LAG OCH AVTAL. Avtal för statlig sektor adress Linnégatan 10, box 5260, Stockholm. telefax e-post: telefon.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LAG OCH AVTAL. Avtal för statlig sektor 2008. adress Linnégatan 10, box 5260, 102 46 Stockholm. telefax e-post: telefon. ofr@ofr."

Transkript

1 telefon telefax LAG OCH AVTAL Avtal93 för50, statlig sektor innehåller avtal av generell betydelse för statligthemsida: anställda. Ändringar som skett e-post: till och med september 2008 har inarbetats i denna upplaga. (OFR) i samarbete med de statliga medlemsförbunden. Fler exemplar av skriften kan beställas på respektive förbundskansli. Fackförbundet ST: Polisförbundet: Officersförbundet: Försvarsförbundet: Tull-Kust: Lärarförbundet: Ledarna: Vårdförbundet: SFHL: FÖRBUND I SAMVERKAN avtal för statlig sektor 2008 Avtal för statlig sektor är framtagen av Offentliganställdas Förhandlingsråd lag och avtal adress Linnégatan 10, box 5260, Stockholm LAG OCH AVTAL Avtal för statlig sektor 2008

2 LAG OCH AVTAL AVTAL för statliga sektorn

3 Upplaga: ISBN: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB 2008

4 Förord Lag och Avtal avtal för statlig sektor framställs av Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) på uppdrag av medlemsförbunden. AVTAL för statlig sektor innehåller avtal av generell betydelse för statligt anställda. Ändringar som skett till och med september 2008 har inarbetats i denna upplaga. Andra delar av serien Lag och Avtal är LAGAR för offentlig sektor, AVTAL för lärarområdet, AVTAL för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt Avtal för förbundsområde Hälso- och sjukvård. Avtalen finns också tillgängliga via OFRs hemsida, Stockholm, oktober 2008 OFR 3

5

6 Innehåll Grundläggande arbetsrätt Avtal om fackliga förtroendemän Statligt huvudavtal Avtal om medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden Samverkan för utveckling Samarbetsavtal för det statliga avtalsområdet Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet..62 Trygghet Trygghetsavtal (TA) Avtal om visstidsanställning Avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-s) Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) Pension och försäkring PA PA Avtal om delpension Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Löner och allmänna anställningsvillkor Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare hos staten (RALS ) Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) U-ALFA Affärsverksavtalet (AVA) Chefsavtalet Avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.fl Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) Avtal om utlandstjänstgöring (UVA) Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring.465 Avtal om regelbundna hälsoundersökningar enligt 30 lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) Ramavtal om vissa frågor avseende förslagsverksamhet hos myndigheterna under regeringen Avtal om distansarbete Övrigt Överenskommelse mellan Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O sammantagna om samarbete i statistikfrågor OFR 5

7 6 OFR

8 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT Avtal om fackliga förtroendeman 1. Avtalet gäller tjänsteman som är facklig förtroendeman enligt 1 lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FL) inom det tjänstemannaområde där statens avtalsverk äger sluta kollektivavtal om avlöningsvillkoren. Avtalet gäller dock endast tjänsteman för vilken avlöningsvillkoren regleras eller brukar regleras genom kollektivavtal mellan, å ena sidan, statens avtalsverk eller vederbörande myndighet och, å andra sidan, huvudorganisation som är part i detta avtal eller organisation (motsvarande) som är ansluten till sådan huvudorganisation. Avtalet gäller likväl inte tjänsteman med avlöning enligt avtal som på arbetstagarsidan slutits av Sveriges läkarförbund och inte heller tjänsteman vid allmän försäkringskassa. Avtalet gäller inte i fråga om sådan facklig verksamhet som omfattas av bestämmelser om företagsnämnder, arbetarskydd eller personalföreträdare statlig myndighets styrelse m m. Avtalet gäller inte heller ifråga om annan facklig verksamhet som utgör tjänstgöring i vederbörande tjänst eller har formen av uppdrag som meddelats av regeringen eller av statlig eller kommunal myndighet. Protokollsanteckningar Avtalet utgör till huvudsaklig del ett komplement till FL. Av 1 första stycket följer att bestämmelserna i avtalet liksom bestämmelserna i FL vinner tillämpning på förtroendemannen först då den lokala personalorganisationen har underrättat vederbörande myndighet om det fackliga uppdraget. Sådan underrättelse skall vara skriftlig och om möjligt innehålla uppgift om uppdragets art. Om uppdraget upphör eller ändras väsentlig grad skall myndigheten också underrättas. Som exempel på facklig verksamhet som betraktas som tjänstgöring i vederbörande tjänst och därför inte omfattas av avtalet kan nämnas uppdrag som ledamot i anpassningsgrupp, organisationskommitté vid omlokaliseringsmyndighet, organ som ingår i försöksverksamhet med fördjupad förvaltningsdemokrati (motsvarande icke-statligt organ), universitetsorgan som omfattas av försöksverksamheten med nya samarbetsformer m.m. 2. Omfattningen och förläggningen av den tjänstledighet som fordras för fackligt uppdrag bestäms, med beaktande av föreskrifterna i 6 andra stycket FL och 3 i detta avtal, efter lokal överläggning mellan vederbörande myndighet och berörd personalorganisation. Protokollsanteckningar 1. I fråga om förtroendemän som behöver fortlöpande partiell eller hel tjänstledighet för fackligt uppdrag kan till grund för bedömningen av deras sammanlagda behov av tjänstledighet i allmänhet läggas omfattningen av den samman- OFR 7

9 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT lagda tjänstledighet som gällde närmast före Parterna är emellertid medvetna om att vissa lokala fackliga uppgifter tillkommit i samband med ny lagstiftning m.m. och att detta förhållande kan påverka behovet av tjänstledighet. Enligt parternas mening bör för förtroendemän som avses i denna punkt normalt inte komma i fråga ett större tjänstledighetsuttag än som motsvarar en helt tjänstledig tjänsteman för varje helt 500-tal medlemmar i den lokala personalorganisationen. Vid bestämmandet av omfattningen av den fortlöpande tjänstledigheten skall hänsyn inte tas till sådan facklig verksamhet som förekommer vid enstaka, oregelbundna tillfällen, t ex deltagande i kurs, konferens o.d. 2. För förtroendeman som inte behöver fortlöpande tjänstledighet för fackligt uppdrag bestäms omfattningen och förläggningen av tjänstledigheten från fall till fall. 3. Resultatet av överläggning enligt 2 bör anges i protokoll e.d. 3. Förtroendemans tjänstledighet för det fackliga uppdraget bör när så är lämpligt förläggas till viss bestämd tid i anslutning till arbetstidens början eller slut, rast, skiftbyte eller motsvarande. Förtroendeman skall om möjligt göra anmälan till närmaste förman innan han avbryter sin tjänstgöring för tjänstledighet som avses i första stycket. Sådan anmälan bör normalt göras även vid återinträdet i tjänstgöring. 4 Vid tjänstledighet som avser den fackliga verksamheten på arbetsplatsen har förtroendeman rätt till de avlöningsförmåner som skulle ha utgått om han inte hade varit tjänstledig för det fackliga uppdraget. Beror det på arbetsgivaren att facklig verksamhet som avser arbetsplatsen förläggs till annan tid än förtroendemannens ordinarie arbetstid, har förtroendemannen rätt till de avlöningsförmåner som skulle ha utgått om den fackliga verksamheten hade utgjort tjänstgöring i vederbörande tjänst. Det som sägs i första och andra styckena om avlöningsförmåner har motsvarande tillämpning i fråga om andra anställningsvillkor. Uppkommer merkostnader för förtroendemannen i samband med facklig verksamhet som avser arbetsplatsen, har förtroendemannen rätt till ersättning för dessa kostnader om de beror på arbetsgivaren. Om sådana merkostnader avser resa, utgår ersättningen i form av resekostnadsersättning och traktamente såsom vid tjänsteresa. I fråga om tjänsteman med annat lönesystem än det löneplansbundna får lokal överenskommelse träffas mellan vederbörande myndighet och berörd personalorganisation om sättet för beräkning av avlöningsförmåner enligt första eller andra stycket. Om sådan överenskommelse inte kan träffas skall frågan tas upp till förhandling mellan avtalsverket och berörd huvudorganisation. Protokollsanteckningar Bestämmelsen i paragrafens första stycke innebär i huvudsak att förtroendemannen vid tjänstledighet har rätt till den lön och de lönetillägg som skulle ha utgått om han inte hade varit tjänstledig för det fackliga uppdraget. Tjänstledighetstillägg utgår alltså inte. Vid beräkning av avlöningen skall hänsyn inte 8 OFR

10 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT tas till annan tjänstgöring än sådan som beslutats för tjänstemannen (t ex beslutad tjänstgöring på obekväm tid, beslutad vikariatstjänstgöring). Bestämmelsen i paragrafens andra stycke innebär att förtroendeman, som i sin tjänst har reglerad arbetstid, har rätt till övertidsgottgörelse (t ex kompensationsledighet, övertidstillägg, tjänstgöringsfrihet eller extratidstillägg) enligt de bestämmelser härom som gäller för honom. Vid tillämpning av paragrafens andra stycke på förtroendeman som inte har reglerad arbetstid i sin tjänst, t ex lärare, skall förtroendemannens ordinarie arbetstid anses vara förlagd till helgfri måndag-fredag mellan klockan 8 och klockan 17. Om tjänstgöringen normalt är förlagd till annan tid än som nu sagts (t ex för lärare inom kommunal vuxenutbildning) bestäms dock i varje särskilt fall vad som skall anses som ordinarie arbetstid. Förtroendeman utan reglerad arbetstid får i fall som avses i nämnda stycke gottgörelse i form av motsvarande ledighet. Om ledighet i undantagsfall inte kan beredas eller om förtroendemannen är lärare, erhålls kontant gottgörelse. Denna skall för löneplansanställd tjänsteman normalt utgå med ett timbelopp motsvarande 1/165 av månadslönen eller, när det är fråga om restid utom tjänstgöringszonen föranledd av facklig verksamhet inom landet, med belopp motsvarande tjänsteresetillägg om bestämmelser härom finns för förtroendemannen. Med andra anställningsvillkor avses i paragrafens tredje stycke bl a ersättning enligt statens personskedeförsäkring. Anmärkning Parterna är överens om att, när avtal träffats om ändrade arbetstidsbestämmelser för undervisningsområdet, diskutera storleken av den kontanta gottgörelse som enligt tredje stycket i protokollsanteckningarna utgår till lärare. 5. Förtroendeman hos statlig myndighet skall av myndigheten få information och tillträde till dess lokaler i den mån det fordras för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Detta gäller dock endast om det kan ske utan skada för allmänt eller enskilt intresse. 6. Förtroendeman hos statlig myndighet skall, om det fordras med hänsyn till omfattningen av den fackliga verksamheten på arbetsplatsen, om möjligt få tillgång till telefon hos myndigheten. Behöver förtroendemannen skrivpersonal för fullgörandet av det fackliga uppdraget på arbetsplatsen, får myndigheten ställa sådan personal till hand förfogande om det lämpligen kan ske. 7. Tolkningsföreträde enligt 9 första stycket FL skall tillkomma berörd huvudorganisation eller, efter beslut av huvudorganisationen, ansluten organisation (motsvarande). Protokollsanteckning Har en tillämpningstvist inte kunnat biläggas efter överläggningar och bestämmer sig den personalorganisation som har tolkningsföreträde för att begagna sig av detta, skall det komma till uttryck i skriftlig form (t ex i ett justerat förhandlingsprotokoll eller skriftligt meddelande till myndigheten). Eljest kan det upp- OFR 9

11 komma en tvist om huruvida det är arbetsgivarsidans eller arbetstagarsidans mening som tills vidare skall gälla. I fråga om handläggningen av tvist rörande detta avtal gäller bestämmelserna avdelning B i Huvudavtalet. 8. Har lokal personalorganisation, som avses i avtalet utsett den, som är facklig förtroendeman på den egna arbetsplatsen enligt 1 FL, att tillika vara facklig förtroendeman på annan arbetsplats hos samma eller annan myndighet inom avtalets tillämpningsområde, skall tjänstemannen anses som förtroendeman enligt 1 FL även på den arbetsplatsen och bestämmelserna ovan i detta avtal om förtroendemannens verksamhet på den egna arbetsplatsen gälla även i fråga om hans verksamhet på den senare arbetsplatsen. Protokollsanteckning Vad som föreskrivs i 8 gäller i förhållande till annan myndighet, där tjänstemannen är förtroendeman, först då organisationen underrättat denna myndighet om det fackliga uppdraget. Underrättelse som avser gemensam facklig förtroendeman skall göras skriftligen samt innehålla uppgift om samtliga arbetsplatser som omfattas av uppdraget och, om möjligt, om uppdragets art. 9. Detta avtal, som från avtalsverkets sida sluts under förbehåll om regeringens godkännande, gäller fr.o.m tills vidare med sex månaders uppsägningstid. Genom detta avtal upphäva dels avtalet beträffande sådana fackliga förtroendemän hos statsmyndigheter m.fl. på vilka lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen äger tillämpning och dels överenskommelsen om ersättning till facklig förtroendeman anställd enligt AST-R. Stockholm GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT Statens avtalsverk Anders Wistrand Centralorganisationen SACO/SR Per Gothefors Statsanställdasförbund Curt Persson TCO:s statstjänstemannasektion (TCO-S) Anders Liedberg 10 OFR

12 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT Statligt huvudavtal förhandlingsprotokoll Parter: Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: 1. OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna 2. SACO-S och till SACO-S hörande förbund sammantagna Ärende: Förhandling om ändringar i huvudavtalet den 24 juni Parterna sluter avtal om ändringar i huvudavtalet den 24 juni Ändringarna är föranledda av att SEKO denna dag har blivit part i avtalet och innebär i övrigt vissa formella justeringar. Till följd av ändringarna får huvudavtalet ny lydelse enligt bilaga. 2. Parterna är ense om att fortsätta förhandlingarna om undantagskretsen enligt bilaga 2 till huvudavtalet med målsättningen att avtal om undantagskretsen sluts snarast möjligt. I avvaktan på sådant avtal gäller undantagskretsen enligt 2 avtalet den 20 april 1998 i tillämpliga delar. Vid tillämpningen skall vidare gälla att vid nya eller omorganiserade myndigheter får stridsåtgärd inte omfatta arbetstagare vars anställningar närmast motsvarar dem som anges i bilagan och underbilagan (se avsnitt C 1 kap. II huvudavtalet). 3. Arbetsgivarverket sluter huvudavtalet och justerar detta protokoll under förbehåll om regeringens godkännande. 4. Under den tid som samarbetsavtalet den 13 juni 2000 för det statliga avtalsområdet gäller, ersätter reglerna om förhandlingsordning i det avtalet bestämmelserna i 24, 25, 26 och 28 huvudavtalet vid förhandlingar om kollektivavtal enligt 2 p. 1 9 bilaga 1 till huvudavtalet. OFR 11

13 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT Vid protokollet Staffan Lundin Justerat den 13 juni 2000 Arbetsgivarverket Gunilla Boman Pellnäs OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Johan Tengblad Christer Spjut Arne Söderberg SACO-S och till SACO-S hörande förbund sammantagna Kjell Eriksson 12 OFR

14 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT Huvudavtal (HA) A. Tillämpningsområde m.m. 1. Avtalet äger tillämpning på det statliga arbetstagarområdet hos myndigheterna under regeringen som avses i lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Avtalet gäller dock endast det arbetstagarområde där Arbetsgivarverket äger företräda arbetsgivaren. Avtalet gäller inte arbetstagare vid allmän försäkringskassa och inte heller arbetstagare som avses i 3 3 eller 4 LOA. Avtalet gäller inte i förhållande till organisation som varken är part i avtalet eller tillhör sådan part. Definitioner 2. Med myndighet avses i detta avtal myndighet under regeringen i egenskap av arbetsgivare. 3. Med arbetsgivaren avses i detta avtal, om inte regeringen föreskriver annat, Arbetsgivarverket eller myndighet som Arbetsgivarverket bestämmer. 1) Det särskilda huvudavtalet 4. Om vissa särskilda frågor föreskrivs i det särskilda huvudavtalet den 29 november 1976 för den offentliga sektorn med tillhörande protokoll. 5. I. HUVUDAVTAL B. Förhandling m.m. 1 kap. Slutande av kollektivavtal m.m. Detta huvudavtal och det särskilda huvudavtalet samt samarbetsavtalet för det statliga avtalsområdet sluts på arbetstagarsidan av OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, SACO-S och till SACO-S hörande förbund sammantagna samt Facket för Service och Kommunikation (SEKO). 1) Se Arbetsgivarverkets arbetsgivarnyckel på sidan 39. OFR 13

15 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT Av 2 4 kap. framgår vem som på arbetstagarsidan får sluta lokalt kollektivavtal med stöd av huvudavtalet. II. KOLLEKTIVAVTAL I FRÅGOR ENLIGT BILAGA 1 Centralt kollektivavtal Centralt kollektivavtal som avses i 2 bilaga 1 sluts på arbetstagarsidan av följande centrala arbetstagarorganisationer: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna, SACO-S samt Facket för Service och Kommunikation (SEKO). Lokalt kollektivavtal Lokalt kollektivavtal med stöd av avtal enligt 2 bilaga 1 sluts på arbetstagarsidan av följande lokala arbetstagarorganisationer: Inom OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet Förbund inom OFR:s förbundsområde Statstjänstemän eller del av sådant förbund som förbundet bestämmer, Förbund inom OFR:s förbundsområde Poliser eller del av sådant förbund som förbundet bestämmer, Förbund inom OFR:s förbundsområde Officerare eller del av sådant förbund som förbundet bestämmer. Om fler än ett förbund inom respektive förbundsområde berörs av en viss avtalsfråga skall förbunden företrädas av ett lokalt gemensamt samverkansorgan inom varje förbundsområde. Inom SACO-S Förbund eller del av förbund som detta bestämmer. Om fler än ett förbund tillhörande SACO-S avser att sluta sådant avtal skall dessa företrädas av ett lokalt gemensamt samverkansorgan. Inom SEKO Del av SEKO som SEKO bestämmer. III. ANDRA KOLLEKTIVAVTAL ÄN SOM AVSES I I ELLER II. Centralt kollektivavtal Andra centrala kollektivavtal än som avses i I eller II sluts på arbetstagarsidan av följande centrala arbetstagarorganisationer: 14 OFR

16 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT OFR:s förbundsområde Statstjänstemän, OFR:s förbundsområde Poliser eller OFR:s förbundsområde Officerare. Om ett förbundsområde beslutar det kan förbundsområdet ersättas av högst två förbund var för sig inom varje förbundsområde. SACO-S-förbundens gemensamma centrala samverkansorgan. I det fall samverkansorganet konstaterar att högst tre förbund berörs av frågan kan samverkansorganet besluta att ett eller flera förbund skall ersätta samverkansorganet, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Lokalt kollektivavtal Lokalt kollektivavtal med stöd av sådant centralt avtal som avses i denna punkt sluts på arbetstagarsidan av följande lokala arbetstagarorganisationer: Inom OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet OFR:s lokala gemensamma samverkansorgan inom OFR:s förbundsområde Statstjänstemän eller högst två förbund var för sig inom detta förbundsområde eller del av respektive förbund som detta bestämmer, OFR:s förbundsområde Poliser eller del av förbundsområdet som detta bestämmer, OFR:s förbundsområde Officerare eller del av förbundsområdet som detta bestämmer. Inom SACO-S Den del av central arbetstagarorganisation enligt III ovan som denna bestämmer, dock högst tre förbund eller del av respektive förbund. Inom SEKO Del av SEKO som SEKO bestämmer. IV. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER I centralt kollektivavtal skall anges om och i vilken utsträckning lokalt kollektivavtal får slutas av lokala parter på arbetstagarsidan. Om ett centralt kollektivavtal enligt föreskrift i detta avtal på arbetstagarsidan slutits av flera parter sammantagna svarar och talar sådana parter gemensamt för avtalet. Arbetstagarpart skall skriftligen hålla arbetsgivaren underrättad om vem som är central respektive lokal arbetstagarorganisation enligt 5 II och III. I det fall arbetstagarsidan företräds av ett samverkansorgan skall det av underrättelsen framgå vilka förbund som ingår i samverkansorganet. Kollektivavtal som sluts enligt denna paragraf med undantag för huvudavtal enligt 5 I får på arbetstagarsidan endast sägas upp av sådan central respektive OFR 15

17 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT lokal arbetstagarorganisation som slutit avtalet. Uppsägning av detta huvudavtal regleras i 42. Protokollsanteckning till 5 : Genom denna paragraf avses inte att göra avsteg från den praxis som hittills tillämpats med avseende på kollektivavtal med visst förbund i fråga som uteslutande berör detta förbund. 2 kap. Förhandling enligt 11, 12 och 14 MBL 6. Vid förhandling enligt 11 eller 12 lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL) skall arbetstagarsidan företrädas av central arbetstagarorganisation enligt 5 II a) om arbetsgivarsidan företräds av Regeringskansliet, statsrådsberedningen eller departement och förhandlingen inte enbart gäller någon av dessa eller b) om förhandling förs av myndighet rörande förhållanden på det statliga arbetstagarområdet utanför den myndigheten eller dess underlydande organ (motsvarande). Vid annan förhandling enligt 11 eller 12 MBL än som avses under a) b) företräds arbetstagarsidan av lokal arbetstagarorganisation enligt 5 III. Förhandling som avses i detta stycke benämns lokal förhandling. Om förhandling som påkallats enligt 12 MBL enligt arbetsgivarens mening berör även annan arbetstagarorganisation än den som påkallat förhandlingen skall arbetsgivaren även kalla den förstnämnda organisationen till förhandlingen. Arbetsgivaren och central arbetstagarorganisation enligt 5 II får överenskomma om att arbetstagarsidan vid förhandling enligt b) skall företrädas av förbund (motsvarande). Vad som sägs i 5 II om lokalt gemensamt samverkansorgan har därvid motsvarande tillämpning. Förhandling som avses i detta stycke utgör inte lokal förhandling. 7. Uppnås inte enighet vid lokal förhandling skall arbetsgivaren på begäran förhandla även med central arbetstagarorganisation enligt 5 III (central förhandling). Begäran om central förhandling skall framställas hos arbetsgivaren senast på femte arbetsdagen efter den dag då den lokala förhandlingen avslutades. Framställningen skall ske skriftligen om inte berörda parter enas om annat. Om även annan lokal arbetstagarorganisation än den som påkallat central förhandling deltagit i den lokala förhandlingen skall även den förstnämnda organisationens centrala arbetstagarorganisation enligt 5 III kallas till den centrala förhandlingen. 8. Arbetsgivaren och berörda arbetstagarorganisationer som avses i 6 får träffa kollektivavtal om den närmare ordningen för förhandling enligt OFR

18 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT Protokollsanteckning till 8 : De lokala parterna skall sträva efter att finna en gemensam förhandlingsordning vid en myndighet. 3 kap. Information enligt MBL 9. Informationsskyldigheten enligt 19 MBL fullgörs mot de företrädare för arbetstagarsidan som avses i 6 första, andra respektive fjärde stycket. 10. Arbetsgivaren och berörda arbetstagarorganisationer som avses i 6 får träffa kollektivavtal om formerna för tillämpning av 19 första stycket MBL. Protokollsanteckning till 10 : De lokala parterna skall sträva efter att finna gemensamma former för tillämpningen av 19 första stycket MBL vid en myndighet. 4 kap. Facklig vetorätt i visst fall (38 40 MBL) 11. Vid förhandling enligt 38 MBL skall 6 7 ha motsvarande tillämpning. Förklaring enligt 39 MBL meddelas av central arbetstagarorganisation enligt 5 III. Arbetsgivaren och berörda lokala arbetstagarorganisationer som avses i 5 III får träffa kollektivavtal i frågor som avses i 38 MBL. Protokollsanteckning till 11 : De lokala parterna skall sträva efter att finna en gemensam ordning för behandling av frågor som avses i 38 MBL vid en myndighet. 5 kap. Fredsplikt 12. De kollektivavtalsförhandlingar som förutsätts enligt 2 4 kap. förs under fredsplikt. 6 kap. Förhandling i rättstvist mom. I rättstvist mellan parter som är bundna av detta avtal skall tvisteförhandling äga rum i den ordning som anges i detta kapitel. Kapitlet gäller dock endast tvist som skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister (LRA). Angående vissa särskilda rättstvister föreskrivs i 7 kap. 2 mom. I tvist som avses i 33 MBL utövas arbetstagarpartens rätt av närmast berörd arbetstagarorganisation som slutit kollektivavtalet. I avtal som sluts OFR 17

19 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT mellan Arbetsgivarverket och central arbetstagarorganisation enligt 5 II III får dock överenskommas att arbetstagarpartens rätt efter beslut av den centrala arbetstagarorganisationen utövas av närmast berört förbund (motsvarande) såvitt avser det avtalet eller del därav. 3 mom. I tvist som avses i 34 MBL utövas arbetstagarpartens rätt, när tvisten gäller arbetsskyldighet enligt kollektivavtal, av närmast berörd arbetstagarorganisation som slutit avtalet. I avtal som sluts mellan Arbetsgivarverket och central arbetstagarorganisation enligt 5 II III får dock överenskommas att arbetstagarpartens rätt efter beslut av sådan central arbetstagarorganisation utövas av närmast berört förbund (motsvarande) såvitt avser det avtalet eller del därav. Om tvisten inte gäller arbetsskyldighet enligt kollektivavtal utövas arbetstagarpartens rätt av den närmast berörda centrala arbetstagarorganisationen enligt 5 III eller efter beslut av denna av förbund (motsvarande). Förhandling enligt 34 tredje stycket MBL påkallas av arbetsgivaren hos den arbetstagarorganisation, som utövat nämnda rätt, inom en vecka efter det att arbetet påbörjats. Förhandlingen förs endast på en nivå. Kan tvisten inte lösas vid förhandlingen, skall arbetsgivaren väcka talan inom femton dagar efter det att förhandlingen har avslutats. 4 mom. Har i en annan lag än MBL eller i ett annat kollektivavtal tolkningsföreträde tillerkänts arbetstagarsidan gäller detta med de avsteg från detta kapitel som följer av den lagen eller det avtalet, såvida inte annat avtalats särskilt. Protokollsanteckningar till 13 : 1. Genom 13 1 mom. avses inte att begränsa användningen av direkt överläggning mellan vederbörande arbetsgivare och arbetstagare för utjämnande av meningsmotsättningar. 2. Innan en arbetstagarorganisation i tvist som avses i 33 eller 34 MBL utövar sin där angivna rätt (tolkningsföreträde m.m.) bör den centrala arbetstagarorganisationen telefonledes eller på annat sätt kontakta Arbetsgivarverket. 3. Åberopande av tolkningsföreträde bör ske skriftligen. 14. Tvisteförhandling förs i första hand lokalt mellan den myndighet Arbetsgivarverket bestämmer 1) och den lokala arbetstagarorganisation som tvisten närmast rör (lokal tvisteförhandling). Tvist som avses i 35 MBL anmäls skriftligen hos myndighet som avses i första stycket av lokal arbetstagarorganisation enligt 5 II eller III. Anmälan skall innehålla uppgift om det belopp som yrkas och grunden för yrkandet. Underlåter arbetsgivaren att påkalla tvisteförhandling inom sju arbetsdagar, är han såvitt avser det omtvistade beloppet skyldig att utge ersättning enligt den lokala arbetstagarorganisationens mening, om kravet inte är oskäligt. Sådan skyldighet inträder dock endast om den avtalsslutande arbetstagarorganisationen 1) Se Arbetsgivarverkets föreskrifter om befogenheter att föra lokal tvisteförhandling enligt huvudavtalet. 18 OFR

20 GRUNDLÄGGANDE ARBETSRÄTT skriftligen meddelat arbetsgivaren att den ställer sig bakom den lokala arbetstagarorganisationens mening i tvisten. Tvist skall tas upp direkt till central tvisteförhandling om part, som enligt 16 2 mom. äger föra sådan förhandling i tvisten, begär det. Protokollsanteckning till 14 : Parterna vill som sin gemensamma uppfattning uttala, att huvudansvaret för att uppkommande tvister bringas ur världen ligger på de lokala parterna och att dessa därför bör sträva efter att så långt som möjligt uppnå lösningar i tvisterna, så att centrala förhandlingar i möjligaste mån kan undvikas. 15. Lokal tvisteförhandling skall påbörjas senast två veckor efter det att den påkallats, såframt parterna ej enas om uppskov. I tvist som avses i 33 eller 34 första stycket MBL skall vad som nu sagts om två veckor gälla en vecka mom. Kan uppgörelse ej nås vid lokal tvisteförhandling i tvist som avses i 35 MBL och underlåter arbetsgivaren att inom tre veckor påkalla central tvisteförhandling, är han såvitt avser det omtvistade beloppet skyldig att utge ersättning enligt den lokala arbetstagarorganisationens mening, om kravet inte är oskäligt. I det fall tvisten rör ett avtal som slutits av en central arbetstagarorganisation enligt 5 II eller III, inträder sådan skyldighet dock endast om den centrala avtalsslutande arbetstagarorganisationen skriftligen meddelat arbetsgivaren att den ställer sig bakom den lokala arbetstagarorganisationens mening i tvisten. Kan uppgörelse ej nås vid annan lokal tvisteförhandling än som avses i första stycket, äger i 2 mom. avsedd företrädare för part, som påkallat den lokala förhandlingen, påkalla central tvisteförhandling. Detta skall ske inom två månader från den lokala tvisteförhandlingens avslutande. Försummas det, har parten förlorat rätten att påkalla central tvisteförhandling. 2 mom. Central tvisteförhandling förs, om tvisten rör tolkning eller tillämpning av kollektivavtal, av de parter som slutit avtalet. I annat fall förs den centrala tvisteförhandlingen på arbetsgivarsidan av Arbetsgivarverket eller den myndighet som Arbetsgivarverket bestämmer och på arbetstagarsidan av berörd central arbetstagarorganisation enligt 5 III eller del av denna som organisationen bestämmer. 17. Central tvisteförhandling skall påbörjas senast tre veckor efter det att den påkallats, såframt parterna ej enas om uppskov. I tvist som avses i 33 eller 34 första stycket MBL skall vad som nu sagts om tre veckor gälla en vecka. 18. Vid tvisteförhandling skall föras protokoll, som justeras av parterna. 19. Om tvisteförhandlings avslutande föreskrivs i 8 kap. I protokollet skall antecknas när tvisteförhandlingen anses avslutad. OFR 19

lag och avtal avtal för statlig sektor

lag och avtal avtal för statlig sektor lag och avtal avtal för statlig sektor LAG OCH AVTAL AVTAL för statliga sektorn Upplaga: 9000 ISBN: 91 7650 236 8 Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB 2002 Förord Lag och Avtal framställs av OFR, Offentliganställdas

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

Huvudavtal. 2000-06-13 I lydelse 2013-03-27. Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO) 1 kap. Inledande bestämmelser

Huvudavtal. 2000-06-13 I lydelse 2013-03-27. Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO) 1 kap. Inledande bestämmelser Avtal 2000-06-13 I lydelse 2013-03-27 Bilaga Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service

Läs mer

LAG OCH AVTAL LAG OCH AVTAL. Avtal för statlig sektor 2012 AVTAL FÖR STATLIG SEKTOR 2011 AVTAL FÖR STATLIG SEKTOR 2011

LAG OCH AVTAL LAG OCH AVTAL. Avtal för statlig sektor 2012 AVTAL FÖR STATLIG SEKTOR 2011 AVTAL FÖR STATLIG SEKTOR 2011 lag och avtal Avtal för statlig sektor 2012 innehåller följande avtal: ava Chefsavtalet alfa Villkorsavtal lag och avtal Avtal för statlig sektor har tagits fram av Offentliganställdas Förhandlingsråd

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 1 Denna lag tillämpas på den som har utsetts av en arbetstagarorganisation

Läs mer

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF

LFF. Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF LFF Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET - KFF Innehåll Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...3 26 1 02

Läs mer

Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03

Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03 1 (11) Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03 Förhandlingsordning för företag anslutna till KFS FO-F 03...1 Kapitel I Definitioner...2 Kapitel II Förhandling om upprättande av kollektivavtal...3

Läs mer

Chefsavtal. I lydelse från och med den 1 oktober 2010 resp. 1 januari 2011. Publicerat den 9 maj 2011.

Chefsavtal. I lydelse från och med den 1 oktober 2010 resp. 1 januari 2011. Publicerat den 9 maj 2011. Chefsavtal I lydelse från och med den 1 oktober 2010 resp. 1 januari 2011 Publicerat den 9 maj 2011. 2 Innehållsförteckning Förord... 3 Chefsavtal... 4 Tillämpningsområde... 4 1... 4 2... 4 Vissa definitioner...

Läs mer

KHA 94 Kommunalt Huvudavtal

KHA 94 Kommunalt Huvudavtal KHA 94 Kommunalt Huvudavtal I lydelse fr.o.m. 1999-12-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Kap I Förhandling om upprättande av kollektivavtal... 3 Kap II Primär förhandling

Läs mer

FÖRHANDLINGS- ORDNING

FÖRHANDLINGS- ORDNING FÖRHANDLINGS- ORDNING Huvudavtalet, som träffades 1957 mellan SAF och PTK och som sen antagits av Sif och respektive arbetsgivarförbund, upphörde, efter uppsägning, att gälla 1976. Dock är parterna överens

Läs mer

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken

OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,p,o Förhandlingsprocessen i praktiken OFR/S,P,O OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Vårt namn dyker oftast upp i samband med avtalsförhandlingar

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande?

Arbetsgivarverket 2007-03-12. LRA eller överklagande? Arbetsgivarverket 2007-03-12 LRA eller överklagande? Innehåll 1. Allmänt om innehållet 3 2. Regler om överprövning 4 3. LRA eller överklagande 5 4. Förfarandet vid överprövning enligt LRA 6 5. Förfarandet

Läs mer

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten

Avtal om delpension för arbetstagare hos staten Avtal om delpension för arbetstagare hos staten Cirkulär 2003: A 4 2003-11-12 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om delpension för arbetstagare hos staten m.fl. 5 Tillämpningsområde (1 ) 5 Villkor (2 )

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010

Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Arbetsgivarfrågor Nr 12 Juni 2010 Avtal med Ledarna klart Livsmedelsföretagen har nu tecknat avtal med Ledarna. De allmänna villkoren får samma innehåll som för övriga tjänstemän och gäller för samma period,

Läs mer

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4

Hemställan. Bakgrund och alternativ. APM-Terminals Gothenburg AB. Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Hemställan APM-Terminals Gothenburg AB Svenska Hamnarbetareförbundets avdelning 4 Vi, av Medlingsinstitutet utsedda medlare, i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4(Hamn 4an) och APM-Terminals

Läs mer

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet

Slutande av Avtal om Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet Förhandlingsprotokoll 2008-05-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet I lydelse fr.o.m. 2010-04-15 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Inledande bestämmelser... 3 Föreningsrätt... 4 Förhandlingsrätt...

Läs mer

Arbetstagarorganisation

Arbetstagarorganisation Arbetstagarorganisation Saco-S centralt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga förbund som tillsammans har drygt 670 000 medlemmar. Det förbund som är medlem i Saco

Läs mer

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262)

Arbetsrättslig beredskapslag (1987:1262) 1 of 5 21/09/2010 14:30 SFS 1987:1262 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1987-12-17 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:857 Arbetsrättslig

Läs mer

Samarbetsavtal Ramavtal för det statliga avtalsområdet mellan Arbetsgivarverket och SEKO

Samarbetsavtal Ramavtal för det statliga avtalsområdet mellan Arbetsgivarverket och SEKO Samarbetsavtal Ramavtal 2002 2004 för det statliga avtalsområdet mellan Arbetsgivarverket och SEKO Cirkulär 2002:A 7 2002-11-28 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Förhandlingsprotokoll 5 Samarbetsavtal för det

Läs mer

Bilagan till avtalet Samverkan för utveckling (1997-09-22)

Bilagan till avtalet Samverkan för utveckling (1997-09-22) Bilagan till avtalet Samverkan för utveckling (1997-09-22) 2003-12-09 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Bilaga till avtalet Samverkan för utveckling... 4 Medbestämmandeavtal för staten (MBA-S).... 5 Avtal

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Hyresförhandlingslag (1978:304)

Hyresförhandlingslag (1978:304) Hyresförhandlingslag (1978:304) Källa: http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1978:304 Datum: 26 januari 2010 Inledande bestämmelser 1 Förhandling om hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter

Läs mer

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos

Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning. 1 I denna lag finns särskilda föreskrifter om arbetstagare hos SFS nr: 1994:260 Departement/ myndighet: Finansdepartementet ESA Rubrik: Lag (1994:260) om offentlig anställning Utfärdad: 1994-04-28 Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1192 ----------- Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Inledande bestämmelser 1 Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare anses i lagen även den som utför

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 1 of 6 05/02/2010 13:36 SFS 1976:580 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1976-06-10 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1095 Lag (1976:580)

Läs mer

Beskrivning av gällande förhandlingsordning för kommunala pensionsavtal

Beskrivning av gällande förhandlingsordning för kommunala pensionsavtal 2016-04-07 Beskrivning av gällande förhandlingsordning för kommunala pensionsavtal Många gånger kan frågor och problem med tjänstepensionen lösas i samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Lagom medbestämmande i arbetslivet Inledande bestämmelser 1 Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare

Läs mer

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar

Holger Eriksson, Irene Svensson, Bo Ragnar ÖVERENSKOMMELSE Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: för PTK: Antagande av omställningsavtal Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) Privattjänstemannakartellen (PTK) 7 december 1998,

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lagtextsamling 2009 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet...2 Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen...12 Lag (1982:80) om anställningsskydd...15 Diskrimineringslag

Läs mer

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Lag (1994:260) om offentlig anställning 1 of 5 27/09/2010 13:14 SFS 1994:260 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1994-04-28 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:667 Lag (1994:260)

Läs mer

Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal och Affärsverksavtal Arbetsgivarverket OFR/S,P,O med anledning av pensionsöverenskommelsen

Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal och Affärsverksavtal Arbetsgivarverket OFR/S,P,O med anledning av pensionsöverenskommelsen Förhandlingsprotokoll 2016-02-23 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Regelverket. Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok. Centralt kollektivavtal. Svensk lag. EU-regler. Enskilt anställnings- avtal

Regelverket. Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok. Centralt kollektivavtal. Svensk lag. EU-regler. Enskilt anställnings- avtal Regelverket Enskilt anställnings- avtal Lokalt kollektivavtal/ personalhandbok Centralt kollektivavtal Svensk lag EU-regler FML Förtroendemannalagen Lag ( 1974 :358) om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656

Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 Lag om rätt till arbetstagares uppfinningar 29.12.1967/656 I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 1 Beträffande uppfinning, som gjorts av person i annans tjänst, arbetstagare, och som är patenterbar

Läs mer

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet Utfärdad: 1976-06-10 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:402 Inledande bestämmelser 1 Denna lag äger tillämpning på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 18 januari 1969 Parter Ärende Lokal Närvarande för arbetsgivareparten för tjänstemannaparten Svenska Arbetsgivareföreningen och Svenska Industritjänstemannaförbundet Rekommendationer

Läs mer

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981.

Prop. 1981/82: 71. Regeringens proposition 1981/82: 71. om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringens proposition 1981/82: 71 Prop. 1981/82: 71 om ny anställningsskyddslag m.m.; beslutad den 12 november 1981. Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag

Läs mer

Cirkulär 2001:A 2 2001-02-22. Konfliktcirkulär

Cirkulär 2001:A 2 2001-02-22. Konfliktcirkulär Cirkulär 2001:A 2 2001-02-22 Konfliktcirkulär Ersätter cirkulär 1987 A 33 1 FÖRORD Arbetskonflikter är en fråga för arbetsgivarsamverkan. Berörd myndighet förutsätts samverka med Arbetsgivarverket för

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

Överenskommelse om premielön

Överenskommelse om premielön Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 08.03 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET JORDBRUK OCH TRÄDGÅRD Överenskommelse om premielön

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Klass Dokumenttitel A Avtal om facklig verksamhet inom Green Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-14 Policydokument 2004-04-22 1 1 (5) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2016

Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2016 1 Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2016 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2016 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord 3 1. Gällande AgVFS 5 2. AgVFS som har upphört att gälla

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Lag (1982:80) om anställningsskydd

Lag (1982:80) om anställningsskydd Lag (1982:80) om anställningsskydd Utfärdad: 1982-02-24 Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:391 Inledande bestämmelser 1 Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 2/14 Mål nr B 127/12 En arbetsgivare har ansökt om betalningsföreläggande mot en tidigare anställd som är medlem i en arbetstagarorganisation. Arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Läs mer

Svensk författningssamling (SFS)

Svensk författningssamling (SFS) Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten Dnr I F /98

LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten Dnr I F /98 LUNDS UNIVERSITET FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personalenheten 1998-11-06 Dnr I F 1 13855/98 Parter: Lunds universitet SACO OFR SEKO civil Skåne 1 Parterna sluter avtal om ändrade arbetstidsbestämmelser för vissa

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Karl Pfeifer, Chefsjurist Arbetsgivarverket. Den svenska offentliga (statliga) avtalsmodellen, Köpenhamn 2016

Karl Pfeifer, Chefsjurist Arbetsgivarverket. Den svenska offentliga (statliga) avtalsmodellen, Köpenhamn 2016 Karl Pfeifer, Chefsjurist Arbetsgivarverket Den svenska offentliga (statliga) avtalsmodellen, Köpenhamn 2016 Historisk tillbakablick, förhandlingsrätt 1965, Statstjänstemannalagen, Huvudavtalet Offentliganställda

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning

De svenska reglerna om förhandling och medling. En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning De svenska reglerna om förhandling och medling En kort sammanfattning 1. Arbetsmarknadens parter Såväl arbetstagare som arbetsgivare

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN

TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF:s guide till STUDIELEDIGHETSLAGEN TMF har tagit fram denna broschyr till syfte att informera Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) medlemsföretag om arbetstagarens rätt till ledighet för utbildning. Med

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 111/90 2000-01-01 Kf 12 1 Klu 199/05 2005-10-26 tillägg Kf 64 2006-05-29 ändring PERSONALSTADGA FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN KAP 1 INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder; SFS 1999:132 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Huvudavtal KFO LO Huvudavtal KFO PTK Huvudavtal KFO Ledarna Huvudavtal KFO FTF

Huvudavtal KFO LO Huvudavtal KFO PTK Huvudavtal KFO Ledarna Huvudavtal KFO FTF KFOs HUVUDAVTAL Postadress: Box 2292, 103 17 Stockholm Tfn: 08-702 54 00 Fax: 08-714 88 21 E-post: info@kfo.se Hemsida: www.kfo.se Huvudavtal KFO LO Huvudavtal KFO PTK Huvudavtal KFO Ledarna Huvudavtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning; SFS 1999:133 Utkom från trycket den 23 mars 1999 utfärdad den 11 mars 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan Förbund i samverkan 1 OFR ett modernt samverkansorgan OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den offentliga

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Personalavdelningen 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4

Personalavdelningen 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4 MALMÖ HÖGSKOLA Personalavdelningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4 Parter: Malmö högskola SACO OFR SEKO-civil Skåne 1 Parterna sluter avtal om ändrade arbetstidsbestämmelser för

Läs mer

OFR O rg a n i s at i o n e n och huvudavtalen

OFR O rg a n i s at i o n e n och huvudavtalen OFR O rg a n i s at i o n e n och huvudavtalen Innehåll Inledning 2 Förhandlingsrätten 2 OFRs roll 2 Flexibel organisation 3 Huvudavtalen 3 OFRs utveckling 5 TCO-S och KTK 5 Decentraliseringsprocesser

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS )

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS ) Avtal Bilaga 1 2016-10-05 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket Seko, Service- och kommunikationsfacket Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Protokollsanteckning: Att arbetsmarknadsnämnden jämväl har viss skiljenämndsuppgift enligt avtalen om företagsnämnder framgår av 38 i sagda avtal.

Protokollsanteckning: Att arbetsmarknadsnämnden jämväl har viss skiljenämndsuppgift enligt avtalen om företagsnämnder framgår av 38 i sagda avtal. Huvudavtal mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen i Sverige (med däri t o m år 1976 vidtagna ändringar) Genom efterföljande mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jämställdhetslagen (1991:433); SFS 2000:773 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta.

Om konflikten inträffar 2016. Allt en måleriföretagare behöver veta. Om konflikten inträffar 2016 Allt en måleriföretagare behöver veta. Moderna avtal! 3 Moderna avtal! Kollektivavtalet är det dokument som reglerar det formella förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo

Samverkansnämnden personal. Tranemo kommun och Svenljunga kommun. Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo REGLEMENTE Samverkansnämnden personal Tranemo kommun och Svenljunga kommun Reglementet antogs 2014-12-15, 163 av kommunfullmäktige i Tranemo Reglementet antogs 2014-12-15, 150 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO.

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO. Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Beredskapsavtal Förhandlingsprotokoll 2 januari 1990 / 22 mars 1990 Par ter

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Avtal om förslagsverksamhet

Avtal om förslagsverksamhet Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om förslagsverksamhet Överenskommelse om revidering av avtal om Förslagsverksamhet

Läs mer

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193.

antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. PERSONALSTADGA antagen av kommunfullmäktige den 23 augusti 1990, 167, med ändring av kommunstyrelsen den 7 maj 1992, 193. KAP I INLEDANDE BESTÄMMELSER Tillämpningsområde 1 I den mån inte lag, annan författning

Läs mer

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN

LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN LEDARAVTALET AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN 1 LEDARAVTALET FÖR TRÄ- OCH MÖBELINDUSTRIN AVTALETS TILLÄMPNING UTGÅNGSPUNKTER GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER LÖN OCH LÖNEUTVECKLING

Läs mer