraårsedanstodframförhennemedöppnaarmarkastadehonsiginiett passionerat,mendestruktivtförhållande. Vivarenormtförälskade,Jonasochjag,vitroddeinteattdetgickattvaralyckligare.

2 Mensåplötsligt efterettochetthalvtårihop vändeshelaåsasvärldsbilduppoch ned.ipojkvännenstelefonhadehonhittatmeddelandenfrånintebaraenannankvinna, utanflera. Honkonfronteradehonom.Hanerkände. Ochdetärhärdetinvandamönstretfrånhennesbarndomautomatisktslogspå:Istället förattskrika: Jagvillaldrigmersedig,anpassadehonsigochbörjadeälskaännumer. Bekräftadehonomytterligareochgjordealltförattfyllahansinrehålmedkärlek,rädd förattintedugasomflickvänochsexpartner.attdetskullevarasyndomhenne,fanns inteihennesvärldsbild. Detgicksålångtattjagsattochtröstadehonomnärhanhadevaritotrogenmotmig. HelaÅsaslivgicknuutpåatttaredapåomJonasfortsatteattvaraotrogen.Förhon kundeintelitapåhonomnärhangångpågång,efteratthonhadeavslöjathonom,lovat att dethärskullevarasistagången.såforthangickinpåtoalettengickhonigenom hanssms,anteckningsblockellerrotadeigenomhanslådor. Hongoogladekvinnorna,ochsattutanförderasdörrarochspanade. Närjagtogupphansmobiltelefondarrademinhandavångest.Degångerjagintefann någontingvarjagångestbefriadenstund.mensåsmögsigångestenpåigenochjagvar tvungenattdämpadengenomytterligarekontroller. Honkundeintesova,knapptäta.Hongicknedtiokiloochsågalldelesutmärgladut.Till slut,fyramånaderefteratthonförstagångenupptäcktehansotrohet,brastdetförbåde ÅsaochJonas.Ingenavdemorkadekämpalängre.Desläpadesåivägsigtillenklinik sombehandlarsexmissbrukare. UnderettdrygtårskulleÅsaträffaengruppföranhörigavarannanvecka,medanJonas gickiterapiförsittmissbruk.medhjälpaventerapeut,somleddemötena,fickvaroch eniåsasgruppberättaomsinakänslorocherfarenheter. Närjagfickfrågoromhurjagmådde,visstejagförstintevadjagskullesäga.Jaghade jualdrigvågatkännaellervisakänslor. Menjumerhonlyssnadepådeandrasberättelserochfickhörahurkränktaochledsna devar,destomervågadehonbörjalyssnatillsinaegnakänslorochsepåsinegenrolli dramat. JagbörjadesaktaförståattJonasprobleminteberoddepåmig.Ochjaginsågattomjag intehadebäddatinhonomisåmångakuddarochkramatsönderhonomhadedetgått snabbareförossattkommatilldenhärkliniken. Åsaficklärasigattsättagränser,sägavadhontyckerochståuppförsigsjälv.Dessutom fickhonjobbapåattslutakontrollerajonas.menattbrytadettamönsterär,sägeråsa, likasvårtsomattbrytaettmissbruk.förkontrollenfungerarsomenångestdämpare. Ochnärångestenärouthärdlig,dåärdetoerhörtsvårtattavståfrånatttatilllugnande åtgärder. EfterettårianhöriggruppenhadeÅsadocksaktalärtsigattsläppakontrollen.Det underlättadeattjonassamtidigthadegåttiterapi.ochatthanslutadebedrahenneefter fyramånadersbehandlingochsedandessvaritsymtomfri,såvitthonvetiallafall.det hargjortattåsavaldeattstannahosjonas. Dettahardockintehindratmångaatthasynpunkterpåattdefortfarandeärettpar. Mensvaretärenkelt: Hanärenfantastiskmansomjagintevillvarautan.Menjagärintedetminsta intresseradavmissbrukarenjonas,jagvillbaraumgåsmeddenfriskadelenavhonom. Påfråganomhonkanlitapåhonomidag,svararhon: Nej,hurskullejagkunnagöradetnärhanharbedragitmigmedsåmångasomett30 talkvinnor?vadjagdäremothar,ärentilltropåatthanvillblifrisk.

3 ÅsaHellberg. Ålder:47. Familj:Särboochentonårigson. Bor:IFarsta. Yrke:CoachochförfattaretillbokenCasanovaskvinna. Ann Charlottespappavaralkoholist Honvarmedberoenderedansomliten.Honhälldeutfadernsspritochtoghand omhonomdåhanhadedruckit. Ann CharlotteJohanssonslivvarlängefylltavångest.Menefterfleraåriterapier harhonlärtsigattvågamötasinakänslor.ochidagmårhonriktigtbra. Devarelvaår,Ann CharlotteJohanssonochhennesbästavän,närdeskullegåhemtill Ann Charlottepålunchrasten.Deskullesomvanligtröraihopsockerkakssmetochäta densomdenvarmedmjölk.mennärdekominiköketlågann Charlottespappaibara kalsongernapåköksgolvet,blickstilla.försttroddedeatthanvardöd.mennärdekände hanspuls,drogdehonommotsovrummetochlyckadesfåupphonomisängen.ann Charlottegjordeensmörgåssomhonladepånattduksbordet,ifallhanskullebli hungrigdåhanskullenyktratill.sedangickdetillbakatillskolan,somomingethade hänt. Ann Charlottevarbarafemårnärhennespappablevalkoholistpåallvar.Honbar ständigtpåenklumpimagenochhadesvårtattslappnaav.mångaminnenfråndenhär tidenharvaritsmärtsammaattbearbeta.somnärhonsågsinpappaslåmamman. IAnn Charlottesomdömefrånfemteklassstårdet: Koncentrationssvårigheter,men ordningochreda:perfekt.alldenångestsompappansdrickandegavhennehanterade honnämligengenomatthållaordning.underenperiodutveckladehonettslags städmaniochkundedammsugavarjemorgoninnanhongicktillskolan.närdetvar rörigtinombordsförsöktehonomedvetetminskaorongenomatthållaordningomkring sig. Ann Charlotteutveckladeocksåtidigtettkontrollsystem,sommångaanhörigatill alkoholistergör. Jagkundehöraompappahadedruckitbaragenomattlyssnapåhansröst. Honhälldeävenutspriturhansflaskor.Menbaraliteåtgångenföratthaninteskulle märkanågotochbliarg. Skammenöverattpappandrackvarpåtaglig,helafamiljenvåndades.Mendeledidet tysta. Sombarntarmanjueftersinaföräldrar.Ocheftersomminmammaochpappa förnekadesinakänslorochaldrigpratadeomproblemen,sålärdejagmigaldrigattvåga kännaefter.påsåsättblevjagmedberoendeiminpappassjukdom. Pappangicknedsigmerochmermedårenochdogsåsmåningom tillann Charlottes storasorg avskrumplever.honvardå20år. Förstagångenhonskulleutmanasittmedberoendevar1994. Dåvarjag26årochkändeattalldensorgochstresssomjaghadeupplevthadeblivit förtungattbära.jagkändeingentillittillminomgivning.kundetillexempelintetropå minsambonärhansadeatthanälskademig.såjaggickmedacoa,ensjälvhjälpsgrupp förvuxnabarntillalkoholister.

4 Deförstagångernasattjagbaraochgrätnärdeandraberättadeomsinaupplevelser ochhurdekände.detvarsomatthörasinegenröst.jaghadeknapptgråtittidigare.nu vardetsåbefriandeattgråtaframföralladehärmänniskorna,eftersomdeförstod precisvadjaghadevaritmedom. Underfleraåtgickhonäveniindividuellterapi.Och2007bestämdehonsigförattläsa tillsamtalsterapeut. Påkursenvarjagtvungenattgåtillbakatillallasmärtsammaminnenimittliv.Det gjordeattjagäntligenkundebörjalevautminakänslorochkännaefter. IochmedattAnn Charlotteharbearbetatsinbarndomochförsonatsmeddensåflyr honintelängrefrånolustkänslorna.nukanhonocksåsesinegendelidramat. Jagharjuhaftsvårtattsättagränserochtagitförmycketansvar.Detharintevarit sunt.genomatthjälpatillatthållafasadenuppesåunderstöddejagfaktisktpappas alkoholism. Ann Charlottetyckerattgränslinjenmellanattvaramedberoendeochmedmänniskaär hårfin.attvaramedberoendeäratttanågonannansansvar.attvaramedmänniskaär attkännaempati integåinochtaöver.förhenneärdetdärförviktigtattstannaupp närhonkänneroroochfunderaöverförvemsskullhongörnågot. Somvuxenärviverkligeningaoffer.Viharfrihetenattförsökapåverkavårtlividen riktningviönskar.ivarjestund. Ann CharlotteJohansson. Ålder:41. Bor:IGällivare. Familj:SambonJoachimochen9 årigdotter. Yrke:Samtalsterapeut. Minnasmanvarspelmissbrukare Kärlekenärblindbrukardetjuheta.OchnärMinnaErkersföllförsin spelberoendemanför14årsedan,såstämdedetgamlaordspråketalltförväl. Minnalöstehansskulderomochomigen.Itronomattvarjegångskullevaraden sista. Honserutsomenheltvanligtjej.Honharblontaxellångthårochpiggaögon.Närvi mötspåhennesfavoritkafé,verkardetförstosannoliktatthon,minnaerkers,imångaår kundeblisåtotaltmanipuleradavsinman. Närjagochminmanblevtillsammansberättadehanvisserligenatthanhadeendel tråkiga lånochatthanspelademycketpåsolvalla.menjagvarsåkärattjagtänkte: Ja, ja,blirdetettproblemsåkanjagälskabortdet. Dethärvar1994,ochattdetfannsnågotsomhettespelberoende ettmissbruksom kundefåförödandekonsekvenserförutövarensjälv,menävenfördenärstående hade Minnaaldrighörttalasom.Dåpratadesdetinteomspelberoendepåsammasättsomi dag. Såhongickinienseriösrelationochdrygtniomånaderefterförstadejtenfickdeen son.ettårsenarekombarnnummertvå. Hennesmanförsökteunderdenhärtidenframställadetsomomhansspelandevar harmlöst.menminnaanaderedanpåtidigtstadiumattalltinteriktigtstämdeoch

5 konfronteradehonom.detvisadesigatthanhadestoraskuldersomhanlöstegenomatt talånpålån.mennärhanintebeviljadesflerlånhadehaningenannanutvägänattgå tillminnaochfrågaomhjälp. Jagvarmedberoende,ellermöjliggöraresomdetkallasinomSpelberoendesförening, pådetsättattjaglöstehanslånomochomigen.jaghadeendelsparpengar,ochalla demspeladehanbort. Varjegånghanbadompengarsadehanattdetskullevaradensista.Ochhontroddepå honom. Hennesmanblevmerochmeraggressiveftersomhanhadesåmycketångest.Ångest överatthaspelatbortpengar,ångestöverattbehövamanipuleraminnaochmånga andra.dethärvarintedetlivhonhadetänktsignärhonbildadefamilj.hontänkteatt detmåstelösasig.hontänktepåbarnen,honvilleattäktenskapetskullehållaför derasskull. Jagäruppfostradienkärnfamilj,därmanställeruppförvarandraochstårut.Detsatt djuptrotatochdetgjordeattjagkämpadeinidetlängsta. 2004kändehondockatthoninteorkadehållafasadenuppelängre.Framförallthade honfåttmerkunskapomspelberoende.honhadesurfatmycketpåinternetochäntligen förståttatthennesmanvarmissbrukare.honinsågnuatthantänktepåspel,skulder ochvinsterdygnetrunt.ochatthanspeladeomochomigenförattdämpasinångest närhanhadeförloratpengar ihoppomattvinnatillbakadem.menoftastslutadedeti ännumerförlusterochsåblevångestenalltstörre. Hennesmanvilleinteerkännaatthanvarberoende.Förhanvilleinteslutaspela,suget varförstarkt.menminnavarheltsäkerpåattdetendasomkunderäddaderas förhållandevarattdesöktehjälp. Tillslut,närjagsadeatthanfickväljamellanskilsmässaellerhjälp,förstodhanattjag menadeallvar,ochhanföljdemedmigtillspelberoendesföreningistockholm.vi hamnadedåivarsingrupp.hanienförspelare.jagienföranhöriga. Förstagångernajagvardärranntårarna.Detkändessköntatthöraattdetfanns människorsomförstodhurjaghadelevtisåmångaår,jagkändemigintelängreensam. Minnabeskriveråretsomföljdesomensorgeprocess.Entidavförtvivlan. Detvarchockartatattinseattminmanhadelevtettdubbelliv.Vissthadejagförstått atthanhadespelat,mengenomatthöraandraberättaomlögnersomandraspelare hadehittatpånärdehadespelatbortpengar,såförstodjagattävenminmanhade blåljugitförmigimångaår. Jagkändemigsåkorkad,hurkundejaghablivitsåduperad?Ochhurhademinman kunnatkränkamigså? Genomattpratameddeandraanhörigabörjadehonbearbetaalltsomhadehänt. Långsamtförstodhonhurhonhadevaritmedochmöjliggjortsinmansmissbrukgenom attständigtlånahonompengar. Honinsågatthonvartvungenattlämnaöveransvarettillsinman.Ochhurviktigtdet varattsjälvtaplatsochställakrav. Ommanskasenågotpositivtihela,såärdetattjaglärtmigattlyssnapåmigsjälv.Jag ärsnällmotmigsjälvnu,detvarjagintetidigare. MinnaErkers. Ålder:39. Familj:Mansomärspelfrisedan5,5årochtvåtonårssöner. Bor:IStockholm. Yrke:Lärare.

6 Vadärenmedberoendemänniska? Detärenpersonsomharvuxituppiendysfunktionellfamiljochlärtsigattöveranpassa sigochutvecklaettosuntkontrollbeteendeitronomatttillvaronskafungerabättre. Källa:ÅsaHellberg Såsökerduhjälp Ettbrasättattlärasigattförståsittmedberoende,kommaurdetochsättagränserär attgåmedienanhöriggrupp.sådanaordnasavmångaföreningarförmissbrukare. Anhöriggrupper Medberoendetillalkoholister sverige.org anon.se/ Medberoendetillnarkomaner Medberoendetillsexmissbrukare Medberoendetillspelmissbrukare Boktips! Flodhästenivardagsrummet,TommyHellsten. Blifrifråndittmedberoende,MelodyBeattie. Mötdinrädsla,frånmedberoendetillfrihet,ThomasKrishnanandaTrobe. Sundkärlek,TerenceTGorski. Jagetochmissbrukaren,CraigNakken. Kvinnorsomälskarförmycket,RobinNorwood. BottenuppavLenaHolfve. Deglömdabarnen,MargaretCork. Kärlekensdysberoende,TorbjörnFjällström. Casanovaskvinna,ÅsaHellberg.

7

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

BOKHATAREN Lärarmaterial

BOKHATAREN Lärarmaterial Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Olle som går i en klass där ingen gillar att läsa och skriva. En dag får de en ny lärare i svenska som svär, vilket

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Farfar ORDLISTA HANS PETERSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN HANS PETERSON ORDLISTA inte helt oväntat (sid 3, rad 2), ingen överraskning begravningen (sid 4, rad 1), när de döda läggs i jord eller bränns upp äger rum (sid 4, rad 1), är,

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA

CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA CECILIA SVENSSON DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! VAJA DET ÄR HUR ENKELT SOM HELST, DET ÄR BARA ATT FÖRÄNDRA HELA SITT LIV! av Cecilia Svensson Copyright 2011 Cecilia

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007

Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 Sammanställning av Utvärdering HÄLSODAG samtliga elever Barn- & fritidsprogrammet Onsdag den 17/10 2007 1. Fanns det något bra med Hälsodagen? Det var roligt Frukost och priser Ja absolut! Jag tycker att

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns.

Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Leroy är en lilamaskad snart 6 årig herre, vår första siames och den mest underbara katten som finns. Han har gått upp i vikt en del varje gång vi haft kattungar hemma, men gick tillbaka rätt fort till

Läs mer

Boken om svenska för 3:an

Boken om svenska för 3:an Boken om svenska för 3:an Boken om svenska åk 1-3 består av tre arbetsböcker: Boken om svenska för 1:an, Boken om svenska för 2:an och Boken om svenska för 3:an. De bygger på kursplanens syfte, centrala

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Förskolläraren och barns lek Caseuppgift/Gruppuppgiftt

Förskolläraren och barns lek Caseuppgift/Gruppuppgiftt Olle Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Förskollärarprogrammet Förskolläraren och barns lek Caseuppgift/Gruppuppgiftt Grupp 8 Anna Finnström, Najiba Elia Goria, Olle Dahlquist,

Läs mer

De 39 stegen LÄSFÖRSTÅELSE JOHN BUCHAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

De 39 stegen LÄSFÖRSTÅELSE JOHN BUCHAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN JOHN BUCHAN LÄSFÖRSTÅELSE PERSONER I BOKEN rymma (sida 6, rad 4), smita, komma undan märkliga (sida 8, rad 6), konstiga omtänksam (sida 8, rad 14), snäll, bryr sig om andra förhindra

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Det är %!# % inte okej!

Det är %!# % inte okej! Det är %!# % inte okej! - diskussionsmaterial för olika tillfällen Just nu läser du ett material som är väldigt bra att ha med på läger och på kurser både för gamla och nya medlemmar och för lägerledare.

Läs mer

Information till anhöriga

Information till anhöriga Information till anhöriga Innehållet i denna skrift är skyddat enligt lag (1960:729) om upphovsrätten och får inte reproduceras eller spridas i någon form utan utgivarens skriftliga medgivande. Förbundet

Läs mer

En dokumentär av Anna Klara Åhrén, Charlotta Copcutt & Anna Weitz

En dokumentär av Anna Klara Åhrén, Charlotta Copcutt & Anna Weitz En dokumentär av Anna Klara Åhrén, Charlotta Copcutt & Anna Weitz I en klass kan man t.ex. dela upp eleverna i fyra grupper och låta varje grupp diskutera kring ett barn och därefter be dem redovisa lite

Läs mer

Vad betyder begreppet lek för oss?

Vad betyder begreppet lek för oss? LEK Vad betyder begreppet lek för oss? Lek för att lära Fri lek eller pedagogisk lek Att ha roligt ensam eller tillsammans med kompisar eller pedagoger Att bearbeta och förstå upplevda känslor Öva samarbete,

Läs mer

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD

IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD IOGT-NTO:s KAMRATSTÖD Om en del av IOGT-NTO:s sociala verksamhet IOGT-NTO erbjuder personer som har eller har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert och möjligheten att förändra sin

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Mötesprotokoll UNF Kronoberg

Mötesprotokoll UNF Kronoberg Mötesprotokoll UNF Kronoberg 1 Mötets öppnande Ordförande Niklas Gustavsson öppnade mötet genom ett klubbsving! 2 Fastställande av föredragningslista ATT fastställa föredragningslistan. 3 Lägesrunda Mötet

Läs mer

Jina med J. av Katarina Widholm

Jina med J. av Katarina Widholm Jina med J av Katarina Widholm Utgiven av Kikkuli förlag ab Fastlagsvägen 53 126 47 Hägersten E-post: kikkuli@ullastahlberg.com Hemsida: www. kikkuli.com Omslagsbild: Jens Ahlbom Porträttbild: Joakim Brolin

Läs mer

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok.

Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Värdparet in Nästa Julkort är inskickat av Julian. Den pojken bor i ett avlägset land där tomten i allra högsta grad är vaken men någonting är på tok. Vi ser skolbarnen komma in. Julian mobbas av Charles.

Läs mer

www.bonniercarlsen.se

www.bonniercarlsen.se Riktiga kompisar enligt Rosa Text Måns Gahrton och Johan Unenge 2007 Bild Johan Unenge 2007 Text (serier): Måns Gahrton Bild (serier): Johan Unenge En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag,

Läs mer

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015

Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Områdesutvecklingsmöte i Torvalla 26 januari 2015 Mötesagenda Hittills i projektet - vad har hänt sedan förra Områdesutvecklingsmötet Info om satsningen på måndagsöppet för tjejer på Torvalla fritidsgård

Läs mer

SNACK & BÖN I GRUPPEN ELLER PATRULLEN

SNACK & BÖN I GRUPPEN ELLER PATRULLEN SNACK & BÖN I GRUPPEN ELLER PATRULLEN SMAJL VÄST HJÄLMARGÅRDEN 2015 Till dig ledare Kanske det viktigaste under lägret är samlingen i din lilla grupp eller patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen

Läs mer

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Valet är ditt ORDLISTA CHRISTINA WAHLDÉN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CHRISTINA WAHLDÉN ORDLISTA kuverten (sida 5, rad 5), omslag av papper som man stoppar brev i röstkort (sida 5, rad 8), ett papper som visar att man får rösta parti (sida 5, rad

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Kan du vissla Johanna. Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren

Kan du vissla Johanna. Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren Kan du vissla Johanna Läs en film-handledning av Bisse Falk och Malin Lagergren 1 LÄS EN FILM Hur kommer det sig att man gör en film, när det redan finns en bok med samma historia? Är det någon skillnad

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman I SAMMA BÅT och NOORS TRÄDGÅRD av Sara Wadell, återberättade av Andreas Palmaer Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa de här böckerna

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SKRIBENT

BLI EN BÄTTRE SKRIBENT BLI EN BÄTTRE SKRIBENT Inspirerat av: Jansson och Levander: Praktisk handbok i Svenska (2001) Almqvist&Wiksell BLI EN BÄTTRE SKRIBENT ORDVAL Detaljer ger liv En text med många detaljer blir alltid mer

Läs mer

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012

Boktips år 3-5. Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Boktips år 3-5 Vem är du? En bok om tolerans av Pernilla Stalfelt, Rabén & Sjögren, 2012 Pernilla Stalfelts nya bok handlar om tolerans i alla dess former. Om likheter, om olikheter, om rädsla och utanförskap.

Läs mer

Om författaren Namn Ålder Intresse Böcker som jag inspireras av Tidigare utgivna böcker Tack till Om boken

Om författaren Namn Ålder Intresse Böcker som jag inspireras av Tidigare utgivna böcker Tack till Om boken Om författaren Namn Kevin Ålder 9 år Intresse Sport Böcker som jag inspireras av Sportböcker Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tack till Josef, Casper, Leo och Noak Om boken William upptäcker

Läs mer

Förskolan Luleå 2016-Laxens förskola

Förskolan Luleå 2016-Laxens förskola Förskolan Luleå 2016-Laxens förskola 1 Mitt barn är en Flicka 7 Pojke 8 Väljer att inte besvara frågan 2 2 Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan Stämmer ganska bra 1 Stämmer helt och hållet

Läs mer

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

AMIR. Boken handlar om: Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: IDAN 1 Boken handlar om: Olle och Amir är bästa kompisar. En dag, på rasten, ser Olle att Amir är ledsen. Han frågar vad det är, men Amir vill inte berätta. Olle ser tre killar bakom Amir. De säger: Brunt

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun

Stöd till anhöriga. Kungsbacka kommun Stöd till anhöriga Kungsbacka kommun Du får stöd Att hjälpa eller vårda en närstående ger både glädje och trygghet. Men det kan också skapa oro och trötthet. Därför är det viktigt att du som är anhörig

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

PATRULLTID & PYJAMASBÖN

PATRULLTID & PYJAMASBÖN PATRULLTID & PYJAMASBÖN Till dig ledare Det viktigaste under lägret är kanske samlingen i den lilla gruppen/patrull? Här finns möjligheten att varje morgonen och kväll på ett särskilt sätt se varandra,

Läs mer

Rapport från klassrummet: Filmvisning och samtal om dramat Skellig

Rapport från klassrummet: Filmvisning och samtal om dramat Skellig Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2015-09-07 Rapport från klassrummet: Filmvisning och samtal om dramat

Läs mer

Stöd för genomförandet

Stöd för genomförandet Till varje fråga anges ett syfte, utom i de fall där frågan är självförklarande. Utöver detta finner du exempel på hur ett resonemang kring ett alternativ kan se ut. Dessa exempel kan du använda som stöd

Läs mer

The Portal The Present Takers

The Portal The Present Takers The Portal The Present Takers INNEHÅLL: Om programmet Teman Glosor Att jobba med Om serien The Portal OM PROGRAMMET: Lucy blir uppvaktad med hånfulla gliringar och stampande fötter på sin födelsedag. Författaren

Läs mer

Bilaga 3 - Kulturmiljö, karta 1 av 7 ±

Bilaga 3 - Kulturmiljö, karta 1 av 7 ± O:\A\A\DATA\GI\_Proj\_Hofors_Kulturmiljö_T_A_.mxd Daniel Johansson, COWI AB wedegas Lantmäteriet Bilaga - Kulturmiljö, karta av : : : AC AC AC : AC tråk yd Nord/yd Datum: -- kala: : O:\A\A\DATA\GI\_Proj\_Hofors_Kulturmiljö_T_A_.mxd

Läs mer

Kapitel 3- Affischen. När vi var ute på rasten såg jag en affisch. Det stod: Inga nyheter! Ni behöver inte läsa tidningen eller titta på tv.

Kapitel 3- Affischen. När vi var ute på rasten såg jag en affisch. Det stod: Inga nyheter! Ni behöver inte läsa tidningen eller titta på tv. Monstret Kapitel 1- Ljuden. -Hörde du ljudet frågade Mira? -Nej sa Lisa Vilket ljud? -Det lät som ett MONSTER sa jag! Lisa är min bästa vän. Vi satt på kemilektionen med den argaste läraren. Han hette

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Mellanhedsskolans Likabehandlingsplan

Mellanhedsskolans Likabehandlingsplan Mellanhedsskolans Likabehandlingsplan Mellanhedsskolan ska vara en trygg skola där alla känner sig välkomna! Vi arbetar mycket med hur vi ska vara mot varandra. Vi vet att trivsel är en förutsättning för

Läs mer

Öppna grinden. sök kunskap, gemenskap och värme. Anhörigstödet

Öppna grinden. sök kunskap, gemenskap och värme. Anhörigstödet Öppna grinden sök kunskap, gemenskap och värme Anhörigstödet Program för våren 2017 öppet hus - Svenljunga bibliotek Under fem tisdagar mellan 17.00-19.00 har du möjlighet att träffa Svenljungas anhörigrådgivare

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

Delaktighet inom äldreomsorgen

Delaktighet inom äldreomsorgen Charlotte Roos Delaktighet inom äldreomsorgen Om att låta de äldre få behålla makten över sina liv Vårdförlaget Delaktighet 3.indd 3 09-07-23 08.13.28 I samma serie: Ola Polmé och Marie Hultén: Vanvård

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Estetiska läroprocesser

Estetiska läroprocesser Estetiska läroprocesser Erfarenheter från olika uppdragsutbildningar i Estetiskt lärande som kunskapsväg inför RUCs kompetensutveckling/nätverk i estetiska lärprocesser 2011-2012 På väg Varför tematisk

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Ombud och offentlig försvarare: Advokat TC

Ombud och offentlig försvarare: Advokat TC Sida 1 (6) PROTOKOLL 2008-01-30 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr B 466-08 Avdelning 1 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Johan Munck, Dag Victor (referent), Severin Blomstrand, Torgny Håstad och Per Virdesten

Läs mer

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE

LEIF KARLSSON MAGNUS ODÉN ÅKE ERIKSSON MATS ÅKERIND ANNIKA BRODIN SÖDERLUND ERIK PROOS GUIDO RIPKE VSM 2013 sorganisation Fredag 16 augusti Tävlingsledare Bitr. tävlingsledare HANS LOFORS/ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare MAGNUS ODÉN Sjukvård CAROLINE GYLLENHAMMAR Starter Starters FÖRBUNDS

Läs mer

Rädda världen och krama mej

Rädda världen och krama mej Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Rädda världen och krama mej Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Radda_varlden_Rosa6_INLAGA.indd

Läs mer

Bortom Gränsen Camilla Hansén

Bortom Gränsen Camilla Hansén Kamba Nena kommer inridandes till Kamba på söndag kväll och hennes ljusblå klänning och mantel är täckt med damm. Hennes ansikte är sammanbitet och hon lämnar hästen till stallskötaren utan ett ord. Hon

Läs mer

Den magiska dörren. Kasper Lindström

Den magiska dörren. Kasper Lindström Den magiska dörren Kasper Lindström Kapitel 1. Hej Hej! Jag heter Marcus berg och jag är 12 år jag går i Centralskolan i Sundsvall. Min klass är ganska stökig. Min bästis heter Johan och vi har känt varandra

Läs mer

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan

Förskolan är till för ditt barn. En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn En broschyr om förskolans läroplan Förskolan är till för ditt barn Skolverket, reviderad upplaga 2007 Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum.

Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. VERKTYGSLÅDA HEJ! Vi på ung scen/öst är glada att du och din elevgrupp bjudit in föreställningen En jobbdröm till ert klassrum. En jobbdröm handlar om arbete - varför vi arbetar, vad fritid är och vad

Läs mer

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011

enkelt superläskigt. Jag ska, Publicerat med tillstånd Fråga chans Text Marie Oskarsson Bild Helena Bergendahl Bonnier Carlsen 2011 Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta var i klassrummet Emilia satt.

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

NYA BÖCKER HÖSTEN 2016 BOKFÖRLAGET LANGENSKIÖLD

NYA BÖCKER HÖSTEN 2016 BOKFÖRLAGET LANGENSKIÖLD NYA BÖCKER HÖSTEN 2016 BOKFÖRLAGET LANGENSKIÖLD WWW.LANGENSKIOLDS.SE INFO@LANGENSKIOLDS.SE INGEGERD RÅMAN I NYTRYCK MED NYTT MATERIAL! Författare Lena From Fotografer Nicho Söderling och Pål Allan Mjukband,

Läs mer

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85

REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 REFLEKTIONER UTIFRÅN PSALM 85 SANNING BARMHÄRTIGHET RÄTTVISA FRED Baserat på en text ur boken Reconcile: Conflict Transformation for Ordinary Christians av John Paul Lederach. Bearbetad till drama av Kat

Läs mer

Marie Oskarsson Helena Bergendahl

Marie Oskarsson Helena Bergendahl Marie Oskarsson Helena Bergendahl Kapitel 1 Det var alldeles tyst i klass 2 B. Jack satt med blicken envist fäst i skrivboken framför sig. Veckans Ord var ju så roligt Han behövde inte kolla för att veta

Läs mer

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd!

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! 6:e Internationella Anhörigkonferensen Göteborg 3-6 September 2015 Marianne Falås, rådgivare Lena Tynnemark, rådgivare Charlotta Karlsdotter, rådgivare Frivilligt/ideellt

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam

Boktips. En god läshöst önkar vi er! /Martina och Petra. (hcf) Diktatorn Författare: Ulf Stark Illustratör: Linda Bondestam Boktips Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret är

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 1 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 1 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven.

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven. Att kunna föra en strukturerad diskussion handlar om att på ett fungerande sätt delge andra sina åsikter och tankar i ett ämne. Det handlar om att både kunna tala, lyssna och förstå turtagningens principer.

Läs mer

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford

VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM. av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford VÅR FAMILJ HAR HUNTINGTONS SJUKDOM av Joy Slatford 2 Alla blir sjuka någon gång. I skolan var Lotta förkyld förra veckan. Adam bröt benet i somras. 3

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

FUNKTIONÄRER Gefle Games 2013 Fredag 19 juli

FUNKTIONÄRER Gefle Games 2013 Fredag 19 juli FUNKTIONÄRER Gefle Games 2013 Fredag 19 juli Tävlingsledare ANDERS WETTERBERG LEIF KARLSSON Teknisk ledare Tävlingsjury Ansv. Sekretariat Ansv. POÄNGTABELL PATRIK MELIN TOMAS PERSSON STIG VILEN Prisutdelare

Läs mer

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund!

!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Träffen! Ett filmmanus av! Linda Åkerlund! Träffen Ett filmmanus av Linda Åkerlund Linda Åkerlund Skapat datum: Kamomillgången 15 25 oktober 2015 61145 Nyköping Version 8 070-5883143 Slutmanus 151102 INT. SEBASTIANS VARDAGSRUM -KVÄLL Sebastian,

Läs mer

Grundskola Föräldrar samtliga enheter - Landskrona HT14. Segmentering: Jag har mitt barn på skolan: Seminarieskolan F-6

Grundskola Föräldrar samtliga enheter - Landskrona HT14. Segmentering: Jag har mitt barn på skolan: Seminarieskolan F-6 Grundskola Föräldrar samtliga enheter - Landskrona HT14 Segmentering: Jag har mitt barn på skolan: Seminarieskolan F-6 Översättning till teckenspråk Övriga kommentarer (a20 Övriga kommentarer) Matskola

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Fröken Julie - högläsning och fördjupning, närläsnings- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids

Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids. Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Text & musik: Agnes Samuelsson, Jonatan Samuelsson Songkids Vi är Songkids Songkids Vi är Songkids Vi gillar alla människor Hur dom än ser ut Vi vill att dom ska veta Dom är älskade av Gud Vi gillar dans

Läs mer

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare?

Projektnätverk - Förändringsledning. Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? Projektnätverk - Förändringsledning Hur påverkar hjärnan mig som projektledare? 1 www.minspiro.se Hur motiverar man andra? Hur blir du motiverad? 1 Yttre och inre motivation Yttre motivation Handling ->

Läs mer

Granitens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granitens plan mot diskriminering och kränkande behandling Granitens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen till din loggbok!

Välkommen till din loggbok! Loggbok för: 1 Välkommen till din loggbok! Den här boken är till för dig som ska träna med Minneslek. I loggboken får du information om arbetsminnet, veta hur träningen går till och ett schema där du kan

Läs mer