Verksamhetsberättelse för år 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för år 2008"

Transkript

1 1(10) Verksamhetsberättelse för år 2008 Allmänt Under 2008 har vår- respektive höstkonferens hållits. Tre regionala konferenser/seminarier hölls i Göteborg. Forum har varit medarrangör till den nordiska konferensen i Köpenhamn Under 2008 har ytterligare sju nya medlemmar valts in. En medlem har valt att lämna Forum. De tre arbetsgrupperna inom styrelsen har fortsatt sitt arbete inom respektive område, Forskning, utveckling och utbildning, Konferenser respektive Kommunikation och marknadsföring. Intresserade medlemmar kan av styrelsen adjungeras till arbetsgrupperna. Medlemmar 2008 Under året har samtliga landsting, två kommuner, tjugofyra arkitektkontor varit medlemmar liksom fem företag, ett inom området akustisk miljö, ett inom belysning och tre stycken projektledningsföretag. Tolv enskilda medlemmar och 3 hedersmedlemmar finns också. Ett arkitektkontor har lämnat Forum. Sju nya medlemmar valdes in för 2008, ett arkitektkontor, två kommuner, Sahlgrenska Akademin samt Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa vid Göteborgs universitet samt två enskilda medlemmar. Vid utgången av 2008 uppgick antalet medlemmar till totalt 68 stycken. Forskning, utveckling och utbildning Professuren Under året har Peter Fröst besökt flertalet landsting för att möta Forums medlemmar och skaffa en överblick över deras arbete samt behov av utveckling och forskning inom ämnesområdet vårdbyggnad. Peter Fröst har deltagit i grundutbildningen vid A-sektionen. Peter Fröst har deltagit som föreläsare vid bl.a. SKL:s nationella fastighetsråd, de Danska Regionernas temadag i Köpenhamn kring Fremtidens Sygehusbyggen, samt vid MedicHus seminarium om Teknik & Miljöer för äldre i Göteborg. Arkitektutbildning vid Chalmers Under 2008 har 20 studenter i termin A2 under tre månader arbetat med att utforma en ny neonatalavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. Ett Erasmusprojekt genomfördes under januari februari En två veckor lång workshop med 40 studenter och lärare från fem olika tekniska högskolor i Rumänien, Frankrike och Sverige deltog. Fokus låg på risker i arbets-/boendemiljö utifrån både personalens och de boendes perspektiv och scenen utgjordes av äldreomsorgen i Sverige och Göteborg. Programmet genomfördes under värdskap av Institutionen för Arkitektur vid Chalmers tekniska högskola och med MedicHus i Göteborg som programansvariga. Projektet startade 2007 med workshop med Frankrike som värd och avslutas 2009 i Rumänien.

2 2(10) Masters studio Healthcare, 10 studenter har deltagit i ett projekt i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset och Locum AB. Projektet gällde Karolinska Huddinge. Examensarbeten Under 2008 har inga examensarbeten avslutats. Forskning Josefina Hinnerson, Västfastigheter, disputerade den 30 maj Avhandlingen har rubriken Att bygga för vård - Lokalförsörjning inom vårdbyggnadssektorn. I betygsnämnden representerades Forum av Peter Fröst och Helle Wijk. Under 2008 har Chalmers beviljat anslag till två industridoktorander inom vårdbyggnadsområdet. Målet med projekten är licentiatexamen och så småningom en doktorsexamen. FoU-program Arbetsgruppen för Forskning och Utbildning har under året haft möten med forskningsfinansiärer, KK-stiftelsen, Vårdalstiftelsen, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet samt FAS. Forums FoU-program har legat som grund vid besöken. Programmet har även redovisats för SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) fastighetsfond och UFOS ledningsgrupp. Arbetsgruppens avsikt är att detta program ska användas vid finansiärernas kommande forskningsutlysningar. Programmet ska även locka doktorander och forskare till vårdbyggnadsområdet. Stipendier Under 2008 delades ett stipendium ut. Det gick till professor Michael Nilsson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. En grupp inom projektet Hur kan man förena designmetodik och translationell neuroforskning? fick kronor till en inledande studieresa. Projektet genomförd vid Rehabiliteringsgmedicin Neuro Högsbo sjukhus/sahlgrenska Universitetssjukhuset. Konferensverksamhet Vårkonferens Vårkonferensen ägde rum den 10 april på Universitetssjukhuset i Örebro med105 deltagare. Efter avslutad konferens hölls årsmötet. Dagens program handlade om rättspsykiatri i Sverige. Socialstyrelsen och Kriminalvården representerades i programmet. Två nya byggnader för rättspsykiatri, Rågården i Göteborg samt Rättspsykiatri Flemmingsberg presenterades. Ett doktorandarbete vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg presenterades under rubriken Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön? Höstkonferens Höstkonferensen ägde rum i Sollentuna den 12 och 13 november. Uppskattade föreläsningar hölls för 115 personer på Scandic Star Sollentuna. Konferensen hade två teman, Dag 1: Framtida teknik i vård och omsorg, Dag 2: Vad kan vi veta om framtiden? Dag 1: IT-lösningar i vården, IT-kommunikation över myndighetsgränser, logistikflöden/- lösningar i dagens sjukhus, samarbetsprojekt mellan sluten vård, primärvård och kommunen. Dag 2: Ekonomi inom landsting och kommuner, morgondagens hemsjukvård för barn och vuxna, bostadsområde som vårdmiljö, vårdrelaterade infektioner. Årets Forumstipendiat presenterade sitt projekt.

3 3(10) Nordisk konferens i Köpenhamn Forum deltog som medarrangör för den nordiska konferensen den 7 8 maj i Köpenhamn. Ordförande Lennart Ring och professor Åke Wiklund deltog även som föreläsare under konferensen. Konferensen rönte stor framgång med drygt 300 konferensdeltagare från hela Norden. Lokala konferenser Lokalt Forum för vårdbyggnadsforskning i Göteborg har under 2008 har anordnat tre vårdmiljösammankomster i form av seminarier och föreläsningar. Teman har varit Välkomnande vårdentréer, Grönt- om trädgårdsrummets läkande kraft samt Professorsamtal om vårdbyggnadsforskning. Träffarna har kunnat anordnas genom ett unikt samarbete mellan de verksamheter som medlemmarna verkar inom som exempelvis i form av fri disponering av lokaler på Akademin, Chalmers och Sahlgrenska, samt sponsring av arkitektkontoren för kostnader för kaffe och föreläsararvode. Lokala aktiviteter Lokalt Forum för vårdbyggnadsforskning i Göteborg samlar personer inom Västra Götalandsregionen och har i dagsläget mer än 100 enskilda medlemmar. Deltagarna i den operativa undergruppen till föreningen har sin bakgrund inom arkitektur och vård. Det gemensamma intresset är vårdmiljöfrågor. Syftet är att på lokal nivå föra ut och implementera Forums vision och mål. I styrgruppen finns deltagare från arkitektkontor, Chalmers tekniska högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för vårdvetenskap vid Göteborg universitet. Forums vårdbyggnadspris 2007 Forums tävlingsjury har i samband med styrelsemöte presenterat utvärdering av senaste juryarbetet samt förslag till projektupplägg för framtida vårdbyggnadspris. Forums hemsida I januari 2008 öppnades Forums nya webbplats. Ett redaktionsråd bildades med fyra medlemmar. Konsulenten utsågs till redaktör. Styrelsen beslutade att Forums ordförande är ansvarig utgivare. Under 2008 publicerades 22 nyheter på startsidan. Webbplatsen hade i genomsnitt 650 besök per månad. Forums årsmöte 2008 Forums årsmöte ägde rum i samband med vårkonferensen torsdagen den 10 april i Örebro. Sedvanliga årsmötesfrågor behandlades. Lennart Ring omvaldes till ordförande.

4 4(10) Styrelsens sammansättning Ordförande: Lennart Ring Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Vice ordförande: Anna-Carin Dahlberg Västerbottens läns landsting, Fastighet Övriga ledamöter: Eva Berg White arkitekter AB, Martin Bergdahl Landstingsfastigheter Dalarna, Falun Stefan Svensson Pyramiden Arkitekter AB, Göteborg Anna Montgomery Locum AB, Bengt Folenius SWECO Architects AB, Örebro Helle Wijk Sahlgrenska Akademin, Göteborg Karin Johansson Danderyds sjukhus AB, Danderyd Hans Sandqvist Västra Götalandsregionen, Västfastigheter Ann Tångmark Universitetssjukhuset MAS, Malmö Claes Johansson MedicHus, Göteborg stad Ann-Christin Nilsson-Lundkvist Landstingsservice, Örebro läns landsting Möten i styrelse, arbetsutskott, arbetsgrupper och redaktionsråd Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden under året. Arbetsutskottet: Ordförande Lennart Ring, vice ordförande Anna-Carin Dahlberg, kassör Claes Johansson. Vid mötena har konsulenten, Gunilla Kullinger deltagit. Arbetsutskottet har haft fem telefonsammanträden under året. Arbetsgruppen för Forskning och utbildning: Helle Wijk, Marin Bergdahl, Bengt Folenius, Anna Montgomery, Hans Sandqvist, Peter Fröst. Gruppen har haft fyra möten under året. Arbetsgruppen för Konferensverksamhet: Karin Johansson, Eva Berg, Ann-Christine Nilsson- Lundkvist, Ann Tångmark och konsulenten. Gruppen har haft tre möten under året. Arbetsgruppen för Kommunikation och marknadsföring: Stefan Svensson, Claes Johansson, Anna-Carin Dahlberg,. Gruppen har haft två möten samt telefonmöten under året. Redaktionsrådet: Ia Belfrage, Morgan Andersson, Anna-Carin Dahlberg, Benny Kullinger och konsulenten, Gunilla Kullinger. Rådet har haft fem telefonmöten under Sekretariat Forum har avtal med Kullinger i Uppsala AB. I konsultuppdraget ingår kanslifunktionen, att delta i planering och genomförande av konferenserna samt redaktörskap för webbplatsen. Från och med 2007 har Forum avtal med Pyramiden Arkitekter AB att ansvara för föreningens ekonomiska redovisning. De båda avtalen löper från och med Valberedning Tommy Lenberg Ia Belfrage Mia Edström Landstingsservice, Uppsala läns landsting White arkitekter AB, Malmö Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

5 5(10) Revisorer Alf Nilsson Jan Sjöberg Fredrik Agerson Sveriges Kommuner och Landsting Landstingsfastigheter Dalarna Godkänd revisor vid Grant Thornton Sweden AB Årsavgifter Sjukvårdshuvudmännen Kategori 1 < invånare kr Kategori invånare kr Kategori 3 > invånare kr Arkitektföretagen Kategori 1 < 5 anställda kr Kategori anställda kr Kategori 3 > 20 anställda kr Privata vårdgivare Övriga företag Enskilda medlemmar kr kr 330 kr Medlemsförteckning vid utgången av 2008 Hedersmedlemmar Professor Sven Thiberg, Forums förste ordförande Tekn. Dr., arkitekt Göran Hultén, initiativtagare till Forum Professor Åke Wiklund, Forums första professor i vårdbyggnad vid Chalmers tekniska högskola Enskild medlem Arkitekt Åke Brisvall Arkitekt Anna-Christina Borstedt Arkitekt Catharina Nord Arkitekt Jonas Andersson Arkitekt Martin Lindstam Arkitektstuderande Alexander Trimboli Arkitekt Ebba Högström Civ. ingenjör Johan Nordenadler Leg sjuksköterska Åsa Stark Byggnadsingenjör Bo Smångs Arkitekt Olle Sutinen Docent Marianne Kristiansson Arkitekt Ahmed Radwan

6 6(10) Sjukvårdshuvudmän s läns landsting genom Locum AB Landstinget i Uppsala län genom Landstingsservice i Uppsala län Landstinget Sörmland genom Landstingsfastigheter Sörmland Landstinget i Jönköpings län genom Landstingsfastigheter Jönköping Landstinget i Kalmar län genom Landstingsfastigheter Kalmar Landstinget Halland genom Landstingsfastigheter Halland Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter Landstinget i Värmland genom Landstinget i Värmland Örebro läns landsting genom Landstingsservice Örebro Landstinget i Västmanland genom LV Fastighet Landstinget Dalarna genom Landstingsfastigheter Dalarna Landstinget Gävleborg genom X-fastigheter Landstinget Västernorrland genom Landstingsfastigheter Västernorrland Västerbottens läns landsting genom Fastighet Gotlands kommun genom Fastighetskontoret Landstinget Kronoberg genom Landstingsservice Kronoberg Landstinget Östergötland genom Landstingsfastigheter Östergötland Jämtlands läns landsting genom Emefté Fastighet Norrbottens läns landsting genom Landstingsservice Norrbottens län Region Skåne genom Regionfastigheter Skåne Landstinget Blekinge genom Landstingsfastigheter Blekinge Privata vårdgivare Inga medlemmar Kommuner MedicHus Stadsfastigheter Micasa Fastigheter AB Fastighetskontoret Arkitektföretag White arkitekter AB SWECO Architects AB Pyramiden Arkitekter AB TEMA Arkitekter AB SAMARK AB Carlstedt Arkitekter AB Tengbom A5 arkitekter & ingenjörer AB Contekton i Fyrstad AB Frenning & Sjögren Ark. AB CGC Arkitektkontor AB Reflex Arkitekter AB ABAKO arkitektkontor AB ylp arkitekter 3dO arkitekter ab Stadionarkitekter AB FL arkitekter AB Göteborgs stad Malmö kommun s kommun Uppsala Kommun Göteborg m.fl. kontor m.fl. kontor Göteborg Uppsala Malmö Uppsala Vänersborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg

7 7(10) Hans Berndtsson arkitekteter AB BSK Arkitekter AB Link Arkitektur AB Arosgruppen Övriga företag Ecophon AB Fagerhult Belysning AB ÅF Installation AB Ramböll Sverige AB Projektbyrån i AB m. fl. kontor Uppsala/ Hyllinge Habo Göteborg m.fl. kontor Göteborg m.fl. kontor Universitet och högskolor Göteborgs universitet genom Inst. för Vårdvetenskap och Hälsa samt Sahlgrenska akademin

8 8(10) Resultaträkning Intäkter Medlemsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens Resultat Not Finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter fin. poster Bokslutsdispositioner Avsättning periodiseringsfond Justering p-fond efter beslut SKV Resultat efter bokslutsdisp Skatt Not Årets resultat

9 9(10) Balansräkning Tillgångar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Kassa och bank Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat överskott Årets resultat Periodiseringsfonder Not Skulder Leverantörsskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Bokslutskommentar Not 1 Verksamhetens resultat Kurs- och konferensverksamhetens del av resultatet uppgår till kr. Not 2 Skatt Avser inkomstskatt Not 3 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax

10 10(10) FORUM FÖR VÅRDBYGGNADSFORSKNING Datum.. Lennart Ring (ordf) Anna-Carin Dahlberg (v ordf) Eva Berg Martin Bergdahl Stefan Svensson Hans Sandqvist Bengt Folenius Ann-Christine Nilsson-Lundkvist Helle Wijk Claes Johansson Anna Montgomery Ann Tångmark Karin Johansson Vår revisionsberättelse avseende denna Verksamhetsberättelse har avgivits den 2009 Fredrik Agerson Alf Nilsson Jan Sjöberg

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 1(11) Verksamhetsberättelse för år 2011 Allmänt Under 2011 har nationell vår- respektive höstkonferens hållits samt en konferens med inriktning till kommunerna. Under 2011 har de tre Lokala Forum, /Uppsala,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2003

Verksamhetsberättelse för år 2003 1(10) Verksamhetsberättelse för år 2003 Allmänt Verksamheten har under året bestått av konferenser samt utvecklingsarbete, grundutbildning och forskning inom Chalmers tekniska högskola. Vårkonferensen,

Läs mer

Forum Vårdbyggnad 2003-2012

Forum Vårdbyggnad 2003-2012 Forum Vårdbyggnad 2003-2012 Rågården, Oktober 2013 På uppdrag av Forums styrelse Lennart Ring Foto, L.Ring Sida 2(11) Innehållsförteckning Sida Allmänt 3 Forums medlemmar 3 Konferensverksamhet 3 Forums

Läs mer

CVA. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture

CVA. Centrum för Vårdens Arkitektur. Centre for Healthcare Architecture CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture CVA Centrum för Vårdens Arkitektur Centre for Healthcare Architecture Centrum för vårdens arkitektur (CVA) strävar efter att vara en

Läs mer

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING På omslaget (från vänster): Maria Linder, Birgitta Beckman och Klaus Buttenschön. Fotograf: Stefan Bladh. PRO 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING Omslagsbild från PRO:s valarrangemang på Stockholms centralstation, augusti 2014 Foto: Rosmarie Sundström PRO 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Svenska byggnadsvårdsföreningen

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Svenska byggnadsvårdsföreningen Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Svenska byggnadsvårdsföreningen Innehåll: Verksamhetsberättelse sid 1 a) Verksamheten under år 2012 sid 1 b) Styrelsens redovisning av hur 2012 års verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse

Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Ideella Föreningen för Främjande av Kunskap om sociala försäkringar Verksamhetsberättelse med Årsbokslut och Revisionsberättelse Innehåll: 2007 sid Föreningens ändamål 2 Organisation 2 Föreningsstämman/Årsmötet

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 INLEDNING ISACA, den världsomspännande organisationen för yrkesverksamma inom områdena säkerhet, revision och IT-styrning (governance)

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Föreningen Sveriges socialchefer

Föreningen Sveriges socialchefer Föreningen Sveriges socialchefer ÅRSREDOVISNING 2014 /2015 FÖRENINGEN SVERIGES SOCIALCHEFER Styrelsen för Föreningen Sveriges socialchefer, organisationsnummer 889200-7637 avger här årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 1 (21) Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 2 (21) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 Föreningens bakgrund... 4 3 Föreningens syfte och mål... 4 4 Föreningens styrelse...

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO

Årsberättelse 2014. Primär immunbristorganisationen - PIO Årsberättelse 2014 Primär immunbristorganisationen - PIO Primär immunbristorganisationen Mellringevägen 120 B, 703 53 ÖREBRO Tel: 019-673 2124 E-post: info@pio.nu www.pio.nu www.facebook.com/pio.riks Innehåll

Läs mer

Årsberättelse 2010 1

Årsberättelse 2010 1 1 Årsberättelse 2010 ÅRSBER ÄT TELSE 2010 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en för e ning för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer