Tal inför Nordiska rådet Reykjavik. Herr president, rådsledamöter, mina damer och herrar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tal inför Nordiska rådet Reykjavik. Herr president, rådsledamöter, mina damer och herrar!"

Transkript

1 Tal inför Nordiska rådet Reykjavik Herr president, rådsledamöter, mina damer och herrar! (Bild 1) Det här är Norrbotten, det län där jag är verksam som länspolismästare, längst upp i norra Sverige. Mitt län omfattar 25 procent av Sveriges landyta. På den ytan kan vi placera hela Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Ändå får vi en fjärdedel över för egen del. Norrbotten är dubbelt så stort som Danmark eller nästan lika stort som Island. Även om ytan är stor är vi bara drygt invånare. 450 poliser sköter bevakningen på hela detta stora område. (Bild 2) Längst upp i Norr finns en stor gul betongklump. Det tar mindre än tio sekunder att gå runt den. När man har gjort det har man passerat tre länder: Sverige, Norge och Finland. Platsen är känd som treriksröset. Svårare än så är det inte att besöka tre av våra nordiska länder på kortast möjliga tid. I dessa tre länder och jag tror också i Danmark och kanske även Island - är vi vana att betrakta världen i en nord-sydlig riktning. Men den nord-sydliga dimensionen har inte alltid varit den naturliga vägen att betrakta landområdet och hur människorna lever, tänker och färdas. Samerna har funnits i norra Skandinavien sedan inlandsisen smälte. De har färdats i en östvästlig riktning över alla tre länderna, och så sker än idag. I renens vandringsleder har det aldrig funnits några landsgränser som de varit tvungna att anpassa sig efter. Det har präglat samernas arbete att obehindrat röra sig över gränserna i sitt arbete ritades gränsen om mellan Sverige och Finland. Slutförhandlingarna resulterade i att Torneå och Muoni älv blev landgräns mellan våra två länder. På var sin sida om älvarna bodde en i huvudsak finsktalande befolkning. På sina smalaste ställen är inte älven bredare än att man enkelt kan kasta en sten från ena landet till det andra. Ibland går älven dessutom rakt genom en by så att vi får en svensk och en finsk by med samma namn på var sin sida om älven. På ena sidan älven bor mamma, pappa och barn. På

2 andra sidan älven bor mormor och morfar. Så delas familjer upp med en gräns som inte finns i deras vardagliga liv, men som är högst påtaglig i juridisk mening. Som alla förstår uppfattas en sådan gräns som mycket diffus i människornas vardagliga liv. Däremot kan den spela stor roll i vårt dagliga arbete, som poliser på var sida om gränsen. Där juridiken gör halt fortsätter människor att obehindrat röra på sig, på samma sätt som man gjort i årtusenden. Längst i söder där Torneå älv rinner ut i havet ligger staden Torneå som gett namn åt älven. Det är en gammal handelsstad högst upp i Bottenviken. När Sverige förlorade Torneå som handelsstad fick de delar av staden som låg väster om gränsälven några enstaka hus i Sverige bilda grund till den nya staden Haparanda som byggdes upp på svensk sida. (Bild 3) Här ser ni en flygbild över Haparanda och Torneå. I juridisk mening är det två städer i var sitt land med var sin lagstiftning. I praktiken är det en stad som numera även framträder under det gemensamma namnet HaparandaTorneå eller TorneåHaparanda beroende på i vilket land man befinner sig. Inom kort kommer landgränsen att gå mitt i ett köpcentrum som blir gemensamt för de båda länderna. Då kommer det att se ut på följande sätt. (Bilderna 4-5) Vårt demokratiska styrelsesätt villkoras av att vi har ett väl fungerande rättssamhälle. Demokratin förutsätter lagar som accepteras av majoriteten. Vi måste därför ha polis och domstolar som garanterar att lagstiftningen upprätthålls och fungerar. Men alla respekterar som bekant inte våra lagar och regler. Hur ska vi som har i uppdrag att upprätthålla rättssamhällets principer, förhålla oss till en sådan gräns som den som skär rakt genom ett köpcentrum i HaparandaTorneå?

3 Hur ska vi förhålla oss till dagens globaliserade värld med vårt uppdrag, där människor idag färdas över världsdelar och landgränser i en omfattning som vi aldrig skådat förut? Polisen är unik i ett avseende, oavsett vilket av våra nordiska länder som vi pratar om. Som poliser är vi i principde enda som i fredstid har rätt att bruka våld mot medborgarna i våra respektive länder. Denna exklusiva rätt sträcker sig så långt att vi till och med - under vissa omständigheter - har rätt att använda vapenmakt mot våra medborgare. Denna rätt tror jag alla kan enas om är den yttersta formen av myndighetsutövning som en offentlig tjänsteman kan utöva mot en enskild medborgare. Ingenting annat står i paritet med detta. Våldsmonopolet tillsammans med rätten att frihetsberöva människor gör oss unika som myndighetspersoner. Detta är myndighetsutövning som måste användas med yttersta noggrannhet, vilket också sker i våra länder. Regelverket för hur det kan och får användas är mycket tydligt, och medborgarnas rätt att få denna myndighetsutövning överprövad är strikt reglerad. Här ligger ett av problemen i ett gränsöverskridande polissamarbete. I vilken utsträckning kan vi tillåta att personer från ett land utövar myndighetsutövning i ett annat land? Att det finns tillfällen när det vore önskvärt ur en strikt verksamhetssynpunkt tror jag alla förstår, om vi fortsätter och betraktar bilden av gränsen mellan Sverige och Finland i HaparandaTorneå. Låt oss ta följande exempel. Två personer börjar bråka i en butik på den svenska sidan av köpcentrumet. Av en händelse finns finsk polis tio meter längre bort på den finska sidan. Samtidigt befinner sig närmsta svenska polispatrull fem mil längre bort på svensk mark för att ta hand om en svår trafikolycka. Vore det inte lämpligt att de finska kollegorna hade rätt att gå över till den svenska sidan för att avstyra bråket och om nödvändigt frihetsberöva personerna tills dess att svensk polis kom och tog över ärendet? Gränsöverskridande polissamarbete är inget nytt fenomen eller en ny fråga. Det finns ett internationellt regelverk från 1923 kring polissamarbete som regleras via Interpol där samtliga nordiska länder ingår, tillsammans med 181 andra länder. Interpol agerar utifrån lagstiftningen i de olika medlemsländerna. I grunden ligger FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Enligt Schengenkonventionen har polisen rätt att fortsätta skugga en person över en landgräns under en brottsutredning. Förföljandet syftar till att gripa den som flyr undan exempelvis ett frihetsberövande. Huvudregeln är att det krävs samtycke av det andra landets myndighet för båda dessa åtgärder. Under vissa förutsättningar får man vidta åtgärder utan föregående samtycke. En förutsättning är att det är brådskande. Är det fråga om övervakning krävs dessutom att det ska vara fråga om allvarligare brott. Vidare krävs i fråga om övervakning att överskridandet av gränsen anmäls till det andra landets myndighet så snart det kan ske och att bistånd begärs i

4 utredningen. Om samtycke inte lämnas inom fem timmar från gränsöverskridandet, måste övervakningen upphöra. Om man förföljer någon utan föregående samtycke gäller att de förföljande poliserna måste anhålla om bistånd av det andra landets polis senast när man passerar gränsen. Gemensamt för båda åtgärderna gäller att de ska avbrytas om behörig myndighet i det andra landet begär det. I lagstiftningen om internationellt polisiärt samarbete har Sverige och Danmark fattat beslut om gemensamma regler för Öresundsregionen. Reglerna sträcker sig längre än Schengenbestämmelserna. I avtalet sägs att danska poliser på svenskt territorium på Öresundsbron har samma befogenheter att ingripa mot hot mot den allmänna ordningen som svensk polis har. Om en dansk polis vidtar en sådan åtgärd ska svensk polismyndighet på orten omedelbart underrättas. Åtgärden får pågå tills dess att behörig svensk myndighet övertar åtgärden eller begär att den ska avbrytas. Dessutom får danska poliser på svenskt territorium fortsätta ett i Danmark påbörjat förföljande av en person, för varje gärning som hör under allmänt åtal enligt svensk eller dansk lagstiftning. Vidare äger man rätt att förfölja en person som avvikit från frihetsberövande på grund av brott eller beslut om vård eller behandling. Danska polismän som befinner sig på svensk mark på Öresundsbron får även inleda ett förföljande där. De ska i så fall omedelbart begära bistånd av svensk myndighet. Motsvarande regler gäller för svensk polis. Prümkonventionen från 2005 handlar om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete för att bekämpa terrorism, gränsöverskridande brottslighet och olaglig migration. Enligt bestämmelserna i konventionen kan tjänstemän i en föredragsslutande stat i brådskande fall, utan förhandsmedgivande av myndighet i annan föredragsslutande stat, överskrida den gemensamma gränsen för att i närheten av gränsen genomföra åtgärder som står i överensstämmelse med värdnationens nationella lagstiftning. Detta gäller dock enbart för att avvärja omedelbar fara för liv eller hälsa. Den svenska Rikspolisstyrelsen har föreslagit till regeringen att ändringar görs i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete så att den omfattar också visst utvidgat polisiärt samarbete mellan Sverige och övriga nordiska länder. Det polisiära samarbete som avses skulle innebära dels ökade möjligheter för poliser från dessa länder att hålla förhör i Sverige och dels en möjlighet för poliser från övriga nordiska länder att på svenskt territorium kunna delta i den polisverksamhet som utövas av svensk polis, dock aldrig självständigt utan under svensk polis befäl. Sveriges riksdag har i april 2008 gett regeringen i uppdrag att undersöka om polisen i de nordiska länderna borde få bättre möjligheter att samarbeta operativt över gränserna. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nu gällande regelverk ger polisen små möjligheter att på eget initiativ verka i annat nordiskt land för att där bedriva myndighetsutövning.

5 Polisens arbete i våra fem länder kan kort sammanfattas i två punkter. Vi ska dels förhindra att brott sker. När brott sker ska vi utreda dem så att den som brutit mot lagen kan lagföras. Redan guden Oden i Valhall hade två korpar Hugin och Munin som flög ut över världen och spanade på vad människorna hade för sig. Varje kväll återvände de till Oden och berättade vad de hade sett. I samma anda arbetar den nordiska polisen idag, även om redskapen har förändrats och möjligtvis - förfinats något sedan asagudarnas dagar. Polisens arbete styrs i stor utsträckning av underrättelser. Genom att samla in information av olika slag kartlägger vi eventuella problemområden så att vi vet var vi bör sätta in våra resurser där de gör bäst nytta. Utan spaning ingen aning, säger man ibland för att visa betydelsen av en fungerande omvärldsbevakning och analys. Det här är ett område där vi som nordbor varit föregångsmän, långt innan Europol bildades. Prümkonventionen reglerar bland annat hur vi kan dela information i ett gränsöverskridande samarbete. Genom ratificeringen av överenskommelsen underlättas polisens arbete med att sprida och dela information mellan de olika länderna, så att vi bättre kan förebygga att brott sker. Även inom det operativa polissamarbetet finns vinster att göra. Ett sådant exempel visade jag nyss på denna bild där finsk polis i en framtid förhoppningsvis ges rätt att passera landgränsen och avstyra ett bråk på den svenska sidan. Men den stora vinsten inom det operativa polisarbetet handlar om att vi lättare kan genomföra gemensamma insatser. Ett sådant aktuellt exempel har vi i min polismyndighet, där svensk och finsk polis tillsammans med svensk och finsk tull under en längre tid genomförde spaning mot smugglare av finsk diesel. Resultatet av vårt gemensamma arbete är att brottslingar i respektive land nu kunnat lagföras för ekonomisk brottslighet. Det finns således stora fördelar med att införa ett fördjupat brottsbekämpande samarbete mellan de nordiska länderna. Varje land bör vid behov lättare kunna begära hjälp från en annan stats brottsbekämpande myndigheter. Genom gemensamma insatser kan vi dels lära av varandra när det gäller polisarbete, dels kan ett enskilt land bli hjälpt av medverkan från andra länders polis för att på så vis undvika att allt för många av det egna landets poliser binds upp av en enskild insats som sker i gränsland. Vi har en gammal tradition av gränsöverskridande samarbete i Norden. Vi införde passfrihet, öppna arbetsmarknader, socialskyddsavtal och rösträtt för Nordiska medborgare i lokalval, långt före EU har kunnat utvidga dessa att numera omfatta största delen av Europa. Nu gällande program för Nordiska rådet förutsätter ett aktivt arbete inom Norden på de traditionella kärnområdena, där frågan om avskaffande av gränshinder och befrämjande av rörlighet mellan de nordiska länderna fortsättningsvis ska stå högt på agendan. Låt mig till denna agenda även lägga till arbetet med att underlätta ett gränsöverskridande polisiärt samarbete, där vi dels bättre kan dela underrättelser som är viktiga för att förebygga

6 brottslighet, dels på ett modernt sätt kan arbeta operativt utan att våra gränser reser onödiga hinder godkändes, inom nätverket för nordiskt samarbete inom Schengen/EU, en visionsrapport vid det nordiska rikspolischefsmötet. Vid samma tillfälle enades man om hur visionsrapporten rekommendationer ska genomföras, bland annat beträffande förstärkt nordiskt samarbete inom Schengen/EU. De övergripande målen är att de nordiska länderna tillsammans ska: utveckla en aktiv, samordnad och kraftfull nordisk polisiär hållning inom ramen för Schengen/EU-samarbetet när det är önskvärt och möjligt utveckla ett mer långtgående samarbete än det som en överenskommelse inom Schengen/EU kräver, samt verka för att de åtgärder som vidtas leder till ett bättre gränsöverskridande polissamarbete och operativa resultat. Från Polismyndigheten i Norrbotten har vi för ett år sedan meddelat att vi gärna medverkar till att ta fram underlag för överenskommelser om fördjupat samarbete mellan svensk, norsk och finsk polis. Ett exempel på en sådan överenskommelse finns sedan 2006 då det tecknades en överenskommelse om samverkan i ärenden avseende grov organiserad och gränsöverskridande kriminalitet i gränsområdet mellan Hedmark i Norge och Värmland i Sverige. Samarbete finns redan idag på olika håll, men samarbetet kan fördjupas och utvecklas. För några veckor sedan tog justitieministrarna i Norden initiativ till att vi framöver gemensamt ska bekämpa barnpornografibrott och andra brott som begås mot barn i Internetmiljö. I takt med att gränserna mellan våra länder och övriga världen allt mer suddas ut, flyttar vi fram positionerna för vårt gränsöverskridande samarbete. Det gäller även för oss poliser vilket vi ser positivt på. Världen förändras, gränser suddas ut och flyttas, och till denna föränderliga värld måste vi anpassa oss och vårt sätt att tänka och arbeta. Även om metoderna förändras är uppdraget fortfarande detsamma för polisen i våra fem länder. Vi ska öka tryggheten och minska brottsligheten. I grund och botten handlar det om att försvara demokratin och rättssamhället som ett grundfundament för vårt demokratiska styrelseskick. Den dag människornas tilltro till våra gemensamma lagar och regler krackelerar - därför att de känner att de rättsvårdande myndigheterna inte kan fullfölja sitt uppdrag - är demokratin i gungning. Det perspektivet får vi inte glömma bort. Låt mig sammanfattningsvis lyfta upp den punkt där jag tror att vi har störst möjlighet att nå gemensamma vinster och där vi själva i stor utsträckning äger frågan. Det handlar om gemensam patrullering. Det nordiska polissamarbetet har en lång tradition och fungerar i flera avseenden väl. Förutsättningarna för att åstadkomma ett effektivt samarbete är också bättre än för många

7 andra länder. Lagstiftningstraditionerna är likartade, liksom lagstiftningens innehåll. Till detta bör vi även kunna tillägga vår nordiska språk- och värdegemenskap. Inom EU pågår en diskussion om förbättrat polissamarbete i gränsnära områden. Flera medlemsstater har slutit långtgående samarbetsavtal med varandra. I sak är det fråga om förändringar som är en naturlig utveckling av Schengensamarbetet samt polissamarbetet inom EU. Praktiska exempel där sampatrullering kan vara särskilt värdefullt är vid tillfällen där ett stort antal personer samlas och där vi vet att det finns risk för ordningsstörningar. Ett sådant exempel i mitt län är våra årliga och mycket välbesökta sommarmarknader som ofta sker i gränskommunerna, med besökare från både Sverige och Finland. Ett annat exempel är att vid påskfirandet i Åre i Sverige, bistår norsk polis med kunskap och information om besökarna från Norge Även om förslaget om samtjänstgöring inte tar sikte på att avhjälpa en brist på polis i gränsområden, är det ändå så att samtjänstgöring skapar en större polisiär närvaro. Samtjänstgöring kan därför ha en allmänt brottsförebyggande effekt, förutom att den bidrar till att den allmänna ordningen och säkerheten kan upprätthållas på ett bättre sätt. Den gränsöverskridande brottsligheten är omfattande. Det ställer särskilda krav på ett nära och effektivt informationsutbyte och samarbete, särskilt mellan polismyndigheter i gränsnära områden. Låt oss använda vår tradition av nordiskt samarbete för att bli föregångsländer på området. I samband med att justitieministrarnas initiativ till att gemensamt bekämpa barnpornografibrott och andra brott som begås mot barn i Internetmiljö togs, skrev de en gemensam debattartikel. Jag skulle vilja låna några ord från artikeln, eftersom justitieministrarna på ett utmärkt sätt sammanfattar den svenska polisens syn på hur vi framgent bör närma oss frågan om ett gränsöverskridande polisiärt samarbete. Det finns flera frågor av gränsöverskridande karaktär där vi har anledning att vidareutveckla det nordiska samarbetet. Den konstruktiva anda och konkreta inriktning som präglat de nordiska rikspolischefernas arbete i den nu aktuella frågan ger en god grund att stå på inför framtiden. Detta är en uppfattning som jag till fullo delar. Tack för att jag fick tala!

Nr 15 Avtal med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen

Nr 15 Avtal med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen Nr 15 Avtal med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen Öresundsförbindelsen den 6 oktober 1999 Regeringen beslutade den 30 september 1999 att ingå avtalet. Överenskommelsen trädde i kraft efter

Läs mer

Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till internationellt polisiärt samarbete. Dir. 2009:36. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2009.

Kommittédirektiv. Utökade möjligheter till internationellt polisiärt samarbete. Dir. 2009:36. Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2009. Kommittédirektiv Utökade möjligheter till internationellt polisiärt samarbete Dir. 2009:36 Beslut vid regeringssammanträde den 29 april 2009. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Rikspolischefens inriktning

Rikspolischefens inriktning Rikspolischefens inriktning I detta dokument beskriver rikspolischef Bengt Svenson sin syn på Polisens uppdrag och hur det ska genomföras. Uppdaterad augusti 2013. Rikspolischefens inriktning 3 Rikspolischefens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2014

Stockholm den 12 februari 2014 R-2013/2026 Stockholm den 12 februari 2014 Till Justitiedepartementet Ju2013/4950/L4 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 11 november 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Förklaranderapport. 1. Inledning

Förklaranderapport. 1. Inledning Förklaranderapport 1. Inledning Bakgrunden till den nordiska konventionen är en vilja att, på grundval av slutsatserna vid det nordiska justitieministermötet på Svalbard i juni 2002, förenkla och effektivisera

Läs mer

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Uppdrag att överväga ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Promemoria 2017-05-02 Ju2017/03958/LP Justitiedepartementet Straffrättsenheten Ämnesråd Marie Skåninger 08-405 35 82 076-140 84 59 marie.skaninger@regeringskansliet.se Uppdrag att överväga ett särskilt

Läs mer

EU:s fond för inre säkerhet

EU:s fond för inre säkerhet EU:s fond för inre säkerhet 1 Om EU:s fond för inre säkerhet i korthet Fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt bidrag till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Fonden har två delar: Den ena

Läs mer

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete

Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [7961] Denna lag tillämpas på internationellt tullsamarbete som 1. följer av en internationell överenskommelse med en annan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om internationellt polisiärt samarbete; SFS 2017:496 Utkom från trycket den 7 juni 2017 utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 22 mars 2007 Nr 277 286 INNEHÅLL Nr Sidan 277 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget

Läs mer

Inrikesminister Anne Holmlund

Inrikesminister Anne Holmlund Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets beslut (samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheternas specialenheter) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds

Läs mer

Den nordiska språkkonventionen Nordiska språkmötet /Sten Palmgren

Den nordiska språkkonventionen Nordiska språkmötet /Sten Palmgren De fördragsslutande staterna förbinder sig att verka för att en medborgare i en fördragsslutande stat vid behov skall kunna använda sitt eget språk vid kontakt med myndigheter och andra offentliga organ

Läs mer

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension *

Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * P5_TA(2002)0148 Säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension * Förslag till rådets beslut om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (12175/1/2001

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Åklagardatalag; utfärdad den 25 juni 2015. SFS 2015:433 Utkom från trycket den 7 juli 2015 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län 1 (8) STRATEGISK PLAN FÖR SAMVERKAN Datum Diarienr (åberopas vid korresp) 2011-09-19 AA-483-5312/11 Strategisk plan för samverkan mellan Kommun och Polis mot organiserad brottslighet i Östergötlands län

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO

Stockholm den 1 juni 2009 R-2009/0488. Till Justitiedepartementet. Ju2009/2441/PO R-2009/0488 Stockholm den 1 juni 2009 Till Justitiedepartementet Ju2009/2441/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 13 mars 2009 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Genomförandet

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut

BILAGA. till ändrat förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAGA till ändrat förslag till rådets beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Kustbevakningen; SFS 2007:853 Utkom från trycket den 27 november 2007 utfärdad den 8 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Gränslöst polissamarbete i Haparanda/Torneå

Gränslöst polissamarbete i Haparanda/Torneå Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 294 Gränslöst polissamarbete i Haparanda/Torneå Abstract Gränsöverskridande brottslighet i Haparanda

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om internationellt samarbete; Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2016:6 ÅFS 2007:12 Konsoliderad version Åklagarmyndigheten

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2008 R-2007/1372. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9639/PO

Stockholm den 16 januari 2008 R-2007/1372. Till Justitiedepartementet. Ju2007/9639/PO R-2007/1372 Stockholm den 16 januari 2008 Till Justitiedepartementet Ju2007/9639/PO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 november 2007 beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om godkännande

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015

Kommittédirektiv. Dir. 2015:6. Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett starkt straffrättsligt skydd vid människohandel och köp av sexuell handling av barn (Ju 2014:22) Dir. 2015:6 Beslut vid regeringssammanträde den

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Justitieminister Johannes Koskinen

Justitieminister Johannes Koskinen Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets rambeslut (bekämpande av rasism och främlingsfientlighet) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Det nordiska rättsliga samarbetet ur Finlands synvinkel

Det nordiska rättsliga samarbetet ur Finlands synvinkel Tom Laitinen Det nordiska rättsliga samarbetet ur Finlands synvinkel 1. Inledning Det Nordiska ministerrådet tillsatte den 20 juni 2006 en arbetsgrupp med uppgift att lägga fram förslag för utveckling

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om internationellt polisiärt samarbete... 9 2.2 Förslag till lag om ändring i brottsbalken... 26 2.3 Förslag

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd

RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 95/2004 rd Regeringens proposition med förslag till godkännande av överenskommelsen mellan parterna i konventionen om upprättandet av Europeiska rymdorganet samt Europeiska rymdorganet

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

Förslag till RÅDETS BESLUT. om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

3 Gränstullsamarbete med Finland

3 Gränstullsamarbete med Finland Gränstullsamarbete med Finland [5401] 3 Gränstullsamarbete med Finland Förordning (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland 1 [5401] Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av överenskommelsen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län

Stöld och snatteri i butik. Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Stöld och snatteri i butik Informationsfolder från Polismyndigheten i Jämtlands län Polismyndigheten i Jämtlands län Information om stöld och snatteri ur butik Birgitta Persson Brottsförebyggande arbetet

Läs mer

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap

Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Lag och Rätt åk 7, samhällskunskap Vi ska under några veckor arbeta med rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld

Läs mer

Folkrättsliga perspektiv på samrådet. Malin Brännström VindRen Umeå den 18 februari 2010

Folkrättsliga perspektiv på samrådet. Malin Brännström VindRen Umeå den 18 februari 2010 Folkrättsliga perspektiv på samrådet Malin Brännström VindRen Umeå den 18 februari 2010 Folkrätt vad är det? Internationell rätt behandlar förhållandet mellan stater Sedvanerätt är oskrivna regler som

Läs mer

KOMMISSIONENS YTTRANDE

KOMMISSIONENS YTTRANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.9.2011 KOM(2011) 533 slutlig 2008/0062 (COD) KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring[ar]

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om belastningsregister; SFS 1998:620 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Belastningsregister 1

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen

Det här är Polismyndigheten. En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen Det här är Polismyndigheten En presentation av polisens nya organisation Stefan Marcopoulos, Kommunikationsavdelningen 1 Polismyndigheten består av: 95 lokalpolisområden 27 polisområden 7 regioner (Syd,

Läs mer

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001

om åtgärder för att bekämpa sexuell exploatering av barn och barnpornografi samt en promemoria om initiativet. Helsingfors den 10 maj 2001 Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av Europeiska gemenskapernas kommissions initiativ till ett rambeslut av rådet (sexuell exploatering av barn och barnpornografi) I enlighet med 96 2 mom.

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155

Kommittédirektiv. Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. Dir. 2014:155 Kommittédirektiv Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism Dir. 2014:155 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten

Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten Internationell verksamhet En del av kärnverksamheten TÄNK ALLTID INTERNATIONELLT RIKSPOLISSTYRELSEN Enheten för internationell samordning Utgivare: Rikspolisstyrelsen Enheten för internationell samordning

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av överenskommelser som avses i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål; SFS 2012:605 Utkom från trycket den 2 oktober 2012 beslutat den

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien Hur det började Deltagare Organisation Viktiga händelser Övningar och annat samarbete Att arbeta med.. Framtiden för rådet Fakta 35 mil gräns Glest befolkat Fjällområden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Åklagarmyndigheten; SFS 2015:743 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Svar på remiss från kommunstyrelsen ( /2016)

Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15) Svar på remiss från kommunstyrelsen ( /2016) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-08-26 Handläggare Isabelle Vas Telefon: 08-508 25 025 Till Socialnämnden 2016-09-20 Arbetsklausuler och sociala hänsyn i

Läs mer

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte

Lag. om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald. Lagens syfte Lag om genomförande av Nagoyaprotokollet till konventionen om biologisk mångfald I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Genom denna lag genomförs vissa bestämmelser i det i Nagoya

Läs mer

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen

Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS. Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen SFS nr: 2003:69 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet BIRS Rubrik: Förordning (2003:69) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen Utfärdad: 2003-02-27 Ändring införd: t.o.m. SFS 2013:450

Läs mer

Sammanfattning Polisförbundet avstyrker i allt väsentligt de förslag Rikspolisstyrelsen presenterar i rubricerad promemoria.

Sammanfattning Polisförbundet avstyrker i allt väsentligt de förslag Rikspolisstyrelsen presenterar i rubricerad promemoria. Y T T R A N D E 2013-03-13 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Rikspolisstyrelsen promemoria (2013-02-18) om polisutbildning för specialister samt utvidgade befogenheter för civil personal

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11

Brå rapport 2013:21. Enkäter. Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 Enkäter Enkät till närpolischefer... 2 Enkät till poliser i yttre tjänst... 11 1 Enkät till närpolischefer 1. a) Skriv ditt namn. b) Skriv din chefstitel. Till exempel närpolischef, områdeschef eller liknande.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010

OSKARI nummer OM 15/41/2010 HARE nummer OM030:00/2010 20.4.2011 Publikationens titel Det nationella genomförandet av en europeisk övervakningsorder Författare Justitieministeriets publikation Arbetsgruppen som bereder det nationella genomförandet av en europeisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Informationsutbyte med USA Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 januari 2016 Anders Ygeman Jenny Kvarnholt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15. Internationell rättslig hjälp i brottmål 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-03-15 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Nina Pripp. Internationell rättslig hjälp

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rubrik: Polislag (1984:387) Utfärdad: 1984-06-07 Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:329 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Allmänna bestämmelser Polisverksamhetens ändamål 1 Som ett led i

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling Från ord till handling ett nationellt brottsförebyggande program Angered 15 augusti, 2014 2014-03-23 MEDVERKANDE Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige Bengt-Olof Berggren, chef

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 12 november 2002 PE 324.159/1-12 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till yttrande (PE 324.159) Béatrice Patrie Grönbok om straffrättsligt

Läs mer

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden

Strategi. för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden Strategi för Sveriges yttre gränskontroll och inre utlänningskontroll för perioden 2014 2016 2 Ett gemensamt ansvar Förord Gränskontroll och inre utlänningskontroll är viktiga delar i arbetet med att bekämpa

Läs mer

RP 18/2015 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 18/2015 rd. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet

Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2649 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Brott som begås på internet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer