548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund"

Transkript

1 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten Solkatten 553 Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten inom länsnätverket i Östergötland 554 Politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården 555 Svar till Socialstyrelsen från sektor social omsorg 556 Ändrade regler för kostnadsfri avlösning 557 Frivilligcentral permanenta verksamheten 558 Samverkansavtal mellan parterna Finspångs kommun FAS 559 Ansökan om sponsring Finspångs Golfklubb 560 Beslut om vägnamn Grenadjärtorpsvägen 561 Östermalm 2:16 och 2:20 försäljning 562 Medborgarförslag från Åke Sjöblom om internationell vandring Gron runt 563 Medborgarförslag från Hans Mattsson om trafikinformation och vägnät på kommunens hemsida 564 Utveckling av Finspångs kommuns internbank och skuldförvaltning 565 Ajournering 566 Förslag till marknadsförings- och säljorganisation Destination Finspång

2 Information angående bildande av ett kommunalförbund 568 Ekonomisk uppföljning november Vallonbygden tomtförvärv 570 Ansökan om medel till KRUT i Finspång med Rejmyre som dragare Lokal förskoleverksamheten vid Kastanjen 572 Utvärdering linje 419 Finspång Kimstad 573 Verksamhetsplan för 2010 energi- och klimatrådgivning 574 Erstorps Grus överlåtelse av täkttillstånd 575 Synpunkter gällande samrådsförslag till översiktsplan för Vingåkers kommun 576 Medborgarförslag från Håkan Pergelius angående anskaffande av östgötaflaggor 577 Medborgarförslag ändring av vägskylt Klubbhusvägen till Villavägen Ansökan om bidrag för utbyte av vägtrumma Ingestorps samfällighetsförening 579 Ansökningar om föreningsbidrag för år 2010 avseende äldreoch handikapporganisationer 580 Svar på förfrågan till huvudmännen om erfarenheter av och synpunkter på det politiska samrådet inom vård- och omsorgsområdet och då särskilt Läns-SLAKO 581 Lednings- och kvalitetsstöd för kommunstyrelsen 582 Valärenden 583 Valfrihet hemtjänst enligt LOV slutrapport etapp Förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan samt Vägledande principer för bestämmande av bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor från kommuner inom Regionförbundet Östsam

3 Anmälan av delegationsbeslut 586 Delgivningar 587 Kurser och konferenser

4 (70) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Denny Lawrot (C), ordförande Conny Lindgren (V) Anders Härnbro (S) Inge Jacobsson (M) Carl-Gustaf Mörner (M) Leif Jonsson (KD) Larseric Ramlöv (FP) Birgit Svärd (S) Rune Haagel (S) Ulrika Jeansson (S) Berit Martinsson (S) Ersättare Ritha Andersson (M) Ralf Kronholm (M) Fredrik Blomberg (C) Christer Lundström (FP) Riitta Leiviskä-Widlund (S) Lars Johansson (S) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Anders Härnbro (S) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, Kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Leif Björk Ordförande Paragrafer: Denny Lawrot Justerande Anders Härnbro ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Barbro Lundgren

5 Bilaga l Övriga deltagande Anders Axelsson kommundirektör Leif Björk, kommunsekreterare Anette Asklöf, ekonomichef Stig Karlsson, personalchef Suzanne Gadd, näringslivschef Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Anna Creutz, enhetschef Marie Stark, Finspångs samordningsförbund Birgitta Klasson, Finspångs samordningsförbund

6 Ks 548 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsens ordförande Denny Lawrot (C) föreslår följande ändringar i ärendelistan: 1. Att ärende 7 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. 2. Att ärende 22 Transportenheten organisering utgår. Kommunstyrelsen beslutar Att fastställa föreliggande ärendelista med följande ändringar: 1. Att ärende 7 Kommunstyrelsens roll som socialnämnd utgår. 2. Att ärende 22 Transportenheten organisering utgår.

7 Ks 549 Dnr Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS I jämförelseprojektet Mellannyckeln har 10 mellanstora kommuner i mellansverige jämfört sin handikappomsorg/lss-verksamheter (Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade). Genom befintlig statistik och egna undersökningar tas nyckeltal fram som ska mäta effektiviteten ur ett medborgar- och kommunledningsperspektiv. Målet är att hitta goda exempel som kan hjälpa andra kommuner att höja kvaliteten i sin verksamhet. Rapporten presenteras nu för kommunstyrelsen. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att rapporten tillställs sektor social omsorg. 2. Att sektor social omsorg ges i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra verksamheten utifrån rapportens innehåll och återrapportera dessa åtgärder till kommunstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Carl-Gustaf Mörner (M), Conny Lindgren (V), Inge Jacobsson (M), Berit Martinsson (S), Anders Axelsson, kommundirektör och Rune Haagel (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

8 Ks 550 Dnr Finspångs samordningsförbund Anna Creutz, ordförande, Birgitta Klasson och Marie Stark, Finspångs samordningsförbund, informerar i ärendet. Samordningsförbund är en samordning mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och Landstinget. Verksamheten regleras i Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Ett samordningsförbund är en egen juridisk person med en egen styrelse. Det finns idag drygt 90 samordningsförbund i Sverige och antalet ökar hela tiden. Finansieringen kommer till 50 % från Försäkringskassan och 25 % vardera från kommunen och Landstinget. Finansieringen grundas på 5 % av de totala sjukpenningsanslagen. Det huvudsakliga uppdraget är att stödja samverkan mellan de fyra parterna genom bland annat planering, finansiering och uppföljning. Det primära syftet är att förbättra enskildas förmåga till förvärvsarbete. Andra viktiga syften är att förhindra att människor hamnar i en gråzon eller slussas runt mellan olika aktörer. Insatserna ska riktas till individer i åldern år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna och som uppbär offentlig försörjning. Finspångs samordningsförbund har funnits sedan och har en budget på 6 miljoner kronor. Styrelsen består av politiker från kommun, landsting och tjänstemän från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. På kansliet jobbar förbundschefen och processtödjare på heltid samt en ekonom och administratör på deltid. I projekten jobbar arbetslivscoacher och ungdomscoacher. Sex större projekt pågår och dessa är: Rehabrådgivarna NiF. Resursteam Norra enheten som startar till hösten. Ungdomscoach. Arbetslivscoach. Medborgarcentrum. Uppföljning och utvärdering. Forts.

9 Forts Ks 550 (Finspångs samordningsförbund) Medborgarcentrum syftar till att stimulera och integrera samverkan och gemensam handling i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet är att skapa effektivare arbetsprocesser och minska behovet av samhällets resurser. Samverkansarbetet ska bygga på: Tilltro och acceptans för varandras bedömningar och beslut. Flerpartsmöten med den enskilde som huvudsaklig mötesform. En kultur som främjar samverkan. Gemensamt ansvarstagande för att motverka att människor skyfflas runt mellan myndigheter. Yttrande Anders Axelsson, kommundirektör, Denny Lawrot (C), Ulrika Jeansson (S), Rune Haagel (S) och Conny Lindgren (V) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet.

10 Ks 551 Dnr Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 I föreliggande förslag inom kategorin Förening har taxan för ungdom höjts med 2,5 % och taxan för vuxna med 5 % avrundat till närmaste enkrona. Motsvarande höjning har även gjorts inom kategorin Övriga, dock har taxan för camping och Högholmsstugan avrundats till närmaste femkrona. Motivet till höjningen ligger dels i ökade driftskostnader, dels i en relativt låg avgiftsnivå i jämförelse med näraliggande kommuner. Undantaget är ishallen. Enligt entreprenadavtalet mellan kommunen och Medley fastställer kommunen badavgifterna i nya badhuset på Arena Grosvad. Medley har rätt att erbjuda olika former av rabatter. Avgifter för bowling, gym, gruppträning etc. bestäms av Medley. Nuvarande badavgifter har gällt sedan badet öppnade För 2010 föreslår Medley en prisökning med 10 kronor per bad för alla ålderskategorier under alla tider och alla dagar när man betalar engångsentré. Prisökningen motiveras av en marknadsanpassning till liknande badanläggningar med jämförbar standard. Sektorn arbete och lärande föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att fastställa upprättat förslag till taxor för idrotts- och fritidsanläggningar Yttrande Larseric Ramlöv (FP), Berit Martinsson (S), Ulrika Jeansson (S), Anders Axelsson kommundirektör, Conny Lindgren (V), Anders Härnbro (S), Stig Jansson (M), Rune Haagel (S) och Birgit Svärd (S) yttrar sig i ärendet. Forts.

11 Forts Ks 551 (Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

12 Ks 552 Dnr Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten Solkatten Finspångs kommun beviljades medel till att under 2009 förstärka samverkan och utveckla barngruppsverksamhet lokalt. I syfte att bredda kompetensen hos personalen så att barngruppsverksamheten kan utökas, förstärka samverkan både lokalt och regionalt samt kvalitetssäkra densamma har utbildningsinsatser genomförts. I rapporten redovisas de utbildningsinsatser som genomförts och hur dessa kunskaper förvaltas i det löpande arbetet. Sektorn barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom rapporten. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

13 Ks 553 Dnr Slutrapport till Länsstyrelsen gällande utvecklingsmedel till förstärkt samverkan kring barngruppsverksamheten inom länsnätverket i Östergötland Finspångs kommun beviljades medel för att under 2008 och 2009 arbeta i ett nätverk med länets kommuner för att få till stånd en strukturerad samverkan kring barn i svåra livssituationer. Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i syfte att bredda kompetensen hos personalen som arbetar i barngruppsverksamhet har genomförts via ett antal gemensamma träffar. I rapporten redovisas de utbildningsinsatser som genomförts och hur dessa kunskaper förvaltas i det löpande arbetet. Sektorn barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom rapporten. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

14 Ks 554 Dnr Politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården Till grund för all hälso- och sjukvård ligger Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Där regleras sjukvårdshuvudmannens(vårdgivarens) ansvar för hur hälso- och sjukvård ska bedrivas. Det gäller även den kommunala hälso- och sjukvården som bedrivs inom kommunens ansvarsområde. Vårdgivaren skall ta fram mål med den hälso- och sjukvård inklusive tandhälsa som bedrivs som sedan verksamhetens ska arbeta mot. Dessa mål ska brytas ned och systematiskt följas upp för att uppnå en god och säker vård. Finspångs kommuns hälso- och sjukvård, inkl. tandhälsa och rehabilitering ska vara av god kvalitet genom: Att ha en hög patientsäkerhet Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut Att ingen ska behöva dö ensam Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anta följande politiska mål inom den kommunala hälso- och sjukvården: Att ha en hög patientsäkerhet Att vara lättillgänglig och upplevas som trygg Att vara av högsta möjliga kvalitet i livets slut Att ingen ska behöva dö ensam Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Anders Härnbro (S), Birgit Svärd (S), Denny Lawrot (C), Carl-Gustaf Mörner (M) och Anders Axelsson, kommundirektör yttrar sig i ärendet. Forts.

15 Forts Ks 554 (Politiska mål inom den kommunala hälso- ) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

16 Ks 555 Dnr Svar till Socialstyrelsen från sektor social omsorg Efter tillsynsbesök den 10 september på Berggården påtalar Socialstyrelsen i sitt beslut två stycken förbättringsområden gällande den kommunala hälso- och sjukvården. Dessa områden är: Kommunstyrelsen måste upprätta övergripande mål för hälso- och sjukvården inklusive tandhälsa samt implementera detta bland personalen. MAS tillsammans med verksamhetschef måste göra en plan och följa upp att all personal i boendet har rätt kompetens vad gäller mun- och tandhälsa Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att ställa sig bakom MAS och verksamhetschefens svar till Socialstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

17 Ks 556 Dnr Ändrade regler för kostnadsfri avlösning Omsorgsnämnden beslutade i oktober 2002 att Finspångs kommun ska tillhandahålla kostnadsfri avlösning upp till 10 timmar per månad för personer som vårdar och stöder en närstående. Syftet med insatsen är att ge den som vårdar en närstående möjlighet till avkoppling och ett eget socialt liv. Det är ett behovsbedömt bistånd som fastställs genom myndighetsbeslut av biståndshandläggare. Avlösningen/stödet utförs av personal från anhörigteamet. Det har visat sig att det finns ett behov att utöka tiden för kostnadsfri avlösning för anhörig/närstående som bor i kommunens ytterområde d.v.s. utanför centralorten. Eftersom restiden till centralorten för anhörigvårdaren ingår i de tio timmarna hinner anhörigvårdarna endast handla mat, eget läkarbesök eller liknande. Möjligheten till egen tid för t.ex. badhusbesök eller frisör är svårt att få tillfredställt på grund av tidsbrist. Bedömningen är att det inte handlar om några stora volymer utan det är några få personer i kommunens ytterområden som ansöker och beviljas insatsen varje år. Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att timmarna för kostnadsfri avlösning ska vara 10 timmar per månad inom centralorten. 2. Att utöka till 15 timmar per månad om personen bor i kommunens ytterområden. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Ulrika Jeansson (S) yttrar sig i ärendet. Forts.

18 Forts Ks 556 (Ändrade regler för kostnadsfri avlösning) Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

19 Ks 557 Dnr Frivilligcentral permanenta verksamheten Hösten 2007 började frivilliginsatserna organiseras i Finspångs kommun och 2008 startades verksamheten.2009 arbetar 60 volontärer med frivilliginsatser och det finns en arbetsledning som är en sammanhållande resurs som visat sig vara viktig för verksamheten. Arbetsledarskapet delas med arbetsledningen inom anhörigvården. Detta är ett projekt som pågår fram till december Volontärerna har bland annat uppdrag som sjukhusvärdar på Närsjukvården i Finspång och är också med som stöd och hjälp för personer som behöver hjälp till läkare eller dylikt. Social gemenskap så som fika, samtal, promenader är också ett område som är viktigt och ökar möjligheten för våra äldre att slippa isolering och det är en stor del av frivilligcentralens arbete. Det finns även två träffpunkter Ekkällan och Risings väg som är helt baserad på frivilliginsatser. Frivilligcentralen gör att personer, främst i det ordinära boendet, kan få stöd och hjälp att komma till sjukhus, hårfrisör m.m. eller läsa tidningen och vara medmänniska. Social gemenskap höjer kvalitén för våra äldre i Finspångs kommun. Frivilligcentralen är även behjälplig som medföljare till personer som bor i särskilt boende för läkarbesök eller liknande. Detta till stort värde för våra äldre i kommunen då möjligheten att få med vårdpersonal på dessa resor är svårt. Kostnaden för frivilligcentralen är förutom 50 % arbetsledning hyreskostnad för kontorslokaler där man gemensamt med anhörigvården svarar i telefon och träffar volontärer. Hyreskostnad kronor/år, telefon, bil etc. ca kronor/år. Det är viktigt att det finns en arbetsledning som fördelar ärenden och sätter samman scheman för volontärerna. Under år 2010 drivs frivilligcentralen och anhörigstöd med riktade medel från Socialstyrelsen i form av driftsprojekt. Från 2011 kommer de riktade medlen läggas i det generella statsbidraget. För att verksamheten ska kunna fortgå behövs en överflyttning av dessa märkta medel till frivilligcentralen och anhörigstödet. Forts.

20 Forts Ks 557 (Frivilligcentral permanenta verksamheten) Sektorn social omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att permanenta verksamheten Frivilligcentral. 2. Att finansiera verksamhetsledare genom de resursmedel som kommunen får från Socialstyrelsen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Anders Härnbro (S) yttrar sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

21 Ks 558 Dnr Samverkansavtal mellan parterna Finspångs kommun FAS I november 2008 tillsattes i Cesam (Centrala Samverkansgruppen) en arbetsgrupp vars uppdrag var att skriva förslag till ett samverkansavtal mellan parterna (fack och arbetsgivare) i Finspångs kommun. Utgångspunkten för det lokala samverkansavtalet är den centrala överenskommelsen som gjorts mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och de fackliga organisationerna och som går under namnet FAS (förnyelse, arbetsmiljö, samverkan). Cesam utsåg en arbetsgrupp om fyra medlemmar. Arbetsgivaren har representerats av Inga-Maj Racksäter och Karin Nilsen på personalavdelningen och fackförbunden av Lisa Andersson Hansson (SKTF), samt Sven-Olov Carlberg (Kommunal). Gruppen har studerat olika avtal från andra kommuner i landet. Vid flera tillfällen har återkoppling skett till Cesam. Arbetsgruppen har sedan enats om ett förslag till avtal som gått på remiss till de fackförbund som kommunen har kollektivavtal med, samt till kommunledningsgruppen. Efter remissvar har några synpunkter lagts till och några formuleringar ändrats. Det bearbetade förslaget ska nu presenteras och kollektivavtal kommer att tecknas enskilt med respektive fackförbund. Samverkansavtal FAS i Finspångs kommun kommer till stånd endast om samtliga fackliga organisationer undertecknar likalydande avtal. Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan en sammanfattning Samverkanssystemet garanterar medarbetarna delaktighet och medinflytande. För att uppnå detta krävs en målinriktad process där alla är delaktiga. Fungerande samverkan förutsätter god kommunikation i organisationens delar såväl som mellan medarbetare och chefer ute på arbetsplatserna. Fackliga representanter har en väsentlig roll i systemet och det är viktigt att de ges möjligheter till kommunikation med sina medlemmar. Syftet med FAS är att underlätta samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas möjlighet till delaktighet. Systemet ska underlätta fortlöpande utveckling av verksamheterna så att de uppfyller medborgarnas krav på effektivitet, service och kvalitet. Samverkan syftar även till att integrera hälsa, arbetsmiljö, medbestämmande och verksamhetsfrågor. Forts.

22 Forts Ks 558 (Samverkansavtal mellan parterna ) För att samverkanssystemet ska fungera krävs en ständig och öppen dialog mellan arbetsgivaren, medarbetaren och dess fackliga företrädare om verksamhet, måluppfyllelse och resurser. Utgångspunkt för samverkan är att frågor behandlas av dem som direkt berörs i sitt arbete. Därför är medarbetarna och arbetsplatsträffen basen i systemet. Frågor som inte kan lösas på arbetsplatsen ska lyftas i samverkanssystemet och återkopplas både uppåt och nedåt i organisationen. Det ska finnas ett starkt samband mellan medarbetaren, arbetsplatsen och organisationen i sin helhet och därför är kommunikationen mellan de olika nivåerna av stor betydelse. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta att ta informationen till protokollet och ge kommundirektören i uppdrag 1. Att slutföra arbetet tillsammans med de fackliga organisationerna om samverkansavtal FAS i Finspångs kommun. 2. Att teckna kollektivavtal med de fackliga organisationerna om FAS i Finspångs kommun, under förutsättning att samtliga parter undertecknar likalydande avtal. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Yttrande Denny Lawrot (C), Anders Axelsson, kommundirektör och Inge Jacobsson (M) yttrar sig i ärendet Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

23 Ks 559 Dnr Ansökan om sponsring Finspångs Golfklubb Finspångs Golfklubb har i skrivelse till kommunstyrelsekontoret ansökt om sponsring för säsongen 2009/2010. Vid ett eventuellt beviljande av ansökan kommer föreningens motprestation att regleras i ett senare avtal mellan Finspångs kommun och Finspångs Golfklubb. Denna motprestation består exempelvis av reklam på material samt annonsering i program och ytor kring Finspångs golfbana. Motprestationen kan också bestå i att Finspångs Golfklubb engageras i aktiviteter som friluftsdagar och andra satsningar som initieras av Finspångs kommun. Kommunfullmäktige antog , 155 en ny sponsringspolicy för Finspång kommun. Till denna hör en Modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen. Modellen som bedömer den ekonomiska ersättningen består av två delar; elitnivå (dvs. på vilken nivå bedrivs sporten) och marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Båda delar består i sin tur av tre olika nivåer och föreningen måste för att kvalificera sig för ett sponsoravtal, som minsta krav, befinna sig på någon av de tre nivåerna i båda delarna av modellen. Finspångs Golfklubb har 2009 för tredje året i rad sitt elitlag i elitserien. Klubbens nyckelspelare Petter Bocian vann 2008 svenska touren och spelar nu på Challengetour i Europa. Detta gör att de kvalificerar sig under rubriken Regional elitnivå vad det gäller elitnivån. Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Som anförts ovan så krävs det också att man även i den andra delen av Modell för sponsring för Finspångs kommun, marknadsvärdesnivån, kvalificerar sig i någon av de tre nivåer som finns där. Medieintresset för Finspångs Golfklubb är enligt bedömning sådan att den placerar sig under rubriken regional nivå (dvs. laget förekommer då och då i regionala media) Enligt Modell för sponsring för Finspångs kommun är detta värt 15 procent av Finspångs kommuns budget för sponsring. Utifrån Modell för sponsring för Finspångs kommun ska sedan Finspångs kommuns budget för sponsring delas upp så att 50 procent av totalbudgeten är elitnivå (dvs. på vilken nivå bedrivs sporten) och 50 procent är marknadsvärdesnivå (dvs. hur ofta laget och därmed Finspång syns i media). Forts.

24 Forts Ks 559 (Ansökan om sponsring Finspångs golfklubb) Finspångs kommuns budget för sponsring under 2009 är på totalt kronor, vilket innebär att Finspångs Golfklubb enligt denna bedömning får ett sponsringsbidrag på kronor. Sektorn stöd och service föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att bevilja Finspångs Golfklubb sponsring på sammanlagt kronor. 2. Att låta finansiering ske inom budgeterade medel för marknadsföring. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

25 Ks 560 Dnr Beslut om vägnamn Grenadjärtorpsvägen Tidigare har några av lokalerna inom Hävla Bruks område adress Brenäsvägen vilket är naturligt med tanke på infarten till dessa. Då företaget expanderat och stora industrilokaler står utan belägenhetsadress samtidigt som ytterligare byggnation förväntas, behövs en ny vägadress inom området. En belägenhetsadress är viktig för att kunna lokalisera sig till rätt byggnad. Den används även av utryckningsfordon och taxi som lägger in adressen i GPS-system. På kartor över området finns namnet Grenadjärtorpet. Torpet var ursprungligen ett av de sista knekttorp där en tjänstgörande indelt soldat levde. Eftersom lagen om god ortsnamnssed bör följas i statlig och kommunal verksamhet bör detta namn inte falla i glömska. Den vägsträcka som avses går från Brenäsvägen och rundar Hävla Bruk på sin väg norrut mot reningsverket. Förslaget är att vägen åsätts namnet Grenadjärtorpsvägen. Hävla Bruk har inga synpunkter på lämnat namnförslag. Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att vägen från Brenäsvägen runt Hävla Bruk och vidare till reningsverket åsätts namnet Grenadjärtorpsvägen. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

26 Ks 561 Dnr Östermalm 2:16 och 2:20 försäljning Intresseanmälan har inkommit från Roy och Simin Lindberg, Bergslagsvägen 52, Finspång, att få köpa båda fastigheterna Östermalm 2:16 och 2:20 och genom fastighetsreglering slå samman fastigheterna till en enda fastighet.de båda obebyggda fastigheterna ligger utmed Östermalmsvägen mellan Filarevägen och Fräsarevägen. Marken används idag olovandes som parkeringsyta. Kontakt har tagits med Bovista om deras eventuella parkeringsbehov. De har meddelat att de inte har behov av nämnda tomtmark. Fastigheten Östermalm 2:16 har en areal av m 2 och Östermalm 2: m 2, totalt m 2. Samhällsplaneringsenheten har tillsammans med Finspångs Tekniska Verk gjort följande kostnadsberäkning: En förutsättning är att tomterna regleras samman till en tomt i enlighet med nedanstående prisförslag och att köparen står för lantmäterikostnaderna. Tomtpris :- + 63:-/m 2 => :- Fjärrvärmeanslutning **) (exkl växlare) => : :- VA :- x 18,75 x m 2 *) => :- Till detta kommer lantmäterikostnad ~ :- Totalt ~ :- Utöver ovanstående kostnader kommer bland annat lagfartskostnad, kostnad för el- och teleanslutning m m. *) m 2 är begränsningsregeln för småhustomter. **) Tomten säljs enbart med fjärrvärmeanslutning, m a o indragen till ventil på innervägg enligt tidigare beslut för området. Forts.

27 Forts Ks 561 (Östermalm 2:16 och 2:20 - försäljning) Sektorn samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att sälja fastigheterna Östermalm 2:16 och Östermalm 2:20 till Roy och Simin Lindberg för en köpeskilling om kronor inklusive fjärrvärmeanslutningsavgift. 2. Att reglera fastigheterna till en enda fastighet genom lantmäteriförrättning, som bekostas av köparen. 3. Att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram handlingar för ärendets handläggande. Beredande organ Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. 2. Att ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde

28 Ks 562 Dnr Medborgarförslag från Åke Sjöblom om internationell vandring Gron runt Åke Sjöblom, Svenska Folksportförbundet, har inkommit med ett medborgarförslag angående internationell vandring Gron runt. Åke Sjöbloms förslag är att: Finspångs kommun ska anordna en internationell vandring runt Gron. Anledningarna är flera, t.ex området är ett av Finspångs vackraste, Stjärnviks slott är sevärt samt att det finns många tillval efter vandringen. Motiven till förslaget är många: En ny underbar väg utmed stranden vid Hårstorp är klar. Närheten till Arena Grosvad. Cykel- och mindre vägar finns redan på större delen av sträckan. Många bor i anslutning till leden. Åke Sjöblom tycker att Finspångs kommun bör ta kontakt med ägaren till Stjärnviks slott för att hitta ett bra vägalternativ från slottet till Gårdssmedjan. Han vill också att man undersöker möjligheten till en liten gångstig utmed den nya fågelsjön. Näringslivschef Suzanne Gadd har varit i kontakt med ägarna på Stjärnviks slott. De har träffats i ett möte för att undersöka möjligheten att få till en bra promenadväg förbi fågelsjön (Vadsjön) som tillhör Stjärnviks slott. Ägarna är positivt inställda till vandring runt Gron men ser inte att sträckan vid sjön är aktuell då denna miljö är känslig för häckande fåglar i området.många går vandringen idag och använder sig av gamla landsvägen vid Butbro. Problemet ligger i att man i dagsläget måste passera över den starkt trafikerade väg 51 på två ställen för att kunna vandra sträckan runt Gron. Övriga möjligheter för att slippa korsa väg 51 har diskuterats med ägarna. Topografin möjliggör inte detta. Först när den planerade gång- och cykelvägen utmed väg 51 står klar (ansluter till vandringen vid Norralundsvägen) kan en säker vandring erbjudas. Forts.

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering

123 Kommunstyrelsens ärendelista. 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar. 129 Avvikelserapportering 2011-02-28 Paragrafer 123 Kommunstyrelsens ärendelista 124 Sektorn arbete och lärande rapporterar 125 Ekonomisk uppföljning preliminärt koncernbokslut 126 Delmål för energieffektivisering inom kommunkoncernen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer