Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välfärdsbilder i Göteborgsregionen"

Transkript

1 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007

2

3 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2007

4 Innehåll Välfärdsbilder i Göteborgsregionen sid 4 Hur har vi det i Göteborgsregionen?... sid 6 Arbetslöshet... sid 8 Bild 1 Tabell 1 Andel registrerat arbetslösa av befolkningen år, januari 2007 Andel registrerat arbetslösa av befolkningen, år, januari 2007 och januari 2004 samt jämförelse mellan åren Medelinkomst... sid 16 Bild 7 Medelinkomst för befolkningen 20 år, 2005 Tabell 7 Medelinkomst för befolkningen 20 år, 2005 och 2002 samt jämförelse mellan åren Ohälsa... sid 18 Bild 8 Ohälsotalet totalt, år, Bild 9 Ohälsotalet, år, uppdelat på män och kvinnor, Tabell 8-9 Ohälsotalet; totalt, män och kvinnor, år, 2006 och 2003 samt jämförelse mellan åren Bild 2 Tabell 2 Andel registrerat arbetslösa ungdomar, år, januari Andel registrerat arbetslösa ungdomar, år, januari 2007 och januari 2004 samt jämförelse mellan åren Bild 10 Ohälsotalet totalt, år, Bild 11 Ohälsotalet, år, uppdelat på män och kvinnor, Tabell Ohälsotalet; totalt, män och kvinnor år, 2006 och 2003 samt jämförelse mellan åren. Bild 3 Tabell 3 Bild 4 Tabell 4 Andelen registrerat arbetslösa fördelat på män och kvinnor, år, januari 2007 Andelen registrerat arbetslösa fördelat på män och kvinnor, år, januari 2007 och januari 2004 samt jämförelse mellan åren Andel Förvärvsarbetande, registrerat arbetslösa samt personer Ej tillgängliga för arbetsmarknaden, år, november år 2005 Andel Förvärvsarbetande, registrerat arbetslösa samt personer Ej tillgängliga för arbetsmarknaden, år, november 2005 och november 2002 samt jämförelse mellan åren Försörjningsstöd... sid 14 Bild 5 Försörjningsstöd per invånare i kr, Tabell 5 Försörjningsstöd per invånare i kr, 2006 och 2003 samt jämförelse mellan åren. Utbildning... sid 22 Bild 12 Tabell 12 Bild 13 Tabell 13 Högsta utbildningsnivå minst tre års eftergymnasial utbildning samt grundskola/ folkskola, år, Högsta utbildningsnivå minst tre års eftergymnasial utbildning samt grundskola/ folkskola, år, 2006 och 2003, samt jämförelse mellan åren. Andel elever med Ej betyg från grundskolan i ett eller flera av ämnena matematik, svenska/ svenska 2 och engelska, vårterminen Andel elever med Ej betyg från grundskolan i ett eller flera av ämnena matematik, svenska/ svenska 2 och engelska, vårterminen 2006 och 2004 samt jämförelse mellan åren Bild 6 Tabell 6 Andel av befolkningen som uppbär Försörjningsstöd, år, Andel av befolkningen som uppbär Försörjningsstöd, år, 2006 och 2003 samt jämförelse mellan åren 2

5 Valdeltagande... sid 25 Bild 14 Valdeltagande, Tabell 14 Valdeltagande, 2006 och 2002 samt jämförelse mellan åren Anmälda brott... sid 26 Bild 15 Antalet anmälda brott per 1000 invånare, Tabell 15 Antalet anmälda brott per invånare, 2006 och 2003 samt jämförelse mellan åren. Befolkningens åldersfördelning... sid 28 Bild 16 Ålder 0-19 år Bild 17 Ålder år Bild 18 Ålder 65-w fördelat på 65-79år och 80 år Tabell Befolkningen totalt samt Ålder 0-19 år, år, 65 år för år 31 december, 2006 och 2004 samt befolkningsförändring mellan åren Sammanfattning Spindlar... sid 31 Bild Varje kommun/stadsdel sammanställda i spindeldiagram för variablerna Registrerad arbetslöshet, Registrerad ungdomsarbetslöshet, Ej tillgängliga för arbetsmarknaden, Försörjningsstöd per invånare, Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd, Medelinkomst, Ohälsotal totalt, Ohälsotal för unga, Minst tre års eftergymnasial utbildning, Grundskola/Folkskola som högsta utbildningsnivå, Ej godkänt från grundskolan i ett eller flera av ämnena matematik, svenska och engelska, Anmälda brott och Valdeltagande. Variablerna jämförs med GR-snittet som har index 100. Spindeldiagram finns även med för variablerna från 2005 års rapport. Socioekonomiskt medelvärde... sid 30 Tabell 19 Variablerna andel registrerad arbetslöshet, andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd och medelinkomsten sammanställda till ett socioekonomiskt medelvärde för samtliga kommuner/stadsdelar. De socioekonomiska medelvärdena från Välfärdsbilder 2005, 2002, 1999 och 1997 finns med som jämförande variabler. Källhänvisningar Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län och Hallands län Statistiska centralbyrån (SCB) Försäkringskassan Göteborgs stad Statistikenheten Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt i Hallands län Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Polismyndigheten i västra Götalands län och Hallands län. Skolverket Socialstyrelsen Vid varje grafisk bild finns en mer detaljerad källhänvisning för var statistiken är hämtad. 3

6 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 Här presenteras den femte generationen av Välfärdsbilder i Göteborgsregionen. De tidigare har publicerats åren 1997, 1999, 2002 och Nästan tio procent av Sveriges befolkning bor i Göteborgsregionen, GR. GR är en storstadsregion och består av tretton kommuner. Den största är Göteborg som är uppdelad i 21 stadsdelar. I den här rapporten jämförs och presenteras offentlig statistik inom välfärdsområdet för samtliga kommuner och stadsdelar i Göteborgsregionen som totalt 34 individuella områden (13 kommuner och 21 stadsdelar). I de första rapporterna redovisades Göteborg enbart genom sina 33 stadsdelar, men sedan rapporten 2005 är Göteborg även med i sin helhet, som kommun. Välfärdsbilderna ska ses som ett tillskott till övrigt regionalt planeringsunderlag. Syftet är att över tid kunna följa välfärdsutvecklingen i GR-området men även kontinuerligt lyfta fram och beskriva nya trender som kan ha effekter på välfärden. Sammanställningen bygger uteslutande på offentlig statistik. Arbetet har bestått i att från olika källor bearbeta relevanta uppgifter för att få ett jämförbart underlag som omfattar såväl kommuner som stadsdelar inom GR. För samtliga variabler kan kommuner och stadsdelar jämföras med varandra, med Göteborgsregionen som helhet och rikssnittet. Rapportens innehåll och utseende har utvecklats genom åren. Tekniken har förbättrats och statistik och information är tillgängligt på ett helt annat sätt idag än vad det var för tio år sedan, när de första rapporterna med Välfärdsbilder sammanställdes. Via Internet erbjuder Statistiska centralbyrån, SCB, och många andra offentliga organisationer och myndigheter idag mängder av information och statistik i databaser vilket har öppnat dörrarna för jämförelser som dessa Välfärdsbilder. För tio år sedan låg svårigheten i att få tillgång till information, det var ofta kostsamt att beställa och svårt att finna relevanta variabler. Svårigheten idag är inte tillgängligheten på information utan snarare i att särskilja informationen och definiera den. Begrepp och synsätt inom välfärdsområdet utvecklas också ständigt. Mot den bakgrunden är det givet att de tidiga rapporterna av Välfärdsbilder har färre variabler och delvariabler inom varje område och är också mycket enkla i sin utformning. Från och med rapporten från 2002 har Välfärdsbilderna hittat sin nuvarande form och har jämförbara siffror med för alla variabler. En förändring har skett i årets rapport. Tidigare år har variabeln De sociala transfereringarnas andel av den disponibla inkomsten funnits med. Den har dock endast funnits tillgänglig på kommunnivå och inte för stadsdelarna i Göteborg. SCB har nu har slutat att ta fram denna statistik, på samma sätt som tidigare även på kommunnivå, och därför har variabeln utgått ur rapporten. Variabeln har inte ingått i de sammanfattande spindeldiagrammen, så jämförelse över tid av dessa påverkas inte av förändringen. Ambitionen är att statistiken som presenteras ska vara den mest aktuella som finns tillgänglig för samtliga kommuner/ stadsdelar. I rapporten finns därför mättidpunkter från år 2005 till år 2007 beroende på vilken typ av statistik det handlar om och hur lång eftersläpning den har vid framtagande och publicering. Detta kan medföra att variablerna tidsmässigt inte är helt jämförbara med varandra, då betydande förändringar kan ha skett på ett par års tid. Inom varje variabel kan dock jämförelsen mellan kommuner/stadsdelar, Göteborgsregionen och riket alltid göras. Rapportens olika delar 1. Den första delen består av bilder och tabeller över sju huvudvariabler: Arbetslöshet Försörjningsstöd Medelinkomst Ohälsa Utbildning Valdeltagande Anmälda Brott Dessutom finns en kompletterande variabel befolkningens åldersfördelning som inte är en välfärdsindikator i sig, men ger en ökad kunskap vid jämförelser mellan kommuner/stadsdelar. Siffrorna från rapporten 2005 finns med i tabellerna för jämförelse över tid. För varje huvudvariabel finns en inledande beskrivning om varför den är med som välfärdsindikator samt vilka eventuella förändringar som skett sedan föregående rapport, från För jämförelser längre tillbaka i tiden finns de tidigare rapporterna på GRs hemsida 2. I den andra delen har de tre variablerna Registrerad arbetslöshet, Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd och Medelinkomst plockats ut för varje kommun/stadsdel, sammanlagt trettiofyra, och därefter rangordnats inbördes. Siffran 1 står för de bästa värdena (låg arbetslöshet, låg andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd och hög medelinkomst) och siffran 34 för det motsatta. Utifrån de tre rangordningssiffrorna räknas 4

7 ett socioekonomiskt medelvärde fram som visar på varje kommuns/stadsdels socioekonomiska rangordning jämfört med övriga delar inom GR. Här finns även motsvarande siffror med från Välfärdsbilderna 1997, 1999, 2002 och 2005 för jämförelse över tid. 3. I den tredje delen sätts tretton delvariabler, från de sju huvudvariablerna, samman för varje kommun/stadsdel in i ett spindeldiagram. Variablerna i spindeldiagrammen jämförs med Göteborgsregionen (som index 100) och visar hur kommunen/stadsdelen förhåller sig till Göteborgsregionen som helhet. Den figur som bildas i varje kommuns/ stadsdels diagram kan sedan enkelt jämföras med övriga kommuner/stadsdelar. Likheter och skillnader blir överblickbara. Göteborgsregionen som helhet jämförs också med Riket (som index 100). Spindeldiagram från rapporten 2005 finns också med som jämförelse. Rapporten har arbetats fram av Malin Olsson och Elvy Persson på Göteborgsregionens kommunalförbund. För upplysningar om rapportens innehåll eller för beställning och inköp av rapporter kontakta: Elvy Persson, Malin Olsson, GR, Rapporten och diagrammen som OH-material finns även att hämta kostnadsfritt på GRs hemsida 5

8 Hur har vi det i Göteborgsregionen? När Göteborgsregionen jämförs med rikssnittet är resultatet denna gång det mest positiva sedan Välfärdsbilderna först publicerades för 10 år sedan. Göteborgsregionen har bättre värden i jämförelse med riket än i någon av de tidigare rapporterna. Göteborgsregionen har också bättre värden för samtliga variabler i årets rapport jämfört med den föregående. Vid jämförelse med rikssnittet ges följande resultat: + Göteborgsregionen har i jämförelse med riket: 1. Färre arbetslösa 2. Lägre ungdomsarbetslöshet 3. Färre ej tillgänglig för arbetsmarknaden 4. Lägre ohälsotal 5. Lägre ohälsotal för unga 6. Färre med ej betyg från grundskolans basämnen (dit räknas matematik, svenska/svenska2 och engelska) 7. Färre med grundskola/folkskola som högsta utbildningsnivå 8. Fler med minst 3 års eftergymnasial utbildning 9. Högre medelinkomst Göteborgsregionen har i jämförelse med riket: 1. Fler anmälda brott/1000 invånare 2. Högre försörjningsstöd i kronor/invånare 3. Högre andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd = Göteborgsregionen har i jämförelse med riket: 1. Samma nivå på valdeltagande. Utvecklingen över tio år Vid en återblick i tidigare rapporter med Välfärdsbilder så kan man se att utvecklingen över tid har varit positiv för Göteborgsregionen, vid jämförelse med riket, och det kan sammanfattas enligt följande: VÄLFÄRDSBILDER I GÖTEBORGSREGIONEN Göteborgsregionen hade bättre värden än riket för variablerna: 1. Sociala transfereringars andel av den disponibla inkomsten 2. Medelinkomst 3. Utbildningsnivå - Göteborgsregionen hade sämre värden än riket för variablerna: 1. Arbetslöshet 2. Försörjningsstöd 3. Ohälsotal 4. Valdeltagande VÄLFÄRDSBILDER I GÖTEBORGSREGIONEN Göteborgsregionen hade bättre värden än riket för variablerna: 1. Medelinkomst 2. Utbildningsnivå Göteborgsregionen hade sämre värden än riket för variablerna: 1. Arbetslöshet 2. Försörjningsstöd 3. Sociala transfereringars andel av den disponibla inkomsten 4. Ohälsotal 5. Valdeltagande 6

9 VÄLFÄRDSBILDER I GÖTEBORGSREGIONEN Göteborgsregionen hade bättre värden än riket för variablerna: 1. Sociala transfereringars andel av den disponibla inkomsten 2. Utbildningsnivå 3. Ej betyg från grundskolans basämnen (dit räknas matematik, svenska/svenska 2 och engelska) 4. Medelinkomst - Göteborgsregionen hade sämre värden än riket för variablerna: 1. Arbetslöshet 2. Ej tillgänglig för arbetsmarknaden 3. Försörjningsstöd 4. Ohälsotal 5. Anmälda brott 6. Valdeltagande VÄLFÄRDSBILDER I GÖTEBORGSREGIONEN Göteborgsregionen hade bättre värden än riket för variablerna: 1. Arbetslöshet 2. Sociala transfereringars andel av den disponibla inkomsten 3. Medelinkomst 4. Ohälsotal 5. Utbildningsnivå Hur GR har det i genomsnitt ger dock ingen information om de verkliga förhållandena i Göteborgsregionens olika områden. Inom GR finns stora skillnader. Tydligast är dessa skillnader vid jämförelser mellan stadsdelarna inom Göteborgs Stad. Det är oftast stadsdelarna som hamnar både högst och lägst i värde för de olika variablerna när kommunerna/ stadsdelarna rangordnas i diagrammen, medan kranskommunerna befinner sig, med några undantag, mer i mitten av skalan. I rapporten finns samma variabler med som publicerats i de tidigare rapporterna med förändringen att variabeln Sociala transfereringars andel av den disponibla inkomsten har utgått. Statistiska Centralbyrån (SCB) tar inte längre tar fram statistiken på samma sätt som tidigare. Då dessa siffror aldrig har funnits tillgängliga för stadsdelarna, och därför inte tagits med i de jämförande spindeldiagrammen sist i rapporten, så innebär inte detta bortfall så stor förändring för rapporten som helhet. För varje variabel i rapporten görs jämförelser med hur dessa mått på välfärden förändrats i regionen sedan föregående rapport Göteborgsregionen hade sämre värden än riket för variablerna: 1. Ej tillgänglig för arbetsmarknaden 2. Försörjningsstöd 3. Ej betyg från grundskolans basämnen (dit räknas matematik, svenska/svenska 2 och engelska) 4. Anmälda brott 5. Valdeltagande 7

10 Styrsö SDN Älvsborg SDN Kungälv Askim SDN Öckerö Tjörn Lerum Torslanda SDN Härryda Kungsbacka Kärra-Rödbo SDN Partille Stenungsund Tuve-Säve SDN Ale Mölndal Tynnered SDN Centrum SDN Alingsås Linnéstaden SDN Göteborgsregionen 3,4 Linnéstaden SDN Lilla Edet Riket 3,6 Högsbo SDN Härlanda SDN Göteborg Backa SDN Lundby SDN Majorna SDN Kortedala SDN Biskopsgården SDN Frölunda SDN Lärjedalen SDN Gunnared SDN Bergsjön SDN 1,0 1,2 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 Arbetslöshet Arbetslöshetsstatistiken som presenteras här är från januari 2007 och jämförs med den i förra rapporten, från januari Från januari 2007 har AMS förändrat definitionerna för sin verksamhet i program/åtgärder. Mer om förändring i definitioner finns att läsa på AMS hemsida: Den nya huvudindelning som gäller är: Arbetslösa (ingen förändring i definition) Sökande i program med aktivitetsstöd (t.ex. Arbetsmarknadsutbildning, Stöd till start av näringsverksamhet, Ungdomsinsatser, Förberedande insatser, Friårslediga,) Sökande som har arbete med stöd (t.ex. Anställningsstöd, Särskilda insatser för funktionshindrade) Sökande som har arbete utan stöd (t.ex. ombytessökande, deltid/timanställda) Nystartsjobb Övriga inskrivna vid Arbetsförmedlingen De två översta punkterna i listan är de som redovisas i här. Förändring medför att siffrorna för den totala arbetslösheten (Öppet arbetslösa och sökande i program) i årets rapport inte är helt jämförbara med siffrorna från 2004 då personer med anställningsstöd inte längre ingår i definitionen sökande i program. Vid jämförelse över tid i tabellerna görs i denna rapport därför bara jämförelse mellan öppet arbetslösa och inte med sökande i program. Totalt sett så har en minskning skett av öppet arbetslösa i alla kommuner/stadsdelar, med undantag från Frölunda som har ökat något. Arbetslösheten totalt i Göteborgsregionen är 0,4 procentenheter lägre än rikssnittet. BILD 1: Andel personer i registrerad öppen arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd (bef år), januari % 12 Källa: AMS och Länsarbetnämnden i Västra Götalandslän. Januari I program med aktivitetsstöd Registrerat öppet arbetslösa 6 0 8

11 Tabell 1: Andel registrerat arbetslösa av befolkningen, år % Öppet arbetslösa 2007 I program med aktivitetsstöd Totalt Öppet arbetslösa 2004 I program enligt tidigare def. Totalt Förändring Öppet arbetslösa Ale 2,8 0,9 3,7 3,8 1,1 4,9-1,0 Alingsås 3,3 1,0 4,3 3,9 1,5 5,4-0,6 Askim SDN 2,0 0,5 2,5 2,8 0,7 3,5-0,8 Backa SDN 4,4 1,3 5,7 5,4 1,6 7,0-1,0 Bergsjön SDN 9,0 2,0 11,0 11,1 3,9 15,0-2,1 Biskopsgården SDN 7,0 1,6 8,6 7,8 2,8 10,6-0,8 Centrum SDN 3,1 0,8 3,9 5,3 1,0 6,3-2,2 Frölunda SDN 7,2 1,4 8,6 7,1 2,6 9,7 0,1 Gunnared SDN 8,3 2,5 10,8 9,2 3,8 13,0-0,9 Göteborg 4,1 1,2 5,3 5,4 1,6 7,0-1,3 Härlanda SDN 3,9 0,9 4,8 5,3 1,1 6,4-1,4 Härryda 2,3 0,8 3,1 2,7 1,0 3,7-0,4 Högsbo SDN 3,8 1,0 4,8 4,6 1,4 6,0-0,8 Kortedala SDN 5,3 1,3 6,6 6,7 2,2 8,9-1,4 Kungsbacka 2,5 0,7 3,2 2,9 0,7 3,6-0,4 Kungälv 1,8 0,7 2,5 2,4 0,6 3,0-0,6 Kärra-Rödbo SDN 2,5 0,7 3,2 3,7 1,0 4,7-1,2 Lerum 2,1 0,7 2,8 2,7 0,7 3,4-0,6 Lilla Edet 3,2 1,4 4,6 4,6 1,0 5,6-1,4 Linnéstaden SDN 3,5 1,0 4,5 5,0 1,2 6,2-1,5 Lundby SDN 5,3 1,2 6,5 7,1 1,7 8,8-1,8 Lärjedalen SDN 6,8 1,9 8,7 7,8 3,4 11,2-1,0 Majorna SDN 5,2 1,4 6,6 6,5 1,5 8,0-1,3 Mölndal 3,0 0,7 3,7 3,2 0,9 4,1-0,2 Partille 2,6 0,7 3,3 3,3 0,9 4,2-0,7 Stenungsund 2,6 0,7 3,3 2,8 0,6 3,4-0,2 Styrsö SDN 1,5 0,6 2,1 2,6 0,6 3,2-1,1 Tjörn 2,0 0,7 2,7 2,7 0,8 3,5-0,7 Torslanda SDN 2,3 0,5 2,8 2,6 0,7 3,3-0,3 Tuve-Säve SDN 2,5 0,9 3,4 3,5 0,8 4,3-1,0 Tynnered SDN 3,0 0,8 3,8 3,5 1,2 4,7-0,5 Älvsborg SDN 1,6 0,6 2,2 2,0 0,6 2,6-0,4 Öckerö 1,7 1,0 2,7 2,2 0,9 3,1-0,5 Örgryte SDN 3,4 0,9 4,3 5,2 1,0 6,2-1,8 Göteborgsregionen 3,4 1,0 4,4 4,4 1,3 5,7-1,0 Riket 3,6 1,2 4,8 4,6 1,5 6,1-1,0 9

12 Styrsö SDN Askim SDN Centrum SDN Älvsborg SDN Linnéstaden SDN Tjörn Kungälv Torslanda SDN Tuve-Säve SDN Örgryte SDN Kärra-Rödbo SDN Lerum Kungsbacka Öckerö Ale Härryda Stenungsund Tynnered SDN Göteborgsregionen 4,6 Göteborg Mölndal Härlanda SDN Partille Lundby SDN Högsbo SDN Alingsås Majorna SDN Backa SDN Riket 5,7 Kortedala SDN Lilla Edet Lärjedalen SDN Biskopsgården SDN Frölunda SDN Bergsjön SDN Gunnared SDN 0,5 1,1 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 BILD 2: Andel ungdomar, år, i registrerad öppen arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd, januari Källa: AMS och Länsarbetnämnden i Västra Götalandslän. Januari % 12 I program med aktivitetsstöd Registrerat öppet arbetslösa 6 0 Tabell 2: Andel registrerat arbetslösa ungdomar, år % Öppet arbetslösa 2007 I program med aktivitetsstöd Totalt Öppet arbetslösa 2004 I program enligt tidigare def. Totalt Förändring Ale 4,4 0,2 4,6 6,9 1,5 8,4-2,5 Alingsås 5,4 0,6 6,0 5,8 2,6 8,4-0,4 Askim SDN 1,9 0,1 2,0 2,6 0,5 3,1-0,7 Backa SDN 6,1 0,4 6,5 5,9 2,5 8,4 0,2 Bergsjön SDN 9,8 0,8 10,6 14,1 3,1 17,2-4,3 Biskopsgården SDN 8,9 0,8 9,7 9,7 3,4 13,1-0,8 Centrum SDN 1,9 0,1 2,0 3,0 0,4 3,4-1,1 Frölunda SDN 9,3 1,2 10,5 8,0 1,8 9,8 1,3 Gunnared SDN 10,5 1,4 11,9 12,2 5,2 17,4-1,7 Göteborg 4,7 0,5 5,2 6,1 1,7 7,8-1,4 Härlanda SDN 4,9 0,5 5,4 5,8 1,0 6,8-0,9 Härryda 4,4 0,6 5,0 3,9 1,3 5,2 0,5 Högsbo SDN 5,6 0,2 5,8 5,2 1,2 6,4 0,4 Kortedala SDN 6,8 0,6 7,4 7,7 2,1 9,8-0,9 Kungsbacka 3,7 0,4 4,1 5,0 0,4 5,4-1,3 Kungälv 3,0 0,5 3,5 4,0 0,5 4,5-1,0 Kärra-Rödbo SDN 3,5 0,4 3,9 3,9 1,4 5,3-0,4 Lerum 3,9 0,2 4,1 4,3 1,0 5,3-0,4 Lilla Edet 6,7 1,0 7,7 8,6 1,4 10,0-1,9 Linnéstaden SDN 2,6 0,3 2,9 5,0 1,0 6,0-2,4 Lundby SDN 5,1 0,5 5,6 6,6 2,0 8,6-1,5 Lärjedalen SDN 8,3 1,1 9,4 8,8 4,3 13,1-0,5 Majorna SDN 5,5 0,6 6,1 7,4 1,2 8,6-1,9 Mölndal 4,7 0,5 5,2 4,8 1,7 6,5-0,1 Partille 5,1 0,4 5,5 5,1 1,3 6,4 0,0 Stenungsund 4,7 0,3 5,0 5,5 0,1 5,6-0,8 Styrsö SDN 0,6 0,0 0,6 2,7 0,9 3,6-2,1 Tjörn 3,0 0,3 3,3 5,2 1,4 6,6-2,2 Torslanda SDN 3,5 0,1 3,6 3,3 1,6 4,9 0,2 Tuve-Säve SDN 3,4 0,3 3,7 4,6 1,2 5,8-1,2 Tynnered SDN 4,6 0,5 5,1 5,8 1,3 7,1-1,2 Älvsborg SDN 2,2 0,4 2,6 2,4 0,7 3,1-0,2 Öckerö 3,8 0,4 4,2 3,8 1,1 4,9 0,0 Örgryte SDN 3,2 0,5 3,7 4,7 0,7 5,4-1,5 Göteborgsregionen 4,6 0,5 5,1 5,7 1,5 7,2-1,1 Riket 5,7 1,1 6,8 6,7 1,9 8,6-1,0 Öppet arbetslösa 10

13 Tabell 3: Andel öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd, av befolkningen år, uppdelat på Män och Kvinnor % Män Ale 2,8 0,8 3,6 4,0 1,1 5,1 Alingsås 3,8 1,0 4,8 4,6 1,7 6,3 Askim SDN 1,9 0,4 2,3 3,0 0,6 3,6 Backa SDN 4,5 1,2 5,7 5,8 1,8 7,6 Bergsjön SDN 8,8 1,7 10,5 11,8 4,4 16,2 Biskopsgården SDN 6,6 0,8 7,4 7,5 3,1 10,6 Centrum SDN 2,8 1,7 4,5 5,2 1,1 6,3 Frölunda SDN 7,8 2,8 10,6 8,2 2,9 11,1 Gunnared SDN 8,0 1,0 9,0 10,1 3,7 13,8 Göteborg 4,3 1,2 5,5 6,1 1,8 7,9 Härlanda SDN 3,6 1,0 4,6 5,4 1,2 6,6 Härryda 2,3 0,7 3,0 3,0 1,1 4,1 Högsbo SDN 3,3 1,0 4,3 4,8 1,5 6,3 Kortedala SDN 4,9 1,5 6,4 7,2 2,2 9,4 Kungsbacka 2,5 0,6 3,1 3,2 0,7 3,9 Kungälv 1,7 0,5 2,2 2,5 0,6 3,1 Kärra-Rödbo SDN 2,2 0,6 2,8 3,3 0,9 4,2 Lerum 2,1 0,5 2,6 3,1 0,7 3,8 Lilla Edet 3,1 1,1 4,2 4,9 1,1 6,0 Linnéstaden SDN 3,5 1,0 4,5 5,5 1,4 6,9 Lundby SDN 4,7 1,2 5,9 6,7 1,7 8,4 Lärjedalen SDN 6,2 2,2 8,4 8,7 3,7 12,4 Majorna SDN 5,3 1,4 6,7 6,8 1,8 8,6 Mölndal 3,4 0,8 4,2 3,7 1,0 4,7 Partille 2,8 0,6 3,4 3,7 1,0 4,7 Stenungsund 1,9 0,4 2,3 3,0 0,5 3,5 Styrsö SDN 1,9 0,7 2,6 2,5 0,8 3,3 Tjörn 1,9 0,5 2,4 3,1 0,6 3,7 Torslanda SDN 1,5 0,4 1,9 2,2 0,5 2,7 Tuve-Säve SDN 2,6 1,2 3,8 3,8 0,7 4,5 Tynnered SDN 3,1 0,7 3,8 4,0 1,2 5,2 Älvsborg SDN 1,6 0,6 2,2 2,3 0,7 3,0 Öckerö 3,9 0,9 4,8 2,1 0,9 3,0 Örgryte SDN 3,2 0,9 4,1 5,3 1,0 6,3 Göteborgsregionen 3,6 1,0 4,6 5,0 1,4 6,4 Riket 3,9 1,9 5,8 5,4 1,6 7,0 % Kvinnor Öppet arbetslösa 2007 Öppet arbetslösa 2007 I program med aktivitetsstöd 2007 I program med aktivitetsstöd 2007 Män Summa 2007 Kvinnor Summa 2007 Öppet arbetslösa 2004 Öppet arbetslösa 2004 Män i program enligt tidigare definition 2004 Kvinnor i program enligt tidigare definition 2004 Män Summa 2004 Kvinnor Summa 2004 Ale 2,8 1,1 3,9 3,6 1,2 4,8 Alingsås 2,8 1,0 3,8 3,2 1,3 4,5 Askim SDN 2,0 0,6 2,6 2,6 0,7 3,3 Backa SDN 3,7 1,4 5,1 4,8 1,3 6,1 Bergsjön SDN 6,3 1,4 7,7 7,1 2,1 9,2 Biskopsgården SDN 5,9 1,3 7,2 6,6 1,8 8,4 Centrum SDN 2,8 0,8 3,6 4,5 0,7 5,2 Frölunda SDN 5,7 1,1 6,8 5,7 2,2 7,9 Gunnared SDN 6,5 2,2 8,7 6,7 3,1 9,8 Göteborg 3,8 1,1 4,9 4,7 1,3 6,0 Härlanda SDN 3,1 0,8 3,9 4,2 0,7 4,9 Härryda 2,3 0,8 3,1 2,3 0,9 3,2 Högsbo SDN 3,4 0,9 4,3 3,6 1,0 4,6 Kortedala SDN 4,3 1,1 5,4 5,6 1,9 7,5 Kungsbacka 2,5 0,8 3,3 2,6 0,7 3,3 Kungälv 1,8 0,8 2,6 2,3 0,5 2,8 Kärra-Rödbo SDN 2,0 0,8 2,8 3,2 0,9 4,1 Lerum 2,1 0,9 3,0 2,4 0,7 3,1 Lilla Edet 3,2 1,8 5,0 4,3 0,9 5,2 Linnéstaden SDN 3,3 0,9 4,2 4,5 1,2 5,7 Lundby SDN 3,7 1,2 4,9 5,4 1,2 6,6 Lärjedalen SDN 5,4 1,6 7,0 5,4 2,5 7,9 Majorna SDN 4,1 1,4 5,5 5,6 1,3 6,9 Mölndal 2,5 0,7 3,2 2,7 0,8 3,5 Partille 2,5 0,9 3,4 2,9 0,7 3,6 Stenungsund 2,8 1,0 3,8 2,6 0,6 3,2 Styrsö SDN 1,3 0,4 1,7 2,5 0,5 3,0 Tjörn 2,2 0,9 3,1 2,4 1,0 3,4 Torslanda SDN 1,9 0,7 2,6 2,1 0,6 2,7 Tuve-Säve SDN 2,7 0,6 3,3 3,5 0,9 4,4 Tynnered SDN 2,9 0,9 3,8 3,1 1,1 4,2 Älvsborg SDN 1,9 0,5 2,4 2,0 0,6 2,6 Öckerö 1,8 1,1 2,9 2,3 0,9 3,2 Örgryte SDN 2,9 0,8 3,7 4,3 0,8 5,1 Göteborgsregionen 3,2 1,0 4,2 3,9 1,1 5,0 Riket 3,3 1,2 4,5 3,8 1,3 5,1 % Förändring öppet arbetslösa Män Kvinnor Ale -1,2-0,8 Alingsås -0,8-0,4 Askim SDN -1,1-0,6 Backa SDN -1,3-1,1 Bergsjön SDN -3,0-0,8 Biskopsgården SDN -0,9-0,7 Centrum SDN -2,4-1,7 Frölunda SDN -0,4 0,0 Gunnared SDN -2,1-0,2 Göteborg -1,8-0,9 Härlanda SDN -1,8-1,1 Härryda -0,7 0,0 Högsbo SDN -1,5-0,2 Kortedala SDN -2,3-1,3 Kungsbacka -0,7-0,1 Kungälv -0,8-0,5 Kärra-Rödbo SDN -1,1-1,2 Lerum -1,0-0,3 Lilla Edet -1,8-1,1 Linnéstaden SDN -2,0-1,2 Lundby SDN -2,0-1,7 Lärjedalen SDN -2,5 0,0 Majorna SDN -1,5-1,5 Mölndal -0,3-0,2 Partille -0,9-0,4 Stenungsund -1,1 0,2 Styrsö SDN -0,6-1,2 Tjörn -1,2-0,2 Torslanda SDN -0,7-0,2 Tuve-Säve SDN -1,2-0,8 Tynnered SDN -0,9-0,2 Älvsborg SDN -0,7-0,1 Öckerö 1,8-0,5 Örgryte SDN -2,1-1,4 Göteborgsregionen -1,4-0,7 Riket -1,5-0,5 11

14 Styrsö SDN Älvsborg SDN Torslanda SDN Kungälv Askim SDN Kärra-Rödbo SDN Öckerö Lerum Härryda Tjörn Mölndal Kungsbacka Tuve-Säve SDN Partille Centrum SDN Örgryte SDN Stenungsund Tynnered SDN Alingsås Ale Härlanda SDN Linnéstaden SDN Göteborgsregionen Högsbo SDN Riket Göteborg Lundby SDN Lilla Edet Backa SDN Kortedala SDN Majorna SDN Frölunda SDN Lärjedalen SDN Biskopsgården SDN Bergsjön SDN Gunnared SDN 4,2 4,6 4,5 5,8 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 BILD 3: Andel registrerat arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd av befolkningen år, uppdelat på Män och Kvinnor, januari Sorterat efter andel arbetslösa kvinnor. Källa: Länsarbetsnämnderna i Västra Götalands län och Halland. Januari % 12 Kvinnor öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Män öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 6 0 I bild och tabell 4 visas andelen av befolkningen som förvärvsarbetar samt med de som är registrerat arbetslösa (öppet arbetslösa och i program) och de som inte är tillgängliga för arbetsmarknaden (personer i åldern år som inte är vare sig förvärvsarbetande eller registrerat arbetslösa). Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka eller mer under november månad respektive år. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen (från SCBs RAMS statistik). Statistik för förvärvsarbetande finns för år 2005 som senaste tillgängliga statistik. Andel förvärvsarbetande samt andel arbetslösa och i program relateras till befolkningen 2005, år. Den andel som inte tillhör någon av kategorierna klassas här som Ej tillgängliga för arbetsmarknaden. Anledningen till att personer inte är tillgängliga för arbetsmarknaden har till viss del naturliga orsaker som studier, förädraledighet m.m. men det är också en stor andel som står utanför arbetsmarknaden av andra orsaker som t.ex. brister i språk och/eller kompetens, de som har behov av rehabilitering och arbetslösa som inte finns registrerade som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Andelen förvärvsarbetande av befolkningen i Göteborgsregionen har ökat med 0,2 procent, andelen registrerat arbetslösa har ökat med 0,7 procent och andel ej tillgängliga för arbetsmarknaden har minskat med 0,9 procent mellan åren 2002 och En positiv utveckling är att i de områden där förvärvsarbetande har ökat mest har också andelen som inte är tillgängliga för arbetsmarknaden minskat mest. De tydligaste av dessa positiva förändringar syns i stadsdelarna Bergsjön, Biskopsgården, Lundby och Lärjedalen. I Göteborgsregionen totalt sett har andel förvärvsarbetande ökat och andel ej tillgängliga för arbetsmarknaden minskat något mer än i riket i övrigt. Åldersgruppen som redovisas här är år. Den mer förväntade åldersgruppen för förvärvsarbete är dock år. Anledningen till att den åldersgruppen inte används här är att arbetslöshetsstatistiken endast finns tillgänglig för åldersgruppen år. För att kunna presentera statistik för förvärvsarbetande och arbetslösa tillsammans används därför åldern år. För jämförelse kan det dock vara intressant att veta att andel förvärvsarbetande i Göteborgsregionen i åldern år var 75,3 procent år 2002, och är fortfarande 75,3 procent år För åldern år är andel förvärvsarbetande 71,6 procent för 2002 och 71,8 för

15 BILD 4: Andel Förvärvsarbetande, registrerat arbetslösa samt personer Ej tillgängliga för arbetsmarknaden, år, november % 100 Ej tillgängliga för arbetsmarknaden Registrerat arbetslösa och i program Förvärvsarbetande 5,7 6,2 22,5 22, Styrsö SDN Mölndal Torslanda SDN Kungsbacka Öckerö Kärra-Rödbo SDN Härryda Kungälv Älvsborg SDN Askim SDN Lerum Alingsås Tjörn Stenungsund Partille Ale Tuve-Säve SDN Örgryte SDN Härlanda SDN Linnéstaden SDN Majorna SDN Lilla Edet Lundby SDN Centrum SDN Tynnered SDN Högsbo SDN Backa SDN Göteborg Kortedala SDN Frölunda SDN Biskopsgården SDN Gunnared SDN Lärjedalen SDN Bergsjön SDN 0 Källa: Befolkningen och förvärvsarbetande år år, från SCB:s databaser (RAMS och befolkning) samt statistik för november månad 2005 från Länsarbetsnämnderna Västra Götaland och Halland. Som förvärvsarbetande eller sysselsatt, vilka används som synonyma begrepp, räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka eller mer under november månad respektive år (här 2005). Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t ex på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Göteborgsregionen 71,8 Riket 71,2 Tabell 4: Andel Förvärvsarbetande, registrerat arbetslösa samt personer Ej tillgängliga för arbetsmarknaden, år Förändring Ej tillgängliga Regigängliga Regigängliga Ej till- Ej till- % Registrerat för arbets- Förvärvsstrerat för arbets- Förvärvsstrerat för arbets- Förvärvsarbetande arbetslösa marknaden arbetande arbetslösa marknaden arbetande arbetslösa marknaden Ale 75,1 5,1 19,8 75,5 4,4 20,1-0,4 0,7-0,3 Alingsås 76,3 5,3 18,4 75,9 4,4 19,7 0,4 0,9-1,3 Askim SDN 76,4 3,1 20,5 76,0 2,8 21,2 0,4 0,3-0,7 Backa SDN 67,3 7,2 25,5 68,1 6,5 25,4-0,8 0,7 0,1 Bergsjön SDN 40,9 14,5 44,6 42,1 15,0 42,9-1,2-0,5 1,7 Biskopsgården SDN 57,8 11,6 30,6 58,0 10,0 32,0-0,2 1,6-1,4 Centrum SDN 68,4 5,6 26,0 68,4 5,5 26,1 0,0 0,1-0,1 Frölunda SDN 61,4 10,8 27,8 62,0 9,0 29,0-0,6 1,8-1,2 Gunnared SDN 51,3 13,5 35,2 51,0 12,3 36,7 0,3 1,2-1,5 Göteborg 67,3 6,9 25,8 67,7 6,3 26,0-0,4 0,6-0,2 Härlanda SDN 73 5,9 21,1 74,5 4,9 20,6-1,5 1,0 0,5 Härryda 77,8 3,8 18,4 78,0 2,9 19,1-0,2 0,9-0,7 Högsbo SDN 68,1 6,5 25,4 69,6 5,7 24,7-1,5 0,8 0,7 Kortedala SDN 61,8 8,9 29,3 63,4 8,9 27,7-1,6 0,0 1,6 Kungsbacka 80,3 3,9 15,8 79,2 2,8 18,0 1,1 1,1-2,2 Kungälv 77,5 3,3 19,2 77,6 2,8 19,6-0,1 0,5-0,4 Kärra-Rödbo SDN 78,1 4,9 17,0 78,9 4,1 17,0-0,8 0,8 0,0 Lerum 76,4 3,9 19,7 77,9 3,2 18,9-1,5 0,7 0,8 Lilla Edet 70,5 5,6 23,9 72,0 5,2 22,8-1,5 0,4 1,1 Linnéstaden SDN 72,5 5,8 21,7 71,3 5,9 22,8 1,2-0,1-1,1 Lundby SDN 69,2 8,7 22,1 68,9 8,2 22,9 0,3 0,5-0,8 Lärjedalen SDN 50,7 11,6 37,7 51,6 11,1 37,3-0,9 0,5 0,4 Majorna SDN 70,6 8,1 21,3 70,8 7,8 21,4-0,2 0,3-0,1 Mölndal 82,6 4,7 12,7 76,3 3,4 20,3 6,3 1,3-7,6 Partille 75,3 4,7 20,0 75,0 3,6 21,4 0,3 1,1-1,4 Stenungsund 75,9 3,9 20,2 75,1 3,4 21,5 0,8 0,5-1,3 Styrsö SDN 82,6 3,6 13,8 77,1 2,5 20,4 5,5 1,1-6,6 Tjörn 76,2 3,5 20,3 75,3 3,7 21,0 0,9-0,2-0,7 Torslanda SDN 81,6 3,6 14,8 82,5 2,9 14,6-0,9 0,7 0,2 Tuve-Säve SDN 74,3 4,5 21,2 74,9 4,4 20,7-0,6 0,1 0,5 Tynnered SDN 68,3 4,7 27,0 70,4 4,2 25,4-2,1 0,5 1,6 Älvsborg SDN 76,9 2,7 20,4 76,4 2,5 21,1 0,5 0,2-0,7 Öckerö 78,6 3,7 17,7 78,6 2,4 19,0 0,0 1,3-1,3 Örgryte SDN 74,3 5,7 20,0 75,1 4,7 20,2-0,8 1,0-0,2 Göteborgsregionen 71,8 5,7 22,5 71,6 5,0 23,4 0,2 0,7-0,9 Riket 71,2 6,2 22,6 71,9 5,2 23,0-0,7 1,0-0,4 13

16 Försörjningsstöd Jämförelsen av försörjningsstöd görs här mellan åren 2003 och För Göteborgsregionen har andel försörjningsstöd per invånare minskat, med 3,2 procent, samtidigt som andelen försörjningsstöd per invånare i riket har ökat med 4 procent mellan 2003 och Göteborgsregionen ligger dock fortfarande på en högre nivå än rikssnittet. Stora förändringar har skett, både i ökningar och i minskningar i försörjningsstöd per invånare, i GR-områdena. De största ökningarna i kronor finns i Biskopsgården, Lilla Edet, Mölndal, och Öckerö. De tydligaste minskningarna i kronor finns i Backa, Bergsjön, Gunnared och Lärjedalen. Procentuellt så har Ale, Backa och Kärra-Rödbo minskat mest och Lilla Edet, Mölndal, Tjörn och Öckerö har ökat mest. BILD 5: Försörjningsstöd per invånare för år Källa: Socialstyrelsen; Sveriges officiella statistik samt statistikenheten Göteborgs Stad. Örgryte SDN Styrsö SDN Stenungsund Partille Alingsås Kungälv Kärra-Rödbo SDN Öckerö Härryda Kungsbacka Askim SDN Torslanda SDN Älvsborg SDN Göteborg Göteborgs regionen Tynnered SDN Högsbo SDN M ajorna SDN M ölndal Lilla Edet Tuve-Säve SDN Backa SDN Linnéstaden SDN Riket Centrum SDN Härlanda SDN Lerum Ale Tjörn kr/invånare kr/invånare Frölunda SDN Kortedala SDN Lundby SDN Gunnared SDN Lärjedalen SDN Biskopsgården SDN Tabell 5: Försörjningsstöd per invånare i kr 2006 kr 2003 Bergsjön SDN Förändring i kr i % Ale ,1% Alingsås ,8% Askim SDN ,4% Backa SDN ,5% Bergsjön SDN ,4% Biskopsgården SDN ,5% Centrum SDN ,1% Frölunda SDN ,6% Gunnared SDN ,9% Göteborg ,2% Härlanda SDN ,6% Härryda ,3% Högsbo SDN ,8% Kortedala SDN ,0% Kungsbacka ,9% Kungälv ,8% Kärra-Rödbo SDN ,1% Lerum ,6% Lilla Edet ,2% Linnéstaden SDN ,3% Lundby SDN ,9% Lärjedalen SDN ,7% Majorna SDN ,3% Mölndal ,8% Partille ,7% Stenungsund ,7% Styrsö SDN ,7% Tjörn ,8% Torslanda SDN ,5% Tuve-Säve SDN ,8% Tynnered SDN ,3% Älvsborg SDN ,0% Öckerö ,5% Örgryte SDN ,7% Göteborgsregionen ,2% Riket ,0% 14

17 Andelen av befolkningen som uppbär försörjningsstöd har minskat i tjugosex och ökat i åtta stadsdelar/kommuner. De tydligaste minskningarna har skett i Biskopsgården och Gunnared. De som har ökat mest är Backa och Frölunda. Göteborgsregionen ligger högre än riket men har minskat andelen av befolkningen som uppbär försörjningsstöd med 0,8 procent medan riket minskat med 0,4 procent mellan åren 2003 och BILD 6: Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd, år Källa: Socialstyrelsen; Sveriges officiella statistik samt statistikenheten Göteborgs Stad. Tuve-Säve SDN Riket Linnéstaden SDN Ale Örgryte SDN Styrsö SDN Stenungsund Alingsås Kungälv Kärra-Rödbo SDN Tjörn Partille Öckerö Lerum Kungsbacka Härryda Askim SDN Torslanda SDN Älvsborg SDN Frölunda SDN Kortedala SDN Lundby SDN Backa SDN Göteborg Tynnered SDN Högsbo SDN Göteborgs regionen Majorna SDN Lilla Edet Härlanda SDN Mölndal Centrum SDN 5,5 % 0 5,5 % Lärjedalen SDN Gunnared SDN Biskopsgården SDN Tabell 6: Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd, år % % Bergsjön SDN Förändring Ale 3,1 4,5-1,4 Alingsås 2,8 3,2-0,4 Askim SDN 1,5 1,8-0,3 Backa SDN 7,9 7,2 0,7 Bergsjön SDN 28,3 35,4-7,1 Biskopsgården SDN 16,9 16,3 0,6 Centrum SDN 3,1 3,7-0,6 Frölunda SDN 13,1 12,1 1,0 Gunnared SDN 21,9 31,2-9,3 Göteborg 7,5 8,9-1,4 Härlanda SDN 3,9 4,1-0,2 Härryda 1,7 2,1-0,4 Högsbo SDN 6,0 6,9-0,9 Kortedala SDN 10,1 10,9-0,8 Kungsbacka 2,4 1,9 0,5 Kungälv 2,7 3,1-0,4 Kärra-Rödbo SDN 2,6 3,8-1,2 Lerum 2,4 2,7-0,3 Lilla Edet 4,6 4,8-0,2 Linnéstaden SDN 4,0 4,4-0,4 Lundby SDN 8,0 8,2-0,2 Lärjedalen SDN 23,3 28,9-5,6 Majorna SDN 5,1 5,6-0,5 Mölndal 3,5 4,1-0,6 Partille 2,5 3,1-0,6 Stenungsund 2,8 3,7-0,9 Styrsö SDN 2,9 2,8 0,1 Tjörn 2,5 2,9-0,4 Torslanda SDN 1,2 1,0 0,2 Tuve-Säve SDN 4,5 5,1-0,6 Tynnered SDN 7,2 8,1-0,9 Älvsborg SDN 1,0 0,9 0,1 Öckerö 2,4 2,0 0,4 Örgryte SDN 2,9 3,1-0,2 Göteborgsregionen 5,5 6,3-0,8 Riket 4,3 4,7-0,4 15

18 Medelinkomst Inkomst är ett vanligt mått på välfärd. Det finns olika sätt att beskriva ekonomisk standard medelinkomst är ett av dem. Medelinkomsten har ökat i samtliga kommuner/stadsdelar mellan mätperioderna 2002 och Göteborgsregionen har en högre medelinkomst än riket, och har också ökat mer procentuellt sett. För medelinkomsten är det intressant att visa på förändringen över tid både i kronor och i procent, för att tydliggöra förändringarna. För kommunerna/stadsdelarna inom GR så ligger ökningen av medelinkomsten mellan 6,7 till 13,0 procent. Vid förra jämförelsen mellan åren 1998 och 2002 låg ökningen mellan 14 till 23 procent. De procentuellt största ökningarna finns i stadsdelar/kommuner med jämförelsevis både hög respektive låg medelinkomst. Spannet mellan området med högsta respektive lägsta medelinkomsten är stort. För 2005 är skillnaden kr ( kr år 2002), från en medelinkomst på kr i Bergsjön ( kr år 2002) till kr i Älvsborg ( kr år 2002). Mellan åren 2002 och 2005 har medelinkomsten i Bergsjön ökat med kr, vilket motsvarar 7 procent, och i Älvsborg har medelinkomsten ökat med kr, vilket motsvarar en ökning på 11 procent. Medelinkomsterna har ökat generellt inom GR men samtidigt ökar också skillnaden mellan de rikaste och de fattigaste områdena. Tabell 7: Medelinkomst för befolkningen, 20 år 2005 tkr 2002 Förändring i tkr i tkr i tkr i % Ale 224,3 205,0 19,3 9,4% Alingsås 221,7 201,7 20,0 9,9% Askim SDN 322,5 291,8 30,7 10,5% Backa SDN 208,5 190,0 18,5 9,7% Bergsjön SDN 125,6 116,9 8,7 7,4% Biskopsgården SDN 169,9 156,7 13,2 8,4% Centrum SDN 230,1 209,8 20,3 9,7% Frölunda SDN 174,3 161,3 13,0 8,1% Gunnared SDN 159,9 143,9 16,0 11,1% Göteborg 219,2 199,7 19,5 9,8% Härlanda SDN 219,2 201,6 17,6 8,7% Härryda 259,0 233,7 25,3 10,8% Högsbo SDN 190,1 175,5 14,6 8,3% Kortedala SDN 178,9 167,6 11,3 6,7% Kungsbacka 264,0 237,2 26,8 11,3% Kungälv 238,8 216,7 22,1 10,2% Kärra-Rödbo SDN 240,8 221,0 19,8 9,0% Lerum 252,9 230,9 22,0 9,5% Lilla Edet 208,0 190,7 17,3 9,1% Linnéstaden SDN 242,1 217,5 24,6 11,3% Lundby SDN 208,8 188,3 20,5 10,9% Lärjedalen SDN 162,0 145,6 16,4 11,3% Majorna SDN 206,0 189,2 16,8 8,9% Mölndal 245,3 224,5 20,8 9,3% Partille 250,3 227,6 22,7 10,0% Stenungsund 239,4 216,4 23,0 10,6% Styrsö SDN 231,9 205,3 26,6 13,0% Tjörn 232,1 210,2 21,9 10,4% Torslanda SDN 286,6 257,6 29,0 11,3% Tuve-Säve SDN 231,6 212,5 19,1 9,0% Tynnered SDN 239,7 221,3 18,4 8,3% Älvsborg SDN 323,3 290,5 32,8 11,3% Öckerö 236,8 213,0 23,8 11,2% Örgryte SDN 246,4 222,5 23,9 10,7% Göteborgsregionen 237,8 215,9 21,9 10,1% Riket 219,8 201,1 18,7 9,3% 16

19 BILD 7: Medelinkomsten för befolkningen, 20 år, 2005 i tkr. Källa: SCB och Statistikgruppen Göteborgs Stad. Bergsjön SDN 237,8 Torslanda SDN Kungsbacka Härryda Lerum Partille Örgryte SDN Mölndal Linnéstaden SDN Kärra-Rödbo SDN Tynnered SDN Stenungsund Kungälv Göteborgs regionen Öckerö Tjörn Styrsö SDN Tuve-Säve SDN Centrum SDN Ale Alingsås Riket Härlanda SDN Göteborg Lundby SDN Backa SDN Lilla Edet Majorna SDN Högsbo SDN Kortedala SDN Frölunda SDN Biskopsgården SDN Lärjedalen SDN Gunnared SDN ,8 tkr Älvsborg SDN Askim SDN 17

20 Ohälsa Hälsa och ohälsa har stor betydelse för vår välfärd. Ohälsotalet, som är det sätt ohälsa mäts här, är en kvot som visar det genomsnittliga antal dagar som de försäkrade har någon form av ersättning. Reglerna för ersättning har förändrats flera gånger under åren, vilket ibland kan försvåra jämförelse över tid. Reglerna har dock varit oförändrade under mätperioderna , vilket gör jämförelsen möjlig i tabellerna här. Ohälsotalet har varit högre i Göteborgsregionen än för riket i de tre första rapporter med Välfärdsbilder som producerats, åren 1997, 1999 och I rapporten från 2005 redovisades ohälsotalet 2003 och Göteborgsregionen låg då lägre än rikssnittet, för totalen samt för både kvinnor och män. Siffrorna här från 2006 visar att Göteborgsregionen även denna gång har ett lägre ohälsotal än riket för samtliga variabler. Spridningen mellan Göteborgsregionens kommuner och stadsdelar är dock mycket stor, från 21 till 55. I alla kommuner/stadsdelar inom GR är ohälsotalet för kvinnor högre än för män. Samtidigt har ohälsotalet för kvinnor minskat mer än för män i samtliga områden. FAKTA OM OHÄLSOTALET: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen (från 2003 sjuk- och aktivitetsersättning). Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare. Ohälsotalet är en kvot där täljaren är antal ersatta sjukpenningdagar p.g.a. sjukdom, arbetsskada och rehabilitering samt ersatta dagar för förtidspension/sjukbidrag. Alla dagar är omräknade till heldagar, t.ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Nämnaren består av befolkningen i given ålder (tidigare antal försäkrade i given ålder). Därtill kommer personer som uppbär hel förtidspension/sjukbidrag. Från och med 2002 har definitionen av ohälsotal och sjukpenningtal förändrats. Det innebär att det inte är möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden. Definitionen av antal av RFV ersatta dagar (täljaren) har inte förändrats. Förändringarna finns i uttryckets nämnare. Denna är numera större vilket ger lägre ohälsotal/sjukpenningtal. Anledningen är att nämnare från 2002 består av folkmängden i given ålder istället för enbart antalet försäkrade personer. Tabell 8 9: Ohälsotalet, år % Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Förändring Män Kvinnor Totalt Ale 33,8 55,5 33,8 35,1 61,0 47,8-1,3-5,5-14,0 Alingsås 32,2 49,4 40,8 33,8 52,3 43,0-1,6-2,9-2,2 Askim SDN 16,8 28,2 22,6 21,4 34,0 27,9-4,6-5,8-5,3 Backa SDN 38,1 57,1 47,6 42,8 65,6 54,2-4,7-8,5-6,6 Bergsjön SDN 52,7 57,2 54,8 57,1 62,0 59,4-4,4-4,8-4,6 Biskopsgården SDN 47,5 61,2 54,1 55,9 70,7 63,1-8,4-9,5-9,0 Centrum SDN 18,2 28,3 23,0 22,2 33,2 27,5-4,0-4,9-4,5 Frölunda SDN 40,7 57,4 49,1 47,4 68,4 58,2-6,7-11,0-9,1 Gunnared SDN 47,0 62,1 54,4 53,4 68,4 60,7-6,4-6,3-6,3 Göteborg 33,7 44,9 39,3 36,5 48,4 42,4-2,8-3,5-3,1 Härlanda SDN 25,4 35,0 30,2 29,0 37,7 33,4-3,6-2,7-3,2 Härryda 27,0 45,5 36,0 29,7 49,9 39,7-2,7-4,4-3,7 Högsbo SDN 34,3 46,6 40,5 39,8 55,0 47,5-5,5-8,4-7,0 Kortedala SDN 44,3 55,7 49,9 52,0 63,6 57,7-7,7-7,9-7,8 Kungsbacka 22,8 37,1 30,0 25,7 41,2 33,4-2,9-4,1-3,4 Kungälv 29,5 50,4 39,9 33,7 56,6 45,1-4,2-6,2-5,2 Kärra-Rödbo SDN 26,9 46,5 36,8 33,2 53,1 43,3-6,3-6,6-6,5 Lerum 27,1 43,0 35,1 28,3 46,0 37,1-1,2-3,0-2,0 Lilla Edet 40,1 66,0 52,5 41,6 67,0 53,7-1,5-1,0-1,2 Linnéstaden SDN 24,6 32,8 28,8 28,2 37,7 33,0-3,6-4,9-4,2 Lundby SDN 33,9 41,7 37,6 39,7 48,2 43,6-5,8-6,5-6,0 Lärjedalen SDN 40,5 51,4 45,9 45,3 58,0 51,6-4,8-6,6-5,7 Majorna SDN 31,0 38,8 34,9 36,7 42,9 39,9-5,7-4,1-5,0 Mölndal 30,1 45,7 37,8 31,8 49,2 40,5-1,7-3,5-2,7 Partille 30,4 48,7 39,6 32,8 52,2 42,5-2,4-3,5-2,9 Stenungsund 24,3 46,8 35,5 29,1 55,7 42,4-4,8-8,9-6,9 Styrsö SDN 25,0 37,1 31,0 31,8 44,6 38,1-6,8-7,5-7,1 Tjörn 30,5 49,4 39,7 32,9 55,7 44,0-2,4-6,3-4,3 Torslanda SDN 19,3 34,3 26,8 23,4 44,0 33,6-4,1-9,7-6,8 Tuve-Säve SDN 28,6 50,9 39,8 33,9 57,6 45,8-5,3-6,7-6,0 Tynnered SDN 31,6 48,9 40,4 36,8 55,6 46,4-5,2-6,7-6,0 Älvsborg SDN 15,4 26,6 21,0 17,4 32,6 25,1-2,0-6,0-4,1 Öckerö 30,5 47,5 38,8 33,4 53,1 43,0-2,9-5,6-4,2 Örgryte SDN 20,6 30,1 25,4 24,4 34,7 29,6-3,8-4,6-4,2 Göteborgsregionen 31,6 45,6 38,5 34,3 49,9 42,0-2,7-4,3-3,5 Riket 31,9 48,2 39,9 34,8 51,9 43,2-2,9-3,7-3,3 18

21 Älvsborg SDN Askim SDN Centrum SDN Örgryte SDN Linnéstaden SDN Torslanda SDN Härlanda SDN Styrsö SDN Kungsbacka Majorna SDN Lundby SDN Lerum Göteborg Härryda Göteborgsregionen Mölndal Kärra-Rödbo SDN Högsbo SDN Stenungsund Öckerö Riket Partille Tynnered SDN Tjörn Alingsås Kungälv Tuve-Säve SDN Lärjedalen SDN Ale Kortedala SDN Backa SDN Bergsjön SDN Frölunda SDN Biskopsgården SDN Gunnared SDN Lilla Edet 31,6 31,9 45,6 48,2 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 BILD 8: Ohälsotalet, år, Källa: Försäkringskassan samt Statistikgruppen Göteborgs Stad. Centrum SDN Askim SDN Älvsborg SDN Linnéstaden SDN Torslanda SDN Örgryte SDN Styrsö SDN Härlanda SDN Kungsbacka Antal ersatta dagar 38, Kärra-Rödbo SDN Härryda Stenungsund Lerum Majorna SDN Lundby SDN Ale Mölndal Kungälv Tuve-Säve SDN Tjörn Partille Göteborg Öckerö Göteborgs regionen ,5 BILD 9: Ohälsotal, år, uppdelat på män och kvinnor, för Sorterat efter ohälsotal för kvinnor. Alingsås Högsbo SDN Tynnered SDN Riket Frölunda SDN Backa SDN Lärjedalen SDN Lilla Edet Kortedala SDN Bergsjön SDN Gunnared SDN Biskopsgården SDN Antal ersatta dagar 75 Källa: Försäkringskassan samt Statistikgruppen Göteborgs Stad. 50 Kvinnor Män

22 Ohälsa bland unga är något som uppmärksammas allt mer. Under tider då sjukskrivningar har ökat kan man se att personer tidigt i sitt arbetsliv blir sjukskrivna i allt högre utsträckning. Variabeln ohälsotalet för åldrarna år togs fram första gången i rapporten 2002 och då för år Då visade statistiken mycket höga tal. Definitionen av ohälsotalet har ändrats sedan dess (se faktaruta om Ohälsotal). Förändringen innebär att kvoten blir lägre och det påverkar dels ohälsotalet totalt sett men särskilt ohälsotalet för unga, då få personer i de lägre åldrarna i åldersgruppen arbetar, främst på grund av studier hade Göteborgsregionen ett högre ohälsotal för unga än riket, men för 2003 och 2006 är situationen den omvända. Det som gör ohälsotalet för unga särskilt intressant i det här sammanhanget är att kommunerna/stadsdelarna hamnar i en annan rangordning än för övriga variabler i rapporten, se bild Samtliga kranskommuner, utom Kungsbacka och Härryda, hamnar över medel för Göteborgsregionen. Precis som för ohälsotalet totalt sett så är unga kvinnors ohälsotal överlag högre än för unga män. Här finns dock några undantag där situationen är omvänd eller där ohälsotalet för könen är relativt lika. FAKTA OM OHÄLSOTALET: Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen (från 2003 sjuk- och aktivitetsersättning). Ohälsotalet innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare. Ohälsotalet är en kvot där täljaren är antal ersatta sjukpenningdagar p.g.a. sjukdom, arbetsskada och rehabilitering samt ersatta dagar för förtidspension/sjukbidrag. Alla dagar är omräknade till heldagar, t.ex. två dagar med halv ersättning blir en dag. Nämnaren består av befolkningen i given ålder (tidigare antal försäkrade i given ålder). Därtill kommer personer som uppbär hel förtidspension/sjukbidrag. Från och med 2002 har definitionen av ohälsotal och sjukpenningtal förändrats. Det innebär att det inte är möjligt att göra jämförelser bakåt i tiden. Definitionen av antal av RFV ersatta dagar (täljaren) har inte förändrats. Förändringarna finns i uttryckets nämnare. Denna är numera större vilket ger lägre ohälsotal/sjukpenningtal. Anledningen är att nämnare från 2002 består av folkmängden i given ålder istället för enbart antalet försäkrade personer. Tabell 10 11: Ohälsotalet för unga år. % Förändring Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Ale 9,4 13,0 11,1 10,9 15,4 13,1-1,5-2,4-2,0 Alingsås 9,9 12,6 11,2 11,1 16,1 13,5-1,2-3,5-2,3 Askim SDN 5,9 4,9 5,4 6,5 8,7 7,6-0,6-3,8-2,2 Backa SDN 8,4 8,2 8,3 8,3 13,0 10,6 0,1-4,8-2,3 Bergsjön SDN 9,9 10,4 10,1 10,4 9,6 11,2-0,5 0,8-1,1 Biskopsgården SDN 8,7 10,6 9,7 9,2 10,4 9,8-0,5 0,2-0,1 Centrum SDN 2,6 5,1 3,8 3,7 6,3 4,9-1,1-1,2-1,1 Frölunda SDN 10,7 6,8 8,8 11,3 9,1 10,2-0,6-2,3-1,4 Gunnared SDN 11,0 11,0 11,0 9,7 13,1 11,4 1,3-2,1-0,4 Göteborg 6,6 7,9 7,2 7,3 9,4 8,4-0,7-1,5-1,2 Härlanda SDN 5,2 7,5 6,4 6,5 9,4 8,0-1,3-1,9-1,6 Härryda 7,9 9,9 8,8 9,2 11,9 10,5-1,3-2,0-1,7 Högsbo SDN 6,9 8,4 7,6 7,2 10,2 8,7-0,3-1,8-1,1 Kortedala SDN 8,0 9,0 8,5 9,5 9,5 9,4-1,5-0,5-0,9 Kungsbacka 7,3 8,7 8,0 8,8 10,2 9,5-1,5-1,5-1,5 Kungälv 9,2 10,9 10,1 13,0 14,0 13,5-3,8-3,1-3,4 Kärra-Rödbo SDN 9,1 15,4 12,3 13,3 17,1 15,2-4,2-1,7-2,9 Lerum 9,3 10,8 10,0 9,3 12,2 10,7 0,0-1,4-0,7 Lilla Edet 10,6 14,4 12,4 8,9 12,2 10,5 1,7 2,2 1,9 Linnéstaden SDN 5,6 6,8 6,3 5,8 8,2 7,0-0,2-1,4-0,7 Lundby SDN 6,3 8,8 7,6 6,8 10,9 8,9-0,5-2,1-1,3 Lärjedalen SDN 8,1 10,3 9,2 11,0 10,9 10,9-2,9-0,6-1,7 Majorna SDN 5,1 7,2 6,2 6,3 9,9 8,2-1,2-2,7-2,0 Mölndal 8,5 10,1 9,3 9,5 12,5 11,0-1,0-2,4-1,7 Partille 9,4 12,5 10,9 9,2 13,8 11,4 0,2-1,3-0,5 Stenungsund 8,3 11,6 9,9 9,3 14,6 11,9-1,0-3,0-2,0 Styrsö SDN 7,2 7,8 7,5 5,6 8,1 6,8 1,6-0,3 0,7 Tjörn 8,4 10,2 9,2 6,7 13,6 10,0 1,7-3,4-0,8 Torslanda SDN 5,4 6,7 6,0 7,3 8,9 8,1-1,9-2,2-2,1 Tuve-Säve SDN 6,8 8,9 7,8 9,5 8,8 9,2-2,7 0,1-1,4 Tynnered SDN 9,8 10,0 9,9 11,0 11,4 11,2-1,2-1,4-1,3 Älvsborg SDN 6,5 5,6 6,1 5,0 3,9 4,5 1,5 1,7 1,6 Öckerö 7,3 10,9 9,0 11,1 14,1 12,5-3,8-3,2-3,5 Örgryte SDN 4,6 6,0 5,3 4,8 7,5 6,2-0,2-1,5-0,9 Göteborgsregionen 7,9 9,6 8,8 8,3 11,2 9,8-0,4-1,6-1,0 Riket 8,0 10,0 9,0 8,9 12,2 10,5-0,9-2,2-1,5 20

23 Askim SDN Centrum SDN Älvsborg SDN Örgryte SDN Torslanda SDN Linnéstaden SDN Frölunda SDN Majorna SDN Härlanda SDN Styrsö SDN Göteborg Backa SDN Högsbo SDN Kungsbacka Lundby SDN Tuve-Säve SDN Kortedala SDN Göteborgsregionen Härryda Riket Tynnered SDN Mölndal Tjörn Lärjedalen SDN Bergsjön SDN Biskopsgården SDN Lerum Öckerö Kungälv Gunnared SDN Stenungsund Partille Alingsås Ale Lilla Edet Kärra-Rödbo SDN 7,9 8 9,6 10 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2007 BILD 10: Ohälsotalet för unga, år, Källa: Försäkringskassan samt Statistikgruppen Göteborgs Stad. Majorna SDN Älvsborg SDN Torslanda SDN Askim SDN Örgryte SDN Centrum SDN Antal ersatta dagar 8,8 Kortedala SDN Backa SDN Kungsbacka Tuve-Säve SDN Lundby SDN Högsbo SDN Styrsö SDN Göteborg Härlanda SDN Linnéstaden SDN Göteborgs regionen Härryda Frölunda SDN 5 8, Lilla Edet Kärra-Rödbo SDN Alingsås Ale Gunnared SDN Partille Kungälv Bergsjön SDN Lerum Tynnered SDN Stenungsund Biskopsgården SDN Mölndal Tjörn Lärjedalen SDN Riket Öckerö BILD 11: Ohälsotal, år, uppdelat på män och kvinnor för Sorterat efter ohälsotal för kvinnor. Antal ersatta dagar 16 Källa: Försäkringskassan samt Statistikgruppen Göteborgs Stad. Män Kvinnor

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2012 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2012 Här presenteras den sjätte generationen av Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Läs mer

Här presenteras den tredje generationens Välfärdsbilder

Här presenteras den tredje generationens Välfärdsbilder En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2001 2002 Andra upplagan november 2002 Välfärdsbilder i Göteborgsregionen 2002 Här presenteras den tredje generationens Välfärdsbilder i Göteborgsregionen.

Läs mer

Alla stadsdelar. Markanvändning Resor Färdmedelsförändring nuläget*->2035. Arbetsmaterial

Alla stadsdelar. Markanvändning Resor Färdmedelsförändring nuläget*->2035. Arbetsmaterial Alla stadsdelar Boende: 683 600 (+33%) Arbetsplatser: 356 600 (+22%) Andel av totalt antal resor: 100% Färdmedelsförändring nuläget*->2035 Bil: 43% -> 25% Koll: 32% -> 44% GC: 26% -> 31% HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder

Göteborgs Stads 10 nya stadsdelsnämnder Befolkningsdata och sociala indikatorer Göteborgs Stads 1 nya stadsdelsnämnder 21-1-28 Göteborgs stadskansli, Samhällsanalys & Statistik. Köpmansgatan 2, 44 82 GÖTEBORG Jan Kaaling. 31-36 8 245. jan.kaaling@stadshuset.goteborg.se.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Socialbidrag. Utvecklingen i Göteborgsregionen. Januari augusti 2003. Överkonsumtion + Saknar barnomsorg + Övrigt 4% (3 % jan aug 2002)

Socialbidrag. Utvecklingen i Göteborgsregionen. Januari augusti 2003. Överkonsumtion + Saknar barnomsorg + Övrigt 4% (3 % jan aug 2002) Socialbidrag Utvecklingen i Göteborgsregionen Januari augusti 2003 Överkonsumtion + Saknar barnomsorg + Övrigt 4% (3 % ) Relaterat till andra bidrag 22% (27 % ) Relaterat till arbetslöshet 33% (34 % jan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen

Välfärdsbilder i Göteborgsregionen Välfärdsbilder i Göteborgsregionen En rapport från Göteborgsregionens kommunalförbund 2001-2002 Bild 1 Andel personer i öppen arbetslöshet och i konjunkturberoende program (bef. 16-64 år), januari 2001.

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden.

Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet på landsbygden. Norrköpings explorer Variabler i vyn Stadsdelar i Norrköping Källa: Statistiska centralbyrån Andelarna beräknas av befolkningen inom respektive delområde. Invånare; Antal invånare i stadsdelen/delområdet

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 999- Befolkningens åldersfördelning 999 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från 999 Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg

Statistikbilaga. 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Statistikbilaga 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg Bilaga 8: Mer om skillnader I denna bilaga presenteras diagram som beskriver skillnaderna i livsvillkor och hälsa i Göteborg inom följande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR

Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR Kartläggning av ensamkommande barn i olika boende inom GR per maj OM KARTLÄGGNINGEN Kartläggningen baseras på uppgifter erhållna från samtliga GR-kommuner under perioden 9. Göteborgs uppgifter har erhållits

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD

SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD UPPDATERAD APRIL 2015 SOCIOEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR I KARLSTAD BILAGA TILL KARLSTADS KOMMUNS FOLKHÄLSOSTRATEGI karlstads kommun I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 33 33 33 33 33 3 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv M

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 3 33 33 33 33 33 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007

Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvanor i Göteborgsregionen MAJ 2007 Resvaneundersökningen Resvaneundersökningen, RVU har genomförts i samverkan mellan Göteborgs Stad Trafikkontoret, Vägverket och Västtrafik. Det är en undersökning

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre

FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI. Sveriges äldre FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT PROGRAM VID GÖTEBORGS UNIVERSITET & FOLKHÄLSOKOMMITTÉNS KANSLI Sveriges äldre En statistisk sammanställning över den åldrande befolkningen med utgångspunkt i Västra Götaland Sara

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013 Falun 8 november 2013 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län oktober 2013 9 945 (7,5 %) 4 468 kvinnor (7,1 %) 5 477 män (7,8 %) 2 484 unga 18-24 år (16,2 %) (Andel

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN

BEFOLKNING 6 VAGGERYDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 13 1 9 1 1 7 1 1 1 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 3-1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 17 3 7 9 11 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 3 Ålder uell fördelning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN

BEFOLKNING 4 HABO KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som.

Andreas Mångs, juni Halmstad, 14. Analysavdelningen. Den svenska. sig exportföretag. knaden. Detta. än normalt. ekonomin som. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 juni 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna i arbetslösa i Hallands län, april 2013 9 445 (6,3 %) 4 495 kvinnor (6,2

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 7 7 7 7 7 7 7 9 7 9 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ]

Scenkonst i Västsverige Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Scenkonst i Västsverige 2011 Josefine Bové [ SOM-rapport nr 2012:26 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige... 5 Tabell 1 Besök på Göteborgsoperan och Göteborgs stadsteater

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 7 9 9 9 9 3 9 9 1 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Scenkonst i Västsverige

Scenkonst i Västsverige Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 2013-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 Omsättning till arbete i fortfarande på en högre nivå än i riket Under september påbörjade 1 526 personer av

Läs mer

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering

Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg. Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Meddelande 3:2012 Trafikkontoret/Strategisk planering Studie av trängselskattens effekter på parkeringsbehovet i Göteborg Konsult: Beställare:

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Rehabilitering: Återanpassa Habilitering: Namn på organisationen Namn på innehåll /metod Namn på individens egen process/att skickliggöra sig Verksamhetsidé

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 9 9 9 9 9 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN

BEFOLKNING 1 ANEBY KOMMUN Andel BEFOLKNING 1 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN

BEFOLKNING 7 JÖNKÖPINGS KOMMUN Andel BEFOLKNING 7 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 13 13 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari 2014 2014-02-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län januari 2014 14 939 (11,2 %) 6 880 kvinnor (10,7 %) 8 059 män (11,5 %) 3 594 unga 18-24 år (22,0 %) (Andel av

Läs mer

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland

Rapport 2007:49. Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 Anmälningar om missförhållanden inom handikappomsorgen 2006 Anmälningar enligt LSS och SoL i Västra Götaland Rapport 2007:49 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Lars-Erik Gotthard Utgivare:

Läs mer

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008

SDN Statistik. Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 SDN Statistik Särtryck ur stadsdelsvisa beskrivningar mars 2008 Översiktsplaneavdelningen februari 2008 Stadsbyggnadskontoret s kommun Följande sidor är ett särtryck ur de stadsdelsvisa beskrivningarna.

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 3 3 3 3 3 3 33 33 33 33 33 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Scenkonst i Västsverige 1995 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:24] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 2c Tabell

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN

BEFOLKNING # JÖNKÖPINGS LÄN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring 27-21 Befolkningens åldersfördelning 21 3 32 3 347 34 342 34 337 33 332 33 27 29 211 213 2 1 2 3 4 7 8 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 21 Folkmängdsförändring

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

Tvångsvård av missbrukare

Tvångsvård av missbrukare Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 En sammanställning av länsrätternas domar och beslut 2002:30 Tvångsvård av missbrukare i Västra Götaland 2001 Publikation 2002:30 ISSN 1403-168X Layout

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002

Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 Barnavårdsanmälningar och utredningar 2002 2002:31 Barnavårdsanmälningar och utredningar Publikation 2002:31 ISSN 1403-168X Rapporten sammanställt av: Birgitta Hettne Layout omslag: Kerstin Janson Produktion:

Läs mer

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg

Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Livsstil, identitet, service och livstillfredsställelse i Göteborg Resultat från Väst-SOM-undersökningen 1992-2005 Oktober 2006 Lennart Nilsson 031-773 1595 (lennart.nilsson@spa.gu.se) Rudolf Antoni 031-773

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ]

Scenkonst i Västsverige Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Scenkonst i Västsverige 1995 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:11 ] Innehåll Information om den regionala SOM-undersökningen i Västsverige s. 3 5 Tabeller Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer