Forum Vårdbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forum Vårdbyggnad 2003-2012"

Transkript

1 Forum Vårdbyggnad Rågården, Oktober 2013 På uppdrag av Forums styrelse Lennart Ring Foto, L.Ring

2 Sida 2(11) Innehållsförteckning Sida Allmänt 3 Forums medlemmar 3 Konferensverksamhet 3 Forums arkitekturpris 4 Forums Nyhetsbrev 4 Forums hemsida 4 Stipendieverksamheten 4 Styrelse 5 Sekretariat 5 Forums ordförande 5 Styrelseledamöter 5 FOU-verksamheten 6 Professuren 7 Lokala Forum 8 Utbildning 8 Bilaga 9 Medlemmar under perioden

3 Sida 3(11) Forum Allmänt Ur Forum stadgar kan citeras; Forum Vårdbyggnad är en ideell förening som ska stödja utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg. Forum Vårdbyggnad startade sin verksamhet 1993 och har under sina första år, funnit sin verksamhetsform. De senaste 10 åren har denna verksamhet ytterligare utvecklats och breddats inom flera områden såsom, forskning och utveckling, kommunernas äldreomsorg mm. Därtill har Forums verksamhetsområde även vuxit inom högskole- och universitetsvärlden. Medlemsbasen har breddats genom att andra konsultföretag än arkitekter givits möjlighet att vara medlemmar liksom företag med inriktning att utveckla lokaler för vård och omsorg. Ett genombrott har skett när fyra primärkommuner valt att vara anslutna till Forum. Forums medlemmar Forums medlemsförteckning har varit förhållandevis stabil under de gångna 10 åren i och med att alla Landsting och Regioner kvarstått som medlemmar under hela perioden. När Landstingsförbundet upphörde 2005 så valde tyvärr Sveriges kommuner och Landsting att lämna sitt medlemskap i Forum. Arkitektföretagen har ombildats och slagits ihop i olika företagsformer varför även deras medlemskap har förändrats. Fyra kommuner har tillkommit som medlemmar under perioden liksom ett universitet. Antalet enskilda medlemmar har ökat markant. Forum har vid periodens slut fem hedersmedlemmar. Alla som varit medlemmar under perioden biläggs. Konferensverksamheten Konferensverksamheten har ända sedan Forums start varit en av föreningens viktigaste verksamheter. Varje år har en tvådagars höstkonferens arrangerats under november månad och varje vår har en en-dagars konferens ägt rum i samband med årsmötesförhandlingarna. Konferenserna har varit Forums främsta arena för spridning av kunskap inom ämnesområdet vårdbyggnad. Konferenserna har även fungerat som en plats där man umgåtts och knutit kontakter med kollegor, som haft likartade uppdrag och projekt. Deltagarantalet på Forums konferenser har under perioden succesivt ökat till deltagare på en normal höstkonferens.

4 Sida 4(11) Ämnesområdena på Forums konferenser har varit mycket skiftande genom åren. Ett stående inslag har alltid varit, rapport från professorn och presentation av olika teknologprojekt från Chalmersstudenterna. Rena projektredovisningar, såsom Vigs ängar och den Nya akutvårdbyggnaden i Malmö har blandats med mer allmänna ämnen såsom, Hus och hem för gamla och psykiskt sjuka och Riktlinjer för byggenskap och vårdhygien. Även forskare från olika universitet och högskolor har haft tillträde. Vid något tillfälle har rena temakonferenser arrangerats såsom, rättspsykiatri genomförde Forum en tvådagars konferens i, som handlade om vårdlokaler i kommunerna. 110 personer hade hörsammat kallelsen och deltog i konferensen. Höstkonferensen 2006 var en sk Nordisk konferens med deltagare från de Nordiska länderna och många Nordiska programpunkter. Huvudämnet för konferensen var Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Åren 2004 och 2008 deltog Forum som medarrangör i Nordiska konferenser i Oslo respektive Köpenhamn. Bägge dessa konferenser samlade rekordartat deltagarantal med upp till 400 deltagare arrangerade den Norska sjukhusarkitektföreningen en Nordisk konferens i Oslo. Flera föreläsare från Form deltog med uppskattade föredrag, Forums arkitekturpris Vårdbyggnad Ur inbjudan, 2002, till Forums första arkitekturpris Vårdbyggnad, kan man läsa; Forum har instiftat priset för att lyfta fram goda exempel på fysiska miljöer för vård och omsorg. Vi vill på så sätt stimulera samarbete mellan olika yrkesgrupper för att skapa så attraktiva och funktionella lokaler som möjligt där patienter möter vård. Två pris har delats ut; tilldelades Rehab station Frösundavik,, Forums Arkitekturpris Byggherre, EduCare Fastighet och arkitekt Millimeter arkitekter samt Hans Berndtssons arkitekter AB tilldelades Ny Psykiatribyggnad vid Östra sjukhuset i, Forums Arkitekturpris. Byggherre, Västfastigheter Västra Götalandsregionen och arkitekt, White Arkitekter AB Från 2006 och framåt har priset kommit att benämnas Forums Vårdbyggnadspris. Forums Nyhetsbrev Forums nyhetsbrev gavs ut i tryckt form sista gången under Därefter har nyhetsbrevet distribuerats i digitalt fram till och med Nyhetsbrevet ersattes då av Forums nya hemsida med en redaktör och ett redaktionsråd.

5 Sida 5(11) Forums hemsida Forums nya hemsida startade 2008 med konsulenten som redaktör och ett redaktionsråd bestående av medlemmar från Forums styrelse. Stipendieverksamheten Under perioden har 18 stipendier delats ut till olika stipendiater inom väldigt olika ämnesområden såsom, modellbygge av ett äldreboende, en uppsats om den psykiatriska vårdens arkitektur samt att förena designmetodik med translationell neuroforskning. Styrelsen Styrelsen har under perioden utvecklat sitt arbetssätt genom regelbundna planeringsdagar under sommaren/hösten varje år. En gruppuppdelning i olika bevakningsområden; Forskning och utbildning, Konferensverksamhet, Kommunikation och marknadsföring har ägt rum (2004), som tillsammans med ett Arbetsutskott förbereder styrelsemötena. Senare har även ett redaktionsråd tillkommit. Sekretariat Under de gångna åren har Forum haft avtal med Kullinger i Uppsala AB att ansvara för kanslifunktionen, planering och genomförande av konferenserna, redaktörskap för hemsidan och nyhetsbrevet. Ekonomitjänster har köpts av Pyramiden arkitekter, under större delen av tiden. Forums ordförande Forums ordförande under perioden har varit Lennart Ring, Sahlgrenska universitetssjukhuset i ( 8 år ) och Tommy Lenberg, Locum AB i ( 2 år ). Styrelseledamöter Styrelsen har under de tio åren haft en bred representation från olika delar av landet samt olika organisationer och företag. Två styrelsemedlemmar har varit medlemmar i styrelsen under hela perioden; Anna Carin Dahlberg och Stefan Svensson. Lennart Ring Tommy Lenberg Per Lagheim Anna Montgomery Eva Sandström Emma Kinch Agneta Sjögren Bo Brismar Karin Johansson Martin Bergdahl Anna-Carin Dahlberg Alice Lindström Sahlgrenska Universitetssjukhuset Locum AB Locum AB Locum AB Locum AB Locum AB Locum AB s läns landsting Danderyds sjukhus AB LandstingsFastigheter Dalarna AB Västerbottens läns landsting Regionsevice Region Skåne

6 Sida 6(11) Elisabeth Andersson Regionservice Region Skåne Claes G Johansson Regionservice Region Skåne Ann Tångmark Lundberg Universitetssjukhuset MAS Malmö Stefan Svensson Pyramiden Arkitekter AB Hans Sandqvist Västfastigheter Västra Götaland Eva Berg White Arkitekter AB Ann Marie Börjesson Revellé White Arkitekter AB Anders Melin SWECO-FFNS Bengt Folenius SWECO FFNS Erna Gustavsson BPL Arkitekter AB Jonas Diurlin Landstinget i Värmland Klas Lindgren Landstingsfastigheter Östergötland Annika Skott Sahlgrenska Akademin Helle Wijk Sahlgrenska Akademin Ann-Christin Nilsson-Lundkvist Landstingsservice, Örebro läns landsting Leif Haraldsson Landstingsfastigheter Halland Clas Johansson Medichus Evy Törnqvist Landstinget Kronoberg Sonja Ekström Boström Akademiska sjukhuset Uppsala Anders Nordstrand Micasa Fastigheter Stefan Anskär Linköpings universitetssjukhus FOU-verksamheten Den verksamhet som har förändrats mest under den gångna perioden är FOU-verksamheten antog styrelsen sitt första FOU-program, som därefter reviderats alltefter som verksamheten utvecklats. FOU-programmet används när Forum uppvaktar olika forskningsfinansiärer samt utgör en bas för FOU-verksamheten. Inom Forums verksamhetsområde har olika medlemsorganisationer medverkat och finansierat olika forskarstuderade under perioden. Marie Elf, Landstinget Dalarna, kunde 2006 disputera inom ämnet, Modellering of Care Processes (Simulering som ett verktyg för planering och lokalförsörjning). Josefina Hinnersson, Västfastigheter Västra Götalandsregionen, disputerade 2008 med en avhandling Att bygga för vård- Lokalförsörjning inom vårdbyggnadssektorn. Flera närliggande disputationer har ägt rum under perioden såsom, Jennie Ekbloms avhandling, User Perceptions of Climate in Hospital Wards samt Moses Mkony, Disigning Healing Från och med 2009 delfinansierar Forum en forskningssekreterare på Chalmers, Marie Strid till 20%. Den enskilt största händelsen är bildandet av Centrum för Vårdens Arkitektur, maj Arkitektutbildningen Arkitektutbildningen har utvecklats mycket positivt under perioden. Utbildningen sker i flera steg där eleverna får vänja sig vid att arbeta med vårdens lokaler. Redan i årskurs två kan eleverna möta vårdens lokaler inom kursen Arbetets rum.

7 Sida 7(11) Inom masterutbildningen årskurs fyra och fem ges eleverna möjlighet att genomföra större elevprojekt inom ämnesområdet Vårdarkitektur. Över 30 examensarbeten, inom ämnesområdet, har genomförts under perioden. Elevintresset är mycket stort. Centrum för Vårdens Arkitektur Centrum för vårdens arkitektur (CVA) är en nationell arena, på Chalmers, för skapande, översättning, utbyte och spridning av kunskap om vårdarkitektur. Som akademisk centrumbildning bedriver CVA forskning, genomför forskarutbildning samt bidrar till grundoch vidareutbildning inom området. Chalmers ställer sig som värd för detta ämnesområde inom de nordiska länderna. Forskningsfokus för CVA är byggnader och miljöer som stöd för och del av verksamheten i mötet mellan vården, patienter och arkitektur. CVA samarbetar med nationella och internationella forskargrupper. I sin utåtriktade roll initierar och genomför CVA utvecklings- och implementeringsprojekt. CVA har också etablerat sig som en mötesplats för kunskapsdelning genom att regelbundet arrangera seminarier och workshops. CVA strävar efter att vara ett gränsöverskridande nationellt centrum. I styrgruppen ingår därför representanter för Landstingens fastighetsråd, Sahlgrenska Akademin, Linköpings universitet, KTH, Lunds tekniska högskola samt Chalmers och Forum Vårdbyggnad. Professuren Arkitekt Åke Wiklund var adjungerad professor fram till april Under Åkes tid på Chalmers koncentrerades verksamheten till utbildning av arkitekter inom grundutbildningen. Åke var mycket framgångsrik som pedagog och erhöll 2003 ett stipendium för god pedagogik, framröstat av eleverna på Chalmers. Ämnet Vårdbyggnad etablerade sig, som ett populärt ämne för de arkitektstuderade på Chalmers, under Åkes tid som professor. Trots den tydliga inriktningen på utbildning har två doktorander och en licentiat studerat inom ämnesområdet under Åkes tid som professor. Branschrådet har varit; Lennart Ring, Martin Bergdahl, Gunilla Kullinger, Hans Lindgren, Åke Granath, Jan Paulson och Gösta Jedberger. I oktober 2007 tillsattes arkitekt Peter Fröst, av rektorn på Chalmers, som adjungerad professor i ämnet Vårdbyggnad inom arkitekturinstitutionen. Vid rekryteringen av Peter Fröst diskuterades möjligheten att utöka verksamheten inom forskning och utveckling. Under tiden, som Peter Fröst varit adjungerad professor har ämnet Vårdbyggnad fortsatt att utvecklas som etablerat utbildningsämne. Ämnet har framförallt kommit att koncentreras till masterprogrammet.

8 Sida 8(11) Arbetet med att etablera ämnesområdet inom forskning och utveckling har varit framgångsrikt och kröntes vid bildandet av Centrum för Vårdens Arkitektur (CVA). Inom CVA har man knutit till sig den etablerade forskare bl.a den internationellt kända forskare Roger Ullrich. Lokala forum,, och Malmö 2008 startade ett antal medlemmar, med Helle Wijk och Magnus Carlstrand, som sammankallande ett lokalt Forum i. Verksamheten började med några välbesökta större konferenser för att utvecklas till ett livaktigt nätverk där både studiebesök och mindre seminarier ingår i programmet. Lokalt Forum i /Uppsala startade 2010 med en konferens och ett studiebesök. Verksamheten har därefter varit vilande. Lokalt Forum Skåne startade sin verksamhet 2011 med konferenser och studiebesök. Denna verksamhet har även fortsatt 2012, där man bl.a. gjort studiebesökt i Danmark. Utbildning En fortbildning, kursen Vårdens lokaler, har arrangerats av Forum Vårdbyggnad i samarbete med Nordiska Hälsovårdshögskolan i och Chalmers. Kursen har genomförts åren 2004, 2006, 2009 och 2011 (Chalmers). Kursen vänder sig planeringsledare, administratörer, chefer inom vård och omsorg samt personer som arbetar med förvaltning och byggande. Kursdeltagarna har kommit från, landstingen, kommunerna samt arkitektkonsulter och projektledare från andra företag som arbetar med vård och omsorg. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och omfattar fyra veckor plus projektarbete.

9 Sida 9(11) Bilaga Organisationer och företag samt enskilda personer som någon gång under perioden 2003 till 2012 varit medlemmar i Forum Vårdbyggnad Sjukvårdshuvudmän s läns landsting genom Locum AB Landstinget i Uppsala län genom Landstingsservice i Uppsala län Landstinget Sörmland genom Landstingsfastigheter Sörmland Landstinget i Jönköpings län genom Landstingsfastigheter Jönköping Landstinget i Kalmar län genom Landstingsfastigheter Kalmar Landstinget Halland genom Landstingsfastigheter Halland Västra Götalandsregionen genom Västfastigheter Landstinget i Värmland genom Landstinget i Värmland Örebro läns landsting genom Landstingsservice Örebro Landstinget i Västmanland genom LV Fastighet Landstinget Dalarna genom Landstingsfastigheter Dalarna Landstinget Gävleborg genom X-fastigheter Landstinget Västernorrland genom Landstingsfastigheter Västernorrland Västerbottens läns landsting genom Fastighet Gotlands kommun genom Fastighetskontoret Landstinget Kronoberg genom Landstingsservice Kronoberg Landstinget Östergötland genom Landstingsfastigheter Östergötland Jämtlands läns landsting genom Emefté Fastighet Norrbottens läns landsting genom Landstingsservice Norrbottens län Region Skåne genom Regionfastigheter Skåne Landstinget Blekinge genom Landstingsfastigheter Blekinge Privata vårdgivare Praktikertjänst St Görans sjukhus Primärkommuner MedicHus Stadsfastigheter Micasa Fastigheter Fastighetskontoret s stad Malmö kommun s kommun Uppsala Kommun Arkitektföretag White arkitekter AB SWECO Architects AB Pyramiden Arkitekter AB TEMA Arkitekter AB SAMARK AB Carlstedt Arkitekter AB Tengbom A5 arkitekter & ingenjörer AB Contekton i Fyrstad AB Frenning o Sjögren Arkitekter. AB CGC Arkitektkontor AB m.fl. kontor m.fl. kontor Uppsala Malmö Uppsala Vänersborg

10 Sida 10(11) Reflex Arkitekter AB ABAKO arkitektkontor AB ylp arkitekter 3dO arkitekter ab Stadionarkitekter AB FL arkitekter AB Hans Berndtsson arkitekteter AB BSK Arkitekter AB Link Arkitektur AB Arosgruppen Arkitektgruppen Refex Arkitekter AB WSP Arkitekter AB HLLS Arkitekter AB SIGMA 88 ark o ingenjörer ETV Arkitektkontor AB Bjerking Arkitekter AB BPL Arkitekter AB Lund arkitekter AB AQ Arkitekter Bjurström o Brodin Arkitekter AB Larsson Arkitekter AB Semrén och Månsson Vård o Skola AART architechts A/S UULAS arkitekter AB m.fl. kontor Uppsala/ Gävle Umeå Falun Uppsala Eskilstuna Aarhus Danmark Kristianstad Övriga företag Ecophon AB Hyllinge Fagerhult Belysning AB Habo ÅF Installation AB m.fl. kontor Ramböll Sverige AB m.fl. kontor Projektbyrån i AB Projektengagemang AB Skanska Infrastructure Development AB Hälsostaden Ängelholm AB Ängelholm Vinga elprojektering AB Hemsö Fastighets AB Härnösand/ Swedish Operating Theatres AB Skövde Universitet och högskolor s universitet genom Inst. för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin

11 Sida 11(11) Enskilda medlemmar Åke Brisvall Mårten Sandin Anna-Christina Borstedt Catharina Nord Titti Redham Karsten Pedersen Martin Lindstam Jonas Andersson Per Lagheim Alexander Trimboli Ebba Högström Johan Nordenadler Bo Smångs Olle Sutinen Åsa Stark Marianne Kristensson Ahmed Radwan Marie Louise Kallstenius Bo Pehrsson Gudrun Werlin Maria Berezecka Linda Bertilsson Hedersmedlemmar Professor Sven Thiberg Tekn dr arkitekt Göran Hultén Professor Åke Wiklund Civilingenjör Martin Bergdahl Arkitekt Lennart Ring