Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092"

Transkript

1 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN

2

3 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som ett ramverk finns förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. För att underlätta för anläggningarna att få bra strukturerade och heltäckande egenkontrollprogram eller system (t ex som del av miljöledningsystemet) gav Avfall Sverige i uppdrag åt Jan Bergström, Bergström & Öhrström Nyköping att ta fram en mall/checklista för egenkontrollprogram. Arbetet har skett i dialog med en referensgrupp bestående av Johan Thelander (Karlstad Energi), Katarina Ferbeek (Söderenergi), Linda Axelsson (Halmstad Energi&Miljö) samt Anna Karlsson (Vattenfall Värme Uppsala). Vår förhoppning är att denna mall/checklista ska underlätta och effektivisera arbetet med den konkreta verkligheten som ska uppfylla alla de lagkrav som vilar på verksamheten. Vi vill med detta också underlätta en gemensam dialog, framförallt anläggningarna emellan, om hur lagkraven uppfylls på effektivaste och för miljön gynnsammaste sättet. Avfall Sveriges arbetsgrupp för avfallsförbränning Undergrupp Emission

4 Innehåll Begrepp och förkortningar Inledning Läsanvisning Egenkontroll Egenkontrollens innehåll Checklista Verksamhetsbeskrivning Lagar och bestämmelser Sammanställning av gällande villkor Ansvar Driftkontroll och avvikelserapportering Kemikalier och farligt avfall Undersökningar av verksamheten Utbildning och kompetens...11 Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning Bilaga 2. Lagar och bestämmelser Bilaga 3. Exempel på miljötillstånd Bilaga 4. Rutiner för verksamheten Bilaga 5. Övrigt...25 Bilaga 6. Utsläppsvillkor för mall-anläggningen

5 Begrepp och förkortningar Begrepp och förkortningar som preciseras här används utan vidare beskrivning i dokumentet. MB är förkortning för Miljöbalken. NV är förkortning för Naturvårdsverket. MR är förkortning för den årliga miljörapporten som skall upprättas enligt NFS 2006:9. FVE är förkortning av förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Förordningen avser då annat inte anges förordning (SFS 2002:1060) om avfallsförbränning. Föreskriften avser då annat inte anges föreskriften (NFS 2002:28) om avfallsförbränning. SS-EN är den CEN-standard som enligt föreskriften är gällande för kalibrering och kvalitetssäkring av automatiska mätsystem (AMS) för rökgasmätning. Handboken för praktisk tillämpning av standarden SS-EN är utgiven gemensamt av Avfall Sverige och SSVL. Avfallsförbränningsanläggning är definierad i förordningen (SFS 2002:1060) om avfallsförbränning i 3. Här används den kortare benämningen anläggning. Egenkontroll avser alla sådana aktiviteter, rutiner och åtgärder som en verksamhetsutövare på egen hand har att planera, genomföra, dokumentera och följa upp för att uppfylla miljöbalkens syfte. Verksamhetsutövare (VU) är den juridiska eller fysiska person som innehar tillståndet att driva anläggningen och har att uppfylla gällande krav och villkor. I detta program används begreppet VU för den eller de fysiska personer till vilken verksamhetsutövaren delegerat ansvar för verksamheten enligt FVE. Skador eller olägenheter för miljön är påverkan på grund av utsläpp eller andra liknande orsaker, liksom utarmande av värdefulla natur- och kulturmiljöer, av frilufts- och upplevelsevärden eller av den biologiska mångfalden eller misshushållning med naturresurser, energi eller material. Olägenheter för människans hälsa är en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Hänsynsreglerna är det sammanfattande begreppet för de gemensamma bestämmelserna i MB kap 2. De avser den omvända bevisbördan i 1. VU har skyldighet att visa att de förpliktelser som följer av hänsynsreglerna uppfylls. Tillsynsmyndigheten behöver inte visa motsatsen. Hänsynsreglerna återges i Bilaga 2. (sida 14) 3

6 4

7 1 Inledning På uppdrag av Avfall Sverige har B&Ö upprättat denna mall för hur egenkontrollen kan utformas vid avfallsförbränningsanläggningar. Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE) har varit tillämplig sedan miljöbalken infördes 1999, och många anläggningar har därmed infört någon form av dokumentation för att uppfylla kraven. Genom att förordningen (SFS 2002:1060) om avfallsförbränning och de samhörande föreskrifterna nu är giltiga också för befintliga anläggningar är det av vikt att en enhetlig mall finns där anläggningarna kan hämta information och anpassa sina program/system mot en harmoniserad egenkontroll för anläggningarna i landet. Genom den utökade omfattningen av automatiserad mätning av utsläpp från anläggningarna som krävs i föreskriften och preciseras i SS-EN 14181(Handboken) är många delar av de kontrollprogram som fortfarande gäller vid anläggningarna föråldrade och behöver ersättas med en sammanhållen egenkontroll. 1.1 Läsanvisning Programmet är utformat som en kortfattad checklista med de punkter som behöver ingå i egenkontrollen. För varje punkt finns en bilaga med beskrivning och motiv för vad som kan ingå i programmet. En inledande beskrivning av begreppet egenkontroll ges dock före checklistan. I Bilaga 5 ges en ytterligare beskrivning av sambandet mellan bl.a. egenkontrollen, miljöledningssystem och kontrollprogram. 5

8 2 Egenkontroll Vid anläggningen finns flera olika system för att uppfylla kraven på drift, underhåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljöskydd. Miljöledningssystem (ISO och EMAS) liksom NO x-avgiftssystemet är exempel på sådana. Egenkontroll avser enbart det arbete som utförs och dokumenteras för att uppfylla kraven enligt miljöbalken och förordningen. Arbetsuppgifter och särskilt dokumentationen av egenkontrollen kan i avgörande utsträckning vara samordnad med behoven för de parallella systemen som behandlar samma frågor. Alla rutiner, beskrivningar och rapporter avseende en fråga bör vara densamma för så många system som möjligt. 2.1 Egenkontrollens innehåll FVE anger i fyra paragrafer de krav som ställs på varje VU och som behöver preciseras och praktiskt utformas på ett användbart sätt vid varje enskild anläggning. I fri översättning anger FVE att: 4. För varje verksamhet skall det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för de frågor som gäller för verksamheten enligt MB, förordningar och föreskrifter som utgetts med stöd av MB, och domar och beslut som gäller för verksamheten. 5. VU skall ha dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustningar för drift och kontroll hålls i gott skick så att olägenheter för människors hälsa och miljön förebyggs. 6. VU skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet detta arbete skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall VU omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. 7. VU skall förteckna de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Förteckningen skall uppta följande uppgifter om produkterna eller organismerna: 1. Produkten eller organismens namn, 2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet Skyddsåtgärderna vid den enskilda anläggningen har värderats vid tillståndsprövningen då MKB godkänts och genom de fastställda villkoren. Därutöver får också redogörelsen enligt förordningen 1 antas innebära att skyddsåtgärderna är tillräckliga. 1 SFS 2002:

9 Egenkontrollen bör därmed dokumentera funktionen på den utrustning som begränsar miljöpåverkan och precisera hur verksamheten bedrivs, hur anläggningar och utrustning underhålls, hur kvalitetssäkrade mätningar genomförs vid anläggningen och hur resultaten dokumenteras, värderas och rapporteras. Det är svårare att i egenkontrollen visa att tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått vidtas för att skydda miljön och människans hälsa. Det beror bl.a på att dessa begrepp inte är väl definierade 2 utan kan påverkas av ändrade attityder i samhället. Därför bör en regelbunden uppföljning företas av egenkontrollen. Man behöver i egenkontrollen ha rutiner som gör det enkelt att varje år sammanställa den redovisning som krävs för MR. Det är viktigt att VU fördelar arbetsuppgifterna för egenkontrollen och ansvaret för att de utförs på rätt sätt på de personer som bäst kan utföra dem och ta ansvaret. VU skall fördela dessa arbetsuppgifter ut i organisationen på ett tydligt och dokumenterat sätt. Den enskilde som tar på sig ansvar bör också få sig tilldelat de nödvändiga förutsättningarna i form av kunskaper, befogenheter att fatta beslut och att vidta åtgärder, samt resurser (personal, pengar och tid). Det är viktigt med information mellan olika delar av organisationen särskilt vid de större anläggningarna. 2 Se Hänsynsreglerna sida 14 7

10 3 Checklista Checklistan innehåller enbart slutsatser om vad som bör ingå och dokumenteras i egenkontrollen. Närmare beskrivning och förklaringar finns i respektive bilaga. 3.1 Verksamhetsbeskrivning Beskrivningen av anläggningen bör innehålla de administrativa uppgifter som skall redovisas i den årliga miljörapporten och en kortfattad beskrivning av verksamheten och dess huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. Det är viktigt att beskrivningen uppdateras då förändringar sker. För den årliga miljörapporten anges särskilt att förändringar som skett under året skall anges. Bilaga 1 ger ett exempel på verksamhetsbeskrivning för mall-anläggningen. Oberoende av anläggningens utformning är det väsentligt att verksamheten har klara, tydliga och dokumenterade rutiner för följande punkter Avfallsmottagningen kvalitetskontroll inkl avvikelsehantering mot avfallsleverantör dokumentation av avfallsslag och mängd kontroll av att enbart tillåtna avfallsslag mottas hantering av farligt avfall eller specialavfall avfallslagring Förbränningen tydlig och praktisk instruktion för upp- och nedeldning. tydlig beskrivning av effektiv drift med koppling till redovisningen av mätresultaten från de automatiska mätsystemen Rökgasreningen rutiner för utnyttjande av begreppet onormal drift automatisk mätning i rökgasen. QAL3, genomförande och dokumentation databehandling/beräkningar, datalagring inkl backup och behörigheter, kvalitetssäkring av rapporter larm och övervakning (regelbunden kontroll av värden i kontrollrummet) Slagg och restprodukter från rökgasrening rutiner för att regelbundet mäta innehåll av tungmetaller och oförbränt dokumentera mängder samt behörig transportör och mottagare 8

11 3.2 Lagar och bestämmelser För verksamheten gäller tillståndet enligt miljöbalken (eller miljöskyddslagen) från miljödomstolen (MD) eller länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD). Tillståndet är förknippat med villkor som gäller specifikt för verksamheten. Likaså gäller den generella förordningen och föreskriften om avfallsförbränning (NFS 2002:28). Dessutom har verksamheten att uppfylla många krav och villkor som anges i andra förordningar och föreskrifter. En förteckning av de väsentliga regelverken ges i Bilaga 2. Det förekommer ofta ändringar i bestämmelserna som har innebörd för verksamheten. VU behöver därför ha en ansvarig funktion/person som uppdaterar egenkontrollen med de förändringar som sker i regelverken och har ansvar för att de berörda funktionerna vid anläggningen blir informerade när förändringar sker. För de flesta anläggningarna gäller också av (NFS 2004:6) genom att de omfattas av lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. 3.3 Sammanställning av gällande villkor. Listan med gällande krav och villkor för anläggningen får upprättas separat för varje anläggning. I Bilaga 3 ges ett exempel på en anläggnings miljötillstånd. Det är dock lämpligt att alla krav och villkor sammanställs i ett överskådligt dokument så att tillkommande krav utöver villkoren i miljötillståndet också beskrivs, t ex utsläppsvillkoren i föreskriften för avfallsförbränning, ett exempel finns i Bilaga 6. Dokumentet bör utformas så att det lätt kan utnyttjas som grund för årlig MR. Denna skall i textdelen innehålla redovisning av hur vart och ett av villkoren har uppfyllts under året. 3.4 Ansvar Vid anläggningen finns en VD eller verksamhetsansvarig som är ansvarig för allt som rör verksamheten vid anläggningen. Denne bör delegera ansvaret för de olika delarna av egenkontrollen ner till den nivå där arbetet utförs. Ansvarsfördelningen skall vara dokumenterad och hållas uppdaterad löpande. Preciserat ansvar bör delegeras för avfallsmottagning driftens uppföljning av utsläpp till luft och vatten löpande under dygnet (kontrollrum) miljömätsystem, rökgas (EMS/AMS-ansvarig) och vatten interna och externa mätningar/kalibreringar, rökgas, vatten, askor/slam kvalitetssäkrade dygns/månads/årsrapporter inkl beräkningar datalagring, backup, behörighetsstyrning rapportering av avvikelser internt och externt (t ex riktvärdesöverskridanden eller tillfällig störning som buller/damm/lukt etc) dokumentation av slagg/slam- och askmängder, mottagare dokumentation av kemikalier och farligt avfall 9

12 underhåll (el och mek). Väljer VU att delegera ansvaret till befattningar i stället för till enskilda personer bör en aktuell uppdaterad lista finnas som för varje dag/vecka anger vem som för tillfället innehar befattningarna. 3.5 Driftkontroll och avvikelserapportering I egenkontrollen dokumenteras de rutiner för driftövervakning och kontroll som används vid anläggningen. Det är enbart exempel som anges i Bilaga 4. Det viktiga för en fungerande egenkontroll är att interna avvikelserapporter upprättas vid varje tillfälle en driftstörning inträffar som innebär eller skulle kunna innebära överträdelse av ett riktvärde eller ett utsläppsgränsvärde eller annat villkor t.ex. störningar för närboende genom lukt, damm eller buller. Det är förutsättningen för att systematiskt kunna eliminera orsaken till störningarna. Avvikelsen noteras i loggbok (eller motsvarande) och om den är ovanlig skall driftledningen informeras muntligt. Driftstörningar eller haverier som leder till överskridande av riktvärden eller andra oförutsedda störningar som direkt påverkar omgivningen t.ex spill av kemikalier eller farligt avfall skall leda till att tillsynsmyndigheten omgående informeras. Rutiner för vem vid anläggningen som sköter den externa kontakten skall vara dokumenterad och överenskommelse om tidsramarna skall ha skett med tillsynsmyndigheten. En muntlig anmälan ska alltid följas upp av en skriftlig rapport med uppgift om typ av störning/haveri samt tidpunkt och varaktighet, orsak till störningen, vilka utsläpp det medfört, åtgärder och tidplan för åtgärderna. En sammanfattande redovisning av avvikelser och störningar sammanställs i den årliga miljörapporten (MR). Se vidare Bilaga 5, (5.4 Rapportering) Klagomål på verksamheten från allmänheten skall dokumenteras enligt rutin inom ramen för egenkontrollen. Klagomålet skall noteras med angivande av datum, klockslag, vem som mottagit klagomålet, typ av klagomål samt vem som klagat (från vilket område klagomålet kommer). Alla klagomål dokumenteras enhetligt och skall presenteras för driftledningen som avgör vilka åtgärder det skall föranleda. 3.6 Kemikalier och farligt avfall Dokumenterade rutiner för inköp, förvaring och användningen av kemikalier skall upprättas och hållas uppdaterade. Likaså skall rutiner utarbetas för hantering och förvaring av farligt avfall som uppstår i verksamheten. Observera att det finns omfattande regler kring brandfarliga varor där det krävs förteckningar med lagrad volym samt placering på anläggningen, riskanalyser m.m. Förteckningar över mängder och sorter (med EWC-kod för farligt avfall) sammanställs och redovisas i den årliga miljörapporten (MR). Varje anläggning bör samråda med tillsynsmyndigheten om på vilken 10

13 detaljnivå redovisningen behöver företas, men internt skall både kemikalier och avfall vara dokumenterat. 3.7 Undersökningar av verksamheten Rutinerna för driften av anläggningen uppfyller de preciserade kraven för verksamheten. För att uppfylla hänsynsreglerna behövs också undersökningar 3 som inte är rutinmässiga. Anläggningen bör ha rutiner för att hantera sådana då behov identifieras. Exempel på sådana undersökningsbehov: Restprodukterna (slagg, flygaskor, slam etc) som uppstår i verksamheten kan förändras över tiden beroende på vilket avfall som förbränns och ändringar i verksamheten. Då krävs också enligt förordningen4 undersökning om gällande rutiner behöver förbättras. Om restprodukterna deponeras måste överensstämmelseprovning göras för att visa att ursprunglig karaktärisering stämmer. Värdering av risker genom kemikaliehanteringen. Sträva alltid att välja de bästa kemikalierna som är nödvändiga för verksamheten. Då personalen får information om alternativ på marknaden informeras inköpsansvariga. Därefter genomförs en värdering för att besluta om utbyte skall ske. Rutiner för värdering av miljöpåverkan och risker vid förändringar av utrustning och projekt som skall genomföras vid anläggningen. Det bör alltid vara en kontrollpunkt före beslut om investeringar. 3.8 Utbildning och kompetens En framgångsrik egenkontroll baseras främst på personalen. Programmet för egenkontroll bör omfatta rutiner för dokumentation av krav på kompetens för ansvarsfunktioner. Därtill bör utbildningsplaner upprättas och genomförd utbildning dokumenteras. 3 SFS 1998:901, 6 4 SFS 2002:1060, 12 11

14 Bilaga 1. Verksamhetsbeskrivning 1.1 Mall-anläggningen Den här mallen för egenkontroll är utformad för en anläggning för förbränning av avfall med energiproduktion (värme och/eller el). Mallen omfattar enbart en ugnslinje. För anläggningar med flera ugnslinjer organisatoriskt integrerade med gemensamma resurser för ledning, personal, drift och underhåll är mallen också i huvudsak giltig men för anläggningar med förbränningsenheter organisatoriskt och praktiskt åtskilda kan separata program för egenkontrollen behöva upprättas och implementeras. Mallen avser en anläggning på en avgränsad fastighet dit avfall som skall förbrännas transporteras med lastbil. a) Avfallsmottagning. b) Mellanlagring på fastigheten före förbränningen. c) Förbehandling av avfallsbränsle inom anläggningen d) Bränslematning till ugnen. e) Eldstad och panna där överhettad ånga produceras. f) Slagg och aska från ugn och panna till en slaggsilo. g) Ammoniak doseras i förbränningsgasen vid 950 o C (SNCR). h) Kyld rökgas från pannan (140 o C) renas i ett textilt spärrfilter där stoft, metaller och dioxin avskiljs från rökgasen. För att främja avskiljningen av kvicksilver och dioxin doseras kalk med aktiv koks i rökgasen före spärrfiltret. i) Stoftutmatning från spärrfiltret och transport till en stoftsilo. j) Den stoftfria rökgasen från spärrfiltret passerar en tvåstegs skrubber med kondensering av rökgasens fukt för återvinning av värme. k) Den renade rökgasen passerar en mätstation i skorstenen där halten av visa föroreningar mäts kontinuerligt liksom rökgasflödet. l) I samma mätplan som k) finns också anordnat för manuell provtagning av rökgasen och kalibrering av det automatiska mätsystemet. m) Det förorenade kondensatet från skrubbersystemet j) renas i en reningsanläggning för processvatten baserat på kemisk fällning och filtrering. n) Det renade kondensatet passerar innan det pumpas ut från anläggningen en mätstation där flöde, temperatur, ph och halten suspenderade ämnen mäts kontinuerligt samt provtagning av kondensatet sker med automatiska provtagare. o) I samma mätplan som n) finns anordningar för manuell provtagning av det renade kondensatet och för kalibrering av mätsystemen. p) Lastbilstransporter av kalk till lagringssilo, ammoniak till lagringstank. Transporter av kemiska produkter (exempel smörjoljor, kemikalier för matarvatten och fjärrvärmevatten) mottas regelbundet men med långa tidsintervall beroende på förbrukning. Biltransporter av lätt eldningsolja mottas till lagringscistern på hösten varje år. 12

15 q) Transporter av slagg, flygaska och slam från reningsanläggningarna ut från anläggningen. 1.2 Beskrivning av verksamheten Beskrivningen bör omfatta all väsentlig utrustning, dess funktion, drift och underhåll. Detta är i första hand interna dokument som ger kunskap och information för drift- och underhållspersonal. Beskrivningen bör vara anpassad till de gällande villkoren för verksamheten, både kraven i miljötillståndet och övriga utsläppskrav från föreskriften. Därför hänvisas också här till villkoren i miljötillståndet för mall-anläggningen, exempel i Bilaga 3 samt till sammanställningen av utsläppskraven, exempel i Bilaga 6. Varje funktionsbeskrivning skall vara kortfattad, men utformad så att den ger personalen nödvändig information för hur utrustning och processen fungerar och vilka rutiner som gäller. Hänvisningar (länkar) införda i funktionsbeskrivningen skall göra det möjligt att inhämta detaljerna för underhåll och annat viktigt men som inte är primärt om man slår upp funktionsbeskrivningen för att få klarhet om vilken åtgärd som skall vidtas i en aktuell situation. Ritningar och bilder över processen som är väsentliga bör bifogas med förklaringar i de fall ex.vis skärmbilderna inte är tydliga. Ett vanigt problem som behöver lösas denna väg är att storheter inte anges korrekt på skärmbilderna. Då skall facit finnas i egenkontrollen. Funktionsbeskrivningen kan indelas enligt a) q). Beskrivningarna bör tas fram genom samarbete mellan alla berörda i anläggningen och beskrivningarna bör utvecklas till att bättre beskriva verkligheten från period till period. Detta arbete blir aldrig klart. a) Avfall mottas dagtid varje vardag. Mängden avfall på varje bil vägs in vid en vågstation innan det tippas i mottagningsfickor (bunker). Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll samt de rutiner som tillämpas och anpassa dessa efter kraven i förordningen5. Se till att rutinerna i tillräcklig grad säkerställer att det enbart är avfallskategorier (EWC-kod) enligt tillståndet som mottas. b) En begränsad mängd avfall mellanlagras på fastigheten före förbränningen. Beskriv anläggningsdelens utformning och funktion samt rutinerna för att alltid uppfylla kravet enligt villkoret MB 76 (lagring av avfall under tak och på hårdgjord yta). c), d) och e) Förbehandling och tillförsel av bränsle till ugnen. Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll. Redovisa rutinen för uppeldning och hur avfall tillförs först med 850 C i eldstaden. Beskriv rutinen för att uppfylla kravet på uppehållstid och temperatur enligt föreskriften7. Redovisa tilllämpningen av begreppen effektiv drift, onormal drift och de automatiska systemen som för- 5 SFS 2002: Se villkoren i bilaga 3 7 NFS 2002:28 5, 29 13

16 hindrar tillförsel av avfall8. Här kan hanteringen av oljan som används som tillskottsbränsle tas upp. Beskriv oljelagring och brännare. Redovisa mätningen av eldstadstemperatur detaljerat och reservsystemen. Beskriv rutinerna som används för kalibrering av mätningen av eldstadstemperaturen. f) Slagg och aska från ugn- och panna matas ut till en slaggsilo. Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll samt rutinen för att fastställa att oförbränt i slaggen utgör <5%. g) Ammoniak doseras i förbränningsgasen vid 950oC (SNCR). Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll samt styrsystem och rutiner för att uppnå bra NOx-reduktion. h) Den kylda rökgasen från pannan (140oC) passerar ett textilt spärrfilter där stoft, metaller och dioxin avskiljs från rökgasen. För att främja avskiljningen av kvicksilver och dioxin doseras kalk med aktiv koks i rökgasen före spärrfiltret. Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll samt styrsystem och rutiner för att uppnår bra avskiljningsfunktion. i) Avskiljt stoft från spärrfiltret transporteras till en stoftsilo. Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll och rutinerna för att undvika damning. j) Den stoftfria rökgasen från spärrfiltret passerar en tvåstegs skrubber med kondensering av rökgasens fukt för återvinning av värme. Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll samt styrsystem och rutiner för att uppnå bra avskiljning. Beskriv för g), h) och j) rutinerna för att säkerställa att kravet enligt villkoret MB 2 (haveri av reningsutrustning). m) Det förorenade kondensatet från skrubbersystemet j) renas i en reningsanläggning för processvatten baserat på kemisk fällning och filtrering. Beskriv anläggningsdelens utformning, funktion och underhåll samt styrsystem och rutiner för att uppnår bra avskiljning. p) Lastbilstransporter av kalk till lagringssilo, ammoniak till lagringstank sker regelbundet men endast veckovis. Transporter av kemiska produkter (exempel smörjoljor, kemikalier för matarvatten och fjärrvärmevatten) mottas regelbundet men med långa tidsintervall beroende på förbrukning. Biltransporter av lätt eldningsolja mottas till lagringscistern på hösten varje år. q) Transporter av slagg, flygaska och slam från reningsanläggningarna ut från anläggningen sker intermittent varje vecka beroende på mängden som faller Beskriv för p) och q) rutinerna för transporter i ljuset av villkoret enligt MB 5 (huvudsaklig transportväg) samt ev.krav på transportdokument och ev.tillstånd för gränsöverskridande transport av avfall samt slutligt omhändertagande. 8 NFS 2002:

17 Utförligare beskrivning av de mätningar ovanstående punkter kräver f) Den renade rökgasen passerar en mätstation i skorstenen där halten av vissa föroreningar mäts kontinuerligt liksom rökgasflödet. Mätningen skall utföras enligt SS-EN Det är optimalt att inkludera mätningen enligt MB 10 i samma kvalitetssystem. Notera också om HCl och HF mäts kontinuerligt med mätsystemet men inte ger kvalitetssäkrade mätresultat. (MB 12: mätning av HCl och HF). Handboken9 innehåller förslag till hantering av allt som är formellt reglerat. Hänvisning till handboken förkortar beskrivningen. Man kan då inskränka sig till att beskriva avvikelserna i den enskilda anläggningen. Tydliga beskrivningar av mätsystemen och deras placering i anläggningen bör finnas10. Därutöver kan en länk (hänvisning) till mätsystemets dokumentation11räcka. Redovisningen av mätresultaten behöver finnas tydligt beskrivna. Utöver redovisningen av validerade mätvärden för effektiv drifttid som följer av föreskriften12 skall också redovisningen av mätvärdena (ej validerade) avseende all drifttid beskrivas, (MB 8 och MB 10: NOx och NH3) samt övriga utsläppsvillkor (exempel i Bilaga 6). Beskriv tydligt hur mätresultaten tolkas för att villkoren skall vara uppfyllda. Beskriv anläggningens principer för genomförande av kalibreringar av mätsystemen13 och hur upphandlingen av parallellmätningar med referensmetoder hos ackrediterade provningslaboratorier går till. Det är enklast att i egenkontrollen införa den tekniska bilaga som bifogas offertförfrågan. g) I samma mätplan som k) finns också anordnat för manuell provtagning av rökgasen och kalibrering av det automatiska mätsystemet. Beskriv mätplanet och hur väl anpassat detta är till kraven14. Förekommer provtagning av vissa ämnen i rökgasen på alternativa punkter i anläggningen (ex.vis före rökgaskylare) skall dessa mätplan och arbetsplattformar också redovisas. Beskriv hur de periodiska mätningarna15 två gånger per år skall utföras och anläggningens principer för upphandlig av dessa mätningar. Det är enklast att i egenkontrollen införa den tekniska bilaga som bifogas offertförfrågan. 9 Handbok för praktisk tillämpning av standarden. 10 Handboken, A och B1. 11 Handboken, B7 12 NFS 2002:28, Handboken, C. 14 Handboken, B1 15 NFS 2002:

18 MB 9 innebär ett strängare utsläppskrav för kvicksilver än det som anges i föreskriften. Mätningen kan dock genomföras som periodisk mätning enligt föreskriftens krav. m) Det renade kondensatet passerar innan det pumpas ut från anläggningen en mätstation där flöde, temperatur, ph och halten suspenderade ämnen mäts kontinuerligt samt provtagning av kondensatet sker med automatiska provtagare. Tydlig beskrivning (bilder) av mätstationen redovisas och för de kontinuerliga mätningarna beskrivs hur väl de motsvarar CEN-standard16. n) I samma mätplan som m) finns anordningar för manuell provtagning av det renade kondensatet och för kalibrering av mätsystemen. Redovisa hur och hur ofta kalibrering sker genom parallellmätningar. Beskriv provtagningen och kvalitetssäkringen av vattenproven. Redovisa vilka ackrediterade SS-EN metoder som används för analyserna. Det är enklast att i egenkontrollen införa den tekniska bilaga som bifogas offertförfrågan vid upphandling från externa laboratorier. Upprätta tydliga protokoll som visar vad som skall mätas för MB 13 (kondensat) och föreskriften 17 (Bilaga 6), frekvens och hur resultaten värderas för att uppfylla villkoren. r) Anläggningen måste visa om restprodukterna är farligt avfall eller ej enligt avfallsförordningen (SFS 2001:1063 samt allmänna råd). Totalhalten av metaller kan bedömas enligt Värmeforskrapport nr 866 för att avgöra om avfallet är farligt avfall eller ej. Vid deponering avgör detta vilken typ av deponi som avfallet bör deponeras på. I de fall restprodukterna är farligt avfall och ska deponeras behövs en karaktärisering (laktester) göras enligt deponiförordningen (SFS 2001:512) samt föreskrift (NFS 2004:10) och allmänna råd (NFS 2006:10). Dispensmöjlighet upp till 3 ggr gränsen för klorider och sulfater finns. Resultatet från laktesterna avgör om deponering är möjlig. Observera att t ex omhändertagande av rökgasreningsrest på Langöa (Norge) klassas som återvinning och inte som deponering. Även omhändertagande av slaggen kan vara förknippade med särskilda kvalitetskrav och rutiner t ex metallutsortering, halt oförbränt, karbonatisering /lagring. Totalhalten oförbränt (TOC) i askor som deponeras får vara högst 18% enligt föreskrift och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall (NFS 2004:4). 16 NFS 2002:28 Bilaga NFS 2002:28 Bilaga 4. 16

19 Bilaga 2. Lagar och bestämmelser Miljöbalken är den ramlag som reglerar egenkontrollen vid anläggningarna. Miljöbalken har uttolkats i det individuella tillstånd med villkor som gäller för verksamheten. Viktiga är också hänsynsreglerna i MB 2kap. 2 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 3 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 4 Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism. Lag (2006:1014). 5 Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. På MB baseras många förordningar och föreskrifter som påverkar verksamheten vid avfallsförbränningsanläggningarna. Den viktigaste för egenkontrollen är följande. Listan är inte fullständig och varje anläggning måste överväga vilka ytterligare regelverk som påverkar verksamheten. Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Handbok 2001:3. Egenkontroll - en fortlöpande process. Grundbok med allmänna råd. För rapportering gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport. Avfallsförbränningen skall också uppfylla kraven som fastställts i EU-direktivet (2000/76/EG) genom de svenska tillämpningarna i Förordningen (SFS 2002:1060) om avfallsförbränning och Föreskriften (NFS 2002:28) om avfallsförbränning Genom föreskriften NFS 2002:28 blir också CEN-standard bindande för verksamheten vid de svenska anläggningarna. Det gäller främst 17

20 SS-EN Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem och Handboken för praktisk tillämpning För beskrivning av avfall och avfallskategorier gäller avfallsförordningen SFS 2001:1063. För deponering av avfall gäller deponiförordningen SFS 2001:512 samt föreskriften NFS 2004:10, allmänna råd NFS 2006:10 och handbok 2007:1, samt föreskrift och allmänna råd om hantering av brännbart och organiskt avfall NFS 2004:4. 18

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Egenkontroll Enligt miljöbalken

Egenkontroll Enligt miljöbalken Egenkontroll Enligt miljöbalken 1 Innehåll Miljösamverkan Kronoberg 3 Miljöbalken berör alla 4 Miljöbalkens mål 4 Förordningen om egenkontroll 4 Hur gör man i praktiken 5 Skaffa överblick 5 Kemikalier,

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning; NFS 2010:3 Utkom från trycket den 3

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2012 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 13-03-26 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Stöd för egenkontroll för vindkraft

Stöd för egenkontroll för vindkraft Stöd för egenkontroll för vindkraft Illustration och layout: Simon Cederholm 2003-2013 1 år Stöd för egenkontroll för vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013

Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2013 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 14-03-19 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW.

Pannor Två stycken oljepannor på vardera 10 MW samt 2st pelletspannor på vardera 3MW. version 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De förändringar som

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad FoHMFS 2014:12 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN

RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN RISKBEDÖMNING MED ÅTGÄRDSPLAN Vägledning för hur man steg för steg kan gå till väga Risker enligt miljöbalken = sådant som kan påverka miljön eller människors hälsa negativt Miljön omfattar enligt miljöbalken

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Handbok för praktisk tillämpning av standarden SS-EN 14181 Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem RAPPORT F2007:02 ISSN 1103-4092

Handbok för praktisk tillämpning av standarden SS-EN 14181 Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem RAPPORT F2007:02 ISSN 1103-4092 Handbok för praktisk tillämpning av standarden SS-EN 14181 Kvalitetssäkring av automatiska mätsystem RAPPORT F2007:02 ISSN 1103-4092 Förord Europastandarden EN 14181 antogs av CEN i november 2003. Den

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls

Beräknade värden avseende natt/kväll/dagtid: 38, 42 respektive 43.5 db(a). Villkoret innehålls Bilaga 1, villkor Villkor för Hässleholm Miljö AB, Beleverket, Hässleholm 87:10 1. Om inget annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Egenkontroll lantbruk

Egenkontroll lantbruk Egenkontroll lantbruk Egenkontroll är ett verktyg för att ha kontroll på hur verksamheten påverkar miljön. En bra egenkontroll ger förutsättningar för att tidigt upptäcka fel på utrustning och felaktig

Läs mer

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket

Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Samrådsunderlag avseende träpulverpanna Sörbyverket Ärende Ronneby Miljö & Teknik AB (nedan kallat Miljöteknik) planerar för förändring av den befintliga verksamheten vid Sörbyverket, fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6

Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 Tillsyn på vård- och omsorgsboenden Rapport nr: 6 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 6 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Kristin Nätterlund 019-21 14 32 Box 33200, 701

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Kraftvärmeverket i Katrineholm

Kraftvärmeverket i Katrineholm Miljörapport 2011 Kraftvärmeverket i Katrineholm KATRINEHOLM INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRUNDDEL 3 1.1 ALLMÄNNA UPPGIFTER 3 2 TEXTDEL 4 2.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 4 2.2 LOKALISERING 4 2.3 BESKRIVNING AV

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning

Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för skolor och förskolor Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad inkluderas i egenkontrollen? Hur gör man? Hur vet man vad som

Läs mer

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning.

EGENKONTROLL. Fastställd och beslutad ansvarsfördelning. EGENKONTROLLPROGRAM DOKUMENT: 00 EGENKONTROLL Dokument Innehåll Kommentar /Flik 01 Sammanställning av gällande bestämmelser Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten.

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft; SFS 2004:661 Utkom från trycket den 6 juli 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Regeringen

Läs mer

Förbränningsanläggningar. Vägledning del 3. Regler som finns både i regelverken för avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar

Förbränningsanläggningar. Vägledning del 3. Regler som finns både i regelverken för avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar Förbränningsanläggningar Vägledning del 3 Regler som finns både i regelverken för avfallsförbränning och stora förbränningsanläggningar BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5,

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad

Bostadsrättsföreningar. - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd. 2009-10-10 Andrea Hjärne Dalhammar Miljöförvaltningen, Malmö stad Bostadsrättsföreningar - miljöbalkens krav på miljö- och hälsoskydd En god egenkontroll Rutiner för: Kunskap Ansvar Kontroll Kommunikation Uppföljning Annan miljölagstiftning som inte kopplar till miljöbalken

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult 0451-599 82 070-567 89 16. Eva Lundin Sekreterare 0451-599 80. Bengt Ållemark Konsult 0451-599 83 070-667 89 16

Medarbetare. Hans Sjöholm Konsult 0451-599 82 070-567 89 16. Eva Lundin Sekreterare 0451-599 80. Bengt Ållemark Konsult 0451-599 83 070-667 89 16 Välkommen till Miljöassistans Norden AB. Miljöassistans är ett personalägt fristående konsultföretag med inriktning mot medelstora och mindre industriers behov av kompetens och resurser i sitt miljöarbete.

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer