B Y G G A P Å L A N D E T

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B Y G G A P Å L A N D E T"

Transkript

1 B Y G G A P Å L A N D E T

2 Bygga på landet Vill du bygga hus på landet? Då vill vi gärna berätta om några regler som gäller, hur din ansökan hanteras och bedöms samt ge råd om saker att tänka på för att resultatet ska bli bra. Utgångspunkter Det finns lagar, förordningar och regler som styr byggande. Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken fastställer de övergripande ramarna. Kommunens översiktsplan vägleder i frågor som rör markanvändning och hur den framtida utbyggnaden är planerad. Den tar hänsyn till olika intressen, bevarandeaspekter och utvecklingsmöjligheter. För tätorter finns detaljplaner, den tydligaste regleringen av vad, var och hur man får bygga. Eftersom detaljplan ofta saknas för landsbygden prövas varje ansökan om byggnation utifrån sina unika förutsättningar. Förhandsbeskedet en första prövning För att få bygga krävs i de flesta fall bygglov. Du kan först ansöka om ett förhandsbesked som prövar om platsen är lämplig. En enkel karta och en kort beskrivning räcker. Kostnader för husritningar kan på så vis undvikas tills du är säker på att du alls får bygga på platsen. Vid ett positivt förhandsbesked har du två år på dig att söka bygglov. Observera att förhandsbeskedet kan innehålla föreskrifter och villkor för bygglov. Om du vill stycka av en fastighet ska du kontakta lantmäteri myndigheten i Lunds kommun. De hanterar fastighetsbildningsärenden. Din ansökan prövas mot lagar, förordningar och regelsamlingar. En kontroll görs också om den följer översiktsplanen. Flera kommunala förvaltningars ansvarsområden kan komma att påverkas. De får därför möjlighet att yttra sig, liksom dina blivande grannar. Därefter gör bygglovhandläggaren i samråd med kollegor på stadsbyggnads kontoret en samlad bedömning. Om grannarna och remissinstanserna är positiva får en tjänsteman fatta beslut i ärendet. I annat fall beslutar byggnadsnämnden. Kontakta oss gärna Kontakta gärna stadsbyggnadskontoret i ett tidigt skede och berätta om dina planer eller om du har några frågor. På vår hemsida, finns mer information om ansökningsprocessen och om de handlingar vi behöver. Här hittar du också taxor för bygglov, förhandsbesked och andra tjänster. 2

3 Platsen Ny bebyggelse på landet kan bidra till att hålla landsbygden levande. Möjligheten till ett socialt liv, kvarboende för äldre samt utveckling av näringsverksamheter av skilda slag är värden att ta vara på. Många intressen och frågeställningar Det finns många olika intressen, allmänna och enskilda, att ta hänsyn till vid valet av plats. Markanvändning, kultur- och naturvärden, rekreation och friluftsliv samt landsbygdens näringsverksamheter är aspekter att beakta. Om det finns fornlämningar eller utrotnings hotade djur- och växtarter krävs tillstånd från länsstyrelsen att få bygga. En grundläggande frågeställning kan gälla tillgång till kommunalt vatten och avlopp eller om frågan kan lösas utifrån samhällets miljöoch hälsoskyddskrav. Trafiksäkra väganslutningar är en annan viktig fråga. Markanvändning Kvaliteten på jordbruksmarken inom stora delar av Lunds kommun är mycket hög. Det vägs in vid bedömning av platsens lämplighet. Marken närmast de större tätorterna behövs som buffertzon för oförutsedda behov. Nya enstaka byggnader bör undvikas här eftersom de kan hindra en framtida utbyggnad. Långsiktig markhushållning har förtur. Människors avtryck nu och i framtiden Spår som tidigare generationer har lämnat efter sig berättar om vår egen och platsens historia. De är kulturvärden som tillhör kommande generationer såväl som vår egen. Om ett tidsskikt rensas bort har en berättelse försvunnit. Riksantikvarieämbetet Bronsåldershögar, oskiftade byar, symbolbyggnader för platser eller odlingslandskapets ägogränser är exempel på olika kulturavtryck. Mycket skyddas av kulturminneslagen. Vår egen tid måste också få sätta sina spår, men blir de alltför framträdande riskerar delar av landsbygdens värden och attraktivitet att gå förlorad. Naturmiljö och naturvärden Naturmiljön med dess landskapsbilder och biologiska mångfald är viktigt att värna om. Naturreservat är särskilt betydelsefulla områden och skyddas genom lagstiftning. För att den biologiska mångfalden ska kunna säkras och spridas krävs sammanhängande gröna stråk. Det finns restriktioner för byggande i form av strandskydd för att garantera allmänhetens åtkomst till sjöar och vattendrag samt ge växtoch djurlivet goda livsvillkor. 3

4 Anpassning till landskapet För att inpassa byggnader i landskapet kan platsens traditionella bebyggelsemönster användas som förebild. Det har ofta utnyttjat och anpassat sig till landskapets topografi och naturliga förutsättningar. Olika landskapskaraktärer Landskapet inom Lunds kommun varierar. Här finns bördig jordbruksslätt kring staden Lund, Romeleåsen med omväxlande skog och öppna ytor, Vombsänkan med sina åker- och betesmarker samt ett kuperat backlandskap i söder. Landskapets siluett och topografi Byggnader på landet kan vara mer exponerade och påverka landskapets siluett mer än byggnader i tätorter. Det öppna landskapets långa obrutna vyer är en kvalitet att ta vara på. Hus som är väl anpassade till terrängen och tar stöd av vegetation eller annan bebyggelse konkurrerar inte med landskapssiluetten. Hus bör byggas på väldränerad mark. Utnyttja tomtens naturliga terräng förutsättningar. För att lättare passa in byggnader i terrängen kan byggnadsvolymen delas upp på flera huskroppar. Utnyttja vegetationen Soliga och vindskyddade lägen sparar energi. Vegetation dämpar vinden och ger dessutom en naturlig inramning åt bebyggelsen. Bevarande av träd och annan vegetation sparar tid vid anläggning av en trädgård. Det tar mellan 30 och 50 år för ett träd att bli fullvuxet. Det befintliga växtbeståndet har kanske en förankring till platsen och trivs med dess förutsättningar. På tidigare bebodda tomter kan finnas äldre arter som är svåra att få tag på idag. 4

5 Hänsyn till befintlig bebyggelse Studera bebyggelsemönstret Bebyggelsen är ofta samlad i byar eller ligger, på grund av skiftesreformen, som enstaka gårdar. Placering av nya byggnader i anslutning till byar eller annan samlad bebyggelse har fördelar och naturliga lucktomter bör utnyttjas. Spridd bebyggelse med enstaka bostadshus bör undvikas. Flera hus skapar rum Gruppering av flera hus på tomten bildar rum med olika förutsättningar; solighet, insynsskydd, skugga för varma sommardagar eller platser i lä för vinden. Kompletterande byggnader som garage och förråd bör underordna sig huvudbyggnaden. De intar inte hedersplatsen på tomten. Lucktomter 5

6 Byggnadens utformning De befintliga husen på en plats är byggnader att förhålla sig till och en källa till inspiration. Volym, material, färgsättning och omsorg om detaljer är faktorer som påverkar en byggnads karaktär och dess förmåga att inpassa sig bland andra hus. Volymer och proportioner I sydvästra Skåne är hustypen ofta en smal länga i ett och ett halvt våningsplan och med brant sadeltak. Material och färgsättning Traditionellt är fasaderna av tegel eller putsade i vitt eller andra ljusa kulörer. Taktäckningen är tegelpannor, papp eller falsad plåt. Även pannplåt är ett traditionellt material på den skånska landsbygden. Eternit är vanligt förekommande som takmaterial och kan även ses i fasader. Eftersom det innehåller asbest gäller speciella regler vid hantering av materialet. Idag finns asbestfria ersättningsmaterial. Trä förekommer främst i gavelspetsar, entrépartier, verandor samt i komplementbyggnader. Omsorg om detaljer Takfoten påverkar husets uttryck. Små taksprång minskar takets yta och ger nätta hus. Takkupor som utformas med omsorg och vars proportioner anpassas till tak och fasader kan bli en del av husets utsmyckning. Stora och okänsligt utformade takkupor kan däremot förstöra ett i övrigt vackert hus. I skånsk byggnadstradition har fönstren stående proportioner. En medveten och omsorgsfull gestaltning gäller i lika hög grad för fönster, dörrar och andra detaljer som för takfot och takkupa. Genomarbetade och medvetet utformade detaljer bidrar starkt till helhetsintrycket och karaktären hos en byggnad. Omsorgen berättar också om mänsklig närvaro; att någon har brytt sig och bemödat sig. 6

7 Kontinuitet och utveckling Nya hus behöver inte vara kopior av äldre hus för att passa in. Vår egen tid får också avspeglas. Byggnadsteknik, materialtillgång, behov och förebilder förändras över tiden. Detta ger nya uttryck. Hur mycket gränser tål att tänjas får avgöras från fall till fall. Byggnader som anpassar sig till platsen och sitt sammanhang upplevs som vackra. De bidrar till landsbygdens attraktivitet och kan i sin tur bli källor till inspiration. 7

8 Att ansöka om förhandsbesked Nedan följer en kort beskrivning av hur du ansöker om förhandsbesked och hur prövningen går till. Du ska kunna räkna med ett beslut inom tio veckor om det inte finns särskilda skäl att förlänga prövningstiden. Avgiften är reglerad i en fastställd taxa som du hittar på stadsbyggnadskontorets hemsida. Faktura skickas när beslutet är fattat. Ansökan om förhandsbesked ska innehålla en ansökningsblankett, en karta där platsen är markerad och en kort beskrivning av vad du vill göra. Blanketten kan laddas ner från stadsbyggnadskontorets hemsida eller beställas från kontoret. Ansökan lämnas till stadsbyggnadskontoret där den registreras. Inom några dagar får du en ärendebekräftelse med ärendets nummer i vårt datasystem. En preliminär bedömning av platsens lämplighet görs av ansvarig handläggare i samråd med en grupp tjänstemän från stadsbyggnadskontorets olika avdelningar, den så kallade utomplansgruppen. Ärendet remitteras till miljöförvaltningen. I vissa fall ombeds även andra myndigheter och specialister, till exempel trafikverket, kommunekologen och stadsantikvarien, lämna sina synpunkter. Om en avstyckning planeras remitteras ärendet till lantmäterimyndigheten. Grannar och ägare till angränsande mark ges också möjlighet att yttra sig över förslaget. Synpunkterna analyseras och en sammanvägd bedömning görs av handläggaren i samråd med utomplansgruppen. Om du bör ändra förslaget tar din handläggare kontakt med dig för en dialog om vilka ändringar som bör göras. Du får också själv ta del av yttrandena och synpunkterna från remissinstanser och grannar. Beslut fattas av tjänsteman om grannarna inte har några invändningar. Om en granne motsätter sig det föreslagna eller om handläggaren föreslår att ansökan ska avslås fattas beslutet av byggnadsnämnden. Bygglov ska sökas inom två år från det att ett positivt förhandsbesked vunnit laga kraft. Stadsbyggnadskontoret tel Grannar Huvudbyggnad får uppföras i högst 1½ våningsplan och utformas med brant tak (kring 45 grader) och en långsmal huskropp. Det innebär att byggnaden ska vara minst dubbelt så lång som den är bred. Husbredden är maximerad till 7 meter. Tak får inte vara valmade och takfötter ska vara korta, så att takutsprånget blir litet. Fasad ska huvudsakligen uppföras i stenmaterial. Fönsterindelning och fasadens proportioner, färgsättning samt snickerier ska ägnas särskild omsorg. Garage, förråd och andra komplementbyggnader ska i första hand vara friliggande och ges samma taklutning som huvudbyggnaden. Byggnaders placering, markdisposition, tillfart, utformning av tomtplats och kompletterande växtlighet ska bestämmas i samråd med bygglovarkitekt och redovisas i bygglov. Exempel på föreskrift som förhandsbeskedet kan innehålla Stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun /Lina Reynold

Staket, spaljéer, murar och plank

Staket, spaljéer, murar och plank Staket, spaljéer, murar och plank Vägledning och inspiration... Ett insynsskydd i direkt anslutning till sin uteplats är ofta bra alternativ. Den mest privata delen av tomten skyddas på så sätt från insyn.

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda?

Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? - Sid 1(8) Hur gör man för att stycka av mark för en tomt i Hedesunda? Det är attraktivt att bo eller ha fritidshus i Hedesunda! Det finns en efterfrågan på bostads- och fritidshus och de få hus som kommer

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Områdersbestämmelser för Hamn, del av Möja PLANBESKRIVNING

Områdersbestämmelser för Hamn, del av Möja PLANBESKRIVNING Områdersbestämmelser för Hamn, del av Möja Handlingar Planbeskrivning Bestämmelsekarta Fastighetsförteckning Samrådshandling SPN 2012-05-22 Dnr: 12SPN/0077 Samhällsbyggnadskontoret INLEDNING Områdesbestämmelsernas

Läs mer

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA PLANK OCH MURAR Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider. Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss trygga, markera gränser

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2

Detaljplan för konferenscenter Ytterjärna del av Säby 5:1 och 5:2 1 (2) 2012-01-12 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Järna kommundelsnämnd Detaljplan

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket

strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket strand skydd En skrift om det nya strandskyddet från Boverket och Naturvårdsverket Innehåll Vad är strandskydd? 4 Dispens från strandskyddet 6 Särskilda skäl för dispens 6 Förbjudna åtgärder och undantag

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad Byggnadsvård Knappt tio procent av byggnadsbeståndet i Sverige är uppfört före 1900. Många äldre hus är om- och tillbyggda till oigenkännlighet, vilket gör de välbevarade byggnader som återstår desto mer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

ANPASSNING TILL PLATSEN 1 Innehåll 1 KULTURLANDSKAPET 2 Västerbottensgården 3 Småbruket 4 Brukssamhället 5 Stationssamhället 6 Staden Skellefteå 8 Industrisamhället 9 ANPASSNING TILL OMGIVNINGEN 9Att finna

Läs mer

Hur bildas ett NATURRESERVAT?

Hur bildas ett NATURRESERVAT? NATURVÅRDSVERKET 2003-09-24 Hur bildas ett NATURRESERVAT? 25 svar på vanliga frågor från markägare 1 Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Det är också

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer