548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund"

Transkript

1 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten Solkatten 553 Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten inom länsnätverket i Östergötland 554 Politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården 555 Svar till Socialstyrelsen från sektor social omsorg 556 Ändrade regler för kostnadsfri avlösning 557 Frivilligcentral permanenta verksamheten 558 Samverkansavtal mellan parterna Finspångs kommun FAS 559 Ansökan om sponsring Finspångs Golfklubb 560 Beslut om vägnamn Grenadjärtorpsvägen 561 Östermalm 2:16 och 2:20 försäljning 562 Medborgarförslag från Åke Sjöblom om internationell vandring Gron runt 563 Medborgarförslag från Hans Mattsson om trafikinformation och vägnät på kommunens hemsida 564 Utveckling av Finspångs kommuns internbank och skuldförvaltning 565 Ajournering 566 Förslag till marknadsförings- och säljorganisation Destination Finspång

2 Information angående bildande av ett kommunalförbund 568 Ekonomisk uppföljning november Vallonbygden tomtförvärv 570 Ansökan om medel till KRUT i Finspång med Rejmyre som dragare Lokal förskoleverksamheten vid Kastanjen 572 Utvärdering linje 419 Finspång Kimstad 573 Verksamhetsplan för 2010 energi- och klimatrådgivning 574 Erstorps Grus överlåtelse av täkttillstånd 575 Synpunkter gällande samrådsförslag till översiktsplan för Vingåkers kommun 576 Medborgarförslag från Håkan Pergelius angående anskaffande av östgötaflaggor 577 Medborgarförslag ändring av vägskylt Klubbhusvägen till Villavägen Ansökan om bidrag för utbyte av vägtrumma Ingestorps samfällighetsförening 579 Ansökningar om föreningsbidrag för år 2010 avseende äldreoch handikapporganisationer 580 Svar på förfrågan till huvudmännen om erfarenheter av och synpunkter på det politiska samrådet inom vård- och omsorgsområdet och då särskilt Läns-SLAKO 581 Lednings- och kvalitetsstöd för kommunstyrelsen 582 Valärenden 583 Valfrihet hemtjänst enligt LOV slutrapport etapp Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan samt Vägledande principer för bestämmande av bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor från kommuner inom Regionförbundet Östsam

3 Anmälan av delegationsbeslut 586 Delgivningar 587 Kurser och konferenser

4 (70) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Carl-Gustaf Mörner (M) Leif Jonsson (KD) Larseric Ramlöv (FP) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Ulrika Jeansson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ritha Andersson (M) Ralf Kronholm (M) Fredrik Blomberg (C) Christer Lundström (FP) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Anders Härnbro (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Anders Härnbro ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

5 Bilaga l Övriga deltagande Anders Axelsson kommundirektör Leif Björk, kommunsekreterare Anette Asklöf, ekonomichef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Anna Creutz, enhetschef Marie Stark, Finspångs samordningsförbund Birgitta Klasson, Finspångs samordningsförbund

6 Ks 548 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 7 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. 2. Att ärende 22 Transportenheten organisering utgår. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändringar: 1. Att ärende 7 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. 2. Att ärende 22 Transportenheten organisering utgår.

7 Ks 549 Dnr Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS I jämförelseprojektet Mellannyckeln har 10 mellanstora kommuner i mellansverige jämfört sin handikappomsorg/lss-verksamheter (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade). Genom befintlig statistik och egna undersökningar tas nyckeltal fram som ska mäta effektiviteten ur ett medborgar- och kommunledningsperspektiv. Målet är att hitta goda exempel som kan hjälpa andra kommuner att höja kvaliteten i sin verksamhet. Rapporten presenteras nu för kommunstyrelsen. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att rapporten tillställs sektor social omsorg. 2. Att sektor social omsorg ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra verksamheten utifrån rapportens innehåll och återrapportera dessa åtgärder till kommunstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (V), Inge Jacobsson (M), Berit Martinsson (S), Anders Axelsson, kommundirektör och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

8 Ks 550 Dnr Finspångs samordningsförbund Anna Creutz, ordförande, Birgitta Klasson och Marie Stark, Finspångs samordningsförbund, informerar i ärendet. Samordningsförbund är en samordning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och Landstinget. Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ett samordningsförbund är en egen juridisk person med en egen styrelse. Det finns idag drygt 90 samordningsförbund i Sverige och antalet ökar hela tiden. Finansieringen kommer till 50 % från Försäkringskassan och 25 % vardera från kommunen och Landstinget. Finansieringen grundas på 5 % av de totala sjukpenningsanslagen. Det huvudsakliga uppdraget är att stödja samverkan mellan de fyra parterna genom bland annat planering, finansiering och uppföljning. Det primära syftet är att förbättra enskildas förmåga till förvärvsarbete. Andra viktiga syften är att förhindra att människor hamnar i en gråzon eller slussas runt mellan olika aktörer. Insatserna ska riktas till individer i åldern år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna och som uppbär offentlig försörjning. Finspångs samordningsförbund har funnits sedan och har en budget på 6 miljoner kronor. Styrelsen består av politiker från kommun, landsting och tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På kansliet jobbar förbundschefen och processtödjare på heltid samt en ekonom och administratör på deltid. I projekten jobbar arbetslivscoacher och ungdomscoacher. Sex större projekt pågår och dessa är: Rehabrådgivarna NiF. Resursteam Norra enheten som startar till hösten. Ungdomscoach. Arbetslivscoach. Medborgarcentrum. Uppföljning och utvärdering. Forts.

9 Forts Ks 550 (Finspångs samordningsförbund) Medborgarcentrum syftar till att stimulera och integrera samverkan och gemensam handling i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet är att skapa effektivare arbetsprocesser och minska behovet av samhällets resurser. Samverkansarbetet ska bygga på: Tilltro och acceptans för varandras bedömningar och beslut. Flerpartsmöten med den enskilde som huvudsaklig mötesform. En kultur som främjar samverkan. Gemensamt ansvarstagande för att motverka att människor skyfflas runt mellan myndigheter. Yttrande Anders Axelsson, kommundirektör, Denny Lawrot (C), Ulrika Jeansson (S), Rune Haagel (S) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

10 Ks 551 Dnr Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 I föreliggande förslag inom kategorin Förening har taxan för ungdom höjts med 2,5 % och taxan för vuxna med 5 % avrundat till närmaste enkrona. Motsvarande höjning har även gjorts inom kategorin Övriga, dock har taxan för camping och Högholmsstugan avrundats till närmaste femkrona. Motivet till höjningen ligger dels i ökade driftskostnader, dels i en relativt låg avgiftsnivå i jämförelse med näraliggande kommuner. Undantaget är ishallen. Enligt entreprenadavtalet mellan kommunen och Medley fastställer kommunen badavgifterna i nya badhuset på Arena Grosvad. Medley har rätt att erbjuda olika former av rabatter. Avgifter för bowling, gym, gruppträning etc. bestäms av Medley. Nuvarande badavgifter har gällt sedan badet öppnade För 2010 föreslår Medley en prisökning med 10 kronor per bad för alla ålderskategorier under alla tider och alla dagar när man betalar engångsentré. Prisökningen motiveras av en marknadsanpassning till liknande badanläggningar med jämförbar standard. Sektorn arbete och lärande föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa upprättat förslag till taxor för idrotts- och fritidsanläggningar Yttrande Larseric Ramlöv (FP), Berit Martinsson (S), Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson kommundirektör, Conny Lindgren (V), Anders Härnbro (S), Stig Jansson (M), Rune Haagel (S) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Forts.

11 Forts Ks 551 (Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

12 Ks 552 Dnr Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten Solkatten Finspångs kommun beviljades medel till att under 2009 förstärka samverkan och utveckla barngruppsverksamhet lokalt. I syfte att bredda kompetensen hos personalen så att barngruppsverksamheten kan utökas, förstärka samverkan både lokalt och regionalt samt kvalitetssäkra densamma har utbildningsinsatser genomförts. I rapporten redovisas de utbildningsinsatser som genomförts och hur dessa kunskaper förvaltas i det löpande arbetet. Sektorn barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom rapporten. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

13 Ks 553 Dnr Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten inom länsnätverket i Östergötland Finspångs kommun beviljades medel för att under 2008 och 2009 arbeta i ett nätverk med länets kommuner för att få till stånd en strukturerad samverkan kring barn i svåra livssituationer. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i syfte att bredda kompetensen hos personalen som arbetar i barngruppsverksamhet har genomförts via ett antal gemensamma träffar. I rapporten redovisas de utbildningsinsatser som genomförts och hur dessa kunskaper förvaltas i det löpande arbetet. Sektorn barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom rapporten. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

14 Ks 554 Dnr Politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården Till grund för all hälso- och sjukvård ligger Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Där regleras sjukvårdshuvudmannens(vårdgivarens) ansvar för hur hälso- och sjukvård ska bedrivas. Det gäller även den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs inom kommunens ansvarsområde. Vårdgivaren skall ta fram mål med den hälso- och sjukvård inklusive tandhälsa som bedrivs som sedan verksamhetens ska arbeta mot. Dessa mål ska brytas ned och systematiskt följas upp för att uppnå en god och säker vård. Finspångs kommuns hälso- och sjukvård, inkl. tandhälsa och rehabilitering ska vara av god kvalitet genom: Att ha en hög patientsäkerhet Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut Att ingen ska behöva dö ensam Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anta följande politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården: Att ha en hög patientsäkerhet Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut Att ingen ska behöva dö ensam Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Denny Lawrot (C), Carl-Gustaf Mörner (M) och Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet. Forts.

15 Forts Ks 554 (Politiska mål inom den kommunala hälso- ) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

16 Ks 555 Dnr Svar till Socialstyrelsen från sektor social omsorg Efter tillsynsbesök den 10 september på Berggården påtalar Socialstyrelsen i sitt beslut två stycken förbättringsområden gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa områden är: Kommunstyrelsen måste upprätta övergripande mål för hälso- och sjukvården inklusive tandhälsa samt implementera detta bland personalen. MAS tillsammans med verksamhetschef måste göra en plan och följa upp att all personal i boendet har rätt kompetens vad gäller mun- och tandhälsa Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom MAS och verksamhetschefens svar till Socialstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

17 Ks 556 Dnr Ändrade regler för kostnadsfri avlösning Omsorgsnämnden beslutade i oktober 2002 att Finspångs kommun ska tillhandahålla kostnadsfri avlösning upp till 10 timmar per månad för personer som vårdar och stöder en närstående. Syftet med insatsen är att ge den som vårdar en närstående möjlighet till avkoppling och ett eget socialt liv. Det är ett behovsbedömt bistånd som fastställs genom myndighetsbeslut av biståndshandläggare. Avlösningen/stödet utförs av personal från anhörigteamet. Det har visat sig att det finns ett behov att utöka tiden för kostnadsfri avlösning för anhörig/närstående som bor i kommunens ytterområde d.v.s. utanför centralorten. Eftersom restiden till centralorten för anhörigvårdaren ingår i de tio timmarna hinner anhörigvårdarna endast handla mat, eget läkarbesök eller liknande. Möjligheten till egen tid för t.ex. badhusbesök eller frisör är svårt att få tillfredställt på grund av tidsbrist. Bedömningen är att det inte handlar om några stora volymer utan det är några få personer i kommunens ytterområden som ansöker och beviljas insatsen varje år. Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att timmarna för kostnadsfri avlösning ska vara 10 timmar per månad inom centralorten. 2. Att utöka till 15 timmar per månad om personen bor i kommunens ytterområden. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. Forts.

18 Forts Ks 556 (Ändrade regler för kostnadsfri avlösning) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 557 Dnr Frivilligcentral permanenta verksamheten Hösten 2007 började frivilliginsatserna organiseras i Finspångs kommun och 2008 startades verksamheten.2009 arbetar 60 volontärer med frivilliginsatser och det finns en arbetsledning som är en sammanhållande resurs som visat sig vara viktig för verksamheten. Arbetsledarskapet delas med arbetsledningen inom anhörigvården. Detta är ett projekt som pågår fram till december Volontärerna har bland annat uppdrag som sjukhusvärdar på Närsjukvården i Finspång och är också med som stöd och hjälp för personer som behöver hjälp till läkare eller dylikt. Social gemenskap så som fika, samtal, promenader är också ett område som är viktigt och ökar möjligheten för våra äldre att slippa isolering och det är en stor del av frivilligcentralens arbete. Det finns även två träffpunkter Ekkällan och Risings väg som är helt baserad på frivilliginsatser. Frivilligcentralen gör att personer, främst i det ordinära boendet, kan få stöd och hjälp att komma till sjukhus, hårfrisör m.m. eller läsa tidningen och vara medmänniska. Social gemenskap höjer kvalitén för våra äldre i Finspångs kommun. Frivilligcentralen är även behjälplig som medföljare till personer som bor i särskilt boende för läkarbesök eller liknande. Detta till stort värde för våra äldre i kommunen då möjligheten att få med vårdpersonal på dessa resor är svårt. Kostnaden för frivilligcentralen är förutom 50 % arbetsledning hyreskostnad för kontorslokaler där man gemensamt med anhörigvården svarar i telefon och träffar volontärer. Hyreskostnad kronor/år, telefon, bil etc. ca kronor/år. Det är viktigt att det finns en arbetsledning som fördelar ärenden och sätter samman scheman för volontärerna. Under år 2010 drivs frivilligcentralen och anhörigstöd med riktade medel från Socialstyrelsen i form av driftsprojekt. Från 2011 kommer de riktade medlen läggas i det generella statsbidraget. För att verksamheten ska kunna fortgå behövs en överflyttning av dessa märkta medel till frivilligcentralen och anhörigstödet. Forts.

20 Forts Ks 557 (Frivilligcentral permanenta verksamheten) Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att permanenta verksamheten Frivilligcentral. 2. Att finansiera verksamhetsledare genom de resursmedel som kommunen får från Socialstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Anders Härnbro (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

21 Ks 558 Dnr Samverkansavtal mellan parterna Finspångs kommun FAS I november 2008 tillsattes i Cesam (Centrala Samverkansgruppen) en arbetsgrupp vars uppdrag var att skriva förslag till ett samverkansavtal mellan parterna (fack och arbetsgivare) i Finspångs kommun. Utgångspunkten för det lokala samverkansavtalet är den centrala överenskommelsen som gjorts mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och de fackliga organisationerna och som går under namnet FAS (förnyelse, arbetsmiljö, samverkan). Cesam utsåg en arbetsgrupp om fyra medlemmar. Arbetsgivaren har representerats av Inga-Maj Racksäter och Karin Nilsen på personalavdelningen och fackförbunden av Lisa Andersson Hansson (SKTF), samt Sven-Olov Carlberg (Kommunal). Gruppen har studerat olika avtal från andra kommuner i landet. Vid flera tillfällen har återkoppling skett till Cesam. Arbetsgruppen har sedan enats om ett förslag till avtal som gått på remiss till de fackförbund som kommunen har kollektivavtal med, samt till kommunledningsgruppen. Efter remissvar har några synpunkter lagts till och några formuleringar ändrats. Det bearbetade förslaget ska nu presenteras och kollektivavtal kommer att tecknas enskilt med respektive fackförbund. Samverkansavtal FAS i Finspångs kommun kommer till stånd endast om samtliga fackliga organisationer undertecknar likalydande avtal. Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan en sammanfattning Samverkanssystemet garanterar medarbetarna delaktighet och medinflytande. För att uppnå detta krävs en målinriktad process där alla är delaktiga. Fungerande samverkan förutsätter god kommunikation i organisationens delar såväl som mellan medarbetare och chefer ute på arbetsplatserna. Fackliga representanter har en väsentlig roll i systemet och det är viktigt att de ges möjligheter till kommunikation med sina medlemmar. Syftet med FAS är att underlätta samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet. Systemet ska underlätta fortlöpande utveckling av verksamheterna så att de uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Samverkan syftar även till att integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor. Forts.

22 Forts Ks 558 (Samverkansavtal mellan parterna ) För att samverkanssystemet ska fungera krävs en ständig och öppen dialog mellan arbetsgivaren, medarbetaren och dess fackliga företrädare om verksamhet, måluppfyllelse och resurser. Utgångspunkt för samverkan är att frågor behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Därför är medarbetarna och arbetsplatsträffen basen i systemet. Frågor som inte kan lösas på arbetsplatsen ska lyftas i samverkanssystemet och återkopplas både uppåt och nedåt i organisationen. Det ska finnas ett starkt samband mellan medarbetaren, arbetsplatsen och organisationen i sin helhet och därför är kommunikationen mellan de olika nivåerna av stor betydelse. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta att ta informationen till protokollet och ge kommundirektören i uppdrag 1. Att slutföra arbetet tillsammans med de fackliga organisationerna om samverkansavtal FAS i Finspångs kommun. 2. Att teckna kollektivavtal med de fackliga organisationerna om FAS i Finspångs kommun, under förutsättning att samtliga parter undertecknar likalydande avtal. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson, kommundirektör och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

23 Ks 559 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs Golfklubb Finspångs Golfklubb har i skrivelse till kommunstyrelsekontoret ansökt om sponsring för säsongen 2009/2010. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs Golfklubb. Denna motprestation består exempelvis av reklam på material samt annonsering i program och ytor kring Finspångs golfbana. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs Golfklubb engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Kommunfullmäktige antog , 155 en ny sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör en Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; elitnivå (dvs. på vilken nivå bedrivs sporten) och marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs Golfklubb har 2009 för tredje året i rad sitt elitlag i elitserien. Klubbens nyckelspelare Petter Bocian vann 2008 svenska touren och spelar nu på Challengetour i Europa. Detta gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional elitnivå vad det gäller elitnivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av Modell för sponsring för Finspångs kommun, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för Finspångs Golfklubb är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken regional nivå (dvs. laget förekommer då och då i regionala media) Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är elitnivå (dvs. på vilken nivå bedrivs sporten) och 50 procent är marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Forts.

24 Forts Ks 559 (Ansökan om sponsring Finspångs golfklubb) Finspångs kommuns budget för sponsring under 2009 är på totalt kronor, vilket innebär att Finspångs Golfklubb enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs Golfklubb sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

25 Ks 560 Dnr Beslut om vägnamn Grenadjärtorpsvägen Tidigare har några av lokalerna inom Hävla Bruks område adress Brenäsvägen vilket är naturligt med tanke på infarten till dessa. Då företaget expanderat och stora industrilokaler står utan belägenhetsadress samtidigt som ytterligare byggnation förväntas, behövs en ny vägadress inom området. En belägenhetsadress är viktig för att kunna lokalisera sig till rätt byggnad. Den används även av utryckningsfordon och taxi som lägger in adressen i GPS-system. På kartor över området finns namnet Grenadjärtorpet. Torpet var ursprungligen ett av de sista knekttorp där en tjänstgörande indelt soldat levde. Eftersom lagen om god ortsnamnssed bör följas i statlig och kommunal verksamhet bör detta namn inte falla i glömska. Den vägsträcka som avses går från Brenäsvägen och rundar Hävla Bruk på sin väg norrut mot reningsverket. Förslaget är att vägen åsätts namnet Grenadjärtorpsvägen. Hävla Bruk har inga synpunkter på lämnat namnförslag. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att vägen från Brenäsvägen runt Hävla Bruk och vidare till reningsverket åsätts namnet Grenadjärtorpsvägen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 561 Dnr Östermalm 2:16 och 2:20 försäljning Intresseanmälan har inkommit från Roy och Simin Lindberg, Bergslagsvägen 52, Finspång, att få köpa båda fastigheterna Östermalm 2:16 och 2:20 och genom fastighetsreglering slå samman fastigheterna till en enda fastighet.de båda obebyggda fastigheterna ligger utmed Östermalmsvägen mellan Filarevägen och Fräsarevägen. Marken används idag olovandes som parkeringsyta. Kontakt har tagits med Bovista om deras eventuella parkeringsbehov. De har meddelat att de inte har behov av nämnda tomtmark. Fastigheten Östermalm 2:16 har en areal av m 2 och Östermalm 2: m 2, totalt m 2. Samhällsplaneringsenheten har tillsammans med Finspångs Tekniska Verk gjort följande kostnadsberäkning: En förutsättning är att tomterna regleras samman till en tomt i enlighet med nedanstående prisförslag och att köparen står för lantmäterikostnaderna. Tomtpris :- + 63:-/m 2 => :- Fjärrvärmeanslutning **) (exkl växlare) => : :- VA :- x 18,75 x m 2 *) => :- Till detta kommer lantmäterikostnad ~ :- Totalt ~ :- Utöver ovanstående kostnader kommer bland annat lagfartskostnad, kostnad för el- och teleanslutning m m. *) m 2 är begränsningsregeln för småhustomter. **) Tomten säljs enbart med fjärrvärmeanslutning, m a o indragen till ventil på innervägg enligt tidigare beslut för området. Forts.

27 Forts Ks 561 (Östermalm 2:16 och 2:20 - försäljning) Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att sälja fastigheterna Östermalm 2:16 och Östermalm 2:20 till Roy och Simin Lindberg för en köpeskilling om kronor inklusive fjärrvärmeanslutningsavgift. 2. Att reglera fastigheterna till en enda fastighet genom lantmäteriförrättning, som bekostas av köparen. 3. Att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram handlingar för ärendets handläggande. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 562 Dnr Medborgarförslag från Åke Sjöblom om internationell vandring Gron runt Åke Sjöblom, Svenska Folksportförbundet, har inkommit med ett medborgarförslag angående internationell vandring Gron runt. Åke Sjöbloms förslag är att: Finspångs kommun ska anordna en internationell vandring runt Gron. Anledningarna är flera, t.ex området är ett av Finspångs vackraste, Stjärnviks slott är sevärt samt att det finns många tillval efter vandringen. Motiven till förslaget är många: En ny underbar väg utmed stranden vid Hårstorp är klar. Närheten till Arena Grosvad. Cykel- och mindre vägar finns redan på större delen av sträckan. Många bor i anslutning till leden. Åke Sjöblom tycker att Finspångs kommun bör ta kontakt med ägaren till Stjärnviks slott för att hitta ett bra vägalternativ från slottet till Gårdssmedjan. Han vill också att man undersöker möjligheten till en liten gångstig utmed den nya fågelsjön. Näringslivschef Suzanne Gadd har varit i kontakt med ägarna på Stjärnviks slott. De har träffats i ett möte för att undersöka möjligheten att få till en bra promenadväg förbi fågelsjön (Vadsjön) som tillhör Stjärnviks slott. Ägarna är positivt inställda till vandring runt Gron men ser inte att sträckan vid sjön är aktuell då denna miljö är känslig för häckande fåglar i området.många går vandringen idag och använder sig av gamla landsvägen vid Butbro. Problemet ligger i att man i dagsläget måste passera över den starkt trafikerade väg 51 på två ställen för att kunna vandra sträckan runt Gron. Övriga möjligheter för att slippa korsa väg 51 har diskuterats med ägarna. Topografin möjliggör inte detta. Först när den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 51 står klar (ansluter till vandringen vid Norralundsvägen) kan en säker vandring erbjudas. Forts.

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning 2010-01-18 Paragrafer 1 Kommunstyrelsens ärendelista 2 Månadsrapport för pensionsportföljen november 2009 3 Finansrapport november 2009 4 Information om förändrad struktur på grund- och förskolan 5 Ny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande...

Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör. Per-Åke Andersson (V) och Bengt Eriksson (S) Justerande... 2009-02-02 1 (13) Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Finspång, kl 17.00 18.00 Beslutande Se sidan 3-4, 28 Övriga deltagande Fredrik Bonander, kommunsekreterare Sven-Inge Arnell, kommundirektör

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 mars 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-9 2013-01-08 Sida 1-9 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-08, kl. 08.15-11.40. Beslutande Bengt-Åke Rehn, S Anna Hed, C Lennart Sohlberg, S Peter Helander, C Malin Höglund, M Övriga deltagare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-12-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-12-13 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Kommunkontoret, måndag 20 juni 2016, kl 13:00. Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN- Plats och tid Kroksbo, Enåker kl 09:00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Karl-Arne T Larsson (C) Ljiljana Micic (LP) Gudrun Wängelin Lernskog (C) Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-05-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, måndagen den 18 maj 2009, kl. 14.00-18.10 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s) Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Tillgänglighet 5 Tillgänglighetspris 6 Information om Mötesplats Krokom

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-03-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-03-13 kl 08.00-11.00 Beslutande Ewa Arvidsson (s) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Bertil Fryklind (c) ersättare

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6)

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5 VÄNERSBORG/MELLERUD Sammanträdesdatum sida 2013-11-27 1(6) Nr 5 2013-11-27 1(6) Plats och tid Samordningsförundets kontor Sundsgatan 17, den 27 november 2013, klockan 10:00 11:00 ande Tove Af Geijerstam (Kommunerna) Carina Wickström (Arbetsförmedlingen) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s)

Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson (s) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal måndagen den 14 december 2009, kl 09.00-15.15 Ingemar Svanström (c), ordförande Marita Björkvall (kd) Folke Karlsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-10-20 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.30 17.20 Beslutande Ledamöter Kerstin Ahlin (S), ordf Kirsti Håkansson (S) Ann-Marie Fridh (S) Monica Styhr (S) Martin Normark

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden

NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2009-08-27 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.30, 11.30-11.50, 13.00-15.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 54 Redovisning av delegationsärenden... 4 55 Besök av Förbundschef Peter Hedfors från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden... 5 56 Information från Medicinskt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, klockan 09:00 12:10 2010-08-19 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-08-19 klockan 09:00 12:10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin (FP) Carina Stenman

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer