Kartong på Iggesunds vis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartong på Iggesunds vis"

Transkript

1 Kartong på Iggesunds vis

2 Kunskapsmaterial Kartong på Iggesunds vis är en del av Iggesunds Ankarmaterial - ett informationsmaterial som består av följande publikationer: Paperboard Referensmanual Paperboard Produktkatalog Kartong på Iggesunds vis Grafiska handboken Iggesund Paperboard har systematiskt samlat in och tillgängliggjort detta kunskapsmaterial Ankarmaterialet för att öka användarens möjligheter att få ut så mycket som möjligt av Invercote och Incada i alla skeden. Kartong på Iggesunds vis Omslag: Invercote Albato Aluvision, 270 g/m g/m 2 PE Produktion: Intellecta Systems, Iggesund Paperboard AB Tryckare: Strokirk-Landström AB Grafisk formgivning: Schindler Parent, Intellecta Systems Grafiska illustrationer: Nova Design/Elena Semenova Fotografi: Bildbolaget/ Rolf Andersson, MoRe Research, Studiobild/Jörgen Lorentzon Copyright Iggesund Paperboard AB Alla rätter förbehålls, vilket innebär att ingen del av denna publikation får mångfaldigas, lagras i återviningssystem eller utges i någon form eller på något annat sätt - elektroniskt, mekaniskt, genom kopiering, inspelning eller på annat sätt - utan att medgivande inhämtas. Iggesund Paperboardförbehåller sig rätten att ändra i specifikationer och uppgifter som ingår här. För aktuell information, var god kontakta er lokala representant för Iggesund Paperboard eller besök Registrerade varumärken:. Namnen IGGESUND, INVERCOTE, INCADA och symbolen det krönta ankaret är registrerade varumärken för Iggesund Paperboard AB.

3 Kartong på Iggesunds vis Kartong Det naturliga valet 2 Vad är kartong? 6 Kartongprocessen 12 Fördelar med Invercote och Incada 18 Kvalitet - Ett helhetsbegrepp 32 Service - En utmaning vi antagit 36 Ett långsiktigt perspektiv 40 Vad vi erbjuder 46 Fakta och siffror 50

4 Kartong Det naturliga valet Kartong är ett naturligt material med många användningsområden. Som tryckmedium klarar kartongen alla påfrestningar som är förenade med tryckning och avancerad efterbehandling. Kartong är även mycket slitstarkt vilket gör att trycksaker och förpackningar håller länge. Typiska grafiska tillämpningar är bokomslag, kort, omslag för CDoch DVD-skivor m.m. Kartongförpackningar lämpar sig mycket väl för transport från tillverkare till konsument, och är samtidigt lätta att återvinna. Grafiskt sett ger kartongens utmärkta tryckegenskaper goda möjligheter att lyfta fram varumärkets särart och därmed väcka intresse hos konsumenten. Kartong som är tillverkad av jungfrulig fiber (färsk, i motsats till returfiber) har jämfört med andra material hög prestanda och relativt låg vikt. Materialet är säkert för konsumenten eftersom det innehåller kända substanser och tillverkas i en noggrant övervakad process. All kartong som tillverkas av Iggesund Paperboard uppfyller kraven i relevant lagstiftning och följer tillämpliga rekommendationer för produktsäkerhet. 2

5 I de flesta fall ligger kartongförpackningen ihopvikt och platt tills produkterna packas. Tack vare kartongens begränsade volym och låga vikt sparas stora energimängder i transportkedjan. Kartongförpackningar kan dimensioneras för maximalt utnyttjande av lastpallar, vilket leder till ytterligare stora besparingar i distributionskedjan. När kartongförpackningarna tjänat sitt syfte går de att komprimera innan de transporteras till lämplig återvinning. I varje skede sparar kartongförpackningen mer energi och har lägre miljöpåverkan än de flesta andra förpackningslösningar. Kartong tillverkas av trä som är en förnybar resurs. Sol och vatten får träden att växa. De tar upp koldioxid och avger syre vilket är grundläggande för allt liv. Skogens slutna ekologiska kretslopp ger oss råvaran till kartongen medan använda förpackningar och trycksaker spelar en viktig roll i det återvinningssystem som är en förutsättning för ett hållbart samhälle. 3

6 Kartong - Det naturliga valet Kartongspecialister Iggesund Paperboard är en av de största tillverkarna av färskfiberbaserad kartong i Europa. Vi tillverkar och marknadsför kartong för grafiska produkter och förpackningar som kräver bästa möjliga funktionella och estetiska egenskaper. Produktionen sker i moderna fabriker av medarbetare specialiserade på kartongtillverkning. Vår råvarukontroll är unik. Om vi inte själva planterat och övervakat träden som slutligen blir till kartong, så har vi deras ursprung dokumenterat. Våra fabriker ligger i Iggesund och i Workington (Storbritannien). Vi har också en specialenhet för förädling i Strömsbruk i närheten av Iggesund. Här beläggs kartong med plast eller lamineras med kartong, folie eller film för användningsområden som ställer särskilda krav på barriäregenskaper eller utseende. Iggesunds anor sträcker sig tillbaka till Vi är kartongspecialister som fokuserar på de allra högsta kvalitetssegmenten. Våra honnörsord är hög och jämn kvalitet - grundförutsättningen för att kunderna ska kunna få ut mesta möjliga av den kartong de köpt. Varje kartongark är noggrant specificerat med mer än 30 mätvärden varav flera med toleranser allt för att ge kunden en trygg och förutsägbar produktion. Som stöd för våra kunder har vi också en global serviceorganisation som har en stor erfarenhet av kartong och dess möjligheter Vår filosofi går ut på att ha välutbildade, motiverade medarbetare. De använder avancerad teknik i kombination med kvalitetssäkring och supportsystem i linje med internationellt erkända standarder för att samordna våra resurser och utveckla långsiktiga relationer med våra kunder. Vårt kvalitetsarbete är inte begränsat till produkterna, utan avspeglar sig också i vår service till kunderna. Här ingår allt från lokalt baserade marknadstekniker som träffar kunden i den egna produktionsmiljön till att förmedla inspiration med hjälp av trycksaker och förpackningslösningar. Vårt omfattande och utförliga material erbjuder våra kunder den kunskap de behöver för att få ut mesta möjliga av Invercotes eller Incadas potential. Eftersom vår produktion av kvalitetskartong är baserad på träfibrer ligger det i vårt eget intresse att tänka på hållbarheten och hela tiden arbeta för den. Skogarna som vårt företag är beroende av måste brukas ansvarsfullt och i ett långsiktigt perspektiv. Våra produkter måste utvinnas, tillverkas, distribueras och återvinnas inom ramen för hållbarhetskraven i dagens samhälle. Iggesund Paperboards tillverkningsenheter i Iggesund, Strömsbruk och Workington är certifierade enligt ISO standarden och FSC (Forest Stewardship Council). Iggesund och Strömsbruk är också certifierade i enlighet 4

7 Kartong - Det naturliga valet med PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Aktuella certifikat kan laddas ned på vår webbplats Vi ingår i Holmen-koncernen en svensk skogsindustrikoncern som är inriktad på långsiktighet och hållbarhet. Koncernen som tillverkar tidningspapper, kartong och sågade trävaror har i flera år varit listad som ett av världens 100 mest hållbara företag, mycket tack vare eget skogsinnehav och egen vattenkraftsproduktion. Och inte minst vår ständiga strävan att begränsa industriprocessernas miljöpåverkan. Invercote & Incada Invercote och Incada är Iggesunds båda produktfamiljer. Invercote är en homogen helblekt kartong och Incada är en falskartong. I båda fallen har de ett brett användningsområde med allt från grafiska tillämpningar som broschyrer och omslag för böcker och CD-skivor till förpackningar. Vilken av våra produktfamiljer som lämpar sig bäst för en viss användning beror på kundens krav i varje enskilt fall. Produktsäkerhet Det säger sig nästan självt att ett företag som tillverkar kartong för konsumentanvändning bara kan marknadsföra produkter som är ofarliga för konsumenterna. Användningen av rena färskfibrer och noggrann övervakning av tillverkningsprocessen innebär att våra produkter uppfyller alla krav när det gäller produktsäkerhet och hygien. Detaljerad information om bestämmelserna för produktsäkerhet finns i Iggesund Paperboards Produktkatalog. Invercote och Incada säljs över hela världen även om vår huvudmarknad är Europa. Vår europeiska försäljning samordnas vid vårt kontor i Amsterdam. Vi har även säljbolag i New York, Singapore och Hong Kong. Försäljning till övriga marknader hanteras på vårt huvudkontor i Iggesund. För att säkerställa pålitlig service har vi egna arkningsresurser i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Dessa kompletteras av samarbeten med externa parter, exempelvis i USA och Asien. Iggesund Paperboards mål är att vara ett lönsamt företag med långsiktig inriktning genom att erbjuda förpackningsindustrin och den grafiska industrin kartong som uppfyller kundernas krav på funktionella produkter, god service och hög kvalitet. Detta innebär i lika hög grad att tillfredsställa kundens behov idag som att förutse framtidens krav. 5

8 Vad är kartong? 6

9 Tillverkningen av papper har gamla anor. Historiska källor säger att papper baserat på cellulosafiber från lin, bomull och andra växter för första gången framställdes i Kina redan runt år 105 e. Kr. Sedan dess har man genom århundraden använt olika råvaror för att framställa papper. Den industriella revolutionen har utvecklat framställningen från ett mödosamt hantverk med tillverkning av ett ark i taget till en storskalig, datoriserad och rationell process. De grundläggande principerna för pappers- och kartongframställning är ändå desamma idag. Fortfarande gäller att utvinna cellulosafiber ur naturlig, förnybar råvara. Precis som förr börjar processen med en kraftigt utspädd blandning av fibrer i vatten. Det mesta av vattnet avlägsnas genom dränering och torkning och det färdiga pappersarket består även idag av ett finmaskigt nät av cellulosafibrer. Steget från papper till kartong är inte stort. Det finns två typer av kartong: enskikts- och flerskiktskartong. Av kvalitetsskäl brukar kartong byggas upp av flera skikt som formas genom att den utspädda fiberblandningen läggs i flera lager på varandra. Detta flerskiktsmaterial används i stor utsträckning till grafiska produkter och för olika förpack-ningsändamål. 7

10 Vad är kartong? Sedan mitten av 1800-talet har cellulosafibrer huvudsakligen utvunnits ur ved. Cellulosafibern utvinns antingen på kemisk eller på mekanisk väg. Den ved som utnyttjas kommer från naturligt förekommande trädslag, i Iggesunds fall, gran, tall och björk från skogsbruk i Skandinavien och övriga Europa. De industrier som är beroende av god tillgång på skog bedriver skogsbruk för att upprätthålla och utvidga skogsarealen. Som ett resultat av dessa insatser ökar mängden växande skog från år till år. I många områden är tillväxten idag större än avverkningen. Det omsorgsfulla skogsbruket är en garanti för att skogen även i framtiden kommer att utgöra en del av det ekologiska kretsloppet och vara en bestående råvarukälla. Fibrerna i en timmerstock ligger ordnade längs med stocken. Fibrernas längd varierar beroende av trädslag men allmänt är längden större än bredden. Förhållandet framgår av tabellen på denna sida. Trädslag Fiberlängd mm Fiberbredd µm Form Gran Bandformad Tall Bandformad Björk Cylindrisk spetsig ände Granfiber lång och platt Björkfiber kort och cylindrisk Tallfiber lång och platt Blandade fibrer av gran, tall och björk Cellulosa och naturlagarna Genom ljusets inverkan på det gröna klorofyllet omvandlas koldioxid och vatten till enkla sockerarter av glykos. Denna process är känd som fotosyntesen. Vid fotosyntesen avges samtidigt syre. De naturliga sockerarterna kan polymeriseras i växterna så att cellulosa uppstår. 8

11 Vad är kartong? Cellulosa har en hög molekylvikt och molekylerna är ordnade i en rak kedja. Växterna använder cellulosa för att växa genom att konstruera celler, det vi kallar fibrer och andra strukturer som bidrar till växtens fortbestånd. Varje art har sin egen speciella fiberstruktur. Åtskilliga trädslag har långsiktigt odlats och förvaltats och är idag en förnybar råvaruresurs för tillverkning av en rad olika pappers- och kartongprodukter. Det är därför kopplingen mellan omsorgsfull skogsvård och tillverkningen av pappersprodukter är så stark. Träfibrer består till 44 % av cellulosa. Rena cellulosafibrer är mjuka, flexibla och vita. Resterande ämnen utgörs av hemicellulosa, lignin och extraktivämnen. Hemicellulosa är besläktad med cellulosa men har lägre molekylvikt och en mer komplicerad kedjestruktur. Lignin är en mer komplicerad polymer som skiljer sig markant från cellulosa. Lignin är hårt och skört. Både hemicellulosan och ligninet finns i själva träfibrerna, men den huvudsakliga delen av ligninet återfinns som bindemedel mellan fibrerna och ger stadga åt trädets struktur. Vid fibersepareringen eller massatillverkningen drar man fördel av skillnaden mellan lignin och cellulosa. SYRE (O2) KLOROFYLL SOCKERARTER, ETC VATTEN (H2O) Fotosyntesens princip KOLDIOXID (CO2) SOLLJUS Fler naturlagar Det finns generella egenskaper som all träfiber har i större eller mindre utsträckning. Det finns också specifika egenskaper som är förknippade med det enskilda trädslaget. Fiberegenskaperna påverkas även av den tillverkningsmetod som används. De generella egenskaperna är: fibrernas förmåga att gripa tag i varandra och bindas samman till en stark, homogen struktur flexibilitet, form och dimensionella egenskaper som gör att fibrerna formar ett enhetligt sammanbundet nätverk fibrernas förmåga att gynnsamt påverkas, mekaniskt eller genom tillsatser, vid tillverkningen. Val av råvara Fiberslag Valet står huvudsakligen mellan långa fibrer från gran och tall, och korta fibrer från björk. Genom noggrann avvägning och blandning av olika fiberslag uppnår kartongtillverkaren just de utseendemässiga och funktionella egenskaper som önskas för en viss produkt. Typ av massa Cellulosa i makroskala, mesoskala och mikroskala. Det finns tre olika separationsprocesser som alla ger olika typer av massa: mekanisk massa, kemisk massa och returfibermassa. 9

12 Vad är kartong? Mekanisk massa Den mekaniska separationsprocessen ger mycket högt utbyte av fiber från veden. Förekomsten av lignin i massan gör att fibrerna är hårda och styva. Det ger en kartong med hög styvhet, låg densitet, begränsad styrka och spänst. Mekaniskt separerad färskfibermassa som innehåller lignin reagerar starkare på fukt, temperaturskillnader och förändringar i den omgivande miljön. Detta kan i sin tur få negativa effekter på planhet och dimensionsstabilitet. Ett kartongark av enbart mekanisk massa får därför låg styrka. Kartongen har samma gultonade färg som veden och det är rent eftersom det enbart består av naturliga och kända råvaror. Mekanisk massa Kemisk massa Kemisk massa I den kemiska separationsprocessen bevaras fiberns längd och den utvunna rena cellulosan ger starka fiberbindningar. Båda egenskaperna samverkar till att ge ett mycket starkt kartongark. Fibern är flexibel och mjuk och arket får goda bignings-, präglings- och stansningsegenskaper. Arket dammar mycket lite. Blekt kemisk massa har hög vithet, ljushet och ljusstabilitet. Kartong av denna massa har största möjliga renhet och är den kartongprodukt som minst av alla påverkar den inpackade produktens lukt och smak. Returfibermassa I denna separerings- och återvinningsprocess används en rad olika typer av returpapper och returkartong. Varje gång fibern återvinns blir den allt smutsigare och kortare. Fibrernas möjlighet att bindas samman blir allt mindre. Därför måste ny jungfrulig fiber tillsättas för att returmassan ska nå upp till en godtagbar kvalitet. Massan renas och silas så omsorgsfullt som möjligt vid beredningen. Osorterat returpapper, som ska användas till kartong, renas däremot vanligen inte från tryckfärg. Sådan returmassa innehåller därför en del tryckfärg, klister och andra rester, som tillsammans ger kartongen en gråaktig färg. Returkartong har en mindre förutsägbar sammansättning och sämre funktionella egenskaper än kartong baserad på jungfrulig fiber. Läs mer om returfibermassa i vår Kartonghandbok. Kartongtillverkning Förutom det fiberslag och den typ av massa som används inverkar också kartongarkets uppbyggnad och bestrykning på kartongens slutliga egenskaper. Genom urval och sammansättning av fiberslag, massaprocess, uppbyggnad och bestrykning, får kartongen de slutliga egenskaper som behövs för att uppfylla de olika krav som marknaden har. Bestrykning VIKBARHET Övre skikt Mittenskikt Undre skikt Genomskärning av kartong Genomskärning av flerskiktskartong Jämförelse av vikbarhet mellan enskikts- och flerskiktskartong 10

13 Vad är kartong? Flerskiktskartong Genom att forma flera skikt av massa på varandra i vått tillstånd kan kartongtillverkaren kombinera fördelaktiga egenskaper från olika typer av massa i en och samma kartong. Även om man använder samma sorts massa i alla skikt behandlas och formas varje skikt för sig allt för att få bästa möjliga kvalitet. Flerskiktsuppbyggnaden ger fördelar vid bland annat bigning och falsning. Bestrykning Bestrykning som innehåller vita pigment, vanligen baserad på lera eller kalciumkarbonat, läggs på ovansidan eller på båda sidorna av kartongen. Bestrykningen kan bestå av ett, två eller till och med tre lager. Bestrykningen förbättrar vitheten, ytjämnheten och glansen så att önskade tryck- och lackeringsegenskaper uppnås. Olika kartongtyper I detta avsnitt beskrivs de vanligaste typerna av kartong. Bestrykning Blekt kemisk massa Homogen helblekt kartong (SBB, GZ) Homogen helblekt kartong (SBB) består endast av blekt kemisk massa. Förkortningen SBS (Solid Bleached Sulphate) förekommer också. Vanligtvis är den bestruken på ovansidan men ibland även på motsidan. Det är en kartong med medelhög densitet och tryckbarhet som uppfyller de höga krav som grafiska produkter och förpackningar ställer. SBB-kartongen är enkel att stansa, biga och prägla. Den ger därför stora variationsmöjligheter för avancerad formgivning och design. Eftersom den är ren och hygienisk lämpar den sig för förpackningar för smak- och aromkänsliga produkter. Bestrykning Genomskärning av SBB Genomskärning av FBB Bestrykning Blekt kemisk massa Mekanisk massa Oblekt eller blekt massa Falskartong (FBB, GC1, GC2) Innerskiktet i denna kartong utgörs av blekt eller oblekt mekanisk massa medan ytterskikten utgörs av kemisk massa. Den kemiska massan i trycksidans ytterskikt är blekt och ytan är pigmentbestruken. Motsidan kan vara gulaktig, vilket beror på att den kemiska massan i det bakre skiktet är genomskinlig så att färgen på den mekaniska massan i innerskiktet syns igenom. Om motsidan är vit genom att ett tjockare skikt av kemisk massa använts eller skiktet är lerabestruket, kallas kartongen i stället falskartong med vit baksida (White Back Folding Box Board). Genom att falskartongen är uppbyggd av innerskikt av mekanisk massa och ytterskikt av kemisk massa, drar den nytta av den välkända I-balkprincipen för att ge kartongen styrka och styvhet. Materialet har hög styvhet och låg densitet. En fullbestruken falskartong ger ett utmärkt tryckresultat och är estetiskt tilltalande. Kartongen, som är baserad på jungfrulig fiber, har känd renhet och därmed säkerställd produktsäkerhet. 11

14 Kartongprocessen 12

15 Dagens processer för att frilägga fibrer och tillverka kartong sker i anläggningar som kännetecknas av stor produktionsvolym och utnyttjande av modern teknik när det gäller materialhantering, kontinuerlig drift och processkontroll. Att som i Iggesunds kartongfabriker tillverka massa och kartong inom samma enhet i en integrerad process ger uppenbara fördelar, både när det gäller kvalitet, effektivitet och ekonomi. Välskötta skogar är en förutsättning för tillgången på cellulosafiber från ved av gran, tall och björk. Fibrerna friläggs antingen genom mekaniska eller kemiska separeringsprocesser. Massans vithet och renhet kan därefter förbättras genom blekning. Tillverkningen i kartongmaskinen börjar med att fibrer i vatten formas till ett sammanhängande skikt på en löpande plastduk, den så kallade viran. Ytterligare lager av fibrer läggs vanligtvis på varandra i vått tillstånd. Vattnet dräneras inledningsvis genom viran. För att förbättra ytans tryckbarhet bestryks kartongen normalt också i maskinen. Kartongbanan rullas upp i stora rullar på full maskinbredd. Dessa rullar skärs sedan till mindre rullar eller arkas, märks och förpackas för att därefter transporteras till kund. 13

16 Kartongprocessen Skogens livscykel AVVERKNING år UK år Sverige GALLRING år UK år Sverige sågade trävaror massaved PLANTERING 0-3 år massaved RÖJNING 3-15 år UK 3-30 år Sverige Råvaran till jungfrulig fiber för kartong är ved från naturligt förekommande trädslag som gran, tall och björk. Dessa trädslag har fibrer med de önskvärda egenskaperna. De hämtas från skogsbruksområden i Sverige och övriga Europa. För att uppnå en hållbar utveckling, och för att klara kraven på biologisk mångfald, bedrivs modern skogsvård med en kombination av olika metoder. Detaljplanering görs på såväl central som lokal nivå. Naturlig föryngring, plantering och frösådd används. Biologiskt känsliga områden och urskogar skyddas utifrån de lokala förhållandena. En annan viktig förutsättning är att rationellt skogsbruk försörjer både sågverks-, och massaindustrin med vedråvara. Gallring innebär att mindre träd tas ut för att skapa förutsättningar för dem som står kvar att växa sig stora. Detta klenvirke används som råvara till massa. Vid slutavverkningen fälls de färdigvuxna träden. De grövre stockarna används för sågade trävaror. På så sätt tar man tillvara de avverkade träden på bästa sätt. Att använda råvarorna på bästa möjliga vis är en viktig princip på Iggesund Paperboard. Träden som kommer till bruken omvandlas inte bara till kartong utan även till energi som används i tillverkningsprocessen, ger uppvärmning till intilliggande hushåll och torkar sågat timmer. Andra slutprodukter är som ingrediens i plantjord och byggnadsmaterial till vägar. För att kunna leva upp till vår ambition att ha hållbara tillverkningsprocesser är det viktigt för oss att använda hela trädet. Från trä till fiber massaprocessen Bark innehåller inga användbara fibrer. Den ved som kommer till massafabriken barkas därför i processens första steg. Barken avlägsnas genom den friktion som uppstår när stockarna tumlar runt i en roterande trumma. Barken används sedan som bränsle i processen. Den kan också komposteras till plantjord. Nästa steg är beroende av vilken massaprocess som används för fiberseparationen. De två grundläggande processerna baserar sig på antingen mekaniska eller kemiska metoder. Timmer Massaved Barkningstrumma 14

17 Kartongprocessen Mekaniska metoden Raffinörmassa (RMP = Refiner Mechanical Pulp) framställs i en process om två steg. De barkade stockarna huggs först ned till flis. Flisen, som innehåller % vatten, pressas sedan mellan roterande malskivor i en s k raffinör. Värmen och vattenångan som bildas under bearbetningen mjukar upp ligninet så att fibrerna kan separeras. Massan renas och silas och fiberbuntar raffineras ytterligare. Mekaniska metoder för massaframställning ger ett högt utbyte av fiber. Cirka 95 % av veden omvandlas till fiber. De mekaniska processerna kräver stora mängder elektrisk energi. För att utnyttja denna energi effektivt återvinner man en del som värme för processen. Ved Barkning Flisning och tvätt Defibrering i raffinör Tvätt + massa till kartongfabrik Blekning Bark till bränsle eller kompost Mekanisk massaprocess Kemiska metoder De kemiska processerna börjar med att veden huggs till flis. Flisen kokas sedan i en kemisk lösning som löser ut 8090 % av ligninet så att fibrerna lätt kan separeras. Detta beror till stor del på att processen kan utnyttja alla vedtyper av ekonomisk betydelse. Sulfatprocessen tillåter också en effektiv kemikalieåtervinning och högt energiutnyttjande. Fiberutbytet från veden ligger för oblekt kemisk massa inom området %. Det utlösta ligninet och vedhartserna återanvänds för intern energiproduktion. Ved Barkning Bark till bränsle eller kompost Flisning och tvätt Impregnering Kontinuerlig kokning Tvätt och silning Syrablekning Diffusionsblekning Tvättning + massa till kartongfabrik Kemisk återvinning, energigenerering Kemisk massaprocess Blekning Alla massatyper som används för kartongtillverkning kan blekas för att påverka massans färg och renhet. Kemisk massa är brun. Hur brun den blir beror på den process som används och mängden kvarvarande lignin. Oblekt massa används för t ex wellpapplådor. För många grafiska tillämpningar och förpackningsändamål är det nödvändigt att göra massan vitare. 15

18 Kartongprocessen Metoderna att göra massan vitare kallas alltid blekning, även om processerna kan vara mycket olika. Skillnaden kan ligga i graden av önskad färgförändring, valet av processkemikalier, behandlingsmetod etc. Vidare kan de färgande substanserna vara antingen eliminerade (delignifierade) eller enbart ha påverkats vad gäller färgen. Alla dessa faktorer har teknisk och ekonomisk betydelse. Inte minst viktig är deras betydelse ur miljösynpunkt. Sätten att göra massan vitare kan delas in i tre kategorier: Blekning genom delignifiering med användande av klorgas. Denna metod har i stor utsträckning ersatts av processer som är bättre ur miljösynpunkt. Syrgasblekning används nu i allt större omfattning med miljömässigt fördelaktigare resultat. Blekning genom oxidation med användning av klordioxid, väteperoxid eller natriumhypoklorit. Reducerande blekning med hjälp av natriumbisulfit. Om massafabriken är integrerad med kartongfabriken, pumpas massan till ett mellanlager. Om massan säljs på den öppna marknaden, torkas den i ark eller flingor och packas i balar för vidare transport. Massa i olika blekningssteg Från fiber till kartong kartongprocessen Mäldberedning Om massan köps i balar, sker först uppslagning i vatten i stora tankar, hydrapulper. All massa, även den som pumpas direkt från massafabriken, behandlas sedan på olika sätt innan den är färdig att förädlas i kartongmaskinen. Den behandlade massan kallas för mäld. Fibrernas förmåga att binda varandra kan ökas genom mekanisk bearbetning som påverkar fiberns ytstruktur. Svällning i vatten ger fibrerna stor yta och ökar deras bindningsförmåga och styrka. Tillsatser kan också användas för att minska fibrernas förmåga att absorbera vatten, så kallad mäldlimning. Optiska vitmedel kan tillsättas om man vill höja fibrernas och därmed kartongens vithet. Rester från kartongtillverkningsprocessen så kallat utskott bryts upp och blandas i mälden i varierande mängd beroende på vilket kartongskikt mälden är avsedd för. Förhållandet mellan fiber och vatten slutjusteras också innan mälden går till kartongmaskinen. Formning Mälden består nu av fibrer utblandade i vatten. Andelen vatten är mer än 99 %. Kartongen byggs upp i flera jämna fiberlager på en löpande vira eller plastduk. Beroende på vilken typ av kartongprodukt som tillverkas, används samma eller olika massasammansättning för de skilda fiberlagren. Mäldens egenskaper och sammansättning beror på mängden långa respektive korta fibrer, typ av massa, raffineringsgrad samt andel tillsatt utskott. Vattnet dräneras under vakuum från det sammanbundna fiberskiktet. Lagren förs samman i vått tillstånd. 16

19 Kartongprocessen H 2O 98% H 2O 90% H 2O 80% H 2O H 2O H 2O H 2O H 2O H 2O Formningsprocessen Pressning Vid slutet av virapartiet har fiberbanan bundits samman så mycket att den kan bära sin egen vikt. Den tas av från viran vid en hastighet inom intervallet m/min. Fiberbanan, eller kartongbanan som vi nu kan säga, transporteras till kartongmaskinens pressparti på en absorberande filt. Kartongbanan pressas här tillsammans med filtar mellan hårda valsar. Med hjälp av vakuum minskas banans vatteninnehåll till %. Torkning Kartongbanan leds runt ånguppvärmda stålcylindrar och vattenhalten minskar till ca 5-10 %. Vissa maskintyper har en mycket stor ånguppvärmd, polerad stålcylinder. Den våta kartongbanan pressas fast mot cylinderns yta och efter hand som den torkar får banan en mycket slät yta. Denna cylinder kallas MG (Machine Glazing) eller yankee. Ytlimning Fibrernas bindning till kartongytan och ytstyrkan hos kartongen kan förbättras genom att man behandlar kartongytan med en stärkelselösning. Glättning Genom att mangla kartongbanan mellan en serie stålvalsar förbättrar man ytjämnheten samtidigt som man justerar kartongens tjocklek. Bestrykning Bestrykning med vita pigment påförs kartongytans trycksida och ibland även motsida. Bestrykningen består av omsorgsfullt utvalda mineralpigment och syntetiska bindemedel upplösta i vatten. Val av bestrykning görs med hänsyn till produktkrav och förutsättningar under tillverkningen. Applicerings- och utstrykningstekniken bestämmer bestrykningsmängd och ytjämnhet. Vanlig teknik för utstrykning av skiktet är rullrakel, luftborste eller blad. För att uppnå önskade egenskaper, t ex när det gäller utseende, färgnyans, ytjämnhet och tryckegenskaper, kan det behövas en, två eller till och med tre på varandra följande bestrykningar. Uppglansning För att öka kartongytans glans har vissa kartongmaskiner utrustning för borstning och/eller glanskalandrering. Upprullning I slutet av kartongmaskinen rullas kartongen upp i rullar med full maskinbredd, s k tambour. 17

20 Fördelar med Invercote och Incada 18

21 Principerna för tillverkning av papper och kartong har förblivit desamma genom århundradena. Men den tekniska utvecklingen har förändrat tillverkningen från ett hantverk till en tekniskt avancerad industri. Ändå är kartong inte en enda produkt. Både när det gäller utseende och funktion finns det många olika produkter på kartongmarknaden. Produktfamiljerna Invercote och Incada har kontinuerligt utvecklats och anpassats till kundernas krav och förväntningar inom förpackningsområdet och grafiska tillämpningar. Även inom tryck- och förpackningsbranscherna går den tekniska utvecklingen fort och förväntningarna på kartongens möjligheter är stora. De kartongtillverkare som är mest framgångsrika på marknaden är de som bäst kan förutse och uppfylla kundernas önskemål. I detta avsnitt beskriver vi hur tillverkningsprocesserna inom Iggesund Paperboard är anpassade för att ge våra kunder de produkter, den service och de miljömässiga fördelar de har rätt att kräva. Därför har vi lagt tonvikten på hur vi uppnår kundfördelarna och inte på tekniska detaljer. 19

Juli. Hållbar utveckling

Juli. Hållbar utveckling Juli Hållbar utveckling KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011.

Läs mer

Att välja trä En faktaskrift om trä

Att välja trä En faktaskrift om trä Att välja trä En faktaskrift om trä Miljö Materialet Fukt Träskydd Sortiment Produkter Byggprocessen Hantering Ytbehandling Förbandstyper Byggregler Virkesåtgång Copperhill Mountain Lodge, Åre, nominerad

Läs mer

MER RAFFINERADE PRODUKTER

MER RAFFINERADE PRODUKTER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:09 MER RAFFINERADE PRODUKTER Vedbaserade bioraffinaderier höjer kilovärdet på trädet Vedbaserade Bioraffinaderier En fördjupningsstudie om

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007

Följ Frank Rossis. Växtmiljöer på green. Alla klubbar erbjuds genomgång av sin bana 2007 Följ Frank Rossis LJUS Den här veckan när jag och Kim Sintorn reste runt på den svenska landsbygden lade jag märke till landskapets mångfald med kust, jordbruk, skog och bebyggelse. De första dagarna tillbringade

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Den blinda klädimporten

Den blinda klädimporten Rapport nr 21 Den blinda klädimporten Miljöeffekter från produktionen av kläder som importeras till Sverige SwedWatch SwedWatch Den blinda klädimporten 1 SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Talent. Plastics. En handbok i hur du kan göra världen lite plastigare varje dag. Författare: Ulf Bruder

Talent. Plastics. En handbok i hur du kan göra världen lite plastigare varje dag. Författare: Ulf Bruder Talent in Plastics En handbok i hur du kan göra världen lite plastigare varje dag. Författare: Ulf Bruder Detta är en utökad specialutgåva av boken Värt att veta om plast utvecklad i samarbete mellan Bruder

Läs mer

Begrepp inom regional utveckling

Begrepp inom regional utveckling Att arbeta med regional utveckling är att möta och använda många begrepp från forskningen. Men hur använder vi dem? Menar alla alltid detsamma eller har begrepp som innovationssystem, kluster och trippelhelix

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Kvinnomakt. så blir köpkraft. ToalETTEn som gör. så ska EU:s TransporTEr bli gröna ny medicin för apoteken. träfibern förvandlas till science fiction

Kvinnomakt. så blir köpkraft. ToalETTEn som gör. så ska EU:s TransporTEr bli gröna ny medicin för apoteken. träfibern förvandlas till science fiction stan bildspecial nya modet skogen kommer till ett magasin från sca om trender, marknader och affärer nº 4 2009 ToalETTEn som gör revolution träfibern förvandlas till science fiction så ska EU:s TransporTEr

Läs mer

SKOGSBRUK UTAN HYGGEN. Rapport. Skogsbruk utan hyggen

SKOGSBRUK UTAN HYGGEN. Rapport. Skogsbruk utan hyggen Rapport Skogsbruk utan hyggen i Innehåll Presentation av författarna 1 Förord 2 Hyggesfritt är ett laddat ord 3 Definitioner och bakgrundsfakta 5 Sverker Rosell: Hyggesfritt skogsbruk och kontinuitetsskogar

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014

Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014 Nya produkter från skogsråvara En översikt av läget 2014 Birgit Backlund 1, Maria Nordström 2 november 2014 1 Innventia, 2 Skogforsk Förord Denna rapport har sammanställts i samarbete mellan Innventia

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

Kemin och hållbar utveckling

Kemin och hållbar utveckling 15 Kemin och hållbar utveckling I det här kapitlet presenteras några av våra mest angelägna miljöfrågor. Alla har direkt anknytning till Kemi A. Vi har tänkt oss att du, efter eget val, kan fördjupa dig

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012.

Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Första upplagan är baserad på erfarenheter från miljöforskningsprogrammet Stålkretsloppet, som har genomförts under åren 2004-2012. Boken är framtagen av: Jan-Olof Sperle, Sperle Consulting, Lisa Hallberg,

Läs mer