Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för allmänheten Plats Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba Ärenden Justering 1 Ettårsplan Lägesrapport genomlysning central förvaltning 3 Delårsrapport 2 4 Ekonomisk uppföljning augusti 5 Verksamhetsfunktionsprogram Myran, Måsen, Opalen, Prästkragen 6 Svar på motion (MP) - Ge barnen en giftfri vardag 7 Svar på remiss - Kreativa Botkyrka 8 Rapport om sommarskolan

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden Studieresa till Indien, Banslättsskolan 10 Sammanträdesordning Förvaltningschefen informerar Redovisning av delegeringsbeslut Anmälningsärenden

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/20:109 1 Ettårsplan 2014 (UF/20:109) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ettårsplan 2014.

4 1 [23] Utbildningsnämnden Mål och budget Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

5 2 [23] Ettårsplan 2014 för utbildningsnämnden Innehåll och uppdrag... 5 Samlad analys av uppdrag och nuläge... 5 Verksamhetsresultat... 7 Gymnasieskolan... 8 kvinnor... 8 män... 8 totalt... 8 Preliminärt betyg 20: Betyg Betyg Preliminär behörighet till högskolan % % %... 8 Behörighet till högskolan % % %... 8 Behörighet till högskolan % % %... 8 Grundskolan årskurs flickor... 8 pojkar... 8 Preliminärt meritvärde 20: Meritvärde Meritvärde Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8

6 BOTKYRKA KOMMUN 3 [23] Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8 Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8 Resurser... 8 Väsentliga områden... 9 Sammandrag drift- och investeringsbudget... 9 Nämndens mål och åtaganden Målområde Medborgarnas Botkyrka Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor... Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Målområde Framtidens jobb Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6) Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering Målområde Grön stad i rörelse Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Målområde Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål Fossilbränslefri kommunal organisation senast Resursfördelning (preliminär) Slutgiltigt beslut om resursfördelning fattas av utbildningsnämnden i november Driftbudget verksamhetsnivå Investeringar... 23

7 BOTKYRKA KOMMUN 4 [23] Läsanvisning till Ettårsplan 2014 Denna ettårsplan skiljer sig lite från de tidigare. Den innehåller mindre av resonerande eller förklarande text, utan går direkt på nämndmål och mätbara mål. Indikatorer står för de företeelser som vi bedömer bidrar till effekten på målet även om det inte går att påvisa med ett enkelt orsakssamband. Åtaganden beskriver vad som ska göras för att bidra till att målet uppfylls. När vi i ett åtagande skriver utbildningsförvaltningen ska står det för helheten, alla nivåer. När vi avser central förvaltning skriver vi det, liksom några åtaganden är riktade till chefer eller enheter. Skolväsendet är samlingsnamnet för alla verksamheter som utbildningsnämnden omfattar. Skola står för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Undervisning äger rum inom hela skolväsendet, vilket är vad Skollagen säger. Nummer och bokstäver på målen följer kommunledningsförvaltningens föreskrifter, så att ordningen avser målområde:mål i flerårsplanen:nämndmål. Så till exempel ska 1:2:c läsas: Första målområdet, andra målet i flerårsplanen, tredje nämndmålet. I våra tabeller över enkätsvar återger vi ibland ett index. Det står för en grupp frågor som bearbetats gemensamt för att få fram en indikator på vida begrepp som inflytande eller hälsa. Index-siffran ska tolkas som att 100 vore bästa tänkbara resultat. Bilaga: s volymer och omfattning

8 BOTKYRKA KOMMUN 5 [23] och uppdrag Utbildningsnämnden ansvarar för 46 förskolor, 21 grundskolor med grundsärskola, skolbarnsomsorg och kommungemensamma grupper, samt tre gymnasieskolor med gymnasiesärskola. Vid årets början fanns barn och elever i kommunalt driven utbildningsverksamhet. har också uppföljningsansvar för enskilt drivna förskolor/pedagogisk omsorg. Centralt placerade på förvaltningen finns enheter för administration, utveckling och utvärdering samt specialistinsatser. All verksamhet styrs av Skollagen, läroplaner och kursplaner, och av utbildningsnämndens ettårsplan. Samlad analys av uppdrag och nuläge I juni 20 fastställde utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen som beskrev kvaliteten per skolform och som också sammanfattade fyra prioriterade områden att arbeta vidare med under Utgångspunkten för prioriteringen var vilka områden förvaltningen bedömde som viktigast för elevernas fortsatta ökade måluppfyllelse. Detta utifrån insamling och analys av resultat från varje skolform, analys av förskolornas och skolornas dokumenterade kvalitetssammanfattningar, Skolinspektionens påpekanden vid regelbunden tillsyn hösten 20 samt kvalitetsdialoger mellan förvaltningsledning och enheterna. Vi finner att det är av största vikt att utveckla undervisningen på ett sådant sätt att alla verksamheter inom skolväsendet i Botkyrka kan leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag: att utjämna skillnader och ge alla samma möjligheter. Områden som prioriterades i kvalitetsredovisningen systematisk utveckling av undervisningen genom bland annat genom användande av digitala verktyg språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer inkluderande arbetssätt i alla skolformer stöd till enheterna i arbetet med att analysera och utvärdera på lokal nivå Utöver dessa fyra prioriterade områden, som är direkt kopplade till kärnverksamheten, har utbildningsförvaltningen flera stora utmaningar som får stor påverkan på verksamheten. Ett antal omfattande förändringsarbeten som kommer att beröra hela förvaltningen ska implementeras och genomföras under En effektiv organisation uppvisade ett stort budgetunderskott 20, vilket resulterade i att revisionsföretaget PwC (tidigare PricewaterhouseCoopers) fick i uppdrag att granska förvaltningens uppföljningsprocesser. Granskningen visade ett antal områden som är nödvändiga att bearbeta för att ekonomin ska vara under kontroll kommande år. Det handlar bland annat om att på ett omfattande sätt förändra utbildningsförvaltningens ekonomiska

9 BOTKYRKA KOMMUN 6 [23] uppföljningsprocesser, vilket kan beskrivas som ett nytt synsätt på vad det innebär att vara budgetansvarig chef i utbildningsförvaltningen och en ökad träffsäkerhet i de ekonomiska prognoserna. Arbetet berör samtliga nivåer i förvaltningen och vår bedömning är att det kommer att kräva tid och energi under 2014, men också att det på sikt kommer att resultera i en tydligare ekonomistyrning som ger större säkerhet i hanteringen av ekonomin, vilken även ger arbetslättnader. fick av utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 20 genomföra en genomlysning av central förvaltning med syftet att den ska minska i omfång. Nämnden ville därmed säkerställa att så stor del av resurserna som möjligt går ut till förskolor och skolor. Under 2014 ska förvaltningen organiseras enligt nämndens viljeinriktning om omfång, och enligt förvaltningschefens uppfattning om hur organisationen bäst uppfyller kraven på Botkyrka som huvudman och samtidigt motsvarar verksamheternas behov av stöd för sin utveckling. En del i detta arbete är att definiera de värden och insatser som har gjort Botkyrka till en bra förskole- och skolkommun i framkant av skolutvecklingen. Medarbetarnas kompetens och behörighet En stor och avgörande utmaning för kvaliteten i våra förskolor och skolor är hur vi kommande år lyckas bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Befolkningstillväxten medför ett ökande behov av förskola och skola, med den följden att också behovet av kompetenta och behöriga medarbetare ökar. Utmaningen består i att alla våra kompetenta medarbetare väljer att vara kvar i Botkyrka och att vi också lyckas nyrekrytera skickliga medarbetare i den utsträckning som behövs. Legitimationslagstiftningen för lärare, som träder i kraft 2015, innebär att vi behöver strategier för att konkurrera med närliggande kommuner om behöriga lärare. Kompetensförsörjningsfrågan behöver bearbetas på flera olika nivåer, där både lönen och det inre arbetet på varje enhet kan vara viktiga konkurrensmedel. Vi ser att det är av största vikt att stödja cheferna i såväl deras pedagogiska ledarskap som i deras chefskap. Detta för att alla medarbetare ska känna att de har en god arbetsmiljö och ett tydligt och rimligt uppdrag, så att varje medarbetare är delaktig och vill medverka till att verksamheten når sina mål. Ändamålsenliga, funktionella lokaler Ytterligare stora utmaningar som vi vill prioritera att arbeta med under 2014 är frågor som bara delvis ägs av utbildningsförvaltningen standarden på våra lokaler och behovet av fler lokaler, funktionskostnaden för IKT samt risktagandet vid barn- och elevexpansion. Eftersom Botkyrkas befolkning växer krävs nybyggnation av förskole- och skollokaler, liksom renovering av gamla lokaler. Under 20 gjordes en lokalinventering som beskriver skolornas totala ytor, ytor och antal rum för olika typer av verksamheter, byggår, ombyggnadsår, elevutveckling, antal modersmål, paviljonger, toaletter, samt förvaltarnas byggnadsstandardsbedömning. Denna inventering ligger till

10 BOTKYRKA KOMMUN 7 [23] grund för kommande planerade renoveringar. Planeringen för lokaler ska anpassas efter rådande läroplaner för att ge barn och unga goda lärmiljöer. Det ska därtill präglas av hållbarhetstänkande och kostnadseffektivitet, samt ta tillvara arbetsmiljömässiga erfarenheter. Barn- och elevexpansionen får till följd att central förvaltnings beställarbudget ständigt visar underskott. Det är en svårighet för utbildningsnämnden att risktagande som befolkningsökningen innebär, är placerat i vår budget. I dessa frågor avser utbildningsförvaltningen att aktivt medverka till bra lösningar i samverkan med övriga förvaltningar. Verksamhetsresultat Gymnasieskolans betygsresultat är något högre än förra året, men av erfarenhet vet vi att andelen som får högskolebehörighet är tämligen statisk över tid och håller sig runt 80 procent av de elever som får slutbetyg. Också resultaten i riket är stabila, så att den nationella bilden och vår placering i jämförelse med andra kommuner inte förändras märkbart. Detsamma gäller för skillnaden i resultat mellan kvinnor och män. För grundskolan redovisar vi de preliminära betygsresultaten våren 20. Behörigheten till gymnasieskolan ökade med 2.4 procentenheter till 80.3 procent, och ytterligare 21 stycken elever blev sedan behöriga efter sommarskolan. Även det genomsnittliga meritvärdet ökade, men andelen elever som fick betyg i alla ämnen sjönk något. Årets resultat i årskurs 9 är därmed något bättre än förra året vad gäller behörighet och meritvärde. Man kan dock notera att pojkarnas meritvärde höjts medan flickornas sjunkit. Variationerna mellan skolor och klasser är fortsatt stor. Tabellerna visas på nästa sida.

11 BOTKYRKA KOMMUN 8 [23] Gymnasieskolan kvinnor män totalt Preliminärt betyg 20: Betyg Betyg Preliminär behörighet till högskolan % 78 % 79 % Behörighet till högskolan % 76 % 79 % Behörighet till högskolan % 82 % 85 % Grundskolan årskurs 9 flickor pojkar Preliminärt meritvärde 20: Meritvärde Meritvärde Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 78 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 75 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 82 % Resurser Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en total nettobudget för 20 med 2 082,2 miljoner kronor. I detta ingår ordinarie budget och några beslut med ombudgetering och tilläggsbudget. Fullmäktige beslutade i juni om en nettobudget för 2014 om 2 146,4 mkr. I detta ingår en ramjustering med -5,5 mkr och ett effektiviseringskrav om -10,8 mkr. Med utgångspunkt från det stora underskottet för 20 arbetar nu utbildningsnämnden aktivt för att successivt anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden. Flera åtgärder har vidtagits för att få en budget i balans, men det vi kan se är att de inte räcker till för att få balans i ekonomin för 20. Generellt finns i dag en mycket återhållsam grundinställning till kostnader inom alla verksamheter. Prognosen för hela 20 pekar i delårsrapporten till och med augusti på ett underskott med cirka - 14 mkr. De enheter som har stora underskott arbetar vidare med detta med ambitionen att budgeten ska vara i balans På uppdrag av utbildningsnämnden pågår nu en samlad översyn av central förvaltning med målet att effektivisera processerna, vilket kommer att innebära sänkta ambitioner eller till och med att vissa aktiviteter tas bort. Målsättningen är att kunna erbjuda ett tillräckligt gott stöd till verksamheten, men till lägre kostnad.

12 BOTKYRKA KOMMUN 9 [23] Våra grundskolor har i många fall svårt att få sin ekonomi att gå ihop trots hårt arbete. Inom Norra Botkyrka har det under hösten blivit extra besvärligt där två nyöppnade fristående skolor i närområdet tydligt påverkar elevantalet i nästan samtliga av områdets kommunala skolor. I området Norra Botkyrka är det i höst cirka 100 fler elever än vad som budgeterats som börjat i olika fristående skolor. Två av våra tre gymnasieskolor har trots hårt arbete inte lyckats få balans i ekonomin för 20. Tillsammans beräknar de ett underskott med cirka -4 mkr. Det finns även några områden där den ekonomiska situationen känns extra svårhanterlig och där vi som nämnd och förvaltning delvis är låsta av interna principer i kommunen. Ett av dessa områden är våra kostnader för ITutrustning (funktionskostnader). Med den prismodell som kommunen i dag tillämpar, hamnar vår utbildningsverksamhet i konflikt mellan ekonomiska prismodeller och nödvändigheten att utnyttja ett modernt IT-stöd i elevernas lärande. I prognosen för delårsrapporten per augusti bedömer vi ett stort underskott för IT-utrustning (funktionskostnader) för 20. Detta trots att vi höjt budgeten och under hösten genomfört en inventering där vi uppdaterar våra register med endast aktuell utrustning. Här vill vi fortsätta en dialog med centrala företrädare om modell för prissättning av våra skoldatorer. Väsentliga områden Utifrån samlad analys av uppdrag och nuläge kommer utbildningsnämnden under kommande verksamhetsår att prioritera Systematisk utveckling av undervisningen (vilket rymmer de nämnda prioriteringarna: språkutvecklande arbetssätt, inkluderande arbetssätt, stöd i analys och utvärdering, digital användning) En effektiv organisation Medarbetarnas kompetens och behörighet Ändamålsenliga, funktionella lokaler Sammandrag drift- och investeringsbudget Miljoner kronor Verksamhetens intäkter(+) Verksamhetens kostnader (-) Bokslut Bokslut Budget Budget ,4 271, , , Nettokostnad (+/-) -1855, , Nettoinvesteringar (+/-) ,1

13 BOTKYRKA KOMMUN 10 [23] Nämndens mål och åtaganden Målområde Medborgarnas Botkyrka Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Nämndmål 1:1:a På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen Indikatorer Indikator Utfall 20 Kvinnor Män Utfall 20 Kvinnor Män Index för reellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät Index för reellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät Åtagande Förskolan ska organisera verksamheten så att alla barn oavsett kön får möjlighet att göra egna val i sitt utforskande, undersökande lärande ska se till att barn och elever ges kontinuerlig möjlighet att utvärdera undervisningen och att resultatet tillvaratas i utvecklingen av lärprocessen Nämndmål 1:1:b På alla skolor finns forum för formellt elevinflytande 1 Mätbart nämndmål Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål 2014 Antal skolor som har ett eller flera forum för formellt inflytande Samtliga 1 Med formellt inflytande avses enligt elevenkäten rådsverksamhet och andra valda eller utsedda forum av flera elever och vuxna, medan reellt elevinflytande bygger på elevens relation till pedagogerna och uttrycks genom dialog om elevens studiesituation.

14 BOTKYRKA KOMMUN 11 [23] Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Index för formellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät Index för formellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät Nämndmål 1:1c Varje enhet har en väl fungerande kommunikation mellan barn/eleverpersonal-vårdnadshavare Åtagande centralt ska skaffa en god överblick samt därefter samordna och effektivisera kommunens digitala system så att de möter enheternas och brukarnas behov och ger förutsättningar för en väl fungerande kommunikation ska arbeta för att vårdnadshavare känner sig väl bemötta och att det i varje kontakt finns en vilja att tillvarata vårdnadshavarens engagemang för att förbättra verksamheten s arbete ska präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

15 BOTKYRKA KOMMUN [23] Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor Nämndmål 1:2:a Botkyrkas förskolor, fritidshem och skolor har ett inkluderande arbetssätt Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Andel elever i kommunövergripande grupper Andel barn/elever med externa placeringar Andelen elever som lämnar årskurs 9 med behörighet till gymnasiet Andelen elever med betyg i alla ämnen i årskurs % 19% 81% 0.8 % 15% 85% 0.4 % 26% 74% 0.5 % 14% 86% 82 % 81 % 82 % 78 % 81 % 75 % 69 % 70 % 68 % 67 % 72 % 64 % Åtagande centralt och de skolenheter som deltar i forsknings- och utvecklingsprogrammet IFOUS ska bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i utvecklandet av inkluderande lärmiljöer centralt ska bidra med kunskaper och stöd i arbetet med att inkludera alla barn/elever centralt ska i dialog med grundskolans rektorer se till att resurserna fördelas så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver även under vistelsen på fritidshem

16 BOTKYRKA KOMMUN [23] Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Nämndmål 1:3:a Skolor och förskolor i Botkyrka stimulerar alla barn/elever oavsett kön till en bättre hälsa Mätbart nämndmål Mätbart mål Förskolor och skolor serverar ekologisk kost till minst 28 procent Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål % 22.1 % 28 % 30 % Åtagande ska bland annat genom elevhälsoarbetet bidra till varje barns/elevs psykiska välbefinnande Varje skola ska säkra sina rutiner för frånvarorapportering i V-klass ska i sitt arbete verka för att rökningen minskar bland skolungdom ska följa upp att varje enhet har en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling för var och en av sina ingående verksamheter, och att planen hålls levande genom återkommande kartläggning och uppföljning Indikatorer Indikator svar i hälsoenkäten Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv* Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv 91% 91% 88% 90% 85% 90% 86% 94% % 98% 92 % 97% 88% 99% Fler indikatorer följer på nästa sida.

17 BOTKYRKA KOMMUN 14 [23] Indikator svar i Ungdomsenkäten Utfall 20 Flickor Pojkar Utfall 2014 Flickor Pojkar Elever i årskurs 9 som röker dagligen Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 9 Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 2 på gymnasiet 14 Enkäten genomförs inte Enkäten genomförs inte *frågan var inte med i enkäten år Målområde Framtidens jobb Nämndmål 2:a bidrar till att det finns kompetenta kvinnor och män på morgondagens arbetsmarknad Åtagande ska bredda yrkesintroduktionsprogrammen ( Speedshop med flera) för att bättre fånga upp de elever som inte går ett nationellt program Gymnasieskolan ska utveckla sitt samarbete med näringslivets intressenter för att öka möjligheten till arbetstillfällen ska i samarbete med Avux/ Jobbpaket möjliggöra för fler unga kvinnor och män att komma i arbete ska undersöka möjligheten att i samverkan med folkhögskolor ge fler unga chansen att fullfölja sina gymnasiestudier

18 BOTKYRKA KOMMUN 15 [23] Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar Nämndmål 3:6:a Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas för att ge alla elever, oavsett kön, goda förutsättningar för lärande, samt för att ge alla skolelever möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat Mätbart nämndmål (kommunala skolor) Mätbart mål Andel behöriga till gymnasieskolan ska öka Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för andel elever som uppnått målen * i Skolverkets analysverktyg SALSA (årskurs 9) Antal skolor som erbjuder läxhjälp/studiestöd inom eller i anslutning till skoldagen Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 81,5 % 77,9 % - 83 % 67 % 75% 77 % Ingen mätning har gjorts Mål 2014 Samtliga * Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd/e eller högre, i samtliga ämnen Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Meritvärdet årskurs 6 Meritvärde årskurs Meritvärde årskurs 3, gymnasiet 14,1 14,6,7,4,9,9

19 BOTKYRKA KOMMUN 16 [23] Åtagande Varje förskolechef och rektor ska kontinuerligt utvärdera undervisningen och resultatet av utvärderingen ska omsättas i utveckling av lärprocessen centralt ska undersöka möjligheten att ta fram en Botkyrkamodell för att följa progressionen i barns och elevers lärande från förskola till gymnasium ska verka för att barn och ungdomar får en likvärdig bedömning och betygssättning mellan och inom skolorna ska undersöka möjligheten att erbjuda studiehandledning i matematik och naturvetenskap på de tre stora modersmålen i ett antal skolor centralt ska fortsätta med särskilda kvalitetsdialoger på skolor med särskoleklasser och med särskilda undervisningsgrupper, med fokus på lärandet och elevernas kunskapsutveckling ska utveckla, samordna och sprida goda exempel inom fritidshemmen som ett stöd i att höja kvaliteten centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6) Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer Nämndmål 3:6:b Förskolorna organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön möter läroplanens prioriterade ämnen (språk, matematik, naturvetenskap och teknik), i enlighet med kommunens program för lärmiljöer Åtagande Förskolechef ska följa upp det av nämnden beslutade programmet för lärmiljöer centralt ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för förskolechefer och pedagoger

20 BOTKYRKA KOMMUN 17 [23] Nämndmål 3:6:c Fritidshemmen organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön ges möjligheter till språkutveckling och aktiviteter som stödjer och kompletterar det lärande som sker i skolan Åtagande ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för fritidshemmens personal Nämndmål 3:6:d Barn och elever upplever trygghet och studiero Indikatorer Indikator Antalet anställda inom elevhälsan Grundskola 2011 Gymnasiet 2011 Grundskola 20 Gymnasiet Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Trygghetsindex ska öka enligt grundskolans elevenkät Pojkar Indikator Trygghetsindex ska öka enligt gymnasieskolans elevenkät Utfall 20 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Åtagande Förskolecheferna ska följa upp barns och föräldrars upplevelse av trygghet i förskolan

21 BOTKYRKA KOMMUN 18 [23] Nämndmål 3:6:e Alla barn och elever i Botkyrka har goda möjligheter till språkutveckling Indikatorer Indikator Andel elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning Andel elever som deltar i modersmålsundervisning, av dem som är berättigade till det Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, grundskola* Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, gymnasieskola* Utfall 2011 Utfall % 57% 75 % 71% 56% 55% 56% 29% * Enligt kommunens kompetensinventering, KOLL 20. Gäller ett mindre antal personer. Åtagande ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete Nämndmål 3:6:f Alla chefer har tillräcklig kunskap i analys och utvärdering för att kunna leda utvecklingen av undervisningen Åtagande centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering

22 BOTKYRKA KOMMUN 19 [23] Målområde Grön stad i rörelse Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Nämndmål 4:9:a Förvaltningen medverkar till att nyproduktion och renovering av lokaler följer givna ekonomiska ramar, tidplan och i förväg bestämda kriterier Mätbart nämndmål Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål 2014 Uppställning av ekonomiska ramar 68 mkr* Tidplan 0 månaders försening Antal kvadratmeter per barn 10 kvm per barn * Vreta förskola, 1 feb 20 (38 mkr), Violen 1 juli 20 (30 mkr) Åtagande centralt ska vid beställning av nyproduktion/renovering av verksamhetslokaler bevaka att det byggs energi- och miljöanpassat centralt ska revidera listor över aktuell prioritering av lokalernas renoveringsbehov ska i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen medverka till att det så kallade planerade underhållet riktas till den verksamhet som är i störst behov av upprustning ska i samverkan med fastighetsenheten och miljöenheten ta fram riktlinjer för nybyggnation och renoveringar av nya och gamla förskolor/skolor, för inköp av inventarier och material, och för städning av lokalerna med hänsyn till kemikalier

23 BOTKYRKA KOMMUN 20 [23] Målområde Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Åtagande Förskolor och skolor ska genom entreprenöriellt arbete bidra till att utveckla barns/elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Åtagande ska fortsätta arbetet för att fler av enheterna använder den kulturella allemansrätten 2 centralt ska ge fortsatt stöd till skolor som deltar i den statliga satsningen Skapande skola, och uppmuntra fler skolor att delta 6. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål 6::a har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och mandat Indikatorer Indikator Ökande prognossäkerhet* Utfall 2011 Utfall 20 Utfall % 2.2 % 0.3 % * Avser prognos i tertial 2 (t.o.m. aug) i förhållande till faktiskt utfall för helåret Åtaganden centralt ska revidera nuvarande förvaltningsorganisation utgående från 20 års översyn av central förvaltning centralt ska förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen 2 Den kulturella allemansrätten ger alla barn och unga i Botkyrkas grundskolor tillgång till ett varierat utbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Här finns kulturella upplevelser, eget skapande och fortbildning för lärare. (http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturforbarnochunga/skolaochforskola/sidor/ Botkyrkas-kulturella-allemansrätt.aspx)

24 BOTKYRKA KOMMUN 21 [23] Nämndmål 6::b Andelen behörig personal på enheterna ökar Indikatorer Indikator Utfall 2011/ Utfall 20/ Riket 2011/ Riket 20/ Andel behöriga förskollärare* 32 % 31 % 56 % 56 % Andel behöriga fritidspedagoger* 33 % 36 % 58 % 56 % Andel behöriga grundskollärare** 82 % 79 % 87 % 86 % Andel behöriga gymnasielärare** 79 % 81 % 78 % 78 % Andel behöriga speciallärare*** 2.8 % 3.2 % 5,7 % 5,6 % * årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ** årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen *** årsarbetare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan) Nämndmål 6::c Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation Mätbart nämndmål Mätbart mål Medarbetarindex, mätt med två frågor i Medarbetarenkäten Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål Nämndmål 6::d Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter Åtaganden centralt ska erbjuda ett introduktionsprogram för alla nya chefer Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning, mentorskap och karriärvägar centralt ska utforma sina stödinsatser i enlighet med verksamheternas behov

Utbildningsnämnden Mål och budget

Utbildningsnämnden Mål och budget 1 [23] Utbildningsnämnden Mål och budget Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [23] Ettårsplan för utbildningsnämnden

Läs mer

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg

Karsby international school, Tomtbergavägen 370, Norsborg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 2013-04-23 Tid 2013-05-02, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Fika och frågestund för allmänheten Kl. 18:30 19:00 Presentation

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Tilda Lindell Sofia Regnell Augusti 2014 Systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning och rekommendationer1

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9517 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Atheneskolan belägen i Gotlands kommun 2 (8) Tillsyn i Atheneskolan har genomfört

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Utbildningsnämndens Ettårsplan 2016

Utbildningsnämndens Ettårsplan 2016 Utbildningsnämndens Ettårsplan 2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 w ww.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bank giro 624-1061 Ettårsplan 2016 för utbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 0 Kvalitetsrapport för Knutsbo/Junibacken skolområde läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Junibackens skola förskoleklass grundskola åk 1-6 fritidshem Ansvarig rektor Åsa Strömberg 1 Innehåll

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9595 Vittraskolorna AB Org.nr. 556458-6716 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vittra Gerdsken belägen i Alingsås kommun 2 (7) Tillsyn i Vittra Gerdsken har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Årsredovisning 2013. Ann-Chatrin Norrevik Helena Duroj Rolf Hammar. Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2013. Ann-Chatrin Norrevik Helena Duroj Rolf Hammar. Utbildningsnämnden 1 [26] Referens Ann-Chatrin Norrevik Helena Duroj Rolf Hammar Mottagare Utbildningsnämnden Årsredovisning 2013 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2013 enligt tjänsteskrivelse

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9659 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elbs Gymnasium i Örnsköldsvik belägen i Örnsköldsviks kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola ein Beslut Dnr 44-2015:9647 Primaskolan i Sverige AB Org.nr. 556557-0958 Beslut för grundskola efter tillsyn Primaskolan Farsta belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (6) Dnr 44-2015:9647 Tillsyn i Primaskolan

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun

Beslut. efter tillsyn i Värnamo kommun Beslut Värnamo kommun Beslut efter tillsyn i Värnamo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080 07 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Botkyrka kommun. Beslut. Botkyrka kommun Dnr :4973

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Botkyrka kommun. Beslut. Botkyrka kommun Dnr :4973 Botkyrka kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Botkyrka kommun 2(11) Tillsyn i Botkyrka kommun har genomfört tillsyn av Botkyrka kommun under höstterminen 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 1 Kvalitetsrapport för Lorensberga skolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskola åk 7-9 Göran Törnqvist, rektor & Ann- Sofie Gunnarsson, biträdande rektor. 2 Innehåll KVALITETSARBETE...

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:4607 Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ljungfälle grundsärskola belägen i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9523 Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i PeterSvenskolan, Helsingborg 1 belägen i Helsingborgs kommun 2 (7) Tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2016:4570 Malmö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Karl Johansskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer