Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra"

Transkript

1 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (9) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl, Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga FN:s standardregler för funktionshindrade uttrycker tydliga principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar på olika samhällsområden. barnkonventionen Konventionen fastslår att barn inte är föräldrars eller andra vunas ägodelar utan individer med egna rättigheter och ett människovärde, men också att barn har speciella behov av skydd och stöd. brottsförebyggande rådets principer Principer för brottsförebyggande stadsplanering. jämlikhet Jämlikhet betyder att alla individer har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. delaktighet och inflytande I ett demokratiskt samhälle tillerkänns alla människor lika värde med jämlika möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, seuell läggning eller ålder. fysisk aktivitet Målet för de samlade insatserna inom detta område ska vara att samhället utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Planering, projektering och byggande ska ske i nära samarbete med medborgare, medborgargrupper och olika aktörer för att få fram så bra besluts- och kunskapsunderlag som möjligt tidigt i beslutsprocessen. Ett led i detta är att upprätta och ta del av en checklista som belyser viktiga sociala aspekter som berörs. T:\PLANER\Detaljplaner\Algutsrum 20,10 coop\checklista\social\checklista_sk_13_08.doc Adress Telefon E-post Hemsida Org nr Konto Mörbylånga kommun Pg Mörbylånga Bg

2 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 2 (9) Planens syfte Syftet med planen är att möjliggöra för en större etablering av handel, kontor och hotell. Etableringen ska i sin utformning korrespondera med handelsområden, Brofästet Öland, öster om Brovägen. Tillsammans bildar dessa eploateringsområden en av portarna till södra Öland. Visionen om Mörbylånga kommun som natur- och kulturkommun ska avspeglas i arkitekturen och hänsyn ska tas till den lokala byggtraditionen. Planområdet

3 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 3 (9) Personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga Tillgängligheten avseende den fysiska miljön innebär att se till att fysiska hindren minimeras. Bereds tillgänglighet vid och i kommunala byggnader och andra offentliga lokaler? Anpassas arbetsplatser med hänsyn till anställda med funktionshinder? Bereds tillgänglighet vid och i fritids-, service- och handelsanläggningar? Sker samverkan med Kalmar länstrafiken vad gäller kollektivtrafiksystemet? Har människor med funktionshinder varit delaktiga och haft inflytande över hur kommunens insatser utformas. Barnkonventionen Sker väsentlig påverkan eller berörs miljöer där barn och ungdomar vistas. Det förutsätts att anordningar så som eempelvis skyltar placeras så att de inte utgör ett hinder. Gällande bygglagstiftning reglerar. Det förutsätts att tillgänglighet bereds enlig gällande bygglagstiftning. Kontrolleras i bygglov. Det förutsätts att tillgänglighet bereds enlig gällande bygglagstiftning. Kontrolleras i bygglovskedet. Det förutsätts att tillgänglighet bereds enlig gällande bygglagstiftning. Kontrolleras i bygglovskedet. Busshållplats ligger ca 50 meter från planområdet. Samråd sker med KLT. Samråd sker med De handikappades riksförbund och Tillgänglighetsrådet. Planområdet används inte för rekreation eller lek, däremot bor många barn och ungdomar i närliggande bostadsområden. En etablering enligt planförslaget påverkar dessa i flertalet aspekter.

4 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 4 (9) Påverkas barns och ungdomars hälsa? Påverkas barns och ungdomars sociala liv och utveckling? Påverkas barns och ungdomars möjlighet att klara sig själva? Påverkas barns och ungdomars utbildning, boende, ekonomi och säkerhet? Ges barn möjlighet att påverka genom att lämna synpunkter? Barn och ungdomars hälsa kan påverkas positivt i aspekten att ökad rörlighet färdas till fots eller på cykel till service. Ökning av trafiken bedöms inte vara av den storleksordningen eller ligga så nära att det påverkar fysiska eller psykiska hälsoskadliga risker. Däremot kan den barriäreffekt som uppstår av Brovägen vara problematisk eftersom område för handel ligger på båda sidor. Närhet till service ökar möjligheten att klara sig själv vilket är positivt för barns och ungas sociala liv och utveckling. Närhet till service ökar möjligheten att klara sig själv vilket är positivt för barns och ungas sociala liv och utveckling. Å ena sidan är handel på båda sidor av godo för handel nära bostaden å andra sidan kan det skapa ett större behov av oskyddade trafikanters överfart över Brovägen. Något som ställer ökade krav på utformningen av övergången Tillfälle för allmänheten, inklusive barn, att lämna synpunkter att lämna synpunkter Omyndig persons synpunkter i ett tidigt skede ger dock inte besvärsrätt senare i processen.

5 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 5 (9) Barn- och ungdomsverksamheten och Kulturverksamheten har i uppgift att tillvarata barnens intresse och framföra deras synpunkter. Beaktas barns behov av särskilt stöd i planarbetet? Brottsförebyggande åtgärder Definierar planen klara rumsliga ansvarsförhållanden? Skapar planen förutsättningar för befolkade rum? Skapar planen förutsättningar för överskådlighet? Skapas tillräcklig synlighet? Planen pekar ut kvartersmark som är privatägd. Natur- och gatumark sköts av kommunen. Stor parkering upplyst och privatägd. Planförslaget skapar förutsättning för ökad rörlighet under stora delar av dygnet. Bestämmelser om att fasaden i markplan till stora delar ska vara genomsiktlig bidrar till att öka närvaron i det offentliga rummet. Byggnation enligt planförslaget kan bidra till att sluta Brovägens gaturum. Bestämmelser om genomsiktlighet motverkar att byggnaden skapar ett innanför och ett utanför. Samtidigt som en bättre förståelse för upplevelsen av platsen kan uppnås eftersom allt för långa siktlinjer uppfatttas negativt. Ljuset behöver inte vara särskilt starkt, bara det är jämnt fördelat, utan bländningar och mörka fält. Främst gaturummen upplevs som tryggare när de är väl upplysta.

6 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 6 (9) Sker samråd med kommunens brottsförebyggande råd? Jämlikhet Samråd sker med kommunens brottsförebyggande råd Ges samma möjligheter och rättigheter för alla grupper i samhället att påverka planförslaget? Påverkar planförslaget möjligheten att hålla ett tillräckligt och väl lokaliserat utbud av social service? Lagen föreskriver att samråd ska ske med alla berörda. Planhandlingarna är inte lämplighetsprövade för alla grupper i samhället. Personer med svårigheter att förstå svenska språket eller som har funktionsnedsättning i språkförståelse eller syn kan ha problem med att ta del av dokumenten. Samrådsmöte ökar möjligheten för alla grupper att förstå planförslaget. Bidrar lokaliseringen till att ge de offentliga rummen ett mångsidigt socialt liv? Finns tillräckliga möjligheter för att röra sig med kollektiva färdmedel, till fot eller på cykel? Planförslaget skapar förutsättning för ökad rörelse i det offentliga rummet vilket leder till möten och ett mångsidigt socialt liv men riskerar samtidigt att påverka det offentliga rummet vid mer centrumnära handelsetableringar negativt. Planområdet ligger i en knutpunkt för såväl kollektivtrafik som biltrafik. Cykelvägnätet är välutbyggt i området. Området bedöms vara mycket lättillgängligt för fotgängare, cyklister och bussresenärer.

7 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 7 (9) Kan bostadsutbudet tillgodose ett utbud av differentierade boendeformer? Delaktighet och inflytande Inga bostäder planeras Hålls dialogmöten med berörda intressenter och allmänhet tidigt i beslutsprocessen? Sker samverkan med det lokala föreningslivet? Sker samråd med barn och unga, handikapp- och pensionärsorganisationerna? Samråds- och granskningsutskick sker till alla berörda, grannar, myndigheter och organisationer. Annons om samråd med samrådsmöte och granskning införs i samtliga lokala dagstidningar. Samråds- och granskningsutskick sker till alla berörda, grannar, myndigheter och organisationer. Annons om samråd med samrådsmöte och granskning införs i samtliga lokala dagstidningar. Samråds- och granskningsutskick sker till alla berörda, grannar, myndigheter och organisationer. Annons om samråd med samrådsmöte och granskning införs i samtliga lokala dagstidningar. Hålls öppen temadebatt eller tema diskussion i nämndens regi?

8 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 8 (9) Är ärendet initierat av ett medborgarförslag? Har ärendet diskuterats i presidiemöte med annan nämnd? Fysisk aktivitet Ges förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen. Bör kontakt tas med kommunens folkhälsosamordnare? Etableringen är placerad så att ökad fysisk aktivitet är möjlig dock sker ofta storhandel i liknande etableringar med bil. Samråd sker med kommunens folkhälsosamordnare.

9 Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 9 (9) Sammanfattning och förslag på åtgärder Tillgängligheten för personer med funktionshinder är främst en genomförandefråga som förutsätts beaktas i projekterings- och byggskedet. Planen omfattar miljöer som påverkar barns. Där närheten till service kan påverka barns möjlighet att klara sig själva positivt men Brovägens barriäreffekt kan påverka barn och ungdomars hälsa och säkerhet. negativt Detaljplanen tar ställning för de principer som uttrycks för ett säkrare samhälle. Planförslaget möjliggör för service i ett område som är lättillgängligt för fotgängare, cyklister och bussresenärer men riskerar att påverka hande. Enligt PBL ska berörda, myndigheter och organisationer inbjudas till samråd och beredas möjlighet att inkomma med synpunkter via utskick och annonser. Kommunen vidtar inga etra åtgärder för särskilda gruppers möjlighet att delta i detta arbete. För Jävsnämnden Ylva Hammarstedt Arkitekt SAR/MSA Marie-Christine Svensson Stadsarkitekt

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tänk nytt, lätt och rätt. handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Tänk nytt, lätt och rätt handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Innehåll Inledning 3 Konventionen och ditt ansvar 4 Ny konvention, samma viktiga rättigheter 4 Dina

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer