Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för allmänheten Plats Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba Ärenden Justering 1 Ettårsplan Lägesrapport genomlysning central förvaltning 3 Delårsrapport 2 4 Ekonomisk uppföljning augusti 5 Verksamhetsfunktionsprogram Myran, Måsen, Opalen, Prästkragen 6 Svar på motion (MP) - Ge barnen en giftfri vardag 7 Svar på remiss - Kreativa Botkyrka 8 Rapport om sommarskolan

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden Studieresa till Indien, Banslättsskolan 10 Sammanträdesordning Förvaltningschefen informerar Redovisning av delegeringsbeslut Anmälningsärenden

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/20:109 1 Ettårsplan 2014 (UF/20:109) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ettårsplan 2014.

4 1 [23] Utbildningsnämnden Mål och budget Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

5 2 [23] Ettårsplan 2014 för utbildningsnämnden Innehåll och uppdrag... 5 Samlad analys av uppdrag och nuläge... 5 Verksamhetsresultat... 7 Gymnasieskolan... 8 kvinnor... 8 män... 8 totalt... 8 Preliminärt betyg 20: Betyg Betyg Preliminär behörighet till högskolan % % %... 8 Behörighet till högskolan % % %... 8 Behörighet till högskolan % % %... 8 Grundskolan årskurs flickor... 8 pojkar... 8 Preliminärt meritvärde 20: Meritvärde Meritvärde Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8

6 BOTKYRKA KOMMUN 3 [23] Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8 Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8 Resurser... 8 Väsentliga områden... 9 Sammandrag drift- och investeringsbudget... 9 Nämndens mål och åtaganden Målområde Medborgarnas Botkyrka Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor... Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Målområde Framtidens jobb Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6) Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering Målområde Grön stad i rörelse Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Målområde Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål Fossilbränslefri kommunal organisation senast Resursfördelning (preliminär) Slutgiltigt beslut om resursfördelning fattas av utbildningsnämnden i november Driftbudget verksamhetsnivå Investeringar... 23

7 BOTKYRKA KOMMUN 4 [23] Läsanvisning till Ettårsplan 2014 Denna ettårsplan skiljer sig lite från de tidigare. Den innehåller mindre av resonerande eller förklarande text, utan går direkt på nämndmål och mätbara mål. Indikatorer står för de företeelser som vi bedömer bidrar till effekten på målet även om det inte går att påvisa med ett enkelt orsakssamband. Åtaganden beskriver vad som ska göras för att bidra till att målet uppfylls. När vi i ett åtagande skriver utbildningsförvaltningen ska står det för helheten, alla nivåer. När vi avser central förvaltning skriver vi det, liksom några åtaganden är riktade till chefer eller enheter. Skolväsendet är samlingsnamnet för alla verksamheter som utbildningsnämnden omfattar. Skola står för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Undervisning äger rum inom hela skolväsendet, vilket är vad Skollagen säger. Nummer och bokstäver på målen följer kommunledningsförvaltningens föreskrifter, så att ordningen avser målområde:mål i flerårsplanen:nämndmål. Så till exempel ska 1:2:c läsas: Första målområdet, andra målet i flerårsplanen, tredje nämndmålet. I våra tabeller över enkätsvar återger vi ibland ett index. Det står för en grupp frågor som bearbetats gemensamt för att få fram en indikator på vida begrepp som inflytande eller hälsa. Index-siffran ska tolkas som att 100 vore bästa tänkbara resultat. Bilaga: s volymer och omfattning

8 BOTKYRKA KOMMUN 5 [23] och uppdrag Utbildningsnämnden ansvarar för 46 förskolor, 21 grundskolor med grundsärskola, skolbarnsomsorg och kommungemensamma grupper, samt tre gymnasieskolor med gymnasiesärskola. Vid årets början fanns barn och elever i kommunalt driven utbildningsverksamhet. har också uppföljningsansvar för enskilt drivna förskolor/pedagogisk omsorg. Centralt placerade på förvaltningen finns enheter för administration, utveckling och utvärdering samt specialistinsatser. All verksamhet styrs av Skollagen, läroplaner och kursplaner, och av utbildningsnämndens ettårsplan. Samlad analys av uppdrag och nuläge I juni 20 fastställde utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen som beskrev kvaliteten per skolform och som också sammanfattade fyra prioriterade områden att arbeta vidare med under Utgångspunkten för prioriteringen var vilka områden förvaltningen bedömde som viktigast för elevernas fortsatta ökade måluppfyllelse. Detta utifrån insamling och analys av resultat från varje skolform, analys av förskolornas och skolornas dokumenterade kvalitetssammanfattningar, Skolinspektionens påpekanden vid regelbunden tillsyn hösten 20 samt kvalitetsdialoger mellan förvaltningsledning och enheterna. Vi finner att det är av största vikt att utveckla undervisningen på ett sådant sätt att alla verksamheter inom skolväsendet i Botkyrka kan leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag: att utjämna skillnader och ge alla samma möjligheter. Områden som prioriterades i kvalitetsredovisningen systematisk utveckling av undervisningen genom bland annat genom användande av digitala verktyg språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer inkluderande arbetssätt i alla skolformer stöd till enheterna i arbetet med att analysera och utvärdera på lokal nivå Utöver dessa fyra prioriterade områden, som är direkt kopplade till kärnverksamheten, har utbildningsförvaltningen flera stora utmaningar som får stor påverkan på verksamheten. Ett antal omfattande förändringsarbeten som kommer att beröra hela förvaltningen ska implementeras och genomföras under En effektiv organisation uppvisade ett stort budgetunderskott 20, vilket resulterade i att revisionsföretaget PwC (tidigare PricewaterhouseCoopers) fick i uppdrag att granska förvaltningens uppföljningsprocesser. Granskningen visade ett antal områden som är nödvändiga att bearbeta för att ekonomin ska vara under kontroll kommande år. Det handlar bland annat om att på ett omfattande sätt förändra utbildningsförvaltningens ekonomiska

9 BOTKYRKA KOMMUN 6 [23] uppföljningsprocesser, vilket kan beskrivas som ett nytt synsätt på vad det innebär att vara budgetansvarig chef i utbildningsförvaltningen och en ökad träffsäkerhet i de ekonomiska prognoserna. Arbetet berör samtliga nivåer i förvaltningen och vår bedömning är att det kommer att kräva tid och energi under 2014, men också att det på sikt kommer att resultera i en tydligare ekonomistyrning som ger större säkerhet i hanteringen av ekonomin, vilken även ger arbetslättnader. fick av utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 20 genomföra en genomlysning av central förvaltning med syftet att den ska minska i omfång. Nämnden ville därmed säkerställa att så stor del av resurserna som möjligt går ut till förskolor och skolor. Under 2014 ska förvaltningen organiseras enligt nämndens viljeinriktning om omfång, och enligt förvaltningschefens uppfattning om hur organisationen bäst uppfyller kraven på Botkyrka som huvudman och samtidigt motsvarar verksamheternas behov av stöd för sin utveckling. En del i detta arbete är att definiera de värden och insatser som har gjort Botkyrka till en bra förskole- och skolkommun i framkant av skolutvecklingen. Medarbetarnas kompetens och behörighet En stor och avgörande utmaning för kvaliteten i våra förskolor och skolor är hur vi kommande år lyckas bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Befolkningstillväxten medför ett ökande behov av förskola och skola, med den följden att också behovet av kompetenta och behöriga medarbetare ökar. Utmaningen består i att alla våra kompetenta medarbetare väljer att vara kvar i Botkyrka och att vi också lyckas nyrekrytera skickliga medarbetare i den utsträckning som behövs. Legitimationslagstiftningen för lärare, som träder i kraft 2015, innebär att vi behöver strategier för att konkurrera med närliggande kommuner om behöriga lärare. Kompetensförsörjningsfrågan behöver bearbetas på flera olika nivåer, där både lönen och det inre arbetet på varje enhet kan vara viktiga konkurrensmedel. Vi ser att det är av största vikt att stödja cheferna i såväl deras pedagogiska ledarskap som i deras chefskap. Detta för att alla medarbetare ska känna att de har en god arbetsmiljö och ett tydligt och rimligt uppdrag, så att varje medarbetare är delaktig och vill medverka till att verksamheten når sina mål. Ändamålsenliga, funktionella lokaler Ytterligare stora utmaningar som vi vill prioritera att arbeta med under 2014 är frågor som bara delvis ägs av utbildningsförvaltningen standarden på våra lokaler och behovet av fler lokaler, funktionskostnaden för IKT samt risktagandet vid barn- och elevexpansion. Eftersom Botkyrkas befolkning växer krävs nybyggnation av förskole- och skollokaler, liksom renovering av gamla lokaler. Under 20 gjordes en lokalinventering som beskriver skolornas totala ytor, ytor och antal rum för olika typer av verksamheter, byggår, ombyggnadsår, elevutveckling, antal modersmål, paviljonger, toaletter, samt förvaltarnas byggnadsstandardsbedömning. Denna inventering ligger till

10 BOTKYRKA KOMMUN 7 [23] grund för kommande planerade renoveringar. Planeringen för lokaler ska anpassas efter rådande läroplaner för att ge barn och unga goda lärmiljöer. Det ska därtill präglas av hållbarhetstänkande och kostnadseffektivitet, samt ta tillvara arbetsmiljömässiga erfarenheter. Barn- och elevexpansionen får till följd att central förvaltnings beställarbudget ständigt visar underskott. Det är en svårighet för utbildningsnämnden att risktagande som befolkningsökningen innebär, är placerat i vår budget. I dessa frågor avser utbildningsförvaltningen att aktivt medverka till bra lösningar i samverkan med övriga förvaltningar. Verksamhetsresultat Gymnasieskolans betygsresultat är något högre än förra året, men av erfarenhet vet vi att andelen som får högskolebehörighet är tämligen statisk över tid och håller sig runt 80 procent av de elever som får slutbetyg. Också resultaten i riket är stabila, så att den nationella bilden och vår placering i jämförelse med andra kommuner inte förändras märkbart. Detsamma gäller för skillnaden i resultat mellan kvinnor och män. För grundskolan redovisar vi de preliminära betygsresultaten våren 20. Behörigheten till gymnasieskolan ökade med 2.4 procentenheter till 80.3 procent, och ytterligare 21 stycken elever blev sedan behöriga efter sommarskolan. Även det genomsnittliga meritvärdet ökade, men andelen elever som fick betyg i alla ämnen sjönk något. Årets resultat i årskurs 9 är därmed något bättre än förra året vad gäller behörighet och meritvärde. Man kan dock notera att pojkarnas meritvärde höjts medan flickornas sjunkit. Variationerna mellan skolor och klasser är fortsatt stor. Tabellerna visas på nästa sida.

11 BOTKYRKA KOMMUN 8 [23] Gymnasieskolan kvinnor män totalt Preliminärt betyg 20: Betyg Betyg Preliminär behörighet till högskolan % 78 % 79 % Behörighet till högskolan % 76 % 79 % Behörighet till högskolan % 82 % 85 % Grundskolan årskurs 9 flickor pojkar Preliminärt meritvärde 20: Meritvärde Meritvärde Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 78 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 75 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 82 % Resurser Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en total nettobudget för 20 med 2 082,2 miljoner kronor. I detta ingår ordinarie budget och några beslut med ombudgetering och tilläggsbudget. Fullmäktige beslutade i juni om en nettobudget för 2014 om 2 146,4 mkr. I detta ingår en ramjustering med -5,5 mkr och ett effektiviseringskrav om -10,8 mkr. Med utgångspunkt från det stora underskottet för 20 arbetar nu utbildningsnämnden aktivt för att successivt anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden. Flera åtgärder har vidtagits för att få en budget i balans, men det vi kan se är att de inte räcker till för att få balans i ekonomin för 20. Generellt finns i dag en mycket återhållsam grundinställning till kostnader inom alla verksamheter. Prognosen för hela 20 pekar i delårsrapporten till och med augusti på ett underskott med cirka - 14 mkr. De enheter som har stora underskott arbetar vidare med detta med ambitionen att budgeten ska vara i balans På uppdrag av utbildningsnämnden pågår nu en samlad översyn av central förvaltning med målet att effektivisera processerna, vilket kommer att innebära sänkta ambitioner eller till och med att vissa aktiviteter tas bort. Målsättningen är att kunna erbjuda ett tillräckligt gott stöd till verksamheten, men till lägre kostnad.

12 BOTKYRKA KOMMUN 9 [23] Våra grundskolor har i många fall svårt att få sin ekonomi att gå ihop trots hårt arbete. Inom Norra Botkyrka har det under hösten blivit extra besvärligt där två nyöppnade fristående skolor i närområdet tydligt påverkar elevantalet i nästan samtliga av områdets kommunala skolor. I området Norra Botkyrka är det i höst cirka 100 fler elever än vad som budgeterats som börjat i olika fristående skolor. Två av våra tre gymnasieskolor har trots hårt arbete inte lyckats få balans i ekonomin för 20. Tillsammans beräknar de ett underskott med cirka -4 mkr. Det finns även några områden där den ekonomiska situationen känns extra svårhanterlig och där vi som nämnd och förvaltning delvis är låsta av interna principer i kommunen. Ett av dessa områden är våra kostnader för ITutrustning (funktionskostnader). Med den prismodell som kommunen i dag tillämpar, hamnar vår utbildningsverksamhet i konflikt mellan ekonomiska prismodeller och nödvändigheten att utnyttja ett modernt IT-stöd i elevernas lärande. I prognosen för delårsrapporten per augusti bedömer vi ett stort underskott för IT-utrustning (funktionskostnader) för 20. Detta trots att vi höjt budgeten och under hösten genomfört en inventering där vi uppdaterar våra register med endast aktuell utrustning. Här vill vi fortsätta en dialog med centrala företrädare om modell för prissättning av våra skoldatorer. Väsentliga områden Utifrån samlad analys av uppdrag och nuläge kommer utbildningsnämnden under kommande verksamhetsår att prioritera Systematisk utveckling av undervisningen (vilket rymmer de nämnda prioriteringarna: språkutvecklande arbetssätt, inkluderande arbetssätt, stöd i analys och utvärdering, digital användning) En effektiv organisation Medarbetarnas kompetens och behörighet Ändamålsenliga, funktionella lokaler Sammandrag drift- och investeringsbudget Miljoner kronor Verksamhetens intäkter(+) Verksamhetens kostnader (-) Bokslut Bokslut Budget Budget ,4 271, , , Nettokostnad (+/-) -1855, , Nettoinvesteringar (+/-) ,1

13 BOTKYRKA KOMMUN 10 [23] Nämndens mål och åtaganden Målområde Medborgarnas Botkyrka Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Nämndmål 1:1:a På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen Indikatorer Indikator Utfall 20 Kvinnor Män Utfall 20 Kvinnor Män Index för reellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät Index för reellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät Åtagande Förskolan ska organisera verksamheten så att alla barn oavsett kön får möjlighet att göra egna val i sitt utforskande, undersökande lärande ska se till att barn och elever ges kontinuerlig möjlighet att utvärdera undervisningen och att resultatet tillvaratas i utvecklingen av lärprocessen Nämndmål 1:1:b På alla skolor finns forum för formellt elevinflytande 1 Mätbart nämndmål Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål 2014 Antal skolor som har ett eller flera forum för formellt inflytande Samtliga 1 Med formellt inflytande avses enligt elevenkäten rådsverksamhet och andra valda eller utsedda forum av flera elever och vuxna, medan reellt elevinflytande bygger på elevens relation till pedagogerna och uttrycks genom dialog om elevens studiesituation.

14 BOTKYRKA KOMMUN 11 [23] Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Index för formellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät Index för formellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät Nämndmål 1:1c Varje enhet har en väl fungerande kommunikation mellan barn/eleverpersonal-vårdnadshavare Åtagande centralt ska skaffa en god överblick samt därefter samordna och effektivisera kommunens digitala system så att de möter enheternas och brukarnas behov och ger förutsättningar för en väl fungerande kommunikation ska arbeta för att vårdnadshavare känner sig väl bemötta och att det i varje kontakt finns en vilja att tillvarata vårdnadshavarens engagemang för att förbättra verksamheten s arbete ska präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

15 BOTKYRKA KOMMUN [23] Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor Nämndmål 1:2:a Botkyrkas förskolor, fritidshem och skolor har ett inkluderande arbetssätt Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Andel elever i kommunövergripande grupper Andel barn/elever med externa placeringar Andelen elever som lämnar årskurs 9 med behörighet till gymnasiet Andelen elever med betyg i alla ämnen i årskurs % 19% 81% 0.8 % 15% 85% 0.4 % 26% 74% 0.5 % 14% 86% 82 % 81 % 82 % 78 % 81 % 75 % 69 % 70 % 68 % 67 % 72 % 64 % Åtagande centralt och de skolenheter som deltar i forsknings- och utvecklingsprogrammet IFOUS ska bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i utvecklandet av inkluderande lärmiljöer centralt ska bidra med kunskaper och stöd i arbetet med att inkludera alla barn/elever centralt ska i dialog med grundskolans rektorer se till att resurserna fördelas så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver även under vistelsen på fritidshem

16 BOTKYRKA KOMMUN [23] Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Nämndmål 1:3:a Skolor och förskolor i Botkyrka stimulerar alla barn/elever oavsett kön till en bättre hälsa Mätbart nämndmål Mätbart mål Förskolor och skolor serverar ekologisk kost till minst 28 procent Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål % 22.1 % 28 % 30 % Åtagande ska bland annat genom elevhälsoarbetet bidra till varje barns/elevs psykiska välbefinnande Varje skola ska säkra sina rutiner för frånvarorapportering i V-klass ska i sitt arbete verka för att rökningen minskar bland skolungdom ska följa upp att varje enhet har en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling för var och en av sina ingående verksamheter, och att planen hålls levande genom återkommande kartläggning och uppföljning Indikatorer Indikator svar i hälsoenkäten Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv* Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv 91% 91% 88% 90% 85% 90% 86% 94% % 98% 92 % 97% 88% 99% Fler indikatorer följer på nästa sida.

17 BOTKYRKA KOMMUN 14 [23] Indikator svar i Ungdomsenkäten Utfall 20 Flickor Pojkar Utfall 2014 Flickor Pojkar Elever i årskurs 9 som röker dagligen Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 9 Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 2 på gymnasiet 14 Enkäten genomförs inte Enkäten genomförs inte *frågan var inte med i enkäten år Målområde Framtidens jobb Nämndmål 2:a bidrar till att det finns kompetenta kvinnor och män på morgondagens arbetsmarknad Åtagande ska bredda yrkesintroduktionsprogrammen ( Speedshop med flera) för att bättre fånga upp de elever som inte går ett nationellt program Gymnasieskolan ska utveckla sitt samarbete med näringslivets intressenter för att öka möjligheten till arbetstillfällen ska i samarbete med Avux/ Jobbpaket möjliggöra för fler unga kvinnor och män att komma i arbete ska undersöka möjligheten att i samverkan med folkhögskolor ge fler unga chansen att fullfölja sina gymnasiestudier

18 BOTKYRKA KOMMUN 15 [23] Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar Nämndmål 3:6:a Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas för att ge alla elever, oavsett kön, goda förutsättningar för lärande, samt för att ge alla skolelever möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat Mätbart nämndmål (kommunala skolor) Mätbart mål Andel behöriga till gymnasieskolan ska öka Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för andel elever som uppnått målen * i Skolverkets analysverktyg SALSA (årskurs 9) Antal skolor som erbjuder läxhjälp/studiestöd inom eller i anslutning till skoldagen Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 81,5 % 77,9 % - 83 % 67 % 75% 77 % Ingen mätning har gjorts Mål 2014 Samtliga * Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd/e eller högre, i samtliga ämnen Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Meritvärdet årskurs 6 Meritvärde årskurs Meritvärde årskurs 3, gymnasiet 14,1 14,6,7,4,9,9

19 BOTKYRKA KOMMUN 16 [23] Åtagande Varje förskolechef och rektor ska kontinuerligt utvärdera undervisningen och resultatet av utvärderingen ska omsättas i utveckling av lärprocessen centralt ska undersöka möjligheten att ta fram en Botkyrkamodell för att följa progressionen i barns och elevers lärande från förskola till gymnasium ska verka för att barn och ungdomar får en likvärdig bedömning och betygssättning mellan och inom skolorna ska undersöka möjligheten att erbjuda studiehandledning i matematik och naturvetenskap på de tre stora modersmålen i ett antal skolor centralt ska fortsätta med särskilda kvalitetsdialoger på skolor med särskoleklasser och med särskilda undervisningsgrupper, med fokus på lärandet och elevernas kunskapsutveckling ska utveckla, samordna och sprida goda exempel inom fritidshemmen som ett stöd i att höja kvaliteten centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6) Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer Nämndmål 3:6:b Förskolorna organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön möter läroplanens prioriterade ämnen (språk, matematik, naturvetenskap och teknik), i enlighet med kommunens program för lärmiljöer Åtagande Förskolechef ska följa upp det av nämnden beslutade programmet för lärmiljöer centralt ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för förskolechefer och pedagoger

20 BOTKYRKA KOMMUN 17 [23] Nämndmål 3:6:c Fritidshemmen organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön ges möjligheter till språkutveckling och aktiviteter som stödjer och kompletterar det lärande som sker i skolan Åtagande ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för fritidshemmens personal Nämndmål 3:6:d Barn och elever upplever trygghet och studiero Indikatorer Indikator Antalet anställda inom elevhälsan Grundskola 2011 Gymnasiet 2011 Grundskola 20 Gymnasiet Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Trygghetsindex ska öka enligt grundskolans elevenkät Pojkar Indikator Trygghetsindex ska öka enligt gymnasieskolans elevenkät Utfall 20 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Åtagande Förskolecheferna ska följa upp barns och föräldrars upplevelse av trygghet i förskolan

21 BOTKYRKA KOMMUN 18 [23] Nämndmål 3:6:e Alla barn och elever i Botkyrka har goda möjligheter till språkutveckling Indikatorer Indikator Andel elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning Andel elever som deltar i modersmålsundervisning, av dem som är berättigade till det Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, grundskola* Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, gymnasieskola* Utfall 2011 Utfall % 57% 75 % 71% 56% 55% 56% 29% * Enligt kommunens kompetensinventering, KOLL 20. Gäller ett mindre antal personer. Åtagande ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete Nämndmål 3:6:f Alla chefer har tillräcklig kunskap i analys och utvärdering för att kunna leda utvecklingen av undervisningen Åtagande centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering

22 BOTKYRKA KOMMUN 19 [23] Målområde Grön stad i rörelse Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Nämndmål 4:9:a Förvaltningen medverkar till att nyproduktion och renovering av lokaler följer givna ekonomiska ramar, tidplan och i förväg bestämda kriterier Mätbart nämndmål Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål 2014 Uppställning av ekonomiska ramar 68 mkr* Tidplan 0 månaders försening Antal kvadratmeter per barn 10 kvm per barn * Vreta förskola, 1 feb 20 (38 mkr), Violen 1 juli 20 (30 mkr) Åtagande centralt ska vid beställning av nyproduktion/renovering av verksamhetslokaler bevaka att det byggs energi- och miljöanpassat centralt ska revidera listor över aktuell prioritering av lokalernas renoveringsbehov ska i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen medverka till att det så kallade planerade underhållet riktas till den verksamhet som är i störst behov av upprustning ska i samverkan med fastighetsenheten och miljöenheten ta fram riktlinjer för nybyggnation och renoveringar av nya och gamla förskolor/skolor, för inköp av inventarier och material, och för städning av lokalerna med hänsyn till kemikalier

23 BOTKYRKA KOMMUN 20 [23] Målområde Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Åtagande Förskolor och skolor ska genom entreprenöriellt arbete bidra till att utveckla barns/elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Åtagande ska fortsätta arbetet för att fler av enheterna använder den kulturella allemansrätten 2 centralt ska ge fortsatt stöd till skolor som deltar i den statliga satsningen Skapande skola, och uppmuntra fler skolor att delta 6. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål 6::a har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och mandat Indikatorer Indikator Ökande prognossäkerhet* Utfall 2011 Utfall 20 Utfall % 2.2 % 0.3 % * Avser prognos i tertial 2 (t.o.m. aug) i förhållande till faktiskt utfall för helåret Åtaganden centralt ska revidera nuvarande förvaltningsorganisation utgående från 20 års översyn av central förvaltning centralt ska förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen 2 Den kulturella allemansrätten ger alla barn och unga i Botkyrkas grundskolor tillgång till ett varierat utbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Här finns kulturella upplevelser, eget skapande och fortbildning för lärare. (http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturforbarnochunga/skolaochforskola/sidor/ Botkyrkas-kulturella-allemansrätt.aspx)

24 BOTKYRKA KOMMUN 21 [23] Nämndmål 6::b Andelen behörig personal på enheterna ökar Indikatorer Indikator Utfall 2011/ Utfall 20/ Riket 2011/ Riket 20/ Andel behöriga förskollärare* 32 % 31 % 56 % 56 % Andel behöriga fritidspedagoger* 33 % 36 % 58 % 56 % Andel behöriga grundskollärare** 82 % 79 % 87 % 86 % Andel behöriga gymnasielärare** 79 % 81 % 78 % 78 % Andel behöriga speciallärare*** 2.8 % 3.2 % 5,7 % 5,6 % * årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ** årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen *** årsarbetare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan) Nämndmål 6::c Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation Mätbart nämndmål Mätbart mål Medarbetarindex, mätt med två frågor i Medarbetarenkäten Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål Nämndmål 6::d Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter Åtaganden centralt ska erbjuda ett introduktionsprogram för alla nya chefer Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning, mentorskap och karriärvägar centralt ska utforma sina stödinsatser i enlighet med verksamheternas behov

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan. Skolförvaltningens ledningsgrupp. Läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan Skolförvaltningens ledningsgrupp Läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av skolförvaltningen Uppdrag Skolförvaltningen leds av en ledningsgrupp bestående av förvaltningschef

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

3 Samverkansklasserna på Grindtorpsskolan

3 Samverkansklasserna på Grindtorpsskolan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-03-12 Tid 20-03-26, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete Skolprojektet Strategier för ett elevlyft i Flens kommun 2014-2019 Flens kommun vill skapa en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning. Nu drar vi igång en kraftfull satsning på Flens

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Åsaka fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Åsaka fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer