Kartong på Iggesunds vis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartong på Iggesunds vis"

Transkript

1 Kartong på Iggesunds vis

2 Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard Produktkatalog Kartong på Iggesunds vis Grafiska handboken Iggesund Paperboard har systematiskt samlat in och tillgängliggjort detta kunskapsmaterial Ankarmaterialet för att öka användarens möjligheter att få ut så mycket som möjligt av Invercote och Incada i alla skeden. Kartong på Iggesunds vis Omslag: Invercote Albato Aluvision, 270 g/m g/m 2 PE Produktion: Intellecta Systems, Iggesund Paperboard AB Tryckare: Strokirk-Landström AB Grafisk formgivning: Schindler Parent, Intellecta Systems Grafiska illustrationer: Nova Design/Elena Semenova Fotografi: Bildbolaget/ Rolf Andersson, MoRe Research, Studiobild/Jörgen Lorentzon Copyright Iggesund Paperboard AB Alla rätter förbehålls, vilket innebär att ingen del av denna publikation får mångfaldigas, lagras i återviningssystem eller utges i någon form eller på något annat sätt - elektroniskt, mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt - utan att medgivande inhämtas. Iggesund Paperboardförbehåller sig rätten att ändra i specifikationer och uppgifter som ingår här. För aktuell information, var god kontakta er lokala representant för Iggesund Paperboard eller besök Registrerade varumärken:. Namnen IGGESUND, INVERCOTE, INCADA och symbolen det krönta ankaret är registrerade varumärken för Iggesund Paperboard AB.

3 Kartong på Iggesunds vis Kartong Det naturliga valet 2 Vad är kartong? 6 Kartongprocessen 12 Fördelar med Invercote och Incada 18 Kvalitet - Ett helhetsbegrepp 32 Service - En utmaning vi antagit 36 Ett långsiktigt perspektiv 40 Vad vi erbjuder 46 Fakta och siffror 50

4 Kartong Det naturliga valet Kartong är ett naturligt material med många användningsområden. Som tryckmedium klarar kartongen alla påfrestningar som är förenade med tryckning och avancerad efterbehandling. Kartong är även mycket slitstarkt vilket gör att trycksaker och förpackningar håller länge. Typiska grafiska tillämpningar är bokomslag, kort, omslag för CDoch DVD-skivor m.m. Kartongförpackningar lämpar sig mycket väl för transport från tillverkare till konsument, och är samtidigt lätta att återvinna. Grafiskt sett ger kartongens utmärkta tryckegenskaper goda möjligheter att lyfta fram varumärkets särart och därmed väcka intresse hos konsumenten. Kartong som är tillverkad av jungfrulig fiber (färsk, i motsats till returfiber) har jämfört med andra material hög prestanda och relativt låg vikt. Materialet är säkert för konsumenten eftersom det innehåller kända substanser och tillverkas i en noggrant övervakad process. All kartong som tillverkas av Iggesund Paperboard uppfyller kraven i relevant lagstiftning och följer tillämpliga rekommendationer för produktsäkerhet. 2

5 I de flesta fall ligger kartongförpackningen ihopvikt och platt tills produkterna packas. Tack vare kartongens begränsade volym och låga vikt sparas stora energimängder i transportkedjan. Kartongförpackningar kan dimensioneras för maximalt utnyttjande av lastpallar, vilket leder till ytterligare stora besparingar i distributionskedjan. När kartongförpackningarna tjänat sitt syfte går de att komprimera innan de transporteras till lämplig återvinning. I varje skede sparar kartongförpackningen mer energi och har lägre miljöpåverkan än de flesta andra förpackningslösningar. Kartong tillverkas av trä som är en förnybar resurs. Sol och vatten får träden att växa. De tar upp koldioxid och avger syre vilket är grundläggande för allt liv. Skogens slutna ekologiska kretslopp ger oss råvaran till kartongen medan använda förpackningar och trycksaker spelar en viktig roll i det återvinningssystem som är en förutsättning för ett hållbart samhälle. 3

6 Kartong - Det naturliga valet Kartongspecialister Iggesund Paperboard är en av de största tillverkarna av färskfiberbaserad kartong i Europa. Vi tillverkar och marknadsför kartong för grafiska produkter och förpackningar som kräver bästa möjliga funktionella och estetiska egenskaper. Produktionen sker i moderna fabriker av medarbetare specialiserade på kartongtillverkning. Vår råvarukontroll är unik. Om vi inte själva planterat och övervakat träden som slutligen blir till kartong, så har vi deras ursprung dokumenterat. Våra fabriker ligger i Iggesund och i Workington (Storbritannien). Vi har också en specialenhet för förädling i Strömsbruk i närheten av Iggesund. Här beläggs kartong med plast eller lamineras med kartong, folie eller film för användningsområden som ställer särskilda krav på barriäregenskaper eller utseende. Iggesunds anor sträcker sig tillbaka till Vi är kartongspecialister som fokuserar på de allra högsta kvalitetssegmenten. Våra honnörsord är hög och jämn kvalitet - grundförutsättningen för att kunderna ska kunna få ut mesta möjliga av den kartong de köpt. Varje kartongark är noggrant specificerat med mer än 30 mätvärden varav flera med toleranser allt för att ge kunden en trygg och förutsägbar produktion. Som stöd för våra kunder har vi också en global serviceorganisation som har en stor erfarenhet av kartong och dess möjligheter Vår filosofi går ut på att ha välutbildade, motiverade medarbetare. De använder avancerad teknik i kombination med kvalitetssäkring och supportsystem i linje med internationellt erkända standarder för att samordna våra resurser och utveckla långsiktiga relationer med våra kunder. Vårt kvalitetsarbete är inte begränsat till produkterna, utan avspeglar sig också i vår service till kunderna. Här ingår allt från lokalt baserade marknadstekniker som träffar kunden i den egna produktionsmiljön till att förmedla inspiration med hjälp av trycksaker och förpackningslösningar. Vårt omfattande och utförliga material erbjuder våra kunder den kunskap de behöver för att få ut mesta möjliga av Invercotes eller Incadas potential. Eftersom vår produktion av kvalitetskartong är baserad på träfibrer ligger det i vårt eget intresse att tänka på hållbarheten och hela tiden arbeta för den. Skogarna som vårt företag är beroende av måste brukas ansvarsfullt och i ett långsiktigt perspektiv. Våra produkter måste utvinnas, tillverkas, distribueras och återvinnas inom ramen för hållbarhetskraven i dagens samhälle. Iggesund Paperboards tillverkningsenheter i Iggesund, Strömsbruk och Workington är certifierade enligt ISO standarden och FSC (Forest Stewardship Council). Iggesund och Strömsbruk är också certifierade i enlighet 4

7 Kartong - Det naturliga valet med PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Aktuella certifikat kan laddas ned på vår webbplats Vi ingår i Holmen-koncernen en svensk skogsindustrikoncern som är inriktad på långsiktighet och hållbarhet. Koncernen som tillverkar tidningspapper, kartong och sågade trävaror har i flera år varit listad som ett av världens 100 mest hållbara företag, mycket tack vare eget skogsinnehav och egen vattenkraftsproduktion. Och inte minst vår ständiga strävan att begränsa industriprocessernas miljöpåverkan. Invercote & Incada Invercote och Incada är Iggesunds båda produktfamiljer. Invercote är en homogen helblekt kartong och Incada är en falskartong. I båda fallen har de ett brett användningsområde med allt från grafiska tillämpningar som broschyrer och omslag för böcker och CD-skivor till förpackningar. Vilken av våra produktfamiljer som lämpar sig bäst för en viss användning beror på kundens krav i varje enskilt fall. Produktsäkerhet Det säger sig nästan självt att ett företag som tillverkar kartong för konsumentanvändning bara kan marknadsföra produkter som är ofarliga för konsumenterna. Användningen av rena färskfibrer och noggrann övervakning av tillverkningsprocessen innebär att våra produkter uppfyller alla krav när det gäller produktsäkerhet och hygien. Detaljerad information om bestämmelserna för produktsäkerhet finns i Iggesund Paperboards Produktkatalog. Invercote och Incada säljs över hela världen även om vår huvudmarknad är Europa. Vår europeiska försäljning samordnas vid vårt kontor i Amsterdam. Vi har även säljbolag i New York, Singapore och Hong Kong. Försäljning till övriga marknader hanteras på vårt huvudkontor i Iggesund. För att säkerställa pålitlig service har vi egna arkningsresurser i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Dessa kompletteras av samarbeten med externa parter, exempelvis i USA och Asien. Iggesund Paperboards mål är att vara ett lönsamt företag med långsiktig inriktning genom att erbjuda förpackningsindustrin och den grafiska industrin kartong som uppfyller kundernas krav på funktionella produkter, god service och hög kvalitet. Detta innebär i lika hög grad att tillfredsställa kundens behov idag som att förutse framtidens krav. 5

8 Vad är kartong? 6

9 Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första gången framställdes i Kina redan runt år 105 e. Kr. Sedan dess har man genom århundraden använt olika råvaror för att framställa papper. Den industriella revolutionen har utvecklat framställningen från ett mödosamt hantverk med tillverkning av ett ark i taget till en storskalig, datoriserad och rationell process. De grundläggande principerna för pappers- och kartongframställning är ändå desamma idag. Fortfarande gäller att utvinna cellulosafiber ur naturlig, förnybar råvara. Precis som förr börjar processen med en kraftigt utspädd blandning av fibrer i vatten. Det mesta av vattnet avlägsnas genom dränering och torkning och det färdiga pappersarket består även idag av ett finmaskigt nät av cellulosafibrer. Steget från papper till kartong är inte stort. Det finns två typer av kartong: enskikts- och flerskiktskartong. Av kvalitetsskäl brukar kartong byggas upp av flera skikt som formas genom att den utspädda fiberblandningen läggs i flera lager på varandra. Detta flerskiktsmaterial används i stor utsträckning till grafiska produkter och för olika förpack-ningsändamål. 7

10 Vad är kartong? Sedan mitten av 1800-talet har cellulosafibrer huvudsakligen utvunnits ur ved. Cellulosafibern utvinns antingen på kemisk eller på mekanisk väg. Den ved som utnyttjas kommer från naturligt förekommande trädslag, i Iggesunds fall, gran, tall och björk från skogsbruk i Skandinavien och övriga Europa. De industrier som är beroende av god tillgång på skog bedriver skogsbruk för att upprätthålla och utvidga skogsarealen. Som ett resultat av dessa insatser ökar mängden växande skog från år till år. I många områden är tillväxten idag större än avverkningen. Det omsorgsfulla skogsbruket är en garanti för att skogen även i framtiden kommer att utgöra en del av det ekologiska kretsloppet och vara en bestående råvarukälla. Fibrerna i en timmerstock ligger ordnade längs med stocken. Fibrernas längd varierar beroende av trädslag men allmänt är längden större än bredden. Förhållandet framgår av tabellen på denna sida. Trädslag Fiberlängd mm Fiberbredd µm Form Gran Bandformad Tall Bandformad Björk Cylindrisk spetsig ände Granfiber lång och platt Björkfiber kort och cylindrisk Tallfiber lång och platt Blandade fibrer av gran, tall och björk Cellulosa och naturlagarna Genom ljusets inverkan på det gröna klorofyllet omvandlas koldioxid och vatten till enkla sockerarter av glykos. Denna process är känd som fotosyntesen. Vid fotosyntesen avges samtidigt syre. De naturliga sockerarterna kan polymeriseras i växterna så att cellulosa uppstår. 8

11 Vad är kartong? Cellulosa har en hög molekylvikt och molekylerna är ordnade i en rak kedja. Växterna använder cellulosa för att växa genom att konstruera celler, det vi kallar fibrer och andra strukturer som bidrar till växtens fortbestånd. Varje art har sin egen speciella fiberstruktur. Åtskilliga trädslag har långsiktigt odlats och förvaltats och är idag en förnybar råvaruresurs för tillverkning av en rad olika pappers- och kartongprodukter. Det är därför kopplingen mellan omsorgsfull skogsvård och tillverkningen av pappersprodukter är så stark. Träfibrer består till 44 % av cellulosa. Rena cellulosafibrer är mjuka, flexibla och vita. Resterande ämnen utgörs av hemicellulosa, lignin och extraktivämnen. Hemicellulosa är besläktad med cellulosa men har lägre molekylvikt och en mer komplicerad kedjestruktur. Lignin är en mer komplicerad polymer som skiljer sig markant från cellulosa. Lignin är hårt och skört. Både hemicellulosan och ligninet finns i själva träfibrerna, men den huvudsakliga delen av ligninet återfinns som bindemedel mellan fibrerna och ger stadga åt trädets struktur. Vid fibersepareringen eller massatillverkningen drar man fördel av skillnaden mellan lignin och cellulosa. SYRE (O2) KLOROFYLL SOCKERARTER, ETC VATTEN (H2O) Fotosyntesens princip KOLDIOXID (CO2) SOLLJUS Fler naturlagar Det finns generella egenskaper som all träfiber har i större eller mindre utsträckning. Det finns också specifika egenskaper som är förknippade med det enskilda trädslaget. Fiberegenskaperna påverkas även av den tillverkningsmetod som används. De generella egenskaperna är: fibrernas förmåga att gripa tag i varandra och bindas samman till en stark, homogen struktur flexibilitet, form och dimensionella egenskaper som gör att fibrerna formar ett enhetligt sammanbundet nätverk fibrernas förmåga att gynnsamt påverkas, mekaniskt eller genom tillsatser, vid tillverkningen. Val av råvara Fiberslag Valet står huvudsakligen mellan långa fibrer från gran och tall, och korta fibrer från björk. Genom noggrann avvägning och blandning av olika fiberslag uppnår kartongtillverkaren just de utseendemässiga och funktionella egenskaper som önskas för en viss produkt. Typ av massa Cellulosa i makroskala, mesoskala och mikroskala. Det finns tre olika separationsprocesser som alla ger olika typer av massa: mekanisk massa, kemisk massa och returfibermassa. 9

12 Vad är kartong? Mekanisk massa Den mekaniska separationsprocessen ger mycket högt utbyte av fiber från veden. Förekomsten av lignin i massan gör att fibrerna är hårda och styva. Det ger en kartong med hög styvhet, låg densitet, begränsad styrka och spänst. Mekaniskt separerad färskfibermassa som innehåller lignin reagerar starkare på fukt, temperaturskillnader och förändringar i den omgivande miljön. Detta kan i sin tur få negativa effekter på planhet och dimensionsstabilitet. Ett kartongark av enbart mekanisk massa får därför låg styrka. Kartongen har samma gultonade färg som veden och det är rent eftersom det enbart består av naturliga och kända råvaror. Mekanisk massa Kemisk massa Kemisk massa I den kemiska separationsprocessen bevaras fiberns längd och den utvunna rena cellulosan ger starka fiberbindningar. Båda egenskaperna samverkar till att ge ett mycket starkt kartongark. Fibern är flexibel och mjuk och arket får goda bignings-, präglings- och stansningsegenskaper. Arket dammar mycket lite. Blekt kemisk massa har hög vithet, ljushet och ljusstabilitet. Kartong av denna massa har största möjliga renhet och är den kartongprodukt som minst av alla påverkar den inpackade produktens lukt och smak. Returfibermassa I denna separerings- och återvinningsprocess används en rad olika typer av returpapper och returkartong. Varje gång fibern återvinns blir den allt smutsigare och kortare. Fibrernas möjlighet att bindas samman blir allt mindre. Därför måste ny jungfrulig fiber tillsättas för att returmassan ska nå upp till en godtagbar kvalitet. Massan renas och silas så omsorgsfullt som möjligt vid beredningen. Osorterat returpapper, som ska användas till kartong, renas däremot vanligen inte från tryckfärg. Sådan returmassa innehåller därför en del tryckfärg, klister och andra rester, som tillsammans ger kartongen en gråaktig färg. Returkartong har en mindre förutsägbar sammansättning och sämre funktionella egenskaper än kartong baserad på jungfrulig fiber. Läs mer om returfibermassa i vår Kartonghandbok. Kartongtillverkning Förutom det fiberslag och den typ av massa som används inverkar också kartongarkets uppbyggnad och bestrykning på kartongens slutliga egenskaper. Genom urval och sammansättning av fiberslag, massaprocess, uppbyggnad och bestrykning, får kartongen de slutliga egenskaper som behövs för att uppfylla de olika krav som marknaden har. Bestrykning VIKBARHET Övre skikt Mittenskikt Undre skikt Genomskärning av kartong Genomskärning av flerskiktskartong Jämförelse av vikbarhet mellan enskikts- och flerskiktskartong 10

13 Vad är kartong? Flerskiktskartong Genom att forma flera skikt av massa på varandra i vått tillstånd kan kartongtillverkaren kombinera fördelaktiga egenskaper från olika typer av massa i en och samma kartong. Även om man använder samma sorts massa i alla skikt behandlas och formas varje skikt för sig allt för att få bästa möjliga kvalitet. Flerskiktsuppbyggnaden ger fördelar vid bland annat bigning och falsning. Bestrykning Bestrykning som innehåller vita pigment, vanligen baserad på lera eller kalciumkarbonat, läggs på ovansidan eller på båda sidorna av kartongen. Bestrykningen kan bestå av ett, två eller till och med tre lager. Bestrykningen förbättrar vitheten, ytjämnheten och glansen så att önskade tryck- och lackeringsegenskaper uppnås. Olika kartongtyper I detta avsnitt beskrivs de vanligaste typerna av kartong. Bestrykning Blekt kemisk massa Homogen helblekt kartong (SBB, GZ) Homogen helblekt kartong (SBB) består endast av blekt kemisk massa. Förkortningen SBS (Solid Bleached Sulphate) förekommer också. Vanligtvis är den bestruken på ovansidan men ibland även på motsidan. Det är en kartong med medelhög densitet och tryckbarhet som uppfyller de höga krav som grafiska produkter och förpackningar ställer. SBB-kartongen är enkel att stansa, biga och prägla. Den ger därför stora variationsmöjligheter för avancerad formgivning och design. Eftersom den är ren och hygienisk lämpar den sig för förpackningar för smak- och aromkänsliga produkter. Bestrykning Genomskärning av SBB Genomskärning av FBB Bestrykning Blekt kemisk massa Mekanisk massa Oblekt eller blekt massa Falskartong (FBB, GC1, GC2) Innerskiktet i denna kartong utgörs av blekt eller oblekt mekanisk massa medan ytterskikten utgörs av kemisk massa. Den kemiska massan i trycksidans ytterskikt är blekt och ytan är pigmentbestruken. Motsidan kan vara gulaktig, vilket beror på att den kemiska massan i det bakre skiktet är genomskinlig så att färgen på den mekaniska massan i innerskiktet syns igenom. Om motsidan är vit genom att ett tjockare skikt av kemisk massa använts eller skiktet är lerabestruket, kallas kartongen i stället falskartong med vit baksida (White Back Folding Box Board). Genom att falskartongen är uppbyggd av innerskikt av mekanisk massa och ytterskikt av kemisk massa, drar den nytta av den välkända I-balkprincipen för att ge kartongen styrka och styvhet. Materialet har hög styvhet och låg densitet. En fullbestruken falskartong ger ett utmärkt tryckresultat och är estetiskt tilltalande. Kartongen, som är baserad på jungfrulig fiber, har känd renhet och därmed säkerställd produktsäkerhet. 11

14 Kartongprocessen 12

15 Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av modern teknik när det gäller materialhantering, kontinuerlig drift och processkontroll. Att som i Iggesunds kartongfabriker tillverka massa och kartong inom samma enhet i en integrerad process ger uppenbara fördelar, både när det gäller kvalitet, effektivitet och ekonomi. Välskötta skogar är en förutsättning för tillgången på cellulosafiber från ved av gran, tall och björk. Fibrerna friläggs antingen genom mekaniska eller kemiska separeringsprocesser. Massans vithet och renhet kan därefter förbättras genom blekning. Tillverkningen i kartongmaskinen börjar med att fibrer i vatten formas till ett sammanhängande skikt på en löpande plastduk, den så kallade viran. Ytterligare lager av fibrer läggs vanligtvis på varandra i vått tillstånd. Vattnet dräneras inledningsvis genom viran. För att förbättra ytans tryckbarhet bestryks kartongen normalt också i maskinen. Kartongbanan rullas upp i stora rullar på full maskinbredd. Dessa rullar skärs sedan till mindre rullar eller arkas, märks och förpackas för att därefter transporteras till kund. 13

16 Kartongprocessen Skogens livscykel AVVERKNING år UK år Sverige GALLRING år UK år Sverige sågade trävaror massaved PLANTERING 0-3 år massaved RÖJNING 3-15 år UK 3-30 år Sverige Råvaran till jungfrulig fiber för kartong är ved från naturligt förekommande trädslag som gran, tall och björk. Dessa trädslag har fibrer med de önskvärda egenskaperna. De hämtas från skogsbruksområden i Sverige och övriga Europa. För att uppnå en hållbar utveckling, och för att klara kraven på biologisk mångfald, bedrivs modern skogsvård med en kombination av olika metoder. Detaljplanering görs på såväl central som lokal nivå. Naturlig föryngring, plantering och frösådd används. Biologiskt känsliga områden och urskogar skyddas utifrån de lokala förhållandena. En annan viktig förutsättning är att rationellt skogsbruk försörjer både sågverks-, och massaindustrin med vedråvara. Gallring innebär att mindre träd tas ut för att skapa förutsättningar för dem som står kvar att växa sig stora. Detta klenvirke används som råvara till massa. Vid slutavverkningen fälls de färdigvuxna träden. De grövre stockarna används för sågade trävaror. På så sätt tar man tillvara de avverkade träden på bästa sätt. Att använda råvarorna på bästa möjliga vis är en viktig princip på Iggesund Paperboard. Träden som kommer till bruken omvandlas inte bara till kartong utan även till energi som används i tillverkningsprocessen, ger uppvärmning till intilliggande hushåll och torkar sågat timmer. Andra slutprodukter är som ingrediens i plantjord och byggnadsmaterial till vägar. För att kunna leva upp till vår ambition att ha hållbara tillverkningsprocesser är det viktigt för oss att använda hela trädet. Från trä till fiber massaprocessen Bark innehåller inga användbara fibrer. Den ved som kommer till massafabriken barkas därför i processens första steg. Barken avlägsnas genom den friktion som uppstår när stockarna tumlar runt i en roterande trumma. Barken används sedan som bränsle i processen. Den kan också komposteras till plantjord. Nästa steg är beroende av vilken massaprocess som används för fiberseparationen. De två grundläggande processerna baserar sig på antingen mekaniska eller kemiska metoder. Timmer Massaved Barkningstrumma 14

17 Kartongprocessen Mekaniska metoden Raffinörmassa (RMP = Refiner Mechanical Pulp) framställs i en process om två steg. De barkade stockarna huggs först ned till flis. Flisen, som innehåller % vatten, pressas sedan mellan roterande malskivor i en s k raffinör. Värmen och vattenångan som bildas under bearbetningen mjukar upp ligninet så att fibrerna kan separeras. Massan renas och silas och fiberbuntar raffineras ytterligare. Mekaniska metoder för massaframställning ger ett högt utbyte av fiber. Cirka 95 % av veden omvandlas till fiber. De mekaniska processerna kräver stora mängder elektrisk energi. För att utnyttja denna energi effektivt återvinner man en del som värme för processen. Ved Barkning Flisning och tvätt Defibrering i raffinör Tvätt + massa till kartongfabrik Blekning Bark till bränsle eller kompost Mekanisk massaprocess Kemiska metoder De kemiska processerna börjar med att veden huggs till flis. Flisen kokas sedan i en kemisk lösning som löser ut 8090 % av ligninet så att fibrerna lätt kan separeras. Detta beror till stor del på att processen kan utnyttja alla vedtyper av ekonomisk betydelse. Sulfatprocessen tillåter också en effektiv kemikalieåtervinning och högt energiutnyttjande. Fiberutbytet från veden ligger för oblekt kemisk massa inom området %. Det utlösta ligninet och vedhartserna återanvänds för intern energiproduktion. Ved Barkning Bark till bränsle eller kompost Flisning och tvätt Impregnering Kontinuerlig kokning Tvätt och silning Syrablekning Diffusionsblekning Tvättning + massa till kartongfabrik Kemisk återvinning, energigenerering Kemisk massaprocess Blekning Alla massatyper som används för kartongtillverkning kan blekas för att påverka massans färg och renhet. Kemisk massa är brun. Hur brun den blir beror på den process som används och mängden kvarvarande lignin. Oblekt massa används för t ex wellpapplådor. För många grafiska tillämpningar och förpackningsändamål är det nödvändigt att göra massan vitare. 15

18 Kartongprocessen Metoderna att göra massan vitare kallas alltid blekning, även om processerna kan vara mycket olika. Skillnaden kan ligga i graden av önskad färgförändring, valet av processkemikalier, behandlingsmetod etc. Vidare kan de färgande substanserna vara antingen eliminerade (delignifierade) eller enbart ha påverkats vad gäller färgen. Alla dessa faktorer har teknisk och ekonomisk betydelse. Inte minst viktig är deras betydelse ur miljösynpunkt. Sätten att göra massan vitare kan delas in i tre kategorier: Blekning genom delignifiering med användande av klorgas. Denna metod har i stor utsträckning ersatts av processer som är bättre ur miljösynpunkt. Syrgasblekning används nu i allt större omfattning med miljömässigt fördelaktigare resultat. Blekning genom oxidation med användning av klordioxid, väteperoxid eller natriumhypoklorit. Reducerande blekning med hjälp av natriumbisulfit. Om massafabriken är integrerad med kartongfabriken, pumpas massan till ett mellanlager. Om massan säljs på den öppna marknaden, torkas den i ark eller flingor och packas i balar för vidare transport. Massa i olika blekningssteg Från fiber till kartong kartongprocessen Mäldberedning Om massan köps i balar, sker först uppslagning i vatten i stora tankar, hydrapulper. All massa, även den som pumpas direkt från massafabriken, behandlas sedan på olika sätt innan den är färdig att förädlas i kartongmaskinen. Den behandlade massan kallas för mäld. Fibrernas förmåga att binda varandra kan ökas genom mekanisk bearbetning som påverkar fiberns ytstruktur. Svällning i vatten ger fibrerna stor yta och ökar deras bindningsförmåga och styrka. Tillsatser kan också användas för att minska fibrernas förmåga att absorbera vatten, så kallad mäldlimning. Optiska vitmedel kan tillsättas om man vill höja fibrernas och därmed kartongens vithet. Rester från kartongtillverkningsprocessen så kallat utskott bryts upp och blandas i mälden i varierande mängd beroende på vilket kartongskikt mälden är avsedd för. Förhållandet mellan fiber och vatten slutjusteras också innan mälden går till kartongmaskinen. Formning Mälden består nu av fibrer utblandade i vatten. Andelen vatten är mer än 99 %. Kartongen byggs upp i flera jämna fiberlager på en löpande vira eller plastduk. Beroende på vilken typ av kartongprodukt som tillverkas, används samma eller olika massasammansättning för de skilda fiberlagren. Mäldens egenskaper och sammansättning beror på mängden långa respektive korta fibrer, typ av massa, raffineringsgrad samt andel tillsatt utskott. Vattnet dräneras under vakuum från det sammanbundna fiberskiktet. Lagren förs samman i vått tillstånd. 16

19 Kartongprocessen H 2O 98% H 2O 90% H 2O 80% H 2O H 2O H 2O H 2O H 2O H 2O Formningsprocessen Pressning Vid slutet av virapartiet har fiberbanan bundits samman så mycket att den kan bära sin egen vikt. Den tas av från viran vid en hastighet inom intervallet m/min. Fiberbanan, eller kartongbanan som vi nu kan säga, transporteras till kartongmaskinens pressparti på en absorberande filt. Kartongbanan pressas här tillsammans med filtar mellan hårda valsar. Med hjälp av vakuum minskas banans vatteninnehåll till %. Torkning Kartongbanan leds runt ånguppvärmda stålcylindrar och vattenhalten minskar till ca 5-10 %. Vissa maskintyper har en mycket stor ånguppvärmd, polerad stålcylinder. Den våta kartongbanan pressas fast mot cylinderns yta och efter hand som den torkar får banan en mycket slät yta. Denna cylinder kallas MG (Machine Glazing) eller yankee. Ytlimning Fibrernas bindning till kartongytan och ytstyrkan hos kartongen kan förbättras genom att man behandlar kartongytan med en stärkelselösning. Glättning Genom att mangla kartongbanan mellan en serie stålvalsar förbättrar man ytjämnheten samtidigt som man justerar kartongens tjocklek. Bestrykning Bestrykning med vita pigment påförs kartongytans trycksida och ibland även motsida. Bestrykningen består av omsorgsfullt utvalda mineralpigment och syntetiska bindemedel upplösta i vatten. Val av bestrykning görs med hänsyn till produktkrav och förutsättningar under tillverkningen. Applicerings- och utstrykningstekniken bestämmer bestrykningsmängd och ytjämnhet. Vanlig teknik för utstrykning av skiktet är rullrakel, luftborste eller blad. För att uppnå önskade egenskaper, t ex när det gäller utseende, färgnyans, ytjämnhet och tryckegenskaper, kan det behövas en, två eller till och med tre på varandra följande bestrykningar. Uppglansning För att öka kartongytans glans har vissa kartongmaskiner utrustning för borstning och/eller glanskalandrering. Upprullning I slutet av kartongmaskinen rullas kartongen upp i rullar med full maskinbredd, s k tambour. 17

20 Fördelar med Invercote och Incada 18

21 Principerna för tillverkning av papper och kartong har förblivit desamma genom århundradena. Men den tekniska utvecklingen har förändrat tillverkningen från ett hantverk till en tekniskt avancerad industri. Ändå är kartong inte en enda produkt. Både när det gäller utseende och funktion finns det många olika produkter på kartongmarknaden. Produktfamiljerna Invercote och Incada har kontinuerligt utvecklats och anpassats till kundernas krav och förväntningar inom förpackningsområdet och grafiska tillämpningar. Även inom tryck- och förpackningsbranscherna går den tekniska utvecklingen fort och förväntningarna på kartongens möjligheter är stora. De kartongtillverkare som är mest framgångsrika på marknaden är de som bäst kan förutse och uppfylla kundernas önskemål. I detta avsnitt beskriver vi hur tillverkningsprocesserna inom Iggesund Paperboard är anpassade för att ge våra kunder de produkter, den service och de miljömässiga fördelar de har rätt att kräva. Därför har vi lagt tonvikten på hur vi uppnår kundfördelarna och inte på tekniska detaljer. 19

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av

Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av 12 Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av modern teknik när det gäller materialhantering, kontinuerlig

Läs mer

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER

OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER OM KONSTEN ATT TILLVERKA PAPPER Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

ORTVIKENS PAPPERSBRUK

ORTVIKENS PAPPERSBRUK ORTVIKENS PAPPERSBRUK www.publicationpapers.sca.com ORTVIKENS PAPPERSBRUK I en tid som i mångt och mycket domineras av nya kommunikationsmedel fortsätter papperets starka utveckling. Det tryckta mediet

Läs mer

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support

Papperstillverkning. SCA Publication Papers Teknisk support Papperstillverkning SCA Publication Papers Teknisk support Råvara Inledning Syftet med den här broschyren är att ge läsaren en förståelse för de material som används vid framställningen av papper och för

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran

PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE. PAPPER består av? PAPPER. Sasan Gooran PAPPER, TRYCK OCH SKRIVARE Sasan Gooran 1/8/15 Grafisk teknik 1 PAPPER består av? Vid tillverkningen av papper utgår man från pappersmassa: Mekanisk: cellulosafibrer utvinns ur veden genom malning. Råvaran

Läs mer

SKUM OCH DESS TILLVERKNING,

SKUM OCH DESS TILLVERKNING, SKUM OCH DESS TILLVERKNING, BEARBETNING SAMT ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Marina Wiklöf Handledare: Rolf Lövgren Mälardalens Högskola Produktutveckling 3 INNEHÅLL Inledning... 3 Historia... 3 Tillverkning... 4 Bearbetningsmetoder...

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Pappersprovning: tillbakablick

Pappersprovning: tillbakablick källa: StoraEnso Provning av förpackningspapper Driftkontroll, produktutveckling, forskning Mål Efter föreläsningen ska du kunna förklara skillnader i användning av provning för: driftkontroll, produktutveckling

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

HUNDTUGG ETT sortiment med BrEdd & variation

HUNDTUGG ETT sortiment med BrEdd & variation HUNDTUGG ETT sortiment med BREDD & variation Hundtugg är en stor och viktig produktgrupp i varje zoofackbutik. Tuggen älskas av de flesta hundar och gör dessutom nytta när de tuggas. Därför satsar Dogman

Läs mer

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419

Massa och Pappers- Industrin på -10. års sikt. L.Wågberg 100419 Massa och Pappers- Industrin på -10-70 års sikt En subjektiv bild 10-års sikt Generellt Grafiska papper sätts under mycket stark prispress Förpackningapapper har stora utvecklingsmöjligheter även för nya

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs

Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Lim Klubbmaterial för åk 4-6 Anna Karin Jern och Berit Kurtén-Finnäs Mål Eleverna ska inse att lim är något man kan tillverka själv av vanliga ingredienser och att människor förr i tiden tog tillvara det

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mönsterås En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

Certifieringsutbildningar i fiberlinjen. Stefan Pettersson

Certifieringsutbildningar i fiberlinjen. Stefan Pettersson Certifieringsutbildningar i fiberlinjen Kokericertifieringen Blekericertifieringen Certifieringsutbildningarna Syfte: Utbildningarna ska ge förståelse och säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet,

Läs mer

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar

PEFC. Spårbarhetscertifiering. För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar PEFC Spårbarhetscertifiering För att sälja träprodukter från hållbart brukade skogar Marknaden för certifierade produkter växer. Allt fler konsumenter vill veta att de varor de köper är tillverkade på

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier

Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Välkommen till Södra Cell Mörrum En av världens största och mest moderna massaindustrier Södra och Södra Cell I vår värld utgår allt från skogen Skogskoncernen Södra är en av världens ledande tillverkare

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

2 De integrerade pappersbruken

2 De integrerade pappersbruken 2 De integrerade pappersbruken Introduktion Praktikfallet är en beskrivning av två integrerade massa- och pappersfabriker som i flera avseenden är ganska olika. Olikheterna återfinns i produktionsprocessen,

Läs mer

RER IATO D A R EL N PA

RER IATO D A R EL N PA PANELRADIATORER 132502871 2547543453 85340028 NUMERÄR STYRKA Vi är nummer 1 i vår bransch eftersom vi tror och fokuserar på hårda, rationella fakta. Det krävs 100 % engagemang för att klara av att leverera

Läs mer

Pellets i kraftvärmeverk

Pellets i kraftvärmeverk Pellets i kraftvärmeverk Av Johan Burman Bild: HGL Bränsletjänst AB Innehållsförteckning 1: Historia s.2-3 2: Energiutvinning s.4-5 3: Energiomvandlingar s.6-7 4: Miljö s.8-9 5: Användning s.10-11 6:

Läs mer

Laminering skyddar Dina Dokument

Laminering skyddar Dina Dokument Fick laminering Laminering skyddar Dina Dokument GMP Lamineringsteknologi Med en lamineringsmaskin plastar Du in materialet under tryck och värme. GMP lamineringsmaskiner finns med 2 olika värmesystem

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1030 Varunamn Konstruktionsplywood Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar

balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex. kan låna pengar eller spara pengar TUMBA BRUK anlägga börja bygga något anonym som inte talar om sitt namn ark ett blad av papper balja ett stort kärl av metall eller plast som man t.ex. diskar eller tvättar i bank ett företag där man t.ex.

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Stenciler för rätt mängd lodpasta

Stenciler för rätt mängd lodpasta Stenciler för rätt mängd lodpasta WHITE PAPER Högprecisionsetsad, steppad stencil från HP Etch där stencilen är tjockare på de blanka områdena och tunnare på de matta. Notera att det är möjligt att tillverka

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara

En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Loggor Utveckling av Skogsbränsle från Mittregionen SLU 19 Mars Magnus Matisons Projektledare Forest Refine

Läs mer

Från en kaffekopp i ett flygplan till genialt emballage

Från en kaffekopp i ett flygplan till genialt emballage Från en kaffekopp i ett flygplan till genialt emballage Vi är i starten av nittiotalet i ett flygplan. Jakob Vangby har precis beställt en kopp kaffe och tittar nervöst ner på brickan med det skålhetta

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Men wellpapp kan vara så mycket mer!

Men wellpapp kan vara så mycket mer! Wellpapp är ett av de mest användbara förpackningsmaterial som finns. Vare sig det gäller att hindra från stötar och slag eller som en snygg presentförpackning. Men wellpapp kan vara så mycket mer! Vår

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som:

2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: 2 Beskriv produkten 2.1 Kartläggning av samverkan med kunden under produktlivscykel För att ta reda på det aktuella kundvärdet för konsumenten i de olika rollerna som: Spekulant Köpare Mottagare Brukare

Läs mer

Funktionstest av varmkompostbehållare

Funktionstest av varmkompostbehållare Sid 1 (8) Funktionstest av varmkompostbehållare Enheten för Kemi och Materialteknik Borås 2002 Sid 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Orientering 3 2 Syfte 3 3 Kriterier 3 4 Princip 4 5 Utrustning 4 6 Organiskt

Läs mer

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands.

För händernas bästa. Namnet säger allt. Designed around your hands. För händernas bästa Namnet säger allt Sempermed Supreme, ett mästerverk från vår utvecklingsavdelning, är perfekt anpassad för dina behov. Högsta säkerhet högsta komfort. För topprestationer varje dag.

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar

Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutna plastbehållare och tankar Rotationsgjutning är en tillverkningsmetod som gör det möjligt att producera allt från enkla till mycket komplicerade plastdetaljer i ett stycke. Tack vare lång

Läs mer

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson

INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041. GruppB1steg3. Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson INTEGRERAD KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING, TME041 GruppB1steg3 Henrik Ohlsson Knut Andreas Meyer Martin Bäck Ola Lindahl Tobias Eriksson Handledare: Joakim Johansson 2011-02-16 Innehåll 3.1 Kundinteraktion...

Läs mer

Modifiering av fiberlinjen processmod. och ny utrustning

Modifiering av fiberlinjen processmod. och ny utrustning Modifiering av fiberlinjen processmod. och ny utrustning Kristina Idner Anders Törngren ÅF-Celpap AB Modifiering i fiberlinjen Inledning Vedråvara Kokning Tvättning/Silning Syrgasdelignifiering Exempel

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Individuella förpackningslösningar

Individuella förpackningslösningar Individuella förpackningslösningar BK PAC ett kundnära företag Med kompetens, engagemang och pålitlighet levererar vi individuella förpackningslösningar med bästa totalekonomi vår företagspolicy. Kompetens

Läs mer

TMPT06 Material & materialval

TMPT06 Material & materialval TMPT06 Material & materialval Del 2 av 2 Kerstin Johansen Industriell Produktion Baserat på kursboken Manufacturing Processes for Design Professionals av Rob Thompson Metaller Vanliga material som ni möter

Läs mer

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET

KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE VARIO. www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE www.mchale.net DET SJÄLVKLARA VALET KOMBIPRESS MED VARIALBEL BALKAMMARE Förser dagens lantbrukare med lösningar för högre kapacitet McHale Fusion Vario är en kombipress,

Läs mer

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se

Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen. IKEA.se Inter IKEA Systems B.V. 2008 FRÅN EN LITEN STAD I SVERIGE TILL EN HEL VÄRLD AV BREVLÅDOR. ikea katalogen IKEA.se Den 58:e IKEA katalogen trycks i 198 miljoner exemplar, på 27 språk och i 52 utgåvor. Den

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Naturens förträfflighet och bekvämlighet.

Naturens förträfflighet och bekvämlighet. Högkvalitativ komposit i kork för marina miljöer Lång livslängd i marina miljöer Känns alltid svalt under fötterna Bra halkfria egenskaper i blöta miljöer Lätt att rengöra Prefabricerade samt färdiga däck

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar

HL Displays miljöarbete. . Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete. Vårt arbete hittills och kommande utmaningar HL Displays miljöarbete Alla våra aktiviteter baseras på HL Displays miljöarbete. Det strategiska perspektivet läggs fast på koncernnivå

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten

IKOT Inlämning 2 Beskriv produkten GRUPP C1: Nicholas Strömblad Axel Jonson Alexander Beckmann Marcus Sundström Johan Ehn HANDLEDARE: Daniel Corin Stig Maskinteknik Göteborg, Sverige 2011 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 2.1 Samverkan med kunden

Läs mer

Christmas 2009. Duni ecoecho

Christmas 2009. Duni ecoecho Christmas 2009 Duni ecoecho 2 Möt dagens utmaningar med morgondagens lösningar De utmaningar som världen står inför just nu, med klimatförändringar och förorening av luft, land och vatten, gäller inte

Läs mer

Snabbt om. Daniel Tavast. tavast@kth.se

Snabbt om. Daniel Tavast. tavast@kth.se Snabbt om Daniel Tavast tavast@kth.se Massa fibrer blir ett papper 2013-08-14 Daniel Tavast 2 Fibrer växer på träd 2013-08-14 Daniel Tavast 3 Trä, en biokomposit Trä består av Cellulosa Hemicellulosa Lignin

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR.

EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. EN LYSANDE IDÉ. FÖRFINAD UNDER 20 ÅR. Gipeco Triss är den enkla vägen till lägre kostnader och högre städkvalitet. När vi lanserade Triss 1992 innebar det en ny era för städarbetet. Med modernt processtänkande

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP Många i branschen undrar vad HACCP egentligen står för och vad det innebär. HACCP är en förkortning av "Hazard Analysis and Critical Control Points" och

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare

Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Fiberkompositer med ökad mekanisk och elektrisk prestanda för lindningskopplare Användning av fiberkompositmaterial i elektriska applikationer är väl etablerad. Det nya är materialegenskaperna inom elektrisk

Läs mer

Kundanpassade rullformade profiler

Kundanpassade rullformade profiler Kundanpassade rullformade profiler Under snart femtio år har vi gjort profiler till vår profil ROBUST RULLPROFILER tillverkar rullformade profiler för industrin. Det har vi gjort i snart femtio år. Utan

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

F F O OK cu U SS S S O O p p SäcK c a K r

F F O OK cu U SS S S O O p p SäcK c a K r O Sopsäckar OCUS Sopsäckar Sopsäckar : Innehåll PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO 3-4 5 6-7 8-9 PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO PRODUKTINO 10-11 12 13 14 PRODUKTINO 15 3 Sopsäckar Vanliga sopsäckar,

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt

Ultra Classic. Vi tar ansvar på riktigt Ultra Classic Vi tar ansvar på riktigt Miljö Ultra Classics strukturväggskonstruktion (se under Säkerhet) innebär mindre materialåtgång vid tillverkningen samt låg vikt på röret. Det betyder att Ultra

Läs mer

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär

SEKAB CELLUAPP. Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär SEKAB CELLUAPP Ledande bioraffinaderiteknologi från idé till affär INTRO SEKAB CELLUAPP BIOMASSA BLIR REN VINST INTRO SEKAB CELLUAPP Släng inga idéer om hur restprodukter kan användas. CelluAPP hjälper

Läs mer