Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för allmänheten Plats Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba Ärenden Justering 1 Ettårsplan Lägesrapport genomlysning central förvaltning 3 Delårsrapport 2 4 Ekonomisk uppföljning augusti 5 Verksamhetsfunktionsprogram Myran, Måsen, Opalen, Prästkragen 6 Svar på motion (MP) - Ge barnen en giftfri vardag 7 Svar på remiss - Kreativa Botkyrka 8 Rapport om sommarskolan

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Utbildningsnämnden Studieresa till Indien, Banslättsskolan 10 Sammanträdesordning Förvaltningschefen informerar Redovisning av delegeringsbeslut Anmälningsärenden

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Utbildningsnämnden Dnr UF/20:109 1 Ettårsplan 2014 (UF/20:109) Förslag till beslut Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ettårsplan 2014.

4 1 [23] Utbildningsnämnden Mål och budget Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel Org.nr Bankgiro

5 2 [23] Ettårsplan 2014 för utbildningsnämnden Innehåll och uppdrag... 5 Samlad analys av uppdrag och nuläge... 5 Verksamhetsresultat... 7 Gymnasieskolan... 8 kvinnor... 8 män... 8 totalt... 8 Preliminärt betyg 20: Betyg Betyg Preliminär behörighet till högskolan % % %... 8 Behörighet till högskolan % % %... 8 Behörighet till högskolan % % %... 8 Grundskolan årskurs flickor... 8 pojkar... 8 Preliminärt meritvärde 20: Meritvärde Meritvärde Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8

6 BOTKYRKA KOMMUN 3 [23] Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8 Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % %... 8 Resurser... 8 Väsentliga områden... 9 Sammandrag drift- och investeringsbudget... 9 Nämndens mål och åtaganden Målområde Medborgarnas Botkyrka Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor... Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Målområde Framtidens jobb Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6) Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering Målområde Grön stad i rörelse Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Målområde Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål Fossilbränslefri kommunal organisation senast Resursfördelning (preliminär) Slutgiltigt beslut om resursfördelning fattas av utbildningsnämnden i november Driftbudget verksamhetsnivå Investeringar... 23

7 BOTKYRKA KOMMUN 4 [23] Läsanvisning till Ettårsplan 2014 Denna ettårsplan skiljer sig lite från de tidigare. Den innehåller mindre av resonerande eller förklarande text, utan går direkt på nämndmål och mätbara mål. Indikatorer står för de företeelser som vi bedömer bidrar till effekten på målet även om det inte går att påvisa med ett enkelt orsakssamband. Åtaganden beskriver vad som ska göras för att bidra till att målet uppfylls. När vi i ett åtagande skriver utbildningsförvaltningen ska står det för helheten, alla nivåer. När vi avser central förvaltning skriver vi det, liksom några åtaganden är riktade till chefer eller enheter. Skolväsendet är samlingsnamnet för alla verksamheter som utbildningsnämnden omfattar. Skola står för grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Undervisning äger rum inom hela skolväsendet, vilket är vad Skollagen säger. Nummer och bokstäver på målen följer kommunledningsförvaltningens föreskrifter, så att ordningen avser målområde:mål i flerårsplanen:nämndmål. Så till exempel ska 1:2:c läsas: Första målområdet, andra målet i flerårsplanen, tredje nämndmålet. I våra tabeller över enkätsvar återger vi ibland ett index. Det står för en grupp frågor som bearbetats gemensamt för att få fram en indikator på vida begrepp som inflytande eller hälsa. Index-siffran ska tolkas som att 100 vore bästa tänkbara resultat. Bilaga: s volymer och omfattning

8 BOTKYRKA KOMMUN 5 [23] och uppdrag Utbildningsnämnden ansvarar för 46 förskolor, 21 grundskolor med grundsärskola, skolbarnsomsorg och kommungemensamma grupper, samt tre gymnasieskolor med gymnasiesärskola. Vid årets början fanns barn och elever i kommunalt driven utbildningsverksamhet. har också uppföljningsansvar för enskilt drivna förskolor/pedagogisk omsorg. Centralt placerade på förvaltningen finns enheter för administration, utveckling och utvärdering samt specialistinsatser. All verksamhet styrs av Skollagen, läroplaner och kursplaner, och av utbildningsnämndens ettårsplan. Samlad analys av uppdrag och nuläge I juni 20 fastställde utbildningsnämnden kvalitetsredovisningen som beskrev kvaliteten per skolform och som också sammanfattade fyra prioriterade områden att arbeta vidare med under Utgångspunkten för prioriteringen var vilka områden förvaltningen bedömde som viktigast för elevernas fortsatta ökade måluppfyllelse. Detta utifrån insamling och analys av resultat från varje skolform, analys av förskolornas och skolornas dokumenterade kvalitetssammanfattningar, Skolinspektionens påpekanden vid regelbunden tillsyn hösten 20 samt kvalitetsdialoger mellan förvaltningsledning och enheterna. Vi finner att det är av största vikt att utveckla undervisningen på ett sådant sätt att alla verksamheter inom skolväsendet i Botkyrka kan leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag: att utjämna skillnader och ge alla samma möjligheter. Områden som prioriterades i kvalitetsredovisningen systematisk utveckling av undervisningen genom bland annat genom användande av digitala verktyg språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer inkluderande arbetssätt i alla skolformer stöd till enheterna i arbetet med att analysera och utvärdera på lokal nivå Utöver dessa fyra prioriterade områden, som är direkt kopplade till kärnverksamheten, har utbildningsförvaltningen flera stora utmaningar som får stor påverkan på verksamheten. Ett antal omfattande förändringsarbeten som kommer att beröra hela förvaltningen ska implementeras och genomföras under En effektiv organisation uppvisade ett stort budgetunderskott 20, vilket resulterade i att revisionsföretaget PwC (tidigare PricewaterhouseCoopers) fick i uppdrag att granska förvaltningens uppföljningsprocesser. Granskningen visade ett antal områden som är nödvändiga att bearbeta för att ekonomin ska vara under kontroll kommande år. Det handlar bland annat om att på ett omfattande sätt förändra utbildningsförvaltningens ekonomiska

9 BOTKYRKA KOMMUN 6 [23] uppföljningsprocesser, vilket kan beskrivas som ett nytt synsätt på vad det innebär att vara budgetansvarig chef i utbildningsförvaltningen och en ökad träffsäkerhet i de ekonomiska prognoserna. Arbetet berör samtliga nivåer i förvaltningen och vår bedömning är att det kommer att kräva tid och energi under 2014, men också att det på sikt kommer att resultera i en tydligare ekonomistyrning som ger större säkerhet i hanteringen av ekonomin, vilken även ger arbetslättnader. fick av utbildningsnämnden i uppdrag att under hösten 20 genomföra en genomlysning av central förvaltning med syftet att den ska minska i omfång. Nämnden ville därmed säkerställa att så stor del av resurserna som möjligt går ut till förskolor och skolor. Under 2014 ska förvaltningen organiseras enligt nämndens viljeinriktning om omfång, och enligt förvaltningschefens uppfattning om hur organisationen bäst uppfyller kraven på Botkyrka som huvudman och samtidigt motsvarar verksamheternas behov av stöd för sin utveckling. En del i detta arbete är att definiera de värden och insatser som har gjort Botkyrka till en bra förskole- och skolkommun i framkant av skolutvecklingen. Medarbetarnas kompetens och behörighet En stor och avgörande utmaning för kvaliteten i våra förskolor och skolor är hur vi kommande år lyckas bli en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Befolkningstillväxten medför ett ökande behov av förskola och skola, med den följden att också behovet av kompetenta och behöriga medarbetare ökar. Utmaningen består i att alla våra kompetenta medarbetare väljer att vara kvar i Botkyrka och att vi också lyckas nyrekrytera skickliga medarbetare i den utsträckning som behövs. Legitimationslagstiftningen för lärare, som träder i kraft 2015, innebär att vi behöver strategier för att konkurrera med närliggande kommuner om behöriga lärare. Kompetensförsörjningsfrågan behöver bearbetas på flera olika nivåer, där både lönen och det inre arbetet på varje enhet kan vara viktiga konkurrensmedel. Vi ser att det är av största vikt att stödja cheferna i såväl deras pedagogiska ledarskap som i deras chefskap. Detta för att alla medarbetare ska känna att de har en god arbetsmiljö och ett tydligt och rimligt uppdrag, så att varje medarbetare är delaktig och vill medverka till att verksamheten når sina mål. Ändamålsenliga, funktionella lokaler Ytterligare stora utmaningar som vi vill prioritera att arbeta med under 2014 är frågor som bara delvis ägs av utbildningsförvaltningen standarden på våra lokaler och behovet av fler lokaler, funktionskostnaden för IKT samt risktagandet vid barn- och elevexpansion. Eftersom Botkyrkas befolkning växer krävs nybyggnation av förskole- och skollokaler, liksom renovering av gamla lokaler. Under 20 gjordes en lokalinventering som beskriver skolornas totala ytor, ytor och antal rum för olika typer av verksamheter, byggår, ombyggnadsår, elevutveckling, antal modersmål, paviljonger, toaletter, samt förvaltarnas byggnadsstandardsbedömning. Denna inventering ligger till

10 BOTKYRKA KOMMUN 7 [23] grund för kommande planerade renoveringar. Planeringen för lokaler ska anpassas efter rådande läroplaner för att ge barn och unga goda lärmiljöer. Det ska därtill präglas av hållbarhetstänkande och kostnadseffektivitet, samt ta tillvara arbetsmiljömässiga erfarenheter. Barn- och elevexpansionen får till följd att central förvaltnings beställarbudget ständigt visar underskott. Det är en svårighet för utbildningsnämnden att risktagande som befolkningsökningen innebär, är placerat i vår budget. I dessa frågor avser utbildningsförvaltningen att aktivt medverka till bra lösningar i samverkan med övriga förvaltningar. Verksamhetsresultat Gymnasieskolans betygsresultat är något högre än förra året, men av erfarenhet vet vi att andelen som får högskolebehörighet är tämligen statisk över tid och håller sig runt 80 procent av de elever som får slutbetyg. Också resultaten i riket är stabila, så att den nationella bilden och vår placering i jämförelse med andra kommuner inte förändras märkbart. Detsamma gäller för skillnaden i resultat mellan kvinnor och män. För grundskolan redovisar vi de preliminära betygsresultaten våren 20. Behörigheten till gymnasieskolan ökade med 2.4 procentenheter till 80.3 procent, och ytterligare 21 stycken elever blev sedan behöriga efter sommarskolan. Även det genomsnittliga meritvärdet ökade, men andelen elever som fick betyg i alla ämnen sjönk något. Årets resultat i årskurs 9 är därmed något bättre än förra året vad gäller behörighet och meritvärde. Man kan dock notera att pojkarnas meritvärde höjts medan flickornas sjunkit. Variationerna mellan skolor och klasser är fortsatt stor. Tabellerna visas på nästa sida.

11 BOTKYRKA KOMMUN 8 [23] Gymnasieskolan kvinnor män totalt Preliminärt betyg 20: Betyg Betyg Preliminär behörighet till högskolan % 78 % 79 % Behörighet till högskolan % 76 % 79 % Behörighet till högskolan % 82 % 85 % Grundskolan årskurs 9 flickor pojkar Preliminärt meritvärde 20: Meritvärde Meritvärde Preliminär behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 78 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 75 % Behörighet till gymnasiets yrkesprogram % 82 % Resurser Utbildningsnämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige en total nettobudget för 20 med 2 082,2 miljoner kronor. I detta ingår ordinarie budget och några beslut med ombudgetering och tilläggsbudget. Fullmäktige beslutade i juni om en nettobudget för 2014 om 2 146,4 mkr. I detta ingår en ramjustering med -5,5 mkr och ett effektiviseringskrav om -10,8 mkr. Med utgångspunkt från det stora underskottet för 20 arbetar nu utbildningsnämnden aktivt för att successivt anpassa verksamheten till de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden. Flera åtgärder har vidtagits för att få en budget i balans, men det vi kan se är att de inte räcker till för att få balans i ekonomin för 20. Generellt finns i dag en mycket återhållsam grundinställning till kostnader inom alla verksamheter. Prognosen för hela 20 pekar i delårsrapporten till och med augusti på ett underskott med cirka - 14 mkr. De enheter som har stora underskott arbetar vidare med detta med ambitionen att budgeten ska vara i balans På uppdrag av utbildningsnämnden pågår nu en samlad översyn av central förvaltning med målet att effektivisera processerna, vilket kommer att innebära sänkta ambitioner eller till och med att vissa aktiviteter tas bort. Målsättningen är att kunna erbjuda ett tillräckligt gott stöd till verksamheten, men till lägre kostnad.

12 BOTKYRKA KOMMUN 9 [23] Våra grundskolor har i många fall svårt att få sin ekonomi att gå ihop trots hårt arbete. Inom Norra Botkyrka har det under hösten blivit extra besvärligt där två nyöppnade fristående skolor i närområdet tydligt påverkar elevantalet i nästan samtliga av områdets kommunala skolor. I området Norra Botkyrka är det i höst cirka 100 fler elever än vad som budgeterats som börjat i olika fristående skolor. Två av våra tre gymnasieskolor har trots hårt arbete inte lyckats få balans i ekonomin för 20. Tillsammans beräknar de ett underskott med cirka -4 mkr. Det finns även några områden där den ekonomiska situationen känns extra svårhanterlig och där vi som nämnd och förvaltning delvis är låsta av interna principer i kommunen. Ett av dessa områden är våra kostnader för ITutrustning (funktionskostnader). Med den prismodell som kommunen i dag tillämpar, hamnar vår utbildningsverksamhet i konflikt mellan ekonomiska prismodeller och nödvändigheten att utnyttja ett modernt IT-stöd i elevernas lärande. I prognosen för delårsrapporten per augusti bedömer vi ett stort underskott för IT-utrustning (funktionskostnader) för 20. Detta trots att vi höjt budgeten och under hösten genomfört en inventering där vi uppdaterar våra register med endast aktuell utrustning. Här vill vi fortsätta en dialog med centrala företrädare om modell för prissättning av våra skoldatorer. Väsentliga områden Utifrån samlad analys av uppdrag och nuläge kommer utbildningsnämnden under kommande verksamhetsår att prioritera Systematisk utveckling av undervisningen (vilket rymmer de nämnda prioriteringarna: språkutvecklande arbetssätt, inkluderande arbetssätt, stöd i analys och utvärdering, digital användning) En effektiv organisation Medarbetarnas kompetens och behörighet Ändamålsenliga, funktionella lokaler Sammandrag drift- och investeringsbudget Miljoner kronor Verksamhetens intäkter(+) Verksamhetens kostnader (-) Bokslut Bokslut Budget Budget ,4 271, , , Nettokostnad (+/-) -1855, , Nettoinvesteringar (+/-) ,1

13 BOTKYRKA KOMMUN 10 [23] Nämndens mål och åtaganden Målområde Medborgarnas Botkyrka Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Nämndmål 1:1:a På varje enhet finns möjligheten för barn och elever oavsett kön att ha inflytande över undervisningen Indikatorer Indikator Utfall 20 Kvinnor Män Utfall 20 Kvinnor Män Index för reellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät Index för reellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät Åtagande Förskolan ska organisera verksamheten så att alla barn oavsett kön får möjlighet att göra egna val i sitt utforskande, undersökande lärande ska se till att barn och elever ges kontinuerlig möjlighet att utvärdera undervisningen och att resultatet tillvaratas i utvecklingen av lärprocessen Nämndmål 1:1:b På alla skolor finns forum för formellt elevinflytande 1 Mätbart nämndmål Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål 2014 Antal skolor som har ett eller flera forum för formellt inflytande Samtliga 1 Med formellt inflytande avses enligt elevenkäten rådsverksamhet och andra valda eller utsedda forum av flera elever och vuxna, medan reellt elevinflytande bygger på elevens relation till pedagogerna och uttrycks genom dialog om elevens studiesituation.

14 BOTKYRKA KOMMUN 11 [23] Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Index för formellt elevinflytande enligt grundskolans elevenkät Index för formellt elevinflytande enligt gymnasieskolans elevenkät Nämndmål 1:1c Varje enhet har en väl fungerande kommunikation mellan barn/eleverpersonal-vårdnadshavare Åtagande centralt ska skaffa en god överblick samt därefter samordna och effektivisera kommunens digitala system så att de möter enheternas och brukarnas behov och ger förutsättningar för en väl fungerande kommunikation ska arbeta för att vårdnadshavare känner sig väl bemötta och att det i varje kontakt finns en vilja att tillvarata vårdnadshavarens engagemang för att förbättra verksamheten s arbete ska präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla kontakter

15 BOTKYRKA KOMMUN [23] Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor Nämndmål 1:2:a Botkyrkas förskolor, fritidshem och skolor har ett inkluderande arbetssätt Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Andel elever i kommunövergripande grupper Andel barn/elever med externa placeringar Andelen elever som lämnar årskurs 9 med behörighet till gymnasiet Andelen elever med betyg i alla ämnen i årskurs % 19% 81% 0.8 % 15% 85% 0.4 % 26% 74% 0.5 % 14% 86% 82 % 81 % 82 % 78 % 81 % 75 % 69 % 70 % 68 % 67 % 72 % 64 % Åtagande centralt och de skolenheter som deltar i forsknings- och utvecklingsprogrammet IFOUS ska bidrar till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning i utvecklandet av inkluderande lärmiljöer centralt ska bidra med kunskaper och stöd i arbetet med att inkludera alla barn/elever centralt ska i dialog med grundskolans rektorer se till att resurserna fördelas så att barn i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver även under vistelsen på fritidshem

16 BOTKYRKA KOMMUN [23] Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Nämndmål 1:3:a Skolor och förskolor i Botkyrka stimulerar alla barn/elever oavsett kön till en bättre hälsa Mätbart nämndmål Mätbart mål Förskolor och skolor serverar ekologisk kost till minst 28 procent Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål % 22.1 % 28 % 30 % Åtagande ska bland annat genom elevhälsoarbetet bidra till varje barns/elevs psykiska välbefinnande Varje skola ska säkra sina rutiner för frånvarorapportering i V-klass ska i sitt arbete verka för att rökningen minskar bland skolungdom ska följa upp att varje enhet har en aktuell plan mot diskriminering och kränkande behandling för var och en av sina ingående verksamheter, och att planen hålls levande genom återkommande kartläggning och uppföljning Indikatorer Indikator svar i hälsoenkäten Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Andel elever i årskurs 4 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 7 som upplever sig må mycket bra eller bra Andel elever i årskurs 4 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv* Andel elever i årskurs 7 som är nöjd eller mycket nöjd med sig själv 91% 91% 88% 90% 85% 90% 86% 94% % 98% 92 % 97% 88% 99% Fler indikatorer följer på nästa sida.

17 BOTKYRKA KOMMUN 14 [23] Indikator svar i Ungdomsenkäten Utfall 20 Flickor Pojkar Utfall 2014 Flickor Pojkar Elever i årskurs 9 som röker dagligen Elever i årskurs 2 på gymnasiet som röker dagligen Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 9 Index för psykosomatisk hälsa, årskurs 2 på gymnasiet 14 Enkäten genomförs inte Enkäten genomförs inte *frågan var inte med i enkäten år Målområde Framtidens jobb Nämndmål 2:a bidrar till att det finns kompetenta kvinnor och män på morgondagens arbetsmarknad Åtagande ska bredda yrkesintroduktionsprogrammen ( Speedshop med flera) för att bättre fånga upp de elever som inte går ett nationellt program Gymnasieskolan ska utveckla sitt samarbete med näringslivets intressenter för att öka möjligheten till arbetstillfällen ska i samarbete med Avux/ Jobbpaket möjliggöra för fler unga kvinnor och män att komma i arbete ska undersöka möjligheten att i samverkan med folkhögskolor ge fler unga chansen att fullfölja sina gymnasiestudier

18 BOTKYRKA KOMMUN 15 [23] Målområde Välfärd med kvalitet för alla Mål 6 Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar Nämndmål 3:6:a Undervisningen i förskolor och skolor utvecklas för att ge alla elever, oavsett kön, goda förutsättningar för lärande, samt för att ge alla skolelever möjlighet att förbättra sina kunskapsresultat Mätbart nämndmål (kommunala skolor) Mätbart mål Andel behöriga till gymnasieskolan ska öka Andel av kommunens skolor som har bättre resultat än modellberäknat värde för andel elever som uppnått målen * i Skolverkets analysverktyg SALSA (årskurs 9) Antal skolor som erbjuder läxhjälp/studiestöd inom eller i anslutning till skoldagen Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 81,5 % 77,9 % - 83 % 67 % 75% 77 % Ingen mätning har gjorts Mål 2014 Samtliga * Andel av avgångseleverna som uppnått målen, betyget godkänd/e eller högre, i samtliga ämnen Indikatorer Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Meritvärdet årskurs 6 Meritvärde årskurs Meritvärde årskurs 3, gymnasiet 14,1 14,6,7,4,9,9

19 BOTKYRKA KOMMUN 16 [23] Åtagande Varje förskolechef och rektor ska kontinuerligt utvärdera undervisningen och resultatet av utvärderingen ska omsättas i utveckling av lärprocessen centralt ska undersöka möjligheten att ta fram en Botkyrkamodell för att följa progressionen i barns och elevers lärande från förskola till gymnasium ska verka för att barn och ungdomar får en likvärdig bedömning och betygssättning mellan och inom skolorna ska undersöka möjligheten att erbjuda studiehandledning i matematik och naturvetenskap på de tre stora modersmålen i ett antal skolor centralt ska fortsätta med särskilda kvalitetsdialoger på skolor med särskoleklasser och med särskilda undervisningsgrupper, med fokus på lärandet och elevernas kunskapsutveckling ska utveckla, samordna och sprida goda exempel inom fritidshemmen som ett stöd i att höja kvaliteten centralt ska följa och utvärdera tidigare beslut och satsningar i digitaliseringen av undervisningen (En-till-en, digital strategi för förskolan och F-6) Varje enhet ska upprätta en IKT-strategi för undervisningen Utbildningen ska verka för det livslånga lärandet och inom ramen för detta särskilt bevaka övergångar inom och mellan skolor och skolformer Nämndmål 3:6:b Förskolorna organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön möter läroplanens prioriterade ämnen (språk, matematik, naturvetenskap och teknik), i enlighet med kommunens program för lärmiljöer Åtagande Förskolechef ska följa upp det av nämnden beslutade programmet för lärmiljöer centralt ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för förskolechefer och pedagoger

20 BOTKYRKA KOMMUN 17 [23] Nämndmål 3:6:c Fritidshemmen organiserar verksamheten så att alla barn oavsett kön ges möjligheter till språkutveckling och aktiviteter som stödjer och kompletterar det lärande som sker i skolan Åtagande ska bidra med stöd, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för fritidshemmens personal Nämndmål 3:6:d Barn och elever upplever trygghet och studiero Indikatorer Indikator Antalet anställda inom elevhälsan Grundskola 2011 Gymnasiet 2011 Grundskola 20 Gymnasiet Indikator Utfall 2011 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Trygghetsindex ska öka enligt grundskolans elevenkät Pojkar Indikator Trygghetsindex ska öka enligt gymnasieskolans elevenkät Utfall 20 Flickor Pojkar Utfall 20 Flickor Pojkar Åtagande Förskolecheferna ska följa upp barns och föräldrars upplevelse av trygghet i förskolan

21 BOTKYRKA KOMMUN 18 [23] Nämndmål 3:6:e Alla barn och elever i Botkyrka har goda möjligheter till språkutveckling Indikatorer Indikator Andel elever i grundskolan som är berättigade till modersmålsundervisning Andel elever som deltar i modersmålsundervisning, av dem som är berättigade till det Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, grundskola* Andel lärare som undervisar i SvA och är behöriga i ämnet, gymnasieskola* Utfall 2011 Utfall % 57% 75 % 71% 56% 55% 56% 29% * Enligt kommunens kompetensinventering, KOLL 20. Gäller ett mindre antal personer. Åtagande ska implementera och Botkyrkas policydokument för språk och omsätta det i praktik ska fortsätta arbetet för att öka pedagogernas kompetens och medvetenhet om språkutvecklande arbetssätt i alla skolformer De nyutnämnda förstelärarna ska ha möjlighet att genom kollegialt lärande ge idéer till språkutvecklande arbete Nämndmål 3:6:f Alla chefer har tillräcklig kunskap i analys och utvärdering för att kunna leda utvecklingen av undervisningen Åtagande centralt ska erbjuda stöd och utbildning i analys och utvärdering

22 BOTKYRKA KOMMUN 19 [23] Målområde Grön stad i rörelse Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Nämndmål 4:9:a Förvaltningen medverkar till att nyproduktion och renovering av lokaler följer givna ekonomiska ramar, tidplan och i förväg bestämda kriterier Mätbart nämndmål Mätbart mål Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål 2014 Uppställning av ekonomiska ramar 68 mkr* Tidplan 0 månaders försening Antal kvadratmeter per barn 10 kvm per barn * Vreta förskola, 1 feb 20 (38 mkr), Violen 1 juli 20 (30 mkr) Åtagande centralt ska vid beställning av nyproduktion/renovering av verksamhetslokaler bevaka att det byggs energi- och miljöanpassat centralt ska revidera listor över aktuell prioritering av lokalernas renoveringsbehov ska i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen medverka till att det så kallade planerade underhållet riktas till den verksamhet som är i störst behov av upprustning ska i samverkan med fastighetsenheten och miljöenheten ta fram riktlinjer för nybyggnation och renoveringar av nya och gamla förskolor/skolor, för inköp av inventarier och material, och för städning av lokalerna med hänsyn till kemikalier

23 BOTKYRKA KOMMUN 20 [23] Målområde Kultur och kreativitet ger kraft Mål 10 Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Åtagande Förskolor och skolor ska genom entreprenöriellt arbete bidra till att utveckla barns/elevers nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga Mål 11 Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Åtagande ska fortsätta arbetet för att fler av enheterna använder den kulturella allemansrätten 2 centralt ska ge fortsatt stöd till skolor som deltar i den statliga satsningen Skapande skola, och uppmuntra fler skolor att delta 6. Målområde En effektiv och kreativ kommunal organisation Mål Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Nämndmål 6::a har en ändamålsenlig organisation med tydlig ansvarsfördelning och mandat Indikatorer Indikator Ökande prognossäkerhet* Utfall 2011 Utfall 20 Utfall % 2.2 % 0.3 % * Avser prognos i tertial 2 (t.o.m. aug) i förhållande till faktiskt utfall för helåret Åtaganden centralt ska revidera nuvarande förvaltningsorganisation utgående från 20 års översyn av central förvaltning centralt ska förbättra den ekonomiska styrningen och uppföljningen 2 Den kulturella allemansrätten ger alla barn och unga i Botkyrkas grundskolor tillgång till ett varierat utbud av hög konstnärlig och pedagogisk kvalitet. Här finns kulturella upplevelser, eget skapande och fortbildning för lärare. (http://www.botkyrka.se/bibliotekochkultur/kulturforbarnochunga/skolaochforskola/sidor/ Botkyrkas-kulturella-allemansrätt.aspx)

24 BOTKYRKA KOMMUN 21 [23] Nämndmål 6::b Andelen behörig personal på enheterna ökar Indikatorer Indikator Utfall 2011/ Utfall 20/ Riket 2011/ Riket 20/ Andel behöriga förskollärare* 32 % 31 % 56 % 56 % Andel behöriga fritidspedagoger* 33 % 36 % 58 % 56 % Andel behöriga grundskollärare** 82 % 79 % 87 % 86 % Andel behöriga gymnasielärare** 79 % 81 % 78 % 78 % Andel behöriga speciallärare*** 2.8 % 3.2 % 5,7 % 5,6 % * årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning ** årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen *** årsarbetare med specialpedagogisk högskoleexamen (grundskolan) Nämndmål 6::c Medarbetare upplever ökad delaktighet och nöjdhet med sin arbetssituation Mätbart nämndmål Mätbart mål Medarbetarindex, mätt med två frågor i Medarbetarenkäten Utfall 2011 Utfall 20 Mål 20 Mål Nämndmål 6::d Cheferna inom utbildningsförvaltningen har goda förutsättningar att leda sina verksamheter Åtaganden centralt ska erbjuda ett introduktionsprogram för alla nya chefer Alla chefer inom utbildningsförvaltningen ska erbjudas goda utvecklingsmöjligheter via utbildning, coachning, mentorskap och karriärvägar centralt ska utforma sina stödinsatser i enlighet med verksamheternas behov

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanfattning av Systematiskt kvalitetsarbete 2011-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Information om kvalitetsredovisning 3-7 Ny lagstiftning Övergripande information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2015... 3 1. SKOLINSPEKTIONENS BESLUT... 4 2. ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser

Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Kommunfullmäktige 6 Revisionen 7 Valnämnden 9 Överförmyndarnämnden 10 Barn- och ungdomsnämnden 11 Byggnadsnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden

Delårsrapport per den 31 mars år 2014 för gymnasienämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-11 GN-2014/149.182 1 (2) HANDLÄGGARE Höglund, Jan 08-535 360 13 Jan.Hoglund@huddinge.se Gymnasienämnden Delårsrapport per

Läs mer

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista.

Ledamot som är förhindrad att delta, kallar själv sin ersättare enligt turordningslista. Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE till arbetsutskott med barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 11 februari 2014 kl. 08.30. Plats: Kindla, kommunhuset, Lindesberg. Kallade ledamöter Linda Svahn

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer