TILLÄGGSUTBILDNING FÖR GODKÄNNANDE ATT ARBETA INOM FORTSÄTTNINGSKURS FÖR TANDLÄKARE, 30 HP DJURENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD UPPDRAGSUTBILDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLÄGGSUTBILDNING FÖR GODKÄNNANDE ATT ARBETA INOM FORTSÄTTNINGSKURS FÖR TANDLÄKARE, 30 HP DJURENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD UPPDRAGSUTBILDNING"

Transkript

1 TILLÄGGSUTBILDNING FÖR GODKÄNNANDE ATT ARBETA INOM DJURENS HÄLSO OCH SJUKVÅRD UPPDRAGSUTBILDNING FORTSÄTTNINGSKURS FÖR TANDLÄKARE, 30 HP Ämne: Sport och sällskapsdjurens odontologi Betygskala: Godkänd/Icke godkänd Språk: Grundspråk svenska, delar kan komma att ges på engelska Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper, Uppsala FÖRKUNSKAPSKRAV: Godkänd Introduktionskurs, 10hp För att bli antagen till utbildningen skall sökande ha ordnat handledare och praktikplats på ett djursjukhus eller klinik som uppfyller examinatorns krav på utrustning. Handledaren ska ha dokumenterad god kunskap i ämnet för respektive djurslag. Både handledare och praktikplats måste godkännas av examinator innan påbörjad utbildning. Sökande kan ha två handledare för att säkra både häst och smådjurspraktik. Kursen är uppdelad i olika moduler och kostnadsberäkning av de olika modulerna bygger på minst 10 deltagare. Priserna är riktpriser BERÄKNAD KURSKOSTNAD Modul 1. Introduktion till odontologi smådjur Pris; exkl. moms Modul 2. Endodonti och ortodonti Pris; exkl. moms Modul 3. Röntgen och fallpresentationer Pris; kr exkl. moms Modul 4. Udda djurslag Pris; exkl. moms Tentamen Pris; kr

2 MÅL FÖR UTBILDNINGEN Efter genomgången tilläggsutbildning ska kursdeltagaren för sport och sällskapsdjur kunna: - redogöra för munhålans och tuggsystemets anatomi och fysiologi, samt bettutveckling och åldersförändring - redogöra för olika tandsjukdomar och andra sjukdomar i munhålan, vad gäller patogenes, etiologi och behandling - beskriva översiktligt sjukdomar som kan ge upphov till sekundära förändringar i munhålan. - redogöra för intra och extraoral radiologi, utföra dental röntgenundersökning på juvenila och vuxna djur - redogöra för skador i munhålan som uppkommer genom felaktig anpassning av hästens utrustning - redogöra översiktligt för bettanomaliers bakgrund och avelsarbete mot bettanomalier - diagnostisera och, enligt vetenskapligt arbetssätt och beprövad erfarenhet, utföra dentala behandlingar på sport och sällskapsdjur - diagnostisera bettanomalier och, enligt vetenskapligt arbetssätt och beprövad erfarenhet, utföra tandreglering om det är nödvändigt för att undvika lidande för djuret - ta biopsi från sjuklig förändring i munhålan - föra journal för att dokumentera arbetet med tandvård i enlighet med jordbruksverkets direktiv (ytterligare instruktioner ges under avsnittet Innehåll) - hantera djur så att undersökning och behandling kan utföras på ett säkert sätt, för både djur och människor, dvs. med tanke på djurskydds smittskydds och arbetarskyddsaspekter - ge konkreta råd till djurägare avseende tandvård, särskilt profylax och eftervård - kommunicera och arbeta i samverkan med djurägare och andra yrkesgrupper på en djurklinik, på ett djurskyddssäkert och professionellt sätt - visa ett professionellt förhållningssätt inom djurens hälso och sjukvård samt visa förmåga att bedöma och reflektera över sina egna kunskaper, möjligheter och begränsningar som tandläkare INNEHÅLL Utbildningen sker till största delen på distans under handledning av en eller flera av examinatorn godkända handledare. Aspiranten ska föra loggbok under sin kliniska träning som ska omfatta 300 behandlingsmoment fördelat på olika djurslag och olika discipliner. Loggboken ska innehålla datum, journalnummer samt information om radiologi har använts. Journaler ska innehålla uppgifter om djurslag, ålder, ras, anamnes, status, diagnostiska metoder använda, diagnos, operationsberättelse, djurägarkontakt, hemvårdråd samt uppföljning av fallet. Tjugo stickprov med journalutskrifter ska vara godkända inför examination.

3 Aspiranten ska under sin träningstid skriva fyra fördjupade fallpresentationer (max 5000 ord) som tar upp olika områden inom odontologi (parodontologi, exodonti, endodonti, oralmedicin, bettanomalier samt traumatiska skador på tänder). Dessa fallpresentationer ska även presenteras muntligt och utvärderas i grupp. För godkänt resultat krävs att tandläkaren har sökt, samlat och kritiskt granskat relevant vetenskaplig litteratur, samt analyserat det egna fallet i relation till denna litteratur. Aspiranten ska under den kliniska träningen ha utfört följande ingrepp som ska intygas av handledare (där R anges ska intra oralradiologi ingå): EXTRAKTIONER Enkel extraktion (5 fall, R) Kronamputation (10 fall, R) Komplicerade extraktioner (extraktioner som omfattar något av följande: uppklaffning, delning av rötter, alveoektomi) (28 fall, R) PARODONTITBEHANDLING Munsanering med subgingival depuration (10 fall, R). Munsanering med subgingival depuration samt extarktioner (10 fall, R). Munsanering med subgingival depuration samt parodontalkirurgi (t.ex gingivoektomi/ gingivoplasti, öppen kurettering) eller guided tissue regeneration (2 fall, R). ENDODONTI Konventionell rotbehandling av multi eller enkelrotade tänder (10 fall, R). Partiell koronal pulpektomi (vital pulpaterapi, partiell vital pulpektomi. pulpotomi) (5 fall, R). ORAL MEDICIN Medicinska fall relaterade till tänder så som TR (FORL), Feline gingivostomatit, (parodontit ingår ej) (10 fall, R) BETTANOMALIER Extraktion av persisterande mjölktänder (5 fall, R). Behandling av bettanomalier med kronreduktion eller incline plane. Här ska även dokumentation av djurägarekontakt med diskussion av avelshygien ingå (5 fall, R). Kursdeltagare som har utfört dentala behandlingar på djur innan behörighetskravet infördes kan inkludera dessa i sin loggbok, dock får behandlingarna inte vara äldre än 5 år. Undervisning vid SLU kommer att bestå av, förutom wetlabbs och dissektionsövningar, i seminarieträffar där kursdeltagaren får redovisa fördjupade fallredovisningar, röntgenronder och där kursdeltagarna bedömer varandras bilder.

4 GENOMFÖRANDE SCHEMALAGDA AKTIVITETER Examination och utvärdering ca 10 timmar (obligatorisk) Seminarier ca 20 timmar (obligatorisk) Weekendkurser häst ca 60 timmar (obligatoriskt) Röntgenronder ca 20 timmar (obligatorisk) Wetlabbs och dissektionsövningar ca 50 timmar (obligatorisk) Självstudier utanför schemalagd tid Praktiskt arbete under handledning (loggbok innehållande 300 behandlingsmoment) ca 600 timmar (obligatorisk) Litteratur studier, fallstudier ca 50 timmar LITTERATUR Kurslitteratur fastställs av kursansvarig. Aktuell information om kurslitteratur finns tillgänglig senast 8 veckor före kurstart. EXAMINATIONSFORMER OCH FORDRINGAR FÖR GODKÄND KURS Kursdeltagaren ska kunna presentera en komplett loggbok innehållande 300 behandlingar som inkluderar den preciserade fallförteckningen. Från loggboken kommer 20 journalkopior att detaljbedömas. För godkänt resultat krävs datum, journal nr, djurslag, ras, kön, anamnes, status, diagnostiska metoder, diagnos, operationsberättelse (bifogade röntgenbilder i de fall de krävs), dokumentation av djurägarekontakt, hemvårdsråd samt uppföljning. Aspiranten ska ha fyra godkända fördjupade fallpresentationer. Fallpresentationen ska innehålla en inledning, fall presentation samt diskussion. För godkänt krävs att aspiranten har tagit del av aktuell litteratur, visat förmåga att söka och kritiskt granska vetenskapliga studier samt har analyserat vetenskapligt material För examen krävs att kursdeltagaren deltar i peer assessment av en komplett uppsättning intraorala röntgenbilder från juvenil och vuxen katt, juvenil och vuxen hund. Samtliga deltagare bedömer varandras bilder. För godkänt resultat krävs korrekt exponerade, positionerade samt monterade bilder samt korrekt avläsning av övriga röntgenbilder. För examen krävs godkänt resultat på skriftlig slutexamination samt att de i lärandemålet beskriva moment uppfyllts och godkänts.

5 OBLIGATORISKA KURSER SMÅDJURSBLOCKET Upplägg: Tilläggsutbildningar 4 moduler för smådjur fördelat på 4 terminer integreras med hästmoduler MODUL 1. INTRODUKTION TILL ODONTOLOGI SMÅDJUR Webbträff 1: Gemensam för smådjur och häst för tandläkare, (ca 2 timmar) Presentering av deltagare och respektive bakgrund, praktikplats och handledare, tidigare erfarenhet (öppen för handledar utan kostnad) Presentation av kursen: loggböcker, obligatoriska behandlingar, möjlighet att använda kadaver, fotodokumentation, wetlabbs, fall presentationer, webbträffar med redovisning av praktiska fall, etiska diskussioner. Vad som krävs för att gå vidare till nästa modul Genomgång av litteraturhänvisningar och förväntad inhämtad kunskap inför wetlabb Varje aspirant väljer (lottas) ett område som redovisas vid nästa möte. Samtliga deltagare ska ha förberett 2 frågor vardera för varje område. Varje deltagare förbereder en ca 30 min redovisning som skickas till alla deltagare 1 vecka innan nästa webbträff då de ska presenteras. OMRÅDEN Embryologi, medfödda missbildningar(huvud) så som och bett och tandanomalier, gomspalt, (diskutera påverkan på funktion, lagstiftning), Parodontologi (hund eller katt): etiologi (dvs kunskap om respektive djurslags bakterieflora) patogenes, behandling, predisponerad faktorer ( genetiskt, immunologisk, andra sjukdomars inverkan, medicineringar som kan påverka) behandling, hemvård. Tandresorption hund och katt: Vad vet vi idag (genomgång av litteratur) etiologi, patogenes, diagnosställning, behandling, Oral medicin: kraniomandibulär osteopati, hypertrofisk osteopati, kattvirosers påverkan på munhålan, CFGS, CUPS, Juvenil parodontit, feline oral pain syndrom, oronasalfistulering, rotspetsabcess, tight lip syndrom hos Shar pei, TMJ dysplasi, sialoadenit, sialocoel, ranula, MMM, autoimmunasjukdomar, onkologi, systemsjukdomars inverkan på oralhälsa (ex: diabetes, njurinsufficien), orala komplikationer till andra sjukdomar och medicinering. Traumatiska skador: mjölktänder, permanenta unga tänder, vuxna tänder, predisponerande faktorer, diagnosställande, behandlingsalternativ, extraktionstekniker: incisiver, hörntand, multirotadade tänder, instrument och utrustning, sutureringsmaterial Bedövning: när, var, hur, för och nackdelar, vad finns dokumenterat, toxiska nivåer av olika bedövningsmedel på hund och katt. Övrig smärtlindring pre och postoperativt. Intraoral röntgen: lagstiftning, hur fungerar det, digital vs film, vilka storlekar, diskutera svårigheter Webbträff 2 och 3 (varav ett är obligatoriskt): 2ggr 6 timmar (beror på antal deltagare) 1månad efter första träff. Här sker presentation av respektive uppgift samt diskussion kring ämnena.

6 Wetlabb Inför wetlabbs förväntas varje kursdeltagare ha inhämtat den teoretiska kunskap som behandlas ovan. Kunskapskontroll sker innan wetlabb genom webbaserad fronterdugga där varje kursdeltagare får göra om provet tills godkänt resultat uppnåtts. Om inget godkänt resultat uppnås får kursdeltagaren stå över till nästa omgång. Inför wetlabb bör deltagarna ha återigen tittat på filmen om sövning av hund samt repetera farmakologi WETLABB: ANATOMI, RÖNTGEN, PTR, EXTRAKTIONSTEKNIK 3 DAGAR, FREDAG SÖNDAG Dag 1: Halv dag anatomi, halvdag PTR kadaver samt röntgen Dag 2: Halv dag PTR på försökshundar i narkos,( 3 grupper med 2 deltagare per grupp förmiddag, 3 grupper eftermiddag) Halv dag röntgen och introduktion till extraktion (kadaverträning extraktion av enkelrotade tänder) Dag 3: Kadaverträning: extraktion resterande tänder, kirurgisk och icke kirurgiskteknik Kursdeltagaren tar med sina egna handinstrument samt kirurgiutrustning Webbträff 4 och 5 vardera omfattande 6 timmar med 1 månadsintervall (1 obligatoriska) Vid dessa sker fallredovisning: Varje deltagare ska redovisa med anamnes, status, diagnoskriterier (bilder), rtgbilder, behandlingsstrategi, operationsberättelse (dokumenterad med bilder) och hemvårdsråd, ett av vardera följande behandlingar: PTR, TR, kirurgisk extraktion. Varje deltagare väljer ett av sina fallredovisningar som fördjupad fallredovisning och ska ha skickat en redovisning på max 5000 ord till övriga deltagare 1 vecka innan webbträffen. Kursdeltagaren ska diskutera sitt fall utifrån vetenskaplig dokumentation avseende etiologi, patogenes, diagnos, behandling samt prognos. (öppet för handledare). Tidpunkt för presentation avgörs av kursledare. Deltagaren skickar in fallförteckning till kursledaren 1 vecka innan första webbträffen. MODUL 2: ENDODONTI OCH ORTODONTI 3 DAGAR Wetlabb Litteraturhänvisningar läggs före kurs ut på fronterrum. Instuderingsfrågor läggs ut 1 månad innan wetlabb och ska vara besvarade på fronter 1 vecka innan wetlabb för att få delta i wetlabb. Om inte får aspiranten stå över till nästa kurstillfälle men betalar dock för hela modulen Kursen hålls i Halmstad i Acessia träningslokal med Cecilia Gorrell som ansvarig lärare.

7 Endodonti, tandreglering: etiska ställningstaganden, lagstiftning, olika behandlings alternativ för och nackdelar Två Webbmöten varav ett obligatoriskt Varje deltagare ska redogöra för en rotbehandling(kan vara på kadaver) med bilder och rtgbilder för varje steg. Diskussion kring tandreglering kontra extraktion. Kan användas för att presentera en fördjupad fallpresentation och då ska aspiranten ha skickat en redovisning på max 5000 ord till övriga deltagare 1 vecka innan webbträffen. Aspiranten ska diskutera sitt fall utifrån vetenskaplig dokumentation avseende etiologi, patogenes, diagnos, behandling samt ha tagit del av aktuell litteratur, visat förmåga att söka och kritiskt granska vetenskapliga studier samt analyserat vetenskapligt material. MODUL 3 RÖNTGEN OCH FALLPRESENTATIONER 2 DAGAR Varje deltagare ska presentera en helmunsstatus från 1 hund och 1 katt. Gruppen kommer att gemensamt diskutera bilderna och deras kvalité. MODUL4. UDDA DJURSLAG 2 DAGAR Fronter: Litteratur hänvisningar udda djurslag, instuderingsfrågor ska vara godkända innan modul 4 Wetlabb Udda Djurslag, externa föreläsare 2 Webbträffar varav 1 obligatorisk Varje deltagare ska presentera 1 fall där ett udda djurslag behandlats Kan användas för att presentera en fördjupad fallpresentation då ska aspiranten ha skickat en redovisning på max 5000 ord till övriga deltagare 1 vecka innan webbträffen. Aspiranten ska diskutera sitt fall utifrån vetenskaplig dokumentation avseende etiologi, patogenes, diagnos, behandling samt ha tagit del av aktuell litteratur, visat förmåga att söka och kritiskt granska vetenskapliga studier samt analyserat vetenskapligt material.) TENTAMEN Krav inför tentamen Deltagande i samtliga obligatoriska moment samt utfört obligatoriska moment och komplett loggbok.

8 Inlämning av loggbok, granskning av stickprov från fallförteckningen, 4 godkända fallpresentationer vid olika webbseminarie Examination av lärandemål Praktisk examen: Följande lärande mål examineras praktiskt genom att varje deltagare under utbildningens gång ska ha ett praktiskt moment där de får ta in 1 patient och följa denna från intag, ställa diagnos, behandla, skriva journal och ge hemråd vid SLU. Lärandemål: Kommunicera och arbeta i samverkan med djurägare och andra yrkesgrupper på en djurklinik, på ett djurskyddssäkert och professionellt sätt; hantera djur så att undersökning och behandling kan utföras på ett säkert sätt, för både djur och människor, dvs med tanke på djurskyddssmittskydds och arbetskyddsaspekter; visa ett professionellt förhållningssätt inom djurens hälso och sjukvård; diagnostisera och, enligt vetenskapligt arbetssätt och beprövad erfarenhet utföra dentala behandlingar på djur: Slutexamen 6 timmar skriftlig examen, 4 timmar praktisktprov

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet

Riktlinjer för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet ÖREBRO UNIVERSITET Samtliga fakultetsnämnder RIKTLINJER för kursplaner inom utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet Dessa riktlinjer har fastställts av samtliga fakultetsnämnder 1 den 23, 24 respektive

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund.

Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Webbaserad träning en modell skapad för att öka compliance inom rehabilitering av hund. Web-based training a model to increase compliance in the rehabilitation of dogs. Matilda Smeds Skara 2013 Djursjukskötarprogrammet

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare

Psykologprogrammets LATHUND. Fo r studenter och la rare Psykologprogrammets LATHUND Fo r studenter och la rare Läsåret 2015/2016 Uppdaterad maj 2015 1 Psykologprogrammets lathund Detta är en information om övergripande regler och principer på Psykologprogrammet

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap

Block 1, Hemuppgift Block 2, Förkravskontroll Block 3, Tillämpat Instruktörsskap Block 4, Utrustningskunskap Denna handledning är tänkt att vara ett stöd och en informationskälla för den som siktar på att via Svenska Klätterförbundet (SKF) examinera sig och därigenom bli auktoriserad inomhusklätterinstruktör.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Hållbarhetssamordnare Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 200 Studieort: Mölnlycke Studieform: Distans Studietakt: Deltid 50%

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Handlingsplan Studierektorskansliet 1.0 8 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Rickard Carlhed Tobias Kjellberg 2015-06-11 2017-06-11

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer