Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader"

Transkript

1 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca extra vårddagar Ø Varje år beräknas runt patienter avlida som direkt eller indirekt följd av en VRI Ø VRI uppskattas orsaka extrakostnader om ca 6,5 miljarder SEK varje år En minskning med 30 procent i Sverige skulle innebära: Ø En minskning med vårddygn eller drygt 600 vårdplatser Ø Frigjorda resurser till ett värde av över 2 miljarder kronor Källa: Socialstyrelsen, Pa7entsäkerhet och pa7entsäkerhetsarbete - En översikt, Nygren, M., Från siffror 7ll handling, Sveriges Kommuner och Lands7ng, Skador i vården skadeöversikt och kostnad Markörbaserad journalgranskning januari - juni 2013, 1

2 Trots insatser minskar infektionerna inte i önskad takt 12% 11% 11,0% 10% 9% 9,7% 8,9% 9,6% 9,4% 9,2% 9,3% 8,9% 8,9% 9,0% 8,7% 8,9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% HT08 VT 09 HT 09 VT 10 HT 10 VT 11 HT11 VT12 HT12 VT13 HT13 VT14 Källa: PPM- VRI 2

3 Stora skillnader ses mellan olika landsting 11,6 11,2 11,0 10,0 9,8 9,4 9,3 9,1 9,0 9,0-49% 9,0 8,9 8,7 8,1 7,9 7,4 7,3 7,3 6,9 6,8 6,7 5,9 Östergötland Gävleborg Uppsala Stockholm Örebro VästerboYen Västra Götaland RIKET Region Skåne Blekinge Kronoberg Kalmar Dalarna Västernorrland Sörmland Jämtland Jönköping NorrboYen Värmland Halland Gotland Västmanland Tyder skillnader i förekost av vårdrelaterade infek3oner mellan lands3ng på möjlighet 3ll förbä;ring? Not: Källa: Inkluderar data från samtliga mätningar 2012 och 2013 PPM- VRI 3

4 Stora skillnader ses mellan olika sjukhus UppmäY förekomst av vårdrelaterade infek7oner på landets sjukhus, VRI- PPM, , Procent Läns- och länsdelssjukhus Universitetssjukhus Uddevalla Gävle 12,4 12,0 Kris7anstad Ystad 8,4 8,4 Sunderby Sjukhus Södersjukhuset 7,0 6,8 Universitetssjukhuset i Linköping 13,1 Hudiksvall Kalmar 10,3 10,2 Motala Nyköping 8,3 8,2 Eksjö/Nässjö NÄL 6,8 6,7 Karolinska Universitetssjukhuset 13,0 Norrköping Sundsvall Växjö Falun SÄS Kungälv 9,4 9,4 9,4 9,1 9,1 9,1 Västervik Alingsås Helsingborg Karlstad Halmstad Värnamo 8,0 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 Visby Örnsköldsvik Västerås Varberg S:t Görans sjukhus 6,7 6,6 6,6 6,6 6,2 Akademiska sjukhuset Norrlands Universitetssjukhus Universitetssjukhuset Örebro 11,5 11,0 10,7 Karlskrona Mälarsjukhuset 9,0 8,9 Ryhov Danderyd 7,5 7,4 Skelleaeå Södertälje 5,6 5,4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 10,2 Karlshamn Skövde 8,9 8,8 Östersund Mora 7,4 7,1 Ängelholms sjukhus Trelleborg 1,7 4,7 Skånes Universitetssjukhus 9,5 Not: Inkluderar data från samtliga mätningar 2012 och 2013 Not: Sjukhus med mindre än i genomsniy 100 rapporterade pa7enter per mätning har exkluderats Källa: PPM- VRI ARBETSMATERIAL 4

5 16 landsting och regioner som deltagit i projektet Blekinge Dalarna Gävleborg Västmanland Jönköping Kalmar Region Skåne Stockholm Värmland VästerboYen Uppsala Västra Götaland Örebro Östergötland Halland Sörmland 5

6 Ansats i fyra steg Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Iden3fiering och Urval av Syntes av Analys av nuläge analys av studieobjekt framgångsfaktorer förklaringsfaktorer Analys och kartläggning av förekomst av vårdrelaterade infek7oner och riskfaktorer Iden7fiering av lands7ng och sjukhus med högre/lägre förekomst av vårdrelaterade infek7oner, som studeras för ay iden7fiera framgångsfaktorer Djupintervjuer med lands7ng och sjukhus med högre/ lägre förekomst av VRI Dokumentstudier Slutsatser kring framgångsfaktorer som hänger samman med en lägre förekomst av vårdrelaterade infek7oner 6

7 10 sjukhus och 4 landsting valdes ut för djupanalys Sjukhus Lands3ng Lägre förekomst Högre förekomst Lägre förekomst Högre förekomst Skelleaeå Hudiksvall Västmanland Gävleborg Varberg Norrköping Halland Östergötland Västerås Gävle Skånes Universitetssjukhuset i universitetssjukhus Linköping Södersjukhuset Södra Älvsborgs sjukhus 7

8 8

9 Stor skillnad i användning av CVK mellan landstingen Användning av CVK per lands7ng vid PPM- VRI- mätning, , Procent % VästerboYen Uppsala Östergötland Sörmland Stockholm Gotland Region Skåne RIKET Västra Götaland Örebro Gävleborg Västernorrland NorrboYen Blekinge Halland Västmanland Värmland Dalarna Kronoberg Jämtland Kalmar Jönköping Källa: PPM- VRI ARBETSMATERIAL 9

10 Skillnad i användning av KAD mellan landstingen Användning av KAD per lands7ng vid PPM- VRI- mätning, , Procent % Uppsala VästerboYen Blekinge Region Skåne Östergötland Västernorrland Dalarna Västmanland Stockholm NorrboYen Gävleborg RIKET Örebro Sörmland Kronoberg Halland Västra Götaland Värmland Jämtland Kalmar Gotland Jönköping Källa: PPM- VRI ARBETSMATERIAL 10

11 Andelen patienter med KAD som har urinvägsinfektion skiljer sig mellan landstingen Andel av pa7enter med KAD som hade urinvägsinfek7on vid PPM- VRI, , Procent 7,8 7,7 7,3 6,7 6,4 5,9 5,9 5,5 5,3 5,3 5,2 5,0 4,9 4,9 4,8 4,0 3,9 3,8 3,6 3,4 3,3 2,9 Gävleborg Kalmar Östergötland Kronoberg VästerboYen Västernorrland NorrboYen Örebro Sörmland Dalarna Stockholm RIKET Jönköping Västra Götaland Blekinge Region Skåne Uppsala Gotland Jämtland Värmland Västmanland Halland Not: Källa: Inkluderar data från samtliga mätningar 2012 och 2013 PPM- VRI 11

12 8 framgångsfaktorer

13 1. Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla I hela organisa7onen från profession 7ll högsta lands7ngsledning finns en utbredd kultur där vårdrelaterade infek7oner ses som något oacceptabelt som kan och ska undvikas. Medarbetarna ser en tydlig koppling mellan siy eget agerande och risken för spridning av smiya och uppkomsten av vårdrelaterade infek7oner. Tänk om man skulle jämföra vården med livsmedelsindustrin - där skulle det vara helt oacceptabelt ay inte följa hygienkraven. När pa7enten går hem ska hon inte ha med sig något som hon inte hade när hon skrevs in. Punktprevalensmätningar är bara punktmätningar två gånger per år och speglar inte nivån under årets andra dagar Man har förståy ay VRI och smiya är ey problem och ay det är ey problem som vi kan påverka. 13

14 2. Hygienriktlinjer ses som självklara Ru7ner och riktlinjer för förebyggande av vårdrelaterade infek7oner ses som självklara av samtliga, och kulturen 7llåter och uppmuntrar konstruk7va påminnelser. Hos oss är det en öppen kultur mellan städ- och vårdpersonalen och oaa är det städ som påminner vårdpersonalen om hygienru7ner. Eaer ak7vt arbetet med SKL:s åtgärdspaket för urinvägsinfek7oner ser vi en markant minskning av urinvägsinfek7oner på hela sjukhuset. Man känner av aktyden - ni får hålla på med hygien men jag tänker inte ändra mig 14

15 3. Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt Utöver ay följa etablerade hygienru7ner iden7fierar vårdpersonalen även situa7oner med hög risk för infek7on och anpassar åtgärder och planering för ay minimera infek7onsriskerna. Under rond går vi all7d 7ll de mest känsliga pa7enterna först. Det farligaste som finns på sjukhuset är sängen det finns ingen pa7ent som inte ska mobiliseras. Vi måste bli bäyre på ay iden7fiera riskpa7enter och agera eaer det 15

16 4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas De lokalmässiga förutsäyningarna bidrar 7ll en minskad risk för smiyspridning och infek7on. Hos oss är alla möbler enkla ay rengöra och alla draperier har tagits bort. Stetoskopet är inte läkarens utan pa7entens. Det är oaa det inte finns 7llgång 7ll rena kläder i räy storlek 16

17 5. Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling Medarbetarna nås regelbundet av ey tydligt och konsekvent budskap där vikten av ay förebygga vårdrelaterade infek7oner betonas samt en regelbunden återkoppling av resultat. VRI- arbetet har legat högt på agendan hos varje chef i linjen. Vi måste få alla ay förstå hur vi kan spara pengar om vi jobbar med frågan pengar som skulle kunna användas 7ll bäyre och mer vård. Det finns inget samlat grepp kring uppföljning och återkoppling på kliniknivå Det är skillnad på en allmän diskussion av frågan och en tuff uppföljning av [dåliga] resultat det vi gör faller kanske inom den förra kategorin 17

18 6. Städning ses som en viktig del Ledningen ser städning som en strategiskt vik7g och prioriterad del i arbetet med ay förebygga vårdrelaterade infek7oner, och deya reflekteras i städningens upormning och frekvens. I lokalvårdarnas introduk7on ingår utbildning i vårdhygien och mikrobiologi med studiebesök på mikrobiologen. Varje pa7ent ska mötas av en ren vårdmiljö. Fokus har legat på pris, inte på kvalitet - 7digare var städningen rent bedrövlig 18

19 7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt EY nära och ak7vt samarbete finns mellan verksamheterna och en Vårdhygien som är närvarande, känner ägarskap för resultat, och har fokus på genomförbarhet. De [Vårdhygien] krånglar 7ll saker och 7ng, förslagen de kommer med fungerar inte i prak7ken [Vårdhygien] vi ser det som vår uppgia ay nå resultat, inte ay ha räy. Vårdhygien kommer inte med några pekpinnar utan är ey stöd i vardagen. Man utnyyjar inte Vårdhygiens kompetens vid planering och förebyggande arbete utan bara vid akuta fall 19

20 8. Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler Den högsta ledningen agerar ak7vt via adekvata kanaler för ay minska förekomsten av vårdrelaterade infek7oner En framgångsfaktor är ay ledningen har say fokus på VRI Lands7ngsdirektörens personliga engagemang har verkligen bidragit 7ll ey ökat fokus i hela organisa7onen Fokus [på VRI] finns bara när det är ey problem, arbetet förs inte kon7nuerligt eller långsik7gt Jag tror inte ay våra medarbetare och chefer vet ay VRI och BHK är ey fokusområde 20

21 Ses som en viktig medskapare Pa3enten Organisa3ons- kultur 1. Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla Professionen Opera3v ledning 2. Hygienriktlinjer ses som självklara 3. Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt 4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas 5. Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling 6. Städning ses som en viktig del Mikro Meso Lands3ngsövergripande Lands7ngsledning Stödfunk7oner 7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt 8. Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler Makro

22 Frågor kan guida förbättringsarbetet Vilka frågor bör jag som kliniskt verksam ställa mig? Vilken kultur genomsyrar organisa3onen, och hur ser jag själv på vårdrelaterade infek3oner? o Hur ser jag själv och mina kollegor på möjligheten ay förebygga vårdrelaterade infek7oner? Känner jag ey ansvar, och möjlighet ay göra skillnad? Vilken inställning finns 3ll hygienru3ner? o Hur ser jag själv och mina kollegor på hygienru7ner (både basala hygienru7ner och klädregler och ru7ner vid specifika situa7oner)? Ses ru7nerna och reglerna som vik7ga? Följs de av alla? I vilken utsträckning är proak3va riskbedömningar en del av arbetet? o Finns ru7ner för ay iden7fiera riskpa7enter och risksitua7oner och anpassa vården eaer iden7fierade risker? Följs ru7nerna? 22

23 Frågor kan guida förbättringsarbetet Vilka frågor bör jag som del av den opera3va ledningen ställa 3ll mig själv och mina medarbetare? Exempel på frågor a; ställa 3ll dig själv: o Hur ser jag och organisa7onen på vårdrelaterade infek7oner; är de en accepterad del av sjukhusvistelsen eller något som kan och ska undvikas? o Vilken kultur finns i organisa7onen vad gäller hygienru7ner? Följs de av alla? Är det accepterat ay påminna varandra? o Känner jag 7ll avdelningens/klinikens/sjukhusets upall vad gäller förekomst av vårdrelaterade infek7oner och följsamhet 7ll basala hygienru7ner och klädregler? Exempel på frågor a; ställa 3ll din organisa3on: o Vilken kultur finns i organisa7onen vad gäller hygienru7ner? Följs de av alla? Är det accepterat ay påminna varandra? o Använder ni Vårdhygiens kompetens i 7llräcklig utsträckning, inte bara i akuta situa7oner utan även för förebyggande arbete? 23

24 Frågor kan guida förbättringsarbetet Vilka frågor bör jag som del av den högsta strategiska eller poli3ska ledningen ställa 3ll mig själv och min organisa3on? Exempel på frågor a; ställa 3ll dig själv: o Hur ser jag på vårdrelaterade infek7oner; är de en accepterad del av sjukhusvistelsen eller något som kan och ska undvikas? o Vet jag hur städningen fungerar på sjukhusen? Hur oaa städas det? Vilken utbildning får städpersonal kring hygien och smiyspridning? o Känner jag 7ll sjukhusens upall vad gäller förekomst av vårdrelaterade infek7oner och följsamhet 7ll basala hygienru7ner och klädregler? Exempel på frågor a; ställa 3ll din organisa3on: o Vad gör ni för ay minska förekomsten av vårdrelaterade infek7oner? Vad mer kan vi i ledningen göra för ay hjälpa er? o Känner ni 7ll avdelningens/klinikens/sjukhusets upall vad gäller förekomst av vårdrelaterade infek7oner och följsamhet 7ll basala hygienru7ner och klädregler? Vad beror upallen på? 24

25 AY diskutera: Var det något som förvånade? Vad? Hur kan NI u7från er roll stödja de olika nivåerna? Pa3enten Ses som en viktig medskapare Organisa3ons- kultur 1. Vårdrelaterade infektioner ses som oacceptabla Professionen Opera3v ledning 2. Hygienriktlinjer ses som självklara 3. Riskbedömningar ger proaktiva arbetssätt 4. Goda lokalmässiga förutsättningar skapas 5. Konsekvent budskap och regelbunden återkoppling 6. Städning ses som en viktig del Mikro Meso Lands3ngsövergripande Lands7ngsledning Stödfunk7oner 7. Vårdhygien och verksamheter samarbetar tätt 8. Fokuserad ledning som agerar via adekvata kanaler Makro

26 hyp://webbu7k.skl.se/sv/ar7klar/vardrelaterade- infek7oner- framgangsfaktorer- som- forebygger.html 26

27 Lycka till! Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Trots insatser minskar infektionerna inte i önskad takt Uppmätt förekomst av vårdrelaterade infektioner över tid 12% 11% 11,0% 10% 9% 9,7% 8,9%

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET 2003 UTREDNINGSINSTITUTET BILAGA 4-7 Kartläggning av resurser till personer som är 65 år och äldre med hörselskada Bilaga 4: Offentliga hörcentraler, Vertikal procent Bilaga 5: Offentliga hörcentraler,

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Patientsäkerhet lönar sig

Patientsäkerhet lönar sig NATIONELL SATSNING FÖR ÖKAD PATIENTSÄKERHET Patientsäkerhet lönar sig KOSTNADER FÖR SKADOR OCH VÅRDSKADOR I SLUTENVÅRDEN ÅR 2013 Patientsäkerhet lönar sig 1 Förord Denna rapport redovisar kostnadsberäkningar

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register

RIKS-STROKE. The Swedish Stroke Register RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register R i k s - S t r o k e Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Årets Strokeenhet 2009 För tredje gången utser Riks-Stroke Årets strokeenhet för God strokevård Den klinik som

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning.

AT-guiden. På väg mot bästa AT-platsen. Hans AT visade sig vara ogiltig. Välj rätt tjäna tusenlappar. Läs om framtidens läkarutbildning. Onsdag 29 februari 2012 AT-guiden Hans AT visade sig vara ogiltig Felix Warren får inte ut sin legitimation, trots att han kollade med Socialstyrelsen i förväg. µ sid 10 Välj rätt tjäna tusenlappar Mellan

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17

Lean i vården. En översikt över dagsläget i Sverige. Jon Rognes Anna Svarts. Ledningssystem och styrning av vård & 17 Lean i vården En översikt över dagsläget i Sverige Jon Rognes Anna Svarts Ledningssystem och styrning av vård & 17 Sammanfattning Lean i vården är idag mycket heterogent och mognadsgraden är relativt låg.

Läs mer

landstinget i jönköpings län

landstinget i jönköpings län landstinget i jönköpings län ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 Till landstingsfullmäktige 12 april 2011 Innehåll: Sidan 2: För ett bra liv i ett attraktivt län Sidan 9: Hälso- och sjukvård - Perspektiv:

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

Postens service och kvalitet

Postens service och kvalitet 2012 Postens service och kvalitet Postens service och kvalitet Fem dagar i veckan, 52 veckor om året delar Posten ut post till alla Sveriges hushåll och företag. Varje vardag hanteras omkring 20 miljoner

Läs mer

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15

Preliminär. Vägledning. För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Preliminär Vägledning För registrering av 3-månadersuppföljningen Version 15 Innehållsförteckning Uppföljnigsformulär 3 månader efter stroke.2 Efter strokeinsjuknandet..5 Stöd Rehabilitering.6 Hälsa 8

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer