548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund"

Transkript

1 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten Solkatten 553 Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten inom länsnätverket i Östergötland 554 Politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården 555 Svar till Socialstyrelsen från sektor social omsorg 556 Ändrade regler för kostnadsfri avlösning 557 Frivilligcentral permanenta verksamheten 558 Samverkansavtal mellan parterna Finspångs kommun FAS 559 Ansökan om sponsring Finspångs Golfklubb 560 Beslut om vägnamn Grenadjärtorpsvägen 561 Östermalm 2:16 och 2:20 försäljning 562 Medborgarförslag från Åke Sjöblom om internationell vandring Gron runt 563 Medborgarförslag från Hans Mattsson om trafikinformation och vägnät på kommunens hemsida 564 Utveckling av Finspångs kommuns internbank och skuldförvaltning 565 Ajournering 566 Förslag till marknadsförings- och säljorganisation Destination Finspång

2 Information angående bildande av ett kommunalförbund 568 Ekonomisk uppföljning november Vallonbygden tomtförvärv 570 Ansökan om medel till KRUT i Finspång med Rejmyre som dragare Lokal förskoleverksamheten vid Kastanjen 572 Utvärdering linje 419 Finspång Kimstad 573 Verksamhetsplan för 2010 energi- och klimatrådgivning 574 Erstorps Grus överlåtelse av täkttillstånd 575 Synpunkter gällande samrådsförslag till översiktsplan för Vingåkers kommun 576 Medborgarförslag från Håkan Pergelius angående anskaffande av östgötaflaggor 577 Medborgarförslag ändring av vägskylt Klubbhusvägen till Villavägen Ansökan om bidrag för utbyte av vägtrumma Ingestorps samfällighetsförening 579 Ansökningar om föreningsbidrag för år 2010 avseende äldreoch handikapporganisationer 580 Svar på förfrågan till huvudmännen om erfarenheter av och synpunkter på det politiska samrådet inom vård- och omsorgsområdet och då särskilt Läns-SLAKO 581 Lednings- och kvalitetsstöd för kommunstyrelsen 582 Valärenden 583 Valfrihet hemtjänst enligt LOV slutrapport etapp Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan samt Vägledande principer för bestämmande av bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor från kommuner inom Regionförbundet Östsam

3 Anmälan av delegationsbeslut 586 Delgivningar 587 Kurser och konferenser

4 (70) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Carl-Gustaf Mörner (M) Leif Jonsson (KD) Larseric Ramlöv (FP) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Ulrika Jeansson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ritha Andersson (M) Ralf Kronholm (M) Fredrik Blomberg (C) Christer Lundström (FP) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Anders Härnbro (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Anders Härnbro ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

5 Bilaga l Övriga deltagande Anders Axelsson kommundirektör Leif Björk, kommunsekreterare Anette Asklöf, ekonomichef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Anna Creutz, enhetschef Marie Stark, Finspångs samordningsförbund Birgitta Klasson, Finspångs samordningsförbund

6 Ks 548 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 7 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. 2. Att ärende 22 Transportenheten organisering utgår. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändringar: 1. Att ärende 7 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. 2. Att ärende 22 Transportenheten organisering utgår.

7 Ks 549 Dnr Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS I jämförelseprojektet Mellannyckeln har 10 mellanstora kommuner i mellansverige jämfört sin handikappomsorg/lss-verksamheter (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade). Genom befintlig statistik och egna undersökningar tas nyckeltal fram som ska mäta effektiviteten ur ett medborgar- och kommunledningsperspektiv. Målet är att hitta goda exempel som kan hjälpa andra kommuner att höja kvaliteten i sin verksamhet. Rapporten presenteras nu för kommunstyrelsen. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att rapporten tillställs sektor social omsorg. 2. Att sektor social omsorg ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra verksamheten utifrån rapportens innehåll och återrapportera dessa åtgärder till kommunstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (V), Inge Jacobsson (M), Berit Martinsson (S), Anders Axelsson, kommundirektör och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

8 Ks 550 Dnr Finspångs samordningsförbund Anna Creutz, ordförande, Birgitta Klasson och Marie Stark, Finspångs samordningsförbund, informerar i ärendet. Samordningsförbund är en samordning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och Landstinget. Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ett samordningsförbund är en egen juridisk person med en egen styrelse. Det finns idag drygt 90 samordningsförbund i Sverige och antalet ökar hela tiden. Finansieringen kommer till 50 % från Försäkringskassan och 25 % vardera från kommunen och Landstinget. Finansieringen grundas på 5 % av de totala sjukpenningsanslagen. Det huvudsakliga uppdraget är att stödja samverkan mellan de fyra parterna genom bland annat planering, finansiering och uppföljning. Det primära syftet är att förbättra enskildas förmåga till förvärvsarbete. Andra viktiga syften är att förhindra att människor hamnar i en gråzon eller slussas runt mellan olika aktörer. Insatserna ska riktas till individer i åldern år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna och som uppbär offentlig försörjning. Finspångs samordningsförbund har funnits sedan och har en budget på 6 miljoner kronor. Styrelsen består av politiker från kommun, landsting och tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På kansliet jobbar förbundschefen och processtödjare på heltid samt en ekonom och administratör på deltid. I projekten jobbar arbetslivscoacher och ungdomscoacher. Sex större projekt pågår och dessa är: Rehabrådgivarna NiF. Resursteam Norra enheten som startar till hösten. Ungdomscoach. Arbetslivscoach. Medborgarcentrum. Uppföljning och utvärdering. Forts.

9 Forts Ks 550 (Finspångs samordningsförbund) Medborgarcentrum syftar till att stimulera och integrera samverkan och gemensam handling i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet är att skapa effektivare arbetsprocesser och minska behovet av samhällets resurser. Samverkansarbetet ska bygga på: Tilltro och acceptans för varandras bedömningar och beslut. Flerpartsmöten med den enskilde som huvudsaklig mötesform. En kultur som främjar samverkan. Gemensamt ansvarstagande för att motverka att människor skyfflas runt mellan myndigheter. Yttrande Anders Axelsson, kommundirektör, Denny Lawrot (C), Ulrika Jeansson (S), Rune Haagel (S) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

10 Ks 551 Dnr Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 I föreliggande förslag inom kategorin Förening har taxan för ungdom höjts med 2,5 % och taxan för vuxna med 5 % avrundat till närmaste enkrona. Motsvarande höjning har även gjorts inom kategorin Övriga, dock har taxan för camping och Högholmsstugan avrundats till närmaste femkrona. Motivet till höjningen ligger dels i ökade driftskostnader, dels i en relativt låg avgiftsnivå i jämförelse med näraliggande kommuner. Undantaget är ishallen. Enligt entreprenadavtalet mellan kommunen och Medley fastställer kommunen badavgifterna i nya badhuset på Arena Grosvad. Medley har rätt att erbjuda olika former av rabatter. Avgifter för bowling, gym, gruppträning etc. bestäms av Medley. Nuvarande badavgifter har gällt sedan badet öppnade För 2010 föreslår Medley en prisökning med 10 kronor per bad för alla ålderskategorier under alla tider och alla dagar när man betalar engångsentré. Prisökningen motiveras av en marknadsanpassning till liknande badanläggningar med jämförbar standard. Sektorn arbete och lärande föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa upprättat förslag till taxor för idrotts- och fritidsanläggningar Yttrande Larseric Ramlöv (FP), Berit Martinsson (S), Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson kommundirektör, Conny Lindgren (V), Anders Härnbro (S), Stig Jansson (M), Rune Haagel (S) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Forts.

11 Forts Ks 551 (Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

12 Ks 552 Dnr Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten Solkatten Finspångs kommun beviljades medel till att under 2009 förstärka samverkan och utveckla barngruppsverksamhet lokalt. I syfte att bredda kompetensen hos personalen så att barngruppsverksamheten kan utökas, förstärka samverkan både lokalt och regionalt samt kvalitetssäkra densamma har utbildningsinsatser genomförts. I rapporten redovisas de utbildningsinsatser som genomförts och hur dessa kunskaper förvaltas i det löpande arbetet. Sektorn barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom rapporten. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

13 Ks 553 Dnr Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten inom länsnätverket i Östergötland Finspångs kommun beviljades medel för att under 2008 och 2009 arbeta i ett nätverk med länets kommuner för att få till stånd en strukturerad samverkan kring barn i svåra livssituationer. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i syfte att bredda kompetensen hos personalen som arbetar i barngruppsverksamhet har genomförts via ett antal gemensamma träffar. I rapporten redovisas de utbildningsinsatser som genomförts och hur dessa kunskaper förvaltas i det löpande arbetet. Sektorn barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom rapporten. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

14 Ks 554 Dnr Politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården Till grund för all hälso- och sjukvård ligger Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Där regleras sjukvårdshuvudmannens(vårdgivarens) ansvar för hur hälso- och sjukvård ska bedrivas. Det gäller även den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs inom kommunens ansvarsområde. Vårdgivaren skall ta fram mål med den hälso- och sjukvård inklusive tandhälsa som bedrivs som sedan verksamhetens ska arbeta mot. Dessa mål ska brytas ned och systematiskt följas upp för att uppnå en god och säker vård. Finspångs kommuns hälso- och sjukvård, inkl. tandhälsa och rehabilitering ska vara av god kvalitet genom: Att ha en hög patientsäkerhet Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut Att ingen ska behöva dö ensam Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anta följande politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården: Att ha en hög patientsäkerhet Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut Att ingen ska behöva dö ensam Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Denny Lawrot (C), Carl-Gustaf Mörner (M) och Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet. Forts.

15 Forts Ks 554 (Politiska mål inom den kommunala hälso- ) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

16 Ks 555 Dnr Svar till Socialstyrelsen från sektor social omsorg Efter tillsynsbesök den 10 september på Berggården påtalar Socialstyrelsen i sitt beslut två stycken förbättringsområden gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa områden är: Kommunstyrelsen måste upprätta övergripande mål för hälso- och sjukvården inklusive tandhälsa samt implementera detta bland personalen. MAS tillsammans med verksamhetschef måste göra en plan och följa upp att all personal i boendet har rätt kompetens vad gäller mun- och tandhälsa Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom MAS och verksamhetschefens svar till Socialstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

17 Ks 556 Dnr Ändrade regler för kostnadsfri avlösning Omsorgsnämnden beslutade i oktober 2002 att Finspångs kommun ska tillhandahålla kostnadsfri avlösning upp till 10 timmar per månad för personer som vårdar och stöder en närstående. Syftet med insatsen är att ge den som vårdar en närstående möjlighet till avkoppling och ett eget socialt liv. Det är ett behovsbedömt bistånd som fastställs genom myndighetsbeslut av biståndshandläggare. Avlösningen/stödet utförs av personal från anhörigteamet. Det har visat sig att det finns ett behov att utöka tiden för kostnadsfri avlösning för anhörig/närstående som bor i kommunens ytterområde d.v.s. utanför centralorten. Eftersom restiden till centralorten för anhörigvårdaren ingår i de tio timmarna hinner anhörigvårdarna endast handla mat, eget läkarbesök eller liknande. Möjligheten till egen tid för t.ex. badhusbesök eller frisör är svårt att få tillfredställt på grund av tidsbrist. Bedömningen är att det inte handlar om några stora volymer utan det är några få personer i kommunens ytterområden som ansöker och beviljas insatsen varje år. Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att timmarna för kostnadsfri avlösning ska vara 10 timmar per månad inom centralorten. 2. Att utöka till 15 timmar per månad om personen bor i kommunens ytterområden. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. Forts.

18 Forts Ks 556 (Ändrade regler för kostnadsfri avlösning) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 557 Dnr Frivilligcentral permanenta verksamheten Hösten 2007 började frivilliginsatserna organiseras i Finspångs kommun och 2008 startades verksamheten.2009 arbetar 60 volontärer med frivilliginsatser och det finns en arbetsledning som är en sammanhållande resurs som visat sig vara viktig för verksamheten. Arbetsledarskapet delas med arbetsledningen inom anhörigvården. Detta är ett projekt som pågår fram till december Volontärerna har bland annat uppdrag som sjukhusvärdar på Närsjukvården i Finspång och är också med som stöd och hjälp för personer som behöver hjälp till läkare eller dylikt. Social gemenskap så som fika, samtal, promenader är också ett område som är viktigt och ökar möjligheten för våra äldre att slippa isolering och det är en stor del av frivilligcentralens arbete. Det finns även två träffpunkter Ekkällan och Risings väg som är helt baserad på frivilliginsatser. Frivilligcentralen gör att personer, främst i det ordinära boendet, kan få stöd och hjälp att komma till sjukhus, hårfrisör m.m. eller läsa tidningen och vara medmänniska. Social gemenskap höjer kvalitén för våra äldre i Finspångs kommun. Frivilligcentralen är även behjälplig som medföljare till personer som bor i särskilt boende för läkarbesök eller liknande. Detta till stort värde för våra äldre i kommunen då möjligheten att få med vårdpersonal på dessa resor är svårt. Kostnaden för frivilligcentralen är förutom 50 % arbetsledning hyreskostnad för kontorslokaler där man gemensamt med anhörigvården svarar i telefon och träffar volontärer. Hyreskostnad kronor/år, telefon, bil etc. ca kronor/år. Det är viktigt att det finns en arbetsledning som fördelar ärenden och sätter samman scheman för volontärerna. Under år 2010 drivs frivilligcentralen och anhörigstöd med riktade medel från Socialstyrelsen i form av driftsprojekt. Från 2011 kommer de riktade medlen läggas i det generella statsbidraget. För att verksamheten ska kunna fortgå behövs en överflyttning av dessa märkta medel till frivilligcentralen och anhörigstödet. Forts.

20 Forts Ks 557 (Frivilligcentral permanenta verksamheten) Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att permanenta verksamheten Frivilligcentral. 2. Att finansiera verksamhetsledare genom de resursmedel som kommunen får från Socialstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Anders Härnbro (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

21 Ks 558 Dnr Samverkansavtal mellan parterna Finspångs kommun FAS I november 2008 tillsattes i Cesam (Centrala Samverkansgruppen) en arbetsgrupp vars uppdrag var att skriva förslag till ett samverkansavtal mellan parterna (fack och arbetsgivare) i Finspångs kommun. Utgångspunkten för det lokala samverkansavtalet är den centrala överenskommelsen som gjorts mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och de fackliga organisationerna och som går under namnet FAS (förnyelse, arbetsmiljö, samverkan). Cesam utsåg en arbetsgrupp om fyra medlemmar. Arbetsgivaren har representerats av Inga-Maj Racksäter och Karin Nilsen på personalavdelningen och fackförbunden av Lisa Andersson Hansson (SKTF), samt Sven-Olov Carlberg (Kommunal). Gruppen har studerat olika avtal från andra kommuner i landet. Vid flera tillfällen har återkoppling skett till Cesam. Arbetsgruppen har sedan enats om ett förslag till avtal som gått på remiss till de fackförbund som kommunen har kollektivavtal med, samt till kommunledningsgruppen. Efter remissvar har några synpunkter lagts till och några formuleringar ändrats. Det bearbetade förslaget ska nu presenteras och kollektivavtal kommer att tecknas enskilt med respektive fackförbund. Samverkansavtal FAS i Finspångs kommun kommer till stånd endast om samtliga fackliga organisationer undertecknar likalydande avtal. Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan en sammanfattning Samverkanssystemet garanterar medarbetarna delaktighet och medinflytande. För att uppnå detta krävs en målinriktad process där alla är delaktiga. Fungerande samverkan förutsätter god kommunikation i organisationens delar såväl som mellan medarbetare och chefer ute på arbetsplatserna. Fackliga representanter har en väsentlig roll i systemet och det är viktigt att de ges möjligheter till kommunikation med sina medlemmar. Syftet med FAS är att underlätta samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet. Systemet ska underlätta fortlöpande utveckling av verksamheterna så att de uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Samverkan syftar även till att integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor. Forts.

22 Forts Ks 558 (Samverkansavtal mellan parterna ) För att samverkanssystemet ska fungera krävs en ständig och öppen dialog mellan arbetsgivaren, medarbetaren och dess fackliga företrädare om verksamhet, måluppfyllelse och resurser. Utgångspunkt för samverkan är att frågor behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Därför är medarbetarna och arbetsplatsträffen basen i systemet. Frågor som inte kan lösas på arbetsplatsen ska lyftas i samverkanssystemet och återkopplas både uppåt och nedåt i organisationen. Det ska finnas ett starkt samband mellan medarbetaren, arbetsplatsen och organisationen i sin helhet och därför är kommunikationen mellan de olika nivåerna av stor betydelse. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta att ta informationen till protokollet och ge kommundirektören i uppdrag 1. Att slutföra arbetet tillsammans med de fackliga organisationerna om samverkansavtal FAS i Finspångs kommun. 2. Att teckna kollektivavtal med de fackliga organisationerna om FAS i Finspångs kommun, under förutsättning att samtliga parter undertecknar likalydande avtal. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson, kommundirektör och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

23 Ks 559 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs Golfklubb Finspångs Golfklubb har i skrivelse till kommunstyrelsekontoret ansökt om sponsring för säsongen 2009/2010. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs Golfklubb. Denna motprestation består exempelvis av reklam på material samt annonsering i program och ytor kring Finspångs golfbana. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs Golfklubb engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Kommunfullmäktige antog , 155 en ny sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör en Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; elitnivå (dvs. på vilken nivå bedrivs sporten) och marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs Golfklubb har 2009 för tredje året i rad sitt elitlag i elitserien. Klubbens nyckelspelare Petter Bocian vann 2008 svenska touren och spelar nu på Challengetour i Europa. Detta gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional elitnivå vad det gäller elitnivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av Modell för sponsring för Finspångs kommun, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för Finspångs Golfklubb är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken regional nivå (dvs. laget förekommer då och då i regionala media) Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är elitnivå (dvs. på vilken nivå bedrivs sporten) och 50 procent är marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Forts.

24 Forts Ks 559 (Ansökan om sponsring Finspångs golfklubb) Finspångs kommuns budget för sponsring under 2009 är på totalt kronor, vilket innebär att Finspångs Golfklubb enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs Golfklubb sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

25 Ks 560 Dnr Beslut om vägnamn Grenadjärtorpsvägen Tidigare har några av lokalerna inom Hävla Bruks område adress Brenäsvägen vilket är naturligt med tanke på infarten till dessa. Då företaget expanderat och stora industrilokaler står utan belägenhetsadress samtidigt som ytterligare byggnation förväntas, behövs en ny vägadress inom området. En belägenhetsadress är viktig för att kunna lokalisera sig till rätt byggnad. Den används även av utryckningsfordon och taxi som lägger in adressen i GPS-system. På kartor över området finns namnet Grenadjärtorpet. Torpet var ursprungligen ett av de sista knekttorp där en tjänstgörande indelt soldat levde. Eftersom lagen om god ortsnamnssed bör följas i statlig och kommunal verksamhet bör detta namn inte falla i glömska. Den vägsträcka som avses går från Brenäsvägen och rundar Hävla Bruk på sin väg norrut mot reningsverket. Förslaget är att vägen åsätts namnet Grenadjärtorpsvägen. Hävla Bruk har inga synpunkter på lämnat namnförslag. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att vägen från Brenäsvägen runt Hävla Bruk och vidare till reningsverket åsätts namnet Grenadjärtorpsvägen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 561 Dnr Östermalm 2:16 och 2:20 försäljning Intresseanmälan har inkommit från Roy och Simin Lindberg, Bergslagsvägen 52, Finspång, att få köpa båda fastigheterna Östermalm 2:16 och 2:20 och genom fastighetsreglering slå samman fastigheterna till en enda fastighet.de båda obebyggda fastigheterna ligger utmed Östermalmsvägen mellan Filarevägen och Fräsarevägen. Marken används idag olovandes som parkeringsyta. Kontakt har tagits med Bovista om deras eventuella parkeringsbehov. De har meddelat att de inte har behov av nämnda tomtmark. Fastigheten Östermalm 2:16 har en areal av m 2 och Östermalm 2: m 2, totalt m 2. Samhällsplaneringsenheten har tillsammans med Finspångs Tekniska Verk gjort följande kostnadsberäkning: En förutsättning är att tomterna regleras samman till en tomt i enlighet med nedanstående prisförslag och att köparen står för lantmäterikostnaderna. Tomtpris :- + 63:-/m 2 => :- Fjärrvärmeanslutning **) (exkl växlare) => : :- VA :- x 18,75 x m 2 *) => :- Till detta kommer lantmäterikostnad ~ :- Totalt ~ :- Utöver ovanstående kostnader kommer bland annat lagfartskostnad, kostnad för el- och teleanslutning m m. *) m 2 är begränsningsregeln för småhustomter. **) Tomten säljs enbart med fjärrvärmeanslutning, m a o indragen till ventil på innervägg enligt tidigare beslut för området. Forts.

27 Forts Ks 561 (Östermalm 2:16 och 2:20 - försäljning) Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att sälja fastigheterna Östermalm 2:16 och Östermalm 2:20 till Roy och Simin Lindberg för en köpeskilling om kronor inklusive fjärrvärmeanslutningsavgift. 2. Att reglera fastigheterna till en enda fastighet genom lantmäteriförrättning, som bekostas av köparen. 3. Att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram handlingar för ärendets handläggande. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 562 Dnr Medborgarförslag från Åke Sjöblom om internationell vandring Gron runt Åke Sjöblom, Svenska Folksportförbundet, har inkommit med ett medborgarförslag angående internationell vandring Gron runt. Åke Sjöbloms förslag är att: Finspångs kommun ska anordna en internationell vandring runt Gron. Anledningarna är flera, t.ex området är ett av Finspångs vackraste, Stjärnviks slott är sevärt samt att det finns många tillval efter vandringen. Motiven till förslaget är många: En ny underbar väg utmed stranden vid Hårstorp är klar. Närheten till Arena Grosvad. Cykel- och mindre vägar finns redan på större delen av sträckan. Många bor i anslutning till leden. Åke Sjöblom tycker att Finspångs kommun bör ta kontakt med ägaren till Stjärnviks slott för att hitta ett bra vägalternativ från slottet till Gårdssmedjan. Han vill också att man undersöker möjligheten till en liten gångstig utmed den nya fågelsjön. Näringslivschef Suzanne Gadd har varit i kontakt med ägarna på Stjärnviks slott. De har träffats i ett möte för att undersöka möjligheten att få till en bra promenadväg förbi fågelsjön (Vadsjön) som tillhör Stjärnviks slott. Ägarna är positivt inställda till vandring runt Gron men ser inte att sträckan vid sjön är aktuell då denna miljö är känslig för häckande fåglar i området.många går vandringen idag och använder sig av gamla landsvägen vid Butbro. Problemet ligger i att man i dagsläget måste passera över den starkt trafikerade väg 51 på två ställen för att kunna vandra sträckan runt Gron. Övriga möjligheter för att slippa korsa väg 51 har diskuterats med ägarna. Topografin möjliggör inte detta. Först när den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 51 står klar (ansluter till vandringen vid Norralundsvägen) kan en säker vandring erbjudas. Forts.

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning

1 Kommunstyrelsens ärendelista. 3 Finansrapport november 2009. 6 Utökad verksamhet vid Grynets förskola. 10 Hårstorp1:1, del av försäljning 2010-01-18 Paragrafer 1 Kommunstyrelsens ärendelista 2 Månadsrapport för pensionsportföljen november 2009 3 Finansrapport november 2009 4 Information om förändrad struktur på grund- och förskolan 5 Ny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30

PROTOKOLL 2015-03-25. Blosset, Almliden 13.30-15.30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 13.30-15.30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-05-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, måndagen den 18 maj 2009, kl. 14.00-18.10 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s) Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m.

Larseric Ramlöv (fp) Birgit Svärd (s) Anders Härnbro (s) Conny Eriksson (s) Peter Fransson (s) Carin Löfgren (m) 521 samt fr.o.m. Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 16.05 2008-12-01 1 (42) Beslutande Denny Lawrot (c), ordförande Elisabet Rehn (v) Stig Andersson (s) Inge Jacobsson (m) Carl-Gustaf Mörner (m) t.o.m. 531 Leif Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer