Verksamhetsberättelse för år 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2011"

Transkript

1 1(11) Verksamhetsberättelse för år 2011 Allmänt Under 2011 har nationell vår- respektive höstkonferens hållits samt en konferens med inriktning till kommunerna. Under 2011 har de tre Lokala Forum, /Uppsala, Skåne respektive Göteborg haft lokala konferenser/seminarier i olika ämnen. De tre arbetsgrupperna inom styrelsen har fortsatt sitt arbete inom respektive område, Forskning, utveckling och utbildning, Konferenser respektive Kommunikation och marknadsföring. Intresserade medlemmar kan av styrelsen adjungeras till arbetsgrupperna. Arbetsutskottet och redaktionsrådet har haft kontinuerliga telefonmöten under året. Årsmötet den 19 maj beslöt att ändra föreningens namn till Forum vårdbyggnad. Medlemmar 2011 Under året har samtliga landsting, tre kommuner, tjugotvå arkitektkontor varit medlemmar liksom sju företag, ett inom området akustisk miljö, ett inom belysning och fem stycken projektledningsföretag. Fjorton enskilda medlemmar och fyra hedersmedlemmar finns också. Göteborgs universitet är medlem genom institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa samt Sahlgrenska Akademin. Två enskilda medlemmar och ett arkitektkontor har lämnat Forum. Fyra nya medlemmar valdes in för 2011, ett danskt arkitektkontor, Hälsostaden Ängelholm AB, en enskild medlem och en hedersmedlem, Lennart Ring. Vid utgången av 2011 uppgick antalet medlemmar till totalt 70 stycken. Forskning, utveckling och utbildning Professuren Peter Fröst har presenterat vårdbyggnadsforskning och Centrum för vårdens arkitektur vid ett flertal tillfällen. Bland annat för Nationella fastighetsrådet vid Sveriges kommuner och landsting, för politiker i Västra Götalandsregionen, på en konferens i Bologna samt vid Forums höstkonferens i Malmö. Forum finansierar sedan den 1 augusti % av en heltidstjänst som forskningssekreterare i ämnet vårdbyggnad. Marie Strid upprätterhåller tjänsten. Centrum för vårdens arkitektur Under det gångna året har Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers (CVA) fortsatt att byggas upp och etableras. En plattformsfinansiering från SKL:s fastighetsråd har möjliggjort att Henrik Benesch har anställts på 50 % som projektutvecklare samt att Marie Strids tjänst som forsknings-

2 2(11) sekreterare har utökats till 40 %. CVA kommer på så sätt att kunna öka sin utåtriktade aktivitet. Under året har CVA bl.a. genomfört ett utvecklingsprojekt på uppdrag av landstingen i PTSgruppen - Den goda vårdavdelningen. Här har förslag till forskningsbaserade lösningar för vårdrum och vårdavdelningar visualiserats. CVA har arrangerat sex gästföreläsningar på Chalmers inom ämnet vårdens arkitektur. Fyra av dessa har genomförts i samband med kursen Vårdens lokaler. Två ansökningar om forskningsmedel har lämnats in till Formas och Vetenskapsrådet m.fl. Båda fick avslag trots mycket goda omdömen. Arkitektutbildning vid Chalmers Under året har Peter Fröst deltagit som lärare i elevkursen Arbetets Rum där 12 studenter ritade ombyggnad av lokaler för bl.a. operation på Alingsås sjukhus. Sammanlagt 47 studenter har deltagit i två mastersprojekt inom ramen för Masterstudio Healthcare. Det ena projektet för Peter Fröst inom Healthcare och det andra för Inga Malmqvist inom Healthcare in Housing. Examensarbeten Peter Fröst har handlett fem examensarbeten under Ladislav Oborsky, New psychiatry ward building in Falköping. - Daniel Bergman, Nya rum för sjukvård. Om vårdarkitektur och en ny avdelning för medicinvård i Värnamo. - Cagil Kayan, Neuro- architecture, Enriching healthcare environments for children. - Sally Yu and Tansu Bozdogan, Delivering the FUTURE, Maternity and Neonatal Intensive Care Unit Departments at Östra Sjukhuset - Sahlgrenska University Hospital. - Kristina Brissman, FRISTAD - habiliteringens nya lokaler Forskning White arkitekter finansierar en halvtids industridoktorand, Stefan Lundin. Han arbetar med relationen mellan arkitektur och dess påverkan på vårdens resultat. Sweco Architects delfinansierar en industridoktorand, Johanna Eriksson, tillsammans med Formas. Hon arbetar med metoder att kartlägga och identifiera kund/brukarbehov i bl.a. vårdarkitektur. Ett forskningsseminarium per månad har genomförts i ämnet Vårdens arkitektur på Chalmers. Planeringen för en nordisk/internationell forskarkonferens 2012 tillsammans med Danmark och Finland pågår. Uppbyggnaden av ett internationellt forskarsamarbete fortsätter med olika forskargrupper. FoU-program Arbetet med att utforma ett nytt FoU-program för Centrum för vårdens arkitektur har påbörjats som ett samarbete mellan CVA och Forum. Arbetet kommer att avslutas under våren 2012.

3 3(11) Stipendier Under 2011 inkom fyra stipendieansökningar. Tre stipendier delades ut. - Jonas E Andersson, KTH. Avhandlingsprojekt: Ageing as a Concept in a Design Process, On Swedish Architecture for Assisted Living - Magnus Rönn, KTH. Prekvalificering i arkitektur för vård och omsorg om strategiska val i tidiga skeden av planerings- och projekteringsprocesser. - Roina Cederlund, Löwet ASIH AB. Ekonomiskt stöd för deltagande i höstkonferensen Konferensverksamhet Kommun konferens Den 24 och 25 mars genomförde Forum en konferens i för kommunerna där 110 personer deltog. Rubriken på konferensen var Boendeformer för äldre. Dag 1 innehöll ett antal föreläsningar. Bland föreläsarna fanns representanter från Kungl. tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Sveriges kommuner och landsting samt SACO. Dag 2 ägnades åt studiebesök på olika vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende i och dess närhet. Vårkonferens Vårkonferensen ägde rum den 19 maj på World Trade Center i med 120 deltagare. Inom ramen för konferensen hölls årsmötet. Konferensens program handlade om landstingens framtidsplanering. Bland föreläsarna fanns Göran Stiernstedt och Björn Sundström från Sveriges kommuner och landsting samt representanter från fyra landsting, Östergötland, Norrbotten, samt Västa Götaland. Dagen avslutades med att Forums avgående ordförande, Lennart Ring talade under rubriken Planering utifrån Forums horisont. Höstkonferens Årets höstkonferens genomfördes i samarbete organisationen Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, HFS, under rubriken Hälsofrämjande vårdmiljöer. Konferensen ägde rum på Skånes universitetssjukhus i Malmö, SUS Malmö den 16 och 17 november. Uppskattade föreläsningar och studiebesök hölls för 285 personer. Dag 1: Presentation av de båda föreningarna, Hälsofrämjande Region Skåne och de fysiska planerna för Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Under eftermiddagen var temat Forskning, utbildning, utveckling. Dag 2: Temat var Hälsofrämjande miljöer i vården. Den nya byggnaden för akut- och infektionsklinikerna vid SUS Malmö presenterades av respektive verksamhetschef liksom den ombyggda kvinnokliniken vid samma sjukhus. Bland övriga ämnen fanns Klimatsmart hälso- och sjukvård, Hälsostaden Ängelholm, Vidarkliniken i Järna samt konstens betydelse för vården. Nordisk konferens i Göteborg 2012 Forums konferensgrupp tillsammans med Lennart Ring har under året startat förberedelserna för den nordiska konferensen Konferensen kommer att hållas på Chalmers tekniska högskola i Göteborg och samordnas med en forskarkonferens arrangerad av CVA och Chalmers tekniska högskola.

4 4(11) Lokala aktiviteter Vid utgången av 2011 fanns det tre lokala Forum etablerade, Göteborg, /Uppsala och Skåne. Det finns ett stort intresse och engagemang bland medlemmarna i de olika nätverken. Lokalt Forum vårdbyggnad i Göteborg samlar personer inom Västra Götalandsregionen. Under 2011 har fyra sammankomster anordnats i form av studiebesök, seminarier och föreläsningar. I januari anordnades ett studiebesök vid hybridsalen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. I juni genomfördes ett återbesök vid psykiatrins lokaler vid Östra sjukhuset, Göteborg. I september genomfördes ett studiebesök på Brinkåsen strax utanför Vänersborg, en ny anläggning för psykiatri. I oktober inbjöds till en temadag Vårdmiljöns betydelse för patientens säkerhet. Lokalt Forum vårdbyggnad i /Uppsala hade sina första möten 2010 i. Under 2011 har inga sammankomster genomförts. Lokalt Forum vårdbyggnad i Skåne har under 2011 haft tre sammankomster. Ett första möte i januari med Peter Fröst och professor Susanne Iwarsson som föreläsare i Malmö I maj genomfördes ett studiebesök på nya akut- och infektionskliniken vid SUS Malmö. En temadag under rubriken Hur färger & ljud påverkar patienter & personal anordnades i september. Forums vårdbyggnadspris Forums styrelse har beslutat utvärdera fortsättningen av, tidpunkten och formerna för framtida utdelning av vårdbyggnadspriset. Forums hemsida Ett redaktionsråd med fem medlemmar har arbetat under året genom telefonmöten. Konsulenten är redaktör och Forums ordförande är ansvarig utgivare. Under 2011 publicerades ett flertal nyheter och artiklar på startsidan. Webbplatsen hade i genomsnitt 500 besök per månad. Forums årsmöte 2011 Forums årsmöte ägde rum i samband med vårkonferensen den 19 maj i. Sedvanliga årsmötesfrågor behandlades. Tommy Lenberg, Locum AB valdes till ordförande. Styrelsens sammansättning Ordförande: Tommy Lenberg Locum AB,

5 5(11) Vice ordförande: Anna-Carin Dahlberg Västerbottens läns landsting, Fastighet Övriga ledamöter: Ann-Marie Börjesson Revellé White arkitekter AB, Göteborg Stefan Svensson Pyramiden arkitekter AB, Göteborg Emma Kinch Locum AB, Bengt Folenius SWECO Architects AB, Örebro Helle Wijk Sahlgrenska Akademin, Göteborg Agneta Sjögren Locum AB, Stockhholm Hans Sandqvist Västra Götalandsregionen, Västfastigheter Ann Tångmark Lundberg Skånes Universitetssjukhus, Malmö Anders Nordstrand Micasa Fastigheter i AB Sonja Ekström Boström Akademiska sjukhuset, Uppsala Elisabeth Andersson Region Skåne, Regionservice Möten i styrelse, arbetsutskott, arbetsgrupper och redaktionsråd Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden under året. Styrelsen genomförde planeringsdagar i augusti. Arbetsutskottet: Fram till årsmötet i maj, ordförande Lennart Ring, vice ordförande Anna-Carin Dahlberg, kassör Claes Johansson. Efter årsmötet, ordförande Tommy Lenberg, vice ordförande Anna-Carin Dahlberg, kassör Hans Sandqvist. Vid mötena har konsulenten, Gunilla Kullinger deltagit. Arbetsgruppen för Forskning och utbildning: Fram till årsmötet i maj, Helle Wijk, Bengt Folenius, Hans Sandqvist, Johan Kristiansson och Peter Fröst. Adjungerad i gruppen är Anna Montgomery. Efter årsmötet ersattes Johan Kristiansson av Emma Kinch. Arbetsgruppen för Konferensverksamhet: Karin Johansson, Ann-Marie Börjesson Revellé, Ann Tångmark Lundberg och konsulenten. Efter årsmötet ersattes Karin Johansson av Agneta Sjögren. Arbetsgruppen för Kommunikation och marknadsföring: Stefan Svensson, Anna-Carin Dahlberg, Sonja Ekström Boström och Elisabeth Andersson. Redaktionsrådet: Ia Belfrage, Morgan Andersson, Anna-Carin Dahlberg, Benny Kullinger och konsulenten, Gunilla Kullinger. Sekretariat Forum har avtal med Kullinger i Uppsala AB. I konsultuppdraget ingår kanslifunktionen, att delta i planering och genomförande av konferenserna samt redaktörskap för webbplatsen. Från och med 2007 har Forum avtal med Pyramiden Arkitekter AB att ansvara för föreningens ekonomiska redovisning. Avtalet med Pyramiden Arkitekter AB löper från och med Ett nytt avtal med Kullinger i Uppsala AB löper från och med Valberedning Gunilla Hagberg White arkitekter AB, Uppsala, ny fr.o.m. maj 2011

6 6(11) Revisorer Årsavgifter Ia Belfrage Mia Edström Alf Nilsson Jan Sjöberg Fredrik Agerson White arkitekter AB, Malmö Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Sveriges Kommuner och Landsting Landstingsfastigheter Dalarna Auktoriserad revisor vid Grant Thornton Sweden AB Sjukvårdshuvudmännen Kategori 1 < invånare kr Kategori invånare kr Kategori 3 > invånare kr Arkitektföretagen Kategori 1 < 5 anställda kr Kategori anställda kr Kategori 3 > 20 anställda kr Privata vårdgivare Övriga företag Enskilda medlemmar kr kr 330 kr Medlemsförteckning vid utgången av 2011 Hedersmedlemmar Professor Sven Thiberg, Forums förste ordförande Tekn. Dr., arkitekt Göran Hultén, initiativtagare till Forum Professor Åke Wiklund, Forums första professor i vårdbyggnad vid Chalmers tekniska högskola Civilingenjör Martin Bergdahl, mångårig medlem i Forums styrelse Arkitekt Lennart Ring, mångårig ordförande för Forum vårdbyggnad Enskild medlem Arkitekt Anna-Christina Borstedt Arkitekt Catharina Nord Arkitekt Ebba Högström Byggnadsingenjör Bo Smångs Arkitekt Ahmed Radwan Arkitektstuderande Marie-Louise Kallstenius Afdelningsleder Bo Pehrson Fil.kand Gudrun Werlin Arkitekt Maria Berezecka Arkitekt Linda Bertilsson Sjukvårdshuvudmän s läns landsting genom Locum AB Landstinget i Uppsala län genom Landstingsservice i Uppsala län

7 7(11) Landstinget Sörmland genom Landstingsfastigheter Sörmland Landstinget i Jönköpings län genom Landstingsfastigheter Jönköping Landstinget i Kalmar län genom Landstingsfastigheter Kalmar Region Halland genom Regionfastigheter Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter Landstinget i Värmland genom Landstinget i Värmland Örebro läns landsting genom Landstingsservice Örebro Landstinget i Västmanland genom LV Fastighet/Teknik Landstinget Dalarna genom Landstingsfastigheter Dalarna Landstinget Gävleborg genom X-fastigheter Landstinget Västernorrland genom Landstingsfastigheter Västernorrland Västerbottens läns landsting genom Fastighet Region Gotland genom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Landstinget Kronoberg genom Landstingsservice Kronoberg Landstinget Östergötland genom Landstingsfastigheter Östergötland Jämtlands läns landsting genom Ledningsstab/Fastighet Norrbottens läns landsting genom Landstingsservice Norrbottens län Region Skåne genom Regionservice Landstinget Blekinge genom Landstingsfastigheter Blekinge Kommuner Göteborg stad s kommun Uppsala kommun Arkitektföretag White arkitekter AB SWECO Architects AB Pyramiden Arkitekter AB TEMA Arkitekter AB SAMARK AB Carlstedt Arkitekter AB Tengbom A5 Contekton i Fyrstad AB Sjögren Arkitekter AB Semrén & Månsson Vård och Skola Reflex Arkitekter AB ABAKO arkitektkontor AB ylp arkitekter 3dO arkitekter ab ARKITEMA Dot arkitekter AB Hans Berndtsson arkitekteter AB BSK Arkitekter AB Link Arkitektur AB Arosgruppen Bjerking AB Arkitekter och ingenjörer Bjurström & Brodin Arkitekter AB AART architechts A/S MedicHus Micasa Fastigheter i AB Fastighetskontoret Göteborg, m.fl. kontor m.fl. kontor Göteborg Uppsala, m. Fl. kontor Malmö, m.fl. kontor Vänersborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg, Köpenhamn m.fl. kontor Uppsala/ m.fl. kontor Aarhus, Danmark

8 8(11) Övriga företag Ecophon AB Fagerhult Belysning AB ÅF Installation AB Ramböll Sverige AB Projektbyrån i AB Projektengagemang AB Hälsostaden Ängelholm AB Universitet och högskolor Göteborgs universitet genom Hyllinge Habo Göteborg m.fl. kontor Göteborg m.fl. kontor Ängelholm Inst. för Vårdvetenskap och Hälsa inom Sahlgrenska akademin

9 9(11) Intäkter Medlemsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens Resultat Not Finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter fin. poster Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Återföring periodiseringsfond Resultat efter bokslutsdisp Skatt Not Årets resultat

10 10(11) Balansräkning Tillgångar Inventarier Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat överskott Årets resultat Periodiseringsfonder Not Skulder Leverantörsskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Bokslutskommentar Not 1 Verksamhetens resultat Kurs- och konferensverksamhetens del av resultatet uppgår till kr. Not 2 Skatt Avser inkomstskatt Not 3 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax

11 11(11) FORUM VÅRDBYGGNAD Datum.. Tommy Lenberg (ordf) Anna-Carin Dahlberg (v ordf) Ann-Marie Börjesson Revellé Elisabeth Andersson Stefan Svensson Hans Sandqvist Bengt Folenius.. Emma Kinch Helle Wijk Agneta Sjögren Sonja Ekström Boström Ann Tångmark Lundberg Anders Nordstrand Vår revisionsberättelse avseende denna verksamhetsberättelse har avgivits den 2012 Fredrik Agerson Alf Nilsson Jan Sjöberg

Forum Vårdbyggnad 2003-2012

Forum Vårdbyggnad 2003-2012 Forum Vårdbyggnad 2003-2012 Rågården, Oktober 2013 På uppdrag av Forums styrelse Lennart Ring Foto, L.Ring Sida 2(11) Innehållsförteckning Sida Allmänt 3 Forums medlemmar 3 Konferensverksamhet 3 Forums

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2003

Verksamhetsberättelse för år 2003 1(10) Verksamhetsberättelse för år 2003 Allmänt Verksamheten har under året bestått av konferenser samt utvecklingsarbete, grundutbildning och forskning inom Chalmers tekniska högskola. Vårkonferensen,

Läs mer

CVA. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture

CVA. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Centrum för vårdens arkitektur (CVA) strävar efter att vara en

Läs mer

CVA. Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture

CVA. Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Det händer på Chalmers Arkitektur och i CVA Peter Fröst Healthcare architecture new challenges Master program Architecture Future

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301

ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 ÅRSBOKSLUT för ViS, Riksförbundet vuxenutbildning i samverkan 802439-3301 Styrelsen för ViS får härmed avge årsbokslut för verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Sida 1 av 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI SVENSK DANSKOMMITTÉ 46 STYRELSEN FÖR SVENSK TEATERUNION SVENSKA ITI FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPS- ÅRET 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 INLEDNING ISACA, den världsomspännande organisationen för yrkesverksamma inom områdena säkerhet, revision och IT-styrning (governance)

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsberättelse 2010 1

Årsberättelse 2010 1 1 Årsberättelse 2010 ÅRSBER ÄT TELSE 2010 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en för e ning för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO

STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO STÄMMOHANDLINGAR 2015 FÖRBUNDSSTÄMMA 25-26 APRIL VILLA ASKE, BRO Program Program förbundsstämmohelg 2015-04-25 2015-04-26 Lördag 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.00 Generalsekreteraren och medarbetarna på förbundskansliet

Läs mer

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Omslagsbild från PRO:s valarrangemang på Stockholms centralstation, augusti 2014 Foto: Rosmarie Sundström PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011

Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2011 Garanten för ett obrutet informationsflöde sidan 2 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2011 Föreningen för Förvaltningsinformation,

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Hallands bildningsförbund

Hallands bildningsförbund Hallands bildningsförbund Verksamhetsberättelse 2014 Långsiktig verksamhetsplan 2016-2018 Foto omslag: Mymmel Blomberg 2 Hallands bildningsförbunds årsmöte äger rum 2015-04-29, klockan 18.30. Plats: Folkets

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund

Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund Med branschföreningarna Sveriges Grafiska Medieförening, Svenska Bokbinderiföreningen, Svenska Kartongförpackningsföreningen och Svenska Stämpelfabrikantföreningen.

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2013 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2013 hade föreningen 561 (504) medlemmar, 344 (308) kvinnor och 217 (196) män. 2012 års siffror inom parentes. Av dessa var 122

Läs mer